Intelligent Drivesystems, Worldwide Services
SK
B2000 
Návod na prevádzku a montáž prevodoviek a motorov
s ochranou do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu
Obsah
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Pokyny ................................................................................................................... 4 Všeobecné pokyny................................................................................................. 4 Bezpečnostné a výstražné symboly ...................................................................... 4 Používanie podľa predpisov .................................................................................. 4 Používanie podľa predpisov .................................................................................. 5 Likvidácia prístroja ................................................................................................. 5 2 2.1 Popis prevodovky................................................................................................... 7 Typové označenia a druhy prevodoviek ................................................................ 7 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 Uskladnenie, príprava, montáž ............................................................................ 12 Uskladnenie prevodovky...................................................................................... 12 Dlhodobé uskladnenie ......................................................................................... 12 Kontrola prevodovky ............................................................................................ 13 Kontrola údajov na výrobnom štítku .................................................................... 13 Kontrola montážnej polohy .................................................................................. 15 Prípravy na inštaláciu .......................................................................................... 15 Inštalácia prevodovky .......................................................................................... 16 Montáž nábojov na hriadeľ prevodovky ............................................................... 17 Montáž násuvných prevodoviek .......................................................................... 18 Montáž zverných kotúčov .................................................................................... 21 Montáž krytov dutého hriadeľa ............................................................................ 22 Montáž normovaného motora .............................................................................. 23 Dodatočné lakovanie ........................................................................................... 25 Nálepka s teplotou ............................................................................................... 25 Montáž špirály chladiča do chladiaceho systému................................................ 25 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Uvedenie do prevádzky ....................................................................................... 27 Kontrola hladiny oleja .......................................................................................... 27 Aktivácia automatického dávkovača maziva ....................................................... 28 Meranie teploty .................................................................................................... 29 Prevádzka s chladením maziva ........................................................................... 30 Kontrola prevodovky ............................................................................................ 31 Kontrolný zoznam ................................................................................................ 31 Prevádzkovanie prevodovky vo výbušnom prostredí .......................................... 32 5 5.1 5.2 Inšpekcia a údržba ............................................................................................... 33 Inšpekčné a údržbárske intervaly ........................................................................ 33 Inšpekčné a údržbárske práce............................................................................. 33 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Príloha .................................................................................................................. 41 Montážne polohy a údržba .................................................................................. 41 Mazivá .................................................................................................................. 54 Uťahovacie momenty skrutiek ............................................................................. 55 Prevádzkové poruchy .......................................................................................... 55 Prehlásenie o zhode ............................................................................................ 56 www.nord.com
B2000-SK-0413
-3-
1. Pokyny
1
Pokyny
1.1 Všeobecné pokyny
Starostlivo si prečítajte tento návod na obsluhu ešte predtým, ako začnete pracovať na
prevodovke a prevodovku uvediete do prevádzky. Pokyny tohto návodu na obsluhu sa musia
bezpodmienečne dodržiavať. Tento návod na obsluhu a všetka osobitná dokumentácia, ktorá
k nemu patrí, sa musí uschovať v bezprostrednej blízkosti prevodovky. Pri používaní motorov
s prevodovkou sa musia rešpektovať aj pokyny uvedené v návode na obsluhu motora.
Ak sú k prevodovke namontované alebo upevnené ďalšie súčiastky (napr. motor, chladiace
zariadenie, tlakový senzor atď.) alebo pripojené k objednávke súčiastky (napr. chladiace
zariadenie), potom sa musia rešpektovat dodatočné návody na obsluhu týchto súčiastok.
Ak by ste nepochopili obsahy týchto návodov na obsluhu, alebo ak budete potrebovať
dodatočné návody na obsluhu, kontaktujte firmu Getriebebau NORD!
1.2 Bezpečnostné a výstražné symboly
Dbajte, prosím, bezpodmienečne na nasledujúce bezpečnostné a výstražné symboly!
Nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia osôb
Pozor!
Možné poškodenie stroja
Upozornenie!
Užitočné informácie
Nebezpečenstvo!
dôležité pokyny k ochrane pred výbuchom
1.3 Používanie podľa predpisov
Tieto prevodovky slúžia na úpravu prevodu rotačného pohybu a sú určené pre priemyselné
zariadenia. Spĺňajú požiadavky na ochranu pred výbuchom smernice 94/9EG (ATEX100a) pre
kategóriu uvedenú na výrobnom štítku. Počas prevádzky sa nesmie vytvoriť zmes
pozostávajúca z kategórií IID a IIG . V prípade vzniku hybridnej zmesi zaniká povolenie na
prevádzku prevodovky ATEX.
Technické údaje na výrobnom štítku je potrebné bezpodmienečne dodržiavať. Je
potrebné rešpektovať aj dokumentáciu. Je potrebné, aby sa naplánovali zodpovedajúce
bezpečnostné opatrenia pri aplikáciách, pri ktorých by mohol výpadok prevodovky alebo motora
viesť k ohrozeniu osôb.
-4-
B2000-SK-0413
www.nord.com
1. Pokyny
1.4 Používanie podľa predpisov
Nebezpečenstvo!
Pri všetkých prácach, ako sú napr. preprava, uskladnenie, montáž, elektrická prípojka,
uvedenie do prevádzky, údržba a oprava nesmie vzniknúť žiadna výbušná atmosféra.
Všetky práce, ako napr. dopravu, uskladňovanie, inštaláciu, elektrické pripojenie, spustenie do
prevádzky, údržbu a opravy môže vykonávať iba kvalifikovaný odborný personál. Opravy
výrobkov značky NORD odporúčame zabezpečovať prostredníctvom servisných služieb NORD.
Nebezpečenstvo!
Montážne a údržbárske práce sa môžu vykonávať len pri odstavenej prevodovke. Pohon musí
byť bez napätia a musí byť zaistený voči neúmyselnému zapnutiu.
Pred zapnutím vytiahnite výstupný člen alebo zaistite lícujúcu pružinu.
Nebezpečenstvo!
Závesné skrutky naskrutkované na prevodovke je potrebné používať na prepravu.
Pritom sa nesmú umiestniť na prevodovku žiadne dodatočné bremená. Ak je pri
motoroch s prevodovkou umiestnená prídavná závesná skrutka na motore, tak je
potrebné túto spolu s ostatnými používať. Priečnemu ťahaniu na závesnej skrutke
musíte zabrániť. Dopravný prostriedok a zdvíhacie zariadenia musia vykazovať
dostatočnú nosnosť.
Rešpektujte všetky bezpečnostné pokyny, aj tie, ktoré sú uvedené v jednotlivých kapitolách
tohto návodu na obsluhu. Okrem toho sa musia dodržiavať všetky národné a iné predpisy pre
bezpečnosť a ochranu pred úrazom.
Nebezpečenstvo!
Ťažké zranenia osôb a vecné škody môžu byť zapríčinené neodbornou inštaláciou,
používaním proti predpisom, nesprávnou obsluhou, nedodržaním bezpečnostných pokynov,
nepovoleným odstránením častí krytu alebo ochranných krytov, ako aj konštrukčnými
zmenami prevodovky.
1.5 Likvidácia prístroja
Rešpektujte miestne aktuálne predpisy. Je potrebné hlavne zbierať a odstraňovať mazivá!
Časti prevodovky:
Materiál:
Ozubené kolesá, hriadele, valivé ložiská, lícované perá,
poistné krúžky, ....
oceľ
Prevodovková skriňa, časti skrine, ....
sivá liatina
Prevodovková skriňa z ľahkého kovu,
časti skrine z ľahkého kovu, ....
hliník
Závitovkové kolesá, vložky, ....
bronz
Tesniace krúžky na hriadeľ, uzatváracie kryty, gumové prvky, ....
elastomer s oceľou
www.nord.com
B2000-SK-0413
-5-
1. Pokyny
Diely spojky
plast s oceľou
Ploché tesnenia
tesniaci materiál bez obsahu azbestu
Prevodový olej
aditívny minerálny olej
Prevodový olej syntetický (Označenie na výrobnom štítku: CLP PG) mazivo na báze polyglykolu
Špirála chladiča, tmeliaca hmota chladiacej špirály, skrutky
-6-
B2000-SK-0413
meď, epoxid, mosadz
www.nord.com
2. Popis prevodovky
2
Popis prevodovky
2.1 Typové označenia a druhy prevodoviek
Čelná prevodovka
Typové označenia:
SK 11E, SK 21E, ..... SK 51E (1-stupňové)
SK 02, SK 12, ........ SK 52, SK 62N (2-stupňové)
SK 03, SK 13, SK 23, SK 33N, SK 43, SK 53 (3-stupňové)
Verzie / Možnosti
Pätkové vyhotovenie
F
príruba B5
XZ
pätkovo-prírubové prevedenie B14
XF
pätkovo-prírubové prevedenie B5
VL
zosilnené výstupné ložiská
AL
zosilnené axiálne ložiská
IEC normovaná nadstavba motora IEC
NEMA normovaná nadstavba motora NEMA
W
adaptér s voľným hnacím hriadeľom
VI
vitonové tesniace krúžky hriadeľa
OA vyrovnávacia nádržka oleja
SO1 syntetický olej ISO VG 220
Čelná prevodovka
Typové označenia:
SK 62, SK 72, SK 82, SK 92, SK 102 (2-stupňové)
SK 63, SK 73, SK 83, SK 93, SK 103 (3-stupňové)
Verzie / Možnosti
Pätkové vyhotovenie
F
príruba B5
XZ
pätkovo-prírubové prevedenie B14
XF
pätkovo-prírubové prevedenie B5
VL
zosilnené výstupné ložiská
IEC normovaná nadstavba motora IEC
NEMA normovaná nadstavba motora NEMA
W
adaptér s voľným hnacím hriadeľom
VI
vitonové tesniace krúžky hriadeľa
OA vyrovnávacia nádržka oleja
SO1 syntetický olej ISO VG 220
www.nord.com
B2000-SK-0413
-7-
2. Popis prevodovky
Čelná prevodovka NORDBLOC
Typové označenia:
SK 320, SK 172, SK 272, ..... SK 972 (2-stupňové)
SK 273, SK 373, ..... SK 973 (3-stupňové)
SK 072.1, SK 172.1 (2-stupňové)
SK 372.1, …. SK 672.1 (2-stupňové)
SK 373.1, …. SK 673.1 (3-stupňové)
SK 772.1, SK 872.1, SK 972.1 (2-stupňové)
SK 773.1, SK 873.1, SK 973.1 (3-stupňové)
Verzie / Možnosti
Pätkové vyhotovenie
F
príruba B5
XZ
pätkovo-prírubové prevedenie B14
XF
pätkovo-prírubové prevedenie B5
VL
zosilnené radiálne ložisko
AL
zosilnené axiálne ložisko
IEC normovaná nadstavba motora IEC
NEMA normovaná nadstavba motora NEMA
W
adaptér s voľným hnacím hriadeľom
VI
vitonové tesniace krúžky hriadeľa
OA vyrovnávacia nádržka oleja
SO1 syntetický olej ISO VG 220
Štandardná čelná prevodovka
Typové označenia:
SK 0, SK 01, SK 20, SK 25, SK 30, SK 33
(2-stupňové)
SK 000, SK 010, SK 200, SK 250, SK 300, SK 330
(3-stupňové)
Verzie / Možnosti
