Specijalni dodatak, utorak, 28. maj 2013.
Foto: Danas
Upisna trka na dr`avnim fakultetima i visokim {kolama po~inje krajem juna
Besplatan indeks
za 28.706 bruco{a
U
pis nove generacije bruco{a
na dr`avne univerzitete po~inje krajem juna, a ta~ne podatke o datumima prijavljivanja i polaganja prijemnih ispita budu}i studenti mogu da saznaju direktno na
fakultetima i visokim {kolama na kojima `ele da konkuri{u.
Konkurs za upis u prvu godinu
osnovnih studija jo{ nije objavljen,
pa se u ovom trenutku ne zna da li su
{kolarine ostale na pro{logodi{njem
nivou i da li su fakulteti, koji su ranije najavili poskupljenje, poslu{ali
preporuku Ministarstva prosvete da
ne menjaju cene studiranja.
Dr`ava }e u narednoj {kolskoj
2013/2014. godini finansirati ukupno
36.983 bruco{a, i to: na osnovnim
akademskim i integrisanim studijama
21.717 studenata, na strukovnim 6.989,
dok }e master studije o tro{ku bud`eta
mo}i da upi{e 8.277 akademaca. Na
bud`etski status mo`e da ra~una 965
bruco{a vi{e nego lane.
Na Univerzitetu u Beogradu prvi
upisni rok po~inje prijavljivanjem kandidata od 25. do 27. juna. Polaganje
prijemnih ispita bi}e od 30. juna do 3.
jula, prema rasporedu koji budu objavili fakulteti, preliminarna rang-lista
bi}e istaknuta najkasnije do 5. jula, a
kona~na do 10. jula, kada po~inje i upis primljenih kandidata.
Upisna pravila ostaju ista kao i
prethodnih godina, {to zna~i da se
kandidati rangiraju prema rezultatima postignutim na prijemnom ispitu, odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti i op{tem uspehu
iz srednje {kole. Kandidat za upis na
studijski program mo`e osvojiti najvi{e 100 bodova. Bez gre{ke ura|en
prijemni ispit donosi 60 poena, dok
se pod op{tim uspehom u srednjoj
{koli podrazumeva zbir prose~nih
ocena u svakom razredu pomno`en
sa dva. Po ovom osnovu kandidat
mo`e ste}i najmanje 16, a najvi{e 40
bodova.
Da bi stekli pravo da se upi{u na
teret bud`eta, kandidati moraju osvojiti najmanje 51 poen, dok je donja granica za samofinansiraju}e studente 30 bodova. Ukoliko kandidat
koji je stekao pravo upisa to ne uradi u predvi|enom roku, gubi to pravo, a fakultet }e umesto njega upisati slede}eg prema redosledu na
kona~noj rang-listi.
Vojvodina prati tr`i{te rada
U
Vojvodini }e prvu godinu na fakultetima i visokim {kolama mo}i
da upi{e 6.362 studenta koji }e se finansirati iz pokrajinskog
bud`eta. Na visokim {kolama strukovnih studija ima mesta za
1.249 redovnih studenata. Prvu godinu osnovnih strukovnih, akademskih
i integrisanih studija na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu
mo`e upisati 5.113 studenata i oni }e se {kolovati o tro{ku bud`eta.
U skladu sa dogovorenom upisnom politikom, ~etiri fakulteta su pove}ala
broj studenata na smerovima za koje postoji interesovanje na tr`i{tu rada,
kao {to je IT sektor, a otvorena su i neka nova usmerenja. U jo{ devet oblasti
do{lo je do promene broja bud`etskih studenata, u skladu sa rezultatima
analize tr`i{ta rada koje su struke potrebne. Istovremeno, na deset usmerenja smanjen je broj bud`etskih studenata, za struke koje imaju najve}i
broj nezaposlenih na evidenciji Nacionalne slu`be za zapo{ljavanje.
Svi bi u lekare
i zubare
M
e|u maturantima srednjih
{kola u Srbiji ove godine su
najpopularnije studije medicine i stomatologije, na drugom
mestu je ekonomija, a na tre}em informacione tehnologije. Slede studije knji`evnost i jezika, za koje je pro{le godine vladalo najve}e interesovanje, a za njima pravo, potom vojska i kriminalistika, psihologija, trgovina i turizam. Ovo su rezultati istra`ivanja o izboru studija me|u maturantima, koje je tokom aprila sprovedeno na sajtu prijemni.infostud.com. U anketi je u~estvovalo 2.532
ispitanika.
