ISHRANA I ZDRAVLJE
DECE
Hipokrat
(460. – 380.pr.n.e.)
″ NEKA HRANA BUDE TVOJ LEK
I TVOJ LEK NEKA BUDE HRANA ″
Danas je 1,02 milijardi osoba š irom sveta pothranjeno
Ovo je najveć i broj gladnih ljudi u svetu u
poslednjih 40 godina
U naš oj zemlji je:
Ò 7,8% umereno pothranjene i
i adolescenata
6,2% pothranjene dece
Ò 2,3% pothranjenih odraslih osoba
Ò Oko 720 000 ljudi živi ispod granice siromaš tva
Ò Oko 37.400 obroka dnevno spremi se u narodnim kuhinjama
od toga preko š est hiljada je za decu
Ò Među siromaš nima je oko 150.000 dece š kolskog uzrasta
Glasaj protiv gladi
www.1billionhungry.org
Potpiš i onlajn peticiju za borbu protiv
gladi u okviru Projekta
" Jedna milijarda gladnih "
Zdravstveno stanje odojč adi i dece predš kolskog
uzrasta je od izuzetnog znač aja
za celokupno druš tvo
Ø Nervni, reproduktivni i respiratorni sistem u
ovom uzrastu nisu u potpunosti završ ili razvoj
i zato su u većoj meri osetljivi na zdravstvene
rizike
Ø posebno su osetljivi na dejstvo različ itih
faktora koji mogu ugroziti njihovo zdravlje
Ø loš e zdravlje i nezdravi stilovi ž ivota u tom
uzrastu mogu imati za posledicu loš e zdravlje
tokom č itavog ž ivota, š to za druš tvo nosi
• zdravstvene,
• finansijske i
• socijalne posledice
.
Znač ajan pokazatelj zdravstvenog stanja dece je
stanje uhranjenosti
Istraž ivanje viš estrukih pokazatelja u Srbiji 2005.god.
Ø Republič ki zavod za statistiku
Ø Strategic Marketing
Ø UNICEF
Ø Skoro 2% dece mlađe od pet godina u Srbiji je umereno pothranjeno i
skoro nijedno dete nije klasifikovano kao teš ko pothranjeno
Ø 6% procenata dece zaostaje u rastu u odnosu na uzrast
Ø 3% ima nedovoljnu telesnu masu za svoju visinu
Ø Pothranjenost i zaostajanje u rastu su dva puta već i kod dece iz
siromaš nih domać instava i kod dece čije su majke manje obrazovane
Ø Regionalna distribucija pokazuje da postoji već a verovatnoć a da deca u
Beogradu budu pothranjena u odnosu na drugu decu, š to je zaista
neočekivan rezultat
Ø Uzrasna struktura pokazuje da dete postaje podložno zaostajanju u
telesnoj masi u odnosu na visinu tokom prvih š est meseci života kada se
uvodi dopunska ishrana, a dojenje se prekida
Ø To je i uzrast kada započinje zaostajanje u rastu, koje je veoma teš ko
sprečiti
Ø 15% dece je gojazno:
§ 17% dece iz seoskih oblasti
§ 14% procenata dece iz gradova
Ø Posmatrajuć i starost ispitanika, možemo zaključiti da gojaznost počinje
odmah nakon rođenja, da konstantno nastavlja da raste i da dostiže svoj
maksimum kada dete napuni dve godine i tada svako četvrto dete postane
gojazno
Ø Distribucija indikatora, potvrđuje da je glavni problem u pogledu ishrane
u Srbiji nije pothranjenost, koja je čak ispod vrednosti za referentnu
populaciju, već je to gojaznost
″Ma ko bio otac jedne bolesti
nepravilna ishrana joj je majka″
Georg Herbert – XVI vek
Energetske potrebe
Izvor: FAO, 2004.
