Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
Stredná priemyselná škola v Kysuckom Novom Meste
Obchodná akadémia v Kysuckom Novom Meste
PAMÄTNICA
k 60. výročiu jej zaloţenia
Kysucké Nové Mesto
2011
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
Názov:
Pamätnica Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste k 60. výročiu
jej zaloţenia
Druh publikácie:
pamätnica
Autorský kolektív:
Ing. Milan Valek, PaedDr. Dana Kapitánová, Mgr. Erika Kubaščíková,
Ing. Rozália Kopásková, Mgr. Miriam Sirovatková, Ing. Ivan Hundák
Grafický návrh obálky: Ing. Milan Valek
Vydalo:
EDIS-vydavateľstvo Ţilinskej univerzity v Ţiline pre SŠ Kysucké Nové
Mesto
Vydanie:
prvé
Rozsah:
80 strán
Náklad:
300 výtlačkov
Vydalo EDIS-vydavateľstvo ŢU pre SŠ Kysucké Nové Mesto
© SŠ Kysucké Nové Mesto, 2011
60. výročie zaloţenia školy
PRÍHOVOR RIADITEĽA ŠKOLY
Váţení kolegovia, študenti minulí aj súčasní,
uplynulo 60 rokov odvtedy, ako z poverenia
Slovenskej národnej rady odboru školstva bola zriadená
Vyššia priemyselná škola strojnícka v Kysuckom Novom
Meste. Tým sa začali písať dejiny našej školy. Jej vznik bol
reakciou na nedostatok kvalifikovaných odborníkov potrebných pre úspešne sa rozvíjajúcu industrializáciu predovšetkým strojárenského charakteru v regióne Kysúc a Ţiliny.
Začiatky boli ťaţké. Avšak zapálenosť pedagógov, ich vysoká odbornosť, obetavosť,
oduševnený vzťah k práci a úzka spolupráca s veľkými strojárskymi podnikmi v okolí ju rýchlo
zmenili na jednu z vlajkových lodí stredoškolského odborného vzdelávania. Postupne tak
vychovávala vzdelaných odborníkov v rámci Stredoslovenského kraja. O kvalite vzdelávania svedčí
aj fakt, ţe jej absolventi pôsobia vo významných riadiacich pozíciách veľkých podnikov a tieţ
pracovali ako ministri vo vláde.
Výzvy boli, aj sú.
Ako sa menil charakter priemyslu v regióne, tak sa prispôsobovali aj smery vzdelávania
v škole. V roku 1984 sme otvorili štúdium v odbore elektrotechnika.
Po roku 1990 vedenie školy i učitelia, opierajúc sa o svoju odbornosť a skúsenosti, rýchlo
reagovali na zmenu poţiadaviek praxe. U nás, ako na jednej z piatich škôl na Slovensku, sa tvorili
a overovali učebné osnovy pre nové študijné odbory: mechatronika, technické a informatické
sluţby, technické lýceum a v súčasnosti informačné a sieťové technológie a logistika. Okrem
posledných dvoch, ktoré ešte experimentálne overujeme, ostatné boli úspešne zaradené do systému
vzdelávania.
V roku 1998 bola v priestoroch školy otvorená Obchodná akadémia. Naším cieľom,
a súčasne aj hlavným pozitívom existencie dvoch škôl v jednom priestore, je neustála konfrontácia
ţiakov s odbornou zloţkou výroby, ale aj jej ekonomickou stránkou, čím sa adaptácia na podmienky
praxe zefektívňuje.
Zmenou legislatívy v roku 2008 škola zmenila svoj názov na Spojená škola. Obidve školy,
Stredná priemyselná škola a Obchodná akadémia, tvoria jej organizačné zloţky.
V posledných piatich rokoch prešla škola veľkými zmenami. Zapojila sa do projektov
Európskej únie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Za výdatnej pomoci nášho
zriaďovateľa Ţilinského samosprávneho kraja sa väčšina budov zateplila, vymenili sa staré okná,
čiastočne sa vyriešilo tepelné hospodárstvo, vybudovalo sa nové ihrisko s umelou trávou, škola
sa pripojila na internet optickou linkou a vybudovali sa nové učebne výpočtovej techniky.
Z projektov pribudli na škole interaktívne tabule, moderná didaktická technika a zlepšila sa
vybavenosť laboratórií. V mnohých oblastiach sme sa stali priekopníkmi vo vyuţívaní moderných
metód a prístrojov vo vzdelávaní a súčasne aj školiacim strediskom pre učiteľov z iných škôl.
Pedagogickí pracovníci i vedenie školy tvoria kolektív usilovných, kvalifikovaných, odborne
veľmi zdatných, pracovitých a kreatívnych ľudí s túţbou poskytnúť ţiakom čo najlepšie podmienky
na výchovu a vzdelávanie.
Roky usilovnej, tvrdej práce pedagógov, počet, uplatnenie a úspechy absolventov meno
školy vyzdvihli medzi najúspešnejšie, ktorými sa môţe tento región pýšiť. My, zamestnanci školy,
chceme v tejto tradícii pokračovať a rozvíjať ju. Chceme, aby sa o nás hovorilo ako o modernej
3
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
vzdelávacej inštitúcii, kde ţiaci nadobúdajú tie najnovšie poznatky, učia sa na kvalitných, špičkových zariadeniach, získavajú zručnosti priamo uplatniteľné v praxi, a hlavne učia sa radi.
Pamätnica, ktorá sa vám dostáva do rúk, je práve o tom. Chce byť dôstojnou spomienkou
na kaţdého, kto stál pri zrode školy, modeloval a modeluje jej tvár i v súčasnosti.
Všetci si zaslúţia moju úctu a vďaku.
Ing. Milan Valek
riaditeľ školy
4
60. výročie zaloţenia školy
Váţení pedagógovia a študenti,
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste si pripomína
60. výročie svojho vzniku ako moderná vzdelávacia inštitúcia.
60 rokov v ţivote školy znamená nielen tisícky absolventov, ale aj
zmeny budov, názvov a prispôsobovanie sa potrebám trhu práce.
Reflektovať ich znamená mať ruku neustále priloţenú na tep doby.
I preto škola svojim študentom i pedagógom ponúka moţnosti
výučby s najmodernejšími technológiami. Počas svojej existencie vychovala odborníkov so širokým
uplatnením v praxi, ktorí sú zdatní konštruktéri, správcovia počítačových sietí, ale i študentov
schopných uplatniť sa v oblasti administratívy, bankovníctva či obchodu.
Vysoká úspešnosť pri umiestnení absolventov na aktuálnom pracovnom trhu uľahčuje práve
flexibilný prístup školy k inovácii učebných osnov, dôraz na moderné technológie a predovšetkým
k jazykovému vzdelávaniu, ktoré otvára ţiakom brány i na medzinárodný trh práce. Okrem podpory
zriaďovateľa – Ţilinského samosprávneho kraja, ktorý je vlastníkom školy od roku 2002, jej
pomáha vytvárať kvalitné podmienky na výučbu, aktívne čerpanie fondov Európskej únie, v ktorom
je mimoriadne úspešná. Bola jednou z prvých stredných škôl Ţilinského samosprávneho kraja, ktoré
sa začali rekonštruovať s cieľom zvýšenia technického a energetického štandardu s vyuţitím eurofondov. Výsledkom tohto úspešne zvládnutého projektu je komplexne zrekonštruovaná, energeticky
úsporná budova s novou fasádou, ktorá v súčasnosti patrí medzi dominanty mesta a ktorá vytvára
ţiakom i pedagógom príjemné prostredie na vzdelávanie.
Vo svojej histórii od roku 1950 zmenila škola niekoľko názvov. Či uţ je to Majstrovská
škola strojnícka pri Závode presného strojárstva v Kysuckom Novom Meste, neskôr Vyššia priemyselná škola strojnícka či Stredná priemyselná škola. Dnes je spolu s Obchodnou akadémiou súčasťou Spojenej školy, ktorej prajem do ďalších rokov veľa úspešných absolventov, spokojných
a kvalitných pedagógov a ďalšie zaujímavé projekty, ktoré budú zvyšovať kvalitu školy.
Ing. Juraj Blanár
predseda Ţilinského samosprávneho kraja
5
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
...NAMIESTO ÚVODU...
Budúcnosť je prítomnosťou toho,
kto sa pozerá dopredu...
Peter Altenberg
rakúsky esejista a spisovateľ
6
60. výročie zaloţenia školy
...DNES FORMUJÚ TVÁR ŠTUDENTOV...
Riaditeľ školy:
Ing. Milan Valek
Štatutárny zástupca riaditeľa školy a zástupca
pre všeobecnovzdelávacie predmety:
Mgr. Adriana Pečková
Zástupca riaditeľa školy pre odbor strojárstvo a dielne:
Ing. Alojz Ďurica
Zástupca riaditeľa školy pre odbor elektro a prevádzku školy:
Ing. Michal Ţabka
Pedagogickí pracovníci školy:
7
60. výročie zaloţenia školy
Pedagogickí pracovníci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Mgr. Balková Eva
Baránek Ľubomír
Mgr. Belancová Andrea
Beňo Joachim
Mgr. Bírová Zuzana
Ing. Bobeková Boţena
Ing. Bukovinský Igor, PhD.
Mgr. Čejková Petra
Ing. Dragúň Dušan
Ing. Dudešek Ján
PaedDr. Ďurinová Oľga
Ing. Eder Július
Mgr. Francová Marta
Ing. Galvánek Ladislav
Ing. Goliašová Viera
Ing. Guţik Jozef
RNDr. Hajasová Mária
Ing. Hill Andrej
Ing. Hlavatá Janka
Mgr. Hrabovská Anna
Ing. Hrabovský Peter
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Mgr. Hrivíková Jana
PhDr. Hroudná Zuzana
Ing. Hundák Ivan
RNDr. Chládeková Jana
Ing. Jakubíková Mária
PaedDr. Janásiková Viera
Mgr. Janičáková Eleonóra
Ing. Jantoščiaková Zuzana
Mgr. Jarunková Mária
PaedDr. Jaššová Katarína
Mgr. Jurišová Renáta
Ing. Kadáš Anton
PaedDr. Kapitánová Dana
Ing. Kopásková Rozália
Ing. Králik Juraj
Mgr. Kubaščíková Erika
Ing. Kubinová Agáta
Ing. Lokaj Stanislav
Ing. Macuš Jaroslav
Ing. Maslák Anton
Mgr. Maxianová Mária
Ing. Mečiaková Anna
Školský internát:
1.
2.
3.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Mihalda Ján
Mgr. Novotný Igor
Ing. Orlinská Jozefa
Ing. Padyšák Miroslav
Mgr. Paršová Jana
Mgr. Pavlovičová Magdaléna
Ing. Remiš Peter
Ing. Rolková Monika
Mgr. Sirovatková Miriam
Ing. Slaviková Mária
Šamaj Ladislav
Ščamba Ondrej
PaedDr. Ševčík Milan
Ing. Škulaviková Jana
Ing. Šrenkel Dušan
Mgr. Urdová Monika
Mgr. Uher Jozef
Mgr. Vlčková Michaela
Mgr. Vnuková Lenka
Ing. Vojtková Anna
Ing. Zlatoš Michal
Nepedagogickí zamestnanci školského
internátu:
Mgr. Dupkala Miroslav - vedúci
Berešíková Zuzana
Číčalová Anna
1.
2.
3.
Drahníková Anna
Martinková Štefánia
Sidorová Mária
Nepedagogickí zamestnanci školskej jedálne
1.
2.
3.
4.
Šeptajová Helena - vedúca
Bajánková Štefánia
Fujaková Darina
Holáková Darina
5.
6.
7.
8.
Lisková Marta
Prodajová Iveta
Štefániková Mária
Švaňová Margita
Ostatní nepedagogickí zamestnanci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8
Barčák Martin
Beláková Anna
Beláková Amália
Gáborová Mária
Hillová Elena
Janči Rudolf
Koklesová Jana
Kolláriková Mária
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Mgr. Komanová Jana
Kucharčíková Viera
Lutišanová Helena
Majtanová Albína
Mateášová Janka
Mestická Magdaléna
Oravcová Dagmar
Papán Ľudovít
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Smolková Katarína
Staníková Elena
Ščamba Ondrej
Škorík Ľubomír
Šujanská Miroslava
Vantolová Zuzana
Zajac Pavol
Mgr. Ţabková Veronika
60. výročie zaloţenia školy
...PREŠLO 50 ROKOV...
V roku 1950 bola zriadená Majstrovská škola strojnícka pri Závode presného strojárstva
v Kysuckom Novom Meste.
Vlastné dejiny školy začínajú školským rokom 1951-52. Z poverenia Slovenskej národnej
rady odboru školstva sa škola osamostatnila a stala sa školou štátnou. Dostala názov Vyššia priemyselná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste. Vyučovanie zabezpečovalo okrem interných
aj 15 externých učiteľov a štyria majstri zo Závodu presného strojárstva, ktorí viedli dielenské
vyučovanie. Od 15. februára sa zriadila Večerná priemyselná škola pre pracujúcich pri Vyššej
priemyselnej škole strojníckej v Kysuckom Novom Meste. Začala sa budovať kniţnica a strojnícke
laboratórium.
V školskom roku 1952-53 riaditeľstvo školy podpísalo zmluvu o prenájme s vedením
Strojno-traktorovej stanice v Ţiline, ktorá mala svoje objekty v Kysuckom Novom Meste. Škola
začala budovať vlastné dielne v prenajatých priestoroch: pre ručné obrábanie kovov, strojnú (obrábacie stroje), kováčsku, stolársku a montáţnu s príslušnými miestnosťami pre kanceláriu, sklad
a výdajňu náradia. Ţiacky domov bol umiestnený v budove bývalej starej pošty.
V školskom roku 1953-54 dostala škola vlastnú budovu (obr. č. 1). Bola umiestnená
v bývalej národnej škole pri ţelezničnej stanici.
obr. č. 1: Prvá vlastná budova školy
Vedenie školy prenajalo od mesta budovu mestskej stolárskej dielne, ktorá sa nachádzala
oproti budove školy. V jej pivničných miestnostiach bola zriadená jedáleň. Otvorilo sa aj štúdium
popri zamestnaní.
V školskom roku 1954–55 sa po prvý raz v histórii školy konali maturitné skúšky ţiakov
štvrtého ročníka. Zúčastnilo sa ich 31 ţiakov, ktorí maturovali zo slovenského a ruského jazyka
a obhajovali diplomovú prácu.
Významnou udalosťou v roku 1955 bolo presťahovanie ţiackeho domova do švédskych
domkov, ktoré boli prenajaté od závodu.
V školskom roku 1956-57 dostala škola názov Stredná priemyselná škola strojnícka
v Kysuckom Novom Meste.
Od školského roku 1957-58 sa ţiacky domov presťahoval zo švédskych domkov dočasne
do budovy bývalej meštianskej školy na Partizánskej ulici. Ţiaci si svojpomocne vybudovali volejbalové ihrisko.
V školskom roku 1960-61 zakúpilo ministerstvo školstva prvýkrát v histórii školstva
pre ţiakov učebnice. Ţiacky domov sa presťahoval do súkromného domu (obr. č. 2).
9
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
obr. č. 2: Ţiacky domov v školskom roku 1960-61
Pri príleţitosti 10. výročia zaloţenia škola dostala do daru budovu bývalej Strednej všeobecnovzdelávacej školy na Vajanského ulici, čím sa zlepšili podmienky na výchovno-vzdelávaciu
činnosť (obr. č. 3).
obr. č. 3: Druhá vlastná budova školy
V poradí tretím riaditeľom sa stal v školskom roku 1963-64 Ing. Nikodém Jendrušák. Vtedy
sa vybudoval športový areál na pozemku vedľa budovy školy, ktorý dostala škola ako dar.
Začiatkom roku 1966 sa začal vydávať školský časopis Mladý technik.
V školskom roku 1967-68 dňa 18. novembra 1967 bol poloţený základný kameň novostavby Strednej priemyselnej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste.
Významnou udalosťou v školskom roku 1975-76 bolo otvorenie nového internátu.
Školský rok 1977-78 sa začal slávnostným otvorením novej školskej budovy. Školská jedáleň ešte nebola v prevádzke, a tak sa ţiaci stravovali v jedálni starej školy. Problémy s telocvičňou
pretrvávali aj v tomto školskom roku. Pre vyučovanie elektrotechniky bolo vytvorené špeciálne
elektrolaboratórium.
V ďalšom školskom roku začala svoju činnosť nová školská jedáleň. Vo výstavbe bola ešte
druhá budova školy určená pre odborné predmety, telocvičňa a budova dielní.
V školskom roku 1984-85 pribudol nový nestrojársky študijný odbor – automatizačná
technika. Škola dostala názov Stredná priemyselná škola v Kysuckom Novom Meste.
V novembri 1986 bola ukončená výstavba celého areálu SPŠ. Školský areál tak tvoria dva
pavilóny (jeden s odbornými učebňami, druhý pre vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov),
priestory pre dielenské vyučovanie (obr. č. 4), telocvične so šatňami, posilňovňa a domov mládeţe
so školskou jedálňou (obr. č. 5).
10
60. výročie zaloţenia školy
obr. č. 4: Dielenské vyučovanie
obr. č. 5: Areál Strednej priemyselnej školy v Kysuckom Novom Meste v 80-tych rokoch
Od 1. 9. 1988 sa stal (v poradí štvrtým) riaditeľom školy Ing. Miroslav Hlad, ktorý zotrval
vo funkcii do 31. 12. 1989.
Od 1. 1. 1990 sa stal riaditeľom školy Ing. Viktor Kais. V roku 1990 bol zmenený študijný odbor automatizačná technika na študijný odbor slaboprúdová elektrotechnika a neskôr
na študijný odbor elektrotechnika.
V roku 1992 pribudol v škole odbor technické a informatické sluţby.
V roku 1995 sa otvoril študijný odbor mechatronika.
V školskom roku 1998-99 bola v Kysuckom Novom Meste otvorená Obchodná akadémia,
ktorú riadi vedenie SPŠ. Od tretieho ročníka je štúdium zamerané na cestovný ruch.
V ďalšom školskom roku sa začalo realizovať pomaturitné štúdium študijného odboru
mechatronika, ktoré znamenalo kvalitatívny posun v rozširovaní vzdelania po dosiahnutí úplného
stredného odborného vzdelania.
Škola sa v školskom roku 2000-01 zapojila do prípravy projektu Sokrates a nadviazala
spoluprácu so školami podobného zamerania v Belgicku (TECHNISCH INSTITUUT ST. JOZEF
v Geel) a vo Fínsku (NURMIJÄRVEN AMMATTIOPPILAITOS v Perttul).
V školskom roku 2001-2002 sa otvára nový študijný odbor – technické lýceum.
11
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
...OD ZAČIATKU UČILI A VYCHOVÁVALI...
Riaditelia školy od jej vzniku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ing. Rudolf Mičuda
Ing. Juraj Slotík
Ing. Nikodém Jendrušák
Ing. Miroslav Hlad
Ing. Viktor Kais
Ing. Alexander Orlinský
Ing. Milan Valek
1951 - 1957
1957 - 1963
1963 - 1988
1988 - 1990
1990 - 2002
2002 – 2006
2006 - doteraz
Interní učitelia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
prof. Abkarovič Karol
Ing. Baránek Ondrej
prof. Baryszová
Ing. Bíleš Jaroslav
Ing. Bíleš Marián
prof. Bizík Rudolf
Ing. Bušniaková Eva
prof. Čapka Ľudovít
Ing. Čuntala Marián
Ing. Dunajovec Vladimír
Mgr. Dupkalová Darina
prof. Ďurana Ľudovít
Ing. Ďurec Pavol
Mgr. Formánek Václav
Ing. Halúska Jozef
prof. Halúsková Mária
prof. Hesková Kveta
Ing. Hlad Miroslav
Ing. Horanský Igor
Mgr. Hnilicová Irena
Ing. Hroudný Miloš
Ing. Huska Štefan
Ing. Jakabovičová Júlia
Jančarik Karol
prof. Janouš Karol
Jaššo Michal
Ing. Játi Zdenek
Mgr. Jedličková Marta
Ing. Jendrušák Nikodém
Ing. Jošth Stanislav
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
Ing. Kais Viktor
prof. Kamas Rudolf
prof. Kantorík Štefan
RNDr. Kmec Jozef
Kollárik Jozef
Dr. Ing. Kovalčík Alexander
Ing. Kráľ Jozef
Ing. Krupová Drahomíra
prof. Kubasová Viktória
prof. Kyška Jozef
Ing. Lenhardt Mikuláš
Mgr. Lutonská Oľga
Ing. Lukyjaniv Basil
Ing. Marčan Milan
prof. Maťašovský Ladislav
Ing. Mešková Katarína
Ing. Mičuda Rudolf
Mgr. Michalková Mária
Ing. Neveselá Eva
Mgr. Omasta František
Ondrašina Ladislav
Ing. Orlinský Alexander
Pakan Jozef
PhDr. Patiková Katarína
Mgr. Pazdúr Ján
Ing. Pavelek Miroslav
Podmanický Miroslav
Porošin Alexander
Ing. Pribilinec Ján
Ing. Rajman Anton
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Krchnavá Marta
Lavrenčík Emil
Maračková Danka
Mudrík Viktor
Okálová Eva
Rácz Pavol
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
Rajman Jozef
prof. Riecka Zora
prof. Rimasombati Donáth
Riška Tibor
Ing. Rudincová Katarína
Rutkay František
Mgr. Sedláková Mária
Ing. Sedliaková Iveta
Ing. Stráňava Ján
Ing. Stráňava Jozef
Stráňava Pavol
Ing. Sýkorčín Ján
Mgr. Sýkorčínová Kazimíra
Ing. Šadlák Štefan
prof. Šedová Anna
Ing. Šidlo Jaroslav
Ing. Šimko Štefan
Mgr. Škereňova Eleonóra
Ing. Šnegoňová Katarína
Ing. Šugho Karol
Ing. Šušolik Otto
Ing. Tabak Jozef
Ing. Tarčák Igor, CSc.
Ing. Vitkovská Anna
Vlček Ján
Ing. Vnuk Pavol
Vnuk Stanislav
Mgr. Vrančíková Zuzana
A ďalší externí učitelia
Vychovávatelia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12
Baránek Ján
Beran Andrej
Berešíková Zuzana
Habán Peter
Husárová Štefánia
Kantorík Štefan
13.
14.
15.
16.
17.
Sedláčková Jana
Šmikoňová Mária
Šrahúlek Štefan
Vlček Ján
Záloţník Karol
60. výročie zaloţenia školy
...A ŠKOLA MÁ O 10 ROKOV VIAC...
Zrekonštruovala sa podlaha v školskej jedálni.
Nadviazala sa spolupráca so zahraničnými školami Technisch Instituut St Jozef v Geel
v Belgicku a Nurminärvan Ammattioppilaitos v Perttula vo Fínsku cez projekt Comenius – partnerstvo škôl.
V novembri 2001 sa zúčastnili 3 naši učitelia a 3 študenti týţdennej návštevy partnerskej
školy v Belgicku. Ubytovaní boli v rodinách, čím ešte viac spoznali ţivot ľudí v príslušnej krajine.
V programe bola okrem iného aj prehliadka Bruselu a prevádzky v závode Alcatel.
Škola vstupuje do programu Cisco akadémia, ako jedna z 35 na Slovensku, čím sa začali
stavať pevné základy výučby stavby počítačov a konfigurácie počítačových sietí.
V apríli 3 učitelia, riaditeľ školy a 3 študenti navštívili partnerskú školu vo Fínsku. Okrem
školy navštívili Helsinki a závod nadnárodnej firmy ABB. Nezabudnuteľné dojmy mali účastníci
predovšetkým z fínskej sauny.
Vymieňa sa podlaha v telocvični školy, ktorá bola na viacerých miestach prehnitá.
Na balkóne telocvične sa vybudovala nová posilňovňa, zrekonštruovali sa sprchy a opravila sa strecha na internáte.
K 30.6.2002 sa vzdal funkcie riaditeľa školy Ing. Viktor Kais a od 1.7.2003 do funkcie
nastúpil Ing. Alexander Orlinský. Pri príleţitosti 60. výročia nás obidvaja, dnes uţ bývalí riaditelia
školy, navštívili a zaspomínali.
Milí bývalí kolegovia,
dovoľte mi srdečne vás pozdraviť pri príleţitosti okrúhleho výročia
zaloţenia školy. Ako jej riaditeľ som od začiatku svojho pôsobenia
vo funkcii vysoko ocenil zjednodušenú administratívu, „papierovačiek“ bolo menej a mohlo sa viac robiť. Robiť pre školu, pre ţiakov
a jej zamestnancov.
Roboty bolo veľa. Dorábali sa dielne na výučbu praxe.
Súčasne sme pociťovali nedostatok kvalifikovaných odborníkov.
Vynaloţili sme veľké úsilie ich získať, pretoţe bez nich by to nešlo.
Súbeţne sme budovali odborné učebne, dávali sa do chodu ostatné
priestory školy. Museli sme riešiť havarijný stav kúrenia.
Viete, riaditeľ je vţdy postavený medzi dva mlynské kamene.
Jedným je zriaďovateľ školy a druhým sú tí, kvôli ktorým sme tu
Ing. Viktor Kais
a kvôli ktorým prácu máme tak radi. Sú to, samozrejme, naši ţiaci.
Moja vďaka patrí všetkým, ktorí so mnou tento boj hrali. Nechceli sme nikoho poraziť, skôr
sme sa snaţili o to, aby kysucké deti mali moţnosť nadobudnúť stredoškolské vzdelanie a uplatnenie
v ďalšom ţivote.
Do ďalších 60 rokov prajem škole veľa úspechov, dobrých ţiakov, dostatok financií
na naplnenie všetkých plánov, ktoré škola má. Má ich nemalé, ale prajem jej, aby si svoje meno
a kredit neustále zlepšovala, aby kaţdý jej absolvent bol hrdý na to, ţe získal maturitné vysvedčenie
práve na tejto škole.
13
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
Milé kolegyne, kolegovia,
,,Autorita, rešpekt učiteľa, kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu.‘‘ To je krédo, ktoré som sa snaţil napĺňať
počas mojej funkcie riaditeľa.
Išlo mi predovšetkým o to, aby sa ţiaci našej školy dokázali uplatniť v praxi. Preto sme sa rozhodli, ţe je nevyhnutné
otvoriť na SPŠ aj ďalšie študijné odbory, ktorými by sa rozšírila paleta a ponuka pre ţiakov základných škôl. Veľkým
prínosom bolo zavedenie študijného odboru mechatronika.
Jednania s MŠ SR zďaleka neboli jednoduché. Patrili sme
medzi školy, ktoré spolu so SPŠS v Myjave, Handlovej,
Spišskej Novej Vsi overovali učebné osnovy pre tento študijný
odbor. Myšlienka na jeho otvorenie vznikla na základe bakaIng. Alexander Orlinský
lárskeho štúdia na SPŠ v Martine. Úsilie stálo za to, študijný
odbor sa otvoril a mnohí študenti v ňom našli a nachádzajú
svoje uplatnenie. V tejto súvislosti moje poďakovanie patrí Ing. Brodňanovi, bývalému pracovníkovi
MŠ SR, ktorý sa výraznou mierou podieľal na zavedení tohto študijného odboru na SPŠ v Kysuckom
Novom Meste. Nasledoval jeden rok pokusného overovania a jeho výsledok bol pozitívny. Ide však
o odbor, ktorý je finančne náročný na svoju realizáciu a materiálno-technické vybavenie. Boli sme
odkázaní na finančnú dotáciu z MŠ SR. Naša škola však posledný rok to šťastie nemala a financie
nedostala.
Súčasne sa na SPŠ v tomto období zaviedol ďalší študijný odbor – technické lýceum. Ide
o študijný odbor, ktorý tvorí medzistupeň medzi gymnáziom a SOŠ. Študenti v ňom získavajú
poznatky a vedomosti z elektrotechniky, strojárstva, výpočtovej techniky a tie sú ich výhodou
v porovnaní so študentmi gymnázií. Absentujú, podľa môjho názoru, hodinové dotácie na výučbu
prírodovedných predmetov.
Štruktúra ţiakov na škole sa zjemnila otvorením obchodnej akadémie. Sprístupnil sa tak
spôsob získania stredného ekonomického vzdelania predovšetkým pre dievčatá, ktoré museli
predtým dochádzať do Čadce či Ţiliny.
Bol som vo funkcii iba niekoľko rokov, ale verím, ţe som pre túto školu urobil mnoho
uţitočných vecí. Snaţil som sa riešeniu problémov nevyhýbať.
Škole do budúcna prajem mnoho úspešných študentov, ktorí sa naučia odolávať negatívnym vplyvom okolia a uvedomia si, ţe právo na ţivot majú len jedno. Prajem všetkým pedagógom,
aby sa im v ich náročnej práci darilo. Myslím si, ţe osobnosť učiteľa tvorí osobnosti. Učiteľ by mal
byť napriek všetkým problémom príkladom pre svojich ţiakov, mal by si získať ich dôveru, pretoţe
aţ vtedy ocenia jeho vedomosti, ktoré sú hodné si osvojiť a ďalej v nich napredovať. Moja veľká
vďaka patrí všetkým zástupcom školy, kolegom, ktorí sa spolu so mnou spolupodieľali pri napĺňaní
spomínaných cieľov.
V máji bolo 6 učiteľov na návšteve v Belgicku. Namontovali na ruku robota Kuka chápadlo, ktoré vyrobili študenti v spolupráci so svojimi učiteľmi v rámci projektu. Účastníci navštívili
Brugy.
V novembri sa uskutočnila návšteva (3 učitelia, riaditeľ školy a 3 ţiaci) partnerskej školy
vo Fínsku. Dohodli sa práce na spoločnom výrobku, regulátore ústredného kúrenia.
Od 1. 8. 2003 nastúpil do funkcie zástupcu riaditeľa školy pre odborné predmety Ing.
Miroslav Pavelek.
14
60. výročie zaloţenia školy
V apríli na základe vzájomnej dohody prišla návšteva partnerských škôl na našu školu.
Skompletizovali sme spoločný výrobok a súčasne sme sa dohodli na novom projekte. Z tohto SPŠ
vypadla, pretoţe národná kancelária pre veľké mnoţstvo ţiadostí odmietla schváliť našu účasť.
7.7.2004 bol schválený v rámci programu Phare 2002 - Grantová schéma rozvoja ľudských
zdrojov projekt: Vzdelávacie a tréningové centrum informačných a komunikačných technológií.
V rámci získaných prostriedkov sme vybudovali tri učebne výpočtovej techniky, vzdelávací server
a vyškolili 157 ľudí – prevaţne učiteľov základných a stredných škôl v regióne - v ovládaní IK
technológií, čím sme sa neformálne stali školiacim strediskom. Na tieto tradície sme nadviazali
v neskorších rokoch, keď sme prostredníctvom iných projektov opäť školili ďalších pedagógov.
Ing. M. Valek a Ing. J. Macuš sa stali lektormi pre projekt Infovek. Škola je školiacim
strediskom pre projekt Vzdelávanie učiteľov v oblasti práce a vyuţitia informačno-komunikačných
technológií v práci učiteľa – Projekt informatizácie regionálneho školstva (PIRŠ). Títo lektori
vyškolili cca 350 učiteľov v oblasti základov práce s IK technológiami. Projekt bol úspešný, a tak
sme získali ďalšiu techniku.
Sľubne sa začala rozvíjať spolupráca s firmou KIA MOTORS SLOVAKIA, s .r. o. v Ţiline.
V rámci potrieb pre nový závod sa u nás školili pracovníci údrţby. Avšak rozhodnutím o výstavbe
viacúčelového školiaceho strediska v Gbeľanoch táto činnosť postupne prešla do týchto priestorov.
Päť našich učiteľov v rámci projektu Vzdelávanie učiteľov v údrţbe a riadení automatizovaných výrobných systémov bolo na trojtýţdňovej stáţi v Lycée de ľ Essouriau v Paríţi. Získali
poznatky o francúzskom vzdelávacom systéme, a hlavne o výučbe mechatroniky. Po návrate sme
niektoré z nich uplatnili aj u nás. Projekt nám pomohol zlepšiť i materiálno-technické vybavenie
školy.
31.8.2006 rozviazal na vlastnú ţiadosť pracovný pomer riaditeľ školy Ing. A. Orlinský.
Zamestnal sa v podnikateľskej oblasti. Od 1.9.2006 sa stal riaditeľom školy Ing. Milan Valek.
Začali sme realizovať projekt Inovácie v odbornom vzdelávaní. Vytvorili sme vlastné učebnice
pre odborné predmety a učitelia tak dokázali, ţe máme dostatočný potenciál na pokračovanie v tejto
činnosti. Projektom sme si vylepšili i materiálno-technické vybavenie školy.
Zriadili sme učebňu automobilovej techniky, v ktorej ţiaci pracujú na darovaných automobiloch a ďalších ich častiach od spoločnosti KIA MOTORS SLOVAKIA, s. r. o. v Tepličke nad Váhom.
1.2.2007 bol menovaný do funkcie zástupcu riaditeľa školy pre odborné predmety elektro
a prevádzku školy Ing. Michal Ţabka.
30.6.2007 odchádza z funkcie zástupcu riaditeľa školy na vlastnú ţiadosť Ing. Miroslav
Pavelek a do tejto funkcie nastupuje od 1.8.2007 Ing. Alojz Ďurica.
V priebehu prvého polroka sa nám podarilo vypracovať projekt rekonštrukcie vykurovacieho
systému a počas prázdnin ho i realizovať. Vďaka tomu je vykurovanie úspornejšie a teplota
v jednotlivých miestnostiach stabilnejšia. Kvôli nedostatku finančných prostriedkov sme však
nemohli zrealizovať termostatizáciu na radiátoroch v miestnostiach. Systém je tak vţdy na začiatku
vykurovacej sezóny ťaţšie nastaviteľný a aj pri veľkých výkyvoch počasia dochádza
k nedokurovaniu miestností na konci systému. Veríme, ţe časom sa nám tento problém podarí
odstrániť.
15
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
Z prostriedkov podnikateľskej činnosti boli vymenené okná na 5. poschodí školského internátu.
V spolupráci so zriaďovateľom sme pokračovali na projekte zateplenia celej školy. Vzhľadom na to, ţe v objektoch sa učia ţiaci obidvoch škôl a my sme po konzultáciách mohli čerpať
finančné prostriedky len do výšky limitu pre ţiakov jednej školy, rozhodli sme sa, zatiaľ, vypustiť
zateplenie vestibulu, telocviční a rekonštrukciu WC pre nedostatok financií.
Škola ako jediná zo stredných škôl sa stáva pridruţeným členom [email protected] klástra, právnického zdruţenia veľkých IT spoločností v regióne, ktorý bol zaloţený za účelom zlepšovania kvality
ţivota obyvateľov ţilinského regiónu. Jeho cieľom je zvyšovanie prosperity a atraktivity, ako
aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných
a komunikačných technológií a súvisiacich sluţieb v Ţilinskom samosprávnom kraji. Tým sme získali výraznú podporu firiem a prístup k cenným skúsenostiam z praxe.
Škola v spolupráci so SPŠS Spišská Nová Ves, SPŠ Martin a SPŠ Myjava začína tvoriť
učebné osnovy pre nový študijný odbor logistika vzhľadom na nedostatok týchto odborníkov
v praxi.
Spolu s občianskym zdruţením IT naša škola a SPŠE Prešov začala konzultácie k tvorbe
osnov nového študijného odboru informačné a sieťové technológie. Tento odbor by mal akceptovať
poţiadavky na teoretické a praktické vedomosti, ktoré poţadujú veľké IT firmy.
30.6.2008 odchádza do dôchodku vedúca školského internátu p. Mária Šmikoňová
a do funkcie od 1.9.2008 nastupuje Mgr. Miroslav Dupkala.
V januári podávame projekt Implementácia rozvojového programu Informačné a sieťové
technológie, ktorým ţiadame o finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. Zriaďovateľ sa podieľa na spolufinancovaní čiastkou vo výške 5%. Projekt sa úspešne realizuje od 1.10.2009.
Profesionálnym vyškolením 6 učiteľov v príslušných technológiách
a špičkovými zariadeniami dodanými v rámci projektu sa naša škola dostala medzi „špičku“ stredných škôl vo výučbe informačných a sieťových technológií.
Od 1.9. 2009 začíname experimentálne overovať dva nové študijné odbory: logistika, informačné a sieťové technológie. Vzhľadom na pokles záujmu o študijné odbory strojárstvo a technické
a informatické sluţby sa toto rozhodnutie ukázalo ako správne.
29.5.2009 sme projektom Stavebné úpravy – zvýšenie technického a energetického štandardu Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste začali najväčšiu rekonštrukciu jej budov od čias
uvedenia školy do prevádzky. Počas nej sa zateplilo viac ako 4 200 m2 plochy, asanovalo a zateplilo
sa viac ako 4 714 m2 striech a vymenilo viac ako 900 okien. Prebehla za plnej prevádzky školy, čo
kládlo veľké nároky na organizáciu vyučovania.
V júli zriaďovateľ začal s výstavbou multifunkčného ihriska s umelou trávou. Výstavba sa
ukončila v novembri. Plocha nám veľmi pomohla pri motivácii študentov k aktívnemu pohybu
a tieţ vyriešila mimo zimných mesiacov nedostatok vhodných priestorov na cvičenie.
V popoludňajších hodinách priestory vyuţívajú ţiaci zo školského internátu, pouţíva sa
na prenájom verejnosti, na krúţkovú činnosť.
Na škole začal pracovať, zatiaľ len jeden deň v týţdni, školský psychológ Mgr. Jana
Mácová.
Dvadsať vybraných študentov si prvýkrát vyskúšalo maturitu on-line. Pri riešení otázok
sa však vyskytli veľké problémy s rýchlosťou linky a pomalým načítavaním úloh.
16
60. výročie zaloţenia školy
Vzhľadom na pripravované zámery modernizácie didaktických prostriedkov na škole získaných predovšetkým cez projekty sa 56 našich zamestnancov školilo v obsluhe výpočtovej techniky.
Súčasne išlo o prípravu učiteľov na skúšky na Európsky počítačový pas ECDL, ktoré musíme
absolvovať v rámci projektu z ESF.
Ukončili sme zateplenie školy, avšak merania ukázali, ţe škole sa nedarí spĺňať záväzné
podmienky v šetrení tepelnou energiou.
Začíname realizovať projekt Zvyšovanie efektívnosti školských vzdelávacích programov
Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste podporený z ESF, štátneho rozpočtu. Príspevok
vo výške 5% musí škola hradiť z vlastných zdrojov. Realizáciou projektu významne modernizujeme
vyučovací proces. V pouţívaní niektorých zariadení, ako napríklad interaktívnych hlasovacích
prístrojov, sme prvou školou v regióne.
Zriaďovateľ nám prispel sumou 40 000 € na zateplenie vstupnej časti vestibulu, aby sme
splnili limit záväzného energetického auditu. Súčasne je vstup po dlhých rokoch esteticky vyriešený
v súlade s celkovou architektúrou školy.
V tomto roku vo funkcii zástupcu riaditeľa školy pracuje uţ viac ako 20 rokov Mgr. Adriana
Pečková.
Skromnosť, láska k ľuďom, učiteľskému povolaniu, ktoré mala vysnívané od malička, to je
Mgr. Adriana Pečková, hoci mnohí z nás ju skôr poznajú pod rodným menom Mokáňová.
Adrika sem, Adrika tam...Všetci sa na ňu obraciame nielen s pracovnými problémami, ktoré
ona dokáţe riešiť s odbornosťou a typickým úsmevom na tvári.
Na školu nastúpila 1.9. 1981 ako učiteľka matematiky, deskriptívnej geometrie a výpočtovej
techniky. Od 1.2.1990 pracuje ako zástupkyňa riaditeľa školy. Zaţila ich troch – Ing. Kaisa, Ing.
Orlinského, Ing. Valeka. Vţdy sa snaţila byť oporou v riadení výchovno-vzdelávacieho procesu
a všetci oceňujú jej prácu a prínos pre školu.
17
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
...VYUČUJEME A PRACUJEME ...
Práca výchovného poradcu
Výchovným poradcom na škole je Ing. Mária Slaviková. V spolupráci s triednymi učiteľmi
a vedením školy monitoruje problémových ţiakov, venuje im pozornosť prostredníctvom výchovných pohovorov a opatrení. Pomáha v spolupráci s ostatnými kolegami a spoluţiakmi aj študentom
zo sociálne znevýhodneného prostredia. Eviduje a poskytuje konzultácie o študentoch
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí ako individuálne začlenení študujú podľa
školských tematických plánov s individuálnym študijným programom.
Práca koordinátora protidrogovej prevencie
Koordinátorkou prevencie na škole je PaedDr. Dana Kapitánová. Jej práca spočíva
v koordinácii prevencie v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Zameriava sa najmä na prevenciu vzniku drogových závislostí, kriminality a protispoločenskej činnosti. Do primárnej prevencie sa
snaţí zapájať aj rodičov a ostatných pedagogických pracovníkov. Cieľom je viesť študentov
k zdravému spôsobu ţivota, hodnotnému vyuţívaniu voľného času, k športu a ostatným záľubám,
k odolávaniu negatívnych vplyvov. Za týmto účelom vypracovala a úspešne zrealizovala viacero
významných projektov. K najúspešnejším akciám uţ niekoľko rokov patrí účasť na výchovných
koncertoch, ktoré organizuje agentúra LETart production Martin.
Činnosť ţiackej školskej rady
Ţiacka školská rada je súčasťou rady školy, ktorej predsedkyňou je PaedDr. Oľga Ďurinová.
Pracuje ako poradný orgán riaditeľa školy, v súčasnosti pod vedením Radovana Sviteka. Vyjadruje
sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam v oblasti výchovy a vzdelávania. Spolu
s riaditeľom školy riešia pálčivé problémy správania študentov, ktoré sa nezhodujú so spoločenskou
etiketou, predkladajú mu svoje stanoviská, návrhy a zastupujú aj študentov mimo školy na odborných stretnutiach.
Práca školského psychológa
Táto sluţba je poskytovaná v škole od školského roka 2010/2011. Je orientovaná hlavne
pre potreby študentov, ale taktieţ učiteľov a rodičov. Vykonáva ju Mgr. Jana Mácová so súhlasom
rodičov alebo zákonných zástupcov študentov. Riadi sa etikou práce školského psychológa,
zachovaním dôverných informácií a kladie dôraz na dodrţiavanie ľudských práv.
Hlavné úlohy jej práce:
1. Preventívna činnosť zameraná na vytváranie takých podmienok, ktoré zabraňujú alebo predchádzajú vzniku rôznych druhov problémov a ťaţkostí v učení, správaní alebo pri voľbe povolania.
2. Identifikačno-diagnostická činnosť zameraná na poznávanie dysfunkčných činiteľov.
3. Intervenčná činnosť zameraná na uskutočnenie krokov a zmien na odstránenie dysfunkčných
prejavov v rôznych oblastiach.