Da su studije medicine i to u svim
univerzitetskim centrima u vrhu
popularnosti, svedo~e i podaci o broju prijavljenih u pro{logodi{njem
junskom upisnom roku. Po tome
prednja~i beogradski Medicinski
fakultet, a gu`va je bila i na Farmaceutskom i Stomatolo{kom fakultetu u prestonici. Velika konkurencija
zabele`ena je na ETF-u, FON-u, Fakultetu sporta i fizi~kog vaspitanja,
Fakultetu bezbednosti, FASPER-u,
Matemati~kom i Fakultetu politi~kih
nauka, na kojima je bilo duplo vi{e
prijavljenih od raspolo`ivih mesta.
Psihologija na Filozofskom fakultetu
u Beogradu bila je najtra`eniji studijski program, sa pet puta vi{e prijavljenih. Upisne kvote u prvom roku
prema{ili su Pravni, Ekonomski, Fi-
lolo{ki, Arhitektonski, dok je manje
prijavljenih bilo na Fizi~koj hemiji,
Fizi~kom, Pravoslavno-bogoslovskom, [umarskom i TMF-u.
Prema rezultatima Infostudove
ankete, ~ak 75 odsto maturanata planira da upi{e fakultet o tro{ku bud`eta. Oko 13 odsto maturanata o~ekuje da }e im studije finansirati roditelji. Pored studija honorarni posao
planira da prona|e svaki deseti anketirani, a samo jedan odsto ispitanika ima nameru da uzme kredit za finansiranje studija.
Ministarstvo finansija i privrede i
Infostud otvorili su Fejsbuk stranicu „Studiraj i ti IT“, kako bi se
u~enici srednjih {kola upoznali sa
prednostima obrazovanja i zaposlenja u sektoru informacionih
tehnologija. Ponuda poslova u
srpskom IT sektoru je u stalnom
porastu, a plate dvostruko vi{e od
republi~kog proseka. Ipak, na tr`i{tu radne snage nema dovoljno
stru~njaka sa adekvatnim obrazovanjem i ova kampanja je prvi korak dr`ave da se taj problem u budu}nosti re{i.
VODI^
2V
utorak, 28. maj 2013.
Provera akreditacije pa upis
I
Foto: Danas
Koja su tra`ena zanimanja na tr`i{tu rada
Vi{e od 60.000 nezaposlenih
sa fakultetskom diplomom
N
a evidenciji Nacionalne slu`be za zapo{ljavanje nalazi se 42.768 osoba sa
diplomom vi{e ili visoke {kole, 60.421
fakultetski obrazovani, kao i 72 doktora nauka.
Visokoobrazovani na posao ~ekaju u proseku
dve godine, ka`u u NSZ.
- Upore|uju}i podatke broja nezaposlenih i
slobodnih poslova koje su poslodavci prijavili
NSZ u poslednje ~etiri godine, o~ekujemo da
}e najtra`enija zanimanja sa zavr{enom vi{om
{kolom i fakultetom biti stru~njaci za finansije, in`enjeri elektrotehnike, IT stru~njaci,
in`enjeri elektronike, ma{instva i gra|evine sa
odgovaraju}im licencama, matemati~ari, nastavnici stranih jezika, lekari s odgovaraju}im
specijalizacijama (anesteziolozi, kardiolozi,
oftalmolozi, ginekolozi...) i farmaceuti - ka`u u
Nacionalnoj slu`bi za zapo{ljavanje.
Sa zavr{enom vi{om {kolom i fakultetom
bez prethodnog iskustva do posla u struci na-
jte`e dolaze in`enjeri poljoprivrede (osim tehnologa), in`enjeri tekstilstva i metalurgije, lekari op{te prakse, in`enjeri rudarstva, sociolozi, istori~ari umetnosti i diplomirani arheolozi. Na tr`i{tu rada slabo prolaze i profesori
razredne nastave, a sli~no je i sa menad`mentom i profesorima marksizma.
U NSZ procenjuju da }e za desetak ili 20 godina poslovi u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija imati ekspanziju i da }e se tra`iti stru~njaci za hardverski i softverski in`enjering, stru~njaci za elektrotehniku i elektroniku, industrijsku tehniku i robotiku, za oblast finansija, analiti~ari prometa i investicija. O~ekuje se potra`nja i za stru~njacima u oblasti
biotehnologija poput geneti~ara, molekularnih
biologa, zatim stru~njacima za obrazovanje na
daljinu, za razli~ite vrste ispitivanja i merenja
svojstva materijala, ali i arhitektama, urbanistima, dizajnerima i projektantima.
ako je nekim visoko{kolskim ustanovama
koje su akreditovane
2008. to uverenje formalno
isteklo, te ustanove nesmetano }e mo}i da upi{u novu
generaciju bruco{a na osnovu va`e}e dozvole za
rad. U Komisiji za akreditaciju (KAPK) obe}avaju da }e do junskog upisnog roka poku{ati da donesu {to vi{e odluka
za ustanove i studijske programe koji su zahtev
za novi krug akreditacije predali krajem pro{le
i po~etkom ove godine. Oni dodaju da se ne}e
strogo gledati mesec u kome je nekome akreditacija istekla.
