Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál
Okres: Lučenec
Obec: ÁBELOVÁ
Katastrálne územie: Ábelová
Dátum vyhotovenia 30.12.2014
Čas vyhotovenia:
15:26:35
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 453
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
2308
2309/ 2
2318/ 3
2318/ 13
Výmera v m2
16701
176470
64306
13888
Druh pozemku
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
38
38
38
38
2
2
2
2
Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
38 - Pozemok s lesným porastom, dočasne bez lesného porastu za účelom obnovy lesa alebo po vykonaní náhodnej
ťažby
Umiestnenie pozemku:
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1 Stehlík Ján r. Stehlík, Okružná 30, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
08.10.1949
Titul nadobudnutia
90 / 5760
OSVEDČENIE Č.Nz410/94-Ma z 21.9.1994-11/94
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2 Stehlík Ján r. Stehlík, Ing., Vimperská 685/11, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
28.05.1956
Titul nadobudnutia
OSVEDCENIE C.Nz 409/94-Ma z 21.9.1994
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
3 Zdechovan Maroš r. Zdechovan, 962 04, Kriváň, č. 367, SR
Dátum narodenia :
19.06.1978
Titul nadobudnutia
60 / 5760
Osvedčenie o dedičstve č. D 999/96 z 29.1.1998, Z 1214/11, v.z. 24/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
4 Puškárová Anna r. Bombalová, 962 34, Turová, č. 135, SR
Dátum narodenia :
07.06.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
60 / 5760
OSVEDCENIE C NZ 408/94-MA Z 21.9.1994-11/94
OSVEDCENIE C.D 1706/96 Z 25.6.1998-14/99
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
5 Bombala Ján r. Bombala, Dubová 3336/4, Zvolen -Môťová, PSČ 960 01,
SR
Dátum narodenia :
04.06.1961
Titul nadobudnutia
60 / 5760
Osvedčenie o dedičstve č.25D/220/2009 z 5.3.2010-Z 993/10-73/10.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
7 Fašangová Margita r. Nosáľová, Fučíkova 2, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
17.06.1930
Informatívny výpis
60 / 5760
Osvedčenie o dedičstve č.28D 98/2010 z 9.9.2010-Z 4025/10-139/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
6 Gonda Jozef r. Gonda, K.Šmidkeho 1445/2, Zvolen, PSČ 960 01, SR
Dátum narodenia :
03.09.1954
Titul nadobudnutia
450 / 5760
1/4
60 / 5760
Aktualizácia katastrálneho portálu:
29.12.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
17.06.1930
OSVEDCENIE C NZ 408/94-MA Z 21.9.1994-11/94
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
8 Černecká Katarína r. Nosáľová, Za priechody 17, Detva, PSČ 962 12,
SR
Dátum narodenia :
19.08.1926
Titul nadobudnutia
OSVEDCENIE C NZ 408/94-MA Z 21.9.1994-11/94
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
9 Stehlíková Emília r. Holeková, Štúrova 813/24, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
30.05.1956
Titul nadobudnutia
45 / 5760
OSVEDCENIE C NZ 407/94-MA Z 21.9.1994-11/94
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
11 Kminiaková Anna r. Stehlíková, Piešť II 74, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
01.09.1946
Titul nadobudnutia
630 / 5760
Osvedčenie o dedičstve č.27D/23/2010 z.7.4.2010-Z 1464/10-88/10
Opravné uznesenie o dedičstve č.27D/23/2010-87 z 3.3.2012-Z 1155/12-50/12.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
13 Cerovská Anna r. Stehlíková, Vimperská 616, Detva, SR
Dátum narodenia :
16.06.1950
Titul nadobudnutia
90 / 5760
Osvedčenie č.Nz 5609/2008,NCRIs 5558/2008 z 11.2.2008-Z 569/08-v.z.45/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
14 Stehlík Štefan, Vimperská 617, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
26.10.1929
Titul nadobudnutia
270 / 5760
OSVEDCENIE C.Nz 405/94-Ma Z 21.9.1994
