PLÁN
PRÁCE ŠKOLY
na školský rok 2013/2014
Plán práce bol prerokovaný
Pedagogickou radou dňa:
Predložený rade školy dňa: 19.9.2013
V Prievidzi 5. 9. 2013
Názov a sídlo školy: Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza
Počet žiakov školy: 790
Počet pedagogických zamestnancov
učiteľov: 60
majstrov odborného výcviku: 28
z toho začínajúcich: 0
z toho začínajúcich: 0
Počet nepedagogických zamestnancov : 37
Vedenie školy:
riaditeľ:
štatutárny zástupca riaditeľa školy:
zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie:
zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie:
predseda rady školy:
hlavní majstri odbornej výchovy:
Mgr. Ján Mata
Ing. Elena Kubišová
RNDr. Lenhartová, Ing. Jozef Hince
Ing. Jana Poliaková
Ing. Ľubomír Verníček
Bc. Viliam Čičmanec, Oľga Oravcová,
Bc. Ľubomír Perniš
členovia rady školy:
Ing. Ľubomír Verníček - predseda rady školy,
zástupca pedagogických zamestnancov
Bc. Ivan Muráň - podpredseda rady školy,
zástupca pedagogických zamestnancov
Ing. Iveta Turňová – zástupca
nepedagogických zamestnancov
Jana Klopanová - zástupca rodičov
Michaela Bečková - zástupca rodičov
Darina Martincová - zástupca rodičov
Eva Píšová - zástupca rodičov
MUDr. Ladislav Gerlich, zástupca
zriaďovateľa
Ing. Vojtech Čičmanec, zástupca zriaďovateľa
Štefan Mjartan - zástupca zriaďovateľa
PaedDr. Štefan Gaman - zástupca zriaďovateľa
2
Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
Základná charakteristika školy
Východiská, základné dokumenty a právne normy platné v školskom roku 2013/2014
Koncepcia školy /strategické ciele/
Priority školy v novom školskom roku
Hlavné úlohy školy
5.1
Hlavné úlohy školy v pedagogickej oblasti
5.2
Hlavné úlohy školy v mimoškolskej oblasti
5.3
Hlavné úlohy školy v oblasti zlepšovania prostredia školy
5.4
Hlavné úlohy školy v ekonomickej a materiálno-technickej oblasti
5.5
Hlavné úlohy školy v oblasti styku s rodičmi a verejnosťou, prezentácia školy
5.6
Hlavné úlohy školy v personálnej oblasti
6. Organizácia školského roka 2013/2014
6.1
Riadenie a organizácia školy
7. Prílohy
č. 7.1 Plán vnútornej školskej kontroly
č. 7.2 Plán hospitačnej činnosti na obdobie školského roku 2013/2014
zástupca riaditeľa školy pre teoretické a praktické vyučovanie, hlavný majster
č. 7.3 Celoročný plán úloh a zasadnutí v školskom roku
č. 7.4 Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov školy
č. 7.5 Zastupovanie triednych učiteľov
č. 7.6 Rozpis pedagogického dozoru
č. 7.7 Prehľad triednických hodín
č. 7.8 Organizácia teoretického vyučovania a odborného výcviku
č. 7.9 Plán pedagogických rád a porád
č. 7.10 Plány práce predmetových komisií
č. 7.10.1 Plán práce predmetovej komisie ekonomických predmetov
č. 7.10.2 Plán práce predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov
č. 7.10.3 Plán práce predmetovej komisie prírodovedných predmetov
č. 7.10.4 Plán práce predmetovej komisie cudzích jazykov
č. 7.10.5 Plán práce predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy
č. 7.10.6 Plán práce predmetovej komisie odborných predmetov stavebných
a drevárskych
č. 7.10.7 Plán práce predmetovej komisie praktického vyučovania pre stavebné
a drevárske odbory
č. 7.10. 8 Plán práce predmetovej komisie praktického vyučovania
pre elektrotechnické odbory
č. 7.10. 9 Plán práce predmetovej komisie praktického vyučovania pre strojárske
odbory
č. 7. 10.10 Plán práce predmetovej komisie pre praktického vyučovania pre
odbory autoopravár
č.7. 10.11 Plán práce predmetovej komisie elektrotechnických predmetov
č.7.10.12 Plán práce predmetovej komisie strojárskych predmetov
č. 7.11
č. 7.12
č. 7.13
č. 7.14
č. 7.15
Plán práce výchovných poradcov
Plán koordinátora environmentálnej výchovy
Plán koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu
Plán práce koordinátora zdravej školy
Plán práce koordinátora prevencie drogovej závislosti
3
1. Základná charakteristika školy
SOŠ, T. Vansovej 32, Prievidza bude uskutočňovať výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi
a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných
hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti, na rozvíjanie komunikácie v štátnom jazyku a na
zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie.
Veľký dôraz sa bude klásť na výchovu a vzdelávanie v duchu humanizmu, v oblasti ľudských práv,
práv dieťaťa, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie
a rasizmu.
Poslaním školy je profesionálne a kvalifikovane poskytovať stredné odborné vzdelanie v študijných,
učebných odboroch, nadstavbovom štúdiu v oblasti stavebníctva a umeleckoremeselnej výroby,
elektrotechniky a strojárstva, ktoré žiaka vo zvolenom odbore plnohodnotne pripraví pre trh práce a na
celoživotné vzdelávanie. Perspektívou vzdelávania je slobodný a zodpovedný žiak, schopný uplatniť sa
v náročnom konkurenčnom prostredí a otvorený, transparentný školský vzdelávací systém.
2. Východiská, základné dokumenty a právne normy platné v školskom roku 2013/2014
Východiskami pre tvorbu plánu práce školy boli:
a) dokumenty:
• Štátny vzdelávací program
• Školské vzdelávacie programy
• Pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR na rok 2013/2014
•
•
•
•
Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
TSK a Pedagogicko-organizačné pokynov pre školy, školské zariadenia a ich zriaďovateľov
v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ v Trenčíne.
Hodnotiace analýzy činnosti metodických orgánov, koordinátorov
Analýza kontrolnej činnosti školy
Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov
b) všeobecne záväzné právne predpisy
Zákony:
• Zákon č.37/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.4622008 z.z.
• Zákon č.179/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.597/2003 Z.z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení nskorších predpisov a o zmene
a doplnení zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
• Zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Zákon č. 596/2003 z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenia vlády:
• Nariadenie vlády SR č. 29/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 630/2008
Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
pre školy a školské zariadenia
• Nariadenie vlády SR č. 598/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.
630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády SR č. 29/2009 Z.z
4
•
•
Nariadenie vlády SR č. 323/2009 Z.z. o určení limitov súm finančných prostriedkov na
zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme štúdia
Nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z.z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti
a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov
Vyhlášky MŠ SR:
• Vyhláška MŠ SR č. 230/2009 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa
určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich
organizačnom a finančnom zabezpečení
• Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na
základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických
školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách
• Vyhláška MŠ č. 269/2009 Z.z., ktoru sa mení vyhláška MŠ SR č. 319/2008 Z.z. o uznávaní
náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
• Vyhláška MŠ SR č. 282/2009 o stredných školách
• Vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania
• Vyhláška MŠ SR č.405/2009 Z.z., ktoru sa mení vyhláška MŠ SR č. 319/2008 Z.z. o uznávaní
náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení vyhlášky č. 269/2009 Z.z.
• Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov
• Vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z.z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Rezortné predpisy:
• Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl s účinnosťou
od 1.5.2011
• Metodické usmernenie č.11/2008-R z 10. septembra 2008 na plánovanie a zabezpečovanie
evakuácie v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike
• Metodické usmernenie č. 4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl,
školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii
nebezpečných udalostí
Vnútorné školské poriadky
• Organizačný
• Školský
• Pracovný
• Mzdový
• Prevádzkový
• Rokovací
• Registratúrny
• kolektívna zmluva
5
Interné smernice školy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Interná smernica č.2/2011 - O hospodárení, odpisovaní a účtovaní majetku Strednej odobornej
školy Prievidza
Interná smernica č.1/2011 - Smernica - obeh účtovných dokladov a podpisové vzory
Smernica č.10/2009 - Vnútorné usmernenie riaditeľa SOŠ Prievidza k Smernici č.
2/2007 predsedu TSK na verejné obstarávanie
Smernica č.9/2012 - Vnútorná smernica o finančnom riadení a finančnej kontrole
Smernica č.3/2009 - Vnútroškolská smernica o poskytovaní OOPP, čistiacich a
hygienických potrieb zamestancom a žiakom SOŠ
Smernica č.2/2009 - Vyraďovacie a likvidačné konanie
Smernica č.1/2009 - O škodovom konaní
Interná smernica č. 1 / 2012 o organizovaní plaveckého výcviku
Interná smernica č. 2/2012 o adaptačnom vzdelávaní začínajúcich pedagogických a odborných
zamestnancov
Interná smernica č. 5/2012 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v škole
Interná smernica č. 3/2012 o zabezpečovaní dozorov
Prevádzkový poriadok intranetu školy, počítačových učební a WIFI siete
Vnútorný predpis na zaistenie BOZP žiakov v škole
Interná smernica č. 7/2012 o poskytovaní cestovných náhrad a zásady pre používanie vozidiel
Činnosť školy bude koordinovaná radou školy, radou rodičov, odborovou organizáciou a
komunikáciou so študentským parlamentom.
