Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec častá
uzatvorená podľa§
ZMLUVA ODIELO
536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
ČI.1
Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ:
OBEC ČASTÁ
zast.: Stanislav Jablonovský, starosta Obce Častá
sídlo: Hlavná č. 168, 900 89 Častá
IČO: 00 304 701
DIČ:2020662061
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- zmluvných: Stanislav Jablonovský, starosta Obce Častá
- vo veciach technických:
Č. účtu - refundácia: SK42020000000029087 l 6657
bankové spojenie: VÚB, a. s.
Č. účtu - predfinancovanie : SK420200000029087 l 6657
bankové spojenie: VÚB, a. s.
telefón: 033/6495205 , mob. 0905 444 803
fax: 033/6495427
e-mail: [email protected]
a
1.2
Zhotoviteľ
Skupina dodávateľov COMBIN - IZOTECH
Obchodné meno:
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Sídlo:
Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- zmluvných:
Ing. Vladimír Gallo
- technických:
Ing. Terézia Fašáneková, výrobný námestník
Bankové spojenie:
VÚB a.s., Žiar nad Hronom
IČO:
31631134
DIČ:
20204 78229
IČO DPH:
SK2020478229
Zapísaný:
Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.2800/S
045/6949018
Telefón:
Fax:
045/6949028
[email protected]
e-mail:
Častá, 2804/20 I 4
Strana 1 z II
Celoobecná kanalizácia a Č:.OV pre obec Častá
Preambula
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní"). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania - podlimitná
verejná súťaž.
ČL.2
Predmet plnenia
2.1
Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá,
prílohy č. 1 tejto zmluvy o dielo - fakturačné celky, zhotoviteľom pre objednávateľa.
podľa neoddeliteľnej
Podrobný opis predmetu zmluvy je v súťažných podkladoch verejného obstarávania zákazky,
zákazky a je pn1ohou tejto zmluvy o dielo.
2.2
Zhotoviteľ
sa zaväzuje
zhotoviť
pre
nebezpečenstvo v dojednanom čase a
zhotovené dielo odovzdať
v zodpovedajúcej kvalite.
objednávateľa
časť
C. Opis
dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene, na svoje
podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje
objednávateľovi
riadne,
včas,
bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu,
2.3
Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou
cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
prevziať
2.4
Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické,
kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými
znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.
2.5
Zhotoviteľ
a
zaplatiť
za dielo dohodnutú
pred začiatkom fyzickej realizácie diela na jeho mieste osadí veľkoplošnú reklamnú tabuľu
prostredníctvom ktorej bude zabezpečená široká publicita projektu.
Po skončení realizácie diela zhotoviteľ veľkoplošnú reklamnú tabuľu nahradí trvalou pamätnou doskou.
Čl. 3
Rozsah a spôsob plnenia a splnenia
3.1
Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela
vykonané na základe :
a) tejto podpísanej zmluvy o dielo
b) projektovej dokumentácie stavby tvoriacej prílohu tejto zmluvy
c) súťažných podkladov vo verejnej súťaži na výber zhotoviteľa
d) stavebného povolenia
podľa článku
3.2 Stavebné práce vrátane montáže technológií potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1
budú vykonané v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie
3.3
3.4
Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
3.3.1.Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality
3.3.2.Projekt skutočného vyhotovenia stavby
Spôsob splnenia predmetu zmluvy
dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
Povinnosť zhotoviť
Častá, 2804/2014
Strana 2 z 11
i
2. bod 2.1 budú
Celoobecná kanalizácia a Cov pre obec Castá
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho
protokolu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania
týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle
a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.
Po ukončení stavby zhotoviteľ vykoná kamerovú a tlakovú skúšku na celom potrubí.
Čl. 4
Čas plnenia
4.1 Termín realizácie diela:
Termín začatia:
do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
Termín ukončenia:
do 34 mesiacov odo dňa zahájenia stavebných prác
4.2
Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje
realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ
bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 30 dní, považuje sa toto omeškanie
alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
Čl. 5
Cena predmetu zmluvy
5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán
v zmysle §3 zák. č. 1811996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996
Z.z. o cenách ako cena maximálna.
5.2 Cenu je možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH zákonom v priebehu realizácie diela.
Cena diela je:
Cena bez DPH
3 506 338,00 €
DPH20%
701 267,6 €
Cena vrátane DPH
4 207 605,60 €
Celková cena diela je 4 207 605,60 EUR vrátane DPH
Slovom: štyrimiliónydvestosedemtisícšesťstopäť 60/100 EUR s DPH
5.3 Súhrnné fakturačné celky vrátane rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových
nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu
zmluvy záväzný.
5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón,
dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie
dielenskej alebo výrobnej dokumentácie ak to bude potrebné, projekt skutočného vyhotovenia stavby, náklady
na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie,
v celom rozsahu splnenie povinnosti obstarávateľa vyplývajúcich z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006
Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, kompletná činnosť, skúšky
a merania kontroly kvality prác, výroba a osadenie informačnej tabule a pamätnej dosky (podľa Manuálu
pre informovanie a publicitu).
5.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je poistná zmluva stavebného diela platná a účinná po celú dÍžku trvania
stavebných prác.
Častá, 2804/2014
Strana 3 z 11
Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá
5.6 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným
predmetom zmluvy.
Čl. 6
Platobné podmienky
6.1
Zhotoviteľ uplatňuje
nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy:
- čiastkovými faktúrami vo výške určenej objednávateľom pričom hodnota fakturovaných prác je
v jednotlivých fakturačných celkov.
6.2
Zhotoviteľ
musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom
musí dodržiavať rozpis ceny na hlavné položky kanalizácie a ČOV., a označenie, ktoré je v súlade s oceneným
fakturačným celkom
podľa prílohy zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev podľa
fakturačných celkov. Rozpis ceny musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími
písomne poverenými osobami. Súčasťou faktúry musí byť podrobná fotodokumentácia vykonaných prác na CD
nosiči.
6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch
vyhotoveniach ukončený fakturačný celok . Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od
obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného rozpisu ceny v ukončenom
fakturačnom celku bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
6.4
Objednávateľ
sa zaväzuje
uhrádzať zhotoviteľovi
takto vystavené faktúry v lehote splatnosti 30 dní od ich
obdržania.
6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. zákon o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú
predkladané v piatich vyhotoveniach pre objednávateľa.
Náležitosti faktúr:
a) označenie "faktúra" ajej číslo,
b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo), registrácia
c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, v súlade so zmluvou
d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
f) fakturovaná suma,
g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
i) výška zádržného,
j) pečiatka a podpis.
Súčasťou faktúry musia byt' okrem samotnej faktúry aj nasledovné dokumenty (podpísané stavebným dozorom
a oprávneným zástupcom zhotoviteľa):
Krycí list faktúry
Zisťovací protokol
Súpis vykonaných prác podľa fakturačného celku
Rekapitulácia
Všetky sumy na účtovných dokladoch musia byť uvádzané s presnosťou na 2 desatinné miesta. V každej faktúre
musí zhotoviteľ 1O %-né zádržné vyčísliť osobitne a v každej faktúre musí uviesť, že:
a) 50% zádržného je splatných po odstránení všetkých vád a nedorobkov diela, nie však skôr ako po prevzatí
diela v zmysle bodu 7 .1 tejto zmluvy a
Častá, 2804/2014
Strana 4 z 11
Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá
b) Zostávajúca
časť
zádržného je splatná 1O rokov od prevzatia diela objednávateľom v zmysle bodu 7.1 tejto
zmluvy.
6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je
oprávnený faktúru vrátiť a to najneskôr do piatich pracovných dní. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti
faktúry.
6. 7
Zhotoviteľ
nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej
osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy
po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa
spočívajúcich najmä v nesplnení niektorej povinností zhotoviteľa špecifikovaných v bode 6.5 tejto zmluvy
(nedostatky v náležitostiach faktúr a iných dokladov špecifikovaných v bode 6.5). V tomto prípade sa doba
uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.
v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky Právo
faktúru vzniká po odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ
zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v piatich vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ
do 30 dní od jej doručenia
6.10 Cena diela bude
zúčtovaná
vystaviť konečnú
6.11
Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú
uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byt'
odstránené na jeho náklady.
6.12
Objednávateľ zadrží z každej faktúry časť platby vo výške 1O % z celkovej ceny uvedenej vo faktúre ako
zádržné na dokončenie diela a záruku za skryté vady. Prvú časť zádržného vo výške 50 % zo zadržaného
zádržného uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po odstránení všetkých vád a nedorobkov diela, nie však skôr
ako po prevzatí diela v zmysle bodu 7.1 tejto zmluvy. Druhú časť zádržného uhradí objednávateľ
zhotoviteľovi vo výške zníženej o všetky náklady súvisiace s odstraňovaním vád a nedorobkov diela po
uplynutí 1O rokov od prevzatia diela objednávateľom v zmysle bodu 7 .1 tejto zmluvy. Zádržné môže byť
podľa slobodného zváženia objednávateľa uvoľnené vo výške 100% po prevzatí diela objednávateľom
v prípade, ak zhotoviteľ poskytne objednávateľovi bankovú záruku vo výške min. 5% hodnoty diela na celé
obdobie 1O ročnej záruky špecifikovanej v tejto zmluve.
Čl. 7
Záručná
doba -
zodpovednosť
za vady
7 .1
Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuj e za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím po riadnom
ukončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky, právoplatnej kolaudácii diela a odstránení všetkých vád
a nedorobkov diela (kumulatívne podmienky), o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí
predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami. Prevzatiu diela predchádza jeho
komplexné vyskúšanie v rámci 12 mesačnej skúšobnej prevádzky a vyhodnotenie tejto skúšobnej prevádzky.
Skúšobná prevádzka bude spolu s jej vyhodnotením a odstránením všetkých vád a nedorobkov ukončená do
34 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Skúšobná prevádzka sa realizuje na náklady
a nebezpečenstvo zhotoviteľa, ktorý zodpovedá za riadnu realizáciu skúšobnej prevádzky.
7.2
Zhotoviteľ pri preberaní diela a odovzdaní ukončeného diela po splnení všetkých kumulatívnych podmienok
uvedených v bode 7 .1 prvá veta tejto zmluvy vyhlási, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má
požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných
právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
Častá, 2804120 14
Strana 5 z 11
Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá
7 .3
Pokiaľ
nie je ďalej výslovne uvedené inak, záručná doba na celý predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1
tejto zmluvy ako aj na všetky jeho súčasti je 1O rokov a začína plynúť dňom jeho odovzdania zhotoviteľom
v zmysle bodu 7.1 tejto zmluvy. Na mechanické a elektrické zariadenia, u ktorých zhotoviteľ vo formulári 2
uviedol objednávateľovi potrebu ich výmeny počas záručnej doby diela, je záručná doba skrátená na obdobie po
prvú výmenu zariadenia v zmysle údajov uvedených vo formulári 2; pre odstránenie všetkých pochybností,
zhotoviteľ sa zaväzuje všetky tieto mechanické a elektrické zariadenia počas 1O rokov odo dňa prevzatia diela
v zmysle bodu 7.1 tejto zmluvy sústavne na vlastné náklady a nebezpečenstvo riadne vymieňať a servisovať tak,
aby neprichádzalo k obmedzovaniu funkčnosti diela, všetky náklady s tým spojené sú zahrnuté v dohodnutej
cene za zhotovenie predmetu zmluvy. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše
protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
7.4
Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy
sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela
ako aj právne vady.
7.5
Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byt' vykonané len písomne
inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje.
Rozoznávajú sa :
7.5. 1 zjavné vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní
predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v protokole
o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,
7.5.2 skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom
v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez
zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu dostaviť sa na obhliadku diela
a reklamovanej vady do 3 pracovných dní po jej obdržaní. Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované
vady diela bez zbytočného odkladu po obdržaní reklamácie, v žiadnom prípade nie neskôr ako do 30 dní
odo dňa obhliadky.
7.6
Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch
zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
7.7
Počas
doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 a následne zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
a)
požadovať odstránenie vád dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela
a požadovať odstránenie právnych vád,
b)
požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
c)
požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
odstúpiť od zmluvy.
d)
7.8
Čl. 8
Podmienky vykonania diela
8.1
Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber
zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto
zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami,
platnými právnymi všeobecno-záväznými predpismi ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi
a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
8.2
O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia
zmluvných strán.
Častá, 2804/2014
Strana 6 z 11
Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá
8.3
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
a) kópiu stavebného povolenia, základné smerové a výškové vytýčenie stavby,
b) projektovú dokumentáciu,
c) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
d) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa,
Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí príjazd a výjazd
na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
8.4
Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie,
prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
8.5
Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža
zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto
povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
8.6
Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane
prípojov a meračov, vrátane telefónu.
8.7
Zhotoviteľ
8.8
Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi
o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
8.9
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 374/ 1990 Zb.
o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenie vlády SR č. 396/2006
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom
zmluvy, zabezpečiť koordinátora bezpečnosti a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
8.10
do 14 dní po odovzdaní diela
a prípadného nepotrebného materiálu.
zabezpečí
zabezpečenia
ich
dočasných
zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska
Zhotovíte!' môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
8.11 K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
1 paré projektu stavby, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny, ku ktorým došlo v priebehu výstavby, vrátane
porealizačného zamerania objektov stavby
stavebné denníky
doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa §43f, §47 Stavebného
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom
znení a zákona NR SR č. 264/ 1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
v platnom znení a vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 558/2009 Z.z.
zápisy o vykonaných skúškach (tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.)
zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté
faktúru, v ktorej bude zúčtovaný celý predmet plnenia
8.12 Ak zhotoviteľ uvedené doklady ku začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie
nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.
8.13 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávate!'
v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.14 Prevzatie diela alebo jeho
časti
môže objednávate!' odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
Častá, 280412014
Strana 7 z 11
Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá
8.15 Stavenisko je povinný
diela.
zhotoviteľ vypratať
v termíne, ktorý
určí objednávateľ
v zápisnici o odovzdaní a prevzatí
8.16
Zodpovednosť
za škody na
predmete
zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza
na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma
zmluvnými stranami.
8.17
Pri realizácii diela bude zhotoviteľ
v bode 3.1 b tejto zmluvy a STN.
8.18
Zhotoviteľ
č.:
8.19
rešpektovať
podklady - výkresovú dokumentáciu, najmä PD uvedenú
poveruje výkonom stavbyvedúceho Ing. Ivan Solivarský, osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky
07360*24*, v neprítomnosti Andrea Koledová osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. : 10790*20*
Objednávateľ
je oprávnený vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných
podmienok. Jeho vykonávaním je poverený .................................., osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky
č ....... „ ............. , ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo
skladujú materiály.
povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie stavebného dozoru podľa bodu 8.19, najmä:
podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje
kontrolu dodržiavania podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie
stavby
umožniť spoluprácu stavebného dozoru objednávateľa s projektantom pri zabezpečovaní súladu vykonávaných
prác a dodávok s projektom stavby v rámci výkonu jeho autorského dozoru
zabezpečiť kontrolu doplňovania a zakresľovania zmien do PD, podľa ktorej sa stavba realizuje
kontrolu zhotoviteľom predkladaných dodatkov a zmien projektu
kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad
s podmienkami zmluvy
kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými
kontrolu postupu prác podľa časového harmonogramu
kontrolu plnenia odsúhlaseného skúšobného plánu verejnej práce, k čomu predloží zhotoviteľ doklady, ktoré
preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (certifikáty, atesty, protokoly a pod.)
sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade so zmluvnými podmienkami a Stavebným zákonom
kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií
spolupracovať pri príprave dokladov pre záverečné hodnotenie stavby
kontrolu odstraňovania vád a nedorobkov
kontrolu vypratania staveniska
8.20
Zhotoviteľ je
oboznámiť sa s
8.21
Skutočnosť,
že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky vzorky a vykonané práce, nezbavuje
zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo
zaručené riadne splnenie predmetu diela.
8.22
Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude
pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolného dňa.
Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa
na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.
Čl. 9
Stavebný denník
9.1 Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR
č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, od dňa začatia prác
až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí
Častá, 2804/2014
Strana 8 z 11
Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá
nachádzať
na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí
vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
zhotoviteľ
v
deň,
kedy boli práce
9.2 V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:
9.2.1 Denný zápis:
- dátum (mesiac, rok, názov dňa)
- údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota
- údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť
- pracovníci a ich počty
- mechanizmy
- časový postup prác na stavbe
9.2.3 Ostatné údaje, napr.:
- vyjadrenie stavebného dozoru k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak
-vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku
- záznamy z vykonávaného autorského dozoru projektanta
- požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak
- prerušenie stavebných prác s odôvodnením
- záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác
- zápisy o vykonaných skúškach (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti,
vykurovacích skúškach a pod.)
- zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie
- zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom
- požiadavky stavebného dozoru objednávateľa na odstránenie vád v priebehu vykonávania diela
- škody na stavbe
- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka
9.3 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy
poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.
9.4 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov
ku zmluve.
ČI.10
Zmluvné pokuty
10.1
V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom
v čl. 4 ods. 4.1 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
0,05 % z celkovej ceny diela s DPH špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2. tejto zmluvy za každý začatý deň omeškania.
10.2
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne
špecifikovanom v čl. 6 ods.6.4 a 6.1 O môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 %
za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
10.3
Ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady, za ktoré zodpovedá, včas, alebo je v omeškaní s plnením inej
zmluvnej povinnosti ako je povinnosť dokončiť dielo v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 tejto
zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každý začatý deň omeškania
s plnením tej povinnosti, s plnením ktorej je v omeškaní. Maximálna výška zmluvnej pokuty špecifikovaná
v tomto bode zmluvy je 10% z celkovej ceny diela s DPH špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2. tejto zmluvy. Výšku
zmluvnej pokuty má právo objednávateľ započítať voči vystaveným faktúram. Toto ustanovenie o výške
zmluvnej pokuty ajej započítaní platí aj vtedy, ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy o dielo.
10.4
Žiadna zo zmluvných pokút sa nedotýka náhrady škody spôsobenej porušením predmetnej povinnosti;
povinnosť uhradiť náhradu škody vzniká popri nároku na náhradu škody; zmluvná pokuta sa nezapočítava
na náhradu škody.
Častá, 2804/2014
Strana 9 z 11
Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá
Čl.11
Ostatné ustanovenia
11.1
Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy a zaväzuje
sa strpieť výkon kontroly, resp. auditu overovania na mieste súvisiaceho s dielom, ktoré je predmetom tejto
zmluvy.
11.2
Omeškanie s dodaním predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 v termíne špecifikovanom v čl. 4
ods. 4.1 po dobu viac ako 30 dní sa považuje za porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom.
11.3
Dodanie predmetu zmluvy špecifikovanom v
podstatným spôsobom.
11.4
11.5
čl.
2 ods. 2.1 s vadami sa považuje za porušenie tejto zmluvy
Podstatným porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je vadné plnenie
upozornený, a ktoré v primeranej lehote neodstránil.
zhotoviteľa,
na ktoré bol písomne
Porušenie zmluvy podstatným spôsobom oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
11.6
Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni
v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená
zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane
o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
11.7
Zhotoviteľ
11.8
Zhotoviteľ
11. 9.
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený pristúpiť ku všetkým platným záväzkom
zhotoviteľa bez jeho ďalšieho súhlasu a zaplatiť jeho dodávateľom nimi fakturovanú cenu za materiál,
prácu, služby alebo iné výkony určené pre dielo, pričom objednávateľ má právo započítať voči cene za
dielo alebo jej časti všetky ní111 takto uhradené sumy. Zhotoviteľ podpísaním tejto zmluvy dáva
objednávateľovi súhlas k pristúpeniu svojim platným záväzkom a k jednostrannému započítaniu takto
vzniknutých pohľadávok.
stavby sa zmluvne zaviaže, že bude akceptovať počas realizácie diela a po
kontroly orgánov poskytujúcich príspevok na realizáciu diela.
ukončení
diela
berie na vedomie, že v prípade prác navyše, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy budú tieto
obstarávané v zmysle §58 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.
Čl. 12
Záverečné
ustanovenia
12.1
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň
po zverejnení na webovom sídle objednávateľa http://www.obec-casta.sk/.
Podmienkou nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy je kumulatívne splnenie týchto dvoch podmienok:
a) zverejnenie tejto uzavretej zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a
12.2
Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne
pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení.
12.3
Zmeny a doplnky v tejto zmluve je možné
písomných dodatkov k tejto zmluve.
vykonať
Častá, 2804/2014
Strana 10 z 11
len písomnou dohodou zmluvných strán formou
Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá
12.4
Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť
predovšetkým zájomnou dohodou. V prípade nedosiahnutia vzájomnej dohody si uplatnia zmluvné strany
nároky na príslušnom súde.
12.5
Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
12.6
Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyroch vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve
vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
12.7
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo
za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
12.8
Neoddeliteľnou súčasťou
tejto zmluvy je pn1oha:
č.
