JP TRANSNAFTA
PANĈEVO
KONKURSNA DOKUMENTACIJA
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGE OBLIKOVAN PO PARTIJAMA:
Izrada Glavnog projekta sistema produktovoda kroz Srbiju za deonicu
Panĉevo -Smederevo (I faza I objekta)
Partija 1
Izrada podloga za Glavni projekat prelaza produktovoda preko reke Dunav kod Smedereva
Partija 2
Izrada geodetskih podloga za potrebe izrade Glavnog projekta sistema produktovoda kroz Srbiju za
deonicu Panĉevo-Smederevo
(I faza I objekta)
Partija 3
Izrada Glavnog projekta sistema produktovoda kroz Srbiju za deonicu Panĉevo-Smederevo
(I faza I objekta)
Javna nabavka broj
Objavljinje poziva za podnošenje
ponuda
Rok predaje ponuda
Javno otvaranje ponuda odrţaće
se:
Ukupan broj strana konkursne
dokumentacije
JN-75-OP-2014
31.12.2014. godine
02.02.2015. u 09:30 ĉasova
02.02.2015.godine, u 10:00 ĉasova u prostorijama
JP Transnafta Beograd, Ul. Bjelanovićeva br. 2.
112
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 1 od 112
PODNOSILAC:
PRIMALAC :
JP TRANSNAFTA
11 OOO Beograd
Ulica: Bjelanovićeva br.2
PONUDA
ZA JAVNU NABAVKU JN-75-OP-2014
u otvorenom postupku oblikovanom po partijama:
Izrada Glavnog projekta sistema produktovoda kroz Srbiju za deonicu
Panĉevo -Smederevo (I faza I objekta)
( PARTIJA 1 - PARTIJA 2 – PARTIJA 3)
(potrebno zaokruţiti)
NE OTVARATI!!!
Datum i sat podnošenja
(popunjava pisarnica)
Redni broj podnošenja
 Obrazac obavezno prilepiti na prednjoj strani koverte!
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 2 od 112
SADRŢAJ
Naosnovu ĉl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS‖ br. 124/2012, u daljem
tekstu: Zakon), ĉl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u
postupcima javnih nabavki i naĉinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS‖ br.
29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 5338 od 26.12.2014.godine i
Rešenja o obrazovanju komisijeza javnu nabavku 5339 od 26.12.2014.godine, pripremljena
je:
KONKURSNA DOKUMENTACIJA
za javnu nabavku usluge:
Izrada Glavnog projekta sistema produktovoda kroz Srbiju za deonicu Panĉevo Smederevo (I faza I objekta)
JN-75-OP-2014
Konkursna dokumentacija sadrţi:
POGLAVLJE
PREDMET
STRANA
I.
OPŠTI PODACI O NABAVCI
4
II.
PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
VRSTA, TEHNIĈKE KARAKTERISTIKE, KOLIĈINA I OPIS
DOBRA Partija 1,2 I 3.
USLOVI ZA UĈEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ
ĈLANA 75.I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE
DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA za Partiju 1,2 I 3
UPUTSTVO PONUĐAĈIMA KAKO DA SAĈINE
PONUDU 1,2 I 3
OBRAZAC PONUDE, Partija 1,2 I 3.
7
8
III.
IV.
V.
VI.
30
52
62
VI.1.
OBRAZAC - PODACI O PONUĐAĈU
68
VI.2.
OBRAZAC - .PODACI O PODIZVOĐAĈU
69
OBRAZAC - PODACI O PONUĐAĈIMA U ZAJEDNIĈKOJ
PONUDI
MODEL UGOVORA I SPORAZUM za Partiju 1,2 I 3
OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO
DA SE POPUNI, Partija 1,2 I 3
IZJAVA O KADROVSKOM KAPACITETU Partija 1,2 I 3
IZJAVA O UVIDU U DOKUMENTACIJU Partija 2 I 3
OBRAZAC POTVRDA ZA REFERENCE 1,2 I 3
IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI
OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE
OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA IZ ĈL. 75.
ST.2.ZAKONA
70
VI.3.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
72
96
102
106
107
110
111
112
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 3 od 112
OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
I.
1.Podaci o naruĉiocu:
Javno preduzeće za transport nafte naftovodima i
transport derivata nafte produktovodima,
JP TRANSNAFTA PANĈEVO
Naziv naruĉioca:
Sedište naruĉioca:
Panĉevo, ul. Zmaj Jovina br. 1, Republika Srbija
Internet stranica naruĉioca
www.transnafta.rs
Kontakt e-mail:
[email protected]
2. Vrsta postupka javne nabavke:
Predmetna javna nabavka se sprovodi u OTVORENOM postupku u skladu sa Zakonom i
podzakonskim aktima kojima se ureĊuju javne nabavke.
3. Predmet javne nabavke broj JN-75-OP-2014 je usluga: Izrada Glavnog projekta
sistema produktovoda kroz Srbiju za deonicu Panĉevo -Smederevo (I faza I objekta),
organizovanog po partijama, oznaka iz Opšteg reĉnika nabavke – 71242000 – izrada
projekata, nacrta i procena troškova
Partija 1.
Izrada podloga za Glavni projekat prelaza produktovoda preko reke
Dunav kod Smedereva
71242000 – izrada projekata, nacrta i procena troškova
Partija 2.
Izrada geodetskih podloga za potrebe izrade Glavnog projekta
sistema produktovoda kroz Srbiju za deonicu Panĉevo-Smederevo
(I faza I objekta)
71242000 – izrada projekata, nacrta i procena troškova
Partija 3.
Izrada Glavnog projekta sistema produktovoda kroz Srbiju za
deonicu Panĉevo-Smederevo
(I faza I objekta)
71242000 – izrada projekata, nacrta i procena troškova
3. Cilj postupka
Postupak javne nabavke se sprovodi radi zakljuĉenja ugovora o javnoj nabavci.
4. Konkursna dokumentacija se moţe podići liĉno u prostorijama JP Transnafta u Beogradu
ul. Bjelanovićeva br. 2, ili se moţe preuzeti sa Portala Uprave za javne nabavke –
www.portal.ujn.gov.rs ili sajta JP Transnafta – www.transnafta.rs.
5. Rok za dostavljanje ponuda je 03.02.2015. god. do 09:30 ĉasova. PonuĊaĉ ponudu
podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na naĉin da se
prilikom otvaranja ponuda moţe sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleĊini
koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuĊaĉa.
U sluĉaju da ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, na koverti je potrebno naznaĉiti da se radi o
grupi ponuĊaĉa i navesti nazive i adresu svih uĉesnika u zajedniĉkoj ponudi. Ponudu
dostaviti na adresu:
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 4 od 112
JP TRANSNAFTA
11000 Beograd, ul. Bjelanovićeva br.2.
Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom
„Ponuda broj JN-75-OP-2014, Izrada Glavnog projekta sistema produktovoda
kroz Srbiju za deonicu Panĉevo -Smederevo (I faza I objekta),
- NE OTVARATI( PARTIJA 1 ili PARTIJA 2 ili PARTIJA 3 )
(potrebno zaokruţiti)
Na poleĊini koverte mora biti ispisan taĉan naziv, adresa i telefon ponuĊaĉa.
6. Naruĉilac će, po prijemu odreĊene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se
ponuda nalazi, obeleţiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu
prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naruĉilac će ponuĊaĉu predati
potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naruĉilac će navesti datum i sat prijema
ponude.
7. Ponuda se smatra blagovremenom ako je naruĉiocu podneta do 03.02.2015. god.
do 09:30 ĉasova. Ponuda koju naruĉilac nije primio u roku odreĊenom za podnošenje
ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude
podnositi, smatraće se neblagovremenom.
Neblagovremeno podnete ponude komisija za javne nabavke naruĉioca će, po okonĉanju
postupka otvaranja ponuda, vratiti neotvorene ponuĊaĉu sa naznakom da su podnete
neblagovremeno.
8. Javno otvaranje, blagovremeno pristiglih ponuda, obaviće se odmah po isteku
roka za podnošenje ponuda, dana 03.02.2015. god. u 10:00 ĉasova, na adresu
naruĉioca JP Transnafta, 11000 Beograd, ul. Bjelanovićeva br. 2.
9. Uslovi pod kojima predstavnici ponuĊaĉa mogu uĉestvovati u postupku
otvaranja ponuda: U postupku otvaranja ponuda mogu uĉestvovati opunomoćeni
predstavnici ponuĊaĉa. Pre poĉetka postupka javnog otvaranja ponuda, predstavnici
ponuĊaĉa koji će prisustvovati postupku otvaranja ponuda duţni su da naruĉiocu predaju
pismena punomoćja, na osnovu kojih će dokazati ovlašćenje za uĉešće u postupku
javnog otvaranja ponude.
10. Shodno ĉlanu 84.i 85. ZJN, kriterijum za ocenjivanje ponuda je EKONOMSKI
NAJPOVOLJNIJA PONUDA , sa sledećim elementima kriterijuma prikazanim u tabeli:
Tabela
1.
Kriterijum
PonuĊena cena
2.
Rok završetka predmetne usluge
Ponder
70
30
11. Okvirni rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: Odluka o dodeli ugovora za
predmetnu javnu nabavku biće doneta u roku od 25 (dvadesetpet) dana od dana
otvaranja ponuda.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 5 od 112
12. Ugovor o javnoj nabavci će biti zakljuĉen sa ponuĊaĉem kojem je dodeljen ugovor u
roku od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz ĉlana
149. Zakona.
13. Kontakt
Osobe za kontakt: Saša Jakić
Zainteresovano lice moţe, u pisanom obliku [putem pošte na adresu JP Transnafta
11000 Beograd, ul. Bjelanovićeva br. 2, elektronske pošte na e-mail
[email protected] ili faksomna broj.011/2459430] traţiti od naruĉioca dodatne
informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 6 od 112
II.
PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
1. Vrsta postupka javne nabavke:
Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku u skladu sa Zakonom
i podzakonskim aktima kojima se ureĊuju javne nabavke.
2. Predmet javne nabavke broj JN-75-OP-2014 je usluga: Izrada Glavnog projekta
sistema produktovoda kroz Srbiju za deonicu Panĉevo -Smederevo (I faza I
objekta), organizovanog po partijama, oznaka iz oznaka iz Opšteg reĉnika
nabavke – 71242000 – izrada projekata, nacrta i procena troškova
3. Predmetna nabavka je oblikovana u partijama.
Partija 1.
Izrada podloga za Glavni projekat prelaza produktovoda preko reke
Dunav kod Smedereva
71242000 – izrada projekata, nacrta i procena troškova
Partija 2.
Izrada geodetskih podloga za potrebe izrade Glavnog projekta
sistema produktovoda kroz Srbiju za deonicu Panĉevo-Smederevo
(I faza I objekta)
71242000 – izrada projekata, nacrta i procena troškova
Partija 3.
Izrada Glavnog projekta sistema produktovoda kroz Srbiju za
deonicu Panĉevo-Smederevo
(I faza I objekta)
71242000 – izrada projekata, nacrta i procena troškova
4. Vrsta okvirnog sporazuma:
Predmetni postupak se ne sprovodi radi zakljuĉenja okvirnog sporazuma.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 7 od 112
III. 1.
VRSTA; TEHNIĈKE KARAKTERISTIKE; KOLIĈINA I
TEHNIĈKI OPIS USLUGE
PARTIJA 1, 2 3
Partija 1.
IZRADA PODLOGA ZA GLAVNI PROJEKAT PRELAZA PRODUKTOVODA PREKO
REKE DUNAV KOD SMEDEREVA
PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU ELABORATA
Elaborat o geotehniĉkim istraţnim radovima za potrebe izgradnje ukrštanja
produktovoda na deonici Panĉevo-Smederevo sa rekom Dunav kod Smedereva
(km 1113+500)
Elaborat o hidrauliĉkim, hidrološkim i psamološkim uslovima u zoni prelaza
produktovoda na deonici Panĉevo-Smederevo preko reke Dunav kod
Smedereva (km 1113+500)
OPŠTI PODACI
Investitor:
JP TRANSNAFTA PANĈEVO
Objekat:
SISTEM PRODUKTOVODA KROZ SRBIJU
Projekat:
GLAVNI PROJEKAT DEONICE
TERMINALIMA
U
PANĈEVU
PRODUKTOVODA KROZ SRBIJU
PANĈEVO-SMEDEREVO SA
I
SMEDEREVU
SISTEMA
UVOD
Predmet projektnog zadatka je izrada podloga za glavni projekat prelaza produktovoda preko
reke Dunav kod Smedereva.
Prelaz produktovoda se planira na km 1113+500 Dunava. Reĉno korito na ovom profilu se
sastoji od glavnog toka Dunava, širine oko 600 m, Smederevske ade (širine 1000 m) i
Dunavca širine oko 200 m. Na obe obale su izgraĊeni nasipi za odbranu od poplava, pri
ĉemu je na desnoj obali rastojanje od glavnog korita do nasipa (desna inundacija) širine oko
50 m, dok je rastojanje od Dunavca do levog nasipa oko 150 m.
Generalno opredeljenje Investitora je da se prelaz produktovoda izvede primenom metode
Horizontal Directional Drilling (koso usmereno bušenje). Kljuĉni element za eventualno
iskljuĉenje ove metode je prisustvo šljunkovitih formacija tla na trasi bušotine. Stoga
geomehaniĉkim istraţnim radovima po trasi prelaza produktovoda treba utvrditi da li postoje
uslovi za njenu primenu.
Alternativna metoda za izvoĊenje prelaza podrazumeva polaganje cevi produktovoda u rov
tranšeju, koji se trasira na obalama i podvodno, u koritu vodotoka. Stoga se radi i Elaborat
o hidrauliĉkim, hidrološkim i psamološkim uslovima u zoni prelaza produktovoda.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 8 od 112
PROJEKTNE PODLOGE
Taĉan poloţaj prelaza produktovoda preko reke Dunav definisan je Idejnim projektom i
geodetskim podlogama.
Geodetske podloge su predmet usluge partije II a detalji su definisani u Projektnom zadatku
koji je sastavni deo dokumentacije partije II.
ZADATAK PONUĐAĈA
7.3.1. Geomehaniĉki istraţni radovi
Geomehaniĉki istraţni radovi treba da obuhvate sledeće:
-
Upoznavanje i prouĉavanje postojeće dokumentacije;
-
Analizu rezultata dosadašnjih geoloških, inţenjerskogeoloških, hidrogeoloških
istraţivanja, koja prethodi izradi Projekta inţenjerskogeoloških istraţivanja;
-
Izradu Projekta inţenjerskogeoloških istraţivanja, u skladu sa pravilnikom: „Pravilnik
o sadrţini projekta geoloških istraţivanja i elaborata o rezultatima geoloških
istraţivanja― (Sl. glasnik RS br. 51/96), „Zakona o rudarstvu i geološkim
istraţivanjima― (Sl. glasnik RS br. 88/11), kao i u skladu sa savremenim metodama
geoloških nauka i drugih nauĉnih disciplina. Projektom treba predvideti minimalno po
tri istraţne bušotine dubine h < 25 – 30 m na obalama i tri u koritu reke, h < 15 –
20 m, geofiziĉka ispitivanja terena, standardna laboratorijska ispitivanja.
-
Istraţna bušenja, sa inţinjerskogeološkim kartiranjem jezgara bušotina, i uzimanjem
uzoraka za laboratorijska ispitivanja. Istraţna bušenja se rade nad vodom i na
obalama.
-
Geofiziĉka ispitivanja, na delu terena gde je oteţan pristup ili gde je na duţim
deonicama potrebno imati veći broj informacija o pojedinim karakteristikama terena.

Istraţnim bušotinama i geofiziĉkim ispitivanjima treba „pokriti― korito vodotoka i
obale, 600 m od useka vodenog ogledala.

