Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál
Okres: Poltár
Obec: BREZNIČKA
Katastrálne územie: Breznička
Dátum vyhotovenia 27.05.2014
Čas vyhotovenia:
07:35:17
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 698
Spoločná nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013 Z. z.
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu
Parcelné číslo
390/
399/
399/
575/
6
1
2
2
Výmera v m2
719
2266
1813
307704
Pôvodné k.ú. Počet č. UO
Druh pozemku
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Ostatné plochy
Trvalé trávne porasty
0
0
0
0
Umiest
pozemku
2
2
2
2
Legenda:
Umiestnenie pozemku:
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1 Poľnohospodárske družstvo Kalinovo, SR
IČO :
Poznámka
Poznámka
Poznámka
Titul nadobudnutia
73624 / 288000
Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu č.k.51-24 K 280/99 na vlastníka po B1 - 42/99
Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti
č.EX 523/99/Ba,EX 524/99/Ba zo 7.7.1999 - (EÚ Rimavská Sobota - Ing.Ján Gasper) na
všetky EKN parcely a na vlastníka pod B1 - 34/99,53/2001,21/2003,113/2006
Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného
záložného práva č.EX 523/99/Ba,EX 524/99/Ba z 8.7.1999 - (EÚ Rimavská Sobota - Ing.Ján
Gasper) na všetky EKN parcely a na vlastníka pod B1 - 34/99,53/2001,21/2003,113/2006
Žiadosť o zápis z 22.6.1998 - 63/98
Oprava chyby v rozhodnutí L/2006/00560-1 z 5.10.2006 - Z 1037/2006 - 125/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2 Krajčová Mária r. Kolimárová, s.č. 254, Breznička, PSČ 985 02, SR
Dátum narodenia :
19.02.1934
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
3 Ambróšová Emília r. Kurčíková, Radvanská 508/15, Banská Bystrica 5 Radvaň, PSČ 974 05, SR
Dátum narodenia :
27.03.1956
Titul nadobudnutia
768 / 112000
Osvedčenie o dedičstve č.9D/430/2013 z 12.11.2013 - Z 1841/2013 - 10/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
6 Kurčík Štefan r. Kurčík, s.č. 9, Breznička, PSČ 985 02, SR
Informatívny výpis
768 / 112000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
5 Kurčíková Elena r. Železníková, Breznička 34, Breznička, PSČ 985 02,
SR
Dátum narodenia :
26.07.1946
Titul nadobudnutia
768 / 112000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
4 Čiešková Mária r. Kurčíková, Svobodu 2855/13, Lučenec, PSČ 984 01,
SR
Dátum narodenia :
12.07.1953
Titul nadobudnutia
4320 / 288000
1/9
768 / 112000
Aktualizácia katastrálneho portálu:
22.05.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
26.07.1958
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
7 Kuviková Anna r. Kurčíková, s.č. 73, Hrnčiarska Ves, PSČ 980 13, SR
Dátum narodenia :
01.01.1947
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
8 Slivková Margita r. Kurčíková, Podháj 2326/41, Banská Bystrica 5 Kráľová, PSČ 974 05, SR
Dátum narodenia :
03.06.1950
Titul nadobudnutia
1800 / 288000
Osvedčenie č.9D 241/2008 z 25.6.2009 - Z 706/2009 - 126/2009
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
18 Balkovský Miroslav r. Balkovský, Ing., Breznička 288, Breznička, PSČ
985 02, SR
Dátum narodenia :
03.02.1958
Titul nadobudnutia
3456 / 288000
Darovacia zmluva č.V 601/2012 z 20.09.2012 - 77/2012
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
19 Balkovský Miroslav r. Balkovský, Ing., Breznička 288, Breznička, PSČ
985 02, SR
Dátum narodenia :
03.02.1958
Informatívny výpis
1800 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
17 Roško Pavel r. Roško, 987 01, Slaná Lehota, č. 71, SR
Dátum narodenia :
31.08.1970
Titul nadobudnutia
1440 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
