ZMLUVA
o dodávke vody z verejného vodovodu uzatvorená v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii
v sieťových odvetviach a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
I. Zmluvné strany:
Dodávateľ: Obec OTRHÁNKY, Otrhánky č. 9, 956 55 Veľké Chlievany
IČO: 00800015
DIČ: 2021054497
Bankové spojenie: VÚB banka, Bánovce nad Bebravou
Číslo účtu: ......................................
Štatutárny orgán: RNDr. Ladislav Gieci – starosta obce
Odberateľ:
Meno a priezvisko platiteľa: .................................................................
Adresa: Haláčovce ....................., 956 55 Veľké Chlievany
II. Predmet zmluvy: Dodávka vody z vodovodu obce
III. Technické údaje: číslo vodomeru: ........................................
číslo plomby: ............................................
adresa odberného miesta: Haláčovce ..............., 956 55
účel použitia: domácnosť
IV. Akosť dodávanej vody
Kvalita vody dodávaná z vodovodu do zariadenia odberateľa zodpovedá platným a všeobecne
záväzným právnym predpisom a normám.
V. Cena a platobné podmienky
Cena vody:
Cenu vody za m3 určuje všeobecne záväzné nariadenie obce, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo
a to je 1,20 € za m3.
Spôsob úhrady:
na účet Obce Otrhánky č. 19622-192/0200 vedený v pobočke VÚB banky v Bánovciach nad
Bebravou, konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 2011, alebo v hotovosti zamestnancovi, ktorý
je poverený prijímať platby.
Množstvo dodávanej vody je stanovené:
Meranie množstva vody dodanej verejným vodovodom zabezpečuje prevádzkovateľ meradlom. Ak
odber vody dodávanej z verejného vodovodu je nízky a to menej ako 10 m3 za dva roky (čiže menej
ako 5 m3 za jeden rok) platí vlastník prípojky sumu 6,64 € za správu verejného vodovodu.
Fakturáciu vykonáva prevádzkovateľ: dvakrát ročne
VI. Doba plnenia
Táto zmluva je uzatvorené na dobu: neurčitú
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán. Jednostranne potvrdeným návrhom
zmluvy je dodávateľ viazaný v lehote do 30 dní od preukázateľného odoslania návrhu zmluvy.
VII. Povinnosti odberateľa
1. dodržiavať podmienky ustanovené vo VZN o verejnom vodovode obce Otrhánky a podmienky
dohodnuté v tejto zmluve uzatvorenej s prevádzkovateľom verejného vodovodu (ďalej
prevádzkovateľ)
2. v nevyhnutnej miere umožniť vstup prevádzkovateľa alebo ním poverenej osoby na nehnuteľnosť
pripojenú na verejný vodovod na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejného vodovodu,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
zistenia stavu meradla, alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny alebo vykonania kontrolného
merania množstva a kvality pitnej vody, ako aj zistenia technického stavu vodovodnej prípojky
a poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť.
oznámiť prevádzkovateľovi návrhy zmien v ním vykonávanej činnosti, ktoré môžu mať vplyv na
zmeny v zásobovaní vodou.
oznámiť prevádzkovateľovi zistenú poruchu na vodovodnej prípojke vrátane poruchy na meradle.
dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu meradla, k jeho odstráneniu alebo k inému neoprávnenému
zásahu na meradle
neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie na meradle, najmä neodkladne
vykonať opatrenia proti zaplaveniu priestoru, v ktorom je meradlo umiestnené.
oznámiť prevádzkovateľovi nové údaje súvisiace s odberom vody z verejného vodovodu
oznámiť prevádzkovateľovi verejného vodovodu zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
pripojenej na verejný vodovod
Takéto skutočnosti je odberateľ povinný hlásiť prevádzkovateľovi – Obci Otrhánky telefonicky,
osobne alebo elektronickou poštou.
V prípade nedodržania akéhokoľvek bodu v odseku VII. môže prevádzkovateľ odberateľovi uložiť
pokutu od 99,00 € do 3319,00 €. Príjemca pokuty je Obec Otrhánky.
