Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
OPŠTI PODACI I REFERENC LISTA PREDUZEĆA
Društvo za inţenjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu „ELITA – COP“ d.o.o. Beograd – Zemun
je privatno preduzeće, vlasništvo porodice Romić iz Zemuna, osnovano 2002. godine.
Preduzeće je tehniĉki, tehnološki i kadrovski opremljeno za vršenje raznih vrsta radova iz oblasti
graĊevinarstva.
Specijalizovano je za:
- Rušenje i uklanjanje sloţenih armiranobetonskih i ĉeliĉnih konstrukcija sa reciklaţom materijala,
- IzvoĊenje objekata i radove nikogradnje (putevi, ulice, parkinzi, donji stroj tramvajskih i
ţelezniĉkih pruga),
- Vršenje masovnih iskopa sa transportom materijala,
- IzvoĊenje radova na objektima objektima visokogradnje (temeljne jame, konstrukcije, parterno
ureĊenje),
- IzvoĊenje radova na infrastrukturi (spoljni vodovod i kanalizacija, spoljašnja rasveta, gasovod i
sl.),
- Proizvodnju betona,
- Separisanje šljunka.
U preduzeću rade struĉni i licencirani inţenjeri i majstori svih potrebnih profila sa velikim iskustvom, a
posedujemo i najsavremeniju tehniku za velike obime radova u svojoj delatnosti.
Na širem podruĉju smo poznati i priznati kao specijalisti u izvoĊenju delikatnih operacija rušenja velikih
objekata.
TakoĊe, izvodimo radove i na autoputevima, putevima, aerodromima, odbrambenim nasipima,
melioracionim kanalima, vodovodnoj i kanalizacionoj mreţi, kao i svim radovima na rušenju i uklanjanju
ruševina i rašĉišćavanju terena.
U periodu od 2002. do 2014. godine, za razne Investitore u Beogradu, Srbiji, Crnoj Gori i Republici
Srpskoj, izveli su mnogo radova, od kojih se navode samo najznaĉajniji.
Nisu izdvojeni najskuplji, niti najobimniji, već poslovi za koji realno prikazuju mogućnosti IzvoĊaĉa, a
moţe biti interesantno za Investitore prilikom ustupanja poslova.
Neki od najznaĉajnijih Investitora radova za koje je „ELITA- COP“d.o.o. izvodila radove u proteklom
periodu, bili su:
-
Vlada Republike Srbije
Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine
Ministarstvo odbrane
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Ministarstvo zdravlja
Grad Beograd
ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE
NIS a.d.
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Z 7-2.9
Izdanje 1
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
-
COCA COLA HELLENIC
TITAN cementara Kosjerić
HOLCIM cementara Popovac
Razna privatna preduzeća
Javna komunalna preduzeća
FIAT Automobili Srbije.
Mehanizacija koju posedujemo je vrlo brojna, a po obimu sredstava za radove rušenja najopremljeniji smo u
regionu.
Tehnika je u izvanrednom stanju i redovno se servisira.
Radna snaga poseduje veliko iskustvo na poslovima niskogradnje i rušenja.
U poslovanju primenjujemo odredbe standarda ISO 9001, 14001 i 18001, a posedujemo i Integralne dozvola
za sakupljanje i transport neopsanog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije.
Organizovali smo sopstvenu Sluţbu bezbednosti i zdravlja na radu, PP zaštite i zaštite ţivotne sredine.
U toku celokupnog poslovanja kompanije nije evidentiran ni jedan dan finansijske nelikvidnosti.
Kadrovski, tehniĉki i finansijski kapacitet kompanije je garancija potencijalnom Investitoru da je „ELITA- COP“
d.o.o. pouzdan poslovni partner koji moţe profesionalno i odgovorno da izvede radove.
U daljem tekstu dat je pregled izvedenih radova, raspoloţivog kadrovskog kapaciteta, raspoloţivog
kapaciteta u smislu opreme i mehanizacije, kao i osvrt na menadţment kvalitetom i ostala ovlašćenja.
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
1. IZVEDENI RADOVI:
Zemljani radovi na izgradnji Ţelezniĉke stanice
„‟Beograd – Centar – Prokop‟‟ u Beogradu
u periodu 1996 – 2000. god.
Obim radova : oko 800.000,00 m³
Investitor radova „‟ENERGOPROJEKT‟‟ Beograd
Zemljani radovi na autoputu Novi Sad – Subotica
kod Baĉke Topole
u periodu 1997 – 1998. god.
Obim Radova: oko 300.000,00 m3
Investitor radova : Preduzeće za puteve Zrenjanin
Ĉišćenje kanala Dunav – Tisa – Dunav u reonu
Zrenjanina i Novog Beĉeja
u periodu 1997 – 1998. god.
Obim radova 100.000,00 m3.
Investitor radova :”Poljoprivredne zadruge”
Rušenje ,razbijanje i rašĉišćavanje starog trţnog centra
„‟Paraćin - Švajcarija‟‟ u centru Paraćina
1998. god.
Obim radova: 50.000,00 m3
Investitor radova: “Napred Paraćin”
IzvoĊenje zemljanih radova, izgradnja saobraćajnica i ureĊenje
okoliša na stambenim objektima u Borĉi, Kumodraţu i Novom Beogradu
u periodu 1998 – 1999. god.
Obim radova: 100.000,00 m3
Investitor radova: “Fond solidarnosti”
IzvoĊenje zemljanih radova za sportsku halu„‟Beogradska Arena‟‟
na Novom Beogradu
u periodu 1999 – 2000. god.
Obim radova: 40.000,00 m3
Investitor radova: „‟Energoprojekt‟‟
Rašĉišćavanje ruševina od posledica bombardovanja
trafostanica Beţanijska kosa i Jajinci u Beogradu 1999. godine
Rasĉišćavanje, rušenje oštećenih i izrada novihtemelja trafoa i portala,
sanacioni radovi na dve trafostanice.
Obim radova:300 m3
Investitor radova: „‟ELEKTRO PRIVREDA SRBIJE‟‟
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Z 7-2.9
Izdanje 1
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
IzvoĊenje zemljanih radova na sportskom kompleksu „‟Olimp‟‟
I izgradnja pristupnog puta na Zlatiboru
u periodu 2000. Godine
Obim radova: 30.000,00 m3 iskopa, transporta i nasipa u steni.
Investitor: “Biroelektronik Ĉaĉak”
Uklanjanje i rašĉišćavanje ruševina od posledica bombardovanja
hotela ‟‟ Jugoslavija‟‟ na Novom Beogradu
u periodu 2000 – 2001. god.
Obim radova: 15.000,00 m3
Investitor radova: „‟Energoprojekt‟‟ Beograd.
Rušenje i uklanjanje porušenog mosta na reci Bosni u Doboju
2001. godina.
Obim radova: 150m mosta.
Investitor radova: “Direkcija Republike Srpske”.
Rušenje i uklanjanje starog ţelezniĉkog mosta na putu
Beograd–Zrenjanin vezanog za Panĉevaĉki most
2001. god.
Obim radova: 3.000,00 m3 betona.
Investitor radova: “Direkcija za obnovu zemlje”.
Rušenje i uklanjanje starih mostovana Autoputu
Beograd – Novi Sad (na km 156,154 i 161) 2001. god.
Investitor radova: “PIM – hidrogradnja”
Obim radova: 1.000,00 m3 betona.
IzvoĊenje zemljanih radova i izgradnja saobraćajnica
na PSC „‟Rakovica‟‟ u Beogradu u periodu 1997 - 2001 . god.
Obim radova: 35.000,00 m3
Investitor radova: „‟Enjub‟‟
IzvoĊenje zemljanih radova na stambenom bloku Beţanija
u Beogradu 1998. god.
Obim radova: 20.000,00 m3
Investitor radova: Fond solidarnosti
IzvoĊenje zemljanih radova i izgradnja saobraćajnica
u stambenom bloku broj 4 u Novom Beogradu
1999. godine
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
Obim radova: 15.000,00 m3
Investitor: „‟Enjub‟‟
IzvoĊenje zemljanih radova za štampariju „‟BMG Makiš‟‟
Bele vode u Beogradu 1999. Godine
Obim radova: 50.000,00 m3
Investitor radova: BMG
IzvoĊenje zemljanih radova i izgradnja saobraćajnica
na stambenom bloku na Novom Beogradu k3,k9 i k11
2001. godine
Obim radova: 32.000 m³
Investitor radova: „‟Graditelj‟‟ Ţeleznik
IzvoĊenje zemljanih radova na kanalizaciji u ulici Sime Šolaje
u Zemunu, 2001. Godine
Obim radova: 10.000,00 m3
Investitor radova: Evropska zajednica
Rušenje i uklanjanje starog napona 110 kv Zemun polje - Stara
Pazova - InĊija
2002. god.
Obim radova: dalekovod 22 km.
Investitor radova:''MINEL dalekovodi''
Opravka aerodromske piste vojnog aerodroma u Batajnici
2002. godine.
Rušenje, zemljani i betonski radovi.
Investitor: Vojska Jugoslavije
Rušenje i uklanjanje starog postrojenja fabrike ''Vital'' u Vrbasu
2002. godine.
Obim radova: 1.100 m3 betona.
Investitor: ''Vital''
Iskop temelja i izgradnja prilaznih puteva za dalekovod
na deonici Petrovac – Crni Vrh.
Obim radova: dalekovod 25 km.
Investitor:''Minel dalekovodi''
Rušenje starog i izgradnja novih temelja transformatora
u trafostanici ''Beograd 5'' na Beţanijskoj Kosi 2002. godine.