16 Švédová Helena r. Morháčová, s.č. 248, Breznička, PSČ 985 02, SR
Dátum narodenia :
06.10.1926
Titul nadobudnutia
1440 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
15 Murtinová Anna r. Kolpachová, Palarikova 14, Košice, PSČ 040 01, SR
Dátum narodenia :
08.11.1942
Titul nadobudnutia
1440 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
14 Kolpach Pavol r. Kolpach, Šustekova 1, Bratislava, PSČ 851 04, SR
Dátum narodenia :
08.10.1947
Titul nadobudnutia
9312 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
13 Kolpach Slavomír r. Kolpach, s.č. 4, Breznička, PSČ 985 02, SR
Dátum narodenia :
22.11.1955
Titul nadobudnutia
3072 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
12 Gréčová Darina r. Kokavcová, 1.Mája 531/11, Kalinovo, PSČ 985 01, SR
Dátum narodenia :
04.07.1939
Titul nadobudnutia
768 / 112000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
10 Mydlová Mária r. Morháčová, Dukelských hrdinov 14, Lučenec, PSČ
984 01, SR
Dátum narodenia :
30.05.1933
Titul nadobudnutia
768 / 112000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
9 Luptáková Helena r. Kurčíková, Tulská 1, Banská Bystrica 1, PSČ 974
01, SR
Dátum narodenia :
01.05.1944
Titul nadobudnutia
768 / 112000
2/9
2304 / 288000
Aktualizácia katastrálneho portálu:
22.05.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
03.02.1958
Darovacia zmluva č.V 697/2012 z 29.10.2012 - 88/2012
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
20 Palko Milan r. Palko, J.Gagarina 2432/111, Zvolen, PSČ 960 01, SR
Dátum narodenia :
10.07.1941
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
21 Palko Ján r. Palko, Sklárska 592/53, Poltár, PSČ 987 01, SR
Dátum narodenia :
15.10.1969
Titul nadobudnutia
1440 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
22 Čonková Marcela r. Palková, s.č. 233, Cinobaňa, SR
Dátum narodenia :
26.09.1973
Titul nadobudnutia
1440 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
23 Palko Rastislav r. Palko, Sklárska 580/25, Poltár, PSČ 987 01, SR
Dátum narodenia :
02.04.1975
Titul nadobudnutia
2880 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Darovacia zmluva č.V 651/2008 zo 4.8.2008 - 35/2009
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
33 Búlik Ondrej r. Búlik, Turnianska 3101/1, Bratislava, PSČ 851 07, SR
Informatívny výpis
2880 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
31 Gábor Ján r. Gábor, 985 02, Breznička, č. 208, SR
Dátum narodenia :
04.02.1958
Titul nadobudnutia
2880 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
29 Hašková Mária r. Gáborová, Fiľakovská cesta 26, Lučenec, PSČ 984
01, SR
Dátum narodenia :
23.10.1909
Titul nadobudnutia
3600 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
28 Melová Zuzana r. Gáborová, s.č. 23, Breznička, PSČ 985 02, SR
Dátum narodenia :
16.02.1921
Titul nadobudnutia
3600 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
27 Hennelová Lucia r. Hajšelová, MUDr., Ivana Krasku 1122/9, Revúca,
PSČ 050 01, SR
Dátum narodenia :
30.04.1973
Titul nadobudnutia
2832 / 288000
Darovacia zmluva č.V 30/2014 z 23.1.2014 - 21/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
26 Hajšel Peter r. Hajšel, Mgr., Nám.J.Kráľa 3485/18, Piešťany, PSČ 921
01, SR
Dátum narodenia :
05.12.1969
Titul nadobudnutia
7872 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
25 Morháčová Eva r. Kotorová, Trieda SNP 402/77, Košice - Západ, PSČ
040 11, SR
Dátum narodenia :
24.03.1955
Titul nadobudnutia
1440 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
24 Kudláková Pavlína r. Morháčová, s.č. 721, Kalinovo - Hrabovo, PSČ 985
01, SR
Dátum narodenia :
12.04.1927
Titul nadobudnutia
4320 / 288000
3/9
1440 / 288000
