Kontigentno planiranje i
upravljanje rizikom
specijalnog događaja
17.11.2014.
Mladen Čudanov
Rekapitulacija prethodne nedelje

Ko vodi OSD?

Koje su metode analize posla?

Koji alati za organizaciju se najčešće koriste u organizaciji
SD?

Koje su najčešće metode analize posla?
Kontigentno planiranje


Kontigentni događaj je događaj koji se može
desiti, ali se generalno ne očekuje zbog male
verovatnoće
Kontigentno planiranje predstavlja proces
planiranja scenarija u slučaju kontigentnih
događaja

“Plan B”, Scenario najgoreg slučaja, rezervno
planiranje
Upravljanje rizikom

Upravljanje rizikom je proces identifikacije, analize,
kontrole i izveštavanja o rizicima.


Upravljanje rizikom je proces identifikacije, ocene i
određivanja prioriteta rizika koju prati koordinisana i
ekonomična primena resursa da bi se minimizirala, pratila i
kontrolisala mogućnosti i uticaj nepoželjnih događaja (rizika).



Project Management Practitioner's Handbook - Ralph L. Kleim and Irwin S. Ludin
Douglas Hubbard "The Failure of Risk Management: Why It's Broken and How to Fix It" pg. 46, John Wiley &
Sons, 2009
Rizik u ovom kontekstu je nepoželjni slučajni događaj koji
može uticati na nepoželjni izlaz nekog specijalnog događaja.
Rizik = F (Verovatnoća ostvarivanja, uticaj na poduhvat)
Relacioni model (Jaques)
Jaques, T. (2007). Issue management and
crisis management: An integrated, nonlinear, relational construct. Public
Relations Review, 33(2), 147-157.
Teorija




Identifikacija rizika
Procena rizika
Bavljenje rizicima
Praćenje rizika
Teorija




Identifikacija rizika - Pripremanje za krizu;
Procena rizika - Prevencija krize;
Bavljenje rizicima - Upravljanje kriznim
incidentima;
Praćenje rizika - Post- krizni menadžment.
Identifikacija rizika


Prikupljanje podataka o prošlim događajima
Iskustva drugih(vrsta specijalnog događaja +
disaster)
Vrste rizika u specijalnim događajima







Finansijski rizici (nepredviđeni troškovi, promena kursa i
cena aktivnosti događaja, pronevere, kazne, kašnjenja u
naplati)
Pravni rizici (sporovi izmešu organizatora i klijenata,
kooperanata, posetilaca, gubitak dozvola, kazne)
Tehnološki rizici (pouzdanost tehničkih sistema)
Rizici vezani za organizaciju (konflikti, nedostatak
koordinacije)
Rizici vezani za sigurnost (upravljanje masama)
Rizici vezani za okruženje (prirodne nepogode, promene
okruženja)
....
Lin Van der Wagen, Brenda Carlos – Event Management
.
Tipovi rizika u specijalnim događajima
(2)


Rizici (Svi nepoželjni događaji)
Hazardi (rizici vezani za zdravlje i sigurnost)



Tipa A (Postoji vrlo verovatan rizik smrti, teške
povrede ili bolesti)
Tipa B (nije verovatan rizik smrti, teške ozlede ili
bolesti ali je moguć, vrlo verovatne umerene
povrede ili bolesti)
Tipa C (rizici ozbiljne ili umerene povrede ili
boleste nisu verovatni, ali su mogući)
Fink (2007)
Hazardi u specijalnim događajima

Nemojte izmišljati toplu vodu, nemojte
zanemarivati:



Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
Zakon o radu Republike Srbije (deo VII, članovi
80-103) www.parlament.gov.rs
OSHA Pravila, regulacije i brošure
www.osha.gov
OSHA – www.osha.gov



