2011
Dejepis s využitím IKT
pre 5. ročník základnej školy
Mgr. Gertrúda Štrámová
Základná škola Mojmírovce
Školská ulica 897/8, Mojmírovce
Obsah
Úvod ................................................................................................................................. 2
1 Informačné a komunikačné technológie .................................................................. 3
1.1 Prečo používať IKT ............................................................................................... 3
2 Dejepis v školskom vzdelávacom programe ............................................................ 4
2.1 Charakteristika učebného predmetu ...................................................................... 4
2.2 Ciele učebného predmetu ...................................................................................... 5
2.3 Kľúčové kompetencie............................................................................................ 5
2.4 Obsah vzdelávania dejepisu .................................................................................. 8
2.4.1 Učebné osnovy dejepisu pre 5. ročník ........................................................... 9
2.4.2 Tematický výchovno-vzdelávací plán pre 5. ročník .................................... 15
3 Využitie IKT v dejepise ........................................................................................... 16
3.1 Internet ................................................................................................................. 17
3.1.1 Internet ako zdroj informácií ....................................................................... 17
3.1.1.1
Zaujímavé www stránky, ktoré možno využiť na dejepise ......... 18
3.2 Edukačný softvér ................................................................................................. 20
3.2.1 Edukačný softvér ako didaktický materiál ................................................... 20
3.2.1.1
Zaujímavé edukačné softvéry, ktoré možno využiť na dejepise . 21
3.3 Multimediálne CD ............................................................................................... 23
3.3.1 Multimediálne CD ako zdroj informácií ...................................................... 23
3.3.1.1
Zaujímavé multimediálne CD, ktoré možno využiť na dejepise . 24
3.4 Prezentácie ........................................................................................................... 25
3.4.1 Prezentácie v PoverPointe............................................................................ 25
3.4.1.1
Zaujímavé prezentácie, ktoré možno využiť na dejepise ............ 26
3.5 Testy a cvičenia ................................................................................................... 26
3.5.1 Elektronické testy a cvičenia ....................................................................... 26
3.5.1.1
Zaujímavé elektronické testy, ktoré možno využiť na dejepise .. 27
3.6 Exkurzie ............................................................................................................... 28
3.6.1 Exkurzia s digitálnymi technológiami ......................................................... 28
3.6.1.1 Zaujímavé exkurzie s digitálnymi technológiami, ktoré možno
využiť na dejepise ............................................................................................... 30
4 Ukážka vyučovacej hodiny ...................................................................................... 32
Didaktická hra – „letí, letí...historický prameň“ ........................................................ 32
Výklad s interaktívnou tabuľou.................................................................................. 32
Záver .............................................................................................................................. 37
Zoznam použitej literatúry .......................................................................................... 38
Príloha ............................................................................................................................ 39
1
Úvod
IKT, čiže informačno-komunikačné technológie, prenikajú do rôznych oblastí
nášho života. Ich využívanie je na každej škole rôzne ... .V implementácii IKT do
vyučovacieho procesu zaostávajú najmä humanitné vyučovacie predmety, medzi ktoré
patrí aj dejepis.
Dejepis patrí do oblasti spoločenskovedných predmetov, predstavuje jeden z
významných prostriedkov procesu humanizácie žiakov. Hlavnou funkciou dejepisu je
viesť žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti
kultivovania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a
etnikám, rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, ľudí, ...
Avšak možnosti IKT sú široké a ich efektívnym používaním môžeme skvalitniť
proces učenia, minimalizovať memorovanie na hodinách dejepisu, prekonávať
transmisívnu výučbu a zlepšovať vzájomnú interakciu medzi žiakom a učiteľom.
Cieľom metodickej príručky je oboznámenie pedagógov s jednotlivými
produktmi IKT – internetom, edukačnými softvérmi, multimediálnymi CD,
a technológiami – prezentáciami, elektronickými testami a cvičeniami, exkurziami
s digitálnymi technológiami
a ich následná charakteristika s možnosťami využívania
na dejepise.
Metodická príručka je spracovaná v štyroch častiach. V 1. kapitole sa venujeme
charakteristike IKT, dôvodom prečo je vhodné ich využívať vo vyučovacom procese.
V druhej časti sme spracovali charakteristiku vyučovacieho predmetu dejepis
v školskom vzdelávacom programe. Osobitne sme sa venovali učebným osnovám pre 5.
ročník. Nasledujúci celok patrí jednotlivým produktom IKT, ktoré je možné využiť na
hodinách dejepisu. Teoretické poznatky sme sa snažili obohatiť aj praktické rady, ktoré
vychádzajú z našich skúseností získaných pri využívaní IKT na vyučovacích hodinách
dejepisu. V poslednej kapitole sme ponúkli vyučovaciu hodinu s využitím IKT.
Veríme, že tento materiál bude pre Vás inšpirujúci, pomôže Vám pri príprave
vyučovacích hodín s využitím IKT na dejepise.
1
Informačné a komunikačné technológie
Informačno-komunikačné technológie sa vyvíjajú neuveriteľne rýchlo. Sú
neodmysliteľnou súčasťou všetkých oblastí spoločenského života, pretože ponúkajú
rýchlu komunikáciu a flexibilnú prácu s informáciami. Ak sme v minulosti hovorili o
výpočtovej technike, mali sme na mysli najmä počítače, spätný projektor, magnetofón a
ďalšie audiovizuálne prístroje. V súčasnosti sa do popredia dostávajú dataprojektory,
interaktívne tabule, vizualizéry, hlasovacie zariadenia, atď. Tieto didaktické prostriedky
ovplyvňujú vyučovanie najmä prírodovedných predmetov, lebo majú bližšie
k informatike, ale v súčasnosti sú čoraz častejšie využívané aj na predmetoch
humanitných – dejepise. Ich prednosťou je, že sú to zväčša prostriedky zamerané na
prácu s informáciami (ich získavanie, spracovanie, prenos), čiže prostriedky
informačných a komunikačných technológií.
Pri efektívnom využívaní IKT možno konštatovať, že všetky IKT prostriedky
dotvárajú prostredie na kvalitné vyučovanie.
1.1 Prečo používať IKT
 IKT zefektívňújú proces učenia sa
 Ponúkajú aktuálne materiály v rôznych formách a veľkostiach
 Majú bohaté výrazové prostriedky
 Šetria čas a námahu
 Zdynamizujú proces učenia
 Zvyšujú motiváciu žiakov,
 Umožňujú žiakom: - pracovať vlastným tempom
- okamžitú spätnú väzbu
- vyberať si materiály podľa rôznej náročnosti
- rozvíjať tvorivosť a fantáziu
- prezentovania vlastných prác, objavov, zručností
- zvyšovať ich informačnú digitálnu gramotnosť
- zabaviť sa
3
2
Dejepis v školskom vzdelávacom programe
2.1 Charakteristika učebného predmetu
Dejepis spolu s humánnou zložkou zemepisu a občianskou výchovou tvorí
vzdelávaciu oblasť spoločenskovedných predmetov. Je v nej však samostatným
predmetom a spolu s nimi v integratívnych vzťahoch predstavuje jeden z významných
prostriedkov procesu humanizácie žiakov. V jeho priebehu si žiaci postupne osvojujú
kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania na základe
oboznamovania sa s vývojom ľudskej spoločnosti najmä z hľadiska aspektu konajúcich
osôb, či skupín ľudí a tiež prostredníctvom pohľadov na dôležité formy života
spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach.
Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka ako celistvej
osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej
skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej
perspektívy. Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých
historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným
spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej
prítomnosti. Pričom kladie dôraz na dejiny 19. a 20. storočia, v ktorých môžeme nájsť z
väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov.
Takto vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti
kultivovania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a
etnikám, rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, ľudí, rôznych
diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály
demokratickej spoločnosti. Rovnako dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám
európskej civilizácie.
4
2.2 Ciele učebného predmetu
Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu štúdijných
predmetových, medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať
kvalitu získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré
umožnia žiakom, aby nepristupovali k histórii len ako k uzavretej minulosti, ale aj k
rozvíjaniu celej škály kompetencií (spôsobilostí) klásť si v aktívnej činnosti kognitívne
rôznorodé otázky, pomocou ktorých sa cez prizmu prítomnosti pýtajú na minulosť a
vytvárajú si tak postupne vlastný názor.
Závažným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií
je prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie
poznatkov v hotovej podobe prevažne explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a
prostredníctvom frontálnej výučby, a v širšej miere aplikovať prístupy, ktoré kladú
dôraz na aktívne učenie, na proces hľadania, objavovania a konštruovania (vytvárania)
poznatkov na základe vlastnej činnosti a skúsenosti v interakcii s učiteľom a
spolužiakmi v kooperatívnom učení.
2.3 Kľúčové kompetencie
Výchovné a vzdelávacie stratégie vedú v tomto predmete k utváraniu týchto
kľúčových kompetencií:
Žiaci sa naučia pochopiť a pracovať :
• s historickým časom
- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky
- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti synchrónne
- rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja
- využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti
• s historickým priestorom
- rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor
- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo
5
-rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života
a obživy
človeka, spoločnosti
• s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim
posudzovaním
- vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť
- popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe
určujúcich znakov
- rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti
- skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho
- určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov
- vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov
- rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období
- rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj
- aplikujú ich v nových situáciách, v „skúmateľských“ postojoch a pracovných
postupoch pri vyšetrovaní, pátraní v školských historických písomných,
obrazových, grafických a hmotných prameňoch - stopách po minulosti
- pri vymedzovaní predmetu skúmania
Žiaci vymedzia, čo môžu skúmať pri priamom pozorovaní pästného klinu.