3. Koncepcia školy
Dlhodobým cieľom školy je:
• Vytvoriť zo školy miesto, kde sa žiaci „pripravujú na život“, kde budú žiaci chodiť radi aby sa
stretli s priateľmi, so spolužiakmi, s učiteľmi za účelom získania nových informácií,
poznatkov, podnetov, zážitkov, vzťahov, atď.
• Vytvoriť zo zamestnancov školy kolektív ľudí, ktorým nebude osud žiakov cudzí, nebudú k ich
prejavom ľahostajní, ktorí budú svojimi činmi participovať na formovaní osobnosti žiakov
a budú mať pocit zodpovednosti za ich konanie.
• Vytvoriť z priestorov školy a z jej areálu „oázu kľudu“, ktorá bude svojim vzhľadom
a funkčnosťou ľudí pútať a inšpirovať.
4. Priority školy v novom školskom roku
Pre školský rok 2013/2014 sú pre oblasť výchovy a vzdelávania stanovené nasledovné priority:
•
vytvárať podmienky pre dobrú spoluprácu zamestnancov na uplatňovanie demokratických
hodnôt školy /participácia na riadení školy, otvorenosť k rôznorodosti, voči konfliktom,
k reflexii, k chybám/,
•
dokončiť práce na presunutí hnuteľného majetku a učebných pomôcok z priestorov
bývalej SOŠ polytechnickej, Falešníka 6, Prievidza do priestorov SOŠ, T. Vansovej,
Prievidza s cieľom vytvoriť optimálne podmienky pre realizáciu vyučovacieho
procesu,
•
využívať metódy kontroly na všetkých stupňoch riadenia pre skvalitnenie výchovno-
6
vzdelávacieho procesu,
• skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces zlepšovaním:
- materiálno-technického zabezpečenia
- priestorových podmienok
- organizačných podmienok
- medziľudských vzťahov
- sociálno-psychologických podmienok,
•
pozitívne motivovať žiakov k sebavzdelávaniu, k sebarealizácii v študovanom odbore formou
SOČ, mimoškolskou činnosťou, súťažami, rozhovormi, atď,
• vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím
informačných a komunikačných technológií a venovať pozornosť rozvíjaniu kompetencií
žiakov v tejto oblasti,
•
zlepšovať komunikačné schopnosti v cudzom jazyku, ale aj v slovenčine vytváraním priestoru
pre diskusiu, pre vyjadrovanie názoru, myšlienok, organizovaním diskusných fór, atď. ,
• viesť žiakov k zdravému životnému štýlu, k environmentálnemu správaniu, k potláčaniu
prejavov agresivity, rasovej neznášanlivosti, k boju proti drogovej a inej závislosti, proti
fajčeniu, alkoholizmu /formy osvety, nástenky, obrazový materiál, pútače, zákazové tabuľky,
usmernenia, atď./ ,
• v súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie
rokov 2012-2016 rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na
uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej,
národnej a medzinárodnej úrovni,
• rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov zameranú
najmä navedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na
vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred
znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia,
zodp. : koordinátor environmentálnej výchovy, predsedovia PK, vedenie školy
termín : celoročne
• systematicky budovať školskú knižnicu,
• venovať sa uplatneniu našich absolventov v praxi
- v študijných odboroch bude dominovať príprava absolventov na štúdium na vysokých školách. V
rámci koncepcie maturitnej skúšky pri povinnej maturite z cudzieho jazyka sme pre študijné odbory v
rámci disponibilných hodín posilnili dotáciu na vyučovanie anglického a nemeckého jazyka. Ponúkli
sme študentom širokú ponuku jazykových kurzov v rámci vzdelávacích poukazov.
pre študentov, ktorí chcú pokračovať na vysokej škole ponúkať možnosť prípravy
na dobrovoľnú maturitnú skúšku z matematiky, kurzy prípravy na prijímacie pohovory na vysoké školy
z predmetov matematika, fyzika
pre lepšie uplatnenie absolventov na regionálnom trhu práce v študijnom odbore
staviteľstvo ponúkať široko-spektrálne výber zamerania – pozemné staviteľstvo, dopravné staviteľstvo,
adaptácia a rekonštrukcia stavieb, stavebný manažment, hydroekologické stavby, čím nenastane
presýtenie trhu práce jednou špecializáciou
spolupracovať so stavebnými, elektrotechnickými, strojárskymi a nábytkárskymi firmami v
regióne – monitorovať ponuku pracovných príležitostí pre študijné a učebné odbory
zabezpečovať žiakom kariérne poradenstvo, pripravovať ich na celoživotné
vzdelávanie, spolupracovať s vysokými školami (prezentačné programy, dni otvorených dverí, účasť na
odbornom veľtrhu vzdelávania),
zodp.: vedenie školy, predsedovia PK, výchovní poradcovia,
jazykov a matematiky
termín: celoročne
učitelia odborných predmetov, cudzích
● splniť plánované počty žiakov prijímaných do 1. ročníkov,
zodp.: vedenie školy, výchovní poradcovia, prijímacia komisia
termín: celoročne
7
● posilniť aplikáciu na prax
- v študijných odboroch ktoré majú v učebnom pláne zaradený predmet prax/odborná prax v druhom,
resp. treťom ročníku úzko spolupracovať pri jej realizácii s odborným výcvikom, firmami v regióne
zavádzať do vyučovania nové technológie a postupy, pracovať s novými materiálmi
spolupracovať s odbornými firmami na Slovensku, organizovať na škole ich prezentačné a
firemné dni, po absolvovaní získať pre majstrov a žiakov učebných odborov certifikát o absolvovaní
kurzu,
zodp.: vedenie školy, predsedovia PK, odborný výcvik, učitelia odborných predmetov
termín: celoročne
● pracovať s informačno - komunikačnými technológiami vo vyučovacom procese ako aj mimo
vyučovania
na odborných predmetoch pracovať s IKT – s CAD softvérom ALLPLAN NEMETSCHEK,
AutoCAD – Revit, Civil
na predmetoch ekonomika, administratíva a korešpondencia, účtovníctvo pokračovať v práci s
príslušnými softwérmi - CENKROS, OMEGA, OLYMP, ALFA, aplikovať lekcie modernej ekonómie
od nadácie F. A. Hayeka
využívať informačné technológie a internet aj na ostatných predmetoch v rámci zamerania a
kapacitných možností učebniach výpočtovej techniky
pri vyučovaní cudzieho jazyka naďalej uprednostňovať inovatívne metódy a formy
výučby, ako sú napr. tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, obsahovo a jazykovo
integrované vyučovanie (CLIL), kaskádová metóda učenia sa a vyučovania,
metóda učenia sa na stanovištiach, personalizované učenie, inscenačné metódy, rolové úlohy
vyplývajúce zo zážitkových možností žiakov, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových úloh a
audio/video - prezentácie riešenia úloh
v rámci mimoškolských aktivít pokračovať v možnosti využívania internetu pre žiakov v
popoludňajších hodinách, využívať edukačné programy vo vyučovaní
využívať jazykové laboratórium
využívať v maximálnej miere vo vyučovaní multimediálne učebne
pokračovať v príprave učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v Modernej škole 21.