Investitor: ''EPS''.
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Z 7-2.9
Izdanje 1
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
Izgradnja saobraćajnica i ureĊenje infrastrukture na
stambenom bloku u ulici Klare Cetkin Novi Beograd.
Obim radova : 5.000 m².
Investitor: ''Graditelj'' Ţeleznik.
IzvoĊenje zemljanih radova u rafineriji '' Panĉevo''
Obim radova: 15.000 m³.
Investitor: ''Vojvodina Put''.
Rušenje i uklanjanje starog postrojenja
u fabrici cementa ''Kosjerić'' .
Obim radova: 7.100 m³. armiranog betona.
Investitor: fabrika cementa ''Kosjerić''
Rušenje i uklanjanje oštećenog dela PC ''Ušće''
Obim radova: oko 1.500 m³.
Investitor: ''European Construction''
Rušenje i uklanjanje objekata ''Marina Dorćol''
Obim posla : oko 3000 m³.AB betona.
Investitor:Grad Beograd
Zemljani radovi, izgradnja saobraćajnica i ureĊenje infrastrukture
na stambenom bloku 9a grup. K3 i k4 u Zemunu.
Obim radova : iskop 15.000 m3
ureĊenje 4.000 m2.
Investitor: ''Graditelj'' Ţeleznik.
Izgradnja saobraćajnica i ureĊenje infrastrukture na
stambenom bloku ''Ĉukariĉka padina''.
Obim radova : 5000 m2.
Investitor: ''Graditelj'' Ţeleznik
Izrada nasipa na obali Save ''Progar'' i pristupnih
puteva na nasip.
Obim posla: oko 40.000 m3
Investitor: JP ''Đerdap''
Izgradnja dalekovoda 110 kV Smederevo - S. Palanka
(izrada pristupnih puteva, zemljani radovi i izrada temelja)
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
Duţina: 30 km.
Izrada 109 stubnih mesta.
Investitor: ''Minel dalekovodi''.
Rekonstrukcija AERODROMA ''BEOGRAD''
Radovi rušenja, vrlo znaĉajni zahvati na nosećoj konstrukciji i zidarski radoviTerminal 2.
Obim radova 26.000,00 m2.
Investitor: Aerodrom ''Beograd''.
Izgradnja Aneksa I Terminala T1 AERODROMA ''BEOGRAD''
Obim radova 7.000,00 m2.
Investitor: Aerodrom ''Beograd''.
Rušenje hotelskog kompleksa „SPLENDID“ u Beĉićima
Obim radova: 8.500 m3
Komplet zemljani radovi
Obim radova: 35.000 m3
Investitor: „Tradeunique CG“d.o.o.
Rušenje temelja velike kompresornice u postrojenju
Vodonika u Rafineriji nafte Panĉevo.
Investitor: Rafinerija nafte Panĉevo.
Rašĉišćavanje i uklanjanje srušenih objekata u okviru
emisionog centra „Crveni ĉot“ na Fruškoj gori.
Investitor: Vlada Republike Srbije
Rašĉišćavanje i uklanjanje srušenih delova kompleksa
TV predajnika „Iriški venac“ na Fruškoj gori.
Investitor: Vlada Republike Srbije, Ministarstvo za
kapitalne investicije i Izvršno veće AP Vojvodine.
Rušenje, rašĉišćavanje i zemljani radovi u okviru izgradnje
novog objekta BOP, Omladinskih brigada 21, Novi Beograd.
Investitor: TM Immo d.o.o.
Rušenje i rašĉišćavanje dela bombardovanjem oštećenog
objekta u Nemanjinoj ulici br. 9, Beograd.
Investitor. Vlada Republike Srbije, Uprava za zajedniĉke
poslove republiĉkih organa.
Rušenje i rašĉišćavanje objekta OK – 1 u okviru kompanije
„Prva Iskra – Namenska proizvodnja“ AD Bariĉ, nakon
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Z 7-2.9
Izdanje 1
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
havarije koja se dogodila 29.05.2006. god.
Investitor: „Prva Iskra – Namenska proizvodnja“ AD Bariĉ
Radovi izvedeni u junu 2006. god.
Radovi na rušenju i uklanjanju dela objekta u izgradnji i
iskopu graĊevinske jame na uglu Ulice V. Ilića i Ustaniĉke
(rušenje 3.200 m³ i iskop 40.000 m³ )
Objekat: INTEREX trţni centar.
Investitor: „ANEX Co“ D.O.O.
Zemljani radovi na gradilištu stambeno – poslovnog objekta u
Bloku 63 u novom Beogradu.
Obim radova : 50.000 m³.
Investitor: ''Graditelj'' Ţeleznik.
Sanacija kolovozne konstrukcije ispred Terminala 2 i
Veznog dela na Aerodromu „Nikola Tesla“ Beograd.
Investitor: JP Aerodrom „Nikola Tesla“ Beograd
Rušenje i demontaţa oštećenih AB nosaĉa raspona 24 m
na zgradi NPK u krugu fabrike HIP-Azotara Panĉevo.
Investitor: „HIP-AZOTARA“ d.o.o. Panĉevo
Radovi su izvedeni u martu i aprilu 2007. God
Izgradnja objekta „MEGAMARKET RODIĆ“ na Novom Beogradu
Rušenje, rašćišćavanje, zemljani, betonski i zidarski radovi
i radovi na infrastrukturi i ureĊenje okoliša
Investitor: „Rodić M&B Invest“ d.o.o.
Radovi su izvedeni u periodu od avgusta 2006. do jula 2007. god
Sanacija i adaptacija proizvodne hale industrijskog kompleksa „KRON“,
izgradnja rezervoara, izgradnja saobraćajnica i parkinga oko objekta
Objekat: IDEA veleprodaja, Zemun
Obim radova: 12.000 m².
Investitor: GP „Napred“ d.o.o.
Radovi su izvedeni u 2007. god
Zemljani radovi na gradilištu stambeno – poslovnog objekta u
Bloku 63 u novom Beogradu – II faza
Investitor: ''Graditelj'' Ţeleznik.
Radovi su izvedeni u 2007.
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
IzvoĊenje pripremnih radova, rušenja i rašĉišćavanja i priprema
terena za izgradnju objekta PRODAJNI CENTAR „PEVEC“
na Panĉevaĉkom putu
Radovi su izvedeni u 2007. god
Rušenje i uklanjanje postojećeg dela hale, temeljne konstrukcije i
ploĉe
na rekonstrukciji i proširenju fabrike za proizvodnju i
ĉeliĉnih profila „Feriti“ na Batajniĉkom drumu u Zemunu.
Investitor: „JEEP COMMERCE“
podne
obradu
Rušenje i zemljani radovi u okviru izgradnje
novog objekta BOP Novi Beograd – II faza.
Rušenje: 3.000 m²
Zemljani radovi 16.000 m³.
Investitor: „PARTNER INŢENJERING“ i „CTP HOLDING“
Rušenja objekata HPV unutar kompleksa Rafinerija nafte Panĉevo
Rušenje temelja seĉenjem na manje komade temelja u eksplozivnom
okruţenju (u postrojenju vodonika), i ruĉno seĉenje iznošenje šuta iz
podruma.
Obim posla: 200 m3.
Investitor: NIS PETROL-Rafinerija nafte Panĉevo
Rušenje objekata na bivšoj lokaciji „TRANŠPED“ u Vrĉinu.
Rušenje AB i zidanih konstrukcija.
Obim posla: 7.000 m3.
Radovi su izvedeni u 2008. God
Investitor: „TEKNOX“ d.o.o. Beograd – Novi Beograd
Rušenje, zemljani radovi i betonski radovi u sklopu izgradnje
fabrike lisnatog testa u Pudarcima.
Iskop: 30.000 m3.
Betoniranje: 1.700 m2.
Investitor: „PDM“ d.o.o. Pudarci – Grocka.
Izgradnja saobraćajnica i parkinga za objekat „RODA Cash&Cary“ u
Zemunu
Površina: 22.000m2
Investitor: „MB ZMAJ CENTAR“ Beograd.
Rušenje objekata i zemljani radovi u sklopu izgradnje poslovno stambenog
kompleksa „Tamiš kapija“ u Panĉevu.
Površina: 20.000 m2.
Investitor: „BEOINCON“ Beograd
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Z 7-2.9
Izdanje 1
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
Rušenje, zemljani radovi i betoniranja u sklopu investicionog odrţavanja na
objektima: Hale 49 – 50 Industrijskog kompleksa »ZMAJ« u Zemunu
Obim posla: 1.800 m2.
Investitor: „Rodić M&B Invest“ d.o.o.
Rušenje objekata (upravna zgrada, proizvodna hala, pomoćni objekti,
energana, cisterna – bazen za mazut) u proizvodnom kompleksu, u
Kragujevcu (bivša fabrika „Filip Kljajić“).
Obim posla: 7.000 m2
Investitor: „METAL SISTEMI“ d.o.o. Kragujevac
IzvoĊenje pripremnih radova, rušenje i rasĉišćavanje, priprema terena za
izgradnju, izrada tamponskog sloja od šljunka na celoj površini, rad na
ureĊenju okoliša u sklopu izgradnje Prodajnog centra „PEVEC“ u Krnjaĉi,
Beograd.
Površina: 59.500 m2.
Investitor: „PEVEC PC 101“ d.o.o. Beograd.
Iskop zemljišta i planiranje terena na Toplani Novi Beograd
Obim posla: 5.000 m2.
