Bytové družstvo Vlčie Hrdlo, Vlčie Hrdlo 63, 821 07 Bratislava
IČO: 35 859 831, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka číslo: 526/B
Zápisnica
( zo stretnutia interných a externých spolupracovníkov BdVH zo dňa 28.3.2011)
Prítomní: Vladimír Pribila, Zuzana Kultánová, Kvetoslava Horňáková, Eva Filcová, Peter Juřínek, MáriaTöröttő,
Monika Trnovská
Program:
1.
2.
3.
4.
Zoznámenie sa – osobná prezentácia
Informácie o prebiehajúcich zmenách
vymedzenie zodpovednosti a kompetencií spolupracovníkov
informácie o potrebách, podmienkach a spôsobe riešenia vzniknutých problémov
K bodu 1.
prítomní sa predstavili, podali o sebe krátke informácie
K bodu 2.
p. Trnovská informovala prítomných o možných ale aj nastávajúcich zmenách ako v predstavenstve tak týkajúcich sa
spolupráce s BdVH
ako priorita je aktívna komunikácia s predstavenstvom BdVH, kvalitné a včasné vykonávanie pracovných úloh
vyplývajúcich zo zmlúv o spolupráci
podávanie informácii vedúcich ku skvalitňovaniu poskytovaných služieb
K bodu 3.
Prítomní sa dohodli a akceptovali nasledovné:
Pracovníci zazmluvnení na upratovacie práce
– sú v prvom rade zodpovední za interiér pridelených bytových domov, tzn. zodpovedajú za čistotu a poriadok
v priestoroch na zverených budovách
– sú povinný bezodkladne nahlásiť na BdVH permanentné znečisťovanie konkrétnymi nájomníkmi
– budú prehodnotené pracovné zmluvy a ohodnotenie a zároveň aj špecifikácia prác
Pracovníci zazmluvnení na výkon domovníctva
sú v prvom rade zodpovední za exteriér v okolí zverených bodov tzn. zodpovedajú za čistotu a poriadok v okolí
pridelených bytových domov a kontajnerových stojísk
sú zodpovední za dodržiavanie domového poriadku
sú povinní bezodkladne nahlásiť porušovanie domového poriadku konkrétnymi nájomníkmi
sú povinní bezodkladne nahlásiť závady zistené na zverených bytových domoch
Domovníci aj upratovači budú aktívne spolupracovať pri dosiahnutí zavedenia poriadku na bytových domoch.
Pre spolupracovníkov BdVH budú vystavené „ID karty zamestnancov“ s vymedzenými kompetenciami konať v mene BdVH.
K bodu 4.
Prítomní spolupracovníci informovali o problémoch na bytových domoch, závadách a technických nedostatkoch
Za bytový dom Inovec a Hron boli dané konkrétne podnety na odstránenie niektorých závad.
Prítomní sa vyjadrili k neštandardnému/ nadrozmernému odpadu pri kontajnerových stojiskách
– návrhy – kvartálne pristavenie nadrozmerného kontajnera, upozorniť na všeobecno záväzné nariadenia mesta
Bratislavy (ďalej len VZN) občan je povinný dbať na čistotu svojho okolia a povinný takéto odpady zaviezť na
zberné dvory OLO.
– Nedodržanie – vyrúbené sankcie/pokuty
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kontakt: tel.: +421 2 45527870, e-mail:[email protected], http://www.bdvlciehrdlo.sk
Prítomní sa vyjadrili k venčeniu psov na pozemkoch pri bytových domoch
majitelia psíkov su povinní si odpratávať exkrementy po svojich zvieratkách
VZN mesta Bratislavy ustanovuje povinnosť psíčkarom venčiť psíkov na vodítkach, náhubky
Znečisťovanie a nedodržiavanie nariadení - sankcinovanie/pokutovanie
BdVH zriadi agendu o psoch nachádzajúcich sa v bytových domoch – nájomníci/majitelia budú vyzvani na
preukázanie sa Veterinárnym preukazom s platnými očkovaniami na psinku a besnotu a registráciou psa
a zaplatením ročného poplatku za chov psov v bytoch
Prebrala sa možnosť vytvorenia ,, venčiacej zóny“ na niektorom z parciel vo vlastníctve BdVH
Návrh – venčiť psov mimo okolia bytových domov – možnosti okolia sú neobmedzené
Prítomní sa vyjadrili k prenajímaným bytom
v zmysle zákona vyplýva nájomníkom OZNAMOVACIA POVINNOSŤ voči vlastníkovi
zazmluvnený nájomník je povinný informovať vlastníka možnosti prenajatia bytovej jednotky tretej strane
nedodržaním oznamovacej povinnosti má právo vlastník odstúpiť od zmluvy o nájme
rovnako prerábky bytových jednotiek – je NUTNÝ SÚHLAS BdVH AKO VLASTNíKA
bez súhlasu vlastníka sa považuje svojvoľné prerábanie za porušenie zmluvy a je možné zo strany vlastníka od
zmluvy odstúpiť
zistenia – veľa nájomníkov svojvoľne upravuje/prerába byty a znečisťujú spoločné priestory a okolie
kontajnerových stojísk
Prítomní informovali o zistení, že nájomníci strhávajú oznamy vyvesené v bytových domoch – posledný prípad – strhanie
informácie s piktogramom o zákaze fajčenia v spoločných priestoroch podľa zákona o ochrane nefajčiarov
Ďalej informovali o skutočnosti fajčenia v pristoroch výťahov a hádzanie nedopalkov do výťahových šácht, čím
môže vzniknúť požiar a veľké majetkové škody!
Poverená osoba BdVH bude preverovať všetky nebytové priestory ( ďalej len NP) a ich využite, nakoľko BdVH má spätnú
väzbu o využívaní týchto priestorov nájomníkmi bez zmluvy o nájme a úhrade za tieto priestory vlastníkovy NP.
Prítomní sa zhodli, že všetky informácie obdobného charakteru sa budú zverejňovať na internetovej stránke BdVH
a v zostručnenej verzii budú vyvesené na nástenkách v bytových domoch.
Stretnutie ukončené o 16,45hod
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kontakt: tel.: +421 2 45527870, e-mail:[email protected], http://www.bdvlciehrdlo.sk
Download

Zápisnica - Bytové družstvo Vlčie hrdlo