1 - Rozpis fakturačných celkov
2 - Harmonogram plnenia zmluvy
č. 3 - Poistná zmluva
č. 4 - Banková záruka
č. 5 - Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác
č. 6 - Zoznam strojového a technického vybavenia, ktoré má dodávateľ k dispozícii na plnenie
zmluvy
č. 7 - Formulár č. 1, Ročná spotreba elektrickej energie v čistiarni odpadových vôd v kWh pri priemernom
prietoku a irnisnom zaťažení
č. 8 - Formulár č. 2, Náklady na výmenu o obnovu mechanických a elektrických zariadení a prvkov, ktoré
sú súčasťou dodávky diela za obdobie 1Orokov od uvedenia do skúšobnej prevádzky
č.
V
Častej dňa ...rt..9.-..f:. ....vfl!.:ff
V Banskej Štiavnici
dňa J.!...:0 . ~/ l
Za objednávateľa:
~~~·~~1
,9
"
.z-éé"
: ~" t '.'.J"'?~
~ťj •.
· ··· ··· :~ ······„.„„ ......... „ .......... (~· „ci:.,„·• ....
tanislav Jablonovský n ~-~»").ti/
.~~~Jt
Jd.,,.ri •...~
v-...y I r
starosta Obce Castá
-.~ ~
'>'C.t;'ľ
v
Ing. Vladimír Gallo
.._.,
/:',
~c
._ /
konateľ spoločnosti
')
c~/
-~
Častá, 2804/2014
Strana 11 z 11
NÁKLADY STAVBY
Projekt: častá - splašková kanalizácia a ČOV
Objednávateľ: obec Častá
Dodávateľ:
Cislo
fakturačného
celku
Popis položky
P.č.
Množstvo celkom
MJ
1
Jedn.cena
EUR/MJ
Cena celkom EUR
Mesiac ukončenia
Celková rekapitulácia fakturačných celkov
1
2
3
4
5
6
7
Fakturačný
celok č . 1 - gravitačné potrubia stoky A -1, A 1-1 domové kanalizačné prlpojky na stokách A -1, A 1-1
Fakturačný celok č. 2 - gravitačné potrubia stoky A 1-2, A 1-2-1, A 1-2-2, domové kanal. prípojky na stokách A 1-2, A 1-2-1, A 1-2-2
Fakturačný celok č. 3 - gravitačné potrubia stoky A - 3, A 4 - 5, domové kanalizačné prlpojky na stokách A - 3, A 4 - 5
Fakturačný celok č. 4 - gravitačné potrubia stoky 8, 82, domové kanalizačné pripojky na stokách 8,82
Fakturačný celok č. 5- gravitačné potrubie stoka 81, domové kanalizačné prípojky na stoke 81, výtlačné potrubie V2
Fakturačný celok č. 6 - ČS 2
Fakturačný celok č. 7 - gravitač. potrubia stoky 81-1,81-2, 81-3, 81-4, 81-5, dom. kanal. Príp. na stokách 81-1,81-2, 81 -3, 81-4, 81-5,
častá - spla~ková kanalizácia celkom (bez DPH) :
502 285,70
300 507,56
75 253,30
375 980,24
430 560,37
109 595,75
244135,08
2 038 318,00
17 mesiac
27 mesiac
5 mesiac
13 mesiac
34 mesiac
25 mesiac
32 mesiac
8
9
10
11
Fakturačný celok č. 8 -ČOV stavebnä časť SO 06.1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13
319 702,52
508 633,33
440 419,56
199 264,59
1468 020,00
20 mesiac
23 mesiac
26mesiac
30 mesiac
Fakturačný celok č. 9 - ČOV stavebná časť SO 06.6
Fakturačný celok č. 10 - ČOV strojechnologícká časť
Fakturačný celok č. 11 - ČOV elektrojechnologická časť+ ASRTP
Častá - ČOV celkom ( bez DPH) :
častá - splašková kanalizácia a ČOV celkom (bez DPH) :
DPH
častá - splašková kanalizácia a ČOV celkom (bez DPH) :
Poznámka : Obsah cien (cena za mernú jednotku ) uvedená pri každej položke vo výkaze výmer musl zahi'ňať všetky
náklady týkajúce sa danej položky v nadväznosti na technické špecifikácie a výkresy vrátane všetkých
nákladov a výdavkov ktoré môžu súvisieť s realizáciou poplsaného diela.
3 506 338,00 1
%
20,00
701 267,601
4 207 605,601
Projekt: Častá - splašková kanalizácia a ČOV
Harmonogram
mesiace
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Fakturačný
celok č . 1 • 1 •
celok č . 2 • ! .
Fakturačný celok č . 3 • ! .
Fakturačný celok č. 4 • ! .
Fakturačný celok č. 5 • ! .
Fakturačný celok č. 6 • 4 •
Fakturačný celok č. 7 • « .
Fakturačný celok č. B - c .
Fakturačný celok č. 9 • 1
Fakturačný celok č . 10 • .
Fakturačný celok č . 11 • .
Fakturačný
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
32
33 34
Kooperativa
VtENNA I NSURANCE GROUP
Poistná zmluva
číslo
049 - 4035955
pre poistenie stavebno - montážnych rizík
Konverzný kurz: 1 EUR= 30, 1260 SKK
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vien na lnsurance Group
Centrála spoločnosti
štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika
v zastúpení:
.„.... „„.~~~~.~..~9.!~9.~.„.„ .....„.„...........r.!~.9.!!~!..~.Q„~.?.~~~.~..~X~.~r_ig~..........„...„.„........„„.„..„..„.
IČO :
IČ DPH:
00 585 441
SK2020527300
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl.
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, číslo účtu: 0175126457 / 0900
(ďalej
len
č.
79/B
„poisťovňa")
a
Meno poisteného: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA
Adresa poisteného: :~i.~:~~Ý.~~~~~~:i.~:;::~:~~::~i:~:~:~:~:~:~::~~!~Y.~:~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
v zastúpení:
.!ns.:.. ~.~n..$.!.~.9.!~.:.P.r.9.~.~.r:!~!~....................................................................................................................
IČO:
IČDPH :
...........•..•........................... „ .........•...........•.•..........„ ....•.... •.
zapísaná v
Bankové spojenie:
(ďalej
31631134
SK2020478229
.~.~.9.~r.~.~~9.!:1]..~.9~~„~~D.~.~~..f?..Y.~.!r.!~~„...9..~.~„„§.'..~i..Y..lg~~~..~.!~.!9..?.~9.9!§........„............ „
Všeobecná úverová banka, a.s.
...................................................................................
„...... , číslo
2196246422/0200
.....
„.„ •••• „ . ....•. •...•. ........„ •.. „ „ .....•. „
len „poistený")
uzatvárajú prostredníctvom
podľa
účtu:
spoločnosti
Respect Slovakia s.r.o.
§ 788 a nasledujúcich Občianského zákonníka túto zmluvu o poistení (ďalej
len zmluva). Súčasťou zmluvy sú všeobecné poistné podmienky (ďalej len
VPP), osobitné poistné podmienky (ďalej len OPP) , zmluvné dojednania, prílohy
a vložky, ktoré upravujú jednotlivé druhy poistenia, na ktorých sa zmluvné strany
v tejto zmluve dohodli.
Kooperativa
;"•" •Js·••<•.•
.:, SKUSENOSTI,
, VAŠA ISTOTA
VIENNA INSURANCE GROUP
„.,. „. ''..~
:Jl1.,;.:,: ....
~~ . .:.,.„_ t:~
ľ
.•'
;
t
„.;r_ ...
Návm odoslaný
<'.:Isto partnera
<'.:Jslo poistnej zmluvy
01 41 91 4 01 1 31
Prolongované poistné
Vinkulécia
Podiel na dojednanl %
Odmena Sk
Typ provlzie
Zlskater 2.
Podiel na dojednanl %
Odmena Sk
O prvá
Zlskatel3
Podiel na dojednanl %
Odmena Sk
Onäsledná
Poistné
Zaplatené do
IAgenlllf•
011no
dojednania
t pt6vy
Prezentačná pečiatka
91 sl
5
Ročné poistné
Agent0r1
Zlskater 1.
Onie
l"C8Spect :>IOV8KU:ll
KOOPERATIVA
poisťovňa,
N61vada
zo.,-,... zmáMJ t .
OO!:>ropis
Druh
storna Ťarchopis
a.s.•
N•tirado za poistnO zmilMI c.
Poistné
Zaplatené do
Dni!
atoma
Návrh prijatý
Zaistenie
Kód.
PML· 2 155 832,53 EUR
POISTNÁ ZMLUVA PRE STAVEBNO-MONTÁŽNE POISTENIE
POISTENÝ
Názov firmy
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Typ firmy
Skratka firmy
štát SR
IPSC
Miesto - dodacia pošta
Ulica ,č. domu.poštový priečinok
Kysihýbeľská 29,969 01 Banská Štiavnica
Kysihýbeľská 29, 969 01 Banská Štiavnica
'Počet
Jazyk
Telefón
s.r.o .
IČO
969 01
1Druh činnosti
316 311 34
zamestnancov
045/6949030
Vedúci firmy
Poistenie dojednal
Bankové spojenie - názov peňažného ústavu
Respect Slovakia
ICislo účtu
2196246422
Kód banky
0200
Všeobecná úverová banka, a.s.
!špecifický symbol
VŠEOBECNÉ ÚDAJE O ZMLUVE
Začiatok
poistenia
5.5.2014
1Koniec poistenia
5.5.2017
!Dátum uzavretia poistnej zmluvy
2.5.2014
Spôsob platenia poistného
- 2 splátky
Druh
O-
platby
X - bezhotovostne
pošt. poukážkou
ADRESA RIZIKA
PLATENIE POISTNEHO
splátka poistného v EUR
splátka poistného v EUR
1
1 753,17
!splatná dňa
1
1 753,17
!splatná
dňa
1
5.5.2014
1
5 .5.2015
Stanovené splátky poistného poistený zaplatí príkazom na úhradu na účet číslo: 90004012/0200 VUB,a .s.
variabilný symbol : 049 4035955
konštantný symbol : 3558
1
1
5
Kooperativa
VIENNA fNSURANCE GROUP
1. Výška plnenia za jednu a všetky škody počas doby poistenia pre poistné udalosti následkom povodne
alebo záplavy je 20% z celkovej poistnej sumy pre základné stavebno - montážne dielo, minimálna výška
spoluúčasti pre poistné udalosti následkom povodne alebo záplavy je 1 660,00 EUR.
2. Poistná suma pre základné poistenie musí
dielo, resp. kontrakte.
korešpondovať
s hodnotou kontraktu uvedenou v zmluve o
3. Týmto sa dojednáva, že pri poistení montážnych prác poistiteľ odškodn í poisteného za škody na
existujúcich podzemných kábloch , potrubiach alebo iných podzemných zariadeniach len vtedy, keď
poistený pred začatím práce informoval na príslušných miestach o presnej polohe týchto káblov, potrubí
.
.
.
.
Plnenie poistiteľa sa obmedzuje v každom prípade Jen na náklady spojené s uvedením týchto káblov,
potrubí a podzemných zariadení do pôvodného stavu a vylúčené sú všetky z toho vyplývajúce následné
4: Pri kladení rúr, potrubí alebo káblov je poistený povinný zabezpečiť, aby na koncoch položeného
potrubia boli pripravené uzatváracie príruby alebo upchávky a aby sa v oblastiach ohrozovaných záplavami
tieto konce uzatvárali pri každom dlhšom prerušení práce ako 3 dni.
5. Dojednáva sa, že poistiteľ poskytne poistenému poistné plnenie za straty a lebo škody spôsobené
búrkou, dažďom, povodňou, záplavou, ako je napr.: zanesenie pieskom, zrútenie a zaplavenie či bahnom,
erózia, ktoré vznikli už na úplne alebo čiastočne vyhlbených výkopoch a to do maximálnej dÍžky 200m
výkopu na jednu poistnú udalosť.
6 . Odpratávacie náklady sú podľa Cl. XV ods. 2 Všeobecných poistných podmienok č. 106, resp. ods. 13
Cl. V zmluvných dojednaní pre poistenie stavebno - montážnych rizík kryté automaticky bez platenia
poistného:
"Pokiaľ
mal poistený právnu povinnosť z dôvodov hygienických, bezpečnostných alebo verejného záuj mu
opatrenia na odpratanie zvyškov poitenej veci, ktorá bola poškodená alebo zničená poistnou
udalosťou, alebo pokiaľ poistený vynaložil primerané náklady na demoláciu, vypratanie a odvoz sute,
brániacej oprave alebo znovuzriadeniu poistenej veci postihnutej poistnou udalosťou, nahradl mu
poisťovňa takto vynaložené náklady. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, nesmie súčet plnenia
z tejto poistnej udalosti a plnenie podľa tohto bodu nesmie presiahnuť dohodnuté plnenie pre poistenú vec
postihnutú poistnou udalosťou . "
vykonať
7. Poistený je COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. ako hlavný poistený a zmluvne sa pod ieľajúci subjekt
IZOTECH Group, spol.s.r.o
Prllohy:
1) Dotazník pre poistenie stavebnomontážneho diela
2) Harmonogram prác
3) Plán staveniska
4) Kópia zmluvy o dielo
Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP
Príloha č.5
poistnej zmluve
č.
049-4035955
Dojednáva sa, že v zmysle podmienok poistnej zmluvy vystupujú popri hlavnom poistenom COMBIN
BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. ako spoupoistený nasledovný subjekt:
IZOTECH Group,spol.s.r.o ( IČO:
~' 10{
)
111
~VÚBBANKA
Obec Častá
Hlavná č. 168
900 89 Častá
IČO 00 304 701
Bratislava, 27.5.2014
Naša záruka č. 009020138282
Sme informovaní o tom, že firma COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o, so sídlom
Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica, IČO 31 631 134, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo : 2800/S, (v ďalšom uvádzaná ako
„Zhotovitel"'), je pripravená uzatvoriť s Vami Zmluvu o dielo (v ďalšom uvádzané ako „Zmluva"),
predmetom ktorej bude zhotovenie diela „Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec častá" v celkovej
cene diela 4 207 605, 60 EUR vrátane DPH.
Podľa podmienok Zmluvy má byť záväzok Zhotoviteľa zaplatiť Vám dohodnutú sumu pri
nesplnení jeho záväzkov zo Zmluvy , zabezpečený bankovou zárukou - výkonovou zárukou.
Vychádzajúc z vyššie uvedeného a z príkazu Zhotoviteľa Vám týmto my, Všeobecná úverová banka,
a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, Vložka číslo : 341 /B dávame svoju neodvolateľnú bankovú
záruku až do výšky
420. 760,56 EUR
slovom:
štyristodvadsaťtisícsedemstošesťdesiat
56/100 EURO
a neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok sa zaväzujeme zaplatiť Vám akúkoľvek sumu alebo
sumy až do celkovej výšky nami zaručenej sumy a to po doručení Vašej prvej písomnej výzvy na
zaplatenie. Vo svojej výzve uvediete, že Zhotoviteľ si nesplnil svoje záväzky voči Vám podľa Zmluvy
pretože nevykonal dielo alebo ho vykonal len čiastočne, pričom nesplnenie záväzkov budete bližšie
konkretizovať. Súčasťou Vašej výzvy na zaplatenie bude zároveň kópia obojstranne podpísanej
Zmluvy.
Zaväzujeme sa vykonať Vám platbu alebo platby až do horeuvedenej sumy po obdržaní Vašej prvej
písomnej výzvy na zaplatenie v lehote do 7 kalendárnych dní od ich obdržania.
Pre
účely
identifikácie
buď
(i)
Vaša písomná výzva na zaplatenie nám musí byť predložená prostredníctvom Vašej banky,
ktorá potvrdí, že podpisy uvedené na Vašej písomnej výzve sú právne záväzné za Vašu
spoločnosť; alebo
(ii)
podpisy osôb na Vašej písomnej výzve musia
Tlm 7604.2 - Middle Office produktov financovania
obchodu a lreasury
Tel. : +42125055 1111, Fax: +42125441 0572
E-mail: [email protected], www.vub.sk
byť
úradne overené .
Všeobecná úverová banka, a.s .
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 2
Obchodný reg ister: Okresný súd Bratislava 1
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341 /B, IČO: 31320155
VÚB, a.s.
Mlynské ni"'1„1R IA ~#om
s uplny
829 90 BraTi~ava
.