- pri vytvorení plánu skúmania
Žiaci zostavia plán skúmania pästného klinu.
- pri komunikácii v tíme o výsledkoch skúmania
Žiaci v pracovnom tíme zhrnú výsledky svojho skúmania pästného klinu ako
Najstaršieho pracovného nástroja
- pri vytvorení záznamu zo skúmania
Žiaci v pracovnom tíme urobia záznam o skúmaní pästného klinu
Žiaci získajú základné informácie ako:
• vyhľadávať relevantné informácie
- z rôznych zdrojov – textov verbálnych, obrazových, grafických, i z textov
kombinovaných
- z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín,
časopisov, webových stránok
6
- z populárnovedeckej literatúry a historickej beletrie
• využívať tieto informácie a verifikovať ich hodnoty
- vo vyberaní informácií
- v organizovaní informácií
- v porovnávaní informácií
- v rozlišovaní informácií
- v zaraďovaní informácií.
- v kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií
• štruktúrovať výsledky, výstupy a potvrdenia vybraného postupu
- v zoradení výsledkov rozpoznaní podstatného od nepodstatného
- integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca
- vyhodnocovaní správnosti postupu
- tvorbe súboru vlastných prác
Uvedený komplex študijných (predmetových) kompetencií (spôsobilostí) sa
spresňuje, konkretizuje v učebných požiadavkách v jednotlivých tematických celkoch
učebného obsahu v podobe systematizovaného výkonového štandardu.
Dejepisné vyučovanie bude vychádzať z tendencie umožniť žiakom získať
kompetencie, ktoré im vytvoria podmienky na aktívny prístup k pátraniu a skúmaniu
minulosti. Získané spôsobilosti umožnia žiakom vyhľadávať a pátrať, pýtať sa na
jednotlivé historické javy a procesy a tým spôsobom nepristupovať k histórii len ako k
uzavretej minulosti.
Na hodinách dejepisu sa budú aplikovať postupy a metódy, ktoré kladú dôraz
na aktívny prístup žiakov v procese hľadania, objavovania a vytvárania poznatkov z
uplynulých období. Je to proces, v ktorom sa má uplatniť žiakova vlastná činnosť,
ktorá môže byť individuálna alebo kolektívna ( kooperatívna ), a ktorá v súlade so
skúsenosťami a pod vedením učiteľa žiakom umožní získanie nových poznatkov, ale
zároveň aj radosť z procesu poznávania. Budú sa vytvárať možnosti na prácu v malých
vzájomne prepojených skupinách ako aj priestor na diskusiu v rámci celej triedy. Učiteľ
bude zabezpečovať historický materiál a umožní žiakom prístup k rôznym dôkazovým
materiálom alebo bude informovať žiakov o tom, kde priliehavý historický materiál je
možné nájsť.
7
V tomto procese bude učiteľ skôr príjemným radcom a usmerňovateľom.
Za zmysluplné a efektívne vyučovanie dejepisu považujeme také vyučovanie,
ktoré zabezpečí:
• chronologické preberanie učiva
• synchrónne vyučovanie svetových a národných dejín
• adekvátny dôraz na národné dejiny
• návštevu múzeí, galérií a realizáciu primeraných exkurzií
• vyučovanie regionálnych dejín.
2.4 Obsah vzdelávania dejepisu
V aktuálnom štátnom vzdelávacom programe DEJEPIS, príloha ISCED 2, ktorý
vytvorila a schválila ÚPK pre dejepis Bratislava 2010, je vzdelávací obsah dejepisu
rozdelený do 5. – 9. ročníka :
 5. ročník:
Od blízkeho k vzdialenému,
Človek v premenách priestoru a času,
Človek a komunikácia
 6. ročník:
Obrazy pravekého sveta
Obrazy starovekého sveta
Svetové náboženstvá
Obrazy stredovekého sveta
 7. ročník:
Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline
Slováci v Uhorskom kráľovstve
Obrazy novovekého sveta
Habsburská monarchia
8
 8. ročník:
Európa na ceste k moderným národom
Moderný slovenský národ
Rakúsko-Uhorsko
Prvá svetová vojna
 9. ročník:
Európa v medzivojnovom období
Československo v medzivojnovom období
Druhá svetová vojna
Slovenská republika (1939-1945)
Povojnový svet
Československo za železnou oponou
Slovenská republika 1993
Súčasný svet
2.4.1 Učebné osnovy dejepisu pre 5. ročník
Na vyučovací predmet dejepis pre 5. ročník
je štátnom vzdelávacom
programe časová dotácia 1 hodina týždenne t.j. 33 hodín ročne. Domnievame
sa, že táto časová dotácia je dostačujúca vzhľadom k obsahovému i výkonovému
štandardu.
Obsah vzdelávania je rozdelený do troch tematických celkov:
I.
Od blízkeho k vzdialenému
Téma: Priestor a čas
Obsahový štandard:
Dom, byt, sídlisko, dedina, mesto, vyšší územný celok, Slovensko, Európska
únia, prírodný a historický čas, kategórie historického času –meniny,
narodeniny, dátum, letopočet, sviatky
9
Výkonový štandard:
Naučiť žiakov orientovať sa v historickom čase
Žiaci vedia.
– vymenovať zmeny v mieste bydliska, ktoré sa udiali počas ich života
– rozpoznať čo sa zmenilo a čo sa nezmenilo v mieste ich bydliska
– identifikovať rozdiel medzi prírodným a historickým časom.
– zaradiť letopočty do príslušného storočia.
– z ľubovoľného storočia vybrať správny letopočet.
– rozlíšiť dátum a letopočet.
– zakresliť na časovú priamku významné údaje zo života svojej rodiny.
– rozpoznať pojmy pred Kr. a po Kristovi/pred naším letopočtom a po
našom letopočte.
– vytvoriť jednoduchú časovú priamku.
– zostaviť tabuľku dátumov štátnych, cirkevných sviatkov a pamätných
dní
Téma: Pamiatky v priestore a čase
Obsahový štandard:
Fotografia – obrazová spomienka, rodinný album, rodostrom
Historické pramene ( písomné, obrazové, hmotné ),múzeum, knižnica, archív
Výkonový štandard:
Žiaci sú schopní :
– pochopiť pojem generácia v rodinnom kontexte na príklade starých
rodičov, rodičov.
– zostaviť rodostrom svojej rodiny.
– napísať krátky príbeh zo života svojej rodiny.
– položiť adekvátne otázky súvisiace s fotografiami
– zaznamenať rozprávanie starých rodičov, rodičov o minulosti svojho
rodiska
10
-vedia získať zákl. inf.z minulosti podľa obr. mat.
– poznať historickú udalosť, osobnosť, ktorú pripomína pomník,
pamätník,
pamätná tabuľa v mieste, kde žijú.
– identifikovať najstarší hrob na cintoríne.
– poznať jednotlivé druhy historických prameňov.
– rozpoznať rozdiel medzi múzeom a archívom.
– usporiadať širšiu škálu historických obrázkov a objektov.
– vymenovať hlavné body z jedného prameňa na základe otázok učiteľa.
– používať rozširujúcu sa škálu pojmov v závislosti od témy.
– zhodnotiť význam rodinného albumu pre život
Téma: Minulosť našej školy
Obsahový štandard:
Školská kronika
Výkonový štandard:
Žiaci sa naučia:
– zaznamenávať rozprávanie starých rodičov o škole z čias ich mladosti.
– pátrať po starých školských zošitoch a učebniciach,
II.
Človek v premenách priestoru a času
Téma: Priestor na mape
Obsahový štandard:
Dejepisná mapa, glóbus
Výkonový štandard:
Naučiť žiakov orientovať sa na historických mapách
11
Žiaci sa naučia :
– orientovať sa na dejepisnej mape
– čítať dejepisnú mapu rozpoznať rozdiel medzi mapou a glóbusom
Téma: Človek v pohybe
Obsahový štandard:
Sťahovanie národov
Výkonový štandard:
Žiaci sa naučia :
– uviesť príčiny sťahovania ľudí v minulosti i prítomnosti.
Téma: Ako si človek zmenšoval svet
Obsahový štandard:
Stretanie kultúr, kolonizácia, vysťahovalectvo
Výkonový štandard:
Žiaci sa naučia :
– vysvetliť pojem kolonizácia
– zostaviť tabuľku najdôležitejších dopravných
prostriedkov v chronologickej postupnosti.
– porovnať spôsoby dopravy v minulosti i prítomnosti.
– rozpoznať vplyv dopravných prostriedkov na životné prostredie svojho
regiónu
Téma: Spôsob obživy človeka
Obsahový štandard:
Roľník, remeselník, obchodník
12
Výkonový štandard:
Žiaci sa naučia :
– charakterizovať život roľníkov v minulosti.
– vysvetliť oddelenie remeselníkov od roľníkov.
– zhodnotiť význam špecializácie remeselnej výroby.
