Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál
Okres: Poltár
Obec: BREZNIČKA
Katastrálne územie: Breznička
Dátum vyhotovenia 27.05.2014
Čas vyhotovenia:
07:25:15
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 398
Spoločná nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013 Z. z.
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu
Parcelné číslo
Výmera v m2
Druh pozemku
11615
110607
Lesné pozemky
Lesné pozemky
875/ 3
875/ 9
Pôvodné k.ú. Počet č. UO
1
1
1
1
Umiest
pozemku
2
2
Legenda:
Umiestnenie pozemku:
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
CPU - číslo pôvodného k.ú.
1 - Poltár
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1 ŠVEDOVÁ Elena (rod.Morháčová), Breznička 248, 985 02 Breznička Lučenec
Dátum narodenia :
06.10.1926
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Bg1: tit.osvedčena D 958/93, PVZ 20/94 - LV 398
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
2 Ujpálová Beata r. Hlásniková, s.č. 42, Breznička, SR
Dátum narodenia :
14.07.1957
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
24 / 1668
Osvedčenie č.5D 506/2005 zo 16.6.2005 - Z 610/2006 - 43/2006
PKV 1-302
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
3 NÁRODOVÁ Danuša (rod. Gáborová, Ing.), č.d.153, 985 01 Veľká Ves
Dátum narodenia :
21.04.1962
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 1668
B5u: tit. osvedčenie 15D 391/02, D not. 95/02, Z 698/02, PVZ 59/2002-LV 398
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
5 Šnúriková Elena r. Geletová, s.č. 192, Uhorské, SR
Dátum narodenia :
11.04.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
24 / 1668
Osvedčenie č.15D 946/2004 z 8.12.2004 - Z 156/2005 - 37/2006
PKV 1-302
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
6 GÁBOR Drahoslav (MUDr.), Internátna 63, 974 01 Banská Bystrica 1
Informatívny výpis
36 / 1668
B5ž: tit.osvedčenie D 1782/95, PVZ 15/96 - LV 398
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
4 GÁBOR Dušan, Rúbanisko III 2804/7, 984 03 Lučenec
Dátum narodenia :
05.02.1962
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
24 / 1668
1/9
36 / 1668
Aktualizácia katastrálneho portálu:
22.05.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
28.01.1951
B5ch1: tit.osvedčenie D 1105/98, Z 1098/99, PVZ 52/99 - LV 398
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
7 Hoffmann Ján r. Hoffmann, 985 02, Breznička, č. 105, SR
Dátum narodenia :
24.01.1961
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
32 / 1668
Osvedčenie č.5D 728/2006 zo 14.11.2006 - Z 1193/2006 - 9/2007
PKV 1-302
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
8 Budáčová Ivana r. Levová, s.č. 283, Breznička, SR
Dátum narodenia :
02.03.1969
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
24 / 1668
Osvedčenie č.5D 876/2005 zo 7.3.2006 - Z 237/2006 - 63/2006
PKV 1-302
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
9 NEMEC Peter, č.d.194, 985 02 Breznička - Lučenec
Dátum narodenia :
18.01.1957
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 1668
B5o1: tit.osvedčenie D 15D 30/02, D not. 17/2002, Z 569/02, PVZ 53/2002-LV 398
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
10 MORHÁČ Ján, č.d.176, 985 02 Breznička - Lučenec
Dátum narodenia :
19.09.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 1668
B5m: tit.osvedčenie D 1875/96, PVZ 49/98 - LV 398
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
11 MORHÁČ Vladimír, Breznička 162, 985 02 Breznička - Lučenec
Dátum narodenia :
09.12.1965
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B5t: tit.osvedčenie D 1640/96, PVZ 50/97 - LV 398
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
12 MAČUDOVÁ Želmíra (rod. Bahledová), Sklárska 593/42, 987 01 Poltár
Dátum narodenia :
05.10.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
36 / 1668
B5m: tit.osvedčenie D 1875/96, PVZ 49/98 + B5k: tit.osvedčenie D 840/96, PVZ 42/97 - LV
398
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