~J
7604/04
/'/
,/ (
lNIES4 lľffil
S~OID
~ /
/
./1-l../j
ť
c.e... /~
!_...,
Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác
Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. čestne
vyhlasujem, že uvedené osoby majú príslušnú kvalifikáciu a budú zodpovedné za riadenie
stavebných prác na predmet zákazky:
„Celoobecná kanali~ácia ČOV pre obec Častá "
Uvedené údaje o technikoch zodpovedných za plnenie zmluvy sú pravdivé a uvedené osoby
sú v pracovnoprávnom vzťahu v spoločnosti COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Meno a priezvisko, titul
Vzdelanie
profesijné zaradenie
Prax
v rokoch
Ing. Ivan Solivarský
VŠ technická fakulta, Košice
Vedúci strediska IS
17
Ing. Marián Adamský
VŠ technická fakulta, Košice
Vedúci strediska PS
18
Andrea Koledová
Michal Štrba
Ján Piatra
SPS stavebná Banská Bystrica
Rozpočty, príprava a realizácia
stavieb IS
SPS stavebná, Banská Bystrica
Majster
SOU stavebné, Banská
Bystrica
Majster
13
Osvedčenie
Odborná spôsobilosť
Osvedčenie SKSI
- inžinierske stavby
Odborná spôsobilosť
Osvedčenie SKSI
- pozemné stavby
- inžinierske stavby
Odborná spôsobilosť
Osvedčen ie SKSI
- inžinierske stavby
7
15
Banská Štiavnica, 10.09.2013
Ing. Vladimír Gallo
konateľ spoločnosti
Údaje o strojovom a technickom vybavení
Mechanizácia/názov stroja
Popis použitia
ZEMNE STROJE - zariadenia na zhotovenie výkooov
Rýpadlo nakladač JCB 4x4 3 ex
rýpadlo - nakladač
Rýpadlo nakladač JCB 4x4 4ex
rýpadlo - nakladač
rýpadlo - nakladač
Rýpadlo nakladač JCB 4x4 4 ex + IPH kladivo
Rýpadlo nakladač JCB JS 160W
rýpadlo - nakladač
rýpadlo - nakladač
RÝoadlo nakladač JCB 4CX 4WS-SMT
Rýpadlo caterpillar 428C
rýpadlo
Rýpadlo caterpillar 2468
rýpadlo
Rýpadlo DH 113
rýpadlo
rýpadlo
RÝPadlo Menzi Muck 6000
rýpadlo
RÝoadlo T815 UDS 114a
rýpadlo
Kobelco
Nakladač BOBCAT 751
nakladač
Nakladač BOBCAT SSL S175
nakladač
Nakladač LOCUST 750
nakladač
Nakladač LOCUST 752
nakladač
Nakladač UNC 060
nakladač
Nakladač Fiat Hitachi
nakladač
Nakladač CATERPILLAR 23282
nakladač
Pásové rýpadlo JCB 8035 Z
rýpadlo
NÁKLADNE AUTOMOBILY
Mercedes Benz 1836
prevoz zeminy
ŠKODA Š 706 MTSP
prevoz zeminy
LIAZ valník 10.02
prevoz materiálu
prevoz materiálu
AVIA
PV 35 Fekál
prevoz zeminy
LIAZ S - FOX 19.33
orevoz zeminy
Tatra 815 sklápač
prevoz zeminy
Tatra 148 Agro
prevoz zeminy
Príves vyklápací
prevoz zeminy
Príves nákladný
prevoz strojov
Tatra 815 CAS 11
fekál
prevoz betónu
Tatra 815 domiešavač
Tatra 148 autožeriav
zdvíhanie bremien
MAN s hydraulickou rukou
Prevoz materiálu
MECHANIZÁCIA
Cistič vodovodného
RIG Burstlining
potrubia
búranie, vŕtanie
Búracie kladivo HILTI
pre odlievané stavby
Debnenie IS Universal
výroba el. enerqie
Elektrocentrála benzínová T603 (nad 2kW)
Elektrocentrála HONDA ECT 6500 KlF
výroba el. energie
benzínová (nad 2kW)
Elektrocentrála HONDA ECT 6500 benzínová
výroba el. energie
(nad 2kW)
Elektrocentrála Slávia D diesel (nad 2kW)
yýroba el. enerqie
Elektrocentrála T 603 diesel (nad 2kW)
yýroba el. enerqie
Komoresor Inqersoll Rand 7171
búracie oráce
Kompresor Orlík
búracie oráce
Kompresor PKO 12
búracie práce
Kompresor PD 65
búracie práce
Kompresor PD 40
búracie práce
Otočný yýložníkoyý žeriav OVJ
zabezpečovanie
Pažiace boxy
výkopov
Rok
VÝrobv
Počet
1
kusov
1993
2001
1996
2006
2006
2001
2006
1982
1989
1985
2005
1996
2006
2000
2003
1986
2000
2009
2010/11
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
3
2004
1989
1984
1978/91
1985
2000
1983/90
1982
1977
2006
1987
1988
1977
2010
2
3
1
4
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
2009
1
2005
2002
2002
1
2
1997
1
1998
1994
2005
1986/87
1997
1997
1999
1
1
1
2
1
1
1
2
4
sady
2000
Príloha k čestnému vyhláseniu
Strana l z 2
Údaje o strojovom a technickom vybavení
Vibračný valec WW 3405
Vibračný valec BOMAG BT 65
Vibračný valec WACKER
Vibračná
lata VI320 BLR-3
Vibračný valec HYDROPOWER BAUER III
Hutniace zariadenie
Zvárací aqreciát v ochrannej atmosfére plynu
Zváračka ZU 315 11
Zváračka VTU 315
Zváračka Maxi BANTAM 380
Zváračka Combi 150
Zváračka C02 MIG 1300
Zváračka MIG 300
Zváračka FK MIG 194
Zváračka Praktic 194
Zvárací usmerňovač Sl 400
Zváračka na plastové rúrv na tupo
Zváračka na plastové rúrv oomocou el. tvaroviek
Odsávacie zariadenie RFP EKO
Rezačka asfaltu
Rezačka drážok HONDA
Vŕtacie a zbíjacie kladivá
Ponorný vibrátor WACKER
Ponorný vibrátor STOW
Injektážne zariadenie polyuretánovými živicami
Injektážne zariadenie - optické zariadenia,
laserové, nivelačné
Vysokozdvižný vozík benzínový
Vysokozdvižný vozík naftový
Zariadenie na skúšky tesností ootrubí
Lešenie
Farebný inšpekčný TV systém TRONIC
zeminy
zeminy
zhutňovanie zeminy
zhutňovanie zeminy
zhutňovanie zeminy
zhutňovanie zeminy
zváranie
zváranie
zváranie
zváranie
zváranie
zváranie
zváranie
zváranie
zváranie
zváranie
zváranie
zváranie
zhutňovanie
1998
2003
2001
2000
1997
2005
2002
2003
2003
1997
1997
1998
1998
1999
1997
1999
2004
2003
2004
2003
2004
2002
2004
1997
2001
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
5
1
7
1
1
1
2000
9
1985
1986/90
1
2
2009
150m 2
1
zhutňovanie
rezanie asfaltov
rezanie asfaltov
búracie práce
vysokotlaková
injektáž
zariadenie na lV
monitorino
Pretláčacie zariadenie
SSB 24, SSB 14, SF 350 hladička betónu,
MECBO bet. pumpa
Drážkovacia fréza na káble DC-SE
súprava na
striekanie betónu
2000
2000
3
2001
2
2011
2009
1996
1
3
1
2
3
2
1
5
10
1
5
1
1
4
OSOBNA DOPRAVA - presun stavebných kapacít
PEUGEOT BOXER
RENAULT MASTER
MAZDA 323
Volkswaqen
Toyota Hilux
OPEL Vectra
OPEL Astra
OPEL VIVARO
Peuqeot Partner
Peuqeot Expert
Renault Trafic
Mercedes Vito
Autobus Karasa 735.4
Referentské vozidlo
Referentské vozidlo
referentské vozidlo
referentské vozidlo
zásobovanie
referentské vozidlo
referentské vozidlo
Referentské vozidlo
referentské vozidlo
referentské vozidlo
1994/ 2004
1990/91
1998/2001
1997
2006
1997/2010
2001
2004
1998
1988
Ing. Vladimír Gallo
konateľ spoločnosti
Príloha k čestnému vyhláseniu
Strana 2 z 2
Formulár č. 1 :
Ročná
spotreba elektrickej energie v
Názov zariadenia
čistiarni
Objekt
odpadových vôd v kWh pri priemernom prietoku a imisnom
Výrobca
zariadenia
Typové
označenie
Príkon
(kW)
Druh média
zaťaženf
Hodinový Počet motohodín
výkon
prevádzky za rok
Spotreba
EE
(kWh/rok)
PS 01 čerpacie stanice
Ponorné kalové čerpadlo pre mokrú
prevádzku - 2 ks
ČS2
Flygt
MP3102.170
HT/261
4,61
Odpadová voda
4,9 l/s
3109
14332,49
11 ,7
3444
9746,52
6,4
6570
6898,5
3-6 1/s
6570
6556,86
-
4380
9198
Vratný kal
-
o
o
Stabilizovaný
kal
-
o
o
8395
38029,35
PS 02 ČOV Častá
Ponorné kalové čerpadlo pre mokrú
prevádzku - 2 ks
Ponorné kalové čerpadlo aktivačnej
zmesi pre mokrú inštaláciu - 2 ks
Ponorné kalové čerpadlo pre
vratného aktivovaného
kalu pre mokrú inštaláciu - 2 ks
čerpanie
Ponorné miešadle denitrifikačnej
nádrže - 2 ks
Ponorné miešadle čerpacej stanice
vratného kalu - 2 ks
Ponorné miešadle stabilizovaného
prebytočného kalu - 2 ks
Dúchadlo na dodávku vzduchu do
nitrifikačnj nádrže a stabilizačnej
nádrže kalu - 3 ks
čerpacia stanica
Združený objekt
biolog. čistenia Nitrifikačná nádrž
Združený objekt
biolog. čistenia ČS vratného kalu
Združený objekt
biolog. čistenia Denitrifikačná
nádrž
Združený objekt
biolog. čistenia ČS vratného kalu
Združený objekt
biolog. čistenia Kaloiem
Dúchareň
Flygt
NP3085.160
SH/253
2,83
Odpadová voda
Flygt
DP3045.180
MT/234
1,05
Aktivačná
Flygt
DP3045.180
MT/234
1,00
Flygt
SR4620.412
SJ
2,10
Flygt
SR4620.412
SJ
2,10
Flygt
SR4620.412
SJ
2,10
Kubiček
zmes
Vratný
aktivovaný kal
Denitrifikačná
zmes
prebytočný
133 m3/h
3D28A-0800
4,53
Vzduch
pri llp
=
64,0 kPa
Prevzdušňovacie
platne pre
nitrifikačné nádrže - 12 ks
Prevzdušňovacie
platne kalojemu
- 2 ks
Technologické vybavenie
štvorcovej vertikálnej nádrže - 2 ks
Hrubé hrablice strojne stierané
- 1 ks
Kompaktné zariadenie pre hrubé
mechanické predčistenie - 1 ks
Mikrositový bubnový filter - 1 ks
Zdvíhacie zariadenie - 4 ks
Kladkostroj jednonosníkový - 3 ks
Združený objekt
biolog. čistenia Nitrifikačná nádrž
Združený objekt
biolog. čistenia Kaloiem
Združený objekt
biolog. čistenia Dosadz. nádrž
NA
-
0,00
Vzduch
-
o
NA
-
0,00
Vzduch
-
o
NA
-
0,00
Odpadová a
voda
-
o
Hrubé česle
IN-EKO
600 CH 1600
1,45
Odpadová voda
-
2000
2900
Hrubé predčistenie
IN-EKO
MZll 10
3,40
Odpadová voda
10,0 1/s
900
3060
Mikrositový filter
IN-EKO
5 BMF 10
1,80
Vyčistená
15,0 l/s
900
1620
-
NA
-
-
-
-
0,55
150
82,5
-
-
-
-
92424,22
Hrubé
česle
-
Spolu
vyčistená
voda
-
-
-
Príloha A.3.A: Údaje o špecifickej spotrebe elektrickej energie - VARIANTNÉ RIEŠENIE
Názov zariadenia
Objekt
Výrobca
zariadenia
Typové
označenie
Príkon
(kW)
Druh média
Hodinový Počet motohodín
výkon
prevádzky za rok
PS 01 Cerpacie stanice
Ponorné kalové čerpadlo pre mokrú
prevádzku - 2 ks
ČS2
-
-
10,40 Odpadová voda
5,0 l/s
2190
PS 02 COV Castá
Ponorné kalové čerpadlo pre mokrú
prevádzku - 2 ks
čerpacia stanica
-
-
4,86
Odpadová voda
5,0 l/s
8000
Ponorné kalové čerpadlo aktivačnej
zmesi pre mokrú inštaláciu - 2 ks
Združený objekt
biolog. čistenia Nitrifikačná nádrž
-
-
1,90
Aktivačná
6,0 l/s
8000
zmes
Spotreba
EE
(kWh/rok)
Ponorné kalové čerpadlo pre
čerpanie vratného aktivovaného
kalu pre mokrú inštaláciu - 2 ks
Ponorné miešadle
nádrže - 2 ks
denitrifikačnej
Ponorné miešadle čerpacej stanice
vratného kalu - 2 ks
Ponorné miešadle stabilizovaného
prebytočného kalu - 2 ks
Dúchadlo na dodávku vzduchu do
nitrifikačnj nádrže a stabilizačnej
nádrže kalu - 3 ks
Prevzdušňovacie
nitrifikačné
platne pre
nádrže - 12 ks
Prevzdušňovacie
platne kalojemu
- 2 ks
Technologické vybavenie
štvorcovej vertikálnej nádrže - 2 ks
Hrubé hrablice strojne stierané
- 1 ks
Kompaktné zariadenie pre hrubé
mechanické predčistenie - 1 ks
Mikrositový bubnový filter - 1 ks
Zdvíhacie zariadenie - 4 ks
Kladkostroj jednonosníkový - 3 ks
Spolu
Združený objekt
biolog. čistenia ČS vratného kalu
Združený objekt
biolog. čistenia -
-
-
1,90
-
-
2,21
-
-
2,21
-
-
2,21
-
-
-
Vratný
aktivovaný kal
3,1 l/s
8000
-
8000
Vratný kal
-
1000
Stabilizovaný
kal
-
500
5,50
Vzduch
126 m3/h
8000
-
-
Vzduch
-
8000
-
-
-
Vzduch
-
8000
-
-
-
Odpadová a
voda
-
8760
-
-
0,55
Odpadová voda
-
2000
-
-
3,00
Odpadová voda
10,0 l/s
2000
-
2,38
Vyčistená
15,0 l/s
8000
-
-
-
-
-
200
Hrubé česle
-
-
0,55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Denitrifikačná
nádrž
Združený objekt
biolog. čistenia ČS vratného kalu
Združený objekt
biolog. čistenia Kaloiem
Dúchareň
Združený objekt
biolog. čistenia Nitrifikačná nádrž
Združený objekt
biolog. čistenia Kaloiem
Združený objekt
biolog. čistenia Dosadz. nádrž
Hrubé česle
Hrubé
predčistenie
Mikrositový filter
Denitrifikačná
zmes
prebytočný
vyčistená
voda
200
9242422
t-ormu1ar c. L. - cena za naK1aay na vymenu a oonovu mecnanrcKycn a e1eKmcKycn zanaaen1 a prvKov, Ktore su sucasrou aoaavKy me1a za
obdobie 1O rokov od uvedenia do skúšobnej prevádzky
Názov zariadenia
Objekt
Výrobca
zariadenia
Typové
označenie
Výmena v
Výmena v
Cena bez DPH
Cena výmeny (€)
rámci 1O rokov
roku
(€)
bez DPH
prevádzky
prevádzky*
PS 01 čerpacie stanice
Ponorné kalové čerpadlo pre mokrú
prevádzku - 2 ks
ČS 02
-
-
ÁNO
5 -10
0,00
PS 02 ČOV Častá
Ponorné kalové čerpadlo pre mokrú
lorevádzku - 2 ks
Ponorné kalové čerpadlo aktivačnej
zmesi pre mokrú inštaláciu - 2 ks
Ponorné kalové čerpadlo pre
čerpanie vratného aktivovaného
kalu pre mokrú inštaláciu - 2 ks
Ponorné miešadlo
nádrže - 2 ks
denitrifikačnej
Ponorné miešadlo čerpacej stanice
vratného kalu - 2 ks
Ponorné miešadlo stabilizovaného
kalu - 2 ks
prebytočného
Dúchadlo na dodávku vzduchu do
nitrifikačnj nádrže a stabilizačnej
nádrže kalu - 3 ks
čerpacia stanica
Združený objekt
biolog. čistenia Nitrifikačná nádrž
Združený objekt
biolog. čistenia ČS vratného kalu
Združený objekt
biolog . čistenia Denitrifikačná
nádrž
Združený objekt
biolog. čistenia ČS vratného kalu
Združený objekt
biolog. čistenia Kaloiem
Dúchareň
-
-
ÁNO
5 -10
0,00
-
-
ÁNO
5 - 10
0,00
-
-
ÁNO
5 -10
0,00
-
-
ÁNO
5 -10
0,00
-
-
ÁNO
5 -10
0,00
-
-
ÁNO
5 -10
0,00
-
-
ÁNO
5 - 10
0,00
Prevzdušňovacie
nitrifikačné
platne pre
nádrže - 12 ks
Prevzdušňovacie
platne kalojemu
- 2 ks
Technologické vybavenie
štvorcovej vertikálnej nádrže - 2 ks
Hrubé hrablice strojne stierané
- 1 ks
Kompaktné zariadenie pre hrubé
mechanické predčistenie - 1 ks
Mikrositový bubnový filter - 1 ks
Zdvíhacie zariadenie - 4 ks
Kladkostroj jednonosníkový - 3 ks
Združený objekt
biolog. čistenia Nitrifikačná nádrž
Združený objekt
biolog. čistenia Kalojem
Združený objekt
biolog . čistenia Dosadz. nádrž
-
-
ÁNO
5 - 10
0,00
-
-
ÁNO
5 - 10
0 ,00
-
-
ÁNO
5 - 10
0,00
česle
-
-
ÁNO
5 -10
0,00
predčistenie
-
-
ÁNO
5 - 10
0,00
-
-
ÁNO
5 - 10
5 - 10
5 -10
-
-
Hrubé
Hrubé
Mikrositový filter
Hrubé
česle
-
Spolu
ÁNO
ÁNO
-
Príloha A.3.B:Náklady na výmenu a obnovu mechanických a elektrických zariadení a prvkov
VARIANTNÉ RIEŠENIE:
počas
10
ročného
-
obdobia prevádzkovania
Výmena v
Výmena v
Cena bez DPH
Cena výmeny (€)
rámci 1O rokov
roku
bez DPH
označen ie
(€)
prevádzky
prevádzky*
PS 01 Cerpacie stanice
Názov zariadenia
Objekt
Výrobca
zariadenia
Typové
Ponorné kalové čerpadlo pre mokrú
prevádzku - 2 ks
ČS 02
-
-
ÁNO
5 - 10
PS 02 COV Castá
Ponorné kalové čerpadlo pre mokrú
prevádzku - 2 ks
Ponorné kalové čerpadlo aktivačnej
zmesi pre mokrú inštaláciu - 2 ks
Ponorné kalové čerpadlo pre
vratného aktivovaného
kalu pre mokrú inštaláciu - 2 ks
čerpan ie
čerpacia stanica
Združený objekt
biolog. čistenia Nitrifikačná nádrž
Združený objekt
biolog. čistenia ČS vratného kalu
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
ÁNO
5 - 10
-
-
ÁNO
5 - 10
-
-
ÁNO
5 - 10
Ponorné miešadlo
nádrže - 2 ks
denitrifikačnej
Ponorné miešadlo čerpacej stanice
vratného kalu - 2 ks
Ponorné miešadlo stabilizovaného
prebytočného kalu - 2 ks
Dúchadlo na dodávku vzduchu do
nitrifikačnj nádrže a stabilizačnej
nádrže kalu - 3 ks
Prevzdušňovacie
nitrifikačné
platne pre
nádrže - 12 ks
Prevzdušňovacie
platne kalojemu
- 2 ks
Technologické vybavenie
štvorcovej vertikálnej nádrže - 2 ks
Hrubé hrablice strojne stierané
- 1 ks
Kompaktné zariadenie pre hrubé
mechanické predčistenie - 1 ks
Mikrositový bubnový filter - 1 ks
Zdvíhacie zariadenie - 4 ks
Kladkostroj jednonosníkový - 3 ks
SDolu
Združený objekt
biolog. čistenia Denitrifikačná
nádrž
Združený objekt
biolog. čistenia ČS vratného kalu
Združený objekt
biolog. čistenia Kaloiem
Dúchareň
Združený objekt
biolog . čistenia Nitrifikačná nádrž
Združený objekt
biolog. čistenia Kal ojem
Združený objekt
biolog. čistenia Dosadz. nádrž
Hrubé česle
-
-
ÁNO
5 - 10
-
-
ÁNO
5 -10
-
-
ÁNO
5 - 10
-
-
ÁNO
5 - 10
-
-
ÁNO
5 - 10
-
-
ÁNO
5 - 10
-
-
ÁNO
5 -10
-
-
ÁNO
5 -10
-
ÁNO
5 - 10
ANO
ANO
5 -10
5-10
-
-
-
Hrubé česle
-
-
ÁNO
5 -10
-
-
-
-
-
Hrubé
predčistenie
Mikrositový filter
-
* - Predpoklad potreby výmeny technologických zariadení - medzi 5-tym a 10-tym rokom prevádzky zariadenia
o 00
,..
NÁKLADY STAVBY
Projekt: Častá - splašková kanalizácia a ČOV
Objednávate!': obec Častá
Dodávateľ:
Cislo
fakturačného
P.č.
Popis položky
Množstvo celkom
MJ
celku
Celková rekapitulácia
fakturačných
Jedn. cena
EUR/MJ
Cena celkom EUR
Mesiac
ukončenia
celkov
2
3
4
5
6
7
Fakturačný
Fakturačný
celok č. 1 - gravitačné potrubia stoky A - 1, A 1-1 domové kanalizačné pripojky na stokách A -1, A 1-1
celok č. 2 - gravitačné potrubia stoky A 1-2, A 1-2-1, A 1-2-2, domové kanal. pripojky na stokách A 1-2, A 1-2-1, A 1-2-2
Fakturačný celok č. 3 - gravitačné potrubia stoky A - 3, A 4 - 5, domové kanalizačné pripojky na stokách A - 3, A 4 - 5
Fakturačný celok č. 4 - gravitačné potrubia stoky 8, 82, domové kanalizačné pripojky na stokách 8,82
Fakturačný celok č. 5 - gravitačné potrubie stoka 81, domové kanalizačné prípojky na stoke 81, výtlačné potrubie V2
Fakturačný celok č. 6 - ČS 2
Fakturačný celok č. 7 - gravitač. potrubia stoky 81-1,81-2, 81-3, 81-4, 81-5, dom. kanal. Príp. na stokách 81-1,81-2, 81-3, 81-4, 81-5,
Častá - spla§ková kanalizácia celkom ( bez DPH) :
502 285,70
300 507,56
75 253,30
375980,24
430 560,37
109 595,75
244135,08
2 038 318,00
17 mesiac
27 mesiac
5mesiac
13 mesiac
34mesiac
25mesiac
32 mesiac
8
9
10
11
Fakturačný celok č. 8 -ČOV stavebná časf SO 06.1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13
319 702,52
508 633,33
440 419,56
199 264,59
1468 020,00
20 mesiac
23 mesiac
26mesiac
30 mesiac
Fakturačný celok č. 9 - ČOV stavebná čast' SO 06.6
Fakturačný celok č. 10 - ČOV strojechnologická časf
Fakturačný celok č. 11 - ČOV elektrojechnologická časf + ASRTP
častá - ČOV celkom (bez DPH) :
častá - splašková kanalizácia a ČOV celkom (bez DPH) :
DPH
častá - splašková kanalizácia a ČOV celkom (bez DPH) :
Poznámka : Obsah cien (cena za mernú jednotku) uvedená pri každej položke vo výkaze výmer musí zahrňať všetky
náklady týkajúce sa danej položky v nadväznosti na technické špecifikácie a výkresy vrátane všetkých
nákladov a výdavkov ktoré môžu súvisieť s realizáciou poplsaného diela.
3 506 338,00 1
%
20,00
701 267,601
4 207 605,60 1
l
NÁKLADY STAVBY.
Projekt: Častá - splašková kanalizácia a ČOV
Objednávateľ:
obec častá
Dodávateľ:
P.č.