Školské dielne
V priestoroch sa realizuje vyučovanie praxe, počas ktorej ţiaci poznávajú formou praktickej
činnosti technologické operácie a postupy pri prácach z oblasti študijného odboru, a tým získavajú
praktické vedomosti, návyky a hlavne zručnosti. Uskutočňujeme v to úzkej spolupráci a nadväznosti
na teoretické odborné predmety.
Pri vyučovaní sa kladie dôraz na samostatnú prácu ţiakov, rozvíja sa u nich individuálna
schopnosť podieľať sa na rozvoji vlastného poznávania a sebavzdelávania
Okrem vlastných výrobkov, ktoré vyrábajú v rámci tejto činnosti pod dozorom učiteľov
praxe, študenti nám napríklad zrealizovali kabeláţ počítačovej siete, pomáhajú pri zváračských
a údrţbárskych prácach. Pedagogickým vedúcim dielní je p. Ladislav Šamaj, ktorý zabečuje i prax
študentov vo firmách.
18
60. výročie zaloţenia školy
Činnosť školského internátu
Neoddeliteľnou súčasťou školy je i školský internát. Poskytuje ubytovanie nielen našim
študentom, ale aj študentov z iných škôl (OU, SOŠ, gymnázium v Kysuckom Novom Meste, ZSŠ
Krásno nad Kysucou). Víziou školského internátu je byť moderným školským zariadením, kde
hlavnou zásadou je rešpektovanie individuálnych odlišností ţiakov a vytváranie prostredia
rozvíjajúceho všetky zloţky ich osobnosti. Voľno-časové aktivity sú zamerané na druhy výchov tak,
aby prostredie školského internátu pomáhalo formovať samostatnú osobnosť. Dôleţitou súčasťou je
taktieţ zabezpečenie kvalitného stravovania a správnej výţivy. Ponúkame atraktívny výchovný
program, umoţňujúci dynamicky reagovať na meniace sa výzvy a potreby spoločnosti. Uţ tradične
vysokú úroveň a obľúbenosť u ţiakov majú „šikovné ruky “ p. Čičalovej, kde z rôznych klasických
materiálov dokáţu vytvoriť vkusné a zaujímavé doplnky. Svoj pozitívny vzťah k počítačom,
surfovaniu po web-stránkach alebo komunikovať na sociálnych sieťach môţu zasa realizovať
v krúţku výpočtovej techniky, ktorý vedie p. Berešíková. No a tí, ktorým sú vlastné všetky
pohybové a športové aktivity, sa kaţdoročne zapájajú do športových hier. Pod vedením p. Dupkalu
ţiaci navštevujú posilňovňu, hrávajú futbal, florball a pod. Medzi obľúbené patria aj spoločné akcie
realizované v priestoroch internátu i mimo neho.
Kvalitne vybavená počítačová miestnosť, wifi signál vo všetkých priestoroch internátu,
novozriadená herňa s kalčetom, biliardom a elektronickými šípkami, samostatné klubovne či kuchynky, v ktorých si môţu ţiaci pripraviť svoje „špecialitky“, robia toto prostredie pre ţiakov
príjemným a snaţia sa v priebehu pracovného týţdňa o náhradu ich domova.
Školská kniţnica
Školskú kniţnicu riadi p. Miroslava Šujanská, slúţi učiteľom, študentom a nepedagogickým
zamestnancom školy.
Nachádza sa na prízemí školy vedľa TEI0. Kniţničný fond tvorí náučná, odborná literatúra
a beletria. Nachádza sa tu fond cudzojazyčnej literatúry v anglickom, nemeckom, ruskom
a francúzskom jazyku. V kniţnici moţno vyuţívať knihy, časopisy, počítače s pripojením
na internet, kopírovacie a laminovacie sluţby.
Školská jedáleň
Je internátne zariadenie s dvojsmennou prevádzkou. Varí sa v nej strava pre študentov,
zamestnancov našej školy, iných škôl a dospelých stravníkov – zamestnancov rôznych organizácií
a firiem v meste. Stravníci majú moţnosť výberu z dvoch hlavných jedál.
Školský časopis
Od školského roku 2003/2004 pod vedením Mgr. Eriky Kubaščíkovej je vydávaný školský
časopis FA!N. Je to priestor na prezentáciu študentských aktivít, uverejňujú v ňom básnické
i prozaické prvotiny, ilustrácie, kritiku aj výzvy k riešeniu aktuálnych problémov. Snaţia sa tak naplniť obsah názvu a jeho kréda: „Študentský časopis FA!N rozvíja kreativitu mladých, podporuje
samostatnosť, akcieschopnosť, túţbu zviditeľniť sa, pretvoriť zmeniteľné, ale aj zvýrazniť nemeniteľné. Je to FA!N, ţe sa našiel priestor na činnosť, lebo tvorba zabíja „stojaté vody“, stagnáciu
a víťazí ţivot!“
Predmetové komisie
Na škole v súčasnosti pôsobí 7 predmetových komisií, do ktorých sú učitelia zaradení podľa
svojej aprobácie. Sú to:
predmetová komisia strojárskych predmetov,
predmetová komisia elektrotechnických predmetov,
predmetová komisia ekonomických predmetov,
predmetová komisia telesnej výchovy,
predmetová komisia prírodovedných predmetov,
predmetová komisia spoločenskovedných predmetov,
predmetová komisia praxe.
19
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
Komisie realizujú výučbu odborných i všeobecnovzdelávacích predmetov v študijných odboroch strojárstvo, mechatronika, elektrotechnika, technické a informatické sluţby, technické lýceum,
logistika, informačné a sieťové technológie. Aktívne sa zapájajú do projektov v rámci školy, podporujú študentov v práci SOČ, krúţkovej a mimoškolskej činnosti. V rámci výučby sa snaţia zachytiť
a vyuţívať najnovšie trendy a technológie.
Predmetová komisia strojárskych predmetov realizuje výučbu odborných strojárskych
predmetov v študijných odboroch strojárstvo, mechatronika, elektrotechnika, technické
a informatické sluţby, technické lýceum, logistika, informačné a sieťové technológie, aktívne sa
zapája do projektov v rámci školy, podporuje študentov v práci SOČ, krúţkovej a mimoškolskej
činnosti.
Hlavnou náplňou predmetovej komisie elektrotechnických predmetov je vyučovať
odborné predmety z oblasti elektrotechniky, elektroniky a výpočtovej techniky a pri tom vyuţívať
najnovšie trendy a technológie v rámci študijných odborov elektrotechnika, mechatronika,
strojárstvo, technické a informatické sluţby, technické lýceum, informačné a sieťové technológie,
logistika, obchodná akadémia.
Cieľom predmetovej komisie ekonomických predmetov je pripraviť ţiakov na ţivot
v trhovej ekonomike, naučiť ich sledovať aktuálne zmeny v platnej legislatíve a postupoch
účtovania.
Hlavným cieľom predmetovej komisie telesnej výchovy je prostredníctvom povinnej
telesnej výchovy a záujmových športových krúţkov motivovať študentov k zdravšej ţivotnej
orientácii, upevňovať ich zdravie, pohybové schopnosti, telesné zdatnosti, rozvíjať ich organizačné
schopnosti, samostatnosť, hygienické návyky a estetické cítenie.
Medzi hlavné úlohy predmetovej komisie prírodovedných predmetov patrí zaradenie tých
pojmov, zákonov a teórií, ktoré pri súčasnom rozvoji vedy a techniky sú nevyhnutné pre ďalšie
prehlbovanie a rozširovanie poznávania študentov, utvárať priestor na ich sebarealizáciu, presadzovať humanistickú koncepciu vyučovania a zapájať študentov do súťaţí.
Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov svojou činnosťou ovplyvňuje všetky
študijné odbory. Usiluje o pestovanie národnej hrdosti, jazykovej kultivovanosti a cudzojazyčnej
zdatnosti. Veľkú snahu vyvíja pri výchovnom formovaní postojov a preferovaných hodnôt študentov. Rozvíja myšlienky integrovanej Európy a Slovenska ako jej pevnej súčasti. Osobitnú pozornosť
venuje rasovej, kultúrnej a náboţenskej tolerancii.
Činnosť predmetovej komisie praxe sa rozvíja v spolupráci s členmi predmetovej komisie
elektrotechnických predmetov. Výučbu orientujú tak, aby sa nové trendy a technológie odrazili pri
získavaní praktických zručností a aplikáciách teoretických predmetov. V priestoroch dielní sa realizujú školské kolá ZENIT.
Výsledkom spolupráce komisií sú aj úspechy našich ţiakov, ktoré dosahujú v rôznych súťaţiach.
rok
2004/2005
2005/2006
2006/2007
20
ţiak
Igor Palica
Ondrej Palúch,
Michal Kochláň
Ľudovít Šrenkel
Matej Holeša
Jozef Balák
Ďurčo Miroslav,
Vlk Vincent,
Vlk Jozef
1.
5.
4.
kategória
ZENIT v elektronike
Fyzikálna olympiáda - kategória S2 –
celoštátne kolo
celoslovenské kolo Mladý účtovník
celoslovenské kolo Mladý účtovník
Fyzikálna olympiáda – kraj
1.
celoslovenská súťaţ CISCO Olymp
miesto
1.
1.
60. výročie zaloţenia školy
2007/2008
2008/2009
Patrik Hanulák
ţiaci technického lýcea
Janči, Kochláň, Palúch
Peter Habčák
Matej Papšo
Peter Habčák,
Michal Behúň,
Michal Brezani
Dolinajec Peter,
Behúň Michal
chlapci
R. Zajac
Tibor Pataky
Fedor Tomáš
Brezani Michal,
Balošák Martin, Višnovský
Filip
chlapci
chlapci
Marek Čierňava
Ján Lago
2009/2010
Turiak
dievčatá
chlapci
chlapci
Alfréd Pavlík
chlapci
Detko
Filip Zajac
Ľuboš Pytel
Michal Mudrík
Jozef Balák
2010/2011
dievčatá
Marek Čierňava
Beáta Gajdošová
Kopáč, Firek
Juraj Vašutka
Marek Čierňava
Michal Frolo
Patrik Hruška
Patrik Šramko,
Patrik Kuchár
Ján Matejčík,
Stanislav Šadibol
5.
1. – 3.
3. - 5.
2.
1.
2.
celoslovenské kolo - Olympiáda v ANJ
FYZ IQ – v rámci SR
MAKS kraj
národné kolo súťaţe CICSO OLYMP
krajské kolo Olympiáda v ANJ
národné kolo súťaţe CICSO OLYMP
3.
medzinárodné kolo súťaţe CICSO OLYMP
2.
krajské kolo SOČ
4.
4.
3.
2.
Majstrovstvá SR - hádzaná
Čo vieš o hviezdach – kraj
krajské kolo ZENIT
krajské kolo SOČ
zvláštne
ocenenie
4.
3.
1. - 3.
2.
2.
4.
2.
2.
5.
5.
2.
1.
2.
3.
1.
4.
3.
2.
1.
2.
2.
2.
11. - 13.
15. - 18.
3.
krajské kolo SOČ
Olympiáda ţiakov stredných škôl
na Slovensku – hádzaná
Zimný biatlon – subregionálna súťaţ
Matematický klokan: kategória Kadet
krajské kolo SOČ
krajské kolo ZENIT
celoslovenské kolo SOČ
regionálne kolo – basketbal
regionálne kolo – basketbal
Majstrovstvá SR – hádzaná
Majstrovstvá SR v plávaní
Zimný biatlon - Memoriál J. M. Hurbana
celoštátna súťaţ elektronikov
krajské kolo ZENIT
krajské kolo ZENIT
krajské kolo SOČ
celoštátne kolo Strojárska olympiáda
národné kolo MEĎ
krajské kolo cezpoľný beh
Matematický klokan: kategória Junior
krajské kolo – Písanie na počítači
krajské kolo SOČ
krajské kolo ZENIT
Matematický klokan: kategória Junior
Matematický klokan: kategória Kadet
krajské kolo ZENIT
2.
KIA INNOVATION AWARD
2.
krajské kolo SOČ
21
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
...VYBERTE SI...
Obchodná akadémia
Kód a názov študijného odboru:
Stupeň vzdelania:
Dĺţka vzdelania:
Forma štúdia:
36317 6 obchodná akadémia
úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
4 roky
denná
Absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené
so získavaním a spracovávaním informácií v oblasti výroby, obchodu, zásobovania, odbytu, marketingu manaţmentu, personalistiky. Pozná jednotlivé činnosti v bankových inštitúciách a obeh kapitálu v nich. Získané informácie vie posúdiť, zhodnotiť a vyuţiť v ekonomickom riadení príslušného
pracoviska. Má vedomosti o vedení administratívy. Vie účtovať v jednoduchom a podvojnom
účtovníctve a pozná zásady finančného hospodárenia vo firmách.
Absolventi vedia komunikovať v dvoch svetových jazykoch. Študenti na prípravu vyuţívajú
všetky zariadenia rovnako ako študenti strednej priemyselnej školy.
Strojárstvo - grafické systémy a automobilový priemysel
Kód a názov študijného odboru:
Stupeň vzdelania:
Dĺţka vzdelania:
Forma štúdia:
2381 6 strojárstvo – grafické systémy a automobilový priemysel
úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
4 roky
denná
Absolventi študijného odboru sú pripravení pracovať v oblasti konštrukcie s grafickým programovým systémom AutoCAD, Inventor a Pro/Engineer Wildfire. Sú pripravení na vykonávanie
prác v oblasti technickej prípravy, tvorby technických výkresov a riadenia výroby pomocou počítačov, predovšetkým programovania počítačom riadených CNC obrábacích strojov a v súvislosti
s rozvojom automobilového priemyslu aj vo výrobe automobilov. Sú pripravení na štúdium
na vysokých školách hlavne technického zamerania.
Mechatronika
Kód a názov študijného odboru:
Stupeň vzdelania:
Dĺţka vzdelania:
Forma štúdia:
2387 6 mechatronika
úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
4 roky
denná
Je študijný odbor, charakterizovaný ako viacodborový, t.j. zahŕňa podstatné časti študijných
odborov: strojárstvo, elektrotechnika a informatika. Mechatronickými zariadeniami sú stroje
a prístroje, ktoré obsahujú mechanické a elektronické prvky, a tieţ vykazujú istý stupeň inteligencie,
a to hlavne priemyselné roboty, automatizované technologické linky, prístroje pre automatizáciu
kancelárskych a inţinierskych prác, automatické práčky, video a DVD rekordéry, automobily
a podobne. Študenti pracujú na najnovších modeloch a učebných pomôckach nemeckej firmy
FESTO, zaoberajúcej sa hydraulikou a pneumatikou, na logických automatoch od firmy Siemens
a pomôckach od firmy KIA Motors Slovakia.
Absolventi sa naučia komunikovať v dvoch svetových jazykoch. Sú pripravení pre prax
a tieţ na štúdium na vysokých školách, hlavne so zameraním na strojárstvo, elektrotechniku, riadenie, informatiku a samozrejme na mechatroniku.
22
60. výročie zaloţenia školy
Elektrotechnika - elektronické počítačové systémy
Kód a názov študijného odboru:
Stupeň vzdelania:
Dĺţka vzdelania:
Forma štúdia:
2675 6 elektrotechnika
úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
4 roky
denná
Absolventi študijného odboru sú pripravení na vykonávanie prác v oblasti konštrukcie,
výroby a prevádzky slaboprúdových zariadení, obsluhy, montáţe, základnej údrţby výpočtovej
techniky a počítačových sietí. V oblasti konštrukcie sú pripravení pracovať s grafickým programovým systémom OrCAD 16, LaB VIEW, programujú v jazyku C. Navrhujú a programujú riadiace
systémy na báze mikrokontrolérov AVR a PLC, vytvárajú www stránky a iné internetové aplikácie.
Absolventi budú vedieť vyuţívať databázové systémy a komunikovať v dvoch svetových jazykoch.
V štvrtom ročníku môţu získať Osvedčenie o odbornej elektrotechnickej spôsobilosti podľa §21
v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a certifikát CCNA (Cisco Certified Network Associate)
americkej firmy Cisco Systems.
Tento študijný odbor sa tohto času inovuje v rámci projektu Zvyšovanie efektívnosti
školských vzdelávacích programov Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste.
Informačné a sieťové technológie
Kód a názov študijného odboru:
Stupeň vzdelania:
Dĺţka vzdelania:
Forma štúdia:
2694 6 informačné a sieťové technológie
úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
4 roky
denná
Je to nový študijný odbor, realizuje sa na základe projektu: Implementácia rozvojového
programu Informačné a sieťové technológie, kód projektu 26110130215. Vznikol ako spoločenská
poţiadavka veľkých počítačových firiem etablovaných na slovenskom trhu. Absolventi sú pripravení na vykonávanie prác v oblasti: diagnostiky pri hľadaní porúch v oblastiach hardvéru, softvéru
a počítačových sietí, návrhu a aplikácie riešenia ochrany dôleţitých údajov. Zvládnu technickú
obsluhu PC a zariadenia na báze mikropočítačov a PLC, vyhľadávania, spoznávania a šírenia
programových produktov typu Open Source, konfigurácie a inštalácie jednotlivých častí i celého
systému PC, operačných systémov a aplikačných programov a ich vyuţívania, serverových
a sieťových technológií a databáz, konfigurovania, inštalovania a udrţiavania distribuovaných systémov v informačných serverových, sieťových technológiách. Ďalej prostredníctvom meracej
techniky diagnostikujú prevádzkyschopnosť a funkčnosť jednotlivých častí i celého informačného
systému. Orientujú sa v produktovej línii technológií JAVA a v spravovaní webu. V priebehu
štúdia môţu byť ich zručnosti potvrdené priemyselnými certifikátmi od: ECDL, CCNA, SQL,
MySQL, Windows Server, Solaris, Aix, Windows, Linux.
Logistika
Kód a názov študijného odboru:
Stupeň vzdelania:
Dĺţka vzdelania:
Forma štúdia:
3968 6 logistika
úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
4 roky
denná
Je to nový študijný odbor, ktorý taktieţ vznikol ako spoločenská poţiadavka firiem.
Absolventi študijného odboru sú pripravení na vykonávanie prác, a to komplexne vykonávať administratívne práce podniku, účtovať v jednoduchom i v sústave podvojného účtovníctva s pouţitím
na to určených softvérov. Naučia sa vytvárať ekonomické databázy a niektoré typy účtovných
dokladov (napr. faktúry, pokladničné doklady, príjemky a výdajky), spracovávať podklady
pre tvorbu plánu výroby, pre cenové kalkulácie, pracovať s vhodným informačným systémom
23
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
pre riadenie výroby, plánovanie toku práce od prijatia zákazky, jej spracovania, evidencie,
vytvárania komplexnej technickej dokumentácie, aţ po jej vyhodnotenie, navrhovať organizáciu
a technické zabezpečenie prísunu optimálneho mnoţstva surovín, materiálu a polovýrobkov,
navrhovať organizáciu a technické zabezpečenie prísunu optimálneho mnoţstva surovín. Budú
vedieť efektívne vyuţívať informačno-komunikačné technológie pri práci vo svojom odbore. Tento
študijný odbor sa tohto času inovuje v rámci projektu Zvyšovanie efektívnosti školských
vzdelávacích programov Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste.
Technické lýceum
Kód a názov študijného odboru:
Stupeň vzdelania:
Dĺţka vzdelania:
Forma štúdia:
3918 6 technické lýceum
úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
4 roky
denná
Študijný odbor je určený predovšetkým pre študentov, ktorí chcú ďalej študovať
na vysokých školách ekonomického alebo technického smeru. Obsah štúdia sa pribliţuje gymnaziálnemu typu. Má v porovnaní s ostatnými študijnými odbormi vyššiu hodinovú dotáciu všeobecnovzdelávacích a prírodovedných predmetov. Toto umoţňuje študentom veľmi dobrú prípravu
na prijímacie skúšky na vysokú školu a vytvára predpoklady na jej úspešné ukončenie.
V treťom a v štvrtom ročníku majú študenti moţnosť zvoliť si podľa svojho záujmu zameranie na ekonomiku alebo informatiku. Priestor na to vytvára blok voliteľných predmetov, ktorý tvorí
pribliţne tretinu z celkového počtu vyučovacích hodín.
Po maturite sa budú môcť uplatniť i priamo v praxi v oblasti výpočtovej techniky
a informatiky.
Technické a informatické sluţby
Kód a názov študijného odboru:
Stupeň vzdelania:
Dĺţka vzdelania:
Forma štúdia:
3917 6 02 technické a informatické sluţby v strojárstve
úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
4 roky
denná
Absolventi tohto študijného odboru sú pripravení na vykonávanie prác ako asistent
technicko-hospodárskych pracovníkov v súkromných alebo štátnych firmách. Vedia čítať technické
výkresy a uskutočňovať na nich drobné opravy. Majú zručnosti v ovládaní modernej kancelárskej
techniky vrátane počítačovej, v písaní na elektronickom písacom stroji, počítači a v ekonomike.
Vedia účtovať v jednoduchom i podvojnom účtovníctve. Naučia sa pracovať so systémami
pre tvorbu novín, časopisov, propagačných materiálov a prezentácií.
Absolventi vedia komunikovať v dvoch svetových jazykoch. Sú tieţ pripravení na štúdium
na vysokých školách, hlavne technického a ekonomického zamerania. Môţu získať štátnu skúšku
z písania na stroji (na počítači) a z korešpondencie. Študijný odbor je vhodný najmä pre dievčatá.
Strojárstvo
Kód a názov študijného odboru:
Stupeň vzdelania:
Dĺţka vzdelania:
Forma štúdia:
2381 6 strojárstvo
úplné stredné odborné vzdelanie
2 roky
večerná
Na škole sa pravidelne kaţdý rok otvára večerná forma štúdia pre tých záujemcov, ktorí
získali výučný list. Absolvovaním dvojročného štúdia a úspešným zvládnutím maturitnej skúšky
dosiahnu absolventi úplné stredné odborné vzdelanie v strojárstve.
24
60. výročie zaloţenia školy
...PROJEKTY ROBIŤ VIEME...
V súčasnom technickom svete vývoj nových poznatkov napreduje neuveriteľne rýchlo.
Učiteľ musí študovať podstatne viac, aby ich pochopil a pretvoril do učiva predkladaného ţiakom.
V prostredí plnom iných „lákadiel“ (mobily, televízia, diskotéky) musíme ţiaka zaujať, vytvoriť
tvorivú atmosféru, didakticky a dynamicky mu priblíţiť zloţité javy, ak chceme rozvíjať jeho kreativitu, tvorivosť a samostatnosť. Preto mimoriadnu pozornosť venujeme zdokonaľovaniu pedagogického procesu, jeho spojeniu so ţivotom, snaţíme sa zavádzať tie najmodernejšie metódy a formy
vyučovania, ktoré idú ruka v ruke spolu s modernizáciou didaktických prostriedkov a uplatňovaním
informačných a komunikačných technológií. Je to trend nesmierne náročný na finančné prostriedky,
ktorých škola nemá dostatok. Jednou z ciest, ako tieto technológie získať a pritom ešte aj ukázať
svoje kvality, propagovať svoje schopnosti verejnosti, je zapojiť sa do rôznych projektov. Vyţaduje
to od pracovníkov, korí nájdu odvahu vyskúšať si to, veľa práce a zodpovednosti navyše. V našej
škole takých máme.
Zapojili sme sa do týchto projektov:
Projekt Socrates
Do projektu sme sa zapojili v prípravnej fáze uţ v roku 2000 zásluhou PaedDr. Kataríny Jaššovej, ktorá na kontaktnom seminári v Belgicku
našla partnerské školy Technisch Instituut St Jozef v Geel v Belgicku
a Nurminärvan Ammattioppilaitos v Perttula vo Fínsku, ktoré majú podobné
zameranie ako naša škola. Samotný projekt sme riešili počas nasledujúcich troch rokov. Jeho
cieľom bolo začať trvalú spoluprácu s národnými a medzinárodnými podnikmi na novej kvalitatívnej úrovni a pripraviť tak študentov na vysokokvalifikovanú prácu a nové technológie na jednotnom
európskom trhu. Zároveň sme chceli porovnať jednotlivé študijné programy, vybavenosť škôl,
vedomosti študentov, motivovať ţiakov k vyuţívaniu komunikačných technológií a nadviazať spoluprácu na nadnárodnej úrovni, spoznávať inú kultúru, prácu samosprávy i rodinné zázemie. Preto
počas týţdenných výmenných pobytov účastníci bývali vţdy v rodinách. Dokonca sa zúčastnili
aj varenia národných jedál.
V prvom roku traja učitelia a traja ţiaci navštívili belgickú školu. Okrem prehliadky Bruselu
sa zúčastnili vyučovania v škole, navštívili závod technologického gigantu Alcatel.
Vo Fínsku tieţ okrem štúdia absolvovali aj prehliadku Helsínk a závodu firmy ABB. V tom
čase sa vytvorila webová stránka o projekte.
V školskom roku 2002/2003 sme spoločne vyrobili chápadlo a ovládací program na KUKA
robot pre školu v Geeli. Naša škola pripravila projektovú dokumentáciu a podľa nej ho študenti
vo Fínsku vyrobili. Na konci školského roka sme pri návšteve Belgicka chápadlo na robot namontovali. Počas pobytu zahraničných účastníkov u nás sme spoločne absolvovali prehliadku závodov:
INA Kysuce a.s., Kováčňa ZVL Kysucké Nové Mesto, AVC Čadca, ale aj pamätihodností
Bratislavy a prírodných krás Malej Fatry.
V školskom roku 2003/2004 sme navrhovali regulátor teploty v byte. Na stretnutí vo Fínsku
sme si rozdelili úlohy. Naša škola zhotovila výkresovú dokumentáciu a program, fínska strana jeho
fyzickú realizáciu. Projekt sme ukončili na stretnutí v našej škole.
Spolupráca v rámci projektu Sokrates mala pre nás veľký význam. Zdokonalili sme sa
v anglickom jazyku, vymenili poznatky v odborno-metodickej oblasti a cez vlastné skúsenosti
spoznali ţivot ľudí v daných krajinách. Na projekt sme získali finančný príspevok od národnej
kancelárie v sume 17 880 €.
25
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
Projekt NetAcad akadémia
V spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, firmou Cisco
a.s. a Slovenskou sporiteľňou a.s. bola na škole zriadená NetAcad akadémia. Na zariadeniach (v sume cca 560 000 Sk, ktorých podstatnú časť
hradili uvedené firmy) sa naši študenti učia projektovať počítačové siete a fyzicky ich realizovať,
pripájať prostredníctvom nich lokálne počítače na internet, konfigurovať switche, routre a ďalšie
počítačové komponenty.
Program vzdeláva takmer 500 tisíc študentov ročne v 165 krajinách sveta. Na Slovensku
je od roku 1999. U nás je do neho zapojených šesť univerzít a okolo 50 stredných škôl. Študenti
v programe vyuţívajú on-line vzdelávacie materiály, zadania, praktické laboratórne cvičenia
a pracujú pod vedením školených inštruktorov. Centrálny vzdelávací portál je na stránke: http://cisco.netacad.net.
Vzdelávací proces je realizovaný formou e-learningu
za pomoci lektora. Učivo na vzdelávacie servery dodáva priamo
firma Cisco a upravuje aj proces skúšania. Vydávané certifikáty
sú medzinárodne platné. Dokonca sú našim študentom uznávané
aj na slovenských univerzitách, kde nemusia absolvovať skúšky,
ak si tieto predmety zvolia.
Hlavným kontaktom programu na škole je Ing. Milan
Valek. Súčasní inštruktori zabezpečujúci výučbu sú: Ing. Miroslav Padyšák (je v programe od začiatku), Mgr. Jana Hrivíková,
Ing. Mgr. Agáta Kubinová, Ing. Peter Remiš, Ing. Mgr. Ján
Dudešek. V minulosti boli inštruktormi aj Ing. Marián Bíleš, Ing.
Ľubomír Bukový a Ing. Martin Cvinček.
Program je implementovaný na našej škole v školských
vzdelávacích programoch elektrotechnika, informačné a sieťové technológie, technické lýceum.
V súčasnosti v ňom študuje okolo 280 študentov v 11-tich triedach. Celkovo sa na programe
zúčastnilo okolo 750 študentov, kaţdý obyčajne v dvoch kurzoch.
26
60. výročie zaloţenia školy
V rámci programu sa organizujú i medzinárodné súťaţe pre študentov, ktoré preverujú ich
teoretické a praktické vedomosti. Naši študenti v nich dosiahli výborné úspechy.
Akadémia sa v posledných rokoch výrazne rozširuje kvôli zavedeniu nových školských
vzdelávacích programov, ktoré sú podporované projektmi spolufinancovanými Európskou úniou.
Pro/Desktop – tvorba výkresovej dokumentácie
Projekt bol podporený MŠ SR sumou 40 000 Sk. Získali sme platné licencie
na uvedený Cad program a vyškolili sme 20 učiteľov.
Počítače v praxi
Kurz organizovaný pre úrad práce – absolvovalo ho 49 nezamestnaných.
Základy práce s počítačom
Kurz organizovaný pre našich učiteľov a občanov mesta.
Rekonštrukcia podlahy v jedálni
Vďaka investícii z Krajského školského úradu v Ţiline sme zrekonštruovali podlahu
v školskej jedálni – suma 423 000 Sk.
Základy práce s výpočtovou technikou
Kurz organizovaný pre úrad práce – absolvovalo ho 36 nezamestnaných.
Účtovanie vo firme
Kurz organizovaný pre úrad práce – absolvovalo ho 30 nezamestnaných.
Školenie správcov a odborných garantov projektu Infovek
Výučba správy servera na školách – absolvovalo ho 30 uchádzačov.
Rekonštrukcia telocvične
Vďaka investícii z Krajského školského úradu v Ţiline sme
zrekonštruovali podlahu v školskej telocvični – suma 147 000 Sk.
Rekonštrukcia šatní pri telocvičniach
Vďaka investícii z Krajského školského úradu v Ţiline
sme zrekonštruovali sprchy a šatne pri školských telocvičniach
a tieţ sme vytvorili priestor pre posilňovňu vybudovaním steny
na balkóne veľkej telocvične - suma 452 000 Sk.
Vzdelávacie a tréningové centrum informačných a komunikačných technológií
Projekt bol podaný na Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
a podporený z fondu Phare a štátneho rozpočtu sumou 45 500 €.
Hlavným cieľom projektu bolo zvyšovanie kvality pracovnej sily prostredníctvom školení, preškolení a obzvlášť celoţivotného vzdelávania, a tak posilniť
moţnosť zamestnať sa. V rámci projektu sme vybavili dve miestnosti vzdelávacieho a tréningového
centra IKT didaktickou technikou (dataprojektor) a výpočtovou technikou s príslušenstvom, zrealizovali školiaci server na báze OS Linux, kde sa uloţili vytvorené vzdelávacie materiály určené na samoštúdium, sady testovacích otázok a prezentácie, ktoré účastníci školení vytvorili.
V deviatich kurzoch Práca s výpočtovou technikou s vyuţitím informačných a komunikačných
technológií v predmetoch, ktoré učitelia vyučujú (slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk,
fyzika, matematika, prírodopis, zemepis, dejepis atď.), sme vyškolili 115 účastníkov. Dvoch kurzov
27
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
Anglický jazyk pre začiatočníkov sa zúčastnilo 30 ľudí a v jednom kurze Pripojenie počítača do siete
a sieťové technológie sa školilo 12 účastníkov.
Boli to učitelia základných škôl, stredných odborných škôl, gymnázií a pracovníci samosprávy zaoberajúci sa vzdelávaním. Získané vedomosti vyuţili pri svojom celoţivotnom vzdelávaní,
pri vzdelávaní ţiakov a pracovníkov samosprávy, pri vypracovaní projektov a prezentácií. Projekt
výrazným spôsobom pomohol vzdelávacím inštitúciám v regióne pri vyuţívaní výpočtovej
techniky. Realizovali sme ho od 8.7.2004 do 31.8.2005. Manaţérom projektu bol Ing. M. Valek.
MSIT academy
Microsoft IT Academy je partnerský program medzi spoločnosťou Microsoft a vzdelávacími
inštitúciami. Poskytuje vzdelávacej komunite komplexnú podporu
pri výučbe informačných a komunikačných technológií s cieľom viesť
ju k ich kvalifikovanému vyuţívaniu. Študenti a učitelia majú moţnosť
získať medzinárodne vysoko hodnotené certifikáty Microsoftu. Naša škola vstúpila do programu
práve v tomto roku vďaka tomu, ţe mohla ročný členský poplatok zaplatiť z projektu Otvorená
škola - Infovek. Program nám zabezpečuje legálne licencie softvéru na našich počítačoch.
V súčasnosti je škola členom na úrovni „Advanced“, orientovanej na vzdelávanie v oblasti operačných systémov, serverových a vývojových produktov Microsoftu. Tieto môţe škola i jej úspešní
vybraní študenti legálne pouţívať na vzdelávacie a výskumné účely. Garantom na škole je Ing. Milan Valek a programovým administrátorom Ing. Miroslav Padyšák.
Otvorená škola – Infovek
V rámci tohto projektu bola vytvorená nová učebňa výpočtovej techniky v TEI6 a tieţ sa
realizoval Kurz tvorby www stránok. Škola sa zapojila do programu MSIT Academy. Finančne bol
podporený z projektu Infovek sumou 100 000 Sk. Koordinátorom projektu bol Ing. M. Valek.
Vzdelávanie učiteľov v údrţbe a riadení automatizovaných výrobných systémov
Projekt bol podaný na Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a podporený
z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu sumou 1832 tis. Sk. Realizoval
sa od 5.7.2005 do 30.11.2007.
V rámci projektu prebehol na našej škole kurz francúzskeho jazyka. Štyria
učitelia odborných predmetov a jeden učiteľ cudzích jazykov absolvovali odborné
školenia vo Francúzsku v Lycée de ľ Essouriau v Paríţi v oblasti ovládania
automatizovaných výrobných systémov a mechatronických systémov. V škole sa vytvorilo vzdelávacie pracovisko, kde títo učitelia vytvárali študijné materiály pre našich učiteľov a tieţ ich zapracovali do učebných osnov pre našich ţiakov. Cieľom projektu bolo prostredníctvom ďalšieho
vzdelávania učiteľov v oblasti údrţby a riadenia automatizovaných výrobných systémov zvýšiť
adaptabilitu absolventov stredných škôl na trhu práce. Manaţérom projektu bol Ing. Milan Valek.
Grafické systémy – Aplikácia systému Pro/ENGINEER WILDFIRE2 vo výučbe na strednej
priemyselnej škole
Prostredníctvom projektu bol zavedený nový CAD systém do vzdelávacieho procesu na našej škole a tieţ bolo vyškolených 10 učiteľov stredných odborných škôl v jeho ovládaní.
Bol podoprený z MŠ SR sumou 50 000 Sk. Koordinátorom projektu bol Ing. L. Galvánek.
Otvorená škola – Infovek
V rámci projektu sa dokončila vybavenosť učebne TEI6 didaktickou technikou, v ktorej bola
internetová čajovňa, uskutočnil sa Kurz grafiky a strihové štúdio pre našich ţiakov, časť peňazí
sa pouţila na vydanie školského časopisu FAJ!N a financovanie MSIT Academy. Koordinátorom
projektu bol Ing. M. Valek.
28
60. výročie zaloţenia školy
Základný technický kurz pre pracovníkov údrţby
Naša škola v rokoch 2005 - 2006 vykonávala základné technické kurzy pre novoprijatých
pracovníkov údrţby pre firmu KIA MOTORS SLOVAKIA, s. r. o. v Ţiline.
Inovácie v odbornom vzdelávaní
Projekt podaný na MŠ SR bol podporený z Európskeho sociálneho fondu
a štátneho rozpočtu sumou 2 490 tis. Sk. Realizoval sa od 9/2006 – 10/2008.
Hlavným cieľom projektu bola inovácia obsahu odborného vzdelávania
a prípravy ţiakov v študijnom odbore mechatronika smerom k potrebám trhu práce
s dôrazom na potreby spoločnosti zaloţenej na vedomostiach. V rámci aktivít sme zriadili učebňu výpočtovej techniky, vytvorili inovované učebné osnovy pre jednotlivé
predmety, spracovali učebné texty a testy pre študentov. Tieto boli uloţené na náš e-learningový
server a súčasne boli vydané aj v kniţnej forme. Manaţérom projektu bol Ing. Milan Valek.
Grafické systémy – Implementácia softvéru AutoCAD Mechanical 2006 pre výučbu v oblasti
strojárstva, elektrotechniky a mechatroniky, aplikácia systému Pro/ENGINEER WILDFIRE2
vo výučbe na strednej priemyselnej škole
Prostredníctvom
projektu
bol
zavedený
nový
CAD
softvér
do vzdelávacieho procesu na našej škole a tieţ boli vyškolení učitelia stredných odborných škôl v jeho ovládaní. Bol podoprený z MŠ SR sumou 50 tis. Sk. Koordinátorom
projektu bol Ing. L. Galvánek.
Digitálni štúrovci - Vzdelávacie centrum IKT
V rámci projektu sme zamestnali jednu osobu do školskej kniţnice, získali
výpočtovú techniku a kopírku, realizovali sme dva kurzy Práca s výpočtovou technikou
v rozsahu 111 hodín pre 28 občanov regiónu a vytvorili nové vzdelávacie materiály,
ktoré boli uloţené na našom e-learningovom serveri. Projekt bol podporený Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR sumou 100 000 Sk. Koordinátorom projektu bol Ing.
Milan Valek.
Zriadenie učebne automobilovej techniky
Spoločnosť KIA MOTORS SLOVAKIA, s. r. o. v Tepličke
nad Váhom darovala škole dva automobily Kia Ceed, skelet
automobilu, motor, nápravy a predný panel s elektronikou. Škola aj
s pomocou sponzorov zriadila učebňu automobilovej techniky pre
ţiakov študijného odboru strojárstvo.
Rekonštrukcia ústredného kúrenia v SPŠ Kysucké Nové Mesto
Projekt bol realizovaný naším zriaďovateľom Ţilinským samosprávnym krajom
s nákladom 5 190 tis. Sk. Boli vymenené rozvody kúrenia a súčasne v prístupových
bodoch do jednotlivých budov boli inštalované zmiešavače tak, aby sa dala samostatne
regulovať teplota nosného média z ústrednej výmennej stanice podľa potreby vykurovania jednotlivých budov (škoda, ţe nie miestností). Riadenie teploty média prebieha automaticky. Je ovládané z ústredného počítača. Týmto opatrením sa zníţili náklady
na vykurovanie školy pribliţne o 20% ročne (cca o 800 000 Sk). Projektantom rozvodov bol Ing.
Pavol Sabela a meracej a regulačnej časti Ing. Pavol Skokan.
Počítačom riadené laboratórium pre výučbu v odborných predmetoch
Projekt
významným
spôsobom
zmodernizoval
vyučovanie
v predmetoch elektrotechnické meranie, automatizácia, elektronika a grafické
29
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
systémy. Pomocou softvéru a zariadení LabVIEW sa v počítačoch vytvárajú virtuálne prístroje,
ktoré sú svojím vzhľadom a činnosťou obdobou skutočných prístrojov a vykonávajú meranie.
Projekt bol podporený Nadáciou Slovenskej sporiteľne sumou 50 000 Sk. Koordinátormi projektu
boli Ing. J. Macuš, Ing. D. Dragúň.
Grafické systémy – CAD v elektrotechnike
V rámci projektu sme zakúpili pre našu školu 20 licencií programu OrCad, vytvorili sme
učebnicu pre študentov a realizovali školenie pre učiteľov z celého Slovenska. Bol podporený z MŠ
SR sumou 100 tis. Sk. Koordinátorom projektu bol Ing. Dragúň.
Elektronizácia a revitalizácia domovov mládeţe 2007 – za lepšie spolunaţívanie
v prítomnosti
V rámci projektu bola privedená počítačová sieť na školský internát a zriadená
počítačová miestnosť so 7 počítačmi, na ktorých si môţu študenti vypracovávať úlohy,
komunikovať a získavať informácie na internete. Študenti spracovali webovú stránku
o internáte. Tieţ sa môţu prostredníctvom dvoch Acces pointov pripojiť na sieť
zo svojich notebookov. Projekt bol podporený z MŠ SR sumou 200 tis. Sk. Koordinátormi boli
M. Šmikoňová a Ing. M. Valek.
Šport áno, drogy nie
Cieľom projektu bolo zmysluplné vyuţitie voľného času, prevencia toxikománie
a humanizácia školského prostredia. V rámci projektu sa zakúpili zariadenia do školskej
posilňovne. Bol podporený z MŠ SR sumou 50 tis. Sk. Koordinátorom projektu bol
PaedDr. M. Ševčík.
Grafické systémy - modernizácia vyučovania CAD systémov v strojárstve
Zakúpili sme licencie CAD systému Pro/ENGINEER- Schools Edition WF 3.0,
4.0/ s platnosťou na 3 roky pre oblasť konštruovania a obrábania v strojárskych
predmetoch. Vyškolili sa dvaja učitelia na jeho obsluhu a tieţ sa vytvorilo centrum tlače
výkresov. Projekt bol podporený z MŠ SR sumou 75 000 Sk. Koordinátorom projektu bol
Ing. L. Galvánek.
Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2008 - Zdravé stravovanie základ zdravého ţivotného štýlu
Projekt bol zameraný na propagáciu zdravej výţivy, na zjednodušenie administrácie vyuţitím informačných technológií. Zakúpili sme program na evidenciu stravníkov, prihlasovanie a odhlasovanie stravy prostredníctvom terminálov alebo cez internet,
skladové hospodárstvo, zrealizovali sme prihlasovacie a výdajné miesto, zakúpili
zariadenia do jedálne a zorganizovali prednášky o zdravom stravovaní. Projekt bol podporený z MŠ
SR sumou 300 tis. Sk. Koordinátormi projektu boli Ing. M. Valek a Ing. M. Ţabka.
Elektronizácia a revitalizácia školských kniţníc 2008 - Školská
kniţnica – prostriedok k všestrannému rozvoju osobnosti
V rámci projektu sme obnovili a doplnili kniţničný fond
v oblasti odbornej a krásnej literatúry. Prostredníctvom programu KIS
MaSK verzia WinISIS sme zautomatizovali elektronické spracovanie
kniţničných procesov: katalogizácia kniţničného fondu, sledovanie
výpoţičiek, vyhľadávanie titulov v kniţnici, elektronické prepojenie
s kniţnicami na Slovensku pri vyhľadávaní, spracovávaní,
uchovávaní, sprístupnení a získavaní informácií, ktoré sú potrebné pre rozšírenie, uspokojenie
informačných potrieb a skvalitnenie vedomostí študentov a učiteľov. V kniţnici sa rozšírili sluţby
o rezervovanie a medzikniţničné výpoţičné sluţby poţadovaných dokumentov a kniţných titulov
30
60. výročie zaloţenia školy
v spolupráci s Mestskou kniţnicou v Kysuckom Novom Meste. Bol podporený z MŠ SR sumou
100 tis. Sk. Koordinátorom projektu bol Ing. M. Ţabka.