Aktualizácia katastrálneho portálu:
22.05.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
01.11.1947
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
34 Bubrínová Alžbeta r. Búliková, 023 05, Nová Bystrica, č. 464, SR,
((okr.Čadca))
Dátum narodenia :
20.03.1943
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
35 Malčeková Viera r. Kišová, Rúbanisko III 2907/44, Lučenec, PSČ 984 03,
SR
Dátum narodenia :
27.11.1961
Titul nadobudnutia
3600 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
45 Lörinčík Ján r. Lörinčík, Cinobaňa 85, Cinobaňa, PSČ 985 22, SR
Dátum narodenia :
01.12.1960
Informatívny výpis
3600 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
44 Maďar Milan r. Maďar, Štefánikova 313/5, Svit, PSČ 059 21, SR
Dátum narodenia :
05.11.1938
Titul nadobudnutia
7200 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
43 Maďar Július r. Maďar, MVDr., Písecká 5, Veľký Krtíš, PSČ 990 01, SR
Dátum narodenia :
15.10.1931
Titul nadobudnutia
1199 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
42 Almášiová Elena r. Mlynáriková, Timravy 1100/4, Banská Bystrica, PSČ
974 01, SR
Dátum narodenia :
25.01.1932
Titul nadobudnutia
1199 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
41 Morháč Július r. Morháč, Krpelná 1087/29, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
11.10.1972
Titul nadobudnutia
1199 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
40 Morháč Ivan r. Morháč, Krpelná 1087/29, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
21.02.1967
Titul nadobudnutia
1199 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
39 Vrábeľová Katarína r. Morháčová, Sklárska 592/53, Poltár, PSČ 987 01,
SR
Dátum narodenia :
24.02.1962
Titul nadobudnutia
2398 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
38 Morháč Vladimír r. Morháč, s.č. 162, Breznička, PSČ 985 02, SR
Dátum narodenia :
09.12.1965
Titul nadobudnutia
302 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
37 Urbančoková Mária r. Morháčová, Komenského 20, Lučenec, PSČ 984
01, SR
Dátum narodenia :
07.10.1933
Titul nadobudnutia
5400 / 288000
Osvedčenie č.5D 785/2012 z 13.12.2012 - Z 1698/2012 - 7/2013
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
36 Barnová Zuzana r. Kudláková, s.č. 22, Breznička, PSČ 985 02, SR
Dátum narodenia :
25.09.1930
Titul nadobudnutia
1440 / 288000
4/9
2160 / 288000
Aktualizácia katastrálneho portálu:
22.05.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
01.12.1960
Osvedčenie č.5D 33/2010 z 21.5.2010 - Z 708/2010 - 85/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
46 Pilch Ján r. Pilch, Kútovská 940/13, Prievidza, PSČ 971 01, SR
Dátum narodenia :
08.06.1952
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
47 Pilch Vladimír r. Pilch, Janka Kráľa 599/14, Bystričany, PSČ 972 45, SR
Dátum narodenia :
16.10.1956
Titul nadobudnutia
60 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
50 Tršková Daniela r. Morháčová, s.č. 195, Breznička, PSČ 985 02, SR
Dátum narodenia :
06.06.1948
Titul nadobudnutia
180 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
52 Gáborová Mária r. Oravcová, s.č. 118, Breznička, PSČ 985 02, SR
Dátum narodenia :
07.05.1928
Titul nadobudnutia
60 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
54 Gábor Miroslav r. Gábor, Haškova 97, Banská Bystrica 11 - Sásová, SR
Dátum narodenia :
26.04.1960
Titul nadobudnutia
180 / 288000
Darovacia zmluva č.V 130/2009 zo 6.4.2009 - 74/2009
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
58 Greššová Lýdia r. Baucová, J.Gagarina 2415/83, Zvolen, PSČ 960 01,
SR
Dátum narodenia :
20.02.1950
Titul nadobudnutia