- Akreditacija je istekla samo ustanovama koje su dobile uverenje 2007, a nisu ga obnovile
2012. godine. Visoko{kolskim ustanovama koje su akreditovane 2008. jo{ ove godine va`i to
uverenje i treba da se obnovi do kraja 2013. Te
ustanove }e nesmetano mo}i da upi{u novu
generaciju bruco{a na postoje}e studijske programe. Kada je re~ o novim programima, oni }e
ipak morati da sa~ekaju uverenje o akreditaciji -
obja{njava Vera Vuj~i}, potpredsednica KAPK.
Spisak svih akreditovanih visoko{kolskih ustanova i studijskih programa objavljen je u vodi~u za budu}e studente na sajtu KAPK-a i redovno se a`urira.
U toj publikaciji nalazi se i spisak odobrenih studijskih programa koji se mogu izvoditi u takozvanim isturenim odeljenjima visokih {kola i fakulteta. Do
sada je mali broj programa odobren za izvo|enje van mati~nih fakulteta, a trenutno ima dvadesetak prijava.
Studenti bi na to posebno trebalo da obrate
pa`nju, jer mnogi fakulteti i visoke {kole upisuju
studente u isturena odeljenja ili takozvane „konsultativne centre“, a da pritom nemaju dozvolu za
njihov rad. Inspekcija retko proverava takve ustanove, a da bi se za{titile, mnoge formalno upisuju akademce u svom sedi{tu, dok nastavu izvode
u neuslovnim prostorijama {irom Srbije. U slu~aju
nedoumica, odgovore o tome koje visoke {kole i
fakulteti imaju dozvolu za upis van mati~nog sedi{ta mogu potra`iti od Komisije za akreditaciju.
Stan i hrana za 5.000 dinara
I
naredne {kolske godine studentski domovi
{irom Srbije primi}e oko 17.000 stanara, a najvi{e mesta - 9.558 bi}e u Beogradu. Konkurs
za prijem u studentske domove bi}e raspisan od
1. septembra.
Pravo na sme{taj imaju studenti svih nivoa studija koji se finansiraju iz bud`eta i oni sme{taj i ishranu pla}aju po dotiranim (ni`im) cenama. Kandidati moraju da budu dr`avljani Srbije, sa prebivali{tem na teritoriji na{e zemlje, ali kojima mesto
studiranja nije stalno mesto boravka. Prilikom rangiranja za mesto u domu uzimaju se u obzir uspeh
na studijama (za bruco{e uspeh iz srednje {kole) i
prihod po ~lanu doma}instva.
Bud`etski studenti u~estvuju delimi~no u tro{kovima sme{taja i ishrane, a drugi deo se dotira iz bud`eta Ministarstva prosvete. U~e{}e u ceni sme{taja
zavisi od kategorije doma i iznosi mese~no od 880 dinara (~etvrta kategorija) do 1.430 dinara (prva kategorija). Bud`etski student za ishranu mese~no mora
da izdvoji 3.600 dinara, a dnevno 132 dinara. Doru~ak
ko{ta 31 dinar, ru~ak 55, a ve~era 46 dinara.
Pravo na tri obroka po subvencionisanim cenama imaju redovni studenti koji studiraju van
mesta prebivali{ta. Oni koji `ive u mestu gde studiraju u menzi mogu samo da ru~aju, a samofinansiraju}i studenti mogu da kupuju bonove za
ishranu u menzama po ekonomskoj ceni.
VODI^
BEOGRADSKA POSLOVNA [KOLA VISOKA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA
(BP[ – V[SS)
Najpopularnija dr`avna visoko{kolska ustanova u Srbiji, osnovana davne 1956.
godine, najve}a poslovna {kola na Balkanu, realizuje savremene akreditovane
studijske programe visokog obrazovawa.
Pet studijskih programa prvog
stepena visokog strukovnog
obrazovawa (180 ESPB bodova) Poslovna informatika i e-biznis;
Menaxment; Finansije,
ra~unovodstvo i bankarstvo;
Marketing i trgovina; Porezi i
carine, akreditovano je 2007. god. i
izdata dozvola za rad. U 2012.
godini ponovo je akreditovano svih
5 navedenih studijskih programa
kao i 3 studijska programa drugog
stepena visokog obrazovawa specijalisti~ke strukovne studije:
Menaxment ra~unovodstva,
kontrola i revizija; Strategijski
finansijski menaxment i
Menaxment poslovnih procesa,
~ijim zavr{etkom student sti~e
dodatnih 60 ESPB bodova (ukupno
240 ESPB).
BP[-V[SS nastoji da, pored teoretskog znawa, kroz stru~nu praksu i druge
oblike saradwe sa poslovnim subjektima (vi{e od 1200 preduze}a i ustanova)
studentima omogu}i sticawe prakti~nih ve{tina koje omogu}avaju da se ukqu~e u
proces rada. Svi studijski programi usagla{eni su sa studijskim programima
najpoznatijih poslovnih {kola u Evropi i svetu, a nastavu realizuje kvalitetan i
stru~an nastavni kadar.