1
Popis polo!ky
Mno!stvo
celkom
MJ
Jedn. cena
EURJMJ
Fakturačný celok č. 1 - gravitačné potrubia stoky A -1, A 1-1 domové kanalizačné prípojky na stokách A-1, A 1-1
Objekt : SO 01 Gravitačné potrubia
Cena celkom
EUR
502 285,70
422 64443
168 707,09
Zemné oráce
1
Hlbenie rýh a jám v horn. tr. 1-4 (v mieste križovania jestvujúcich podzem. sietí sťažená vykopávka), vr.
príplatku za lepivosť+ skrývka a rozprestretie ornice hr. cca do 300mm v mieste výskytu, biologická
rekultivácia, vr. zriadenia a rozobratia vhodné
4 921 ,190
m3
21 ,08
103 738,69
2
3
4
Obsyp potrubia prehodenou zeminou
Zásvc VVl<opanou zeminou so zhutnenim vrátane dovozu vvkopanej zeminy
Zásvo štr11odrvou so zhutnenlm vrátane dodávky materiálu
995,250
2 276,960
1 226,060
m3
m3
m3
5
VvNčenie trasv kanalizácie
Vodorovné konštrukcie
Lôžko hr. 100mm pod potrubie z piesku vr.dodávky piesku fr.0-4mm (v prlpade výskytu HPV
makadamové lôžko s oeotextfliou vr. dodávkvl
Komunikácie
Regionálna cesta
ABS 1. v hr. 50mm 2x + spoiovacl postrek
Podklad z bel. C 15/20 hr. 200 mm vvstužený sieťovinou KARI
Miestne komunikácie a viazdv
ABS 1. v hr. 50mm 2x +spojovací postrek
Podklad z bel. C 15/20 hr. 150 mm
Rúrové vedenia
Potrubie PP SN 8 DN 300 vrátane 84ks odbočných tvaroviek na kan. prípojky, vr. tvaroviek - dodávka,
montáž, skúškv
Potrubie PP SNS DN 400 vr. tvaroviek - dodávka montáž skúškv
1,603
km
10,54
10,54
21 ,08
1 445,40
10 489,94
23 999,16
25 845,34
2 316,98
550019
182,670
m3
30,11
6
7
8
9
10
11
12
5 500,19
69 023,72
1 328,100
752,590
m2
m2
33,73
22,28
44 796,81
16 767,71
0,00
4 857,12
2602,08
116 940,82
144,000
144,000
m2
m2
33,73
18,07
1 454,000
m
49,69
72249,26
106 OOO
m
92,40
9 794.40
13
Zhotovenie kanalizačej šachty DN 1000 s celkovou výškou šachty do 2m vrátane materiálu (dno, kónus,
skuže s poplast.stupačkami , vyrev. prstence, šacht.prechodky, tesnenia), vyspravenia spár, ochranného
izolačného náteru, podkladnej vrstvy - dodávka, man
1,000
ks
559,32
559,32
14
Zhotovenie kanalizačej šachty DN 1000 s celkovou výškou šachty od 2 m do 3 m vrátane materiálu (dno,
kónus, skuže s poplast.stupačkami, vyrov. prstence, šacht.prechodky, tesnenia, ), vyspravenia spár,
ochranného izolačného náteru, podkladnej vrstvy - ded
36,000
ks
662,47
23 848,92
15
Zhotovenie kanalizačej šachty DN 1000 s celkovou výškou šachty od 3 m do 4 m vrátane materiálu (dno,
kónus, skuže s poplast.stupačkami, vyrev. prstence, šacht.prechodky, tesnenia), vyspravenia spár,
ochranného izolačného náteru, podkladnej vrstvy- dodáv
4,000
ks
743,19
2 972,76
Mesiac
ukončenia
17 mesiac
NÁKLADY STAVBY.
Projekt: Častá - splašková kanalizácia a ČOV
Objednllvatef: obec častá
Dodávater:
lslo
fakturač
Popis položky
Množstvo
celkom
MJ
Jedn.cena
EUR/MJ
Cena celkom
EUR
16
Zhotovenie kanalizačej šachty DN 1000 s celkovou výškou šachty od 4 m do 5 m vrátane materiálu (dno,
kónus, skufe s poplast.stupačkami, vyrov. prstence, šacht.prechodky, tesnenia), vyspravenia spár,
podkladnej vrstvy- dodávka. montáž, skúšky
1,000
ks
835,13
835,13
17
Zhotovenie kanalizačnej spádlskovej šachty DN 1000, s celkovou výškou šachty od 4 m do 5 m vrátane
materiálu (dno, kónus, skuže s poplast.stupal\kami, vyrov. prstence, šacht.prechodky, tesnenia),
vyspravenia spár, ochranného izolal\ného náteru, podkladnej
1,000
ks
1 501 ,68
1 501 ,68
43,000
ks
120,45
5179,35
6247261
1 472,100
m2
11 ,29
16 620,01
144,000
m2
18,52
2 666,88
752,590
m2
23,62
17 776,18
2000
kol
301,12
602,24
21,000
m
1 181 ,30
24 807,30
P.č.
ného
18
19
20
21
22
23
Poklop BEGU bez odvetrania vr. rámu, nosnosť 40T D60 - dodávka, montáž
Ostatné konštrukcie a práce
Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového (vybúraním alebo odfrézovaním),hr. vrstvy do 100 mm
vrátane odvozu, nakládky a vvkládkv. recvklácie rezania asfaltu ored soätnÝl'Tli úoravami
Odstránenie podkladu alebo krytu betónového(vybúranfm ),hr. vrstvy do 150 mm vrátane odvozu,
nakládkv a vvkládkv. recvklácie rezania bet. ored soätnvmi úoravami
Odstránenie podkladu alebo krytu betónového s vystuženlm (vybúranlm ),hr. vrstvy do 200 mm vrátane
odvozu, nakládkv a vvkládkv. recvklácie rezania bet. ored soätmími úoravami
Montáž a demontáž ťažkého oremostenia
Pretláčanie pod štátnou cestou oc.chránil\kou DN 457 x 14, vrátane chránll\ky, nasunutia potrubnej sekcie
do chránil\ky, vymedz. obj lmok, tesniacich manžiet, štartovacej a cieľovej jamy(zemné práce a panely) kompletné vyhotovenie, vr. predplsaných skúšok
Objekt : SO 04 Domové kanalizačné pripojky
79 641,27
23 261 ,60
Zemné oráce
1
Hlbenle rýh a jám v horn. tr. 1-4 (v mieste križovania jestvujúcich podzem. sieti sťažená vykopávka), vr.
príplatku za lepivosť+ skrývka a rozprestretie ornice hr. cca do 300mm v mieste výskytu, biologická
rekultivácia, vr. zriadenia a rozobratia vhodné
664,230
m3
21 ,08
14 001,97
2
Obsyp potrubia prehodenou zeminou
248,210
m3
10,54
2 616,13
3
Zásyp vvkooanou zeminou so zhutnenlm vrátane dovozu vvkopanei zeminv
187,020
m3
10,54
1 971,19
4
5
Zásyp štrkodrvou so zhutnenlm vrátane dodávky materiálu
VvtVC\enie trasv kanalizačných odbočení
Vodorovné konštrukcie
Lôžko hr. 100mm pod potrubie z piesku vr.dodávky piesku fr.0-4mm (v prfpade výskytu HPV
makadamové lôžko s aeotextíliou) vr. dodávky
Komunikácie
Miestne komunikácie a vjazdy
ABS 1. v hr. 50mm 2x + spoiovacr oostrek
Podklad z bet. C 15/20 hr. 150 mm
Rúrové vedenia
187,020
0,505
m3
km
21 ,08
1 445,40
3 942,38
729,93
1 315,51
43,690
m3
30,11
1 315,51
6
7
8
2
1131623
218,460
218,460
m2
m2
33,73
18,07
7 368,66
3 947,57
8 20542
Mesiac
ukončenia
NÁKLADY STAVBY.
Projekt: Častá - splašková kanalizácia a ČOV
Objednávater: obec častá
Dodivater:
lslo
fakturae
ného
P.e.
Popis polo!ky
9
Potrubie PP SN 8 DN150 vr.tvaroviek, bez odbočných tvaroviek na prlpojky- dodávka, montä!, skúšky
10
Zhotovenie kanalizačej šachty DN 1000 s celkovou výškou šachty do 2m vrätane materiálu (dno, kónus,
skuže s poplast.stupačkami, vyrov. prstence, šacht.prechodky, tesnenia), vyspravenla spár, ochranného
izolačného náteru, podkladnej vrstvy- dodávka, mon
11
12
13
Ostatné konštrukcie a prace
Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového (vybúraním alebo odfrézovanfm).hr. vrstvy do 100 mm
vrátane odvozu nakládky a vvkládkY. recvklácle rezania asfaltu ored soätnvml úoravaml
Odstránenie podkladu alebo krytu betónového(vybúranrm ),hr. vrstvy do 150 mm vrátane odvozu,
nakládkv a vvkládkv. recvklácie rezania bel. cred spätnými úpravami
Podvrtávka ootrubia PP DN150 - oodvrtávka montáž dodávka, skúškv ootrubia
Fakturačný
celok
č.
2-
gravitačné
2
potrubia stoky A 1-2, A 1-2-1, A 1-2-2, domové
A 1-2-2
Mno!stvo
celkom
MJ
Jedn. cena
EUR/MJ
Cena celkom
EUR
397,200
m
19,25
7 646,10
1,000
ks
559,32
559,32
218,460
m2
11 ,29
218,460
m2
18,52
4045,88
180,200
m
161 ,10
29 030,22
35542,51
kanalizačné
2 466,41
prípojky na stokách A 1-2, A 1-2-1,
27 mesiac
300 507,56
Objekt : SO 01 Gravitaené potrubia
248409,06
97 886 55
Zemné práce
1
Hlbenie rýh a jám v horn. tr. 1-4 (v mieste križovania jestvujúcich podzem. sieti sťažená vykopávka), vr.
príplatku za lepivosť+ skrývka a rozprestretie ornice hr. cca do 300mm Y mieste výskytu, biologická
rekultivácia, vr. zriadenia a rozobralla vhodné
2 589,490
m3
21 ,08
54 586,45
2
Obsyp potrubia prehodenou zeminou
559,510
m3
10,54
5 897,24
3
Zásvo vvkopanou zeminou so zhutnenlm vrátane dovozu vvkooanei zeminy
306,620
m3
10,54
3231,77
4
Zásyp štrkodrvou so zhutnenlm Yrätane dodávky materiálu
1 497,050
m3
21,08
31 557,81
5
Vytýčenie
0,904
km
1 445,40
1 306,64
3113,37
103,400
m3
30,11
3 113,37
6
7
8
9
10
11
trasy kanalizácie
Vodorovné konštrukcie
Lôžko hr. 100mm pod potrubie z piesku vr.dodávky plesku fr.0-4mm (v prlpade výskytu HPV
makadamové lôžko s oeotextlliou vr. dodávky)
Komunikácie
Regionálna cesta
ABS 1. v hr. 50mm 2x + spoiovaci postrek
Podklad z bet. C 15/20 hr. 200 mm vystužený sieťovinou KARI
Miestne komunikácie a vlazdy
ABS 1. v hr. 50mm 2x + spojovacl postrek
Podklad z bet. C 15/20 hr. 150 mm
Búranie a znovuzriadenie zámkovei dlažby
Rúrové vedenia
3
Mesiac ukoneenia
46 867.67
12,300
6 ,970
m2
m2
33.73
22,28
890.400
890,400
9,000
m2
m2
m2
33,73
18,07
19 42
o.oa
414,88
155,29
00
30 03319
16 089,53
174 78
o
100 54147
NÁKLADY STAVBY.
Projekt: Častá - splašková kanalizácia a ČOV
Objednivater: obec času
Dodivater:
islo
fakturač
P.č.
Popis polofky
ného
Mnofstvo
celkom
MJ
Jedn.cena
EUR/MJ
Cena celkom
EUR
12
Potrubie PP SN 8 DN 300 vrátane 68ks odbočných tvaroviek na kan. pripojky, vr. tvaroviek - dodávka,
montáž, skúškv
880,000
m
49,69
43 727,20
13
Zhotovenie kanalizačej šachty DN 1000 s celkovou výškou šachty do 2m vrátane materiálu (dno, kónus,
skuže s poplast.stupačkami , vyrov. prstence, šacht.prechodky, tesnenia), vyspravenia spár, ochranného
izolačného náteru, podkladnej vrstvy - dodávka, mon
3,000
ks
559,32
1 677,96
14
Zhotovenie kanalizačej šachty DN 1000 s celkovou výškou šachty od 2 m do 3 m vrátane materiálu (dno,
kónus, skuže s poplast.stupačkami, vyrov. prstence, šacht.prechodky, tesnenia, ), vyspravenia spár,
ochranného izolačného náteru, podkladnej vrstvy- dod
19,000
ks
662,47
12 586,93
15
Zhotovenie kanalizačej šachty DN 1000 s celkovou výškou šachty od 3 m do 4 m vrátane materiálu (dno,
kónus, skuže s poplast.stupačkami, vyrov. prstence, šacht.prechodky, tesnenia), vyspravenia spár,
ochranného izolač ného náteru, podkladnej vrstvy - dodáv
1,000
ks
743,19
743,1 9
16
Zhotovenie kanalizačej šachty DN 1000 s celkovou výškou šachty od 4 m do 5 m vrátane materiálu (dno,
kónus, skuže s poplast.stupačkami , vyrov. prstence, šacht.prechodky, tesnenia), vyspravenia spár,
podk ladnej vrstvy - dodávka, montáž, skúšky
1,000
ks
835,13
835,13
24,000
ks
120,45
2 890,80
902,700
m2
11,29
10 191,48
890,400
m2
18,52
16 490,21
6,970
m2
23,62
164,63
2,000
kol
301 .12
60224
9,000
m
1181,30
10631,70
17
18
19
20
21
22
Poklop BEGU bez odvetrania vr. rámu, nosnosť 40T D60 - dodávka, montáž
Ostatné konštrukcie a práce
Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového (vybúranim alebo odfrézovanlm),hr. vrstvy do 100 mm
vrátane odvozu nakládkv a vvkládkv. recvklácie rezania asfaltu ored soätn\lmi úoravami
Odstránenie podkladu alebo krytu betónového(vybúranfm ),hr. vrstvy do 150 mm vrátane odvozu,
naklädkv a vvkládkv. recvklácie rezania bet. ored soätnÝmi úoravami
Odstránenie podkladu alebo krytu betónového s vystužením (vybúranim ),hr. vrstvy do 200 mm vrátane
odvozu naklädkv a vvkládkv, recvklácie rezania bet. ored soätnÝmi úoravami
Montáž a demontáž ťažkého oremostenia
Pretláčanie pod štátnou cestou oc.chráničkou DN 457 x 14, vrátane chráničky, nasunutia potrubnej sekcie
do chráničky, vymedz. objímok, tesniacich manžiet, štartovacej a cieľovej jamy(zemné práce a panely) komoletné vvhotovenie, vr. oredoísanÝch skúšok
Objekt : SO 04 Domové
kanalizačné
OOO
pripojky
52 098,50
Zemné práce
23 839 06
1
Hlbenie rýh a jám v horn. tr. 1-4 (v mieste križovania jestvujúcich podzem. sieti sťažená vykopávka), vr.
príplatku za lepivosť+ skrývka a rozprestretie ornice hr. cca do 300mm v mieste výskytu, biologická
rekultivácia, vr. zriadenia a rozobratia vhodné
684,260
m3
21,08
14424,20
2
Obsvo potrubia prehodenou zeminou
256,860
m3
10,54
2 707,30
4
Mesiac ukončen ia
NÁKLADY STAVBY.
Projekt: častá - splaškovä kanalizäcia a ČOV
Objednávater: obec času
Dodávater:
lslo
fakturač
P.č.
Popis polofky
ného
Mnofstvo
celkom
MJ
Jedn.cena
EUR/MJ
Cena celkom
EUR
3
Zásyp vykopanou zeminou so zhutnenlm vrátane dovozu vvkopanei zeminv
193,160
m3
10,54
2 035,91
4
5
Zásyp štrkodrvou so zhutnenlm vrátane dodávky materiálu
Vytýčenie trasy kanalizačných odbočení
Vodorovné konštrukcie
Lôžko hr. 100mm pod potrubie z piesku vr.dodávky piesku fr.0-4mm (v prípade výskytu HPV
makadamové lôfko s oeotextlllou) vr. dodávkv
Komunikácie
Miestne komunikácie a vjazdy
ABS 1. v hr. 50mm 2x + spoiovacf oostrek
Podklad z bet. C 15/20 hr. 150 mm
Rúrové vedenia
193,160
0,415
m3
km
21 ,08
1 445,40
4 071 ,81
59984
1 373,62
45,620
m3
30,11
6
7
8
1 373,62
1181558
228,100
228,100
m2
m2
33,73
18,07
7 693,81
4121,77
8 270,58
9
Potrubie PP SN 8 DN150 vr.tvaroviek, bez odbočných tvaroviek na prlpojky - dodávka, montáž, skúšky
4 14,700
m
19,25
7982,98
10
Potrubie PP SN 8 DN200 vr.tvaroviek, bez odbočných tvaroviek na prípojky - dodávka, montáž. skúšky
10,000
m
28,76
287,60
228,100
m2
11,29
2 575,25
228,100
m2
18,52
4 224,41
11
12
Ostatné konštrukcie a prace
Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového (vybúranfm alebo odfrézovanlm),hr. vrstvy do 100 mm
vrátane odvozu nakládkv a vvkládkv. recvklácie rezania asfaltu ored soätnvmi úoravami
Odstránenie podkladu alebo krytu betónového(vybúranlm ),hr. vrstvy do 150 mm vrátane odvozu,
nakládky a vvkládky, recyklácie rezania bet. pred spätnými úoravami
Fakturačný
celok č. 3 -
Objekt : SO 01
Gravitačné
gravitačné
3
potrubia stoky A - 3, A 4 - 5, domové
5
kanalizačné
6 799 66
prípojky na stokách A-3, A 4-
75 253,30
5meslac
68606,39
potrubia
27 06542
Zemné práce
1
Hlbenie rýh a jám v horn. tr. 1-4 (v mieste križovania jestvujúcich podzem. sieti sťažená vykopávka), vr.
príplatku za lepivosť + skrývka a rozprestretie ornice hr. cca do 300mm v mieste výskytu, biologická
rekultivácia, vr. zriadenia a rozobratia vhodné
722,120
m3
21 ,08
15 222,29
2
Obsyp potrubia prehodenou zeminou
143,300
m3
10,54
1 510,38
m3
10,54
1 013,00
m3
21,08
8 637,53
0,236
km
1 445,40
341 ,11
797,61
26,490
m3
30,11
797,61
3
4
5
6
Zásyp vvkopanou zeminou so zhutnením vrátane dovozu vvkooanei zeminv
96,110
Zásyp štrkodrvou so zhutnenfm vrátane dodávky materiálu
409,750
Vytýčenie trasy kanalizácie
Vodorovné konštrukcie
Lôžko hr. 100mm pod potrubie z piesku vr.dodávky piesku fr.0-4mm (v prípade výskytu HPV
makadamové lôžko s aeotextlliou vr. dodávkv)
Komunikácie
Miestne komunikácie a viazdv
5
Mesiac ukončenia
11 872 56
NÁKLADY STAVBY.
Projekt: častá - splašková kanalizácia a ČOV
ObjednAvater: obec Časti
DodAvater:
lslo
fakturač
P.č .
Popis položky
ného
7
8
9
ABS 1. v hr. 50mm 2x +spojovací postrek
Podklad z bet. C 15/20 hr. 150 mm
Rúrové vedenia
Potrubie PP SN 8 DN 300 vrátane 12 ks odbočných tvaroviek na kan. prípojky, vr. tvaroviek - dodávka,
montáž, skúškv
Množstvo
celkom
MJ
Jedn. cena
EUR/MJ
Cena celkom
EUR
229,200
229,200
m2
m2
33 73
1807
7 730,92
4 141,64
22 03835
225,000
m
49,69
11 180,25
10
Zhotovenie kanalizačej šachty DN 1OOO s celkovou výškou šachty od 2 m do 3 m vrátane materiálu (dno,
kónus, skuže s popiast.stupačkami , vyrev. prstence, šacht.prechodky, tesnenia,), vyspravenia spár,
ochranného izolačného náteru, podkladnej vrstvy - dod
8,000
ks
662,47
5 299,76
11
Zhotovenie kanalizačnej spádiskovej šachty DN 1000, s celkovou výškou šachty od 3 m do 4 m vrátane
materiálu (dno, kónus, skuže s poplast.stupačkami, vyrov. prstence, šacht.prechodky, tesnenia),
vyspravenia spár, ochranného izolačného náteru, podkladnej
3,000
ks
1 411 ,13
4233,39
11,000
ks
120.45
1 324,95
6 83245
229,200
m2
11 ,29
2 587,67
229,200
m2
18,52
4 244,78
12
13
14
Poklop BEGU bez odvetrania vr. rámu, nosnosť 40T D60 - dodávka, montáž
Ostatné konštrukcie a price
Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového (vybúraním alebo odfrézovaním),hr. vrstvy do 100 mm
vrátane odvozu, nakládky a vvkládkv, recvklácie, rezania asfaltu pred spätnými úpravami
Odstránenie podkladu alebo krytu betónového(vybúranlm ),hr. vrstvy do 150 mm vrátane odvozu,
nakládky a vvkládkv, recvklácie rezania bet. pred spätnými úpravami
Objekt : SO Q.4 Domové
kanalizačné
6 646,91
prlpojky
Zemné práce
3 07219
1
Hfbenie rýh a jám v horn. tr. 1-4 (v mieste križovania jestvujúcich podzem. sieti sťažená vykopávka) , vr.
prlplatku za lepivosť + skrývka a rozprestretie ornice hr. cca do 300mm v mieste výskytu, biologická
rekultivácia, vr. zriadenia a rozobratia vhodné
87,450
m3
2
Obsyp potrubia prehodenou zeminou
26,270
m3
10,54
276,89
291 ,75
21 ,08
1 843,45
3
Zásyp vykopanou zeminou so zhutnenlm vrátane dovozu vvkopanel zeminy
27,680
m3
10,54
4
5
Zásvo štrkodrvou so zhutnenlm vrátane dodávkv materiálu
Vytýčenie trasv kanalizačných odbočenl
Vodorovné konštrukcie
Lôžko hr. 100mm pod potrubie z piesku vr.dodávky piesku fr.0-4mm (v prípade výskytu HPV
makadamové lôžko s aeotextíliou) vr. dodávkv
Komunikácie
Miestne komunikácie a vjazdy
ABS 1. v hr. 50mm 2x + spoiovacl postrek
Podklad z bet. C 15/20 hr. 150 mm
Rúrové vedenia
27,680
0,053
m3
km
21,08
1 445,40
583,49
76,61
175 54
5,830
m3
30,1 1
175 ,54
6
7
8
6
29,150
29,150
m2
m2
33,73
18,07
1 509,97
0,00
983 23
526,74
1 020,25
Mesiac
ukončenia
NÁKLADY STAVBY.