– vysvetliť príslovie: „remeslo má zlaté dno.“
– nakresliť znak, ktorý výstižne charakterizuje zamestnanie remeselníka.
– nájsť rozdiely medzi výmenným a peňažným obchodom
Téma: Človek vládca prírody?
Obsahový štandard:
Prírodná energia, umelá energia
Výkonový štandard:
Žiaci sa naučia :
– vystihnúť rozdiely medzi prírodnou a umelou energiou.
– uviesť príklady využívania prírody v prospech človeka.
– zdôvodniť príčiny neustáleho hľadania nových zdrojov energie.
– vymenovať vynálezy, ktoré pomohli človeku využiť energiu vo svoj
prospech.
– uviesť príklad zneužívania prírody človekom.
– charakterizovať
Téma: Práca detí v minulosti a prítomnosti
Obsahový štandard:
Detská práca
Výkonový štandard:
Žiaci sa naučia :
13
– vystihnúť– uviesť najčastejšie druhy detskej práce.
– zaujať stanovisko k problému detskej práce.
– zaujať postoj k tvrdeniu, že dospelí v niektorých krajinách zneužívali a
i naďalej zneužívajú prácu detí vo svoj prospech.
III.
Človek a komunikácia
Téma: Pamäť ľudstva
Obsahový štandard:
Jazyk, písmo, rukopis, kniha, noviny, rozhlas, televízia, internet, e-mail,náboženstvo
legendy, mýty, povesti (región )
Vojna, mier, víťazi – porazení
Výkonový štandard:
Naučiť žiakov význam komunikácie medzi ľuďmi
Žiaci vedia:
– zhodnotiť význam vynálezu písma
– vymenovať najstaršie druhy slovanského písma.
– vymenovať druhy písem z minulosti.
– rozpoznať príbeh z minulosti svojho regiónu z povesti.
– uviesť prostriedky dorozumievania medzi ľuďmi v minulosti.
– uviesť druhy moderných masovokomunikačných prostriedkov.
– identifikovať rozdiely medzi rukopisom a tlačenou knihou
– zhodnotiť význam vynálezu kníhtlače
– uviesť dôsledky vojen pre človeka a prostredie, v ktorom žije.
– zdôvodniť stálu prítomnosť vojen v minulosti i prítomnosti.
– zostaviť správu o vojenskom konflikte v súčasnosti
14
Odporúčané témy projektov pre 5. ročník
Moja fotografia
Žiaci -vedia získať zákl. inormácie o minulosti podľa obr. mat.
Vývoj písma
Žiaci – spracujú vývoj písma na našom území
2.4.2 Tematický výchovno-vzdelávací plán pre 5. ročník
Návrh tematického výchovno-vzdelávacieho plánu je uvedený v prílohe. [6]
15
3
Využitie IKT v dejepise
IKT, čiže informačno-komunikačné technológie, prenikajú do rôznych oblastí
nášho života. Ich využívanie je na každej škole rôzne......v implementácii IKT do
vyučovacieho procesu zaostávajú najmä humanitné vyučovacie predmety, medzi ktoré
patrí aj dejepis. Avšak možnosti IKT sú široké a ich efektívnym používaním môžeme
skvalitniť proces učenia,
minimalizovať memorovanie na hodinách dejepisu a
zlepšovať vzájomnú interakciu medzi žiakom a učiteľom.
Nástroje IKT sú pre učiteľa veľkou výzvou, obrovskou pomôckou, ale ich
nesprávnym použitím môžu spôsobiť mnohé starosti a problémy.
Práve preto je dôležité, aby učiteľ
 bol oboznámený so základnými princípmi takejto
formy vyučovania
 vedel, čo ponúkajú jednotlivé technológie
 bol oboznámený s konkrétnymi produktmi –
vzdelávací program, multimediálne CD, wwwstránka - , ako ich využiť
 vopred si premyslel, kedy bude použitie IKT čo
najefektívnejšie
 včleňoval
postupne,
IKT
do
vyučovacieho
systematicky
procesu
s prezieravosťou
a trpezlivosťou.
 bol oboznámený s odkazmi na zdroje, ktoré chce,
aby žiaci použili
 IKT pomáhajú dosiahnuť ciele dejepisného učenia
...aby dejepis bol pre žiakov zaujímavý a pútavý, poskytoval im aktuálny prehľad
najnovších historických poznatkov, naučil ich premýšľať o dobre a zle, viedol ich
k vytváraniu vlastných postojov k historickým udalostiam, prekonával transmisívnu
výučbu a plnil ciele, ktoré budú vytvárať kľúčové kompetencie žiaka uvedené v kapitole
2.3
16
3.1 Internet
Internet slúži ako prenosové médium pre rôzne informácie a služby. Práve preto
ponúka široké možnosti využitia nielen pre učiteľa, ale i pre žiaka. Je však veľmi
dôležité vedieť ho používať, aby nám slúžil čo najlepšie.
3.1.1 Internet ako zdroj informácií
Internet nám ponúka množstvo informácií z rôznych oblastí spoločenského života –
nie sú to len informácie písomného charakteru, ale nájdeme v ňom aj obrazový materiál,
fotografie, videonahrávky, hry, testovacie programy... . Avšak aj veľa informácií môže
spôsobiť problém – pri vyhľadávaní pre nás potrebných informácií môžeme stráviť
veľa času a niekedy, žiaľ, neefektívne.
Z hľadiska využitia internetu na vyučovacej hodine je vhodné aby:
 učiteľ poskytol žiakom adresy a vhodné zdroje pred začiatkom práce
s internetom
 sa žiaci učili spracovávať a vyhľadávať informácie postupne, bola dodržaná
zásada .............
 pri vypracúvaní referátov (aktivity využívajúcej samostatnú prácu žiakov)
učiteľ vopred predpokladal možnosť pomerne jednoduchého získania informácií
– na internete je zverejnených veľa podrobne rozpracovaných referátov, a zmenil
metodiku zadávania tém (napr. porovnaj, ...), tiež je vhodné, aby bol žiakovi
daný priestor na prezentovanie získaných poznatkov pred triedou
 výsledky práce žiakov boli zverejnené na internete (silný motivačný prvok pre
žiaka)
 aktívne používali nástroje internetu – napr. elektronickú poštu - pomocou nej
môžu komunikovať nielen žiaci, ale aj učitelia so žiakmi, žiakom poskytuje
rýchlu spätnú väzbu pri overovaní svojich vedomostí pri práci s on-line testami
17
3.1.1.1 Zaujímavé www stránky, ktoré možno využiť na dejepise
 zdroje informačného portálu - všeobecný informačný prehľad, agentúrne
spravodajstvo, archívy, medailóny osobností, výročia, infografiky, fotoarchívy,
archívne nahrávky, špecializované články a relácie, ponuka VHS a DVD aj pre
vyučovanie
histórie
www.magazines.net,
-
www.sme.sk,
www.rozhlas.sk,
(spoločnosť
www.salvofilm.sk
www.tasr.sk,
ponúkajúca
výber
rozmanitých VHS a DVD z oblasti kultúry, vedy a techniky, histórie, etiky
a estetiky)
 knižnice – www.ulib.sk (digitalizované písomné aj obrazové pramene,
umelecká i odborná literatúra), www.zlatyfond.sme.sk (unikátny projekt
digitalizovania zlatého fondu slovenskej literatúry, asi najväčší výber
digitalizovanej
knižnice
slovenských
klasikov
dostupný
vo
viacerých
formátoch), www.klasici.sk (literatúra, písomné pramene, historické dokumenty,
všetko v digitálnej forme), www.majokral.yw.sk (osobná webová stránka,
digitalizované historické dokumenty k dejinám Slovenska, viac než 50
originálnych materiálov voľne prístupných učiteľom aj študentom)
 múzeá – materiál pre prípravu exkurzie -
www.snm.sk, www.historia.sk,
www.muzeumdopravy.com, virtuálny sprievodca slovenskými zámkami
/hradmi, lokalizácia, opis, galéria - www.zamky.sk, www.hrady.sk
 CD/DVD - www.jimaz.cz (tematický CD-ROM, najznámejšie objavné plavby
a cesty, obrazový a mapový materiál...), www.petitshop.sme.sk (10 filmových
týždenníkov, ktoré zachytávajú atmosféru normalizácie po XIV. zjazde KSČ),
www.terasoft.sk (i nteraktívny animovaný program určený na výučbu
vlastivedy a dejepisu na ZŠ), www.cartographia.sk (digitálna učebná
pomôcka),
18
 všeobecné encyklopédie – www.sk.wikipedia.org. (všeobecné informačné
zdroje, pojmy, udalosti, osobnosti), www.earth.google.com (satelitné fotografie
zemského povrchu, geografické charakteristiky regiónov, satelitné pohľady na
archeologické lokality, 3D grafika významných pamiatok a historických
objektov, fotoalbumy
www.nobelprize.org
a textové charakteristiky významných lokalít),
(všetko
o
Nobelovej
cene,
portréty
osobností),
www.quido.cz ( stránka obsahuje históriu predmetov zo života ľudí, z rôznych
oblastí ľudského života, je užitočnou pomôckou pri získavaní celkového
prehľadu o vývoji ľudstva)
 výukové portály – www.modernyucitel.net (podpora moderných trendov v
školstve pod záštitou Mocrosft, metodická pomoc, konkrétne projekty, moduly,
praktické poznámky), www.dejepishrou.estranky.cz (tvoriaci sa portál, ponúka
metodické pomôcky učiteľom), www.oskole.sk (nový rozvíjajúci sa portál
komunity učiteľov pod sponzorstvom Orange, hotové materiály a inšpirácie na
vyučovanie), www.zborovna.sk (virtuálna knižnica je internetový systém
slúžiaci na ukladanie, vyhľadávanie, výber a výmenu učebných materiálov,
prípadne iných elektronických materiálov potrebných pri učebnom procese.