Vráťme šport do škôl – reprezentujem Slovensko
V rámci projektu sme zlepšili materiálne vybavenie posilňovne školy s cieľom prispieť k lepšej
fyzickej príprave Mariána Zemaníka - reprezentanta
SR v sánkovaní. Škola sa tak zviditeľnila aj v oblasti
venovania sa talentovanej mládeţi. Projekt podporil
zriaďovateľ ŢSK čiastkou 30 000 Sk. Koordinátorom
projektu bol Mgr. J. Uher.
Vráťme šport do škôl - telesná výchova – fitnes
Dokúpili sme činky na cvičenie do posilňovne, aby si študenti vytvorili kladný
vzťah k pohybovým aktivitám. Projekt podporil zriaďovateľ ŢSK čiastkou 20 tis. Sk.
Koordinátorom projektu bol Mgr. Jozef Uher.
Človek človeku človekom
Projekt bol zameraný na aplikovanie nového prístupu vo výchove mladých ľudí
s prevenciou proti šikanovaniu. Vydali sme Metodickú príručku pre triednych učiteľov
a výchovných poradcov o šikanovaní na SŠ a spôsoboch jeho riešenia. Zriadili sme
miestnosť, v ktorej pracuje ţiacka poradňa s cieľom riešiť problémy z uvedenej oblasti
vzájomnou komunikáciou, vysvetľovaním pod dohľadom školského psychológa, koordinátora prevencie proti šikanovaniu, triedneho učiteľa a výchovného poradcu. Podporili sme školské akcie
preventívneho charakteru. Projekt bol podporený z MŠ SR sumou 124 000 Sk. Koordinátorom
projektu bola PaedDr. Dana Kapitánová.
Zbierka príkladov pre výučbu účtovného softvéru
Vyučujúci účtovníctva vytvorili zbierku príkladov pre výučbu podvojného účtovníctva s aplikáciou na náš účtovný softvér. Projekt podporila Nadácia
Slovenskej sporiteľne čiastkou 33 000 Sk. Zbierku spracovali Ing. J. Orlinská a Ing. V. Goliašová.
Stavebné úpravy – zvýšenie technického a energetického štandardu Spojenej školy
v Kysuckom Novom Meste
Zriaďovateľ Ţilinský samosprávny kraj získal na jeho realizáciu finančné
prostriedky z Regionálneho operačného programu prioritná os 1 Infraštruktúra
vzdelávania a štátneho rozpočtu v sume 1 507 784 € a sám z vlastných prostriedkov
v rámci spolufinancovania a nákladov na výmenu okien, zateplenie šatní a vestibulu
prispel sumou 137 129 €. Škola z vlastných prostriedkov v sume 11800 € zateplila
vnútornú časť vestibulu.
Projekt bol realizovaný od 29.5. 2009 do 31.8.2010.
V rámci projektu sa vymenili okná, zateplila sa fasáda a urobila nová zateplená
strecha so svetlíkmi na objektoch školskej kuchyne a dielní. Objekt strediska Technickoekonomických informácií sa zateplil, vymenili sa okná a pribudla krásna sedlová strecha. Vymenili
sa okná a zateplila fasáda na pavilóne odborných učební. Na pavilóne
všeobecných učební sa navyše zateplilo podkrovie poloţením tepelnej
izolácie nobasil. Čiastočne sa zateplil i vestibul školy. Realizáciou sa
výrazne zníţila spotreba energie na vykurovanie budov, predĺţila sa ich
ţivotnosť a odstránilo sa zatekanie vody do strešného plášťa i pleseň.
V podkroví pavilónu odborných učební vznikli tri nové multimediálne učebne informačných a komunikačných technológií. Je v nich
31
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
umiestnených 53 výkonných počítačov so serverom prepojených navzájom klasickou i Wifi počítačovou sieťou s pripojením na internet, tri interaktívne tabule a sada zariadení Cisco na vyučovanie
počítačových sietí. Škola zateplením šetrí takmer 40% prostriedkov vynakladaných na teplo. Projekt
vypracoval Ing. Marián Jurga a Rozvojová agentúra Ţilinského samosprávneho kraja.
Multifunkčné ihrisko
Zásluhou zriaďovateľa sme v areáli školy vybudovali multifunkčné ihrisko
(s rozmermi 40x20m) s umelou trávou a osvetlením.
Celkové náklady na jeho realizáciu predstavovali
92 905 €. Z toho Úrad vlády SR poskytol dotáciu
v sume 39 832 € a zriaďovateľ Ţilinský samosprávny
kraj 53 073 €. Škola z vlastných zdrojov prispela
na vybudovanie kamerového systému sumou 2 400 €.
Výstavba sa realizovala v 07/2009 – 11/2009. Projektoval ho Racional - projektovo – dodávateľské a obchodné sluţby
Ţilina.
SANET do škôl - Pripojenie škôl do siete SANET v meste Kysucké Nové Mesto
Napojenie stredných, základných škôl a inštitúcií štátnej a miestnej samosprávy
na akademickú sieť SANET je navrhované v dvoch etapách. V prvej etape sa vybudoval uzol na našej škole, v ktorom sa bude realizovať správa pre región Kysuckého
Nového Mesta a jeho optické pripojenie na uzol na Ţilinskej univerzite. Tieţ sa
priviedlo optické vlákno do prvých troch škôl a na mestský úrad. V súčasnosti sú uţ naše školské
servery pripojené na SANET a postupne budeme pripájať ďalšie školy. Rýchlosť pripojenia je
1 Gb/s, čo je viac ako 100 násobne rýchlejšie, ako mala pôvodná metalická linka. Projekt sa
realizuje od januára 2009 s nákladom pribliţne 89 000 €. Realizátorom projektu je Ústav
informačných a komunikačných technológií Ţilinskej univerzity.
Implementácia rozvojového programu Informačné a sieťové technológie
Rozpočet projektu: 329 522,62 €
Trvanie projektu: 1.10. 2009 – 31.3.2012
V spolupráci s Občianskym zdruţením IT škola a SPŠE Prešov sme vypracovali
školský vzdelávací program pre nový študijný odbor informačné a sieťové technológie.
Experimentálne ho overujeme ako jedna zo 6 škôl na Slovensku. V rámci projektu sme
získali 31 notebookov, ktorými sme vybavili dve učebne, interaktívnu tabuľu
s hlasovacím zariadením, kopírku, tlačiareň a multifunkčné zariadenie. V dlhodobom
prenájme máme 16 počítačov, ktorými sme vybavili ďalšiu učebňu s pripojením na 4 výkonné 1 aţ
4 procesorové servery so 16 GB RAM určených na vzdialené spracovanie údajov a výučbu serverových systémov na báze Windows server, Linux, IBM – AIX. V rámci projektu sa šiesti naši učitelia
zúčastnili profesionálnych školení na nové technológie. Týmto sme sa spolu s optickým pripojením
dostali medzi školy so špičkovým vybavením IK technológiami na Slovensku. Manaţérom projektu
je Ing. M. Valek a Ing. M. Ţabka.
Zbierka príkladov pre výučbu administratívy a korešpondencie
Vyučujúci spolu so študentmi zostavili zadania a dispozície
pre obchodné listy, na základe ktorých vypracovali vzorové obchodné listy.
Výsledkom je vytvorená zbierka príkladov pre výučbu administratívy a korešpondencie v rozsahu
cca 60 strán, ktorú študenti vyuţívajú pri štúdiu. Projekt bol podporený Nadáciou Slovenskej
sporiteľne 1660 €. Koordinátorkami projektu boli Ing. M. Jakubíková a Ing. Z. Jantoščiaková.
Vráťme šport do škôl - Športom k zdravému ţivotu
V rámci projektu sme zabezpečili zakúpenie florbalovej výstroje, propagáciu
športu medzi študentmi, zamestnancami a zorganizovali sme turnaje pre našich ţiakov
i medzi školami v regióne. Zriaďovateľ Ţilinský samosprávny kraj podporil projekt
32
60. výročie zaloţenia školy
sumou 663 €. Koordinátorom projektu bol PaedDr. M. Ševčík.
Grafické systémy-CAD programy Multisim, Pads a OrCad v elektrotechnike
Prostredníctvom projektu sme zabezpečili licencie uvedených CAD programov
pre našu školu, zaviedli sme ich do vyučovacieho procesu a uskutočnili školenie
pre učiteľov. Projekt podporilo MŠ SR sumou 7 000 €. Koordinátorom projektu bol
Ing. D. Dragúň a Ing. J. Macuš.
Zvyšovanie efektívnosti školských vzdelávacích programov Spojenej školy v Kysuckom
Novom Meste
Rozpočet projektu: 472 267 €
Trvanie projektu: 1.9. 2010 – 31.8.2012
Na základe poţiadaviek trhu práce, analýzy pracovného trhu a moţnosti školy
inovujeme školské vzdelávacie programy predovšetkým v študijných odboroch elektrotechnika – so zameraním na elektronické počítačové systémy a logistika. V tomto odbore
súčasne tvoríme i učebné osnovy a experimentálne ich overujeme ako jedna z piatich škôl
na Slovensku. Tieţ inovujeme učebné plány v predmetoch matematika, nemecký jazyk, anglický
jazyk vo všetkých vzdelávacích programoch. Naši učitelia vytvoria učebné texty a skúšobné testy
pre 28 predmetov. Vydáme ich kniţne a neskôr aj ako kurzy na našom e-learningovom serveri tak,
aby mohli študenti študovať i z domáceho prostredia, odstránilo sa nosenie učebníc a tieţ sa mohli
operatívne inovovať v súlade s novými poznatkami z praxe. V rámci projektu 25 učiteľov dostalo
notebooky na prípravu a vyuţitie na hodinách, 16 notebookov sme inštalovali do počítačovej
učebne. V piatich triedach sme inštalovali moderné interaktívne tabule, máme tri sady interaktívneho hlasovacieho zariadenia a dve nové tlačiarne. V najbliţšom čase sa vybavia laboratóriá
v dielňach novými spájkovačkami, laboratórnymi zdrojmi, osciloskopmi. Na meraniach pribudnú tri
sady prístrojov na počítačom podporované meranie v oblasti elektrotechniky a elektroniky
a meracie prístroje na meranie počítačových sietí. Manaţérmi projektu sú Ing. M. Valek a Ing. M.
Ţabka.
Vzdelávanie zamestnancov Spojenej školy v príprave na Európsky počítačový pas ECDL
V rámci celoţivotného vzdelávania sa 30 zamestnancov zúčastnilo
vzdelávania Príprava na Európsky počítačový pas ECDL - Textový editor
Word, Tabuľkový procesor Excel, PowerPoint – tvorba prezentácií a 26 zamestnancov vzdelávania Príprava na Európsky počítačový pas ECDL - OS Windows, internet,
sluţby informačných sietí, práca s databázovým systémom Access za účelom rozšírenia si vedomostí a zručností v oblasti výpočtovej techniky tak, aby boli schopní vykonávať vyšší rozsah
nových pracovných činností s vyššou kvalitou a efektivitou. Súvisí to s úlohami, ktoré škole
vyplývajú z nových školských vzdelávacích programov a zvýšením kvality práce zavedením nových
metód výučby. Projekt finančne podporil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ţilina. Projekt trval
od 14.4.2010 do 21.5.2010.
Vráťme šport do škôl - Moderná technika pomáha športu
V telocvični sme zabudovali 4 nové basketbalové dosky (dve hracie, dve tréningové
– z bočnej strany ihriska), multifunkčnú svetelnú tabuľu s ukazovateľom sekúnd na basketbal a zakúpili sme ozvučenie. Zorganizovali sme 2 turnaje v basketbale pre našich ţiakov
a jeden turnaj medzi dospelými zo škôl v okolí. Zriaďovateľ Ţilinský samosprávny kraj
podporil projekt sumou 5 240 €. Koordinátorom projektu bol PaedDr. M. Ševčík.
Vráťme šport do škôl - Stolný tenis – hra pre všetkých
V rámci projektu boli zakúpené stolnotenisové stoly a rakety. Spropagovali sme
stolný tenis medzi zamestnancami a študentmi. Zorganizovali sme dva turnaje. Zriaďovateľ
Ţilinský samosprávny kraj podporil projekt sumou 664 €. Koordinátorom projektu bol
33
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
PaedDr. M. Ševčík.
Vráťme šport do škôl - Športuj, ţi naplno
Z finančných prostriedkov sme zakúpili náradie na florbal (hokejky, loptičky,
výstroj pre brankára). Spropagovali sme florbal v regióne. Zorganizovali sme 3 turnaje
medzi našimi ţiakmi i v kategórii dospelých medzi školami. Zriaďovateľ Ţilinský
samosprávny kraj podporil projekt sumou 663 €. Koordinátorom projektu bol PaedDr.
M. Ševčík.
Maturita on-line
V rámci projektu maturita on-line bol dodaný na školu učiteľský počítač,
tlačiareň a 20 ţiackych staníc, na ktorých budú naši maturanti testovaní on-line
metódou. Tieto počítače boli umiestnené do tried určených na výučbu jazykov.
V tomto roku aj prebehlo testovanie vybraných štvrtákov on – line na maturitných skúškach.
Zateplenie vstupnej časti vestibulu školy
V rámci projektu sa zateplila vstupná časť vestibulu
školy. Vymenili sa vchodové
dvere a okná. Projekt nadväzuje
na zateplenie vykonané v rámci
projektu Stavebné úpravy – zvýšenie
technického a energetického štandardu
Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste
z Regionálneho operačného programu.
Týmto riešením by škola mala spĺňať
projektované
parametre
energetického
auditu. Prostriedky nám pridelil zriaďovateľ
Ţilinský samosprávny kraj v sume 40 000 €. V rámci prostriedkov školy v sume 9 000 € sme vymenili okná na balkóne spojovacej chodby telocvične a v posilňovni.
Humanizácia výchovy a vzdelávania
Hlavným cieľom projektu bolo zviditeľniť Kysuce, prebudiť u mladých záujem o tradície,
kultúru, históriu kysuckého regiónu a posilniť tak vlastenectvo a národné povedomie. Koordinátorom bola Mgr. Erika Kubaščíková.
Škola bez tabaku, alkoholu a drog
Cieľom projektu bolo zainteresovať samotných ţiakov do boja proti uţívaniu návykových
látok a svojou aktivitou pritiahnuť ostatných pre zdravý ţivotný štýl. Koordinátorom projektu bola
PaedDr. Dana Kapitánová.
34
60. výročie zaloţenia školy
...SPOMÍNAJÚ...
Váţení pedagógovia, študenti a priatelia školy,
v týchto dňoch si pripomíname 60 - te výročie vzniku školy, ktorá
vznikla spojením dvoch škôl, Strednej priemyselnej školy a Obchodnej
akadémie. Je zvláštne spomínať na časy, keď som sám navštevoval Strednú
priemyselnú školu strojnícku v Kysuckom Novom Meste.
Spomínam na pedagógov, spoluţiakov, mnoţstvo záţitkov, dobrých aj
zlých, na úspechy aj neúspechy, maturitu. Po maturite prišli ďalšie roky štúdií,
zamestnania a spomienky pomaly bledli.
Prešli roky a opäť sa moja ţivotná cesta skríţila s touto školou. Zúčastnil
som sa poklepania základného kameňa rekonštrukcie Spojenej školy, bol som pri odovzdaní
zrekonštruovanej školy do uţívania. Dnes oslavujeme spolu s pedagógmi, absolventmi, študentmi
a priateľmi školy významné výročie. Spomienky sa zhmotnili a ja mám pocit, akoby som opustil túto
školu len prednedávnom.
V priebehu 60 – tich rokov škola vychovala a pripravila do ţivota stovky úspešných ľudí.
To hovorí samo za seba.
A čo popriať do ďalších rokov? Veľa úspechov, veľa kvalitných pedagógov a veľa vnímavých
študentov.
Ing. Igor Štefanov
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Patrím k niekoľkým ešte ţijúcim ľuďom, ktorých ţivotná dráha bola spojená
s bývalou SPŠS v KNM, predchodkyňou jubilujúcej školy. Kaţdý z nás odučil
30 - 40 školských rokov. Vydrţať učiť tak dlhú dobu môţe len ten, kto má rád
mladých ľudí. Ja ich rád mám. Verím, ţe väčšina z nich sú slušní, inteligentní,
pracovití ľudia. Ešte i teraz sa s nimi stretávam na pomaturitných posedeniach,
ktoré mávajú v rámci výročí po maturitných skúškach. Najviac je inţinierov,
pedagogických pracovníkov, podnikateľov, ale nájde sa i lekár, právnik, kňaz,
ba i minister.
Pri príleţitosti tak významného jubilea školy, aké si pripomínate, vám
všetkým, bývalým kolegom i novým učiteľom prajem, aby sa vám v zdraví darilo učiť mladých ľudí
tak, aby rástla vzdelanosť národa. Prajem vám preţitie ďalších jubilejných výročí trvania školy.
Pozdravuje vás
Ing. Ján Sýkorčin
Dovoľte mi, milí kolegovia, študenti, srdečne vás pozdraviť pri príleţitosti
60. výročia zaloţenia školy. Odišiel som síce nedávno, v zdraví si uţívam chvíle
odpočinku, ale nedá mi, aby som nepoprial škole, na ktorej som strávil veľa
príjemných chvíľ, mnoho úspešných rokov do budúcna.
Spojená škola sa radí medzi školy s najvýraznejšími výsledkami,
s tendenciou napredovať, určovať nové smery vzdelávania. Aj ja som sa svojou
troškou snaţil prispieť k tomu, aby vzdelávanie prebiehalo na profesionálnej
úrovni, ľudskom prístupe, pretoţe mojím krédom je predovšetkým dodrţiavať
základné princípy ľudskosti a dobrosrdečnosti.
Som chodec na dlhé trate, naučený zdolávať prekáţky a nástrahy prírody, k čomu som sa
snaţil viesť aj svojich študentov. Veď keď človek rozumie prírode, miluje aj ľudí vo svojom okolí.
Veľa úspechov praje
Ing. Ondrej Baránek
35
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
Milí bývalí kolegovia!
Spojená škola, na ktorej som učil mnoho rokov, sa doţíva 60. výročia svojho
zaloţenia. Spomínam si na kolegov, ţiakov, ktorí mi prirástli k srdcu a ostanú
v ňom navţdy. Som síce vyštudovaný strojársky inţinier, ale rozhodol som sa
po rokoch praxe v strojárskom priemysle venovať výchove a vzdelávaniu
mladých ľudí. Tento krok som vo svojom ţivote nikdy neoľutoval. Zistil som, ţe
mladí ľudia túţia po vzdelaní, túţia poznať nepoznané a dokáţu byť vďační
za informácie, ktoré sa im na vyučovacích hodinách dostávajú. Vytvoriť však
z nich ľudí a súčasne aj odborníkov, nie je ľahké. V škole na ich formovaní
pracuje mnoho kolegov, ktorých prvotným záujmom je práve dosiahnutie tohto
cieľa. Ţe sa nám to darilo a určite aj bude dariť, svedčia výsledky, ktoré naši absolventi v ţivote
dosahujú. Mladým ľuďom som totiţ vţdy veril a táto dôvera sa mi vrátila.
Škole prajem veľa úspechov, úspešných študentov, krásnych chvíľ, aj keď pracovných
povinností a nárokov na učiteľa neustále pribúda. Verím, ţe sa vám to všetkým podarí zvládnuť a ţe
časom budete na školu spomínať s takou láskou a úctou ako teraz ja.
Ing. Zdenek Játi
Váţení kolegovia!
Jubileum je vţdy vďačnou príleţitosťou na spomienky, na stretnutia ľudí,
ktorých jubilujúca škola spájala a spája.
V mysli sa vynárajú ţiaci, ktorí prispeli k jej dobrému menu
a absolventi, ktorí sa veľmi dobre uplatnili a uplatňujú v ţivote
a zastávajú popredné miesta v školstve, vede, na úseku spoločenského
a hospodárskeho ţivota. Spomienky mnohých z nás zablúdia do minulosti
a priblíţia nám celý rad osobností, ktoré tu stáli za katedrou, učili ţiakov
k zodpovednosti. Boli to učitelia s hlbokým zmyslom pre čestnosť a ľudskosť.
Počas svojho pôsobenia som mal moţnosť naţivo sledovať zmeny, ktorými prešla škola
od svojho zaloţenia. Najprv ako ţiak v období rokov 1955 – 1959 a potom ako učiteľ od roku 1974.
Za tie roky som spoznal stovky mladých ľudí, desiatky kolegov...
Aj keď podmienky v začiatkoch existencie školy boli skromné, postupne sa dostával vyučovací proces na našej škole na poţadovanú úroveň, vytvárali sa podmienky pre ďalší rozvoj.
To, ţe dnes máme dobré priestorové podmienky, v ktorých sa dá bez problémov realizovať
náročná výučba po teoretickej aj praktickej stránke, sú určitým zrkadlom práce vedenia školy,
pedagogického kolektívu a študentov za 60 rokov ţivota školy.
V súčasnej dobe tento stav vytvára dobré predpoklady, aby sme ako jedna z najväčších škôl
v regióne udrţali svoju dobrú pozíciu. Ţe sa nám to darí, svedčí aj skutočnosť, ţe počas tých 60-tich
rokov sa u nás vystriedali celé generácie rodín, keď tu študoval otec, syn i vnuk.
S pozdravom
Ing. Andrej Hill
Na SPŠ som strávil pekné a veľmi uţitočné štyri roky. Tieto štyri roky mi dali výborné
základy, na ktorých som s úspechom staval pri mojom ďalšom vzdelávaní. Avšak táto škola mi dala
oveľa viac, a to odvahu ďalej sa vzdelávať a dala mi priateľov, s ktorými sa rád stretávam doteraz.
Ţelám SŠ do budúcnosti veľa trpezlivosti a úspechov pri rozvoji svojich študentov, aby im pomáhala
vybrať si zamestnanie, v ktorom sa budú cítiť úspešní a šťastní.
Ing. Ľubomír Martinec, PhD.
Riaditeľ pracoviska Ţilina Siemens Program and System Engineering, s .r. o
36
60. výročie zaloţenia školy
Milí pedagógovia,
dovoľte nám, trom generáciám jednej
rodiny,
srdečne
poďakovať
a zablahoţelať k okrúhlemu výročiu
SPŠ. Sme dôkazom toho, ţe mnohé
kysucké rodiny v tejto škole nadobudli
základy svojho vzdelania, ţe nás
od starej mamy aţ po jej vnukov
spájajú spoločné spomienky na jednu
školu. Hoci sme ju kaţdý z nás
vychutnali v inom období, všetci na ňu
spomíname s láskou a rešpektom.
Veľa úspechov do budúcna vám praje
rodina Kamenárovcov.
Váţený pán riaditeľ a učiteľský zbor!
Nedávno som sa dozvedela, ţe škola, kde som strávila 4 roky z mojej mladosti, oslavuje
60. výročie. Táto škola do takej miery ovplyvnila môj ţivot, ţe mi nedá, aby som nezaspomínala
na „staré časy“.
Keď som začala chodiť do prvého ročníka, bol jej názov Stredná priemyselná škola
strojnícka v Kysuckom Novom Meste a to znamená, ţe bol len jeden študujný odbor – strojárstvo.
Ako dievča som sem nastúpila s veľkými obavami, či to zvládnem. Stretla som tu však veľa dobrých
priateľov – spoluţiakov a taktieţ pedagógov – prísnych, ale s dobrým srdcom a ochotných podať
pomocnú ruku. Prejavilo sa to, keď som vo veku 17 rokov stratila aj druhého rodiča a chcela som
odísť zo školy, lebo som nevedela, ako budem ďalej ţiť a ako to zvládnem. Poradili mi, ako mám
získať štipendium, a tak som napokon šťastlivo doštudovala. Zoznámila som sa tu dokonca aj
s mojím manţelom, ktorý mi bol veľkou oporou. Naše dve deti – dcéra a syn - pokračovali v tradícii
a tieţ zmaturovali na tejto škole.
V dnešnej dobe je však situácia trochu iná, ako keď sme študovali my. Ţiaci si môţu vyberať
z podstatne väčšieho mnoţstva odborov a rozhodnúť sa pre ten, ktorý im najviac vyhovuje, čo im
trochu závidím. My sme vtedy takú moţnosť nemali. Naše deti sa po maturite prihlásili na vysokú
školu a obaja ju aj šťastlivo skončili. Tým sa, samozrejme, nechcem chváliť, ale chcem povedať, ţe
škola im dala dobré základy a moţnosť ďalej sa rozvíjať. Veľa ľudí z nášho okolia sú odchovancami
„priemyslovky“, ako ju my stále voláme. S manţelom sme túto školu odporúčali všetkým našim
známym a ich deťom a po čase boli všetci s touto voľbou spokojní. Dnes môţem povedať, ţe je to
naša „rodinná škola“ a dúfam, ţe si udrţí aj naďalej svoje dobré meno a ţe tu budú vţdy ľudia
s dobrým srdcom, ochotní pomôcť tým, čo to potrebujú. Stále sa totiţ nájdu deti poznačené osudom,
tak ako som bola vtedy ja a v ťaţkých chvíľach dobré slovo a podaná pomocná ruka veľmi veľa
znamená.
Na záver mi zostáva uţ len popriať škole a všetkým zamestnancom veľa ďalších úspešných
rokov a študentov, ktorí budú naďalej šíriť jej dobré meno. Prajem hlavne všetkým učiteľom pevné
zdravie a veľa trpezlivosti v ich náročnej a nedocenenej práci. Chcem im poďakovať za všetkých
ţiakov, ktorých pripravovali do ţivota a zároveň poďakovať aj všetkým tým, ktorí ma učili a ktorí sa
tohto výročia uţ nedoţili.
Katarína Ďuricová
37
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
...ŠKOLA OČAMI ŢIAKOV...
Moju školu by som prirovnala k dúhe. Je to tá nádherná cesta, ktorú si vysnívame v deviatom
ročníku, ktorá nás vedie k vlastným cieľom. Nestačí si však len ţelať a byť prijatý, ale treba venovať
veľa úsilia a času, aby cestu za svojím cieľom kaţdý z nás úspešne prešiel.
Naša škola sa stala pre mňa dúhou. Kaţdá farba vyjadruje pocit, ktorý tu zaţijete. Červená
je farbou očakávania, oranţová farbou snahy, ţltá optimizmu, zelená farbou strachu, modrá nádeje
a fialová je farbou sklamania. Všetci sme tam preţili niečo, čo ho prekvapilo a niečo, čo ho zarmútilo. Ale zvládli sme ju. A chcem ešte dodať, ţe dúha sa časom stráca a najlepším receptom
na namiešanie presne nami vysnívanej farebnosti zostáva naše úsilie ako slnečné lúče a daţďové
kvapky ako naše ciele. Potom bude škola dúhou, ktorá nás povedie k vysnívanému zavŕšeniu štúdia
a presvetlí ostatné ţivotné kroky.
Petra Ďuricová
Kto by si kedy pomyslel, ţe niekto zo študentov povie: „Moja milovaná škola!“ Som názorným príkladom. S odstupom času pozerám na seba s úsmevom na tvári. Prečo? Lebo niekdajšie
veľké veci sú malichernosťami a samozrejmé sa stáva cenným a dôleţitým.
Vďaka mojej škole som mala ten najkrajší „sladký študentský ţivot.“
Michaela Krišicová
Stredná škola ma natoľko inšpirovala (teda hlavne učitelia), ţe som sa rozhodla svoju
kariéru budovať v odbore školstva a dúfam, ţe pedagogický chlebíček zvládnem (veď budem mať
pred sebou nezmazateľné tváre osobností UČITEĽOV!).
Soňa Ďuranová
Veľa ľudí si povie: „Škola - len pár budov, bielych stien či chodieb plných ţiakov.“
No vo mne toto slovo evokuje oveľa viac ako len spleť písmen.
Spomínam na prvé dni svojej existencie na tejto škole. Chodila som ostýchavo, nesmelo,
sem-tam som zablúdila. Za celé štyri roky som zaţila slzy, úsmevy, hádky, či uţ so spoluţiačkami
alebo profesormi. Ako veľká štvrtáčka som sa pýtala: „Nebude mi toto chýbať? Nebude mi smutno
za ľuďmi, ktorí ma vodcovsky kritizovali, posúvali vpred a formovali moju osobnú métu ţivotných
kvalít?“ Bude a aj je. Veď kto iní ako profesori a moje spoluţiačky by ma prinútili učiť sa tie nezmyselné poučky, kto iný by ma karhal za to, ţe si nenosím pomôcky na hodiny?
Knihy. Vţdy som ich obviňovala. Obviňovala som autorov, ako mohli niečo také napísať.
Boli mnohokrát zabudnuté v laviciach alebo doma... Toto sú tie pravé študentské časy, ktorým sme
dali zbohom neuveriteľne rýchlo.
Počas štyroch rokov môjho bláznivého dospievania mi škola dávala tie potrebné hodiny
morálky a etiky, ktoré boli hnacou silou pre rozvoj môjho vzdelania.
Avšak škola nebola vţdy len o vzdelávaní. Naučila som sa tieţ, ţe v bufete alebo
na chodbách triedne knihy neukryjeme, ţe fajčiť na záchodoch sa nikomu neoplatilo, naučila som
sa, ţe prezúvať by sme sa mali, ak si nechceme kupovať dvakrát za deň návleky, ţe kopírovať
ťaháky na vrátnici s profesorom za chrbtom nie je tieţ ţiadna výhra (to sú tie nezabudnuteľné
momenty!),ale hlavne som sa naučila tolerancii, rešpektu a disciplíne, či uţ voči profesorom alebo
k spoluţiakom. Zvykla som si na to, ţe pokiaľ sme niečo urobili zle, kritika nás neminula (bývala
veru ostrá, ale aj priateľská).
Teraz, s odstupom času, môţem s istotou povedať, ţe stopercentne platí: škola = základ
ţivota. Aj keď sme sa museli hrbiť nad knihami, ponaučenie je isté: vţdy je lepšie pouţívať
rozum, pracovať s informáciami, ktoré ovládame, ako ţiť v nevedomosti, a tým ubliţovať sám sebe
a aj okoliu.
A na záver: Kto by vymenil študentský ţivot za stereotyp v práci? Ja určite nie.
Beáta Gajdošová
38
60. výročie zaloţenia školy
Pri slove škola kaţdému študentovi napadne hneď niekoľko protichodných pocitov. Na jednej
strane je to snaha učiteľov nás niečo naučiť a náš odpor k tomu, na strane druhej sú to
kamaráti – spoluţiaci, ktorí nám ju spríjemnia.
Ako maturantka viem, ţe na strednú školu budem spomínať. V dobrom? Samozrejme. Škola
mi dala v prvom rade to, čo mi mať dala, vzdelanie, a takisto aj priateľov na celý ţivot, s ktorými
som preţila kaţdý jeden deň, písomku či vyjednávanie s učiteľmi.
Kde-tu sa pritrafila aj nejaká tá nádcha či zápal, pretoţe vykurovanie v zimnom období
prechádzalo neskutočnými výkyvmi. Ale zvládli sme to – veď študent vie vyťaţiť zo všetkého pre
seba to najlepšie.
S blíţiacou sa rozlúčkou prevaţujú vo mne nostalgické pocity a aj strach z toho, ţe
pri maturitnej skúške, skúške dospelosti, budem stáť sama, bez vodiacej ruky učiteľa
a povzbudzujúceho chichotu spoluţiačok.
Škola mi dala mnoho a budem na ňu spomínať iba v dobrom!
Kristína Svobodová
A škola má aj takýchto ţiakov...
Marián Zemaník:
Marián je študentom štvrtého ročníka SŠ. Študuje odbor
elektrotechnika a tento rok ho čaká maturitná skúška.
Keď nastúpil do prvého ročníka, ničím sa nelíšil od ostatných
spoluţiakov. Hádam iba tým, ţe bol tichší, skromnejší, zodpovednejší
ako ostatní spoluţiaci. Pozorne počúval kaţdý pokyn, nasával
potrebné informácie, pretoţe pokora a skromnosť sú jeho typické
vlastnosti dodnes.
Aţ časom sme sa dozvedeli, ţe je úspešný športovec. Sánkar
dušou i telom. K sánkovaniu ho priviedol kamarát. Mama
nesúhlasila, bála sa o syna, otec však prihlášku do sánkarského zväzu podpísal. Spoločne totiţ
milujú prírodu, slovenské veľhory a pobyt vo Vysokých Tatrách definitívne rozhodol. Zlom nastal,
keď mal Marián 14 rokov a odcestoval so sánkarským oddielom do Rakúska. Bolo rozhodnuté.
Tréningu venoval stále viac času, jeho športové sny išli stále vyššie a vyššie. Ako štíty hôr, v ktorých
trávi väčšinu času. Pot, drina, odriekanie, modriny, odlúčenie od rodiny a kamarátov - to je súčasť
ţivota Mariána, ktorý postupne napĺňa svoje ciele. Veď dostať sa do reprezentácie Slovenskej
republiky, byť v rokoch 2010, 2011 Majstrom Slovenskej republiky v disciplíne jednosedadlové sane
v kategórii starších juniorov, je snom mnohých.
Vďaka svojim úspechom spoznáva nové krajiny, obdivuje ich krásu, tvrdo trénuje a úspešne
študuje. Zásluhou pochopenia a podpory školy mu bola umoţnená individuálna forma štúdia. Patrí
medzi tých, ktorí dokáţu súčasne zvládať študijné povinnosti, a nevzdávajú sa ani športových cieľov
a snov. Marián sa v roku 2010 v celkovom hodnotení Svetového pohára v kategórii starší junior
v disciplíne jednosedadlové sane umiestnil na 6. mieste. Je to úspech, na ktorý je škola právom hrdá
a robí všetko pre to, aby mu vytvorila čo najlepšie podmienky. Marián je za ne svojou príslovečnou
skromnosťou veľmi vďačný.
A o čom sníva do budúcna? Sny má nemalé. Predovšetkým je to úspešné zvládnutie stredoškolského štúdia maturitnou skúškou. A potom? Ţeby olympiáda? Ale nebudeme prezrádzať.
Marián, drţíme ti všetci palce!
39
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
ZOZNAM
ABSOLVENTOV
1954/55
Denné štúdium 1954/55-odbor
strojárstvo
4. A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Babulic Jozef
Bača Anton
Bučica Ján
Cech Dominik
Franek Vendelín
Galvanek Ladislav
Gočalka Augustín
Harvančik Eduart
Hlubina František
Horniš Jozef
Hrabovec Dušan
Chutko Fedor
Ilašenko Ladislav
Jopčík Tomáš
Kozáček Ján
Kruliac Rudolf
Matejčík Ivan
Moravec Emil
Paluš Juraj
Papulák Pavol
Raček Jozef
Sága Justín
Sučik Alexander
Ševčík Jozef
Štefaník Jozef
Šubík Anton
Šutak Frantisek
Václavík Jozef
Válko Jozef
Vlček Karol
Zelina Rudolf
Večerné štúdium 1954/55majstrovská pre pracujúcich
2.A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Baroťák Viliam
Buchcár Kazimír
Delinčák Vavrín
Ďurný Juraj
Foldyna František
Markuliak Jozef
Michalina Jozef
Padyšák Pavol
Solík Štefan
Vorek Pavol
1955/56
Denné štúdium 1955/56- odbor
strojárstvo
4.A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
40
Blaţek Tomáš
Blaţeková Rozália
Čanecký Ján
Čarnecký Ľudovít
Červeň Miroslav
Čuboň Viktor
Detko Jaroslav
Dubec Marián
Dunajovec Vladimír
Florek Vladimír
Franek Ladislav
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Hanák Ján
Hančín Štefan
Hladný Viktor
Hrivnák Jozef
Huliak Pavol
Jakubík Anton
Janíček Ignác
Koleda Pavol
Kubínec Ján
Kudlák Ján
Lietavec Rudolf
Opial Pavol
Padyšák Jozef
Sapieta Martin
Setey Vladimír
Slovák Jozef
Svrček Ján
Špány Rudolf
Štefánik Ján
Denné štúdium 1955/56 - odbor
strojárstvo
4.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Beňadik Jozef
Červený Jozef
Ftorek Eduart
Gavlovič Anton
Hajník Štefan
Harcek Ján
Janec Ján
Kaluţník Viktor
Kočvara Rudolf
Kordek Jaroslav
Kreybes Juraj
Kubjatko Tibor
Kulla Ján
Kultan Emil
Kurťák Eduart
Marťák Imrich
Mičian Viliam
Miko Karol
Neslušan Jozef
Solárik Augustín
Svrček Jozef
Sýkora Milan
Ševčík Adam
Šupol Ľudovít
Tajano Ján
Večerek František
Virdzek Joref
Virdzek Ladislav
Woinzettel Vladimír
Ţiak Dušan
Denné štúdium 1955/56 - odbor
strojárstvo
4.C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Baník Jozef
Balharek Ján
Bisaha František
Bugáň Jaroslav
Dibdiak Vendelín
Hlavatý Štefan
Hrnko Tibor
Hubočan Vladimír
Jančarík Pavol
Jonek Emil
Kupšo Ján
Loj Karol
Machovčiak Jakub
Marčiš Jozef
Marec Juraj
Markuliak Štefan
Mojto Dušan
Murín Pavol
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Nagy Štefan
Oleš Ján
Paulíny Evurist
Pinčiar Antón
Ruttkay-Danko Milan
Smolár Milan
Smutný Pavol
Stenchlák Dominik
Stráňava Pavol
Strýček Pavol
Suhay Ladislav
Šmárik Milan
Vrábeľ Františel
1956/57
Denné štúdium 1956/57- odbor
strojárstvo
4.A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Berešík Milan
Bugáň Rastislav
Bulej Jozef
Čambora Ján
Ďurďík Štefan
Eichlerová Dagmar
Fitzelová Jozefa
Gerich Stanislav
Griga Milan
Gütler Jozef
Hluško Štefan
Hošták Milan
Javorský Jozef
Košťanová Tatjana
Kulla František
Macvejdová Emília
Murčová Mária
Neuman Zoltán
Ondrejčíková Viola
Paček Ján
Palubiak Ján
Paľuch Jozef
Šimášek František
Štefánková Anna
Švaňová Dagmar
Zjavka Ladislav
Denné štúdium 1956/57- odbor
strojárstvo
4.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Barčík Viktor ml.
Barčík Viktor st.
Behúň Elemír
Cotiofan Ján
Čičman Pavol
Danko Milan
Ďurana Václav
Paţický Zdeno
Gazdík Jaroslav
Grešák Uduard
Chochúľ Miroslav
Jankula Vincent
Kasaj Ondrej
Knapec Eduart
Lahuta Milan
Lazar Štefan
Machovčák Jozef
Majerčík Jarolím
Marčiš Ondrej
Millo Rudolf
Pijak František
Poštek Vladimír
Radolec Hieroným
Ruplík Vladimír
25. Sadláček Rudomír
26. Ševec Milan
27. Zajac Milan
Denné štúdium 1956/57 - odbor
strojárstvo
4.C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Baranec Pavol
Horák Ján
Hrošovský Karol
Jambrich Ľudovít
Jaššo Július
Jelša František
Kollár Ivan
Kováčik Miloslav
Kucharčík Anton
Kuzmík Milan
Kysela Jozef
Nekoranec František
Papán Stanislav
Pár Zdeněk
Pospíchal Karol
Supták Miroslav
Šandor František
Šenkár Ján
Škvrnda Milan
Škybraha Emil
Štefánik František
Tichý Stanislav
Tokárik Vladimír
Tóth Július
Veber Milan
Veselý Jozef
1957/58
Denné štúdium 1957/58- odbor
strojárstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Babiš Viliam
Brodňan Ján
Daníšek Anton
Dupal Arnošt
Furgalák Eduárt
Galček Tadeáš
Galvánek Ivan
Chmura Viktor
Kejst Jozef
Kišša Milan
Konorczyk Ján
Kováč Vladimír
Krištofík Lacek Vincent
Krupka Zdeno
Kudláč Peter
Kupčak František
Lukáč Peter
Majerčík Albert
Malík Ladislav
Mazur Milan
Mestický Ján
Mestický Pavel
Mikolaj Rudolf
Mikulka Karol
Mucha Pavol
Nagy Eugeň
Novák Miroslav
Onderčanin Jozef
Pasienka Ladislav
Podracký Dušan
Ponek František
Rebroš Jaroslav
Ruţička Gilbert
Starinský Igor
Suhay Juraj
60. výročie zaloţenia školy
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Šintaj Ján
Šlopek Jozef
Šmida Jaroslav
Štalmach František
Šujanský Jozef
Tomašec Tibor
Vanoch Gustav
Vendrinský Bohuslav
Závodský Richard
Večerné štúdium 1957/58 odbor strojárstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Bucha Karol
Gašinec Justín
Gazdík Július
Hanák Eduart
Kikloš Vladimír
Olejko Andrej
Skála Václav
Suchanec Štefan
Škybraha Matúš
Štefánik Milan
Vlček Tomáš
Vychodil Svatopluk
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Fabšík Vincent
Golis Ján
Hlavatý Pius
Konárik Štefan
Králik Viktor
Kučerík Ján
Kuchár Justin
Kucharčík Ľudovít
Moudrý Rudolf
Nekoranec Jozef
Ševec Jozef
Švábik Ján
Tomaníček Jozef
Večerné štúdium 1958/59odbor strojárska technológia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Cinko Karol
Ing. Ďuriník Pavol
Jedináková Zlatica
Pavlovský Miroslav
Rampáchová Anna
Šik Milan
1959/60
1958/59
Denné štúdium 1958/59 - odbor
strojárstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Baláţ Pavol
Bartonek Tomáš
Brodňan Milan
Bugáň Milan
Droščin Ivan
Fojtík Vladislav
Gazdík Ladislav
Grochál Ján
Híll Ondrej
Horák Peter
Hošťák Milan
Hrivo Štefan
Igaz Ivan
Jati Rudolf
Jendrišák Stanislav
Kišša Viliam
Král Pavol
Kubáni Jozef
Kučera Jozef
Lacko Róbert
Láznička Milan
Macko Ľubomír
Maťašovský Rudolf
Mojţiščák Ján
Podracký Ján
Praţenec Emil
Priečko Rudolf
Rajman Alexander
Roţánek Rudolf
Slapák Miroslav
Sýkora Imrich
Školník Gustáv
Tomášek Stanislav
Trnovský Milan
Valent František
Višňovská Anna
Vyletel Peter
Zákopčan František
Večerné štúdium 1958/59odbor strojárstbvo
1. Bruncko Michal
2. Čimbora František
Denné štúdium 1959/60 - odbor
strojárstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Badlík Jozef
Belko Ľudovít
Brodňan Oliver
Cáder Karol
Cyprich Jozef
Dávid Julius
Derkič Eduard
Golík Ladislav
Hulín Marián
Jakubec Ján
Jančík Viliam
Kais Viktor
Kejst Jaroslav
Kolesár Miroslav
Kopásek Pavol
Kováč Milan
Kubalík Ondrej
Kulla Anton
Mačinek Jozef
Mahút Oto
Mintal Juraj
Petrek Rudolf
Slamka Juraj
Stalmašek Igor
Svrček Ivan
Štefánik Valér
Urban Pavol
Zábojník Miroslav
Ţarnovický Ján
Denné štúdium 1959/60 - odbor
strojárska technológia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Absolón Vladimír
Bernát Igor
Borošinec Jaroslav
Ceniga Ladislav
Čuntala Peter
Ďurana Marek
Fabana Ján
Foltán Ondrej
Kopásek Jozef
Kubaščík Gašpar
Kubatka Viktor
Lukáč Milan
Matejčík Eugen
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Milata Anton
Moravčík Igor
Novotný Dušan
Odrobiňák Jozef
Olejko Miroslav
Palčovič Július
Plaskura Ján
Rudinec Viktor
Slačka Miroslav
Šidlík Ľubomír
Štetiar Alojz
Švaňa Miroslav
Tabak Rudolf
Tarábek Dušan
Tichý Miroslav
Večeřa Miroslav
Vráblik Jozef
Večerné štúdium 1959/60odbor strojárstbvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ďurčan František
Koţák Justin
Králik Rudolf
Markulák Jozef
Maťašek Anton
Opial Milan
Pohančenik Jozef
Sabela Jozef
Slivka Pavol
Tvrdoň Jozef
Vorek Pavol
Večerné štúdium 1959/60odbor strojárstbvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Čičman Vincent
Dybala Viktor
Falát Vladimír
Frátrik Eduard
Gajdoš Ivan
Golis Stanislav
Jurových Ján
Kubánek Tomáš
Peniak Ján
Vahančík Jozef
Zelenák Michal
Večerné štúdium 1959/60odbor strojárstbvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Gallo Ján
Ing. Jakabovič Július
Kocúrová Oľga
Koţák Pavol
Macura František
Mokáň Marek
Olachová Mária
Ondrášková Oľga
Pikna Pavol
Šujanský Anton
Teplický Stanislav
Zelenáková Viera
1960/61
Denné štúdium 1960/61 - odbor
strojárstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Babík Anton
Barčíková Blanka
Eichlerová Zdena
Hulín Miroslav
Klotáková Mária
Kokavec Oto
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Koláriková Melánia
Kudla Vladimír
Majerčíková Zdena
Malík Ignác
Mestický Bohuslav
Michalides Bohuslav
Oríšková Jana
Papánová Otília
Pavlovská Oľga
Řezníček Karol
Rybáriková Anna
Ságová Margita
Sirotiak Vladimír
Surovka Jozef
Šmek Karol
Šprincová Magda
Tain Ivan
Vránová Dagmar
Vrtílková Anna
Denné štúdium 1960/61 - odbor
strojárstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Bacula Jozef
Badlík Stanislav
Badura Juraj
Bayer Artúr
Belák Dušan
Braciník Milan
Dzur Alexander
Horvát Peter
Hruboš Vladimír
Hulita Stanislav
Janíček Peter
Kollár Ján
Košťan Dušan
Kozák Pavol
Maják František
Masarik Ondrej
Mrmus Dušan
Ondák Kamil
Podolák Alojz
Podolák Rudolf
Prívara Rudolf
Rebroš Štefan
Sedliaček Karol
Straka Ján
Šlapka Štefan
Šulek František
Šupola Ondrej
Tkáč Július
Zajac Marián
Zubor Vladimír
Denné štúdium 1960/61 - odbor
strojárstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Bálek Juraj
Brodňan Miroslav
Brodňan Pavol
Cabadaj Félix
Cisárik Ján
Červenec Ivan
Ďurana Igor
Ďurmek Pavol
Galbavý Peter
Galvánek Bohuslav
Galvánek Cyril
Gašpierik Vladimír
Haluska Jozef
Holáčik Štefan
Chreno Ladislav
Jati Oliver
Králik Tibor
Lištván Tomáš
Mikuláš František
Palacka Milan
41
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
Plaštiak Ivan
Plaštiak Vincent
Pleško Ivan
Poţar Ivan
Stráňava Rudolf
Školník Juraj
Švaňa Ladislav
Varšava Michal
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Večerné štúdium 1960/61odbor strojárstbvo
Ďungel Ivan
Gacík František
Hruška Jozef
Kocka Michal
Kováčová Tatiana
Kuhajdik Svätopluk
Letko Justin
Lukačovský Štefan
Moravčík Ján
Muška Ján
Orlický Miroslav
Radimáková Zuzana
Vydra Marek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Večerné štúdium 1960/61odbor strojárstbvo
Beniačová Magda
Jančiková Míla
Padyšáková Marta
Starinský Ľubomír
Ševčík Justin
1.