storočia v projekte Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách, odovzdávať získané
poznatky ďalším učiteľom,
zodp.: učitelia všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov
termín: celoročne
● pokračovať v práci a zapájať sa do nových národných a nadnárodných projektov,
zodp. : koordinátor environmentálnej výchovy, predsedovia PK, vedenie školy
termín : celoročne
● podporovať zapájanie žiakov do súťaží, olympiád, stredoškolskej odbornej činnosti
zodp.: predsedovia PK, vyučujúci jednotlivých predmetov,
termín: podľa pokynov organizátorov
● u vyučujúcich podporovať vyučovacie metódy a postupy, ktoré rozvíjajú kompetencie žiakov,
prepájajú učenie s praxou
projektové vyučovanie, multimediálne programy
zodp.: vedenie školy, predsedovia PK, PgZ
termín: celoročne
● v učebných odboroch zabezpečiť užšiu spoluprácu medzi teoretickým vyučovaním a
odborným výcvikom
spolupráca v rámci príslušných predmetových komisií pri plnení tematických plánov, príprave
záverečných skúšok a pri odbornej praxi,
zodp.: vedenie školy, predsedovia PK odborných predmetov, učitelia odborných predmetov, majstri OV
termín:
celoročne
8
● viac sa orientovať na výchovu vo vzdelávaní
na škole technického zamerania prevláda odborná stránka vzdelávania, cieľom je posilnenie výchovnej
zložky, rozvíjať osobnosť žiaka, jeho tvorivosť, zmysel pre zodpovednosť, samostatnosť, schopnosť
prezentovať sa a presadiť sa, individuálne štúdium, samovzdelávanie,
zodp.: vedenie školy, výchovní poradcovia, triedni učitelia, pedagogický zbor
termín: celoročne
● zlepšiť dochádzku žiakov na vyučovanie, pokračovať v komunikácii žiak, triedny učiteľ, rodič,
výchovný poradca, vedenie školy aby sa eliminovala vysoká absencia, ktorá v minulom školskom roku
ovplyvnila vzdelávacie výsledky, znížiť celkovú absenciu v porovnaní s minulým školským rokom
zodp.: vedenie školy, výchovní poradcovia, triedni učitelia
termín: celoročne
● realizovať opatrenia na prevenciu pred trestnou činnosťou mladistvých (drogové závislosti,
prejavy rasovo motivovaného násilia, intolerancia)
monitorovať zmeny v správaní, problémy riešiť s výchovnými poradcami, vedením školy,
poprípade v spolupráci s pedagogicko - psychologickou poradňou,
zodp.: vedenie školy, výchovní poradcovia, triedni učitelia, koordinátori protidrogovej prevencie
termín: celoročne
● organizovať záujmové vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích poukazov,
zodp.: vedenie školy, predsedovia PK, učitelia krúžkov
termín: celoročne
● dbať na dodržiavanie BOZ pri práci a hospodárnosť,
zodp.: vedenie školy, technik BOZ, predsedovia PK, hlavní majstri, všetci zamestnanci
školy
termín: celoročne
● zlepšiť estetické prostredie školy,
zodp. : vedenie školy, majstri OV, hlavní majstri, koordinátori projektov
termín : celoročne
● zlepšovať materiálno - technické vybavenie školy a inovovať školské pomôcky,
zodp.: vedenie školy, predsedovia PK
termín: celoročne
● propagácia školy na verejnosti,
zodp.: vedenie školy, predsedovia PK, výchovní poradcovia, PgZ
termín: celoročne
● spolupracovať so ZŠ a rodičmi u žiakov s neukončeným vzdelaním ZŠ - motivovať čo najviac
žiakov z odboru stavebná výroba k ukončeniu vzdelania poskytovaného základnou školou.
zodp.: PaedDr. Mihálik
termín: celoročne
9
5. Hlavné úlohy školy
5.1 Hlavné úlohy školy v pedagogickej oblasti
Dlhodobým cieľom vzdelávacej inštitúcie je komplexná ponuka stredného odborného vzdelávania
oblasti stavebníctva, drevárstva a nábytkárstva, strojárstva, elektrotechniky a dopravy v regióne Hornej
Nitry.
Výchovno – vzdelávacia činnosť, stratégia a koncepcia rozvoja školy je zameraná na garanciu
kvalitného stredoškolského vzdelania. Aktívnym prvkom sú žiaci. Škola ich má pripraviť v širokej škále
rozumových zručností s patričnou profesionálnou orientáciou. Vzdelávaním získava žiak primerané
množstvo vedomostí a poznatkov, stanovené vzdelávacími štandardmi a učebnými osnovami pre
jednotlivé vyučovacie predmety. Rozvíjajú sa schopnosti každého jedinca s ohľadom na jeho
intelektuálne, povahové, vôľové a fyzické vlastnosti. Žiak okrem odbornej spôsobilosti vo zvolenej
profesii bude schopný vyjadrovať svoje postoje a názory, vytvárať si svoj hodnotový systém s ohľadom
na vlastnú individualitu spojením slobody a zodpovednosti.
V školskom roku 2013/2014 bude navštevovať školu celkom 790 žiakov / počty žiakov sú uvedené
k 15. 9. 2013 /:
študijné odbory:
450
trojročné učebné odbory:
269
dvojročný učebný odbor:
12
nadstavbové štúdium:
59
Vyučovanie sa realizuje v 32 triedach denného štúdia.
10
Učebné plány – podklad pre tematické plány
P.č.
Učebný plán
Ročníky
1.
Učebné plány v školských vzdelávacích
programoch
stavebných
a nábytkárskych
odborov schválených pedagogickou radou
a riaditeľom školy dňa 5.9.2011
2.- 3. ročník
odboru TIS a staviteľstvo
Učebné plány v školských vzdelávacích
programoch
stavebných,
nábytkárskych,
strojárskych, dopravných a elektrotechnických
odborov schválených pedagogickou radou
a riaditeľom školy dňa 28.8.2013
1. ročník/ učebné a študijné
odbory, nadstavbové
štúdium/
2.
Učebné plány v školských vzdelávacích
programoch
stavebných
a nábytkárskych
odborov schválené pedagogickou radou
a riaditeľom školy dňa 2.9.2010
2.- 3. roč. učebných odborov, 2.roč.
študijný odbor stavebníctvo,
4. ročník odboru staviteľstvo a TIS
3.
Učebné plány v školských vzdelávacích
programoch strojárskych, elektrotechnických,
dopravných odborov schválené pedagogickou
radou a riaditeľom školy dňa 30.8.2010
2.- 4. ročník
4.
Učebný
plán
školského
vzdelávacieho
programu pre odbor 3757 4 01 dopravná
2. ročník
prevádzka – cestná a mestská doprava
schválený pedagogickou radou a riaditeľom
školy dňa 30.8.2011
11
Úlohy vyplývajúce z POP a pokynov zriaďovateľa
P.č.
Úloha
Zodpovednosť
1. Zamerať prácu predmetových komisií na Predsedovia
skvalitnenie práce učiteľov vo výchovnoPK
vzdelávacom procese,
monitorovanie
úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov
a vykonávať dôslednú analýzu zistení
2. Pri vyučovaní cudzieho jazyka venovať
Vyučujúci
pozornosť inovatívnym formám výučby
cudzích
(CLIL﴿
jazykov
3. Posilňovať výchovu žiakov k zdravému
Všetci
životnému štýlu, podporovať činnosť
vyučujúci,
športových krúžkov
vedenie školy
4. Rozvíjať osvetovú , vzdelávaciu
Všetci
a výchovnú činnosť s dôrazom na
vyučujúci,
environmentálnu výchovu
koordinátor
env. výchovy
5. Posilniť multikultúrnu výchovu
Vyučujúci
zapracovaním jej tém do učebných osnov,
príslušných
výchovu k ľudským právam
predmetov
6. Využívať účinné nástroje na prevenciu
Koordinátori
rizikového správania v škole
prevencie,
výchovní
poradcovia
7. Vytvárať priaznivé prostredie na
Vedenie školy
implementáciu inovačných pedagogických
metód s využitím informačných
a komunikačných technológií
8. Skvalitňovať vzdelávacie prostredie
Vedenie školy
materiálno-technickým vybavením školy a
to aj s digitálnou podporou
9. Posilniť autonómnosť metodických
Vedenie školy
orgánov a ich participáciu na zefektívnení
celkovej
práce školy; činnosť metodických orgánov
zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa
vo výchovno-vzdelávacom procese i
monitorovanie úrovne vzdelávacích
výsledkov detí
a žiakov a vykonávať dôslednú analýzu
zistení
10. Zlepšovať mechanizmus sledovania
a vykazovania úrazov a prijímať účinné
opatrenia na predchádzanie úrazov.
11. Podporovať činnosť žiackej školskej
rady
12
Termín
priebežne
priebežne
priebežne
priebežne
priebežne
priebežne
priebežne
priebežne
priebežne
Technik BOZ
priebežne
Vedenie školy
priebežne
Úlohy vyplývajúce z analýzy plánu práce za predchádzajúci školský rok
Úloha
Zodpovednosť
P.č.
1. Urobiť rozsiahlu agitáciu s cieľom zapojiť
Učitelia
väčší počet žiakov nižších ročníkov do
odborných
SOČ
predmetov
2. Propagáciou a osvetovou činnosťou zvýšiť
Vyučujúci
záujem žiakov o konanie VVLK
TEV
3. Minimalizovať počet neklasifikovaných
všetci
žiakov
vyučujúci,
majstri OVY
4.
Zvýšiť počet učební na výučbu cudzích
jazykov v pavilóne A,B
Vedenie školy
Termín
1.štvrťrok šk.
roka
1.štvrťrok šk.
roka
1.a 2.
polrok
školskéh
o roka
1.9.2013
Zameranie hospitačnej činnosti
V rámci hospitačnej činnosti sa vedenie školy zameria na:
P.č. Zameranie hospitačnej činnosti
1. využívanie dostupných učebníc, učebných pomôcok a didaktickej techniky
vo výchovno - vzdelávacom procese
2. úroveň rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov
3. zavádzanie moderných vyučovacích metód vo vyučovacom procese
4. práca žiakov na hodine, ich aktivita a individuálna práca
5. dodržiavanie režimu učebného dňa na OVY
Práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
P.č.
