Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
K007486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Farkaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wolkerova 2, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1. 1. 1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Todeková
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/35/2013 S609
Spisová značka súdneho spisu:
2K/35/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie
Oprava oznámenia o zámere zostaviť rozvrh
Správkyňa konkurznej podstaty úpadcu: Jozef Farkaš, nar. 1. 1. 1958, bytom 974 01 Banská Bystrica, Wolkerova 2, oznamuje v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 ZKR, že bol zostavený zoznam pohľadávok proti podstate v konkurznom konaní č. 2K/35/2013 voči úpadcovi Jozef Farkaš, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z čiastkového výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty. Súčasne správkyňa oznamuje zámer zostaviť čiastkový rozvrh všeobecnej podstaty. Zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietať u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas, musí byť odôvodnená, podaná na prepísanom tlačive, inak sa na ňu neprihliada.
JUDr. Marta Todeková, správkyňa konkurznej podstaty
K007487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Dlubačová - DLUKOR
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suchoňova 3527, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 385 362
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K 86/2014 S907
Spisová značka súdneho spisu:
2K 86/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie
V zmysle §32 ods. 7 ZKR oznamujem, že kauciu 350,- EUR na popretie pohľadávky môžu veritelia zložiť na č.ú. 1054037014 / 1111 v UniCredit Bank a.s. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, uplatnenej samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Popretie pohľadávky veriteľov je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na uvedený bankový účet bola pripísaná s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. K007488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Sabadošová - SAFED "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Jankolu 5321/7, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 951 832
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/27/2011 S580
Spisová značka súdneho spisu:
3K/27/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Predmet
Súpisová hodnota
Typ zložky
Deň zápisu
príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou - zrážka zo mzdy úpadcu u zamestnávateľa Nestresuj, s.r.o., Topoľčany za mesiac február 2015
92,69 €
Iná majetková 18.3.2015
hodnota
Žilina 01. 04. 2015
JUDr. Gabriela Bírošová, správca
K007489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ERBE STAVEBNINY s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Močarianska 1A/5853, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 706 027
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Prividi, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 04001 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K 22/2012 S1204
Spisová značka súdneho spisu:
31K 22/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie
Návrh čiastkového rozvrhu z oddelenej podstaty dlžníka ERBE STAVEBNINY, s.r.o. v konkurze.
V súlade s ustanovením § 96 ods. 2 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii zverejňujem schválený návrh čiastkového rozvrhu z oddelenej podstaty dlžníka ERBE STAVEBNINY s.r.o. v konkurze.
V priebehu konkurzného konania bol speňažený majetok, a to:
1. POZEMOK
parcela registra „C“, zapísaná na LV č. 543, vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Čerhov, obec: ČERHOV, okres: Trebišov
parc. č.: 3
druh: záhrady
výmera: 1360 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
2. POZEMOK
parcela registra „C“, zapísaná na LV č. 543, vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Čerhov, obec: ČERHOV, okres: Trebišov
druh: zastavané plochy a nádvoria
parc. č.: 4/1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
2
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
výmera: 295 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
3. POZEMOK
parcela registra „C“, zapísaná na LV č. 543, vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Čerhov, obec: ČERHOV, okres: Trebišov
druh: zastavané plochy a nádvoria
parc. č.: 4/2
výmera: 1 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
4. POZEMOK
parcela registra „C“, zapísaná na LV č. 543, vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Čerhov, obec: ČERHOV, okres: Trebišov
druh: zastavané plochy a nádvoria
parc. č.: 4/3
výmera: 319 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
5. POZEMOK
parcela registra „C“, zapísaná na LV č. 543, vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Čerhov, obec: ČERHOV, okres: Trebišov
druh: záhrady
parc. č.: 5/1
výmera: 176 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
6. POZEMOK
parcela registra „C“, zapísaná na LV č. 543, vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Čerhov, obec: ČERHOV, okres: Trebišov
druh: záhrady
parc. č.: 5/2
výmera: 19 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
7. POZEMOK
parcela registra „C“, zapísaná na LV č. 543, vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom pre Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
3
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
parcela registra „C“, zapísaná na LV č. 543, vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Čerhov, obec: ČERHOV, okres: Trebišov
druh: záhrady
parc. č.: 5/3
výmera: 19 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
8. STAVBA
nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 543, vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Čerhov, obec: ČERHOV, okres: Trebišov, postavená na parcele registra „C“, parc. č.: 4/3 o výmere 319 m2 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na LV č. 543, vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Čerhov, obec: ČERHOV, okres: Trebišov
popis stavby: prevádzková budova
súp. č.: 128
spoluvlastnícky podiel: 1/1
9. POZEMOK
parcela registra „C“, zapísaná na LV č. 619, vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Čerhov, obec: ČERHOV, okres: Trebišov
druh: zastavané plochy a nádvoria
parc. č.: 518/6
výmera: 8203 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
10. POZEMOK
parcela registra „C“, zapísaná na LV č. 619, vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Čerhov, obec: ČERHOV, okres: Trebišov