2.
3.
4.
5.
Večerné štúdium 1960/61odbor strojárstbvo
Halamčák Ján
Jaššo Michal
Lepieš Ján
Madaj Ivan
Ondrašina Ladislav
Pakan Jozef
Porubský Ladislav
Stráňava Ján
Šurina Ján
Valíček František
Vlček Ján
Rajman Jozef
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1961/62
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Denné štúdium 1961/62 - odbor
strojárstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
42
Babik Vazil
Baroňak Jozef
Bellan Miroslav
Bugáň Milan
Čamaj Boris
Dingová Mária
Kajánek Blaţej
Kajs Dušan
Koleno Štefan
Kováč Dušan
Kudláč Štefan
Majchrák Dominik
Mičák Rastislav
Mičky Vladimír
Palúch Ivan
Sýkora Emil
Šimoník Anton
Škereň Bohuslav
Šovčík Pavol
Altof František
Bacigál Jozef
Čuntala Pavol
Danaj Milan
Dubec Ján
Dulla Jozef
Fuljer Vladimír
Gavlas Ján
Galvanek Michal
Jakubík Ján
Jeţik Anton
Koptáková Irena
Kulla Jozef
Kyša Milan
Laš Pavol
Lučanský Ján
Majerčiak Rastislav
Martiniak Pavol
Oţvoldík Štefan
Pikna Vladimír
Solčianský Vincent
Suhay Pavol
Tarčák Igor
Večera Karol
Zagrapan Ján
Večerné štúdium 1961/62odbor strojárstbvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Denné š túdium 1961/62 odbor strojárstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Tichý Ján
Tkáč Vladislav
Tvrdý Pavol
Uhliarik Pavol
Varecha Ladislav
Višňovský Ivan
Zahatňanská Soňa
Balcarík Ivan
Čimbora Anton
Gajdoš Stanislav
Klimek Karol
Kodčík Vincent
Kollárik Jozef
Machala Michal
Moravec Ladislav
Polievka Pavol
Psotný Ladislav
Rafajdus František
Urbaník Ľudovít
Vnuk Stanislav
1962/63
Denné štúdium 1962/63 - odbor
strojárstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Augustin Jozef
Bačík Ľubomír
Čarnecký Miroslav
Čepčány Stanislav
Diţo Ivan
Ďurica Ivan
Greguš Ján
Györi Pavol
Hančin Rudolf
Hanzel Ľubomír
Chromek Ivan
Jančiga Stanislav
Kadáš Pavol
Kantorik Ivan
Kiss Ján
Kolčiter Ján
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Kordek Ján
Korţ Vladimír
Kováč Jozef
Králik Ľubomír
Krasnec Dušan
Kupčák Ivan
Kurimský Dušan
Lukáč František
Martinček Pavol
Ondrušek Viliam
Papík Jozef
Roman Jozef
Romančík Ivan
Sága Pavol
Síkora Ivan
Suran Ivan
Svrčina Jozef
Vaňko Ignác
Denné štúdium 1962/63 - odbor
strojárstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Baláţ Dušan
Bayer Miroslav
Blahút Jozef
Čičman Milan
Čičman Tomáš
Drexlerová Anna
Dupkala Vladimír
Folvarčná Ľubomíra
Gajdoš Pavol
Humecký Igor
Hušťava Pavol
Chupáč Stanislav
Jurčík Juraj
Kubalová Vilma
Kuzmík Juraj
Letková Ľudmila
Lilan Ján
Lištván Ján
Majiř Štefan
Mariak Stanislav
Mäkký Július
Neuwirth Branislav
Oríšková Boţena
Pastucha Milan
Plevko Ľudovít
Poláček Milan
Priečko Pavol
Rebroš Jaroslav
Ridzák Vadimír
Rosina Jozef
Sedliaček Vladimír
Zajacová Jozefa
Zimanyiová Oľga
Ţidek Jozef
Večerné štúdium 1962/63 odbor strojárstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Dadaj Ondrej
Kopták František
Kollárik Jozef
Krafský Ondrej
Moravec Emil
Mrázok Jozef
Oslanec Anton
Padých Tomáš
Petruška Ľudovít
Pilát Pavol
Sidor Libor
Staroň Ondrej
Sýkora Jozef
Šimko Ján
Štefaník Emil
Veselý Rudolf
1963/64
Denné štúdium 1963/64 - odbor
strojárstvo
4.A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Bačík Vladimír
Barčík Vladimír
Beniač Kamil
Blašková Kornélia
Brodňanová Lýdia
Čuntalová Beáta
Dadaj Ján
Drunda Ján
Ďurana Teodor
Fíšárek Jaroslav
Galvánek Ivan
Goga Miroslav
Greschner Miroslav
Gumančík Miroslav
Hájnik Vladimír
Jaššo Miroslav
Jaššová Ľubomíra
Karetka Ladislav
Krkošková Oľga
Kultán Ján
Loncko Ján
Novotný Jaroslav
Panák Peter
Papán Cyril
Pečalková Anna
Sibyla Miroslav
Školníková Mária
Šumpík František
Tomláková Mária
Vanoch Dušan
Varhaník Peter
Zúber František
Ţidek Jozef
Denné štúdium 1963/64 - odbor
strojárstvo
4.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Dolinaj Dušan
Dúbravka Martin
Ďuroška Marián
Gašiak Jozef
Germič Oto
Halvoník Vladimír
Hroš František
Chovan Ján
Ilavský Pavol
Janoška Milan
Jedinák František
Jozek Ladislav
Klein Štefan
Kollár Peter
Kraic Samuel
Kultan Ľubomír
Kuráň Dionýz
Lalinský Ľubomír
Marček Dušan
Mišiak Vladimír
Motlák Anton
Ondák Stanislav
Pápol Štefan
Pekný Ondrej
Petrík Viliam
Plintovič Samuel
Sabo Ladislav
Samo Tibor
Slušný František
Smolár Július
Smotana Karol
60. výročie zaloţenia školy
32. Šupica Augustín
33. Zelinka Miloš
34. Zeman Peter
Denné štúdium 1963/64 - odbor
strojárstvo
3.AK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Behúňová Marta
Cinpa Cyril
Kamenárová Anna
Krnavec Valér
Kuncová Lýdia
Melicherčík Pavol
Moravec Justín
Pápeš Štefan
Truchlý Peter
Vnuk Pavol
Večerné štúdium 1963/64 odbor strojárstvo
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Arendárik Ivan
Dadaj Štefan
Dudáš František
Harvančíková Ema
Klimek Dušan
Krupa Milan
Kučera Emil
Masár Ivan
Mestický Miroslav
Mikušiak Pavol
Múranica Vladimír
Murgaš Pavol
Pieron Stanislav
Piňák Albín
Riška Štefan
Salaj František
Stehel Milan
Varga Štefan
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Denné štúdium 1964/65- odbor
strojárstvo
4.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Dejčík Jozef
Drvár František
Chovanec František
Ihelka Jozef
Jakubík František
Vlček Ján
Krasňan Ján
Kubica Aloiz
Markuliak Ján
Pajonk Peter
Stanko Pavol
Stenchlák Jozef
Šoukal Oldřich
Vičan Jaroslav
1964/65
Denné štúdium 1964/65- odbor
strojárstvo
4.A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Avendáriková Oľga
Bittšénsky Anton
Bocko Milan
Boďo Ján
Borenec Jozef
Brezina Pavol
Cabuk Milan
Crha Juraj
Daníšek Vladimír
Ardamica Anton
Brezáni Ladislav
Čelko Marian
Dzúr Dušan
Ferianček Vladimír
Frolo Štefan
Ftorek Miroslav
Gaţák Anton
Husár František
Játi Zdeno
Kopáč František
Kubišta Dušan
Kušnier Milan
Malich Anton
Matejčík Michal
Palata Štefan
Pavelčík Július
Sihelník Ján
Špalek Rudolf
Šurík Štefan
Šutek František
Vavrica Štefan
Večerné štúdium 1964/65odbor strojárstbvo
Večerné štúdium 1963/64 odbor strojárstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Duruj Branislav
Grochál Jozef
Hološ Jozef
Hrmo Milan
Klocháňová Magda
Kornet Miroslav
Kučevík Milan
Nemec Dušan
Paurik Milan
Šmárik Juraj
Veselý Miroslav
Vranová Marta
Zajaček Milan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bardy Dominik
Fábik Robert
Galvánková Terezia
Habľák Anton
Harvánek Miroslav
Kučák Štefan
Novák Richard
Tichá Irena
Večerné štúdium 1964/65odbor strojárstbvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Adámek Justin
Bazelides Rudolf
Beleš Jozef
Briestenský Emil
Buček Štefan
Bukovan Ján
Cabuk Alojz
Greguš Anton
Herman Jozef
Janošec František
Kormanec Ján
Kubala Ladislav
Kubica František
Kyzek Ondrej
Macura Matej
Marejka Ondrej
Michalisko Pavol
Mikuša Ján
Petrák Michal
Poláček Štefan
Skybík Ján
22.
23.
24.
25.
Škrobián Ján
Švancár Alojz
Urbánek Jozef
Ţákovič Bermárd
1965/66
Denné štúdium 1965/66- odbor
strojárstvo
4.A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Bucha Marian
Cisárik Peter
Dlhopolček Ján
Grűling Jozef
Jakubec Anton
Janţo Miroslav
Jurčík Juraj
Kekeli Juraj
Král Miroslav
Kysela Ivan
Malíková Margita
Ochodničanová Berta
Ormis Peter
Parec Jozef
Pilát Milan
Podhradský Dušan
Rzeszoto Rudolf
Staník Ján
Suran Ján
Šidlo Jozef
Šimko Štefan
Štenchlák Bohumír
Štoder Ivan
Šugho Karol
Šumichvast Ivan
Švábik Rudolf
Tarčák Dušan
Tinková Pavla
Tkáčik Ondrej
Tomka Ladislav
Várnai Igor
Denné štúdium 1965/66- odbor
strojárstvo
4.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Brodek Jaroslav
Daňa Ján
Dian Miroslav
Feja František
Franek Jozef
Golis Eduard
Greňo Miroslav
Hudec Jozef
Jantoš Jaroslav
Jurčo Ervín
Kokavec Dušan
Kompiš Daniel
Konečný Ondrej
Kozak Miroslav
Kubina Ján
Marschalková Magda
Ondák Dominík
Páleník Jozef
Piovarči Jozef
Richterová Mária
Senárik Ladislav
Sirota Milan
Stenchlák Tomáš
Staník Ján
Suchár Ján
Šmihula Ivan
Šramko Jozef
Urban Vladimír
29. Vrábel Miroslav
30. Zelník Anton
Večerné štúdium 1965/66odbor strojárstbvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bosý Rudolf
Hlatký Edmund
Krištiak František
Lopušan Milan
Pagáč Milan
Šidlo Kamil
Tarana Michal
1966/67
Denné štúdium 1966/67 - odbor
strojárstvo
4.A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Baco Miroslav
Bohačík Vladimír
Brečkayová Mária
Florek Peter
Gabriš Vladimír
Greguš Jozef
Kaňuch Ladislav
Kohút Otakár
Kultan Štefan
Lišková Elena
Marec Ján
Miškovský Jotef
Ozogaňová Anna
Pecko Vladimír
Petrík Ján
Piňo Adalbert
Staňo Pavol
Svrček Ján
Škorčík Jozef
Zezuľová Marte
Zvarík Tibor
Denné štúdium 1966/67 - odbor
strojárstvo
4.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Bollo Jozef
Budoš Ján
Ďuratná Viola
Galvánková Jana
Gašincová Viera
Hrankay Marián
Hrivík Dušan
Chudík Alexander
Jancová Marta
Kaňa Jaroslav
Kušteková Adriana
Labuda Pavol
Lučan Miroslav
Polčica Jozef
Riečičiar Jozef
Šeliga Milan
Špirec Július
Tomanek Pavol
Voljčiniak Milan
Denné štúdium 1966/67 - odbor
strojárstvo
4.C
1.
2.
3.
4.
5.
Androvič Róbert
Banás Ján
Behančík Pavol
Bobuľa Milan
Cyprich Ignác
43
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Čuboň Alojz
Droščík Jozef
Galko Ján
Glejtek Milan
Gocál Rudolf
Gruň Karol
Jedinák Peter
Jelok Juraj
Kemka Vladimír
Klus Ivan
Kotrč Jaroslav
Krajčí Jozef
Kropáči Ján
Kubík Ján
Mojto Jozef
Molota Dušan
Novotný Juraj
Nový František
Oleš Vladimír
Orlinský Alexander
Palkovič Ľubomír
Papán Miroslav
Skřivánek Gustáv
Stainiger Anton
Šdlák Pavol
1967/68
Denné štúdium 1967/68- odbor
strojárstvo
4.A
1. Beniač Peter
2. Bisák Peter
3. Cingelová Ľudmila
4. Čudo Dušan
5. Frankl Pavol
6. Haluška Milan
7. Jančík Jozef
8. Papán Július
9. Papán Tibor
10. Rybárik Anton
11. Stavoňová Anna
12. Sýkora Ivan
13. Šaran Milan
14. Šaran Rudolf
15. Tulec Jaroslav
16. Varecha František
17. Schwarz František
18. Večeřa Zdeno
19. Vrábel Pavol
20. Macášek Peter
21. Ţiaková Oľga
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Denné štúdium 1967/68- odbor
strojárstvo
4.C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
44
Baraková Darina
Čmela Vladimír
Čuboň Peter
Drahníková Štef.Magd.
Gápa Jozef
Geleňa Ján
Jančúch Jozef
Jendrisek Marián
Kajánek Jozef
Kotlár Andrej
Labuda Róbert
Macejík Marián
Magatová Štefánia
Matejov Jaroslav
Mikula Marián
Sibila Jozef
Čerňanský Ján
Čillík Ján Marián
Dolnák Ladislav
Ďurana Bohumil
Hasmunda Miroslav
Horeličan Peter
Horvát Jaroslav
Hrubý František Pavol
Hutira Milan
Chovanec Ján
Kuric Dušan
Liška Ferdinant
Maršala Peter
Slúka Pavel
Solovic Dušan
Šuhajíková Emília
Tomek Ján
Trnovský Dušan
Trúchly Karol
Urbaníková Emília
Valentíny Pavel
Vravník Alojz
Večerné štúdium 1967/68odbor strojárstbvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Denné štúdium 1967/68- odbor
strojárstvo
4.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Sibila Jozef
Slaboň Ferdinand
Starinský Štefan Milan
Suchanec Miroslav
Šrámko Milan
Štefánková Emília
Šuvkala Milan
Tomašec Ivan
Tomeková Ľubomíra
Turkovič Pavol
Vendrinský Pavol
Franek Pavol
Hostinský Bohumil
Januš Milan
Králik Karol
Kvašňovský Alojz
Madaj Marcel
Mozol Rudolf
Palica Jozef
Podpleský Ján
Poliačková Albína
Stančo Ivan
Štrba František
Tichý Miroslav
1968/69
Denné štúdium 1968/69 - odbor
strojárstvo
4. A - tr. uč. Ing. Stanislav Jošth
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Akantis Ján
Berčák Jozef
Bielčik Ladislav
Blahušiak Milan
Blaţkovan Milan
Cisárik Milan
Cisarik Vladimír
Hlubina Ladislav
Kysela Pavol
Lalinský Miroslav
Latko Milan
Lukáš Jaroslav
Machovčák Ján
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Michálek Stanislav
Pastucha Ladislav
Sadlek Ladislav
Smolka Jozef
Sojčák Ladislav
Sokol Anton
Solár Jozef
Švaňa Ladislav
Tichák Milan
Vahančík Ladislav
Záhatňanská Gabriela
Zaťko Ján
Zeljenka Ján
Ţidek Július
Denné štúdium 1968/69 - odbor
strojárstvo
4. B - tr. uč. Ing. Jozef Stráňava
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Banert Jozef
Blehárová Anna
Čupka Pavol
Ďugel Pavol
Frišo Jozef
Griga Július
Hajster Jozef
Hrnko Juraj
Janúšek Vladimír
Jošth Anton
Katrenčínová Anna
Kemka Štefan
Klačko Rudolf
Končír Viliam
Kubala Pavol
Kusý Igor
Nečeda Miroslav
Neuman Ján
Ondruš Ladislav
Pinčák Štefan
Sedmák Peter
Sibyla Karol
Strähle Marián
Škrabálek Róbert
Škrko Juraj
Denné štúdium 1968/69 - odbor
strojárstvo
4. C - tr. uč. Ing. Eva Bušniaková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Beuda Ľubomír
Borák Jozef
Brečkay Július
Bukovinský Vladislav
Drábik Štefan
Droščin Jozef
Fajčák Miroslav
Grochal Emil
Hrabovský Miroslav
Kopčan Dušan
Marčánik Miloslav
Maršo Stanislav
Mitka Emil
Mrázik Ján
Mrekaj Peter
Ondrušek Marián
Ozaniak Štefan
Packa Jozef
Pastorek Alojz
Skyba Ladislav
Šeroň Ján
Ševčík Juraj
Štóder Vladimír
Valentíny Pavol
Vojtek Ladislav
Zboinský Eduard
Večerné štúdium 1968/69 odbor strojárstvo
4. A, 5. A - tr. uč. Ing. Anton
Rajman
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Baliar Cyril
Bileš Milan
Čurajová Veronika
Frišo Dušan
Harvančík Peter
Hrtús Peter
Mahdiar Jozef
Martinec Milan
Masarik Ján
Maťašovská Daniela
Mlich Vincent
Mušková Margita
Rábik Jaroslav
Schmidt Erik
Špirec Stanislav
Večerné štúdium 1968/69 odbor strojárstvo
4. B, 5. B - tr. uč. Jozef Kmec
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Čuntala Karol
Hanuliak Jozef
Hromádka Albert
Kopták Justín
Macanga Štefan
Macejko Imrich
Rezetka Gustáv
Síleš Milan
Ševčík Vincent
Šidlo Ladislav
Vitkovský Ján
Zábojník Peter
Zajac Ján
Večerné štúdium 1967/68 odbor strojárstvo
4. C, 5. C - tr. uč.
Ing. Ján Sýkorčin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Baroťák Ľudovít
Baroťák Viliam
Bednár Jozef
Belešová Veronika
Benčík Rudolf
Byrák František
Červenec Anton
Dubaj Milan
Golis Ján
Jendrísek Ján
Korman Ján
Kováčik Vincent
Krčmárik Jozef
Kubalík Jozef
Kubalík Matej
Maslík Vendelín
Olešňan Ján
Riška Tibor
Šuška Ján
Švancárová Mária
Tutka Jozef
Vojár Ľudovít
Zemaník Pavol
1969/70
Denné štúdium 1969/70 - odbor
strojárstvo
4. A. - tr. uč.
Ladislav Maťašovský
60. výročie zaloţenia školy
1. Blaţko Ján
2. Devečka Jaroslav
3. Drahnová Jarmila
4. Hanzel Ján
5. Chovanec Jaroslav
6. Jelcha Miroslav
7. Krasňanová Irena
8. Kubinčánek Ján
9. Kuchár Stanislav
10. Kupčák Ján
11. Malich Martin
12. Mičák Ján
13. Mičuda Vladislav
14. Moravec Franišek
15. Múčka Justín
16. Ondruš Peter
17. Papaj Dušan
18. Repčík Jozef
19. Rovňaník Emil
20. Rudločák Ján
21. Staš Vladimír
22. Ševec Miloš
23. Vakula Stanislav
24. Vavro Ľubomír
25. Zajac Milan
26. Ţidek Peter
27. Baďura Ján
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Večerné štúdium 1969/70 odbor strojárstvo
4.V, 5. V - tr. uč. Ing. Vladimír
Dunajovec
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Denné štúdium 1969/70 - odbor
strojárstvo
4. B - tr. uč. Marta Jedlíčková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Bárdyová Emília
Belko Ján
Bury Štefan
Cibuľa Štefan
Diviš Vladislav
Duraj Marián
Ďurica Jaroslav
Fojtík Štefan
Hudek Jozef
Jozefík jaroslav
Kianica Peter
Kiša Peter
Kubánek Ladislav
Kubíková Štefánia
Kuča Jozef
Lio Ján
Mičian Pavol
Mičic Marián
Padich Juraj
Paluška Marián
Senko Ferdinand
Schlesinger Jozef
Tabačík Štefan
Tomaník Pavel
Záhumenský Jaroslav
Zapriháč Ján
Zapriháč Peter
Zeman Jozef
Denné štúdium 1969/70 - odbor
strojárstvo
4. C - tr. uč. Ing. Jozef Stráňava
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Cyprich Stanislav
Gábik Jozef
Gacík Ján
Gajdoš Ľudovít
Golis Ján
Haluška Ľubomír
Hanus Vladimír
Horčičák Ladislav
Horváth Ladislav
Jurík Peter
Kmeco Juraj
Koleda Pavol
Kuchárek Vladimír
Moravec Ľubomír
Murčo Dušan
Obšilová Ľudmila
Paţický Vladimír
Pekárik Jozef
Salát Ján
Sokol Ivan
Ševčík Anton
Tomala Jozef
Ţiliak Jaroslav
Cedzová Verona
Gumančík Jozef
Hartiník Tomáš
Hudcovský Anton
Lahuta Alojz
Pavlovský Stanislav
Podmanický Miroslav
Sopek František
Srholec Jaroslav
Šrahulek Štefan
1970/71
Denné štúdium 1970/71 - odbor
strojárstvo
4. A - tr. uč. Ing. Pavol Ďurec
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Greguš Jezef
Bodjanová Ľubica
Dočár Anton
Dupkala Michal
Ďurica Alojz
Golitko Ľubomír
Hanes Peter
Chaban Stanislav
Janščo Miroslav
Jeţo Ján
Kozlík Eduard
Krišťák Ján
Kulla Štefan
Michalovič Peter
Mšál Viktor
Papán Vladimír
Porubec Anton
Ruttkay Martin
Schwartz Aurel
Šoška Dušan
Tarač Miroslav
Tomáň Anton
Denné štúdium 1970/71 - odbor
strojárstvo
4. B - tr. uč. Ing. Pavol Stráňava
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Berger Ján
Bogáň Ondrej
Cipko Stanislav
Čička Augustín
Doleţal Juraj
Ďurina Milan
Gavlas Peter
Chalupa Milan
Chládek Vladimír
Korman Zdeno
Kvašňovský Ján
Masný Ján
Šedo Milan
Školník Štefan
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Švancár Jozef
Vdovičík Viliam
Vilček Jaroslav
Zábojník Imrich
Zeman Ivan
Zemko Jozef
Denné štúdium 1970/71 - odbor
strojárstvo
4. C - tr. uč. Ing. Jozef Stráňava
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Bárdy Ján
Braciník Marián
Brodňan Miroslav
Čelko Jaroslav
Dančík Vladimír
Dvorecký Milan
Fatura Ladislav
Gaško František
Halama Stanislav
Heinrich Jozef
Hetflajš Miroslav
Holub Juraj
Chovanec Peter
Janek Vladimír
Jendrísek Milan
Kanis Vladimír
Kotrč Viktor
Kováčik Dušan
Kováčik Jozef
Krasula Jozef
Molotová Antónia
Nadányi Milan
Privarčák Ján
Rapčan Viliam
Sedmák Ján
Stráňava František
Šoška Dušan
Švec Milan
Vlk Jozef
Vojtek Milan
Ţiliak Miroslav
Muţík Anton
Denné štúdium 1970/71 - odbor
strojárstvo
4. D - tr. uč.
Ing. Mikuláš Lenhardt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Bruncko Miroslav
Čimbura Pavol
Eisele Július
Hartel Ján
Holtan Štefan
Honíšek Anton
Hozák Peter
Jakubčík ján
Janura Milan
Kodčíková Silvia
Kubjatko Milan
Kurhajec Dušan
Majeríková Valéria
Malý Peter
Maniak Anton
Nekoranec Ivan
Pavlusíková Emília
Piala Jozef
Piková Anastázia
Plod Ľubomír
Remenec Ľudovít
Smolková Antónia
Šedo Peter
Školník Jozef
Šlapák Anton
Šupej Miroslav
Varecha Jaroslav
Zvarík Milan
29. Ţiak Vladimír
Večerné štúdium 1970/71 odbor strojárstvo
4. V, 5. V - tr. uč. R. Bízik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Fľak Ján
Jedinák Jaroslav
Kopico Jozef
Kucharčík Rudolf
Kuljovský Jozef
Marčan Anton
Mlích Ján
Stenchlák Jaroslav
Šorm Karol
Šuška Ignác
Vajdík Jozef
Varšava Anton
Vrábel Vincent
1971/72
Denné štúdium 1971/72 - odbor
strojárstvo
4. A - tr. uč. Ing. Stanislav Jošth
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Berešíková Anastázia
Bilík Martin
Bolo Daniel
Bujňák Anton
Cúg Jozef
Gregorková Edita
Híreš Štefan
Hodermarský Anton
Chrenšč Miroslav
Janek Ľudovít
Kocúr Jozef
Kollár Vojtech
Kudla Jaroslav
Mano Jozef
Melišík Ľubomír
Mitringa Ivan
Pohančenik František
Sokolík Pavol
Súlovec Emil
Sventek Cyril
Svitek Ján
Školník Michal
Štúr Ľudovít
Urbánek František
Zimen Milan
Denné štúdium 1971/72 - odbor
strojárstvo
4.B - tr. uč. Ing. Jozef Stráňava
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Andel Miroslav
Bačík Peter
Balák Pius
Bellan Stanislav
Bucha Ondrej
Bujdák Miroslav
Dodulík Vladimír
Dokupil Ján
Ďuriš Juraj
Hozák Milan
Hriník Miroslav
Janík Anton
Klus Miroslav
Kojdová Valéria
Kubala Zdeněk
Kyzek Jaroslav
Leligdon Ján
Lukačovský Štefan
Malcho Jiří
45
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Mihál Jozef
Mravec Jozef
Muška Ján
Poláček Štefan
Rabčan Anton
Strýček Tomáš
Štefún Štefan
Uličný Miroslav
Vaculík Stanislav
Denné štúdium 1971/72 - odbor
strojárstvo
4.C - tr. uč. František Omasta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Bandúr František
Boborová Eva
Brečkayová Oľga
Ferenc Peter
Ferner Róbert
Hofrík Rudolf
Hrvolová Vlasta
Jančiga Jozef
Jánoška Ľuboš
Javornický Dušan
Kazáni Vendelín
Kromka Ján
Melicherčík Juraj
Melzer Vladimír
Michalec František
Oberta Viliam
Ondrášek Jozef
Palárec Viliam
Papaj Juraj
Paršo Albín
Pekný Miroslav
Raynošková Emília
Sekáč Jozef
Slezák Jaromír
Sliviak Rudolf
Steiner Juraj
Šeliga Ján
Šošková Katarína
Šutek Jaroslav
Tabak Jozef
Trúchly Ján
Večerné štúdium 1971/72 odbor strojárstvo
4. V, 5. V - tr. uč.
František Omasta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Boţek Ivan
Dadaj Jaroslav
Dávid Július
Funteková Rozália
Janták Emil
Kada Milan
Kováčik Imrich
Majtániková Emília
Mihalda Ivan
Pavlík Ondrej
Sedliaček Viktor
Štefánka Emil
Ţofčík Nikodém
1972/73
Denné štúdium 1972/73 - odbor
strojárstvo
4. A - tr. uč. Ing. Stanislav Jošth
1.
2.
3.
4.
46
Balák Jozef
Braciník Teodor
Brodňan Peter
Delinčák Štefan
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Dočár Milan
Feja Jozef
Hirner Vladimír
Hranec Jaroslav
Husár Jarosalv
Klačko Jozef
Kubišta Ferdinand
Lonc František
Lúčan Jozef
Malčovský Jaroslav
Michalko Jozef
Miník Rudolf
Nebus Miroslav
Paulovič Miloš
Pravdík Tibor
Schmidtová Eva
Sikora Vladimír
Smolík Milan
Staroňová Emília
Ševec Peter
Šinal Milan
Denné štúdium 1972/73 - odbor
strojárstvo
4. B - tr. uč. Ing. Marián Čuntala
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Adamčík Juraj
Čičman Ján
Folkmannová Jana
Hájek Miroslav
Haluška Stanislav
Hrivík Jozef
Hrubý Ján
Kadák Jozef
Kadlečík Daniel
Kollarik Jozef
Kováčik Jaroslav
Krištofík Rudolf
Liška Peter
Madaj Milan
Maslík Anton
Matys Pavol
Moravec Tibor
Papánová Anna
Polaček Igor
Stopka Jozef
Stráňava František
Štaffen Peter
Zaťko Stanislav
Závodský Vladimír
Denné štúdium 1972/73 - odbor
strojárstvo
4. C - tr. uč.
Ing. Drahomíra Krupová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Bardy Pavel
Belanec Vladimír
Brodňan Vladimír
Bugáň Stanislav
Cyprich Pavol
Ďurník František
Galbavý Milan
Jančik Miroslav
Janura Pavol
Jasenovec Ladislav
Kadera František
Kantorík Karol
Kardoš Jozef
Kistan Ján
Kováč Ján
Kovalík Marián
Krupka Peter
Kubala Milan
Lukáčíková Eva
Matis Peter
Mikeš Jaroslav
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Murko Jaroslav
Obšil Vladimír
Sýkora Zdenek
Štrba Jaroslav
Švaňa Kamil
Vnuk Ľubomír
Večerné štúdium 1972/73 odbor strojárstvo
4. A - tr. uč. František Omasta
5. A - tr. uč.
Ing. Drahomíra Krupová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Baránek Ondrej
Hlad Miroslav
Chovancová Anna
Juračka Marián
Korenčík František
Kuljovský Andrej
Martinec Cyril
Masaryk Alojz
Masnica Karol
Ozsvald Ján
Pechalová Mária
Poštek Ignác
Šilhár Jozef
Zuzčák Ignác
Večerné štúdium 1972/73 odbor strojárstvo
4.B, 5. B - tr. uč.
Ing. Pavol Stráňava
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Andoč Štefan
Bednár Štefan
Budoš Štefan
Časnocha Elemír
Gjabel Eduard
Hausman Karol
Homola Milan
Jedinák Tomáš
Koščal Emil
Maslík Jozef
Papšová Anna
Ramšák Rudolf
Stráňavský Lukáš
Strýček Milan
Tomčiak Ján
Ţiačik Vladimír
1973/74
Denné štúdium 1973/74 - odbor
strojárstvo
4. A - tr. uč. Ján Pazdúr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Ďurkáč František
Dţugan Juraj
Gejdošová Jaroslava
Habrun Miroslav
Janura Milan
Kabát Jozef
Kadurik Ivan
Koleno Stanislav
Kopták Milan
Korýtko Ján
Kosenčák Dušan
Kubica Jozef
Lenhardt Vladimír
Martinický Peter
Medveď Peter
Niţný Anton
Pekora Ladislav
Rybárik marián
Slopkovský Miroslav
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Šiška Pavol
Švajdová Ľudmila
Tatarka Peter
Varhaník Jozef
Vítkovičová Alexandra
Záborský Ivan
Zajac Vladimír
Dvorák Milan
Denné štúdium 1973/74 - odbor
strojárstvo
4. B - tr. uč. Ing. Viktor Kais
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Bárdyová Helena
Biro Jaroslav
Ďuratný Anton
Ďuratný Vladimír
Gonščák Július
Helt Dušan
Hlubík František
Hlubina Franišek
Hodás Ladislav
Holeša Leonard
Hýlt Milan
Ihnatišin Ján
Jablonský Ľubomír
Jančová Emília
Jandík Jozef
Kodčík Jozef
Kormanová Boţena
Kruţlic Ján
Kúdelka Miroslav
Maliar Miroslav
Marčiš Stanislav
Mravec Ondrej
Mravec Vladimír
Oravec Jaroslav
Poţoni Pavol
Radena Ján
Štoder Jozef
Švaňa Milan
Trizuliak Ján
Weinzettel Ján
Winkler Vladimír
Furčák Rudolf
Denné štúdium 1973/74 - odbor
strojárstvo
4. C - tr. uč.
Ing. Mikuláš Lenhardt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Barčák Miroslav
Bazgier Emil
Behúň Alojz
Borovička Miroslav
Doneu Ľubomír
Gašperák Ján
Horák Eduard
Isteník Jozef
Janura Miroslav
Játiová Mária
Kianicová Katarína
Kodajek Vladimír
Kováčik Dušan
Maslík František
Mravec Cyril
Murčo Ján
Ondáková Eva
Remenár Peter
Sýkora Milan
Šimčisko Pavol
Šoška Milan
Tunega Dušan
Várkoly Ladislav
Vavro Stanislav
60. výročie zaloţenia školy
Večerné štúdium 1973/74 odbor strojárastvo
4. A - tr. uč. František Omasta
5. A - tr. uč. Ing. Marián Čuntala
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Baránek Jozef
Baťko Ján
Brezinová Veronika
Hanuliak Koloman
Harvančíková Mária
Chládek Marcel
Jančová Helena
Janík Miroslav
Kollár Milan
Melišík Ivan
Mravec Štefan
Mrekaj Albín
Raček Dušan
Špánik František
Tabak Peter
Ţidek Ján
1974/75
Denné štúdium 1974/75- odbor
strojárstvo
4. A - tr. uč. Ing. Marián Čuntala
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Bucha Štefan
Ceniga Martin
Isteník Juraj
Juračák Miloslav
Kavacký Pavel
Klimková Klára
Klimková Margita
Kopásek Augustín
Kyjak Anton
Ľuptovec Imrich
Masaryk Ondrej
Pekárik Alojz
Piják Miroslav
Prisuda Ivan
Pugner Ladislav
Puchoňová Anna
Puchý Milan
Rafa Zoltán
Rolková Katarína
Rovňánková Natália
Šimčisko Jozef
Štaffen Peter
Veselý Ján
Vitkovský Ján
Denné štúdium 1974/75- odbor
strojárstvo
4. B - tr. uč. Ing. Pavol Stráňava
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Bobák Miroslav
Bogáň Rudolf
Čechovič Ján
Čelková Viera
Dorčík Jaroslav
Ďuratný Libor
Frnčová Viera
Herdová Lýdia
Horeličan Marián
Jančula František
Jašúrek Ján
Kincl Emil
Kočvara Viliam
Komolíková Anna
Kopásek Vladimír
Kozoň Alojz
Krištof Ivan
Kyselová Boţena
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Maliar Ján
Mičák Ján
Michal Pavol
Paňáková Lýdia
Papik Pavol
Pavelek Miroslav
Ponechal Karol
Račková Anna
Sakala Jozef
Sluka Jiří
Ščamba Pavol
Tkáčik Štefan
Urban Jaroslav
Denné štúdium 1974/75- odbor
strojárstvo
4. C - tr. uč. Ing. Ján Sýkorčin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Adámková Anna
Bakoš František
Baško Martin
Belák Bohumil
Breburdová Jarmila
Čarnecký Peter
Čepelková Viera
Čuboň Milan
Duborický Štefan
Dudáková Alţbeta
Ďuroška Rudolf
Griga Ján
Haluška Dušan
Hanus Miloš
Holienčin Milan
Jaroš Vladimír
Kozáková Helena
Kubinec Ladislav
Kufová Janka
Kysel Vladimír
Majstrík Peter
Matejčík Tibor
Ondruš Michal
Rajdík Miloš
Riecky Jozef
Rybár Karol
Stopka Ondrej
Ševecová Janka
Vavrica Jozef
Vitos Rudolf
Ţeriava Dušan
Večerné štúdium 1974/75 odbor strojárstvo
4. A, 5. A - tr. uč. Ján Pazdúr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Adámek Zdeno
Čuntala Jozef
Drusa Ján
Dubovský Peter
Gašinec František
Gregvorková Viera
Klimek Rudolf
Kováčová Marta
Kríţek Rudolf
Kubala Jozef
Kvašňovský Štefan
Macek Milan
Masná Jozefína
Ondreášová Mária
Pavlusík Justín
Petrek František
Skokan Milan
Štrba Jozef
Toka Štefan
Veselý Jaroslav
Zagrapanová Anna
Zagrapan Jozef
Večerné štúdium 1974/75 odbor strojárstvo
4. A, 5. A - tr. uč. Ing. Marián
Čuntala
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Bajak Marián
Bestvina Karol
Bielený Tibor
Birkus Jaroslav
Brezani František
Ďuranová Katarína
Gašpar Jaroslav
Janíček Oliver
Jeţo Ľubomír
Kasenčák Bohuslav
Kubiš Ján
Labuda Tibor
Meško Anton
Mičian Ján
Mušková Milena
Novák Jozef
Ochodničan Štefan
Riška Ivan
Suľa Ondrej
Trnovec Jozef
Trúchly Jaroslav
Voterka Karol
Večerné Štúdium 1974/75 odbor strojárstvo
4. B, 5. B - tr. uč. Ing. Jozef
Stráňava
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Bíro Miroslav
Buček František
Gaboš Marián
Grečmal Karol
Horeličan Ján
Krkoška Ján
Krkoška Jozef
Lutera Pavol
Majerík Pavol
Matyášová Miluša
Michalina Miraslav
Mikláš Aurel
Mravec Ladislav
Padych Ondrej
Pazdera Jozef
Sirota Emil
Širanec Ladislav
Šuška Jozef
Švancár Pavol
Valašík Ján
Varšavík Milan
1975/76
Denné štúdium 1975/76 - odbor
strojárstvo
4. A - tr. uč. Jozef Kmec
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Bíro Pavol
Bíro Rudolf
Buková Anna
Capková Anna
Čadecká Monika
Daníková Margita
Ďurec Peter
Ďuriš František
Eisele Marián
Furčáková Helena
Holeša Marián
Jakubčíková Marta
Jaroš jozef
Klimek Jaroslav
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Kubuš Peter
Lehotská Margita
Lenhardtová Hildegarda
Maljar Július
Martinec Jozef
Melišíková Mária
Rybárová Marta
Serafín Jozef
Strýček Ľudovít
Škorvágová Nataša
Štefánka Jaroslav
Švanda Karol
Truban Milan
Unucká Anna
Valášek Alojz
Vančo Jozef
Denné štúdium 1975/76 - odbor
strojárstvo
4. B - tr. uč. František Omasta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Bačkor Robert
Bízik Miroslav
Čuláková Jana
Detková Marta
Hanovec Šefan
Jakubčíková Stanislava
Jamborová Anna
Janda Milan
Káčeriková Milada
Kapustová Jana
Kráľ Jaroslav
Králiková Zdena
Kríţek Jaroslav
Kruţliaková Terézia
Kula Mirolav
Labudík Jozef
Leutterová Silvia
Matejíková Alena
Mundierová Marta
Pavlík Peter
Raček Ľuboš
Rolko Stanislav
Rusňák Vladimír
Salát Miroslav
Sedláčková Margita
Smutník Jozef
Súkenik František
Šikula Ján
Tomaščíková Lýdia
Uličný Tibor
Vyšlan Miroslav
Denné štúdium 1975/76 - odbor
strojárstvo
4. C - tr. uč. Štefan Šimko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Bargár Milan
Beleš Ľubomír
Bogan Ján
Bros Imrich
Ďurník Jozef
Gaţová Boţena
Hrabovský Peter
Hrúza Slavomír
Chládecký Peter
Janec Peter
Janic Igor
Klušák Peter
Kováč Milan
Kubicová Emília
Magát Anton
Markušová Jozefa
Mičáková Zdenka
Mihaldová Ľudmila
Mindeková Anna
Moravec Vladimír
47
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Neveďal Milan
Ondrušek Miroslav
Orieščíková Vlasta
Peško Martin
Rendla František
Roman Justín
Šipulová Janka
Šuraba František
Tkáčiková Katarína
Turzík Jozef
Valčuha Miroslav
Vrábel František
Vrţďak Vladimír
1976/77
Denné štúdium 1976/77 - odbor
strojárstvo
4. A - tr. uč. Ing. Pavol Stráňava
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Bajzík Jozef
Cyprich Rudolf
Danaj Milan
Eliáš Tibor
Gašperáková Anna
Hoštáková Lýdia
Hudček Anton
Chrenáková Viera
Janíček Milan
Komorovský Jozef
Končitá Viktória
Kovář Dalibor
Králiková Janka
Masaryk Marian
Mečár Peter
Neuschl Ján
Ochodničan Milan
Padych Milan
Pecko Ján
Rajman Pavol
Repčík Ladislav
Salaj Miroslav
Stráňava Pavol
Stuchlý Emil
Špánik Ivan
Špener František
Štrbák Aloiz
Timková Dana
Tkáč Juraj
Trnka Juraj
Vlčková Lýdia
Záhora Ján
Zvardoň Jozef
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Denné štúdium 1976/77 - odbor
strojárstvo
4. C - tr. uč. Marta Jedličková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Denné štúdium 1976/77 - odbor
strojárstvo
4. B - tr. uč. Ing. Viktor Kais
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
48
Bukový František
Drábová Emília
Freudenfeld Milan
Furmaník Marian
Hanuliak Stanislav
Holubek Peter
Horvat Miloš
Hulinová Viera
Jambor Dušan
Jeţo Ľubomír
Kajánková Helena
Kobrtek Miroslav
Komačka Václav
Kováč Vincent
Králik Karol
Králik Miroslav
Kudlová Margita
Macejko Jaroslav
Plichta Zdeněk
Poláček Ľudovít
Rábik Jozef
Sapieta Milan
Slezák Miroslav
Sňahničanová Valéria
Stupavská Anna
Šeligová Alţbeta
Ševčíková Darina
Šuška Ján
Švancár Milan
Tlach Emil
Vnuk Ján
Wagner Peter
Zuberová Anna
Ţáková Eva
Dlhopolček Ján
Gašpierik Dušan
Gerátová Anna
Hodermarský Rudolf
Húska Jozef
Klimáková Alena
Korbaš Peter
Košová Alena
Krompach Ján
Kuková Anna
Kykloš Emil
Laš Ľubomír
Lauro Miroslav
Lehocká Alena
Majchrák Miroslav
Majtanová Emília
Malík Boris
Marčanová Eva
Miko Milan
Mudrý Peter
Orieščik Miroslav
Oslanec Tibor
Peťko Július
Petráková Mária
Piontek Ľubomír
Plevková Boţena
Ruman Pavol
Straková Anna
Štaffen Milan
Targoš František
Tupý Daniel
Zajac Milan
Ţiliak Ľubomír
1977/78
Denné štúdium 1977/78 - odbor
strojárstvo
4. A - tr. uč.Ing. Viktor Kais
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Balco Jozef
Bočej Juraj
Bošková Katarína
Čillík Vladimír
Dunaj Ján
Dvorák Jozef
Fabšík Vladimír
Galbavý Anton
Hatala Ondrej
Hofericová Lenka
Jánoš Vladimír
Jantoš Ján
Jantošík Emil
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Janurová Dana
Koledová Katarína
Kolkus Milan
Kosa Viliam
Kubala Jozef
Lalinská Daniela
Hanuliak Kamil
Matejková Jana
Meško Ján
Natter Ján
Pilárik František
Pirič Ján
Rábiková Viera
Sagal Miloš
Serafín Milan
Sojka Pavol
Škoríková Mária
Šotníková Lýdia
Vantuch Štefan
Zuziak Miroslav
Denné štúdium 1977/78 - odbor
strojárstvo
4. B - tr. uč. Štefan Šimko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Barčiaková Boţena
Beňo Ján
Bílek Bohumil
Cáder Miroslav
Ďurmek Milan
Ďurošková Elena
Fedor Ľubomír
Ftorková Janka
Grečnárová Elena
Hrúza Vladímír
Chrenák Štefan
Kajánek František
Kováčik Jozef
Kučera Rudolf
Kucharčík Milan
Kuljovský Pavol
Lalinský Miroslav
Lobotka Jozef
Madajová Soňa
Málus Jaroslav
Michel Štefan
Mikunda Dušan
Mikunda Miraslav
Náhlik Anton
Ondák Július
Povoda Stanislav
Schmuck Peter
Sivoň Ľubomír
Sládek Emil
Šimún Milan
Školníková Anna
Šurábová Adela
Šurábová Zdenka
Vavrík Rudolf
Vitko Jaroslav
Denné štúdium 1977/78 - odbor
strojárstvo
4. C - tr. uč. Ing. Drahomíra
Krupová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ambrózi Miroslav
Biotková Janka
Bohin Marián
Brňáková Anna
Bubík Viliam
Dej Štefan
Duda Ivan
Ďurica Ján
Fodreková Emília
Hlucháň Oto
Hrabovský František
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Karpita Miroslav
Kopas Peter
Kováčová Eva
Kriváčková Anna
Kucharčík Ján
Majerník Jozef
Marčan Anton
Marčiš František
Matys Ján
Michalik Ivan
Pecko Jozef
Plevko Miloš
Podpleská Elena
Radvošťan Jozef
Slováková Daniela
Svetko Štefan
Svrčková Anna
Šamajová Boţena
Špircová Ruţena
Štens Jozef
Švaňa Ján
Vyskočil Roman
1978/79
Denné štúdium 1978/79 - odbor
strojárstvo
4. A - tr. uč. Ing. Andrej Hill
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Bavlšík Ľubomír
Benko Ján
Blaţek Miroslav
Budayová Eva
Cech Ferdinand
Čulák Miroslav
Dočár Štefan
Drusová Dana
Gápa Kamil
Gašperák Peter
Henychová Zuzana
Hlušková Dana
Hrdá Mária
Hrdý Václav
Chmurčiak Jaroslav
Chovaniaková Viera
Jendrušák Ján
Kolenčiak Peter
Komadová Anna
Kotvas Ján
Kováč Miloš
Kristofčáková Ingrid
Kriváčková Mária
Kubena Július
Lisko Milan
Markuláková Tatiana
Polák Pavol
Pollák Jozef
Raus Libor
Slováková Viera
Šimúnová Helena
Šurík Tomáš
Tkáčiková Anna
Valášek Vladimír
Vavrová Jarmila
Zajacová Oľga
Denné štúdium 1978/79 - odbor
strojárstvo
4.B - tr. uč. Mária Michalková
1.