Materiály, ktoré si vyberie môže kopírovať do vlastného priečinka a používať
počas prípravy na výučbu i počas samotnej výučby), www.modernaskola.sk
(edukačný portál MŠ), www.skolaplus.sk (edukačný portál s množstvom
rôzneho materiálu), www.publicom.sk (spoločnosť s ponukou rôzneho
školského programu - mapy, atlasy, CD-ROMy, portréty významných
osobností), www.kpd.sk (stránka zaoberajúca sa kultúrnym a prírodným
dedičstvom), www.iuventa.sk (web stránka venujúca sa práci s deťmi a
mládežou, zaujímavé projekty, materiály, odkazy)
19
 história
všeobecne
–
www.historickarevue.sk
(virtuálny
sprievodca
internetovou podobou historických časopisov, archívy článkov), www.sahi.sk
(aktuality z prác slovenských archeológov, obrazové materiály, metodika prác,
materiál k pomocným vedám historickým), www.viahistoria.sk (prehľadový
portál venovaný najzaujímavejším momentom histórie), www.vhce.sk (virtuálne
prehliadky historických pamätihodností stredoeurópskych hlavných miest),
www.historika.sk (o histórii a dejinách, obrazový a fotografický materiál),
www.zivot.lesk.cas.sk (komerčným spôsobom podané príbehy zo života
významných historických osobností),
(pri charakteristike jednotlivých zdrojov sme vychádzali z Adresára zdrojov eučiva [1].)
3.2 Edukačný softvér
Ide o softvér vytvorený špeciálne pre vyučovanie, musí obsahovať pravdivé
informácie, je určený pre učiteľov aj žiakov. Mal by žiakov zaujať, pobaviť, učiť
nenásilne. Je dôležité aby bol interaktívny, poskytoval spätnú väzbu, vedel pochváliť i
usmerniť žiaka.
3.2.1 Edukačný softvér ako didaktický materiál
Jeho prednosťou je, že je vyvinutý konkrétne na vzdelávanie, čiže dodržiava
didaktické zásady a postupy – vedie žiaka k rozmýšľaniu, logickému uvažovaniu,
k inému pohľadu dejín, učivo žiakom vysvetľuje, následne ich otestuje, koriguje ich
prácu.
Výučbové programy na dejepis sú často špecificky zamerané –na vekovú
kategóriu, na učivo – história krajín, vynálezy, významné osobnosti, na časové obdobie
(prípadne sa dá cestovať časom napr. Křížem krážem stáletími)
20
Z hľadiska využitia edukačného softvéru na vyučovacej hodine je vhodné aby:
 učiteľ vybral adekvátny softvér pre danú tému
 učiteľ určil, v ktorej fáze vyučovacieho procesu ho využije
 si učiteľ vopred rozmyslel, akým spôsobom budú žiaci s programom pracovať niektoré sú vhodné na individuálnu prácu, iné na skupinové vyučovanie
 učiteľ žiakov pri práci s výukovým softvérom usmerňoval, vytváral im nové
problémové úlohy
3.2.1.1 Zaujímavé edukačné softvéry, ktoré možno využiť na
dejepise
 .Křížem krážem stáletími - na multimediálnom CD je pútavou hravou formou
spracovaných 8 období z histórie (starovek – Egypt, Grécko, Rím, Čína,
stredovek, ríša Inkov, epocha priemyslu, moderné mesto) cieľom hry je nájsť
Svetobežníka, čo sa podarí, ak z každého historického obdobia získame čriepok
do cesty časom ( podarí sa nám to po zodpovedaní príslušných otázok), každé
obdobie je reprezentované kreslenou mapkou – za niektorými obrázkami sa
skrýva stručný výklad,
-
využitie je počas vo všetkých fáz vyučovacej hodiny, môže byť zdrojom
informácií pre žiakov pri problémovom vyučovaní, pri vypracovávaní
referátu či domácej úlohy
 Didakta dejepisu – slúži na precvičovanie vedomostí svetových a európskych
dejín zoskupených do tematických okruhov – pravek, starovek, stredovek, raný
novovek, novovek, dejiny 20. storočia, obsahuje 22 samostatných úloh,
z ktorých každá ponúka 4 varianty precvičovania – testové otázky ( pri každej
otázke má žiak možnosť výberu z troch odpovedí), spájačky (žiak presúva
historické udalosti pojmy k vysvetlivkám v druhom stĺpci), obrazové úlohy (
21
k obrázkom sa vyberajú správne pomenovania), rozhodni o správnosti ( žiak
vyberá z možností áno-nie k jednotlivým výrokom) počet úloh si môžeme
individuálne zvoliť od 5 po 20, žiaci majú možnosť spätnej väzby – kontrola i
formou tabuľky s výsledkami, aplikácia umožňuje i tlač pracovných listov
-
využitie je vhodné počas hodín opakovania a preverovania vedomostí, počas
samostatnej práce žiakov
 Terasoft Začíname s dejepisom . pravek –obsahuje interaktívnu výučbu
dejepisu, animovaný príbeh, testy, hry, interaktívna poznávacia časť je zameraná
na poznávanie života našich predkov v praveku, zaujímavým spestrením sú
podrobné návody ako sa dajú zhotoviť ozdoby, ušiť šaty, či využiť kosti, pre deti
sú tiež pútavé puzzle, skladačky, hľadanie rozdielov, obsahuje i testovú časť
-
využitie – na vyučovacích hodinách v 5. a 6. ročníku, vo všetkých fázach
vyučovacej hodiny – je to podmienené učiteľom
 Interaktívny dejepis – pomocou dataprojektora alebo použitím interaktívnej
tabule ho môže sledovať celá trieda, stupňuje motiváciu žiakov, upútava ich
pozornosť, podnecuje k samostatnému úsudku, animácie simulujú rôzne druhy
pohybov, statické priestorové mapy sú tiež animované – ich prvky je možné
zostavovať v akomkoľvek poradí, mapy je možné uložiť do dokumentov,
prípadne aj vytlačiť
-
využitie – vo všetkých fázach vyučovacej hodiny , po uložení máp do
dokumentov je možné dopísanie úloh a v tlačenej podobe môže byť využité
ako domáca úloha pre žiakov
22
3.3 Multimediálne CD
V súčasnosti, žiaľ, máloktorý žiak siahne po knihe opisujúcej dejiny, aby sa
z nej niečo naučil. A tento problém doby dokáže vyriešiť multimediálne CD. Na jeden
CD ROM sa zmestí obsah celej knihy aj s obrázkami a nielen to, texty a obrázky
ožívajú vďaka animácii, videoukážkam, hudbe a ďalším aplikáciám.
3.3.1 Multimediálne CD ako zdroj informácií
Ponuka multimediálnych CD s dejepisnými témami je pomerne široká. Nie sú to
iba spracované knihy, ale aj encyklopédie, CD-ROM o krajine – jej histórii,
osobnostiach. Niekedy sú efektívnejším zdrojom informácií ako internet, pretože žiaci
sa dostanú k potrebným poznatkom ľahšie a rýchlejšie, ale nikdy neposkytujú také
množstvo informácií ako internet.
Podobne ako pri výučbových softvéroch majú žiaci možnosť zasahovať do deja,
slobodne si voliť, v akom poradí sa budú oboznamovať s informáciami. Multimediálne
CD využíva rôzne druhy médií, čím umožňuje žiakom zapájať viaceré zmysly do
procesu učenia – avšak nesprávnym využitím práve toto pozitívum môže byť
i negatívom – odpútaním pozornosti.