Investitor: JKP „Beogradske elektrane“
Rušenje postojećeg objekta i grubi graĊevinki radovi u sklopu izgradnje
stambeno – poslovnog objekta Po+ Pr+2S+Pk ukupne BRGP 3.575,71 m2 u
ul. Rada Konĉara br. 7 u Zemunu.
Površina: cca 3.580 m2.
Investitor: „TERMIN INVEST“ d.o.o. Beograd.
Rašĉišćavanje terena za izgradnju teniskih terena u Bloku 45 na Novom
Beogradu.
Obim radova: 25.000 m3.
Investitor: „FAMILY SPORT“ Beograd.
Rušenje objekata i obezbeĊenje temeljne jame u sklopu izgradnje stambeno
– poslovnog objekta u Ulici neznanog junaka 23 („KOLING“)
Obim radova: 40.000 m3.
Investitor: „KOLING“ d.o.o. Beograd.
IzvoĊenje grubih graĊevinskih radova na izgradnji pomoćnog objekta i
teniskih terena u okviru SRPC „Milan Gale Muškatirović“ Beograd-Dorćol.
Investitor: „GRADING SS“ d.o.o. Beograd. I „Family sport“ d.o.o. Beograd
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
Rušenje postojećeg objekta i grubi graĊevinki radovi u sklopu izgradnje
stambeno – poslovnog objekta u ul. Zadrugarska u Zemunu.
Površina: 800 m
Investitor: „TERMIN INVEST“ d.o.o. Beograd.
Rušenje AB konstrukcije unutar i ruĉno iznošenje šuta iz skloništa/ podruma
robne kuće 35 – Poţarevac
Obim posla: 300 m3
Investitor: „PROJMETAL“ Beograd.
IzvoĊenje graĊevinskih radova (rušenje i demontaţa, zemljani i betonski
radovi), na izgradnji Feriti - nove fabrike šavnih cevi na Batajniĉkom drumu u
Beogradu.
Površina: 2.000 m2.
Investitor: „JEEP COMMERCE“ Beograd.
Izgradnja poslovno-proizvodnog kompleksa “ELITA-COP” d.o.o.
na lokaciji Batajniĉki drum.
Obim radova: 40.000 m² proizvodnog, magacinskog i servisnog prostora,
pristanište na Dunavu, dve fabrike betona i separacija šljunka.
Investitor: „ELITA - COP“ d.o.o.
Grubi graĊevinki radovi u sklopu izgradnje stambeno – poslovnog objekta u
ul. Baje Pivljanina br. 9, na Dedinju u Beogradu.
Površina: 2.000 m2.
Investitor: „TERMIN INVEST“ d.o.o. Beograd.
Zaštita temeljne jame i široki iskop za poslovno- stambeni objekat „Blok V –
Zona A1 – Kalemegdan park“ u ul. Cara Uroša br.5 u Beogradu- strogi
centar Beograda
Dubina iskopa 14 m.
Iskop: 16.000 m3.
Investitor: „GRADINA“ d.o.o. Beograd - Zemun
IzvoĊenje zemljanih radova na izgradnji stambenog bloka u VojvoĊanskoj
ulici na Novom Beogradu
Zemljani radovi.
Iskop: 20.000 m3.
Investitor:GD „GRADITELJ - BEOGRAD“ Beograd
Deo betonskih i zemljanih radova i ureĊenje terena na objektu
TC KaluĊerica.
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Z 7-2.9
Izdanje 1
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
Zemljani, betonski i zidarski radovi.
Površina: 5.000 m2.
Investitor: „KIDAVISTE INVESTMENTS“ Beograd
Zemljani, betonski i zidarski radovi na objektu „JEEP COMMERCE“
Beograd - Krnjaĉa.
Izrada potpornih zidova, septiĉkih jama, saobraćajnica i platoa.
Površina: cca 5.000 m2.
Naruĉilac:“JEEP COMMERCE“d.o.o.
Rušenje, zemljani, betonski i radovi na gornjem stroju u sklopu
Rekonstrukcije tramvajske pruge u Bloku 45 Novi Beograd.
Rušenje, zemljani radovi, izrada tamponskih slojeva, betonski radovi, izrada
kanalizacione mreţe, na duţini od 1,70 km
Investitor: Grad Beograd – Agencija za investicije.
Naruĉilac: „SŢ-ŢGP“
Rušenje, zemljani, betonski i radovi na gornjem stroju u sklopu
Rekonstrukcije tramvajske pruge u Bulevaru Kralja Aleksansra
Rušenje, zemljani i betonski radovi na duţini od 2.50 km.
Investitor: Grad Beograd – Agencija za investicije.
Naruĉilac: „Balkan gradnja“
Rušenje oštećenog dela Aneksa zgrade „A“ Ministarstva odbrane
Ulica Kneza Miloša – Nemanjina. Ruĉno rušenje AB konstrukcije i iznošenje
šuta sa vicine h=24- 32 m od tla.
Koliĉina: 70 m3
Investitor: Ministarstvo odbrane – VojnograĊevinski centar
IzvoĊenje radova izrade saobraćajnica sa parkingom i ureĊenje terena na
objektu Osnovna škola u naselju KaluĊerica Beograd
Obim posla: 15.000 m3.
Naruĉilac: GD "GRADITELJ - BEOGRAD" A.D. BEOGRAD - ŢELEZNIK
Izgradnja javne saobraćajnice u Radnoj zoni 1 Lapovo
Duţina: 1,10 km
Naruĉilac: „KRONOSPAN SRB“ d.o.o. LAPOVO
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
IzvoĊenje radova na izgradnji parkinga u krugu fabrike Coca - Cola u
Zemunu
Površina: cca 11.000 m2
Naruĉilac: „TONĈEV GRADNJA“ d.o.o. Surdulica
IzvoĊenje graĊevinskih radova: Rušenje pregradnih zidova i tavanice iznad
prizemlja u objektu vinarija, kao i rekonstrukcija poda u zoni magacinskog
prostora u fabrici Coca-Cola U Zemunu
Površina: cca 2.000 m2.
Investitor: COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY – SRBIJA
IzvoĊenje graĊevinskih radova na izgradnji bunara B4 u krugu Coca-Cola U
Zemunu
Investitor: COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY – SRBIJA
IzvoĊenje graĊevinskih radova na rekonstrukciji dela postojeće hidrantske
mreţe u krugu Coca-Cola U Zemunu.
Duţina: cca 500 m.
Investitor: COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY – SRBIJA
IzvoĊenje graĊevinskih radova: izrada parkinga - asfaltiranje u blizini
Gemax-a i nove zgrade u krugu Coca-Cola U Zemunu.
Površina: cca 3.000 m2.
Investitor: COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY – SRBIJA
Izgradnja kancelarijskog i garaznog prostora, ukljucujuci i projektovanje u
krugu Coca-Cola U Zemunu.
Površina: cca 700 m2.
Investitor: COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY – SRBIJA
IzvoĊenje dela graĊevinskih radova na O.Š. „VELJKO DUGOŠEVIĆ“ u
Beogradu. Površina: 2.000 m2.
Naruĉilac: „IZOLINVEST“ d.o.o. BEOGRAD
IzvoĊenje grubih graĊevinskih radova do kote 0.00 Lamela A, u sklopu
izgradnje stambeno – poslovnog objekta u ul. Vojvode Stepe br. 54 u
Beogradu.
Iskop: 2.000 m3. Konstrukcija: 3 x 200 m2.
Investitor: „TERMIN INVEST“ d.o.o. Beograd.
IzvoĊenje graĊevinskih radova do kote ±0.00 u sklopu izgradnje stambenoposlovnog objekta u Beogradu, ulica Vojvode Stepe br 79
Iskop:1.500 m3. Konstrukcija 3 x 200 m2.
Investitor: „TRINUS“ d.o.o. Beograd.
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Z 7-2.9
Izdanje 1
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
IzvoĊenje graĊevinsko- zanatskih radova na gradilištu SPORTSKO
REKREATIVNI CENTAR VOŢDOVAC u Zaplanjskoj ulici u Beogradu.
Kvadratura objekta: cca 74.600 m2.
Naruĉilac: „SCT&CG MONTAŢA“ a.d. Beograd
IzvoĊenje radova na izgradnji proizvodno-skladišnog objekta u Krnjaĉi, u
ulici Zage Malivuk 2G, Beograd
Naruĉilac: „ GRAFIX“ d.o.o.
IzvoĊenje pripremnih radova na lokaciji kompleksa kasarne "Stepa
Stepanović"
(4 juli) u Beogradu – Voţdovac.
Rušenje: 50.000 m3. UreĊenje terena: 300.000 m2.
Naruĉilac: „ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA“ A.D.
IzvoĊenje dela pripremnih radova na izgradnji zajedniĉkog energetskoposlovnog kompleksa JP EPS Beograd i "EDB" d.o.o. U Bloku 20 u Novom
Beogradu.
Investitor: JP “ELEKTROPRIVREDA SRBIJE” i
“ELEKTRODISTRIBUCIJA - BEOGRAD” d.o.o.
IzvoĊenje radova na lokaciji Grošnica u Kragujevcu,
Park dobavljaĉa- I faza radova
UreĊenje terena
Spoljašnja i unutrašnja ograda
Naruĉilac: „FIAT Automobili Srbije“d.o.o.
Investitor:„FIAT Automobili Srbije“d.o.o.
IzvoĊenje radova na betonskim kanalima u podu hale- finalna linija 1, 2 i
3, lokacija F.A.S. u Kragujevcu,
u sklopu fabrike „FIAT Automobili Srbije“d.o.o.