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
15 Mrtvíková Magdaléna r. Stehlíková, Piešť II 1199, Detva, PSČ 962 12,
SR
Dátum narodenia :
23.06.1939
Titul nadobudnutia
360 / 5760
Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní č.N 25/2010 Nz 2727/2010 z 28.1.2010-Z 503/10-66/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
19 Kulichová Elena r. Kulichová, Piešť II 90, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
18.06.1934
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
180 / 5760
Osvedčenie o dedičstve č. 25D/170/2010 z 2.6.2011, z 3208/11 - v.z. 69/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
18 Kulich Miroslav r. Kulich, Piešť II. 219, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
16.02.1981
Titul nadobudnutia
360 / 5760
Darovacia zmluva č.V 1408/12 z 12.07.2012 - 79/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
17 Sekereš Jozef r. Sekereš, Nám. mieru 1395/29, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
15.01.1954
Titul nadobudnutia
360 / 5760
OSVEDCENIE C.Nz 404/94-Ma Z 21.9.1994
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
16 Stehlík Ján r. Stehlík, Ing., Vimperská 685/11, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
28.05.1956
Titul nadobudnutia
45 / 5760
OSVEDCENIE C.Nz406 /94-Ma Z 21.9.1994
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
12 Stehlík Jozef r. Stehlík, Piešť II. 88, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
20.11.1979
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
45 / 5760
Osvedčenie č.N 503/2013, Nz 37555/2013 z 23.10.2013-Z 5397/13-4/14.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
10 Stehlík Ján, Piešť II 82, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
21.09.1962
Titul nadobudnutia
60 / 5760
180 / 5760
Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní č.N 92/2009,Nz 10246/2009,NCRIs 10349/2009 z
2/4
Aktualizácia katastrálneho portálu:
29.12.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
18.06.1934
31.1.2009-Z 5841/13-7/14
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
20 Rovňaníková Emília r. Budáčová, Školská 1570/13, Hriňová, PSČ 962
05, SR
Dátum narodenia :
31.08.1945
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve č.14D/110/2013 z 13.3.2014, Z 1458/14- 161/14
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
21 Dančová Anna r. Kulichová, Piešť II 170, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
28.07.1932
Titul nadobudnutia
90 / 5760
OSVEDCENIE C.Nz 398/94-Ma Z 21.9.1994
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
23 Mikuš Marian r. Mikuš, Ing., Strojárska 1664/11, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
19.05.1970
Titul nadobudnutia
45 / 5760
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 16D 1689/2004 Z 20.4.2005-25/05
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
26 Václavíková Jana r. Golianová, Strážska cesta 33/1139, Zvolen, PSČ
960 01, SR
Dátum narodenia :
08.05.1962
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
60 / 5760
OSVEDCENIE C.Nz 397/94-Ma Z 21.9.1994
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
28 Stehlík Jaroslav, Jesenského 430/22, Zvolen, PSČ 960 01, SR
Dátum narodenia :
10.07.1970
Titul nadobudnutia
60 / 5760
OSVEDCENIE C.NZ 397/94-MA Z 21.9.1994-11/94
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
29 Stehlík Vladimír, Študentská 15, Zvolen, PSČ 960 01, SR
Dátum narodenia :
02.08.1969
Titul nadobudnutia
60 / 5760
OSVEDCENIE C.NZ 397/94-MA Z 21.9.1994-11/94
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
30 Kýpeťová Marta r. Ivanová, Štúrova 43, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
27.08.1966
Titul nadobudnutia
90 / 5760
OSVEDCENIE C.Nz 382/94-Ma Z 21.9.1994