Pokuty sa ukladajú aj za neoprávnený odber vody z verejného vodovodu vo výške od 99,00 € do
3319,00 €. Neoprávneným odberom vody z verejného vodovodu je:
a) odber bez uzatvorenia zmluvy o dodávke vody alebo v rozpore s takouto zmluvou
b) odber pred meradlom, alebo odber po odstránení meradla
c) odber s používaním meradla, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odber nezaznamenáva alebo
zaznamenáva odber menší, ako je skutočný
d) odber s používaním meradla, na ktorom bolo poškodené zaistenie proti neoprávnenej manipulácii
(porušenie plomby)
e) odber bez súhlasu prevádzkovateľa
VIII. Povinnosti dodávateľa
Povinnosti prevádzkovateľa verejného vodovodu upravuje zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejnej kanalizácii.
IX. Zmeny a ukončenie zmluvného vzťahu
Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na zmenu tejto
zmluvy budú urýchlene oznámené druhej zmluvnej strane písomným návrhom o zmene zmluvy.
Zmluvu je možné meniť len písomnou dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou s jednomesačnou
výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede.
Zmluva je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, ktoré majú platnosť originálu.
Odberateľ sa s obsahom zmluvy a obchodnými podmienkami zoznámil a svojim podpisom vyjadruje
súhlas s jej obsahom.
Odberateľ týmto udeľuje dodávateľovi výslovný súhlas k spracovaniu osobných údajov odberateľa
tejto zmluvy.
V Otrhánkach dňa ...........................
Dodávateľ:
Odberateľ:
.........................................
RNDr. Ladislav Gieci
starosta obce Otrhánky
.........................................
Zoznam odberateľov vody, ktorí podpísali horeuvedenú Zmluvu o dodávke vody zo skupinového
vodovodu
OTRHÁNKY
Por. číslo Priezvisko a meno odberateľa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Smolka Peter
Kultúrny dom
Ledaj Dušan
Cagáň Stanislav
Cagáň Jozef
Maďarová Mária
Baco Tibor
Ďuriak Július
Ďurčová Daniela
Flóro Miloš
Flimel Vladimír
Obchod
Igaz Stanislav
Gieciová Beata
Flimel Ľubomír
Mikuška Rudolf
Jandáková Mária
Božena Bezáková
Niko Milan
Hašpica Karol
Griačová Darina
Pištová Vladimíra
Fojtík Jozef
Miklošová Anna
Viskup Jozef
Šutiak Ján
Kondášová Emília
Bardyová Jolana
Dobierka Jozef
Ďurkáčová Marta
Kyselicová Marta
Kovačik Peter
Mikloš František
Dráb Jaroslav
Košíková Anna
Smolka Milan
Mikušková Božena
Jakal Peter
Macháčová Jolana
Flimel Ľubomír
Ďuriak Július ml.