Pätkové vyhotovenie
Z
príruba B14
XZ
pätkovo-prírubové prevedenie B14
XF
pätkovo-prírubové prevedenie B5
F
príruba B5
5
zosilnený výstupný hriadeľ
V
zosilnený pohon
AL
zosilnené axiálne ložiská
IEC normovaná nadstavba motora IEC
NEMA normovaná nadstavba motora NEMA
W
adaptér s voľným hnacím hriadeľom
VI
vitonové tesniace krúžky hriadeľa
SO1 syntetický olej ISO VG 220
-8-
B2000-SK-0413
www.nord.com
2. Popis prevodovky
Plochá prevodovka
Typové označenia:
SK 0182NB, SK 0282NB, SK 1282, ..... SK 9282,
SK 10282, SK 11282
(2-stupňové)
SK 1382NB, SK 2382, ….. SK 9382,
SK 10382, SK 11382, SK 12382
(3-stupňové)
www.nord.com
B2000-SK-0413
Verzie / Možnosti
A
prevedenie s dutým hriadeľom
V
prevedenie s plným hriadeľom
Z
príruba B14
F
príruba B5
X
pätkové prevedenie
S
zverný kotúč
VS
zosilnený zverný kotúč
EA
dutý hriadeľ s drážkovaním
G
gumené silentbloky
VG zosilnené gumené silentbloky
B
upevňovací element hriadeľa
H
kryt dutého hriadeľa
H66 kryt dutého hriadeľa IP66
VL
zosilnené výstupné ložiská
VLII zosilnené ložiská pre miešadlá
VLIII zosilnené ložiská pre miešadlá
v prevedení Drywell
IEC normovaná nadstavba motora IEC
NEMA normovaná nadstavba motora NEMA
W
adaptér s voľným hnacím hriadeľom
VI
vitonové tesniace krúžky hriadeľa
OA vyrovnávacia nádržka oleja
SO1 syntetický olej ISO VG 220
CC kryt telesa s chladiacou špirálou
OT externá olejová nádržka so zobrazením
stavu oleja
-9-
2. Popis prevodovky
Kužeľočelná prevodovka
Typové označenia:
SK 92072, SK 92172, SK 92372, SK 92672, SK 92772
(SK 92072.1, SK 92172.1, SK 92372.1, SK 92672.1, SK
92772.1,
SK 93072.1, SK 93172.1, SK 93372.1, SK 93672.1, SK
93772.1
2-stupňové)
SK 9012.1, SK 9016.1, SK 9022.1, SK 9032.1,
SK 9042.1, SK 9052.1, SK 9062.1, SK 9072.1,
SK 9082.1, SK 9086.1, SK 9092.1, SK 9096.1
(3-stupňové)
SK 9013.1, SK 9017.1, SK 9023.1, SK 9033.1,
SK 9043.1, SK 9053.1
(4-stupňové)
Závitovková prevodovka s čelným súkolesím
Typové označenia:
SK 02040, SK 02050, SK 12063, SK 12080, SK 32100, SK 42125
( (2-stupňové)
SK 13050, SK 13063, SK 13080,
SK 33100, SK 43125 (3-stupňové)
-10-
B2000-SK-0413
Verzie / Možnosti
pätkové prevedenie s plným hriadeľom
A
prevedenie s dutým hriadeľom
V
prevedenie s plným hriadeľom
L
plný hriadeľ obojstranný
Z
príruba B14
F
príruba B5
X
pätkové prevedenie
D
torzné rameno
K
torzná konzola
S
zverný kotúč
VS
zosilnený zverný kotúč
EA
dutý hriadeľ s drážkovaním
R
Západka spätného chodu
B
upevňovací element hriadeľa
H
kryt dutého hriadeľa
H66 kryt dutého hriadeľa IP66
VL
zosilnené výstupné ložiská
VLII zosilnené ložiská pre miešadlá
VLIII zosilnené ložiská pre miešadlá
v prevedení Drywell
IEC normovaná nadstavba motora IEC
NEMA normovaná nadstavba motora NEMA
W
adaptér s voľným hnacím hriadeľom
VI
vitonové tesniace krúžky hriadeľa
OA vyrovnávacia nádržka oleja
SO1 syntetický olej ISO VG 220
CC kryt telesa s chladiacou špirálou
Verzie / Možnosti
pätkové prevedenie s plným hriadeľom
A
prevedenie s dutým hriadeľom
V
prevedenie s plným hriadeľom
L
plný hriadeľ obojstranný
X
pätkové prevedenie
Z
príruba B14
F
príruba B5
D
torzné rameno
S
zverný kotúč
B
upevňovací element hriadeľa
H
kryt dutého hriadeľa
H66 kryt dutého hriadeľa IP66
VL
zosilnené výstupné ložiská
IEC normovaná nadstavba motora IEC
NEMA normovaná nadstavba motora NEMA
W
adaptér s voľným hnacím hriadeľom
VI
vitonové tesniace krúžky hriadeľa
OA vyrovnávacia nádržka oleja
www.nord.com
2. Popis prevodovky
Závitovková prevodovka MINIBLOC
Typové označenia:
SK 1S 32, SK 1S 40, SK 1S 50, SK 1S 63, SK 1SU... ,
SK 1SM 31, SK 1SM 40, SK 1SM 50, SK 1SM 63,
(1-stupňové)
SK 2S32NB, SK 2S40NB, SK 2S50NB, SK 2S63NB, SK
2SU…, SK 2SM40, SK 2SM50, SK 2SM63
(2-stupňové)
Verzie / Možnosti
pätkové prevedenie s plným
hriadeľom
A
prevedenie s dutým hriadeľom
V
prevedenie s plným hriadeľom
L
plný hriadeľ obojstranný
Z
príruba B14
F
príruba B5
D
torzné rameno
X
pätkové prevedenie
B
upevňovací element hriadeľa
IEC normovaná nadstavba motora IEC
NEMA normovaná nadstavba motora
NEMA
W
adaptér s voľným hnacím hriadeľom
VI
vitonové tesniace krúžky hriadeľa
Závitovková prevodovka UNIVERSAL
Typové označenia:
SK 1SI31, SK 1SI40, SK 1SI50, SK 1SI63, SK 1SI75,
SK 1SID31, SK 1SID40, SK 1SID50, SK 1SID63, SK 1SID75
SK 1SIS31,…, SK 1SIS75,
SK 1SD31, SK 1SD40, SK 1SD50, SK 1SD63,
SK 1SIS-D31,…, SK 1SIS-D63
SK 1SMI31, SK 1SMI40, SK 1SMI50, SK 1SMI63, SK 1SMI75
SK 1SMID31,…, SK 1SMID63(1-stupňové)
SK 2SD40, SK 2SD50, SK 2SD63, SK 1SI…/31, SK
1SI…/H10,
SK 2SID40,…, SK 2SID63
SK 2SIS-D40,…, SK 2SIS-D63
SK 2SMI40, SK 2SMI50, SK 2SMI63
SK 2SMID40, SK 2SMID50, SK 2SMID 63(2-stupňové)
Verzie / Možnosti
V
Plný hriadeľ alebo násuvný hriadeľ
A
prevedenie s dutým hriadeľom
L
plný hriadeľ obojstranný
X
Pätky na troch stranách
Z
príruba B14
F
príruba B5
D
torzné rameno
H
Kryt
H10 čelný predstupeň (modul)
/31 závitovkový predstupeň (prevodovka)
/40 závitovkový predstupeň (prevodovka)
IEC normovaná nadstavba motora IEC
NEMA normovaná nadstavba motora
NEMA
W
adaptér s voľným hnacím hriadeľom
VI
vitonové tesniace krúžky hriadeľa
Dvojité prevodovky sú prevodovky zložené z dvoch samostatných prevodoviek. Je potrebné s
nimi zaobchádzať podľa tohto návodu, a síce ako s dvoma samostatnými prevodovkami.
Typové označenie dvojitej prevodovky: napr. SK 73/22 (skladá sa z jednotlivých prevodoviek
SK 73 a SK 22).
www.nord.com
B2000-SK-0413
-11-
3. Uskladnenie, príprava, inštalácia
3
Uskladnenie, príprava, montáž
3.1 Uskladnenie prevodovky
Pri skladovaní je potrebné dbať na nasledovné:
 Skladovanie v montážnej polohe (pozri kap. 3.4 a 3.5) a zabezpečenie prevodovky proti pádu
 lesklé plochy krytu a hriadeľov ľahko naolejujte
 skladovanie v suchých priestoroch
 Teplota bez veľkých výkyvov v rozsahu –5 °C do +50°C
 Relatívna vlhkosť vzduchu menšia ako 60%
 Žiadne priame slnečné žiarenie, príp. UV-svetlo
 Žiadne agresívne, korozívne látky (znečistené ovzdušie, ozón, plyny, rozpúšťadlá, kyseliny,
lúhy, soli, rádioaktivita, atď.) v blízkom okolí
 Žiadne otrasy a vibrácie
3.2 Dlhodobé uskladnenie
Upozornenie!
Pri skladovaní alebo prestojoch viac ako 9 mesiacov odporúča firma Getriebebau
NORD voľbu „Dlhodobé uskladnenie“. Pomocou voľby „Dlhodobé uskladnenie“ s dole
uvedenými opatreniami je možné uskladnenie až na 2 roky. Pretože skutočné
namáhanie prevodovky veľmi silno závisí od lokálnych podmienok, môžete časové
údaje považovať iba za orientačné.
Stav prevodovky a skladovacieho priestoru pre dlhodobé uskladnenie pred uvedením do prevádzky:
 Skladovanie v montážnej polohe (pozri kap. 3.4 a 3.5) a zabezpečenie prevodovky proti pádu
 Poškodenie vonkajšieho náteru spôsobené prepravou sa musí opraviť. Plochy prírub a konce
hriadeľov sa musia skontrolovať, či bol na ich údržbu použitý vhodný antikorózny prostriedok,
v prípade potreby natrite plochy vhodným antikoróznym prostriedkom.
 Prevodovky s voľbou dlhodobého uskladnenia sú kompletne naplnené mazivom alebo
obsahujú zmes antikorózneho prostriedku VCI s prevodovým olejom. (pozri nálepku na
prevodovke)
 Tesniaca šnúra v odvzdušňovacej skrutke sa nesmie počas uskladnenia odstrániť,
prevodovka musí byť tesne uzavretá.
 Skladovanie v suchých priestoroch.
 V tropických oblastiach sa musí pohon chrániť pred pôsobením hmyzu
 Teplota bez veľkých výkyvov v rozsahu –5 °C do +40°C
 Relatívna vlhkosť vzduchu menšia ako 60%
 Žiadne priame slnečné žiarenie, príp. UV-svetlo
 Žiadne agresívne, korozívne látky (znečistené ovzdušie, ozón, plyny, rozpúšťadlá, kyseliny,
lúhy, soli, rádioaktivita, atď.) v blízkom okolí
 Žiadne otrasy a vibrácie
-12-
B2000-SK-0413
www.nord.com
3. Uskladnenie, príprava, inštalácia
Opatrenia počas doby uskladnenia alebo prestoja
 Ak sa nachádza rel. vlhkosť vzduchu na hodnote <50%, môže sa prevodovka skladovať až
do 3 rokov.
Opatrenia pred uvedením do prevádzky
 Ak skladovacia doba alebo prestoj prekročí asi 2 roky, alebo ak sa teplota počas kratšieho
uskladnenia veľmi odlišuje od normovanej oblasti, musí sa pred uvedením do prevádzky
vymeniť mazivo v prevodovke (pozri kap. 5.2).
 Pri kompletne naplnenej prevodovke sa musí pred uvedením do prevádzky znížiť stav oleja
podľa pracovnej polohy (pozri kap. 3.5 a 6.1).
3.3 Kontrola prevodovky
Nebezpečenstvo!
Pohon je potrebné kontrolovať a smie sa namontovať iba vtedy, keď:
 nie sú viditeľné žiadne poškodenia, spôsobené napr. skladovaním alebo dopravou.
Je potrebné najmä prezrieť kvôli poškodeniu tesniace krúžky na hriadeli, kryty a
príklopy.
 nie je vidieť žiadnu netesnosť, príp. stratu oleja.
 žiadna korózia alebo iné pokyny nepoukazujú na neodborné alebo vlhké
skladovanie.
 baliace materiály boli odstránené bez zvyšku.
3.4 Kontrola údajov na výrobnom štítku
Výrobný štítok musí byť pevne pripevnený na prevodovku a nesmie byť vystavený trvalému
znečisteniu. Ak je výrobný štítok nečitateľný alebo poškodený, obráťte sa na servisné oddelenie
spoločnosti NORD.´
Obrázok 3-1: Výrobný štítok (príklad)
www.nord.com
B2000-SK-0413
-13-
3. Uskladnenie, príprava, inštalácia
Vysvetlenie výrobného štítka
Skratka
Jednotka Názov
Typ
-
NORD – typ prevodovky
No.
-
Výrobné číslo
iges
n2
-
celkový prevod prevodovky
Menovité otáčky hnaného hriadeľa prevodovky *
n1
min -1
min -1
IM
-
montážna poloha
M2
P1
Nm
max. prípustný krútiaci moment na hnanom hriadeli prevodovky
kW
max. prípustný hnací výkon alebo výkon motora
Bj
-
Rok výroby
FR2
kN
max. prípustná radiálna sila na hnanom hriadeli prevodovky
FR1
kN
max. prípustná radiálna sila na hnacom hriadeli prevodovky pri možnosti W Kap. 3.8
Tu
°C
prípustný rozsah teplôt prostredia pre prevodovku
FA2
FA1
kN
max. axiálna sila na hnanom hriadeli prevodovky
Kap. 3.8
kN
max. axiálna sila na hnacom hriadeli prevodovky pri možnosti W
Kap. 3.8
MI
h
Interval všeobecnej kontroly prevodovky v prevádzkových hodinách
alebo zadanie nedimenzionálnej triedy údržby CM
Kap. 5.2
Kap. 5.2
xR2
Oil
mm
max. vzdialenosť pôsobiska radiálnej sily FR2
Kap. 3.8
-
druh prevodového oleja (označenie normy)
Kap. 6.2
-
Označenie podľa ATEX (DIN EN 13463-1):
Posledný
riadok
S
pozri
Menovité otáčky hnacieho hriadeľa prevodovky príp. hnacieho motora *
Kap. 6.1
1.
2.
3.
4.
5.
-
skupina (vždy II, nie pre banské závody)
kategória (2G, 3G pri plyne príp. 2D, 3D pri prachu)
spôsob ochrany pred zapálením v prípade, ak existuje (c)
skupina výbušnosti v prípade, ak existuje (IIC)
teplotná trieda (T1-T3 alebo T4 pri plyne) príp.
max povrchová teplota (napr. 125 °C pri prachu)
6. Meranie teploty pri uvedení do prevádzky (X)
Číselné označenie osobitnej dokumentácie so štruktúrou poradové
číslo/rok
Kap. 3.8
Kap. 4.3
* Maximálne prípustné otáčky ležia 10% nad menovitými otáčkami, ak sa pritom neprekročí maximálne
prípustný hnací výkon P1.
Ak sú políčka FR1, FR2, FA1 a FA2 prázdne, sú sily rovné nule. Ak je prázdne políčko xR2, je pôsobisko sily
FR2 sústredné do stredu čapu hnacieho hriadeľa (pozri obrázok 3-4).
Nebezpečenstvo!
Tu je potrebné skontrolovať a zabezpečiť, aby sa typ prevodovky, všetky technické
údaje a označenie podľa ATEX zhodovali s údajmi projektovania zariadení alebo
strojov.
Tu je potrebné dbať na to, aby mal pri motoroch s prevodovkou elektromotor vlastný výrobný
štítok so zvláštnym označením podľa ATEX. Tiež označenie motora sa musí zhodovať s údajmi
projektovania zariadení alebo strojov. Pre jednotku motora s prevodovkou platí príslušná nízka
-14-
B2000-SK-0413
www.nord.com
3. Uskladnenie, príprava, inštalácia
ochrana pred výbuchom označenia prevodovky a elektromotorov. V prípade, že elektromotor
bude prevádzkovaný na meniči, potrebuje motor pre prevádzku meniča osvedčenie podľa ATEX.
3.5 Kontrola montážnej polohy
Nebezpečenstvo!