480 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
60 Machavová Katarína r. Machavová, s.č. 3, Rovňany, PSČ 985 24, SR
Informatívny výpis
960 / 288000
Osvedčenie č.26D 28/2008 z 30.5.2008 - Z 1019/2008 - 50/2009
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
59 Machava Peter r. Machava, s.č. 3, Rovňany, PSČ 985 24, SR
Dátum narodenia :
24.05.1989
Titul nadobudnutia
60 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
55 Gábor Pavol r. Gábor, 985 02, Breznička, č. 284, SR
Dátum narodenia :
04.10.1985
Titul nadobudnutia
60 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
53 Gábor Vladimír r. Gábor, s.č. 199, Podrečany, PSČ 985 55, SR
Dátum narodenia :
13.02.1959
Titul nadobudnutia
60 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
51 Gábor Pavol r. Gábor, s.č. 38, Breznička, PSČ 985 02, SR
Dátum narodenia :
17.05.1931
Titul nadobudnutia
60 / 288000
Osvedčenie č.5D 46/2013 z 1.7.2013 - Z 974/2013 - 102/2013
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
49 Morháč Pavel r. Morháč, s.č. 41, Breza, PSČ 029 53, SR
Dátum narodenia :
07.01.1952
Titul nadobudnutia
3240 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
48 Morháč Róbert r. Morháč, Centrum 2395/31, Zvolen, PSČ 960 01, SR
Dátum narodenia :
05.10.1971
Titul nadobudnutia
3240 / 288000
5/9
480 / 288000
Aktualizácia katastrálneho portálu:
22.05.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
14.08.1986
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
61 Ridzoňová Milada r. Gáborová, s.č. 121, Breznička, PSČ 985 02, SR
Dátum narodenia :
01.03.1954
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
62 Belková Iveta r. Gáborová, Dolná Slatinka 276, Lučenec, PSČ 984 01,
SR
Dátum narodenia :
12.09.1947
Titul nadobudnutia
11520 / 288000
Darovacia zmluva č.V 136/2008 z 19.3.2008 - 25/2008
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
71 Gábor Drahoslav r. Gábor, MUDr., Internátna 5626/63, Banská Bystrica,
PSČ 974 01, SR
Dátum narodenia :
28.01.1951
Titul nadobudnutia
2448 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
77 Morháč Ján r. Morháč, Ing., s.č. 6, Breznička, PSČ 985 02, SR
Informatívny výpis
2160 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
73 Borošová Elena r. Kelemenová, 12 januára 67, Kalinovo, PSČ 985 01,
SR
Dátum narodenia :
01.11.1927
Titul nadobudnutia
2160 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
72 Peťková Iveta r. Gáborová, Ing., Trieda Hradca Králové 1289/29,
Banská Bystrica, PSČ 974 01, SR
Dátum narodenia :
06.09.1947
Titul nadobudnutia
1080 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
70 Muška Ján r. Muška, Breznička, č. 30, SR
Dátum narodenia :
25.12.1950
Titul nadobudnutia
1080 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
69 Sojková Zlata r. Hlásniková, s.č. 449, Ožďany, PSČ 980 11, SR
Dátum narodenia :
02.04.1942
Titul nadobudnutia
7560 / 288000
Darovacia zmluva č.V 1009/2013 z 10.01.2014 - 4/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
68 Gáborová Mária r. Hlásniková, s.č. 38, Breznička, PSČ 985 02, SR
Dátum narodenia :
24.11.1937
Titul nadobudnutia
12960 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Oprava chyby v rozhodnutí L/2006/00560-1 z 5.10.2006 - Z 1037/2006 - 125/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
67 Hlásniková Zuzana r. Hlásniková, Rybany 212, Rybany, PSČ 956 36, SR
Dátum narodenia :
29.03.1982
Titul nadobudnutia
2880 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
66 Národová Danuša r. Gáborová, Ing., s.č. 153, Veľká Ves, PSČ 985 01,
SR
Dátum narodenia :
21.04.1962
Titul nadobudnutia
720 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