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
31 Ivanová Mária r. Ivanová, Strečnianska 3087/4, Bratislava, PSČ 851 05,
SR
Dátum narodenia :
23.11.1984
Informatívny výpis
45 / 5760
OSVEDCENIE C.NZ 398/94-MA Z 21.9.1994-11/94
OSVEDČENIE Č.D 1215/95 Z 18.9.1997-35/97
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
27 Stehlík Štefan, Višňovského 25, Zvolen, PSČ 960 01, SR
Dátum narodenia :
17.09.1964
Titul nadobudnutia
90 / 5760
OSVEDCENIE C.NZ 398/94-MA Z 21.9.1994-11/94
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
25 Sekereš Ján r. Sekereš, Piešť II 110, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
03.07.1961
Titul nadobudnutia
90 / 5760
DAROVACIA ZMLUVA Č.V 2404/05 Z 3.11.2005-39/05
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
24 Hurčíková Emília r. Lapinová, Dolinky 15, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
27.10.1937
Titul nadobudnutia
90 / 5760
OSVEDCENIE C.NZ 399/94-MA Z 21.9.1994-11/94
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
22 Ďurica Jozef, Piesť II 69, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
16.09.1923
Titul nadobudnutia
90 / 5760
3/4
90 / 5760
Aktualizácia katastrálneho portálu:
29.12.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
23.11.1984
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 16D 608/2005 Z 13.7.2005-38/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
32 Leštáková Anna r. Purdeková, Slnečná 27, Očová, PSČ 962 23, SR
Dátum narodenia :
30.06.1956
Titul nadobudnutia
OSVEDCENIE C.Nz 380/94-Ma Z 21.9.1994
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
33 Stehlíková Emília r. Stehlíková, Piešť II 78, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
12.03.1932
Titul nadobudnutia
180 / 5760
OSVEDCENIE C.Nz 377/94-Ma Z 21.9.1994
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
35 Gonda Peter, Piešť II 222, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
01.01.1947
Titul nadobudnutia
90 / 5760
OSVEDCENIE C.Nz 377/94-Ma Z 21.9.1994
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
37 Chlebničan Ján, Piešť II 87, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
17.08.1943
Titul nadobudnutia
360 / 5760
OSVEDCENIE C.Nz 375/94-Ma Z 21.9.1994
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
38 Stehlíková Elena r. Stehlíková, Hurbanova 978/15, Zvolen, PSČ 960 01,
SR
Dátum narodenia :
17.02.1958
Titul nadobudnutia
180 / 5760
Osvedčenie o dedičstve č. 25D/170/2010 z 2.6.2011, z 3208/11 - v.z. 69/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
41 Stehlík Jozef r. Stehlík, Piešť II 213, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
09.06.1954
Titul nadobudnutia
90 / 5760
Osvedčenie č.Nz 5609/2008,NCRIs 5558/2008 z 11.2.2008-Z 569/08-v.z.45/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
40 Sekerešová Emília r. Sekerešová, Piešť II 102, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
21.11.1957
Titul nadobudnutia
90 / 5760
Osvedčenie č.Nz 5609/2008,NCRIs 5558/2008 z 11.2.2008-Z 569/08-v.z.45/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
39 Danihelová Magdaléna r. Stehlíková, Zelený Háj 1932/51, Hurbanovo,
SR
Dátum narodenia :
02.09.1941
Titul nadobudnutia
180 / 5760
OSVEDCENIE C.Nz 379/94-Ma Z 21.9.1994
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
34 Stehlík Ján, Hurbanova 15, Zvolen, PSČ 960 01, SR
Dátum narodenia :
06.09.1953
Titul nadobudnutia
180 / 5760
45 / 5760
Osvedčenie č.Nz 406 /94-Ma z 21.9.1994, Opravné uznesenie o dedičstve č.27D/23/2010-87
z 3.3.2012-Z 1155/12-11/94,50/12.
ČASŤ C: ŤARCHY
Bez zápisu.
Iné údaje:
PZKN. VL. C.724
Poznámka:
Bez zápisu.
Informatívny výpis
4/4
Aktualizácia katastrálneho portálu:
29.12.2014
Download

LV453 kliknutím sem