Z hľadiska využitia multimediálneho CD na vyučovacej hodine je vhodné aby:
 učiteľ pristupoval k výberu multimediálneho CD veľmi zodpovedne – zapojenie
viacerých zmyslov do procesu učenia môže byť aj neefektívne
 učiteľ mal na zreteli, že multimediálne CD nie sú vytvorené iba pre potreby
vyučovacieho procesu (ako výukové softvéry)
 učiteľ určil, v ktorej fáze vyučovacieho procesu ho využije
 si učiteľ vopred pripravil úlohy, aktivity na prácu s multimediálnym CD
 učiteľ žiakov pri práci s usmerňoval, vytváral im nové problémové úlohy
23
3.3.1.1 Zaujímavé multimediálne CD, ktoré možno využiť na dejepise
 Langmaster – pravek, starovek – CD s historickou tematikou obsahuje
stovky obrázkov, mapy, animácie, videá, hovorené slovo, v sieťovej verzii
môže mať každý žiak svoje heslo a postupovať vlastným tempom
- využitie – na vyučovacích hodinách v 5. a 6. ročníku, vo všetkých fázach
vyučovacej jednotky
 Pod slnkom Hellady – je to spracovaná kniha od Vojtecha Zamarovského
„Grécky zázrak“, je vhodná na doplnenie informácií o antickom Grécku,
nápomocné môžu byť i mapy
- využitie – na doplnenie informácií pre žiakov 6. ročníka, ako zdroj
informácií pri tvorbe referátu, pri riešení problémovej úlohy z tohto obdobia
s doplnením internetového zdroja
 Multimediálne encyklopédie –
ENCARTA 1999, ENCARTA Deluxe
2000, DIDEROT 2001 - obsahujú textové informácie, obrázky, tabuľky,
mapy – statické aj interaktívne, zvukové záznamy historických osobností (
Encarty 1999), interaktívne aktivity – obrniť rytiera, postaviť kostru
dinosaura, videoukážky, virtuálne prehliadky, odkazy na internetové zdroje,
slovník, prepis historických dokumentov, ba aj návrhy vyučovacích hodín
- využitie – ako pomôcka pri domácej príprave žiaka, na hodinách
využívajúcich porovnávanie, všeobecný prehľad,
 Historické hry – neboli vytvorené pre potreby výučby dejepisu, ale niekedy
ich možno na vyučovacom procese využiť, majú veľmi dobre spracovanú
grafiku, animácie, zvuky, sú vysoko interaktívne, rozvíjajú strategické
myslenie
-
využitie – pri tvorbe referátov, projektov, na relaxáciu, na krúžkoch
s historickým zameraním
24
3.4 Prezentácie
Prezentácie už dávno nie sú doménou komerčnej oblasti a majú pevné miesto
v školskom prostredí. Aplikácia PowerPoint je ako súčasť najrozšírenejšieho
kancelárskeho balíka Microsoft Office najdostupnejšou aplikáciou ponúkajúcou
vytvárania výučbových prezentácií. Musíme však pripomenúť, že v súčasnosti existujú
rôzne aplikácie podobného zamerania.
3.4.1 Prezentácie v PoverPointe
Prezentácia v programe PowerPoint predstavuje modernú formu oboznámenia
žiakov s poznatkami, ktoré považuje učiteľ za najdôležitejšie. Umožňuje pomerne ľahko
a rýchlo zostaviť prehľadnú a zaujímavú prezentáciu so zreteľom na žiaka pre potreby
zrozumiteľnejšieho pochopenia danej problematiky. Učiteľ v nej využíva obrázky,
kresby, grafy, 3D efekty a mnohé iné prvky.
Vzhľadom k spomínaným skutočnostiam – vnímanie viacerými zmyslami - je
efektívnosť prezentácie nezanedbateľná, avšak iba v tých prípadoch, ak je kvalitne
pripravená s jasnými vopred stanovenými cieľmi.
Z hľadiska využitia prezentácie na vyučovacej hodine je vhodné aby:
 si učiteľ vopred stanovil ciele, ktoré chce prezentáciou dosiahnuť
 si učiteľ určil aký typ prezentácie chce použiť
riadenú – učiteľ využíva snímky ako oporu pri výklade, sám si
určuje tempo...ide o najbežnejšiu formu v praxi, ale i najmenej
automatickú – vzhľadom k tomu, že ide o časovanú prezentáciu,
nie je vhodná do školského prostredia
interaktívnu – vhodná pri samostatnej práci, najmenej využívaná
v školskej praxi, avšak veľmi efektívna
 si učiteľ premyslel, v ktorej fáze vyučovacej hodiny ju využije
25
 si učiteľ pripravil pracovný list, s ktorým bude žiak pracovať počas
prezentácie
zväčší sa tým aktívny podiel žiaka na vyučovaní,
vytvorí sa priestor pre samostatnú prácu žiaka,
žiak získa materiál na domácu prípravu,
3.4.1.1 Zaujímavé prezentácie, ktoré možno využiť na dejepise
Nájdete na internetových stránkach uvedených v kapitole 3.1.1.1
3.5 Testy a cvičenia
Test je skúška, pri ktorej sa objektívne zisťuje úroveň vedomostí a zručností
žiaka, je pripravený a hodnotený podľa vopred stanovených pravidiel. Kvalitne
vypracovaný test zvyšuje pozornosť a sústredenie žiaka, záujem o predmet, podporuje
zdravú súťaživosť, netradičnosťou skvalitňuje proces zapamätávania.
3.5.1 Elektronické testy a cvičenia
Elektronické testy sú testy vytvorené pomocou počítača. Sú vhodné najmä
preto, že narúšajú stereotyp tradičnej hodiny, odbúravajú stres zo skúšania. Pre žiakov
pôsobia hravo a zaujímavo (nevšedne), poskytujú im okamžitú spätnú väzbu, a tým aj
okamžité odstránenie nedostatkov. Učiteľom prácu uľahčujú a zrýchľujú.
Z hľadiska využitia elektronických testov na vyučovacej hodine je vhodné
aby:
26
 si učiteľ vopred stanovil aký test chce použiť: test rýchlosti, úrovne,
štandardizovaný, overujúci, vstupný, priebežný.....
 si učiteľ uvedomil, že iba rôznymi typmi otázok vo vhodnom pomere, bude
test kvalitným ukazovateľom vedomostí a zručností žiaka a tiež bude pre
žiaka obohatením
Medzi najčastejšie otázky patria:
uzavreté úlohy, v ktorých žiak pracuje s vopred ponúkanými
odpoveďami
o
žiak vyberá z dvoch tvrdení áno – nie
o
žiak sa rozhoduje, ktorá z ponúkaných možností je správna
o
žiak doplňuje nedokončenú
o
žiak má usporiadať isté javy podľa nejakej vnútornej logiky
o
žiak vytvára dvojice pojmov podľa vnútornej súvislosti
 výhodou takýchto otázok je objektivita,
nevýhodou je úzke zameranie, obmedzenosť ku
komplexnému posúdeniu vedomostí
otvorené úlohy, v ktorých žiak tvorí odpovede sám
o
žiak tvorí širokú odpoveď viacerými vetami
o
žiak odpovedá krátkou vetou, niekoľkými slovami
o
žiak doplní do vety chýbajúce slovo...
 výhodou je väčšia výpovedná hodnota žiakových
vedomostí, nevýhodou je nižšia objektivita hodnotenia
a väčšia časová náročnosť
 si učiteľ premyslel, v ktorej fáze vyučovacej hodiny chce test použiť
 boli žiaci vopred oboznámený so spôsobom hodnotenia
 každý žiak mal dostatočný priestor na vypracovanie testu
 mali žiaci vytvorené viaceré testové formy pre zaručenie objektivity
3.5.1.1 Zaujímavé elektronické testy, ktoré možno využiť na dejepise
Nájdete na internetových stránkach uvedených v kapitole 3.1.1.1
27
3.6 Exkurzie
Exkurzia alebo vychádzka je často využívanou mimoškolskou organizačnou
formou vyučovania, pri ktorej sa zisťuje úroveň zvládnutia učiva skupinou žiakov. Má
veľký vzdelávací účinok. Žiaci pozorujú predmety a javy v skutočných podmienkach,
čím získavajú správne a komplexnejšie vedomosti. Náplňou exkurzie môže byť: oboznamovanie sa s novým učivom, - upevnenie, kontrola a overenie úrovne
osvojených poznatkov, -možnosti použitia vedomostí v praxi, - plnenie kombinovaných
úloh. Kvalitne spracovaná exkurzia zvyšuje pozornosť a sústredenie žiakov, záujem
o predmet, svojou netradičnosťou uľahčuje zapamätanie si učiva.
3.6.1 Exkurzia s digitálnymi technológiami
Exkurzia v klasickej podobe je vo svetle moderných digitálnych technológií len
málo efektívna. Ak je pripravovaná pomocou digitálnych technológií dáva žiakovi
možnosť lepšieho spoznania určitého miesta a poznatkov o ňom ako klasická učebnica.
Učenie pomocou počítača umožňuje skúmanie, bádanie, priblíženie skutočnosti, žiak
dokáže prekonávať geografické i historické vzdialenosti, obohacuje komunikačné
formy, je interaktívne.
Z hľadiska využitia exkurzie s digitálnymi technológiami je vhodné aby:
 si učiteľ exkurziu kvalitne pripravil
učiteľ musí dobre poznať objekt exkurzie, aby si zvolil adekvátne
vyučovacie metódy na splnenie vých.-vzdelávacieho cieľa
pre žiakov treba pripraviť konkrétne úlohy na samostatnú alebo
skupinovú prácu
žiakov treba oboznámiť s didaktickou technikou, ktorú budú
používať v teréne
28
plánovanie exkurzie – učiteľ môže využiť rôzne zdroje – knihy,
mapky, obrázky, ale aj internet
o
interaktívna prezentácia navštíveného miesta
o
obrázky charakterizujúce lokalitu
o
2D alebo 3D náhľad na lokalitu, virtuálne múzeá
o
charakteristika lokality – historická, súčasná
príprava exkurzie – tu je potrebné materiálno – technické
zabezpečenie
o
informačná a motivačná prezentácia - využitie PC, internet,
video, skener, zvukové nahrávky
o
plán podujatia
o
pracovné listy, mapy...( pri skupinovej práci určíme zloženie
skupín)
priebeh exkurzie – učiteľ neustále usmerňuje žiakov, motivuje ich
aktivuje ku kvalitnejšej práci s informáciami,
o
dokumentácia
fotografiami,
filmovaním,
kreslením,
nahrávaním rozhovorov...(potrebné je materiálno- technické
vybavenie)
spracovanie exkurzie – žiaci spracujú získané informácie do
podoby grafickej, textovej
o
je
vhodné
prezentovanie
a publikovanie
ich
práce
v priestoroch školy, v školskom časopise, na webovej stránke
školy...
vyhodnotenie
exkurzie
–
prezentovanie
na
vyučovacích
hodinách, kritické zhodnotenie určitej situácie
 aby učiteľ nezaradil digitálne technológie živelne,
 aby digitálne technológie nezatienili podstatu deepisnej exkurzie
 si učiteľ zvolil čo najefektívnejšiu podobu exkurzie
29
3.6.1.1 Zaujímavé exkurzie s digitálnymi technológiami, ktoré možno
využiť na dejepise
 Videokonferencia –v [1]. je uvedené „ide o podobu exkurzie, keď do terénu
odchádzajú len niektorí žiaci. Dôvodom môže byť, že škola z nejakých
organizačných príčin nemôže uvoľniť všetkých žiakov triedy na exkurziu.