Znawe, praksa, uspeh – zauzmi svoje mesto!
- upi{i se u Beogradsku poslovnu {kolu - Visoku {kolu strukovnih studija.
3V
utorak, 28. maj 2013.
4V
utorak, 28. maj 2013.
VODI^
VODI^
ve {kolske godine Stomatolo{ki fakultet u
Pan~evu upisuje dvanaestu generaciju studenata.
Kao prvi privatni stomatolo{ki fakultet na na{im
prostorima postoji i uspe{no radi od 2002. godine. Fakultet je
izrastao u elitnu obrazovno-nau~nu i zdravstvenu ustanovu.
Studije se odvijaju po principu Bolonjske deklaracije kroz tri
studijska programa na osnovu re{enja odgovaraju}ih
Ministarstava. Studenti u~e u lepom i prijatnom prostoru,
rade sa najmodernijom opremom i savremenim
materijalnima. Vi{e od devedeset profesora, asistenata i
saradnika izvode nastavu iz integrisanih akademskih
studija, akademskih specijalisti~kih studija i doktorskih
akademskih studija. Na Fakultetu se istovremeno obavljaju
i zdravstvene specijlizacije iz svih oblasti stomatologije.
Stomatolo{ki fakultet upisuje 50 studenata po generaciji {to
pru`a mogu}nost da se studenti kroz nastavni proces potpuno
osposobe za samostalan rad u struci. Integrisane akademske
studije su u trajanju od pet godina u obimu od 300 ESPB bodova,
po ~ijem zavr{etku se sti~e zvanje doktor stomatologije-master.
O
5V
utorak, 28. maj 2013.
Nastava na sva tri studijska programa
je organizovana kroz trimestre {to ima
velikih prednosti, lak{e savladavanje
nastavnog plana, ~esti ispitni rokovi i
samim tim skra}enje vremena studiranja.
Ovakva organizacija nastave, u kontinuitetu
kroz ceo trimestar, iziskuje maksimalnu
anga`ovanost i nastavnika i saradnika.To istovremeno
zahteva i kontinuiran rad studenata u toku trimestra u
jedn0j {kolskoj godini, ~ime je omogu}eno da studenti
lak{e svladaju predvi|eno gradivo i uspe{no okon~aju
polaganje ispita.
Svi zaposleni i studenti na ovom fakultetu rade u
ogromnom i odli~no opremljenom prostoru na najmodernijoj
opremi uz najsavremenije materijale koji se danas koriste u
stomatolo{koj praksi. Fakultet raspola`e CAD CAM sistemom za
keramiku, najnovijim laserima za tvrda i meka tkiva, digitalnim
ortopanom i telerendgenom,aparatom za komjutersko davanje
anestezije, kao i najsavremenijim aparatima za indirektan rad.
Kroz nastavni proces posve}uje se maksimalna pa`nja radu sa
studentima kako na medicinskim tako i na stomatolo{kim
predmetima. Posebna prednost ovog fakulteta je {to se ve`be iz
stomatolo{kih predmeta obavljaju u malim grupama, od po
{est studenata , {to omogu}ava da svaki student radi na svojoj
stolici uz nadzor jednog profesora i asistenta.
Univerzitet u Beogradu - Ma{inski fakultet
Diploma za ceo svet
M
a{inski fakultet Univerziteta u Beogradu je institucija nacionalnog zna~aja koja samostalno
postoji, `ivi i radi jo{ od 1948. godine i predstavqa osnov razvoja ma{inske nauke i industrije u
Srbiji. Najstarija je i najve}a visoko{kolska i nau~na ustanova u na{oj zemqi u oblasti ma{instva. Na fakultetu
trenutno studira oko 3000 studenata o kojima brine blizu
400 zaposlenih, od toga oko 200 u nastavi.
Po~ev od {kolske 2005/06. godine, studije na Ma{inskom
fakultetu Univerziteta u Beogradu izvode se po novim nastavnim planovima i programima, osavremewenim i uskla|enim sa me|unarodnim standardima obrazovawa (Bolowska deklaracija). Svi studijski programi Ma{inskog fakulteta u Beogradu su akreditovani u prvom akreditacionom krugu
od strane dr`avne Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.