2.
3.
4.
5.
Baltiarová Helena
Belko Ondrej
Bočejová Mária
Buľka Tibor
Galvánek Jaroslav
60. výročie zaloţenia školy
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Hančinová Daniela
Kanitra Ján
Kariková Zuzana
Kinel Vladimír
Kubalová Blaţena
Kučerík Ján
Labuda Rudolf
Marcová Mária
Martinková Janka
Mečárová Vlasta
Mráziková Antónia
Murgašová Vlasta
Padala Peter
Petrek Ján
Prívara Rudolf
Roubal Vladimír
Slivka Ján
Spál Vladimír
Srnčíková Emília
Stránska Irena
Šidlo Miroslav
Šimurda Miroslav
Špircová Terézia
Švaňa Martin
Vais Miroslav
Velič Ivan
Vojaský Július
Vondráček Július
Denné štúdium 1978/79 - odbor
strojárstvo
4. C - tr. uč. Kazimíra
Sýkorčinová
1. Baláţová Emília
2. Beňadiková Boţena
3. Cech Daniel
4. Čuboň Vladimír
5. Freudenfeld Juraj
6. Frnčová Ľubica
7. Grochal Vratislav
8. Haladej Jozef
9. Hrubý Pavol
10. Chrenová Vlasta
11. Jahôdka Ján
12. Jakubcová Marta
13. Jakubík Štefan
14. Jaššová Alena
15. Kolembusová Mária
16. Kriváček Peter
17. Kucharčík Rastislav
18. Kuchárová Katarína
19. Madajová Iveta
20. Mikovčák Jozef
21. Nemcová Drahomíra
22. Petrák Alojz
23. Plátková Anna
24. Podolák Marián
25. Poliaková Vlasta
26. Potočár Jozef
27. Priečko Jaroslav
28. Rudincová Marta
29. Smoleň Ján
30. Škrko Ján
31. Uríček Juraj
32. Vavro Miloslav
33. Veličová Mária
34. Vitosová Dana
35. Vlčková Margita
36. Ţilinčík Vladimír
37. Zeman Peter
Večerné štúdium 1978/79 odbor strojárstvo
5. A - tr. uč. Ing. Pavol Stráňava
1. Gejdoš Ľudovít
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Greňo František
Hoch Ľudovít
Holtán Miroslav
Chládek Ivan
Chovanec Július
Javorík František
Korman Štefan
Kotvas Milan
Kubala Ján
Lokša Ján
Meleš Jozef
Minarík František
Perďoch Ján
Richterová Emília
Sak Václav
Salaj Pavol
Skokan Milan
Szabó Štefan
Tomášek Miroslav
Vaňovič Milan
Večerné štúdium 1978/79 odbor strojárstvo
4. AV, 5. AV - tr. uč. Ing. Marián
Čuntala
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Behúň Miroslav
Belan Ivan
Bohovič Pavol
Brezániová Lídia
Čuntala Ján
Feiler Miroslav
Haluza Jozef
Hancová Jana
Junek Peter
Kachaňáková Boţena
Kubala Jozef
Majtán Anton
Orlický Ján
Ploštica Jozef
Posluch Daniel
Potočár Ladislav
Rybárik Vladimír
Šplhák Ján
Valáriková Darina
Zapletal Jozef
Večerné štúdium 1978/79odbor strojárstbvo
4. BV, 5. BV - tr. uč. Donát
Rimasombati
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Bartek Pavol
Čarnecký Marián
Dej Pavel
Hermanová Agnesa
Hlaváč Rudolf
Holičár Jozef
Ištvančin Eduard
Jurčo Jozef
Jurga Pavel
Kaluţný Jozef
Koţák Milan
Koţák Pavel
Kubišta Ján
Lenča Jozef
Majchrák Milan
Minárik Jozef
Moravčík Pavol
Novák Miroslav
Padyšák Ján
Petrák Anton
Petrák Jozef
Rebrošová Mária
Rejda Štěpán
Straka Anton
Straňava Ján
26.
27.
28.
29.
30.
Šavel Dušan
Šimek Rudolf
Šulek Milan
Varecha Bohuslav
Zárodňanský Milan
1979/80
Denné štúdium 1979/80 - odbor
strojárstvo
4. A - tr. uč. Ing. Viktor Kais
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Braciníková Eva
Brňák Peter
Budjačová Jana
Cigánik Peter
Cisárik Peter
Dobešová Marta
Dorociak František
Gregušová Mária
Hartiník Miloš
Horčičák Ján
Hrubá Janka
Hurtoš Marián
Janik Ján
Janík Vladimír
Javorík Ján
Jendrušáková Zlatica
Kinier Ján
Macúšová Iveta
Maruniak Milan
Paňák Bystrík
Pastorák František
Paulinyová Ľudmila
Ponechal Tibor
Schwab Miroslav
Sloviaková Alena
Smolka Milan
Stryček Ladislav
Šimášek Jaroslav
Šimuláková Mária
Vrábel Stanislav
Zavoďanová Jarmila
Zuziak Ľuboš
Denné štúdium 1979/80 - odbor
strojárstvo
4.B - tr. uč. Ing. Marián Čuntala
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Burdiaková Janka
Čuntala Miloslav
Čuntalová Mária
Fabčin Štefan
Golis Peter
Gutt Peter
Chily Pavol
Chylá Vlasta
Janíková Justína
Jaroš Ľubomír
Jati Ľubor
Kačeriková Darina
Kekeli Juraj
Kralik Miroslav
Kubatka Milan
Kuricova Marta
Kyselová Janka
Laš Jaroslav
Milová Dana
Mocík Ľuboš
Nevedelová Viera
Papanová Anna
Papanová Lidia
Pijak Milan
Prívara Štefan
Sitek Jozef
27.
28.
29.
30.
Špilaková Margita
Zajac Marián
Zboja Juraj
Zuzčáková Anna
Denné štúdium 1979/80 - odbor
strojárstvo
4.C - tr. uč. František Omasta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Babuljaková Gabriela
Bohovičová Helena
Brezániová Agnesa
Bučka Peter
Ceniga Ján
Cerchlanová Terézia
Cyprich Ignác
Dudeková Eva
Ďungelová Janka
Galierik Milan
Hýrošová Zuzana
Jacek Vladimír
Kachničová Drahomíra
Kmeco Ivan
Kodym Miroslav
Kralik František
Krupik Pavol
Kruţliak Jozef
Kutláková Eva
Lapošová Gabriela
Masaryk Peter
Minarik Peter
Nová Lenka
Repák Pavol
Púčala Milan
Serafinová Agnesa
Stoláriková Jozefa
Šeliga Ignác
Tabaček Adam
Targošová Katarína
Tavačová Anna
Varmus Jaroslav
Denné štúdium 1979/80 - odbor
strojárstvo
4.D - tr. uč. Igor Novotný
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Bednárová Iveta
Čvikotová Tatiana
Dvorák Ján
Dvoráková Mária
Hahnová Anna
Hargašová Marta
Horecká Adela
Jančařík Jaromír
Jarabica Stanislav
Kaduch Peter
Klimeková Viera
Kmeť Radoslav
Korčáková Zlata
Kotrbancová Alena
Krištofík Ján
Krupík Peter
Kubalová Anna
Lavička Anton
Lehuta Ján
Leitnerová Jana
Michalina Pavol
Mojská Daniela
Mojtová Ingrid
Moravčík Vladimír
Murgač Jozef
Neupauer Peter
Paál Michal
Partl Peter
Pastucha Jozef
Rolko Miroslav
Svrčková Mária
49
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
32. Tatarka Jozef
33. Závodná Alţbeta
34. Ţidek Jozef
Večerné štúdium 1979/80 odbor strojárstvo
5. AV - tr. uč. Ing. Pavol
Stráňava
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Bíleš Ján
Bukna Anton
Ďurana Milan
Fekete Jozef
Galvánek Ján
Galvánek Jozef
Hollá Věra
Kanderka Ladislav
Komárová Mária
Krištofová Mária
Kubala Pavol
Mrázik Rudolf
Muzika Ferdinand
Podolák Ján
Rolín Ľubomír
Škorík Ignác
Štrbánik Karol
Troják Jozef
Urban Ján
Večerné štúdium 1979/80 odbor strojárstvo
5. BV - tr. uč. Ing. Alojz Ďurica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Baláţi Imrich
Cabadaj Jaroslav
Cech Jozef
Fedorová Anna
Gomola Pavol
Gunčaga Štefan
Hlušek Štefan
Hurík Milan
Choleva Pavol
Jaroš Ondrej
Jašurek Pavol
Klušák Jozef
Kováčik Pavol
Krkoška Milan
Kromka Milan
Kubaška Jozef
Kučák František
Kučák Pavol
Liščák Anton
Maják Jozef
Majerík Jozef
Matúš Ján
Najdeková Mária
Petrák Marian
Petrák Milan
Petrák Rudolf
Planeta Jozef
Rebroš Karol
Rypák Ján
Strýček Stanislav
Ščury Ján
Špalek Miroslav
Šuštiak Anton
Švancár Štefan
Vavrica Jozef
1980/81
Denné štúdium 1980/81 - odbor
strojárstvo
4. A - tr. uč. RNDr. Jozef Kmec
50
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Čimbora Marián
Faktor Pavol
Chovancová Jarmila
Chovanec František
Jamečný Stanislav
Jedináková Zuzana
Kmeť Jaroslav
Kráľ Peter
Kúdelová Janka
Kuricová Jana
Mihaldová Melánia
Miho Ján
Mindeková Ľubica
Miškovský Ivan
Mitka Štefan
Muška Ivan
Očko Milan
Ondrúš Peter
Podplešská Jarmila
Samák Marián
Stráňava Ján
Šadláková Eva
Šamaj Jozef
Šeliga Vladimír
Šiška Peter
Škereń Teodor
Škrobánek Peter
Škybraha Anton
Šoška František
Šotkovský Peter
Šottník Jozef
Švaňa Peter
Teplický Juraj
Vajda Peter
Ţernovič Miroslav
Denné štúdium 1980/81 - odbor
strojárstvo
4. B - tr. uč. Donát Rimasombati
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Balák Anton
Dočárová Ľudmila
Dodek Marián
Ďuriš Jozef
Grochálová Jana
Horečný Vladimír
Hrubá Eva
Chodelková Eva
Igas Juraj
Jánošík Miroslav
Jaroš Juraj
Korak Ladislav
Kubica František
Kubjatko Jaroslav
Macúš Karel
Majcher Jozef
Matys Jozef
Michalenko Ján
Mindeková Iveta
Mišúth Marián
Palčo Milan
Petrek František
Schlenker Milan
Stoláriková Jarmila
Ševčíková Emília
Šidlová Anna
Škorik Ľubor
Šulc Ivan
Švábik Pavol
Trizuliak Peter
Vieriková Jarmila
Vnuk Miroslav
Vydrová Marta
Zajac Ján
Denné štúdium 1980/81 - odbor
strojárstvo
4. C - tr. uč. Ing. Karol Šugho
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Bačiak Juraj
Bucha Pavol
Cipko Ján
Gacík Milan
Gavlas Vladimír
Chmurčiaková Štefánia
Jurečka Ján
Kajanek Ľubomír
Kocifajová Mária
Korená Daniela
Králiková Ida
Kubošková Danica
Kudelová Ľudmila
Kucharčíková Mária
Lacko Milan
Marec Július
Matušík Tibor
Muška Vladimír
Orlická Ingrid
Petrák Vladimír
Pleško František
Plevko Peter
Radolec Igor
Romančák Ján
Sakson Marián
Staník Vladislav
Stasinka Ján
Sýkora Emil
Šimák Stanislav
Špiriak Miroslav
Štaffen Peter
Štachura Ján
Vendrinská Gabriela
Vojtušová Mária
Vyšlan Jaroslav
Zajacová Jarmila
Denné štúdium 1980/81 - odbor
strojárstvo
4. D - tr. uč. Ing. Pavol Stráňava
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Baník Jozef
Beňadik Miroslav
Bezdeda Miroslav
Ďuranová Boţena
Ďuroška Ján
Fides Ľubomír
Fujaková Iveta
Haluška Pavol
Hanuláková Jana
Harcek Milan
Holešťáková Anna
Horniš Jozef
Hrivik Miroslav
Hutyrová Ľubica
Hutyrová Viera
Chromiaková Daniela
Jesenský Ján
Jeţová Jana
Jonáš František
Knapec Tibor
Kufel Tibor
Litvíková Mária
Marišinová Jarmila
Mindek Ján
Parišová Erika
Petrţelka Tomáš
Poliak Miroslav
Ručka Miroslav
Sedliaček Juraj
Svrček Štefan
Šandor Miroslav
Šebesta Richard
33. Tabaček Vladimír
34. Ţiduliaková Jarmila
1981/82
Denné štúdium 1981/82 -odbor
strojárstvo
4. A tr. uč. Eleonóra Škereňová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Bartek Tibor
Braričiak František
Cesnek Marián
Cotiofan Milan
Dinisová Eva
Dlhopolček Pavol
Dršmánová Jana
Dubovec Jaroslav
Ďurdiková Eva
Fujaková Zuzana
Hello Ladislav
Hofferová Alena
Hrabovský Pavol
Chromík Slavomír
Ivančíková Anna
Jurišta Ľubomír
Kopásek Ján
Kopecká Iveta
Košuba Pavol
Kováč Stanislav
Krasňan Miroslav
Mravec Peter
Palica Milan
Plošticová Daša
Podolák Peter
Šutá Veronika
Tomášová Milada
Tvrdý Peter
Vilím Juraj
Vitko Peter
Vojtková Anna
Wágner Vladimír
Denné štúdium 1981/82 -odbor
strojárstvo
4. B - tr. uč. Ing. Alexander
Orlinský
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Babiková Anna
Berešík Štefan
Cmár Vasil
Čermáková Soňa
Fillnerová-Kuchariková Stela
Gaňa František
Gaššo Vladimír
Gavlák Ján
Hasková Anna
Hoštak Jaroslav
Chytčák Michal
Janík Ján
Jarabková Anna
Korman Stanislav
Kubačková Eva
Kubik Michal
Liščák František
Macko Dušan
Majerčák Michal
Mečiar Marián
Mikunda Jaroslav
Milo Peter
Nemček Daniel
Neumann Radoslav
Podobník Ľuboš
Rapan Pavol
Rechtorík Ján
Rezníček Milan
60. výročie zaloţenia školy
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Sapietová Iveta
Staškovanová Jarmila
Tabačková Iveta
Tvrdá Janka
Vanková Veronika
Ţideková Iveta
Ţideková Katarína
Ţucha Jaroslav
Denné štúdium 1981/82 -odbor
strojárstvo
4. C - tr. uč. Ing. Štefan Šimko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Adamčík Róbert
Bechný Ľubomír
Cálik Dušan
Dluţanská Viera
Ďurica Pavol
Gešo Roman
Gregorovič Ivan
Chodelka Tibor
Jendrušáková Daniela
Jendrušáková Ines
Kočvara Jaroslav
Kolláriková Daniela
Komadová Viera
Kováčiková Ruţena
Lahuta Juraj
Maliarová Janka
Masarik Pavol
Matejčíková Ľubica
Mračníková Jarmila
Mucha Jozef
Ostrák Miroslav
Padala Pavol
Paur Štefan
Pleško Peter
Polanský Juraj
Porubec Pavol
Sagal Ľubomír
Ščúrik Marián
Šimalčíková Eva
Štefaniková Iveta
Šupejová Gréta
Tabačková Anna
Valjašková Eva
Vlčková Daniela
Denné štúdium 1981/82 -odbor
strojárstvo
4. D - tr. uč. Ing. Karol Šugho
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Adamík Ľuboš
Bičanovská Emília
Bielik Miroslav
Blaţek Miroslav
Brčák František
Brezáni Jozef
Brezáni Pavol
Cenigová Mária
Ďurišová Mardaléna
Frnčová Mária
Holiačová Anna
Hričovec Miroslav
Hruška Pavol
Huntoš Vlastimil
Janíková Zuzana
Jurčaga Karol
Kordek Jaroslav
Krajči Ľubomír
Králiková Zuzana
Kubová Daniela
Kucka Karol
Labuda František
Macušová Anna
Mihal Miroslav
Mutzerová Zdenka
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Pagáč Emil
Slezák Pavol
Stráňava Alojz
Štaffenová Rozália
Šurik Pavol
Tkáčik Jozef
Tomašcová Emília
Zimen Anton
Zuziaková Helena
Večerné štúdium 1981/82 odbor strojárstvo
4. A, 5. A - tr. uč. Ing Alojz
Ďurica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Antecký Ján
Bobek Jozef
Čadecká Agnesa
Funtek Štefan
Gálik Miroslav
Hrtús Pavol
Janík Juraj
Korman Stanislav
Kotvas Martin
Kultán Peter
Majdák Vladimír
Mitka Anton
Neveďalová Mária
Ochodničan Miroslav
Prievozníková Irena
Rajtek Jaroslav
Rudinský Miroslav
Súlovcová Daniela
Šimko Emanuel
1982/83
Denné štúdium 1982/83 - odbor
strojárstvo
4. A - tr. uč. Ing. Marián Čuntala
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Behúň Igor
Benko Milan
Cabuková Anna
Cesnek Ivan
Ftorek Vladimír
Hrušková Mária
Imrišek Anton
Jakubcová Irena
Janíček Oliver
Jedinák Igor
Joneková Helena
Junošová Viera
Kačeriak Miroslav
Kollár Henrik
Litviková Helena
Lodňan Ján
Mareček Miroslav
Martinická Jana
Michelová Anna
Minárik František
Mičuda Štefan
Muchová Janka
Nekoranec Tibor
Pakoš Anton
Poniščjak Ján
Sýkora Jaroslav
Szobóová Eliška
Urbanec Peter
Veselý Václav
Zograpan Štefan
Valko Roman
Denné štúdium 1982/83 - odbor
strojárstvo
4. B - tr. uč. Eleonóra Janičáková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Baroniak Vladimír
Gánoczyová Zuzana
Heglas František
Káčeriková Eva
Kiss Peter
Kormanová Alţbeta
Kosa Karol
Kriţek Pavol
Kubica Miroslav
Lančová Oľga
Maguš Miroslav
Matúš Pavol
Michelová Janka
Mrkvová Vlasta
Murčo Peter
Nimohajová Dana
Paţický Juraj
Pecuchová Miriam
Pipíková Anna
Pišteková Janka
Poljak Ľubomír
Ragb Branislav
Staník Ľubomír
Stráţovec Igor
Šinálová Oľga
Šustek Jozef
Valčuhová Anna
Valenta Ján
Vinklárek Igor
Zemiaková Iveta
Zuziak Peter
Denné štúdium 1982/83 - odbor
strojárstvo
4. C - tr. uč. Katarína Patíková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Birková Anna
Cudrák František
Časnochová Oľga
Čuláková Iveta
Daniel Oto
Gelačak Pavol
Gumbírová Lýdia
Heuer Milan
Húska Jozef
Cholvadt Daniel
Kekely Peter
Krčmárik Vladimír
Macúčová Anastasie
Machyna Jozef
Manga Miroslav
Marková Anna
Masná Ivana
Mojtová Ivica
Ondrašek Vladislav
Palárcová Alena
Pauk Rudlf
Pecko Peter
Podmanická Miroslava
Randová Katarína
Sládek Jozef
Stopka Jozef
Súčík Alexander
Šumská Mária
Švaňa Karol
Vyletelová Gabriela
Walder Vladimír
Denné štúdium 1982/83 - odbor
strojárstvo
4. D - tr. uč. Ing. Andrej Hill
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Bača Inan
Čambora Pavol
Čierňavová Helena
Dupal Arnošt
Ficková Jana
Furmánek Pavol
Gajdičiar Miroslav
Hollá Viera
Chnúriková Mária
Kanderová dana
Keszánová Dana
Konárik Branislav
Kopáč Jozef
Kukliš Vladimír
Lacková Margita
Lazar Dušan
Macanga Jozef
Macášková Boţena
Marińáková Anna
Michalovič Vladimír
Mistríková Eva
Nekorancová Jana
Olešňániková Mária
Slávik Milan
Slezák Milan
Sulovcová Eva
Sulovec Vladimír
Šidlová Vlasta
Štefánik Valér
Štefanov Igor
Ţovínová Jana
1983/84
Denné štúdium 1983/84 - odbor
strojárstvo
4.A - tr. uč. Ing. Ján Sýkorčin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Baláţ Jozef
Bálik Martin
Baričák Peter
Brisudová Jana
Čelko Miroslav
Ďurana Marian
Ďuriško Robert
Galvánek Jozef
Hančinová Alena
Hartel Juraj
Heglas Anton
Chajdák Štefan
Chmúra Pavol
Chovanec Milan
Kolman Ervín
Kostelanský Peter
Kudová Anna
Kulla Ján
Mazák Ivan
Mikoláš Daniel
Naumová Janka
Ochodničan Vladimír
Piják Michal
Pijáková Viera
Poláček Vincent
Polka Pavol
Smoleňová Iveta
Sučík Róbert
Válek Stanislav
Varšava Augustín
Denné štúdium 1983/84 - odbor
strojárstvo
4. B - tr. uč. František Omasta
1. Adamčík Milan
2. Augustín Peter
51
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Borák Jozef
Ceniga Pavol
Čuntala Ľudovít
Fris Roman
Holienka Milan
Hrtús František
Hundák Jaroslav
Chilý Milan
Chovanec Ľubomír
Chreno Jaromír
Chupáň Zdeno
Janík Miroslav
Jedinák Jozef
Klučka Vladimír
Komadová Iveta
Kubalová Jana
Kykloš Miroslav
Macurová Eva
Orlický Boris
Paluch Jozef
Potočár Michal
Richtárik Štefan
Slávik Zdenék
Slúka Pavol
Srogoň Ladislav
Šamaj Peter
Ševecová Marta
Trembošová Alţbeta
Troják Ľubomír
Zábrodský Peter
Denné štúdium 1983/84 - odbor
strojárstvo
4. C - tr. uč. Ing. Viktor Kais
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Ďurica Július
Ftorek Juraj
Ftorková Ľubica
Furmánková Janka
Gajdičiar Eduard
Gjerová Dana
Haffnerová Ingrid
Holešová Iveta
Hruška Juraj
Hujová Katarina
Kaháková Anna
Klima Juraj
Kováček Rudolf
Koţák Milan
Lipka Ján
Maixner Milan
Novosad Marián
Pisárik Milan
Podracká Eva
Poljak Pavol
Ponechal Pavol
Smoleň Štefan
Straňava Anton
Svitková Helena
Sýkorová Jana
Ševčík Ľubomír
Širanová Emília
Štaffen Miroslav
Vavro Peter
Verešová Mária
Vršan Ivan
Denné štúdium 1983/84 - odbor
strojárstvo
4. D - tr. uč. Ing. Jaroslav Šidlo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
52
Aberle Stanislav
Belanec Štefan
Boková Elena
Bulava Miroslav
Bulová Soňa
Červený Miroslav
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Dzirbíková Kamila
Frola Igor
Guttová Katarína
Hlava Michal
Holúbek Bernard
Hvizdák Jaroslav
Hvizdák Milan
Janačiková Viera
Jankovič Karol
Janoušek Erik
Kajánková Mária
Kopas Vladimír
Koţík Ján
Lacko Igor
Mozol Juraj
Mravec Anton
Paríšek Jozef
Sikelová Emília
Svrček Miroslav
Šadláková Iveta
Šimuláková Elena
Škybraha Jozef
Tatarková Zdenka
Zemaník Štefan
Zrebná Helena
Ţovinová Emília
Denné štúdium 1983/84 - odbor
strojárstvo
4.E - tr. uč. Mária Michalková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Benčík Marián
Bieleš Marián
Bištiaková Mária
Bzdilíková Jana
Čerňan Pavol
Čuboň Juraj
Dluţanský Teodor
Gavlák Peter
Jantošík Rudolf
Koleda Juraj
Kriváčková Mária
Lokajová Anna
Lokajová Lýdia
Michel Jaroslav
Mravcová Dana
Okopalová Zuzana
Omachel Július
Piják Miloš
Pirič Petr
Poledňák Pavel
Ponechalová Eva
Suran Peter
Suran Vladimír
Svrček Štefan
Šadlák Ladislav
Škrobianová Mária
Trnka Juraj
Urc René
Zvarík Pavol
1984/85
Denné štúdium 1984/85 - odbor
strojárstvo
4. A - tr. uč. Mária Michalková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Belák Ladislav
Freiwald Anton
Gejdošová Ivana
Gomola Peter
Greňo Mário
Grochal Miroslav
Hlubina Milan
Hluzák Peter
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Choluj Miroslav
Jakubcová Jana
Janči Ján
Klus Vladimír
Korenčík Marián
Koţák Vladimír
Lizoň Jaroslav
Majer Miloš
Mestický Peter
Miková Ľubica
Moravčík Igor
Nezmeškal Václav
Oravcová Erika
Radolec Ľuboš
Stacho Jozef
Strýček Jozef
Škorvánková Eva
Štaffen Ľubomír
Turčanová Viera
Urbánek Marián
Urbaník Miroslav
Vlček Jozef
Vnuková Viera
Denné štúdium 1984/85 - odbor
strojárstvo
4. B - tr. uč. Igor Novotný
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Bálint Róbert
Bazger Milan
Čimborová Boţena
Gajdošík Miroslav
Gajdošíková Jana
Hrušková Jana
Jurgová Viera
Kubošek Miroslav
Kufa Miroslav
Lilanová Emília
Mieres Jozef
Nekoranec Pavol
Neumann Michal
Staníková - Zelná Jana
Stupavský Viliam
Ševčík Juraj
Ševčíková Veronika
Škuta Miroslav
Šplmáková Alena
Švaňa Jozef
Švaňa Peter
Trúhly Jozef
Vozáriková Alţbeta
Denné štúdium 1984/85 - odbor
strojárstvo
4. C - tr. uč. Ing. Marián Čuntala
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Barošinec Miloš
Becová Emília
Bednárik Ľuboslav
Bukovanová Mária
Dočkálek Pavol
Drndová Jarmila
Gaňa Ľubomír
Hanus Tibor
Hlačik Pavol
Káčer Emil
Klanduch Miroslav
Králová Helena
Kubíková Antónia
Kutlíková Miroslava
Loncová Janka
Majcher Ján
Maťková Alena
Matuškovič Luboš
Neuman Juraj
Rebeťáková Elena
Šlopková Iveta
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Špalek Milan
Tatarčiaková Helena
Tomaš František
Vajdová Marta
Vlčková Anna
Wetter Roman
Zuziak Dušan
Ţilinčárová Iveta
Denné štúdium 1984/85 - odbor
strojárstvo
4. D - tr. uč. Ing. Andrej Hill
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Burda Milan
Brezinová Alena
Dávidík Miroslav
Dobrovodský Daniel
Gazdíková Alena
Gaţová Zuzana
Grečnárová Iveta
Hodasová Miroslava
Hrubá Anna
Jelínek Milan
Káčeríková Lýdia
Kňazovič Ján
Kocúrová Jana
Kubenová Adriana
Kučová Mária
Kuderavá Jana
Lovišek Emanuel
Majerčík Peter
Majerčíková Oľga
Mičo Vladimír
Miksák Ján
Mindeková Alena
Pápeţová Mária
Praznovcová Viera
Priečko Peter
Raček Marian
Sagánová Jana
Solár Juraj
Štrba Michal
Štrba Peter
Vojtyla Leonard
Denné štúdium 1984/85 - odbor
strojárstvo
4. E - tr. uč. Ing. Pavol Stráňava
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Cesneková Jana
Cesneková Ľuba
Gašperáková Jana
Hajduk Peter
Halada Eduard
Heglasová Anna
Jargaš Miroslav
Jaššová Eva
Krellová Jarmila
Kubánek František
Kubicová Anna
Kubíkova Zdenka
Kvičala Štefan
Laš Stanislav
Lazárová Monika
Ligač Štefan
Lodňan Jaroslav
Macašek Ján
Macejková Mária
Machynová Mária
Masár Róbert
Mičáková Boţena
Minárik Róbert
Pijak Vladimír
Remeková Renáta
Stašík Miloš
Sucháňová Iveta
Šoška Jaroslav
60. výročie zaloţenia školy
29. Turčanová Marta
30. Uher Ľubomír
31. Vejrosta Milan
1985/86
Denné štúdium 1985/86 - odbor
strojárstvo
4. A - tr. uč. Ing. Karol Šugho
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Bričkovský Rastislav
Bytčánek Peter
Cabúková Jana
Čmárik Ján
Čavajda Miloš
Gróf Marián
Hájek Zdeněk
Hluzák Jozef
Honíšek Jaroslav
Janec Tibor
Káčer Kamil
Karas Martin
Kerák Jozef
Krajči Dušan
Kuchárová Iveta
Kulla Alojz
Kuzmíková Elena
Lišková Alena
Mucha Jaroslav
Ondreáš Peter
Papanová Milada
Salát Peter
Skokan Ivan
Sniegoňová Dana
Vajda Ján
Denné štúdium 1985/86 - odbor
strojárstvo
4.B - tr. uč. Ing. Alexander
Orlinský
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Belák Jaroslav
Belej Pavol
Birková Marta
Birkusová Oľga
Blaţek Jozef
Cerchlanová Alena
Čerchlan Peter
Dolinay Marián
Dorociak Vladimír
Duchoň Peter
Frková Ľubica
Gardlíková Dana
Hlava Jozef
Hlubina Ján
Jaššo Jaroslav
Kováčik Jozef
Kubošek Miroslav
Maštalír Pavol
Matušný Peter
Mikolaj Igor
Olešňaník Jozef
Oravec Daniel
Sapietová Dagmar
Školníková Iveta
Šušoljaková Helena
Švaňová Ľubomíra
Zbončák Emil
Denné štúdium 1985/86 - odbor
strojárstvo
4.C - tr. uč. Ing. Ján Pribilinec
1. Brisuda Vladimír
2. Brniak Milan
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Bubláková Iveta
Ciesar Ivan
Cingel Slavomír
Dragoun Richard
Gazdík Vladimír
Harkabus Ivan
Ivančíková Mária
Jurčík Stanislav
Jurišta Róbert
Kavuliaková Renáta
Koubeková Renáta
Kubala Ladislav
Maslík Ľuboslav
Kubačková Monika
Nagyová Ingrid
Neomány Ivan
Olešňan Ján
Páter Ivan
Pisárik Stanislav
Potočár Milan
Truchlíková Dana
Zacko Vladislav
Denné štúdium 1985/86 - odbor
strojárstvo
4.D - tr. uč. Ing. Alojz Ďurica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Beniačová Renáta
Blaho Viliam
Blanka Loncová
Cabuk Ľubomír
Čimbora Marián
Danišková Lenka
Gardlo Miroslav
Gavláková Elena
Haffner Peter
Horčičiak Josef
Jelša Peter
Kopásek Rudolf
Krajčí Vladimír
Mikulová Monika
Minár Jozef
Ohrádková Oľga
Ondrášek Peter
Országhová Adriana
Pagáčová Daniela
Panáček Róbert
Púček Kamil
Samková Mária
Strýček Vladimír
Svrčková Lenka
Ševčík Juraj
Šimoník Peter
Štaffenová Ľubica
Šutek Miroslav
Turianová Beáta
Verguliak Vladimír
Zachar Július
Denné štúdium 1985/86 - odbor
strojárstvo
4.E - tr. uč. Adriana Mokáňová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Barčíková Katarína
Betínska Alena
Bielešová Jarmila
Buček Milan
Cinko Peter
Čambalová Jozefa
Ďaďo Peter
Droštín Milan
Golis Jaroslav
Husáriková Judita
Chovanec Pavol
Jančiga Stanislav
Jánošová Alena
Jendrušák Jozef
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Kačeriak Ján
Kamenár Karol
Krčmárik Jozef
Kubalová Helena
Kubík Ivan
Lovas Peter
Matis Peter
Maţgút Ján
Mihok Jozef
Paluch Štefan
Paučin Stanislav
Pišová Zuzana
Pollák Ivan
Porubčanský Richard
Repkovská Renáta
Šotkovský Jaroslav
Višňovský Igor
1986/87
Denné štúdium 1986/87 - odbor
strojárstvo
4. A - tr. uč. Jana Paršová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Bučkuliak Ján
Cechová Iveta
Čambora Dušan
Janáčik Rudolf
Jarošová Boţena
Kačeriak Jaroslav
Kadrliak Štefan
Kavecký Miroslav
Kropilaková Erika
Kubaštík Ľubomír
Lašš Miloš
Lizoňová Ľubica
Macurová Jana
Marek Daniel
Ondrušová Jana
Ošipaníková Boţena
Salanci Pavol
Sláviková Eva
Stranianek Rastislav
Svrčková Jana
Šulgan Milan
Švancár Milan
Urbánek Milan
Valčuhová Emília
Vlkovič Jozef
Vnuková Marta
Závodský Peter
Denné štúdium 1986/87 - odbor
strojárstvo
4. B - tr. uč. Ing. Viktor Kais
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Banáš Peter
Bobáňová Jana
Bordášová Dagmar
Cmárová Anna
Danišek Peter
Dudík Ján
Greguš Ján
Hamacek Jozef
Hartiník Miroslav
Hôrečná Jana
Jungová Ingrid
Kasáková Jana
Kopera Róbert
Kráľ Jozef
Kupka Pavol
Martinčeková Alena
Michalík Peter
Minhulín Peter
Palica Peter
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Poledňáková Jana
Sibyla Karol
Sihelník Miroslav
Šípková Eva
Šuleková Gabriela
Švábiková Boţena
Trúchly Martin
Vároš Ján
Vendrinská Jaroslava
Veveričíková Eva
Denné štúdium 1986/87 - odbor
strojárstvo
4. C - tr. uč. Darina Dupkalová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Birošíková Kvetoslava
Čamborová Viera
Činčera Ján
De-Riggo Róbert
Ďuračík Roman
Ďuricová Anna
Frišo Pavol
Galko Juraj
Igľár Jaroslav
Jaššo Pavol
Jurga Pavol
Kavacký Róbert
Knihová Katarína
Koháková Marta
Koledová Monika
Kopták Miroslav
Kubala Miroslav
Kucharčík Peter
Kulla Štefan
Lahuta Peter
Lysíková Alena
Minárik Marcel
Peterka Vlastimil
Štrbová Gabriela
Šutá Iveta
Veselá Alena
Denné štúdium 1986/87 - odbor
strojárstvo
4. D - tr. uč. Ing. Karol Šugho
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Danková Ľubica
Dorociak Anton
Geletová Zuzana
Hámorošová Katarína
Hodásová Eva
Hrošovská Viera
Hrtúsová Marta
Choluj Jozef
Jančula Juraj
Juriš Peter
Kajánek Anton
Kulla Anton
Kulla Štefan
Kultán Miroslav
Marčáková Mária
Mlkviková Anna
Motošická Renata
Munďierová Iveta
Ondruš Marián
Pistovčák Alexander
Rerich Igor
Romaník Jozef
Rypák Pavol
Slovák Ľubomír
Sojková Anna
Šuliaková Viera
Zuziak Daniel
Ţarnovický Ján
53
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
Denné štúdium 1986/87 - odbor
strojárstvo
4. E - tr. uč. Ing. Ján Sýkorčin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Bydlošáková Marcela
Dolníková Elena
Halúzka Anton
Hanec Ján
Holiačová Mária
Holičárová Terézia
Jantulík Miroslav
Korduliaková Iveta
Lúčan Miroslav
Malík Ivan
Malíková Erika
Matej Stanislav
Nekorancová Dagmar
Nogová Jana
Pavlík Mário
Petrák Jozef
Pišová Margita
Poláček Pavol
Šidlo Cyril
Tordová Soňa
Valík Milan
Sňahničan Dušan
1987/88
Denné štúdium 1987/88 - odbor
strojárska konštrukcia
4.A - tr. uč. Kazimíra
Sýkorčinová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Beňadik Ľubomír
Daňo Dušan
Doboš Anton
Ďuriš Miroslav
Golis Štefan
Hanzel Ľuboš
Hulák Marián
Hurtoš Jozef
Jakubíková Katarína
Jašík Vladimír
Kačeriak Ladislav
Kirner Peter
Klimačková Soňa
Kolma Radoslav
Kotuláč Roman
Kukučík Miroslav
Kulinová Iveta
Maliar Milan
Matyasová Alena
Michalčák Pavol
Mikolaj Pavol
Mikundová Andrea
Minarovič Roman
Moravčík Ľuboš
Palarec Peter
Suran Ivan
Sýkora Stanislav
Turčániová Alica
Valičková Marcela
Vraňák Róbert
Denné štúdium 1987/88 - odbor
strojárska konštrukcia
4.B - tr. uč.