Zdravstveni problemi koji se javljaju kod gojazne dece i adolescenata
A. Kardiovaskularni sistem
- hiperholesterolemija i dislipidemija
- hipertenzija
B. Endokrini sistem
- hiperinsulinizam
- insulinska rezistencija-smanjena tolerancija glukoze
- tip 2 dijabetes melitusa
- neredovnost menstruacija
C. Mentalno zdravlje(depresija)
D. Respiratorni sistem (astma)
E. Ortopedski problemi (genu varum, valgum)
F. Gastrointestinalni (nealkoholni steatohepatitis)
Prema procenama struč njaka,
svako peto dete boluje od anemije
koja najč eš će nastaje kao posledica
neadekvatne ishrane
Organizam normalno raspolaž e
određenim količ inama gvož đa koje se
deponuje u jetri, koš tanoj srž i i slezini
U tež im sluč ajevima gubitka gvož đa kod dece mož e doći do
usporenog rasta, apatije, sporijeg motornog razvoja
Krv č ini 8% telesne mase, prenosi kiseonik do svih tkiva i odstranjuje
metabolič ke produkte. Prenosnik kiseonika je hemoglobin koji se
nalazi u crvenim krvnim zrncima - eritrocitima
Za izgradnju hemoglobina neophodna je dovoljna količ ina gvož đa a
malokrvnost uzrokovana manjkom gvož đa naziva se sideropenič na
anemija i to je najč eš ći oblik anemije koji se javlja kod dece i trudnica
Glavni uzroci su:
Ø
Ø
Ø
Ø
manjak gvož đa u hrani,
povećane potrebe organizma tokom rasta
poremećaj apsorpcije gvož đa i
dugotrajna krvarenja
Najosetljivije kategorije stanovniš tva su:
Ø deca i adolescenti zbog povećanih potreba gvož đa tokom rasta
Znaci malokrvnosti:
Ø
Ø
Ø
Ø
brzo umaranje pri naporu
guš enje
lupanje srca
omaglica
Ø č este glavobolje
Ø bledilo
Ø razdraž ljivost
Jedite raznovrsnu hranu, uvrstiti namirnice bogate gvož đem i
one koje pomaž u njegovu apsorpciju
MESO, ŽIVINA, RIBA, JETRA, JAJA, MAHUNARKE, ZELENO
LISNATO POVRĆ E, SVEŽE VOĆ E
ZAPAMTITE!
Svež e voće i povrće jedite za vreme obroka, jer
ove namirnice sadrž e vitamin C koji pospeš uje
apsorpciju gvož đa
NETOLERANCIJA NA LAKTOZU
Nemogućnost organizma da preradi mleč ni š ećer (laktozu)
koju enzim laktaza u digestivnom traktu razlaž e na
glukozu i galaktozu, osnovne š ećere koje organizam
lakš e vari
Kod beba mož e da se javi privremena netolerancija na laktozu, jer kako vreme
odmič e organizam se razvija i proizvodi dovoljno laktaze za razlaganje mleč nog
š ećera.
Kod deteta koje je netolerantno na laktozu tanko crevo ne sadrž i dovoljno laktaze
(enzima koji je zaduž en za varenje laktoze), pa mož e doći do pojave gasova,
nadutosti i grč eva.
Netolerancija na laktozu (mleč ni š ećer) nije isto š to i alergija na mleko
Alergija na mleko se definiš e kao reakcija imunog sistema na supstancu koja
ne odgovara naš em organizmu
Netolerancija na laktozu definisana je kao poremećaj u varenju
Celijakija je nepodnoš ljivost organizma na gluten - belanč evinu koje ima
u ž itaricama: pš enici, raž i, ječ mu. Posledica je tipič na glutenska
enteropatija koja se manifestuje kod nekih osoba i izaziva teš ko oš tećenje
sluzokož e tankog creva, zbog č ega je umanjena resorpcija hrane.
Sluzokoža tankog creva nestaje, crevne resice postaju tanje, bolesnici
imaju probavne smetnje, dolazi do pomankanja osnovnih supstanci
potrebnih organizmu za normalan rad, pada otpornost organizma, dolazi
do raznih smetnji.
Celijakija se najč eš će javlja kod odojč adi kad poč nu uzimati hranu koja
sadrž i gluten
Celijakija je doživotna nepodnoš ljivost na gluten. Kod retkih primera do
ozdravljenja dođe u pubertetu. Najčeš ć e su za celijakiju krivi geni daljih
predaka. U skandinavskim zemljama celijakija je mnogo češ ć a nego u
Evropi, a gotovo je nema u zemljama Azije i SAD-a.
Najč eš će vidljivi znakovi celijakije su:
• povraćanje,
• povećan trbuh,
• proliv,
• obilna sjajna i zaudarajuća stolica,
• mrzovoljnost,
• mlitava muskulatura,
• umor
Kod dece starijeg uzrasta simptomi mogu još biti tež ina tela
ispod norme starosti i mala telesna visina
Celijakija se mož e pojaviti i u odrasloj dobi
Jedina sigurna analiza koja dijagnostikuje celijakiju sa
sigurnoš ću je biopsija tankog creva
LEČENJE
Jedini lek i prvo i osnovno pravilo kod celijakije je
bezglutenska dijeta koja traje celi ž ivot
To znač i da se iz ishrane izbacuju sve namirnice koje u sebi sadrž e ž itarice:
pš enicu, raž , ječ am.
NUŽNOST DRŽANJA DIJETE
Ako bi se sluč ajno ili namerno uzeo gluten, mož e se dogoditi da duž e vreme
(godinama) ne bude nikakvih simptoma i to je tzv. pritajeni, tihi oblik
celijakije
Mnogi ljudi koji nemaju izrazite poteš koće ne ž ele drž ati dijetu
Često se događa da roditelj misli kako je njegovo dete ozdravilo
Ukoliko nema reakcije organizma, to ne znač i da se oboleli
mož e normalno hraniti!
HVALA NA PAŽNJI
Download

ISHRANA I ZDRAVLJE DECE