Budu}i studenti Ma{inskog fakulteta mogu se opredeliti za:
„ Osnovne akademske studije koje traju tri godine posle kojih student sti~e zvawe –
In`ewer ma{instva (B.Sc. = Ing.)
„ Master akademske studije koje traju jo{ dve godine (ukoliko se student opredeli
da nastavi {kolovawe) posle kojih se sti~e zvawe – Master in`ewer ma{instva
(M.Sc. = Dipl.-Ing.)
„ Doktorske studije u trajawu od tri godine posle kojih se sti~e zvawe – Doktor nauka
– ma{insko in`ewerstvo (Ph.D. = Dr.-Ing.)
Osobenosti Ma{inskog fakulteta se ogledaju u {irini i kvalitetu obrazovawa u
oblasti ma{instva {to ilustruju slede}e ~iwenice:
z [irok izbor usmerewa u u`e specijalizacije - 22 odseka/modula
(detaqno na http://www.mas.bg.ac.rs/upis/zastomf.html).
Pojedini odseci su jedinstveni na prostoru Srbije i regiona.
z Postepeno usmeravawe po `eqi studenta mo`e da zapo~ne i od druge godine osnovnih
studija, dok su grupe usko specijalizovanih predmeta predvi|ene za diplomske
akademske studije.
z Master i doktorske studije izvode se i na engleskom jeziku.
z Studije su tesno povezane i sa nau~no-istra`iva~kim radom gde studenti aktivnim
ukqu~ewem u pomenute procese sti~u dragocena iskustva za budu}i rad u nauci ili industriji. U tom smislu Fakultet je me|u prvima pokrenuo akciju otvarawa inovacionih
centara i biznis-inkubatora koji studente pripremaju za budu}e zaposlewe.
Kvalitetu nastavnog procesa doprinose zna~ajni prostorni i tehni~ki resursi fakulteta.
Diploma Ma{inskog fakulteta Univerziteta u Beogradu je priznata svuda u svetu.
VODI^
6V
utorak, 28. maj 2013.
II
KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU [KOLSKE 2013/14. GODINE
Fakultet prima ukupno 440 studenata, na srpskom i rumunskom jeziku i to:
U~iteqski
fakultet
Beograd
Kraqice Natalije 43
Tel: 011/3615-225
www.uf.bg.ac.rs
E-mail: [email protected]
Odeqewe u
Novom Pazaru
Odeqewe
u Vr{cu
U~iteqski fakultet (koji se nalazi u
strogom centru grada) {koluje u~iteqe –
Studijski program za obrazovawe u~iteqa
i vaspita~e – Studijski program za obrazovawe vaspita~a u pred{kolskim ustanovama. Na Fakultetu su akreditovani programi osnovnih, master i doktorskih studija.
[kolovawe traje VIII + II semestra po novim studijskim programima kojima se obezbe|uju teorijska i prakti~na znawa neophodna za obavqawe u~iteqskog i vaspita~kog poziva. Tokom studija, studenti sti~u profesionalne kompetencije u oblasti planirawa, organizovawa, realizovawa i vrednovawa obrazovnog i vaspitnog procesa, kao i u oblasti komunikacije, re{avawa
problema u razredu i razumevawa potreba dece. Velika pa`wa se poklawa profesionalnoj praksi, odnosno boravku i radu u pred{kolskim ustanovama i osnovnim {kolama tokom studirawa.
Nastavni planovi Fakulteta uskla|eni su sa bolowskim procesom i Zakonom o visokom
obrazovawu tako da studenti na oba smera ve} sada znaju ~itav proces svog obrazovawa. Planovi,
pomo}u odre|enih modula, pru`aju mogu}nost za blaga usmerewa tokom studija.
Za mlade qude koji se {koluju da rade sa decom veoma je va`an i ambijent u kojem sti~u svoja stru~na
znawa i kompentencije. Zato se na U~iteqskom fakultetu puno ula`e u opremu
prostora, u~ionica i kabineta. Studentima
stoje na raspolagawu izuzetno dobro opremqena biblioteka, ~itaonica, internetklub, kompjuterska laboratorija i studentski klub. Na Fakultetu rade Hor i Studentsko pozori{te.
Fakultet ima svoja odeqewa u Vr{cu
i Novom Pazaru.
Za kandidate za upis na oba smera organizovana je pripremna nastava iz svih
potrebnih oblasti za prijemni ispit.
Nastavni studijski program
iz buxeta
samofinansiraju}i
- Studijski program za obrazovawe u~iteqa
- Studijski program za obrazovawe vaspita~a
- Studijski program za obrazovawe u~iteqa
85
85
55
55
55
25
- Studijski program za obrazovawe u~iteqa
na rumunskom jeziku
na srpskom jeziku
UKUPNO
20
40
285
10
10
155
Podno{ewe dokumenata na konkurs obavi}e se 25, 26. i 27. juna 2013. godine od 10:00 do 13:00 ~asova.