Projekt: častá - splašková kanalizácia a ČOV
Objednévater: obec častá
DodAvater:
islo
fakturač
P.č.
Popis položky
ného
9
10
11
4
Potrubie PP SN 8 DN150 vr.tvaroviek, bez odbočných tvaroviek na prípojky- dodávka, montáž, skúšky
Ostatné konštrukcie a práce
Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového (vybúranim alebo odfrézovanim),hr. vrstvy do 100 mm
vrátane odvozu nakládky a vvkládky, recvklácie rezania asfaltu ored soätnvmi úoravami
Odstránenie podkladu alebo krytu betónového(vybúranlm ),hr. vrstvy do 150 mm vrátane odvozu,
nakládky a vvkládkY. recvklácie rezania bet. ored soätnvmi úoravaml
Fakturačný celok č.
Objekt : SO 01
4-
Gravitačné
gravitačné potrubia stoky
Mnofstvo
celkom
MJ
Jedn.cena
EUR/MJ
Cena celkom
EUR
53,000
m
19,25
1 020,25
29,150
m2
11,29
329,10
29,150
m2
18,52
539,86
375980,24
8, 82, domové kanalizačné pripojky na stokách 8,82
potrubia
298685,96
88 30277
Hlbenie rýh a jám v horn. tr. 1-4 (v mieste križovania jestvujúcich podzem. sieti sťažená vykopávka), vr.
príplatku za lepivosť + skrývka a rozprestretie ornice hr. cca do 300mm v mieste výskytu, biologická
rekultivácia, vr. zriadenia a rozobratia vhodné
2
Obsyp potrubia prehodenou zeminou
3
Zásyp štrkodrvou so zhutnenim vrátane dodávky materiálu
4
Vytýčenie
2296,690
m3
21 ,08
48 414,23
484,640
m3
10,54
5108,11
1 596,580
m3
21,08
33 655,91
0,778
km
1 445,40
1 124,52
269545
89,520
m3
30,11
trasy kanalizácie
Vodorovné konštrukcie
Lôžko hr. 100mm pod potrubie z piesku vr.dodávky plesku fr.0-4mm (v prípade výskytu HPV
makadamové lôžko s aeotextlliou vr. dodávkv)
Komunikácie
Regionálna cesta
ABS 1. v hr. 50mm 2x + spojovací postrek
Podklad z bel. C 15/20 hr. 200 mm vvstužený sieťovinou KARI
Miestne komunikácie a vjazdy
ABS i. v hr. 50mm 2x + spojovací postrek
Podklad z bel. C 15/20 hr. 150 mm
Rúrové vedenia
Potrubie PP SN 8 DN 300 vrátane 73 ks odbočných tvaroviek na kan. pripojky, vr. tvaroviek - dodávka,
montáž, skúškv
1 740,000
986,000
m2
m2
33,73
22,28
237,600
237,600
m2
m2
33,73
18 07
755,000
m
49,69
37 515,95
11
Zhotovenie kanalizačej šachty DN 1000 s celkovou výškou šachty od 2 m do 3 m vrátane materiálu (dno,
kónus, skuže s poplast.stupačkami, vyrov. prstence, šacht.prechodky, tesnenia,) , vyspravenia spár,
ochranného izolačného náteru, podkladnej vrstvy - dod
10,000
ks
662,47
6 624,70
12
Zhotovenie kanalizačej šachty DN 1000 s celkovou výškou šachty od 3 m do 4 m vrátane materiálu (dno,
kónus, skuže s poplast.stupačkami, vyrov. prstence, šacht.prechodky, tesnenia), vyspravenia spár,
ochranného izolačného náteru, podkiadnej vrstvy - dodáv
1,000
ks
743,19
743,19
5
6
7
8
9
10
7
ukončenia
868,96
Zemné práce
1
Mesiac
2 695,45
92 96596
0,00
58"690,20
21 968,08
0,00
8 014,25
4293,43
114 721,78
13 mesiac
NÁKLADY STAVBY.
Projekt: častá - splašková kanalizácia a ČOV
Objednávater: obec tastä
Dodävater:
lslo
fakturač
P.č.
Popis položky
ného
Množstvo
celkom
MJ
Jedn.cena
EUR/MJ
Cena celkom
EUR
13
Zhotovenie kanalizačnej spádiskovej šachty DN 1000, s celkovou výškou šachty od 2 m do 3 m vrátane
materiálu (dno, kónus, skuže s poplast.stupačkami , vyrev. prstence, šacht.prechodky, tesnenia),
vyspravenia spár, podkladnej vrstvy- dodávka, montáž, skúš
2,000
ks
1 319,20
2 638.40
14
Zhotovenie kanalizačnej spádiskovej šachty DN 1000, s celkovou výškou šachty od 3 m do 4 m vrátane
materiálu (dno, kónus, skuže s poplast.stupačkami, vyrev. prstence, šacht.prechodky, tesnenia),
vyspravenia spár, ochranného izolačného náteru, podkladnej
10,000
ks
1 411,13
141 11,30
23,000
ks
120,45
2 770,35
1 977,600
m2
11,29
22 327,10
237,600
m2
18,52
4400,35
986,000
m2
23,62
23 289,32
1,000
kol
301, 12
301,12
15
16
17
18
19
20
Poklop BEGU bez odvetrania vr. rámu, nosnosť 40T D60 - dodávka, montáž
Ostatné konštrukcie a präce
Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového (vybúraním alebo odfrézovanim},hr. vrstvy do 100 mm
vrátane odvozu, nakládky a vvkládkY. recvklácie rezania asfaltu ored soätnými úoravami
Odstránenie podkladu alebo krytu betónového(vybúranlm ),hr. vrstvy do 150 mm vrátane odvozu,
nakládky a vvkládkY. recvklácie rezania bet. ored soätnými úoravaml
Odstránenie podkladu alebo krytu betónového s vystužením (vybúraním ),hr. vrstvy do 200 mm vrátane
odvozu, nakiádkv a vvkládkv. recvklácie rezania bet. ored soätnÝmi úoravami
Montáž a demontáž ťažkého oremostenia
o 00
Objekt : SO 04 Domové kanalizačné prlpojky
77 294,28
Zemné práce
20 647,46
1
H[benie rýh a jám v horn. tr. 1-4 (v mieste križovania jestvujúcich podzem. sieti sťažená vykopávka), vr.
príplatku za lepivosť + skrývka a rozprestretie ornice hr. cca do 300mm v mieste výskytu, biologická
rekultivácia, vr. zriadenia a rozobratia vhodné
2
Obsyp potrubia prehodenou zeminou
3
Zásyp vykopanou zeminou so zhutnením vrátane dovozu vvkopaneJzeminy
m3
21,08
12412,11
174,240
m3
10,54
1 836,49
186,300
m3
10,54
1 963,60
3 927,20
50806
1197,17
1 197,17
588,810
Zásyo štrkodrvou so zhutnením vrátane dodávky materiálu
Vytýčenie trasy kanalizačných odbočení
Vodorovné konštrukcie
Lôžko hr. 100mm pod potrubie z piesku vr.dodávky piesku fr.0-4mm (v pripade výskytu HPV
makadamové lôžko s oeotextllioul vr. dodávkv
Komunikácie
Miestne komunikácie a vjazdy
ABS 1. v hr. 50mm 2x + spojovací postrek
Podklad z bet. C 15/20 hr. 150 mm
Rúrové vedenia
186,300
0,3515
m3
km
21,08
1 445,40
39,760
m3
30,11
175,800
175,800
m2
m2
33,73
18,07
9
Potrubie PP SN 8 DN150 vr.tvaroviek, bez odbočných tvaroviek na prípojky- dodávka, montáž, skúšky
340,500
m
19,25
6 554,63
10
Potrubie PP SN 8 DN200 vr.tvaroviek, bez odbočných tvaroviek na prípojky - dodávka, montáž, skúšky
11 ,000
m
28,76
316,36
4
5
6
7
8
8
9106 44
0,00
5 929,73
3 176,71
7 430,31
Mesiac ukončenia
NÁKLADY STAVBY.
Projekt: Častá - splašková kanalizácia a ČOV
Objednivater: obec častá
Dodävater:
Isto
fakturač
P.č .
Popis polof.ky
ného
11
12
13
14
15
Zhotovenie kanalizačej šachty DN 1000 s celkovou výškou šachty do 2m vrátane materiálu (dno, kónus,
skuže s poplast.stupačkami, vyrov. prstence, šacht.prechodky, tesnenia), vyspravenia spár, ochranného
izolačného náteru, podkladnej vrstvy- dodávka, mon
Ostatné konštrukcie a práce
Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového (vybúranlm alebo odfrézovanlm),hr. vrstvy do 100 mm
vrátane odvozu, nakládky a vvkládky, recvklácie rezania asfaltu ored soätnVmi úoravaml
Odstránenie podkladu alebo krytu betónového(vybúranlm ),hr. vrstvy do 150 mm vrátane odvozu,
nakládky a vvkládkv, recvklácie rezania bel ored soätnvmi úoravaml
Podvrtávka potrubia PP DN150 - podvrtávka montáž dodávka skúšky potrubia
Podvrtávka ootrubia PP DN200 - nnrtvrtávka montáž dodávka, skúškv ootrubia
Fakturačný celok č. 5 - gravitačné potrubie stoka
5
Objekt : SO 01
Gravitačné
Mnof.stvo
celkom
MJ
Jedn. cena
EUR/MJ
Cena celkom
EUR
1,000
ks
559,32
559,32
175,800
m2
11 ,29
175,800
m2
18,52
3 255,82
197,800
8,000
m
m
16110
225,84
31 865,58
1 806,72
38912 90
81, domové kanalizačné pripojky na stoke 81,
V2
výtlačné potrubie
1 984,78
430 560,37
34mesiac
339 878,14
potrubia
Zemné práce
1
143 893 85
Hfbenie rýh a jám v horn. tr. 1-4 (v mieste križovania jestvujúcich podzem. sietí sťažená vykopávka), vr.
príplatku za lepivosť+ skrývka a rozprestretie ornice hr. cca do 300mm v mieste výskytu, biologická
rekultivácia, vr. zriadenia a rozobratia vhodné
4 095,660
m3
21,08
86 336,51
2
Obsyp potrubia prehodenou zeminou
824,460
m3
10,54
8 689,81
3
Zásyp vvkopanou zeminou so zhutnenlm vrátane dovozu vykopanej zeminy
1 355,270
m3
10,54
14 284,55
4
Zásvp štrkodrvou so zhutnenlm vrátane dodávky materiálu
1 550,050
m3
21 ,08
32 675,05
5
Vytýčenie
1,320
km
1 445,40
1 907,93
4 588,46
152,390
m3
30,11
6
7
8
9
trasy kanalizácie
Vodorovné konštrukcie
Lôžko hr. 100mm pod potrubie z piesku vr.dodávky piesku fr.0-4mm (v prípade výskytu HPV
makadamové lôžko s aeotextiliou vr. dodávkv\
Komunikácie
Miestne komunikácie a viazdy
ABS 1. v hr. 50mm 2x +spojovací postrek
Podklad z bet. C 15/20 hr. 150 mm
Rúrové vedenia
Potrubie PP SN 8 DN 300 vrátane 37 ks odbočných tvaroviek na kan. prípojky, vr. tvaroviek - dodávka,
montáž skúškv
9
Mesiac ukončenia
4 588,46
49 062 89
947,160
947,160
m2
m2
33,73
18,07
31 947,71
17115,18
93 22006
1 284,000
m
49,69
63 801,96
NÁKLADY STAVBY.
Projekt: Častá - splašková kanalizácia a ČOV
Objednävater: obec častá
Dodävater:
islo
fakturač
P.č.
Popis pololky
Mnolstvo
celkom
MJ
Jedn. cena
EUR/MJ
Cena celkom
EUR
10
Zhotovenie kanalizačej šachty DN 1OOO s celkovou výškou šachty od 2 m do 3 m vrálane materiálu (dno,
kónus, skuže s poplast.stupačkaml , vyrev. prstence, šacht.prechodky, tesnenia,), vyspravenia spár,
ochranného izolačného náteru, podkladnej vrstvy - dod
29,000
ks
662,47
19211,63
11
Zhotovenie kanalizačej šachty DN 1000 s celkovou výškou šachty od 3 m do 4 m vrátane materiálu (dno,
kónus, skuže s poplast.stupačkami , vyrev. prstence, šacht.prechodky, tesnenia), vyspravenia spár,
ochranného izolačného náteru, podkladnej vrstvy- dodáv
6,000
ks
743,19
4 459,14
12
Zhotovenie kanalizačnej spádiskovej šachty DN 1000, s celkovou výškou šachty od 3 m do 4 m vrátane
materiálu (dno, kónus, skuže s poplast.stupačkami, vyrov. prstence, šacht.prechodky, tesnenia),
vyspravenia spár, ochranného izolačného náteru, podkladnej
1,000
ks
141 1,13
1 411,13
36,000
ks
120,45
0,00
4 336,20
49112 88
947,160
m2
11 ,29
10 693,44
947,160
m2
18,52
17 541,40
8,000
m
1181,30
9 450,40
13,800
m
828,09
11 427,64
ného
13
14
15
16
17
Poklop BEGU bez odvetrania vr. rámu, nosnosť 40T D60 - dodávka, montáž
Ostatné konštrukcie a präce
Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového (vybúranlm alebo odfrézovaním),hr. vrstvy do 100 mm
vrátane odvozu nakládkv a vvkládkv. recvklácie, rezania asfaltu ored soätnými úoravami
Odstránenie podkladu alebo krytu betônového(vybúraním ),hr. vrstvy do 150 mm vrátane odvozu,
nakládkv a vvkládkv. recvklácie rezania bel. ored soätnÝmi úoravami
Pretláčanie pod štátnou cestou oc.chráničkou DN 457 x 14, vrátane chráničky, nasunutia potrubnej sekcie
do chráničky , vymedz. objlmok, tesniacich manžiet, štartovacej a cie ľovej jamy(zemné práce a panely) kompletné vvhotovenie, vr. predpfsaných skúšok
Podchody pod vodným tokom - spoločná rýha DN300 + DN100 - ocer. chránička 457x14 + 196x8 vrátane
chráničiek, nasunutia potrubnej sekcie do chráničiek, vymedz. objímok, tesniacich manžiet, vr.zemných
IPräc komplet, vr. osadenia a odstránenia ocer. potrubia
Objekt : SO 04 Domové kanalizačné pripojky
22 959,05
9 830 88
Zemné oráce
1
Hlbenie rýh a jám v horn. tr. 1-4 (v mieste križovania jestvujúcich podzem. sieti sťažená vykopávka), vr.
príplatku za lepivosť+ skrývka a rozprestretie ornice hr. cca do 300mm v mieste výskytu, biologická
rekultivácia, vr. zriadenia a rozobratia vhodné
282,890
m3
21,08
5 963,32
870,18
2
Obsvo potrubia prehodenou zeminou
82,560
m3
10,54
3
Zásyp vykopanou zeminou so zhutnením vrátane dovozu vykopanej zeminy
87,160
m3
10,54
918,67
4
5
Zásyp štrkodrvou so zhutnenim vrátane dodávkv materiálu
Vytýčenie trasv
Vodorovné konštrukcie
Lôžko hr. 100mm pod potrubie z plesku vr.dodávky plesku fr.0-4mm (v prípade výskytu HPV
makadamové lôžko s aeotextmoul vr. dodávkv
Komunikácie
87,160
0,167
m3
km
21,08
1 445,40
1 837,33
18,350
m3
30,11
552,52
6
10
241 ,38
552 52
5 94405
Mesiac ukončenia
NÁKLADY STAVBY.
Projekt: častá - splašková kanalizácia a ČOV
Objednávateľ: obec Častá
Dodávateľ:
lslo
fakturač
P.č.
Popis polofky
ného
Mnofstvo
celkom
MJ
Jedn. cena
EUR/MJ
Cena celkom
EUR
7
8
Miestne komunikácie a vjazdy
ABS 1. v hr. 50mm 2x + spojovací postrek
Podklad z bet. C 15/20 hr. 150 mm
Rúrové vedenia
114,750
114,750
m2
m2
33,73
18,07
3 870,52
2 073 53
3 210 90
9
Potrubie PP SN 8 DN150 vr.tvaroviek, bez odbočných tvaroviek na prlpojky- dodávka, montáž, skúšky
166,800
m
19,25
3 210,90
114,750
m2
11,29
1 295,53
114,750
m2
18,52
2125,17
10
11
Ostatné konštrukcie a 1>r6ce
Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového (vybúraním alebo odfrézovanlm),hr. vrstvy do 100 mm
vrátane odvozu, nakládkv a vvkládkv. recvklácie rezania asfaltu ored soätnvmi úoravami
Odstránenie podkladu alebo krytu betónového(vybúranfm ),hr. vrstvy do 150 mm vrátane odvozu,
nakládkv a vvkládkv. recvkiácie, rezania bet. pred spätnými úpravami
3420 70
Objekt : SO 05 Výtlačné potrubie V2
67 723,18
Zemné práce
Hfbenie rýh a jám v horn. tr. 1-4 (v mieste križovania jestvujúcich podzem. sietí sťažená vykopávka), vr.
priplatku za lepivosť+ skrývka a rozprestretie ornice hr. cca do 300mm v mieste výskytu, biologická
rekultivácia, vr. zriadenia a rozobratia vhodné
399,580
m3
21,08
8423,15
2
Obsyp potrubia prehodenou zeminou
240,640
m3
10,54
2 536,35
3
Zásyp vykopanou zeminou so zhutnenfm vrátane dovozu vykopanej zeminy
390,960
m3
10,54
4 120,72
4
5
Zásyp štrkodrvou so zhutnenrm vrátane dodávky materiálu
Vytýčenie trasv
Vodorovné konštrukcie
Lôžko hr. 100mm pod potrubie z piesku vr.dodávky piesku fr.0-4mm (v prlpade výskytu HPV
makadamové lôžko s aeotextíliou) vr. dodávkv
Komunikácie
Miestne komunikácie a vjazdy
ABS 1. v hr. 50mm 2x + spojovaci postrek
Podklad z bel. C 15/20 hr. 150 mm
Rúrové vedenia
307,190
0,736
m3
km
21,08
1 445,40
60,160
m3
30,11
352,000
352,000
m2
m2
Potrubie HDPE DN100 vr. tvaroviek, armatúr, vyhľadávacie kábla s vývodmi - dodávka, montáž, skúšky
Ostatné konštrukcie a préce
Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového (vybúraním alebo odfrézovanfm),hr. vrstvy do 100 mm
vrátane odvozu, nakládkv a vvkládkv, recyklácie rezania asfaltu ored soätnvmi úoravami
Odstránenie podkladu alebo krytu betónového(vybúranlm ),hr. vrstvy do 150 mm vrátane odvozu,
nakládky a vvkládkv. recyklácie rezania bet. ored spätnvmi úpravami
736,000
m
7
8
9
10
11
6
22619 60
1
6
Mesiac ukončenia
Fakturačný celok č. 6 - ČS 2
33 73
18,07
6 475,57
1 063,81
1 811 42
1 811,42
18 233 60
0,00
1187296
6 360,64
1456544
19,79
14 565,44
0 ,00
10 49312
352,000
m2
11 ,29
3 974,08
352,000
m2
18,52
6 519,04
109 595,75
Objekt : SO 02 čerpacia stanica ČS 2 (stavebná časť)
53429,89
11
25meslac
NÁKLADY STAVBY.
Projekt: častá - splašková kanalizácia a ČOV
Objednévater: obec častá
Dodivater:
islo
fakturač
P .č.
Mnofstvo
celkom
Popis polofky
ného
MJ
Jedn. cena
EUR/MJ
Zemné práce
1
2
3
4
5
Výkop pre zhotovenie čerpacej stanice technológiou spúšťanej studne v horn. tr. 1-4 (v mieste križovania
jestvujúcich podzem. sieti sťažená vykopávka), vr. priplatku za lepivosť+ odobratie a rozprestretie ornice
hr. cca 300mm v mieste výskytu, vr. premi
Stavebná časť
CS 2 - dodávka, montáž, skúškV v zmvsle oroiektove] dokumentácie
Konštrukcie doplnkové kovové
ČS 2- dodávka, montáž
Spevnené plochy
Zámková dlažba - osadenie, dodávka vr. lôžka z kamei'lodrvv
Parkové obrubnlky - osadenie, dodávka, lôžko z bet.