Triedu učiteľ rozdelí na dve skupiny žiakov. Menšia skupinka, vybavená
počítačmi s webkamerami, fotoaparáty či počítačom s dotykovým displejom,
ide do terénu a ostatní žiaci zostávajú v triede pri stolných počítačoch (resp.
v počítačovej učebni),pričom aktivitu spolužiakov v teréne sledujú na
veľkom plátne pomocou datavideoprojektoru. Trieda a terén sú prepojené
prostredníctvom internetu a môžu spolu komunikovať pomocou chatu,
internetovej pošty, či dokonca prostredníctvom videokonferencie. Výhody
takejto organizačnej formy možno zhrnúť nasledovne:
Zefektívni sa organizačná časť exkurzie – s malou skupinkou
žiakov odchádza jeden pedagóg, a prenos z exkurzie môžu
zužitkovať aj paralelné triedy .
Ušetrené finančné náklady sa môžu využiť na iné účely.
Nevzniká organizačný stres ako pri veľkých hromadných
exkurziách .
Zvýši sa efektívnosť exkurzie, pretože takáto podoba exkurzie
žiaka priamo núti a podnecuje k aktivite.
Žiaci môžu uskutočniť aj exkurziu na také miesta, kde sa nemôže
byť väčší počet osôb, resp. z bezpečnostného hľadiska alebo je
skúmaný objekt neprístupný kedykoľvek pre početné skupiny,
resp. sa požaduje povolenie alebo iné dôležité rozhodnutie .
Žiaci sa zlepšujú aj v práci s digitálnou technikou.
Skupina v teréne komunikuje so spolužiakmi v triede, ktorí im
môžu posielať informácie z rozličných zdrojov – školská
knižnica, internet .
30
Do aktivít môže byť zapojený každý žiak tak, že plní svoju
osobitnú
úlohu,
vopred
naplánovanú
resp.
takú,
ktorá
bezprostredne vyplynie zo situácie, aktuálny problém.
Zaujímavým momentom takéhoto terénneho prieskumu je, že
žiaci sa vzdelávajú v autentickom prostredí, teda nielen
prostredníctvom školskej učebnice a encyklopédie, čo pôsobí
výrazne motivačne.“
 Pedagógovi, ktorý prvýkrát plánuje pristúpiť k využitiu digitálnych technológií
odporúčame získať základné zručnosti pri koordinácii exkurzie v najznámejšom
prostredí mesta alebo okolia.
 Veľmi zaujímavý projekt na riešenie takejto exkurzie v minulosti bol projekt
Raft(http://www.raft-project.sk/info/raft.htm). Bohužiaľ, v súčasnej dobe už nie je
aktuálny, ale jeho postupy sa dajú využiť aj dnes.
 Virtuálne múzeum – je to múzeum, ktoré sa nachádza v zdigitalizovanej
podobe na internete, je možné si ho prezrieť aj bez toho, aby sme ho fyzicky
navštívili
zoznam takýchto múzeí sa dá jednoducho nájsť vo vyhľadávači na
internete
je pre žiaka veľmi zaujímavou formou exkurzie,
žiakovi umožňuje navštíviť miesto vopred a pripraviť sa tak na zadané
úlohy
žiak môže absolvovať exkurziu i vtedy, ak sa jej nemôže fyzicky
zúčastniť
 nevýhodou je skutočnosť, že počítač nemôže zachytiť špecifickú atmosféru
jednotlivých sál...
31
4
Ukážka vyučovacej hodiny
Ukážke vyučovacej hodiny je spracovaná pomocou IKT pre 5. ročník na tému
Pamiatky v priestore a čase z tematického celku Od blízkeho k vzdialenému.
METODICKÝ MATERIÁL NA VYUČOVACIU HODINU
KTO OCHRAŇUJE HISTORICKÉ PAMIATKY
Ročník
Predmet
Školský rok
Tvorca prípravy
Piaty
Dejepis
Téma
Pamiatky v priestore a čase
Štandard
Obsahový
Pojmy
- opk. pojmov
historické pramene
(druhy)
- nové pojmy:
o múzeum
o múzy
o exponát
o expozícia
o depozitár
o skanzen
o galéria
o ochrana pamiatok
Vstupné vedomosti
žiaka
Metódy a formy
Výkonový
žiak
o
pozná jednotlivé druhy
historických prameňov.
o
– rozpozná rozdiel
medzi múzeom a archívom
o
vie usporiadať širšiu
škálu historických obrázkov a
objektov
o
vie vymenovať hlavné
body z jedného prameňa na
základe otázok učiteľa.
Žiak - pozná pojmy – historický prameň
(hmotné, písomné, obrazové)
- vie získať základné informácie z hist. prameňa
Didaktická hra – „letí, letí...historický prameň“
Výklad s interaktívnou tabuľou
32
Práca s učebnicou
Samostatná práca
Pojmové mapovanie
Didaktická hra – „kufor“
Pomôcky
Interaktívna tabuľa, pripojenie na internet
Pracovný list
Pojmy – novoosvojené na lístočkoch
Organizácia hodiny
Úvod
oboznámenie s cieľom hodiny
didaktická hra „letí, letí...historický prameň“
motivácia –rozhovor
Jadro
výklad s interaktívnou tabuľou
prepojenie na virtuálne múzeum, skanzen, galériu
pomenúvanie jednotlivých častí múzea
dedukčné vyvodenie pojmu múzeum, skanzen, galéria
práca s učebnicou
samostatná práca – pracovný list
Spätná väzba
pojmové mapovanie - poznámky
didaktická hra – „kufor“
zhodnotenie hodiny
Použitá literatúra
Hodnotenie
Medzipredmetové
vzťahy a prierezové
témy
http://www.bojnicecastle.sk/virtual/index.html
http://www.virtualtravel.sk/sk/panorama/presovskykraj/humenne/skanzen/hospodarsky-dom-zo-zemplinskychhamrov/
učiteľ
priebežne hodnotí činnosť žiakov
sebakontrola žiakov pri hodnotení samostatnej práce
na záver využijeme sebareflexiu žiakov
Informatika
Etická výchova
33
Poznámky
Učiteľ si pred začiatkom vyučovacej hodiny pripraví:
materiál na interaktívnu tabuľu
pracovný list na samostatnú prácu žiakov
nové pojmy na didaktickú hru „kufor“
Rozpracovanie vyučovacej hodiny
Úvod
oboznámenie s cieľom hodiny – oznámime žiakom, že na vyučovacej hodine
sa budeme netradičnou formou oboznamovať s novými pojmami
didaktická hra „Letí, letí...historický prameň“ – učiteľ vopred upozorní
žiakov, ktorý druh historických prameňov bude „letieť“, následne učiteľ
pomenúva jednotlivé hist. pramene a žiaci ich zaraďujú k jednotlivým druhom
zdvihnutím rúk, ak sa žiak zmýli dostane za domácu úlohu daný predmet
nakresliť
motivácia – rozhovor –učiteľ vedie rozhovor o historických prameňoch
a miestach, kde sa s nimi žiaci už stretli...žiaci sami pomenujú miesto – múzeum
Jadro
výklad s interaktívnou tabuľou –pomocou interaktívnej tabule a internetového
pripojenia učiteľ vojde so žiakmi do virtuálneho múzea, následne ich
oboznamuje s jednotlivými pojmami – exponát, expozícia, depozitár, skanzenu,
galérie
dedukciou žiaci vyvodia pojem múzeum, skanzen, galéria – ich špecifiká,
funkcie
práca s učebnicou - str. 32-33 – žiaci sledujú najmä obrazový materiál, čítajú
texty pod ním a následne učiteľ overuje ich čitateľskú gramotnosť vhodnými
otázkami
samostatná práca – pracovný list – žiaci samostatne vypracúvajú pracovný
list, po vypracovaní PL bude následná kontrola na interaktívnej tabuli, žiaci si
sami kontrolujú správnosť
34
Spätná väzba
vytváranie pojmovej mapy – po vyhodnotení samostatnej práce vpíšeme nové
pojmy do pripravenej pojmovej mapy
poznámky – prepis pojmovej mapy a priložený pracovný list
didaktická hra „Kufor“- jeden žiak stojí chrbtom k učiteľovi, učiteľ mu nad
hlavou drží nápis pojmu a žiaci z triedy mu napovedajú tak, aby žiak uhádol, aký
pojem drží učiteľ, za správne uhádnuté pojmy môže byť žiak ohodnotený
(pojmy: múzeum, skanzen, exponát, expozícia, galéria, ochrana pamiatok...)
kontrola – priebežná – počas celej vyučovacej hodiny, individuálne
usmerňovanie žiakov pri samostatnej práci
zhodnotenie hodiny – učiteľ zhodnotí činnosť žiakov a vyzve dvoch – troch
žiakov, aby zhodnotili hodinu
35
Pracovný list – 5. ročník: Kto ochraňuje historické pamiatky
Práca s učebnicou
Prečítaj si text z učebnice zo str. 32 „Dom, v ktorom sídlia
bohyne“ a odpovedz na otázky
1. Ako sa nazýva bohyňa, ktorá ochraňovala históriu a
historikov?..................................