Potrebna dokumenta:
z izvod iz mati~ne kwige ro|enih,
z svedo~anstva sva ~etiri razreda zavr{ene sredwe {kole,
z diploma o polo`enom zavr{nom, odnosno maturskom ispitu,
z dokaz o uplati naknade za polagawe provere govornih, muzi~kih i fizi~kih sposobnosti
(iznosi 3.200,00 dinara i upla}uje se na `iro-ra~un U~iteqskog fakulteta broj: 840-1906666-26,
poziv na broj 97, model 49012012).
Kandidati se prilikom prijave opredequju za izabrani studijski program. Za svaki studijski
program pravi se jedinstvena rang lista.
Svi kandidati koji konkuri{u za upis pola`u proveru govornih, muzi~kih i fizi~kih
sposobnosti i prijemni ispit.
Provera sklonosti i sposobnosti obavi}e se u Beogradu 30. 06. i 01. 07. 2013. godine, Vr{cu 30.
06. 2013. godine i Novom Pazaru 01. 07. 2013. godine. Provera je eliminatornog karaktera.
Rezultati provera sposobnosti bi}e objavqeni 01. jula 2013. godine u 19.00 ~asova, a kona~ni
rezultati provera sposobnosti 02. 07. 2013. godine u 13.00 ~asova.
Kandidati koji zadovoqe na proveri sklonosti i sposobnosti, klasifikacioni ispit pola`u 03. jula 2013. godine: test iz srpskog jezika i kwi`evnosti (u 9 ~.) i test iz op{te kulture
i informisanosti (u 10,30 ~.).
Raspored polagawa klasifikacionog ispita, po prostorijama, bi}e objavqen 02. 07. 2013. god. na
sajtu i oglasnim tablama fakulteta (Kraqice Natalije 43 i Qutice Bogdana 46), do 17.00 ~asova.
Kandidati su obavezni da na polagawe klasifikacionog ispita ponesu samo li~nu kartu (ili
paso{), dokaz o uplati za polagawe klasifikacionog ispita (iznos od 5.000,00 dinara upla}uje
se na `iro-ra~un U~iteqskog fakulteta broj: 840-1906666-26, poziv na broj 97, model 22022012).
Objavqivawe preliminarnih rezultata prijemnog ispita bi}e 04. jula 2013. godine, a kona~ne
rang liste 08. 07. 2013. godine. Upis primqenih kandidata obavi}e se 10. i 11. 07. 2013. godine.
Sve informacije o upisu zainteresovani mogu pratiti na sajtu fakulteta (www.uf.bg.ac.rs), u rubrici Upis u {kolsku 2013/14.
VODI^
7V
utorak, 28. maj 2013.
Prof. dr Milovan Stani{i}, rektor Univerziteta Singidunum
Poslovna znanja i ve{tine za 21. vek
K
ao i svake godine, Univerzitet Singidunum je na vreme po~eo sa pripremama
za upis nove generacije bruco{a. Jo{ po~etkom marta po~elo je prijavljivanje putem
na{e internet stranice www.upis.singidunum.ac.rs, gde budu}i studenti mogu izvr{iti
prijavu za upis na fakultet. Nakon uspe{no zavr{ene procedure prijave kandidat putem elektronske po{te dobija „Teze za intervju“. Prijemni ispiti je besplatan za sve studijske programe,
a prve prijemne i razgovore za upis imali smo
jo{ po~etkom marta i oni }e trajati do po~etka
{kolske 2013/2014. godine. Kvote su iste kao i
prethodnih godina i uglavnom budu popunjene ve} krajem jula. Ove godine upisujemo studente na studijske programe Poslovna ekonomija, Marketing i trgovina, Turizam i hotelijerstvo, Informatika i ra~unarstvo, Elektrotehnika i ra~unarstvo i In`enjerski menad`ment ka`e prof. dr Milovan Stani{i}, rektor Univerziteta Singidunum.
z Po ~emu je Univerzitet Singidunum speci-
Centar u Novom Sadu
z Ka`ite nam ne{to o centrima Univerziteta Sin-
gidunum u Novom Sadu, Ni{u i Subotici.
- Univerzitet Singidunum, kroz akreditovane studije
na daljinu, nastavu izvodi i u konsultativnim centrima.
Nakon Ni{a i Subotice od {kolske 2013/2014. godine
otvoren je i centar u Novom Sadu, u srcu grada, u Bulevaru Mihajla Pupina 4a. U Novom Sadu nastava se u ovoj
godini izvodi za studijske programe poslovna ekonomija, marketing i trgovina i turizam i hotelijerstvo. Studentska slu`ba Centra Novi Sad je na raspolaganju budu}im
studentima i njihovim roditeljima radnim danima od 10
do 16 ~asova. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefone 021/662-19-00, 065/808-31-51 ili putem imejl
adrese [email protected]
fi~an u odnosu na druge visoko{kolske ustanove i za{to bi budu}i studenti trebalo da
izaberu ba{ njega?