33,300
m3
90,34
1,000
kpl
22 584 33
1,000
kol
26 348,39
27,600
24,000
m2
m
45,1 7
10,09
1,000
kol
15 556,31
40609,55
ČS 2 - dodávka, montáž, skúškv,elektrorozvádzač - v zmysle projektovej dokumentácie pre ČS2
celok č . 7 -
gravitač.
Objekt : SO 01
Gravitačné
15 556,31
40 609,55
ČS2 technoloalckä časť
Fakturačný
22 584,33
26348.39
26 348,39
1488,85
1 246,69
24216
15 556,31
NN prlpojka pre ČS2 v zmysle projektovej dokumentácie
7
3 008,32
22 584.33
Objekt : PS 01 ČS2 - technologická časť
1
Mesiac ukončen ia
3 008 32
Objekt : SO 03 NN pripojka k ČS2
1
Cena celkom
EUR
1,000
kpl
40609,55
potrubia stoky 81-1,81-2, 81-3, 81-4, 81-5, dom . kanal. Prip. na stokách 81-1,81-2,
81-3, 81-4, 81-5,
potrubia
Hfbenle rýh a jám v horn. tr. 1-4 (v mieste križovania jestvujúcich podzem. sieti sťaže ná vykopávka), vr.
prlplatku za lepivosť+ skrývka a rozprestretie ornice hr. cca do 300mm v mieste výskytu , biologická
rekultivácia, vr. zriadenia a rozobratia vhodné
2
Obsvo potrubia prehodenou zeminou
Zásvo vykopanou zeminou so zhutnenlm vrátane dovozu vykopanej zeminv
Zásyp štrkodrvou so zhutnením vrátane dodávky materiálu
32 mesiac
86 30201
1
3
244135,08
192 740,22
Zemné práce
4
40 609,55
12
2 570,530
m3
21 ,08
54186,77
585,170
m3
10,54
6 167,69
1 148,570
m3
10,54
12 105,93
591,690
m3
21,08
12 472,83
NÁKLADY STAVBY.
Projekt: častä - splaškovä kanalizäcia a ČOV
Objednävater: obec časti
Dodävater:
lslo
fakturač
P.č.
Popis polo!ky
ného
5
6
7
8
9
10
11
Vv!Včenie
trasv kanalizácie
Vodorovné konštrukcie
Lôžko hr. 100mm pod potrubie z piesku vr.dodávky piesku fr.0-4mm (v prlpade výskytu HPV
makadamové lôžko s aeotextfliou vr. dodávlrvl
Komunikácie
Regionálna cesta
ABS l. v hr. 50mm 2x + spoiovací postrek
Podklad z bet. C 15/20 hr. 200 mm wstuženv sieťovinou KARI
Miestne komunikácie a vjazdy
ABS 1. v hr. 50mm 2x + spojovací postrek
Podklad z bet. C 15/20 hr. 150 mm
Rúrové vedenia
Potrubie PP SN 8 DN 300 vrátane 71 ks odbočných tvaroviek na kan. prlpojky, vr. tvaroviek - dodávka,
montáž, skúškv
Mnofstvo
celkom
MJ
Jedn. cena
EUR/MJ
Cena celkom
EUR
0,947
km
1 445,40
1 368,79
3 25610
108,140
m3
30,11
3256,10
21589 66
0,00
2 185,70
818,12
64,800
36,720
m2
m2
33,73
22,28
358,800
358,800
m2
m2
33,73
18,07
12 102,32
6 483,52
81 592,45
919,700
m
49,69
45 699,89
OOO
12
Zhotovenie kanalizačej šachty DN 1 OOO s celkovou výškou šachty do 2m vrátane materiálu (dno, kónus,
skuže s poplast.stupačkami, vyrov. prstence, šacht.prechodky, tesnenia), vyspravenia spár, ochranného
izolačného náteru, podkladnej vrstvy - dodávka, mon
1,000
ks
559,32
559,32
13
Zhotovenie kanallzačej šachty DN 1OOO s celkovou výškou šachty od 2 m do 3 m vrátane materiálu (dno,
kónus, skuže s poplast.stupačkami, vyrov. prstence, šacht.prechodky, tesnenia,), vyspravenia spár,
ochranného izolačného náteru, podkladnej vrstvy - dod
22,000
ks
662,47
14574,34
14
Zhotovenie kanallzačej šachty DN 1000 s celkovou výškou šachty od 3 m do 4 m vrátane materiálu (dno,
kónus, skuže s poplast.stupačkami, vyrev. prstence, šacht.prechodky, tesnenia), vyspravenia spár,
ochranného izolačného náteru, podkladnej vrstvy· dodáv
2,000
ks
743,19
1 486,38
15
Zhotovenie kanalizačnej spádiskovej šachty DN 1000, s celkovou výškou šachty od 3 m do 4 m vrátane
materiálu (dno, kónus, skuže s poplast.stupačkami, vyrev. prstence, šacht.prechodky, tesnenia),
vyspravenia spár, ochranného izolačného náteru, podkladnej
2,000
ks
1 411 ,13
2 822,26
27,000
ks
120,45
3 252,15
16
17
18
19
20
Poklop BEGU bez odvetrania vr. rámu, nosnosť 40T D60 - dodávka, montáž
Ostatné konštrukcie a práce
Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového (vybúraním alebo odfrézovaním),hr. vrstvy do 100 mm
vrátane odvozu nakládky a vvkládkv. recvklácie, rezania asfaltu ored snätnvmi únravami
Odstránenie podkladu alebo krytu betónového(vybúraním ),hr. vrstvy do 150 mm vrátane odvozu,
nakládkv a vvkládkv. recvklácie rezania bet. ored soätnvmi úoravami
Odstránenie podkladu alebo krytu betónového s vystužením (vybúranlm ),hr. vrstvy do 200 mm vrátane
odvozu, nakládky a vvkládkv, recvklácie rezania bet. ored soätnvmi úoravami
Montáž a demontáž ťažkého oremostenia
0,00
OOO
423,600
m2
11 ,29
4 782,44
358,800
m2
18,52
6 644,98
36,720
m2
23,62
867,33
3,000
kpl
301,12
903 36
51394,86
Objekt : SO 04 Domové kanalizačné prlpojky
Zemné práce
23 754 78
13
Mesiac ukončenia
NÁKLADY STAVBY.
Projekt: častá - splašková kanalizácia a ČOV
Objednávater: obec častá
Dodávater:
islo
fakturač
P.č.
Popis položky
ného
MJ
Jedn. cena
EUR/MJ
Cena celkom
EUR
1
Hlbenie rýh a jám v horn. tr. 1-4 (v mieste križovania jestvujúcich podzem. sieti sťažená vykopávka), vr.
príplatku za lepivosť + skrývka a rozprestretie ornice hr. cca do 300mm v mieste výskytu, biologická
rekultivácia, vr. zriadenia a rozobratia vhodné
676,170
m3
21 ,08
14 253,66
2138,04
2
Obsyp potrubia prehodenou zeminou
202,850
m3
10,54
3
Zásyp vvkopanou zeminou so zhutnenim vrátane dovozu vvkopanei zeminv
214,120
m3
10,54
2 256,82
4
5
Zásyp štrkodrvou so zhutnenlm vrátane dodávky materiálu
Vytýčenie trasv kana lizačnvch odbočení
Vodorovné konštrukcie
Lôžko hr. 100mm pod potrubie z piesku vr.dodávky piesku fr.0-4mm (v prlpade výskytu HPV
makadamové lôžko s aeotextíliou) vr. dodávkv
Komunikácie
Miestne komunikácie a viazdv
ABS 1. v hr. 50mm 2x + spojovacl postrek
Podklad z bet. C 15/20 hr. 150 mm
Rúrové vedenia
214,120
0,410
m3
km
21 ,08
1 445,40
4 513,65
592,61
1 357 36
45,080
m3
30,11
1 357,36
225,390
225,390
m2
m2
33,73
18,07
Potrubie PP SN 8 ON150 vr.tvaroviek, bez odbočných tvaroviek na prípojky- dodávka, montáž, skúšky
409,800
m
19,25
225,390
m2
11 ,29
2 544,65
225,390
m2
18,52
4 174,22
6
7
8
9
10
11
Ostatné konštrukcie a práce
Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového (vybúranlm alebo odfrézovaním),hr. vrstvy do 100 mm
vrátane odvozu nakládkv a vvkládkv, recvklácie rezania asfaltu pred spätnými úpravami
Odstránenie podkladu alebo krytu betónového(vybúranlm ),hr. vrstvy do 150 mm vrátane odvozu,
nakládkv a vvkládkv, recvklácle, rezania bet. pred spätnými úpravami
CELKOM F A K T
8
Množstvo
celkom
uR A č N ý c E L o K
7 888,65
1737810,44
1 a! 7 ( kanalizácia ) :
319 702,52
2 385,00
Zemné práce
Odstránenie ornice s premiestnením do 100m a uložením na skládke (použije sa pre konečnú úpravu
cov
rozdeľovacej
1167520
00
7 602,40
4072,80
7 888 65
6 718,87
Objekt : SO 06.1 Prfprava územia
Objekt : SO 06.2 Rekonštrukcia
ukončenia
o
Fakturačný celok č. 8 -ČOV stavebná časť SO 06.1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13
1
Mesiac
2 385,00
750,000
m3
3,18
2 385,00
17 724,70
šachty, hrubé hrablice
Zemné oráce
1125 86
14
20 mesiac
NÁKLADY STAVBY.
Projekt: Častá - splašková kanalizácia a ČOV
Objednávater: obec častá
Dodivater:
lslo
fakturač
P.č.
Popis položky
Množstvo
celkom
MJ
Jedn. cena
EUR/MJ
Cena celkom
EUR
1
Hlbenie nezapažených jám v horn. tr. 1-4 (v mieste križovania jestvujúcich podzem. sieti sťažená
vykopávka), vr. priplatku za lepivosť, vr. zabezpečenia exlst. podzemných sieti, vr. premiestnenia zeminy
(zvislé premiestnenie, medzidepónie, odvoz prebytoč
35,300
m3
22,88
807,66
30,190
m3
10,54
0,100
5,760
m3
m3
58,72
316,1 8
318,20
1 827,07
587
1 821,20
1 011,79
2,490
0,260
m3
m3
2,040
m3
22,28
45,45
15,130
1,000
m2
ks
34,63
66,25
523,95
66,25
1,000
kpl
243,91
243,91
1,000
kol
149,06
14906
1,000
kpl
8 280,92
8 280,92
1,000
k ol
767,87
60,000
ka
ného
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Zásyp vykooanou zeminou so zhutnením vrátane dovozu vvkopanei zemlnv
Základy
Vankúše DOd základy zo štrkooiesku - uloženie zhutnenie dodávka
Betón základoyých pätiek prostÝ C16/20 vrátane dopraw presunov debnenia
Zvislé konštrukcie
Kompletné konštrukcie čistiarni odpadových vôd z betónu železového vodostavebného C16/20, hr. 150300 mm vrátane dooraw oresunov debnenia wstuže, náterov
Kompletné konštrukcie čistiarni odoadoVÝch vôd z betónu orostého C12115, hr. 150-300 mm
vrátane dopraw presunov debnenia,
Ostatné konštrukcie a price
Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľ\/ek druhu a tvaru, s obsahom do 1OOO m3, vrátane
vvčistenia oblektu a zabezoečenia Potrebného materiálu ore vvkonanie skúšok
Náter betónowch konštrukcii na anoraanickom základe dvoinásobnv - zhotovenie a dodávka hmôt
Osadenie a dodávka šachtowch orechodiek DN 300
Osadenie a dodávka ocer. potrubia DN 300 dľ. 0,5m vrátane prestupu cez stenu obj. hrubé hrablice a cez
stenu iestv. šachtv
Rekonštrukcia iestvuiúcei šachtv $1 - znlženie cca O 4 m - komolet
Rekonštrukcia obtokovej šachty - vyčerpanie splaškov a ich likvidácia, vyčistenie tlakovou vodou, oprava
betónu sanačnými maltami + náter, demontáž jestv. stavltlek a všetkých ocer. Konštrukcii, montáž nových
ocer. konštr. vrátane náterov
Prečeroávanie solaškov a orevedenie do iestv. SO dľ. 30m - horizont. laoač oiesku
Konštrukcie doplnkové kovové
Atypické oceľové konštrukcie - dodávka, montáž, žiarové pozinkovanie
ElektromontUe
Elektroinštalácie - v zmysle projektovej dokumentácie
374,90
933,50
301,12
78 29
1oon41
1,000
kol
6,17
767,87
37020
370,20
0,00
3 312,37
3 312,37
3 312,37
46024,69
Objekt : SO 06.3 Objekt hrubého predčistenia
Zemné práce
1
2
240175
Hfbenie rýh a jám v horn. tr. 1-4 (v mieste križovania jestvujúcich podzem. sieti sťažená vykopávka), vr.
priplatku za lepivosť+ skrývka a rozprestretie ornice hr. cca do 300mm v mieste výskytu, biologická
rekultivácia , vr. zriadenia a rozobratla vhodné
Zásvo wkopanou zeminou so zhutnením vrátane dovozu vvkooanel zeminv
Základy
15
79,990
m3
22,88
1 830,17
54,230
m3
10,54
571 ,58
7 893 05
Mesiac
ukončenia
NÁKLADY STAVBY.
Projekt: Častá - splašková kanalizácia a ČOV
Objednévater: obec častá
Dodávater:
lslo
fakturač
P.č.
Popis položky
Množstvo
celkom
MJ
Jedn.cena
EUR/MJ
Cena celkom
EUR
Vankúše ood základy zo štrkopiesku - uloženie zhutnenie dodávka
Betón základových Pásov železow C16120 vrátane dopravv presunov debnenia, výstuže
Zvislé konštrukcie
Kompletné konštrukcie čistiarni odpadových vôd z betónu železového vodostavebného C30/37 XC4-XF1XA1 hr. 150-300 mm vrátane dopravv oresunov debnenia, wstuže náterov
Komoletné konštrukcie čistiarni odoadowch vôd z betónu prostého C12/15 hr. 150-300 mm
vrátane dopravy presunov debnenia,
Murivo nosné z tehál oálenvch na maltu MC-5 alebo MC-10
Preklady 23,8 dľ. 2000 = 6ks, dľ. 2750 3ks
Vodorovné konštrukcie
Osadenie a dodávka prestupov s privarením na výstuž z oceľových rúr nerezových vnútorného priemeru
do600 mm
Betón vencov želeZOvÝ C16/20 vrátane dopravy presunov debnenia, wstuže
Upravy povrchov podlahy
Zateplovacf systém kompletný vrátane omietkyhr„100 mm a celoplošným náterom fasádnou farbou
'expand. polvstvrenow svstém kval.tr.Al
5,770
20,150
m3
m3
58,72
374,90
338 81
7 554,24
9 65615
7,110
0,900
m3
m3
457,71
3 254,32
30112
17,560
1,000
m3
kol
271,01
0,00
5 287,67
843,15
1 37311
3,000
1,650
ks
m3
58,020
m2
20,320
6 ,850
64,200
68,880
24,900
m2
m2
m2
m2
m2
9,240
ného
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Zateplovacf systém kompletný vrátane omietkyhr„ 50 mm a celoplošným náterom fasádnou farbou (XPS)
Obklad doskami drevocem. hr. 50 mm vr. dodávkv
Podhľad CETRIS - dodávka + montáž
Vnútorná omietka vápenocementová + maľby dvoinásobné
Podlaha - bet. mazanina hr. 50mm + izolácia proti zem. vlhkosti + penetračný náter
Ostatné konštrukcie a práce
Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3, vrátane
lvvčistenia obiektu a zabezpečenia potrebného materiálu ore vykonanie skúšok
Náter betónowch konštrukcii na anoraanlckom základe dvolnásobný - zhotovenie a dodávka hmôt
Zhotovenie a dodávka tesnenia pracovnej škáry z bentonitového pásu
Vyčistenie budov
Izolácie teoelné
Montáž a dodávka teoelnel izolácie striech hr. 140 mm vr. oaroorieoustnei fólie Izolácie lYVEK
Konštrukcie tes6rske
Montáž a dodávka konštr. krovu vr. latovania drev. obkladu sooi. orostriedkov náterov
Konštrukcie klampiarske
Dodávka a montáž - žľabv ooolastované r.š.240 mm s oríslušenstvom
Dodávka a montáž - odpadové rúry oonlastované kruhové s priemerom 125mm s prlslušenstvom
Dodávka a montáž - oplechovanie parapetov z eloxovaného hliníku vrátane rohov rš 330 mm, vrátane
demontáže pôvodného oolechovania
Dodávka a montáž krvtiny RUUKKI
Konštrukcie doplnkové kovové
301,12
843,15
225,84
677,52
421,57
695,59
9 29847
60,22
3 493,96
48,18
979,02
27,10
30,1 1
18,07
58,72
185,64
1 933,06
1 244.66
1 462,13
2 032 92
m3
22,28
205,87
37,730
13,030
38,800
m2
m
m2
34,63
25,59
4,82
64,200
m2
34,48
64,200
m2
112,93
21,400
12,000
m
m
24,39
34,77
130659
33344
187,02
2 213,62
2 213,62
7 250 11
7 250,11
3 01117
521 95
417,24
4,500
m
30,87
138,92
64,200
m2
30,11
27
Osadenie a dodávka plastových dverf 2000 x 2200 zateplených
1,000
894,34
28
Osadenie a dodávka plastových okien 1500x1500 + oaraoetv
Elektromontáže
3,000
ks
ks
1 933,06
894,34
894,34
457,71
1 373,13
29
Elektroinštalácie - v zmysle projektovej dokumentácie
Vzduchotechnika
1,000
kpl
10 539,35
10 539,35
0,00
30
Elektroinštalácie - v zmysle projektovej dokumentácie
1,000
kpi
3 312,37
3 312,37
26
0,00
16
Mesiac
ukončenia
NÁKLADY STAVBY.
Projekt: častá - splašková kanalizácia a ČOV
Objednävater: obec častá
Dodivater:
lslo
fakturač
P.č.
Mnofstvo
celkom
Popis polofky
ného
MJ
Jedn. cena
EUR/MJ
Objekt : SO 06.4 Dezodorlzačný filter
4 951,75
Zemné práce
1
2
3
4
5
121649
Hfbenie nezapažených jám v horn. tr. 1-4 (v mieste križovania jestvujúcich podzem. sietí sfažená
vykopávka), vr. príplatku za lepivosf , vr. zabezpečenia exist. podzemných sietf, vr. premiestnenia zeminy
(zvislé premiestnenie, medzidepónie, odvoz prebytoč
Zásyp vykopanou zeminou so zhutnením vrátane dovozu vvkopanei zeminv
Základv
Vankúše ood základv zo štrkooiesku - uloženie zhutnenie dodávka
Zvislé konštrukcie
Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd z betónu železového vodostavebného C16/20, hr. 150300 mm vrátane dooraw oresunov debnenia wstuže, náterov
Ostatné konštrukcie a oräce
Vvčistenie obiekru
43,600
m3
22,88
997,57
20,770
m3
10,54
2,560
m3
58,72
218,92
150 32
150,32
3471,57
9,260
m3
23,520
m2
374,90
3 471 ,57
4,82
113 37
113,37
Objekt : SO 06.5 čerpacia stanica (stavebná čast')
28 955,39
Zemné Práce
2 73098
1
Výkop pre zhotovenie čerpacej stanice technológiou spúšfanej studne v horn. tr. 1-4 (v mieste križovania
jestvujúcich podzem. sietí sťažená vykopávka), vr. príplatku za lepivosr + odobratie a rozprestretie ornice
hr. cca 300mm v mieste výskytu, vr. premi
2
Stavebné časť
dodávka, montáž, skúšky v zmysle oroiektovei dokumentácie
Konštrukcie doplnkové kovové
3
4
es -
es - dodávka, montáž - nerez
es -dodávka, montáž - ocer
30,230
m3
90,34
1,000
kol
2258433
148,900
ka
16,56
173,200
kg
6,78
Objekt : SO 06.7 Terclälny stupeň čistenia
2
3
4
2 730,98
22 58433
22 584,33
3 640 08
2 465,78
1 174,30
4397,88
Zemné práce
1
Cena celkom
EUR
1183 80
Hlbenie nezapažených jám v horn. tr. 1-4 (v mieste križovania jestvujúcich podzem. sietí sťažená
vykopávka), vr. príplatku za lepivosť , vr. zabezpečenia exist. podzemných sietf, vr. premiestnenia zeminy
(zvislé premiestnenie, medzidepónie, odvoz prebytoč
Zásyp vvkopanou zeminou so zhutnenim vrátane dovozu vvkooanel zeminv
Zvislé konštrukcie
Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd z betónu železového vodostavebného C16/20, hr. 150300 mm vrátane dooraw oresunov debnenia wstuže náterov
Komoletné konštrukcie čistiarni odoadowch vôd z betónu orostého C12/15 hr. 150-300 mm
vrátane dooraw oresunov debnenia,
Ostatné konštrukcie a prace
17
37,390
m3
22,88
31,150
m3
10,54
855,48
328,32
1 593,86
3,890
0,450
m3
m3
374,90
1 458,36
30112
135,50
OOO
842 80
Mesiac ukončenia
NÁKLADY STAVBY.