Prevodovka môže byť prevádzkovaná len v špecifikovanej pracovnej polohe. Montážna
poloha je uvedená na výrobnom štítku (IM ....). Ak sa v poli IM uvádza X, musia sa
rešpektovať pokyny z osobitnej dokumentácie, ktorej číslo sa uvádza v poli S. V
kapitole 6.1 alebo v osobitnej dokumentácii sa uvádzajú montážne polohy jednotlivých
typov prevodoviek. Treba skontrolovať a zaručiť, aby pracovná poloha podľa
výrobného štítka zodpovedala polohe pri montáži a aby sa poloha pri prevádzke
nemenila.
Závitovkové prevodovky UNIVERSAL typ SK1SI.. sú nezávislé na konštrukčnom tvare,
pri týchto typoch prevodoviek je na typovom štítku v políčku IM uvedená skratka UN.
3.6 Prípravy na inštaláciu
Pohon je potrebné skontrolovať a smie sa namontovať len vtedy, keď nevykazuje známky
poškodenia pri preprave alebo netesností. Obzvlášť pozorne skontrolujte poškodenie tesniacich
krúžkov hriadeľov a uzáverov.
Pohony sú pred prepravou ošetrené olejom/mazivom resp. prostriedkom na ochranu proti korózii
na všetkých holých plochách.
Pred montážou dôkladne odstráňte olej/mazivo resp. prostriedok na ochranu proti korózii a
prípadné nečistoty zo všetkých hriadeľov a prírubových plôch.
Nebezpečenstvo!
Tu je potrebné zohľadniť, že prvky pohonu, ktoré sú namontované na prevodovke, ako
spojky, remenice atď., ako aj hnacie motory, musia byť rovnako v zhode s ATEX.
V prípadoch použitia, pri ktorých môže chybný smer otáčania viesť ku škodám alebo ohrozeniu,
je potrebné zistiť správny smer otáčania hnacieho hriadeľa cez testovací chod pohonu v
nespojenom stave a zabezpečiť v neskoršej prevádzke.
Nebezpečenstvo!
U prevodoviek s integrovanou spätnou klapkou sú prevody na strane pohonu a záberu
vybavené šípkami. Hroty šípiek sú orientované v smere otáčania prevodovky. Pri
pripojení motora a jeho riadení je nutné preveriť, napr. skúškou otočného poľa, že
prevodovka môže pracovať len v smere otáčania. Zapojenie hnacieho motora v
opačnom smere, to znamená v nesprávnom smere otáčania, môže viesť k poškodeniu
prevodovky.
Musíte sa ubezpečiť, že sa v okolí miesta inštalácie nenachádzajú žiadne agresívne alebo
korozívne látky, ktoré by sa neskôr mohli objaviť v prevádzke, a ktoré poškodzujú kovy, mazivá
alebo elastomery. V prípade pochybností musíte kontaktovať firmu NORD a možno bude
potrebné vykonať aj špeciálne opatrenia.
www.nord.com
B2000-SK-0413
-15-
3. Uskladnenie, príprava, inštalácia
Vyrovnávacia nádrž na olej (možnosť OA) je potrebné namontovať v súlade s podnikovou
normou WN 0-530 04. Pri skrutkových spojoch M10x1 sa musí okrem toho dodržiavať priložená
podniková norma WN 0-521 35.
Pred uvedením do prevádzky sa musí aktivovať tlakové odvzdušnenie. Pre aktiváciu odstráňte
transportnú poistku.
Dvojité prevodovky sú zložené z dvoch samostatných prevodoviek a majú 2 olejové nádržky a 2
tlakové odvzdušnenia. Polohu ventilačních skrutiek nájdete v kap. 6.1.
Obrázok 3-2: Aktivácia tlakového odvzdušnenia
3.7 Inštalácia prevodovky
Nebezpečenstvo!
Závesné skrutky naskrutkované na prevodovke sa musia použiť pri inštalácii
prevodovky. Pritom sa nesmú umiestniť na prevodovku žiadne dodatočné bremená. Ak
je pri motoroch s prevodovkou umiestnená prídavná závesná skrutka na motore, tak je
potrebné túto spolu s ostatnými používať. Priečnemu ťahaniu na závesnej skrutke
musíte zabrániť.
Nebezpečenstvo!
Pri montáži prevodovky nesmie existovať žiadna výbušná atmosféra.
Podklad príp. príruba, na ktorý sa prevodovka upevní, má byť odolný proti vibráciám, pohybu
a musí byť rovný (chyba rovnosti < 0,2mm). Prípadné znečistenie priskrutkovaných plôch
prevodovky a podkladu príp. príruby je potrebné dôkladne odstrániť.
Kryt prevodovky musí byť v každom prípade uzemnený. U elektroprevodoviek sa uzemnenie
prevádza prostredníctvom prípojky motora.
Prevodovku je potrebné namontovať do správnej polohy (pozri kap. 0 a 6.1). Všetky pätky
prevodovky jednej strany príp. všetky prírubové skrutky sa musia používať. Pritom je potrebné
pripraviť skrutky minimálne s kvalitou 10,9. Skrutky sa musia utiahnuť príslušnými uťahovacími
momentami (uťahovacie momenty skrutiek pozri v kap. 6,3). Najmä pri prevodovkách s pätkou a
prírubou je potrebné dbať na zaskrutkovanie bez napnutia.
Skrutky na kontrolu oleja, vypúšťacie skrutky oleja a odvzdušňovacie ventily musia byť prístupné.
Aby sa prevodovka neprehrievala a aby ste zabránili úrazom osôb, musíte pri jej inštalácii
dodržať nasledujúce pokyny:
-16-
B2000-SK-0413
www.nord.com
3. Uskladnenie, príprava, inštalácia
Nebezpečenstvo!
Prevodovky prípadne elektroprevodovky môžu mať počas prevádzky alebo krátko po
prevádzke horúce povrchové plochy. Pozor, nebezpečenstvo popálenia! V prípade potreby je
nutné zaistiť ochranu pred dotykom.
Nebezpečenstvo!
 Chladiaci vzduch privádzaný k prevodovke/motoru s prevodovkou sa musí nachádzať v
prípustnom rozsahu okolitej teploty, ktorá je uvedená na výrobnom štítku!
 V prípade, že na prevodovku pôsobí priame slnečné svetlo, musí mať chladiaci vzduch
privádzaný ku prevodovke/prevodovkovému motoru teplotu najmenej 10°C pod hornou
hranicou rozsahu teploty prostredia Tu, uvedenej na výrobnom štítku.
 Umožnite bezproblémové prúdenie vzduchu na všetkých stranách prevodovky!
 Zabezpečte dostatočný voľný priestor okolo prevodovky!
 Chladiaci vzduch ventilátora motora musí pri motoroch s prevodovkou prúdiť bez zábran
cez prevodovku.
 Nevytvárajte žiadne zabudované prvky príp. obklady prevodovky/elektroprevodovky
nevykonávať!
 Prevodovka nesmie byť vystavená silnému žiareniu!
 Teplý odpadový vzduch iných agregátov neprivádzajte k prevodovke/prevodovkovému
motoru!
 Podklad príp. príruba, na ktorých je prevodovka upevnená, nesmie v prevádzke prenášať
žiadne teplo do prevodovky.
 žiadne sypanie prachu do oblasti prevodovky
3.8 Montáž nábojov na hriadeľ prevodovky
Nebezpečenstvo!
Montáž vstupných a výstupných prvkov, ako napríklad náboj spojky, remenica alebo
reťazové koleso na výstupný hriadeľ prevodovky je potrebné vykonať vhodnými
napínacími zariadeniami, ktoré neprivádzajú žiadne škodlivé axiálne sily do
prevodovky. Predovšetkým narážanie náboja kladivom nie je prípustné.
Upozornenie!
K natiahnutiu používajte čelný závit hriadeľa. Montáž si uľahčíte, ak natriete predtým
náboj mazivom, alebo ak náboj krátko zohrejete na cca 100 °C.
Obrázok 3-3: Príklad jednoduchého napínacieho zariadenia
www.nord.com
B2000-SK-0413
-17-
3. Uskladnenie, príprava, inštalácia
Nebezpečenstvo!
Vstupné a výstupné prvky, ako napr. remeňové pohony, reťazové pohony a spojky
musia byť vybavené ochranou pred dotykom.
Nebezpečenstvo!
Tu je potrebné zohľadniť, že vstupné a výstupné prvky namontované v prevodovke
musia mať takisto zhodu s ATEX.
Vstupné a výstupné prvky môžu prenášať len na výrobnom štítku uvedené maximálne
prípustné radiálne sily FR1 a FR2 a axiálne sily FA1 a FA2 do prevodovky (pozri kap. 3.3).
Tu je potrebné najmä pri remeňoch a reťaziach dbať na správne napnutie. Prídavné zaťaženia
cez nevyvážený náboj sú neprípustné.
Nebezpečenstvo!
Zavedenie radiálnej sily by malo byť tak tesné, ako je to len možné na prevodovke. Pri
hnacích hriadeľoch s voľným koncom hriadeľa – možnosť W – platí maximálne
prípustná radiálna sila FR1 pri zavedení radiálnej sily na stred voľného čapu hriadeľa.
Pri hnacích hriadeľoch nesmie radiálna sila FR2 prekročiť rozmer xR2. Ak je na
výrobnom štítku uvedená radiálna sila FR2 pre hnací hriadeľ, nie však rozmer xR2,
predpokladá sa privádzanie sily na stred čapu hriadeľa.
voľný hnací hriadeľ (prevedenie W)
Hnaný hriadeľ
Obrázok 3-4: prípustné pôsobiská síl na hnacom a hnanom hriadeli
3.9 Montáž násuvných prevodoviek
Pozor!
Montovanie násuvnej prevodovky na hriadeľ je potrebné vykonať vhodnými napínacími
zariadeniami, ktoré neprivádzajú do prevodovky žiadne škodlivé axiálne sily.
Predovšetkým narážanie prevodovky kladivom nie je povolené.
-18-
B2000-SK-0413
www.nord.com
3. Uskladnenie, príprava, inštalácia
Montáž a neskoršiu demontáž môžete uľahčiť tým, že pred montážou na hriadeľ nanesiete
mazivo s protikoróznym účinkom (napr. Nord Anti-Corrosion č. pol. 8900099). Nadbytočné
mazivo resp. prípravok na ochranu proti korózii môže po namontovaní uniknúť von a prípadne
vytiecť. Po zábehu cca 24 h dôkladne vyčistite miesta na hnacom hriadeli. Tento únik maziva sa
nepokladá za únik z prevodovky.
Obrázok 3-5: Naneste mazací prostriedok na hriadeľ a náboj
Upozornenie!
S upevňovacím prvkom (voľba B) sa dá zaistiť hriadeľ zariadenia, ktorý má alebo nemá
osadenie na časti vstupujúcej do dutého hrtiadeľa prevodovky. Skrutku upevňovacieho
prvku utiahnite príslušným krútiacim momentom. (Uťahovacie momenty skrutiek pozri
v kap. 6.3) U prevodoviek s voľbou H66 sa musí pred montážou odstrániť od výroby
namontovaný uzatvárací kryt.
U zásuvných prevodoviek s voľbou H66 a upevňovacími prvkami (voľba B) musíte pred
montážou prevodovky vytlačiť zatlačený uzatvárací kryt. Zatlačený uzatvárací kryt sa môže pri
demontáži zničiť. Druhý uzatvárací kryt sa dodáva sériovo ako voľný náhradný diel. Po montáži
prevodovky sa musí namontovať nový uzatvárací kryt tak, ako je to popísané v kapitole 3.11.
Obrázok 3-6: Demontáž uzatváracieho krytu namontovaného od výroby
Obrázok 3-7: Axiálne zaistenie hriadeľa s osadením pomocou upevňovacieho elementu
www.nord.com
B2000-SK-0413
-19-
3. Uskladnenie, príprava, inštalácia
Obrázok 3-8: Axiálne zaistenie hriadeľa bez osadenia pomocou upevňovacieho elementu
Demontáž prevodovky na hriadeli zariadenia sa dá vykonať napr. s nasledujúcim demontážnym
zariadením.
Obrázok 3-9: Demontáž s demontážnym zariadením
Pri montáži násuvných prevodoviek s torzným ramenom je potrebné torzné ramená nenapínať.
Montáž bez napnutia sa uľahčí cez gumené silentbloky (voľba G príp. VG).
Obrázok 3-10: Montáž gumených silentblokov (voľba G príp. VG) pri plochých prevodovkách
Na montáž gumového nárazníka utiahnite skrutkový spoj tak, aby sa stratila vôľa medzi
priliehajúcimi plochami v nezaťaženom stave. Následne utiahnite upevňovaciu maticu (platí len
pre normálny závit) o polovicu otáčky na predpnutie gumového zásobníka. Väčšie predpnutie je
neprípustné. Závitový spoj zabezpečte proti uvoľneniu, napr. prípravkom Loctite 242 alebo
druhou maticou.
-20-
B2000-SK-0413
www.nord.com
3. Uskladnenie, príprava, inštalácia
Torzné rameno uchytiť vždy obojstranne !
Obrázok 3-11: Upevnenie torzného ramena pri kužeľočelnej prevodovke a závitovkovej
prevodovke
Skrutkové spoje momentovej opory utiahnite na príslušný uťahovací moment (uťahovacie
momenty skrutiek pozri kapitolu 6.3) a zabezpečte ho proti uvoľneniu. (napr. Loctite 242, Loxeal
54-03). (Uťahovacie momenty skrutiek pozri v kap. 6,3) a zaistite ich proti uvoľneniu. (napr.
Loctite 242, Loxeal 54-03)
3.10 Montáž zverných kotúčov
Typ zverného kotúča, Predmet-č.
a údaje krútiaceho momentu pre napínacie skrutky
Plný hriadeľ stroja
Upínacie kotúče
Hriadeľ a otvor dutého hriadeľa
BEZ TUKU !