Úloha
1. Budeme vytvárať podmienky pre
začlenenie žiakov so všeobecným
intelektovým nadaním v bežnej triede
strednej školy.
Koordinácia spolupráce s poradenskými
2.
zariadeniami
Vypracovanie individuálnych výchovno3.
vzdelávacích programov a plánov
Všetci pedagogickí zamestnanci školy sú
povinní pri výchove a vzdelávaní žiakov
so zdravotným znevýhodnením
rešpektovať obmedzenia, ktoré sú
4.
podmienené zdravotným znevýhodnením
žiaka a uplatňovať požiadavky, ktoré má
predpoklad spĺňať.
Pri hodnotení a klasifikácii prospechu
a správania nehodnotiť negatívne tie
5.
výkony žiaka, ktoré sú ovplyvnené jeho
zdravotným stavom.
13
Zodpovednosť
vedenie školy
Termín
podľa
požiadaviek
zákon. zást.
žiaka
vých. poradca
priebežne
tr. učitelia
priebežne
všetci PgZ
priebežne
všetci PgZ
priebežne
Hodnotenie žiakov
Pri hodnotení žiakov budeme dodržiavať Metodický pokyn č. 21/2011 zo dňa 1.mája 2011 na
hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl č. 2011-3533/8039-1:922
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov, kľúčových kompetencií, správania žiakov, hodnotenia
MS a ZS, hodnotenie žiakov so ŠVVP sa bude riadiť vnútorným systémom kontroly a hodnotenia
žiakov uvedeným v ŠkVP.
Vyučovacie predmety etická výchova a náboženská výchova sa neklasifikujú.
Projekty školy
•
projekty európskeho sociálneho fondu
zodp.: vedenie školy, pedagógovia zapojení do projektov
termín: podľa časového harmonogramu jednotlivých projektov
• grantové projekty
zodp.: vedenie školy, pedagógovia zapojení do projektov
termín: podľa časového harmonogramu jednotlivých projektov
● projekt Zdravá škola
zodp.: metodici projektu, pedagogický zbor
termín: priebežne
● projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách
zodp.: RNDr. Lenhartová, RNDr. Bazalová, PaedDr. Mihálik, Mgr. Radovičová
termín: priebežne
•
projekt Podpora škôl KROS
zodp.: Oľga Oravcová
termín: priebežne
14
Olympiády a súťaže
Názov súťaže
1.
2.
3.
Zodpovednosť
Športové súťaže - cezpoľný beh,
Vyučujúci TSV
kalokagatia, futbalový trojboj
Auto Junior
Bc. Pišťánek
Športové súťaže- malý futbal,
Vyučujúci TSV
veľký futbal, plavecká štafeta,
florbal, aerobik maratón
Termín
konania
september
Triedy
výber
október
október
autoodbory
výber
4.
Športové súťaže - badminton,
stolný tenis
Vyučujúci TSV
november
výber
5.
Mladý účtovník - školské kolo
účtovania
Olympiáda ľudských práv
Ing. Krejčírová
november
4.roč.
TIS, PaED
výber
školy
výber
6.
7.
8.
9.
Mgr. D. Gigacová,
Mgr. A.Kučová
Športové súťaže – basketbal, silový Vyučujúci TSV
päťboj
Súťaž o najkrajšiu vianočnú
výzdobu tried
Školské kolo olympiády v
anglickom jazyku
10.
Školské kolo olympiády v
nemeckom jazyku
11.
Okresné kolo olympiády
v anglickom jazyku
Športové súťaže - volejbal
12.
13.
14.
15.
december
december
Mgr. Gigacová, Ing. december
Bajzíková
Ing.T.Slobodníková, december
RNDr. D.
Belušková
Mgr. I. Wagnerová december
všetky
triedy
výber
školy
Mgr. B. Mráziková
január
Vyučujúci TSV
január
výber
školy
výber
Okresné kolo olympiády
Mgr. E. Škultétyová
v nemeckom jazyku
Hviezdoslavov Kubín- triedne kolá PaedDr. Mihálik,
Mgr. Kudláčková,
Mgr. Vrtáková
Biblická olympiáda- triedne kolá
Mgr. M. Sabol
16.
Súťaž v odpise textu a rýchlosti
písania
Ing. Mikulová
17.
18.
Športové súťaže - hádzaná
Školské kolo SOČ
19.
Hviezdoslavov Kubín- celoškolské
kolo
Vyučujúci TSV
Ing. M. Šmirinová,
Ing. Kočnerová
PaedDr. I.Mihálik,
Mgr. A.Kučová,
Mgr. H. Vrtáková
20.
Vedomostná súťaž s tematikou OH Vyučujúci TSV
15
január
január /
február
január /
február
február
február
február
marec
marec
výber
školy
výber
školy
vybrané
triedy
vybrané
triedy
2.a 3. roč.
odboru
TIS
výber
výber
školy
výber
školy
Výber
Názov súťaže
Zodpovednosť
Termín
konania
Triedy
školy
3.ročník
štud.
odborov
21.
Porovnanie vedomostí žiakov 3.
Mgr. Paprancová,
marec
ročníkov z cudzieho jazyka formou Mgr. Besedová, Ing.
spoločného testu
Peter Jankov
22.
Mgr. M. Sabol
marec
23.
Biblická olympiáda - dekanátne
kolo
Olympijský deň
Vyučujúci TSV
apríl
24.
BOZP školské kolo
M. Lugár,
Ing.Gálová
apríl
25.
Mgr. Besedová,
Mgr. Paprancová
máj, jún
3.roč
26.
Súťaž o najlepšiu prezentáciu
v anglickom jazyku a nemeckom
jazyku
Poznáš EU?
Mgr. Gigacová
máj
27.
BOZP celoslovenské kolo
M. Lugár,
Ing.Gálová
máj
výber
školy
výber
školy
28.
29.
Športové súťaže - ľahká atletika
Bobor - internetová olympiáda
Vyučujúci TSV
Mgr. Mik
30.
31.
Fyzikálna olympiáda – školské
kolo
Sudoku - školské kolo
RNDr. Haragová,
Mgr.Slobodníková
Ing. Petrušková
32.
ZENIT v elektronike
Ing. Dámer
33.
Matematická olympiáda- školské
kolo
PíšQuorky
Mgr.Radovičová,
RNDr. Bazalová
Ing. Hrabovská,
Mgr. Mik,
vyučujúce MAT
máj
výber
centrálne
výber
stanovený
školy
organizátorom
v rámci SR
výber
školy
Výber
školy
centrálne
výber
stanovený
školy
organizátorom
v rámci SR
výber
školy
výber
školy
34.
16
výber
školy
výber
školy
výber
školy
Exkurzie školy
P.č.
Exkurzie a podujatia
školy
Mestská knižnica v
Prievidzi
Zodpovednosť
Buday
september
2. roč. inštalatér
Mgr. A.
Slobodníková
Mgr. A.
Slobodníková
september
1.Z-odbor PaED
4.
Kúpeľňové štúdiá
Prievidza
Natura 2000
a mokrade pre život
Vedecká hračka
2. roč. študijné odbory
5.
ČOV Prievidza
Buday
Podľa
aktuálnej
ponuky
september
1.roč. inštalatér
6.
Predajne stavebnín
Prievidza
Veľtrh pomaturitného
štúdia VAPAC Bratislava
Minich
september
1.roč.murár
výchovní
poradcovia, triedni
učitelia štvrtých
ročníkov
Ing. Gažiová
október
výber študentov 3. a 4. roč.
študijných odborov
október
I. A
Mgr. A.
Slobodníková
vyučujúci
elektropredmetov,
Ing. Dámer, Bc.
Šimo, Hanzel, Mgr.
Letavay, Bc.
Krčmár
Ing. Hanusková,
Ing. Kotríková
Juríček, Foltán,
október
IV.Z- PaED
október
I.K,II.K,IV.E,III.E,I.E,II.E,
odbor ME,
elektromechanik
október
III.G-murár, II.G
inštalatér, murár
tesár- 3.roč.,stolár-3. roč.,
Ing. Michal
Ing. Čiampor
Ing. Jančichová,
Ing. Bajzíková
Bc. Pišťánek
Ing. T.
Slobodníková,
RNDr. Belušková
Mgr. Gigacová,
Mgr. Kučová
Ing. E.Dobrotková
Foltán, Juríček
október
III.E , 1.,2.a 3.ročníkodbor automechanik
septemberoktóber
výber školy
október
výber tried
november
november
III.A-POS
3. ročník - stolár, tesár
november
mechanik elektrotechnik
elektromechanik
december
výber školy
1.
2.
3.
7.
8.
9.
Porotherm Zlaté
Moravce
Bydos Nováky
10.
ELOSYS Trenčín
11.
Xella Z. Kostoľany
12.
LIGNUMEXPO-LES
Nitra
13.