Projekt: Častá - splašková kanalizácia a ČOV
Objednhater: obec častä
Dodávateľ:
lslo
fakturae
ného
P.C.
5
6
7
8
Popis položky
Skúšky vodotesnosti betónovej nädrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1OOO m3, vrátane
vyčistenia obiektu a zabezoečenla ootrebného materiálu pre wkonanie skúšok
Náter betônowch konštrukcii na anoraanickom základe dvoinásobný - zhotovenie a dodávka hmôt
Osadenie a dodávka šachtowch orechodiek DN 300
Konštrukcie doolnkové kovové
Atypické oceľové konštrukcie - dodávka, montáž, žiarové pozinkovanie
Množstvo
celkom
MJ
Jedn.cena
EUR/MJ
Cena celkom
EUR
2,660
m3
22,28
59,26
18,800
2,000
m2
ks
3463
6625
651 04
132,50
126,000
ka
6,17
777.42
777,42
Objekt : SO 06.8 Úprava areálových rozvodov
51197,78
Zemné práce
20 311 86
1
Hlbenie rýh a jám v horn. tr. 1-4 (v mieste križovania jestvujúcich podzem. sieti sťažená vykopávka), vr.
príplatku za lepivosť + skrývka a rozprestretie ornice hr. cca do 300mm v mieste výskytu, biologická
rekultivácia, vr. zriadenia a rozobratia vhodné
2
3
4
5
6
7
8
9
494.430
m3
22,88
11 312,56
Obsyp potrubia pieskom vrátane dodávky materiálu
139,350
m3
37,65
5 246,53
Zásvo vvkooanou zeminou so zhutnenfm vrátane dovozu vykopanej zeminy
VvNčenie trasy
Vodorovné konštrukcie
Lôžko hr. 100mm pod potrubie z piesku vr.dodávky plesku fr.0-4mm (v prlpade výskytu HPV
makadamové lôžko s aeotextfliou) vr. dodávkv
Rúrové vedenia
Potrubie PVC aravitačné DN 300 - dodávka montáž, skúškv
Potrubie PVC oravitačné DN 250 - dodávka montáž skúškv
Potrubie PVC aravitačné DN 150 - dodávka montáž skúškv
ISachty kanalizačné DN 1000 - osadenie a dodávka prefabrikátov, vr. prestupov, vr. poklopov, podkl.
dosiek, náterov skúšok
314,910
0,300
m3
km
10,54
1 445,40
3 319,15
433,62
23,900
m3
30,11
719,63
68600
48,100
48,100
m
m
m
30,11
24,09
12,04
2 065,55
1 158,73
579,12
6,000
ks
782,92
4697,52
719,63
23 73435
10
Potrubie HDPE DN 100 - montáž a dodávka potrubia, tvaroviek, vyhľadávacieho kábla, tlakových skúšok
34,000
m
15,36
522,24
11
Potrubie HDPE DN 50 - montáž a dodávka potrubia, tvaroviek, vyhľadávacieho kábla, tlakových skúšok
14,500
m
6,32
91,64
40,000
m
6,17
246,80
1,000
kpl
5119,1 1
5119,11
33,800
64,400
5,000
8000
10,000
m
m
m
m
m
96,36
6022
31 ,62
6625
143,04
3 256 97
3 87817
15810
530,00
1 430,40
114,750
m2
11,29
1 295,53
114,750
m2
18,52
2125,17
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Potrubie HDPE DN 40 - montáž a dodávka potrubia, tvaroviek, vyhľadávacieho kábla, tlakových skúšok,
dezinfekcie ootrubia
Prietokomerová šachta S vonk. rozmerov 2200x1600 x 2000 - bet. železový vodostavebný C 16/20
vrátane dopravy presunov debnenia, výstuže, náterov, podkladnej dosky bet. C 12115, vstupného komína
11 OOx900x300, vr. ooklopu 600x600, ocer. rebrlka, ľahkej
Potrubie vzduchové nerezové DN 250 - montáž a dodávka ootrubia tvaroviek, skúšok
Potrubie vzduchové nerezové DN 65 - montáž a dodávka potrubia tvaroviek, skúšok
Oceľová chránička vo wkooe- osadenie a dodávka DN 100
Oceľová chránička vo wko""- osadenie a dodávka DN 200
Oceľová chránička vo wkooe- osadenie a dodávka DN 350
Ostatné konštrukcie a oráce
Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového (vybúranlm alebo odfrézovanlm),hr. vrstvy do 100 mm
vrátane odvozu nakládkv a vvkládkv. recvklácie rezania asfaltu ored soätnvmi úoravaml
Odstránenie podkladu alebo krytu betónového(vybúraním ),hr. vrstvy do 150 mm vrátane odvozu,
nakládkv a vvkládkv. recvklácie rezania bel. ored soätnÝmi úoravami
18
643194
Mesiac ukonCenia
NÁKLADY STAVBY.
Projekt: Častá - splašková kanalizácia a ČOV
Objednivater: obec častá
Dodävater:
lslo
fakturač
P.č.
Popis položky
ného
21
Prečerpávanie splaškov a prevedenie do iestv. SO dľ. 30m - horizont. lapač piesku
Mnofstvo
celkom
MJ
Jedn. cena
EUR/MJ
1,000
kol
3 011,24
Objekt : SO 06.9 Spevnené plochy
2
3
4
5
6
7
8
6 511,81
Úprava pláne
Odstránenie vozovky, odvoz a likvidácia suti, poplatky - skladba - kryt z bet. hr. 200mm, podklad z bet. hr.
150 mm, oodklad zo štrkopiesku hr. 150 mm
VozoVkY
Podklad vozovky zo štrkopiesku hr. 150 mm
Podklad vozovkv z cementovei stabilizácie hr. 150 mm
Kryt vozovky cementobetónový hr. 200 mm vr. dilatačných škár pozdľžnych, jalových, vr. ošetrenie bet.
krvtu vodou
Osadenie a dodávka dlažby bet. hr. 80 mm vr. lôžka
Osadenie a dodávka obrubníka oarkového vr. bet. ooorv
Osadenie a dodávka obrubníka cestného vr. bet. oporv
719,000
m2
400,000
m2
719,000
700,000
m2
m2
8,43
20 33
6 061 ,1 7
14 231 00
700,000
m2
27,85
19 495,00
19,000
14,000
210,000
m2
m
m
27,40
12,80
13,55
520,60
179,20
2 845,50
0,99
711,81
14,50
5 800,00
43 33247
Objekt: SO 06.10 Sadové a terénne úpravy
1
2
Zemné práce
Odkopávky, naloženie, dovoz zeminy z 50m, zásyp jám
Odkopávky, naloženie, dovoz omíce z 50m, rozprestretie ornice
3
4
Založenie trávnika, dodávka tráv. Semena, zalievanie, kosenie, hnojenie
Výsadba a dodávka stromov, zalievanie
5
Výsadba a dodávka kríkov, zalievanie
30443,07
290,000
633,000
m3
m3
28,61
13,55
2110,000
52,000
m2
4,52
43,66
65,000
ks
ks
27,10
Objekt: SO 06.11 Vonkajšie osvetlenie
1
Zemné práce
Výkop, zásyp, lôžko z piesku, výstražná fólia, úprava terénu
2
3
Chráničky z potrubia PVC DN100 vr. dodávky, zatlačenia kábla do chráničky
Výkop jamy pre bet. základ, bet. základ stožiarov, očíslovanie stožiarov
5
6
7
8
9 537,20
2 270,32
1 761 ,50
výbojkové svietidlo s výbojkou HST 150W, vr. kuželového stožiara výšky 6m, vr. výzbroje
stožiara vr. kábla CYSY 3C x 1 5 dľ. 6 m
Súmrakový spínač v rozvádzači, čidlo
Kábel Cu 5x6
Kábel JEXY 3x1
Ostatné - zemniaca tyč 5ks, uzemňovací pásik 240m, zemniaci drôt 20m, uzemňovacia svorka 10ks,
PriPoiovacia svorka 1Oks
Uličné
osvetľovacieho
4082 67
3 830,40
141,60
240,000
20,000
m
m
15,96
7,08
3,500
m3
31,62
110,67
16 320 90
10,000
ks
1 475,51
14 755,10
1,000
240,000
20,000
ks
129,48
m
m
2,56
1,95
129,48
614,40
1,000
kpl
782,92
Objekt : SO 06.12 NN rozvody
39,00
782,92
49 609,05
Zemné práce
1
2
3
30443 07
8 296,90
8 577,15
20403,57
vo
4
3 011 24
49 844,28
Zemné práce
1
Cena celkom
EUR
270,000
10,000
Výkop, zásyp, lôžko z piesku, výstražná fólia, úprava terénu
Výkop, zásyp, lôžko betónu hr. 50 mm, výstražná fólia, úprava terénu
Chránlčky z potrubia PVC DN 100 vr. dodávky, zatlačenia kábla do chráničky
Demontáže
10,000
19
m
m
m
15,96
20,33
25,59
4 76840
4309,20
203,30
255,90
30414
Mesiac ukončenia
NÁKLADY STAVBY.
Projekt: Častá - splašková kanalizácia a ČOV
Objednávater: obec tastá
Dodävater:
lslo
fakturač
P.č.
Popis položky
ného
4
5
6
7
8
9
Demontáž existuiúceho transfonnátora
Demontáž exlstuiúceho NN rozvádzača TS
Montáže
Rekonštrukcia existujúceho mrežového stožiara
Troifázow distribučný ekoloaickÝ transformátor pre stožiarovú trafostanicu 100kVN22 kV AC
NN rozvádzač RST 042512353
Kábel Cu 4x150 mm2 vrátane koncoviek ukon čen í, štítkov
Objekt : SO 06.1 3
Množstvo
celkom
MJ
Jedn. cena
EUR/MJ
Cena celkom
EUR
1,000
1,000
ks
ks
210 79
93,35
10,000
1,000
1,000
280,000
hod
ks
ks
m
27,10
15 056 22
6 022.49
82,81
210 79
93,35
44536 51
271,00
15 056,22
6 022 49
23186,80
Dúcháreň
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
10519
Hfbenie rýh a jám v horn. tr. 1-4 (v mieste križovania jestvujúcich podzem. sieti sťažená vykopávka), vr.
pripiatku za lepivosť+ skrývka a rozprestretie ornice hr. cca do 300mm v mieste výskytu, biologická
rekultivácia, vr. zriadenia a rozobratia vhodné
Zásyp vykopanou zeminou so zhutnením vrátane dovozu vvkopanei zeminy
Základy
Betón základov pod technolog. zariadenia C25/30 vrátane dopravy presunov debnenia
Zvislé konštrukcie
Kompletné konštrukcie čisti arní odpadových vôd z betónu železového vodostavebného C16120- hr.150300 mm vrátane dooravy presunov debnenia,výstuže náterov
Kompletné konštrukcie čistiarní odoadowch vôd z betónu orostého C12/15, hr. 150-300 mm
vrátane dopravy presunov debnenia,
Murivo nosné z tehál oálených na maltu MC-5 alebo MC-10
Preklady 23,8 d ľ. 2000 = 6ks, dľ. 2750 3ks
Ostatné konštrukcie a orice
Náter betónových konštrukcii na anoraanickom základe dvojnásobný - zhotovenie a dodávka hmôt
Vvčistenie budov
Búranie základov z bel. odvoz suli poplatok za uskladnenie
Búranie dlažby keramickel vrátane oodkladného bel odvoz suti nnnlatok za uskladnenie
Vybúranie otvorov v bel. odvoz suti poplatok za uskladnenie
Vvbúranie otvorov v murive odvoz suti ooolatok za uskladnenie
Výmena oceľového roštu s rámom vr. vvbúrania starého a dodávkv nového
Oprava podlahy betónovej pri realizácii montážnej jamy pre potrubie vr. napojenia izolácií proti zem.
vlhkosti
Maľba stien a strooov dvolnäsobné
Podlahv z dlafdlc
Osadenie a dodávka keramickej dlažby
Elektromontáže
Elektroinštalácie - v zmysle projektovej dokumentácie
4,360
m3
21 ,08
91,91
1,260
m3
10,54
0,450
m3
374,90
13,28
16871
168,71
6 722 72
1,370
0,260
m3
m3
17,560
1,000
m3
kpl
301,12
84315
8 180
27,000
0 250
22,400
1,000
1,000
1,000
m2
m2
m3
m2
m3
m3
ks
374,90
513,61
301,12
34,63
482
195,73
16,86
200,25
170,14
903,37
78,29
0,00
5287 67
843,15
00
283,27
130 14
48,93
377,66
20025
170,14
903,37
9
o
1,000
ks
602,25
602,25
93,750
m2
2 71
22400
m2
28,61
254,06
64086
640,86
5269,68
1,000
kpl
5 269,68
1,000
kol
858,20
Vzduchotechnika
29
ukončenia
13 765,36
Zemné práce
1
Mesiac
5269,68
858,20
Elektroinštalácie - v zmysle projektovej dokumentácie
858,20
508 633,33
Fakturačný celok č. 9 - ČOV stavebná časť SO 06.6
20
23 mesiac
NÁKLADY STAVBY.
Projekt: Častá - splašková kanalizácia a ČOV
Objednävater: obec častá
Dodävater:
P.č.
Mnolstvo
celkom
Popis pololky
MJ
Jedn. cena
EUR/MJ
Objekt : SO 06.6 Zdrulený objekt biologického čistenia
508633,33
Zemné práce
3599073
1
Hlbenle nezapažených jám v horn. tr. 1-4 (v mieste križovania jestvujúcich podzem. sieti sťažená
vykopávka), vr. príplatku za lepivosť, vr. zabezpečenia exist. podzemných sietí, vr. premiestnenia zeminy
(zvislé premiestnenie, medzidepónie, odvoz prebytoč
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Cena celkom
EUR
1 273,620
m3
22,88
Obsyp objektov prehodenou zeminou vrátane dovozu vykopanej zeminy
100,000
m3
9,03
903,00
Zásyp vvl<opanou zeminou so zhutnenfm vrátane dovozu vykopanej zeminy
Zvislé konštrukcie
Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd z betónu železového vodostavebného C30/37 XC4-XF1XA1 hr. 150-300 mm vrátane dopravv Presunov debnenia, wstuže náterov
Kompletné konštrukcie čistiarni odpadových vôd z betónu prostého vodostavebného C16120 HB vVPl"ow betón
Kompletné konštrukcie čistiarni odpadowch vôd z betónu prostého C12115 hr. 150-300 mm
vrátane dopravv presunov debnenia,
Murivo nosné z tehál Pálených na maltu MC-5 alebo MC-10
Preklady 23,8 dl. 2000 = 16ks, dl. 2500 4ks
Vodorovné konštrukcie
Osadenie a dodávka prestupov s privarenfm na výstuž z oceľových rúr nerezových vnútorného priemeru
do600mm
Betón vencov železový C16120 vrátane dopravy presunov debnenia, výstuže
Upravv povrchov Podlahv
Zateplovaci systém kompletný vrátane omietkyhr.. 100 mm a celoplošným náterom fasádnou farbou
lexoand. ool.,,.tvrenow svstém kval.tr.Al
Obklad doskami drevocem. hr. 50 mm vr. dodávky
Podhľad CETRIS - dodávka + montáž
Vnútorná omietka cementová + maľby dvojnásobné
Podlaha - bet. mazanina hr. 50mm + izolácia proti zem. vlhkosti + penetračný náter
Ostatné konštrukcie a práce
Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom nad 1OOO m3, vrátane
lvvčistenia oblektu a zabezpečenia ootrebného materiálu pre vvkonanle skúšok
Náter betónowch konštrukcii na anoraanickom základe dvolnásobnÝ - zhotovenie a dodávka hmôt
Zhotovenie a dodávka tesnenia pracovnej škárv z bentonitového pásu
Vvčlstenie budov
Izolácie tepelné
Montáž a dodávka tePelnei izolácie striech hr. 140 mm vr. Paroorieoustnei fólie izolácie TYVEK
Konštrukcie tesirske
Montáž a dodávka konštr. krovu vr. latovania,drev. obkladu sooi. orostriedkov náterov
Konštrukcie klampiarske
Dodávka a montáž - žlabv nonlastované r.š.240 mm s oríslušenstvom
Dodávka a montáž - odoadové rúrv nnnlastované kruhové s oriemerom 125mm s oríslušenstvom
Dodávka a montáž - oplechovanie parapetov z eloxovaného hliniku vrátane rohov rš 330 mm, vrátane
demontáže nf>vodného oolechovania
564,260
m3
10,54
5 947,30
262 911 92
425,500
m3
457,71
194 755,61
94,820
27,520
m3
m3
374,90
35 548,02
301, 12
76,780
1,000
m3
kpl
8 286,82
0,00
23119,99
1 201,48
13429 98
38,000
11 ,500
ks
m3
228,840
29,300
344,400
219,400
24,900
m2
m2
m2
m2
m2
1 245,000
m3
22,28
27 738,60
745,580
108 400
259,200
m2
m
m2
34,63
25,59
4,82
344,400
m2
34,48
344,400
m2
112,93
57,400
36,000
m
m
24,39
34,77
25 819,44
2 773,96
1 249,34
11 874 91
11 87491
38 893 09
38 893 09
13160 51
139999
1 251 72
4,500
m
30,87
138,92
1
21
301 ,12
1 201 48
29 140,43
225,84
8 581,92
421 ,57
4848,06
30 37134
60,22
13 780,74
27,10
3011
18,07
58,72
79403
10 369,88
3 964 56
1 462,13
57 581 34
Mesiac ukončenia
NÁKLADY STAVBY.
Projekt: častá - splaškovä kanallzäcia a ČOV
Objednivater: obec Častá
Dodivater:
islo
fakturač
P.č.
Popis položky
ného
Množstvo
celkom
MJ
Jedn. cena
EUR/MJ
Cena celkom
EUR
344.400
m2
30,11
10 369,88
34 797,31
718,18
25
Dodávka a montáž krvtinv RUUKKI
Konštrukcie doplnkové kovové
26
27
Osadenie a dodávka plastowch dverí 1600 x 2200 zateplených
1,000
ks
Osadenie a dodávka plastowch okien 1500x1500 + parapety
3,000
ks
718.18
457,71
28
Atvpické oceľové konštrukcie nerezové - dodávka, montáž,
ElektromontUe
1 975,000
ka
16,56
29
Elektroinštalácie - v zmysle projektovej dokumentácie
Vzduchotechnika
1,000
kpl
4 516,87
30
Elektroinštalácie - v zmysle projektovej dokumentácie
1,000
kol
5105,33
1
1 373,13
32 706,00
4 516,87
5105,33
5105,33
828335,85
Fakturačný celok č. 10 -ČOV strojechnologickä časť
PS 02 strojnotechno loglcki
MontUe
440419,56
časť
440419 56
341490 92
Ponorné kalové čeroadlo ore mokrú Inštaláciu
2
ks
5 676,91
11 353,82
2
ks
658,60
1 317,20
2
ks
3 515,41
7 030,82
Q = 5,0 -12,0 l/s, He= 10,0 m
P =4 86 kW, 1=7,9 A, 400 V, 50 Hz
obežné koleso VORTEX - systém
ovládanie čeroadla FM
priechodnosť 80 mm
Wtlak DN 80
soúšťanie čerpadla Y -
/1
čerpadlo
je vybavené snimačom stavu oleiovei
náplne, Di - sonda a teoelná ochrana
dl'žlca kábla= 10,0 m
oedestäl DN 80
2
Ponorné kalové čeroadlo aktivačne] zmesi pre
mokrú inštaláciu
Q = 6,0 l/s, H = 1,3 m
P = 1,9 kW, 400 V, 50 Hz
mokrá inštalácia
obežné koleso VORTEX - svstém
n = 1 330 ot/min Pri 50 Hz
.Priechodnosť 60
mm
IWtlak DN 65
soúšťanie Priamo
čerpadlo je vybavené
ukončenia
4 516,87
CELKOM F A K T U R A Č N Ý C E L O K 8,9 ( stavebná časť ČOV ) :
10
Mesiac
Dl - sondou
22
26mesiac
NÁKLADY STAVBY.
Projekt: častá - splašková kanalizácia a ČOV
Objednivater: obec tastá
Dodävater:
lslo
fakturač
P.č.