16 BOROŠOVÁ Elena (rod.Kelemenová), Bystrinská 67, 985 01 Kalinovo
Dátum narodenia :
01.11.1927
Titul nadobudnutia
24 / 1668
B5d1: tit.osvedčenie D 772/96, PVZ 40/97 - LV 398
Osvedčenie č.5D 809/2008 z 15.7.2010 - Z 936/2010 - 102/2010
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
15 LENGOVÁ Marta (rod. Morháčová), č.d.158, 985 02 Breznička - Lučenec
Dátum narodenia :
23.07.1931
Titul nadobudnutia
48 / 1668
B5ch: tit.osvedčenie D 194/96, PVZ 36/97 - LV 398
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
13 Kokavec Ján r. Kokavec, Cinobaňa 189, Cinobaňa, PSČ 985 22, SR
Dátum narodenia :
25.11.1932
Titul nadobudnutia
72 / 1668
12 / 1668
B5j: tit.osvedčenie D 204/96, PVZ 63/97 - LV 398
2/9
Aktualizácia katastrálneho portálu:
22.05.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
01.11.1927
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
20 GARAJ Martin (Ing.), Gessayová 47, 801 00 Bratislava 1 - St. Mesto
Dátum narodenia :
05.05.1958
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B5v: tit.osvedčenie D 591/98, PVZ 87/98 - LV 398
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
21 Halgaš Peter r. Halgaš, Breznička 29, Breznička, PSČ 985 02, SR
Dátum narodenia :
24.05.1978
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
24 / 1668
B5l: tit.osvedčenie D 620/96, PVZ 46/98 - LV 398
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
23 MYDLOVÁ Mária (rod.Morháčová), Dukelských hrdinov 14, 984 01
Lučenec
Dátum narodenia :
30.05.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 1668
Osvedčenie č.15D 1562/2004 z 21.6.2005 - Z 620/2005 - 44/2006
PKV 1-302
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
28 PALKO Milan, J.Gagarina 2432/111, Zvolen, PSČ 960 01, SR
Dátum narodenia :
10.07.1941
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
36 / 1668
B5d: tit.osvedčenie D 1692/99, Z 769/2000, PVZ 51/2000 - vl.302 Poltár
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
29 GÁBOR Ján (D 347/01), zom. 01.02.2001
Dátum narodenia :
30.01.1924
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 1668
B5g: tit.pokonávky / 28.7.1947 čd.1490 / - vl.302 Poltár
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
30 Ďurkovičová Elena r. Murínová, Breznička 223, Breznička, PSČ 985 02,
SR
Informatívny výpis
6 / 1668
B5v: tit.osvedčenie D 591/98, PVZ 87/98 - LV 398
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
27 Menek František, Robotnícka 2429/1, Lučenec, SR
Dátum narodenia :
28.01.1929
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
18 / 1668
B5f: tit.rozhodnutie D 764/92, PVZ 54/98 - LV 398
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
26 TEREMOVÁ Oľga (rod.Garajová), Breznička 159, 985 02 Breznička Lučenec
Dátum narodenia :
21.10.1965
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 1668
B5v: tit.osvedčenie D 590/98, PVZ 85/98 - LV 398
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Kúpna zmluva č.V 190/2014 z 10.04.2014 - 58/2014
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
22 MUŠKA Jozef, Breznička 201, 985 02 Breznička - Lučenec
Dátum narodenia :
10.08.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
6 / 1668
3/9
24 / 1668
Aktualizácia katastrálneho portálu:
22.05.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
29.04.1952
B8 - Rozhodnutie ŠN č.D 521/91 z 21.3.1991 - Z 1493/2011 - 112/2011
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
31 MATÚŠKOVÁ Elena (rod. Kudláková), Tkáčska č. 95/22, 984 01 Opatová
- Lučenec
Dátum narodenia :
21.07.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 1668
B10: tit. osvedčenie 9D 874/2002, D not. 275/2002, Z 358/2003-PVZ 25/2003
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
32 GÁBOROVÁ Mária (rod.Hlásniková), Breznička 38, 985 02 Breznička Lučenec
Dátum narodenia :
24.11.1937
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
24 / 1668
B5b1: tit. osvedčenie D 373/86 - vl.302 Poltár
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