Autosalón Nitra
14.
Exkurzia ANJ –
tematická exkurzia
15.
Múzeum KT
Osvienčim
ČOV Prievidza
DOORS Prievidza
16.
17.
18.
„Stredoškolák“
Trenčín
19.
Vianočná Viedeň
Vyučujúci SJL
Hanzel, Mgr.
Letavay,
Ing. Dámer
Mgr. Paprancová
17
Termín
Triedy
konania
september,
I. A,C,E,F,Z
október 2011
október
P.č.
Exkurzie a podujatia
školy
Zodpovednosť
Termín
konania
Triedy
20.
Deň otvorených dverí
ŽU
výchovní
poradcovia
január
výber školy
21.
Baňa Nováky
Ing. Poljaková
február
2.a 3.ročník – odbor TaPD
22.
Volkswagen Martin
Ing. Verníček
február
2.a 3.ročník – odbor TaPD
23.
Xella Z. Kostoľany
Ing. Strapatý
február
III.A POS, REA, III.A-TIS
24.
25.
26.
27.
28.
OneSoft, Prievidza
JE Mochovce
Návšteva
regionálneho
kultúrneho centra
Beta rádio, Bojnice
Návšteva
Hornonitrianskeho
múzea
Ing.Dámer, Hanzel,
február
Mgr. Letavay
RNDr.Bazalová
marec
Ing. Hanusková
marec
mechanik elektrotechnik,
elektromechanik
3.roč. študijné odbory
výber tried
Mgr. Letavay
Ing. Mikulíková
Ing.Slobodníková
marec
mechanik elektrotechnik
III. G, II. Z
mechanik elektrotechnik,
elektromechanik
II.Z - Paed
2.ročník –odbor MSaZ
murár – 1., 2., 3. ročník
29.
VF Tech Prievidza
30.
Contitech, s. r. o.,
Dolné Vestenice
Výstava Nábytok
a bývanie Nitra
Ing.Dámer, Hanzel, marec
Mgr. Letavay
Mgr.
marec
A.Slobodníková
Ing.Senčáková
marec
Ing.Leštachová
32.
33.
Strojárne Prievidza
CONECO - výstava
Bratislava
Ing. Poljaková
Bc. Čičmanec,
MOV
34.
Autosalón Bratislava
Ing. Michal
apríl
35.
DOMEXPO Nitra
apríl
36.
37.
Beta rádio, Bojnice
Sklársky skanzen V.
Belá
Návšteva MS
a národného cintorínu
Martin
Múzeum SNP B.
Bystrica
„Mladý tvorca“ Nitra
Ing. E.Dobrotková
Ing. Gálová
Ing. S.Dobrotková
Mgr. Letavay
Mgr. L. Čmiková
31.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Racio energia
Bratislava
Security 7
Technologické
centrum Žilina
CONECO -
apríl
apríl
III.G –stolár a tesár, I.G stolár, I.A - TNI
2.a 3.ročník – odbor
automechanik
III.A, III.C – TIS
apríl
apríl
IV.E
I.A – TNI, I.NA - URP
Mgr. Vrtáková,
PaedDr.Mihálik
apríl
výber školy
Mgr. Vrtáková
apríl
výber školy
Hanzel, Mgr.
Letavay, Ing.
Dámer
apríl
mechanik elektrotechnik,
elektromechanik
apríl
odbor ME
Mgr. Letavay
apríl
Juríček , Foltán
apríl
mechanik elektrotechnik
odbory tesár, stolár
Bc. Čičmanec
apríl
Mgr. Letavay
18
1.,2.,3. ročník odbor
P.č.
Exkurzie a podujatia
školy
Bratislava
Zodpovednosť
45.
FORCH-ARCH
Banská Bystrica
Ing. S.Dobrotková
Ing. Ľ. Tkáčová
máj
46.
Strojársky veľtrh Nitra vyučujúci stroj.
predmetov
Učeň Trenčín
Ing. Čiampor
ČOV Prievidza
Ing. S.Dobrotková
Autoservisy v okolí
Ing. Čiampor, Ing.
Prievidze
Michal
Elektráreň Mochovce RNDr. Bazalová
máj
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Odborná exkurzia –
ulička remesiel
Prievidza
Jablotron Žilina
Návšteva
Hornonitrianskeho
múzea (história
remesiel)
Múzeum Brodzany
59.
ČOV Prievidza
Rekonštrukcia hist.
pamiatok
Návšteva výstavy
Návšteva
hist.pamiatok
SCHEW Prievidza
60.
GEWIS Handlová
61.
Návšteva
Hornonitrianskeho
múzea
Planetárium Žiar
n/Hronom, Veľké
Bielice
55.
56.
57.
58.
62.
Foltán, Juríček
Termín
konania
máj
november
máj
Triedy
murár,
MOV
II. A, II.C
1.,2.,3. ročník strojárskych
odborov
2. a 3. ročník odboru TaPD
III.C-TIS
2. a 3. ročník odboru TaPD
máj
3. roč. študijné odbory
máj
3.roč stolár,3.roč. tesár
Mgr. Letavay
Ing. Mikulíková,
Mgr. A.
Slobodníková
máj
marec -máj
IV.E -ME
III.G, II. Z
Mgr. Žitňanová
Mgr.Kudláčková
Ing. K. Gažiová
Ing. Galová
október, máj výber školy
jún
jún
I.A - staviteľstvo
III.A –sk. REA
Ing. Gažiová
Ing. E. Dobrotková
jún
jún
I. A -staviteľstvo
III.A,II.C
Ing. Poljaková
Ing. Verníček
Ing. Knajbelová
Ing. Jančichová
Ing. Verníček
Ing. Hrabovská
Mgr. A.
Slobodníková
jún
2.ročník odborov MSaZ,
programátor
jún
1.,2.,3. ročník odboru
programátor
jún
Výber žiakov
Vyučujúci FYZ
jún
1. ročník študijné odbory
19
63. Návšteva
Hornonitrianskeho
múzea
64. Poznávací zájazd
Londýn
65. Malé vodné dielo,
Prievidza
66. Elektrárne-rozvodne
Mgr. Mik
Ing. Jankov
Podľa
aktuálnej
ponuky
priebežne
Bc. Krčmár, Bc.
jún
Šimo
Ing.Kočnerová, október, marec
Ing. Bajzíková
Ing. Marko
október
Ing. Marko
november
Ing. Sedlák
november
67. RTV Prievidza
68. VF TECH Prievidza
69. VEREX-ELTO
Prievidza
70. HARAGD-HAL Nitra Ing. Sedlák
71. Mestské rozvody
Ing. Opálená,
Ing. Bajzíková
72. Autosalón Bratislava
Ing. Opálená
marec
marec, jún
apríl
všetci žiaci
výber školy
elektromechanik
III.E, IV.E, III.I, II.K
III.E
III.E
II.K
II.K
I.E, III.E
III.E
Podľa plánu a aktuálnej príležitosti sa uskutočnia odborné exkurzie na stavbe v rámci vyučovacích
jednotiek.
Podľa ponuky a potreby sa uskutočnia prednášky a semináre so zástupcami stavebných firiem
o nových materiáloch a o nových technologických postupoch.
20
Ďalšie akcie a podujatia školy
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Akcie a podujatia
Zodpovednosť
školy
Spolupráca so SCPPPaP Mgr. Hasáková,
v Prievidzi –
PaedDr. Mihálik
preventívne programy
pre žiakov
Stretnutie žiakov so
zástupcami SIV
Návšteva
Hornonitrianskeho
múzea
Deň nezábudiek
„Spoznaj seba, spoznáš
iných“
Mesiac úcty k starším
Mgr. Hasáková,
PaedDr. Mihálik
Mgr. Mik
Mgr.Gigacová,
Ing. Bajzíková
Mgr. Hasáková,
PaedDr. Mihálik
triedni učitelia
vyučujúci SJL
8.
Svetový deň zdravej
Mgr.Gigacová,
výživy
Ing. Bajzíková
Spolupráca so SCPPPaP Mgr. Hasáková,
v Prievidzi - programy PaedDr. Mihálik
pre vybraté triedy
9.
Študentská kvapka krvi
10.
Prednáška o zriadení
osobného účtu
11.
12.
13.
14.
15.
Termín
konania
september
Triedy
Vybraní žiaci
september
Žiaci 4. ročníka
Podľa
aktuálnej
ponuky
september
Všetci žiaci
Vybraní žiaci
september
Vybraní žiaci
október
všetky triedy
16.10.2013
všetky triedy
október
Vybrané triedy
Mgr.Gigacová,
Ing. Bajzíková
výchovní
poradcovia
Ing. Eva
Chlpeková
október
výber školy
Zapojenie sa do
projektu Človek
v ohrození
Ing.Tkáčová
október
Medzinárodný deň bez
fajčenia
Svetový deň prevencie
týrania detí
Ing. Hanusková
20. november
všetky triedy
Mgr.Gigacová,
Ing. Bajzíková
triedni učitelia,
vyučujúci
ETV,OBN,NBV
Ing. Hanusková
19. november
všetky triedy
november
žiaci 2. ročníka
Ing. Tkáčová,
triedni učitelia
25. november
všetky triedy
Zdravý životný štýlbeseda
Medzinárodný deň
eliminácie násilia voči
ženám
21
október 3 3. ročník študijné odbory,
1.ročník nadstavbové
štúdium, 3. ročník učebné
odbory
vybraní žiaci
P.č.