Naruĉilac: „CIEMA MADE SERBIA“d.o.o.
Investitor:„FIAT Automobili Srbije“d.o.o.
Izgradnja parkinga za teška teretna vozila u krugu fabrike COCA-COLA U
Zemunu.
Investitor: COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY – SRBIJA
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
Demontaţa i rušenje objekata- hala u Zemunu
Investitor: „EUROPOLIS“d.o.o.
Rekonstrukcija servisnog puta na lokaciji Grošnica u Kragujevcu
Projektovanje, iskop, izrada saobraćajnice,asfaltiranje.
Naruĉilac: „DELTA INŢENJERING“d.o.o.
Investitor:„FIAT Automobili Srbije“d.o.o.
Pripremni radovi i obezbedjenje konstrukcije objekta u Bloku 39, na
Novom Beogradu, u sklopu projekta CENTAR ZA PROMOCIJU NAUKE
U BEOGRADU- NANO CENTRAR
Investitor „Jedinica za upravljanje projektima JUP istraţivanje i razvoj“
d.o.o. Vlada R Srbije
Naruĉilac: „GRADING“ d.o.o.
IzvoĊenje radova po Tenderu 34 F- FAS Objekat 18C- UreĊenje I saobraćajnice
Naruĉilac: „FIAT Automobili Srbije“d.o.o.
Investitor:„FIAT Automobili Srbije“d.o.o.
Zemljani radovi, betonski radovi, seĉenje betona i rušenje betonskih
temelja u krugu fabrike ELIXIR ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA u Šapcu
Investitor: „ELIXIR ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA“ Šabac
Naruĉilac: „ ELIXIR ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA“ Šabac
Rušenje postojeće konstrukcije srednjih stubova pristupnice na
Panĉevĉkom mostu (deo bliţe Karaburmi), sa razbijanjem, sitnjenjem i
odvozom materijala
Investitor: JP DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I
IZGRADNJU BEOGRADA
Naruĉilac: „ MBA MILJKOVIĆ“ d.o.o.
Rušenje objekata u naselju Bele Vode u Ţarkovu, u Beogradu
Investitor: JP DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I
IZGRADNJU BEOGRADA
Naruĉilac: JP DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I
IZGRADNJU BEOGRADA
IzvoĊenje asfalterskih radova na lokaciji IPM „ ZMAJ“ AD, Zemun
Investitor: „ ABF INVESTMENT“ d.o.o.
Naruĉilac: „ ABF INVESTMENT“ d.o.o.
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Z 7-2.9
Izdanje 1
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
Izrada saobraćajnih površina na ozgradnji logistiĉkog centra
LAGERMAX- faza II u Šimanovcima
Naruĉilac: „ M- PROFIL“ d.o.o. Stara Pazova
IzvoĊenje radova na rušenju i nasipanju platoa GP 05- 1, druga faza, na
Beţanijskoj Kosi, u Beogradu
Naruĉilac: „ IMEL GROUP“ d.o.o.
Saniranje kanala za sakupljanje vode Purator, demontaţa i ponovna
montaţa šaht poklopca u krugu fabrike Coca Cola u Zemunu
Naruĉilac: Coca Cola Hellenic Bottling Company Srbija
Investitor: Coca Cola Hellenic Bottling Company Srbija
Sanacija udarnih rupa u krugu fabrike, montaţa elektrostubova i iviĉnjaka
u krugu fabrike Coca Cola u Zemunu
Naruĉilac: Coca Cola Hellenic Bottling Company Srbija
Investitor: Coca Cola Hellenic Bottling Company Srbija
IzvoĊenje radova na lokaciji Grošnica u Kragujevcu,
Park dobavljaĉa- II faza radova
Vodovod i kanalizacija; spoljna rasveta; gas; optiĉka mreţa; asfaltiranje;
Naruĉilac: „FIAT Automobili Srbije“d.o.o.
Investitor:„FIAT Automobili Srbije“d.o.o.
IzvoĊenje radova po tenderu T26 na objektu 16, lokacija F.A.S. u
Kragujevcu,
u sklopu fabrike „FIAT Automobili Srbije“d.o.o.
Naruĉilac: „BN INŢENJERING TIM UŢICE“d.o.o.
Investitor:„FIAT Automobili Srbije“d.o.o.
IzvoĊenje radova na rušenju objekta i uklanjanju šuta u bivšem
prodajnom centru „ Rodić“ u Beogradu
Investitor: STR na veliko i malo „ SANTOS“ Dobra
Naruĉilac: STR na veliko i malo „ SANTOS“ Dobra
Rušenje podne ploĉe i temelja opreme u starom pogonu DKF- a, na K. P.
6915735 K. O. Šabac
Investitor: „ELIXIR ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA“ Šabac
Naruĉilac: „ ELIXIR ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA“ Šabac
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
IzvoĊenje graĊevinskih radova na spoljnoj hidrantskoj mreţi, spoljnoj
mreţi kišne kanalizacije i spoljnoj mreţi fekalne kanalizacije na objektu
Pharma Swiss u Zemunu
Naruĉilac: „ TRACO- INVEST“ d.o.o.
Izrada interne kanalizacije u logistiĉkom centru LAGERMAX- faza II u
Šimanovcima
Naruĉilac: „ M- PROFIL“ d.o.o. Stara Pazova
Demontaţa i dislokacija vojnih objekata na lokaciji Kragujevac- Grošnica
radi pripreme lokacije za izgradnju Parka dobavljaĉa fabrike „Fiat
Automobili Srbija“ u Kragujevcu.
Naruĉilac „Fiat Automobili Srbija“ d.o.o. Kragujevac.
Ĉišćenje priobalja reke Save
Investitor: „ELIXIR ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA“ Šabac
Naruĉilac: „ ELIXIR ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA“ Šabac
Zaštita temeljne jame, iskop temeljne jame i betonski radovi do kote
±0.00, za izradu stambeno- poslovnog objekta u ulici Kralja Bodina 9- 11,
u Beogradu
Investitor: „SIDALEA“ d.o.o.
Naruĉilac: „ SIDALEA“ d.o.o.
Iskop, rušenja temelja i podnih ploĉa, u krugu fabrike u Šapcu, na k.p.
6915/ 36, KO Šabac
Investitor: „ELIXIR ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA“ Šabac
Naruĉilac: „ ELIXIR ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA“ Šabac
Izrada pristupnog puta, platoa i temelja bušećih postrojenja RIG 3 i RIG 4
na lokaciji Srbobran i Zrenjanin
Naruĉilac: „ NIS“ A.D.- Blok Istraţivanje i proizvodnja
Investitor: „ NIS“ A.D.
IzvoĊenje radova rušenja skeleta u Subotici
Naruĉilac: JP „ DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE“
Investitor: JP „ DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE“
IzvoĊenje zemljanih radova (iskop zemljanog materijala) i isporuka
betona na gradilište Naruĉioca na Novom Beogradu u ul. Dr. Ivana
Ribara u svrhe izgradnje stambenog objekta
Iskop cca 5.500 m3
Naruĉilac: „ KOTO“ d.o.o.
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Z 7-2.9
Izdanje 1
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
IzvoĊenje radova na kolovoznoj konstrukciji gornjeg sloja saobraćajnica
na stambenoposlovnom objektu na GP "1" KO Voţdovac, Blok 32A,
izmeĊu ulica Gostivarske i Vojvode Stepe, Beograd
Naruĉilac: „NEIMAR-V“ Akcionarsko društvo za graĊevinarstvo i trgovinu,
Beograd
Rušenje, iskop i bušenje šipova na lokaciji Gospodara Vuĉića broj 82
Naruĉilac: „BEOMARKET TRADE“ d.o.o.
Investitor: „BEOMARKET TRADE“ d.o.o.
IzvoĊenje graĊevinskih radova u Dunavskoj ulici 17-19 u Beogradu
(saobraćajnice, kišna kanalizacija i hidrantska mreţa)
Naruĉilac: “OBNOVA METALI” d.o.o. BEOGRAD
Investitor: “OBNOVA METALI” d.o.o. BEOGRAD
IzvoĊenje radova na popravci nekategorisanih saobraćajnica u okviru
zone AIRSIDE na lokaciji AD AERODROM „ NIKOLA TESLA“ BEOGRAD
Naruĉilac: AD AERODROM „ NIKOLA TESLA“ BEOGRAD
Investitor: AD AERODROM „ NIKOLA TESLA“ BEOGRAD
Izrada pristupnog puta, platoa i temelja bušećih postrojenja RIG 3 i RIG 4 (Lokacije TUS83, TUS-80 i MIH-9)
Naruĉilac: „ NIS“ a.d.
Investitor: „ NIS“ a.d.
Izgradnja lokacije i pristupnog puta do lokacije za bušenje razradnih
bušotina EL- 31, EL- 34 i EL- 43, Elemir
Naruĉilac: „ NIS“ a.d.
Investitor: „ NIS“ a.d.
IzvoĊenje kolovozne konstrukcije gornjeg sloja saobraćajnica na
stanbeno poslovnom objektu na GP "1" KO Voţdovac, Blok 32A, izmeĊu
ulica Gostivarske i Vojvode Stepe, Beograd
Naruĉilac: „ NEIMAR V“ a.d.
IzvoĊenje radova na izgradnji platoa za ekstremne sportove u parku
Barutana u Panĉevu
Naruĉilac: JKP „ZELENILO“ Panĉevo
Investitor: JKP „ZELENILO“ Panĉevo
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
Izgradnja lokacije i pristupnog puta do lokacije bušotine Kv 95/96/97
Kikinda
Naruĉilac: „ NIS“ a.d.