33 KRAJČOVÁ Mária (rod.Kolimárová), Breznička 254, 985 02 Breznička Lučenec
Dátum narodenia :
19.02.1934
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
72 / 1668
B5č: tit.osvedčenie D 13/65 - vl.302 Poltár
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
35 Kultanová Martina, Novomeského 9, Žilina, SR
Dátum narodenia :
01.08.1974
Titul nadobudnutia
24 / 1668
B5i - vl.302 Poltár - Uznesenie ŠN č.D 436/92 z 12.3.1992 - Z 1397/2010 - 119/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
36 Greššová Lýdia r. Baucová, J.Gagarina 2415/83, Zvolen, PSČ 960 01,
SR
Dátum narodenia :
20.02.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
24 / 1668
B5n: - vl.302 Poltár - Osvedčenie č.26D 28/2008 z 30.5.2008 - Z 1019/2008 - 50/2009
PKV 1-302
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
37 Lörinčík Ján r. Lörinčík, Cinobaňa 85, Cinobaňa, PSČ 985 22, SR
Dátum narodenia :
01.12.1960
Titul nadobudnutia
12 / 1668
Osvedčenie č.5D 33/2010 z 21.5.2010 - Z 708/2010 - 85/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
38 Balkovský Miroslav r. Balkovský, Ing., Breznička 288, Breznička, PSČ
985 02, SR
Dátum narodenia :
03.02.1958
Titul nadobudnutia
Darovacia zmluva č.V 557/2010 z 20.9.2010 - 107/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
41 Baník Radovan r. Baník, MUDr. a Andrea Baníková r. Benková, MUDr.,
ul. Slobody 571/63, Poltár, PSČ 987 01, SR
Dátum narodenia :
15.05.1967
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
24 / 1668
32 / 1668
14.05.1966
Kúpna zmluva č.V 621/2009 z 26.11.2009 - 154/2009
PKV 1-302
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
42 Dinková Elena r. Ďorďová, Mgr., N.Teslu 4433/2, Piešťany, PSČ 921 01,
SR
Dátum narodenia :
24.11.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B5i1: Osvedčenie č.4D 343/2008 z 27.6.2009 - Z 720/2009 - 108/2009
PKV 1-302
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
43 Krňanová Ľudmila r. Slavkovská, B.Nemcovej 39/956, Veľký Krtíš, SR
Informatívny výpis
6 / 1668
4/9
24 / 1668
Aktualizácia katastrálneho portálu:
22.05.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
06.12.1931
Osvedčenie č.5D 1223/2005 z 30.8.2006 - Z 1073/2006 - 2/2007
PKV 1-302
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
44 Strečko Milan r. Strečko, PhDr., Hodálova 1, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
25.04.1926
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
36 / 1668
Uznesenie OS v Lučenci č.17D 43/2008 z 22.9.2008 - Z 1081/2008 - 16/2009
PKV 1-302
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
45 MORHÁČOVÁ Zuzana (rod.Morháčová) (SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 1668
B5m1: tit.pokonávky / 28.7.1947 čd.1490 / - vl.302 Poltár
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
46 Malčeková Viera r. Kišová, Rúbanisko III 2907/44, Lučenec, PSČ 984 03,
SR
Dátum narodenia :
27.11.1961
Titul nadobudnutia
Osvedčenie č.5D 785/2012 z 13.12.2012 - Z 1698/2012 - 7/2013
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
47 MORHÁČ Michal (ž.Zuzana Vančová, Kalinovo) (SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
6 / 1668
B5p1: tit.pokonávky / 28.7.1947 čd.1490 / - vl.302 Poltár
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
48 MORHÁČOVÁ Adriana, Železničná 272/30, 987 01 Poltár
Dátum narodenia :
26.05.1975
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
6 / 1668
B5r1: tit. osvedčenie 15D 769/202, D not. 186/02, Z 1003/2002-PVZ 1/2003-LV 398
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
49 GÁBOR Michal (ž.Zuzana Mlynáriková, Breznička) (SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
60 / 1668
Ba1: tit.pokonávky / 28.7.1947 čd.1490 / - vl.302 Poltár
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
50 Melová Zuzana r. Gáborová, s.č. 23, Breznička, PSČ 985 02, SR
Dátum narodenia :
16.02.1921
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
3 / 1668
B5s1: tit. osvedčenie D 1543/98, Z 484/99, PVZ 30/99-LV 398