Napínacie skrutky DIN 931 (933) -10.9
Dutý hriadeľ prevodovky
Zverné kotúče budú dodávané výrobcom pripravené
na montáž. Nemajú sa pred montážou už viac
rozoberať.
Dvakrát vnútorný krúžok
Obrázok 3-12: Dutý hriadeľ so zverným kotúčom
Pozor!
Napínacie skrutky nepriťahovať bez zamontovaného hriadeľa!
Priebeh montaže:
1. Odstráňte prepravnú poistku v prípade, ak existuje.
2. Uvoľnite napínacie skrutky, ale nevyskrutkujte ich a rukou ich zľahka dotiahnite, až bude
vôľa medzi prírubou a vnútorným krúžkom odstránená.
www.nord.com
B2000-SK-0413
-21-
3. Uskladnenie, príprava, inštalácia
3. Zverný kotúč nasuňte na dutý hriadeľ, kým vonkajší upínací kotúč s dutým hriadeľom
neuzavrie zväzok. Ľahké mastenie otvoru vnútorného krúžku uľahčuje nasunutie.
4. Plný hriadeľ pred montážou namažte len v oblasti, ktorá má neskôr kontakt s bronzovým
valcom v dutom hriadeli prevodovky. Bronzový valec nenamažte, aby sa zabránilo pri
montáži zamasteniu v oblasti zverného spoja.
5. Dutý hriadeľ prevodovky sa musí kompletne odmastiť a musí byť a b s o l ú t n e b e z t u k u .
6. Plný hriadeľ stroja sa musí v oblasti zverného spoja odmastiť a musí byť a b s o l ú t n e b e z
tuku.
7. Plný hriadeľ stroja zasuňte do dutého hriadeľa prevodovky tak, aby sa celá oblasť zverného
spojenia kompletne využila.
8. Napínacie skrutky zľahka utiahnite, aby sa upínací kotúč polohoval.
9. Riadne utiahnite napínacie skrutky v smere hodinových ručičiek cez viaceré obehy neprekrížene – s cca 1/4 otočením skrutky na obeh. Napínacie skrutky s momentovým
kľúčom utiahnite až k uťahovaciemu momentu uvádzanom na zvernom kotúči.
10. Po utiahnutí napínacích skrutiek musí existovať medzi upínacími kotúčmi rovnomerná
medzera. V prípade, ak to nie je uvedené, musí sa prevodovka demontovať a spojenie
zverného kotúča sa musí skontrolovať na presnosť lícovania.
11. Dutý hriadeľ prevodovky a plný hriadeľ stroja je potrebné označiť čiarkou (plstený kolík), aby
sa neskôr mohlo identifikovať preklzovanie pod záťažou.
Nebezpečenstvo!
Pri nedbornej montáži a demontáži hrozí nebezpečenstvo zranenia.
Postup pri demontáži:
12. Uvoľnite postupne napínacie skrutky v smere hodinových ručičiek cez viaceré obehy,
s cca 1/4 otočením skrutky na obeh. Napínacie skrutky neodstraňujte zo závitov.
13. Upínací kotúč je potrebné uvoľniť z kužeľa vnútorného krúžku.
14. Odstránenie prevodovky z plného hriadeľa stroja.
Ak sa zverný kotúč používal dlhší čas alebo bol znečistený, tak potom je potrebné tento rozobrať
pred opätovnou montážou, vyčistiť a kužeľové plochy (kužeľ) je potrebné natrieť s Molykote GRapid Plus alebo porovnateľným mazivom. Skrutky je potrebné upravovať v závitoch a na
hlavičkách tukom bez Molykote. Pri poškodeniach alebo korózii je potrebné poškodené súčiastky
vymeniť.
3.11 Montáž krytov dutého hriadeľa
Nebezpečenstvo!
Zverné kotúče vyžadujú ochranu pred dotykom. Kryty (možnosť H) tu slúžia ako
ochrana pred dotykom. Je potrebné ich bezpodmienečne používať, keď sa ochrana
pred dotykom nedá dosiahnuť iným spôsobom.
-22-
B2000-SK-0413
www.nord.com
3. Uskladnenie, príprava, inštalácia
Nebezpečenstvo!
Kryty je potrebné pred montážou prezrieť na škody spôsobené prepravou, ako napr.
zvlnenie a skrivenie. Poškodené kryty sa nesmú používať, pretože sa môžu otáčaním
hriadeľa prevodovky obrusovať.
Je potrebné použiť všetky upevňovacie skrutky, natretím zaisťovacím lepidlom napr. Loctite 242,
Loxeal 54-03 zaistiť pred zaskrutkovaním a riadne zaskrutkovať príslušným krútiacim
momentom. (Uťahovacie momenty skrutiek pozri v kap. 6.3) U krytov voľby H66 sa musí zatĺcť
nový uzatvárací kryt pomocou ľahkých úderov kladiva.
Obrázok 3-13: Montáž krytu voľba SH, voľba H a voľba H66
3.12 Montáž normovaného motora
Nebezpečenstvo!
Môžu sa montovať len normované motory, ktoré vykazujú pre zónu ATEX dostatočnú
kategóriu podľa výrobného štítku motora. Okrem toho musí mať pri prevodovkách
kategórie ATEX 2D (pozri označenie ATEX, posledný riadok výrobného štítku
prevodovky) motor minimálne druh ochrany IP6x.
Maximálne prípustné hmotnosti motorov uvedené v nasledujúcej tabuľke sa nesmú prekročiť:
Maximálne prípustné hmotnosti motorov
IEC-konštrukčný
rozmer motora
63
Veľkosť NEMA motora
max. hmotnosť
motora [kg]
71
80
90
100
112
132
160
180
200
225
250
280
315
56C 143T 145T 182T 184T 210T 250T 280T 324T 326T 365T
25
30
40
50
60
80
100
200
250
350
500
700 1000 1500
Montážny postup pri pripojení štandardného motora na IEC adaptér (príslušenstvo IEC) / NEMA adaptér
1. Hriadeľ motora a plochy príruby motora a adaptéra musíte vyčistiť a skontrolovať, či nie sú
poškodené. Rozmery upevnenia a tolerancie motora musia zodpovedať DIN EN 50347 /
NEMA MG1 časť 4.
2. Kotúč spojky nasaďte na hriadeľ motora tak, aby zalícovaná pružina motora pri vyťahovaní
zasahovala do drážky puzdra spojky.
3. Puzdro spojky natiahnite na hriadeľ motora podľa údajov výrobcu motora až na doraz na
zväzok. Prípadne musíte priložené rozperné valce pri konštrukčných veľkostiach motora 90,
160, 180 a 225 vložiť medzi kotúč spojky a zväzok. Pri štandardnej čelnej prevodovke je
potrebné dbať na rozmer B medzi valcom spojky a zväzkom (pozri obrázok 3-14). Určité
NEMA adaptéry vyžadujú nastavenie spojky v súlade so špecifikáciou udávanou na
prilepenom štítku.
www.nord.com
B2000-SK-0413
-23-
3. Uskladnenie, príprava, inštalácia
4. V prípade, že polovica spojky obsahujú závitový kolík, musíte spojku zabezpečiť na hriadeli
axiálne. Pritom je potrebné zaistiť nastavovací kolík so závitom pred zaskrutkovaním
pomocou natretia zabezpečovacím lepidlom, napr. Loctite 242 alebo Loxeal 54-03 a riadne
utiahnuť príslušným uťahovacím momentom. (Uťahovacie momenty skrutiek pozri v kap.
6.3)
5. Plochy príruby motora a adaptéra je potrebné pred montážou motora kompletne natrieť
plochým tesniacim materiálom napr. Loctite 574 alebo Loxeal 58-14 tak, aby príruba po
montáži tesnila. (potrebné len pri prevodovkách v kategórii 2D – pozri označenia ATEX v
poslednom riadku výrobného štítku prevodovky). Utesnenie povrchov prírub sa okrem toho
odporúča pri inštalácii zariadenia v exteriéri alebo vlhkom prostredí.
6. Namontujte motor na adaptér, pritom nezabudite na priložený ozubený veniec, príp.
priložené ozubené puzdro. (pozri obrázok 3-14)
7. Skrutky adaptéra riadne utiahnite príslušným uťahovacím momentom. (Uťahovacie momenty
skrutiek pozri v kap. 6.3)
Obrázok 3-12: Montáž spojky na hriadeľ motora pri rôznych druhoch konštrukcie spojky
I
Ohybná ozubená spojka (BoWex) jednodielna
II
Ohybná ozubená spojka (BoWex) dvojdielna
III
Ohybná ozubená spojka (BoWex) dvojdielna s rozperným puzdrom
IV
Ozubená spojka (ROTEX) dvojdielna
V
Ozubená spojka (ROTEX) dvojdielna, dodržiavajte rozmer B:
Čelné prevodovky STANDARD: SK0, SK01, SK20, SK25, SK30, SK33 (2-stupňové)
SK010, SK200, SK250, SK300, SK330 (3-stupňové)
rozmer B (obrázok 3-12 V)
VI
-24-
IEC veľkosť 63
IEC veľkosť 71
B = 4,5mm
B = 11,5 mm

Ozubená spojka (ROTEX ) dvojdielna s rozperným valcom
B2000-SK-0413
www.nord.com
3. Uskladnenie, príprava, inštalácia
3.13 Dodatočné lakovanie
Pozor!
Tesniace krúžky hriadeľa, gumové prvky, pretlakové ventily, hadice, typový štítok, nálepky
a prípojné diely k motoru sa pri následnom lakovaní prevodovky nesmú dostať do kontaktu
s farbami, lakmi a rozpúšťadlami, v opačnom prípade sa môžu diely poškodiť alebo stať
nečitateľnými.
3.14 Nálepka s teplotou
Nebezpečenstvo!
Pri prevodovkách teplotnej triedy T4, príp. pri prevodovkách s maximálnou povrchovou
teplotou nižšou ako 135 °C, je potrebné nalepiť priloženú samolepiacu teplotnú nálepku
(vytlačená hodnota 121 °C) na prevodovkovú skriňu. (Diely-č.:283 9050).
Teplotná trieda príp. maximálna povrchová teplota vyplýva z označenia podľa ATEX v
poslednom riadku výrobného štítku prevodovky.
Príklady: II 2G c IIC T4 X príp. II 3D 125°C X
Nálepka s teplotou by mala byť umiestnená hneď vedľa kontrolnej skrutky na zistenie hladiny
oleja (pozri kap.6.1) v smere k motoru. Pri prevodovkách s olejovou nádržkou by mala byť
nálepka s teplotou umiestnená v rovnakej polohe ako pri prevodovke bez olejovej nádržky. Pri
prevodovkách s dlhodobým mazaním by mal byť teplotný štítok umiestnený hneď vedľa
výrobného štítku prevodovky.
Obrázok 3-15: Poloha teplotnej nálepky
3.15 Montáž špirály chladiča do chladiaceho systému
Špirála chladiča je uložená vo vnútri krycieho plášťa (pozri pol. 2, obr. 3-16). Pre prítok a odtok
chladiaceho prostriedku sú umiestnené na kryte pre pripojenie rúrky s vonkajším priemerom 10
mm podľa DIN 2353 skrutkové spoje tvarovacieho prstenca (pozri poloha 1, obr. 3-16). Pred
montážou odstráňte kryciu zátku z hrdla skrutky a vypláchnite chladiacu špirálu, aby sa
do chladiaceho systému nedostala žiadna nečistota. Skrutky hrdla by mali byť spojené s
chladiacim okruhom, čo musí vykonať výrobca. Smer toku chladiaceho média si môžete zvoliť
ľubovoľne.
www.nord.com
B2000-SK-0413
-25-
3. Uskladnenie, príprava, inštalácia
Dbajte na to, aby sa počas montáže alebo po nej nepoškodili závity hrdla, čo by mohlo
ďalej poškodiť špirálu chladiča (viď. pol. 3, obr. 3-16) Musíte sa ubezpečiť o tom, že na špirálu
chladiča nepôsobia vonkajšie sily.
1
3
2
Obrázok 3-16: Kryt chladiča
Nebezpečenstvo!
Všetky práce na prevodovke vykonávajte s chladiacim okruhom bez tlaku.
-26-
B2000-SK-0413
www.nord.com
4. Uvedenie do prevádzky
4
Uvedenie do prevádzky
4.1 Kontrola hladiny oleja
Nebezpečenstvo!
Pred uvedením do prevádzky musíte skontrolovať stav oleja pomocou priloženej
mierky.
Montážna poloha musí zodpovedať polohe uvedenej na výrobnom štítku! V kap. 6.1 sú
zobrazené pracovné polohy a rozmiestnenie príslušných skrutiek na kontrolu stavu oleja. Pri
dvojitých prevodovkách je potrebné skontrolovať stav oleja v oboch prevodovkách. Tlakové
odvzdušnenie musí byť na mieste označenom v kap. 6.1.
Pri prevodovkách bez skrutky na kontrolu stavu oleja (pozri kap 6.1) odpadáva kontrola stavu
oleja.
Typy prevodoviek, ktoré nemajú od výroby žiadne plnenie olejom, sa musia pred kontrolou stavu
oleja naplniť olejom. (pozri kap. 5.2)
Kontrola stavu oleja:
1. Kontrola stavu oleja sa môže vykonať len pri odstavenej, vychladnutej prevodovke. Musí sa
zabezpečiť ochrana proti neúmyselnému zapnutiu stroja.
2. Prevodovka so skrutkou na zobrazenie stavu oleja
 Štandardné prevodovky s čelným ozubením konštrukčného typu M4 (V1 a V5) majú koleno
na meranie hladiny oleja zobrazené na obrázku 4-1 C, ktoré musí byť otočené zvislo smerom
nahor. Pred kontrolou hladiny oleja je treba odskrutkovať odvzdušnenie.