Regulative
Uputstva
Plakati
Procena rizika


Rizik = Funkcija (Verovatnoća ostvarivanja, uticaj na
poduhvat
RGIB čeklista za specijalne događaje
Posledice/verovatnoć
a
A
Svakodnevno
B
Često
C
S vremena
na vreme
D
Vrlo retko
E
Gotovo
nikada
A Katastrofalne
Visok
Visok
Visok
Visok
Visok
B Kritične
Visok
Visok
Visok
Srednji
Nizak
C Marginalne
Visok
Srednji
Srednji
Nizak
Nizak
D Malo značajne
Srednji
Nizak
Nizak
Nizak
Nizak
Procena rizika

Verovatnoće događaja
A
Dešava se svakodnevno
B
Dešava se na često
C
Desi se s vremena na vreme
D
Dešava se vrlo retko
E
Veoma je mala verovatnoća dešavanja
Procena rizika - kvantitativni pristup
©Mladen Čudanov, FON
Šteta /
Verovatnoća
50%
25%
10%
5%
2%
1%
100% 50,00%
25,00%
50% 25,00%
0,10%
10,00%
5,00%
2,00%
1,00%
0,10%
12,50%
5,00%
2,50%
1,00%
0,50%
0,05%
25% 12,50%
6,25%
2,50%
1,25%
0,50%
0,25%
0,03%
10%
5,00%
2,50%
1,00%
0,50%
0,20%
0,10%
0,01%
5%
2,50%
1,25%
0,50%
0,25%
0,10%
0,05%
0,01%
2%
1,00%
0,50%
0,20%
0,10%
0,04%
0,02%
0,0020%
1%
0,50%
0,25%
0,10%
0,05%
0,02%
0,01%
0,0010%
0,10%
0,05%
0,03%
0,01%
0,01%
0,0020%
0,0010%
0,0001%
Vežba
Dan Fakulteta organizacionih nauka
Tabela procene rizika
Plan pripreme rizika
RGIB ČEKLISTA
Potencijalni rizici
1. Da li postoje potrebne dozvole?
2. Da li je moguće da se u to vreme
zaustavi saobraćaj?
3. Da li treba nabavljati specijalne
dozvole za saobraćaj?
...
Datum
provere
Koji su
problemi
uočeni
Verovatnoća
Uticaj
(A,B,C,D,E) (A,B,C,D)
Rizik (Visok,
Kada će
Ko će da reši
Srednji,
problem biti
problem
Nizak)
rešen
Završeno (potpis
odgovornog lica)
RGIB - like ČEKLISTA primer
Bavljenje rizicima
Bavljenje
rizikom
Smanjenje
verovatnoće
dešavanja
Smanjenje
negativnih
posledica
Rizik = F (Verovatnoća ostvarivanja, uticaj na poduhvat)
Bavljenje rizicima






Obezbeđenje rezervnih tehničkih opcija
Obezbeđenje rezervnih učesnika
Nabavka dozvola za rad
Izjave učesnika (waivers)
Osiguranje imovine i lica
Fizičko i tehničko obezbeđenje imovine i lica
Bavljenje rizicima – rešavanje
problema rizika
Eliminacija rizika
 Zamena rizika
 Izolacija rizika
Alati:
 Tehnička rešenja za smanjenje/eliminaciju
 Administrativna rešenja za
smanjenje/eliminaciju
 Korišćenje lične zaštitne opreme…

Bavljenje rizicima






prof. Mirko Vujošević vodeći autoritet u
oblasti
Pouzdanost sistema
Pouzdanost rednih sistema
Pouzdanost paralelnih sistema
Pouzdanost redno-paralelnih sistema
Pouzdanost ne redno-paralelnih sistema
Pouzdanost rednih sistema





Pouzdanost sistema = Ra*Rb
Ra = 0.9, Rb = 0.8
Pouzdanost sistema = 0.72
Ili preko failure rate
Failure rate je frekvencija kojim komponente
ukazuju, izražena npr u otkazima po jedinici
vremena
Pouzdanost sistema = e-1.5t*e-2t
Pouzdanost paralelnih sistema




Pouzdanost sistema = 1-(1-Ra)*(1-Rb)
Ra = 0.9, Rb = 0.8 Pouzdanost sistema = 1-(1-0.9)*(10.8)=0.98
Failure rate:
1-(1-e-1.5t)*(1-e-2t)
Pouzdanost redno - paralelnih sistema