Širina istraţnog profila duţ kojega se vrše istraţni radovi je 100 m uzvodno i
nizvodno od linije trase projektovanog produktovoda;
-
Laboratorijska ispitivanja fiziĉkih i fiziĉko-mehaniĉkih svojstava, na uzorcima tla
uzetim iz jezgara bušotina;
-
Kancelarijske radove i izradu izveštaja.
Završni izveštaj o rezultatima geomehaniĉkih istraţnih radova naroĉito sadrţi:
-
Poduţni inţenjerskogeološki profil terena – na njemu se zasniva „preporuka― za
izvoĊenje produktovoda (R1: 250/500) i
-
„Karikirani― poduţni profil produktovoda na ukrštanju razmere R 1:100/1000 sa
predlogom nivelacije instalacije koji je rezultat optimizacije prema kriterijumu
obavljenih geoloških istraţivanja i iskustava na srodnim objektima, kao i konsultacija
sa Projektantom i ovlašćenim predstavnikom Investitora.
-
Geodetsku situaciju 1:1000/2500 gde se prikazuju lokacije obavljenih istraţnih radova
(bušotine, geofiziĉki radovi).
-
Prikaz rezultata geotehniĉkih ispitivanja tla u zoni korita i obala vodotoka sa jasno
definisanim geološkim slojevima odnosno sa rasporedom geotehniĉkih formacija i
posebnim osvrtom na eventualno prisustvo šljunkovitih slojeva, soĉiva i sl.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 9 od 112
7.3.2. Analiza hidroloških, hidrauliĉkih i psamoloških uslova
U Elaboratu o hidrauliĉkim, hidrološkim i psamološkim uslovima u zoni prelaza produktovoda
daju se podaci o reĉnoj morfologiji i hidrološko-hidrauliĉkom reţimu vodotoka na posmatranoj
deonici Dunava. U Elaboratu je potrebno definisati kotu stabilnog dna odnosno „gornju kotu―
terena u kome bi se vršilo bušenje odnosno ugradnja produktovoda.
Potrebno je uraditi sledeće:
-
Analizu rezultata dosadašnjih istraţivanja
-
Kompletno hidrometrijsko merenje na profilu prelaza produktovoda, koja
podrazumevaju merenje brzine u 5 do 7 vertikala sa po 5 mernih taĉaka u vertikali,
uzimanje uzoraka suspendovanog nanosa u 25 taĉaka ravnomerno rasporeĊenih po
širini i dubini i uzimanje uzoraka nanosa iz reĉnog dna u svakoj ―brzinskoj‖ vertikali
-
Obradu rezultata terenskog merenja
-
Izveštaj sa sledećim sadrţajem:
 Prikaz postojeće dokumentacije i podloga
 Opis deonice prelaza
 Hidrološke i hidrauliĉke analize
o Reţim protoka
o Reţim nivoa vode
 Analiza reţima nanosa
 Morfološka analiza
o Analiza stabilnosti korita Dunava u zoni prelaza produktovoda
o Morfološki parametri
 Analiza, proraĉun i preporuke za izgradnju tranšeje
OSTALE NAPOMENE
Elaborat se isporuĉuje Investitoru u šest ukoriĉenih primeraka i u digitalnom obliku,
korišćenjem softverskog paketa Microsoft Office i sa grafiĉkim prilozima u formi ACAD
zapisa.
Ostali detalji prema uslovima vaţećeg Zakona o planiranju i izgradnji.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 10 od 112
SPECIFIKACIJA RADOVA za izradu Elaborata o geotehniĉkim istraţnim radovima za
potrebe izgradnje ukrštanja produktovoda na deonici Panĉevo-Smederevo sa rekom Dunav
kod Smedereva (km 1113+500)
Red
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
OPIS RADOVA
Prouĉavanje raspoloţive dokumentacije iz oblasti
hidrologije, geologije, psamologije, od interesa za
izradu predmetne tehniĉke dokumentacije
Izrada Projekta inţenjerskogeoloških istraţivanja,
ukljuĉujući struĉni obilazak terena
Istraţno bušenje 3 istraţne bušotine nad vodom.
Pribavljanje plovnih dozvola, upotreba plovila za
nesmetano i bezbedno istraţno bušenje i
transport radnika
Istraţno bušenje 6 istraţnih bušenja na kopnu
(obalama i adi)
Laboratorijsko ispitivanje granulometrijskog
sastava uzetih uzoraka, metodom krupnog
sejanja.
Laboratorijsko ispitivanje granulometrijskog
sastava uzetih uzoraka metodom hidrometrisanja, sa malim sejanjem
Laboratorijsko ispitivanje Aterbergovih granica
plastiĉnosti na uzetim uzorcima
Laboratorijsko ispitivanje zapreminskih teţina
uzetih uzoraka
Laboratorijsko ispitivanje vlaţnosti uzetih uzoraka
Laboratorijsko ispitivanje otpornosti na smicanje
uzetih uzoraka, metodom direktnog smicanja
Laboratorijsko ispitivanje stišljivosti tla, opitom u
edometru
Geofiziĉka ispitivanja korita reke, metodom plitke
refleksije
14.
Geofiziĉka ispitivanja obala reke i ade, metodom
geoelektriĉnog sondiranja
15.
Izrada izveštaja o rezultatima izvedenih
istraţivanja
UKUPNO :
Jed.
mere
Koliĉina
Jediniĉ
na
cena
paušal
paušal
metar
bušenja
60
puašal
metar
bušenja
165
opit
18
opit
13
opit
9
opit
opit
13
13
opit
9
opit
broj
taĉaka
merenja
taĉka
sondira
nja
8
60
12
paušal
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 11 od 112
Iznos
dinara
SPECIFIKACIJA RADOVA za izradu Elaborata o hidrauliĉkim, hidrološkim i
psamološkim uslovima u zoni prelaza produktovoda na deonici Panĉevo-Smederevo
preko reke Dunav kod Smedereva (km 1113+500)
Red
broj
1.
2.
Jed.
mere
OPIS RADOVA
Koliĉina
Jediniĉn
a cena
Iznos
dinara
Koliĉina
Jediniĉn
a cena
Iznos
dinara
paušal
Kompletno terensko merenje, sa obradom
Izrada Izveštaja
paušal
UKUPNO :
REKAPITULACIJA
Red
broj
1.
2.
Jed.
mere
OPIS RADOVA
ELABORAT O GEOTEHNIĈKIM ISTRAŢNIM
RADOVIMA SA IZVOĐENJEM NEOPHODNIH
RADOVA
ELABORAT O HIDRAULIĈKIM,
HIDROLOŠKIM I PSAMOLOŠKIM USLOVIMA
SA IZVOĐENJEM RADOVA
Svu tehniĉku dokumentaciju izraditi i
dostaviti u 6 ukoriĉenih primeraka i u
elektronskoj formi. Svi glavni projekti moraju
biti uraĊeni na nivou za dobijanje potrebnih
saglasnosti
i
graĊevinske
dozvole.
Projektant je obavezan da postupi po
primedbama nadleţnih organa
i uskladi
projektnu dokumentaciju bez posebne
naknade.
komple
t
1
komple
t
1
UKUPNO :
PonuĊaĉ – ovlašćeno lice
U ___________, dana _________.god.
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis ovlašćenog lica
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 12 od 112
Partija 2.
IZRADA GEODETSKIH PODLOGA ZA POTREBE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA
SISTEMA PRODUKTOVODA KROZ SRBIJU ZA DEONICU PANĈEVO-SMEDEREVO
(I FAZA I OBJEKTA)
PROJEKTNI ZADATAK
1. Prethodni geodetski radovi
A) Geodetska mreţa objekata (Operativni poligon)
Prostornu osnovu za izradu geodetskih podloga i izvoĊenje geodetskih radova
predstavljaju taĉke geodetske mreţe objekta – operativnog poligona.
Ukoliko u zoni predmetnog objekta ne postoji geodetska osnova odgovarajuće geometrije
i taĉnosti neophodno je uspostaviti potpuno novu, u cilju izrade projektne dokumentacije i
izgradnje odnosno odrţavanja predetnog objekta.
Poloţajnu osnovu za odreĊivanje koordinata taĉaka geodetske mreţe objekta –
operativnog poligona ĉine trigonometrijske taĉke (i referentne taĉke) drţavne mreţe. Na
topografskoj karti R = 1:25000 (odnosno u pogodnoj razmeri) potrebno je naneti sve
trigonometrijske i nivelmanske taĉke u širokoj zoni objekta na koje će se osloniti taĉke
geodetske mreţe objekta-operativnog poligona, radi ukljuĉivanja u drţavni koordinatni
sistem.
Snimiti detalje na trasi (depresije, velike uspone i padove terena, pozajmišta, klizišta,
moĉvare, vinograde, voćnjake, arheološke lokalitete i dr.) koji zahtevaju poseban naĉin
polaganja cevovoda ili izmenu trase.
Poštovati Idejni projekat produktovoda kad god je moguće i raditi u skladu sa vaţećim
zakonskim propisima, normativima iz ove oblasti kao i uslovima nadleţnih institucija.
B) Elaborat geodetskog snimanja i izrade geodetskih podloga za projektovanje
U cilju obezbeĊivanja prostorne osnove za projektovanje neophodno je izvršiti geodetsko
snimanje postojećeg stanja terena u horizontalnom i vertikalnom smislu. Širina pojasa
snimanja treba da je takva da obezbedi traţenu prostornu osnovu za projektovanje svih
sadrţaja predmetnog objekta. Kada je u pitanju cevovod širina pojasa je 15 metara levo i
desno od ose cevovoda, a u zoni prelaza (preseka) preko puteva, ţeleznice, kanala,
reĉnih tokova, i sl., potrebno je 30 metara pre preseka i 30 metara nakon preseka proširiti
pojas snimanja na 30 metara levo i desno od ose cevovoda.
Situacije dopuniti podacima iz katastra podzemnih instalacija i uneti: ivice putnog pojasa
(ukrštanje sa putevima), ivice pruţnog pojasa (ukrštanje sa prugama), ivice zaštitnog
pojasa vodotoka (ukrštanje sa vodotokovima), detalj ukrštanja sa dalekovodima 110, 360
i 400kV (ugao ukrštanja dalekovoda, broj i razmak stubova - ukrštanje sa
visokonaponskim elektroenergetskim vodovima), detalj ukrštanja sa komunalnim
infrastrukturnim mreţama (optika, TT mreţa, vodovod, gasovod) i odrediti naziv, dubinu i
stacionaţu na mestima ukrštanja.
Kada su u pitanju prateći objekti na trasi, blok stanica, situacije prilagoditi katastarskotopografskom planu radi overe kod nadleţnog RGZ- a (situacioni plan za projektovanje
nadzemnih objekata (kom.1)). Situaciju dopuniti podacima iz katastra podzemnih
instalacija i naneti parcele na kojima će biti blok stanica.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 13 od 112
Za Terminal produktovoda u Panĉevu i Terminal u Smederevu, Snimiti situaciju terena
širine 100x100m za razmeru R=1:250. Situaciju dopuniti podacima iz katastra podzemnih
instalacija i naneti parcele na kojima će biti terminali.
- Snimiti situaciju terena širine 100x100m za razmeru R=1:250. Situaciju dopuniti
podacima iz katastra podzemnih instalacija i naneti parcele na kojima će biti pumpne
stanice.
Sva neophodna geodetska terenska merenja obavljati sa taĉaka geodetske mreţe
objekta – operativnog poligona.
Podloge za izradu projektne tehniĉke dokumentacije (glavnog projekta) ĉine podaci sa
terena prikupljeni standardnim geodetskim metodama (korišćenjem GPS tehnologije ili
totalnim stanicama) i na osnovu njih izraĊene topografske podloge (planovi), sa
digitalnim modelom terena, prilagoĊenim za štampanje u razmeri 1:1000, osim u zoni
preseka (prelaza preko puteva, vodotokova, ţeleznice i sl.) koje treba uraditi u razmeri
1:500. Topografske podloge treba izraditi u skladu sa vaţećom zakonskom regulativom
koja bliţe ureĊuje ovu oblast.
Elaborat mora biti overen od strane nadleţnog katastra.
C) Elaborat geodetske mreţe
Potrebno je da Republiĉki geodetski zavod, koji je nadleţan da vrši nadzor u postupku
izvoĊenja ovih radova, primi i overi elaborat geodetskih radova geodetske mreţe
objkekta – operativnog poligona.
2. Glavni projekat eksproprijacije sa nabavkom potrebnih katastarskih planova i listova
nepokretnosti
Osnovni cilj izrade projekta eksproprijacije je definisanje optimalnog pojasa (formiranje
graĊevinske parcele) budućeg objekta kao i svih pratećih objekata koji bi trebalo da sluţi
kako za izgradnju tako i za odrţavanje budućeg objekta.
Projektom eksproprijacije pripremaju se podaci, koji su potrebni da se pojas
eksproprijacije prenese iz projekta na teren, obeleţi na terenu, sa svim karakteristiĉnim
taĉkama – koje u potpunosti definišu pojas eksproprijacije za projektovani objekat,
odnosno da se pozicionira u prostoru, u granicama zadatih – propisanih toleranicija.
Ovaj projekat tretira i potpunu eksproprijaciju (terminali u Panĉevu i Smederevu i blok
stanica) i nepotpunu eksproprijaciju (polaganje cevovoda).
U cenu ukljuĉiti i tehniĉku kontrolu projekta.
3. Glavni projekat geodetskog obeleţavanja
Osnovna svrha ovog projekta je da obezbedi taĉno prenošenje projekta predmetnog
objekta u realni prostor saglasno unapred zadatoj taĉnosti i metodama obeleţavanja.
Kao mera taĉnosti uzima se zahtevana taĉnost, prema potrebi, primera radi, za
saobraćajnice, relativna greška na duţini od 25 m (relativna greška u horizontalnoj ravni
ne sme biti veća od 1 cm, a greška visine ne veća od 0,5 cm). Metode obeleţavanja
treba usaglasiti sa aktuelnim mogućnostima geodetskih instumenata i savremene
raĉunarske tehnologije, imajući u vidu ĉinjenicu da će projekat geodetskih radova sluţiti
ne samo za uspešno izvoĊenje objekata već i za izradu projekta izvedenog objekta.
NAPOMENA:
Kada su u pitanju prve tri stavke (Prethodni geodetski radovi, Glavni projekat
eksproprijacije i Glavni projekat geodetskog obeleţavanja), potencijalni PonuĊaĉ prilikom
formiranja cene za uslugu koja je predmet ove javne nabavke i pravljenja Ponude, treba
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 14 od 112
da uzme u obzir da je Investitor za potrebe izrade Idejnog projekta uradio Elaborat
geodetskih podloga koji sadrţi: 1. Numeriĉku dokumentaciju (koordinate trase
produktovoda i koordinate meĊnih taĉaka parcela) i 2. Grafiĉku dokumentaciju (pregledna
karta R = 1:25000, podela na listove u R = 1:5000, listovi razmere R = 1:5000, podela na
listove u R = 1:2500 i listovi razmere R = 1:2500). Ovu dokumentaciju Ivestitor poseduje i
u elektronskom obliku i ona će biti na raspolaganju odabranom IzvoĊaĉu radova. TakoĊe,
Investitor poseduje i spisak vlasnika parcela sa podacima o površinama parcela
U svom Tehniĉkom izveštaju u Elaboratu geodetskih podloga, IzraĊivaĉ je konstatovao
sledeće:
„Kod podloga R=1:5000 izvoĊaĉ je dao za bazu podataka koordinate budućeg
produktovoda dok kod podloga razmere R=1:2500 dat je spisak koordinata taĉaka
parcela koje će se koristiti za rešavanje pravno-imovinskih odnosa tj; za raĉunanje
površina delova parcela kroz koje će proći produktovod.
Podloge su podeljene u sekcije shodno Uredbi o digitalnim geodetskim planovima, a
obzirom na sadrţaj detalja, podloge se mogu koristiti i za izradu projektne dokumentacijeglavnog projekta. Ovde treba napomenuti da je za glavni projekat još samo potrebno
dopuniti podloge sa detaljima ukrštanja budućeg produktovoda sa infrastrukturom. Detalji
se rade u krupnijoj razmeri ( R=100/100) i njihov broj zavisi od idejnog projekta trase
produktovoda.
Podloge u razmeri R=1:2500 se koriste samo za rešavanje pravno-imovinskih odnosa sa
vlasnicima parcele. Zato ove podloge, sem trase produktovoda, brojeva i koordinata
meĊnih taĉaka, ne sadrţe druge detalje terena. Sa dopunom podacima o vlasnicima
parcela i raĉunanjem površina delova parcela koji će se koristiti za izgradnju
produktovoda, a sve na osnovu glavnog projekta, investitor će moći da pristupi izvoĊenju
objekta.―
NAPOMENA:
PonuĊaĉ je obavezan da izvrši uvid u Idejni projekat i Elaborat geodetskih podloga koji je
uraĊen za potrebe Idejnog projekta i da o tome dostavi izjavu overenu od strane naruĉioca da
je upoznat sa sadržajem Idejnog projekta i Elaborata geodetskih podloga i obimom usluge koju
nudi. Da bi se izvršio uvid u dokumentaciju, neophodno je da predstavnici ponuĊaĉa dostave
ovlašćenje od strane odgovorne osobe ponuĊaĉa.
PonuĊaĉ – ovlašćeno lice
U ___________, dana _________.god.
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis ovlašćenog lica
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 15 od 112
Partija 3.
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SISTEMA PRODUKTOVODA KROZ SRBIJU ZA
DEONICU PANĈEVO-SMEDEREVO
(I FAZA I OBJEKTA)
PROJEKTNI ZADATAK
OPŠTI PODACI
Investitor:
JP TRANSNAFTA PANĈEVO
Objekat:
SISTEM PRODUKTOVODA KROZ SRBIJU
Projekat:
GLAVNI PROJEKAT DEONICE
TERMINALIMA
U
PANĈEVU
PRODUKTOVODA KROZ SRBIJU
PANĈEVO-SMEDEREVO SA
I
SMEDEREVU
SISTEMA
1. UVODNI DEO
Cevovodni transport motornih goriva je savremen, i po svojim performansama znatno
efikasniji, pouzdaniji i u ekološkom pogledu daleko sigurniji od klasiĉnih vidova transporta.
Rukovodeći se navedenim, s obzirom da je drumski transport motornih goriva svih ovih
godina bio dominantan u Srbiji, JP TRANSNAFTA je, od samog osnivanja odlukom Vlade RS
krajem 2005. godine, zapoĉela aktivnosti na stvaranju uslova za uvoĊenje cevovodnog
sistema za transport motornih benzina i dizel goriva. Radi se o realizaciji strateškog projekta
izgradnje nacionalnog cevovodnog sistema transporta motornih goriva, koji je planiran da se
proteţe od Sombora na severu do Niša na jugu, deonicama Novi Sad – Sombor, Novi Sad –
Panĉevo, Panĉevo – Beograd i Panĉevo – Smederevo – Jagodina – Niš. Na svakom od
navedenih punktova je planiran terminal, sa osnovnom funkcijom dinamiĉkog servisiranja
sistema. U skladu sa tim, 2007. godine uraĊena je i revidovana Prethodna studija
opravdanosti sa Generalnim projektom za ceo sistem produktovoda kroz Srbiju.
Revizionim izveštajem nadleţnog Ministarstva, Studija i Generalni projekat su ocenjeni
pozitivno. Nakon toga, 2011. godine uraĊene su i Studija opravdanosti sa Idejnim projektom
i Studija o proceni uticaja na ţivotnu sredinu deonica Panĉevo-Smederevo i Panĉevo-Novi
Sad koje su revidovane i dobile pozitivno mišljenje nadleţnih institucija. TakoĊe, 2011.
godine uraĊen je i „Prostorni plan podruĉja posebne namene Sistema produktovoda kroz
Srbiju (Sombor-Novi Sad-Panĉevo-Beograd-Smederevo-Jagodina-Niš)―.
Nakon potpisivanja Pisma o namerama sa NIS a.d. kao najvećim potencijalnim korisnikom
Sistema produktovoda u kome NIS izraţava zainteresovanost o korišćenju prevashodno
deonice Panĉevo-Smederevo, JP TRANSNAFTA je donelo poslovnu odluku da nastavi sa
izradom projektne dokumentacije za tu deonicu odnosno da pristupi izradi Glavnog projekta
za deonicu Panĉevo-Smederevo Sistema produktovoda.
U Sistemu produktovoda kroz Srbiju, deonici Panĉevo – Smederevo se daje prioritet, jer se
ovaj pravac smatra strateški vaţnim, a istovremeno grad Panĉevo sa okolinom, nuţno
je u što kraćem roku „osloboditi― od znaĉajnog dela drumskog transporta motornih
goriva autocisternama, koje u osnovi u transportu imaju povišen stepen razliĉitih rizika.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 16 od 112
KRATAK OPIS PROJEKTA
Glavnim projektom je predviĊeno projektovanje terminala Panĉevo, deonice produktovoda
Panĉevo-Smederevo i terminala Smederevo.
Terminal Panĉevo
Planiran prostor za novi terminal Panĉevo lociran je neposredno uz severoistoĉnu ogradu
NIS-Rafinerija nafte Panĉevo i najvećim delom severno od već postojećeg kompleksa merne
stanice naftovoda JP Transnafta. Sa istoĉne strane oiviĉen je atarskim putem. Kompleks će
se na aktivnu saobraćajnicu – Spoljnostarĉevaĉku ulicu povezati planiranom pristupnom
saobraćajnicom.
Prostor za terminal regulisan je dokumentom ―Plan detaljne regulacije za kompleks
centralnog terminala sistema produktovoda ―Panĉevo‖ na podruĉju grada Panĉeva‖. Lokacija
se nalazi u jugo-istoĉnom delu grada Panĉeva i prema planskim dokumentima, smeštena je
u industrijskoj zoni.
Novi terminal JP Transnafte u Panĉevu u sistemu produktovoda će se nalaziti na sledećim
katastarskim parcelama KO Panĉevo: 2944, 2945, 2946, 2949, 2950, 2951, 2954, 2955,
2961, 2965, 2966, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974 i 2975. Planirani prostor
Terminala je dimenzija 195x345 m.
PredviĊeno je da terminal bude ujedno i otpremni i centralni za ceo Sistem produktovoda
kroz Srbiju. U okviru terminala Panĉevo projektovati upravnu zgradu, tehniĉko-servisni
objekat, protivpoţarnu zgradu, trafo-stanice, glavnu pumpnu stanicu, glavnu mernu stanicu
na ulazu u terminal iz RNP-a, slop rezervoare, rezervoar za ppz vodu, otpremno ĉistaĉko
mesto, portirnicu, parking, saobraćajne i manipulativne površine.
Izgradnja celokupnog Sistema produktovoda je predviĊena u fazama. Projektom terminala
Panĉevo predvideti prikljuĉke i za ostale buduće deonice sistema produktovoda: PanĉevoNovi Sad i Panĉevo-Beograd.
Na terminalu su Idejnim projektom predviĊene sledeće funkcije:
- prijem motornih goriva sa merenjem primljenih koliĉina,
- skladištenje motornih goriva u nadzemnim stojećim rezervoarima sa
pripadajućim tankvanama u skladu sa propisima,
- manipulacija gorivima u okviru terminala i praćenje i upravljanje svim ureĊajima
i opremom na terminalu,
- otprema goriva ka sledećem terminalu na trasi, uz prethodno merenje otpremljenih
koliĉina.
Detalji vezani za terminal u Panĉevu dati su u Idejnom projektu.
Projektom predvideti vezu sistema produktovoda sa budućim rezervoarima za motorna
goriva koji će se graditi u produţetku parcele na kojoj će biti Terminal u Panĉevu. TakoĊe,
predvideti i sve prikljuĉke za objekte i instalacije koje će se raditi u narednim fazama, kao i
povezivanje sistema produktovoda sa etilensko-propilenskim cevovodima koji polaze iz HIP
Petrohemija Panĉevo.
Idejnim projektom izgradnja na novom terminalu u Panĉevu je predviĊena da se izvodi u
fazama prema sledećoj tabeli.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 17 od 112
Predmet projektovanja na Terminalu Panĉevo je samo I FAZA
I FAZA
- Otpremno-ĉistaĉko
mesto za NS i SD
II FAZA
- Predpumpna
(booster) stanica
- Merna stanica
terminala za NS i SD
- Rezervoari za dizel
gorivo sa
tankvanama
- Glavna merna stanica
na ulazu u terminal iz
RNP
TERMINAL
PANĈEVO U
- Glavna pumpna
SISTEMU
stanica transportnih
PRODUKTOVODA
pumpi
- Slop rezervoar,
1x20m3
- Rezervoari za
motorni benzin sa
tankvanama
- Slop rezervoari,
2x10m3
- Manifoldi za ppz
vodu
III FAZA
- Pumpa PA-P12
- Pumpa PA-P13
- Otpremnoĉistaĉko mesto
za Beograd
- Deo merne
stanice terminala
za deonicu
produktovoda ka
Beogradu
- Upravna zgrada
- Portirnica
- Trafo stanica 6/0,4 kV
- Trafo stanica 20/6 kV
- Protivpoţarna zgrada
- Rezervoar za ppz
vodu
- Tehniĉko-servisni
objekat
- Ograda
- Parking
Produktovod Panĉevo-Smederevo
Trasa Sistema produktovoda kroz Srbiju a samimi tim i deonice produktovoda Panĉevo–
Smederevo definisana je dokumentom „Prostorni plan podruĉja posebne namene sistema
produktovoda kroz Srbiju (Sombor-Novi Sad-Panĉevo-Beograd-Smederevo-Jagodina-Niš)―,
objavljenom u Sl.Glasniku R. Srbije br. 19/2011 od 18.3.2011.
PredviĊeno je da se produktovod Panĉevo-Smederevo vodi od terminala Panĉevo,
paralelno sa razvodnim gasovodom RG-01-10, prelazeći kanal Nadel, 14 kanala za
navodnjavanje i dve lokalne saobraćajnice (Banatski Brestovac – Skorenovac i PloĉiceSkorenovac), sve do reke Dunav i Smederevske Ade. Prolaz ispod reke Dunav izvesti
tehnikom koso usmerenog podbušivanja (HDD). Trasa produktovoda završava u mernoj
stanici terminala Smederevo.
Najveći deo trase produktovoda od Panĉeva do Smedereva prelazi preko delova terena koji
se koristi kao poljoprivredno zemljište.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 18 od 112
Prolaze ispod puteva predvideti podbušivanjem sa ugradnjom
vodotokove polaganjem cevi.
zaštitne
cevi, manje
Idejnim projektom definisana je duţina produktovoda Panĉevo - Smederevo od 26,9 km,
preĉnika cevovoda 12―, od materijala Gr. X52 prema API 5L. Prema Idejnom projektu
kapacitet cevovoda je proraĉunat uzimajući u obzir 8000 radnih sati godišnje tako da
maksimalni kapacitet deonice Panĉevo – Smederevo iznosi 505 m3/h za benzin i 455 m3/h za
dizel gorivo.
Izgradnju produktovoda prati i polaganje optiĉkog kabla (takoĊe predmet projektovanja) u
istovetnoj duţini od 26,9 km. TakoĊe, projektovati i sistem za detekciju curenja povezan na
SCADA sistem.
Na trasi predvideti jednu blok stanicu i to pre prelaska produktovoda ispod reke Dunav, na
ST 24+800. Na blok stanici, zatvaranje deonice predvideti i lokalno i daljinski, a za daljinsku
kontrolu će se koristiti ventili na motorni pogon.
Detalji vezani za produktovod Panĉevo-Smederevo, dati su u Idejnom projektu.
Terminal Smederevo
Terminal Smederevo će se nalaziti neposredno iza Skladišta derivata NIS-Petrol-a,
na mikrolokaciji Breţane, uzvodno od mosta kojim se preko reke Dunav vodi gasovod RG01-10. PredviĊeno je da se nalazi u KO Smederevo na KP 230/2 i 230/3, dok je lokacija
parcela na severoistoĉnom delu grada u industrijskoj zoni neposredno uz sadašnji
terminalski prostor NIS-Petrol-a.
Predmet projektovanja na Terminalu Smederevo je samo I FAZA što podrazumeva
upravnu zgradu, slop rezervoare, mernu stanicu na ulasku u terminal iz pravca
Panĉeva i prijemno-ĉistaĉko mesto iz pravca Panĉeva.
Izgradnja terminala u Smederevu je predviĊena u fazama. Projektom predvideti prikljuĉke za
objekte i instalacije koje će se raditi u narednim fazama.
Detalji vezani za terminal Smederevo dati su u Idejnom projektu.
Idejnim projektom izgradnja na novom terminalu u Smederevu je predviĊena da se izvodi u
fazama prema sledećoj tabeli:
I FAZA
- Upravna zgrada
- Slop rezervoar,
TERMINAL
1x100m3
SMEDEREVO U
- Slop rezervoar,
SISTEMU
1x10m3
PRODUKTOVODA
II FAZA
- Predpumpe
(booster pumpe)
P4, P5, P6, P7
- Rezervoari za dizel
gorivo, SD-13001 i
SD-13002
III FAZA
- Merna stanica za
otpremu
- Transportne pumpe
P1, P2, P3 (prema
Jagodini)
- Otpremno-ĉistaĉko
- Merna stanica ka NIS
- Rezervoari za
mesto (prema
Petrolu
motorni benzin, SDJagodini)
- Prijemno-ĉistaĉko
5001 i SD-5002,
- Glavna merna
mesto iz pravca
2x5.000m3
stanica za derivate
Panĉeva
iz NIS Petrola
- Merna stanica na
- Trafostanica 6/0,4
ulazu u terminal
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 19 od 112
kV
MERENJE I REGULACIJA
Glavnim projektom neophodno je obuhvatiti:
1. INSTRUMENTACIJA
Funkcionalnost i preciznost instrumenata mora da zadovoljava procesne uslove za rad. Za
mesta gde se merenje vrši u obraĉunske svrhe primeniti standarde za obraĉunsko merenje.
Odabir instrumenata izvršiti na bazi savremenih „smart― instrumenata sa komunikacijom na
bazi HART 4-20mA ili drugih komunikacionih protokola. Smanjiti varijaciju razliĉitih
komunikacionih protokola na minimalni nivo.
Tamo gde proces zahteva kombinovati transmiter sa lokalnim indikatorom.
Prirubniĉki spojevi i procesni prikljuĉci instrumenata moraju biti u skladu sa klasom cevovoda
prema ANSI B16.5. Instrumenti treba da zadovolje uslove EN 50081-2 i EN 50082-2 u
pogledu elektromagnetnih kompatibilnosti. Instrumente izvesti tako da odgovaraju zoni
opasnosti u kojoj se nalaze u skladu sa SRPS EN 60079‐0:2012.
-
Merenje pritiska
U cilju praćenja pritiska u produktovodu potrebno je predvideti merilo pritiska i signal
proslediti do analognog ulaza na procesnom PLC-u. Merilo pritiska predvideti tako da
odgovara zoni opasnosti u kojoj se nalazi u skladu sa SRPS EN 60079-0:2012.
-
Merenje temperature
Za merenje temperature predvideti temperaturne sonde, shodno primeni i neophodne
zaštitne ĉaure, pretvaraĉe (transmitere) temperature sa kojih se signal prosleĊuje do
analognog ulaza na procesnom PLC-u. Merilo temperature izvesti tako da odgovara zoni
opasnosti u kojoj se nalazi u skladu sa SRPS EN 60079-0:2012.
-
Detektor ĉistaĉa
Za praćenje kretanja ĉistaĉa potrebno je projektovati detekor prolaska ĉistaĉa kroz
produktovod i signal proslediti do procesnog PLC-a.
-
Elektromotorni pogoon ventila - Aktuator
Za ventile predvideti elektriĉne aktuatore kojima se moţe upravljati lokalno ili preko SCADA
sistema i koji imaju funkciju ESD. Povezivanje aktuatora na PLC obezbediti putem
savremenog komunikacionog protokola, a povezivanje na PLC ESD putem relejnih
kontakata. Aktuatore predvideti tako da odgovaraju zoni opasnosti u kojoj se nalaze u skladu
sa SRPS EN 60079-0:2012
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 20 od 112
-
Merenje nivoa
Za svrhu merenja nivoa u slop rezervoaru projektovati merilo nivoa sa davaĉem i signale
proslediti do analognog ulaza na procesnom PLC-u. Merila nivoa izvesti tako da odgovaraju
zoni opasnosti u kojoj se nalaze u skladu sa SRPS EN 60079-0:2012
-
Nivo prekidaĉi
Nivoprekidaĉ visokog nivoa koji u sluĉaju da nivo u rezervoaru preraste dozvoljenu vrednost,
prosledi odgovarajući signal do ESD PLC-a koji je vidljiv na radnim stanicama SCADA
sistema ĉime omogućava operaterima da adekvatno reaguju. Nivoprekidaĉe izvesti tako da
odgovaraju zoni opasnosti u kojoj se nalaze u skladu sa SRPS EN 60079-0:2012.
2. SISTEM ZA KONTROLU I NADZOR (SCADA)
Sistem za kontrolu i nadzor projektovati tako da na svakoj lokaciji postoji PLC koji prikuplja
podatke od instrumentacije, predvideti poseban PLC za nemanu ESD za potrebe iskljuĉenja
u sluĉaju nuţde, SCADA predvideti u redundatnoj serverskoj varijanti a za rad operatera
predvideti klijente HMI SCADA stanice.
Arhitektura SCADA sistema treba da bude projektovana za primenu u industriji nafte i gasa,
ukljuĉujući tu i funkcije otpreme/prijema i transporta naftnih derivata. SCADA sistem ima
sledeća svojstva:
-
hijerarhijsku, fleksibilnu strukturu
-
lako i jednostavno odrţavanje
-
visoku raspoloţivost
-
niske troškove eksploatacije
-
softverski sistem koji je zasnovan na industrijskim standardima (Microsoft, SQL, ODBC,
VB, OPC)
-
kompatibilnost sa Microsoft Windows SCADA sistem ima hijerarhijsku strukturu:
-
centralnu nadzornu i kontrolnu programsku aplikaciju sa centralom u Panĉevu
-
aplikacije koje kontrolišu tehnologije niţeg nivoa (u novosadskoj i smederevskoj stanici)
sa lokalnim operativnim jedinicama sa kojih, uz dozvolu, moţe da se preuzme kontrola
celokupnog sistema
-
programsku aplikaciju za daljinsku kontrolu procesa bez operatera (u blok stanicama)
-
pouzdano skladištenje podataka i arhiviranje obezbeĊeno u okviru redundantnih SCADA
servera pomoću RAID tehnologije.
Projektom predvideti da SCADA sistem obuhvati sledeće standardne Microsoft-ove IT
tehnologije:
-
Microsoft Access
Microsoft SQL Server
Open Database Connectivity (ODBC)
Object Linking and Embedding (OLE)
ActiveX Technologies
OLE for Process Control (OPC)
Visual Basic for Applications (VBA)
U sluĉaju da SCADA sistem ima više programskih sistema ili programskih paketa koji su
istovremeno u primeni, obezbeĊena je stalna interoperativnost i nema meĊusobnih smetnji u
radu s obzirom da su meĊusobno kompatibilni.
Sistem SCADA ima sledeće suštinske funkcije:
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 21 od 112
-
prikupljanje, skladištenje i hronološko voĊenje podataka u realnom vremenu
-
servisiranje konekcija u svojstvu informatiĉkog servera, prijem podataka u svojstvu
-
informatiĉkog klijenta
-
obrada podataka u realnom vremenu
-
upravljanje alarmima i dogaĊajima
-
vršenje funkcije interfejsa ĉovek-mašina (HMI)
-
generisanje izveštaja
Predvideti da SCADA server bude neposredno povezan sa PLC-ovima koji upravljaju i
kontrolišu proces, sa kojima kontinuirano razmenjuje podatke i sa kojima ĉini jedan
integralan sistem.
3. OBRAĈUNSKO MERENJE
Projektovati obraĉunske merne sisteme ne mestima razgraniĉenja odnosno primopredaje
derivata. Merni sistemi moraju da budu koncipirani na mesenom merilu protoka i moraju da
budu u sistemu odobrenih tipova mernih sistema od strane Direkcije za mere i dragocene
metale. Merni sistem sa svim svojim sastavnim delovima se povezuje na raĉunar protoka koji
mora da ima mogućnost prosleĊivanja podataka za SCADA sistem. U sklopu obraĉunskog
merenja predvideti i jedinicu za automatsko uzorkovanje.
4. PROCESNA KOMUNIKACIJA
Projektovati optiĉki telekomunikacioni sistem postavljanem optiĉkog monomodnog kabla
pored cevovoda produktovoda. Za aktivnu komunikacionu opremu predvideti sviĉeve, rutere
u industrijskoj modularnoj izvedbi. Voditi raĉuna o redundantnosti procesnog
komunikacionog sistema.
5. DETEKCIJA CURENJA
Projektovati sistem za detekciju curenja koji mora da da obezbeĊuje detekciju curenja,
lokalizaciju curenja shodno API 1130 i API 1149. Shodno definisanim standardima potrebno
je odabrati procesnu instrumentaciju (hardver) odgovarjuće odgovarajuće taĉnosti i odziva
kao i licencirani sertifikovani softver za detekciju curenja.
6. PRAĆENJE I UPRAVLJANJE ŠARŢAMA
Predvideti sistem za praćenje i upravljanje sa šarţama (Batch tracking, Batch handling), kao
i sistem praćenja ĉistaĉa (Pigg tracking) kao i njihovu atomatiku puštanja i prijema u
kracerske kutije.
7. SISTEM ZA DETEKCIJU BENZINSKOH ISPARENJA
Potrebno je projektovati sistem za detekciju gasa za rano otkrivanje mogućeg ispuštanja
gasa. Predvideti sledeću strukturu sistema za detekciju gasa:
- centar za detekciju gasa
- senzori za detekciju gasa (predajnik i prijemnik)
- rotaciona svetla
- kablovska mreţa za detekciju gasa
Obezbediti neprekidno napajanje u period rada baterija od 72 sata.
Predvideti da u sluĉaju ispuštanja gasa, centar za gasni alarm obezbedi kontakt sa SCADA
sistemom i sa zvuĉnim sistemom. TakoĊe predvideti i aktiviranje rotacionih svetala.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 22 od 112
Projektovati da centar za detekciju gasa obezbedi alarm koji bi se putem optiĉkih kablova
slao od ostalih terminala i blok stanica do operativnog centra u Panĉevu.
8. SISTEM KONTROLE PRISTUPA
U okviru objekata projektovati sistem za kontrolu pristupa.
Pristupne terminale uvezati u RS 485 petlje, njih povezati sa lokalnom LAN mreţom a preko
te mreţe pristupne terminale povezati sa sistemom za kontrolu i praćenje. Radne stanice za
kontrolu i praćenje treba da budu instalirane u kontrolnom objektu i ulaznom objektu.
Predvideti da se terminali za kontrolu pristupa nadgledaju sa radne stanice za kontrolu
pristupa. Projektovati da svaki pristupni terminal raspolaţe takoĊe sa programibilnom
alarmnom vezom sa centrom za bezbednost. Terminale za kontrolu pristupa preko lokalne
LAN mreţe povezati sa mreţom za prenos podataka s tim da sistem za kontrolu pristupa
moţe da se prati sa svih stanica i terminala duţ cevovoda. Terminali za kontrolu pristupa
treba da budu instalirani u blizini ulaznih taĉaka i svaki terminal treba da bude opremljen
sopstvenim UPS-om
9. SISTEM VIDEO NADZORA
Projektovati sistem video nadzora na bazi IP kamera, u cilju bezbednosti i nadgledanja.
Sistem kamera treba da ima dvostruku ulogu:
1. Ulogu oĉuvanja bezbednosti: otkrivanje provalnika i ilegalnih provala, praćenje kretanja
provalnika po krugu.
2. Tehnologija video nadzora: nadzor tehnološke opreme pomoću kamera.
Radnu stanicu za video nadzor smestiti u ulaznom objektu gde dispeĉerska sluţba
konstantno prati dešavanja u krugu postrojenja. Snimci sa kamera mogu da se preuzmu iz
svih stanica i terminala duţ cevovoda. Predvideti da se slika sa sa svih kamere snima na
DVR-u ili centralnom video serveru. Predvideti da kamere imaju funkciju za rad u dnevnim i
noćnim uslovima i da mogu da šalju i do 30 slika u sekundi ukoliko to zahtevaju okolnosti.
Glavni projekat merenja i regulacije treba da sadrţi:
-
Projektni zadatak,
-
Tehniĉki opis, koji se mora dati integralno po svim strukama sa svim aspektima koji se
odnose na instrumentaciju.
-
Tehniĉke uslove primene tehniĉkih rešenja datih Idejnim projektom
-
Predmer i predraĉun. Predmer i predraĉun treba posebno da obuhvati svu opremu,
materijal, usluge i montaţno-ispitivaĉke radove. Predraĉun treba raditi na osnovu
proseĉnih trţišnih cena za opremu i materijal kao i uobiĉajenih normi za usluge i
montaţno ispitivaĉke radove.
-
Grafiĉku dokumentaciju:
-
Dijagram blok stanice produktovoda
-
P&I dijagrame terminala i blok stanice
-
Dispozicione crteţe instrumentalne opreme
-
Šeme kablovskih trasa
-
Šeme konfiguracije upravljaĉkog sistema
-
Liste instrumenata
-
Liste signala
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 23 od 112
-
PLC liste
-
Liste ulazno izlaznih signala
-
Specifikaciju glavne opreme. Specifikacije za glavnu opremu koja će se nabavljati u
inostranstvu moraju biti uraĊene, pored srpskog, i na engleskom jeziku.
-
Specifikaciju kablova i materijala
-
Kablovske liste
-
Algoritamske i logiĉke šeme,
-
Funkcionalne šeme (LOOP DIAGRAMS)
-
Elektriĉne šeme veza
-
Montaţne crteţe
-
MTO (Material Take off) dokumentacija za povezivanja,
materijala sa specifikacijama
-
Dijagram zona opasnosti
zbirni pregled montaţnog
KARAKTERISTIKE FLUIDA
Produktovodom se planira transport motornog benzina i dizel goriva.
Bezolovni benzin
Prema JUS EN 228 2005 (identiĉan sa EN 228:2004 + AC:2005), postoji samo bezolovni
benzin u dva tipa: ―premijum‖ i ―regular‖, sledećih karakteristika (koristiti ih za hidrauliĉke
proraĉune):
Gustina: na 15°C iznosi 720 - 775 kg/m3 (usvojiti za proraĉun: 760 kg/m3)
Viskozitet: za proraĉun usvojiti 1 mm2/s na temperaturi 0oC.
Napon pare:
Klasa
A
B
C/C1
D/D1
E/E1
F/F1
Napon pare
(kPa)
45 – 60
45 - 70
50 - 80
60 - 90
65 - 95
70 - 100
pri ĉemu su:
A, B: letnje klase
C, D, E, F: zimske klase
C1, D1, E1, F1: prolećne klase
Za proraĉun uzeti 0°C kao pribliţno najniţu temperaturu transportovanog fluida, pri kojoj
teĉnost ima najveću viskoznost, te je najveća potrebna snaga pumpanja.
Dizel gorivo
Prema JUS EN 590 2005 (identiĉan sa EN 590:2004 + AC:2005), postoji samo jedno dizel
gorivo, sledećih karakteristika (koristiti ih za hidrauliĉke proraĉune):
Gustina: na 15°C iznosi 820 - 845 kg/m3 (usvojiti za proraĉun: 840 kg/m3 na temperaturi
0°C);
Kinematski viskozitet: na 40°C, 2,0 - 4,5 mm2/s (usvojiti za proraĉun: 8,3 mm2/s na
temperaturi 0°C);
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 24 od 112
Prema navedenom osnovnom (EN) standardu nije
graniĉne vrednosti temperature, kako sledi u donjoj tabeli:
definisan
napon
pare,
već
Karakteri-stika
Jedinica
mere
Klasa
A
Klasa
B
Klasa
C
Klasa
D
Klasa
E
Klasa
F
Metoda
ispitivanja
CFPP
°S, max
+5
0
-5
-10
-15
-20
EN 116
CFPP je u standardu definisana kao taĉka filtrabilnosti.
2.
OBIM USLUGE
Obimom usluga izrade predmetnog Glavnog projekta je obuhvaćeno sledeće:
4. Izrada samog Glavnog projekta deonice Panĉevo – Smederevo sistema produktovoda
sa terminalima u Panĉevu i Smederevu,
5. Tehniĉka kontrola Glavnog projekta,
6. Izmene Glavnog projekta u skladu sa eventualnim primedbama i zahtevima uraĊene
tehniĉke kontrole,
7. Ishodovanje GraĊevinske dozvole,
8. Otklanjanje eventualnih nedostataka Glavnog projekta ukoliko nadleţni organ za
izdavanje GraĊevinske dozvole utvrdi da isti nije uraĊen u skladu sa pravilima graĊenja,
sadrţanim u Lokacijskoj dozvoli,
9. Izrada Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa
10. Ishodovanje saglasnosti na Izveštaj o bezbednosti i Plana zaštite od udesa
11. Izmene Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa u skladu sa eventualnim
primedbama i zahtevima u postupku dobijanja saglasnosti na predmetni Izveštaj o
bezbednosti i Plan zaštite.
12. Tehniĉki deo tenderske dokumentacije za izvoĊenje radova sa specifikacijom opreme,
materijala i radova i neophodnom grafiĉkom dokumentacijom
Projekat uraditi u skladu sa Idejnim projektom i uslovima i saglasnostima datim u Lokacijskoj
dozvoli a ukoliko Projektant proceni da to nije dovoljno za izradu Glavnog projekta, potrebno
je traţiti dodatne uslove.
Projekat treba da bude uraĊen u potpunosti u skladu sa zakonima, propisima i standardima
navedenim u poglavlju 3 ovog projektnog zadatka. U delovima projekta gde nedostaje
domaća regulativa, projekat uskladiti sa API/ANSI i ISO standardima.
Glavne projekte uraditi u skladu sa Idejnim projektom. OdreĊena odstupanja su dozvoljena
na zahtev Naruĉioca ili Projektanta uz prethodnu saglasnost Naruĉioca.
Izabrani ponuĊaĉ je u obavezi da dostavi Naruĉiocu Glavne projekte sa Izveštajem o
izvršenoj tehniĉkoj kontroli. Obavezna je saglasnost Naruĉioca na izbor vršioca tehniĉke
kontrole.
Obaveza izabranog ponuĊaĉa je priprema dokumentacije za dobijanje svih dozvola i
saglasnosti nadleţnih institucija za dobijanje graĊevinske dozvole i ostale dokumentacije
neophodne za izradu projektne dokumentacije.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 25 od 112
Obaveza izabranog PonuĊaĉa je dostavljanje potvrde kojom izjavljuje pod punom
materijalnom odgovornošću, da su svi projekti meĊusobno usaglašeni. Sve posledice
eventualnih neusaglašenosti koje se konstatuju tokom izvoĊenja radova ići će na teret
PonuĊaĉa.
3. SPISAK RELEVANTNIH ZAKONA, PROPISA I STANDARDA
-
Zakon o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11,
121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 – US, i 132/2014))
Zakon o energetici (Sl. gl. RS, br. 57/2011, 80/2011 - ispr., 93/2012 i 124/2012)
Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i teĉnih ugljovodonika i distribuciji ugljovodonika
(Sl.gl. RS, br.104/09)
Zakon o zaštiti ţivotne sredine (Sl.gl. RS, br.135/04, 36/09-dr.zakon, 72/09-dr.zakon, 43/11US)
Zakon o metrologiji (Sl.gl. RS, br. 30/10)
Pravilnik o tehniĉkim uslovima za nesmetan i bezbedan transport naftovodima i
produktovodima (Sl.gl. RS, br.37/13)
Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive teĉnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih
teĉnosti (Sl.list SFRJ, br. 20/71)
Zakon o zaštiti od poţara (Sl. gl SRS, br. 37/88, 53/93, 67/93, 48/94 i Sl. gl RS, br. 111/2009)
Zakon o eksplozivnim materijama, zapaljivim teĉnostima i gasovima (Sl. gl. SRS, br. 44/77,
45/84 i 18/89 i Sl. gl. RS, br.53/93-dr.zakon, 67/93-dr.zakon, 48/94-dr.zakon, 101/05-dr.zakon)
Klasifikacija poţara prema vrsti zapaljivih materija SRPS ISO 3941 (Sl. list SRJ,br.5/94).
Pravilnik o tehniĉkim normativima za elektriĉne instalacije niskog napona (Sl.list SFRJ, br.
53/88, 54/88-ispravka, Sl. list SRJ br.28/95)
Pravilnik o tehniĉkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad
1000 V (Sl.list SFRJ, br. 4/74 i 13/78-dr.propis, Sl.list SRJ, br. 61/95-dr.propis)
Pravilnik o sadrţini politike prevencije udesa i sadrţini i metodologiji izrade izveštaja o
bezbednosti i plana zaštite od udesa (Sl. gl. RS, br. 41/10)
Pravilnik o tehniĉkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmiĉkim
podruĉjima (Sl. list SFRJ br. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90)
SRPS TP 21:2003 Tehniĉka preporuka za graĊevinske tehniĉke mere zaštite od poţara
stambenih, poslovnih i javnih zgrada
SRPS U.J1.240 - Zaštita od poţara u graĊevinarstvu - Stepen otpornosti zgrade prema
poţaru
Pravilnik o sadrţini i naĉinu izrade tehniĉke dokumentacije za objekte visokogradnje (Sl.gl. RS
br. 15/08)
Pravilnik o tehniĉkim normativima za temeljenje graĊevinskih objekata (Sl.list SFRJ, br.
15/90)
Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu na oruĊima za rad (Sl.list SFRJ, br. 18/91);
Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline (Sl.
gl. RS, br. 94/2006 i 108/2006 - ispr.)
Pravilnik o tehniĉkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog praţnjenja (Sl.list
SFRJ, br. 11/96);
Pravilnik o tehniĉkim normativima za zaštitu od statiĉkog elektriciteta (Sl.list SFRJ, br. 62/73)
Pravilnik o tehniĉkim normativima za elektriĉne instalacije niskog napona (Sl.list SFRJ, br.
53/88 i 54/88-ispravka, Sl.list SRJ br. 28/95);
Pravilnik o tehniĉkim normativima za spoljnu i unutrašnju hidrantsku mreţu za gašenje poţara
(Sl.list SFRJ, br. 30/91)
Uredba o osnovama, merilima i uslovima za razvrstavanje organizacija i organa u
odgovarajuće kategorije ugroţenosti od poţara (Sl. glasnik SRS, br. 58/89, 4/90)
Pravilnik o tehniĉkim normativima za pristupne puteve, okretnice i ureĊene platoe za
vatrogasna vozila u blizini objekta povećanog rizika od poţara (Sl. list SRJ, br. 8/95)
SRPS IEC 1024-1-1- Gromobranske instalacije - OdreĊivanje nivoa zaštite
SRPS IEC 1024-1 - Gromobranske instalacije - Opšti uslovi
SRPS N.B4.802 - Gromobranske instalacije - Postupci pri projektovanju, izvoĊenju,
odrţavanju, pregledima i verifikacijama
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 26 od 112
-
SRPS IEC 60364-1 - Elektriĉne instalacije niskog napona - Deo 1: Osnovni principi, ocena
opštih karakteristika, definicije
SRPS IEC 60364 -4-41 - Elektriĉne instalacije niskog napona - Deo 4-41: Zaštita radi
ostvarivanja bezbednosti - Zaštita od elektriĉnog udara
SRPS N.S8.007:1991 - Protiveksplozijska zaštita - Zone opasnosti prostora ugroţenih
eksplozivnim smešama gasova i para
SRPS N.S8.007/1:1992- Protiveksplozijska zaštita - Zone opasnosti prostora ugroţenih
eksplozivnim smešama gasova i para – Izmene
API RP 505 - Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations
at Petroleum Facilities Classified as Class I, Zone 0, and Zone 2
SRPS N.B2.730 - Elektriĉne instalacije u zgradama - Opšte karakteristike i klasifikacija
SRPS EN 228:2010 - Goriva za motorna vozila - Bezolovni motorni benzin - Zahtevi i metode
ispitivanja
SRPS EN 590:2010 - Goriva za motorna vozila - Dizel-gorivo - Zahtevi i metode ispitivanja
Pravilnik o tehniĉkim normativima za stabilne instalacije za detekciju eksplozivnih gasova i
para ("sl. list SRJ", br. 24/93) i vaţeći SRPS EN standardi
SRPS N.S8.090 – Protiveksplozijska zaštita – zahtevi za elektriĉne instalacije i ureĊaje u
prostorima ugroţenim od eksplozivne atmosfere
NFPA 10: Standard for Portable Fire Extinguishers
NFPA 11: Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam
NFPA 30: Flammable and Combustible Liquids Code
SRPS EN 12954 - Katodna zaštita ukopanih ili potopljenih metalnih konstrukcija - Opšti
principi i primena na cevovode
NACE RP-0169 - Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping
Systems
SRPS EN 60079-0:2012 - Eksplozivne atmosfere — Deo 0: Oprema — Opšti zahtevi
BAB 87 - Pravilnik o tehniĉkim normativima za beton i armirani beton
SRPS IEC 79 - Elektriĉni ureĊaji za eksplozivne gasne atmosfere
SRPS G.C6.661 -Polietilenske (PE) cevi za gasovode koji se ukopavaju - Metriĉke serije Tehniĉki uslovi
ISA 84.01 – The Standard for Safety Instrumented Systems
IEC 61508-1 – Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safetyrelated systems
IEC 61511 - Functional safety –Safety instrumented systems for the process industry sector
API RP 551 – Process Measurement Instrumentation
API RP 554 – Process Instrument and Control
API Manual for Petroleum Measurement Standards
API 6D Specifications for Pipeline Valves
Ostali zakoni, propisi i standardi vezani za ovakvu vrstu instalacija.
4. PODLOGE ZA IZRADU PROJEKTA
1. Idejni projekti, OTF, 2011:
1.1 Terminal Panĉevo
Tehnološko-mašinski projekat
Arhitektonsko-graĊevinski projekat
Projekat termotehniĉkih i gasnih instalacija
Projekat hidrotehniĉkih instalacija
Projekat elektroenergetike
Projekat merenja i regulacije
Projekat telekomunikacionih sistema
1.2 Produktovod
Tehnološko-mašinski projekat deonica Panĉevo-Smederevo i Panĉevo-Novi Sad
Arhitektonsko-graĊevinski projekat deonice Panĉevo-Smederevo sa prelazom
reke Dunav
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 27 od 112
Projekat katodne zaštite produktovoda deonica Panĉevo-Smederevo i PanĉevoNovi Sad sa terminalima u Panĉevu, Novom Sadu i Smederevu
Projekat elektroenergetike, telekomunikacionih sistema i merenja
1.3 Terminal Smederevo
Tehnološko-mašinski projekat
Arhitektonsko-graĊevinski projekat
Projekat termotehniĉkih instalacija
Projekat hidrotehniĉkih instalacija
Projekat elektroenergetike
Projekat merenja i regulacije
Projekat telekomunikacionih sistema
1.4 Projekat protivpoţarne zaštite sa Elaboratom o zonama opasnosti
-
2. Elaborat podloga produktovod Novi Sad-Smederevo Novi Sad, GEOPM, 2011.
3. Studija opravdanosti za deonice sistema produktovoda Panĉevo-Smederevo i
Panĉevo-Novi Sad, IMG, 2011.
4. Studija o proceni uticaja projekta izgradnje produktovoda kroz Srbiju, deonice
Panĉevo-Novi Sad i Panĉevo-Smederevo, na ţivotnu sredinu na teritoriji opština
Panĉevo, Kovin, Smederevo, Opovo,Zrenjanin, Titel i Novi Sad, Dekonta, 2011
5. Prostorni plan podruĉja posebne namene sistema produktovoda kroz Srbiju (SomborNovi Sad-Panĉevo-Beograd-Smederevo-Jagodina-Niš), (Sl.gl. R. Srbije br. 19/2011)
6. Prostorni plan Republike Srbije (Sluţbeni glasnik RS, broj 13/96)
7. Plan detaljne regulacije za kompleks centralnog terminala sistema produktovoda
―Panĉevo‖ na podruĉju grada Panĉeva, 2011.
8. Trasa gasovoda RG-01-10 (Panĉevo – Smederevo) u digitalnoj formi
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 28 od 112
Red
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Jed.
mere
OPIS RADOVA
GLAVNI TEHNOLOŠKO – MAŠINSKI
PROJEKAT
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKAT
GLAVNI ELEKTROENERGETSKI PROJEKAT
GLAVNI PROJEKAT MERENJA I REGULACIJE
GLAVNI PROJEKAT TERMOTEHNIĈKIH I
GASNIH INSTALACIJA
GLAVNI HIDROTEHNIĈKI PROJEKAT
GLAVNI PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH
SISTEMA
GLAVNI PROJEKAT KATODNE ZAŠTITE
GLAVNI PROJEKAT ZAŠTITE OD POŢARA SA
ZONAMA OPASNOSTI
TEHNOLOŠKO UPUTSTVO ZA RAD
KOMPLETNOG OBJEKTA
TEHNIĈKA KONTROLA GLAVNIH PROJEKATA
ANGAŢOVANJE KOORDINATORA ZA
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U FAZI
PROJEKTOVANJA
Svu tehniĉku dokumentaciju izraditi i dostaviti
u 6 ukoriĉenih primeraka i u elektronskoj
formi. Svi glavni projekti moraju biti uraĊeni na
nivou za dobijanje potrebnih saglasnosti i
graĊevinske dozvole. Projektant je obavezan
da postupi po primedbama nadleţnih organa i
uskladi projektnu dokumentaciju bez posebne
naknade.
Koliĉi
na
Jediniĉ
na cena
Iznos
dinara
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
komplet
komplet
1
1
kom
1
UKUPNO :
Napomena: PonuĊaĉ je obavezan da izvrši uvid u Idejni projekat i Elaborat geodetskih podloga
koji je uraĊen za potrebe Idejnog projekta i da o tome dostavi izjavu overenu od strane
naruĉioca da je upoznat sa sadržajem Idejnog projekta i Elaborata geodetskih podloga i
obimom usluge koju nudi. Da bi se izvršio uvid u dokumentaciju, neophodno je da predstavnici
ponuĊaĉa dostave ovlašćenje od strane odgovorne osobe ponuĊaĉa.
PonuĊaĉ je u obavezi da ukoliko doĊe do izmene zakonskih i podzakonskih akata izvrši
prilagoĊavanje projektne dokumentacije tim izmenama.
PonuĊaĉ – ovlašćeno lice
U ___________, dana _________.god.
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis ovlašćenog lica
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 29 od 112
IV. USLOVI ZA UĈEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ĈLANA
75. I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE
ISPUNJENOST TIH USLOVA U PARTIJAMA 1, 2 I 3
1. USLOVI ZA UĈEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ĈL. 75. I 76. ZAKONA za
PARTIJU 1.
1.1. Pravo na uĉešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuĊaĉ koji ispunjava
obavezne i dodatne uslove za uĉešćeu postupku javne nabavke definisane ĉl. 75 i 76.
Zakona, i to:
1) Da je registrovan kod nadleţnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (ĉl. 75.
St. 1. Taĉ. 1) Zakona);
2) Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuĊivan za neko od kriviĉnih dela kao ĉlan
organizovane kriminalne grupe, da nije osuĊivan za kriviĉna dela protiv privrede, kriviĉna
dela protiv ţivotne sredine, kriviĉno delo primanja ili davanja mita, kriviĉno delo prevare (ĉl.
75. St. 1. Taĉ. 2) Zakona);
3) Da mu nije izreĉena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme
objavljivanja poziva za podnošenje ponude (ĉl. 75. St. 1. Taĉ. 3) Zakona);
4) Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne daţbine u skladu sa propisima
Republike Srbije ili strane drţave kada ima sedište na njenoj teritoriji (ĉl. 75. St. 1. Taĉ. 4)
Zakona);
5) PonuĊaĉ je duţan da pri sastavljanju ponude izriĉito navede da je poštovao obaveze koje
proizlaze iz vaţećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti ţivotne
sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine (ĉl. 75. St. 2. Zakona);
6) Da ponuĊaĉ raspolaţe neophodnim poslovnim kapacitetom, odnosno da je u prethodnih
pet kalendarskih godina (2009, 2010, 2011, 2012 i 2013.) imao realizovane referentne
poslove na izradi tehniĉke dokumentacije-navedenih elaborata. Pod referentnim poslom
podrazumeva se uspešno izvršena najmanje jedna usluga kao nosilac posla ili kao
podizvoĊaĉ ili u konzorcijumu.
7) Da ponuĊaĉ primenjuje integrisani sistem menadţmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima
standarda: ISO 9001:2008.
8) Da ponuĊaĉ rapolaţe dovoljnim kadrovskim kapacitetom, odnosno – da ima u radnom
odnosu i/ili angaţovanih po odgovarajućem ugovoru, sa vaţećim licencama odgovornog
projektanta I to:

minimalno dva zaposlena geodetske struke, od kojih najmanje 1 sa minimalno
geodetskom licencom drugog reda i odgovarajućom liĉnom licencom Inţenjerske
komore Srbije broj 372 i 471 (ili Ugovor o poslovno tehniĉkoj saradnji sa privrednim
društvom, drugim pravnim licem ili radnjom koji su registrovani kod nadleţnog organa
za tu vrstu radova i imaju najmanje dva zaposlena geodetske struke, od kojih
najmanje jednog zaposlenog sa minimalno geodetskom licencom drugog reda i
odgovarajućom licencom Inţenjerske komore ).
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 30 od 112
Za potrebe izrade elaborata o geotehniĉkim, hidrauliĉkim, hidrološkim i psamološkim
radovima i izvoĊenje radova potrebno je da ponuĊaĉ ima u radnom odnosu i/ili angaţovanih
po odgovarajućem ugovoru sa vaţećim licencama odgovornog projektanta/izvoĊaĉa i to:




Licenca 391 - Odgovorni projektant na izradi geotehniĉkih i inţenjersko geoloških
podloga - minimum jednog zaposlenog
Licenca 491 - Odgovorni izvoĊaĉ radova na izradi geotehniĉkih podloga - minimum
jednog zaposlenog
Licence 313 - Odgovorni projektant graĊevinskih objekata hidrogradnje - minimum jednog
zaposlenog
Licenca 314 - Odgovorni projektant hidrotehniĉkih objekata i instalacija vodovoda i
kanalizacije - minimum jednog zaposlenog
1.2. Ukoliko ponuĊaĉ podnosi ponudu sa podizvoĊaĉem, u skladu sa ĉlanom 80. Zakona,
podizvoĊaĉ mora da ispunjava obavezne uslove iz ĉlana 75. Stav 1. Taĉ. 1) do 4) Zakona, za
deo nabavke koji će ponuĊaĉ izvršiti preko podizvoĊaĉa.
1.3.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, svaki ponuĊaĉ iz grupe ponuĊaĉa, mora da
ispuni obavezne uslove iz ĉlana 75. Stav 1. Taĉ. 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove
ispunjavaju zajedno.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 31 od 112
2.
UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA
za PARTIJU 1.
Ispunjenost obaveznih uslova za uĉešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuĊaĉ
dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:
1) Uslov iz ĉl. 75. St. 1. Taĉ. 1) Zakona
-Dokaz: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadleţnog
Privrednog suda;
2) Uslov iz ĉl. 75. St. 1. Taĉ. 2) Zakona
-Dokaz:
Pravna lica:
1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na ĉijem podruĉju se
nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog
pravnog lica, kojim se potvrĊuje da pravno lice nije osuĊivano za kriviĉna dela protiv
privrede, kriviĉna dela protiv ţivotne sredine, kriviĉno delo primanja ili davanja mita, kriviĉno
delo prevare;
2) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u
Beogradu, kojim se potvrĊuje da pravno lice nije osuĊivano za neko od kriviĉnih dela
organizovanog kriminala;
3) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadleţne policijske uprave MUP-a, kojim
se potvrĊuje da zakonski zastupnik ponuĊaĉa nije osuĊivan za kriviĉna dela protiv privrede,
kriviĉna dela protiv ţivotne sredine, kriviĉno delo primanja ili davanja mita, kriviĉno delo
prevare i neko od kriviĉnih dela organizovanog kriminala (zahtev se moţe podneti prema
mestu roĊenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuĊaĉ ima više
zakonskih zastupnika duţan je da dostavi dokaz za svakog od njih.
Preduzetnici i fiziĉka lica:
Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadleţne policijske uprave MUP-a, kojim se
potvrĊuje da nije osuĊivan za neko od kriviĉnih dela kao ĉlan organizovane kriminalne grupe,
da nije osuĊivan za kriviĉna dela protiv privrede, kriviĉna dela protiv ţivotne sredine, kriviĉno
delo primanja ili davanja mita, kriviĉno delo prevare (zahtev se moţe podneti prema mestu
roĊenja ili prema mestu prebivališta).
Dokaz ne moţe biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;
3) Uslov iz ĉl. 75. St. 1. Taĉ. 3) Zakona –
Dokaz:
Pravna lica:
Potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izreĉena mera zabrane obavljanja
delatnosti, ili potvrda Agencije za privredne registre da kod tog organa nije registrovano, da
mu je kao privrednom društvu izreĉena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi
u vreme objave poziva za podnošenje ponuda; Preduzetnici:
Potvrda prekršajnog suda da mu nije izreĉena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili potvrda
Agencije za privredne registre da kod tog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom
subjektu izreĉena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave
poziva za podnošenje ponuda
Fiziĉka lica:
Potvrda prekršajnog suda da mu nije izreĉena mera zabrane obavljanja odreĊenih poslova.
Dokaz mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;
4) Uslov iz ĉl. 75. St. 1. Taĉ. 4) Zakona –
Dokaz:Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele
poreze i doprinose i uverenje nadleţne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 32 od 112
osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu Agencije za privatizaciju da se ponuĊaĉ
nalazi u postupku privatizacije.
Obavezni uslovi
propisani ĉlanom 75.
stav 1. taĉ.1) do 4),
Zakona o javnim
nabavkama:
Lice upisano u Registar ponuĊaĉa nije duţno da prilikom
podnošenja ponude, odnosno prijave dokazuje
ispunjenost obaveznih uslova za uĉešće u postupku javne
nabavke u skladu sa ĉlanom 78 ZJN.
5) Uslov iz ĉlana ĉl. 75. St. 2. Zakona –
Dokaz: Potpisan o overen Obrazac izjave (Obrazac izjave, dat je u poglavlju XII).Izjava mora
da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuĊaĉa i overena peĉatom. Ukoliko ponudu
podnosi grupa ponuĊaĉa, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog
ponuĊaĉa iz grupe ponuĊaĉa i overena peĉatom.
Ispunjenost dodatnih uslova za uĉešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuĊaĉ
dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:
6) Uslov da ponuĊaĉ raspolaţe neophodnim poslovnim kapacitetom
Dokaz:Obrazac Potvrda za reference: Potvrda sa potpisom i peĉatom ovlašćenog lica
naruĉioca; za svaki realizovan posao posebna potvrda
7) Uslov da ponuĊaĉ primenjuje sistem menadţmenta kvalitetom.
Dokaz: fotokopija sertifikata ISO 9001:2008.
8) Da ponuĊaĉ rapolaţe dovoljnim kadrovskim kapacitetom, odnosno – da ima u radnom
odnosu i/ili angaţovanih po odgovarajućem ugovoru, sa vaţećim licencama odgovornog
projektanta I to:

minimalno dva zaposlena geodetske struke, od kojih najmanje 1 sa minimalno
geodetskom licencom drugog reda i odgovarajućom liĉnom licencom Inţenjerske
komore Srbije broj 372 i 471 (ili Ugovor o poslovno tehniĉkoj saradnji sa privrednim
društvom, drugim pravnim licem ili radnjom koji su registrovani kod nadleţnog organa
za tu vrstu radova i imaju najmanje dva zaposlena geodetske struke, od kojih
najmanje jednog zaposlenog sa minimalno geodetskom licencom drugog reda i
odgovarajućom licencom Inţenjerske komore ).
Za potrebe izrade elaborata o geotehniĉkim, hidrauliĉkim, hidrološkim i psamološkim
radovima i izvoĊenje radova potrebno je da ponuĊaĉ ima zaposlena lica u radnom odnosu
i/ili angaţovanih po odgovarajućem ugovoru sa vaţećim licencama odgovornog
projektanta/izvoĊaĉa i to:




Licenca 391 - Odgovorni projektant na izradi geotehniĉkih i inţenjersko geoloških
podloga - minimum jednog zaposlenog
Licenca 491 - Odgovorni izvoĊaĉ radova na izradi geotehniĉkih podloga - minimum
jednog zaposlenog
Licence 313 - Odgovorni projektant graĊevinskih objekata hidrogradnje - minimum jednog
zaposlenog
Licenca 314 - Odgovorni projektant hidrotehniĉkih objekata i instalacija vodovoda i
kanalizacije - minimum jednog zaposlenog
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 33 od 112
Dokaz: Izjava ponuĊaĉa data pod punom materijalnom i kriviĉnom odgovornošću (potpisana
i overena) kojom potvrĊuje da raspolaţe dovoljnim kadrovskim kapacitetom, odnosno da ima
struĉna lica koja su kod ponuĊaĉa zaposlena I/ili angaţovana na odreĊeno ili neodreĊeno
vreme, sa priloženim fotokopijama važećih licenci izdate od Inženjerske komore Srbije
I Republiĉkog geodetskog Zavoda u skladu sa Pravilnikom o licenci za rad geodetske
organizacije I geodetskoj licenci i „M“ obrascima za zaposlena lica (Obrazac Izjave o
dovoljnom kadrovskom kapacitetu ) i/ili kopija/e ugovora.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, ponuĊaĉ je duţan da za svakog ĉlana grupe
dostavi navedene dokaze da ispunjava uslove iz ĉlana 75. Stav 1. Taĉ. 1) do 4). Dodatne
uslove grupa ponuĊaĉa ispunjava zajedno.
Ukoliko ponuĊaĉ podnosi ponudu sa podizvoĊaĉem, ponuĊaĉ je duţan da za
podizvoĊaĉa dostavi dokaze da ispunjava uslove iz ĉlana 75. Stav 1. Taĉ. 1) do 4) Zakona.
Navedene dokaze o ispunjenosti uslova ponuĊaĉ moţe dostaviti u vidu neoverenih kopija, a
naruĉilac moţe pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traţi od ponuĊaĉa, ĉija je ponuda
na osnovu izveštaja za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original
ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.
Ako ponuĊaĉ u ostavljenom, primerenom roku koji ne moţe biti kraći od pet dana, ne dostavi
na uvid original ili overenu kopiju traţenih dokaza, naruĉilac će njegovu ponudu odbiti kao
neprihvatljivu.
PonuĊaĉi koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da
dostave dokaz iz ĉl. 75. St. 1. Taĉ. 1) Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji je
javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.
Naruĉilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrţi dokaz odreĊen
konkursnom dokumentacijom, ako ponuĊaĉ navede u ponudi internet stranicu na kojoj su
podaci koji su traţeni u okviru uslova javno dostupni.
Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuĊaĉ dostavlja kopiju
elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se ureĊuje
elektronski dokument, osim ukoliko podnosi elektronsku ponudu kada se dokaz dostavlja u
izvornom elektronskom obliku.
Ako se u drţavi u kojoj ponuĊaĉ ima sedište ne izdaju traţeni dokazi, ponuĊaĉ moţe, umesto
dokaza, priloţiti svoju pisanu izjavu, datu pod kriviĉnom i materijalnom odgovornošću
overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beleţnikom ili drugim nadleţnim
organom te drţave.
Ako ponuĊaĉ ima sedište u drugoj drţavi, naruĉilac moţe da proveri da li su dokumenti
kojima ponuĊaĉ dokazuje ispunjenost traţenih uslova izdati od strane nadleţnih organa te
drţave.
2) Dopunske napomene:
2.1. Dokaz iz taĉke 2., 3. i 4. ne moţe biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda, u
skladu sa Zakonom.
Dokaz iz taĉke 3. Ovog uputstva mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje
ponuda.
2.2. PonuĊaĉ je duţan da bez odlaganja pismeno obavesti naruĉioca o bilo kojoj promeni u
vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke,
odnosno zakljuĉenja ugovora, odnosno tokom vaţenja ugovora o javnoj nabavcii da je
dokumentuje na propisani naĉin.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 34 od 112
3. SPISAK USLOVA POTREBNIH ZA UĈEŠĆE I UPUSTVO KAKO
SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA za PARTIJU 1.
PONUĐAĈ:
NARUĈILAC:
NAZIV PONUĐAĈA:
JP TRANSNAFTA
ADRESA PONUĐAĈA:
26000 Panĉevo,
MATIĈNI BROJ:
UL. Zmaj Jovina
br. 1, Republika
Srbija
PIB:
104061151
PIB – broj:
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
NAZIV DOKUMENTA
Izvod iz Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadleţnog
Privrednog suda (za pravna lica i preduzetnike)
a) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda
b) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal
Višeg suda u Beogradu
c) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadleţne policijske uprave
MUP-a
Potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izreĉena mera zabrane
obavljanja delatnosti, ili potvrda Agencije za privredne registre da kod tog
organanije registrovano, da mu je kao privrednom društvu izreĉena mera
zabrane obavljanja delatnosti,koja je na snazi u vreme objave poziva za
podnošenje ponuda
a) Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede
b) Potvrda jedinice lokalne samouprave
Lice upisano u Registar ponuĊaĉa prilaţe dokaz o izvršenoj registraciji
Da ponuĊaĉ raspolaţe neophodnim poslovnim kapacitetom
Dokaz:Obrazac Potvrda za reference: Potvrda sa potpisom i peĉatom
ovlašćenog lica naruĉioca; za svaki realizovan posao posebna potvrda
Fotokopije sertifikata ISO 9001
Da ponuĊaĉ rapolaţe dovoljnim kadrovskim kapacitetom
Dokaz: Izjava ponuĊaĉa data pod punom materijalnom i kriviĉnom
odgovornošću (potpisana i overena) kojom potvrĊuje da raspolaţe dovoljnim
kadrovskim kapacitetom, odnosno da ima struĉna lica koja su kod ponuĊaĉa
zaposlena I/ili angaţovana na odreĊeno ili neodreĊeno vreme, sa priloženim
fotokopijama važećih licenci izdate od Inženjerske komore Srbije I
Republiĉkog geodetskog Zavoda u skladu sa Pravilnikom o licenci za rad
geodetske organizacije I geodetskoj licenci i „M“ obrascima za zaposlena
lica (Obrazac Izjave o dovoljnom kadrovskom kapacitetu ) i/ili kopija/e
ugovora
Obrazac PONUDE
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 35 od 112
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Podaci o ponuĊaĉu
IZJAVA ponuĊaĉa da će izvršenje nabavke delimiĉno poveriti podizvoĊaĉu i
podaci o podizvoĊaĉu
IZJAVA o podnošenju zajedniĉke ponude i podaci o ponuĊaĉu iz zajedniĉke
ponude
IZJAVA da u sluĉaju smanjenja koliĉine ostaju pri naznaĉenim jediniĉnim
cenama (na memorandumu ponuĊaĉa)
Model ugovora
Obrazac strukture cene
IZJAVA o nezavisnoj ponudi
Obrazac troškova pripreme ponude
Obrazac izjave u skladu sa ĉlanom 75 stav 2 Zakona
Garancija banke za ozbiljnost ponude (dostavlja se uz Ponudu).
Pismo o namerama banke za izdavanje bankarske garancije za dobro izvršenje
posla (dostavlja se uz Ponudu)
Mesto: …………………………
M.P.
Ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
Datum: …………………………
_______________________________
Svojeruĉni potpis ovlašćenog lica
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 36 od 112
4. USLOVI ZA UĈEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ĈL. 75. I 76. ZAKONA ZA
PARTIJU 2.
4.1. Pravo na uĉešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuĊaĉ koji ispunjava
obavezne usloveza uĉešćeu postupku javne nabavke definisane ĉl. 75. Zakona, i to:
1) Da je registrovan kod nadleţnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (ĉl. 75.
St. 1. Taĉ. 1) Zakona);
2) Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuĊivan za neko od kriviĉnih dela kao ĉlan
organizovane kriminalne grupe, da nije osuĊivan za kriviĉna dela protiv privrede, kriviĉna
dela protiv ţivotne sredine, kriviĉno delo primanja ili davanja mita, kriviĉno delo prevare (ĉl.
75. St. 1. Taĉ. 2) Zakona);
3) Da mu nije izreĉena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme
objavljivanja poziva za podnošenje ponude (ĉl. 75. St. 1. Taĉ. 3) Zakona);
4) Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne daţbine u skladu sa propisima
Republike Srbije ili strane drţave kada ima sedište na njenoj teritoriji (ĉl. 75. St. 1. Taĉ. 4)
Zakona);
5) PonuĊaĉ je duţan da pri sastavljanju ponude izriĉito navede da je poštovao obaveze koje
proizlaze iz vaţećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti ţivotne
sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine (ĉl. 75. St. 2. Zakona);
6) Da ponuĊaĉ raspolaţe neophodnim poslovnim kapacitetom, odnosno:
 da je u prethodnih pet kalendarskih godina (2009, 2010, 2011, 2012 i 2013.) imao
realizovane referentne poslove izvršenih geodetskih radova u oblasti infrastrukturnih
objekata (javni put, javna ţelezniĉka infrastruktura, elektroenergetski vod, naftovod,
produktovod, gasovod, objekat visinskog prevoza, linijska infrastruktura elektronskih
komunikacija vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i sl. koji moţe biti nadzemni ili
podzemni), a koje su predmet ove javne nabavke. Pod referentnim poslom
podrazumeva se uspešno izvršeno najmanje 5 usluga kao nosilac posla ili kao
podizvoĊaĉ ili u konzorcijumu.
7) Da ponuĊaĉ rapolaţe dovoljnim kadrovskim kapacitetom, odnosno – da ima u radnom
odnosu i/ili angaţovanih po odgovarajućem ugovoru, sa vaţećim licencama odgovornog
projektanta I to:
 Geodetska organizacija mora imati najmanje pet struĉnih lica geodetske struke,
od kojih najmanje dva sa geodetskom licencom prvog reda i odgovarajućom
liĉnom licencom Inţenjerske komore Srbije broj 372 i 471.
8) Da ponuĊaĉ raspolaţe neophodnim tehniĉkim kapacitetom, odnosno da:
 poseduje odgovarajuće merne instrumente i opremu, minimalno dve totalne
stanice i dva GPS ureĊaja;
 odgovarajući licencirani softver za obradu podataka
4.2. Ukoliko ponuĊaĉ podnosi ponudu sa podizvoĊaĉem, u skladu sa ĉlanom 80. Zakona,
podizvoĊaĉ mora da ispunjava obavezne uslove iz ĉlana 75. Stav 1. Taĉ. 1) do 4) Zakona, za
deo nabavke koji će ponuĊaĉ izvršiti preko podizvoĊaĉa.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 37 od 112
4.3.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, svaki ponuĊaĉ iz grupe ponuĊaĉa, mora da
ispuni obavezne uslove iz ĉlana 75. Stav 1. Taĉ. 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove
ispunjavaju zajedno.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 38 od 112
5. UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA
ZA PARTIJU 2.
Ispunjenost obaveznih uslova za uĉešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuĊaĉ
dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:
1) Uslov iz ĉl. 75. St. 1. Taĉ. 1) Zakona
-Dokaz: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadleţnog
Privrednog suda;
2) Uslov iz ĉl. 75. St. 1. Taĉ. 2) Zakona
-Dokaz:
Pravna lica:
1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na ĉijem podruĉju se
nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog
pravnog lica, kojim se potvrĊuje da pravno lice nije osuĊivano za kriviĉna dela protiv
privrede, kriviĉna dela protiv ţivotne sredine, kriviĉno delo primanja ili davanja mita, kriviĉno
delo prevare;
2) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u
Beogradu, kojim se potvrĊuje da pravno lice nije osuĊivano za neko od kriviĉnih dela
organizovanog kriminala;
3) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadleţne policijske uprave MUP-a, kojim
se potvrĊuje da zakonski zastupnik ponuĊaĉa nije osuĊivan za kriviĉna dela protiv privrede,
kriviĉna dela protiv ţivotne sredine, kriviĉno delo primanja ili davanja mita, kriviĉno delo
prevare i neko od kriviĉnih dela organizovanog kriminala (zahtev se moţe podneti prema
mestu roĊenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuĊaĉ ima više
zakonskih zastupnika duţan je da dostavi dokaz za svakog od njih.
Preduzetnici i fiziĉka lica:
Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadleţne policijske uprave MUP-a, kojim se
potvrĊuje da nije osuĊivan za neko od kriviĉnih dela kao ĉlan organizovane kriminalne grupe,
da nije osuĊivan za kriviĉna dela protiv privrede, kriviĉna dela protiv ţivotne sredine, kriviĉno
delo primanja ili davanja mita, kriviĉno delo prevare (zahtev se moţe podneti prema mestu
roĊenja ili prema mestu prebivališta).
Dokaz ne moţe biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;
3) Uslov iz ĉl. 75. St. 1. Taĉ. 3) Zakona –
Dokaz:
Pravna lica:
Potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izreĉena mera zabrane obavljanja
delatnosti, ili potvrda Agencije za privredne registre da kod tog organa nije registrovano, da
mu je kao privrednom društvu izreĉena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi
u vreme objave poziva za podnošenje ponuda; Preduzetnici:
Potvrda prekršajnog suda da mu nije izreĉena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili potvrda
Agencije za privredne registre da kod tog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom
subjektu izreĉena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave
poziva za podnošenje ponuda
Fiziĉka lica:
Potvrda prekršajnog suda da mu nije izreĉena mera zabrane obavljanja odreĊenih poslova.
Dokaz mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;
4) Uslov iz ĉl. 75. St. 1. Taĉ. 4) Zakona –
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 39 od 112
Dokaz:Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele
poreze i doprinose i uverenje nadleţne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po
osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu Agencije za privatizaciju da se ponuĊaĉ
nalazi u postupku privatizacije.
Obavezni uslovi
propisani ĉlanom 75.
stav 1. taĉ.1) do 4),
Zakona o javnim
nabavkama.:
Lice upisano u Registar ponuĊaĉa nije duţno da prilikom
podnošenja ponude, odnosno prijave dokazuje
ispunjenost obaveznih uslova za uĉešće u postupku javne
nabavke.
5) Uslov iz ĉlana ĉl. 75. St. 2. Zakona –
Dokaz: Potpisan o overen Obrazac izjave (Obrazac izjave, dat je u poglavlju XII).Izjava mora
da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuĊaĉa i overena peĉatom. Ukoliko ponudu
podnosi grupa ponuĊaĉa, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog
ponuĊaĉa iz grupe ponuĊaĉa i overena peĉatom.
Ispunjenost dodatnih uslova za uĉešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuĊaĉ
dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:
6) Uslov da ponuĊaĉ raspolaţe neophodnim poslovnim kapacitetom
Dokaz:
 Obrazac Potvrda za reference: Potvrda sa potpisom i peĉatom ovlašćenog lica
naruĉioca; za svaki realizovan posao posebna potvrda
8) Da ponuĊaĉ rapolaţe dovoljnim kadrovskim kapacitetom, odnosno – da ima u radnom
odnosu i/ili angaţovanih po odgovarajućem ugovoru, sa vaţećim licencama odgovornog
projektanta I to:
 Geodetska organizacija mora imati najmanje pet struĉnih lica geodetske struke,
od kojih najmanje dva sa geodetskom licencom prvog reda i odgovarajućom
liĉnom licencom Inţenjerske komore Srbije broj 372 i 471.
Dokaz: Izjava ponuĊaĉa data pod punom materijalnom i kriviĉnom odgovornošću (potpisana
i overena) kojom potvrĊuje da raspolaţe dovoljnim kadrovskim kapacitetom, odnosno da ima
struĉna lica koja su kod ponuĊaĉa zaposlena I/ili angaţovana na odreĊeno ili neodreĊeno
vreme, sa priloženim fotokopijama važećih licenci izdate od Inženjerske komore Srbije I
Republiĉkog geodetskog Zavoda u skladu sa Pravilnikom o licenci za rad geodetske
organizacije I geodetskoj licenci i „M“ obrascima za zaposlena lica (Obrazac Izjave o
dovoljnom kadrovskom kapacitetu ) i/ili kopija/e ugovora.
9) Da ponuĊaĉ raspolaţe neophodnim tehniĉkim kapacitetom, odnosno da:
 poseduje odgovarajuće merne instrumente i opremu, minimalno dve totalne
stanice i dva GPS ureĊaja;
 odgovarajući licencirani softver za obradu podataka
Dokaz:
 Overena izjava, na memorandumu preduzeća, o posedovanju neophodnih mernih
instrumenata I opreme za izvoĊenje predmetne usluge sa priloţenim spiskom
 Kopija ugovora o kupovini licenciranog softvera
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 40 od 112
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, ponuĊaĉ je duţan da za svakog ĉlana grupe
dostavi navedene dokaze da ispunjava uslove iz ĉlana 75. Stav 1. Taĉ. 1) do 4). Dodatne
uslove grupa ponuĊaĉa ispunjava zajedno.
Ukoliko ponuĊaĉ podnosi ponudu sa podizvoĊaĉem, ponuĊaĉ je duţan da za
podizvoĊaĉa dostavi dokaze da ispunjava uslove iz ĉlana 75. Stav 1. Taĉ. 1) do 4) Zakona.
Navedene dokaze o ispunjenosti uslova ponuĊaĉ moţe dostaviti u vidu neoverenih kopija, a
naruĉilac moţe pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traţi od ponuĊaĉa, ĉija je ponuda
na osnovu izveštaja za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original
ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.
Ako ponuĊaĉ u ostavljenom, primerenom roku koji ne moţe biti kraći od pet dana, ne dostavi
na uvid original ili overenu kopiju traţenih dokaza, naruĉilac će njegovu ponudu odbiti kao
neprihvatljivu.
PonuĊaĉi koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da
dostave dokaz iz ĉl. 75. St. 1. Taĉ. 1) Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji je
javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.
Naruĉilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrţi dokaz odreĊen
konkursnom dokumentacijom, ako ponuĊaĉ navede u ponudi internet stranicu na kojoj su
podaci koji su traţeni u okviru uslova javno dostupni.
Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuĊaĉ dostavlja kopiju
elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se ureĊuje
elektronski dokument, osim ukoliko podnosi elektronsku ponudu kada se dokaz dostavlja u
izvornom elektronskom obliku.
Ako se u drţavi u kojoj ponuĊaĉ ima sedište ne izdaju traţeni dokazi, ponuĊaĉ moţe, umesto
dokaza, priloţiti svoju pisanu izjavu, datu pod kriviĉnom i materijalnom odgovornošću
overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beleţnikom ili drugim nadleţnim
organom te drţave.
Ako ponuĊaĉ ima sedište u drugoj drţavi, naruĉilac moţe da proveri da li su dokumenti
kojima ponuĊaĉ dokazuje ispunjenost traţenih uslova izdati od strane nadleţnih organa te
drţave.
2) Dopunske napomene:
2.1. Dokaz iz taĉke 2., 3. i 4. ne moţe biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda, u
skladu sa Zakonom.
Dokaz iz taĉke 3. Ovog uputstva mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje
ponuda.
2.2. PonuĊaĉ je duţan da bez odlaganja pismeno obavesti naruĉioca o bilo kojoj promeni u
vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke,
odnosno zakljuĉenja ugovora, odnosno tokom vaţenja ugovora o javnoj nabavcii da je
dokumentuje na propisani naĉin.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 41 od 112
6. SPISAK USLOVA POTREBNIH ZA UĈEŠĆE I UPUSTVO KAKO
SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA za PARTIJU 2.
PONUĐAĈ:
NARUĈILAC:
NAZIV PONUĐAĈA:
JP TRANSNAFTA
ADRESA PONUĐAĈA:
26000 Panĉevo,
MATIĈNI BROJ:
UL. Zmaj Jovina
br. 1, Republika
Srbija
PIB:
104061151
PIB – broj:
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
NAZIV DOKUMENTA
Izvod iz Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadleţnog
Privrednog suda (za pravna lica i preduzetnike)
a) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda
b) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal
Višeg suda u Beogradu
c) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadleţne policijske uprave
MUP-a
Potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izreĉena mera zabrane
obavljanja delatnosti, ili potvrda Agencije za privredne registre da kod tog
organanije registrovano, da mu je kao privrednom društvu izreĉena mera
zabrane obavljanja delatnosti,koja je na snazi u vreme objave poziva za
podnošenje ponuda
a) Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede
b) Potvrda jedinice lokalne samouprave
Lice upisano u Registar ponuĊaĉa prilaţe dokaz o izvršenoj registraciji
Uslov da ponuĊaĉ raspolaţe neophodnim poslovnim kapacitetom
Dokaz:
 Obrazac Potvrda za reference: Potvrda sa potpisom i peĉatom
ovlašćenog lica naruĉioca; za svaki realizovan posao posebna potvrda
Da ponuĊaĉ rapolaţe dovoljnim kadrovskim kapacitetom
Dokaz: Izjava ponuĊaĉa data pod punom materijalnom i kriviĉnom
odgovornošću (potpisana i overena) kojom potvrĊuje da raspolaţe dovoljnim
kadrovskim kapacitetom, odnosno da ima struĉna lica koja su kod ponuĊaĉa
zaposlena I/ili angaţovana na odreĊeno ili neodreĊeno vreme, sa priloženim
fotokopijama važećih licenci izdate od Inženjerske komore Srbije I
Republiĉkog geodetskog Zavoda u skladu sa Pravilnikom o licenci za rad
geodetske organizacije I geodetskoj licenci i „M“ obrascima za zaposlena
lica (Obrazac Izjave o dovoljnom kadrovskom kapacitetu ) i/ili kopija/e
ugovora.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 42 od 112
Da ponuĊaĉ raspolaţe neophodnim tehniĉkim kapacitetom, odnosno da:
Dokaz:


7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Overena izjava, na memorandumu preduzeća, o posedovanju
neophodnih mernih instrumenata I opreme za izvoĊenje predmetne
usluge sa priloţenim spiskom
Kopija ugovora o kupovini licenciranog softvera
Obrazac PONUDE
IZJAVA da u sluĉaju smanjenja koliĉine ostaju pri naznaĉenim jediniĉnim
cenama (na memorandumu ponuĊaĉa).
Podaci o ponuĊaĉu
IZJAVA ponuĊaĉa da će izvršenje nabavke delimiĉno poveriti podizvoĊaĉu i
podaci o podizvoĊaĉu
IZJAVA o podnošenju zajedniĉke ponude i podaci o ponuĊaĉu iz zajedniĉke
ponude
Model ugovora
Obrazac strukture cene
IZJAVA o nezavisnoj ponudi
Obrazac troškova pripreme ponude
Obrazac izjave u skladu sa ĉlanom 75 stav 2 Zakona
Izjava, overena od strane naruĉioca da je upoznat sa sadrţajem Idejnog
projekta i Elaborata geodetskih podloga i obimom usluge koju nudi
Garancija banke za ozbiljnost ponude (dostavlja se uz Ponudu).
Pismo o namerama banke za izdavanje bankarske garancije za dobro izvršenje
posla.
Mesto: …………………………
M.P.
Ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
Datum: …………………………
_______________________________
Svojeruĉni potpis ovlašćenog lica
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 43 od 112
7. USLOVI ZA UĈEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ĈL. 75. I 76. ZAKONA ZA
PARTIJU 3.
4.1. Pravo na uĉešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuĊaĉ koji ispunjava
obavezne usloveza uĉešćeu postupku javne nabavke definisane ĉl. 75. Zakona, i to:
1) Da je registrovan kod nadleţnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (ĉl. 75.
St. 1. Taĉ. 1) Zakona);
2) Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuĊivan za neko od kriviĉnih dela kao ĉlan
organizovane kriminalne grupe, da nije osuĊivan za kriviĉna dela protiv privrede, kriviĉna
dela protiv ţivotne sredine, kriviĉno delo primanja ili davanja mita, kriviĉno delo prevare (ĉl.
75. St. 1. Taĉ. 2) Zakona);
3) Da mu nije izreĉena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme
objavljivanja poziva za podnošenje ponude (ĉl. 75. St. 1. Taĉ. 3) Zakona);
4) Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne daţbine u skladu sa propisima
Republike Srbije ili strane drţave kada ima sedište na njenoj teritoriji (ĉl. 75. St. 1. Taĉ. 4)
Zakona);
5) PonuĊaĉ je duţan da pri sastavljanju ponude izriĉito navede da je poštovao obaveze koje
proizlaze iz vaţećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti ţivotne
sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine (ĉl. 75. St. 2. Zakona);
6) PonuĊaĉ mora da poseduje vaţeću odgovarajuću licencu:
-
P030E4 – projekti upravljanja elektromotornim pogonima – automatika, merenje i
regulacija
-
P031M1 – projekti termotehniĉkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za
objekte za preradu nafte i gasa.
-
P032M1 – projekti termotehniĉkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija.
-
P031T1 – projekti tehnoloških procesa za objekte za preradu nafte i gasa.
-
P032T1 – projekti tehnoloških procesa.
7) Da ponuĊaĉ raspolaţe neophodnim poslovnim kapacitetom, odnosno:
 da je u prethodnih pet kalendarskih godina (2009, 2010, 2011, 2012 i 2013.) imao
realizovane referentne poslove-izrada tehniĉke dokumentacije
projekata
meĊunarodnih i magistralnih produktovoda, gasovoda i naftovoda, izuzimajući
razvodne gasovode nazivnog natpritidka do 16 bar, a koje su predmet ove javne
nabavke. Pod referentnim poslom podrazumeva se uspešno izvršena najmanje 1
usluga kao nosilac posla ili kao podizvoĊaĉ ili u konzorcijumu.
 Da ima vaţeći sertifikat za standard za sisteme menadţmenta kvalitetom ISO
9001:2008 iz oblasti projektovanja.
8) Da ponuĊaĉ rapolaţe dovoljnim kadrovskim kapacitetom, odnosno – da ima u radnom
odnosu i/ili angaţovanih po odgovarajućem ugovoru, sa vaţećim licencama odgovornog
projektanta I to:
-
2 dipl. inţenjera elektrotehnike sa licencom odgovornog projektanta broj 352;
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 44 od 112
-
2 dipl. inţenjera elektrotehnike sa licencom odgovornog projektanta broj 350;
2 dipl. graĊevinska inţenjera sa licencom odgovornog projektanta broj 310;
2 dipl. mašinska inţenjera sa licencom odgovornog projektanta broj 330;
2 dipl. inţenjera tehnologije sa licencom odgovornog projektanta broj 371;
1 dipl. inţenjer tehniĉke struke sa Uverenjem MUP-a o poloţenom struĉnom ispitu za
dobijanje licence za izradu glavnog projekta zaštite od poţara i Uverenjem MUP-a o
poloţenom struĉnom ispitu za dobijanje licence za projektovanje i izvoĊenje posebnih
sistema i mera zaštite od poţara kojom su obuhvaćene:
a. Izrada projekta stabilnih sistema za dojavu poţara i izvoĊenje ovih sistema;
b. Izrada analiza o zonama opasnosti i odreĊivanje ovih zona na mestima koja su
ugroţena od nastanka eksplozivnih smeša zapaljivih gasova, para zapaljavih
teĉnosti i eksplozivnih prašina i eksplozivnih materija;
c. Projektovanje i izvoĊenje elektriĉnih instalacija i ureĊaja za prostore ugroţene
eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapljavih teĉnosti i
eksplozivnim parašinama ) i eksplozivima;
d. Izrada projekata stabilnih sistema za gašenje poţara i izvoĊenje ovih sistema
e. Izrada projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para i
izvoĊenje ovih sistema.
Napomena: IzvoĊaĉ može da ima i potpisan Ugovor o poslovno-tehniĉkoj
saradnji sa preduzećem koje ima zaposlenog sa traženim Uverenjima MUP-a o
položenim struĉnim ispitima.
4.2. Ukoliko ponuĊaĉ podnosi ponudu sa podizvoĊaĉem, u skladu sa ĉlanom 80. Zakona,
podizvoĊaĉ mora da ispunjava obavezne uslove iz ĉlana 75. Stav 1. Taĉ. 1) do 4) Zakona, za
deo nabavke koji će ponuĊaĉ izvršiti preko podizvoĊaĉa.
7.3.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, svaki ponuĊaĉ iz grupe ponuĊaĉa, mora da
ispuni obavezne uslove iz ĉlana 75. Stav 1. Taĉ. 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove
ispunjavaju zajedno.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 45 od 112
8. UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA
ZA PARTIJU 3.
Ispunjenost obaveznih uslova za uĉešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuĊaĉ
dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:
1) Uslov iz ĉl. 75. St. 1. Taĉ. 1) Zakona
-Dokaz: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadleţnog
Privrednog suda;
2) Uslov iz ĉl. 75. St. 1. Taĉ. 2) Zakona
-Dokaz:
Pravna lica:
1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na ĉijem podruĉju se
nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog
pravnog lica, kojim se potvrĊuje da pravno lice nije osuĊivano za kriviĉna dela protiv
privrede, kriviĉna dela protiv ţivotne sredine, kriviĉno delo primanja ili davanja mita, kriviĉno
delo prevare;
2) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u
Beogradu, kojim se potvrĊuje da pravno lice nije osuĊivano za neko od kriviĉnih dela
organizovanog kriminala;
3) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadleţne policijske uprave MUP-a, kojim
se potvrĊuje da zakonski zastupnik ponuĊaĉa nije osuĊivan za kriviĉna dela protiv privrede,
kriviĉna dela protiv ţivotne sredine, kriviĉno delo primanja ili davanja mita, kriviĉno delo
prevare i neko od kriviĉnih dela organizovanog kriminala (zahtev se moţe podneti prema
mestu roĊenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuĊaĉ ima više
zakonskih zastupnika duţan je da dostavi dokaz za svakog od njih.
Preduzetnici i fiziĉka lica:
Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadleţne policijske uprave MUP-a, kojim se
potvrĊuje da nije osuĊivan za neko od kriviĉnih dela kao ĉlan organizovane kriminalne grupe,
da nije osuĊivan za kriviĉna dela protiv privrede, kriviĉna dela protiv ţivotne sredine, kriviĉno
delo primanja ili davanja mita, kriviĉno delo prevare (zahtev se moţe podneti prema mestu
roĊenja ili prema mestu prebivališta).
Dokaz ne moţe biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;
3) Uslov iz ĉl. 75. St. 1. Taĉ. 3) Zakona –
Dokaz:
Pravna lica:
Potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izreĉena mera zabrane obavljanja
delatnosti, ili potvrda Agencije za privredne registre da kod tog organa nije registrovano, da
mu je kao privrednom društvu izreĉena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi
u vreme objave poziva za podnošenje ponuda; Preduzetnici:
Potvrda prekršajnog suda da mu nije izreĉena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili potvrda
Agencije za privredne registre da kod tog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom
subjektu izreĉena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave
poziva za podnošenje ponuda
Fiziĉka lica:
Potvrda prekršajnog suda da mu nije izreĉena mera zabrane obavljanja odreĊenih poslova.
Dokaz mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;
4) Uslov iz ĉl. 75. St. 1. Taĉ. 4) Zakona –
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 46 od 112
Dokaz:Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele
poreze i doprinose i uverenje nadleţne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po
osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu Agencije za privatizaciju da se ponuĊaĉ
nalazi u postupku privatizacije.
Obavezni uslovi
propisani ĉlanom 75.
stav 1. taĉ.1) do 4),
Zakona o javnim
nabavkama.:
Lice upisano u Registar ponuĊaĉa nije duţno da prilikom
podnošenja ponude, odnosno prijave dokazuje
ispunjenost obaveznih uslova za uĉešće u postupku javne
nabavke.
5) Uslov iz ĉlana ĉl. 75. St. 2. Zakona –
Dokaz: Potpisan o overen Obrazac izjave (Obrazac izjave, dat je u poglavlju XII).Izjava mora
da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuĊaĉa i overena peĉatom. Ukoliko ponudu
podnosi grupa ponuĊaĉa, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog
ponuĊaĉa iz grupe ponuĊaĉa i overena peĉatom.
Ispunjenost dodatnih uslova za uĉešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuĊaĉ
dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:
6) Uslov da ponuĊaĉ raspolaţe neophodnim poslovnim kapacitetom
Dokaz:
 Obrazac Potvrda za reference: Potvrda sa potpisom i peĉatom ovlašćenog lica
naruĉioca; za svaki realizovan posao posebna potvrda
 Fotokopija sertifikata ISO 9001:2008 iz oblasti projektovanja
8) Da ponuĊaĉ rapolaţe dovoljnim kadrovskim kapacitetom, odnosno – da ima u radnom
odnosu i/ili angaţovanih po odgovarajućem ugovoru, sa vaţećim licencama odgovornog
projektanta I to:
-
2 dipl. inţenjera elektrotehnike sa licencom odgovornog projektanta broj 352;
2 dipl. inţenjera elektrotehnike sa licencom odgovornog projektanta broj 350;
2 dipl. graĊevinska inţenjera sa licencom odgovornog projektanta broj 310;
2 dipl. mašinska inţenjera sa licencom odgovornog projektanta broj 330;
2 dipl. inţenjera tehnologije sa licencom odgovornog projektanta broj 371;
1 dipl. inţenjer tehniĉke struke sa Uverenjem MUP-a o poloţenom struĉnom ispitu za
dobijanje licence za izradu glavnog projekta zaštite od poţara i Uverenjem MUP-a o
poloţenom struĉnom ispitu za dobijanje licence za projektovanje i izvoĊenje posebnih
sistema i mera zaštite od poţara kojom su obuhvaćene:
f. Izrada projekta stabilnih sistema za dojavu poţara i izvoĊenje ovih sistema;
g. Izrada analiza o zonama opasnosti i odreĊivanje ovih zona na mestima koja su
ugroţena od nastanka eksplozivnih smeša zapaljivih gasova, para zapaljavih
teĉnosti i eksplozivnih prašina i eksplozivnih materija;
h. Projektovanje i izvoĊenje elektriĉnih instalacija i ureĊaja za prostore ugroţene
eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapljavih teĉnosti i
eksplozivnim parašinama ) i eksplozivima;
i. Izrada projekata stabilnih sistema za gašenje poţara i izvoĊenje ovih sistema
j. Izrada projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para i
izvoĊenje ovih sistema.
Napomena: IzvoĊaĉ može da ima i potpisan Ugovor o poslovno-tehniĉkoj
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 47 od 112
saradnji sa preduzećem koje ima zaposlenog sa traženim Uverenjima MUP-a o
položenim struĉnim ispitima.
Dokaz: Izjava ponuĊaĉa data pod punom materijalnom i kriviĉnom odgovornošću (potpisana
i overena) kojom potvrĊuje da raspolaţe dovoljnim kadrovskim kapacitetom, odnosno da ima
struĉna lica koja su kod ponuĊaĉa zaposlena I/ili angaţovana na odreĊeno ili neodreĊeno
vreme, sa priloženim fotokopijama važećih licenci izdate od Inženjerske komore Srbije i „M“
obrascima za zaposlena lica (Obrazac Izjave o dovoljnom kadrovskom kapacitetu ) i/ili
kopija/e ugovora.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, ponuĊaĉ je duţan da za svakog ĉlana grupe
dostavi navedene dokaze da ispunjava uslove iz ĉlana 75. Stav 1. Taĉ. 1) do 4). Dodatne
uslove grupa ponuĊaĉa ispunjava zajedno.
Ukoliko ponuĊaĉ podnosi ponudu sa podizvoĊaĉem, ponuĊaĉ je duţan da za
podizvoĊaĉa dostavi dokaze da ispunjava uslove iz ĉlana 75. Stav 1. Taĉ. 1) do 4) Zakona.
Navedene dokaze o ispunjenosti uslova ponuĊaĉ moţe dostaviti u vidu neoverenih kopija, a
naruĉilac moţe pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traţi od ponuĊaĉa, ĉija je ponuda
na osnovu izveštaja za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original
ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.
Ako ponuĊaĉ u ostavljenom, primerenom roku koji ne moţe biti kraći od pet dana, ne dostavi
na uvid original ili overenu kopiju traţenih dokaza, naruĉilac će njegovu ponudu odbiti kao
neprihvatljivu.
PonuĊaĉi koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da
dostave dokaz iz ĉl. 75. St. 1. Taĉ. 1) Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji je
javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.
Naruĉilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrţi dokaz odreĊen
konkursnom dokumentacijom, ako ponuĊaĉ navede u ponudi internet stranicu na kojoj su
podaci koji su traţeni u okviru uslova javno dostupni.
Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuĊaĉ dostavlja kopiju
elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se ureĊuje
elektronski dokument, osim ukoliko podnosi elektronsku ponudu kada se dokaz dostavlja u
izvornom elektronskom obliku.
Ako se u drţavi u kojoj ponuĊaĉ ima sedište ne izdaju traţeni dokazi, ponuĊaĉ moţe, umesto
dokaza, priloţiti svoju pisanu izjavu, datu pod kriviĉnom i materijalnom odgovornošću
overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beleţnikom ili drugim nadleţnim
organom te drţave.
Ako ponuĊaĉ ima sedište u drugoj drţavi, naruĉilac moţe da proveri da li su dokumenti
kojima ponuĊaĉ dokazuje ispunjenost traţenih uslova izdati od strane nadleţnih organa te
drţave.
2) Dopunske napomene:
2.1. Dokaz iz taĉke 2., 3. i 4. ne moţe biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda, u
skladu sa Zakonom.
Dokaz iz taĉke 3. Ovog uputstva mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje
ponuda.
2.2. PonuĊaĉ je duţan da bez odlaganja pismeno obavesti naruĉioca o bilo kojoj promeni u
vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke,
odnosno zakljuĉenja ugovora, odnosno tokom vaţenja ugovora o javnoj nabavcii da je
dokumentuje na propisani naĉin.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 48 od 112
9. SPISAK USLOVA POTREBNIH ZA UĈEŠĆE I UPUSTVO KAKO
SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA za PARTIJU 3
PONUĐAĈ:
NARUĈILAC:
NAZIV PONUĐAĈA:
JP TRANSNAFTA
ADRESA PONUĐAĈA:
26000 Panĉevo,
MATIĈNI BROJ:
UL. Zmaj Jovina
br. 1, Republika
Srbija
PIB:
104061151
PIB – broj:
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
NAZIV DOKUMENTA
Izvod iz Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadleţnog
Privrednog suda (za pravna lica i preduzetnike)
a) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda
b) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal
Višeg suda u Beogradu
c) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadleţne policijske uprave
MUP-a
Potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izreĉena mera zabrane
obavljanja delatnosti, ili potvrda Agencije za privredne registre da kod tog
organanije registrovano, da mu je kao privrednom društvu izreĉena mera
zabrane obavljanja delatnosti,koja je na snazi u vreme objave poziva za
podnošenje ponuda
a) Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede
b) Potvrda jedinice lokalne samouprave
Lice upisano u Registar ponuĊaĉa prilaţe dokaz o izvršenoj registraciji
Uslov da ponuĊaĉ raspolaţe neophodnim poslovnim kapacitetom
Dokaz:
 Obrazac Potvrda za reference: Potvrda sa potpisom i peĉatom
ovlašćenog lica naruĉioca; za svaki realizovan posao posebna potvrda
 Fotokopija sertifikata ISO 9001:2008 za oblast projektovanja.
Da ponuĊaĉ rapolaţe dovoljnim kadrovskim kapacitetom, odnosno – da ima u
radnom odnosu i/ili angaţovanih po odgovarajućem ugovoru, sa vaţećim
licencama odgovornog projektanta I to:
Dokaz: Izjava ponuĊaĉa data pod punom materijalnom i kriviĉnom
odgovornošću (potpisana i overena) kojom potvrĊuje da raspolaţe dovoljnim
kadrovskim kapacitetom, odnosno da ima struĉna lica koja su kod ponuĊaĉa
zaposlena I/ili angaţovana na odreĊeno ili neodreĊeno vreme, sa priloženim
fotokopijama važećih licenci izdate od Inženjerske komore Srbije i „M“
obrascima za zaposlena lica (Obrazac Izjave o dovoljnom kadrovskom
kapacitetu ) i/ili kopija/e ugovora.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 49 od 112
7.
8.
9.
10.
11.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Obrazac PONUDE
IZJAVA da u sluĉaju smanjenja koliĉine ostaju pri naznaĉenim jediniĉnim
cenama(na memorandumu ponuĊaĉa).
Podaci o ponuĊaĉu
IZJAVA ponuĊaĉa da će izvršenje nabavke delimiĉno poveriti podizvoĊaĉu i
podaci o podizvoĊaĉu
IZJAVA o podnošenju zajedniĉke ponude i podaci o ponuĊaĉu iz zajedniĉke
ponude
Model ugovora
Obrazac strukture cene
IZJAVA o nezavisnoj ponudi
Obrazac troškova pripreme ponude
Obrazac izjave u skladu sa ĉlanom 75 stav 2 Zakona
Izjava, overena od strane naruĉioca da je upoznat sa sadrţajem Idejnog
projekta i Elaborata geodetskih podloga i obimom usluge koju nudi
Garancija banke za ozbiljnost ponude (dostavlja se uz Ponudu).
Pismo o namerama banke za izdavanje bankarske garancije za dobro izvršenje
posla.
Mesto: …………………………
M.P.
Ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
Datum: …………………………
_______________________________
Svojeruĉni potpis ovlašćenog lica
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 50 od 112
NAPOMENE:
1. Ukoliko se ponuda podnosi sa podizvoĊaĉem:
PonuĊaĉ je duţan da za podizvoĊaĉe dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz ĉlana 75. stav
1. taĉke 1) do 4) ZJN na naĉin odreĊen ĉlanom 77. ovog zakona i konkursnom
dokumentacijom (Poglavlje IV, taĉke 1-4).
U pogledu ispunjenosti dodatnih uslova iz ĉlana 76. ZJN i iz konkursne dokumentacije,
ponuĊaĉ mora samostalno ispunjavati uslove u pogledu finansijskog kapaciteta iz ĉega sledi
da za taĉku 6. Poglavlja IV. ponuĊaĉ ne dostavlja dokaze za podizvoĊaĉe.
2. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa:
Svaki ponuĊaĉ iz grupe ponuĊaĉa mora da ispuni uslove iz ĉlana 75. stav 1. taĉke 1) do 4)
ZJN, što dokazuje dostavljanjem dokaza iz ĉlana 77. ZJN i konkursnom dokumentacijom
(Poglavlje IV, taĉke 1-4).
 Dokazi o ispunjenosti uslova iz ĉlana 75. ZJN mogu se dostavljati u neoverenim
kopijama.
 Ako podneta ponuda bude ocenjena kao prihvatljiva Naruĉilac moţe zahtevati od
ponuĊaĉa da u roku od pet dana od dana prijema pismenog poziva Naruĉioca,
dostavi na uvid original ili overenu kopiju dokaza o ispunjenosti uslova iz ĉlana 75.
ZJN (Poglavlje IV . od taĉke 1. do 4.)
 Ukoliko ponuĊaĉ u ostavljenom roku ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju
traţenih dokaza, njegova ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva;
 Dokaz, potvrda nadleţnog organa kojom ponuĊaĉ dokazuje da mu nije izreĉena
mera zabrane obavljanja delatnosti, mora biti izdata posle dana objavljivanja poziva
na Portalu sluţbenih glasila Republike Srbije i baza propisa, Portalu javnih nabavki i
na internet stranici naruĉioca ;
 Dokazi navedeni u ovom Poglavlju od rednog broja 2 do 4, ne mogu biti stariji od dva
meseca pre otvaranja ponuda.
 Ako ponuĊaĉ ima sedište u drugoj drţavi, naruĉilac moţe da proveri da li su
dokumenti kojima ponuĊaĉ dokazuje ispunjenost traţenih uslova izdati od strane
nadleţnih organa te drţave, u skladu sa ĉlanom 79. stav 7. ZJN.
 Ako se u drţavi u kojoj ponuĊaĉ ima sedište ne izdaju dokazi iz ĉlana 77. ZJN,
ponuĊaĉ moţe umesto dokaza, priloţiti svoju pisanu izjavu datu pod kriviĉnom i
materijalnom odgovornošću, overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim
beleţnikom ili drugim nadleţnim organom te drţave.
 Ukoliko ima zahtevanih dokaza koji su javno dostupni na internet stranicama
nadleţnih organa ponuĊaĉ treba da navede internet stranicu na kojoj su traţeni
podaci javno dostupni.
 PonuĊaĉ je duţan da bez odlaganja, pismeno obavesti JP Transnaftu o bilo kojoj
promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do
donošenja odluke, odnosno zakljuĉenja ugovora, odnosno tokom vaţenja ugovora i
da je dokumentuje na propisani naĉin.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 51 od 112
V. UPUTSTVO PONUĐAĈIMA KAKO DA SAĈINE PONUDU
1. NAĈIN NA KOJI PONUDA MORA BITI SAĈINJENA.
PonuĊaĉ moţe podneti ponudu za sve partije ili pojedinaĉno za partije za koje se opredeli,
sa naznakom javne nabavke i partije na koju se odnosi.
Ponudu treba odštampati ili ĉitko napisati i istu treba da potpiše i peĉatira ponuĊaĉ, na
originalnim obrascima i modelu ugovora.
PonuĊaĉ dostavlja podnudu, u pisanom obliku. Ako ponuĊaĉ dostavi više ponuda, sve
ponude tog ponuĊaĉa biće odbijene kao neispravne.
Ponudu moţe podneti ponuĊaĉ koji nastupa samostalno, ponuĊaĉ koji nastupa sa
podizvoĊaĉima i grupa ponuĊaĉa koja podnosi zajedniĉku ponudu.
PonuĊaĉ moţe da podnese samo jednu ponudu. PonuĊaĉ koji je samostalno podneo ponudu
ne moţe istovremeno da uĉestvuje u zajedniĉkoj ponudi ili kao podizvoĊaĉ.
Ako ponuĊaĉ u ponudi navede da će delimiĉno izvršenje nabavke poveriti podizvoĊaĉu,
duţan je da navede naziv ponuĊaĉa, a ukoliko ugovor izmeĊu naruĉioca i ponuĊaĉa bude
zakljuĉen, taj podizvoĊaĉ će biti naveden u ugovoru.
Sastavni deo zajedniĉke ponude je sporazum kojim se ponuĊaĉi iz grupe meĊusobno i
prema naruĉiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrţi podatke
propisane ĉl.81.st.4. Zakona.
2. JEZIK PONUDE
Ponuda i svi dokumenti kao i prepiska vezana za ponudu koju razmenjuju ponuĊaĉ i
naruĉilac treba da bude na sprskom jeziku.
3. NAĈIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAĈINJENA
PonuĊaĉ ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu
na naĉin da se prilikom otvaranja ponuda moţe sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.
Na poleĊini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuĊaĉa.
U sluĉaju da ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, na koverti je potrebno naznaĉiti da se radi o
grupi ponuĊaĉa i navesti nazive i adresu svih uĉesnika u zajedniĉkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: JP Transnafta, 11000 Beograd, ul. Bjelanovićeva br. 2, sa
naznakom:
,,Ponuda broj JN-75-OP-2014, za javnu nabavku usluge: Izrada Glavnog
projekta sistema produktovoda kroz Srbiju za deonicu Panĉevo
Smederevo (I faza I objekta)
- NE OTVARATI
( PARTIJA 1 ili PARTIJA 2 ili PARTIJA 3 )(potrebno zaokruţiti)
Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naruĉioca do 03.02. 2015.
god. do 09:30 ĉasova.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 52 od 112
4. PARTIJE
Javna nabavka je oblikovana po partijama.
Partija 1.
Izrada podloga za Glavni projekat prelaza produktovoda preko reke
Dunav kod Smedereva
71242000 – izrada projekata, nacrta i procena troškova
Partija 2.
Izrada geodetskih podloga za potrebe izrade Glavnog projekta
sistema produktovoda kroz Srbiju za deonicu Panĉevo-Smederevo
(I faza I objekta)
71242000 – izrada projekata, nacrta i procena troškova
Partija 3.
Izrada Glavnog projekta sistema produktovoda kroz Srbiju za
deonicu Panĉevo-Smederevo
(I faza I objekta)
71242000 – izrada projekata, nacrta i procena troškova
PonuĊaĉ moţe da podnese ponudu za jednu, dve ili tri partije. Ponuda mora da obuhvati
najmanje jednu celokupnu partiju.
PonuĊaĉ je duţan da u ponudi navede da li se ponuda odnosi na celokupnu nabavku ili
samo na odreĊene partije.
U sluĉaju da ponuĊaĉ podnese ponudu za dve ili više partija, ona mora biti podneta tako da
se moţe ocenjivati za svaku partiju posebno.
Dokazi iz ĉl. 75. i 76. Zakona, u sluĉaju da ponuĊaĉ podnese ponudu za dve ili više partija,
ne moraju biti dostavljeni za svaku partiju posebno, odnosno mogu biti dostavljeni u jednom
primerku za sve partije.
5. PONUDA MORA DA SADRŢI:
a) TEHNIĈKI OPIS I SPECIFIKACIJU (partije 1,2,3);
b) Navedene dokaze, kojima dokazuju da ispunjavaju uslove iz ĉlana 75 i 76 a u vezi sa
ĉlanom 77. Zakona o javnim nabavkama (partije 1,2,3);
c) OBRAZAC PONUDE, ispravno popunjen, potpisan i overen peĉatom (partije 1,2,3);
d) PODACI O PONUĐAĈU sa opštim podacima o ponuĊaĉu (partije 1,2,3);
e) PODACI O PODIZVOĐAĈU (partije 1,2,3);
f) ZAJEDNIĈKA PONUDA (partije 1,2,3);
g) MODEL UGOVORA– popunjen i overten peĉatom i potpisom (partije 1,2,3);
h) Obrazac strukture cene (partije 1,2,3)
i) Izjavu o nezavisnoj ponudi (partije 1,2,3);
j) Troškovi pripreme ponude (partije 1,2,3)
k) Izjava o kadrovskom kapacitetu (partije 1,2,3)
l) Izjava o tehniĉkom kapacitetu (partija 2)
m) Izjava, overena od strane naruĉioca da je upoznat sa sadrţajem Idejnog projekta i
Elaborata geodetskih podloga i obimom usluge koju nudi (partije 2 I 3)
n) Obrazac izjave o poštovanju obaveza iz ĉl. 75. st.2.zakona (partije 1,2,3)
o) Obrazac potvrda za reference (partije 1,2,3)
p) Sredstva finansujskog obezbeĊenja, garancija banke za ozbiljnodt ponude (partije
1,2,3)
q) Pismo o namerama banke za izdavanje bankarske garancije za dobro izvršenje posla
(partije 1,2,3)
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 53 od 112
kao i druge obrasce i dokaze zahtevane konkursnom dokumentacijom
6. NAĈIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE
U roku za podnošenje ponude ponuĊaĉ moţe da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na
naĉin koji je odreĊen za podnošenje ponude.
PonuĊaĉ je duţan da jasno naznaĉi koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta
naknadno dostavlja.
Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu:JP TRANSNAFTA 11000
Beograd, ul. Bjelanovićeva br.2., sa naznakom:
„Izmena ponude za javnu nabavku usluge: Izrada Glavnog projekta sistema
produktovoda kroz Srbiju za deonicu Panĉevo -Smederevo (I faza I objekta) –
PARTIJA1,2,3, JN-75-OP-2014- NE OTVARATI”
ili
„Dopuna ponude za javnu nabavku usluge: Izrada Glavnog projekta sistema
produktovoda kroz Srbiju za deonicu Panĉevo -Smederevo (I faza I objekta) –
PARTIJA1,2,3, JN-75-OP-2014- NE OTVARATI”
ili
„Opoziv ponude za javnu nabavku usluge: Izrada Glavnog projekta sistema
produktovoda kroz Srbiju za deonicu Panĉevo -Smederevo (I faza I objekta) –
PARTIJA1,2,3, JN-75-OP-2014- NE OTVARATI”
ili
„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku usluge: Izrada Glavnog projekta sistema
produktovoda kroz Srbiju za deonicu Panĉevo -Smederevo (I faza I objekta) –
PARTIJA1,2,3, JN-75-OP-2014- NE OTVARATI”.
Na poleĊini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuĊaĉa. U sluĉaju da ponudu podnosi
grupa ponuĊaĉa, na koverti je potrebno naznaĉiti da se radi o grupi ponuĊaĉa i navesti
nazive i adresu svih uĉesnika u zajedniĉkoj ponudi.
Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuĊaĉ ne moţe da povuĉe niti da menja svoju
ponudu.
Poţeljno je da svi dokumenti podneti u ponudi budu povezani trakom u celinu i zapeĉaćeni,
tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamenjivati pojedinaĉni listovi,
odnosno prilozi, a da se vidno ne oštete listovi ili peĉat.
7. PONUDA SA VARIJANTAMA
Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.
8. UĈESTVOVANJE U ZAJEDNIĈKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAĈ
PonuĊaĉ moţe da podnese samo jednu ponudu.
PonuĊaĉ koji je samostalno podneo ponudu ne moţe istovremeno da uĉestvuje u zajedniĉkoj
ponudi ili kao podizvoĊaĉ, niti isto lice moţe uĉestvovati u više zajedniĉkih ponuda.
U Obrascu ponude (poglavlje VI.), ponuĊaĉ navodi na koji naĉin podnosi ponudu, odnosno
da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedniĉku ponudu, ili podnosi ponudu sa
podizvoĊaĉem.
9. PONUDA SA PODIZVOĐAĈEM
Ukoliko ponuĊaĉ podnosi ponudu sa podizvoĊaĉem duţan je da u Obrascu ponude(poglavlje
VI.), i Obrascu – Podaci o podizvoĊaĉu (poglavlje VI.2.) navede da ponudu podnosi sa
podizvoĊaĉem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvoĊaĉu, a koji ne
moţe biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvoĊaĉa.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 54 od 112
PonuĊaĉ u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvoĊaĉa, ukoliko će delimiĉno
izvršenje nabavke poveriti podizvoĊaĉu.
Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zakljuĉen izmeĊu naruĉioca i ponuĊaĉa koji podnosi
ponudu sa podizvoĊaĉem, taj podizvoĊaĉ će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.
PonuĊaĉ je duţan da za podizvoĊaĉe dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni
u poglavlju IV. konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje
ispunjenost uslova .
PonuĊaĉ u potpunosti odgovara naruĉiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke,
odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvoĊaĉa.
PonuĊaĉ je duţan da naruĉiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvoĊaĉa, radi
utvrĊivanja ispunjenosti traţenih uslova.
10. ZAJEDNIĈKA PONUDA
Ponudu moţe podneti grupa ponuĊaĉa.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, sastavni deo zajedniĉke ponude mora biti Obrazac
– Zajedniĉka ponuda (poglavlje VI.2.), i sporazum kojim se ponuĊaĉi iz grupe meĊusobno i
prema naruĉiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrţi podatke iz
ĉlana 81. st.4. taĉ.1) do 6) Zakona i to podatke o:
 ĉlanu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će
zastupati grupu ponuĊaĉa pred naruĉiocem,
 ponuĊaĉu koji će u ime grupe ponuĊaĉa potpisati ugovor,
 ponuĊaĉu koji će u ime grupe ponuĊaĉa dati sredstvo obezbeĊenja,
 ponuĊaĉu koji će izdati raĉun,
 raĉunu na koji će biti izvršeno plaćanje,
 obavezama svakog od ponuĊaĉa iz grupe ponuĊaĉa za izvršenje ugovora.
Kao i da:
 Sporazum sadrţi podatke o ponuĊaĉu koji će u ime grupe potpisivati obrazce iz
konkursne dokumentacije.
Grupa ponuĊaĉa je duţna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u
poglavlju IV. konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost
uslova.
PonuĊaĉi iz grupe ponuĊaĉa odgovaraju neograniĉeno solidarno prema naruĉiocu.
Zadruga moţe podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za raĉun zadrugara ili zajedniĉku
ponudu u ime zadrugara.
Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o
javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.
Ako zadruga podnosi zajedniĉku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne
nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograniĉeno solidarno odgovaraju zadrugari.
11. VALUTA I ROK PLAĆANJA
Cena, odnosno ukupna vrednost usluge, koja je predmet javne nabavke, iskazuju se u
dinarima, bez PDV-a i sa PDV-om, s tim da cena obuhvata i sve troškove vezane za
izvršenje predmetne usluge s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza
na dodatu vrednost.
U toku vaţenja ugovora cena je fiksna i ne moţe se menjati ni po kojoj osnovi za ĉitavo
vreme trajanja Ugovora.
Ako je u ponudi iskazana neuobiĉajeno niska cena, Naruĉilac će postupiti u skladu sa ĉl. 92.
ZJN.
Porez (PDV), iskazati posebno.
PonuĊaĉu nije dozvoljeno da zahteva avans.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 55 od 112
Ponuda ponuĊaĉa koji ponudi avansno plaćanje kao i sve vidove plaćanja po privremenim
situacijama biće odbijene kao neprihvatljive.
Plaćanje će se vršiti uplatom na raĉun izabranog ponuĊaĉa u roku od minimum 10 a
maksimalno 45 dana od dana zapisniĉki konstatovanog izvršenja predmetne usluge i na
osnovu ispostavljenog raĉuna, koji mora biti sa navedenom vrstom i koliĉinom izvršene
usluge i svom pratećom dokumentacijom (uputstvo za upotrebu isl.).
Rok plaćanja mora biti definisan u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novĉanih
obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS‖ br. 119/2012), na osnovu
dokumenta koji ispostavlja ponuĊaĉ, a kojim je potvrĊena isporuka predmetnih dobara.
Rokove ponuĊaĉ treba precizno da odredi, navodeći taĉan broj dana i momenat od kada rok
poĉinje da teĉe.
Ne mogu se prihvatiti neprecizno odreĊeni rokovi (npr. odmah, po dogovoru, od-do,
sukcesivno i sl.). U sluĉaju da ponuĊaĉ neprecizno odredi rokove, ponuda će se smatrati
neprihvatljivom.
12. ZAHTEVI OD ZNAĈAJA ZA PRIHVATLJIVOST PONUDE
12.1. Za kvalitet izvršene usluge garantuje i odgovara PonuĊaĉ.
Ukoliko se prilikom prijema konstatuju nedostaci u pogledu kvaliteta izvršene usluge koja je
predmet ponude, ponuĊaĉ je obavezan da nedostatke otkloni odmah, a najkasnije u roku od
3 (tri) dana od dana prijema pismenog naloga Naruĉioca.
12.2. Zahtev u pogledu roka izvršenja predmetne usluge
Rok izvršenja predmetne usluge definisti u kalendarskim danima od dana zakljuĉenja
ugovora.
NAPOMENA: U sluĉaju neopravdanog prekoraĉenja roka, Izvršilac će platiti
Naruĉiocu na ime ugovorne kazne 0,5% (pola procenata) od ukupne ugovorene cene
za svaki dan zakašnjenja, ali ne više od 10% (deset procenata) od ukupno ugovorene
cene.
12.4. Zahtev u pogledu roka vaţenja ponude
Rok vaţenja ponude ne moţe biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.
U sluĉaju isteka roka vaţenja ponude, naruĉilac je duţan da u pisanom obliku zatraţi od
ponuĊaĉa produţenje roka vaţenja ponude.
PonuĊaĉ koji prihvati zahtev za produţenje roka vaţenja ponude na moţe menjati ponudu.
13. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA
PonuĊaĉ je duţan da dostavi sredstva finansijskog obezbeĊenja
13.1. Bankarska garancija za ozbiljnost ponude- PonuĊaĉ je duţan da uz ponudu podnese
bankarsku garanciju poslovne banke za ozbiljnost ponude na iznos od 3 % (tri procenata), od
vrednosti ponude bez uraĉunatog PDV-a, sa rokom vaţnosti od najmanje 45 dana od dana
otvaranja ponuda.
PonuĊaĉu ĉija se ponuda ne izabere kao najpovoljnija, bankarska garancija će se vratiti na
sopstveni zahtev, odmah po isteku roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava
ponuĊaĉa, nakon donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude.
13.2) Original izjave banke o spremnosti za izdavanje bankarske garancije da će dostaviti
bezuslovnu, na prvi poziv plativu, bez prava na prigovor garanciju banke za dobro
izvršenje posla na iznos od 10% bez uraĉunatog PDV-a, od ugovorene vrednosti
nabavke.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 56 od 112
Original izjave banke o spremnosti za izdavanje bankarske garancije za dobro izvršenje
posla, dostavlja se uz ponudu. Izjava mora biti bezuslovna, neopoziva i bez prava na
prigovor. Ponuda bez izjave (ili sa izjavom koja ne sadrţi traţene elemente) biće
odbijena kao NEPRIHVATLJIVA !
Bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla -Izabrani ponuĊaĉ se obavezuje da u roku
od 7 dana od dana zakljuĉenja ugovora, preda naruĉiocu bankarsku garanciju za dobro
izvršenje posla, koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska
garancija za dobro izvršenje posla izdaje se u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora
bez PDV-a, sa rokom vaţnosti koji je 30 (trideset) dana duţi od isteka roka za konaĉno
izvršenje predmetne usluge. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje
ugovorne obaveze, vaţnost bankarske garancije za dobro izvršenje posla mora da se
produţi. Naruĉilac će unovĉiti bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u sluĉaju da
ponuĊaĉ ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na naĉin predviĊen
ugovorom. Podneta bankarska garancija ne moţe da sadrţi dodatne uslove za isplatu, kraće
rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu nadleţnost za rešavanje sporova. PonuĊaĉ moţe
podneti garanciju strane banke samo ako je toj banci dodeljen kreditni rejting kome odgovara
najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni rang).
14. DODATNO OBEZBEĐENJE ISPUNJENJA UGOVORNIH OBAVEZA PONUĐAĈA
KOJI SE NALAZE NA SPISKU NEGATIVNIH REFERENCI
PonuĊaĉ koji se nalazi na spisku negativnih referenci koji vodi Uprava za javne nabavke, u
skladu sa ĉlanom 83. Zakona, a koji ima negativnu referencu za predmet nabavke koji nije
istovrstan predmetu ove javne nabavke, a ukoliko takvom ponuĊaĉu bude dodeljen ugovor,
duţan je da u trenutku zakljuĉenja ugovora preda naruĉiocu Bankarsku garanciju za dobro
izvršenje posla, koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska
garancija za dobro izvršenje posla izdaje se u visini od 15%, (umesto 10% iz taĉke 13.2.)
od ukupne vrednosti ugovora sa uraĉunatim PDV-om, sa rokom vaţnosti koji je 30 (trideset)
dana duţi od isteka roka za konaĉno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora
promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, vaţnost menice za dobro izvršenje posla
mora da se produţi.
15. PODACI O DRŢAVNOM ORGANU ILI ORGANIZACIJI, ODNOSNO ORGANU ILI
SLUŢBI TERITORIJALNE AUTONOMIJE ILI LOKALNE SAMOUPRAVE GDE SE
MOGU BLAGOVREMENO DOBITI ISPRAVNI PODACI O PORESKIM
OBAVEZAMA, ZAŠTITI ŢIVOTNE SREDINE, ZAŠTITI PRI ZAPOŠLJAVANJU,
USLOVIMA RADA I SL., A KOJI SU VEZANI ZA IZVRŠENJE UGOVORA O
JAVNOJ NABAVCI
Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstva finansija i
privrede.
Podaci o zaštiti ţivotne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu ţivotne sredine i u
Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite ţivotne sredine.
Podaci o zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu rada,
zapošljavanja i socijalne politike.
16. OTVARANJE PONUDA
Komisija za javne nabavke, otvara ponude (03.02.2015.godine u 10:00 ĉasova), u prisustvu
predstavnika ponuĊaĉa koji ţele da prisustvuju otvaranju ponuda.
Komisija za JN proverava da li ponuĊaĉ ispunjava zakonske uslove za uĉestvovanje u
postupku. Ukoliko ponuĊaĉ ne ispunjava zakonske uslove ili mu je dokumentacija nepotpuna
ta ponuda neće se uopšte uzimati u razmatranje.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 57 od 112
Ukoliko ponuĊaĉ ispunjava zakonske uslove i ako je dostavio kompletnu dokumentaciju
Komisija za JN saĉinjava Zapisnik sa otvaranja ponuda koji će sadrţati pregled ponuda,
spisak uĉesnika na otvaranju i pojedinosti sa otvaranja ponuda, koji potpisuju svi ĉlanovi
komisije kao i prisutni predstavnici ponuĊaĉa i svim uĉesnicima u postupku u roku od tri dana
od dana otvaranja ponuda dostaviće fotokopiju zapisnika sa otvaranja ponuda.
17. TAJNOST
PonuĊaĉ-izvoĊaĉ radova, ukljuĉujući i njihove podizvoĊaĉe, se obavezuju da podatke koje
dobiju od Naruĉioca ili do njih dodju tokom rada, ĉuvaju kao poslovnu tajnu i nakon
prestanka ugovornih obaveza, u skladu sa propisima Republike Srbije i opštim aktima
Naruĉioca, kao i da se pridrţavaju Zakona o zaštiti poslovne tajne (Sl.glasnik RS br. 72/11).
Podaci koji se tiĉu provera, objašnjenja, mišljenja i poreĊenja ponuda, kao i preporuke u vezi
sa dodelom ugovora se neće saopštavati ponuĊaĉima ni licima koja zvaniĉno nisu ukljuĉena
u postupak, dok se ne objavi ime izabranog ponuĊaĉa. Ukoliko uĉesnik u postupku na bilo
koji naĉin pokuša da utiĉe na komisiju za izbor izvoĊaĉa prilikom prouĉavanja ponuda ili
donolšenja odluke o izboru ponuĊaĉa, njegova ponuda biće automatski odbijena.
18. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA
Shodno ĉlanu 84.i 85. ZJN, kriterijum za ocenjivanje ponuda je EKONOMSKI
NAJPOVOLJNIJA PONUDA , sa sledećim elementima kriterijuma prikazanim u tabeli:
Tabela
1.
Kriterijum
PonuĊena cena
Ponder
70
2.
Rok završetka usluge
30
1. PONUĐENA CENA, (maksimum 70 pondera)
Pri bodovanju ove stavke primenjuje se matematiĉka metoda relativnog odnosa ukupne
cene i bodova, gde se ponudi sa najniţom cenom dodeljuje maksimalni broj pondera koji
iznosi 70 (sedamdeset), a svim ostalim ponudama broj bodova se izraĉunava prema
zakonitosti gde se cena ponude koja se boduje i minimalna cena nalaze u reciproĉnom
odnosu maksimalnog broja bodova i traţenog broja bodova za cenu koja se boduje.
Cx / Cmin = Bmax / Bx
 Bx = (Cmin / Cx) · Bmax
gde je:
 Cx
– cena ponude koja se boduje
 Cmin – minimalna cena;
 Bmax – maksimalni broj bodova koji iznosi 70;
 Bx – traţeni broj bodova za cenu koja se boduje.
Primer bodovanja:
Cx = 20 dinara,
Cmin = 16 dinara
Bmax = 70 pondera