Ing. Alojz Ďurica
1.
2.
3.
4.
5.
54
Bebčák Jozef
Beláček Dušan
Čiţniar Peter
Drnda Vladimír
Galgánek Pavol
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24
Jaššo Ľubomír
Kopas Zdeno
Kotek Peter
Kováček Štefan
Krella Ján
Krkošková Jaroslava
Krupa Daniel
Kucharčík Štefan
Milecová Iveta
Mravcová Janka
Novák Marcel
Papajčíková Alena
Sekáčová Ľubica
Ševčíková Dana
Švaňa František
Toman Peter
Vanoch Tibor
Vašek Miroslav
Arendárik Peter
Denné štúdium 1987/88 - odbor
prevádzkyschopnosť
výrobných zariadení
4.C - tr. uč. Ing. Jozefína
Šimáková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Adamčík Ján
Bílešová Eva
Brezina Marián
Dorociak Štefan
Gašpierik František
Gelačák Jaroslav
Hanzel Ľubomír
Hládek Eugen
Hroš Slavomír
Katrenčin Peter
Kazimír Jaroslav
Klimek Ľubomír
Krohová Ľuba
Matiašková Dagmar
Michálik Ján
Novák Peter
Račko Ján
Richter Ján
Ságová Anna
Sekera Jozef
Slotová Danka
Stančeková Dana
Sučík Pavol
Šeliga Alojz
Vojtková Lenka
Závodský Rastislav
Denné štúdium 1987/88 - odbor
automatizačná technika
4.E - tr. uč. Ing. Eva Neveselá
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Berešík Tibor
Bíleš Marián
Cabadaj Jozef
Ciprich Jozef
Cisárik Juraj
Čanecký Michal
Gazdík Ivan
Grečný Michal
Halás Igor
Kapšo Ľubomír
Kaličák Rastislav
Kollár Branislav
Konštiaková Alena
Kubanda Ján
Kubica Pavol
Lukáč Rudolf
Olbert Viktor
Ozsvald Radoslav
Pakanec Tomáš
Polet Miroslav
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Straka Pavol
Šišová Viera
Turiaková Anna
Vlček Silvester
Vranček Ivan
Zajacová Jarmila
Denné štúdium 1987/88 - odbor
automatizačná technika
4.D - tr. uč. Ing. Jaroslav Šidlo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Bedlek Tibor
Čapičík Vladimír
Čečko Ľuboš
Duben Jaroslav
Fekeč Rastislav
Franeková Terezie
Chládek Erik
Kais Róbert
Kobrtek Peter
Kvasnica Igor
Kysučan Peter
Lisko Daniel
Medvecký Miroslav
Miloň Ján
Mindek Ľubomír
Ozaniaková Janka
Sedlák Dušan
Šenkery Ľuboš
Škybraha Peter
Štrba Milan
Šutek Juraj
Targoš Peter
Trebulová Marta
Tutka Marián
Vahančík Tibor
Vavríková Dana
Zajaček Vladimír
Zuziak Juraj
Ţiaková Iveta
1988/89
Denné štúdium 1988/89 - odbor
strojárska technológia
4.A - tr. uč. Ing. Pavol Stráňava
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Belko Jozef
Berešík Jozef
Dedič Róbert
Falát Pavol
Gazdík Stanislav
Halas Róbert
Holeša Marián
Holička Peter
Hrudal Ivan
Jurčo Richard
Kavčák Ľubomír
Klus Slavomír
Krišica Ján
Kubaščík Kamil
Kubatková Dana
Michalko Ivan
Minárik Daniel
Moják Peter
Mucha Anton
Nekorancová Ruţena
Nekoranec Marcel
Paštrnák Miroslav
Piesecký Peter
Rentka Roman
Šalata Miloš
Trebula Ján
Denné štúdium 1988/89 - odbor
strojárska konštrukcia
4.B - tr. uč. Ing. Marián Čuntala
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Bieliková Danka
Capek Jaroslav
Cipko Peter
Ihelková Mária
Isteník Rastislav
Janura Roman
Kaduch Peter
Kompf Rudolf
Kozánek Ladislav
Krajčí Peter
Krenţeláková Anna
Kučerík Jozef
Maceková Jana
Mravec Peter
Nekoraníková Anna
Oravec Peter
Pekár Ľuboš
Rentka Rudolf
Slamka Tomáš
Suriak Ján
Svrček Ján
Sýkora Peter
Šramko Milan
Tomek Karol
Urbánek Peter
Vrabec Ján
Zuziaková Alena
Denné štúdium 1988/89 - odbor
prevádzkyschopnosť
výrobných zariadení
4.C - tr. uč.Ing. Andrej Hill
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Bančák Miloslav
Birkusová Ingrid
Buchta Jaroslav
Fiťma Milan
Flórek Ľubomír
Gabriš Vladimír
Harnasová Anna
Chnúrik Peter
Játi Richard
Králik Rudolf
Lopušan Peter
Mĺkvik Anton
Mrázik Miroslav
Odrobiňák Anton
Palan Juraj
Paršo Stanislav
Perďochová Jana
Stupárková Henrieta
Škorvánek Roman
Šurab Peter
Turský Boris
Vančo Andrej
Vydra Marián
Denné štúdium 1988/89 - odbor
automatizačná technika
4.D - tr. uč. Marta Jedličková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Bílešová Marianna
Broz Róbert
Dráb Ľubomír
Ďurana Igor
Gavlák Peter
Gavlas Milan
Groma Albert
Hlavatý Ľubomír
Horeličan Ján
Hotera Peter
Hríň Dušan
Kolkusová Miroslava
60. výročie zaloţenia školy
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Kollár Jozef
Kotrbanec Norbert
Krčmárik Ladislav
Kubica Róbert
Kučerík Rudolf
Maják Peter
Masár Viktor
Mekiňa Martin
Neveselý Ľuboš
Ochodničan Marián
Podolák Roman
Rábik Richard
Sibyla Radoslav
Stanko Milan
Szabadoš Richard
Šlapka Rastislav
Špirec Dušan
Tichý Pavol
Vaculín Marián
Vlčková Jarmila
Zehnal Roman
Denné štúdium 1988/89 - odbor
automatizačná technika
4.E - tr. uč. Mgr. Eleonóra
Škereňová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Badurová Františka
Baláţ Jaroslav
Baránek Ondrej
Bollo Jaroslav
Ďúgelová Drahomíra
Fraštia Emil
Funtek Jaroslav
Funtek Peter
Homola Vladimír
Hrušková Jarmila
Choma Peter
Jambor Ján
Janíček Peter
Jozek Milan
Juriš Miloš
Kocmánková Danka
Korenčík Jaroslav
Koţák Martin
Krištofíková Alena
Kubík Peter
Mackovčák Pavol
Machovčiak Jaroslav
Milo Ladislav
Mindek Stanislav
Mojtová Dana
Mravec Juraj
Mrázik Ľuboš
Podolák Juraj
Sovík Tibor
Staškovan Martin
Šimún Peter
Zagrapan Milan
Zajacová Alena
Denné štúdium 1989/90 - odbor
strojárstvo
4. A - tr. uč. Ing.Kazimíra
Sýkorčínová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Baláţ Jaroslav
Balošák Zdenko
Belan Miroslav
Brezániová Daša
Bury Pavol
Dyrczyk Ladislav
Halúsková Zuzana
Hlúšek Miroslav
Ilenčík Peter
Jargaš Igor
Jaroščiak Rastislav
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Jurčík Róbert
Klieštik Rudolf
Koţdoňová Adela
Kríţek Jiří
Krško Peter
Kubalík Jozef
Kuljovský Ľubomír
Kýšková Eva
Lokša Ľubomír
Lučan Ján
Macejík Ján
Salátová Beáta
Sloviak Jozef
Šulek Peter
Tichý František
Tomašovič Dušan
Turčanová Katarína
Zvarík Roman
Denné štúdium 1989/90 - odbor
strojárska technológia
4. B - tr. uč. Ing. Alexander
Orlinský
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Badúšek Richard
Balamucký Ľubomír
Bazger Rastislav
Belák Stanislav
Bugáňová Anna
Capek Martin
Cyprich Peter
Holienčík Ondrej
Horeličan Marián
Janíková Jana
Janská Iveta
Kassay Miroslav
Kassay Peter
Kopera Róbert
Klušák Jozef
Kutlíková Alena
Mikovčák Miroslav
Mintál Ján
Mravec Ján
Neumannová Andrea
Purašová Lenka
Straka Richard
Šeliga Ivan
Ševčík Róbert
Šimaliak Pavol
Šúlek Róbert
Ulický Stanislav
Vráblová Ľubomíra
Denné štúdium 1989/90 - odbor
strojárska konštrukcia
4. C - tr. uč. Ing. Alojz Ďurica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Belánec Stanislav
Birtus Miloš
Dybala Ondrej
Ftorek Miroslav
Gregor Martin
Halásová Adriana
Hrtús Josef
Kováč František
Kubaščíková Marta
Kučák Peter
Loj Karol
Melicher Miroslav
Mozol Stanislav
Olejko Milan
Papánová Stela
Pilc Peter
Rebeťák Július
Rečka Pavol
Skokan Vladimír
Svrček Miroslav
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Ševčík Stanislav
Šmárik Marián
Špirec Róbert
Tomášek Dušan
Vendrinský Pavol
Vrábel Milan
Petrová Gabriela
Denné štúdium 1989/90 - odbor
automatizačná technika
4. D - tr. uč. Eleonóra Janičáková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Belicová Jana
Bielik Igor
Bosý Branislav
Cabadaj Miloš
Fonš Milan
Funtek Miroslav
Hlad Miroslav
Horváth Marián
Jakubíková Boţena
Jerguš Miroslav
Klieštik Tomáš
Komzala Pavol
Kašík Vladimír
Košťál Branislav
Krupa Radovan
Kulasová Iveta
Lazárek Juraj
Lučan Marcel
Neveďal Marián
Ondruš Ladislav
Padyšák Miroslav
Papán Július
Rojková Erika
Roman Miloš
Stenchláková Ingrid
Sýkorová Gabriela
Tatarka Roman
Valárik Tibor
Vnuk Peter
Denné štúdium 1989/90 - odbor
automatizačná technika
4. E - tr. uč. Mária Michalková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Duras Roman
Gašper Radovan
Glamoš Miroslav
Griga Pavol
Hanzelová Eva
Húťava Roman
Chupek Jozef
Jakuš Radovan
Jašurek Vladimír
Knapec Juraj
Kríţek Stanislav
Krupík Jozef
Kubačková Zdena
Kubašková Jarmila
Kubicová Iveta
Kučák Vladimír
Kupka Peter
Martinec Ľubomír
Michálek Dušan
Pavlíková Katarína
Potočár Miroslav
Rumanová Jaroslava
Ursiny Stanislav
Vnuk Stanislav
Ţidek Rastislav
Ţidek Roman
1990/91
Denné štúdium 1990/91 - odbor
strojárska technológia
4. A - tr. uč. Ján Pazdúr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Baránek Ľubomír
Blahuta Marian
Borisová Iveta
Brezániová Andrea
Cyprich Ivan
Čepelová Zuzana
Čerňanská Ivana
Fraštia Ľubor
Hudec Jozef
Jurgová Jarmila
Kopas Peter
Krupicová Aneta
Kubička Peter
Kyris Ján
Lenčéš Karol
Macura Martin
Marčan Slavomír
Mäkký Pavol
Míča Miroslav
Morkryš Miloš
Mrmus Peter
Novák Pavol
Nový František
Puškár Roman
Riecka Martina
Sýkora Ján
Valášek Miroslav
Hrankay Peter
Denné štúdium 1990/91 strojárska konštrukcia
4. B - tr. uč.
Ing. Ladislav Galvánek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Čuboň František
Frniaková Katarína
Gašperák Jaroslav
Hudec Peter
Jedinák Anton
Jurčaga Pavol
Karasová Alena
Klimek Pavol
Koniar Igor
Kučák Stanislav
Kulla Ladislav
Lendel Juraj
Líška Juraj
Majchrák Radovan
Marec Miroslav
Mikolajová Terézia
Mordáč Peter
Ondreáš Vladímír
Potočár Ladislav
Stasinková Renáta
Stopka Jozef
Špaldoňová Alena
Truchlík Jozef
Vavricová Daniela
Veselý Miloš
Vorek Marian
Denné štúdium 1990/91 - odbor
prevádzkyschopnosť
výrobných zariadení
4. C - tr. uč. Ing. Karol Šugho
1. Adamcová Eva
2. Brisučiak Miroslav
55
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Čupka Roman
Fojtík Miroslav
Grochal Peter
Holtánová Jaroslava
Hranec Jozef
Chovaniak Jozef
Chromiak Juraj
Chrenko Jozef
Jakubík Ľubomír
Jambor Daniel
Jochman Richard
Koţák Rastislav
Kubalíková Lenka
Kubinec Marián
Kvašňovský Peter
Labajová Katarína
Mlynár Miloš
Mrvečka Marcel
Olešňan Vladimír
Poništová Jarmila
Rusnák Peter
Sedláková Adriana
Stančo Ľubomír
Švaňa Štefan
Tlučák Jozef
Uskoba Ján
Denné štúdium 1990/91 - odbor
automatizačná technika
4. D - tr. uč. Ing. Ján Sýkorčin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Baláţ Peter
Brezňan Martin
Brvnišťan Miroslav
Cíger Ján
Cyprichová Dagmar
Filipková Ivana
Fupšová Janka
Hanuška Róbert
Hrubá Renáta
Hrubý Radovan
Hundák Ivan
Chorvát Peter
Ivánek Jozef
Janká Miroslava
Januta Rudolf
Jedinák Roman
Kanderová Boţena
Kotrč Miloš
Koţáková Zuzana
Kuljovský Aleš
Liška Marian
Mariaková Jaroslava
Markovič Peter
Maţgút Peter
Mihalda Marián
Murčo Miroslav
Nekorancová Monika
Nemec František
Onofrej Roman
Sandanusová Mária
Srvátka Peter
Stranovský Igor
Šemkár Miloš
Šilhár Jozef
Šimčisková Monika
Denné štúdium 1990/91 - odbor
automatizačná technika
4. E - tr. uč. Darina Dupkalová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
56
Beran Stanislav
Borák Jaroslav
Brodňan Martin
Budke Roman
Čuntalová Silvia
Daniška Ľubomír
7. Dolinajcová-Panáková
Andrea
8. Janíček Igor
9. Játiová Amália
10. Jendrušáková Nikoleta
11. Kačmár Peter
12. Kobrtek Pavol
13. Korený Ivan
14. Kovalíková-Cádrová Alena
15. Králik Daniel
16. Kubala Pavol
17. Máček Augustín
18. Malacký Peter
19. Mrekajová Jolana
20. Nuemanová Miroslava
21. Ondák Rastislav
22. Ondrušková Soňa
23. Ozaniak Jaroslav
24. Pavlisová Miroslava
25. Podmanický František
26. Pokoj Stanislav
27. Randík Miroslav
28. Rebroš Roman
29. Ševčík Ladislav
30. Škulec Róbert
31. Tichák Milan
32. Túček Rudolf
33. Urban Pavol
34. Varoš Patrik
35. Ţideková Viera
1991/92
Denné štúdium 1991/92 – odbor
strojárska technológia
4. A - tr. uč. Magdaléna
Pavlovičová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Baránek Marián
Baumgartner Daniel
Čuboňová Marcela
Ďurana Pavol
Hagen Martin
Horvančáková Blaţena
Hudecová Lenka
Chylý Miroslav
Jurga Róbert
Kohút Pavol
Krasňan Róbert
Kubala Vladimír
Kuljovský Stanislav
Leibiczer Erich
Macura Peter
Marčišová-Králiková Viera
Marušák Ján
Mestická Zuzana
Michalová Ivana
Mrázil Ján
Muller Richard
Okuliar Ladislav
Oláh Ľudovít
Pavlusíková Iveta
Riečičiar Vladimír
Roman Marián
Rovňan Ondrej
Šidlo Štefan
Šimaljak Martin
Školníková Katarína
Vojtek Peter
Zákopčan Róbert
Denné štúdium 1991/92 - odbor
strojárska konštrukcia
4. B - tr. uč. Ing. Alojz Ďurica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Beňo Jozef
Burger Marián
Čuboň Jozef
Danišková Anna
Fillnerová Lenka
Gazdík Miroslav
Hobola Róbert
Hottmar Michal
Chovanec Martin
Kovalčík Richard
Kuttelwascher Miloš
Ligocká Jarmila
Macek Richard
Masár Rudolf
Mičian Miloš
Michalíková Mária
Neuschl Slavomír
Padyšák Vladislav
Pytlová Anna
Serafínová Eva
Svrčková Viera
Šebesta Tomáš
Šimášková Erika
Šinal Andrej
Škovránková Mária
Šmehylová Alexandra
Trlíček Ľuboš
Valašková Monika
Valčuha Jozef
Virdzek Peter
Denné štúdium 1991/92 – odbor
prevádzkyschopnosť
výrobných zariadení
4. C - tr. uč. Ing. Ladislav
Galvánek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Barčák Jozef
Bebčáková Gabriela
Blahut Branislav
Burger Rastislav
Čanecká Gabriela
Časnochová Andrea
Časnochová-Michnicová
Michaela
Ďuratná Marcela
Ďurošková Anna
Gašinec Vladimír
Harciník Ľuboslav
Chmurčiaková Daniela
Komţík Vladimír
Liščák František
Marčišová Marcela
Michalčík Marián
Nekorancová Antónia
Paseka Vladimír
Piš Peter
Rábik Róbert
Rerich Juraj
Slučiak Vladimír
Šamajová Ľudmila
Ševčíková Zuzana
Šidlová Soňa
Šlapka Milan
Vajdík Pavol
Záhradník Slavomír
Zelinová Petronela
Ţák Jaroslav
Denné štúdium 1991/92 - odbor
automatizačná technika
4. D - tr. uč. Jana Paršová
1.
2.
3.
4.
Bárdy Michal
Belák Zdenko
Cigánik Marián
Dupkala Pavol
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Hurtoš Vladimír
Chleban Marcel
Chovaňák Peter
Kačiríková Martina
Kasajová Andrea
Kopačka Marián
Kováč Marián
Kováčová Janka
Koza Miroslav
Král Róbert
Kubicová Gabriela
Kubíková Katarína
Marčan Miloš
Neslušan Roman
Onofrejová Adriana
Ovšonka Branislav
Panák Martin
Podmanická Stanislava
Pollák Dušan
Raček Emil
Slíţ Július
Strašík Marián
Šušlík Branislav
Uherkovichová Jana
Denné štúdium 1991/92 - odbor
automatizačná technika
4. E - tr. uč. František Omasta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Čelko Miroslav
Červeník Jaroslav
Dolinajcová Miroslava
Dupkala Marián
Hreus Kamil
Janáčková Ivana
Jánošík Jozef
Kasmanová Eva
Kirnerová Erika
Krištofík Pavol
Krkošová-Škorvánková
Milada
Lapšanský Peter
Lištvan Jozef
Michalčák Peter
Mitrenga Roman
Poláčková Gabriela
Polák Miroslav
Rafaj Marián
Svrček Milan
Šarlay Jozef
Ščambová Andrea
Školová Iveta
Števula Jaroslav
Tarabová Daniela
Višňák Peter
Vondráčková Miriam
Záhradník Marek
Zbín Václav
1992/93
Denné štúdium 1992/93 - odbor
strojárska technológia
4.A - tr. uč. Ing. Pavol Stráňava
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Čučo Ľubomír
Fiťma Patrik
Holienka Ján
Hrubý Ján
Janík Peter
Jedinák Stanislav
Košša Stanislav
Kupčák Ján
Kvašňovský Pavol
Liptáková Tatiana
60. výročie zaloţenia školy
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Lisko Peter
Lokajová Ţaneta
Majchráková Ţaneta
Mečár Dušan
Milučky Stanislav
Mrmusová Gabriela
Olejková Iveta
Pilc Marek
Podolák Ján
Salajová Lucia
Sedlák Patrik
Smatana Michal
Soviar Milan
Stráňavová Jana
Šišaj Ľubomír
Šugho Peter
Švecová Bronislava
Tabaček Pavol
Valová Monika
Ţabka Miroslav
Denné štúdium 1992/93 - odbor
strojárska konštrukcia
4.B - tr. uč. Ing. Jozefa Šimáková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Bariak Dušan
Belaník Peter
Čička Peter
Čičmanová Martina
Gašo Radoslav
Gerebenitsová Andrea
Hrtús Peter
Kajánek Peter
Karul Michal
Kupčák Roman
Lajčiak Miloš
Ligačová Andrea
Nemček František
Orieščik Marián
Padyšák Róbert
Pekara Martin
Repa Roman
Seidl Miloslav
Slováková Petra
Stráňavová Zdenka
Svrček Tibor
Šamaj Peter
Škvarna Štefan
Tabak Ľuboslav
Trnovec Marián
Denné štúdium 1992/93 - odbor
prevádzkyschopnosť
výrobných zariadení
4.C - tr. uč. Ing. Andrej Hill
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Barbořák Bronislav
Boleček Stanislav
Bzdilík Jozef
Jančiová Andrea
Kačeriak Viliam
Kavalier Dalibor
Kolembus Peter
Kormanová Jana
Krcho Róbert
Kubaščik Igor
Kysela Pavol
Malichová Jana
Markovič Roman
Michalíková Lenka
Murárik Peter
Ondrašina Ľudovít
Potočný Miroslav
Račková Eva
Strýček Marian
Špitová Silvia
Švec Peter
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Tkáčik Petr
Ukrop Ján
Valášek Patrik
Vaverčák Anton
Verguliak Peter
Zapaľačová Jana
Ţiačiková Monika
Ţiak Vladimír
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Denné štúdium 1992/93 - odbor
automatizačná technika
4.D - tr. uč. Ing. Jaroslav Macúš
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Alexík Samuel
Berešíková Zuzana
Blahuta Vladimír
Buček Peter
Danišek Pavol
Djablík Boris
Galvánek Peter
Haţík Jozef
Hmíra Peter
Chmurčiaková Monika
Ilovský Peter
Imrichová Kateřina
Janíková Lenka
Juriš Jozef
Košša Martin
Kuric Dušan
Lastovica Mário
Lovásová Monika
Machovčák Ladislav
Mrekaj Igor
Oszvald Peter
Podpleský Vladimír
Repkovská Renáta
Svrček Ladislav
Ščambová Andrea
Škorník Marián
Šulek Ladislav
Tabaček Roman
Tichánková Iveta
Tomašec Jozef
Valáriková Silvia
Zjavka František
Vicen Zoltán
Denné štúdium 1992/93 - odbor
automatizačná technika
4.E - tr. uč. Eleonóra Škereňová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Andelová Slávka
Beňo Branislav
Borák Vladimír
Cisárik Martin
Cvik Pavol
Čierňavová Katarína
Daníšek Marián
Florek Jozef
Fonš Peter
Határ Eduard
Horák Marián
Hozák Róbert
Hrínová Andrea
Kotrbanec Boris
Kubinová Marcela
Kuljovský Marián
Kusendová Gabriela
Majerík Rastislav
Mariňák Peter
Michalíková Jana
Neslušan Roman
Pálešová Petra
Poliaková Zuzana
Radolský Peter
Rakovská Katarína
Smolka Jaroslav
Staškovan Rastislav
Svrček Jaroslav
Sýkora Miroslav
Ščury Marián
Timkanič Boris
Vavrek Andrej
Vlčko Jozef
Ţibrún Peter
1993/94
Denné štúdium 1993/94 - odbor
strojárska technológia
4.A - tr. uč. Kazimíra
Sýkorčinová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Kuric Ján
Adámková Katarína
Brezňan Miloš
Čimborová Marcela
Ďurčanský Ladislav
Ďurina Roman
Holienka Karol
Holtán Ľubomír
Kniha Martin
Koleňáková Stanislava
Kuba Maroš
Kučík Miloš
Ligačová Ivana
Lubelan Alexander
Madigár Ján
Melišík Mário
Mestický Ladislav
Mindeková Magda
Mlích Andrej
Paluška Marián
Sabela Ján
Skácel Juraj
Svrček Róbert
Ševčík Pavol
Tabak Róbert
Ţiačik Marián
Denné štúdium 1993/94 - odbor
strojárska konštrukcia
4.B - tr. uč. Ing. Ďurica Alojz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Ďurana Vladimír
Ficek Stanislav
Flašík Pavol
Galuška Marián
Gaţo Peter
Hodas Ivan
Hoffmann Pavol
Janţo Andrej
Jašurek Martin
Krajča Ján
Kysela Jozef
Machovčák Ján
Mariniaková Zuzana
Mintál Martin
Olejníková Silvia
Paluga Miloš
Pospíšil Juraj
Ruttkayová Silvia
Smreček Vladimír
Srvátka Pavol
Straňanek Jozef
Suchár Pavol
Suchoňová Katarína
Tichý Ján
Turiaková Jana
Vaňovič Roman
Vrábel Peter
Denné štúdium 1993/94 - odbor
strojárstvo
4.C - tr. uč. PaedDr. Oľga
Ďurinová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Bado Marián
Comorek Miroslav
Filipek Rastislav
Grešnerová Jarmila
Hoffmann Erik
Hollý Branislav
Hudec Gregor
Hulín Rastislav
Kotek Pavol
Kotschyová Martina
Kováčech Martin
Lagíňová Martina
Macejík Marek
Macúš Sven
Majcherová Ivana
Maliar Milan
Matyas Karol
Nečeda Marián
Ondrúšek Miloš
Pazderník Daniel
Pekár Marek
Piš Pavol
Prívara Rastislav
Skála Radim
Soviar Ľuboš
Sovíková Emília
Tichý Marcel
Denné štúdium 1993/94 - odbor
automatizačná technika
4.D - tr. uč. Eleonóra Janičáková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Dadaj Marian
Delinčák Peter
Droštin Miroslav
Ďurana Peter
Ďurčanová Denisa
Futák Tomáš
Gašková Katarína
Gonščák Pavol
Hanusa Jaroslav
Hmíra Dušan
Hrnko František
Chilý Roman
Janíčková Petra
Janíková Jarmila
Jaroš Ján
Jaššo Milan
Jnačařik Marián
Kajánek Marián
Kotula Ján
Krajčí Štefan
Kráľ Jaroslav
Krelová Ţaneta
Krcho Peter
Kučák Roman
Lacko Peter
Lašo Vladimír
Nekoranec Ľubomír
Pilka Jozef
Poláček Pavol
Surovka Ladislav
Sýkora Radoslav
Turský Miroslav
Vavreková Lenka
Vršanský Juraj
Denné štúdium 1993/94 - odbor
automatizačná technika
4.E - tr. uč. Mária Michalková
1. Capek Roman
57
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Duraj Marián
Feňo Ivan
Gašpierik Marián
Honíšek Pavol
Hutková Monika
Chobot Ľubomír
Chuděj František
Játi Zdeno
Kantorík Ján
Kerak Peter
Kopásková Jana
Košťálová Ľubica
Kováč Jozef
Kuljovský Miroslav
Líška Milan
Maček Michal
Magera Tomáš
Minárik Andrej
Paţičanová Mariana
Polák Ján
Randík Róbert
Revaj Rudolf
Rýchlik Juraj
Sedlák Jozef
Stranianek Juraj
Štefanec Pavol
Števuška Ladislav
Talafa Peter
Vancel Róbert
Vnuk Ľuboš
Záborský Rastislav
Zbončák Zdenko
1994/95
Denné štúdium 1994/95 - odbor
strojárstvo stavba strojov
4.A - tr. uč. Ing. Pavol Stráňava
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Arendárik Peter
Bernát Milan
Brodek Peter
Buček Milan
Čajka Michal
Čimbora Stanislav
Hrivík Dušan
Hrivík Roman
Hrvoľ Branislav
Hutka Ľubomír
Chlebek Marián
Jasenovský Ľuboš
Kultán Peter
Kuric Jozef
Laš Marek
Laščiak Peter
Maliar Anton
Michel Roman
Mojský Peter
Olejšek Jozef
Paštrnák Marián
Rychlik Milan
Šimún Miloš
Šindel Miroslav
Šmárik Miloš
Štaffen Jaroslav
Šteiniger Juraj
Turčák Jozef
Vorek Roman
Denné štúdium 1994/95 - odbor
strojárstvo -technický
manaţment
4.B - tr. uč.Ing. Zdeno Játi
1. Bielik František
58
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Bielik Viktor
Čuntala Ján
Ďuráčik Jaroslav
Ďurkáč Juraj
Filová Mária
Hojdík Milan
Klotáková Anna
Kolkus Daniel
Kormanec Emil
Krupka Juraj
Kubena Stanislav
Kubinčánek Peter
Kusý Miloš
Mravec Marián
Oberta Róbert
Plaček Patrik
Plevková Slávka
Poláček Ľuboš
Rybárová Slávka
Stráňavová Iveta
Struhárová Jana
Šarina Roman
Školníková Andrea
Tomaníček Jaroslav
Zajačková Martina
Denné štúdium 1994/95 - odbor
strojárstvo diagnostika a servis
4.C - tr. uč.Ing. Karol Šugho
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Belaník Štefan
Galbavá Renáta
Griga Ján
Halvoník Vladimír
Hoferica Marián
Horváth Zdeno
Chochúľ Martin
Jankov Radoslav
Jedinák Peter
Kašpar Peter
Kolembus Ľubomír
Krčmárik Vladimír
Kvaššay Koloman
Látečka Michal
Lipták Peter
Materanka Ján
Mesiarik Ján
Muščík Adrián
Nenadál Lukáš
Stárek Roman
Stopka Jaroslav
Šimko Richard
Vajčovcová Miroslava
Višňovský Peter
Denné štúdium 1994/95 - odbor
automatizačná technika
4.D - tr. uč. Ing. Ján Sýkorčin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Adamec Jozef
Behúňová Jana
Cigánik Peter
Černák Oto
Dendis Miroslav
Fulier Ladislav
Hajnoč Marián
Haladej Jozef
Harvaník Pavol
Hrtús Miroslav
Hubočan Jozef
Chomová Stanislava
Jarabica Peter
Koleno Rastislav
Lisko Ľuboš
Litvík Peter
Lopušan Peter
Lopušan Tibor
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Mikolka Tibor
Padyšák Marián
Paňák Viliam
Poláček Radoslav
Rapušák Jozef
Slivka Milan
Štrba Radoslav
Švancár Peter
Trúchly Peter
Turianik Jozef
Vavro Andrej
Denné štúdium 1994/95 - odbor
automatizačná technika
4.E - tr. uč. Ján Pazdúr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Bobek Juraj
Dodulík Miroslav
Ďurech Michal
Ďurnek Róbert
Hrubý Miloš
Hruška Miloš
Chovanec Tibor
Janičina Peter
Kamenišťak Rastislav
Klimo Vladimír
Klučka Ján
Kotrč Ladislav
Kudláč Štefan
Kucharčík Ján
Laš Rudolf
Luprich Ján
Mičura Martin
Moško Dušan
Neslušan Karol
Pastierík Richard
Pauk Róbert
Polaček Peter
Riečičiar Michal
Schmidt Martin
Staník Martin
Širanec Ladislav
Šoška Róbert
Tatár Juraj
Virdzek Rastislav
1995/96
Denné štúdium 1995/96 - odbor
strojárstvo stavba strojov
4.A - tr. uč. Ing. Alojz Ďurica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Belošic Daniel
Blaho Peter
Cisárik Tomáš
Gončár Štefan
Herman Rastislav
Chrenšť František
Jerguš Marián
Kasaj Stanislav
Klukán Radoslav
Koštek Martin
Kotyra Martin
Kováčik Roman
Kubačák Miroslav
Mesiarik Miloslav
Mokáň Peter
Plevko Jaroslav
Potočár Pavol
Rovňan Radoslav
Sandanus Róbert
Stárek Pavol
Ščamba Ján
Školník Juraj
Šutek Tomáš
24. Tvrdý Michal
25. Valica Rastislav
26. Zborovančík Martin
Denné štúdium 1995/96 - odbor
strojárstvo technický
manaţment
4.B - tr. uč. Magdaléna
Pavlovičová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Adamec Peter
Barčiak Ivo
Bednár Michal
Belánik Roman
Bergerová Alena
Brčík Roman
Dadajová Erika
Dorínská Marcela
Ďurmek Milan
Gavlák Michal
Godálová Laura
Harant Miloš
Hurina Ľuboslav
Kmeť Mário
Košík Richard
Košťalová Iveta
Kozub Miroslav
Krasňanová Gabriela
Kubala Branislav
Máčková Martina
Máčková Zuzana
Měrka Marián
Nečeda Pavol
Poličková Viera
Stašíková Katarína
Svrčková Daniela
Trúchly Marián
Vlčková Erika
Denné štúdium 1995/96 - odbor
strojárstvo technický
manaţment
4.C - tr. uč. Ing. Ladislav
Galvánek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Broš František
Degner Vladimír
Hruška Peter
Chasník Adrián
Chovanec Norbert
Kozlík Eduard
Kroll Róbert
Krön Vladimír
Kubová Jana
Kučák Marián
Kučák Pavol
Kučák Zdenko
Kyzek Peter
Lulák Tomáš
Martinček Branislav
Mihalco Igor
Milan Peter
Mravec Michal
Nemec Miloš
Odkorek Marek
Ozimý Dušan
Paur Jozef
Rafaj Roman
Slivka Milan
Šeliga Jozef
Švaňa Slavomír
Tavač Peter
Vavro Miloš
60. výročie zaloţenia školy
Denné štúdium 1995/96 - odbor
slaboprúdová elektrotechnika –
automatizačná technika
4.D - tr. uč. František Omasta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Fuják Tibor
Galvánek Marián
Kajánek Jozef
Kašuba Milan
Koščalik Milan
Krako Peter
Kubánek Peter
Kurota Peter
Lipka Miroslav
Lysík Miroslav
Margetín Peter
Mrázik Peter
Murko Jaroslav
Padyšák Ján
Papík Jozef
Pastorek Pavol
Podolák Bohuslav
Podolák Marián
Podpleský Radoslav
Poláček Dušan
Rybárik Marián
Stasinka Radoslav
Surovka Marián
Sýkora Peter
Šarlina Jaroslav
Šedo Milan
Špirko Stanislav
Švaňa Václav
Tomko Dušan
Valík Marián
Vojtek Ján
Záň Milan
Denné štúdium 1995/96 - odbor
slaboprúdová elektrotechnika –
automatizačná technika
4.E - tr. uč. Ing. Michal Ţabka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Barošinec Michal
Beniač Juraj
Bernát Peter
Čerňanský Pavol
Čupaj Jozef
Droščin Miloš
Duchoň Marián
Fojtík Peter
Gír Radoslav
Hrčka Peter
Hreus Miroslav
Hreus Radovan
Krajčí Stanislav
Křivánek Richard
Kubica Marián
Kubica Martin
Kuljovský Marcel
Kuljovský Milan
Lamlech Anton
Lipka Ján
Macuš Jaroslav
Marcinek Michal
Mazúr Branislav
Michalovský Marián
Pauko Martin
Renda Marián
Sládek Michal
Syrovátka František
Trlík Ľubomír
Veselý Ladislav
Zábojník Daniel
Denné štúdium 1995/96 - odbor
technické a informatické sluţby
v strojárstve
4.F - tr. uč. Darina Dupkalová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Belaníková Zuzana
Bobáková Barbora
Brodňanová Michaela
Bugáň Radovan
Cedzová Martina
Červienka Michal
Hošták Radoslav
Chilá Alena
Janišík Miloš
Jánoška Ľuboš
Juríčková Jana
Káčeríková Zuzana
Kollárová Michaela
Kormancová Gabriela
Kormanová Monika
Košťálová Miroslava
Králiková Michaela
Krellová Alena
Kubala Milan
Kučák Jozef
Kynierová Martina
Olšovská Jaroslava
Rudincová Renáta
Salajová Radoslava
Švaňová Dagmar
Taranová Katarína
Tichá Lenka
Trlíčková Ivana
Tulinský Slavomír
Ubrk Michal
Vnuková Tatiana
Zelenková Jana
Ţideková Zuzana
Večerné štúdium 1995/96 odbor strojárstvo
2.AV - tr. uč. Ing. Pavol Stráňava
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Cigánik Martin
Červeník Ján
Egri Július
Jakubík Jozef
Jurina Jozef
Klago Ľubomír
Kobrtková Andrea
Kopáčová Oľga
Lašová Lenka
Lehotský Ján
Letko Pavol
Marec Ľubomír
Maslík Jozef
Miklušák Anton
Paršo Jozef
Romanová Jana
Sedliačková Alena
Slamka Ivan
Stasinková Miroslava
Strýček Róbert
Šlopek Patrik
Šulek Ľubomír
Truchlá Alena
Vlčková Zdenka
1996/97
Denné štúdium 1996/97 - odbor
strojárstvo - dopravné
zariadenia
4. A - tr. uč. Ing. Ondrej Baránek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Baltiar Marcel
Brezina Ľubomír
Capek Peter
Capko Branislav
Čelková Andrea
Dorociaková Dáša
Gavlák Peter
Gavlasová Miroslava
Guţiak Jaroslav
Kanis Dušan
Krajča Peter
Laľik Štefan
Magát Michal
Majchrák Róbert
Pastorek Bohuš
Pavelka Pavol
Perďoch Dušan
Pika Martin
Tomašec Peter
Vavrek Radoslav
Vidra Martin
Denné štúdium 1996/97 – odbor
strojárstvo - technický
manaţment
4. B - tr. uč. Mgr. Miriam
Škereňová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Baňas Juraj
Barteková Soňa
Benedik Róbert
Beniač Marián
Beňo Peter
Bláhová Andrea
Buhdal Vladimír
Bukovinský Martin
Cibulka Michal
Čečko Zdeno
Dolinajec Peter
Goč Michal
Hamanla Peter
Heltová Jana
Holienková Jana
Hridrich Jozef
Kubačka Martin
Kučera Vladimír
Majdákk Vladimír
Marčišová Ţaneta
Mintuchová Andrea
Ondrušková Katarína
Račková Michaela
Satínová Andrea
Sirota Richard
Smolka Peter
Strašík Tibor
Šeroňová Lenka
Škoríková Jana
Špiriaková Mária
Tarčáková Eva
Volková Renáta
Denné štúdium 1996/97 - odbor
strojárstvo - stavba strojov
4. C - tr. uč. Mgr. Jozef Uher
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Bartovic Michal
Ďugel Peter
Galbavý Vladimír
Halvoník Rastislav
Haţík Martin
Hirner Roman
Hozák Martin
Hričovec Stanislav
Hudec Tomáš
Jozefík Martin
Karaba Marián
Kopera Štefan
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Kováčik Mário
Kriţka Zdenko
Kupčák Pavol
Kvánik Martin
Lackaň Slavomír
Maják Ján
Mišovič Branislav
Panuška Roman
Pešlo Martin
Rafaj Juraj
Remenár Peter
Segíň Michal
Straka Martin
Školník Michal
Štaffen Rastislav
Šupej Ján
Tatarka Peter
Tavač Róbert
Tomašec Dušan
Dené štúdium 1996/97 - odbor
slaboprúdová elektrotechnika automatizačná technika
4. D - tr. uč. Ing. Rozália
Kopásková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
30.
31.
32.
33.
Bazger Jozef
Bocek Michal
Droščin Peter
Fojtík Pavol
Gáborík František
Hodas Marián
Chovan Radoslav
Chrobák Stanislav
Chudík Miroslav
Jendrišák Dušan
Kanálik Peter
Kopač Marián
Kováčik Rastislav
Lacuch Pavol
Langa Ján
Ligač Radovan
Lonc Michal
Majtánik Mário
Makula Daniel
Marčiš Michal
Piják Juraj
Plavý Juraj
Repkovský Ľuboš
Srogoń Tomáš
Škulavík Rudolf
Šromovský Michal
Švancár Miroslav
Tabaček Martin
Takács Tibor
Tatarka Pavol
Vavrica Martin
Vereš Peter
Dené štúdium 1996/97 - odbor
slaboprúdová elektrotechnika automatizačná technika
4. E - tr. uč. Mgr. Irena Hnilicová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Budoš Jaroslav
Drdák Juraj
Duda Peter
Ďuroš Milan
Heinrich Roman
Horváth Miroslav
Husár Andrej
Chochúľ Andrej
Chovanec Igor
Isteník Daniel
Jánošík Milan
Kadela Peter
Kinier Dušan
59
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Kolibač Štefan
Králik Ľuboš
Kvašňovský Patrik
Líška Michal
Maruš Miroslav
Maťko Viliam
Michalides Marek
Moravec Michal
Murgaš Peter
Olšiak Ľuboslav
Paluška Róbert
Peťko Stanislav
Pikna Peter
Sopčiak Štefan
Soveček Tomáš
Sušňák Peter
Tatarka Ján
Tlacháč Juraj
Vršanský Július
Denné štúdium 1996/97 - odbor
technické a informatické sluţby
v strojárstve
4. F - tr. uč. Ing. Jozefa Šimáková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24
25.