Investitor: „ NIS“ a.d.
Izgradnja lokacije i pristupnog puta do lokacije bušotine GAJ-3 Kovin
Naruĉilac: „ NIS“ a.d.
Investitor: „ NIS“ a.d.
IzvoĊenje radova po principu “kljuĉ u ruke”, radi realizacije projekta „Sanacija
saobraćajnica u krugu RNP, ka pristaništu i na pristaništu RNP, vertikalne i horizontalne
signalizacije i izvoĊenje radova na sanacijama“ u Rafineriji nafte Panĉevo
Naruĉilac: „ NIS“ a.d.
Investitor: „ NIS“ a.d.
IzvoĊenje graĊevinskih radova na izgradnji i rekonstrukciji saobraćajnica
u ul. Vinogradska 52a u Surĉinu
Naruĉilac: „ AMAN“ d.o.o. Beograd
IzvoĊenje pripremnih i graĊevinskih radova na objektu Lukoil-ove benzinske stanice “Staro
sajmište” na Novom Beogradu
Naruĉilac: „DIJAGONALA“ d.o.o. Novi sad
Investitor: „LUKOIL“
Izgradnja pristupnog puta i platoa za bušotine El-75 i El-76 (Elemir)
Naruĉilac: „ NIS“ a.d.
Investitor: „ NIS“ a.d.
Izgradnja pristupnog puta i platoa za bušotine El-74 i El-77 (Elemir)
Naruĉilac: „ NIS“ a.d.
Investitor: „ NIS“ a.d.
Izgradnja pristupnog puta i platoa za grm bušotina TUS-89 i
TUS-91(Turija)
Naruĉilac: „ NIS“ a.d.
Investitor: „ NIS“ a.d.
IzvoĊenje I faze radova- sanacija tla pre izdradnje hale i izvoĊenje II faze radova- temelja
hale za servisiranje alatnih mašina u Kikindi, u ulici Miloša Velikog broj 80.
Investitor: „GRINDEX“ d.o.o. Kikinda
IzvoĊenje zemljanih radova za potrebe izgradnje poslovnog objekta u Novom Beogradu,
ugao ulica Trešnjinog cveta i Bulevara Nikole Tesle
Naruĉilac: „ NEIMAR V“ a.d.
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Z 7-2.9
Izdanje 1
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
Nabavka materijala I izvoĊenje graĊevinskih radova na ureĊenju okoline
poslovnog objekta Naruĉioca u ulici Patrijarha Joanikija 2a u Beogradu
Naruĉilac: »DTD Ribarstvo« d.o.o.
IzvoĊenje radova na spoljnom parkingu u krugu fabrike Coca Cola u
Zemunu ( asfalterski radovi i izgradnja kanalizacione mreţe)
Naruĉilac: Coca Cola Hellenic Bottling Company Srbija
Investitor: Coca Cola Hellenic Bottling Company Srbija
IzvoĊenje radova na dogradnji i rekonstrukciji dela poslovnog centra na
lokaciji Batajniĉki drum 1 u Zemunu
Naruĉilac: “ BN BOS COMPANY“ d.o.o.
Investitor: “ BN BOS COMPANY“ d.o.o.
IzvoĊenje radova na izradi temelja za 5 aviomostova A1-A5
na lokaciji AD AERODROM „ NIKOLA TESLA“ BEOGRAD
Naruĉilac: AD AERODROM „ NIKOLA TESLA“ BEOGRAD
Investitor: AD AERODROM „ NIKOLA TESLA“ BEOGRAD
IzvoĊenje graĊevinskih radova na uklanjanju objekata (rašĉišćavanju lokacije) i planiranje
terena u Kraljevu
Naruĉilac: „GRAĐEVINSKA DIREKCIJA SRBIJE“ d.o.o. Beograd
Izrada lokacije bušotine TUS – 95 i pristupnog puta do lokacije
Naruĉilac: „ NIS“ a.d.
Investitor: „ NIS“ a.d.
Izgradnja pristupnog puta i platoa za grm bušotina TUS- 92 i TUS – 93
(atar mesta Turija, opština Srbobran)
Naruĉilac: „ NIS“ a.d.
Investitor: „ NIS“ a.d.
Izgradnja pristupnog puta i platoa za grm bušotina TUS- 117 i TUS –
119 (atar mesta Turija, opština Srbobran)
Naruĉilac: „ NIS“ a.d.
Investitor: „ NIS“ a.d.
Izgradnja pristupnog puta i platoa za bušotinu Mk – X- 2 (atar mesta
Mokrin, opština Kikinda)
Naruĉilac: „ NIS“ a.d.
Investitor: „ NIS“ a.d.
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
IzvoĊenje pripremnih i graĊevinskih radova na objektu Lukoil-ove benzinske stanice “Novi
Banovci“
Naruĉilac: „DIJAGONALA“ d.o.o. Novi sad
Investitor: „LUKOIL“
RUŠENJE OBJEKATA NA LOKACIJI KOPAONIK/ ODMARALIŠTE
„JUGOBANKA“
Investitor: „KPI“ d.o.o. Beograd, Resavska 23
Rušenje i temeljni radovi za potrebe izgradnje stambenog objekta u
Gospodara Vuĉića 4
Naruĉilac: "STIB"
Investitor: "STIB"
Izgradnja pristupnog puta za bušotinu GAJ - 3
Naruĉilac: „ NIS“ a.d.
Investitor: „ NIS“ a.d.
Izgradnja lokacije i pristupnog puta do lokacije bušotine Velebit VE 212,
213 i 214
Naruĉilac: „ NIS“ a.d.
Investitor: „ NIS“ a.d.
IzvoĊenje radova na asfaltiranju internih saobraćajnica u krugu fabrike
šećera Pećinci
Naruĉilac: "INVESTMENT PROJECT GROUP"
Investitior: " SUNOKU"
IzvoĊenje radova na atmosferskoj kanalizaciji MDS u okviru Proizvodnog
centra u Pećincima
Naruĉilac: "INVESTMENT PROJECT GROUP"
Investitior: " SUNOKU"
IzvoĊenje radova na izradi spoljne ograde oko fabriKe šećera Pećinci
Naruĉilac: "INVESTMENT PROJECT GROUP"
Investitior: " SUNOKU"
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Z 7-2.9
Izdanje 1
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
1.1.
POSEBNO ZNAĈAJNI RADOVI RUŠENJA:
Rušenje višespratne poslovne zgrade u Radniĉkoj ulici,
u Beogradu za potrebe izgradnje objekta PORSCHE-ADA
Investitor: „GEMAX“ Beograd.
Obim posla: 1.886,00 m²
Rušenje starog hotelskog kompleksa ''Splendid'' U Beĉićima
Investitor: Tradeunique SCG
Obim posla: 20.000,00 m³. porušenog armiranog betona
40.000,00 m³. iskopa u kamenu i podzemnoj vodi
Rašĉišćavanje i uklanjanje ostataka porušenog Avalskog tornja
radi izgradnje novog tornja na Avali kod Beograda.
Investitor: Vlada Republike Srbije.
Demontaţa transportnog AB mosta teţine 220 t sa visine 35 m
rušenje depozitne hale i raznih objekata unutar kompleksa
cementare „HOLCIM (SRBIJA)“ Novi Popovac
Obim: preko 52.000 m3 armiranobetonske konstrukcije.
Investitor: „HOLCIM (SRBIJA)“ a.d.
Radovi izvedeni u decembru 2003. do 2008. god.
Rušenje STAROG VODOTORNJA na lokaciji „Mercator“ Šabac,
Visina 38 m.
Investitor: „MERCATOR“
Radovi su izvedeni u maju 2008. god
Uklanjanje oštećene konstrukcije zgrade MUP Republike Srbije,
AZG, lamela A i B u ul. Kneza Miloša 103 u Beogradu.
Obim: 9.200 m³ jako armiranog betona.
Investitor: Republika Srbija, MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Pripremni radovi i demontaţa za stambeni kompleks na lokaciji kasarne „ Stepa
Stepanović“ (4. Juli) na Voţdovcu, u Beogradu
Rušenje: 50.000 m3
UreĊenje terena: 300.000 m2
Naruĉilac:„ENERGOPROJEKTVISOKOGRADNJA“a.d.
Demontaţa topionice 1 i 2. Mašinsko seĉenje bagerima sa makazama i
ruĉno seĉenje autogenim aparatom otpadnog metala krugu Topionice i
rafinacije d.o.o. Bor.
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
Koliĉina: cca 800 t.
Naruĉilac: C.A. TEH Bor
IzvoĊenje radova rušenja (platforma za naguravanje, objekti izmeĊu ulica
Radniĉka i Bulevar Vojvode Mišića) na gradilištu „Sava Most“ u Beogradu
Naruĉilac: “OGRANAK PORR TECHNOBAU UND UMWELT
AKTIENGESELLSCHAFT” BEOGRAD – NOVI BEOGRAD
IzvoĊenje radova demontaţe opreme i objekata unutar fabrike boja
„DUGA“ Beograd (seĉenje ĉelika).
Koliĉina: cca 300 t.
Naruĉilac: „MAKS UNION METALI“ d.o.o. BEOGRAD
IzvoĊenje radova rušenja i seĉenje ĉelika u preduzeću VICTORIA –
ZORKA Mineralna Ċubriva.
Koliĉina: cca 5.000 t.
Investitor: „VICTORIA – ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA“ d.o.o., Šabac
IzvoĊenje radova na demontaţi, rušenju i pripremi gradilišta:
Kliniĉki centar Niš u Nišu.