Bx = (Cmin / Cx) · Bmax = (16 / 20) · 70 = 56 pondera
Dakle, ponuda sa cenom od 20 dinara dobija 56 pondera.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 58 od 112
2. ROK ZAVRŠETKA PREDMETNE USLUGE, ( maksimum 30 pondera)
Pri bodovanju ove stavke primenjuje se matematiĉka metoda relativnog odnosa roka
izvršenja i bodova, gde se ponudi sa najkrćim rokom dodeljuje maksimalni broj
bodova koji iznosi 30 (trideset), a svim ostalim ponudama broj bodova se izraĉunava
prema zakonitosti, da se rok isporuke koji se boduje i najkraći rok nalaze u
reciproĉnom odnosu maksimalnog broja bodova i traţenog broja bodova za rok koji
se boduje:
Rx / Rmin = Bmax / Bx
 Bx = (Rnajkraci / Rx ) · Bmax
gde je:




Rnajkraci
Rx
Bmax
Bx
– najkraći rok isporuke;
– rok koji se boduje;
-maksimalan broj bodova koji iznosi 30;
- traţeni broj bodova za rok koji se boduje.
NPR:
PonuĊeni rok završetka kompletne usluge, (koji se boduje) = 10 dana
Najkraći rok završetka kompletne usluge = 5 dana
Maksimalan broj pondera = 30
15 pondera = (5 : 10 ) x 30 .
 Ponuda sa ponuĊenih 10 dana roka za završetak kompletne
usluge, biće vrednovana sa 15 pondera.
NAPOMENA:

U sluĉaju da je ponuĊena cena identiĉna, naruĉilac kao najpovoljniju ponudu u smislu
ĉlana 84. stav 4. ZJN, bira ponudu onog ponuĊaĉa koji je ponudio najkraći rok rok završetka
kompletne usluge.

Ukoliko su ponuĊene identiĉne cene, identiĉni rokovi završetka kompletne usluge,
biće izabrana ponuda ponuĊaĉa koja je pre podnešena I uredno zavedena kod Naruĉioca
19. POJAŠNJENJE PONUDE
Komisija za javnu nabavku moţe, ukoliko ţeli, da zatraţi od ponuĊaĉa razjašnjenje ponude
ukoliko je to neophodno radi provere i poreĊenja ponuda. Takav zahtev i odgovor na njega
će biti dostavljen u pismenoj formi ili putem faksa, s tim da ne sme da se menja ili koriguje
cena ili sadrţaj ponude, osim ukoliko je potrebno korigovati aritmetiĉke greške koje otkrije
Sluţbenik za izbor prilikom prouĉavanja ponuda.
20. RAZLOZI ODBIJANJA PONUDA
Ponuda će biti odbijena ako je neblagovremena, neodgovarajuća ili neprihvatljiva.
1) Neblagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane naruĉioca po isteku roka
odreĊenog u pozivu za podnošenje ponude, odnosno nije predata naruĉiocu u roku
odreĊenom u pozivu. Sve neblagovremeno podnete ponude biće po okonĉanju postupka
otvaranja ponuda, vraćene neotvorene ponuĊaĉima, sa naznakom da su podnete
neblagovremeno.
2) Odgovarajuća ponuda je ponuda koja je blagovremena, ispravna i za koju je utvrĊeno da
potpuno ispunjava sve tehniĉke specifikacije.
3) Prihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremena, koju naruĉilac nije odbio zbog bitnih
nedostataka, koja je odgovarajuća, koja ne ograniĉava, niti uslovljava prava naruĉioca ili
obaveze ponuĊaĉa i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke.
21. PRAVO NARUĈIOCA DA PRIHVATI PONUDU ILI ODBIJE NEKU ILI SVE PONUDE
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 59 od 112
Naruĉilac zadrţava pravo da prihvati ili odbije bilo koju od ponuda i / ili da poništi ceo
postupak javne nabavke i da odbije sve ponude u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
Naruĉilac to moţe da uĉini u bilo koje vreme pre dodele ugovora sa obavezom da svoju
Odluku pismeno obrazloţi, posebno navodeći razloge za odbijanje.
22. POŠTOVANJE OBAVEZA KOJE PROIZILAZE IZ VAŢEĆIH PROPISA
PonuĊaĉ je duţan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod kriviĉnom i materijalnom
odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizilaze iz vaţećih propisa o zaštiti na
radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti ţivotne sredine, kao i da garantuje da je imalac
prava intelektualne svojine (Obrazac izjave iz poglavlja IV. 3.).
23. KORIŠĆENJE PATENTA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH PRAVA
INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA
Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava
intelektualne svojine trećih lica snosi ponuĊaĉ.
24. POŠTOVANJE OBAVEZA KOJE PROIZILAZE IZ VAŢEĆIH PROPISA
PonuĊaĉ je duţan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod kriviĉnom i materijalnom
odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizilaze iz vaţećih propisa o zaštiti na
radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti ţivotne sredine, kao i da garantuje da je imalac
prava intelektualne svojine. (Obrazac izjave, dat je u poglavlju XI konkursne dokumentacije).
25. OBAVEŠTENJE O MOGUĆOJ IZMENI OBIMA NABAVKE
Ukoliko ukupna ponuda bude veća od sredstava predviĊenih budţetom, naruĉilac ima pravo
da jednostrano odluĉi o smanjenju koliĉine koju nabavlja.
PonuĊaĉi će uz ponudu dostaviti izjavu da li u sluĉaju smanjenja koliĉine ostaju pri
naznaĉenim jediniĉnim cenama.
26. OBJAŠNJENJA KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Zainteresovano lice moţe, u pisanom obliku (putem pošte na adresu JP Transnafta 11000
Beograd, ul. Bjelanovićeva br. 2, elektronske pošte na e-mail [email protected] ili
faksom na broj. 011/2459430) svakog radnog dana (ponedeljak-petak) od 07:30-15:30 traţiti
od naruĉioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5
dana pre isteka roka za podnošenje ponude. Smatra se da je zahtev za dodatnim
informacijama stigao tog dana, ukoliko je stigao pre 15:30. Posle tog perioda smatra se da je
zahtev podnet sledećeg dana.
Naruĉilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za
dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u
pisanom obliku i istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj
internet stranici.
Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim
informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN-75-OP-2014.
Ako naruĉilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za
podnošenje ponuda, duţan je da produţi rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o
produţenju roka za podnošenje ponuda.
Po isteku roka predviĊenog za podnošenje ponuda naruĉilac ne moţe da menja niti da
dopunjuje konkursnu dokumentaciju.
Traţenje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije
dozvoljeno.
Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se iskljuĉivo na naĉin odreĊen ĉlanom 20.
Zakona.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 60 od 112
27. ROK I NAĈIN PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAĈA
Zahtev za zaštitu prava moţe da podnese ponuĊaĉ, odnosno svako zainteresovano lice, ili
poslovno udruţenje u njihovo ime.
Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republiĉkoj komisiji, a predaje naruĉiocu. Primerak
zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republiĉkoj komisiji. Zahtev za
zaštitu
prava
se
dostavlja
neposredno,
elektronskom
poštom
na
e-mail
[email protected], ili faksom na broj 011/2459430 ili preporuĉenom pošiljkom sa
povratnicom na adresu JP Transnafta 11000 Beograd, ul. Bjelanovićeva br.2. Zahtev za
zaštitu prava se moţe podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje
naruĉioca, osim ukoliko Zakonom nije drugaĉije odreĊeno. O podnetom zahtevu za zaštitu
prava naruĉilac obaveštava sve uĉesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje
obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od 2 dana od
dana prijema zahteva.
Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadrţina poziva za
podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim
ukoliko je primljen od strane naruĉioca najkasnije 7 dana pre isteka roka za podnošenje
ponuda, bez obzira na naĉin dostavljanja. U tom sluĉaju podnošenja zahteva za zaštitu
prava dolazi do zastoja roka za podnošenje ponuda.
Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz ĉl. 108. Zakona ili odluke o obustavi postupka
javne nabavke iz ĉl. 109. Zakona, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 10 dana od
dana prijema odluke.
Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naruĉioca preduzete u postupku
javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo
podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre
isteka tog roka.
Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane
istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naruĉioca za koje je
podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.
Podnosilac zahteva je duţan da na raĉun budţeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu od
80.000,00 dinara ukoliko osporava odreĊenu radnju naruĉioca pre otvaranja ponuda na broj
ţiro raĉuna: 840-742221843-57, šifra plaćanja: 153, poziv na broj 97 50-016, svrha uplate:
Republiĉka administrativna taksa sa naznakom javne nabavke na koju se odnosi (broj ili
druga oznaka konkretne javne nabavke), korisnik: budţet Republike Srbije.
Ukoliko podnosilac zahteva osporava odluku o dodeli ugovora taksa iznosi 80.000,00 dinara
ukoliko ponuĊena cena ponuĊaĉa kojem je dodeljen ugovor nije veća od 80.000.000 dinara,
odnosno taksa iznosi 0,1 % ponuĊene cene ponuĊaĉa kojem je dodeljen ugovor ako je ta
vrednost veća od 80.000.000 dinara.
Ukoliko podnosilac zahteva osporava odluku o obustavi postupka javne nabavke ili radnju
naruĉioca od momenta otvaranja ponuda do donošenja odluke o dodeli ugovora ili obustavi
postupka, taksa iznosi 80.000,00 dinara ukoliko procenjena vrednost javne nabavke (koju će
podnosilac saznati na otvaranju ponuda ili iz zapisnika o otvaranju ponuda) nije veća od
80.000.000 dinara, odnosno taksa iznosi 0,1 % procenjene vrednosti javne nabavke ako je ta
vrednost veća od 80.000.000 dinara.
Postupak zaštite prava ponuĊaĉa regulisan je odredbama ĉl. 138. - 167. Zakona.
28. ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLJUĈEN
Ugovor o javnoj nabavci će biti zakljuĉen sa ponuĊaĉem kojem je dodeljen ugovor u roku od
8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz ĉlana 149. Zakona.
U sluĉaju da je podneta samo jedna ponuda naruĉilac moţe zakljuĉiti ugovor pre isteka roka
za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa ĉlanom 112. stav 2. Taĉka 5) Zakona.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 61 od 112
VI.
OBRAZAC PONUDE
Izrada Glavnog projekta sistema produktovoda kroz Srbiju za deonicu Panĉevo Smederevo (I faza I objekta)
Partija 1 - Izrada podloga za Glavni projekat prelaza produktovoda preko reke Dunav
kod Smedereva
Br. javnog poziva
JN-75-OP-2014
Naziv ponuĊaĉa:
Sedište i adresa:
Matiĉni broj:
PIB:
Osoba za kontakt:
Broj ponude
Datum ponude
I . Naĉin na koji se daje ponuda:
Ponudu dajem
(zaokružiti način podnošenja ponude ):
a.
SAMOSTALNO
b.
SA PODIZVOĐAĈEM
v.
ZAJEDNIĈKA PONUDA (GRUPA PONUĐAĈA - KONZORCIJUM)
II . Uslovi ponude:
Ukupna vrednost
ponude (bez PDV-a)
(element kriterijuma koji
se boduje)
.............................................. dinara.
Ukupna vrednost
ponude (sa PDV-om)
(element kriterijuma koji
se boduje)
Napomena:
.............................................. dinara.
Ukupna cena ponude za nabavku (JN-75-OP-2014
Partija 1) je fiksna i ne moţe se menjati ni po kojoj
osnovi za ĉitavo vreme trajanja Ugovora i sadrţi
sve zavisne troškove Izvršioca za ovu predmetnu
nabavku.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 62 od 112
Rok izvršenja
(element kriterijuma koji
se boduje)
................... kalendarskih dana
Rok mora biti iskazan u kalendarskim danima
Rok plaćanja:
U roku od ................ kalendarskih dana, od
dana prijema fakture na osnovu verifikovanog
zapisnika o izvršenoj predmetnoj usluzi
minimum 10 a maksimalno 45 kalendarskih dana
Vaţnost ponude
................. dana, od dana otvaranja ponuda.
NAPOMENA:
Izjavljujem da sam, pri sastavljanju ponude, poštovao obaveze koje proizilaze iz vaţećih
propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti ţivotne sredine, i garantujem
da sam imalac prava intelektualne svojine, kao i da snosim naknadu za korišćenje patenata i
odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.
PonuĊaĉ – ovlašćeno lice
U ___________, dana _________.god.
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis ovlašćenog lica
NAPOMENA: Obrazac ponude ponuĊaĉ mora da popuni, overi peĉatom i potpiše, ĉime potvrĊuje da
su taĉni podaci koji su u obrascu ponude navedeni.
Ukoliko ponuĊaĉi podnose zajedniĉku ponudu, grupa ponuĊaĉa može da se opredeli da obrazac
ponude potpisiju i peĉatom overavaju svi ponuĊaĉi iz grupe ponuĊaĉa ili grupa ponuĊaĉa može da
odredi jednog ponuĊaća iz grupe koji će popuniti, potpisati i peĉatom overitiobrazac ponude.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 63 od 112
Ponuda za javnu nabavku, Izrada Glavnog projekta sistema produktovoda kroz Srbiju
za deonicu Panĉevo -Smederevo (I faza I objekta)
Partija 2 - Izrada geodetskih podloga za potrebe izrade Glavnog projekta sistema
produktovoda kroz Srbiju za deonicu Panĉevo-Smederevo
(I faza I objekta)
Br. javnog poziva
JN-75-OP-2014 Partija 2.
Naziv ponuĊaĉa:
Sedište i adresa:
Matiĉni broj:
PIB:
Osoba za kontakt:
Broj ponude
Datum ponude
I . Naĉin na koji se daje ponuda:
Ponudu dajem
(zaokružiti način podnošenja ponude ):
a.
SAMOSTALNO
b.
SA PODIZVOĐAĈEM
v.
ZAJEDNIĈKA PONUDA (GRUPA PONUĐAĈA - KONZORCIJUM)
II . Uslovi ponude:
Ukupna vrednost
ponude (bez PDV-a)
(element kriterijuma koji
se boduje)
.............................................. dinara.
Ukupna vrednost
ponude (sa PDV-om)
(element kriterijuma koji
se boduje)
Napomena:
.............................................. dinara.
Ukupna cena ponude za nabavku (JN-75-OP-2014Partija 2.) je fiksna i ne moţe se menjati ni po kojoj
osnovi za ĉitavo vreme trajanja Ugovora i sadrţi
sve zavisne troškove Izvršioca za ovu predmetnu
nabavku.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 64 od 112
Rok izvršenja
(element kriterijuma koji
se boduje)
Rok plaćanja:
................... kalendarskih dana
Rok mora biti iskazan u kalendarskim danima
U roku od ................ kalendarskih dana, od
dana prijema fakture na osnovu verifikovanog
zapisnika o izvršenoj predmetnoj usluzi
minimum 10 a maksimalno 45 kalendarskih dana
Vaţnost ponude
................. dana, od dana otvaranja ponuda.
NAPOMENA:
Izjavljujem da sam, pri sastavljanju ponude, poštovao obaveze koje proizilaze iz vaţećih
propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti ţivotne sredine, i garantujem
da sam imalac prava intelektualne svojine, kao i da snosim naknadu za korišćenje patenata i
odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.
PonuĊaĉ – ovlašćeno lice
U ___________, dana _________.god.
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis ovlašćenog lica
NAPOMENA: Obrazac ponude ponuĊaĉ mora da popuni, overi peĉatom i potpiše, ĉime potvrĊuje da
su taĉni podaci koji su u obrascu ponude navedeni.
Ukoliko ponuĊaĉi podnose zajedniĉku ponudu, grupa ponuĊaĉa može da se opredeli da obrazac
ponude potpisiju i peĉatom overavaju svi ponuĊaĉi iz grupe ponuĊaĉa ili grupa ponuĊaĉa može da
odredi jednog ponuĊaća iz grupe koji će popuniti, potpisati i peĉatom overitiobrazac ponude.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 65 od 112
Ponuda za javnu nabavku, Izrada Glavnog projekta sistema produktovoda kroz Srbiju
za deonicu Panĉevo -Smederevo (I faza I objekta)
Partija 3 - Izrada Glavnog projekta sistema produktovoda kroz Srbiju za deonicu
Panĉevo-Smederevo
(I faza I objekta)
Br. javnog poziva
JN-75-OP-2014 Partija 3.
Naziv ponuĊaĉa:
Sedište i adresa:
Matiĉni broj:
PIB:
Osoba za kontakt:
Broj ponude
Datum ponude
I . Naĉin na koji se daje ponuda:
Ponudu dajem
(zaokružiti način podnošenja ponude ):
a.
SAMOSTALNO
b.
SA PODIZVOĐAĈEM
v.
ZAJEDNIĈKA PONUDA (GRUPA PONUĐAĈA - KONZORCIJUM)
II . Uslovi ponude:
Ukupna vrednost
ponude (bez PDV-a)
(element kriterijuma koji
se boduje)
.............................................. dinara.
Ukupna vrednost
ponude (sa PDV-om)
(element kriterijuma koji
se boduje)
Napomena:
.............................................. dinara.
Ukupna cena ponude za nabavku (JN-75-OP-2014Partija 3.) je fiksna i ne moţe se menjati ni po kojoj
osnovi za ĉitavo vreme trajanja Ugovora i sadrţi
sve zavisne troškove Izvršioca za ovu predmetnu
nabavku.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 66 od 112
Rok izvršenja
(element kriterijuma koji
se boduje)
Rok plaćanja:
................... kalendarskih dana
Rok mora biti iskazan u kalendarskim danima
U roku od ................ kalendarskih dana, od
dana prijema fakture na osnovu verifikovanog
zapisnika o izvršenoj predmetnoj usluzi
minimum 10 a maksimalno 45 kalendarskih dana
Vaţnost ponude
................. dana, od dana otvaranja ponuda.
NAPOMENA:
Izjavljujem da sam, pri sastavljanju ponude, poštovao obaveze koje proizilaze iz vaţećih
propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti ţivotne sredine, i garantujem
da sam imalac prava intelektualne svojine, kao i da snosim naknadu za korišćenje patenata i
odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.
PonuĊaĉ – ovlašćeno lice
U ___________, dana _________.god.
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis ovlašćenog lica
NAPOMENA: Obrazac ponude ponuĊaĉ mora da popuni, overi peĉatom i potpiše, ĉime potvrĊuje da
su taĉni podaci koji su u obrascu ponude navedeni.
Ukoliko ponuĊaĉi podnose zajedniĉku ponudu, grupa ponuĊaĉa može da se opredeli da obrazac
ponude potpisiju i peĉatom overavaju svi ponuĊaĉi iz grupe ponuĊaĉa ili grupa ponuĊaĉa može da
odredi jednog ponuĊaća iz grupe koji će popuniti, potpisati i peĉatom overitiobrazac ponude.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 67 od 112
VI. 1.
PODACI O PONUĐAĈU
OBRAZAC PODACI O PONUĐAĈU
Naziv ponuĊaĉa
Sedište ponuĊaĉa
Matiĉni broj
Poreski identifikacioni broj ( PIB )
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora
Osoba za kontakt
Telefon
Telefaks
Elektronska pošta
Tekući raĉun
Banka:
NAPOMENA: obrazac podaci o ponuĊaĉu, ponuĊaĉ mora da popuni, overi peĉatom i
potpiše, ĉime potvrĊuje da su taĉni podaci koji su u obrascu podaci o ponuĊaĉu navedeni.
Ukoliko ugovor bude potpisalo drugo lice uz potpisani ugovor dostavlja se ovlašćenje
zastupnika ponuĊaĉa da to lice može potpisati ugovor u javnoj nabavci.
U ___________, dana _________.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis davaoca izjave
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 68 od 112
VI. 2.
PODACI O PODIZVOĐAĈU
U vezi sa javnim pozivom br JN-75-OP-2014 je usluga: Izrada Glavnog projekta sistema
produktovoda kroz Srbiju za deonicu Panĉevo -Smederevo (I faza I objekta), Partija _____ u svemu u skladu sa tehniĉkim opisom i specifikacijom, izjavljujemo DA
NASTUPAMO sa sledećim podizvoĊaĉem / podizvoĊaĉima i u nastavku navodimo
njegovomuĉešće u iznosu od ...........................RSD, odnosno ........... % od ukupne
vrednosti ponude.
OBRAZAC IZJAVA PONUĐAĈA DA NASTUPA SA PODIZV0ĐAĆEM
Red.
broj
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji
Za delimiĉno izvršenje usluga će biti angaţovan
će izvršiti podizvoĊaĉ i deo predmeta
kao podizvoĊaĉ
nabavke koji će izvršiti podizvoĊaĉ
(podaci o podizvoĊaĉu):
(upisati):
Naziv i sedište podizvoĊaĉa:
1.
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora:
Osoba za kontakt:
Telefon /faks:
Elektronska pošta
Tekući raĉun
Matiĉni broj
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Mesto: …………………………
Datum: …………………………