26.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Barbořák Dušan
Buchová Zuzana
Buchta Zdenko
Capková Marianna
Danišková Katarína
Drošťáková Miroslava
Ďugelová Margita
Ďuricová Katarín
Gábor Milan
Gärtnerová Anna
Hodboďová Iveta
Holešová Lenka
Husárová Katarína
Chrenšťová Dana
Ivašková Ľudmila
Jantoščiak Ján
Jarabica Emil
Kaluţná Soňa
Krajčiová Tatiana
Kubištová Jana
Luprichová Daniela
Mančicová Monika
Martinčeková Miroslava
Martinková Miroslava
Moravčík Jozef
Olejková Erika
Palúchová Martina
Pastorková Gabriela
Slováková Erika
Stárek Radoslav
Surovčíková Miroslava
Štefanka Miroslav
Šulganová Katarína
Šutý Richard
Veličová Irena
Večerné štúdium 1996/97 odbor strojárstvo
2. AV - tr. uč.
Kazimíra Sýkorčínová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
60
Berger Ivan
Boţek Milan
Burdová Martina
Czyţová Jana
Delinčák Vladimír
Haluska Anton
Homola Jozef
Húšťava Miroslav
Kavalier Vratislav
Král František
Králiková Jana
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Kucharčík Pavol
Lisko Jaroslav
Majčin Jaroslav
Masaryková Viera
Mlích Miroslav
Paľuch Peter
Papaj Marián
Plecho Radoslav
Plecho Štefan
Pučalík Miroslav
Šefárová Anna
Škorík Marcel
Trnovec Štefan
1997/98
Denné štúdium 1997/98 - odbor
strojárstvo - dopravné
zariadenia
4.A - tr. uč. Jana Paršová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Badţgoň Ján
Badţgoň Roman
Batuna Ján
Ďurmek Marián
Galbavý Mário
Harvánková Renáta
Janský Ján
Jantoš Martin
Kasaj Ján
Kašík Peter
Kozlík Jozef
Kozok Martin
Krupa Ľuboslav
Kubík Anton
Macúš Jozef
Maliar Peter
Marčiš Ľubomír
Miklo Roman
Rosinčin Ján
Rybár Branislaav
Řezníček Martin
Svitek Miroslav
Štrba Ján
Šutek Michal
Zajac Milan
Denné štúdium 1997/98 - odbor
strojárstvo -technický
manaţment
4.B - tr. uč. Ing. Igor Tarčák,
CSc.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Brezáni František
Časnocha Radovan
Hanuliaková Daniela
Holešová Ţaneta
Hvozárová Lenka
Charbuliak Daniel
Kulas Martin
Kvašňovská Miroslava
Liptáková Petra
Malíková Marcela
Martikán Milan
Martikán Vladimír
Mikolaj Michal
Mindeková Zuzana
Pagáčová Slávka
Piala Adrián
Rábik Miloš
Riecka Dagmara
Sporišová Martina
Stárková Iveta
Stráňai Erik
Štrbák Jozef
23. Turiak Marián
24. Vileţinský Stanislav
25. Ţák Peter
Denné štúdium 1997/98 - odbor
slaboprúdová elektrotechnika –
automatizačná technika
4.C - tr. uč PaedDr. Katarína
Jaššová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Bakay Ján
Braciník Marián
Bukovinský Igor
Drábik Róbert
Gavlas Štefan
Gonščák Peter
Holubec Vladimír
Jurica Róbert
Juroszek Stanislav
Kormanec Peter
Kortiš Martin
Králik Karol
Kucharčík Ivan
Lio Martin
Líška Michal
Macura Roman
Najdek Martin
Ondrušek Martin
Říha Mário
Sedlačík Peter
Šupolík Ján
Truchlý Martin
Zorvan Miloš
Zradula Ján
Denné štúdium 1997/98 - odbor
slaboprúdová elektrotechnika –
automatizačná technika
4.D - tr. uč. Ing. Jaroslav Macúš
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Belanec Ladislav
Bielik Martin
Ciprich Slavomír
Čaplický Juraj
Digaňa Tibor
Diviš Tomáš
Dragúň Juraj
Ďurkáč František
Dušík tomáš
Fulier Róbert
Gelačák Jaroslav
Horvát Miroslav
Jaššo Pavol
Kasman Eduard
Kasman Marek
Kocúr Stanislav
Korista Štefan
Kubalík Dušan
Kubica Ľubomír
Kuric Juraj
Masnica Miroslav
Mičák Miroslav
Rudinec Peter
Slíţ Martin
Šadlák Martin
Škorík Jaroslav
Šustek Zdenko
Turiak Peter
Velič Peter
Zapletal Lukáš
Denné štúdium 1997/98 - odbor
technické a informatické sluţby
v strojárstve
4.E - tr. uč. Eleonóra Janičáková
1. Boţeková Lenka
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Bukovinský Dušan
Dadajová Katarína
Fábik Radek
Fridrichová Zuzana
Hillová Anna
Hrubá Miroslava
Jakubcová Antónia
Jancová Monika
Jarošová Pavlína
Knapcová Gabriela
Kozárec Vladimír
Krištofíková Viera
Kubánková Jana
Labáková Zuzana
Macková Zuzana
Máček Juraj
Masarik Milan
Nagyová Beáta
Ondák Branislav
Paršová Slavka
Podoláková Monika
Poličková Miroslava
Pršková Vladimíra
Rakovanová Miroslava
Smidová Zuzana
Stáňová Melánia
Šarláková Eva
Šmikoňová Mária
Tichá Jana
Veselý Peter
Vilček Tibor
Denné štúdium 1997/98 - odbor
technické a informatické sluţby
v strojárstve
4.F - tr. uč. PaedDr. Oľga
Ďurinová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Baščák Jozef
Beláková Eva
Blaščíková Jana
Brhelová Katarína
Bučková Miroslava
Danajová Michaela
Dudášová Lenka
Dúrkáčová Alena
Filo Andrej
Gajdoš Ján
Galvánková Zuzana
Gáňová Petra
Hofferová Viera
Holešová Miriam
Hričovcová Katarína
Hrubá Katarína
Hurtošová Zuzana
Chudobová Andrea
Labudíková Jana
Líšková Katarína
Machynová Mária
Měkynová Zuzana
Mintál Martin
Nimohájová Veronika
Polešenský Vladimír
Rejda Rudolf
Repkovský Richard
Slezáková Michaela
Sojka Jozef
Stopka Peter
Tkáčiková Mária
Vavrová Dana
Višňovská Petra
Vlčková Daša
Zjavková Ľuboslava
60. výročie zaloţenia školy
Večerné štúdium 1997/98 odbor strojárstvo
2.AV - tr. uč. Mária Michalková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Benda Marián
Bolečková Patrícia
Bugáňová Milota
Fašiang Dušan
Fašiangová Erika
Jandová Katarína
Janíčková Júlia
Jarema Ján
Kormanec Jaroslav
Kristek Miroslav
Mokáň Július
Novosad Ľuboš
Rudinský Miroslav
Stráňava Miroslav
Strýček Jozef
Sýkora Vladimír
Škuta Miroslav
Tuhovčák Marián
Ţubor Ján
1998/99
Denné štúdium 1998/99 - odbor
strojárstvo - stavba strojov
4.A - tr. uč. Ing. Zdeno Játi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Baláţi Peter
Bašťovanský Ronald
Beleš Ján
Bielik Michal
Bros Miloš
Budoš Martin
Dupkala Michal
Kmošek Miroslav
Kyška Andrej
Melek Peter
Mičica Pavol
Nekoranec Lukáš
Pachoľská Anna
Panušková Renáta
Piroha Branislav
Popovič Daniel
Sedliaček Peter
Serafín Jozef
Smolka Ján
Stopka Peter
Szotkovski Martin
Tatarková Jana
Tonkovič Marek
Trulík Roman
Vrškový František
Denné štúdium 1998/99 - odbor
mechatronika
4.B - tr. uč. Mgr. Eleonóra
Škereňová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Bestvina Michal
Boco Robert
Bráciník Juraj
BrandisJán
Buček Daniel
Bučkuliak Radoslav
Cipko Radoslav
Čavajda Jozef
Hodás Juraj
Hudec Juraj
Hurtoš Peter
Kolcun Juraj
Kubica Štefan
Kubík Dušan
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Malík Jozef
Mančic Peter
Mozol Martin
Netrda Antonín
Ondro Peter
Papík Jozef
Poláček Martin
Šimák Vojtech
Škultéty Milan
Tkáčik Jozef
Vatrt Roman
Virec Ján
Vitos Juraj
Vojtek Jozef
Denné štúdium 1998/99 - odbor
elektrotechnika-automatizačná
technika
4.C - tr. uč. Ing. Juraj Králik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Bajánek Zdeno
Balta Viliam
Brezina Tomáš
Bukový Emil
Bušík Marek
Durkáč Juraj
Dvorský Juraj
Fábik Jaroslav
Franek Milan
Gubala Martin
Hančovský Martin
Horniš Juraj
Husárik Michal
Chromík Richard
Izák Pavel
Janík Branislav
Kaluţák Peter
Kopačka Juraj
Kopásek Jaroslav
Kostoláni Tomáš
Krajči Martin
Kubík Martin
Kuric Ľubomír
Mitka Vladimír
Mravec Marián
Neuvirth Radoslav
Podmanický Martin
Pukalík Michal
Šromovský Dávid
Šuška Martin
Valica Peter
Vilim Ľubomír
Višňovský Tomáš
Ţák Ján
Ţidek Ladislav
Denné štúdium 1998/99 - odbor
elektrotechnika-automatizačná
technika
4.D - tr. uč. Ing. Ján Sýkorčin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Balta Martin
Barčík Roman
Belan Peter
Ďurec Peter
Gašper Igor
Gaţura Tomáš
Gjer Marián
Hoskovec Peter
Húšťava Petr
Imrich Tomáš
Jamečný Tibor
Jančo Peter
Kocúrek Juraj
Kosa Peter
Kramar Ján
Kukučik Peter
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Lastovica Peter
Lisko Michal
Litva Jaroslav
Lopušan Jozef
Mrmus Jozef
Petrák Martin
Potočár Pavol
Sága Peter
Stanik Michal
Svrček Michal
Šarlák Jozef
Ščamba Štefan
Ševčík Ivan
Špalek Martin
Šumský Marián
Varšava Jozef
Vereš Juraj
Denné štúdium 1998/99 - odbor
technické a informatické sluţby
v strojárstve
4.E - tr. uč. PaedDr. Milan Ševčík
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Barajová Stanislava
Garelová Zuzana
Gonščáková Ivana
Grečmal Slavomír
Greguš Milan
Guţiaková Jana
Hoštáková Zuzana
Imrištek Milan
Jalovičárová Katarína
Káčeríková Zuzana
Kiša Marián
Kišová Andrea
Koţová Miroslava
Kubicová Daša
Maliarová Jana
Marišin Radoslav
Panušková Marta
Pienčáková Zuzana
Remišová Alena
Skorková Jana
Sládek Tomáš
Stráňava Peter
Szábová Alexandra
Ševčíková Renáta
Ševecová Katarína
Šoporová Gabriela
Štaffenová Katarína
Švaňa Milan
Vnuková Martina
Záňová Silvia
Ţilinský Jozef
Denné štúdium 1998/99 - odbor
technické a informatické sluţby
v strojárstve
4.F - tr. uč. Ing. Karol Šugho
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Beniačová Marcela
Čatloš Peter
Čibenka Andrej
Dorčík Radoslav
Droščáková Lucia
Filo Štefan
Fojtíková Monika
Gazdíková Anna
Hlušková Danica
Kasaj Jaroslav
Keráková Gabriela
Koňuch Michal
Maliarová Mária
Martaus Miroslav
Martinková Zdenka
Masárová Eva
Obrková Martina
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Pavlík Miroslav
Podolák Peter
Pršková Miroslava
Purašík Ľubomír
Rucek Robert
Sventek Martin
Šamajová Mária
Šidlo Igor
Širanec Peter
Švaňová Gabriela
Tulcová Andrea
Valíková Lenka
Vlčková Sláva
Vranečková Zdenka
Zemanová Zuzana
Zlámal Tomáš
Ţáková Anna
Večerné štúdium 1998/99 odbor strojárstvo
2.AV - tr. uč.
Mgr. Eleonóra Janičáková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Bajanek Viliam
Boutani Tiras
Dančík Peter
Dočár Martin
Dubeň Miroslav
Fujašová Jana
Gábor Vladimír
Gáspár Milan
Gelačáková Andrea
Glončáková Miroslava
Harmečný Michal
Jančiga Miroslav
Kaplík Pavol
Macejko Dušan
Mikolajová Marcela
Mikoláška Peter
Palčisková Soňa
Pavlusík Jozef
Pilcová Eva
Rudinec Jaroslav
Stráňava Štefan
Šidlová Iveta
Špiriak Miroslav
Šustek Ján
Švábik Juraj
Vlčková Andrea
1999/00
Denné štúdium 1999/00 - odbor
strojárstvo
- technický manaţment
4. A - tr. uč. Mgr. František
Omasta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Baláţ Michal
Dadaj Juraj
Ďuriš Martin
Franek Pavol
Gaţúr Tomáš
Guňovská Petra
Hmira Radoslav
Holák Jozef
Holaza Jozef
Hubočan Michal
Jánošík Michal
Kaduch Peter
Kašík Milan
Kikloš Martin
Kľučka Peter
Kopásek Marcel
Koval Radoslav
61
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Kulla Peter
Kuriak Milan
Kyzek Martin
Majdák Juraj
Murko Miloš
Mydlek Marián
Mydlek Miloš
Padchová Ľudmila
Romanová Katarína
Škulavík Miroslav
Švaňa Ján
Tomášová Zuzana
Vádr Peter
Vaňovič Marián
Vyletel Martin
Zlatoš Michal
Badr Peter
Denné štúdium 1999/00 - odbor
mechatronika
4. B - tr. uč. Ing. Alojz Ďurica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Beke Michal
Bošáni Martin
Cigáň Pavol
Gregorek Daniel
Hartiník Richard
Hreus Juraj
Hulita Stanislav
Jašurek Ľuboš
Kasaj Peter
Konštiak Jozef
Koňušík Michal
Kuzma Róbert
Kvašňovský Peter
Mackovčin Michal
Michalik Lukáš
Mrmus Ján
Mrvečka Peter
Panuška Martin
Plevko Martin
Ploštica Ján
Podolinský Pavol
Poliaček Jozef
Slávik Radoslav
Škorvánek Martin
Šutý Július
Takáč Michal
Trúchly Vladislav
Vlček Daniel
Ţidek Kamil
Muţík Anton
Denné štúdium 1999/00 - odbor
elektrotechnika automatizačná technika
4. C - tr. uč. Ing. Michal Ţabka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
62
Bellan Dušan
Bielik Martin
Bobuľa Pavol
Cyprich Pavol
Forbák Marián
Garaj Jozef
Gavlák Štefan
Hájnik Daniel
Hill Andrej
Hollý František
Horňák Peter
Jakubík Jozef
Kubošný Radoslav
Kučák Ján
Lokaj Peter
Martinek Jozef
Mestický Maroš
Mindek Tibor
Moravec Miroslav
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Pach Stanislav
Pavlis Milan
Poláček Viktor
Prager Martin
Sčenský Lukáš
Skrutek Patrik
Sloboda Dušan
Slovák Radoslav
Staňo Vladimír
Šulo Pavol
Šustek Michal
Tvrdý Martin
Vojtek Martin
Vrškový Peter
Denné štúdium 1999/00 – odbor
elektrotechnika automatizačná technika
4. D - tr. uč. RNDr. Mária
Hajasová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Bazger Tomáš
Bitušiak Peter
Brodňan Michal
Čilo Vladimír
Ďuratný Marek
Ďuroška Pavol
Forbak Martin
Frišťák Marián
Haščík Andrej
Hlošťák Michal
Holtán Jozef
Hutyra Marián
Hutyra Peter
Hvolka Jozef
Ignačák Ján
Kasaj Peter
Koman Dalibor
Košťalik Marián
Labuda Martin
Lopušan Michal
Minár Pavol
Minárik Igor
Poláček Milan
Poliak Rastislav
Pribylinec Martin
Radošťan Pavol
Rýchlik Štefan
Steiniger Adam
Steiniger Marián
Sýkora Tomáš
Šottník Radoslav
Šrenkel Dušan
Vnuk Miroslav
Vršanský Vladimír
Denné štúdium 1999/00 – odbor
technické a informatické sluţby
v strojárstve
4. E - tr. uč. Mgr. Mária
Jarunková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Banovčinová Dáša
Belicová Jana
Bravčíková Petra
Capek Jaroslav
Čerňanská Eva
Drošťáková Jana
Duchońová Marianna
Ďurčová Martina
Durkáčová Lenka
Gašperáková Júlia
Hodasová Jana
Husár Michal
Jánošíková Miroslava
Komada Andrej
Krajčiová Soňa
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Králiková Lenka
Kubová Veronika
Kurišová Tatiana
Litvová Irena
Macura Ján
Melešová Miroslava
Micháliková Mariana
Nemčok Vladimír
Prandová Lucia
Sidorová Erika
Straňanková Lenka
Suchárová Jaroslava
Šavel Ľubomír
Šottníková Eva
Štafen Rastislav
Šutá Zuzana
Švancár Martin
Vlčková Ingrida
Denné štúdium 1999/00 – odbor
tecnické a informatické sluţby
v strojárstve
4. F - tr. uč. Ing. Viera Goliašová
1. Balek Martin
2. Bašťovanská Andrea
3. Belaníková Mária
4. Brestovanská Iveta
5. Brízgalová Beáta
6. Bukový Pavol
7. Dadajová Jana
8. Drahníková Dana
9. Ďugelová Katarína
10. Ďuricová Gabriela
11. Ďuricová Katarína
12. Ďurinová Petra
13. Frčka Martin
14. Holienčíková Zuzana
15. Jančařiková Katarína
16. Kodajová katarína
17. Kokoška Michal
18. Kováč Vladimír
19. Lašová Jana
20. Machynová Jana
21. Paršová Katarína
22. Poláčková Oľga
23. Priečo Tomáš
24. Rábik Vladimír
25. Rovňaníková Katarína
26. Stopková Beáta
27. Szotkovská Katarína
28. Štrosová Alena
29. Šupolová Zuzana
30. Švancár Peter
31. Vilček Miloš
32. Urbancová Lenka
Večerné štúdium 1999/00 odbor strojárstvo
2. AV - tr. uč.
Ing. Zdeno Játi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Adámková Miroslava
Belanová Alena
Buranda Stanislav
Burdiak Rudolf
Ďurčan Ľubomír
Hlaváč Juraj
Játiová Zdenka
Kašiar Martin
Korčáková Ţelmíra
Kuzmík Richard
Lilan Stanislav
Lisková Renáta
Maček Miroslav
Ondrušková Jaroslava
Pošteková Zdenka
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Puchel Martin
Riziky Marián
Sabelová Marianna
Sečkár Roman
Sičák Peter
Sobol Tibor
Suriaková Anna
Špiláková Mária
Vaňovec Jozef
2000/01
Denné štúdium 2000/01 - odbor
strojárstvo - diagnostika a
servis
4. A - tr. uč. PadDr. Viera
Jansíková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Adamčík Peter
Belan Stanislav
Bobák Matej
Brosová Jana
Grúň Karol
Holaza Dušan
Hronec Branislav
Jambrich Michal
Jurky Peter
Kiša Michal
Krásnik Dušan
Meďveď Peter
Neslušan Marek
Oravec Roman
Reisinger Miroslav
Sládková Barbora
Sojka Jozef
Školník Ľubomír
Urdák Jozef
Zvarik Eduard
Denné štúdium 2000/01 - odbor
mechatronika
4. B - tr. uč. Mgr. Irena Hnilicová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Adamčík Martin
Čanecký Jozef
Čuraj Štefan
Kocifaj František
Kováč Rudolf
Krkoš Stanislav
Kubala Ľubomír
Kubalík Peter
Kubatka Marián
Kúdelka Jozef
Laš Vladimír
Marec Milan
Mičica Tomáš
Mičúch Marek
Michalco Miroslav
Padyšák Rudolf
Poljak Silvester
Sloviak Michal
Stehel Martin
Sucháň Marián
Šadibol Vladimír
Šerík Michal
Šteiniger Stanislav
Targoš Vladimír
Tulec Jozef
Urban Martin
Vojtek Miloš
Zverec Tomáš
60. výročie zaloţenia školy
Denné štúdium 2000/01 - odbor
elektrotechnika automatizačná technika
4. C - tr. uč. Ing. Rozália
Kopasková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Bárdy Juraj
Bíleš Martin
Blahuta Viliam
Bugáň Michal
Cabuk Eduard
Feiler Richard
Fuják Michal
Gaţo Peter
Haladej Juraj
Hlavatý Juraj
Hreus Michal
Imrišek Michal
Jantoš Michal
Krkoška Peter
Kysela Michal
Lovás Miloš
Mahút Pavol
Melišík Michal
Mesochoritis Mário
Michnáč Vojtech
Moravec Daniel
Podhorský Enrik
Svrček Ján
Svrček Martin
Šebák Vladimír
Ševec Peter
Škor Ľudovít
Škrobian Pavol
Vnuk Michal
Denné štúdium 2000/01 – odbor
elektrotechnika automatizačná technika
4. D - tr. uč. Mgr. Miriam
Škereňová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Čepec Milan
Guţík Pavol
Hajduk Stanislav
Hirner Vladimír
Hruška Jaroslav
Jantula Roman
Keblúšek Andrej
Kocúr Jozef
Korduliak Pavol
Kraus Oldřich
Krkoška Ladislav
Miklo Róbert
Mikula Martin
Mulinka Milan
Muzika Milan
Palovský Tomáš
Rendár Adrián
Rudinec Karol
Sága Radoslav
Stupavský Ondrej
Šustek Jaroslav
Urban Ján
Urban Tomáš
Veselka Michal
Vnuk Milan
Vojtek Vladimír
Denné štúdium 2000/01 - odbor
technické a informatické sluţby
v strojárstve
4. E - tr. uč. Mgr. Darina
Dupkalová
1. Brezinová Lenka
2. Bugáňová Michaela
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Buchtová Katarína
Drnda Michal
Fábik Vladimír
Galvánková Jana
Gazdíková Iveta
Guţiaková Mária
Halásová Alena
Hanuliaková Veronika
Hartiníková Jana
Holiačová Miroslava
Hrubá Jana
Koňušíková Marianna
Koprna Eduard
Koščalová Marcela
Koščalová Zdenka
Macúšová Ľuboslava
Marčišová Miriama
Mikolajová Emília
Ondrášková Ivana
Pastvová Zuzana
Paštrnák Tibor
Podolinská Zuzana
Pustaj Mário
Šidlo Martin
Šimková Dominika
Šlapková Stanislava
Šutá Alţbeta
Urbanová Gabriela
Vilimová Veronika
Vyšlan Peter
Denné pomaturitné štúdium
2000/01 –odbor
mechatronika
2.AP - tr. uč. Mgr. Eleonóra
Škereňová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Brodňan Michal
Franek Milan
Franek Pavol
Hlaváč Martin
Hošták Michal
Hurtoš Peter
Hutyra Marián
Hutyra Peter
Martinec František
Mihaľov Štefan
Nazad Martin
Pavlisko Peter
Remiš Ľuboš
Valigurský Igor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Denné štúdium 2001/02 odbor mechatronika
4.B - tr. uč. Ing. Ladislav
Galvánek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Večerné štúdium 2000/01 dbor strojárstvo
2. AV - tr. uč. Mgr. Eleonóra
Janičáková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Gašpieriková Mária
Jakubcová Andrea
Janeková Ľubica
Jaroš Vladimír
Klotáková Mária
Kubala Peter
Kubala Štefan
Magát Milan
Najdek Tomáš
Šošková Katarína
2001/02
Denné štúdium 2001/02 odbor strojárstvo diagnostika a servis
4.A. - tr. uč. Ing. Ondrej Baránek
Bulka Ladislav
Čuntala Juraj
Čuntala Martin
Droščák Ján
Hlubina Stanislav
Horecký Silvester
Janík Ján
Jantoš Michal
Jantoš Pavol
Javorík Gabriel
Jurča Dávid
Kubačka Roman
Kubla Marián
Malec Peter
Martinek Miroslav
Mičianová Bohuslava
Ozaniak Peter
Ozsvald Ján
Sventek Radoslav
Vrablc Martin
Zuziak Miroslav
Bakoš František
Budulák Michal
Čimbora Lukáš
Dorociak Marián
Ďurica Ivan
Ďurník František
Galbavý Juraj
Holeš Martin
Chovanec Július
Krenţelák Jaroslav
Kykloš Zdenko
Ladovský Tomáš
Macek Peter
Matejko Pavol
Mičica Roman
Mravec Viliam
Mráz Martin
Mrmus Marián
Sliviak Ľubomír
Suchoň Jozef
Šefar Emil
Vajčovec Jozef
Valášek Daniel
Valíček Michal
Zbojan Alexander
Denné štúdium 2001/02 odbor elektrotechnika automatizačná technika
4.C - tr. uč. PhDr. Zuzana
Hroudná
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Babuliak Miroslav
Behúň Marián
Brandejs Marián
Burdel Pavol
Cabadaj Roman
Dudek František
Ferianec Ľubomír
Horák Peter
Húdek Peter
Hronec Róbert
Chládek Michal
Chlebúch Marek
Chovaňák Juraj
Javorík Ján
Kašaj Michal
Kocúr Michal
Koţák Vladimír
Krčmárik Milan
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Kuric Ján
Marec Daniel
Markovič Miroslav
Masarik Ondrej
Maslák Milan
Maslík Juraj
Pištek Róbert
Rondík Peter
Ščamba Vladimír
Školník Peter
Šupolík Michal
Vojtuš Michal
Vršanský Michal
Denné štúdium 2001/02 odbor technické a informatické
sluţby v strojárstve
4. D - tr. uč. PaedDr. Oľga
Ďurinová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Buchtová Kristína
Franeková Mária
Grajciarová Lucia
Hollý Marián
Hubočan Milan
Kolkusová Eva
Kopásek Martin
Kormanová Jana
Kubišová Katarína
Mihalda Juraj
Mravcová Soňa
Ondráš Michal
Padych Lukáš
Paluchová Miroslava
Pilátová Daniela
Podpleský Peter
Porvaţníková Stanislava
Siveková Anna
Spaleková Barbora
Sventek Ľubomír
Šimulák Imrich
Škrobák Miloš
Štomfaiová Martina
Švaňová Lenka
Toma Branislav
Tvrdá Sláva
Vnuk Radovan
Zajacová Lenka
Večerné štúdium 2001/02 odbor strojárstvo
2. AV - tr. uč. Mgr. Lenka
Vnuková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Belanec Ján
Cep Pavol
Ďurník Martin
Filip Eduard
Hloţný Pavol
Hrtús Radovan
Chobot Rudolf
Chovanec Ján
Jantošík Radoslav
Kopásek Anton
Kubík Marián
Laš Róbert
Majčínová Renáta
Purašíková Jana
Skokan Zdenko
Slávik Milan
Záň Michal
Zapaľačová Zuzana
63
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
Večerné štúdium 2001/02 odbor strojárstvo
2.BV - tr. uč. Mgr. Jana Paršová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Adámková Daša
Beňo Roman
Boleček Jozef
Fridrichová Marcela
Hruška Peter
Jakubíková Katarína
Jarabica Roman
Jaroš Rudolf
Korchanová Alena
Kubala Martin
Kupšo Vladislav
Lach Jozef
Martinec Michal
Moravec Ján
Palárik Pavol
Reisinger Michal
Strýček Miroslav
Denné štúdium 2001/02Obchodná akadémia
4.AO - tr. uč. Ing. Jozefa
Šimáková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Balková Eva
Bielešová Petra
Čadecká Alica
Čelková Jaroslava
Handrová Júlia
Hulíková Justína
Kasajová Miroslava
Kubániová Oľga
Kuchtová Miriama
Kuriaková Monika
Kutnár Vladimír
Macášová Martina
Masaryková Zuzana
Muziková Anna
Ondrúšková Darina
Panáková Martina
Placeková Stanislava
Skokanová Zuzana
Škultétyová Erika
Švábiková Sláva
Uhríková Katarína
Veselková Lenka
Vlčková Zdenka
Vnuková Eva
Zajac Pavol
Zjavka Pavol
Zradulová Jana
Ţáková Jana
2002/03
Denné štúdium 2002/03 odbor mechatronika
4.A - tr. uč. Ing. Miroslav
Pavelek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
64
Fojcík Michal
Gajdošík Martin
Garbier Milan
Harcek Michal
Hošták Michal
Huska Michal
Choma Branislav
Jančik Ivan
Lalinský Dušan
Pizúr Róbert
Rábik Radoslav
Roubal Richard
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Rumančík Lukáš
Serafín Juraj
Straka Lukáš
Šelian Tomáš
Škuta František
Švaňa Marián
Denné štúdium 2002/03 odbor elektrotechnika elektronické počítačové
systémy
4.B - tr. uč. Ing. Jaroslav Macúš
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Arendárik Filip
Belan Michal
Boháčik Jozef
Borovička Miroslav
Dirgas Jozef
Ďurčo Peter
Holáni Ľubomír
Jantula Peter
Kľučka Jozef
Kopásek Tibor
Korhelík Slavomír
Krčmárik Vladimír
Kubošný Marek
Lysík Marián
Mojto Viliam
Moţješ Miroslav
Palúch Michal
Púček Andrej
Slávik Miloš
Stalmašek Martin
Trúchly Peter
Utešil Ondrej
Valčuha Tomáš
Vyšlan Vladimír
Zajac Tomáš
Zuzčák Jozef
Denné štúdium 2002/03 odbor technické a informatické
sluţby v strojárstve
4.C - tr. uč. PaedDr. Katarína
Jaššová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Beliančinová Martina
Birošíková Andrea
Buchová Jana
Čavajdová Barbora
Čechovičová Jana
Karabinoš Ľubomír
Kiklošová Martina
Kubánková Jana
Kulová Miroslava
Mništeková Marika
Mrvečková Lenka
Nekoranec Tibor
Sagan Patrik
Skruteková Dominika
Sýkorová Alexandra
Synáková Lenka
Šarlina Marián
Šarlinová Alena
Šlopková Stanislava
Švaňová Jana
Švaňová Michaela
Večerné štúdium 2002/03 odbor strojárstvo
2.AV - tr. uč. Mgr. Eleonóra
Janičáková
1. Baculák Marcel
2. Bittala Peter
3. Blanáriková Michaela
4. Čanecká Veronika
5. Dovala Ivan
6. Ďurika Vladimír
7. Fujáková Katarína
8. Hanuliak Tibor
9. Hollý Miroslav
10. Hruška Miloš
11. Kasák Pavol
12. Kuriaková Viera
13. Letoščiak Miloš
14. Macuš Peter
15. Mäkký Pavol
16. Mištuna Jozef
17. Ochodničanová Mária
18. Padyšák Pavol
19. Papaj Rudolf
20. Rábik Peter
21. Roman Miroslav
22. Ševčík Ladislav
23. Ševčík Marián
24. Šurábová Eva
25. Vlčková Daniela
26. Vnuk Ján
27. Záň Martin
Denné štúdium 2002/03Obchodná akadémia
4.AO - tr. uč. Ing. Jozef Guţík
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Barošincová Ingrida
Cabuková Lýdia
Cerchlanová Lucia
Čambalová Mária
Čechovičová Ivana
Fujáková Katarína
Gazdíková Helena
Halúsková Zuzana
Hrubá Zuzana
Chupáčová Alena
Kočišová Anna
Kubišová Zuzana
Mačášková Michaela
Máčková Daniela
Magočová Marianna
Mozolová Andrea
Obselková Eva
Pavelová Daniela
Pitlová Gabriela
Romanová Margita
Ševčíková Erika
Subjaková Zuzana
Svrčková Marcela
Tomastová Michaela
Valášková Zuzana
2003/04
Denné štúdium 2003/04 odbor strojárstvo diagnostika a servis
4.A - tr. uč. Ing. Zdeno Játi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Barbierik Samuel
Bobčík Lukáš
Danišková Petra
Gašinec Peter
Guţíková Gabriela
Kodajková Zuzana
Lὅrinc Martin
Muráň Tomáš
Paluda Matej
Schultz Erik
Sidor Richard
Slavík Alan
Stehel Miroslav
Straková Gabriela
15.
16.
17.
18.
19.
Šoukalová Zuzana
Šuraba Tomáš
Tichák Tibor
Trúchla Daniela
Vrabček Martin
Denné štúdium 2003/04 odbor mechatronika
4.B - tr. uč. Ing. Stanislav Lokaj
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Berzák Michal
Dička Daniel
Fulier Peter
Gáspár Milan
Holeša Peter
Holier Michal
Horník Lukáš
Hudček Peter
Choluj Jozef
Kotrč Michal
Kovalík Juraj
Krchnavý Martin
Lapoš Vladimír
Mokryš Michal
Novisedlák Branislav
Pastva Lukáš
Petrák Peter
Rudinec Roman
Skácel Branislav
Ščamba Juraj
Tatarka Andrej
Tlacháč Vladimír
Trnka Daniel
Trúchly Jaroslav
Turian Filip
Urbaník Peter
Valášek Tomáš
Vlček Štefan
Denné štúdium 2003/04 odbor mechatronika
4.C - tr. uč. Ing. Dušan Dragúň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Andrássy Michal
Backa Marián
Belko Ondrej
Dubový Marián
Fonš Jozef
Gjabel Martin
Harvan Peter
Holier Juraj
Chnúrik Peter
Jendrisek Lukáš
Kajánek Tomáš
Kekely Pavol
Kotúč Tomáš
Kubišta Marián
Kysel Dušan
Labaj Michal
Laš Juraj
Nezval Peter
Ovšonka Miloš
Pálfy Štefan
Riecky Martin
Sedliaček Martin
Staňo Martin
Škybraha Tomáš
Varkoly Ladislav
Vitkovský Michal
Denné štúdium 2003/04 odbor elektrotechnika elektronické počítačové
systémy
a automatizačná technika
4.D - tr. uč. RNDr. Mária
Hajasová
60. výročie zaloţenia školy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Belanec Peter
Boris Milan
Damaška Lukáš
Daňo Erik
Daňo Karol
Dekan Peter
Dupkala Miroslav
Ďurica Dušan
Fábik Anton
Hacek Pavol
Chudina Peter
Janec Ján
Jeţo Róbert
Kajánek Erik
Klago Tomáš
Klimo Peter
Kohút Michal
Korchán Tomáš
Král Peter
Ligda Ladislav
Líška Dušan
Mrmus Tomáš
Pagáč Jozef
Perďoch Juraj
Privarčák Michal
Sítek Peter
Suchoň Martin
Šidlík Marián
Trnovszký Marek
Tuhovčák Ladislav
Zajac Ján
Denné štúdium 2003/04 odbor elektrotechnika elektronické počítačové
systémy
a automatizačná technika
4.E - tr. uč. Mgr. Jozef Uher
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Beliančin Pavol
Blaţek Marek
Čebek Marek
Dišek Peter
Greňo Peter
Guoth Miroslav
Hlávka Milan
Hreus Marek
Hudec Juraj
Chlebúch Róbert
Jedinák Peter
Jurišta Peter
Klučiarik Vladimír
Koczo Juraj
Korista Milan
Krajčík Martin
Niţník Michal
Pajank Ľuboš
Pavlík Pavol
Pavlusík Dušan
Piala Pavol
Prívara Miloš
Stareček Michal
Stopiak Radoslav
Šuška Ján
Tlach Michal
Tomáš Ľudovít
Valčuha Martin
Vlk Miroslav
Vraţel Peter
Zrubák Martin
Večerné štúdium 2003/04 odbor strojárstvo
2.AV - tr. uč. Ing. Ondrej
Baránek
1. Bíroš Jozef
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Čádecký Štefan
Diţo Milan
Fonš Michal
Frollo Peter
Gančár Jozef
Gerlici Daniel
Gocoliaková Katarína
Grešáková Ivana
Hollá Darina
Hrčková Eva
Chlebek Slavomír
Jakubík Radovan
Jokayová Alexandra
Kameňovský Erich
Krutošík Miloslav
Lemeš Ján
Miškovič Martin
Peknuša Jozef
Peknuša Lukáš
Peknušová Viera
Šefrana Branislav
Tatarka Vladimír
Trnka Roman
Vavro Július
Denné štúdium 2003/04Obchodná akadémia
4.AO - tr. uč. PaedDr. Milan
Ševčík
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Backová Ivana
Balátová Katarína
Beláková Ivana
Berešíková Zuzana
Brodňan Peter
Bučkuliaková Daniela
Bugáňová Alena
Bugáňová Marianna
Cádrová Gabriela
Červencová Zuzana
Ďurinová Jana
Fridrichová Mária
Halúsková Jana
Chrástecká Mariana
Chromíková Daniela
Komanová Jana
Kopásková Martina
Králik Matej
Kravecová Daša
Krišťáková Katarína
Macášková Erika
Macášová Blanka
Macurová Katarína
Mrvečková Marianna
Murčová Jana
Panáková Ľuboslava
Pavlusová Michaela
Puček Juraj
Rakovanová Katarína
Rendarová Petra
Slezáková Lenka
Straková Michaela
Suriak Peter
Škybrahová Elena
Šrenkel Ľudovít
Štefániková Silvia
Vnuková Mária
Vojtašová Iveta
2004/05
Denné štúdium 2004/05 odbor strojárstvo grafické systémy
4.AS - tr. uč. Mgr. Magdaléna
Pavlovičová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Bieľ Tomáš
Domanický Stanislav
Chovanček Ján
Chupáč František
Jančík Jakub
Janouš Miroslav
Krč Michal
Kultán Branislav
Kuric Ladislav
Paur Stanislav
Prasličák Juraj
Pytel Marián
Sidor Tomáš
Tomka Michal
Ţiak Marek
Ţiliak Matej
Denné štúdium 2004/05 odbor technické lýceum
4.AL - tr.uč. Mgr. Mária
Jarunková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Balco Peter
Barčíková Ivana
Bilík Peter
Čiernik Tomáš
Čvirik Michal
Dvorák Stanislav
Ďugel Dušan
Gajdoš Tomáš
Chovanec Michal
Janíčková Marianna
Junošová Dominika
Kardoš Martin
Koptáková Stanislava
Králik Tomáš
Kriţovič Marián
Kubánek Juraj
Kuljovská Zuzana
Kvasnica Peter
Mamuti Blerim
Muziková Mária
Pekár Tomáš
Pisár Jakub
Plánková Miroslava
Poláček Martin
Rakovan František
Slabej Marek
Solár Andrej
Šebeňová Mária
Šrámová Veronika
Vavrinček Branislav
Voštenák Michal
Denné štúdium 2004/05 odbor mechatronika
4.AM - tr. uč. Ing. Alojz Ďurica
1. Beňadik Lukáš
2. Bíro Jaroslav
3. Bušfy Róbert
4. Cvek Michal
5. Čečko Tomáš
6. Dianiška Miroslav
7. Dodek Peter
8. Hanulák Stanislav
9. Hlubina Juraj
10. Hýll Lukáš
11. Chovanec Peter
12. Jarabica Ľubomír
13. Košnár Peter
14. Koťka Peter
15. Kubica Peter
16. Litvík Ján
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Meško Matej
Mravec Ján
Ondrúšek Peter
Padyšák Rudolf
Papala Pavel
Petrák Michal
Poliak Jozef
Remiš Peter
Sládek Milan
Tomašec Peter
Trpiš Michal
Zuzčák Anton
Denné štúdium 2004/05 odbor mechatronika
4.BM - tr. uč. PaedDr. Viera
Janasíková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Bartoš Štefan
Behúň Peter
Brisuda Peter
Byrtus Tomáš
Ceniga Milan
Čelko Martin
Čuboň Jaroslav
Ďuríček Ján
Hlačik Peter
Hreusík Marek
Hromada Michal
Chobot Ladislav
Kaplík Jozef
Kasák Martin
Kováč Peter
Kubala Marek
Kubica Ladislav
Kubica Marián
Kubina Michal
Makuka Marián
Miko Daniel
Murárik Tomáš
Olla Martin
Pečarka Matej
Pupik František
Riecky Jozef
Staník Juraj
Šupej Filip
Teichgrap Miroslav
Vlček Ivan
Zemčík Michal
Denné štúdium 2004/05 odbor elektrotechnika automatizačná technika
4.AE - tr. uč. Ing. Michal Ţabka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Belaj Peter
Hozák Jaroslav
Hýll Tomáš
Chovanec Martin
Jančo Michal
Králik Jozef
Kupčák Marián
Kurta Matej
Kutlák Marek
Makuka Ján
Markuš Branislav
Mrvečka Tomáš
Poliak Andrej
Preusler Tomáš
Říha Ľuboš
Seidl Marek
Solomon Marián
Srnánek Vladimír
Starovský Peter
Stupňan Peter
Šupej Michal
Veselovský Štefan
65
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
Denné štúdium 2004/05 odbor elektrotechnika
4.BE - tr. uč. Ing. Juraj Králik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Baculák Jozef
Barna Dušan
Bartek Marián
Boka Martin
Brhel Ján
Brodňan Martin
Burdiak Pavol
Cudrák Imrich
Čanecký Michal
Daniš Martin
Drábik Peter
Gomola Martin
Gavenčiak Peter
Grečmal Milan
Homola Andrej
Hutira Peter
Kasman Roman
Klinec Róbert
Kľučka Peter
Lokaj Peter
Martiniak Anton
Mišo Martin
Mudrik Martin
Orieščik Peter
Palica Igor
Pallo Miroslav
Patyla Ladislav
Plevko Vladislav
Podolák Martin
Senko Juraj
Schmidt Peter
Sihelnik Ján
Šarlina Michal
Ševčík Jozef
Šimuliak Martin
Šlapka Tomáš
Trnka Martin
Denné štúdium 2004/05 odbor technické a informatické
sluţby v strojárstve
4.AT - tr. uč. Ing. Karol Šugo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
66
Blahová Veronika
Červeníková Slavomíra
Ďurík Jozef
Fujáková Mária
Galdun Jozef
Gocálová Lívia
Grenčíková Mária
Hollá Iveta
Holtánova Barbora
Hubočanová Jana
Janecová Tatiana
Kalman Michal
Kneţík Ivan
Koczová Mária
Králiková Jaroslava
Krišicová Mária
Kubala Matej
Kyzeková Mária
Malíčková Erika
Mateáš Martin
Moravčíková Petra
Murgašová Monika
Pranda Martin
Sládeková Tatiana
Svrčková Petra
Štrbová Katarína
Šupejová Jarmila
Šurina Martin
Tatarčiaková Daša
Vojtášová Jana
31. Vojtušová Kristína
32. Zelinová Erika
33. Ţideková Emília
2005/06
Denné štúdium 2005/06 odbor elektrotechnika
4.AE - tr. uč. Ing. Rozália
Kopásková
Večerné štúdium 2004/05 odbor strojárstvo
2.AV - tr. uč. Mgr. Eleonóra
Janičáková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Bacigál Jozef
Cabada Ľubomír
Čerňava Štefan
Červeníková Mária
Dadaj Jaroslav
Gejdoš Patrik
Hejzerová Emília
Kocúr Martin
Krupka Ján
Kurka Marián
Lokaj Ján
Lúhový Stanislav
Majchrák Dávid
Markovič Jozef
Meleš Radovan
Mindeková Mária
Ondrúšek Miroslav
Ondrušková Katarína
Pohančeník Stanislav
Puček Marián
Sidorová Mária
Ševčík Zdenko
Tatarka Miroslav
Zbořilová Zuzana
Denné štúdium 2004/05Obchodná akadémia
4.AO - tr. uč. Ing. Viera
Goliašová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Balátová Andrea
Belicová Veronika
Bugáňová Katarína
Detková Ivana
Fojcíková Oľga
Franeková Anna
Hacková Veronika
Hagarová Dušana
Halúsková Marta
Heltová Miroslava
Holazová Daniela
Chilá Eva
Kleinová Daša
Kríšková Zuzana
Kubalová Lucia
Mančicová Iveta
Marcová Mária
Maroňová Miroslava
Martikánová Jana
Martinská Marianna
Mizerová Lucia
Pavelková Andrea
Poliaková Miroslava
Rechtoriková Lenka
Svrčková Andrea
Šidlová Ľudmila
Špiláková Zuzana
Štefanová Jana
Šulganová Lenka
Švaňová Beáta
Švaňová Ľubomíra
Vakulová Barbora
Vnuková Jana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Adamčík Peter
Birošík Marek
Botek Peter
Ďurčo Miroslav
Eliašik Jaromír
Gelačák Lukáš
Grešák Juraj
Hloţný Marián
Jančiga Michal
Kačeriak Miroslav
Káčerik Ján
Kadaš Martin
Kopták Michal
Kozub Marcel
Kubiatko Róbert
Kupka Rudolf
Lajčák Matej
Lalinský Peter
Lopušan Peter
Martykán Miroslav
Michel Peter
Palica Marcel
Poţivenec Jozef
Raši Lukáš
Slivka Patrik
Sloboda Miroslav
Šamaj Martin
Ševčík Jozef
Urbánek Pavol
Vavro Peter
Vlk Jozef
Vlk Vincent
Vnuk Jaroslav
Denné štúdium 2005/06 odbor elektrotechnika
4.BE - tr. uč. Ing. Miroslav
Padyšák
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Boţek Miloš
Čierňava Rudolf
Forner Roman
Frančiak Jozef
Gondek Erik
Hlavačák Miroslav
Hruška Rastislav
Jašurek Tomáš
Káčerík Peter
Kalma Ľubomír
Kavecký František
Krupa Michal
Kuţma Peter
Maslák Miroslav
Mikuška Dušan
Pavelka Tomáš
Roman Tomáš
Suchánek Andrej
Sýkora Peter
Šidlík Marcel
Tichý Leo
Vereš Milan
Vyrobík Peter
Denné štúdium 2005/06 odbor mechatronika
4.AM - tr. uč. Ing. Ladislav
Galvánek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Babjak Peter
Belica Juraj
Bokůvka Lukáš
Brňák Radoslav
Čerňava Andrej
Ďungel Ján
Greňo Martin
Hamacek Branislav
Harvan Matej
Chnúrik Jaroslav
Klačko Michal
Kozáček Miroslav
Koţák Ľubomír
Králik Juraj
Kubala Michal
Kubala Tomáš
Kuric Michal
Labaj Lukáš
Luska Mário
Magoč Martin
Moravec Ján
Mravec Marek
Struharňanský Jozef
Šeda Boris
Škorík Michal
Škripek Martin
Škvarna Viliam
Zjavka Juraj
Denné štúdium 2005/06 odbor mechatronika
4.BM - tr. uč. Mgr. Jana Paršová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Berešík Lukáš
Blanár Ľuboš
Brezáni Peter
Hanulák Stanislav
Holier Stanislav
Holtan Filip
Holtan Lukáš
Klučka Marcel
Kopáč Peter
Kotrbanec Michal
Kršík Zdenko
Lokšík Milan
Lonc Peter
Matejíček Peter
Mičian Matej
Pecler Jakub
Poništ Viliam
Slovák Jakub
Škorvan Juraj
Tencer Teofil
Trnovec Michal
Zimen Juraj
Denné štúdium 2005/06 odbor technické a informatické
sluţby v strojárstve
4.AT - tr. uč. Mgr. Darina
Dupkalová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Baláţ Viliam
Baraj Peter
Ďuranová Lenka
Frolová Dana
Hulejová Eva
Chovancová Anna
Jakubec Jozef
Janíková Eva
Kašajová Jana
Koptáková Veronika
Kovaľová Mária
Králiková Eva
Kubala Štefan
Kurek Peter
Ligačová Jana
60. výročie zaloţenia školy
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Lisko Milan
Lišková Marcela
Lončík Martin
Lošonský Martin
Macejková Zdenka
Martikánová Jana
Masláková Marcela
Mičáková Jana
Mihál Samuel
Pajerová Zuzana
Poláčková Katarína
Stráţovcová Lenka
Svrčková Eva
Ščambová Jana
Šmatlavová Eva
Švancárová Monika
Tarčák Michal
Záhumenský Juraj
Denné štúdium 2005/06 odbor technické lýceum
4.AL - tr. uč. PaedDr. Oľga
Ďurinová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Bátor Július
Berešík Martin
Cimlová Petra
Čarada Jozef
Čičman Jozef
Fuňák Jozef
Gáper Michal
Gaţo Daniel
Hrivo Jozef
Hyčko Miroslav
Jelšík Lukáš
Kloták Michal
Koudelka Martin
Kruták Ľubomír
Kultan Martin
Kuric Martin
Lokaj Ján
Lokaj Stanislav
Máček František
Marek Miroslav
Martinská Veronika
Martinský Jozef
Mozol Jozef
Staník Pavol
Šeliga Július
Škrabák Miroslav
Šmárik Tomáš
Štrba Daniel
Tomčala Martin
Velecký Michal
Vlčková Helena
Vršan Ivan
Završan Tomáš
Denné štúdium 2005/06 odbor strojárstvo
4.AS - tr. uč. Mgr. Lenka
Vnuková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Budaj Igor
Bury Samuel
Čuraj Andrej
Halúska Milan
Heglas Miroslav
Hodás Ladislav
Hric Lukáš
Janišová Lucia
Miglierini Mário
Olšovský Dušan
Palaj Pavol
Paleš Marián
Pastorek Peter
Pochyba Emil
15.