- Univerzitet Singidunum je jedini univerzitet u Srbiji koji je prepoznao zna~aj personalnih poslovnih ve{tina (soft skills). Pored najsavremenijih znanja iz oblasti struke i drugih
stru~nih poslovnih ve{tina, koje se sti~u na
obaveznim informati~kim predmetima i kroz
u~enje dva svetska jezika, svi studenti na na{em
univerzitetu u~e i poslovne ve{tine. One treba
da ih osposobe da primene svoje znanje u interesu poslodavaca i dru{tva kao celine.
z Za{to su va`ne poslovne ve{tine?
- Personalne poslovne ve{tine danas predstavljaju nu`an preduslov, kako za dobijanje posla,
tako i za sve aktivnosti u vezi za uspe{nim obavljanjem radnih zadataka. Zato je od klju~nog
zna~aja da svi studenti jo{ za vreme studija nau~e ve{tine usmene, pisane i neverbalne komunikacije, ve{tine liderstva, ve{tine pregovaranja,
prezentacije, timskog rada i druge.
z Za koje studijske programe na Univerzitetu Singidunum poslednjih godina vlada najve}e interesovanje?
- Svi studijski programi na Univerzitetu su
podjednako atraktivni, upravo zbog toga {to
svaki predstavlja sinergiju znanja i ve{tina potrebnih za uspe{no obavljanje posla nakon diplomiranja. Studenti su prepoznali zna~aj aktivnosti koje se realizuju, kako u nastavnim, tako i u vannastavnim procesima, a koje su dostupne svima podjednako bez obzira na godinu i studijski program. Za studente je zna~ajno
to jedinstvo savremenih studijskih programa,
u kojima su primenjena najnovija znanja iz teorije i prakse, uz obavezno u~enje dva strana jezika i informatike, sa vannastavnim aktivnosti-
Kroz inovirane studijske
programe i uvo|enje novih
savremenih programa
doprine}emo tome da na{i
studenti kada kro~e na tr`i{te
rada, budu konkurentniji i od
zaposlenih koji nekoliko godina
obavljaju odre|ene poslove
Jedini smo prepoznali zna~aj personalnih
poslovnih ve{tina: Milovan Stani{i}
ma koje se realizuju u okviru Centra za razvoj
karijere i prakse, koju Univerzitet obezbe|uje
najboljim studentima III i IV godine studija.
z Predstoji vam novi krug akreditacije. Da li
}e biti promena i novih studijskih programa?
- Sistem obezbe|enja kvaliteta na Univerzitetu uveden je nakon akreditacije 2008. godine
kako bi se pobolj{ao kvalitet studentskog iskustva - od prijave i upisa na fakultet, preko predavanja, ispita i diplome do zapo{ljavanja i do-
ALUDIRAJ
NA LEPE
UMETNOSTI
A
kademija lepih umetnosti
(ALU), prva privatna visoko{kolska ustanova u polju umetnosti
je za 15 godina rada pro{la naporan put
kako bi stigla do ugleda i uspeha koji danas ima u polju obrazovanja.
Bitno je ista}i da je ALU prvi privatni
fakultet sa dozvolom za ~etvorogodi{nje
studije u {irem regionu, ~iji je osnovni
zadatak usavr{avanje umetnika koji }e
oblikovati na{u budu}nost. Cilj Akademije lepih umetnosti je stvaranje mentaliteta sa novim idejama, strategijama i
iskustvima koji }e omogu}iti nove poglede na svet, otvoriti nove prostore i omogu}iti nove usluge.
Ovakva strategija dovela je do toga da
na{i studenti u zemlji i inostranstvu sa
lako}om primenjuju znanja kao deo najve}ih regionalnih projekata.
U jubilarnoj petnaestoj godini otvorili smo novu stranicu ALU istorije i zapo~eli nastavu doktorskih studija slikarstva. Naredne {kolske godine planiramo i formiranje doktorskih studija
dramskih umetnosti i klavira.
Osnovna `elja nam je da uti~emo na
stvaranje pravih vrednosti, te mladih,
kreativnih i uspe{nih ljudi koji }e aktivno doprinositi pravilnom razvoju umetnosti i samog dru{tva.
Kako je ponuda iz oblasti obrazovanja
u na{oj zemlji svake godine sve ve}a i kako nije lako odabrati ustanovu koja zaslu`uje poverenje, Akademija lepih
umetnosti poziva sve budu}e studente i
njihove roditelje da u razgovoru sa nama
steknu pravu sliku i dobiju potpune informacije o uslovima studiranja na ALU.