2. Doplň vetu:
Naše
najväčšie
múzeum
……………………………………………………..........a
sa
nachádza
sa
volá
v našom
……………………………………………………meste…………………………………….
Vyber z pomiešaných exponátov tie, ktoré môžu tvoriť expozíciu
archeologického múzea a vpíš ich do vitríny
fujara,
venuša,
bronzový
meč,
čepiec,
automobil,
kostené
nástroje,grécke mince, lebka neandertálca, parný stroj,
Archeologická
exponát
expozícia
expozícia
36
Záver
Vyučovanie dejepisu musí žiakovi ukázať spojitosť so životom, má prepojiť
minulosť so súčasnosťou. Je náročné, pretože minulosť, s ktorou sa žiaci oboznamujú,
vylučuje možnosť bezprostredného skúmania. Pre žiakov je však typické poznávanie
prostredníctvom zážitku. A práve preto učiteľ dejepisu hľadá nové spôsoby, ako žiakom
sprístupniť históriu, aby im ponúkol možnosť aktívneho poznávania či prežívania.
Používaním IKT sa vo vyučovaní dejepisu vytvára priestor na také praktické
činnosti pre žiakov, ktoré im poskytnú možnosť osobnejšej skúsenosti s historickou
realitou. Žiaci majú možnosť bližšieho kontaktu so skutočnosťou prostredníctvom
animácií, videa, virtuálnej reality.
Do vyučovania dejepisu sa snažíme včleniť IKT s cieľom lepšieho sprístupňovania
nových vedomostí a zručností, zaktivovania žiakov, ozvláštnenia vyučovacích hodín,
a tým aj skvalitnenia celého edukačného procesu.
Veríme, že uvedený metodický materiál bude nápomocný pri príprave vyučovacích
hodín, počas ktorých budú žiaci s nadšením objavovať minulosť po novom.
37
Zoznam použitej literatúry
[1] BRESTENSKA, B. – KABATOVA, M. – KALAŠ,I. – MIKOLAJOVA,K. –
PEKAROVA, J. – SZARKA, K. – VANIČEK, J.: Premena školy s využitím
informačných a komunikačných technológií. Košice: Elfa s. r. o., s. 222-223.
ISBN 978-80-8086-143-8
Dostupné na internete:
https://www.modernizaciavzdelavania.sk/CourseDetail.aspx
[2] HARAŠTOVÁ, T. – CHMELÍKOVÁ, D.: Využitie IKT na hodine dejepisu.39s.
ISBN 80-7098-310-8
[3] PETLÁK, Erich: Všeobecná didaktika. Bratislava: IRIS – Štefanko,M.,1997.270s.
ISBN 80-88778-49-2
[4] Dostupné na internete:
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2319
[5] Dostupné na internete:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Webová_stránka
[6] Dostupné na internete:
http://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=82847
38
Príloha
Návrh tematického výchovno-vzdelávacieho plánu pre 5. ročník. [6]
39
TC
1
2
I
IX.
3
3h
4
X
X.
5
4
4h
6
7
8
OD BLÍZKEHO K VZDIALENÉMU – 14 h
3
Tematický výchovno-vzdelávací plán – DEJEPIS, 5. ročník/ 1 hodina týždenne t. j. 33 hodín ročne
Obsahový štandard
Metódy
a Prierezové
Výkonový štandard
formy
témy
Téma
Pojmy
oboznámiť sa s predmetom dejepis
Úvodná hodina
dejepis
správne používať učebnicu a iné pramene
minulosť, história, dejepis,
dejiny, historik, kronikár,
vymenovať zmeny v mieste bydliska, ktoré sa udiali motivačný
Prečo sa učíme dejepis
dom, byt, sídlisko, dedina,
počas ich života rozpoznať čo sa zmenilo a čo sa rozhovor,
mesto, vyšší územný celok,
nezmenilo v mieste ich bydliska
motivačná
OSOB,
Slovensko, Európska únia
demonštrácia,
ENVIRO,
kalendár, čas, prírodný
riadený
MULTIK
a historický čas, kategórie
rozhovor
identifikovať rozdiel medzi prírodným a historickým
geografia,
Čas je poradie udalostí
historického času - meniny,
výklad učiteľa
časom
občianska náuka,
narodeniny, dátum,
práca
regionálna
letopočet, sviatky
s učebnicou
výchova,
používanie
zaradiť letopočty do príslušného storočia z ľubovoľného
mediálna
vhodnej
storočia vybrať správny letopočet rozlíšiť dátum a
výchova, tvorba
literatúry
letopočet
projektu
a iných
Čo potrebujeme vedieť pri
časová priamka, historické
zakresliť na časovú priamku
a prezentačné
prameňov
–
prechádzke časom
medzníky, chronológia
významné údaje zo života svojej rodiny
zručnosti
tlač,
odborné
rozpoznať pojmy pred Kr. a po
rodinná výchova
články, internet
Kristovi/pred naším letopočtom a po našom letopočte
práca
vytvoriť jednoduchú časovú priamku
tradície, sviatky, pamätné
zostaviť tabuľku dátumov štátnych, cirkevných sviatkov a s časovou osou
Sviatočné a pamätné dni
dni
pamätných dní
Priestor a čas
H
Projekt/test/opakovanie
sviatky
Spoznávame hmotné
pamiatky
historické pramene, hmotné
pramene, archeológ,
pomníky, pamätné tabule
Čo sú obrazové pamiatky
X
obrazové pramene, maľby,
fotografie, rodokmeň,
rodostrom, rodinný album,
generácia, genealógia
XI.
4
4h
9
Písomné historické pramene
1
1
Skúsme, ako pracuje historik
Čo si ešte vezmeme na
prechádzku časom
písomné pramene, archív,
archivár, knižnica
historik
kartografia, kartograf,
dejepisná mapa, glóbus
vytvoriť jednoduchý projekt
Pamiatky v priestore a čase
M
poznať jednotlivé druhy historických prameňov
poznať historickú udalosť, osobnosť, ktorú pripomína
pomník, pamätník, pamätná tabuľa v mieste, kde žijú
identifikovať najstarší hrob na cintoríne
pochopiť pojem generácia v rodinnom kontexte na
príklade
starých rodičov, rodičov
zostaviť rodostrom svojej rodiny
napísať krátky príbeh zo života svojej rodiny
položiť adekvátne otázky súvisiace s fotografiami
zaznamenať rozprávanie starých rodičov, rodičov o
minulosti
svojho rodiska
zhodnotiť význam rodinného albumu pre život rodiny
rozpoznať rozdiel medzi múzeom a archívom
orientovať sa na dejepisnej mape, čítať dejepisnú mapu
rozpoznať rozdiel medzi mapou a glóbusom
získať historické informácie z dejepisnej mapy
výklad učiteľa
riadený
rozhovor
práca
s historickými
prameňmi
skupinová
práca žiakov
individuálna
práca žiakov
prezentácia
žiackych prác
OSOB,
ENVIRO,
MULTIK
geografia,
občianska náuka,
regionálna
výchova,
mediálna
výchova, tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
SJL
dopravná
výchova
rodinná výchova
Výstup
Hodnotenie
Pomôcky
motivačné hodnotenie
citáty o dejinách, citáty od
Herodota
slovné
pochvala
Kniha regionálnych dejín
Blatného, základné údaje
o Blatnom, Čataji, Senci,
Trnave, Bratislave
hodnotenie,
slovné hodnotenie,
pochvala
kalendár, Lexikón
svetových dejín, Lexikón
slovenských dejín
vytvorenie časovej
priamky (významné
udalosti v našej rodine,
historické obdobia)
prezentácia Časová
priamka,
Interaktívna časová os
(www.classtool.net)
tabuľka sviatkov
a pamätných dní
pátranie po histórii
sviatkov
kalendár, internet
internet
vychádzka – cintorín,
pamätníky, pamiatky
UNESCO
Vo svetle siedmich tisícročí
– kniha dejín Blatného
projekt – rodostrom
rozprávanie starých
rodičov
rodinné fotografie
prezentácia Historické
pramene
pracovný list
slovné hodnotenie
interaktívna tabuľa
práca s prameňmi
Historická revue
glóbus, zemepisná mapa
Európy, automapa,
práca s prameňmi
2
TC
X
1
3
1
1
XII.
3h
4
1
1
I6
I.
3
3h
1
7
1
8
1
I
9
I.