Kvadratura objekta: 14.000 m2.
Investitor: REPUBLIKA SRBIJA, MINISTARSTVO ZDRAVLJA, Beograd.
IzvoĊenje radova na demontaţi, rušenju i pripremi gradilišta:
Kliniĉki centar Srbije u Beogradu.
Kvadratura objekta: 76.000 m2.
Investitor: REPUBLIKA SRBIJA, MINISTARSTVO ZDRAVLJA, Beograd.
Rušenje objekata na lokaciji Grošnica u Kragujevcu, u sklopu fabrike
„FIAT Automobili Srbije“d.o.o.
Naruĉilac: „FIAT Automobili Srbije“d.o.o.
Investitor:„FIAT Automobili Srbije“d.o.o.
Rušenje objekata 18a I 18b u Kragujevcu, u sklopu fabrike
„FIAT Automobili Srbije“d.o.o.
Naruĉilac: „FIAT Automobili Srbije“d.o.o.
Investitor:„FIAT Automobili Srbije“d.o.o.
Rušenje postojeće konstrukcije srednjih stubova pristupnice na
Panĉevĉkom mostu (deo bliţe Karaburmi), sa razbijanjem, sitnjenjem i
odvozom materijala
Investitor: JP DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I
IZGRADNJU BEOGRADA
Naruĉilac: „ MBA MILJKOVIĆ“ d.o.o.
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Z 7-2.9
Izdanje 1
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
Rušenje objekata u naselju Bele Vode u Ţarkovu, u Beogradu
Investitor: JP DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I
IZGRADNJU BEOGRADA
Naruĉilac: JP DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I
IZGRADNJU BEOGRADA
IzvoĊenje radova rušenja skeleta u Subotici
Naruĉilac: JP „ DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE“
Investitor: JP „ DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE“
IzvoĊenje radova rušenja objekata - Topĉiderski most
Naruĉilac: “ OGRANAK PORR BAU GMBH“ Beograd - Novi Beograd
IzvoĊenje radova na rušenju mosta na km. 1+229,645, u trupu autoputa E-75 Beograd-Novi
Sad, koji prelazi preko drumske saobraćajnice „Batajniĉki drum“.
Naruĉilac: "MBA MILJKOVIĆ"
Investitior: "MBA MILJKOVIĆ"
1.2. RADOVI KOJE TRENUTNO IZVODIMO
IzvoĊenje graĊevinskih radova na rekonstrukciji autopunilišta u krugu
RNP u Panĉevu
Naruĉilac: ''DELTA INŢENJERING'' d.o.o. Beograd
IzvoĊenje radova na izgradnji postrojenja za preĉišćavanje vode za piće
naseljelja Bavanište, I faza
Naruĉilac: "MZ Bavanište" i "Fond za graĊevinsko zemljište Kovin"
Rušenja i uklanjanja postojećih postrojenja u RNS za potrebe izgradnje
postrojenja za proizvodnju baznih ulja po sistemu "kljuĉ u ruke"
Naruĉilac:NIS a.d
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
2. Raspoloživi kapaciteti
2.1.
Kadrovska struktura
Za rukovoĊenje i organizaciju radova, „ELITA- COP“d.o.o. raspolaţe iskusnim i brojnim
tehniĉkim kadrom za sve vrste radova.
KADROVSKA STRUKTURA
Redni
broj
I
II
Pozicija
Broj
Menadžment Firme
3
Generalni direktor
1
Zamenik direktora
1
Rukovodilac na
betonskoj bazi
Tehniĉko osoblje
1
123
Diplomirani
građevinski inženjeri
Licence broj 415- 2 kom, 412- 2 kom ,
315- 2 kom, 410- 2 kom, 312- 2 kom,
300- 1 kom, 400-1 kom
6
Arhitektonski inženjer
Licenca broj 800
1
Mašinski inženjer
/
1
Inženjer geodezije
/
2
Lice za BIZNR
Diplomirani inţenjer rudarstva
1
Diplomirani inženjer
saobraćaja
1
Tehničar
4
Poslovođa
III
Licenca
3
Rukovaoc građevinskim
mašinama/ Dizaličar/
Rukovalac betonske baze/
Rukovalac separacije/
Rukovalac betonske pumpe
31
Vozač
34
KV radnik
27
NKV radnik
12
Administrativno osoblje
8
UKUPAN BROJ
134
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Z 7-2.9
Izdanje 1
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
2.2.
Mehanizacija
„ELITA- COP“d.o.o. raspolaţe brojnom i raznovrsnom tehnikom za izvoĊenje radova
Tabela 1: Građevinske mašine
Redni
broj
Model
Tip
Kapacitet
Napomena
Godina
proizvodnje
Bager sa dugom strelom dohvat po visini
24m po duţini 20m (klasiĉna strela 14m)
teţak (65) 45t + priklj. za ĉekić I makaze
2000
HIDRAULIĈNI BAGER
1
HITACHI
ZH450 LCH5
2m³
2
CATERPILLAR
330BL
2m³
3
KOBELCO
SK250 NLC
1.6m³ 2m³
4
CATERPILLAR
330 D LN
2m³
5
CATERPILLAR
330 BLNME
2m³
Bager sa klasiĉnom strelom 11m teţak 35t
+ prikljuĉak za ĉekić i makaze
1998
6
CATERPILLAR
330 B
2m³
Bager sa klasiĉnom strelom 13m teţak 35t
+ prikljuĉak za ĉekić i makaze
2006
7
CATERPILLAR
324 D
8
KOBELCO
SK330 H-8
1.8m³
Bager sa klasiĉnom strelom 13m teţak 35t
+ prikljuĉak za ĉekić
2007
9
KOBELCO
SK250 NLC DA
1.6m³
Bager sa klasiĉnom strelom 13m teţak 25t
+ prikljuĉak za ĉekić
2007
10
KOMATSU
PC450LCD 7K
Bager sa dugom strelom dohvat po visini
27m po duţini 24m (klasiĉna strela 14m)
teţak 66 (45) t + priklj za ĉekić I makaze
2002
11
CATERPILLAR
323 DLN
Bager sa klasiĉnom strelom, teţak 23t
2006
Bager sa dugom strelom dohvat po visini
22m po duţini 16m (klasiĉna strela 14m)
teţak 37t + priklj. za ĉekić I makaze
Bager sa produţenom strelom 19m za
duboki iskop i klasiĉnom strelom 13m,
teţak 27t + prikljuĉak za ĉekić iprofilnu
kašiku
Bager sa klasiĉnom strelom 13m teţak 35t
+ prikljiĉak za ĉekić i makaze
2000
2003
2008
Bager sa klasiĉnom strelom , teţak 28t
1.3m³
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
HIDRAULIĈNI MINIBAGER
1
CATERPILLAR
305 CR
Kašike od 30 i 40 cm i duţina strele 3m
teţak 5t + priklj za ĉekić
2005
2
CATERPILLAR
305 CR
Kašike od 30 i 40 cm i duţina strele 3m
teţak 5t + priklj za ĉekić
2004
3
CATERPILLAR
303 CR
Kašike od 30, 40 i 60 cm i duţina strele 3m
teţak3,5t + priklj za ĉekić
2003
4
BOBCAT
430
Kašike od 30, 40 i 60 cm i duţina strele 3m
teţak 3,5t + priklj za ĉekić
2005
5
BOBCAT
334 D
Kašike od 30, 40 i 60 cm i duţina strele 3m
teţak 3,4t + priklj za ĉekić I makaze
2001
6
BOBCAT
328 D
Kašike od 30, 40 i 60 cm i duţina strele
2,5m teţak 2,8t + priklj za ĉekić
1998
UTOVARIVAĈ
1
KOMATSU
WA 480- 5
5m³
280 KS, zapremina kašike 5 m3
2004
2
CATERPILLAR
980
5m³
280 KS, zapremina kašike 5 m3
1992
3
CATERPILLAR
950 H CC EC
3.5m³
17t, 210 KS, zapremina kašike 3,5 m3
2008
4
CATERPILLAR
966 GII
4m3
26t, 280KS, zapremina kašike 4m3
2005
MINI UTOVARIVAĈ
1
CATERPILLAR
236 B
0.7m³
instalacija za ĉekić i utovarne viljuške
teţak 3,3t
2009
2
CATERPILLAR
236 B
0.7m³
instalacija za ĉekić
teţak 3,3t
2008
3
CATERPILLAR
226 B
0.5m³
instalacija za ĉekić i utovarne viljuške
teţak 2,8t
2003
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Z 7-2.9
Izdanje 1
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
UTOVARIVAĈ – ROVOKOPAĈ/ KOMBINOVANA RADNA MAŠINA
1
CATERPILLAR
432 D
1.5m³
dve kopajuće kašike (30 i 60cm) teţak 9,8t
instalacija za hidrauliĉni ĉekić
2004
2
CATERPILLAR
442 II STD
1.5m³
dve kopajuće kašike (30 i 60cm) teţak 7,8t
instalacija za hidrauliĉni ĉekić
2004
3
CATERPILLAR
CATERPILLAR
434 E PREMIER
434 E PREMIER
1.5m³
1.5m³
dve kopajuće kašike (30 i 60 i 80cm) teţak
10,7t