M.P.
Potpis podizvoĊaĉa:
………………………………
(Potpis odgovornog lica)
NAPOMENA:Obrazac 3. - popunjavaju samo oni ponuĊaĉi koji ponudu podnose
sa podizvoĊaĉem.
Ukoliko ponuĊaĉ nastupa sa većim brojem podizvoĊaĉa ovaj obrazac
fotokopirati, popuniti za svakog podizvoĊaĉa i dostaviti uz ponudu.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 69 od 112
VI. 3.
ZAJEDNIĈKA PONUDA
U vezi sa pozivom br. JN-75-OP-2014 je usluga: Izrada Glavnog projekta sistema
produktovoda kroz Srbiju za deonicu Panĉevo -Smederevo (I faza I objekta), Partija _____ u svemu u skladu sa tehniĉkim opisom i specifikacijom, kao grupa PonuĊaĉa, u
zajedniĉkoj ponudi, su sledeći PonuĊaĉi:
Red.
br.
1.
PONUĐAĈ
Nosilac posla
Vrsta
usluge
koju će
obavljati
(naziv PonuĊaĉa, sedište PonuĊaĉa) MP
(ime i prezime ovlašćenog lica)
_____________________- Matiĉni broj;
_____________________ - PIB;
_____________________- Šifra delatnosti
2.
(naziv PonuĊaĉa, sedište PonuĊaĉa) MP
(ime i prezime ovlašćenog lica)
_____________________- Matiĉni broj;
_____________________ - PIB;
_____________________- Šifra delatnosti
3.
(naziv PonuĊaĉa, sedište PonuĊaĉa) MP
(ime i prezime ovlašćenog lica)
_____________________- Matiĉni broj;
_____________________ - PIB;
_____________________- Šifra delatnosti
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 70 od 112
4.
(naziv PonuĊaĉa, sedište PonuĊaĉa) MP
(potpis ovlašćenog lica)
_____________________- Matiĉni broj;
_____________________ - PIB;
_____________________- Šifra delatnosti
5.
(naziv PonuĊaĉa, sedište PonuĊaĉa) MP
(potpis ovlašćenog lica)
_____________________- Matiĉni broj;
_____________________ - PIB;
_____________________- Šifra delatnosti
U ___________, dana _________.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
M.P.
Ime i prezime – ĉitko napisano
______________________________
Svojeruĉni potpis davaoca izjave
PRILOG:
Pravni akt o zajedniĉkom nastupanju kojim se obavezuju na zajedniĉko
izvršenje predmetne nabavke i kojim se reguliše ko je Nosilac posla, kao i odnos i obaveza
svakog od uĉesnika PonuĊaĉa u ovom poslu
NAPOMENA: Svaki PonuĊaĉ iz grupe PonuĊaĉa, pored ovog obrasca, popunjava i
prethodni obrazac (Obraac 3), zavisno da li, u okviru grupe PonuĊaĉa, nastupa sa
podizvoĊaĉem ili ne.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 71 od 112
VII. MODEL UGOVORA PO PARTIJAMA
MODEL UGOVORA ponuĊaĉ mora da popuni, overi peĉatom i potpiše, ĉime potvrĊuje
da je saglasan sa sadrţinom modela ugovora.
Ukoliko ponuĊaĉ nastupa sa grupom ponuĊaĉa model ugovora popunjava,potpisuje i
overava peĉatom ovlašćeni predstavnik grupe ponuĊaĉa.
U sluĉaju podnošenja zajedniĉke ponude, odnosno ponude sa uĉešćem podizvoĊaĉa,
u modelu ugovora moraju biti navedeni svi ponuĊaĉi iz grupe ponuĊaĉa, odnosno svi
podizvoĊaĉi.
PonuĊaĉ kome bude dodeljen ugovor biće u obavezi da potpiše ugovor koji će, osim
delova koji se unose iz obrasca ponude i eventualnih uoĉenih tehniĉkih grešaka,
biti identiĉan modelu datom u nastavku.
MODEL UGOVORA
Partija 1.
Ugovorne strane:
JP TRANSNAFTA, sa sedištem u Panĉevu, ul. Zmaj Jovina 1, koju zastupa vršilac duţnosti
direktora Tomislav Basta (u daljem tekstu: NARUĈILAC),
i
_____________________ sa sedištem u __________, ul. ______________ br._____, koga
zastupa ___________________, direktor (u daljem tekstu: IZVRŠILAC),
zakljuĉuju:
UGOVOR
Ugovorne strane su se sporazumele o sledećem:
OSNOVNE ODREDBE
Ĉlan 1.
Ugovorne strane konstatuju da je:
- Naruĉilac sproveo otvoreni postupak javne nabavke, propisan odredbama Zakona o
javnim nabavkama (''Sluţbeni glasnik RS''br.124/2012), radi nabavke usluge – IZRADA
GLAVNOG PROJEKTA SISTEMA PRODUKTOVODA KROZ SRBIJU ZA
DEONICU PANĈEVO - SMEDEREVO (I FAZA I OBJEKTA) – PARTIJA 1, Izrada
podloga za Glavni projekat prelaza produktovoda preko reke Dunav kod Smedereva,
broj nabavke JN-75-OP-2014;
- Izvršilac u svojstvu PonuĊaĉa dostavio svoju Ponudu br. _______ od
_____________ 2015. godine koja je zavedena kod Naruĉioca pod brojem _________ od
______________2015. godine (u daljem tekstu: Ponuda) i ista je sastavni deo Ugovora;
- Naruĉilac svojom Odlukom broj ________od ________2015. godine dodelio Ugovor
o javnoj nabavci Izvršiocu.
PREDMET UGOVORA
Ĉlan 2.
Predmet ovog Ugovora je IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SISTEMA
PRODUKTOVODA KROZ SRBIJU ZA DEONICU PANĈEVO - SMEDEREVO (I
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 72 od 112
FAZA I OBJEKTA) – PARTIJA 1, Izrada podloga za Glavni projekat prelaza
produktovoda preko reke Dunav kod Smedereva, iz ĉlana 1. ovog Ugovora za potrebe
Naruĉioca u svemu prema konkursnoj dokumentaciji Naruĉioca i Ponudi Izvršioca, koji ĉine
sastavni deo ovog Ugovora i predstavljaju njegovu nedeljivu celinu, a koje obuhvataju:
1) Geomehaniĉke istraţne radove, sa završnim izveštajem-elaboratom o rezultatima
istraţnih radova za potrebe izgradnje ukrštanja produktovoda na deonici PanĉevoSmederevo sa rekom Dunav kod Smedereva (km 1113+500);
2) Analizu hidroloških, hidrauliĉkih i psamoloških uslova, sa završnim izveštajemelaboratom o hidrauliĉkim, hidrološkim i psamološkim uslovima u zoni prelaza
produktovoda na deonici Panĉevo-Smederevo preko reke Dunav kod Smedereva (km
1113+500).
Izvršilac se obavezuje da predmetne usluge izvrši u roku od _____________
(slovima: ________________) kalendarskih dana od dana uvoĊenja u posao, saglasno ĉlanu
5 ovog Ugovora.
Posao se smatra završenim kada se dobije pisana saglasnosti Naruĉioca na
kompletnu dokumetaciju iz tehniĉkog opisa konkursne dokumentacije Naruĉioca, koju
Izvršilac dostavlja Naruĉiocu. Naruĉilac je u obavezi da Izvršiocu dostavi eventualne
primedbe i sugestije ili pisanu saglasnost na dostavljenu verziju tematske celine ili ukupnog
posla najkasnije u roku od 7 radnih dana od njenog prijema. Vreme koje Izvršilac ĉeka na
eventualne primedbe i sugestije ili saglasnost Naruĉioca ne raĉuna se u ugovoreni rok za
izvršenje posla.
Elaborati iz stave 1 ovog ĉlana se isporuĉuju Naruĉiocu u šest ukoriĉenih primeraka i
u digitalnom obliku, korišćenjem softverskog paketa Microsoft Office i sa grafiĉkim prilozima
u formi ACAD zapisa. Svi glavni projekti moraju biti uraĊeni na nivou za dobijanje potrebnih
saglasnosti i graĊevinske dozvole. Izvršilac je obavezan da postupi po primedbama
nadleţnih organa i uskladi projektnu dokumentaciju, bez posebne naknade.
CENA
Ĉlan 3.
Ukupna cena usluga, koji predstavljaju predmet javne nabavke a prema cenama
datim u obrascu ponude, iznosi ___________________ (slovima: __________________)
dinara bez PDV, a sa uraĉunatim PDV-om
________________ (slovima:
___________________________________) dinara, dok su jediniĉne cene utvrĊene u
obrascu strukture cene, koji je sastavni deo ovog Ugovora.
Ugovorena cena iz stava 1. ovog ĉlana ĉini cenu usluge iz ĉlana 2. ovog Ugovora, a
obuhvata i sve zavisne troškove za uslugu koju Izvršilac pruţa Naruĉiocu.
U toku vaţenja Ugovora jediniĉna cena je fiksna i ne moţe se menjati ni po kojoj
osnovi za ĉitavo vreme trajanja Ugovora.
Konaĉni obraĉun će se izvršiti prema stvarno izvršenim uslugama na osnovu
podataka iz graĊevinske knjige i jediniĉnih cena iz obrazca strukture cene.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 73 od 112
PLAĆANJE
Ĉlan 4.
Nakon izvršene usluge Naruĉiocu, u skladu sa ĉlanom 2. ovog Ugovora, Izvršilac
dostavlja raĉun za izvršenu uslugu u 2 (dva) primerka (koji mora biti sa navedenom vrstom i
koliĉinom izvršene usluge i svom traţenom pratećom dokumentacijom). Raĉun se dostavlja
ovlašćenom licu Naruĉioca. Uz raĉun Izvršilac dostavlja i zapisnik o izvršenoj usluzi iz ĉlana
8. ovog Ugovora, na kome mora biti upisano ĉitko ime i prezime, potpis, broj liĉne karte i
peĉat Naruĉioca.
Raĉuni koji nisu saĉinjeni u skladu sa odredbama ovog ĉlana biće vraćeni Izvršiocu, a
plaćanje odloţeno na štetu Izvršioca, sve dok se ne izvrši ispravka i ispostava valjano
saĉinjenog raĉuna.
Naruĉilac ima obavezu da izvrši plaćanje ispostavljenog raĉuna saĉinjenog u skladu
sa predhodno navedenim u stavu 1 i 2 ovog ĉlana, saglasno Zakonu o rokovima izmirenja
novĉanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS‖ br. 119/2012), u roku od
______________________ (slovima: ________________) kalendarskih dana, od dana
prijema valjano saĉinjenog raĉuna.
Plaćanje se vrši uplatom na raĉun Izvršioca broj __________________ koji se vodi
kod _________________ Banke.
IZVRŠENJE USLUGE
UvoĊenje u posao
Ĉlan 5.
Smatra se da je Izvršilac uveden u posao danom zakljuĉenja ovog Ugovora, a u
sluĉaju da se nisu stekli svi uslovi za uvoĊenje u posao danom zakljuĉenja ovog Ugovora,
Naruĉilac će uvesti u posao Izvršioca u roku od dva radna dana, od dana sticanja navedenih
uslova, šta će se konstatovati u graĊevinskom dnevniku.
Obaveza Izvršioca
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Ĉlan 6.
Izvršilac se obavezuje da:
ugovorenu uslugu izvede kvalitetno, u ugovorenom roku i u skladu sa vaţećim
propisima, opštim aktima i standardima;
imenuje odgovorno lice za izvršenje usluge i o tome pismeno obavesti Naruĉioca
odmah po potpisivanju Ugovora;
dostavi pisani spisak svih zaposlenih koji će izvršavati predmetnu uslugu, i koji
ispunjavaju sve propisane uslove za obavljanje iste;
se pridrţava svih zakona, tehniĉkih i drugih propisa i drugih eksternih i internih akata
Naruĉioca;
postupi po primedbama i zahtevima nadzornog organa Naruĉioca i da otkloni
nedostatke u pogledu kojih su stavljene primedbe, i to o svom trošku;
traţenu kompletnu dokumentaciju, prihvaćenu od strane Naruĉioca, isporuĉi po
knjigama, u obimu kako je to definisano ĉlanom 2 ovog Ugovora i projektnim
zadatkom u konkursnoj dokumentaciji Naruĉioca; i
izvrši druge obaveze predviĊene zakonom, drugim propisima i ovim Ugovorom.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 74 od 112
Obaveza Naruĉioca
Ĉlan 7.
Naruĉilac se obavezuje da:
1) odredi ovlašćeno lice – nadzorni organ, koje će obavljati kontrolu izvršenih
usluga, overu zapisnika i druge neophodne dokumentacije, i o tome pismeno
izvesti Izvršioca odmah po potpisivanju Ugovora, a najkasnije u roku od 3 (tri)
dana od dana potpisivanja ovog Ugovora od strane ugovornih strana;
2) po završetku usluga, na naĉin i u roku utvrĊenim ovim Ugovorom, plati ugovorenu
cenu;
3) izvrši i sve ostale potrebne aktivnosti shodno ovom Ugovoru i konkursnoj
dokumentaciji iz ĉlana 2. ovog Ugovora.
Primedbe i predlozi nadzornog organa upisuju se u graĊevinski dnevnik.
Prijem izvršene usluge
Ĉlan 8.
Prijem izvršene usluge se vrši od strane ovlašćenog predstavnika Naruĉioca i u
prisustvu ovlašćenog predstavnika Izvršioca.
Sve primedbe Naruĉioca pri prijemu izvršene usluge Izvršilac je duţan zapoĉeti sa
otklanjanem odmah, a najkasnije u roku od tri dana od date primedbe, te da iste otkloniti u
najkraćem roku.
Nakon izvršenja usluge saĉinjava se Zapisnik o izvršenoj usluzi, koji ovlašćeni
predstavnici Naruĉioca i Izvršioca sastavljaju i potpisuju, uz predaju od strane Izvršioca
kompletne projektne dokumentacije kako je to definisano u konkursnoj dokumentaciji
Naruĉioca i ovim Ugovorom.
KVALITET USLUGE
Ĉlan 9.
Za kvalitet izvršene usluge garantuje i odgovara Izvršilac, koji Naruĉiocu garantuje da
izvršene usluge potpuno odgovaraju svim tehniĉkim opisima, karakteristikama i
specifikacijama datim u okviru konkursne dokumentacije Naruĉioca i prihvaćenoj Ponudi
Izvršioca. Ukoliko se prilikom prijema, ili u bilo kojoj fazi izvršavanja usluge, konstatuju
nedostaci u pogledu kvaliteta izvršene usluge, koja je predmet Ponude, Izvršilac je obavezan
da nedostatke otkloni odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pismenog
naloga Naruĉioca. Izvršilac je u obavezi da bez naknade otkloni sve eventualne nedostatke.
Izvršilac je obavezan da posao obavi struĉno i kvalitetno prema pravilima struke i
vaţećim normativima i standardima.
VIŠA SILA
Ĉlan 10.
U sluĉaju nastupanja više sile ugovorne strane se oslobaĊaju od odgovornosti za
neblagovremeno izvršenje ili neizvršenje pojedinih ugovornih obaveza, u obimu u kom viša
sila proizvodi dejstvo na izvršenje njihovih obaveza.
Kao sluĉajevi više koji oslobaĊaju ugovorne strane od obaveza iz ovog Ugovora,
smatraće se sluĉajevi, koji svojim nastankom spreĉavaju izvršenje obaveza ugovornih
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 75 od 112
strana, a nisu se u vreme zakljuĉenja Ugovora mogli predvideti, a pre njihovog nastupanja
spreĉiti ili izbeći.
Pod sluĉajevima više sile naroĉito se smatraju: poţar, poplava, zemljotres, epidemije,
štrajkovi, rat, ratna dejstva, sabotaţa, kao i druge okolnosti izvan kontrole i uticaja ugovornih
strana.
Ugovorne obaveze ĉije je izvršenje spreĉeno postojanjem više sile, biće odloţene u
duţini trajanja više sile.
Ugovorna strana, koja usled dejstva više sile zahteva da bude osloboĊena od
izvršenja ugovornih obaveza, mora drugu stranu da obavesti u pismenoj formi o nastanku
više sile istog dana, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana, od dana nastupanja više sile.
Obaveštenjem iz prethodnog stava, ugovorna strana koja zahteva da bude
osloboĊena od izvršenja ugovornih obaveza, duţna je da navede vrstu više sile i dokaze po
postojanju i oĉekivanom trajanju više sile.
Po prestanku delovanja više sile, ugovorne strane će nastaviti sa izvršavanjem
obaveza koje su bile odloţene za vreme trajanja više sile.
Ako delovanje više sile spreĉi ugovorne strane da izvršavaju svoje obaveze ili deo
svojih obaveza u periodu duţem od 1 (jednog) meseca, ugovorne strane će se sporazumeti
o daljem postupanju u izvršavanju odredbi ovog Ugovora.
PRODUŢENJE ROKA
Ĉlan 11.
Osim iz razloga više sile, Naruĉilac moţe prihvatiti produţenje roka za izvoĊenje
usluga i usled nastupanja jednog od sledećih razloga:
1. izuzetno loših klimatskih uslova;
2. veštaĉkih prepreka, ili fiziĉkih uslova, koje izvršilac nije mogao predvideti;
3. naloga Naruĉioca za dodatne radove;
4. bilo koja obustava radova koja nije posledica Izvršioĉevog propusta;
5. ĉekanja (ishodovanja) akata drţavnih, sudskih i drugih organa, javnih i drugih
preduzeća.
Razlozi iz stave 1 ovog
graĊevinskom dnevniku.
ĉlana, ukljuĉujući i višu silu, biće konstatovani u
Izvršenje obaveza koje je onemogućeno iz razloga opisanih u prethodnom stavu
odlaţe se za vreme njihovog trajanja, a po prestanku navedenih razloga obaveze po ovom
Ugovoru će se u celosti izvršavati.
Ugovorne strane neće biti u obavezi da plaćaju nadoknade zbog neizvršavanja
obaveza, ukoliko je neizvršenje posledica produţenja roka iz razloga opisanih u stavu 1 ovog
ĉlana, i u kom sluĉaju se moţe pre isteka roka izvršenja ugovora, na zahtev Izvršioca,
izmeniti ugovor u skladu sa zakonom, a na osnovu podataka iz graĊevinskog dnevnika.
ODGOVORNOST UGOVORNIH STRANA
Ĉlan 12.
Izvršilac prema Naruĉiocu u potpunosti odgovara za izvršenje ugovorene obaveze.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 76 od 112
Izvršilac je duţan da Naruĉiocu nadoknadi svu štetu koju prouzrokuje Naruĉiocu ili
trećim licima izvršenjem usluge iz ĉlana 2. ovog Ugovora.
Ĉlan 12a.
Izvršilac za izvršenje ove javne nabavke, u skladu sa Ugovorom o poslovno tehniĉkoj
saradnji, koji je prilog ovom Ugovoru, angaţuje podizvoĊaĉa/je:
____________________________________________________________________
Izvršilac u potpunosti odgovora za štete koje prouzrokuje podizvoĊaĉ koga je
angaţovao shodno ugovoru, kao da ih je sam prouzrokovao.
Ĉlan 12b.
Izvršilac će ovu javnu nabavku izvršiti, u skladu sa Aktom – ugovorom o zajedniĉkom
izvršenju nabavke, koji je prilog ovom Ugovoru, sa ponuĊaĉem/ima:
Ĉlanovi grupe ponuĊaĉa odgovaraju neograniĉeno solidarno prema Naruĉiocu.
Ĉlan 13.
Izvršlac će, usled neopravdanog zakašnjenja u ispunjavanju svojih obaveza vezanih
za izvršenje usluge iz ĉlana 2. ovog Ugovora biti izloţen nekoj ili svim od sledećih sankcija:
plaćanje ugovorne kazne i/ili raskid ovog Ugovora zbog neispunjenja obaveza.
UGOVORNA KAZNA
Ĉlan 14.
U sluĉaju kada Izvršilac svojom krivicom ne izvrši predmetnu uslugu u ugovorenom
roku, odnosno ukoliko doĊe do neopravdanog prekoraĉenja roka iz razloga koji se mogu
pripisati Izvršiocu, isti je duţan da Naruĉiocu plati ugovornu kaznu u visini od 0,5% (5/10)
procenata dnevno od ukupne ugovorene vrednosti, ali ne više od 10% (deset procenata)
ukupne ugovorene vrednosti bez PDV-a.
Naruĉilac ima pravo da naplati ugovornu kaznu bez posebnog obaveštavanja
Izvršioca. aktiviranjem blanko solo menice (za ugovornu kaznu) iz stave 3. ovog ĉlana ili
umanjenjem raĉuna iz ĉlana 4. ovog Ugovora, ispostavljenog od strane Izvršioca, za iznos
kašnjenja. Ugovorne strane su saglasne da obaveza Izvršioca za plaćanje ugovorne kazne
dospeva samim padanjem u docnju, bez obaveze Naruĉioca da ga o tome upozori.
Izvršilac se obavezuje da u trenutku potpisivanja ovog Ugovora dostavi jednu vaţeću
i registrovanu blanko menicu, overenu peĉatom i potpisane od strane lica ovlašćenog za
zastupanje, i kojom garantuje eventualno plaćanje ugovorne kazne.
Uz menicu iz prethodnog stava moraju biti dostavljena uredno popunjena i overena
meniĉna ovlašćenja – pisma, kao i kopija kartona deponovanih potpisa, koja je izdata od
strane poslovne banke koju Izvršilac navodi u meniĉnim ovlašćenjima – pismima, za
Naruĉioca kako bi zaprimljenu menicu mogao popuniti u skladu sa ovim Ugovorom.
SREDSTVA OBEZBEĐENJA
Ĉlan 15.
Izvršilac se obavezuje da u roku od najviše 7 (sedam) dana od zakljuĉenja Ugovora
Naruĉiocu preda bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, u iznosu od 10 % ugovorne
vrednosti bez PDV-a.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 77 od 112
Bankarska garancija mora biti bezuslovna, neopoziva, na prvi poziv naplativa, bez
prava na prigovor i sa rokom vaţnosti koji je 60 (šezdeset) dana duţi od isteka roka za
konaĉno izvršenje posla, a poĉinje teći od dana potpisivanja Ugovora.
Ako se za vreme trajanja Ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze,
vaţnost bankarske garancije za dobro izvršenje posla mora da se produţi. Produţena ili
nova bankarska garancija mora se dostaviti Naruĉiocu 3 (tri) dana pre isteka roka vaţeće
garancije.
Naruĉilac će unovĉiti bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u sluĉaju da
Izvršilac ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na naĉin predviĊen
Ugovorom ili ukoliko Izvršilac ne dostavi produţenu ili novu bankarsku garanciju u sluĉaju
promene rokova za izvršenje ugovorne obaveze. Podneta bankarska garancija ne moţe da
sadrţi dodatne uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu nadleţnost
za rešavanje sporova. Izvršilac moţe podneti garanciju strane banke samo ako je toj banci
dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni
rang).
Ako Izvršilac ne dostavi bankarsku garanciju u roku od 7 dana od zakljuĉenja
Ugovora, to će znaĉiti da ugovorne strane smatraju da Ugovor nije stupio na snagu i saglasni
su da Naruĉilac aktivira (naplati) bankarsku garanciju, datu uz Ponudu Izvršioca, za oziljnost
Ponude.
RASKID UGOVORA
Ĉlan 16.
Ako Izvršilac ne ispuni obavezu izvršenja usluge ni u naknadnom roku kojeg odredi
Naruĉilac, ovaj Ugovor se raskida po samom zakonu istekom poslednjeg dana naknadnog
roka, a naplaćena sredstva po osnovu aktiviranja bankarske garancije za dobro izvršenje
posla i menice Naruĉilac zadrţava na ime naknade štete. Naruĉilac nema obavezu da
Izvršioca posebno obaveštava da je predmetni Ugovor raskinut.
TAJNOST
Ĉlan 17.
Izvršilac predmetne usluge, ukljuĉujući i njegove podizvoĊaĉe, se obavezuju da
podatke koje dobiju od Naruĉioca ili do njih doĊu tokom rada, ĉuvaju kao poslovnu tajnu i
nakon prestanka ugovornih obaveza, u skladu sa propisima Republike Srbije i opštim aktima
Naruĉioca, i iste moţe koristiti samo u svrhu izrade dokumentacije koja se traţi u konkursnoj
dokumentaciji Naruĉioca. Lice koje je primilo prethodno navedene podatke duţno je da ih
ĉuva i štiti, bez obzira na stepen te poverljivosti.
Naruĉilac slobodno raspolaţe predmetnom dokumentacijom iz stava 1 ovog ĉlana,
zaprimljenom i potpisanom od strane Izvršioca.
OSTALE ODREDBE
Ĉlan 18.
Za sve ono što nije regulisano ovim Ugovorom, vaţe odredbe Zakona o obligacionim
odnosima i odredbe drugih pozitivnopravnih propisa primenljivih, s obzirom na predmet
Ugovora.
Ugovorne strane su duţne da jedna drugu obaveštavaju o svakoj i o svim
promenama koje mogu biti vaţne za realizaciju Ugovora. Sva obaveštenja jedne ugovorne
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 78 od 112
strane data drugoj ugovornoj strani, a koja su u vezi sa ovim Ugovorom, od dana zakljuĉenja
ovog Ugovora biće dostavljana u pisanoj formi – pismom ili putem elektronske pošte, na dole
navedene adrese:
a)Adresa Naruĉioca:
JP Transnafta Panĉevo
ul. Zmaj Jovina br. 1
e-mail: [email protected]
b) Adresa Izvršioca:
__________________________ iz ___________
ul. ______________ br. ____
e-mail: _________________________________
Ĉlan 19.
Ovaj Ugovor se zakljuĉuje na odreĊeno vreme i proizvodi pravno dejstvo od dana
zakljuĉenja Ugovora do okonĉanja predmetne usluge, navedene u ĉlanu 2.ovog Ugovora,
odnosno do utroška sredstava u ukupnom iznosu od ______________ dinara bez PDV,
predviĊenih za ovu namenu, koji uslov ranije nastupi, uz prethodni uslov da je Izvršilac
dostavio bankarsku garanciju na naĉin i u roku predviĊenom u ĉl. 15. ovog Ugovora
Ovaj Ugovor se smatra zakljuĉenim na dan kada su ga potpisali ovlašćeni zastupnici
obe ugovorne strane, a ako ga ovlašćeni zastupnici nisu potpisali na isti dan, Ugovor se
smatra zakljuĉenim na dan drugog potpisa po vremenskom redosledu.
Eventualne izmene i dopune ovog Ugovora mogu biti izvršene u pismenoj formi u
skladu sa zakonom kojim se ureĊuju javne nabavke i drugim vaţećim propisima.
Ĉlan 18.
U sluĉaju spora po ovom Ugovoru, koji se ne moţe rešiti dogovorom ugovornih
strana, nadleţan je stvarno nadleţni sud u Beogradu.
Ĉlan 19.
Ovaj Ugovor je saĉinjen u ĉetiri (4) istovetna primeraka, od kojih svaka ugovorna
strana zadrţava po dva (2) primerka.
NARUĈILAC
JP Transnafta Panĉevo
IZVRŠILAC
Tomislav Basta
v.d. direktora
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 79 od 112
MODEL UGOVORA- Partija 2.
Ugovorne strane:
JP TRANSNAFTA, sa sedištem u Panĉevu, ul. Zmaj Jovina 1, koju zastupa vršilac duţnosti
direktora Tomislav Basta (u daljem tekstu: NARUĈILAC),
i
_____________________ sa sedištem u __________, ul. ______________ br._____, koga
zastupa ___________________, direktor (u daljem tekstu: IZVRŠILAC),
zakljuĉuju:
UGOVOR
Ugovorne strane su se sporazumele o sledećem:
OSNOVNE ODREDBE
Ĉlan 1.
Ugovorne strane konstatuju da je:
- Naruĉilac sproveo otvoreni postupak javne nabavke, propisan odredbama Zakona o
javnim nabavkama (''Sluţbeni glasnik RS''br.124/2012), radi nabavke usluge – IZRADA
GLAVNOG PROJEKTA SISTEMA PRODUKTOVODA KROZ SRBIJU ZA
DEONICU PANĈEVO - SMEDEREVO (I FAZA I OBJEKTA) – PARTIJA 2, Izrada
geodetskih podloga za potrebe izrade Glavnog projekta sistema produktovoda kroz
Srbiju za deonicu Panĉevo-Smederevo (I faza I objekta), broj nabavke JN-75-OP-2014;
- Izvršilac u svojstvu PonuĊaĉa dostavio svoju Ponudu br. _______ od
_____________ 2015. godine koja je zavedena kod Naruĉioca pod brojem _________ od
______________2015. godine (u daljem tekstu: Ponuda) i ista je sastavni deo Ugovora;
- Naruĉilac svojom Odlukom broj ________od ________2015. godine dodelio Ugovor
o javnoj nabavci Izvršiocu.
PREDMET UGOVORA
Ĉlan 2.
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SISTEMA
PRODUKTOVODA KROZ SRBIJU ZA DEONICU PANĈEVO - SMEDEREVO (I
FAZA I OBJEKTA) – PARTIJA 2, Izrada geodetskih podloga za potrebe izrade
Predmet ovog Ugovora je
Glavnog projekta sistema produktovoda kroz Srbiju za deonicu Panĉevo-Smederevo (I
faza I objekta), iz ĉlana 1. ovog Ugovora za potrebe Naruĉioca u svemu prema konkursnoj
dokumentaciji Naruĉioca i Ponudi Izvršioca, koji ĉine sastavni deo ovog Ugovora i
predstavljaju njegovu nedeljivu celinu, a koje obuhvataju:
1) Prethodne geodetske radove:
A) Geodetsku mreţu objekata (Operativni poligon),
B) Elaborat geodetskog snimanja i izrade geodetskih podloga za projektovanje,
C) Elaborat geodetske mreţe;
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 80 od 112
2) Glavni projekat eksproprijacije sa nabavkom potrebnih katastarskih planova i
listova nepokretnosti;
3) Glavni projekat geodetskog obeleţavanja.
Izvršilac se obavezuje da predmetne usluge izvrši u roku od _____________
(slovima: ________________) kalendarskih dana od dana uvoĊenja u posao, saglasno ĉlanu
5 ovog Ugovora.
Posao se smatra završenim kada se dobije pisana saglasnosti Naruĉioca na
kompletnu dokumetaciju iz tehniĉkog opisa konkursne dokumentacije Naruĉioca, koju
Izvršilac dostavlja Naruĉiocu. Naruĉilac je u obavezi da Izvršiocu dostavi eventualne
primedbe i sugestije ili pisanu saglasnost na dostavljenu verziju tematske celine ili ukupnog
posla najkasnije u roku od 7 radnih dana od njenog prijema. Vreme koje Izvršilac ĉeka na
eventualne primedbe i sugestije ili saglasnost Naruĉioca ne raĉuna se u ugovoreni rok za
izvršenje posla.
Dokumentacija iz stave 1 ovog ĉlana se isporuĉuju Naruĉiocu u šest ukoriĉenih
primeraka i u digitalnom obliku, korišćenjem softverskog paketa Microsoft Office i sa
grafiĉkim prilozima u formi ACAD zapisa. Svi glavni projekti moraju biti uraĊeni na nivou za
dobijanje potrebnih saglasnosti i graĊevinske dozvole. Izvršilac je obavezan da postupi po
primedbama nadleţnih organa i uskladi projektnu dokumentaciju, bez posebne naknade.
CENA
Ĉlan 3.
Ukupna cena usluga, koji predstavljaju predmet javne nabavke a prema cenama
datim u obrascu ponude, iznosi ___________________ (slovima: __________________)
dinara bez PDV, a sa uraĉunatim PDV-om
________________ (slovima:
___________________________________) dinara.
Ugovorena cena iz stava 1. ovog ĉlana ĉini cenu usluge iz ĉlana 2. ovog Ugovora, a
obuhvata i sve zavisne troškove za uslugu koju Izvršilac pruţa Naruĉiocu.
U toku vaţenja Ugovora cena je fiksna i ne moţe se menjati ni po kojoj osnovi za
ĉitavo vreme trajanja Ugovora.
PLAĆANJE
Ĉlan 4.
Nakon izvršene usluge Naruĉiocu, u skladu sa ĉlanom 2. ovog Ugovora, Izvršilac
dostavlja raĉun za izvršenu uslugu u 2 (dva) primerka (koji mora biti sa navedenom vrstom i
koliĉinom izvršene usluge i svom traţenom pratećom dokumentacijom). Raĉun se dostavlja
ovlašćenom licu Naruĉioca. Uz raĉun Izvršilac dostavlja i zapisnik o izvršenoj usluzi iz ĉlana
8. ovog Ugovora, na kome mora biti upisano ĉitko ime i prezime, potpis, broj liĉne karte i
peĉat Naruĉioca.
Raĉuni koji nisu saĉinjeni u skladu sa odredbama ovog ĉlana biće vraćeni Izvršiocu, a
plaćanje odloţeno na štetu Izvršioca, sve dok se ne izvrši ispravka i ispostava valjano
saĉinjenog raĉuna.
Naruĉilac ima obavezu da izvrši plaćanje ispostavljenog raĉuna saĉinjenog u skladu
sa predhodno navedenim u stavu 1 i 2 ovog ĉlana, saglasno Zakonu o rokovima izmirenja
novĉanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS‖ br. 119/2012), u roku od
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 81 od 112
______________________ (slovima: ________________) kalendarskih dana, od dana
prijema valjano saĉinjenog raĉuna.
Plaćanje se vrši uplatom na raĉun Izvršioca broj __________________ koji se vodi
kod _________________ Banke.
IZVRŠENJE USLUGE
UvoĊenje u posao
Ĉlan 5.
Smatra se da je Izvršilac uveden u posao danom zakljuĉenja ovog Ugovora, a u
sluĉaju da se nisu stekli svi uslovi za uvoĊenje u posao danom zakljuĉenja ovog Ugovora,
Naruĉilac će uvesti u posao Izvršioca u roku od dva radna dana, od dana sticanja navedenih
uslova, šta će se konstatovati u graĊevinskom dnevniku.
Obaveza Izvršioca
Ĉlan 6.
Izvršilac se obavezuje da:
1) ugovorenu uslugu izvede kvalitetno, u ugovorenom roku i u skladu sa vaţećim
propisima, opštim aktima i standardima;
2) imenuje odgovorno lice za izvršenje usluge i o tome pismeno obavesti Naruĉioca
odmah po potpisivanju Ugovora;
3) dostavi pisani spisak svih zaposlenih koji će izvršavati predmetnu uslugu, i koji
ispunjavaju sve propisane uslove za obavljanje iste;
4) se pridrţava svih zakona, tehniĉkih i drugih propisa i drugih eksternih i internih akata
Naruĉioca;
5) postupi po primedbama i zahtevima nadzornog organa Naruĉioca i da otkloni
nedostatke u pogledu kojih su stavljene primedbe, i to o svom trošku;
6) traţenu kompletnu dokumentaciju, prihvaćenu od strane Naruĉioca, isporuĉi po
knjigama, u obimu kako je to definisano ĉlanom 2 ovog Ugovora i projektnim
zadatkom u konkursnoj dokumentaciji Naruĉioca; i
7) izvrši druge obaveze predviĊene zakonom, drugim propisima i ovim Ugovorom.
Obaveza Naruĉioca
Ĉlan 7.
Naruĉilac se obavezuje da:
1) odredi ovlašćeno lice – nadzorni organ, koje će obavljati kontrolu izvršenih usluga,
overu zapisnika i druge neophodne dokumentacije, i o tome pismeno izvesti
Izvršioca odmah po potpisivanju Ugovora, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od
dana potpisivanja ovog Ugovora od strane ugovornih strana;
2) po završetku usluga, na naĉin i u roku utvrĊenim ovim Ugovorom, plati ugovorenu
cenu;
3) izvrši i sve ostale potrebne aktivnosti shodno ovom Ugovoru i konkursnoj
dokumentaciji iz ĉlana 2. ovog Ugovora.
Primedbe i predlozi nadzornog organa upisuju se u graĊevinski dnevnik.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 82 od 112
Prijem izvršene usluge
Ĉlan 8.
Prijem izvršene usluge se vrši od strane ovlašćenog predstavnika Naruĉioca i u
prisustvu ovlašćenog predstavnika Izvršioca.
Sve primedbe Naruĉioca pri prijemu izvršene usluge Izvršilac je duţan zapoĉeti sa
otklanjanem odmah, a najkasnije u roku od tri dana od date primedbe, te da iste otkloniti u
najkraćem roku.
Nakon izvršenja usluge saĉinjava se Zapisnik o izvršenoj usluzi, koji ovlašćeni
predstavnici Naruĉioca i Izvršioca sastavljaju i potpisuju, uz predaju od strane Izvršioca
kompletne projektne dokumentacije kako je to definisano u konkursnoj dokumentaciji
Naruĉioca i ovim Ugovorom.
KVALITET USLUGE
Ĉlan 9.
Za kvalitet izvršene usluge garantuje i odgovara Izvršilac, koji Naruĉiocu garantuje da
izvršene usluge potpuno odgovaraju svim tehniĉkim opisima, karakteristikama i
specifikacijama datim u okviru konkursne dokumentacije Naruĉioca i prihvaćenoj Ponudi
Izvršioca. Ukoliko se prilikom prijema, ili u bilo kojoj fazi izvršavanja usluge, konstatuju
nedostaci u pogledu kvaliteta izvršene usluge, koja je predmet Ponude, Izvršilac je obavezan
da nedostatke otkloni odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pismenog
naloga Naruĉioca. Izvršilac je u obavezi da bez naknade otkloni sve eventualne nedostatke.
Izvršilac je obavezan da posao obavi struĉno i kvalitetno prema pravilima struke i
vaţećim normativima i standardima.
VIŠA SILA
Ĉlan 10.
U sluĉaju nastupanja više sile ugovorne strane se oslobaĊaju od odgovornosti za
neblagovremeno izvršenje ili neizvršenje pojedinih ugovornih obaveza, u obimu u kom viša
sila proizvodi dejstvo na izvršenje njihovih obaveza.
Kao sluĉajevi više koji oslobaĊaju ugovorne strane od obaveza iz ovog Ugovora,
smatraće se sluĉajevi, koji svojim nastankom spreĉavaju izvršenje obaveza ugovornih
strana, a nisu se u vreme zakljuĉenja Ugovora mogli predvideti, a pre njihovog nastupanja
spreĉiti ili izbeći.
Pod sluĉajevima više sile naroĉito se smatraju: poţar, poplava, zemljotres, epidemije,
štrajkovi, rat, ratna dejstva, sabotaţa, kao i druge okolnosti izvan kontrole i uticaja ugovornih
strana.
Ugovorne obaveze ĉije je izvršenje spreĉeno postojanjem više sile, biće odloţene u
duţini trajanja više sile.
Ugovorna strana, koja usled dejstva više sile zahteva da bude osloboĊena od
izvršenja ugovornih obaveza, mora drugu stranu da obavesti u pismenoj formi o nastanku
više sile istog dana, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana, od dana nastupanja više sile.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 83 od 112
Obaveštenjem iz prethodnog stava, ugovorna strana koja zahteva da bude
osloboĊena od izvršenja ugovornih obaveza, duţna je da navede vrstu više sile i dokaze po
postojanju i oĉekivanom trajanju više sile.
Po prestanku delovanja više sile, ugovorne strane će nastaviti sa izvršavanjem
obaveza koje su bile odloţene za vreme trajanja više sile.
Ako delovanje više sile spreĉi ugovorne strane da izvršavaju svoje obaveze ili deo
svojih obaveza u periodu duţem od 1 (jednog) meseca, ugovorne strane će se sporazumeti
o daljem postupanju u izvršavanju odredbi ovog Ugovora.
PRODUŢENJE ROKA
Ĉlan 11.
Osim iz razloga više sile, Naruĉilac moţe prihvatiti produţenje roka za izvoĊenje
usluga i usled nastupanja jednog od sledećih razloga:
1) izuzetno loših klimatskih uslova;
2) veštaĉkih prepreka, ili fiziĉkih uslova, koje izvršilac nije mogao predvideti;
3) naloga Naruĉioca za dodatne radove;
4) bilo koja obustava radova koja nije posledica Izvršioĉevog propusta;
5) ĉekanja (ishodovanja) akata drţavnih, sudskih i drugih organa, javnih i
drugih preduzeća.
Razlozi iz stave 1 ovog
graĊevinskom dnevniku.
ĉlana, ukljuĉujući i višu silu, biće konstatovani u
Izvršenje obaveza koje je onemogućeno iz razloga opisanih u prethodnom stavu
odlaţe se za vreme njihovog trajanja, a po prestanku navedenih razloga obaveze po ovom
Ugovoru će se u celosti izvršavati.
Ugovorne strane neće biti u obavezi da plaćaju nadoknade zbog neizvršavanja
obaveza, ukoliko je neizvršenje posledica produţenja roka iz razloga opisanih u stavu 1 ovog
ĉlana, i u kom sluĉaju se moţe pre isteka roka izvršenja ugovora, na zahtev Izvršioca,
izmeniti ugovor u skladu sa zakonom, a na osnovu podataka iz graĊevinskog dnevnika.
ODGOVORNOST UGOVORNIH STRANA
Ĉlan 12.
Izvršilac prema Naruĉiocu u potpunosti odgovara za izvršenje ugovorene obaveze.
Izvršilac je duţan da Naruĉiocu nadoknadi svu štetu koju prouzrokuje Naruĉiocu ili
trećim licima izvršenjem usluge iz ĉlana 2. ovog Ugovora.
Ĉlan 12a.
Izvršilac za izvršenje ove javne nabavke, u skladu sa Ugovorom o poslovno tehniĉkoj
saradnji, koji je prilog ovom Ugovoru, angaţuje podizvoĊaĉa/je:
____________________________________________________________________
Izvršilac u potpunosti odgovora za štete koje prouzrokuje podizvoĊaĉ koga je
angaţovao shodno ugovoru, kao da ih je sam prouzrokovao.
Ĉlan 12b.
Izvršilac će ovu javnu nabavku izvršiti, u skladu sa Aktom – ugovorom o zajedniĉkom
izvršenju nabavke, koji je prilog ovom Ugovoru, sa ponuĊaĉem/ima:
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 84 od 112
Ĉlanovi grupe ponuĊaĉa odgovaraju neograniĉeno solidarno prema Naruĉiocu.
Ĉlan 13.
Izvršlac će, usled neopravdanog zakašnjenja u ispunjavanju svojih obaveza vezanih
za izvršenje usluge iz ĉlana 2. ovog Ugovora biti izloţen nekoj ili svim od sledećih sankcija:
plaćanje ugovorne kazne i/ili raskid ovog Ugovora zbog neispunjenja obaveza.
UGOVORNA KAZNA
Ĉlan 14.
U sluĉaju kada Izvršilac svojom krivicom ne izvrši predmetnu uslugu u ugovorenom
roku, odnosno ukoliko doĊe do neopravdanog prekoraĉenja roka iz razloga koji se mogu
pripisati Izvršiocu, isti je duţan da Naruĉiocu plati ugovornu kaznu u visini od 0,5% (5/10)
procenata dnevno od ukupne ugovorene vrednosti, ali ne više od 10% (deset procenata)
ukupne ugovorene vrednosti bez PDV-a.
Naruĉilac ima pravo da naplati ugovornu kaznu bez posebnog obaveštavanja
Izvršioca. aktiviranjem blanko solo menice (za ugovornu kaznu) iz stave 3. ovog ĉlana ili
umanjenjem raĉuna iz ĉlana 4. ovog Ugovora, ispostavljenog od strane Izvršioca, za iznos
kašnjenja. Ugovorne strane su saglasne da obaveza Izvršioca za plaćanje ugovorne kazne
dospeva samim padanjem u docnju, bez obaveze Naruĉioca da ga o tome upozori.
Izvršilac se obavezuje da u trenutku potpisivanja ovog Ugovora dostavi jednu vaţeću
i registrovanu blanko menicu, overenu peĉatom i potpisane od strane lica ovlašćenog za
zastupanje, i kojom garantuje eventualno plaćanje ugovorne kazne.
Uz menicu iz prethodnog stava moraju biti dostavljena uredno popunjena i overena
meniĉna ovlašćenja – pisma, kao i kopija kartona deponovanih potpisa, koja je izdata od
strane poslovne banke koju Izvršilac navodi u meniĉnim ovlašćenjima – pismima, za
Naruĉioca kako bi zaprimljenu menicu mogao popuniti u skladu sa ovim Ugovorom.
SREDSTVA OBEZBEĐENJA
Ĉlan 15.
Izvršilac se obavezuje da u roku od najviše 7 (sedam) dana od zakljuĉenja Ugovora
Naruĉiocu preda bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, u iznosu od 10 % ugovorne
vrednosti bez PDV-a.
Bankarska garancija mora biti bezuslovna, neopoziva, na prvi poziv naplativa, bez
prava na prigovor i sa rokom vaţnosti koji je 60 (šezdeset) dana duţi od isteka roka za
konaĉno izvršenje posla, a poĉinje teći od dana potpisivanja Ugovora.
Ako se za vreme trajanja Ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze,
vaţnost bankarske garancije za dobro izvršenje posla mora da se produţi. Produţena ili
nova bankarska garancija mora se dostaviti Naruĉiocu 3 (tri) dana pre isteka roka vaţeće
garancije.
Naruĉilac će unovĉiti bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u sluĉaju da
Izvršilac ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na naĉin predviĊen
Ugovorom ili ukoliko Izvršilac ne dostavi produţenu ili novu bankarsku garanciju u sluĉaju
promene rokova za izvršenje ugovorne obaveze. Podneta bankarska garancija ne moţe da
sadrţi dodatne uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu nadleţnost
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 85 od 112
za rešavanje sporova. Izvršilac moţe podneti garanciju strane banke samo ako je toj banci
dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni
rang).
Ako Izvršilac ne dostavi bankarsku garanciju u roku od 7 dana od zakljuĉenja
Ugovora, to će znaĉiti da ugovorne strane smatraju da Ugovor nije stupio na snagu i saglasni
su da Naruĉilac aktivira (naplati) bankarsku garanciju, datu uz Ponudu Izvršioca, za oziljnost
Ponude.
RASKID UGOVORA
Ĉlan 16.
Ako Izvršilac ne ispuni obavezu izvršenja usluge ni u naknadnom roku kojeg odredi
Naruĉilac, ovaj Ugovor se raskida po samom zakonu istekom poslednjeg dana naknadnog
roka, a naplaćena sredstva po osnovu aktiviranja bankarske garancije za dobro izvršenje
posla i menice Naruĉilac zadrţava na ime naknade štete. Naruĉilac nema obavezu da
Izvršioca posebno obaveštava da je predmetni Ugovor raskinut.
TAJNOST
Ĉlan 17.
Izvršilac predmetne usluge, ukljuĉujući i njegove podizvoĊaĉe, se obavezuju da
podatke koje dobiju od Naruĉioca ili do njih doĊu tokom rada, ĉuvaju kao poslovnu tajnu i
nakon prestanka ugovornih obaveza, u skladu sa propisima Republike Srbije i opštim aktima
Naruĉioca, i iste moţe koristiti samo u svrhu izrade dokumentacije koja se traţi u konkursnoj
dokumentaciji Naruĉioca. Lice koje je primilo prethodno navedene podatke duţno je da ih
ĉuva i štiti, bez obzira na stepen te poverljivosti.
Naruĉilac slobodno raspolaţe predmetnom dokumentacijom iz stava 1 ovog ĉlana,
zaprimljenom i potpisanom od strane Izvršioca.
OSTALE ODREDBE
Ĉlan 18.
Za sve ono što nije regulisano ovim Ugovorom, vaţe odredbe Zakona o obligacionim
odnosima i odredbe drugih pozitivnopravnih propisa primenljivih, s obzirom na predmet
Ugovora.
Ugovorne strane su duţne da jedna drugu obaveštavaju o svakoj i o svim
promenama koje mogu biti vaţne za realizaciju Ugovora. Sva obaveštenja jedne ugovorne
strane data drugoj ugovornoj strani, a koja su u vezi sa ovim Ugovorom, od dana zakljuĉenja
ovog Ugovora biće dostavljana u pisanoj formi – pismom ili putem elektronske pošte, na dole
navedene adrese:
a)Adresa Naruĉioca:
JP Transnafta Panĉevo
ul. Zmaj Jovina br. 1
e-mail: [email protected]
b) Adresa Izvršioca:
__________________________ iz ___________
ul. ______________ br. ____
e-mail: _________________________________
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 86 od 112
Ĉlan 19.
Ovaj Ugovor se zakljuĉuje na odreĊeno vreme i proizvodi pravno dejstvo od dana
zakljuĉenja Ugovora do okonĉanja predmetne usluge, navedene u ĉlanu 2.ovog Ugovora, uz
prethodni uslov da je Izvršilac dostavio bankarsku garanciju na naĉin i u roku predviĊenom u
ĉl. 15. ovog Ugovora.
Ovaj Ugovor se smatra zakljuĉenim na dan kada su ga potpisali ovlašćeni zastupnici
obe ugovorne strane, a ako ga ovlašćeni zastupnici nisu potpisali na isti dan, Ugovor se
smatra zakljuĉenim na dan drugog potpisa po vremenskom redosledu.
Eventualne izmene i dopune ovog Ugovora mogu biti izvršene u pismenoj formi u
skladu sa zakonom kojim se ureĊuju javne nabavke i drugim vaţećim propisima.
Ĉlan 18.
U sluĉaju spora po ovom Ugovoru, koji se ne moţe rešiti dogovorom ugovornih
strana, nadleţan je stvarno nadleţni sud u Beogradu.
Ĉlan 19.
Ovaj Ugovor je saĉinjen u ĉetiri (4) istovetna primeraka, od kojih svaka ugovorna
strana zadrţava po dva (2) primerka.
NARUĈILAC
JP Transnafta Panĉevo
IZVRŠILAC
Tomislav Basta
v.d. direktora
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 87 od 112
MODEL UGOVORA- Partija 3.
Ugovorne strane:
JP TRANSNAFTA, sa sedištem u Panĉevu, ul. Zmaj Jovina 1, koju zastupa vršilac duţnosti
direktora Tomislav Basta (u daljem tekstu: NARUĈILAC),
i
_____________________ sa sedištem u __________, ul. ______________ br._____, koga
zastupa ___________________, direktor (u daljem tekstu: IZVRŠILAC),
zakljuĉuju:
UGOVOR
Ugovorne strane su se sporazumele o sledećem:
OSNOVNE ODREDBE
Ĉlan 1.
Ugovorne strane konstatuju da je:
- Naruĉilac sproveo otvoreni postupak javne nabavke, propisan odredbama Zakona o
javnim nabavkama (''Sluţbeni glasnik RS''br.124/2012), radi nabavke usluge – IZRADA
GLAVNOG PROJEKTA SISTEMA PRODUKTOVODA KROZ SRBIJU ZA
DEONICU PANĈEVO - SMEDEREVO (I FAZA I OBJEKTA) – PARTIJA 3, Izrada
Glavnog projekta sistema produktovoda kroz Srbiju za deonicu Panĉevo-Smederevo (I
faza I objekta), broj nabavke JN-75-OP-2014;
- Izvršilac u svojstvu PonuĊaĉa dostavio svoju Ponudu br. _______ od
_____________ 2015. godine koja je zavedena kod Naruĉioca pod brojem _________ od
______________2015. godine (u daljem tekstu: Ponuda) i ista je sastavni deo Ugovora;
- Naruĉilac svojom Odlukom broj ________od ________2015. godine dodelio Ugovor
o javnoj nabavci Izvršiocu.
PREDMET UGOVORA
Ĉlan 2.
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SISTEMA
PRODUKTOVODA KROZ SRBIJU ZA DEONICU PANĈEVO - SMEDEREVO (I
FAZA I OBJEKTA) – PARTIJA 3, Izrada Glavnog projekta sistema produktovoda
Predmet ovog Ugovora je
kroz Srbiju za deonicu Panĉevo-Smederevo (I faza I objekta), iz ĉlana 1. ovog Ugovora
za potrebe Naruĉioca u svemu prema konkursnoj dokumentaciji Naruĉioca i Ponudi
Izvršioca, koji ĉine sastavni deo ovog Ugovora i predstavljaju njegovu nedeljivu celinu,
Glavnim projektom je predviĊeno projektovanje jedne faze terminala Panĉevo,
deonice produktovoda Panĉevo-Smederevo i jedna faza terminala Smederevo, u skladu sa
tehniĉkim opisom iz konkursne dokumentacije Naruĉioca.
Obimom usluga izrade predmetnog Glavnog projekta je obuhvaćeno sledeće:
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 88 od 112
1. izrada samog Glavnog projekta deonice Panĉevo – Smederevo sistema produktovoda
sa terminalima u Panĉevu i Smederevu (укључујући и главни пројекат заштите од
пожара),
2. tehniĉka kontrola Glavnog projekta,
3. izmene Glavnog projekta u skladu sa eventualnim primedbama i zahtevima uraĊene
tehniĉke kontrole,
4. ishodovanje GraĊevinske dozvole,
5. otklanjanje eventualnih nedostataka Glavnog projekta ukoliko nadleţni organ za
izdavanje GraĊevinske dozvole utvrdi da isti nije uraĊen u skladu sa pravilima graĊenja,
sadrţanim u Lokacijskoj dozvoli,
6. izrada Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa,
7. ishodovanje saglasnosti na Izveštaj o bezbednosti i Plana zaštite od udesa,
8. izmene Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa u skladu sa eventualnim
primedbama i zahtevima u postupku dobijanja saglasnosti na predmetni Izveštaj o
bezbednosti i Plan zaštite,
9. tehniĉki deo tenderske dokumentacije za izvoĊenje radova sa specifikacijom opreme,
materijala i radova i neophodnom grafiĉkom dokumentacijom.
Izvršilac se obavezuje da predmetne usluge izvrši u roku od _____________
(slovima: ________________) kalendarskih dana od dana uvoĊenja u posao, saglasno ĉlanu
5 ovog Ugovora.
Posao se smatra završenim kada se dobije pisana saglasnosti Naruĉioca na
kompletnu dokumetaciju iz tehniĉkog opisa konkursne dokumentacije Naruĉioca, koju
Izvršilac dostavlja Naruĉiocu. Naruĉilac je u obavezi da Izvršiocu dostavi eventualne
primedbe i sugestije ili pisanu saglasnost na dostavljenu verziju tematske celine ili ukupnog
posla najkasnije u roku od 7 radnih dana od njenog prijema. Vreme koje Izvršilac ĉeka na
eventualne primedbe i sugestije ili saglasnost Naruĉioca ne raĉuna se u ugovoreni rok za
izvršenje posla.
Dokumentacija iz stave 1 ovog ĉlana se isporuĉuju Naruĉiocu u šest ukoriĉenih
primeraka i u digitalnom obliku, korišćenjem softverskog paketa Microsoft Office i sa
grafiĉkim prilozima u formi ACAD zapisa. Svi glavni projekti moraju biti uraĊeni na nivou za
dobijanje potrebnih saglasnosti i graĊevinske dozvole. Izvršilac je obavezan da postupi po
primedbama nadleţnih organa i uskladi projektnu dokumentaciju, bez posebne naknade.
CENA
Ĉlan 3.
Ukupna cena usluga, koji predstavljaju predmet javne nabavke a prema cenama
datim u obrascu ponude, iznosi ___________________ (slovima: __________________)
dinara bez PDV, a sa uraĉunatim PDV-om
________________ (slovima:
___________________________________) dinara, dok su jediniĉne cene utvrĊene u
obrascu strukture cene, koji je sastavni deo ovog Ugovora.
Ugovorena cena iz stava 1. ovog ĉlana ĉini cenu usluge iz ĉlana 2. ovog Ugovora, a
obuhvata i sve zavisne troškove za uslugu koju Izvršilac pruţa Naruĉiocu.
U toku vaţenja Ugovora jediniĉna cena je fiksna i ne moţe se menjati ni po kojoj
osnovi za ĉitavo vreme trajanja Ugovora.
Konaĉni obraĉun će se izvršiti prema stvarno izvršenim uslugama na osnovu
podataka iz graĊevinske knjige i jediniĉnih cena iz obrazca strukture cene.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 89 od 112
PLAĆANJE
Ĉlan 4.
Nakon izvršene usluge Naruĉiocu, u skladu sa ĉlanom 2. ovog Ugovora, Izvršilac
dostavlja raĉun za izvršenu uslugu u 2 (dva) primerka (koji mora biti sa navedenom vrstom i
koliĉinom izvršene usluge i svom traţenom pratećom dokumentacijom). Raĉun se dostavlja
ovlašćenom licu Naruĉioca. Uz raĉun Izvršilac dostavlja i zapisnik o izvršenoj usluzi iz ĉlana
8. ovog Ugovora, na kome mora biti upisano ĉitko ime i prezime, potpis, broj liĉne karte i
peĉat Naruĉioca.
Raĉuni koji nisu saĉinjeni u skladu sa odredbama ovog ĉlana biće vraćeni Izvršiocu, a
plaćanje odloţeno na štetu Izvršioca, sve dok se ne izvrši ispravka i ispostava valjano
saĉinjenog raĉuna.
Naruĉilac ima obavezu da izvrši plaćanje ispostavljenog raĉuna saĉinjenog u skladu
sa predhodno navedenim u stavu 1 i 2 ovog ĉlana, saglasno Zakonu o rokovima izmirenja
novĉanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS‖ br. 119/2012), u roku od
______________________ (slovima: ________________) kalendarskih dana, od dana
prijema valjano saĉinjenog raĉuna.
Plaćanje se vrši uplatom na raĉun Izvršioca broj __________________ koji se vodi
kod _________________ Banke.
IZVRŠENJE USLUGE
UvoĊenje u posao
Ĉlan 5.
Smatra se da je Izvršilac uveden u posao danom zakljuĉenja ovog Ugovora.
Obaveza Izvršioca
Ĉlan 6.
Izvršilac se obavezuje da:
1) ugovorenu uslugu izvede kvalitetno, u ugovorenom roku i u skladu sa vaţećim
propisima, opštim aktima i standardima, a u delovima projekta gde nedostaje
domaća regulativa, projekat uskladiti sa API/ANSI i ISO standardima;
2) imenuje odgovorno lice za izvršenje usluge i o tome pismeno obavesti Naruĉioca
odmah po potpisivanju Ugovora;
3) dostavi pisani spisak svih zaposlenih koji će izvršavati predmetnu uslugu, i koji
ispunjavaju sve propisane uslove za obavljanje iste;
4) se pridrţava svih zakona, tehniĉkih i drugih propisa i drugih eksternih i internih
akata Naruĉioca;
5) Glavne projekte uraditi u skladu sa Idejnim projektom i u obavezi je da dostavi
Naruĉiocu Glavne projekte sa Izveštajem o izvršenoj tehniĉkoj kontroli (obavezna
je saglasnost Naruĉioca na izbor vršioca tehniĉke kontrole);
6) postupi po primedbama i zahtevima nadzornog organa Naruĉioca i da otkloni
nedostatke u pogledu kojih su stavljene primedbe, i to o svom trošku;
7) traţenu i usaglašenu kompletnu dokumentaciju, prihvaćenu od strane Naruĉioca,
isporuĉi po knjigama, u obimu kako je to definisano ĉlanom 2 ovog Ugovora i
projektnim zadatkom u konkursnoj dokumentaciji Naruĉioca;
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 90 od 112
8) pripremi dokumentaciju za dobijanje svih dozvola i saglasnosti nadleţnih
institucija za dobijanje graĊevinske dozvole i ostale dokumentacije neophodne za
izradu projektne dokumentacije;
9) angaţuje koordinatora za BiZR u fazi projektovanja i Izradi Plan preventivnih
mera; i
10) izvrši druge obaveze predviĊene zakonom, drugim propisima i ovim Ugovorom.
Obaveza Naruĉioca
Ĉlan 7.
Naruĉilac se obavezuje da:
4) odredi ovlašćeno lice – nadzorni organ, koje će obavljati kontrolu izvršenih usluga,
overu zapisnika i druge neophodne dokumentacije, i o tome pismeno izvesti
Izvršioca odmah po potpisivanju Ugovora, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od
dana potpisivanja ovog Ugovora od strane ugovornih strana;
5) po završetku usluga, na naĉin i u roku utvrĊenim ovim Ugovorom, plati ugovorenu
cenu;
6) izvrši i sve ostale potrebne aktivnosti shodno ovom Ugovoru i konkursnoj
dokumentaciji iz ĉlana 2. ovog Ugovora.
Primedbe i predlozi nadzornog organa upisuju se u graĊevinski dnevnik.
Prijem izvršene usluge
Ĉlan 8.
Prijem izvršene usluge se vrši od strane ovlašćenog predstavnika Naruĉioca i u
prisustvu ovlašćenog predstavnika Izvršioca.
Sve primedbe Naruĉioca pri prijemu izvršene usluge Izvršilac je duţan zapoĉeti sa
otklanjanem odmah, a najkasnije u roku od tri dana od date primedbe, te da iste otkloniti u
najkraćem roku.
Nakon izvršenja usluge saĉinjava se Zapisnik o izvršenoj usluzi, koji ovlašćeni
predstavnici Naruĉioca i Izvršioca sastavljaju i potpisuju, uz predaju od strane Izvršioca
kompletne projektne dokumentacije kako je to definisano u konkursnoj dokumentaciji
Naruĉioca i ovim Ugovorom.
KVALITET USLUGE
Ĉlan 9.
Za kvalitet izvršene usluge garantuje i odgovara Izvršilac, koji Naruĉiocu garantuje da
izvršene usluge potpuno odgovaraju svim tehniĉkim opisima, karakteristikama i
specifikacijama datim u okviru konkursne dokumentacije Naruĉioca i prihvaćenoj Ponudi
Izvršioca. Ukoliko se prilikom prijema, ili u bilo kojoj fazi izvršavanja usluge, konstatuju
nedostaci u pogledu kvaliteta izvršene usluge, koja je predmet Ponude, Izvršilac je obavezan
da nedostatke otkloni odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pismenog
naloga Naruĉioca. Izvršilac je u obavezi da bez naknade otkloni sve eventualne nedostatke.
Izvršilac je obavezan da posao obavi struĉno i kvalitetno prema pravilima struke i
vaţećim normativima i standardima.
VIŠA SILA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 91 od 112
Ĉlan 10.
U sluĉaju nastupanja više sile ugovorne strane se oslobaĊaju od odgovornosti za
neblagovremeno izvršenje ili neizvršenje pojedinih ugovornih obaveza, u obimu u kom viša
sila proizvodi dejstvo na izvršenje njihovih obaveza.
Kao sluĉajevi više koji oslobaĊaju ugovorne strane od obaveza iz ovog Ugovora,
smatraće se sluĉajevi, koji svojim nastankom spreĉavaju izvršenje obaveza ugovornih
strana, a nisu se u vreme zakljuĉenja Ugovora mogli predvideti, a pre njihovog nastupanja
spreĉiti ili izbeći.
Pod sluĉajevima više sile naroĉito se smatraju: poţar, poplava, zemljotres, epidemije,
štrajkovi, rat, ratna dejstva, sabotaţa, kao i druge okolnosti izvan kontrole i uticaja ugovornih
strana.
Ugovorne obaveze ĉije je izvršenje spreĉeno postojanjem više sile, biće odloţene u
duţini trajanja više sile.
Ugovorna strana, koja usled dejstva više sile zahteva da bude osloboĊena od
izvršenja ugovornih obaveza, mora drugu stranu da obavesti u pismenoj formi o nastanku
više sile istog dana, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana, od dana nastupanja više sile.
Obaveštenjem iz prethodnog stava, ugovorna strana koja zahteva da bude
osloboĊena od izvršenja ugovornih obaveza, duţna je da navede vrstu više sile i dokaze po
postojanju i oĉekivanom trajanju više sile.
Po prestanku delovanja više sile, ugovorne strane će nastaviti sa izvršavanjem
obaveza koje su bile odloţene za vreme trajanja više sile.
Ako delovanje više sile spreĉi ugovorne strane da izvršavaju svoje obaveze ili deo
svojih obaveza u periodu duţem od 1 (jednog) meseca, ugovorne strane će se sporazumeti
o daljem postupanju u izvršavanju odredbi ovog Ugovora.
PRODUŢENJE ROKA
Ĉlan 11.
Osim iz razloga više sile, Naruĉilac moţe prihvatiti produţenje roka za izvoĊenje
usluga i usled nastupanja jednog od sledećih razloga:
1) izuzetno loših klimatskih uslova;
2) veštaĉkih prepreka, ili fiziĉkih uslova, koje izvršilac nije mogao predvideti;
3) naloga Naruĉioca za dodatne radove;
4) bilo koja obustava radova koja nije posledica Izvršioĉevog propusta;
5) ĉekanja (ishodovanja) akata drţavnih, sudskih i drugih organa, javnih i
drugih preduzeća.
Razlozi iz stave 1 ovog
graĊevinskom dnevniku.
ĉlana, ukljuĉujući i višu silu, biće konstatovani u
Izvršenje obaveza koje je onemogućeno iz razloga opisanih u prethodnom stavu
odlaţe se za vreme njihovog trajanja, a po prestanku navedenih razloga obaveze po ovom
Ugovoru će se u celosti izvršavati.
Ugovorne strane neće biti u obavezi da plaćaju nadoknade zbog neizvršavanja
obaveza, ukoliko je neizvršenje posledica produţenja roka iz razloga opisanih u stavu 1 ovog
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 92 od 112
ĉlana, i u kom sluĉaju se moţe pre isteka roka izvršenja ugovora, na zahtev Izvršioca,
izmeniti ugovor u skladu sa zakonom, a na osnovu podataka iz graĊevinskog dnevnika.
ODGOVORNOST UGOVORNIH STRANA
Ĉlan 12.
Izvršilac prema Naruĉiocu u potpunosti odgovara za izvršenje ugovorene obaveze.
Izvršilac je duţan da Naruĉiocu nadoknadi svu štetu koju prouzrokuje Naruĉiocu ili
trećim licima izvršenjem usluge iz ĉlana 2. ovog Ugovora.
Sve posledice eventualnih neusaglašenosti predmetnih projekata, koje se konstatuju
tokom izvoĊenja radova, ići će na teret Izvršioca.
Ĉlan 12a.
Izvršilac za izvršenje ove javne nabavke, u skladu sa Ugovorom o poslovno tehniĉkoj
saradnji, koji je prilog ovom Ugovoru, angaţuje podizvoĊaĉa/je:
____________________________________________________________________
Izvršilac u potpunosti odgovora za štete koje prouzrokuje podizvoĊaĉ koga je
angaţovao shodno ugovoru, kao da ih je sam prouzrokovao.
Ĉlan 12b.
Izvršilac će ovu javnu nabavku izvršiti, u skladu sa Aktom – ugovorom o zajedniĉkom
izvršenju nabavke, koji je prilog ovom Ugovoru, sa ponuĊaĉem/ima:
Ĉlanovi grupe ponuĊaĉa odgovaraju neograniĉeno solidarno prema Naruĉiocu.
Ĉlan 13.
Izvršlac će, usled neopravdanog zakašnjenja u ispunjavanju svojih obaveza vezanih
za izvršenje usluge iz ĉlana 2. ovog Ugovora biti izloţen nekoj ili svim od sledećih sankcija:
plaćanje ugovorne kazne i/ili raskid ovog Ugovora zbog neispunjenja obaveza.
UGOVORNA KAZNA
Ĉlan 14.
U sluĉaju kada Izvršilac svojom krivicom ne izvrši predmetnu uslugu u ugovorenom
roku, odnosno ukoliko doĊe do neopravdanog prekoraĉenja roka iz razloga koji se mogu
pripisati Izvršiocu, isti je duţan da Naruĉiocu plati ugovornu kaznu u visini od 0,5% (5/10)
procenata dnevno od ukupne ugovorene vrednosti, ali ne više od 10% (deset procenata)
ukupne ugovorene vrednosti bez PDV-a.
Naruĉilac ima pravo da naplati ugovornu kaznu bez posebnog obaveštavanja
Izvršioca. aktiviranjem blanko solo menice (za ugovornu kaznu) iz stave 3. ovog ĉlana ili
umanjenjem raĉuna iz ĉlana 4. ovog Ugovora, ispostavljenog od strane Izvršioca, za iznos
kašnjenja. Ugovorne strane su saglasne da obaveza Izvršioca za plaćanje ugovorne kazne
dospeva samim padanjem u docnju, bez obaveze Naruĉioca da ga o tome upozori.
Izvršilac se obavezuje da u trenutku potpisivanja ovog Ugovora dostavi jednu vaţeću
i registrovanu blanko menicu, overenu peĉatom i potpisane od strane lica ovlašćenog za
zastupanje, i kojom garantuje eventualno plaćanje ugovorne kazne.
Uz menicu iz prethodnog stava moraju biti dostavljena uredno popunjena i overena
meniĉna ovlašćenja – pisma, kao i kopija kartona deponovanih potpisa, koja je izdata od
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 93 od 112
strane poslovne banke koju Izvršilac navodi u meniĉnim ovlašćenjima – pismima, za
Naruĉioca kako bi zaprimljenu menicu mogao popuniti u skladu sa ovim Ugovorom.
SREDSTVA OBEZBEĐENJA
Ĉlan 15.
Izvršilac se obavezuje da u roku od najviše 7 (sedam) dana od zakljuĉenja Ugovora
Naruĉiocu preda bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, u iznosu od 10 % ugovorne
vrednosti bez PDV-a.
Bankarska garancija mora biti bezuslovna, neopoziva, na prvi poziv naplativa, bez
prava na prigovor i sa rokom vaţnosti koji je 60 (šezdeset) dana duţi od isteka roka za
konaĉno izvršenje posla, a poĉinje teći od dana potpisivanja Ugovora.
Ako se za vreme trajanja Ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze,
vaţnost bankarske garancije za dobro izvršenje posla mora da se produţi. Produţena ili
nova bankarska garancija mora se dostaviti Naruĉiocu 3 (tri) dana pre isteka roka vaţeće
garancije.
Naruĉilac će unovĉiti bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u sluĉaju da
Izvršilac ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na naĉin predviĊen
Ugovorom ili ukoliko Izvršilac ne dostavi produţenu ili novu bankarsku garanciju u sluĉaju
promene rokova za izvršenje ugovorne obaveze. Podneta bankarska garancija ne moţe da
sadrţi dodatne uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu nadleţnost
za rešavanje sporova. Izvršilac moţe podneti garanciju strane banke samo ako je toj banci
dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni
rang).
Ako Izvršilac ne dostavi bankarsku garanciju u roku od 7 dana od zakljuĉenja
Ugovora, to će znaĉiti da ugovorne strane smatraju da Ugovor nije stupio na snagu i saglasni
su da Naruĉilac aktivira (naplati) bankarsku garanciju, datu uz Ponudu Izvršioca, za oziljnost
Ponude.
RASKID UGOVORA
Ĉlan 16.
Ako Izvršilac ne ispuni obavezu izvršenja usluge ni u naknadnom roku kojeg odredi
Naruĉilac, ovaj Ugovor se raskida po samom zakonu istekom poslednjeg dana naknadnog
roka, a naplaćena sredstva po osnovu aktiviranja bankarske garancije za dobro izvršenje
posla i menice Naruĉilac zadrţava na ime naknade štete. Naruĉilac nema obavezu da
Izvršioca posebno obaveštava da je predmetni Ugovor raskinut.
TAJNOST
Ĉlan 17.
Izvršilac predmetne usluge, ukljuĉujući i njegove podizvoĊaĉe, se obavezuju da
podatke koje dobiju od Naruĉioca ili do njih doĊu tokom rada, ĉuvaju kao poslovnu tajnu i
nakon prestanka ugovornih obaveza, u skladu sa propisima Republike Srbije i opštim aktima
Naruĉioca, i iste moţe koristiti samo u svrhu izrade dokumentacije koja se traţi u konkursnoj
dokumentaciji Naruĉioca. Lice koje je primilo prethodno navedene podatke duţno je da ih
ĉuva i štiti, bez obzira na stepen te poverljivosti.
Naruĉilac slobodno raspolaţe predmetnom dokumentacijom iz stava 1 ovog ĉlana,
zaprimljenom i potpisanom od strane Izvršioca.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 94 od 112
OSTALE ODREDBE
Ĉlan 18.
Za sve ono što nije regulisano ovim Ugovorom, vaţe odredbe Zakona o obligacionim
odnosima i odredbe drugih pozitivnopravnih propisa primenljivih, s obzirom na predmet
Ugovora.
Ugovorne strane su duţne da jedna drugu obaveštavaju o svakoj i o svim
promenama koje mogu biti vaţne za realizaciju Ugovora. Sva obaveštenja jedne ugovorne
strane data drugoj ugovornoj strani, a koja su u vezi sa ovim Ugovorom, od dana zakljuĉenja
ovog Ugovora biće dostavljana u pisanoj formi – pismom ili putem elektronske pošte, na dole
navedene adrese:
a)Adresa Naruĉioca:
JP Transnafta Panĉevo
ul. Zmaj Jovina br. 1
e-mail: [email protected]
b) Adresa Izvršioca:
__________________________ iz ___________
ul. ______________ br. ____
e-mail: _________________________________
Ĉlan 19.
Ovaj Ugovor se zakljuĉuje na odreĊeno vreme i proizvodi pravno dejstvo od dana
zakljuĉenja Ugovora do okonĉanja predmetne usluge, navedene u ĉlanu 2.ovog Ugovora,
odnosno do utroška sredstava u ukupnom iznosu od ______________ dinara bez PDV,
predviĊenih za ovu namenu, koji uslov ranije nastupi, uz uslov da je Izvršilac prethodno
dostavio bankarsku garanciju na naĉin i u roku predviĊenom u ĉl. 15. ovog Ugovora.
Ovaj Ugovor se smatra zakljuĉenim na dan kada su ga potpisali ovlašćeni zastupnici
obe ugovorne strane, a ako ga ovlašćeni zastupnici nisu potpisali na isti dan, Ugovor se
smatra zakljuĉenim na dan drugog potpisa po vremenskom redosledu.
Eventualne izmene i dopune ovog Ugovora mogu biti izvršene u pismenoj formi u
skladu sa zakonom kojim se ureĊuju javne nabavke i drugim vaţećim propisima.
Ĉlan 18.
U sluĉaju spora po ovom Ugovoru, koji se ne moţe rešiti dogovorom ugovornih
strana, nadleţan je stvarno nadleţni sud u Beogradu.
Ĉlan 19.
Ovaj Ugovor je saĉinjen u ĉetiri (4) istovetna primeraka, od kojih svaka ugovorna
strana zadrţava po dva (2) primerka.
NARUĈILAC
IZVRŠILAC
JP Transnafta Panĉevo
Tomislav Basta
v.d. direktora
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 95 od 112
VIII. OBRAZAC STRUKTURE CENE
Partija 1.
Naruĉilac:
JP TRANSNAFTA
26000 Panĉevo,
UL. Zmaj Jovina br. 1,
Republika Srbija
PIB: 104061151
NAZIV PONUĐAĈA:
ADRESA PONUĐAĈA:
MATIĈNI BROJ:
PIB – broj:
Izvršiilac:
Ponuda br.
od
god.
Predmet ugovora: Izrada Glavnog projekta sistema produktovoda kroz Srbiju za deonicu
Panĉevo -Smederevo (I faza I objekta)
Partija 1 - Izrada podloga za Glavni projekat prelaza produktovoda preko reke Dunav kod
Smedereva
OPIS
1. ELABORAT O GEOTEHNIĈKIM
ISTRAŢNIM RADOVIMA SA
IZVOĐENJEM NEOPHODNIH RADOVA
Jed.
mere
Koli
ĉina
Jediniĉna
cena bez
PDV-a
Ukupna
cena bez
PDV-a
din.
komplet
2. ELABORAT O HIDRAULIĈKIM,
HIDROLOŠKIM I PSAMOLOŠKIM
komplet
USLOVIMA SA IZVOĐENJEM RADOVA
Svu tehniĉku dokumentaciju izraditi i
dostaviti u 6 ukoriĉenih primeraka i u
elektronskoj formi. Svi glavni projekti moraju
biti uraĊeni na nivou za dobijanje potrebnih
saglasnosti i graĊevinske dozvole. Projektant
je obavezan da postupi po primedbama
nadleţnih organa
i uskladi projektnu
dokumentaciju bez posebne naknade.
3. UKUPNO:
1
din.
1
din.
4. PDV
5. UKUPNO sa uraĉunatim PDV-om
U ___________, dana _________.god.
Ovlašćeno lice ponudjaĉa
____________________________
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 96 od 112
M.P.
Svojeruĉni potpis ovlašćenog lica
8.1. UPUTSTVO KAKO DA SE POPUNI OBRAZAC STRUKTURE CENE
Obrazac strukture cene ponuĊaĉi popunjavaju prema sledećem uputstvu:




U polju pruţalac usluge navesti ime ponuĊaĉa;
Pod taĉkom 1,2, PonuĊaĉi upisuju pojedinaĉnu cenu predmetne usluge bez PDV-a i
ukupnu cenu bez PDV-a;
Pod taĉkom 3,4,5 PonuĊaĉi upisuju ukupnu cenu predmetne usluge bez PDV-a, PDV
i ukupnu cenu sa PDV-om.
Popunjavaju se i svi ostali identifikacioni podatci, overava se i potpisuje od strane
odgovornog lica i lica koje je pripremao cene za obrazac.
U obrascu strukture cene moraju biti prikazani osnovni elementi strukture cene i to u procentima ili
vrednosno u dinarima.
Obrazac strukture cene ponuĊaĉ mora da popuni, overi peĉatom i potpiše ĉime potvrĊuje da su taĉni
podaci koji su u obrascu navedeni.
Ukoliko ponuĊaĉi podnose zajedniĉku ponudu, grupa ponuĊaĉa moţe da se opredeli da obrazac
strukture cene potpisuju i peĉatom overavaju svi ponuĊaĉi iz grupe ponuĊaĉa ili grupa ponuĊaĉa
moţe da odredi jednog ponuĊaĉa iz grupe koji će popuniti, potpisati i peĉatom overiti obrazac
strukture cene.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 97 od 112
VIII. OBRAZAC STRUKTURE CENE
Partija 2.
Naruĉilac:
JP TRANSNAFTA
26000 Panĉevo,
UL. Zmaj Jovina br. 1,
Republika Srbija
PIB: 104061151
NAZIV PONUĐAĈA:
ADRESA PONUĐAĈA:
MATIĈNI BROJ:
PIB – broj:
Izvršilac:
Ponuda br.
od
god.
Predmet ugovora: Izrada Glavnog projekta sistema produktovoda kroz Srbiju za deonicu
Panĉevo -Smederevo (I faza I objekta)
Partija 2: Izrada geodetskih podloga za potrebe izrade Glavnog projekta sistema
produktovoda kroz Srbiju za deonicu Panĉevo-Smederevo
(I faza I objekta)
OPIS
1. IZRADA GEODETSKIH PODLOGA
ZA POTREBE IZRADE GLAVNOG
PROJEKTA SISTEMA
PRODUKTOVODA KROZ SRBIJU
ZA DEONICU PANĈEVOSMEDEREVO (I FAZA I OBJEKTA)
Jed.
mere
Koliĉina
Jedi
niĉn
a
cena
bez
PDVa
Ukupna cena
bez PDV-a
din.
komplet
1
2. UKUPNO:
din.
3. PDV
din.
4. UKUPNO sa uraĉunatim PDV-om
din.
U ___________, dana _________2014.god.
Ovlašćeno lice ponudjaĉa
____________________________
M.P.
Svojeruĉni potpis ovlašćenog lica
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 98 od 112
8.2. UPUTSTVO KAKO DA SE POPUNI OBRAZAC STRUKTURE CENE
Obrazac strukture cene ponuĊaĉi popunjavaju prema sledećem uputstvu:




U polju pruţalac usluge navesti ime ponuĊaĉa;
Pod taĉkom 1 PonuĊaĉi upisuju pojedinaĉnu cenu predmetne usluge, bez PDV-a i
ukupnu cenu bez PDV-a;
Pod taĉkom 2,3,4 PonuĊaĉi upisuju ukupnu cenu predmetne usluge bez PDV-a, PDV
i ukupnu cenu sa PDV-om.
Popunjavaju se i svi ostali identifikacioni podatci, overava se i potpisuje od strane
odgovornog lica i lica koje je pripremao cene za obrazac.
U obrascu strukture cene moraju biti prikazani osnovni elementi strukture cene i to u procentima ili
vrednosno u dinarima.
Obrazac strukture cene ponuĊaĉ mora da popuni, overi peĉatom i potpiše ĉime potvrĊuje da su taĉni
podaci koji su u obrascu navedeni.
Ukoliko ponuĊaĉi podnose zajedniĉku ponudu, grupa ponuĊaĉa moţe da se opredeli da obrazac
strukture cene potpisuju i peĉatom overavaju svi ponuĊaĉi iz grupe ponuĊaĉa ili grupa ponuĊaĉa
moţe da odredi jednog ponuĊaĉa iz grupe koji će popuniti, potpisati i peĉatom overiti obrazac
strukture cene.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 99 od 112
VIII OBRAZAC STRUKTURE CENE
Partija 3
Naruĉilac:
JP TRANSNAFTA
26000 Panĉevo,
UL. Zmaj Jovina br. 1,
Republika Srbija
PIB: 104061151
NAZIV PONUĐAĈA:
ADRESA PONUĐAĈA:
MATIĈNI BROJ:
PIB – broj:
Izvršiilac:
Ponuda br.
od
god.
Predmet ugovora: Izrada Glavnog projekta sistema produktovoda kroz Srbiju za deonicu
Panĉevo -Smederevo (I faza I objekta)
Partija 3 - Izrada Glavnog projekta sistema produktovoda kroz Srbiju
za deonicu Panĉevo-Smederevo
(I faza I objekta)
OPIS
1. GLAVNI TEHNOLOŠKO – MAŠINSKI
PROJEKAT
2. GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKAT
3. GLAVNI ELEKTROENERGETSKI
PROJEKAT
4. GLAVNI PROJEKAT MERENJA I
REGULACIJE
5. GLAVNI PROJEKAT
TERMOTEHNIĈKIH I GASNIH
INSTALACIJA
6. GLAVNI HIDROTEHNIĈKI PROJEKAT
7. GLAVNI PROJEKAT
TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA
8. GLAVNI PROJEKAT KATODNE
ZAŠTITE
9. GLAVNI PROJEKAT ZAŠTITE OD
POŢARA SA ZONAMA OPASNOSTI
10. TEHNOLOŠKO UPUTSTVO ZA RAD
KOMPLETNOG OBJEKTA
11. TEHNIĈKA KONTROLA GLAVNIH
PROJEKATA
12. ANGAŢOVANJE KOORDINATORA ZA
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
Jed.
mere
Koli
ĉina
komplet
1
komplet
1
komplet
1
komplet
1
Jediniĉna
cena bez
PDV-a
Ukupna
cena bez
PDV-a
din.
din.
din.
din.
din.
komplet
1
komplet
1
komplet
1
komplet
1
komplet
1
komplet
1
komplet
1
komplet
1
din.
din.
din.
din.
din.
din.
din.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 100 od 112
U FAZI PROJEKTOVANJA
Svu tehniĉku dokumentaciju izraditi i
dostaviti u 6 ukoriĉenih primeraka i u
elektronskoj formi. Svi glavni projekti moraju
biti uraĊeni na nivou za dobijanje potrebnih
saglasnosti i graĊevinske dozvole. Projektant
je obavezan da postupi po primedbama
nadleţnih organa
i uskladi projektnu
dokumentaciju bez posebne naknade.
13. UKUPNO:
14. PDV
15. UKUPNO sa uraĉunatim PDV-om
U ___________, dana _________.god.
Ovlašćeno lice ponudjaĉa
____________________________
M.P.
Svojeruĉni potpis ovlašćenog lica
8.1. UPUTSTVO KAKO DA SE POPUNI OBRAZAC STRUKTURE CENE
Obrazac strukture cene ponuĊaĉi popunjavaju prema sledećem uputstvu:




U polju pruţalac usluge navesti ime ponuĊaĉa;
Pod taĉkom 1,2, PonuĊaĉi upisuju pojedinaĉnu cenu predmetne usluge bez PDV-a i
ukupnu cenu bez PDV-a;
Pod taĉkom 3,4,5 PonuĊaĉi upisuju ukupnu cenu predmetne usluge bez PDV-a, PDV
i ukupnu cenu sa PDV-om.
Popunjavaju se i svi ostali identifikacioni podatci, overava se i potpisuje od strane
odgovornog lica i lica koje je pripremao cene za obrazac.
U obrascu strukture cene moraju biti prikazani osnovni elementi strukture cene i to u procentima ili
vrednosno u dinarima.
Obrazac strukture cene ponuĊaĉ mora da popuni, overi peĉatom i potpiše ĉime potvrĊuje da su taĉni
podaci koji su u obrascu navedeni.
Ukoliko ponuĊaĉi podnose zajedniĉku ponudu, grupa ponuĊaĉa moţe da se opredeli da obrazac
strukture cene potpisuju i peĉatom overavaju svi ponuĊaĉi iz grupe ponuĊaĉa ili grupa ponuĊaĉa
moţe da odredi jednog ponuĊaĉa iz grupe koji će popuniti, potpisati i peĉatom overiti obrazac
strukture cene.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 101 od 112
IX.
IZJAVA O KADROVSKOM KAPACITETU
PARTIJA 1
U skladu sa ĉlanom 76. stav 2. Zakona o javnim nabavkama (sluţbeni glasnik Republike
Srbije br.124/2013), IZJAVLJUJEM pod kriviĉnom i materijalnom odgovornošću Naruĉiocu :
JP Transnafta, Panĉevo,
ul. Zmaj Jovina br. 1, Republika Srbija
da raspolaţemo neophodnim kadrovskim kapacitetima za ispunjenje uslova za uĉestvovanje
u nabavci JN-75-OP-2014, usluga: Izrada Glavnog projekta sistema produktovoda kroz
Srbiju za deonicu Panĉevo -Smederevo (I faza I objekta), Partija 1 - Izrada podloga za
Glavni projekat prelaza produktovoda preko reke Dunav kod Smedereva.
R.br.
Ime i prezime
Struĉna
sprema
Radno mesto
1
2
3
4
5
*NAPOMENA: PonuĊaĉ mora da ima minimalno ….. ( ________) radnika u radnom
odnosu i/ili angaţovanih po odgovarajućem ugovoru, koji su struĉno osposobljeni za
obavljanje predmetne usluge.
Kao dokaz Odgovorno lice PonuĊaĉa potpisuje i overava ovaj obrazac kojim potvrĊuje
da raspolaţe dovoljnim kadrovskim kapacitetom, odnosno da ima struĉna lica koja su kod
ponuĊaĉa zaposlena I/ili angaţovana na odreĊeno ili neodreĊeno vreme, I prilaže
fotokopije važećih licenci izdate od Inženjerske komore Srbije I Republiĉkog
geodetskog Zavoda u skladu sa Pravilnikom o licenci za rad geodetske organizacije I
geodetskoj licenci i „M“ obrasce za zaposlena lica (Obrazac Izjave o dovoljnom
kadrovskom kapacitetu ) i/ili kopija/e ugovora.
Naruĉilac moţe traţiti na uvid originale ugovora o radu.
U ___________, dana _________.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
__________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
___________________________
Svojeruĉni potpis davaoca izjave
PONUĐAĈ odgovara za autentiĉnost podataka.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 102 od 112
IX.
IZJAVA O KADROVSKOM KAPACITETU
PARTIJA 2
U skladu sa ĉlanom 76. stav 2. Zakona o javnim nabavkama (sluţbeni glasnik Republike
Srbije br.124/2013), IZJAVLJUJEM pod kriviĉnom i materijalnom odgovornošću Naruĉiocu :
JP Transnafta, Panĉevo,
ul. Zmaj Jovina br. 1, Republika Srbija
da raspolaţemo neophodnim kadrovskim kapacitetima za ispunjenje uslova za uĉestvovanje
u nabavci JN-75-OP-2014, usluga: Izrada Glavnog projekta sistema produktovoda kroz
Srbiju za deonicu Panĉevo -Smederevo (I faza I objekta), Partija 2: Izrada geodetskih
podloga za potrebe izrade Glavnog projekta sistema produktovoda kroz Srbiju za
deonicu Panĉevo-Smederevo (I faza I objekta).
R.br.
Ime i prezime
Struĉna
sprema
Radno mesto
1
2
3
4
5
*NAPOMENA: PonuĊaĉ mora da ima minimalno ….. ( ________) radnika u radnom
odnosu i/ili angaţovanih po odgovarajućem ugovoru, koji su struĉno osposobljeni za
obavljanje predmetne usluge.
Kao dokaz Odgovorno lice PonuĊaĉa potpisuje i overava ovaj obrazac kojim potvrĊuje
da raspolaţe dovoljnim kadrovskim kapacitetom, odnosno da ima struĉna lica koja su kod
ponuĊaĉa zaposlena I/ili angaţovana na odreĊeno ili neodreĊeno vreme, I prilaže
fotokopije važećih licenci izdate od Inženjerske komore Srbije I Republiĉkog
geodetskog Zavoda u skladu sa Pravilnikom o licenci za rad geodetske organizacije I
geodetskoj licenci i „M“ obrasce za zaposlena lica (Obrazac Izjave o dovoljnom
kadrovskom kapacitetu ) i/ili kopija/e ugovora.
Naruĉilac moţe traţiti na uvid originale ugovora o radu.
U ___________, dana _________.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
__________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
___________________________
Svojeruĉni potpis davaoca izjave
PONUĐAĈ odgovara za autentiĉnost podataka.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 103 od 112
IX.
IZJAVA O KADROVSKOM KAPACITETU
PARTIJA 3
U skladu sa ĉlanom 76. stav 2. Zakona o javnim nabavkama (sluţbeni glasnik Republike
Srbije br.124/2013), IZJAVLJUJEM pod kriviĉnom i materijalnom odgovornošću Naruĉiocu :
JP Transnafta, Panĉevo,
ul. Zmaj Jovina br. 1, Republika Srbija
da raspolaţemo neophodnim kadrovskim kapacitetima za ispunjenje uslova za uĉestvovanje
u nabavci JN-75-OP-2014, usluga: Izrada Glavnog projekta sistema produktovoda kroz
Srbiju za deonicu Panĉevo -Smederevo (I faza I objekta), Partija 3- Izrada Glavnog
projekta sistema produktovoda kroz Srbiju za deonicu Panĉevo-Smederevo (I faza I
objekta).
R.br.
Ime i prezime
Struĉna
sprema
Radno mesto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*NAPOMENA: PonuĊaĉ mora da ima minimalno ….. ( ________) radnika u radnom
odnosu i/ili angaţovanih po odgovarajućem ugovoru, koji su struĉno osposobljeni za
obavljanje predmetne usluge.
Napomena: IzvoĊaĉ može da ima i potpisan Ugovor o poslovno-tehniĉkoj saradnji sa
preduzećem koje ima zaposlenog sa traženim Uverenjima MUP-a o položenim
struĉnim ispitima.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 104 od 112
Kao dokaz Odgovorno lice PonuĊaĉa potpisuje i overava ovaj obrazac kojim potvrĊuje
da raspolaţe dovoljnim kadrovskim kapacitetom, odnosno da ima struĉna lica koja su kod
ponuĊaĉa zaposlena I/ili angaţovana na odreĊeno ili neodreĊeno vreme, I prilaže fotokopije
važećih licenci izdate od Inženjerske komore Srbije i „M“ obrasce za zaposlena lica (Obrazac
Izjave o dovoljnom kadrovskom kapacitetu ) i/ili kopija/e ugovora.
Naruĉilac moţe traţiti na uvid originale ugovora o radu.
U ___________, dana _________.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
__________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
___________________________
Svojeruĉni potpis davaoca izjave
PONUĐAĈ odgovara za autentiĉnost podataka.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 105 od 112
X.
IZJAVA O UVIDU U DOKUMENTACIJU
Partija2
Partija 3
POTVRDA
JP Transnafta, Panĉevo,ul. Zmaj Jovina br. 1, Republika Srbija
PotvrĊujem da je PonuĊaĉ: ___________________________________________,
sa sedištem u _______________, ul.________________________________ br.___.
dana__.__.____.godine, izvršio uvid u Idejni projekat i Elaborat geodetskih podloga koji je
uraĊen za potrebe Idejnog projekta.
Uvidom u dokumentaciju PonuĊaĉ je upoznat sa sadrţajem Idejnog projekta i Elaborata
geodetskih podloga i obimom usluge koju nudi.
Potvrda se izdaje za uĉestvovanje u nabavci JN-75-OP-2014, usluga: Izrada Glavnog
projekta sistema produktovoda kroz Srbiju za deonicu Panĉevo -Smederevo (I faza I
objekta)-PARTIJA ______ i u druge svrhe se ne moţe koristiti.
Mesto : ................. god.
Datum : ................. god.
M.P.
Potpis predstavnika
JP TRANSNAFTA:
........................................
Napomena:
Da bi se izvršio uvid u dokumentaciju, neophodno je da predstavnici ponuĊaĉa
dostave ovlašćenje od strane odgovorne osobe ponuĊaĉa.
PonuĊaĉ je u obavezi da ukoliko doĊe do izmene zakonskih i podzakonskih
akata izvrši prilagoĊavanje projektne dokumentacije tim izmenama.
Naruĉilac odgovara za autentiĉnost podataka.
PonuĊaĉ će svoj dolazak najaviti putem elektronske pošte, na e-mail
:
[email protected], a predstavnik naruĉioca će mu u roku od dva dana po
dobijanju zahteva za u uvid u dokumentaciju, zakazati vreme dolaska.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 106 od 112
XI. OBRAZAC POTVRDA ZA REFERENCE
PARTIJA 1
NAZIV NARUĈIOCA
SEDIŠTE I ADRESA
ODGOVORNO LICE
MATIĈNI BROJ
PIB
U skladu sa ĉlanom 76. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sluţbeni glasnik“ Republike
Srbije br.124/2012), dajemo
POTVRDU
Kojom potvrĊujemo da nam je ____________________________________________
kvalitetno i uspešno izvršila referentne poslove na izradi tehniĉke dokumentacijenavedenih elaborata, sledećih karakteristika (pod referentnim poslom podrazumeva se
uspešno izvršena najmanje jedna usluga kao nosilac posla ili kao podizvoĊaĉ ili u
konzorcijumu)
:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________
( Napomena: Dostaviti kratak opis usluge, vrsta i opis, rok i datum zakljuĉenja i sl.).
Potvrda se izdaje na zahtev ______________________________________________ radi
uĉešća u postupku Javne nabavke JN-75-OP-2014 usluge: Izrada Glavnog projekta
sistema produktovoda kroz Srbiju za deonicu Panĉevo -Smederevo (I faza I objekta),
Partija 1 - Izrada podloga za Glavni projekat prelaza produktovoda preko reke Dunav
kod Smedereva, za potrebe Javnog preduzeća „Transnafta― i u druge svrhe se ne moţe
koristiti.
Mesto:__________________
Datum:__________________
Da su podaci taĉni, svojim potpisom i peĉatom potvrĊuje,
NARUĈILAC :
M.P
_____________________________
(potpis i peĉat ovlašćenog lica)
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 107 od 112
XI. OBRAZAC POTVRDA ZA REFERENCE
PARTIJA 2
NAZIV NARUĈIOCA
SEDIŠTE I ADRESA
ODGOVORNO LICE
MATIĈNI BROJ
PIB
U skladu sa ĉlanom 76. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sluţbeni glasnik“ Republike
Srbije br.124/2012), dajemo
POTVRDU
Kojom potvrĊujemo da nam je ____________________________________________
kvalitetno i uspešno izvršila referentne poslove izvršenih geodetskih radova u oblasti
infrastrukturnih objekata (javni put, javna ţelezniĉka infrastruktura, elektroenergetski vod,
naftovod, produktovod, gasovod, objekat visinskog prevoza, linijska infrastruktura
elektronskih komunikacija vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i sl. koji moţe biti
nadzemni ili podzemni), a koje su predmet ove javne nabavke, sledećih karakteristika (pod
referentnim poslom podrazumeva se uspešno izvršeno najmanje pet usluga kao nosilac
posla ili kao podizvoĊaĉ ili u konzorcijumu)
:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________
( Napomena: Dostaviti kratak opis usluge, vrsta i opis, rok i datum zakljuĉenja i sl.).
Potvrda se izdaje na zahtev ______________________________________________ radi
uĉešća u postupku Javne nabavke JN-75-OP-2014 usluge: Izrada Glavnog projekta
sistema produktovoda kroz Srbiju za deonicu Panĉevo -Smederevo (I faza I objekta),
Partija 2: Izrada geodetskih podloga za potrebe izrade Glavnog projekta sistema
produktovoda kroz Srbiju za deonicu Panĉevo-Smederevo (I faza I objekta), za potrebe
Javnog preduzeća „Transnafta― i u druge svrhe se ne moţe koristiti.
Mesto:__________________
Datum:__________________
Da su podaci taĉni, svojim potpisom i peĉatom potvrĊuje,
NARUĈILAC :
M.P
_____________________________
(potpis i peĉat ovlašćenog lica)
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 108 od 112
XI. OBRAZAC POTVRDA ZA REFERENCE
PARTIJA 3
NAZIV NARUĈIOCA
SEDIŠTE I ADRESA
ODGOVORNO LICE
MATIĈNI BROJ
PIB
U skladu sa ĉlanom 76. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sluţbeni glasnik“ Republike
Srbije br.124/2012), dajemo
POTVRDU
Kojom potvrĊujemo da nam je ____________________________________________
kvalitetno i uspešno izvršila referentne poslove-izrada tehniĉke dokumentacije
projekata meĊunarodnih i magistralnih produktovoda, gasovoda i naftovoda, izuzimajući
razvodne gasovode nazivnog natpritiska do 16 bar, a koje su predmet ove javne nabavke,
sledećih karakteristika (pod referentnim poslom podrazumeva se uspešno izvršena
najmanje jedna usluga kao nosilac posla ili kao podizvoĊaĉ ili u konzorcijumu)
:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________
( Napomena: Dostaviti kratak opis usluge, vrsta i opis, rok i datum zakljuĉenja i sl.).
Potvrda se izdaje na zahtev ______________________________________________ radi
uĉešća u postupku Javne nabavke JN-75-OP-2014 usluge: Izrada Glavnog projekta
sistema produktovoda kroz Srbiju za deonicu Panĉevo -Smederevo (I faza I objekta),
Partija 3 - Izrada Glavnog projekta sistema produktovoda kroz Srbiju za deonicu
Panĉevo-Smederevo (I faza I objekta), za potrebe Javnog preduzeća „Transnafta― i u
druge svrhe se ne moţe koristiti.
Mesto:__________________
Datum:__________________
Da su podaci taĉni, svojim potpisom i peĉatom potvrĊuje,
NARUĈILAC :
M.P
_____________________________
(potpis i peĉat ovlašćenog lica)
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 109 od 112
XII.
IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI
U skladu sa ĉlanom 26. Zakona o javim nabavkama(„Sluţbeni glasnik RS―, broj 124/2012)
Ovlašćeno lice ponuĊaĉa _____________________________iz ____________________
daje
IZJAVU O NEZAVISNOJ
PONUDI
Pod punom materijalnom i kriviĉnom odgovornošću potvrĊujem da je ponuda za javnu
nabavku broj JN-75-OP-2014, usluga: Izrada Glavnog projekta sistema produktovoda
kroz Srbiju za deonicu Panĉevo -Smederevo (I faza I objekta)– Partija ______ , podneli
nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuĊaĉima ili zainteresovanim licima.
U ___________, dana _________.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis davaoca izjave
Napomena: usluĉaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi,
naruĉulac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije.Organizacija
nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuĊaĉu, odnosno zainteresovanom licu izreći
meru zabrane uĉešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuĊaĉ, odnosno
zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim
se ureĊuje zaštita konkurencije. Mera zabrane uĉešća u postupku javne nabavke može
trajati do dve godine.Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu ĉlana
82. stav 1. taĉka2)Zakona.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa,Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog
lica svakog ponuĊaĉaiz grupe ponuĊaĉai overena peĉatom.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 110 od 112
XIII.
OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE
U skladu sa ĉlanom 88. stav 1.Zakona, ponuĊaĉ:
_____________________________________________________________________
[navesti naziv ponuĊaĉa],
dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:
VRSTA TROŠKA
IZNOS TROŠKA U RSD
UKUPAN IZNOS TROŠKOVA
PRIPREMANJA PONUDE:
U ___________, dana _________.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis davaoca izjave
Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi iskljuĉivo ponuĊaĉ i ne moţe traţiti od
naruĉioca naknadu troškova.
Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naruĉioca, naruĉilac je
duţan da ponuĊaĉu nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izraĊeni u skladu sa
tehniĉkimspecifikacijama naruĉioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeĊenja, pod
uslovom da je ponuĊaĉ traţio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.
Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 111 od 112
XIV. OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA IZ ĈL. 75.
ST.2.ZAKONA
U vezi ĉlana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, kao zastupnik ponuĊaĉa dajem
sledeću
IZJAVU
PonuĊaĉ:__________________________________________________________
[navesti naziv ponuĊaĉa]
u postupku javne nabavke broj JN-75-OP-2014, usluga: Izrada Glavnog projekta sistema
produktovoda kroz Srbiju za deonicu Panĉevo -Smederevo (I faza I objekta) – Partija
___ , poštovao je obaveze koje proizlaze iz vaţećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i
uslovima rada, zaštiti ţivotne sredine i garantujem da je imalac prava intelektualne svojine.
U ___________, dana _________.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis davaoca izjave
Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, Izjava mora biti potpisana od
strane ovlašćenog lica svakog ponuĊaĉaiz grupe ponuĊaĉai overena peĉatom.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU PO PARTIJAMA JN-75-OP-2014
Strana 112 od 112
Download

KONKURSNA DOKUMENTACIJA