64 Ragačová Božena r. Gáborová, s.č. 249, Breznička, PSČ 985 02, SR
Dátum narodenia :
06.04.1935
Titul nadobudnutia
720 / 288000
6/9
1584 / 288000
Aktualizácia katastrálneho portálu:
22.05.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
14.06.1940
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
78 Macaire Dana r. Morháčová, M. Schneidera Trnavského 829/40, Cífer,
PSČ 919 43, SR
Dátum narodenia :
31.08.1977
Titul nadobudnutia
1584 / 288000
Osvedčenie č.1D 789/2010 zo 4.4.2011 - Z 566/2011 - 53/2011
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
79 SALAJ Ján r. Salaj, Mgr., 985 22, Cinobaňa, č. 126, SR
Dátum narodenia :
20.06.1968
Titul nadobudnutia
2520 / 288000
Darovacia zmluva č.V 675/2008 zo 14.8.2008 - 37/2009
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
80 Urbašík Stanislav r. Urbašík, Okružná 41, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
07.05.1935
Titul nadobudnutia
2520 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
81 Vingáriková Janka r. Vingáriková, J.Jesenského 453/2, Prievidza, PSČ
971 01, SR
Dátum narodenia :
23.05.1948
Titul nadobudnutia
800 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
82 Klopanová Anna r. Vingáriková, Na Krasiny 250/69, Prievidza, PSČ 971
01, SR
Dátum narodenia :
20.02.1956
Titul nadobudnutia
800 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
83 Vingárik Peter r. Vingárik, Breznička 240, Breznička, PSČ 985 02, SR
Dátum narodenia :
25.09.1961
Titul nadobudnutia
4520 / 288000
Osvedčenie č.5D 676/2011 z 12.12.2011 - Z 1885/2011 - 14/2012
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
84 Géč Ľudovít r. Géč, M.R.Štefánikova 19, Zvolen, PSČ 960 01, SR
Dátum narodenia :
08.02.1941
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
85 Balkovský Miroslav r. Balkovský, Ing. a Mária Balkovská r.
Urbančoková, Ing., Breznička 288, Breznička, PSČ 985 02, SR
Dátum narodenia :
03.02.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
2640 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
89 Rakšányová Bohuslava r. Géčová, Dohnániho 7, Bratislava, PSČ 821
08, SR
Dátum narodenia :
17.12.1928
Informatívny výpis
21.07.1963
960 / 288000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
88 Géč Daniel r. Géč, Maróthyho 813/1, Bratislava, PSČ 811 06, SR
Dátum narodenia :
05.08.1932
Titul nadobudnutia
11 / 300
Kúpna zmluva č.V 506/2007 zo 16.7.2007 - 56/2007
Kúpna zmluva č.V 417/2013 z 24.6.2013 - 56/2013
Kúpna zmluva č.V 553/2013 z 20.8.2013 - 92/2013
Kúpna zmluva č.V 782/2013 z 8.11.2013 - 197/2013
Kúpna zmluva č.V 940/2013 z 16.12.2013 - 239/2013
Kúpna zmluva č.V 117/2014 z 6.3.2014 - 46/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
87 Géč Jozef r. Géč, s.č. 139, Veľká Ves, SR
Dátum narodenia :
16.11.1940
Titul nadobudnutia
480 / 288000
7/9
2640 / 288000
Aktualizácia katastrálneho portálu:
22.05.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
17.12.1928
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 599/2014
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
91 Guzmová Irena r. Pagáčová, Námestie republiky 2248/2, Lučenec, PSČ
984 01, SR
Dátum narodenia :
28.06.1964
Titul nadobudnutia
Osvedčenie č.5D 293/2011 zo 16.6.2011 - Z 1014/2011 - 76/2011
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
92 Baláž Peter r. Baláž, Továrenská 425/2, Kalinovo, PSČ 985 01, SR
Dátum narodenia :
04.09.1949
Titul nadobudnutia
4536 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Osvedčenie č.17D 499/2007 z 28.1.2008 - Z 145/2008 - 36/2008
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
95 Cerovský Pavol r. Cerovský, Fučíkova 612/3, Poltár, PSČ 987 01, SR