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
54 Gábor Ján r. Gábor, 985 02, Breznička, č. 208, SR
Dátum narodenia :
04.02.1958
Titul nadobudnutia
3 / 278
B5s1: tit.osvedsčenie D 635/92 - vl.302 Poltár
Osvedčenie č.15D 609/2003 z 5.4.2004 - Z 333/2004 - 22/2006
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
51 Bubrínová Alžbeta r. Búliková, 023 05, Nová Bystrica, č. 464, SR,
((okr.Čadca))
Dátum narodenia :
20.03.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
36 / 1668
3 / 834
B5s1: tit.osvedčenia D 644/92 - vl.302 Poltár
Darovacia zmluva č.V 651/2008 zo 4.8.2008 - 35/2009
5/9
Aktualizácia katastrálneho portálu:
22.05.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
04.02.1958
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
56 Geleta Slavomír r. Geleta, Ing., Bučinová 208/9, Malachov, PSČ 97405,
SR
20.12.1964
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Osvedčenie č.9D 2/2012 z 10.4.2012 - Z 514/2012 - 42/2012
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
57 ŠOUBOVÁ Ivana, Čáslavská 1184, 537 01 Chrudim 1
01.06.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
32 / 5004
B5c: tit. rozhodnutie D 36/91, Z 1318/99, PVZ 1/2000 - LV 398
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
58 GELETA Peter, Rúbanisko II/73, 984 01 Lučenec
06.03.1965
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
32 / 5004
B5c: tit. rozhodnutie D 36/91, Z 1318/99, PVZ 1/2000 - LV 398
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
59 ĎURKOVIČOVÁ Elena r. Murínová, 985 02, Breznička, č. 223, SR
29.04.1952
Dátum narodenia :
Poznámka
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 1668
B5p: tit.osvedčenie D 1691/99, Z 219/2000, PVZ 24/2000 - LV 398
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
61 MACHAVOVÁ Mária, Partizánska 75, 985 01 Kalinovo
05.10.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 1668
B5p: tit.osvedčenie D 1691/99, Z 219/2000, PVZ 24/2000 - LV 398
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
65 HAJŠEL Peter (Mgr.), Nám.J.Krála 18, 921 01 Piešťany
05.12.1969
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
48 / 3336
B5s: tit.osvedčenia D 229/00, Z 355/2000, PVZ 32/2000 - LV 398
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
66 Hennelová Lucia r. Hajšelová, MUDr., I.Krasku 1122/9, Revúca, PSČ 050
01, SR
30.04.1973
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
16 / 1668
Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva
na nehnuteľnosť a predajom nehnuteľnosti č.EX 21/2009 z 28.3.2009 - (EÚ Lučenec JUDr. Ján Debnár) - P2 92/2009 - na EKN parcely č.875/3,875/9 a na podiel pod B59 v
16/1668-inách - 73/2009
B5p: tit.osvedčenie D 1691/99, Z 219/2000, PVZ 24/2000 - LV 398
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
60 ŠUHAJDOVÁ Jolana, Sklárska 3, 987 01 Poltár
21.01.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
192 / 5004
48 / 3336
B5s: tit.osvedčenia D 229/00, Z 355/2000, PVZ 32/2000 - LV 398
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Vlastník
6/9
Aktualizácia katastrálneho portálu:
22.05.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
67 Morongová Monika r. Baraňayová, Gúgska 4017/121, Nové Zámky, PSČ
940 77, SR
Dátum narodenia :
21.02.1962
Poznámka
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
24 / 3336
Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením
exekučného záložného práva na spoluvlastnícky podiel č.EX 53/2004 z 12.5.2004 - P1
57/2004 (EÚ Bratislava - JUDr.Čaraba František) na EKN parcelu č.875/3,875/9 na podiel
pod B 67 v 12/1668-inách - 31/2004
B5š - Uznesenie OS v Nových Zámkoch č.8D 352/2008 z 10.4.2010 - Z 594/2010 - 78/2010
PKV 1-302
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
69 BEEROVÁ Soňa (rod.Hašková), Ludvíka Svobodu 11, 984 01 Lučenec
Dátum narodenia :
15.03.1958
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B5s1: tit.osvedčenie D 177/00, Z 505/2000, PVZ 36/2000 - LV 398