 Skrutka na kontrolu stavu oleja zodpovedajúca pracovnej polohe sa musí vyskrutkovať. (pozri
kap. 6.1)
 Stav hladiny oleja v prevodovke sa musí kontrolovať priloženou mierkou (číslo dielu:
283 0050) tak, ako je znázornené na obr. 4-1 A, C. Pritom je nutné tú časť mierky, ktorá sa
ponára do oleja, držať v zvislej polohe.
 Maximálny stav oleja je dolná hrana otvoru so stavom oleja.
 Minimálny stav oleja je cca 4mm pod dolnou hranou otvoru stavu oleja. Tyčka na meranie
hladiny oleja je ponorená ešte v oleji.
 V prípade, ak stav oleja nesúhlasí, tak je potrebné korigovať stav oleja cez vypustenie alebo
doplnenie s druhom oleja uvedeným na výrobnom štítku.
 Ak je poškodený povlak poistenia skrutky v závite skrutky stavu oleja, tak je potrebné použiť
novú skrutku stavu oleja, alebo sa musí závit pred zaskrutkovaním vyčistiť a natrieť
bezpečnostným lepidlom, napr. Loctite 242, Loxeal 54-03.
 Skontrolujte poškodenie tesniaceho krúžku. Ak je tesniaci krúžok poškodený, vymeňte ho za
nový.
 Skrutku na kontrolu hladiny oleja namontujte s tesniacim krúžkom a utiahnite príslušným
uťahovacím momentom! (Uťahovacie momenty skrutiek pozri v kap. 6.3).
 Prípadné odskrutkované tlakové odvzdušnenie s tesniacim krúžkom znovu zaskrutkujte a
utiahnite príslušným uťahovacím momentom! (Uťahovacie momenty skrutiek pozri v kap. 6.3).
3. Prevodovka s nádržou na zobrazenie stavu oleja
 Stav oleja musíte skontrolovať pomocou uzatváracej skrutky s meracou tyčkou (závit G1¼)
v nádrži so zobrazením stavu oleja. Stav oleja sa musí nachádzať medzi dolnou a hornou
www.nord.com
B2000-SK-0413
-27-
4. Uvedenie do prevádzky
značkou pri úplne zaskrutkovanej meracej tyčke (pozri obrázok 4-1 B). Tieto prevodovky sa
dajú prevádzkovať iba v konštrukčnej forme uvedenej v kapitole 6.1 .
4. Prevodovka s kontrolným okienkom stavu oleja:
Kontrola stavu oleja sa musí vykonať tak, ako je to popísané v bode 2. Stav oleja sa dá
skontrolovať v kontrolnom okienku stavu oleja.
5. Záverečná kontrola: Predtým uvoľnené skrutkové spoje sa musia správne utiahnuť.
A
B
C
Obrázok 4-1: Pomocou mierky oleja skontrolujte stav oleja
4.2 Aktivácia automatického dávkovača maziva
Nebezpečenstvo!
Niektoré typy prevodoviek pre nadstavbu normovaného motora (možnosť IEC/NEMA)
majú k dispozícii pre mazanie valivých ložísk automatický dávkovač maziva. Je
potrebné ho aktivovať pred uvedením prevodovky do prevádzky. Na kryte kartuše
adaptéra k nadstavbe IEC/NEMA-normovaného motora sa nachádza červený
prevádzkový štítok na aktiváciu dávkovača maziva.
Aktivácia dávkovača maziva:
1. Skrutky s valcovou hlavou M8x16 (1) uvoľniť a odstrániť
2. Odstráňte kryt kartuše (2)
3. Aktivačnú skrutku (3) zaskrutkujte do dávkovača maziva (5), kým sa neodtrhne očko
krúžku (4) na mieste zlomu
4. Plochy príruby príklopu kartuše (2) je potrebné pred montážou kompletne natrieť plošným
tesniacim prostriedkom, napr. Loctite 574 alebo Loxeal 58-14 tak, aby kryt po montáži
tesnil. (Je to potrebné len pri prevodovkách v kategórii 2D– pozri označenie ATEX, posledný
riadok výrobného štítku prevodovky)
5. Nasaďte opäť kryt kartuše (2) a upevnite ho skrutkou s valcovou hlavou (1). (Uťahovacie
momenty skrutiek pozri v kap. 6.3)
6. Okamih aktivácie je potrebné vyznačiť na lepiacom štítku (6) s uvedením mesiaca/roku
-28-
B2000-SK-0413
www.nord.com
4. Uvedenie do prevádzky
Pozor!
Priloženú aktivačnú skrutku zaskrutkujte pred uvedením
prevodovky do prevádzky tak, aby sa očko krúžku roztrhlo.
Poskytnutý čas: 12 mesiacov
Mesiac
Dátum aktivácie
Rok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99 00 01 02 03
Obrázok 4-2: Aktivácia automatického dávkovača maziva pri nadstavbe normovaného motora
4.3 Meranie teploty
Údaje ATEX teplotnej triedy príp. maximálnej povrchovej teploty sú základom pre normálne
montážne podmienky a montážne pomery (viď Kap. 3.6). Už malé zmeny montážnych pomerov
môžu podstatne ovplyvniť teplotu prevodovky.
Nebezpečenstvo!
Preto sa musí vykonávať pri uvedení do prevádzky meranie povrchovej teploty na
prevodovke pri maximálnom zaťažení.
(Prevodovky, ktoré sú označené na výrobnom štítku v poslednom riadku teplotnou triedou T1
– T3, príp. s maximálnou povrchovou teplotou 200 °C, sú z toho vyňaté.)
Na meranie teploty bude potrebný bežný obchodný prístroj na meranie teploty, ktorý pokrýva
rozsah merania 0 °C až 130 °C a má presnosť merania minimálne ± 4 °C, a ktorý umožňuje
meranie povrchovej teploty a teploty vzduchu. Postup merania teploty:
1. Prevodovku nechajte bežať pri maximálnom zaťažení a maximálnych otáčkach cca 4
hodiny.
2. Po zahrievacej jazde je potrebné odmerať teplotu povrchu prevodovkovej skrine Tgm tesne
vedľa teplotnej nálepky (pozri kap. 3.14).
3. Teplotu vzduchu Tum je potrebné merať v priamom okolí prevodovky.
Nebezpečenstvo!
Pohon sa musí odstaviť a musíte sa skontaktovať s firmou Getriebebau NORD, ak sa
nezhodujú všetky nasledujúce kritériá:
 Meraná teplota vzduchu Tum leží v prípustnom rozsahu, ktorý je vyznačený na výrobnom
štítku.
 Nameraná teplota povrchu prevodovkovej skrine Tgm je pod 121 °C a teplotná nálepka sa
nezafarbila na čierno. (pozri obrázok 4-3)
www.nord.com
B2000-SK-0413
-29-
4. Uvedenie do prevádzky
 Nameraná povrchová teplota krytu vrátane rozdielu medzi najvyššou prípustnou teplotou
vzduchu podľa výrobného štítku Tu a nameranou teplotou vzduchu musí byť minimálne o
15°C menšia než maximálna prípustná povrchová teplota, t. zn.
Označenie ATEX:
II 2G c T4 / II 3G T4:
Tgm + Tu – Tum < 135°C – 15°C
Označenie ATEX:
II 2D c Tmax / II 3D Tmax:
Tgm + Tu – Tum < Tmax – 15°C
Tgm:
Tum:
Tmax:
Tu:
nameraná teplota povrchu skrine prevodovky v °C
nameraná teplota vzduchu v °C
maximálna teplota povrchu podľa výrobného štítku prevodovky (označenie ATEX) v °C
horná hraničná hodnota prípustného rozsahu teploty okolitého prostredia podľa výrobného
štítku prevodovky v °C
Stredový bod je čierny:
Teplota bola príliš vysoká
Stredový bod je biely:
V poriadku
Obrázok 4-3: Nálepka s teplotou
4.4 Prevádzka s chladením maziva
Pohon smie byť spustený až po pripojení špirály chladiča na chladiaci okruh a obeh chladiaceho
média musí byť v prevádzke.
Chladivo musí mať podobnú tepelnú kapacitu ako voda (špecifická tepelná kapacita pri 20°C
c=4,18 kJ/kgK). Ako chladivo odporúčame priemyselnú destilovanú vodu bez vzduchových
bubliniek a nečistôt. Tvrdosť vody musí mať hodnotu medzi 1° dH a 15° dH, a hodnota pH musí
byť medzi pH 7.4 a pH 9.5. Do chladiacej vody by sa nemali pridávať žiadne agresívne
kvapaliny!
Tlak chladiva by nemal za žiadnych okolností prevyšovať 8 bar. Potrebné množstvo
chladiaceho média je 10 litrov/minútu a vstupná teplota chladiva by nemala prevyšovať
40° C; odporúčame 10°C.
Odporúčame montáž regulátora tlaku na vstup chladiacej kvapaliny, aby sa zabránilo
poškodeniu spôsobenom nadmerným tlakom.
Ak existuje možnosť nebezpečenstva mrazu, mal by prevádzkovateľ zariadenia pridať do
chladiacej vody vhodnú nemrznúcu zmes.
Nebezpečenstvo!
Teplota a prietok chladiacej vody musia byť prevádzkovateľom kontrolované a
zaistené.
Nedodržanie týchto pokynov spôsobí zánik platnosti certifikátu ATEX!
-30-
B2000-SK-0413
www.nord.com
4. Uvedenie do prevádzky
4.5 Kontrola prevodovky
Pri skúšobnej prevádzke pod maximálnym zaťažením je potrebné skontrolovať
prevodovku na:
 neobyčajné zvuky ako zvuky mletia, klopania alebo brúsenia
 neobyčajné vibrácie, kmity a pohyby
 tvorbu pary alebo dymu
Po skúšobnom chode je potrebné skontrolovať prevodovku na:
 Netesnosti
 na preklzovanie pri zmršťovacích kotúčoch. Pritom je potrebné odstrániť a skontrolovať
príklop, či sa zobrazuje v kap. 3.103.11 predpísané značenie relatívneho pohybu dutého
hriadeľa prevodovky a hriadeľa strojov. Následne je potrebné namontovať príklop tak, ako je
to popísané v kap. 3.11.
Hinweis!
Tesniace krúžky hriadeľa sú trecie tesnenia a majú tesniace ostria z elastomérového
materiálu. Tieto tesniace ostria sú z výroby ošetrené zvláštnym mazivom. Minimalizuje
sa tak opotrebovanie v súvislosti s funkciou a dosahuje sa dlhá životnosť. Výskyt
olejového filmu v oblasti trecieho tesniaceho ostria je preto normálny a nepredstavuje
únik.
Nebezpečenstvo!
Pohon sa musí odstaviť a musíte sa skontaktovať s firmou Getriebebau NORD, ak ste
pri hore popísaných kontrolných skúškach zistili niečo nápadného.
4.6 Kontrolný zoznam
Kontrolný zoznam
Predmet kontroly
skontrolované dňa:
Informácia
pozri kapitolu
Sú dopravné škody alebo poškodenia poznateľné?
Kap. 3.3
Zodpovedá označenie na výrobnom štítku zadaniu?
Kap. 3.4
Zodpovedá poloha na výrobnom štítku skutočnej montážnej polohe?
Kap. 3.5
Je naskrutkované tlakové odvzdušnenie?
Kap. 3.6
Majú všetky vstupné a výstupné prvky certifikát ATEX?
Kap. 3.8
Sú vonkajšie sily hriadeľa prevodovky prípustné (napnutie reťaze)?
Kap. 3.8
Je pri točivých dieloch umiestnená ochrana pred dotykom?
Kap. 3.11
Má motor tiež príslušný certifikát ATEX?
Kap. 3.12
Je nalepená nálepka s teplotou?
Kap. 3.14
Je konštrukčne vhodný stav oleja skontrolovaný?
Kap. 4.1
Je automatický dávkovač maziva aktivovaný?
Kap. 4.2
www.nord.com
B2000-SK-0413
-31-
4. Uvedenie do prevádzky
Bolo vykonané meranie teploty?
Kap. 4.3
Zafarbil sa stred teplotnej nálepky na čierno?
Kap. 4.3
Je chladiaci kryt pripojený k chladiacemu okruhu?
Kap. 3.15/4.4
Bola prevodovka skontrolovaná skúšobnou prevádzkou?
Kap. 4.5
Je spojka zverného kotúča skontrolovaná voči preklzovaniu?
Kap. 4.5
4.7 Prevádzkovanie prevodovky vo výbušnom prostredí
Nebezpečenstvo!
Pri prevádzkovaní prevodovky je potrebné bezpodmienečne dodržiavať údaje uvedené
v tomto návode na obsluhu.
Predpísané intervaly inšpekcie a údržby sa musia dodržiavať.
Musí sa zaručiť, že nebudú prekročené údaje o výkone uvedené na výrobnom štítku. Ak
napríklad u pohonov s meniteľnou rýchlosťou počtu otáčok existuje niekoľko
pracovných bodov, v žiadnom z týchto pracovných bodov sa nesmie prekračovať
maximálny povolený výkon pohonu P1, ani maximálny dovolený krútiaci moment na
výstupnom hriadeli prevodovky M2, a rovnako ani maximálna povolená rýchlosť
otáčania. Musí byť vylúčené preťaženie prevodovky.
Ak je prevodovka vybavená chladiacou špirálou, smie byť spustená až po pripojení
chladiacej špirály na chladiaci okruh a po spustení chladiaceho kolobehu. Teplota
chladiaceho prostriedku a jej množstvo prietoku chladiaceho prostriedku musia byť
kontrolované a zabezpečované obsluhou zariadenia.
Prevodovky s integrovanou spätnou závorou na hnacom hriadeli sa dajú prevádzkovať
iba s minimálnym počtom otáčok hnacieho hriadeľa prevodovky n1min= 900 min-1.
Na povrch prevodovky ani na žiadne doplnkové diely nesmú počas prevádzky pôsobiť
žiadne mechanizmy vytvárajúce elektrostatický náboj (napr. trenie o povrch skrine).