Tro{kovi {kolovanja su primereni
vremenu u kome `ivmo. U odnosu na
prethodne godine sni`eni su iznosi {kolarina za sve grupe studenata.
Radi pore|enja sa ostalim privatnim
fakultetima napominjemo da ukupna
vrednost {kolarine za ~etiri godine studija na na{em fakultetu odgovara
ukupnoj {kolarini na drugim privatnim fakultetima gde je prva godina
besplatna.
U narednim {kolskim godinama fakultet }e nosioce Vukove diplome
osloboditi pla}anja {kolarine na prvoj
godini studija, a kandidati koji su imali odli~an uspeh u sva ~etiri razreda
srednje {kole pla}a}e 80 odsto propisane {kolarine na prvoj godini.
Od novembra 2012. godine ALU se
nalazi u sastavu Univerziteta UNION, ~ime je ALU u{la u proces akreditacije
ustanove kao fakulteta, odustav{i od prvobitnog zahteva za akreditaciju Univeziteta. Svi studijski programi na Akademiji lepih umetnosti su akreditovani.
`ivotnog u~enja. Zahvaljuju}i savremenom
obrazovanju koje je na taj na~in obezbe|eno,
mi obrazujemo mlade ljude za ekonomiju zasnovanu na znanju, {to je podstaklo razvijanje
novog tipa inteligencije zasnovane na ravnote`i analiti~kog i kreativnog uma, a to predstavlja
sna`an civilizacijski potencijal u 21. veku. Kroz
aplikaciju najsavremenijih svetskih, a dr`avno
usvojenih metoda Univerzitet Singidunum je i
u prvom ciklusu akreditacije ostvario cilj koji
se ogleda u kvalitetnom obrazovanju mladih i
talentovanih ljudi u na{em okru`enju, {to je osnov za dalji dru{tveno-ekonomski razvoj. U
novom krugu akreditacije idemo korak dalje.
Kroz inovirane studijske programe i uvo|enje
novih savremenih programa doprine}emo tome da na{i studenti kada kro~e sutra na tr`i{te
rada, budu konkurentniji i od zaposlenih koji
nekoliko godina obavljaju odre|ene poslove.
Upravo zbog toga {to }e jo{ na fakultetu nau~iti kako da svojim radom stvore dodatnu vrednost za poslodavce. Novi smerovi koji }e biti
uvedeni nakon ovog kruga akreditacije jesu
upravljanje ljudskim resursima (HR) i odnosima sa javno{}u (PR), kao i elektrotehnika i ra~unarstvo.
Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za
mir Ujedinjenih nacija u Beogradu, kao me|unarodna organizacija sa eksteritorijalnim statusom, u {irem sistemu
Ujedinjenih nacija, koja ima isti specifi~ni cilj delovanja
kao i Univerzitet za mir Ujedinjenih nacija, i to u prostoru
Helsin{ke Evrope sa nagla{enim usmerenjem ka zemljama
u tranziciji, ali je otvoren i za saradnju u drugim delovima
sveta. Osnovni cilj ECPD je doprinos unapre|enju mira,
razvoja i me|unarodne saradnje, a njegovi osnovni zadaci
su „da organizuje i izvodi odgovaraju}e postdiplomske
studije (specijalisti~kog, magistarskog i doktorskog
nivoa), istra`ivanja i {irenja znanja...”, koja doprinose
ostvarivanju navedenog cilja.
Univerzitet za mir Organizacije Ujedinjenih nacija je osnovan 1980. godine, Rezolucijom 35/55 Generalne skup{tine
Ujedinjenih nacija. Prema osniva~koj povelji, Univerzitet je
„me|unarodna ustanova univerzitetskog obrazovanja za
mir, sa ciljem da u svih ljudi ja~a duh razumevanja, tolerancije i miroljubive koegzistencije, da podsti~e saradnju
me|u narodima, doprinosi prevenciji i mirnom re{avanju konflikata i razvoju u svetu, anga`uju}i se u obrazovanju, istra`ivanju, postdiplomskim studijama i {irenju
znanja potrebnih za pun razvoj ~ovekove li~nosti i ljudskih dru{tava, i to interdisciplinarnim pristupom svemu
{to je u vezi sa mirom“ u duhu Povelje Organizacije
Ujedinjenih nacija.
„ Vodi~ za bruco{e.
Specijalno izdanje Danasa. Maj 2013.
„ Marketing: Vesna La}arak
„ Urednica: Vesna Andri}
„ Prelom: Slobodan Srem~evi}
8V
utorak, 28. maj 2013.
VODI^
Download

Obrazovanje maj 20123.pdf