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
70 Balkovský Miroslav r. Balkovský, Ing. a Mária Balkovská r.
Urbančoková, Ing., Breznička 288, Breznička, PSČ 985 02, SR
Dátum narodenia :
03.02.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
6 / 1668
35 / 278
21.07.1963
Kúpna zmluva č.V 506/2007 zo 16.7.2007 - 56/2007
Kúpna zmluva č.V 744/2008 z 18.9.2008 - 41/2009
Kúpna zmluva č.V 478/2010 z 18.8.2010 - 95/2010
Kúpna zmluva č.V 417/2013 z 24.6.2013 - 56/2013
Kúpna zmluva č.V 553/2013 z 20.8.2013 - 92/2013
Kúpna zmluva č.V 940/2013 z 16.12.2013 - 239/2013
Kúpna zmluva č.V 242/2014 z 17.4.2014 - 59/2014
Kúpna zmluva č.V 241/2014 z 17.4.2014 - 60/2014
PKV 1-302
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
72 Stupárová Eva r. Segečová, Partizánska 80/836, Kalinovo, PSČ 985 01,
SR
Dátum narodenia :
29.02.1956
Titul nadobudnutia
Osvedčenie č.5D 148/2009 z 2.11.2009 - Z 1245/2009 - 171/2009
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
73 Miková Viera r. Folková, Breznička, č. 165, SR
Dátum narodenia :
05.01.1944
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 1668
Osvedčenie č.5D 639/2006 z 22.2.2007 - Z 217/2007 - 51/2007
PKV 1-302
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
74 PEŤKOVÁ Iveta (Ing.,rod.Gáborová), THK 29, 974 01 Banská Bystrica 1
Dátum narodenia :
06.09.1947
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
32 / 5004
B5c: tit. rozhodnutie D 36/91, Z 1318/99, PVZ 1/2000 - LV 398
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
77 MURÍNOVÁ Danka (Ing.,rod. Gáborová), Tulská 5317/63, 974 04 Banská
Informatívny výpis
3 / 1668
B5s1: tit. osvedčenie D 1543/98, Z 484/99, PVZ 30/99-LV 398
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
76 KRIŠKOVÁ Oľga, 537 01 Chrudim 1
Dátum narodenia :
29.01.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
36 / 1668
B5ch1: tit.osvedčenie D 1105/98, Z 1098/99, PVZ 52/99 - LV 398
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
75 BÚLIK Ondrej, Turnianská 3103/1, 801 00 Bratislava 1 - St. Mesto
Dátum narodenia :
01.11.1947
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 1668
7/9
12 / 1668
Aktualizácia katastrálneho portálu:
22.05.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
20.08.1955
B5u: tit. osvedčenie 15D 391/02, D not. 95/02, Z 698/02, PVZ 59/2002-LV 398
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
78 Morháčová Eva r. Kotorová, Trieda SNP 402/77, Košice - Západ, PSČ
040 11, SR
Dátum narodenia :
24.03.1955
Titul nadobudnutia
Darovacia zmluva č.V 30/2014 z 23.1.2014 - 21/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
79 GRÉČOVÁ Darina (rod. Kokavcová), 1. Mája 11, 985 01 Kalinovo
Dátum narodenia :
04.07.1939
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9 / 1668
Uznesenie OS v Lučenci č.17D 43/2008 z 22.9.2008 - Z 1081/2008 - 16/2009
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
88 Strečko Dušan r. Strečko, Ing., Hálova 8, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
23.09.1959
Titul nadobudnutia
9 / 1668
Uznesenie OS v Lučenci č.17D 43/2008 z 22.9.2008 - Z 1081/2008 - 16/2009
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
87 Melicherová Iveta r. Strečková, Vajanského 2932/22, Lučenec, SR
Dátum narodenia :
30.07.1965
Titul nadobudnutia
9 / 1668
Uznesenie OS v Lučenci č.17D 43/2008 z 22.9.2008 - Z 1081/2008 - 16/2009
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
86 Strečko Ján r. Strečko, Domov dôchodcov OÁZA Staroby, Dudince, SR
Dátum narodenia :
02.04.1953
Titul nadobudnutia
16 / 1668
Darovacia zmluva č.V 568/2009 z 28.10.2009 - 146/2009
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