V prípade, že vás počas prevádzky napadne niečo dôležité, ako body uvedené v Kap.
4.5, alebo sa nálepka s teplotou zafarbí na čierno, potom sa musí pohon odstaviť
a musíte sa skontaktovať s firmou Getriebebau NORD.
-32-
B2000-SK-0413
www.nord.com
5. Inšpekcia a údržba
5
Inšpekcia a údržba
5.1 Inšpekčné a údržbárske intervaly
Inšpekčné a údržbárske intervaly
raz za týždeň
alebo každých 100 prevádzkových
hodín
každých 2500 prevádzkových hodín
minimálne každého pol roka
každých 5000 prevádzkových hodín,
minimálne každý rok
(len pri IEC/NEMA nadstavba
normovaného motora)
každých 10000 prevádzkových hodín
minimálne každé 2 roky
Každých 25000 prevádzkových hodín
minimálne raz za 5 rokov
Interval podľa údaja výrobného štítka
MI = prevádzkové hodiny,
minimálne každých 10 rokov
(len pri kategórii 2G a 2D)
Inšpekčné a údržbárske práce
Informácia
pozri kapitolu
- Vizuálna kontrola prípadných netesností
- Kontrola neobvyklého hluku pri chode a/alebo
vibrácií prevodovky
- iba pre prevodovku s chladiacim krytom:
Vizuálna kontrola nálepky s teplotou
- Kontrola stavu oleja
- Vizuálna kontrola gumených silentblokov
- Vizuálna kontrola hadice
- Vizuálna kontrola nálepky s teplotou
- Odstránenie prachu
(len u kategórie 2D)
- Kontrola spojky
(len u kategórie 2G a nástavieb motora podľa
normy IEC/NEMA)
- Doplnenie mazacieho tuku
(len u plných hriadeľov / voľba W a
pri uložení miešacích zariadení / voľba VLII / VLIII)
- Vyčistiť prípadne vymeniť odvzdušňovaciu
skrutku
- Výmena automatického dávkovača maziva
5.2
5.2
5.2
4.1
5.2
5.2
5.2 / 4.3
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2 / 4.2
- Výmena oleja
- Kontrola chladiacej špirály na znečistenie
- tesniace krúžky hriadeľa vymeniť v prípade
opotrebovania
- premazanie ložísk v prevodovke
- Generálna oprava
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2 Inšpekčné a údržbárske práce
Nebezpečenstvo!
Pri všetkých údržbárskych a opravárenských prácach nesmie existovať žiadna
výbušná atmosféra. Údržbárske a opravárenské práce môže vykonávať len
kvalifikovaný odborný personál.
Pri čistení prevodovky nepoužívajte žiadny postup alebo materiály, ktoré by mohli
spôsobiť elektrostatický výboj na povrchu prevodovky alebo susedných nevodivých
dieloch.
www.nord.com
B2000-SK-0413
-33-
5. Inšpekcia a údržba
Nebezpečenstvo!
Montážne a údržbárske práce sa môžu vykonávať len pri odstavenej prevodovke.
Pohon musí byť bez napätia a musí byť zaistený voči neúmyselnému zapnutiu.
Vizuálna skúška na netesnosti:
Nebezpečenstvo!
Prevodovka musí byť kontrolovaná kvôli prípadnému úniku oleja. Skontrolujte únik
oleja z prevodovky a stopy oleja z vonkajšej strany alebo pod prevodovkou. Hlavne sa
musia skontrolovať radiálne tesnenia, záslepky, skrutky, hadice a jednotlivé spoje
telesa.
V prípade podozrenia je nutné prevodovku vyčistiť, skontrolovať hladinu oleja (pozri kapitolu 4.1)
a po 24 hodinách nanovo skontrolovať netesnosť. Ak sa potvrdí netesnosť (kvapká olej), je
potrebné prevodovku ihneď opraviť. Kontaktujte servis firmy NORD.
Ak je prevodovka vybavená chladiacou špirálou vloženou do krytu plášťa, je treba pripojenie
chladiacej špirály skontrolovať kvôli možnému úniku média. Pokiaľ vznikajú netesnosti, musí sa
trhlina ihneď opraviť. Kontaktujte servis firmy NORD.
Kontrola hluku počas chodu
Nebezpečenstvo!
V prípade, že sa z prevodovky počas chodu ozývajú neobvyklé zvuky a/alebo vibrácie,
je možné, že je prevodovka poškodená. V tomto prípade je nutné prevodovku vypnúť a
vykonať jej generálnu opravu.
Kontrola stavu oleja:
Pozri kap. 4.1
Vizuálna kontrola gumených silentblokov
Prevodovka s gumenými silentblokmi (možnosť G alebo VG) a prevodovka s torzným ramenom
majú gumené prvky. V prípade, že sú viditeľné škody, ako zárezy na gumenom povrchu, tak sa
musia tieto prvky vymeniť. Kontaktujte servis firmy NORD.
Vizuálna kontrola hadice
Prevodovky s olejovou expanznou nádržkou (doplnok OT) sú vybavené gumenými hadicami. Ak
sa vyskytne poškodenie krycej vrstvy až po jej upevnenie, napr. odreté miesta, trhliny alebo
otvory, musia sa hadice vymeniť. Kontaktujte servis firmy NORD.
Vizuálna kontrola nálepky s teplotou
(potrebná len pri teplotnej triede T4, príp. max. povrchovej teplote < 135 °C)
-34-
B2000-SK-0413
www.nord.com
5. Inšpekcia a údržba
Nebezpečenstvo!
Teplotnú nálepku je potrebné kontrolovať na čierne zafarbenie (pozri obrázok 4-3). Ak
sa teplotná nálepka zafarbila na čierno, tak bola prevodovka príliš teplá.
Musíte zistiť príčinu prehrievania. Obráťte sa ihneď na servisné oddelenie firmy NORD. Pohon
sa nesmie uviesť znova do prevádzky skôr, ako je odstránená príčina prehrievania a kým sa
nevylúči možnosť opakovaného prehrievania. Pred opätovným uvedením do prevádzky je nutné
na prevodovku priprevniť novú teplotnú nálepku (pozri kap. 3.14).
Odstránenie prachu
(potrebné iba pri kategórii 2D)
Nebezpečenstvo!
Na prevodovkovej skrini uložené vrstvy prachu musíte odstrániť, ak sú hrubšie ako 5
mm.
Pri prevodovkách s krytom hriadeľa (možnosť H) je potrebné kryt odmontovať. Usadeniny
prachu v kryte, na hnacom hriadeli a zvernom kotúči sa musia odstrániť. Následne je potrebné
namontovať kryt (pozri kap. 3.11). Upozornenie: Pri niektorých krytoch sa dá kryt kompletne
utesniť tekutým tesniacim prostriedkom. V takýchto prípadoch sa môže upustiť od pravidelných
čistení príklopu, ak sa príklop s tekutým tesniacim prostriedkom, napr. Loctite 574 alebo Loxeal
58-14, namontuje kompletne utesnený.
Kontrola spojky
(potrebné len pri kategórii 2G a IEC/NEMA-nadstavbe normovaného motora)
Motor je potrebné demontovať. Diely spojky z plastu príp. elastomér je potrebné prezrieť kvôli
opotrebeniu. Pri prekročení dolných hraničných hodnôt uvádzaných pre príslušné typy
konštrukcií a veľkostí spojok je potrebné vymeniť plastové diely spojky alebo elastomér. Pozor,
používať len náhradné diely v rovnakej farbe!
Pri zubovej spojke (ROTEX) je potrebné merať hrúbku zubu ozubeného venca elastoméra podľa
obrázku 5-1. Bmin je minimálna povolená hrúbka zuba.
Hraničné hodnoty opotrebenia pre ozubené vence spojky
Typ
R14
R24
R38
R42
R48
R65
R90
B
9,7
8,6
13,3
15,7
17,7
22,2
32,3
Bmin
7,7
5,6
10,3
11,7
13,7
17,2
24,3
Obrázok 5-1: Meranie opotrebenia ozubeného venca pri zubovej spojke ROTEX
Pri ohybných ozubených spojkách je hraničná hodnota opotrebenia X=0,8mm podľa obrázku 5-2.
www.nord.com
B2000-SK-0413
-35-
5. Inšpekcia a údržba
Puzdro
Náboj
nové
Puzdro
Náboj
Hranica opotrebenia X=0,8mm
Obrázok 5-2: Meranie opotrebenia púzdra zubu pri ohybnej ozubenej spojke BoWex
Upozornenie!
Ak bolo zistené pri kontrole spojky len nepatrné opotrebenie (25% hraničnej hodnoty),
tak je prípustné predĺžiť intervaly kontroly spojky na dvojnásobnú dobu, t.j. 5000
prevádzkových hodín a minimálne každý rok.
Doplnenie tuku
Pri niektorých verziách prevodovky (plný vstupný hriadeľ možnosť W, verzia pre miešadlá VLII a
VLIII), je k dispozícii premazávacie zariadenie.
U verzií miešačiek VLII a VLIII sa musí vyskrutkovať pred premazaním odvetrávacia skrutka,
ktorý sa nachádza oproti maznici. Musí sa doplniť toľko tuku, aby uniklo na odvzdušňovacej
skrutke množstvo tuku cca 20-25g. Potom sa odvzdušňovacia skrutka opäť utiahne.
Pri voľbe W a niekoľkých adaptéroch IEC sa musí vonkajšie valcové ložisko premazať
pripravenou mazničkou s množstvom tuku cca 20-25g.
Odporúčaný druh tuku: Petamo GHY 133N (pozri kapitola 6.4 firma Klüber Lubrication).
Vyčistiť prípadne vymeniť odvzdušňovaciu skrutku
Vyskrutkujte odvzdušňovaciu skrutku, dôkladne ju vyčistite (napr. stlačeným vzduchom),
vykonajte kontrolu funkcie a namontujte ju späť na rovnaké miesto. V prípade potreby použite
novú odvzdušňovaciu skrutku.
Výmena automatického dávkovača maziva
Kryt kartuše (2) sa musí odskrutkovať (pozri obrázok 4-2). Dávkovač maziva (5) sa vyskrutkuje a
nahradí sa novým dávkovačom maziva (diely č.283 0100). Následne sa vykoná aktivácia (pozri
kap. 4.2)!
Výmena oleja
Na obrázkoch v kap. 6.1 je znázornená výpustná skrutka oleja, skrutka stavu oleja a skrutka
tlakového odvzdušnenia v závislosti od montážnej polohy. Pracovný postup:
1. Zachytávaciu nádobu postavte pod vypúšťaciu skrutku oleja
2. Úplne odstráňte kontrolnú skrutku hladiny oleja, uzatváraciu skrutku v prípade použitia
olejovej nádržky a vypúšťaciu skrutku úplne vyskrutkujte.
-36-
B2000-SK-0413
www.nord.com
5. Inšpekcia a údržba
Nebezpečenstvo!
Pozor, nebezpečenstvo úniku horúceho oleja!
3. Olej nechajte kompletne vytiecť z prevodovky.
4. Ak je poistná vrstva vypúšťacej skrutky oleja alebo skrutky kontroly stavu oleja v závite
poškodená, potom sa musí použiť nová skrutka na kontrolu stavu oleja alebo sa musí závit
vyčistiť a natrieť bezpečnostným lepidlom, napr. Loctite 242, Loxeal 54-03 ešte pred
zaskrutkovaním. Ak je tesniaci krúžok poškodený, potom sa musí použiť nový tesniaci
krúžok Skontrolujte poškodenie tesniaceho krúžku. Ak je tesniaci krúžok poškodený,
vymeňte ho za nový.
5. Podložte tesniaci krúžok, zaskrutkujte vypúšťaciu skrutku oleja do závitu a riadne ju utiahnite
príslušným krútiacim momentom! (Uťahovacie momenty skrutiek pozri v kap. 6.3)
6. Nový olej rovnakého typu (pozri výrobný štítok, kap. 3.4 a 6.2) naplňte cez otvor stavu
oleja zodpovedajúcim plniacim zariadením, kým olej nezačne unikať z otvoru stavu oleja.
(Olej sa môže tiež plniť cez otvor tlakového odvzdušnenia alebo uzatváraciu skrutku, ktorá
leží nad hladinou oleja.) Ak je použitá olejová nádržka, naplňte olej cez horný otvor (závit
G1¼), kým hladina oleja nedosiahne úroveň podľa kapitoly 4.1.
7. Počkajte najmenej 15 minút (v prípade použitia olejovej nádržky najmenej 30 minút). Po
naplnení olejom skontrolujte stav hladiny oleja a postupujte podľa návodu uvedeného v
kapitole 4.1.
Upozornenie!
Pri prevodovkách bez vypúšťacej skrutky oleja (pozri kap 6.1) odpadá výmena oleja.
Tieto prevodovky majú celoživotnú náplň.
Upozornenie!