Ra = 0.9, Rb = 0.8, Rc = 0.7, Rd = 0.8, Re = 0.9, Rf
= 0.5, Rg = 0.6, Rh = 0.9,
Pouzdanost sistema =
(1-(1-Ra*Rb*(1-(1-Rc)*(1-Rd)))*(1-Re*Rf*Rg))*Rh


Pouzdanost sistema = 0.6876576000000001
Proracun redno-paralelni.xls
Pouzdanost ne redno- paralelnih
sistema


Pouzdanost sistema = - Ra*Rb*Rc*Re*Rf +
Ra*Rb*Rc*Rd*Re*Rf + Ra*Rd*Rf + Rb*Re*Rf Ra*Rb*Rd*Re*Rf + Ra*Rc*Re*Rf Ra*Rc*Rd*Re*Rf
http://www.ecs.umass.edu/ece/koren/FaultTolerantS
ystems/simulator/NonSerPar/nsnpframe.html
Praćenje rizika

Dodeljivanje odgovornosti osoblju za
praćenje rizika po:






Procesu
Teritoriji
Osobama
Grupi rizika
Području odgovornosti po drugom kriterijumu
Izveštavanje o rizicima
Praćenje rizika – individualni izveštaji




Individualni izveštaji o incidentima
Forma prijave incidenta
Bitni za menadžment znanja
Omogućiti pretraživanje i napraviti bazu
Praćenje rizika – zbirni izveštaj o
incidentima
Datum Vreme
Incident
Prijavio/
prijavila
Spoljna
intervencija
Rezultat
incidenta
Master plan upravljanja rizicima
specijalnog događaja
Prio
ritet
Identifikacija :
priroda
rizika
Procena: Uticaj
rizika
Upravljanje i kontrola
Kontigentno planiranje
1
Vreme
– Kiša
ili
velika
vrućina
Kiša će smanjiti
posećenost i prodaju
na mestu događaja,
uzrokovati probleme
sa dugim redovima;
potencijalni hazardi i
rizici vezani za
električnu i drugu
tehničku opremu
Provera vremenske prognoze.
Osigurati zaklon za gledaoce.
Mora se napomenuti u
promotivnim materijalnima.
Hazardi od električnih
kvarova mogu se izbeći
pažljivim planiranjem,
izborom izvođača i
sistemima kontrole i zaštite.
Zaposleni će obilaziti prostor i
prodavati kabanice ako bude padala
kiša i hladne napitk ako budu
prevelike vrućine. Svim
zaposlenima će se osigurati
besplatna zaštitna odeća za kišu.
Posebna grupa će se uputiti na
nadgledanje strujnog sistema i
rezervnog sistema napajanja.
2
Požar i
evakua
cija
Moguće jako
ozbiljne posledice,
ali je verovatnoća
jako mala zbog
prirode terena
Napraviti plan akcije za hitne
slučajeve. Stalno nadzirati
PPZ opremu i koristiti
kontrolne liste. Organizovati
edukaciju zaposlenih na
specijalnom događaju
Ukoliko dođe do požara, odmah
uspostaviti vezu sa javnim
službama. Ukoliko fiksne veze ne
rade, koristiti mobilnu mrežu.
Rasporediti osoblje po planu.
Master plan upravljanja rizicima
specijalnog događaja



Previše insistiranja na formi može znatno
usporiti ili sprečiti izradu
Setite se Pareta!
Ako niste jaki, budite bar pametni (Irska
poslovica)
Plan akcije za hitne slučajeve






Vatra / eksplozija
Toksična i hemijska opasnost
Hitni medicinski slučaj
Pretnje bombama/ napadima
Nasilje ili pljačka
....
Plan akcije za hitne slučajeve

Plan akcije za hitne slučajeve mora biti:





jednostavan,
fleksibilan,
u pisanoj formi
testiran
odobren od nadležnih.
Download

Kontigentno planiranje i upravljanje rizikom