19.
Akcie a podujatia
školy
Kampaň Červené stužky
Športom proti drogám športový deň
Sexuálne násilie a
zneužívanie detí ako
trestný čin- beseda s
príslušníkom PZ
Spolupráca so SCPPPaP
v Prievidzi - programy
pre vybraté triedy
Svetový deň AIDS
20.
Mikulášska akcia
21.
Prednáška o 2. pilieri
sociálneho poistenia
22.
Beseda – možnosti VŠ
a nadstavbového štúdia
Spolupráca so SCPPPaP
v Prievidzi - programy
pre vybraté triedy
Akcia „Červený nos“
Mgr. Hasáková,
PaedDr. Mihálik
Mgr. Hasáková,
PaedDr. Mihálik
december
4.ročník štud. odbory, 3.roč.
učebné odbory, III.Z, 1.roč.
nadstav. štúdia
Končiace ročníky
december
vybrané triedy
Ing. Tkáčová
december
všetky triedy
Beseda s príslušníkom
policajného zboru –
prevencia kriminality
mládeže
Riziká práce v zahraničí
- beseda
Spolupráca so SCPPPaP
v Prievidzi - programy
pre vybraté triedy
Dotazník o sexuálnom
správaní dospievajúcich
žiakov
Šikanovania
u stredoškolskej
mládeže-beseda
s prísl.mestskej polície
Ing. Hanusková
december
žiaci 1.ročníka
Ing. Hanusková
január
Mgr. Hasáková,
PaedDr. Mihálik
január
Ing. Tkáčová
február
žiaci I. a II. ročníka
Ing. Hanusková
február
žiaci 2. ročníka
30.
DOD v SOŠ
február
vybraní žiaci
31.
Beseda – negatívny
dopad alkoholu na
zdravie
Spolupráca so SCPPPaP
v Prievidzi - programy
pre vybraté triedy
Prednáška - daňový úrad
Prievidza
Valentínska kvapka krvi
Mgr. Hasáková,
PaedDr. Mihálik
Ing. Hanusková
február
žiaci 3. ročníka
Mgr. Hasáková,
PaedDr. Mihálik
február
vybrané triedy
Ing. Chlpeková
február
III.Z, IV.Z - PaED
Mgr.Gigacová,
Ing.Bajzíková
február
16.
17.
18.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
32.
33.
34.
Zodpovednosť
Ing. Tkáčová
Ing. Hanusková
Termín
konania
november
november
Triedy
všetky triedy
všetky triedy
Ing. Tkáčová
november
Vybrané triedy
Mgr. Hasáková,
PaedDr. Mihálik
november
Vybrané triedy
Ing. Tkáčová,
Ing. Hanusková
triedni učitelia
Mgr.Gigacová,
Ing. Bajzíková
Ing. Mikulíková
1. 12. 2011
všetky triedy
december
všetky triedy
december
22
žiaci 3.,4. ročníka
vybrané triedy
všetky triedy
P.č.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Akcie a podujatia
školy
Svetový deň vody
Prednáška o činnosti
UNICEF- adopcia na
diaľku
Beseda s pracovníkmi
colnej správy
Deň počatého dieťaťa
Zodpovednosť
Vyučujúci OBN,
ETV, triedni
učitelia
Ing. Tkáčová
vyučujúci OBN
Termín
konania
22.marec
Triedy
všetky triedy
marec
žiaci 3. ročníka
RNDr. Haragová
marec
III.Z - PaED
Ing. Tkáčová,
vyučujúci
ETV,OBN,NBV
Ing. Tkáčová
marec
všetky triedy
marec
vybrané triedy
Ing. Hanusková
marec
dievčatá 3. a 4. ročníka
Mgr. Hasáková,
PaedDr. Mihálik
február
vybrané triedy
Ing. Hanusková
marec
vybrané triedy
Vyučujúci
ETV,OBN,DEJ,
triedni učitelia,
Ing.Hanusková
Ing. Chlpeková
7.apríl
všetky triedy
apríl
II.Z - PaED
Mgr.Gigacová,
Ing.Bajzíková
Deň Zeme
Mgr.Gigacová,
Ing.Bajzíková
Spolupráca so SCPPPaP Mgr. Hasáková,
v Prievidzi - programy PaedDr. Mihálik
pre vybraté triedy
Beseda- deklarácia práv vyučujúci OBN
dieťaťa
Svetový deň zdravia
Ing. Tkáčová,
triedni učitelia
Týždeň Modrého
Mgr.Gigacová,
gombíka
Ing.Bajzíková
Svetový deň pohybu ku Ing. Tkáčová,
zdraviu
Ing.Hanusková
Spolupráca so SCPPPaP Mgr. Hasáková,
v Prievidzi - programy PaedDr. Mihálik
pre vybraté triedy
Svetový deň rodiny
triedni učitelia,
Vyučujúci
ETV,OBN,
NBV
Svetový deň bez tabaku Vyučujúci
ETV,OBN,
NBV,triedni
12.apríl
výber školy
22. apríl
všetky triedy
apríl
Vybrané triedy
apríl
1. a 2. ročník
Beseda- rovnoprávnosť
pohlaví
Prednáška – zneužívanie
mladistvých, obchod so
ženami
Spolupráca so SCPPPaP
v Prievidzi - programy
pre vybraté triedy
Účasť na podujatí
organizovanom
regionálnym kultúrnym
centrom
Svetový deň zdravia
Beseda s pracovníkmi
SOI Prievidza
Akcia NARCIS
23
7.apríl
všetci žiaci
máj
výber školy
10. máj
všetci žiaci
máj
Vybrané triedy
15.máj
všetci žiaci
31.5.
Všetci žiaci
P.č.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
Akcie a podujatia
školy
Zodpovednosť
Termín
konania
Triedy
učitelia,
Mgr.Gigacová,
jún
všetky triedy
Ing.Bajzíková
Spolupráca so SCPPPaP Mgr. Hasáková,
jún
Vybrané triedy
v Prievidzi - programy PaedDr. Mihálik
pre vybraté triedy
Dni polície
Ing. Hanusková
jún
Vybrané triedy
Úsmev ako dar - zbierka Mgr.Gigacová,
jún
výber školy
Ing.Bajzíková
Divadelné predstavenie Mgr.
podľa ponuky
výber školy
Kudláčková,
Mgr. Vrtáková
Divadelné predstavenie Ing. Jankov,Mgr. podľa ponuky výber školy
v anglickom alebo
Paprancová
nemeckom jazyku
Návšteva výchovného
Ing. Jankov, Mgr.
máj, jún
výber školy
koncertu v anglickom
Mráziková
alebo v nemeckom
jazyku
Deň zdravia
24
5.2 Hlavné úlohy školy v mimoškolskej oblasti
P.č.
1.
2.
Úloha
Zodpovednosť
Pokračovať v krúžkovej činnosti
PgZ
Návšteva popoludňajších a večerných PK human. predmetov
predstavení v divadle
Termín
priebežne
podľa
ponuky
Krúžková činnosť
V školskom roku 2013/2014 ponúkla škola žiakom 56 záujmových krúžkov s rôznou náplňou práce.
5.3 Hlavné úlohy školy v oblasti zlepšovania prostredia školy
P.č.
Úloha
Zodpovednosť
1.
priebežne udržiavať interiér a exteriér vedenie školy, hlavný majster,
školy vo vyhovujúcich podmienkach majstri OV
2.
zrealizovať interiérové úpravy
učební a vestibulu v objektoch
teoretického vyučovania
pokračovať v budovaní oddychovej
zóny
cvičnými prácami žiakov zlepšiť
prostredie v triedach, spoločných
priestoroch a vonkajšom areáli školy
vedenie školy, hlavný majster,
majstri OV
4.
motivovať žiakov k vypracovávaniu
projektov a návrhov interiérových
alebo exteriérových úprav
učitelia odborných predmetov
5.
usmerňovať žiakov k ochrane
všetci pedagogickí zamestnanci
školského inventáru, k šetreniu
energiami, k zvýšeniu povedomia
v oblasti separácie odpadov
a v oblasti budovania zelenej školy
viesť žiakov k sústavnému
všetci pedagogickí zamestnanci
udržiavaniu čistoty a hygieny
v priestoroch školy a školských dielní
3.
3.
6.