Popis položky
ného
Množstvo
celkom
MJ
Jedn. cena
EUR/MJ
Cena celkom
EUR
2
ks
500,96
1 001 ,92
2
ks
3 515,41
7 030,82
2
ks
500,96
1 001,92
2
ks
5 787,03
11 574,06
2
ks
4 016,37
8 032 74
11 574,06
dľžka
1
3
4
kábla= 10,0 m
oedestál DN 65
Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie vratného
Q = 3,1 Us, H - 1,5 m
P=1 ,9kW, 1=3,6A, 400V, 50Hz
obežné koleso VORTEX - systém
1priechodnosť 60 mm
lvVtlak DN 65
spúšťanie priamo
čerpadlo je vybavené Di - sondou , vyhodnocovačom
a tepelnou ochranou
spúšťanie čerpadla priame
dľžka kábla = 1OO m
oedestál DN 65
Ponorné miešadle denitriflkačnej nádrže
priemer vrtule 300 mm
otáčky
940 ot/min
P = 2, 21 kW, 400 W , 50 Hz
spúšťanie
priamo
miešadle má zabudovanú tepelnú ochranu a snlmač
spúšťanie priamo
miešadle má zabudovanú tepelnú ochranu a snímač
stavu oleiovei náolne, Di - sonda
dľžka kábla= 10,0 m
Spúšťacie a vodiace zariadenie, mat. tr.17
5
6
Ponorné miešadle čeroacej nádrže
2
ks
5 787,03
vratného kalu
priemer vrtule 300 mm
otáčky 940 ot/min
soúšťanie oriamo
miešadle má zabudovanú tepelnú ochranu a snímač
stavu olejovej náolne, Di - sonda
dľžka kábla = 10,0 m
Spúšťacie a vodiace zariadenie,
mat. tr. 17
2
ks
4 016,37
8 032,74
2
ks
5 787,03
11 574,06
Ponorné miešadle stabilizovaného orebvtočného
kalu o koncentrácii 3% a. s.
priemer vrtule 300 mm
otáčkv 940 ot/min
P = 2, 21 kW, 400 W , 50 Hz
soúšťanie oriamo
miešadle má zabudovanú tepelnú ochranu a snímač
23
Mesiac
ukončenia
NÁKLADY STAVBY.
Projekt: Častá - splašková kanalizácia a ČOV
Objednhater: obec časté
Dodävater:
islo
fakturač
Množstvo
celkom
MJ
Jedn. cena
EUR/MJ
Cena celkom
EUR
mat. tr. 17
2
ks
4 016,37
8 032,74
7
Dúchadlo na dodávku vzduchu do nitrifikačnej
nádrže a stabilizačne! nádrže kalu
Q = 126 m3/h, ~P = 64,0 kPa
P- 5,5 kW, 400 V, 50 Hz
s protihlukovÝm krvtom
dúchadlo ie riadené FM od sondy 02 a N03
v aktivačnej nádrži
3
ks
7687,2S
23 061,7S
8
Prevzdušl'iovacie platne pre nitrifikačné
nádrže, dl= 2,S m
Prevzdušňovacie platne kaloiemu, dl = 3,S m
12
ks
690,99
8 291 88
2
ks
690,99
1 381,98
Súprava armatúr pripoiovaclch konzol,
1
kol
3 066,26
3066 26
2
ks
s 700,66
11 401 ,32
Hrubé hrablice strolne stierané ore šlrku kanála 600mm
a výšku kanála 800 mm
P =O.SS kW, 400 V, 50 Hz
s elektrorozvádzačom a ovládacím panelom pre
automatický chod
šírka medzier SO mm, mat tr. 17
1
ks
43 942,S7
43 942,57
Kompaktné zariadenie ore hrubé mechanické
1
ks
100 193,38
100 193,38
P.č.
Popis položky
ného
stavu olejovej náplne, Di - sonda
dľžka kábla= 10,0 m
Spúšťacie a vodiace zariadenie,
PE potrubie
0 2" a 0 1". kotvenie do dna nádrže
9
Technoloaické wbavenie štvorcovei vertikálne!
nádrže 4,2 x 4,2 x S,S m oozostávajúceJ z:
2 ks odtokovÝch žľabov s prepadovou hranou
a nemou stenou
ukľudr'lovacl valec
nátokové a odtokové potrubie
mamutka na odber olávaiúceho kalu
!potrubie vratného kalu
obslužná lávka so zábradlfm
mat.tr.17, lávka mat.tr.11 s žiarovým pozinkovanlm
10
11
!Predčistenie
splaškových odpadových vôd
s mechanickým čistenlm
rotačným
sitom.
24
Mesiac ukončenia
NÁKLADY STAVBY.
Projekt: Častá • splašková kanalizácia a ČOV
Objednivater: obec Časti
Dodävatef:
islo
fakturač
P.č.
Popis polofky
ného
Množstvo
celkom
MJ
Jedn. cena
EUR/MJ
Cena celkom
EUR
1
ks
23083,34
23 083 34
oozdľžnvm laoačom oiesku s dopravou zhrabkov
a piesku závitkovými dooravnlkmi do kontainera
1
v podzemnom orevedenl ore inštaláciu
v budove
čistenie
5,0 mm, šlrka žľabu 600 mm,
hľbka žľabu 1 500 mm
orietok 10,0 l/s
P=3,0 kW, 400V, 50Hz
12
a
Mikrositový bubnový filter
=15,0 l/s, veľkosť oka
0,040 mm, iemnosť čistenia cca 50 %
oríkon bubna 0,18 kW, 400 V, 50 Hz
príkon čerpadla vyčistenej vody 1, 1 kW, 400 V, 50 Hz
príkon
čerpadla
kalu 1,1 kW, 230 V, 50 Hz
elektrickV rozvádzač ore ovládanie mikrofiltra,
súčasťou
sú 2 ks hladinovej sondy, el. kabel
a beznaoäfové kontakty pre diaľkovú signalizáciu
mat. tr. 17 241
13
Kontainer na komunálnv odoad
objem 1,2 m3 s kolesami
mat.PE
4
ks
690,99
2 763,96
14
Zdvíhacie zariadenie s nosnosťou 200 kg na
zdvíhanie a spúšťanie čeroadiel
Pätka zdvíhacieho zariadenia, mat. tr. 17
4
ks
1 641,10
6 564,40
6
ks
1 407,89
8 447 34
KladkostroJ íednonosnfkový s elektrickým pohonom
3
ks
2 440,05
7 320,15
1
ks
3627,69
3 627 69
10 788,00
10 788,00
15
s el. zdvihom a
ručným
ooiazdom
nosnosť 5,0 kN
výška zdvihu 3,0 m
P = 0,55 kW, 400 V, 50 Hz
16
17
Ceslicový kôš vyberací po vodiacích tyčiach so
šírkou medzier 50mm
Vakuový vzorkovač v izolovanej nerezovel skrini
klimatizovaný pre vonkajšie prostredie
1
Demontáfe
5965,96
1
2
Demontáž oceľovej nádrže bioloaickei lednotkv, odvoz, likvidácia, ooolatkv
Demontáž oovrchového aerátora aktivačnej nádrže vrátane oceľovej lávkv odvoz, likvidácia, ooolatkv
1
1
ks
ks
3
Demontáž ručne stieraných hrabllc odvoz. likvidácia, poplatky
1
ks
25
5 055,88
395,68
65,95
5 055,88
39568
65,95
Mesiac
ukončenia
NÁKLADY STAVBY.
Projekt: častá - splašková kanalizácia a ČOV
Objednivater:
Dodávater:
obec častá
lslo
fakturač
P.č.
Popis položky
ného
Množstvo
celkom
MJ
Jedn. cena
EUR/MJ
Cena celkom
EUR
1
2
ks
ks
19345
127,50
193,45
255,00
7
12
3
63
60
92
41
4
6
6
8
m
m
m
m
m
m
m
ks
ks
ks
ks
ks
ks
26,38
32,97
48,36
68,14
79,13
151,68
222,02
2,20
6,60
15,38
19,79
50,56
109,91
4
5
Demontáž odtokovÝch žľabov dosadzovacei nádrže odvoz, likvidäcia, ooolatky
Demontáž kalowch čerpadiel FEKA odvoz, likvidácia, poplatky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Potrubia, tvarovky, annatúry, prislušenstvo
rúra ocer. zvarovaná 0 30,0 x 2 mat. 17
rúra ocer. zvarovaná 0 37,7 x 2 mat. 17
rúra ocer. zvarovaná 0 54,0 x 2 mat. 17
rúra ocer. zvarovaná 0 76,1 x 2 mat. 17
rúra ocer. zvarovaná 0 88,9 x 2 mat. 17
rúra ocer. zvarovaná 0 114,3 x 3 mat. 17
rúra ocer. zvarovaná 0 168,3 x 3 mat. 17
oblúk rúrový 90°, R 1,5 DN32 mat. 17
oblúk rúrový 90° , R 1,5 DN50 mat. 17
oblúk rúrovÝ 90°, R 1,5 DN65 mat. 17
oblúk rúrový 90° , R 1,5 DN80 mat. 17
oblúk rúrovÝ 90° , R - 1,5 DN100 mat. 17
oblúk rúrovÝ 90° , R 1,5 DN150 mat. 17
14
oblúk rúrovÝ 45° , R
2
ks
2 ,20
92 962 68
18466
395,64
145,08
4 292 82
4 747,80
13 954,56
9102 82
8,80
39,60
92,28
158,32
1 719,04
659,46
4,40
15
16
17
18
19
oblúk rúrový 45° , R 1,5DN100 mat. 17
oblúk rúroyÝ 30° , R 1,5DN100 mat. 17
oblúk rúrový 15° , R 1,5DN150 mat. 17
tvarovka T 0 76,1 x 2 / 76,1 x2 mat. 17
4
2
2
3
tvarovka T 0 88,9 x 2 / 88,9 x 2 mat. 17
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
tvarovka T 0 114,3 x 3 / 114,3 x 3 mat. 17
tvarovka T 0 168,3 x 3 / 168,3 x 3 mat. 17
tvarovka Y mat. 17
!Prechod rúrovÝ prfamý mat. 17
prechod rúrovÝ priamý mat. 17
orechod rúrovÝ orfamv 100/65 mat. 17
!Prechod rúrow oriamv 100/80 mat. 17
1orechod rúrovÝ oriamv mat.200/100 mat.17
odbočka DN 25 mat. 17
odbočka DN 32 mat.17
odbočka DN 50 mat.17
odbočka DN 100 mat.17
2
2
2
1
3
10
6
4
6
4
2
4
6
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
26,38
26,38
5715
65,95
81 ,33
136,29
200,04
191 24
30,77
37,37
6814
52,76
151 68
17 59
26,38
3517
46,16
105,52
52,76
114,30
197,85
162,66
272,58
40008
191 24
92,31
373 70
40884
211 04
910 08
70,36
52 76
140,68
276,96
32
prfruba
33
príruba točivá tvo 02 DN 65 mat. 17
34
oríruba
35
36
37
39
40
prfruba točivá tvo 02 DN 100 mat. 17
príruba točivá tvo 02 DN 150 mat. 17
oríruba zaslepovacia tvo 05 DN 150 mat. 17
lemovÝ krúžok + prírubovÝ sooi DN 50 mat. 17
lemovÝ krúžok + orírubow sooi DN 65 mat. 17
lemovÝ krúžok + prírubovÝ spoj DN 80 mat. 17
41
lemovÝ krúžok + prírubovÝ spol DN 100 mat. 17
38
=
=
=
=
34
=
6
=1,5DN32 mat. 17
=
=
=
točivá
točivá
tvo 02 DN 50 mat. 17
tvn 02 DN 80 mat. 17
6
ks
30,77
184,62
20
ks
37,37
747,40
16
59,35
949,60
6
2
6
20
16
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
22
ks
68,1 4
103,32
164,87
13,18
17,59
32 97
37,37
1 499,08
619,92
32974
7908
351 80
527,52
822,14
22
26
Mesiac ukončenia
NÁKLADY STAVBY.
Projekt: Častá - splašková kanalizácia a ČOV
Objednivater: obec častä
Dodivater:
lslo
fakturač
P .č.
Popis polofky
ného
MJ
Jedn. cena
EUR/MJ
Cena celkom
EUR
65,95
323,13
417,65
202,24
206,63
46,16
395,70
323,13
835,30
606,72
42
48
49
lemovÝ krúžok+ orfrubovÝ snni DN 150 mat. 17
montážna vložka DN 80
soätná klaoka aurová DN 100
6
1
2
ks
ks
ks
50
klaoka uzatváracia DN 50
51
52
53
54
klaoka uzatváracia DN 65
kohút aurovÝ 1"
kohút auľovÝ 514"
kohút auľovÝ 2"
oosúvač doskovÝ medziorirubovÝ DN 80
3
2
ks
ks
ks
ks
ks
ks
55
11
Mnofstvo
celkom
4
2
4
5
56
57
oosúvač doskovÝ medziorirubovÝ DN 100
58
59
60
61
62
63
64
maanetoinduktivnv orietokomer DN 65
maanetoinduktivnv orietokomer DN 80
šuoátková zemná súorava s ooklooom
ventil solenoidový 1"
vodiaca tvč čeroadla DN 50
tlakovÝ snimač
tlakomerová oríoolka
65
tlakomer membránow s rozsahom O- 100 kPa
2
66
uchvtenie vodiacich tvčf česlicového koša
67
vretenové stavitko so samonosnou rámovou konštr. DN 300
10
2
68
69
ovládanie vret. stavftka s teieskoo. oredľfenim a stoianom
uloženie ootrubia
2
155
8
2
4
3
2
4
27
2
2
oosúvač s ovládacou tvčou DN 100
59,35
83,54
615,50
ks
1 894,85
3 789,70
ks
ka
705,63
1 411,26
17 59
2 726,45
199 264,59
PS 02 elektrotechnoloalcki časť+ ASRTP
RM1 ...NN rozvádza č skriňový zložený z 5. poll (4 polia inštalované v NN rozvodni, 1 pole v miestnosti
Dodávka komlpetného rozvádzača ,
obsluhy)
vrátane pristroj
RC „. Komoenzačnv rozvádzač
Frekve nčný menič
5 908,80
2 097,08
9 742,48
8 309,22
1 815,72
1 916,84
130572
949,64
382,48
492,38
175,90
738,60
1 048,54
2 435,62
2 769,74
907,86
479,21
48,36
474,82
191,24
246,19
Fakturačný celok č. 11 - ČOV elektrojechnologlcká časť + ASRTP
1
2
3
4
5
6
7
8
413,26
184,64
118,70
334,16
3077,50
ks
ks
ks
ks
ks
ks
m
ks
ks
ks
kg
17,59
400V, 5,5kW
Frekvenčný menič
400V, 4 ,86 kW
400V, 1,9 kW
Kompletná ovládacia olastová skrinka MS„.ovládanie ood oriehladnvmi dvierkami
Frekvenčný menič
Kompletná orechodová plastová zaoúzdrená skrinka MX„.s montážou
Kompletná ovládacia olastová skrinka s hribovým imoulznÝm tlačidlom STOP
9
Nosné káblové konštrukcie: káblová lávka nerezová, vrátane orislušenstva, plastovÝ žľab , ohvbná trubka
10
11
12
13
Kábel silovÝ Cu, uložený na nosných konštrukciách, reso. v zemi
Kábel ovládací, signalizačný Cu, uložený na nosných konštrukciách, resp. v zemi
Kábel Cu tienený
Ochranné pospojovanie z vodičov CY
27
199264 59
1,00
1,00
3,00
ks
ks
ks
2,00
4,00
17,00
18,00
ks
ks
ks
6,00
ks
ks
350,00
m
3 500,00
3 300,00
350,00
300,00
m
m
m
m
Mesiac ukončenia
21 579,92
21 579,92
2 964,44
2 848,94
2 092,24
2 693,14
2 964 44
8 546,82
4184,48
10 772,56
94,76
78,24
71,82
1 610,92
1 408,32
51,93
18175,50
7,42
6,91
590
4,22
25 970,00
22 803,00
2 065 00
126600
430,92
30meslac
NÁKLADY STAVBY.
Projekt: Častá - splašková kanalizácia a ČOV
Objednhater: obec častá
Dodävater:
islo
fakturač
P.č.
Popis položky
ného
Množstvo
celkom
MJ
Jedn. cena
EUR/MJ
Cena celkom
EUR
185,00
ka
6,06
1 121 ,10
150,00
m
52,27
7 840,50
59,01
2 950,50
15
Vedenie uzemňovacie FeZn 30 x 4 mm
Výkop káblovej ryhy 35 x 80 cm, zriadenie káblového lôžka z kopaného piesku, tehla v smere kábla,
výstražná fólia z PVC , zasvoanie ryhy
16
Výkop káblovej ryhy 50 x 120 cm, zriadenie betónového podkladu, výstražná fólia z PVC, zasypanie ryhy
50,00
m
17
Oceľová nosná konštrukcia pre elektrické zariadenia (skrinky, káble„ .), materiál, montáž, základný náter
250 ,00
kg
12,65
3162,50
1,00
ks
12 202,02
12 202,02
2,00
1,00
1,00
ks
ks
ks
337,72
25426
653,00
67544
254,26
653,00
1,00
ks
32 892,00
32 892,00
14
18
19
20
21
22
PC PENTIUM IV 3GHz, 1024 MB DDRAM, HDD 250GB
- FDD 1,44 MB, DVD RW, VGA 128 MB
-OS WINDOWS
- komunikačný modul Ethernet 100
-oživenie
- uvedenie do prevádzky
- zaškolenie obsluhy
LCD monitor 24"
COLOR LASER JET tlačiareň A4
Záložný naoáíaci zdroi UPS 1600 VA, 230V, 50Hz
- RFI filter s oreoäfovou ochranou na vstuoe ai výstuoe
-5xvývod
- automatický bvoass
- doba zálohovania 30 minút
PLC
-120 BI (24VDCl
- 90 BO (24VDC)
- 32 Al (4-20mAl
- Komunikačný modul Profibus OP/Master
- Naoáianie 24VDC
28
Mesiac ukončenia
NÁKLADY STAVBY.
Projekt: častá - splašková kanalizácia a ČOV
Objednévater: obec častá
Dodävater:
islo
fakturač
P.č.
Popis polofky
ného
Mnofstvo
celkom
MJ
Jedn. cena
EUR/MJ
Cena celkom
EUR
4,00
1,00
4,00
ks
ks
ks
100,15
998,15
167,26
400,60
998,15
669,04
2,00
1,00
1,00
2,00
3,00
3,00
1,00
1,00
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
4 100,16
8 200,32
137,57
137,57
145,00
200,64
256,28
256,28
1 250,37
137,57
137,57
290,00
601 ,92
768,84
256,28
125037
1
ks
508,51
508,51
- Sieťová karta Ethemet, 10/100 MbiUs, TCP/IP
- Ooerátorský panel PLC,
veľkosť disoleia 20x4 (riadokxstloec )
led indikátorv, funkčné klávesv
1preooiovaci
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
kábel
-SOFTVER
-OZIVENIE
-ZASKOLENIE OBSLUHY
Ethernet Switch, 10/100BaseT, 5xoort, naoái.24VDC
Ultrazvukový vysielač hladiny, merací rozsah 0-6m, IP67
Plavákoyý soinač 24VDC
Sonda pre meranie kyslíka a teploty, napájací a riadiaci modul , prenosný terminál, spojovací modul,
pripojovací kábel QIRC
Priestoroyý snimač teploty O až 60st.C
Priestoroyý snímač teolotv 20 až 70st.C
Snímač teploty a vlhkosti
OdooroVÝ snímač teolotv
Tenzometrické čidlo 24VAC
Podružný montážny a sootovaci materiál
Rádiomodem
... port - ethemet,
... externá anténa
RädioVÝ orolekt, vvbavenle oridelenia frekvencie
34
na TÚ SR
GPRS I EDGE ROUTER
... integrovaný gprs/edge modul
... port - ethemet,
... dual sim
... automatická záloha
... napájanie: 230vac,
... Prioevnenie : stolné
... externá anténa
29
Mesiac ukončenia
NÁKLADY STAVBY.
Projekt: Častá - splašková kanalizácia a ČOV
Objedmtvater: obec časti
Dodivater:
islo
fakturač
P.č.
Popis položky
ného
35
36
37
Zbemicová ústredi'la, modulárna štruktúra
... sieťová karta Ethernet
...nap. 230 VAC
MaanetickÝ kontaktný snlmač
Zbernicová verzia
Detektor oohvbu,
. „ diaitálnv zbemicovÝ infradetektor
Mnofstvo
celkom
MJ
Jedn.cena
EURJMJ
Cena celkom
EUR
1,00
ks
370,93
370 93
2,00
ks
62,31
124,62
3,00
ks
190,22
57066
1,00
ks
304,00
304,00
1,00
ks
7116
71 ,16
1,00
ks
43,65
43,65
60,00
m
0,52
31,20
„ . kvadratúme snlmanie
„. pracovná teplota -20 až +50 °c
„. dosah 12 m. uhol 11 Osi
... možnosť ooužiť v miestnostiach s teolovzdušným kúrenlm
Klávesnica pre ústredi'lu EZS
„ .s čltačkou bezkontaktnvch kariet
... čltanie pamäti udalostí priamo na klávesnici
DEK kľúč
Siréna ooPlachová
Led svietidlo
Plastový el.inštalačný kanál rozmery:21šx19v mm
30
Mesiac
ukončenia
Download

ZMLUVA ODIELO uzatvorená podľa§ 536 a nasl