16.
17.
18.
19.
Poţoni Peter
Rudinský Marek
Salaj Radovan
Špirec Ivan
Veličová Zuzana
Večerné štúdium 2005/06 odbor strojárstvo
2.AV - tr. uč. Ing. Ondrej
Baránek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Adzimová Patricia
Bízik Ján
Brodňan Peter
Dudášová Viera
Ďuranová Anna
Egriová Daša
Firčová Slavka
Gaţo František
Halagačková Andrea
Halama Jozef
Hauptvogel Július
Javoríková Martina
Máčková Jana
Mäkká Mária
Minarovičová Anna
Mudrík Miroslav
Olejko Jozef
Paršová Zuzana
Priečko Ľuboš
Pytel Peter
Šalatová Alena
Šeliga Július
Škorvanová Janka
Teplická Denisa
Trenčanský Jozef
Zajac Pavol
Zmeček Roman
Denné štúdium 2005/06Obchodná akadémia
4.AO - tr. uč. Ing. Jozefa
Šimáková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Čelková Jana
Červeníková Ľuboslava
Ďuríková Marianna
Fujdiaková Anna
Galvánková Barbora
Greňová Adriána
Haluska Martin
Hmirová Katarína
Holáková Zdenka
Holeša Matej
Horvátová Gabriela
Hrubá Katarína
Húšťavová Katarína
Indrová Miroslava
Javoríková Lucia
Knapiková Soňa
Kocúrová Zuzana
Kormanová Miriama
Krišicová Miroslava
Kubová Emília
Lulková Alena
Mihaldová Erika
Michelová Dagmara
Minárová Monika
Mlichová Zuzana
Muziková Miroslava
Ochodničanová Jana
Pauková Veronika
Poništová Miroslava
Smolková Ivana
Stračiaková Miroslava
Stupavská Zuzana
Šutá Helena
34. Šutá Silvia
35. Uhrová Andrea
2006/07
Denné štúdium 2006/07 odbor mechatronika
4.AM - tr. uč. PhDr. Zuzana
Hroudná
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Brezáni Miloš
Brňák Vladimír
Brvnišťan Daniel
Čuraj Juraj
Gavenčiak Pavol
Gavlas Michal
Gočal Miroslav
Hriník Ľuboš
Chovanec Andrej
Jurga Peter
Kocián Martin
Kotira Juraj
Kotyra Juraj
Laš Juraj
Macák Martin
Mariňák Radoslav
Mizera Juraj
Podolinský Michal
Půbal Marek
Slivka Tomáš
Somorovský Jaroslav
Suran Peter
Šadlák Róbert
Šťastný Michal
Toka Tomáš
Pakoš Miroslav
Török Patrik
Karak Viliam
Haruštiak Tomáš
Denné štúdium 2006/07
odbor strojárstvo grafické systémy
4.AS - tr. uč. Ing. Boţena
Bobeková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Budošová Miroslava
Buchová Lenka
Hájniková Veronika
Hotera Lukáš
Jaroš Martin
Jašurek Marek
Jobb Marián
Koma Ladislav
Konečný Jaroslav
Krška Branislav
Kysela Matej
Mareček Juraj
Ondák Tomáš
Pirošík Stanislav
Rajtek Roman
Romančík Jozef
Smolka Ivan
Šuták Tomáš
Vojtáš Pavol
Ďurajka Matej
Hollý Jakub
Zajac Tomáš
Koreň Jakub
Skalický Tomáš
Urbánek Jakub
Denné štúdium 2006/07 odbor technické lýceum
4.AL - tr. uč. Ing. Mária
Sláviková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Bača Jakub
Barčiak Michal
Barčík Tomáš
Čičmancová Silvia
Dupkalová Helena
Horváth Kamil
Hrošovský Marek
Chovanec František
Janči Michal
Kaščák Jakub
Kochláň Michal
Krištofik Lukáš
Kubinec Martin
Marejka Martin
Ostrochovský Martin
Ozaniak Matej
Paluch Ondrej
Priečko Matej
Révay Lukáš
Sága Lukáš
Sobol Martin
Tvrdá Karina
Uherčík Marek
Vršanský Jakub
Ţofčíková Ivana
Denné štúdium 2006/07 odbor elektrotechnika
4.AE - tr. uč. Ing. Ľubomír
Bukový
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Badura Ladislav
Bajana Ján
Balošák Martin
Behúň Michal
Brezani Michal
Dolinajec Peter
Franek Radovan
Chovaneček Peter
Janura Marek
Klimo Michal
Kramara Dominik
Krištofík Ján
Kubík Juraj
Kučák František
Lendvay Marek
Litvík Peter
Malý Filip
Mekiňa Michal
Petný Peter
Podolák Tomáš
Poláček Patrik
Ramša Peter
Rybanský Peter
Stríţ Ján
Škorvánek Peter
Šlapka Ladislav
Višňovský Filip
Vrábel Pavol
Denné štúdium 2006/07 odbor elektrotechnika
4.BE - tr. uč. Ing. Ivan Hundák
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bako Michal
Brablec Juraj
Čišecký Ľuboš
Donoval Marek
Dunaj Dominik
Frančiak Miloš
Habčák Peter
Halúska Juraj
67
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Hríň Daniel
Chovaňák František
Chovaňák Michal
Jašurek Martin
Kizek Peter
Kopásek Ján
Kozlík Lukáš
Koţík Daniel
Kysela Ján
Malik Martin
Maţgút Tomáš
Meliš Martin
Molko Daniel
Oravec Igor
Papán Jozef
Skladányi Ján
Šulo Stanislav
Šurina Peter
Varmus Matej
Zbončák Tomáš
Ţidek František
Denné štúdium 2006/07 odbor technické a a
informatické
sluţby v strojárstve
4.AT - tr. uč. Ing. Viktor Kais
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Balková Stanislava
Brisudová Gabriela
Buszek František
Deáková Michaela
Fojtíková Monika
Hanus Tibor
Chupáč Pavol
Ignačáková Ľubomíra
Klimková Jana
Kováčová Andrea
Lišková Ivana
Macejková Zuzana
Macurová Petra
Majáková Barbora
Martiniaková Erika
Mravcová Zuzana
Oravcová Jarmila
Ozogáňová Miriama
Pastvová Barbora
Podpleská Elena
Rabčan Andrej
Skopal Marek
Smrečková Ivana
Stuchlíková Lucia
Vojteková Martina
Vydrová Lenka
Zelinová Monika
Deáková Alexandra
Skybíková Dominika
Ţák Tomáš
Večerné štúdium 2006/07 odbor strojárstvo
2.AV - tr. uč. Mgr. Eleonóra
Janičáková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
68
Blaško Peter
Burda Roman
Burdejová Renáta
Galovičová Anna
Chupáč Vladimír
Janek Július
Jarabicová Lýdia
Kucharová Eva
Ondrúšková Zuzana
Pavlusíková Jana
Rabik Milan
Rizikyová Silvia
Šopáková Dagmar
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Šustek Peter
Švaňová Mariana
Tolnajová Martina
Vakulová Emília
Ţideková Darina
Šadláková Helena
Funteková Marcela
Sventek Jozef
Zemaník Michal
Denné štúdium 2006/07Obchodná akadémia
4.AO - tr. uč. Ing. Jozef Guţík
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Adamčíková Monika
Bielešová Barbora
Bugáňová Jana
Cádrová Beáta
Červeníková Jana
Ďurečeková Iveta
Gerešová Michaela
Grajciarová Daniela
Gucká Ivana
Holiačová Simona
Husárová Miroslava
Jánošíková Jana
Játiová Zuzana
Juračková Gabriela
Kaniaková Marianna
Klučiariková Zuzana
Krainová Marta
Krivačková Dominika
Lisková Dana
Markuliaková Valéria
Mečiaková Lenka
Mičová Zuzana
Mierisová Andrea
Mrvečková Jana
Pauková Eva
Pitlová Natália
Púčková Adriana
Smiešková Veronika
Stančová Jana
Starinská Kristína
Stehlová Katarína
Ševčíková Kamila
Špiláková Michaela
Virdzeková Iveta
2007/08
Denné štúdium 2007/08
odbor strojárstvo
4.AS - tr. uč. Ing. Zdeno Játi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Bátorek Marek
Bíleš Ivan
Crk Ján
Ďurana Marek
Harant Alexander
Hollý Zdenko
Homola Vladimír
Chovaňák Michal
Krenţelák Marcel
Mičák Lukáš
Mrvečka Tomáš
Palagy Dušan
Papaj Pavol
Paršo Lukáš
Pataky Tibor
Piontek Marcel
Plešivka Martin
Raab Branislav
Špánik Marek
Vinklárek Tomáš
Denné štúdium 2007/08 odbor technické lýceum
4.AL - tr. uč. RNDr. Mária
Hajasová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Berešíková Stanislava
Buchta Matej
Dupal Arnošt
Ďurina Michal
Gaţúr Lukáš
Hanulák Patrik
Hrivík Miroslav
Chlebek Martin
Kincl Michal
Kiss Miroslav
Kleberc Tomáš
Koňušík Tomáš
Masaryková Zuzana
Michalenko Miroslav
Mosor Tomáš
Ondrúšek Ľuboš
Panáková Jaroslava
Papaj Pavol
Paršo Stanislav
Ponechal Pavol
Porubčanský Richard
Síleš Milan
Stehel Martin
Ševčík Lukáš
Šupol Martin
Valčuhová Kristína
Denné štúdium 2007/08 odbor mechatronika
4.AM - tr. uč. Ing. Peter
Hrabovský
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Bieleš Maroš
Čepec Tibor
Červený Pavol
Čiţmárik Jaroslav
Haľama Tomáš
Harvánek Tomáš
Hollý Ľubomír
Holtán Peter
Jaroš Samuel
Kováč Roman
Kuba Juraj
Kubinec Juraj
Lašút Ľubomír
Marčan Peter
Maţgút Roman
Mičiak Peter
Michalek Ján
Mikunda Ján
Molko Július
Nigrovič Matej
Ondro Peter
Ondruš Matej
Paluch Jozef
Papšo Matej
Pavlus Peter
Repáň Pavol
Svitek Tomáš
Šimko Jaroslav
Špalek Matej
Švaňa Tomáš
Umrian Michal
Denné štúdium 2007/08 odbor elektrotechnika
4.AE - tr. uč. Ing. Jaroslav Macúš
1.
2.
3.
4.
Bugala Daniel
Pilát František
Šarlina František
Husár Ján
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Poláček Ján
Rajman Ján
Noga Juraj
Kapšo Kamil
Kubička Karol
Čierňava Marek
Heglas Marek
Badţgoň Martin
Kuba Martin
Tlach Martin
Janiš Matej
Cipko Michal
Horvath Michal
Martinec Michal
Révay Michal
Šidlo Michal
Boţek Michal
Urbánek Milan
Repáň Peter
Jedinák Radoslav
Kráľ Roman
Klieštik Tomáš
Denné štúdium 2007/08 odbor elektrotechnika
4.BE - tr. uč. Ing. Ivan Hundák
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Čaniga Martin
Čimbora Martin
Delinčák Pavol
Fedor Tomáš
Gálik Boris
Galo Tomáš
Gereník Tomáš
Haţík Martin
Hruška Ján
Chodelka Jakub
Kamenár Matej
Kopásek Martin
Kopyčiar Tomáš
Kováč Juraj
Krčmárik Martin
Krcho Peter
Kubo Martin
Maják Peter
Majerov Tomáš
Marec Branislav
Marek Michal
Oleš Lukáš
Ondrášek Martin
Person Martin
Plaček Vladimír
Poljak Peter
Rafaj Peter
Riško Peter
Spišský Matej
Strnádel Marek
Škorvan Tomáš
Válek Pavol
Denné štúdium 2007/08 odbor technické a informatické
sluţby v strojárstve
4.AT - tr. uč. Mgr. Erika
Kubaščíková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Baculová Lenka
Belák Lukáš
Daníšková Michaela
Gáspárová Monika
Chovancová Zuzana
Jakubcová Jana
Kadoriková Silvia
Kajánková Zuzana
Kajsová Gabriela
Kavuláková Anna
Králová Mária
60. výročie zaloţenia školy
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Krenţeláková Anna
Kurtová Martina
Mičianová Kristína
Mizerová Petra
Neslušan Ondrej
Ohradková Eva
Pišteková Gabriela
Ščambová Renáta
Tomašcová Lenka
Urbánek Vladimír
Vavrová Elena
Vavrová Jana
Zajacová Lenka
Večerné štúdium 2007/08 odbor strojárstvo
2.AV - tr. uč. Ing. Ondrej
Baránek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Belák Viktor
Buryová Jana
Čelková Danka
Čuraj Roman
Drndová Jana
Hanuliaková Slavka
Hmirová Sláva
Holeš Marián
Húdek František
Huláková Boţena
Hurtoš Peter
Chmara Ján
Jarabicová Jana
Klimek Julián
Kondrková Gabriela
Koptáková Júlia
Kotrčová Viera
Krupec Ján
Lašová Mária
Maruniaková Elena
Nemčíková Janka
Pavlusíková Viera
Petruláková Mária
Racko Patrik
Stano Milan
Šefárová Jarmila
Štrbová Mária
Švábiková Erika
Švábiková Mária
Vahančíková Boţena
Valiašková Adriána
Verlíková Vladimíra
Vydra Marian
Ţideková Veronika
Denné štúdium 2007/08Obchodná akadémia
4.AO - tr. uč. PaedDr. Milan
Ševčík
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Andelová Jana
Bartovičová Stanislava
Bibíková Martina
Cimlová Denisa
Duplaková Lenka
Ďurčová Lenka
Filová Lenka
Fojtík Juraj
Funtíková Kristína
Hmírová Miroslava
Hromadová Soňa
Chovaňáková Stanislava
Jeţová Ivana
Kopasová Zdenka
Mlichová Alţbeta
Moskálová Eva
Ochodničanová Zuzana
Olejkárová Lenka
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Ondrúšková Helena
Pastuchová Ivana
Pauková Martina
Poliak Michal
Púček Miloslav
Radolská Zuzana
Raszyková Michaela
Strmisková Zdenka
Šidlová Miloslava
Švaňová Eva
Vrábel Miroslava
Zacharová Lenka
2008/09
Denné štúdium 2008/09 odbor strojárstvo
4.AS - tr. uč. Mgr. Jozef Uher
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Boka Tomáš
Crha Michal
Dočár Roman
Ďurech Ján
Ďurkáč Ľubomír
Holanik Marián
Kahát Lukáš
Koleno Marek
Lago Ján
Nigrovič Rastislav
Pavlina Michal
Potočár Juraj
Šimko Ivan
Valčuha Michal
Varecha Tomáš
Vranečka Radoslav
Ţidek Tomáš
Denné štúdium 2008/09
odbor technické lýceum
4.AL - tr. uč. PaedDr. Viera
Janasíková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Badlík Matej
Briš Marek
Cyprich Lukáš
Devečka Ladislav
Filip Vladimír
Firek Stanislav
Frátrik Michal
Halúska Maroš
Hollý Jaroslav
Husák Michal
Husár Martin
Kadáš Miroslav
Kardoš Roman
Korňan Ján
Kováč Milan
Králik Norbert
Králik Šimon
Kuska Róbert
Laš Tomáš
Lexa Marek
Mindek Matej
Najdek Vladimír
Nemček Matej
Podolanová Michaela
Priečková Mária
Sojka Martin
Škerenčák Martin
Švaňa Ľubomír
Valach Maroš
Zajac Róbert
Zuberec Ján
Denné štúdium 2008/09 odbor mechatronika
4.AM - tr. uč. Ing. Jana
Škulaviková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Bojko Martin
Časnocha Patrik
Čimbora Peter
Haviar Peter
Holienčin Juraj
Horčičák Radoslav
Hoštak Martin
Huček Jozef
Janešík Igor
Káčerik Juraj
Krištiak Lukáš
Kubinec Juraj
Kučera Peter
Kupka Marián
Latko Milan
Majtan Roman
Mičian Patrik
Mihálik Róbert
Mindek Michal
Orieščik Martin
Paluch Peter
Petrek Marek
Sagan Miloš
Slezák Dávid
Staník Peter
Stupavský Michal
Šadibol Marek
Šamaj Martin
Uherek Peter
Záň Vladimír
Denné štúdium 2008/09 odbor elektrotechnika
4.AE - tr. uč. Ing. Miroslav
Padyšák
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Arvay Peter
Balala Ľuboš
Ballay Peter
Barčiak Tomáš
Brezáni Tomáš
Čimbora Tomáš
Dejčík Marek
Detko Maroš
Gonščák Martin
Chrastina Matej
Chrastina Michal
Jakubík Marek
Jančařík Tomáš
Jančo Filip
Kais Jakub
Korček Tomáš
Krkoška Martin
Líška Maroš
Lulek Branislav
Minarčík František
Ondro Peter
Petrák Matej
Remiš Martin
Rucek Tomáš
Smolka Martin
Svitek Michal
Štefanov Peter
Turiak Matej
Zemaník Lukáš
Ţilinčár Michal
Denné štúdium 2008/09 odbor elektrotechnika
4.BE - tr. uč. Ing. Dušan Dragúň
1. Banik Michal
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Belák Lukáš
Filo Rastislav
Hajduk Peter
Kizek Jaroslav
Koczo Ján
Koman Gabriel
Kuba Jaroslav
Kubáň Martin
Kubov Milan
Luciak Marek
Majcher Stanislav
Marčan Anton
Marťák Lukáš
Mokoš Roman
Ohradka Juraj
Okuliar František
Oravec Juraj
Piroha Adam
Poštek Peter
Potočár Roman
Rábik Michal
Remek Marek
Rezetka Lukáš
Smieško Juraj
Širanec Peter
Tlacháč Juraj
Valjašek Tomáš
Denné štúdium 2008/09 odbor technické a informatické
sluţby v strojárstve
4.AT - tr. uč. Ing. Karol Šugo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Adamková Terézia
Blahovec Juraj
Blaţeková Barbora
Bučková Jana
Cádrová Iveta
Capková Silvia
Čanecká Miroslava
Čelková Daša
Fojtíková Tatiana
Fudor Peter
Gelingerová Ivana
Grečmal Ľuboš
Hrubá Stanislava
Hrubá Jana
Kašubová Veronika
Kocúrová Ivana
Krčmáriková Daniela
Kuric Lukáš
Lahutová Martina
Lokaj Ľuboš
Masarcová Monika
Mizerová Michaela
Petreková Erika
Plevko Ivan
Trnková Dana
Vavrová Erika
Večerné štúdium 2008/09 odbor strojárstvo
2.AV - tr. uč. Mgr. Eleonóra
Janičáková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Adámková Miroslava
Baránek Michal
Blanárik Michal
Bukovinská Mária
Čambor Peter
Guzmová Alena
Horinková Iveta
Kubišta Jaroslav
Litvik Jozef
Lokajová Viera
Macejková Helena
Mäkká Petra
69
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Minarčinová Eva
Ondrúšek Miroslav
Sláviková Katarína
Škorík Pavol
Škulcová Erika
Škulec Radoslav
Špircová Vlasta
Švaňa Jozef
Vavro František
Vavrová Vladimíra
Vlčková Ingrid
Vráblová Silvia
Ţabková Martina
Denné štúdium 2008/09Obchodná akadémia
4.AO - tr. uč. Ing. Viera
Goliašová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Arendáčová Eva
Beňová Natália
Bobáková Laura
Bulková Anna
Čečková Marianna
Frišová Júlia
Halusková Terézia
Hrubá Lucia
Hutyrová Katarína
Javoríková Júlia
Jedináková Stanislava
Juríčková Katarína
Kačmárová Silvia
Kasáková Veronika
Kormanová Martina
Koteková Lucia
Kuljovský Peter
Lašútová Dagmara
Lušpaiová Zuzana
Paršová Petra
Petreková Iveta
Pochybová Monika
Randová Andrea
Sklenárová Veronika
Slováková Katarína
Spišská Monika
Štuchalová Stanislava
Švaňová Tatiana
Taranová Zuzana
Urbanová Michaela
Vardapetyan Narine
Veselá Miroslava
Zajacová Zuzana
Zemánková Kristína
2009/10
Denné štúdium 2009/10 odbor strojárstvo
4.AS - tr. uč. Mgr. Magdaléna
Pavlovičová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
70
Baltiar Milan
Baránek Miloš
Belko Michal
Cinko Tomáš
Čepelová Lucia
Ďurčan Tomáš
Fojtík Michal
Grečnár Jakub
Harciník Peter
Holeša Marián
Hruška Patrik
Krišica Patrik
Kriţek Patrik
Kromka Ján
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Mudrík Michal
Petrák Juraj
Pieron Lukáš
Psota Jozef
Pytel Ľuboš
Strašík Martin
Svrček Dušan
Švaňa Juraj
Zajac Filip
Denné štúdium 2009/10 odbor technické lýceum
4.AL - tr. uč. PaedDr. Oľga
Ďurinová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Bardáč Peter
Bukový Branislav
Cyprichová Stanislava
Čanecký Marek
Činčala Pavol
Delinčák Ján
Hajný Lukáš
Hanidţiar Miroslav
Jankovičová Nikola
Janošková Miroslava
Jeţík Miroslav
Kloska Matej
Kopták Tibor
Krasňan Andrej
Kubica Michal
Kulla Ján
Kvašňovský Matúš
Lušňák Marek
Marijak Igor
Michalenková Kristína
Padych Juraj
Petreková Monika
Rybnický Tomáš
Sventek Patrik
Ševčík Michal
Trúchly Jakub
Vaník Jiří
Vasilovský Jakub
Denné štúdium 2009/10
odbor mechatronika
4. AM - tr. uč. Ing. Stanislav
Lokaj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Balák Jozef
Berešík Pavol
Bohyník Jakub
Čanecký Dominik
Čuraj Tomáš
Danišek Rastislav
Dodek Pavol
Franek Pavol
Gallik Andrej
Gašpierik Michal
Hrinik Miroslav
Chabada Patrik
Jasenovec Vladimír
Jendrisek Jozef
Karas Martin
Králik Matej
Kubalík Ján
Kubjatko Maroš
Kuţma Roman
Matejka Matej
Neslušan Tomáš
Oškrobaný Peter
Patyk Matej
Pavlík Juraj
Rafaj Roman
Srníček Miroslav
Stanko Igor
Šamaj Miroslav
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Šteininger Ján
Švaňa Rastislav
Tomáš Marek
Urbaník Lukáš
Ţidek Daniel
Ţidek Tomáš
Denné štúdium 2009/10 odbor elektrotechnika
4.AE - tr. uč. Ing. Rozália
Kopásková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Daubner Daniel
Dodek Július
Ferianc Vladimír
Franek Róbert
Giláni Dalibor
Hodas Michal
aneka Michal
Kopásek Branislav
Kulla Marek
Martinček Michal
Moţješ Ľuboš
Němček Marek
Ollári Marcel
Pivko Tomáš
Sagál Pavol
Salát Matej
Škulec Juraj
Šlapka Slavomír
Tabačár Vladimír
Trúchly Štefan
Turza Juraj
Závodník Martin
Denné štúdium 2009/10 odbor elektrotechnika
4.BE - tr. uč. Ing. Ivan Hundák
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Barčák Martin
Capek Miroslav
Čaplický Andrej
Dupkala Jakub
Hanus Matej
Heglas Martin
Janásek Juraj
Janiga Jaroslav
Jánošík Michal
Kohút Dušan
Kriváček Martin
Kriţan Andrej
Kubica Peter
Miček Michal
Osika Milan
Pijak Michal
Piroha Matúš
Poništ Dávid
Pupiš Juraj
Pytel Patrik
Stráňava Martin
Tavač Peter
Zátek Denis
Zemaník Maroš
Ţalman Miroslav
Denné štúdium 2009/10 odbor technické a informatické
sluţby v strojárstve
4.AT - tr. uč. Ing. Mária
Jakubíková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Belancová Simona
Brandysová Erika
Buchta Juraj
Fedorová Stanislava
Gašincová Nina
Chrenščová Monika
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Ivančíková Natália
Jeţíková Terézia
Klimek Pavol
Kontríková Miroslava
Krajčí Tomáš
Krkoška Ladislav
Lokaj Michal
Masaryk Matúš
Mičundová Andrea
Pečalová Lenka
Portašiková Lucia
Psotová Júlia
Šidlo Martin
Šidlová Lucia
Škorová Júlia
Volnová Janka
Večerné štúdium 2009/10 odbor strojárstvo
2.AV - tr. uč. Ing. Ladislav
Galvánek
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Buchtová Iveta
Frátrik Michal
Gašiaková Katarína
Gašperíková Martina
Gavlasová Margita
Hollý Zdenko
Kriváček Miroslav
Kubáščik Daniel
Kubová Viera
Macurová Gabriela
Marešová Anna
Melo Martin
Minarčin Jozef
Mizerová Katarína
Mravcová Katarína
Neslušan Branislav
Obertová Danka
Odváhová Adriana
Piják Pavol
Potočárová Katarína
Priečko Peter
Špiriaková Drahomíra
Tolnajová Eva
Vaňko Vladimír
Vráblová Iveta
Denné štúdium 2009/10 odbor obchodná akadémia
4.AO - tr. uč. Ing. Jozefa
Orlinská
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Balátová Boţena
Balková Adriana
Bugalová Adela
Dupkalová Jana
Ďuranová Erika
Ficková Júlia
Galieriková Andrea
Halusková Daša
Hollá Lenka
Hulíková Terézia
Jakubíková Monika
Jopková Katarína
Kopásková Terézia
Kormanová Monika
Koteková Mária
Kršková Daniela
Kubalíková Marianna
Kullová Erika
Martykánová Andrea
Murčíková Miroslava
Orieščiková Mária
Paršová Erika
Pastvová Lucia
Pokrivková Katarína
60. výročie zaloţenia školy
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Poliaková Zuzana
Straková Martina
Strmisková Emília
Školník Matej
Šutá Zuzana
Tomková Júlia
Urbanová Diana
Ursíková Miroslava
Veselá Jana
Vojtuš Michal
Zemánková Katarína
Ţihalová Monika
2010/11
Denné štúdium 2010/11 odbor strojárstvo
4.AS - tr. uč. Ing. Boţena
Bobeková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Arendarik Tomáš
Barnošák František
Belák Adrián
Bytčanek Martin
Čepelová Lucia
Dejčik Jakub
Haluška Martin
Hruška Peter
Kamenár Jakub
Kavulák František
Koňušík Maroš
Kopča Juraj
Krišica Jakub
Kubla Lukáš
Kučera Lukáš
Kučera Patrik
Kulla Matúš
Laš Dominik
Macejko Samuel
Malík Rastislav
Matušný Mário
Mikloš Matej
Pokrivka Martin
Slafkovský Jakub
Súľovský Milan
Surovka Tomáš
Válek Andrej
Vašulka Juraj
Vnuk Irenej
Denné štúdium 2010/11 odbor technické lýceum
4.AL - tr. uč. Mgr. Jana Paršová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Cvenček Ján
Čierňava Marek
Čierňavová Miroslava
Gomola Tomáš
Gundáš Ján
Chovancová Mária
Kloska Dominik
Knapik Michal
Kostelanský Tomáš
Laš Matej
Lorek Martin
Medzihorský Richard
Poláček Juraj
Rišo Peter
Sidor Juraj
Skokan Juraj
Solár Richard
18.
19.
20.
21.
Šadibolová Darina
Šarlák Maroš
Taračka Juraj
Zipser Martin
Denné štúdium 2010/11 odbor mechatronika
4.AM - tr. uč. Mgr. Mária
Jarunková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Barčiak Lukáš
Čanecký Michal
Čarnecký Peter
Dodek Marián
Fuček Martin
Gálik Matej
Harach Tomáš
Hrdý Andrej
Jakubec Jakub
Jánošík Jakub
Kadura Lukáš
Koniar Róbert
Kubík Krištof
Kucharčík Martin
Macášek Tomáš
Matejčík Ján
Mikula Dávid
Minár Lukáš
Mitka Michal
Muška Martin
Nudzík Roman
Oberta Jaroslav
Panuška Peter
Paršo Stanislav
Pavelek Miroslav
Repáň Milan
Stasinka Peter
Stráţovec Peter
Šadibol Stanislav
Špalek Dávid
Štaffen Peter
Štefanik Róbert
Šutý Maroš
Denné štúdium 2010/11 odbor elektrotechnika
4.AE - tr. uč. PhDr. Zuzana
Hroudná
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Benko Ján
Boţek Jakub
Cyprich Dávid
Dlhopolček Jakub
Firek Miroslav
Fonš Maroš
Greguš Lukáš
Haľama Patrik
Hmíra Andrej
Horník Marián
Hrtus Marek
Imrišek Dušan
Jesenský Martin
Juriš Jakub
Kopáč Jozef
Králik Michal
Krasňan Lukáš
Martikán Matej
Matušík Dávid
Mikula Patrik
Ondreáš Michal
Oravec Tibor
Pytel Patrik
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Repák Marián
Šamaj Tomáš
Šlapka Slavomír
Švancár Slavomír
Turek Ján
Vlk Štefan
Zahatlan Ján
Zbončák Juraj
Denné štúdium 2010/11 odbor elektrotechnika
4.BE - tr. uč. Ing. Anton Maslák
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Čepec Lukáš
Čierňava Jozef
Čierňava Tomáš
Fedor Michal
Grochal Tomáš
Hošták Ľuboš
Janíček Tomáš
Jankovský Ľubomír
Kirn Marek
Kizek Juraj
Klimaček Richard
Koleno Slavomír
Koţák Peter
Lajčák Marek
Macura Michal
Majtan Dominik
Minárik Dávid
Mitaš Michal
Moravec Ján
Palárec Matúš
Rehák Tomáš
Strapáč Ľubomír
Strenk Patrik
Tischler Miroslav
Urbánek Rastislav
Vyšlan Adrián
Zuzčák Matej
Denné štúdium 2010/11
odbor technické a informatické
sluţby v strojárstve
4.AT - tr. uč. Ing. Jana
Škulavíková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Boráková Júlia
Cerchlanová Kristína
Franek Lukáš
Gajdošová Lucia
Harvančáková Marcela
Hurtuková Dominika
Klimková Adriána
Komorová Romana
Kuriaková Monika
Lušňáková Barbora
Macek Michal
Malíková Sláva
Marčanová Ivana
Mičian Peter
Miková Kristína
Pisáriková Nikola
Plutová Veronika
Šimko Ondrej
Šimko Patrik
Štulpa Radovan
Šutáková Jana
Švábik Vladimír
Taranová Petronela
Wágner Tomáš
Večerné štúdium 2010/11 odbor strojárstvo
2.AV - tr. uč. Ing. Ladislav
Galvánek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Belancová Miroslava
Beňadiková Iveta
Bojková Alena
Bukovinský Miroslav
Burandová Miroslava
Gazdíková Sláva
Hmírová Jarmila
Holiačová Júlia
Chabroň Peter
Chládková Helena
Kantorík Roman
Kovačíková Miroslava
Kriváček Miroslav
Lukonič Róbert
Očková Jana
Ondrúšková Zuzana
Ovčíková Andrea
Slovák Ľubomír
Stanková Iveta
Stuchlíková Gabriela
Svrček Zdenko
Sýkorová Eva
Škorvánková Martina
Šofranko Marián
Šramková Jana
Urbanec Peter
Varmus Dominik
Vavreková Slávka
Denné štúdium 2010/11 odbor obchodná akadémia
4.AO - tr. uč. Ing. Zuzana
Jantoščiaková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Berešíková Jana
Čečková Nora
Dadajová Veronika
Debnárová Eva
Ďuranová Soňa
Ďuricová Petra
Gajdošová Beáta
Hmírová Martina
Chudinová Andrea
Jamečná Eva
Kasáková Anna
Kováčová Gabriela
Krišicová Michaela
Kubalíková Adela
Kupčíková Barbora
Lisková Linda
Masarcová Lenka
Mihaldová Nikola
Múčková Gabriela
Neveďalová Mária
Pavlusová Silvia
Radolská Kristína
Sládeková Tamara
Svobodová Kristína
Šedová Júlia
Škorvánková Soňa
Šmatlavová Lenka
Šutáková Martina
Taranová Michaela
Tvrdá Helena
Vendrinská Lenka
Ţuborová Lucia
71
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
...NAMIESTO ZÁVERU...
Váţení priatelia,
dočítali či prelistovali ste sa na miesto, kde pamätnica venovaná 60. výročiu existencie školy
končí.
Avšak budúcnosť stojí pred nami. Vieme, ţe v ţivote nič nie je ľahké, ţe za kaţdým úspechom stojí mravenčia práca, úsilie, snaha niečo dosiahnuť. Meno našej školy nie je nikomu z nás
ľahostajné. My však vieme, ţe máme na čom stavať, v čom pokračovať, ale aj čo zlepšovať.
Murár postaví dom, pekár upečie chlieb, ale učiteľ vytvára majetok vedomostí, ktorý
mladému človeku nikto nikdy nezoberie a na ktorom buduje svoju budúcnosť. A na tej nám
všetkým predovšetkým záleţí.
72
60. výročie zaloţenia školy
Nová škola
Začiatok
rekonštrukcie
Ukončenie
rekonštrukcie
Kolaudácia
rekonštrukcie
rozvodov
ústredného
kúrenia
Ovládanie
vykurovania
počítačom
Slávnostné
otvorenie
ihriska
s umelou
trávou
73
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
Naše servery
Modernú
techniku sa učia
zvládať učitelia
Naše učebne
Naše učebne
Naše učebne
74
60. výročie zaloţenia školy
Posilňovňa
Telocvičňa
Školský
internát
Voľný čas
na internáte
Školská jedáleň
Stravovací
systém
Naši absolventi
Konferencia
Učíme
pre ţivot
Prezentácia
firmy
Microsoft
75
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
OBSAH
Príhovor ...............................................................................................................................................3
Namiesto úvodu... ................................................................................................................................6
Dnes formujú tvár študentov... .............................................................................................................7
Prešlo 50 rokov... .................................................................................................................................9
Od začiatku učili a vychovávali... ......................................................................................................12
A škola má o 10 rokov viac... ............................................................................................................13
Vyučujeme a pracujeme ....................................................................................................................18
Vyberte si... ........................................................................................................................................22
Projekty robiť vieme... .......................................................................................................................25
Spomínajú... .......................................................................................................................................35
Škola očami ţiakov... .........................................................................................................................38
Zoznam absolventov ..........................................................................................................................40
Namiesto záveru... .............................................................................................................................72
Poďakovanie .....................................................................................................................................76
76
60. výročie zaloţenia školy
POĎAKOVANIE SPONZOROM
Vedenie Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste srdečne ďakuje všetkým
sponzorom, ktorí sa finančne alebo materiálne podieľali na vydaní pamätnice,
usporiadaní slávnostnej akadémie a podpore pri príleţitosti 60. výročia zaloţenia
školy.
Predovšetkým ďakujeme týmto firmám a súkromným podnikateľom:
INA KYSUCE, a. s.
Ul. Dr. G. Schaefflera 1, Kysucké Nové Mesto
Výroba valivých loţísk a kladiek
www.ina.sk
DREVOINDUSTRIA MECHANIK s. r. o.
Oceliarska 3, Ţilina
Strojárska výroba pre drevársky priemysel
a spracovanie odpadov
www.drevoidustria-mechanik.sk
RONA a.s.
Schreiberova 365, Lednické Rovne
Kvalitné sklo pre domácnosť, gastronómiu a hotely
www.rona.sk
ELCEN, spol. s. r. o., Predmeská 79, Ţilina
Okruţná 97, Čadca
Kancelárske a školské potreby, tabelačný papier,
potreby pre počítače a tlačiarne, fólie do kopíriek a tlačiarní
www.elcen.sk
KOMAD, spol. s. r .o.
Krásno nad Kysucou
Výroba transportných a skladovacích vozíkov,
spracovanie plechov
www.komad.sk
77
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
ENERGY PRO, spol s. r. o.
Škultétyho 78, Ţilina
Komplexné riešenia pre energetiku
www.energypro.sk
Prenájom nehnuteľností, bytové hospodárstvo. Výroba a rozvod tepla a teplej
vody. Obsluha, opravy výmenníkových staníc
STK - MIKO s.r.o.
Rosinská cesta 7, Ţilina
Technická kontrola, emisná kontrola,
kontrola originality
www.stk-miko.sk
LAGO Nástrojáreň spol. s r. o.
Veľké Rovné 1571
Konštrukcia, oprava a výroba nástrojov,
foriem , prípravkov a presných súčiastok
www.lago.sk
Víno Levice s. r. o.
Prešovská 59, Bratislava
Výroba špičkových odrodových a výberových vín
z dopestovaných surovín z nitrianskej
vinohradníckej oblasti
www.vinolevice.sk
Code, s. r. o.
Vajanského 394, Kysucké Nové Mesto
Predaj a servis kancelárskej a výpočtovej techniky
www.code.sk
MATE s. r. o.,
M. R. Štefánika 73, Ţilina
Realizácia inţinierskych, priemyselných,
bytových a občianskych stavieb
www.matesro.sk
78
60. výročie zaloţenia školy
OMNIA KLF, a.s., Kukučínova 2734, Kysucké Nové Mesto www.omniaklf.sk
Výroba výkovkov, náradia, tepelné spracovanie
ELMAX ŢILINA a. s., Dlhá 85, Ţilina
www.elmaxzilina.sk
Elektrovýroba, kovovýroba, automatizácia, obchodná činnosť
CODES – Ing. Ján Krchnavý
K. Kmeťku 5/29, Ţilina
Predaj a servis výpočtovej
techniky a elektroniky
Michal Belan -BVM ALARM SYSTEM
Ţilinská 27, Lietavská Lúčka
Zabezpečovacie zariadenia, kamerovémy a dochádzkové
systémy, poţiarna signalizácia
www.bvmalarm.sk
MESTO KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
Námestie slobody 94, Kysucké Nové Mesto
www.kysuckenovemesto.sk
PENTATECH s.r.o.
Rudinská cesta 629, Kysucké Nové Mesto
Vývoj, dizajn, výroba, montáţ v oblastiach:
P.O.S. materiál, informačné stojany, automotive
www. pentatech.sk
Ing. Marián Jurga - PROJEKTOVANIE
Podvysoká 129
Projektovanie a inţinierská činnosť
FORTES, s.r.o.
Športová 2757, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Detské izby, spálňový, kancelársky nábytok, sektorové a obývacie steny, komody, konferenčné
stolíky, kuchyne
www.najnabytok.sk
79
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
Enixa, s.r.o.
Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín
Poradenské sluţby v oblasti podnikania a riadenia
80
Download

Ak chceš mať prácu na rok – zasej zrno - Spojená škola