25
vedenie školy, hlavný majster,
majstri OV, koordinátori projektov
učitelia odborných predmetov
majstri OV
5.4 Hlavné úlohy školy v ekonomickej a materiálno-technickej oblasti
Požiadavka na materiálno - technické vybavenie školy sa bude realizovať na základe návrhov z
predmetových komisií podľa finančných možností školy. Doplnkovým zdrojom budú finančné
prostriedky z rodičovského združenia, o ich využití rozhodne Rada rodičov na základe schválenia
rozpočtu rodičmi, ďalej finančné prostriedky získané v rámci projektov školy a príspevkov zo
vzdelávacích poukazov. V školskom roku 2013/2014 sa predpokladá:
úprava učební a kabinetu, pavilón A, 4. poschodie
dobudovávanie oddychovej zóny pri objekte teoretické vyučovanie, pavilón C
úprava tried na teoretickom vyučovaní, pavilón A, B
odborná literatúra podľa požiadaviek PK,
doplnenie materiálno - technického vybavenia odborného výcviku podľa profesií
športové pomôcky do telocviční
úpravy vstupných priestorov pavilónov
5.5 Hlavné úlohy školy v oblasti styku s rodičmi a verejnosťou, prezentácia školy
Veľkú pozornosť budeme venovať udržiavaniu dobrého mena školy. Na to, aby sme sa dostali do
povedomia verejnosti, chceme neustále propagovať školu, rozvíjať spoluprácu s mestom,
základnými, strednými a vysokými školami v regióne v oblasti vzdelávania, kultúry a športu.
Prostriedkom pre zviditeľňovanie školy budú úspechy našich žiakov v rôznych súťažiach a iných
pozitívnych mimoškolských aktivitách, udržiavanie vysokého percenta v prijímaní na vysoké školy.
Budeme zhotovovať zo školských akcií podklady / fotografie, videá/, prostredníctvom ktorých
chceme propagovať život školy na jej webovej stránke, pri návšteve ZŠ a na Dni otvorených dverí
našej SOŠ. Zvýšenú pozornosť venovať učebným odborom, ktoré pripravujú absolventov na výkon
povolania v klasických stavebných remeslách a drevárskych odboroch. Komunikácia s rodičmi sa bude
uskutočňovať pravidelne na stretnutiach s triednymi učiteľmi, minimálne 2x ročne prostredníctvom
triednych zasadnutí a konzultácii, 1x ročne na stretnutí s vedením školy a zástupcami Rady rodičov na
plenárnom rodičovskom združení. Rodičia budú informovaní o smerovaní, aktivitách a výsledkoch
školy.
Individuálne môžu rodičia využívať konzultácie s výchovnými poradcami, predovšetkým pri
poradenstve, nadaných žiakoch alebo žiakov s výchovnými a vzdelávacími problémami. Všetci rodičia
môžu využívať projekt internetovej žiackej knižky, kde sú priebežne informovaní o študijných
výsledkoch z jednotlivých predmetov a webovú stránku školy, na ktorej sa aktualizujú všetky dôležité
informácie.
5.6 Hlavné úlohy školy v personálnej oblasti
Kvalita vzdelávania je na škole zabezpečená kvalifikovanými pracovnými silami s príslušnou
kvalifikáciou podľa príslušnej normy.
Vedenie školy sa usiluje vytvárať podmienky na neustále skvalitňovanie a modernizáciu
vyučovacieho procesu. V školskom roku 2013/2014 bude na škole pracovať 88 pedagogických
zamestnancov. V tom: 60 učiteľov a 28 majstrov odbornej výchovy. Štyria učitelia pracujú na znížený
úväzok, jedna učiteľka je na materskej dovolenke.
Práca na pedagogickom úseku je organizovaná prostredníctvom 12 predmetových komisií, dvoch
výchovných poradcov, koordinátorov protidrogovej prevencie, environmentálnej výchovy a rodinnej
výchovy.
Z celkového počtu 1213,5 vyučovaných hodín je 66,5 hodín vyučovaných neodborne. Odbornosť
vyučovacích hodín v SOŠ je 94,5 %.
26
V rámci ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov sa zameriame na:
vzdelávanie učiteľov v oblasti práce a využitia informačno - komunikačných technológii
podujatia organizované ku koncepcií maturitnej skúšky vo všetkých maturitných
predmetoch
podujatia organizované k zvyšovaniu profesijných kompetencií učiteľa - koordinátori
prevencie drogových závislostí, environmentálnej výchovy
pre učiteľov odborných predmetov a majstrov odborného výcviku účasť na prezentačných
dňoch firiem
pre majstrov odborného výcviku účasť na školeniach a seminároch zameraných na prácu s
novými materiálmi a novými technologickými postupmi
absolvovanie seminárov, prednášok organizovaných hlavne MC v Trenčíne, sporadicky v
Bratislave a Banskej Bystrici na základe odporúčania a plánov predsedov PK
6. Organizácia školského roka 2013/2014
Školský rok 2013/2014 sa začína 1. septembra 2013. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2013.
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2014. Školské vyučovanie
v druhom polroku začne 4. februára 2014 a končí 27. júna 2014.
Prázdniny:
- jesenné
- vianočné
- polročné
- jarné
- veľkonočné
- letné
30.október 2013 –1. november 2013
23. december 2013 – 7. január 2014
3. február 2014
17. február – 21. február 2014
17. apríl – 22. apríl 2014
30. jún –29. august 2014
začiatok vyučovania 4. 11. 2013
začiatok vyučovania 8. 1. 2013
začiatok vyučovania 4. 2. 2014
začiatok vyučovania 24. 2. 2014
začiatok vyučovania 23. 4. 2014
začiatok vyučovania 2. 9. 2014
6.1 Riadenie a organizácia školy
Vedenie školy:
Riaditeľ školy
zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie
zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie
hlavní majstri
výchovní poradcovia:
Mgr. Ján Mata
Ing. Elena Kubišová, RNDr. Lenhartová,
Ing. Jozef Hince
Ing. Jana Poliaková
Bc. Viliam Čičmanec, Bc. Maroš Pišťánek
Bc. Ľubomír Perniš, Oľga Oravcová
PaedDr. Ivan Mihálik
Mgr. Vieroslava Hasáková
Metodické orgány:
1.PK spoločenskovedných predmetov
Mgr. Alena Kučová
2.PK cudzích jazykov
Ing. Peter Jankov
27
3.PK informatiky a prírodovedných predmetov
RNDr. Janka Bazalová
4.PK telesnej a športovej výchovy
Mgr. Peter Šiposs
5.PK odborných predmetov ekonomických
Ing. Michaela Mikulová
6.PK odborných predmetov stavebných a
drevárskych
sekcia odb. pred. stavebných študijné odbory
sekcia odb. pred. stavebných učebné odbory
sekcia odborných predmetov drevárskych
Ing. Katarína Gálová
Ing. Silvia Dobrotková
Ing. Zdenka Kotríková
Ing. Jela Leštachová
Bc. Viliam Čičmanec
7.PK praktického vyučovania stavebných
a drevárskych odborov
Bc. Ľubomír Perniš
8.PK praktického vyučovania strojárskych
predmetov
9. PK praktického vyučovania elektrotechnických
predmetov
Oľga Oravcová
10.PK elektrotechnických predmetov
Ing. Mária Opálená
11.PK strojárskych predmetov
Ing. Eva Poljaková
12. PK dopravných odborov a odboru autoopravár
Bc. Maroš Pišťánek
Koordinátori:
koordinátor prevencie drogových závislostí
koordinátor rodinnej výchovy
koordinátor environmentálnej výchovy
koordinátor zdravej školy
Ing. Ľ. Hanusková
Mgr. V. Vrtáková, Ing. Tkáčová
Ing. Strapatý
Mgr. Daniela Gigacová, Ing. Bajzíková
Metodické orgány:
Metodickým orgánom na škole sú PK, ktoré zriaďuje riaditeľ školy ako svoj poradný orgán. Ciele a
úlohy ich činnosti, práva a povinnosti vedúcich a členov PK určuje Štatút predmetových komisií vydaný
riaditeľom SOŠ.
▪ Metodické orgány majú za úlohu ovplyvňovať riešenie pedagogických problémov na základe
poznatkov a skúseností svojich členov a to:
iniciatívnym predkladaním návrhov na riešenie pedagogických problémov,
prerokúvaním a posudzovaním návrhov vedenia školy, spracúvaním podmienok,
odporúčaní a stanovísk,
overovaním navrhovaných riešení v pedagogickej praxi,
hodnotením výchovno-vzdelávacích výsledkov učiteľov svojho metodického orgánu,
hodnotením výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov.
skvalitnením prezentácie školy
▪ Metodické orgány školy budú pracovať podľa plánov , v ktorých vymedzia ciele a metódy plnenia
úloh, ktoré sa budú v priebehu školského roka aktualizovať a dopĺňať. Budú nadväzovať na analýzu už
dosiahnutých výsledkov a vychádzať:
zo školského vzdelávacieho programu,
z plánu hlavných úloh školy, zámerov a príloh
z hodnotenia výsledkov činnosti metodického orgánu za predchádzajúci školský rok,
z pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR pre školský rok 2013/2014
28
aktuálnych podmienok školy, vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov.