3
h
2
0
ČLOVEK V PREMENÁCH PRIESTORU A ČASU – 11 h
5
Tematický výchovno-vzdelávací plán – DEJEPIS, 5. ročník/ 1 hodina týždenne t. j. 33 hodín ročne
Obsahový štandard
Metódy
a Prierezové
Výkonový štandard
formy
témy
Téma
Pojmy
usporiadať širšiu škálu historických obrázkov a objektov
vymenovať hlavné body z jedného prameňa na základe
múzeum, múzy, exponát,
Kto ochraňuje historické
otázok učiteľa
skanzen, galéria, ochrana
pamiatky
používať rozširujúcu sa škálu pojmov v závislosti od
pamiatok
témy
Opakovanie
pojmy 1. TC
zaznamenávať rozprávanie starých rodičov o škole z
čias icmladosti
kronika, kronikár, kronika
Minulosť našej školy
pátrať po starých školských zošitoch a učebniciach
školy
vedieť využívať poznatky a vedomosti získané v škole
pre svoj ďalší rozvoj
lovci a zberači, pravek,
doba kamenná,
charakterizovať život lovcov a zberačov
Ako sa žilo na úsvite dejín
poľnohospodárstvo, roľník,
charakterizovať život roľníkov v minulosti
OSOB
dvojpoľný systém, trojpoľný
výklad
ENVIRO
systém
učiteľa
MULTIK
vysvetliť oddelenie remeselníkov od roľníkov
práca
mediálna
zhodnotiť význam špecializácie remeselnej
dedina, mesto,
s učebnicou
výchova
výroby
hradisko, remeselník,
utvrdzo
finančná
Kde sme bývali
vysvetliť príslovie: „remeslo má zlaté dno“
obchodník, výmenný
vanie učiva
gramotnos
v minulosti a kde bývame
nakresliť znak, ktorý výstižne charakterizuje
a peňažný obchod, trh,
cvičeniami
ť
dnes
zamestnanie
cech, história platidiel
individu
regionálna
remeselníka
EURO
álna práca
výchova
nájsť rozdiely medzi výmenným a peňažným
žiakov
výtvarná
obchodom
skupino
výchova
vá práca žiakov
geografia
rod, kmeň, rodina,
Ako si človek vytváral
určiť spoločné znaky najstarších rodín s
didaktic
biológia
vývoj rodiny, tradície
rodinu
dnešnými
ké hry
rodinná
európskej rodiny
výchova
Človek minulosti a človek súčasnosti
H
Test
Ako ľudia spoznávali
sily prírody
Ako si človek
zmenšoval svet
pojmy 15-17 h
oheň, keramika,
kovy, koleso
energia – vodná,
veterná, parná, elektrická
doprava
vedieť použiť a využívať získané poznatky
Človek premýšľajúci a
vynachádzavý
M
vystihnúť rozdiely medzi prírodnou a umelou
energiou
uviesť príklady využívania prírody v prospech
človeka
zdôvodniť príčiny neustáleho hľadania nových
zdrojov
energie
vymenovať vynálezy, ktoré pomohli človeku
využiť energiu vo svoj prospech
uviesť príklad zneužívania prírody človekom
zostaviť tabuľku najdôležitejších dopravných
prostriedkov v chronologickej postupnosti
motivač
ný rozhovor
práca
s učebnicou
výklad
učiteľa
riadený
rozhovor
samost
atná
práca
žiakov
OSOB
ENVIRO
MULTIK
mediálna
výchova
dopravná
výchova
multikultúr
na výchova
občianska
výchova
ochrana
Výstup
Hodnotenie
Pomôcky
dejepisná mapa
múzeum
internet, pracovný list
test, klasifikácia
žiaci zo školskej kroniky
vypíšu zoznam rodinných
príslušníkov, ktorí
navštevovali školu,
v chronologickom poradí
test – 1. TC
školská kronika, webová
stránka školy
zbieranie rôznych
predmetov z minulosti školy
ústne frontálne
skúšanie
internet, dejepisná
literatúra (školská knižnica),
film
banské mestá,
veľké mestá
v súčasnosti, najstaršie
mestá, telly, objavenie
Tróje, mýty ako historický
prameň
znak remeselníka
pracovný list,
internet
frontálne
opakovanie
internet
písomná
previerka
test
najdôležitejšie
vynálezy
ústne skúšanie
klasifikácia
tabuľky
internet, literatúra zo
školskej knižnice
internet
3
H
TC
Tematický výchovno-vzdelávací plán – DEJEPIS, 5. ročník/ 1 hodina týždenne t. j. 33 hodín ročne
Obsahový štandard
Metódy
a Prierezové
Výkonový štandard
formy
témy
Pojmy
porovnať spôsoby dopravy v minulosti i
skupino
života a zdravia
prítomnosti
vá práca žiakov
rozpoznať vplyv dopravných prostriedkov na
životné
prostredie svojho regiónu
Téma
2
Ľudia v pohybe
1
II.
I2
2
Práca – trest alebo
radosť
3
h
2
3
Detská práca
2
I4
2
5
36
2
2
7
2
V
poľnohospodárstvo,
roľník, remeselník,
špecializácia remesla,
majster, tovariš, učeň,
strojová výroba, továreň,
robotník, priemysel
Výstup
Hodnotenie
Pomôcky
slovné
hodnotenie
mapa Sťahovanie
národov
vie uviesť staré a nové druhy práce (profesie)
vie vysvetliť dôležitosť práce pre človeka
staré remeslá
ústne skúšanie
zaujať stanovisko k problému detskej práce
zaujať postoj k tvrdeniu, že dospelí v niektorých
krajinách
zneužívali a i naďalej zneužívajú prácu detí vo
svoj prospech
detská práca, život
detí v bohatých
a chudobných krajinách
UNICEF, tretí
svet, deti vo vojne
pracovný list
prezentácia Detská
práca
Opakovanie
pojmy 19-23 h
vedieť použiť a využívať získané poznatky
frontálne
opakovanie
pracovný list
Test
pojmy 19-23 h
vedieť použiť a využívať získané poznatky
písomná
previerka
test
Zapísaná myšlienka sa
uchovala
h
8
ČLOVEK
A KOMUNIKÁCIA – 8 h
V.
uviesť príčiny sťahovania ľudí v minulosti i
prítomnosti
vysvetliť pojem kolonizácia
sťahovanie národov,
kolonizácia
písmo, klinové
písmo, hieroglyfy, hláskové
písmo, latinka, hlaholika,
cyrilika, azbuka, Braillovo
písmo
Prvé knihy
kniha, rukopis,
kníhtlač, Guttenberg, pisári
Médiá
médiá, noviny,
časopisy, rozhlas, televízia,
internet
zhodnotiť význam vynálezu písma
vymenovať najstaršie druhy slovanského písma
vymenovať druhy písem z minulosti
Pamäť ľudstva
M
identifikovať rozdiely medzi rukopisom a tlačenou
knihou
zhodnotiť význam vynálezu kníhtlače
uvieť druhy moderných masovokomunikačných
prostriedkov
uviesť prostriedky dorozumievania medzi ľuďmi v
minulosti
učiteľa
výklad
riadený
rozhovor
práca
s učebnicou
projekto
vé vyučovanie
individu
álna práca
žiaka
skupino
vá práca žiakov
OSOB,
MULTIK
geografia,
občianska náuka,
regionálna
výchova,
mediálna
výchova, tvorba
projektu a
prezentačné
zručnosti
ochrana
života a zdravia
ústne hodnotenie
písmo
vymyslieť vlastné
práca s prameňmi
pracovný list
kniha
Moja obľúbená
ukážky rôznych tlačí
4
TC
2
Tematický výchovno-vzdelávací plán – DEJEPIS, 5. ročník/ 1 hodina týždenne t. j. 33 hodín ročne
Obsahový štandard
Metódy
a Prierezové
Výkonový štandard
formy
témy
Téma
Pojmy
utvrdzo
etická
vanie učiva
výchova
kresťanstvo,
vymenovať náboženstvá a charakterizovať ich
cvičeniami
judaizmus, islam
Čo je náboženstvo
rozpovedať príbeh z minulosti svojho regiónu
legendy, mýty,
alebo povesti
povesti
Duch.
život čl.
.
H
9
4
h
0
Keď zlyhá komunikácia
3
V1
I.
2
33
h
3
3
Výstup
Hodnotenie
Pomôcky
systematizačná
tabuľka náboženstiev
(pojmová mapa)
pracovný list,
prezentácia Svetové
náboženstvá,
tabuľka Svetové
náboženstvá
správa
o vojenskom konflikte zo
súčasnosti
televízne noviny,
denná tlač
uviesť dôsledky vojen pre človeka a prostredie, v
3
vojna a mier, OSN
víťazi – porazení
civilisti – armáda
vojna ako zlyhanie
komunikácie
Opakovanie
pojmy 26-30 h
Projekt
Mytológia
Koncoročné
opakovanie
Hodnotenie práce a
klasifikácia
pojmy 2-33
ktorom
Keď zlyhá komunikácia
M
žije
zdôvodniť stálu prítomnosť vojen v minulosti i
prítomnosti
zostaviť správu o vojenskom konflikte v
súčasnosti
vedieť použiť a využívať získané poznatky
písomná
previerka
vedieť použiť a využívať získané poznatky
klasifikácia
projektu
vedieť použiť a využívať získané poznatky
písomná
previerka
test
internet, knihy zo
školskej knižnice
test
5
Download

Dejepis s využitím IKT - Základná škola Mojmírovce