instalacija za hidrauliĉni ĉekić
dve kopajuće kašike (30 i 60 i 80cm) teţak
10,7t
instalacija za hidrauliĉni ĉekić
2008
2008
BULDOZERI
1
CATERPILLAR
D6R
Teţina 25,5t širina noţa 3,2m
1999
2
KOMATSU
D 65 B- 6
Teţina 17t širina noţa 3,2m
2002
3
KOMATSU
D 65 E - 7
Teţina 17t širina noţa 3,2m
1997
4
KOMATSU
D 65 EX 12
Teţina 17t širina noţa 3,2m
1997
5
KOMATSU
D65 EX15
2004
6
KOMATSU
D65 EX-15EO
2007
1
KOMATSU
GD 555 – 3C
2
KOMATSU
GD 555- 3C
GREJDERI
Teţina [21,4t max] stvarna17,6t širina
srednjeg noţa 3,6m
Teţina 17t širina srednjeg noţa 3,5m
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
2008
2006
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
3
GEHL
MG 774 B
Teţina 5t širina srednjeg noţa 2,5m
1999
VOGEL
S 1900-2 AB600
AB 600 TV 9m
2007
1
BOMAG
BW130
Pegla – pegla, vibracija, teţina 3.6t
1997
2
DYNAPACK
CA 252 D
pegla - toĉkovi (fina+gruba) Teţina 20t
2004
3
HAMM
HD 130
pegla-pegla, vibracija
4
HAMM
HD 70 K
pegla-pegla, vibracija
5
HAMM
HD 90
pegla-pegla, vibracija
6
HAMM
HD 14 VV
pegla-pegla, vibracija
7
HAMM
HD 110
pegla-pegla, vibracija
8
HAMM
3412 HT
9
CATERPILLAR
CB114
FINIŠER
1
VALJAK
Sa izmenjivim jeţom
1.6t pegla-pegla/ vibracija
2008
2008
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Z 7-2.9
Izdanje 1
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
VIBROPLOĈA
1
WACKER
DPU 6055
455kg
2
WACKER
DPU 6055
455kg
3
AMMAN
AVP 3020
250kg
4
WEBER
CR 3
206kg
Vibro pegla 70 x 100cm
Vibro pegla 70 x 100cm
Vibro pegla 50 x 70cm
2007
2007
2006
Vibro pegla 40 x 60cm
2008
KOMPAKTOR
1
Mercedes Benz
UNIMOG 1000
Teţina 8t, 3 komada vibro pegle napred
+ 3 komada vibro pegle na zadnjoj strani
2007
2
Mercedes Benz
UNIMOG 1000
Teţina 8t, 3 komada vibro pegle napred
+ 3 komada vibro pegle na zadnjoj strani
2007
MINI DAMPER
1
NEUSON
DHK 6002 H
2m³
Teţina 1,8t nosivost 3t
2
NEUSON
DHK 6002
1.5m³
Teţina 1,5t nosivost 2,5t
1997
3
BENFORD
PS 6000
3m³
Teţina 2,5t nosivost 5t
2005
4
BENFORD
PS 6000
3m³
Teţina 2,5t nosivost 5t
2005
5
BENFORD
PS 3000
1.5m³
Teţina 1,5t nosivost 2,5t
2005
1999
MOBILNI KOMPRESOR
1
Atlas Copco
XA S 77
Teţina 900kg, motor 35KS
2
Atlas Copco
XA S 77
Teţina 900kg, motor 35KS
2005
3
Atlas Copco
XAS 77
Teţina 900kg, motor 35KS
2008
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
2005
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
4
Atlas Copco
Teţina 1500kg, motor 28KS
XA SS 67
2008
MOBILNI GENERATOR
DEUTZ
20 KVA
Agregat
5 KVA
Benzin
Agregat
5 KVA
Benzin
Dizel
1
2
3
FABRIKA BETONA
1
STETTER
60m³/h
Zaparivanje agregata
2006
2
LIEBHERR
140m³/h
Zaparivanje agregata
2009
LABORATORIJA
CONTROLS
MILANO
1
Ispitivanje granulometrijskog sastava,
vodonepropusnosti I ĉvrstoće na pritisak
SEPARACIJA ŠLJUNKA
1
EMANNSBERGER
150m³/h
Suvo prosejavanje i pranje frakcija
2007
DROBILIĈNO POSTROJENJE – MOBILNO U FORMI POLUPRIKOLICE
MASCHINENFABRIK
LIEZEN
1
R-CJ 108X80m
200m³/h
Transportna teţina poluprikolice sa
drobiliĉnim postrojenjem 50t, motor Scania
380KS, elektrogenerator, ekscentar ĉeljusti,
gravitaciona, ulazni otvor 108 x 80cm, traka
sa elektromagnetom za odvajanje ĉelika iz
izdrobljenog materijala
1998
TORANJSKI KRAN
1
POTAIN
321 C
2t
Visina 22m , max nosivost 2t, a min 1t
2
POTAIN
321 C
2t
Visina 22m , max nosivost 2t, a min 1t
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Z 7-2.9
Izdanje 1
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
Tabela 2- Vozila
Redni broj
Godina
proizvodnje
Model
Tip
Kapacitet/nosivost
1
MERCEDES-BENZ
Actros 4148
20m³
2
MERCEDES-BENZ
Actros 4141
20m³
3
MERCEDES-BENZ
Actros 4141
20m³
4
MERCEDES-BENZ
Actros 3141
14m³
2007
5
MERCEDES-BENZ
Actros 3341
14m³
2007
6
MERCEDES-BENZ
Actros 3341
14m³
2007
7
MERCEDES-BENZ
Actros 4141
20m³
2007
8
MAN
TGA 41430
20m³
9
MAN
TGA 41430
20m³
10
MAN
TGS 41430
20m³
11
MAN
TGS 41430
20m³
12
MAN
KAMION KIPER
MAN
13
MAN
14
MAN
15
MAN
16
20m³
TGS 41430
TGS 41430
20m³
20m³
TGS 41440
20m³
TGS 41440
10m³
TGA 26413
2000
2008
2008
2005
2006
2006
2006
2006
2008
2008
2003
AUTO PUMPA ZA BETON
2007
1
MAN
TGA/Schwing
93 m³/h; 39 m‟ / 6x4;
360 ks
2
MAN 41.410
TGA/Schwing
42 m
3
Mercedes-benz
Actros/Schwing
93 m³/h; 39 m‟ / 6x4;
360 ks
2007
2008
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
34 m‟
4
Mercedes Benz
Actros 2636 SX 34
2008
AUTO MEŠALICE ZA BETON
1
Actros 2631
MAN
TGA 33413/ Stetter
8m³
2004
Actros4141/ Stetter
10m³
2006
Actros4141/ Stetter
10m³
2006
Actros4141/ Stetter
10m³
2007
Actros4141/ Stetter
10m³
2007
Actros4141/ Stetter
10m³
2007
Actros4141/ Stetter
10m³
2008
Actros4141/ Stetter
10m³
2008
Actros4141/ Stetter
10m³
2008
Actros4141/ Stetter
10m³
2008
Actros4141/ Stetter
10m³
2008
Actros4141/ Stetter
10m³
2008
Actros 3336B/Stetter
7m³
2007
27464 FS 6 X 4
3 osovine
gibnjevi
1999
Actros 2648
3 osovine
vazdušni jastuci
2002
TGS 33 540
3 osovine
vazdušni jastuci
2011
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
7m³
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
2002
KAMION TEGLJAĈ
1
2
MAN
MERCEDES-BENZ
3
4
5
6
MAN
MAN
MAN
MAN
TGA 26 440
2007
TGX 18 480
2008
TGX 26 440
2009
LAKO DOSTAVNO VOZILO
1
MAN
8170 - 4x2
motor 170 KS,
2002
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Z 7-2.9
Izdanje 1
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
SANDUČAR
2
MERCEDES-BENZ
Atego 817- 4 x 2
SANDUĈAR
3
PEUGEOT
Boxer
SANDUĈAR
4
MERCEDES-BENZ
Vito 108 CDI
TERETNO KOMBI
niskopodni,
vazdušni jastuci,
motor 170 KS,
sanduk furgon 2,55
x 6 x 2,4m,
hidrauliĉna utovarna
rampa, nosivost 5t
motor 120 KS, 3
sedišta + sanduk
2,25x4,20m,
nosivost 1,5t
motor 80 KS,
3 sedišta +
zatvoreno kombi
nosivost 1,1 t
motor 80 KS,
3 sedišta +
zatvoreno kombi
nosivost 1,1t
1999
2008
2002
5
MERCEDES-BENZ
Vito 108 CDI
TERETNO KOMBI
6
MERCEDES-BENZ
Sprinter 308CDI
7
IVECO
DAILY 50 C 15D
8
MERCEDES-BENZ
Sprinter 315 CDI
2007
9
MERCEDES-BENZ
Sprinter 211 CDI
2007
2002
2003
PUTARSKO VOZILO
1
II DC 2.7 D
KIA 2700
2
KIA 2500
PU D/C 2.5
3
KIA 2500
PU D/C 2.5
motor 80 KS,
6 sedišta + sanduk
1,8 x 2,5 m,
nosivost 1,5 t
motor 90 KS,
6 sedišta + sanduk
1,8 x 2,5 m,
nosivost 1,5 t
motor 90 KS,
6 sedišta + sanduk
1,8 x 2,5 m,
nosivost 1,5 t
2003
2005
2006
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
AUTOCISTERNA
1
1619
5 + 5 m³
1978
2
MERCEDES-BENZ
FAP
1921
10 m³
1993
3
FAP
1314
8 m³
1978
4
5
6
FAP
MAN
FAP
1314
28 280
1314 S/ A
8 m³
6 + 6 m3
8 m3
1983
2002
LIEBHERR
LG1200- REŠETKA
200 t, 96(137)m
1981
70 t, 38(54)m
1994
70 t, 38(54)m
1998
AUTODIZALICA
1
2
3
4
LIEBHERR
LTM 1070-1
TELESKOPSKA
LTM 1070-1
TELESKOPSKA
COLES/ GROWE
315 m
LIEBHERR
18 t, 16m
1998