85 Križanová Hildegarda r. Strečková, Rúbanisko II/5, Lučenec, SR
Dátum narodenia :
02.08.1950
Titul nadobudnutia
8 / 1668
B10: tit. osvedčenie 9D 874/2002, D not. 275/2002, Z 358/2003-PVZ 25/2003
PKV 1-302
Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
84 Baníková Andrea r. Benková, MUDr., ul. Slobody 571/63, Poltár, PSČ
987 01, SR
Dátum narodenia :
14.05.1966
Titul nadobudnutia
8 / 1668
9 / 1668
Uznesenie OS v Lučenci č.17D 43/2008 z 22.9.2008 - Z 1081/2008 - 16/2009
Účastník právneho vzťahu:
Správca
89 Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 817 47 Bratislava
11, SR
IČO :
/
K vlastníkom č. 45, 47, 49 je pod por.č. 89 správa ku všetkým nehnuteľnostiam
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
90 Segeč Ján r. Segeč, Pinciná 113, Pinciná, PSČ 984 01, SR
Dátum narodenia :
27.12.1959
Titul nadobudnutia
3 / 1668
Osvedčenie č.5D 148/2009 z 2.11.2009 - Z 1245/2009 - 171/2009
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
91 Lörinčík Ľubomír r. Lörinčík, Breznička 59, Breznička, PSČ 985 02, SR
Dátum narodenia :
27.06.1985
Titul nadobudnutia
Osvedčenie č.5D 33/2010 z 21.5.2010 - Z 708/2010 - 85/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
92 Lörinčíková Radka r. Lörinčíková, Breznička 59, Breznička, PSČ 985 02,
SR
Dátum narodenia :
07.03.1987
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
6 / 1668
6 / 1668
Osvedčenie č.5D 33/2010 z 21.5.2010 - Z 708/2010 - 85/2010
8/9
Aktualizácia katastrálneho portálu:
22.05.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
93 Lörinčík Juraj r. Lörinčík, Breznička 221, Breznička, PSČ 985 02, SR
01.01.1972
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Osvedčenie č.5D 33/2010 z 21.5.2010 - Z 708/2010 - 85/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
94 Kultan Marian r. Kultan, Mgr., Jelačičova 508/24, Bratislava - Ružinov,
PSČ 821 08, SR
12.06.1979
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
24 / 1668
B8 - Rozhodnutie ŠN č.D 521/91 z 21.3.1991 - Z 1493/2011 - 112/2011
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
96 Machavová Mária r. Murínová, Partizánska 75, Kalinovo, PSČ 985 01,
SR
05.10.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
24 / 1668
B5i - vl.302 Poltár - Uznesenie ŠN č.D 436/92 z 12.3.1992 - Z 1397/2010 - 119/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
95 Šuhajdová Jolana r. Murínová, Sklárska O/1/3, Poltár, PSČ 987 01, SR
21.01.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
12 / 1668
24 / 1668
B8 - Rozhodnutie ŠN č.D 521/91 z 21.3.1991 - Z 1493/2011 - 112/2011
ČASŤ C: ŤARCHY
Por.č.:
59 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č.EX
21/2009 z 19.4.2009 - (EÚ Lučenec - JUDr. Ján Debnár) - Z 385/2009 - na EKN parcely č.875/3,875/9 a na podiel
pod B59 v 16/1668-inách - 79/2009
67 Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č.EX 2798/05 z 18.4.2006 - Z 372/2006 - (EÚ Šaľa JUDr.Ľubomír Pekár) na EKN parcely č.875/3,875/9 a na podiel pod B 67 v 24/3336-inách - 61/2006
Iné údaje:
Pzkn.vl.č.302-kat.úz.Poltár
Žiadosť o zápis podľa zákona č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách - PS CICVÁR Breznička, spoločná
nehnuteľnosť Hrabina - LV .č.398,423 z 16.4.2014 - R 118/2014 - 70/2014
29
67
89
Domnelý dedič v listine č.Rg.01/2004 zo dňa 11.08.2004
Výmaz - Z-76/2013 - EX 2439/2006 - 26/2013
K vlastníkom č. 45, 47, 49 je pod por.č. 89 správa ku všetkým nehnuteľnostiam
Poznámka:
Bez zápisu.
Informatívny výpis
9/9
Aktualizácia katastrálneho portálu:
22.05.2014
Download

398 VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. VÝPIS Z KATASTRA