▪ Metodické orgány budú:
podieľať sa na tvorbe osnov jednotlivých vyučovacích predmetov v zmysle štátneho
vzdelávacieho programu a podľa vzoru predloženého vedením školy,
podieľať sa na tvorbe metodických a didaktických materiálov,
zvyšovať kvalitu svojej práce aj tým, že:
na svojich zasadaniach budú venovať priestor metodickým otázkam,
budú vypracovávať metodické materiály,
sa budú angažovať pri zviditeľňovaní a prezentácii školy na verejnosti,
vypracujú tematické výchovno-vzdelávacie plány, ktoré upravia podľa vzoru
vypracovaného vedením školy,
budú v bezprostrednom kontakte, členovia budú komunikovať o najaktuálnejších
výchovných a vyučovacích problémoch,
▪ Členovia metodických orgánov sú zdrojom:
kvalifikovaných informácií,
najrýchlejšou odborno-metodicku pomocou,
priestorom na výmenu pedagogických skúseností, tvorivosti PgZ,
tímového riešenia pedagogických problémov,
jedným zo systémových článkov riadiacej štruktúry školy.
Pedagogickí zamestnanci:
Teoretické vyučovanie:
meno a priezvisko
aprobácia
RNDr. Janka Bazalová
Mgr. Gabriela Besedová
Ing. Erika Dobrotková
Ing. Silvia Dobrotková
Ing. Katarína Gažiová
Ing. Katarína Gálová
Mgr. Daniela Gigacová
Ing. Ľubica Hanusková
Ing. Zdenka Kotríková
Ing. Jana Krejčírová
PaedDr. Ivan Mihálik
Ing. Peter Jankov
Mgr. Roman Mik
Ing. Elena Mikulíková
Ing. Katarína Senčáková
Ing. Michal Strapatý
Ing. Milana Šmirinová
Ing. Ľubica Tkáčová
Mgr. Martin Urbanovský
Mgr. Irena Wagnerová
Mgr. Marek Sabol
Mgr. Elena Paprancová
Ing. Michaela Mikulová
Mgr. Ján Mata
Ing. Elena Kubišová
Ing. Jela Leštachová
RNDr. Oľga Lenhartová
Ing. Alena Bajzíková
RNDr. Belušková Dagmar
MAT, FYZ
ANJ, SJL, OBN
odborné predmety stavebné
odborné predmety stavebné
odborné predmety stavebné
odborné predmety stavebné
SJL, OBN
odborné predmety stavebné
odborné predmety stavebné
odborné predmety ekonomické
SJL, DEJ
ANJ, odborné predmety stavebné
INF, TCHV
EKO, ANJ
odborné predmety drevárske
odborné predmety stavebné
odborné predmety stavebné
odborné predmety stavebné
TEV
RUJ, NEJ, OBN
NAV
NEJ
odborné predmety ekonomické
TEV, ETV
odborné predmety stavebné
odborné predmety drevárske
MAT, FYZ
odborné predmety elektrotechnické
MAT-ANJ
29
Ing.Kvetoslava Čavojská
Ing.Martin Čiampor
Mgr.Lýdia Čmiková
Mgr.Karol Drozd
Mgr.Eva Škultétyová
Mgr.Mária Gábrišová
RNDr.Mária Haragová
Mgr.Vieroslava Hasáková
Ing.Jozef Hince
Ing.Margita Hrabovská
Ing.Eva Chlpeková
Ing.Irina Jančichová
Ing.Erika Knajbelová
Ing. Daniela Kočnerová
Mgr.Marta Kudláčková
Mgr.Alena Kučová
Ing.Emil Marko
Ing.Jozef Michal
Mgr. Bibiana Mráziková
Ing.Mária Opálená
Ing.Andrea Petrušková
Ing.Eva Poljaková
Mgr.Mária Radovičová
Ing,Pavel Sedlák
Ing.Ladislav Sellyei
Mgr.Alena Slobodníková
Ing Tatiana Slobodníková
Mgr,Peter Šíposs
Mgr.Helena Vrtáková
Mgr.Mária Žitňanová
Ing. Ľubomír Verníček
odborné predmety strojárske
odborné predmety strojárske
ANJ
TEV
NEJ
RUJ-TEV
FYZ-CH
DEJ-ETV-OBN
odborné predmety strojárske
odborné predmety strojárske
odborné predmety ekonomické
odborné predmety strojárske
odborné predmety strojárske
odborné predmety elektrotechnické
SJL-RUJ
SJL-ETV-OBN
odborné predmety elektrotechnické
odborné predmety strojárske
ANJ
odborné predmety elektrotechnické
odborné predmety strojárske
odborné predmety strojárske
MAT
odborné predmety elektrotechnické
odborné predmety strojárske
FYZ-CH
ANJ
TEV
SJL-ETI-OBN
RUJ-TEV
odborné predmety strojárske
Praktické vyučovanie:
Jozef Buday
Bc. Peter Hromada
Ing. Jozef Dámer
Peter Foltán
Bc. Ján Gigac
Bc. Ivan Muráň
Bc. Viliam Čičmanec
Bc. Marián Nechala
Marián Mečiar
Oľga Oravcová
Karol Hanzel
Bc. Ľubomír Perniš
Bc. Ján Jamriška
Bc. Maroš Pišťánek
Bc. Dušan Píža
Jozef Juríček
Ing. Jana Poliaková
Stanislav Kapri
Bc. Ivan Pročka
Bc. Marek Schnierer
Bc. Michal Šimo
Bc. Viliam Kleman
majster odborného výcviku
majster odborného výcviku
majster odborného výcviku
majster odborného výcviku
majster odborného výcviku
majster odborného výcviku
majster odborného výcviku
majster odborného výcviku
majster odborného výcviku
majster odborného výcviku
majster odborného výcviku
majster odborného výcviku
majster odborného výcviku
majster odborného výcviku
majster odborného výcviku
majster odborného výcviku
zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie
majster odborného výcviku
majster odborného výcviku
majster odborného výcviku
majster odborného výcviku
majster odborného výcviku
30
Bc. Ľubomír Krčmár
Mgr. Zdenko Letavay
Pavol Majzlan
Štefan Matejovič
Ján Minich
majster odborného výcviku
majster odborného výcviku
majster odborného výcviku
majster odborného výcviku
majster odborného výcviku
Poradné orgány školy:
Rada školy - stretáva sa podľa plánu zasadnutí Rady školy pri SOŠ, T. Vansovej 32, Prievidza
Pedagogická rada - je tvorená všetkými pedagogickými zamestnancami, zasadá raz
mesačne
Predmetové komisie - spolupracujú s vedením školy pri zabezpečovaní vyučovania jednotlivých
predmetov, zabezpečujú plnenie učebných osnov, sledujú kvalitatívnu úroveň vyučovacieho procesu,
podieľajú sa na hodnotení výsledkov práce svojich členov, zasadajú podľa plánu zasadnutí PK,
predsedovia PK sa s vedením školy stretávajú podľa potreby, ale minimálne raz mesačne
Gremiálna rada - je tvorená vedúcimi pracovníkmi jednotlivých úsekov. Schádza sa minimálne raz
mesačne
Študentský parlament - je tvorený zástupcami všetkých tried školy, stretáva sa raz štvrťročne. Jedenkrát
za mesiac sa uskutočňuje stretnutie školského parlamentu s vedením školy, kde školský parlament
predkladá návrhy žiakov, ktoré sa týkajú skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu a celkovej
klímy v škole.
Úlohy zamestnancov:
Metodik SOČ
školská kronika
projekt Zdravá škola
STN
študentský parlament
web stránka školy
geodetické pomôcky
Ing. D. Kočnerová, Ing. Šmirinová
Ing. Katarína Senčáková, Mgr.Vieroslava Hasáková
Mgr. Daniela Gigacová, Ing. Bajzíková
Ing. Michaela Mikulová
Mgr. Irena Wagnerová
Ing. Silvia Dobrotková
Ing. Erika Dobrotková, Ing. Janka Krejčírová,
Ing. Ľubica Tkáčová, Ing. Jozef Michal
Ing. Katarína Gažiová
Ing. Peter Jankov, Ing. Opálená
Oľga Oravcová
Ing. Michal Strapatý
Odborné pomôcky stavebné
poistenie žiakov
Ing. Katarína Gálová
Ing. Ľubica Tkáčová, Mgr. Irena Wagnerová
Školská knižnica
Knižnica učiteľov
Knižnica technickej literatúry a študovňa
učebnice
Pridelená starostlivosť o objekty školy:
Rozdelenie starostlivosti o kabinety, účelové miestnosti medzi pedagogických zamestnancov
sú uvedené v Plánoch práce jednotlivých PK.
31
32
Download

PLÁN PRÁCE ŠKOLY - Stredná odborná škola Prievidza