Štandardné čelné prevodovky nemajú v kategórii ATEX 3G a 3D (pozri výrobný štítok,
kap. 3.4) žiadnu skrutku na kontrolu stavu oleja. Tu sa plní nový olej cez
odvzdušňovaciu skrutku, a síce množstvom náplne oleja podľa nasledujúcej tabuľky.
www.nord.com
B2000-SK-0413
-37-
5. Inšpekcia a údržba
[L]
[L]
 6.1
SK0
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M4
M5
M6
0,13
 6.1
SK0 F
0,13 0,22 0,13 0,22
0,13
0,13 0,22 0,13 0,22
SK01
0,22 0,38 0,22 0,38
SK20
0,55 1,00 0,55 1,00
SK25
M1
M2
M3
0,13
0,13
0,22
0,22
SK01 F
0,22 0,38 0,22 0,38
0,22
0,22
0,55
0,55
SK20 F
0,35 0,60 0,35 0,60
0,35
0,35
0,50 0,90 0,50 0,90
0,50
0,50
SK25 F
0,50 0,90 0,50 0,90
0,50
0,50
SK30
0,80 1,40 0,70 1,40
0,70
0,70
SK30 F
0,80 1,40 0,70 1,10
0,70
0,70
SK33
0,80 1,60 1,00 1,60
0,80
1,00
SK33 F
1,00 1,60 1,00 1,60
0,80
1,00
SK000
0,24 0,41 0,24 0,41
0,24
0,24
SK000 F
0,24 0,41 0,24 0,41
0,24
0,24
SK010
0,38 0,60 0,38 0,60
0,38
0,38
SK010 F
0,38 0,60 0,38 0,60
0,38
0,38
SK200
0,80 1,30 0,80 1,30
0,80
0,80
SK200 F
0,60 1,04 0,60 1,04
0,60
0,60
SK250
1,20 1,50 1,40 1,50
1,40
1,40
SK250 F
1,40 1,50 1,40 1,50
1,40
1,40
SK300
1,40 1,50 1,40 1,50
1,40
1,40
SK300 F
1,40 1,50 1,40 1,50
1,40
1,40
SK330
1,50 1,58 1,50 1,58
1,50
1,50
SK330 F
2,00 1,58 1,50 2,80
1,50
1,50
Kontrola chladiacej špirály na znečistenie
Vnútro chladiacej špirály je treba kontrolovať na znečistenie, lebo pri veľkých usadeninách
nečistoty (Fouling) nie je možné zaistiť dostatočný odvod tepla. V takom prípade by sa mala
chladiaca špirála vyčistiť; pri chemickom čistení je treba zaistiť, aby použité rozpúšťadlo
nespôsobovalo koróziu materiálu použitého na špirálu chladiča (medená rúrka a mosadzné
závity).
Výmena tesniaceho krúžku hriadeľa
Tesniace krúžky hriadeľa sú trecie tesnenia z elastomérového materiálu a s princípu podliehajú
prirodzenému opotrebovaniu. Životnosť tesniacich krúžkov hriadeľa závisí od množstva
vplývajúcich faktorov a nedá sa vypočítať vopred. Pri dosiahnutí konca životnosti z dôvodu
opotrebovania sa v oblasti tesniaceho ostria zväčší olejový film a pomaly dôjde k merateľnému
úniku v podobe vytekajúceho oleja. Vtedy je potrebné tesniaci krúžok hriadeľa vymeniť. Na
zmenšenie rizika únikov kvôli opotrebovaným tesniacim krúžkom hriadeľa odporúčame vykonať
ich preventívnu výmenu každých 25000 prevádzkových hodín resp. každých 5 rokov. Priestor
medzi tesniacim a ochranným ostrím musí byť pri montáži naplnený na cca 50 % mazivom
(odporúčané mazivo: PETAMO GHY 133N). Dbajte na to, aby sa nový tesniaci krúžok hriadeľa
po montáži nepohyboval opäť v tej istej dráhe.
Premazanie ložísk
Mazivo vymeňte v tých valivých ložiskách, ktoré nie sú mazané olejom a ktorých otvory ležia úplne nad
hladinou oleja (odporúčané mazivo: PETAMO GHY 133N).
-38-
B2000-SK-0413
www.nord.com
5. Inšpekcia a údržba
Generálna oprava
Pri prevodovkách kategórie 2G a 2D je potrebná po dlhšie zadanej prevádzkovej dobe
generálna oprava. Zadanie dĺžky trvania prevádzky v prevádzkových hodinách, po uplynutí
ktorých sa musí vykonať generálna oprava, sa vytvorí uvedením na výrobnom štítku v poli MI.
Alternatívne k tomu môže určiť trieda údržby CM dobu trvania prevádzky, po ktorej sa musí
vykonať generálna oprava. Zadanie na výrobnom štítku je potom napr.: MI CM=5.
Okamih generálnej opravy pri zadanej triede údržby CM sa vypočíta nasledujúcim spôsobom:
NA= CM  fL  kA
NA:
Počet rokov po uvedení do prevádzky. Pri matematických hodnotách NA nad 10 rokov sa
musí vykonať generálna kontrola po 10 rokoch od uvedenia do prevádzky.
CM: Trieda údržby podľa výrobného štítku v poli MI
fL:
kA:
Faktor doby chodu
fL= 10
Doba chodu maximálne 2 hodiny denne
fL= 6
Doba chodu 2 až 4 hodiny denne
fL= 3
Doba chodu 4 až 8 hodín denne
fL= 1,5
Doba chodu 8 až 16 hodín denne
fL= 1
Doba chodu 16 až 24 hodín denne
Faktor vyťaženia
Ak je faktor vyťaženia neznámy, platí kA=1.
Ak je známy skutočný výkon vyžadovaný aplikáciou, potom často vznikajú dlhšie intervaly
údržby. Faktor vyťaženia sa dá vypočítať nasledujúcim spôsobom.
 P
k A   1
 Ptat
P1:




3
Max. povolený hnací výkon alebo výkon motora podľa výrobného štítku prevodovky v kW
Ptat: skutočný výkon pohonu alebo motora v Kw, ktorý sa vyžaduje od spôsobu používania pri
menovitom počte otáčok. Zistený napríklad meraním
Pri variabilnom zaťažení s rôznymi skutočnými výkonmi pohonu pri menovitom počte
otáčok Ptat1, Ptat2, Ptat3, … so známymi percentuálnymi časovými podielmi q1, q2,
q3, … platí ekvivalentný stredný výkon pohonu:
Ptat  3 Ptat1 
3
q1
3 q
3 q
 Ptat 2  2  Ptat 3  3  ...
100
100
100
Nebezpečenstvo!
Generálna oprava sa musí vykonať v odbornom servise s príslušnou výbavou a
kvalifikovaným personálom pri rešpektovaní národných predpisov a zákonov.
Odporúčame nevyhnutne, aby sa generálna oprava dala vykonať servisom firmy NORD.
www.nord.com
B2000-SK-0413
-39-
5. Inšpekcia a údržba
Prevodovka sa musí pri prípadnej generálnej oprave kompletne rozmontovať. Musia sa vykonať
nasledujúce činnosti:
 všetky diely prevodovky sa musia vyčistiť
 všetky diely prevodovky sa musia skontrolovať kvôli poškodeniu
 všetky poškodené diely sa musia vymeniť
 všetky valivé ložiská sa musia vymeniť
 klapky spätného chodu – v prípade, ak existujú – sa musia vymeniť
 všetky tesnenia, tesniace krúžky na hriadeľ a nilové krúžky sa musia vymeniť
 diely z plastu a diely elastomeru spojky motora sa musia vymeniť
-40-
B2000-SK-0413
www.nord.com
6. Príloha
6
Príloha
6.1 Montážne polohy a údržba
V prípade pracovných polôh, ktoré tu nie sú uvedené, rešpektujte výkres z osobitnej
dokumentácie. (Pozri výrobný štítok, kapitola 3.4)
Odvzdušnenie
Vysvetlenie symbolov pre nasledujúce obrázky pracovných polôh:
Stav oleja
Vypúšťanie oleja
STANDARD čelná prevodovka
Skrutky stavu oleja sa nepoužívajú pri prevodovkách kategórie ATEX 3G a 3D. (pozri výrobný
štítok, kap. 3.4)
Plochá prevodovka
Nasledujúci obrázok platí pre montážnu polohu M4/H5 typov prevodoviek SK9282, SK9382,
SK10282, SK10382, SK11282, SK11382, SK12382 so zásobníkom stavu oleja.
Obrázok 6-1: Plochá prevodovka s nádržkou na kontrolu stavu oleja
U prevodoviek typov SK 0182 NB, SK 0282 NB a SK 1382 NB v kategórii ATEX 3G a 3D
odpadajú skrutky kontroly stavu oleja. (pozri výrobný štítok, kap. 3.4)
Typy SK 0182 NB, SK 0282 NB a SK 1382 NB majú v kategórii 2G a 2D iba jednu skrutku stavu
oleja. Tieto typy prevodoviek sú vybavené kontrolovaným mazaním po celú dobu životnosti.
NORDBLOC čelná prevodovka
U prevodoviek typu SK 320, SK 172, SK 272, SK 372, ako aj SK 273 a SK373 v kategórii ATEX
3G a 3D, odpadajú skrutky kontroly stavu oleja. (pozri výrobný štítok, kap. 3.4)
Typy SK 320, SK 172, SK 272, SK 372, ako aj SK 273 a SK 373, majú v kategórii 2G a 2D iba
jednu skrutku stavu oleja. Tieto typy prevodoviek sú vybavené kontrolovaným mazaním po celú
dobu životnosti.
www.nord.com
B2000-SK-0413
-41-
6. Príloha
NORDBLOC čelná prevodovka SK072.1 a SK172.1
Nebezpečenstvo!
Kontrola hladina oleja v pracovnej polohe M4 pre SK072.1 a SK172.1:
Kontrola hladiny oleje pre pracovnú polohu M4 musí byť vykonaná v pracovnej polohe
M2 nasledovne.
1. Umiestnite prevodovku do pracovnej polohy M2 a vyskrutkujte kontrolnú skrutku oleja pre
pracovnú polohu M2.
Obrázok 6-2: Presuňte prevodovku do pracovnej polohy M2
2. Zmerajte vzdialenosť X medzi hornou hranou telesa prevodovky a hladinou oleja a v prípade
potreby (pozri dole) prispôsobte hladinu oleja meracej tyčke.
Horná hrana telesa
X
Stav oleja
Obrázok 6-3: Meranie stavu oleja
3. Porovnajte nameraný rozmer X so zodpovedajúcim rozmerom z nasledujúcej tabuľky. Ak to
bude potrebné, upravte hladinu oleja podľa druhu oleja uvedeného na výrobnom štítku.
Typ prevodovky
Veľkosť závitu
Rozmer X [mm]
SK 072.1
SK 172.1
M8x1
M8x1
22 ± 1mm
20 ± 1mm
4. Naskrutkujte a riadne utiahnite kontrolnú skrutku oleja pre pracovnú polohu M2 podľa
kapitoly 4.1.
5. Umiestnite prevodovku späť do pracovnej polohy M4.
-42-
B2000-SK-0413
www.nord.com
6. Príloha
Závitovková prevodovka UNIVERSAL
SK 1SI 31 – SK 1SI 75
SK 1SIS 31 – SK 1SIS 75
Obrázok 6-4: Poloha pri kontrole stavu oleja
Pri kontrole stavu oleja musí byť prevodovka, prípadne elektroprevodovka v horeuvedenej polohe.
K tomu môže byť nutné, prevodovku príp. elektroprevodovku demontovať.
POZOR: Prevodovky prípadne elektroprevodovky, zahriate na prevádzkovú teplotu, musia byť v
polohe znázornenej na obrázku 6-4 uložené dostatočne dlho v kľudovom stave, aby sa mohol olej
rovnomerne usadiť.
Teraz sa dá skontrolovať stav oleja tak, ako to popisuje kapitola 4.1.
Pre kategórie 2G a 2D majú prevodovky len jednu kontrolnú skrutku hladiny oleja. Tieto
prevodovky sú naplnené mazivom s dlhodobými účinkami, ktoré je možné kontrolovať.
Skrutky na kontrolu stavu oleja nie sú aktuálne pre kategóriu ATEX 3G a 3D (pozri výrobný štítok,
kapitola 3.4).
Prevodovky typu SK 1S xx, SK 2S xx, SK 1SU xx, SK 2SU xx, SK 1SM xx, SK 2SM xx, SK 1SMI
xx, SK 2SMI xx sa smú používať len v kategórii 3G a 3D.
Typy SI a SMI sa dajú voliteľne vybaviť aj odvzdušňovacou skrutkou. Prevodovky s odvzdušnením
sa musia inštalovať v uvedenom konštrukčnom tvare (pozri odsek 6.5).
Typy SI, SMI, S, SM, SU ako 2-stupòové typy závitovkových prevodoviek a typy SI, SMI ako
závitovkové prevodovky s priamou montážou na motor majú olejové plnenie závislé na
konštrukčnom tvare a musia byť inštalované v uvedenom konštrukčnom tvare.