POLUPRIKOLICA
1
5.SOU-25-50.2N
ES-GE
2
3.STL 32 NA
ES-GE
3
MHKS 41 2 S
MEILLER
4
SPA/ 3E
SCHWARZMUELLER
5
SN 24 P
KOGEL
6
EURO 64- 04
NOTEBOOM
7
SKI 24 SL 7.2
SCHMITZ
8
SKI 24 SL 7.2
SCHMITZ
9
OSDS 58 04 V
Niskonoseća
prikolica 58t
SKI124S LO06-7.2
Poluprikolica kiper
SA 700 C
Poluprikolica kiper
34t
NOOTEBOOM
10
11
SCHMITZ
MENCI
61 t, 5 osovina,
niskonoseća, visina
poda 90cm
39 t, 3 osovine,
niskonoseća, visina
poda 90cm
2 osovine, nosivost
33 t, kada sanduk
25m3, kiper
3 osovine. Sanduĉar
13,5 x 2,45m,
nosivost 27t
3 osovine. Sanduĉar
13,5 x 2,45m,
nosivost 28t
4 osovine
niskopodna, visina
poda 40cm, nosivost
43t
2 osovine, nosivost
33 t, kada sanduk
25m3, kiper
2 osovine, nosivost
33 t, kada sanduk
25m3, kiper
2003
2004
2006
2004
2013
2013
2013
2008
VAKUUMSKA ĈISTILICA ZA SAOBRAĆAJNICE
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Z 7-2.9
Izdanje 1
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
1
S 5000 Euroll
Johnston
5m2
2004
Godina
proizvodnje
Tabela 3- Oprema
Redni broj
Model
Tip
Kapacitet/nosivost
1
LAKO VITLO SA OKVIROM
ELEKTRO
500 kg
2
ELEKTROVITLO
VAT 6582 TPE 2N8
12, 5 t
3
ELEKTROVITLO
VMT 516 H9 V 14- 1
6, 3 t
VITLA/ VRAPCI
2003
2010
2010
HIDRAULIĈNI ĈEKIĆI ZA RUŠENJE
Za bagere guseniĉare
1
HYDRARAM
RS 32
2
HYDRARAM
XG 30 S
3
HYDRARAM
XG 30 S
4
HYDRARAM
SG 3300 S
5
HYDRARAM
SG 1800 S
Teţina 4, 50 t
Špic Ø 170 mm
Teţina 3, 70 t
Špic Ø 140 mm
Teţina 3, 70 t
Špic Ø 140 mm
Teţina 2, 30 t
Špic Ø 130 mm
Teţina 1, 80 t
Špic Ø 130 mm
2010
2007
2008
2004
2000
Za kombinovane radne mašine
6
ATLAS- COPCO
Teţina 0, 80 t
Špic Ø 80 mm
ATLAS- COPCO
Teţina 0, 80 t
Špic Ø 80 mm
2005
7
2005
Za mini bagere
8
CATERPILLAR
Teţina 0, 30 t
Špic Ø 48 mm
CATERPILLAR
Teţina 0, 20 t
Špic Ø 45 mm
ATLAS- COPCO
Teţina 0, 30 t
Špic Ø 50 mm
2008
9
2002
10
2007
11
ATLAS- COPCO
Teţina 0, 20 t
Špic Ø 45 mm
2002
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
Za miniutovarivaĉ
11
Teţina 0, 30 t
Špic Ø 60 mm
2008
KRUPP
Teţina 4 t
Za seĉenje betona I
armature
Maksimalno
otvaranje 70 cm
2002
KRUPP
Teţina 4 t
Za seĉenje betona I
armature
Maksimalno
otvaranje 70 cm
2002
KRUPP
CC 3000
Teţina 3 t
Za seĉenje betona I
armature
Maksimalno
otvaranje 50 cm
2004
VPH 50
Teţina 5, 5 t
Za seĉenje betona I
armature
Maksimalno
otvaranje 90 cm
2006
CATERPILLAR
H 65 DS
HIDRAULIĈNE MAKAZE ZA SEĈENJE
Za bagere guseniĉare
1
2
3
4
VERACHTER
5
VERACHTER
VT 40
6
VERACHTER
VTS 40
7
VERACHTER
8
VERACHTER
Z 40
Teţina 4, 5 t
Za seĉenje betona I
armature
Maksimalno
otvaranje 70 cm
Teţina 4, 5 t
Za seĉenje betona I
armature
Maksimalno
otvaranje 70 cm
Teţina 4, 5 t
Za seĉenje ĉeliĉnih
profila
Maksimalno
otvaranje 50 cm
Teţina 4, 5 t
Za seĉenje ĉeliĉnih
komada debljine
veće od 40 mm
2002
2006
2006
2006
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Z 7-2.9
Izdanje 1
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
Za minibager
9
Teţina 0, 20 t
Za seĉenje ĉeliĉnih
profila I komada
debljine od 100 mm
DRAGO
2006
GRAJFERI ZA UTOVAR ZA BAGERE GUSENIĈARE
1
VERACHTER
VGR 302 R
Teţina 3, 0 t
2007
VIBROIGLE I PRETVARAĈI
1
WACKER
previbrator
2
IREN
previbrator
pretvaraĉ napona
220 / 42 V + više
komada vibroigala
pretvaraĉ napona
220 / 42 V + više
komada vibroigala
2004
2008
MAŠINE ZA OBRADU ZELENIH POVRŠINA
1
Motokultivator HONDA
2
Kosaĉica
FG 315 E2D
2010
2007
PUMPE ZA VODU
1
2
DMB
DMB
AGRO 10
Dizel motor 60 KS
Centrifugalna
pumpa 10.000 l/ min
Dizel motor 14 KS,
centrifugalna pumpa
600 l / min
2004
2008
MOTORNE SEKAĈICE ZA BETON I ASFALT
1
BONFIGLIOLI
2
CF 12.4 D- 450
sekaĉica za kamen i
beton sa
beskonaĉnom
dijamantskom
sajlom, dizel motor
30 KS, hidrauliĉni
kompresor
dizel motor 14 KS,
dijamantski disk Ø
450mm
1999
2007
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
MERNA OPREMA
1
Aparat za merenje
stišljivosti tla sa lako
padajućim tegom:
HMP LFG 01
2006
2006
2
100
Laserski nivelir
TCR 405
Totalna stanica
RUGBY
3
2007
LEICA
4
5
SPRINTER
FLEX LINE
250
TS 06
Elektronski nivelir
Totalna stanica
2009
2010
SKELE I OPLATE
1
CEVASTA FASADNA
SKELA
Klasiĉna skela
2
METALNI PODUPIRAĈI
2, 40 – 2, 70 m
3
METALNI PODUPIRAĈI
3, 20 m
4
PERI OPLATA
5
DOKA
6
POCINKOVANA
LAKOMONTAŢNA
OGRADA
"PERI - DOMINO"
sistem oplate za
zidove
podvlake i paneli
table 2,5 x 2,0m od
mreţaste armature na
ramu od cevi, sve
pocinkovano sa betonskim
lakoprenosivim temeljima
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Z 7-2.9
Izdanje 1
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
3. Menadžment kontrole kvaliteta
„ELITA- COP“d.o.o. je implementirala Sistem menadţmenta kvalitetom u skladu sa meĊunarodnim standardom
ISO 9001: 2000.
Poseduje sertifikate za sledeće standarde:
-
ISO 14001: 2004
ISO 9001: 2008
OHSAS 18001: 2007.
4. Posebna ovlašćenja
„ELITA- COP“d.o.o. poseduje Licencu za graĊenje objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo
nadleţno za poslove graĊevinarstva, odnosno autonomna pokrajina, i to:

I112G2 - licenca koja omogućava radove na saobraćajnicama, na objektima niskogradnje, na aerodromskom
kompleksu

I131G2 - licenca koja omogućava radove na saobraćajnicama, na autoputevima, magistralnim i regionalnim
putevima i saobraćajnim priključcima na autoputeve, magistralne i regionalne puteve.
„ELITA- COP“d.o.o. poseduje dozvole izdate od strane relevantnih institucija, a koje se odnose na sakupljanje i
transport otpada:
-
Integralna dozvola za sakupljanje i transport neopsanog otpada na teritoriji Republike Srbije
Integralna dozvola za sakupljanje i transport opasnog otpada na teritoriji Repulike Srbije.
5. Prodaja stanova
„ ELITA- COP“ d.o.o. se vrlo uspešno bavi prodajmo nekretnina.
6. Ostalo
„ ELITA- COP“ d.o.o. nudi i uslugu nabavke kompletnog asortimana ulja i maziva za vozila i graĊevinsku
mehanizaciju.
S‟ poštovanjem i u oĉekivanju ostvarivanja uspešne poslovne saradnje,
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Elita Cop doo Beograd - Zemun
Društvo za inženjering, marketing, spoljnu i unutrašnju trgovinu
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija
Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41
Mail: [email protected]
Web: www.elitacop.com
Direktor
Vese Romić
Ugrinovački put 27, Zemun – Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41
PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Šifra del: 4311 Tek. Račun: 170 – 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| ISO 9001:2000 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
Z 7-2.9
Izdanje 1
Download

Opsti podaci i referenc lista JUN 2014.pdf