FÓRUM SENIOROV
ročník 4 | číslo 1 | október 2012
ČASOPIS PRE STREDNÚ A STARŠIU GENERÁCIU
Snímky na obálke:
1. strana: Z odovzdávania ocenení Senior roka 2011 v Zlatej sále Bojnického zámku
4. strana: Jeseň na južnom Slovensku
Foto: Pavol Remiaš
© FÓRUM SENIOROV – Časopis pre strednú a staršiu generáciu
Vychádza s podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Vydalo: Občianske združenie Fórum pre pomoc starším so sídlom v Prievidzi
Redakčné práce: Občianske združenie BENEDIKT Prievidza
Materiály posúdila redakčná rada v zložení: Ľubica Gálisová – predsedníčka, členovia: Hana Grolmusová, PhDr. Marián
Ondáš, Daniela Remiašová, Mgr. Pavol Remiaš, a Michal Tatranský
Adresa redakcie: Fórum pre pomoc starším, Záhradnícka 24, 971 01 Prievidza,
Tel.: 046/542 03 49, 0915 950 772, e-mail:[email protected], www.forumseniorov.sk
Grafická úprava: Ján Sabo
Tlač: Tlačiareň Patria I. spol. s r. o., Prievidza
Náklad: 5000 kusov
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu rukopisov.
Registračné číslo: EV 4479/11
Kúpele Bojnice, a.s.
Kúpele Bojnice, ležiace v srdci Slovenska, sú pokojným
miestom, ktoré ponúka ideálne podmienky pre harmonický a úspešný liečebný pobyt.
Ponuka:
‒ Týždňové a víkendové kúpeľné pobyty
‒ Redukčno-ozdravné pobyty
‒ Ambulantná liečba
‒ Kúpeľná liečba pacientov zdravotných poisťovní
‒ Komplexná balneoterapia s využitím termálnej vody a klasických procedúr
‒ Wellness
Základom kúpeľnej liečby je liečivá hydrogén-uhličitanovo-síranová a vápnikovo-horčíková
termálna voda s teplotou 28 – 52 °C, ktorá slúži na liečbu chorôb pohybového ústrojenstva,
nervového systému, ženských chorôb, obličiek a močových ciest a chorôb z povolania.
Liečebné procedúry:
Balneoterapia: kúpanie v 3 hypertermálnych, 3 rehabilitačných a v 2 vonkajších bazénoch,
vodoliečba v podvodných masážnych vaniach, v perličkách, v uhličitých vaniach, whirlpool
vaniach a vírivých kúpeľoch, hydrokineziterapia a škótske streky. Liečebná telesná výchova: individuálna a skupinová rehabilitácia, mechanoterapia
Reflexná liečba: masáže (klasické, reflexné, vibračné, podvodné), manipulačná liečba, akupunktúra
Teploliečba: parafangové, parafínové a rašelinové zábaly
a obklady, solux, diatermia
Elektroliečba: všetky v súčasnosti používané typy
Svetloliečba: solux, polarizované svetlo,
solárium
Kyslíková terapia
Registračné číslo: EV 4479/11
Download

Obálka - Fórum pre pomoc starším