Dátum narodenia :
20.06.1958
Titul nadobudnutia
1080 / 288000
Osvedčenie č.5D 33/2010 z 21.5.2010 - Z 708/2010 - 85/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
102 Lörinčíková Radka r. Lörinčíková, Breznička 59, Breznička, PSČ 985 02,
SR
Dátum narodenia :
07.03.1987
Informatívny výpis
144 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
101 Lörinčík Ľubomír r. Lörinčík, Breznička 59, Breznička, PSČ 985 02, SR
Dátum narodenia :
27.06.1985
Titul nadobudnutia
144 / 288000
Osvedčenie č.9D 323/2009 z 29.9.2009 - Z 1142/2009 - 144/2009
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
100 Nociarová Anna r. Spodniaková, s.č. 88, Breznička, PSČ 985 02, SR
Dátum narodenia :
08.07.1949
Titul nadobudnutia
144 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
99 Spodniaková Slavomíra r. Šuľajová, 985 02, Breznička, č. 81, SR
Dátum narodenia :
10.07.1958
Titul nadobudnutia
864 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
98 Poliačiková Elena r. Spodniaková, s.č. 170, Breznička, PSČ 985 02, SR
Dátum narodenia :
13.03.1965
Titul nadobudnutia
216 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
97 Cerovský Ján r. Cerovský, s.č. 102, Breznička, PSČ 985 02, SR
Dátum narodenia :
15.05.1956
Titul nadobudnutia
216 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
96 Sirotiaková Anna r. Cerovská, Fučíkova 620/7, Poltár, PSČ 987 01, SR
Dátum narodenia :
14.12.1948
Titul nadobudnutia
864 / 288000
Rozhodnutie Ob.PÚ v Lučenci č.L/2006/00560-1 z 10.8.2006 - Z 866/2006 - 113/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
94 Cerovský Peter r. Cerovský, 985 02, Breznička, č. 87, SR
Dátum narodenia :
05.03.1956
Titul nadobudnutia
864 / 288000
Osvedčenie č.9D 136/2010 zo 14.12.2010 - Z 36/2011 - 5/2011
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
93 Cerovský Valent r. Cerovský, s.č. 78, Breznička, PSČ 985 02, SR
Dátum narodenia :
12.01.1941
Titul nadobudnutia
4320 / 288000
8/9
1080 / 288000
Aktualizácia katastrálneho portálu:
22.05.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
07.03.1987
Osvedčenie č.5D 33/2010 z 21.5.2010 - Z 708/2010 - 85/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
103 Lörinčík Juraj r. Lörinčík, Breznička 221, Breznička, PSČ 985 02, SR
Dátum narodenia :
01.01.1972
Titul nadobudnutia
2160 / 288000
Osvedčenie č.5D 33/2010 z 21.5.2010 - Z 708/2010 - 85/2010
ČASŤ C: ŤARCHY
Por.č.:
39 Exekučný príkaz na vykonanie exekučného záložného práva č.EX 1709/2011-ki z 27.2.2012 - (EÚ LC JUDr.
Marián Jurina) na EKN p.č. 390/6, 399/1, 399/2, 575/2 pod B39 v podiele 1199/288000-inách - Z 275/2012 - 24/2012
40 Záložné právo pre pohľadávku Daňového úradu Lučenec č. 664/340/17259/09/Jask zo 4.5.2009 - Z 464,465/2009
na všetky EKN parcely a na podiel pod B40 v 1199/288000-inách - 84/2009
40 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX
441/2014-5 z 23.4.2014 (EÚ Lučenec - JUDr.Jana Debnárová) - Z 514/2014, na podiel pod B40 v 1199/288000inách, na EKN p.č.390/6, 399/1, 399/2, 575/2 - zapísané do KN 25.4.2014 - 61/2014
61 Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti č.Ex
236/07 z 3.12.2007 - (EÚ Brezno - Mgr.Júlia Kubjatková) - Z 1349/2007 na všetky EKN parcely a na podiel pod B
61 v 720/288000-inách - 115/2007
Iné údaje:
Časť pzkn.vl.č.1
Žiadosť o zápis podľa zákona č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách - PS CICVÁR Breznička, spoločná
nehnuteľnosť Urbár - LV .č. 608,698 z 16.4.2014 - R 118/2014 - 70/2014
Poznámka:
Bez zápisu.
Informatívny výpis
9/9
Aktualizácia katastrálneho portálu:
22.05.2014
Download

698 VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. VÝPIS Z KATASTRA