M1
H1
M6
H6
M2
H4
M5
H5
M4
H3
M3
H2
www.nord.com
B2000-SK-0413
-43-
M1
B3+B5
M1
B3+B5
M2
V6+V3
M6
B7+B5III
M2
V6+V3
M6
B7+B5III
SK 02
SK 12
SK 22
SK 32
SK 42
SK 52
SK 62N
SK 11E
SK 21E
SK 31E
SK 41E
SK 51E
M5
B6+B5II
M4
V5+V1
M5
B6+B5II
M4
V5+V1
M3
B8+B5I
M3
B8+B5I
M1
B3+B5
M1
B3+B5
*
M6
B7+B5III
M6
B7+B5III
M2
V6+V3
SK 62
SK 72
SK 82
SK 92
SK 102
SK 63*
SK 73*
SK 83*
SK 93*
SK 103*
SK 03
SK 13
SK 23
SK 33N
SK 43
SK 53
M5
B6+B5II
M4
V5+V1
*
M5
B6+B5II
M4
V5+V1
M3
B8+B5I
M3
B8+B5I
-44-
M2
V6+V3
B2000-0413
www.nord.com
M1
B3+B5
*
M1
M2
V3+V6
M6
B7+B5III
M6
M2
SK 372.1
SK 572.1
SK 672.1
SK 373.1
SK 573.1
SK 673.1
SK 472
SK 572
SK 672
SK 772
SK 872
SK 972
SK 473
SK 573
SK 673
SK 773
SK 873*
SK 973*
M4
M5
B6+B5II
M4
V1+V5
M5
M3
M3
B8+B5I
M1
M1
*
M6
M2
M2
*
SK 372.1F
SK 572.1F
SK 672.1F
SK 373.1F
SK 573.1F
SK 673.1F
SK 772.1
SK 872.1
SK 972.1
SK 773.1*
SK 873.1*
SK 973.1*
M6
*
M4
M5
*
M5
M4
M3
M3
www.nord.com
B2000-0413
-45-
M1
*
M2
*
SK 772.1F
SK 872.1F
SK 972.1F
SK 773.1F*
SK 873.1F*
SK 973.1F*
M6
*
M5
M4
*
M3
M1
M1
M2
M6
M6
M2
SK 072.1 F
SK 172.1 F
SK 072.1
SK 172.1
M4
M4
M5
M3
M5
M4
M3
38
-46-
B2000-0413
www.nord.com
M1
B3+B5
M2
V6+V3
SK 0
SK 01
SK 20
SK 25
SK 30
SK 33
M6
B7+B5III
M4
V1+V5
M5
B6+B5II
M3
B8+B5I
M1
B3+B5
M2
V6+V3
SK 000
SK 010
SK 200
SK 250
SK 300
SK 330
M6
B7+B5III
M5
B6+B5II
M4
V1+V5
M3
B8+B5I
II3G / II3D
  35, 37
www.nord.com
B2000-0413
-47-
M1
H1
M1
H1
M2
H6
M6
H3
M2
H6
M6
H3
SK 2382
SK 3382
SK 4382
SK 5382
SK 1282
SK 2282
SK 3282
SK 4282
SK 5282
M4
H5
M5
H4
M5
H4
M4
H5
M3
H2
M3
H2
M1
H1
M1
H1
M2
H6
M6
H3
M2
H6
M6
H3
**
SK 6282*
SK 7282*
SK 8282*
SK 9282*
SK 10282*
SK 11282*
SK 6382
SK 7382
SK 8382
SK 9382
SK 10382
SK 11382
SK 12382
**
**
*
*
M4
H5
M5
H4
M4
H5
SK 0182NB
SK 0282NB
SK 1382NB
*
M3
H2
M5
H4
M3
H2
 37
-48-
B2000-0413
www.nord.com
M1
B3
M1
B3
M6
V6
M2
B6
SK 92172
SK 92372
SK 92672
SK 92772
M2
B6
M6
V6
SK 92072
M4
B3I
M4
B3I
M5
V5
M5
V5
M3
B8
M3
B8
M1
B3
M1
B3
M6
V6
M2
B6
M2
B6
M6
V6
SK 9012.1
SK 9016.1
SK 9022.1
SK 9032.1
SK 9042.1
SK 9052.1
SK 9062.1
SK 9072.1
SK 9082.1
SK 9086.1
SK 9092.1
SK 9096.1
M4
B3I
SK 9013.1
SK 9017.1
SK 9023.1
SK 9033.1
SK 9043.1
SK 9053.1
M4
B3I
M5
V5
M3
B8
M3
B8
www.nord.com
M5
V5
B2000-0413
-49-
M1
H1+B5I
M6
H6+V3
M1
H1+B5I
M2
H4+B5
M2
H4+B5
M6
H6+V3
SK 92172
SK 92372
SK 92672
SK 92772
SK 92072
M5
H5+V1
M4
H3+B5II
M5
H5+V1
M4
H3+B5II
M3
H2+B5III
M3
H2+B5III
M1
M1
M6
M6
SK 92072.1
SK 92172.1
SK 92372.1
SK 92672.1
SK 92772.1
M4
SK 93072.1
SK 93172.1
SK 93372.1
SK 93672.1
SK 93772.1
M2
M5
M5
M4
M3
M3
-50-
M2
B2000-0413
www.nord.com
M1
H1+B5I
M1
H1+B5I
M6
H6+V3
M2
H4+B5
M2
H4+B5
M6
H6+V3
SK 9012.1
SK 9016.1
SK 9022.1
SK 9032.1
SK 9042.1
SK 9052.1
SK 9062.1
SK 9072.1
SK 9082.1
SK 9086.1
SK 9092.1
SK 9096.1
SK 9013.1
SK 9017.1
SK 9023.1
SK 9033.1
SK 9043.1
SK 9053.1
M4
H3+B5II
M4
H3+B5II
M5
H5+V1
M3
H2+B5III
M5
H5+V1
M3
H2+B5III
M1
B3
M1
B3
M2
B6
M2
B6
M6
V6
M6
V6
SK 02050
SK 12063
SK 12080
SK 32100
SK 42125
M4
B3I
SK 13050
SK 13063
SK 13080
SK 33100
SK 43125
M4
B3I
M5
V5
M5
V5
M3
B8
www.nord.com
M3
B8
B2000-0413
-51-
M1
H1+B5I
M1
H1+B5I
M2
H4+B5
M6
H6+V3
M2
H4+B5
M6
H6+V3
SK 02050
SK 12063
SK 12080
SK 32100
SK 42125
SK 13050
SK 13063
SK 13080
SK 33100
SK 43125
M5
H5+V1
M4
H3+B5II
M4
H3+B5II
M3
H2+B5III
M5
H5+V1
M3
H2+B5III
M1
B3
M1
H1+B5I
M2
B6
M6
V6
M6
H6+V3
SK 02040
SK 02040
M2
H4+B5
M4
H3+B5II
M4
B3I
M5
V5
M3
H2+B5III
M3
B8
-52-
M5
H5+V1
B2000-0413
www.nord.com
M1
B3
M6
V5II
M2
B6
SK 1S32SK 1S63
SK 2S32NB –
SK 2S63NB
SK 1SU32 –
SK 1SU63
SK 2SU32NBSK 2SU63NB
SK 1SM31 –
SK 1SM63
SK 2SM40 –
SK 2SM63
M4
B6II
M5
V5
M3
B8
M1
H1+B5I
M2
H4+B5
M6
H6+V1I
SK 1S32SK 1S63
SK 2S32NB –
SK 2S63NB
SK 1SU32 –
SK 1SU63
SK 2SU32NBSK 2SU63NB
SK 1SM31 –
SK 1SM63
SK 2SM40 –
SK 2SM63
M4
H3+B5II
M5
H5+V1
M3
H2+B5III
 39
www.nord.com
B2000-0413
-53-
6. Príloha
6.2 Mazivá
Pri výmene oleja a prípadnom prvom plnení sa musí bezpodmienečne naplniť druh maziva uvedený na
výrobnom štítku.
Nasledujúca tabuľka priraďuje druh oleja prevodovky uvedeného na výrobnom štítku prevodovky (pozri kap.
3.4) obchodným označeniam príp. názvom výrobkov, ktoré sú povolené. To znamená, že podľa druhu oleja
prevodovky uvedeného na výrobnom štítku je potrebné používať zodpovedajúci výrobok. Vo zvláštnych
prípadoch sa označenie predpísaného produktu nachádza na typovom štítku prevodovky.
Druh maziva
Údaj na
typovom
štítku
Minerálny olej
Alpha EP 220
Alpha SP 220
Tribol 1100/220
RENOLIN CLP Klüberoil
Mobilgear
220
GEM 1-220 N 600 XP 220
RENOLIN CLP
220 Plus
Omala S2 G
220
Alpha EP 100
Alpha SP 100
Tribol 1100/100
RENOLIN CLP Klüberoil
Mobilgear
100
GEM 1-100 N 600 XP 100
RENOLIN CLP
100 Plus
Omala S2 G
100
Alphasyn
GS 680
CLP PG 680 Tribol 800/680
RENOLIN PG
680
Klübersynth
GH 6-680
Mobil
Glygoyle 680
Omala S4 WE
680
Alphasyn GS
220
CLP PG 220 Alphasyn PG
220
Tribol 800/220
RENOLIN PG
220
Klübersynth
GH 6-220
Mobil
Glygoyle 220
Omala S4 WE
220
Alphasyn EP
220
-
Klübersynth
Mobil SHC 630
GEM 4-220 N
-
PLANTOGEAR 680 S
-
-
Tribol BioTop
1418/220
PLANTOGEAR Klübersynth
220 S
GEM 2-220
-
Naturelle Gear
Fluid EP 220
CLP 220
CLP 100
Syntetický olej
(polyglykol)
Syntetický olej
(uhľovodíkový)
Biologicky
odbúrateľný olej
CLP HC 220
CLP E 680
CLP E 220
Olej vyhovujúci
v potravinárstve
v súlade s
FDA 178.3570
CLP PG H1
680
CLP PG H1
220
-54-
Omala S4 GX
220
Tribol FoodProof 1800/680
Klübersynth
UH1 6-680
Mobil
Glygoyle 680
Cassida Fluid
WG 680
Tribol FoodProof 1800/220
Klübersynth
UH1 6-220
Mobil
Glygoyle 220
Cassida Fluid
WG 220
B2000-SK-0413
www.nord.com
6. Príloha
6.3 Uťahovacie momenty skrutiek
Uťahovacie momenty skrutiek [Nm]
Rozmery
Skrutkové spoje v triedach presnosti
Uzatváracie
Závitový kolík
skrutky
na spojke
8.8
10.9
12.9
M4
3,2
5
6
-
-
M5
6,4
9
11
-
2
M6
11
16
19
-
-
M8
27
39
46
11
10
M10
53
78
91
11
17
M12
92
135
155
27
40
M16
230
335
390
-
-
M20
460
660
770
-
-
M24
790
1150
1300
80
-
M30
1600
2250
2650
170
-
M36
2780
3910
4710
-
-
M42
4470
6290
7540
-
-
Uhlová rúrka
podľa obrázku
4-1
-
-
-
12
-
G1¼
-
-
-
20
-
6.4 Prevádzkové poruchy
Poruchy na prevodovke
Porucha
Možná príčina
Odstránenie
Neobyčajná hlučnosť chodu,
vibrácie
príliš málo oleja, poškodenie
skladovaním alebo
poškodenie ozubenia či ložísk
Konzultácia so servisom firmy NORD
Olej uniká z prevodovky alebo z
motora
Chybné tesnenie
Konzultácia so servisom firmy NORD
Olej uniká cez odvzdušňovaciu
skrutku
Nesprávny stav oleja alebo
Výmena oleja, použite nádrž na
nesprávny, znečistený olej, prípadne vyrovnanie oleja (možnosť OA)
nepriaznivé prevádzkové stavy
Prevodovka je príliš teplá
nepriaznivé montážne pomery alebo Konzultácia so servisom firmy NORD
poškodenie prevodovky
Nárazy pri zapnutí, vibrácie
Spojka motora chybná alebo
upevnenie spojky voľné, prípadne
chybný gumený prvok
Hnací hriadeľ sa neotáča aj
napriek otáčaniu motor
Prasknutie prevodovky alebo
Konzultácia so servisom firmy NORD
chybná spojka motora, alebo zverný
kotúč preklzuje
Vymeňte elastomer-ozubený veniec,
dotiahnite upevňovacie skrutky
motora a prevodovky,
vymeňte gumený prvok
Nebezpečenstvo!
Pozor, pri všetkých poruchách na prevodovke je potrebné pohon ihneď odstaviť!
www.nord.com
B2000-SK-0413
-55-
6. Príloha
6.5 Prehlásenie o zhode
Vyhlásenie o zhode
(v zmysle smernice 94/9/ES dodatok VIII)
Getriebebau NORD
GmbH&Co.KG
Rudolf-Diesel Str. 1
D-22941 Bargteheide
Tel.: +49 (0) 4532 / 401 - 0
Fax: +49 (0) 4532 / 401 – 253
http:\\www.nord.com
[email protected]
Getriebebau NORD
vyhlasuje vo výhradnej zodpovednosti, že motory s čelným,
plochým, kužeľovým a závitovkovým prevodom a
prevodovky kategórií 2G a 2D, na ktoré sa toto vyhlásenie
vzťahuje, zodpovedajú
smernici 94/9/ES
Použité normy:
EN 1127-1:2007
EN 13463-1: 2009
EN 13463-5: 2003
Getriebebau NORD
ukladá podklady požadované podľa 94/9/ES dodatok VIII na
určenom úrade č. 0158:
Certifikačný úrad DEKRA EXAM GmbH
Getriebebau NORD
GmbH&Co.KG
Bargteheide, 28.09.2010
miesto a dátum vystavenia
U.Küchenmeister v.r., konateľ
-56-
Dr. J. Jendryschik v.r.,Technický riaditeľ
B2000-SK-0413
www.nord.com
6. Príloha
Vyhlásenie o zhode
(v zmysle smernice 94/9/ES dodatok VIII)
Getriebebau NORD
GmbH&Co.KG
Rudolf-Diesel Str. 1
D-22941 Bargteheide
Tel.: +49 (0) 4532 / 401 - 0
Fax: +49 (0) 4532 / 401 – 253
http:\\www.nord.com
[email protected]
Getriebebau NORD
vyhlasuje vo výhradnej zodpovednosti, že motory s čelným,
plochým, kužeľovým a závitovkovým prevodom a
prevodovky kategórií 3G a 3D, na ktoré sa toto vyhlásenie
vzťahuje, zodpovedajú
smernici 94/9/ES
Použité normy:
EN 1127-1: 2007
EN 13463-1: 2009
Getriebebau NORD
uschováva
na
nahliadnutie
dokumentáciu:
- predpísaný návod na obsluhu
- technická dokumentácia
nasledujúcu
technickú
Getriebebau NORD
GmbH&Co.KG
Bargteheide, 28.09.2010
miesto a dátum vystavenia
U.Küchenmeister v.r., konateľ
www.nord.com
Dr. J. Jendryschik v.r.,Technický riaditeľ
B2000-SK-0413
-57-
DRIVESYSTEMS
www.nord.com
NORD DRIVESYSTEMS GROUP
www.nord.com/locator
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 1
22941 Bargteheide, Germany
Fon +49 (0) 4532 / 289 - 0
Fax +49 (0) 4532 / 289 - 2253
[email protected], www.nord.com
Member of the NORD DRIVESYSTEMS GROUP
DRIVESYSTEMS
Mat.-Nr. 6051415/0413
Headquarters:
Download

3. Uskladnenie, príprava, inštalácia