Igaz Bernard
Igaz Peter
Flimel Stanislav
Mikuška Dušan
Súp. Číslo
2
4
5
16
17
18
20
21
22
23
27
30
33
60
61
62
66
67
68
69
70
71
75
78
80
81
82
84
85
86
87
88
89
90
92
93
94
105
106
108
109
114
115
116
117
Číslo plomby
725312
725220
725378
725303
725358
725309
725213
725338
725359
725360
725327
725361
725304
725383
725339
725398
725331
725216
725373
725308
725363
725332
725335
725399
725369
725315
725319
725316
725317
725311
725313
725389
725320
725382
725385
725387
725388
725390
725354
725386
725384
725396
725393
725357
725395
Číslo vodomeru
5 065 390 098
5 065 390 186
5 065 390 195
5 065 390 119
5 065 390 132
5 065 390 078
10 230 169
5 065 390 182
5 065 390 190
5 065 390 006
5 065 390 096
5 065 390 120
5 065 390 007
5 065 390 189
5 065 390 159
5 065 390 193
5 065 390 205
5 065 390 158
5 065 390 157
5 065 390 209
5 065 390 156
5 065 390 203
5 065 390 204
5 065 390 202
5 065 390 187
5 065 390 194
5 065 390 010
5 065 390 013
5 065 390 031
5 065 390 077
5 065 390 036
5 065 390 008
5 065 390 118
5 065 390 191
5 065 390 016
5 065 390 164
5 065 390 196
5 065 390 112
5 065 390 208
5 065 390 197
5 065 390 035
5 065 390 111
5 065 390 200
5 065 390 117
5 065 390 184
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
Strempek Ľudovít
Strempek Ján
Chromík Jaroslav
Tremboš Pavol
Mozolová Angela
Mravcová Mária
Tomečkovičová Albína
Mikušková Edita
Michlík Jozef
Mikuška František
Maják Anton
Slovák Rudolf
Strempek Milan
Mikuška Ľubomír
118
120
122
124
125
126
127
128
129
130
132
133
242
246
725394
725400
725397
725392
725318
725314
725305
725371
725367
725321
725302
725364
725391
725381
5 065 390 115
5 065 390 113
5 065 390 114
5 065 390 185
5 065 390 192
5 065 390 160
5 065 390 199
5 065 390 165
5 065 390 170
5 065 390 183
5 065 390 198
5 065 390 181
5 065 390 116
5 065 390 017
Zoznam odberateľov vody, ktorí podpísali horeuvedenú Zmluvu o dodávke vody zo skupinového
vodovodu
HALÁČOVCE
Por.
číslo
Priezvisko a meno odberateľa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Škola
Anton Jakubík
Štefan Maják
František Babuliak
Ľubomír Kullifay
Dušan Ďuriak
Pavel Vališ
Jozef Babuliak
Ivan Ďurkáč
Marián Kuča
Klementína Urbánková
Stanislav Ďurkáč
Rudolf Maják
Miroslav Ďurkáč
Marián Strempek
Marta Ďurkáčová
Ľubomír Vanko
Milan Geleta
Milan Sloviak ml.
Gustáv Hlavina
Ján Ševčík
Ľubica Krajčovičová
Terézia Danajová
Anton Chromík
Jozef Štefke
Súp.
číslo
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
16
17
19
20
21
22
23
25
26
35
37
39
40
42
Číslo
plomby
Číslo vodomeru
725330
725366
725325
725333
725380
725323
725329
725326
725337
725324
725365
725307
725322
725340
725379
725306
725334
725328
725362
725301
725374
725372
725214
725356
725368
5 065 390 037
5 065 390 094
5 065 390 169
5 065 390 167
5 065 390 163
5 065 390 161
5 065 390 162
5 065 390 166
5 065 390 072
5 065 390 096
5 065 390 201
5 065 390 040
5 065 390 005
5 065 390 168
5 065 390 097
5 065 390 091
5 065 390 079
5 065 390 100
5 065 390 210
5 065 390 003
5 065 390 061
5 065 390 092
99 957
5 065 390 002
5 065 390 039
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Anton Geleta
Ján Sládek
Marta Mokryšová
Ján Maják
Milan Sloviak st.
Miroslav Kaločaj
Viera Pakancová
Kasalová
Ján Mokryš
Anton Boco
Milan Božik
Miroslav Baláž
Rastislav Flimel
Peter Matejička
Juraj Mokryš
Peter Bajzík
Roman Chromík
Andrej Boco
Miroslav Ďuriš
53
55
56
59
62
64
66
67
70
71
114
115
119
120
121
122
124
126
128
725336
725375
725353
725310
725349
725347
725343
725348
725344
725342
725351
725376
725341
725346
725377
725350
725345
725355
725370
5 065 390 064
5 065 390 019
5 065 390 068
5 065 390 004
5 065 390 069
5 065 390 011
5 065 390 014
5 065 390 020
5 065 390 018
5 065 390 076
5 065 390 067
5 065 390 009
5 065 390 012
5 065 390 080
5 065 390 070
5 065 390 093
5 065 390 075
5 065 390 071
5 065 390 038
Download

Zmluva o odbere vody