druh: zastavané plochy a nádvoria
parc. č.: 530
výmera: 859 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
11. POZEMOK
parcela registra „C“, zapísaná na LV č. 619, vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Čerhov, obec: ČERHOV, okres: Trebišov
druh: zastavané plochy a nádvoria
parc. č.: 534
výmera: 141 m2
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
4
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
spoluvlastnícky podiel: 1/1
12. STAVBA
nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 619, vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Čerhov, obec: ČERHOV, okres: Trebišov, postavená na parcele registra „C“, parc. č.: 530 o výmere 859 m2 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na LV č. 619, vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Čerhov, obec: ČERHOV, okres: Trebišov
popis stavby: kravín
súp. č.: 259
spoluvlastnícky podiel: 1/1
13. STAVBA
nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 619, vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Čerhov, obec: ČERHOV, okres: Trebišov, postavená na parcele registra „C“, parc. č.: 534 o výmere 141 m2 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na LV č. 619, vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Čerhov, obec: ČERHOV, okres: Trebišov
popis stavby: prístavba – predajňa staveb. materiálu
súp. č.: 262
spoluvlastnícky podiel: 1/1
14. POZEMOK
parcela registra „C“, zapísaná na LV č. 9858, vedenom Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Michalovce, obec: MICHALOVCE, okres: Michalovce
druh: zastavané plochy a nádvoria
parc. č.: 5009/ 29
výmera: 1300 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
15. POZEMOK
parcela registra „C“, zapísaná na LV č. 9021, vedenom Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Michalovce, obec: MICHALOVCE, okres: Michalovce
druh: zastavané plochy a nádvoria
parc. č.: 5254/7
výmera: 2258 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
16. POZEMOK
parcela registra „C“, zapísaná na LV č. 9021, vedenom Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Michalovce, obec: MICHALOVCE, okres: Michalovce
druh: zastavané plochy a nádvoria
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
5
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
parc. č.: 5254/9
výmera: 395 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
17. POZEMOK
parcela registra „C“, zapísaná na LV č. 9021, vedenom Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Michalovce, obec: MICHALOVCE, okres: Michalovce
druh: zastavané plochy a nádvoria
parc. č.: 5254/10
výmera: 21 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
18. POZEMOK
parcela registra „C“, zapísaná na LV č. 9021, vedenom Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Michalovce, obec: MICHALOVCE, okres: Michalovce
druh: zastavané plochy a nádvoria
parc. č.: 5254/11
výmera: 436 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
19. POZEMOK
parcela registra „C“, zapísaná na LV č. 9021, vedenom Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Michalovce, obec: MICHALOVCE, okres: Michalovce
druh: zastavané plochy a nádvoria
parc. č.: 5254/12
výmera: 156 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
20. POZEMOK
parcela registra „C“, zapísaná na LV č. 9021, vedenom Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Michalovce, obec: MICHALOVCE, okres: Michalovce
druh: zastavané plochy a nádvoria
parc. č.: 5254/16
výmera: 1100 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
21. POZEMOK
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
6
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
parcela registra „C“, zapísaná na LV č. 9021, vedenom Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Michalovce, obec: MICHALOVCE, okres: Michalovce
druh: zastavané plochy a nádvoria
parc. č.: 5254/24
výmera: 939 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
22. STAVBA
nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 9021, vedenom Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Michalovce, obec: MICHALOVCE, okres: Michalovce, postavená na parcele registra „C“, parc. č.: 5254/9 o výmere 395 m2 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na LV č. 9021, vedenom Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Michalovce, obec: MICHALOVCE, okres: Michalovce
popis stavby: prezentačné a kancelárske priestory
súp. č.: 5853
spoluvlastnícky podiel: 1/1
23. STAVBA
nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 9021, vedenom Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Michalovce, obec: MICHALOVCE, okres: Michalovce, postavená na parcele registra „C“, parc. č.: 5254/10 o výmere 21m2 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na LV č. 9021, vedenom Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Michalovce, obec: MICHALOVCE, okres: Michalovce
popis stavby: sklad
súp. č.: 6216
spoluvlastnícky podiel: 1/1
24. STAVBA
nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 9021, vedenom Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Michalovce, obec: MICHALOVCE, okres: Michalovce, postavená na parcele registra „C“, parc. č.: 5254/11 o výmere 436 m2 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na LV č. 9021, vedenom Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Michalovce, obec: MICHALOVCE, okres: Michalovce
popis stavby: hala-sklad
súp. č.: 6217
spoluvlastnícky podiel: 1/1
25. STAVBA
nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 9021, vedenom Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Michalovce, obec: MICHALOVCE, okres: Michalovce, postavená na parcele registra „C“, parc. č.: 5254/12 o výmere 156 m2 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na LV č. 9021, vedenom Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Michalovce, obec: MICHALOVCE, okres: Michalovce
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
7
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
popis stavby: sklad
súp. č.: 6218
spoluvlastnícky podiel: 1/1
26. STAVBA
nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 9021, vedenom Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Michalovce, obec: MICHALOVCE, okres: Michalovce, postavená na parcele registra „C“, parc. č.: 5254/24 o výmere 939 m2 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na LV č. 9021, vedenom Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Michalovce, obec: MICHALOVCE, okres: Michalovce
popis stavby: predajná hala č. 1. predajná hala č. 2
súp. č.: 6219
spoluvlastnícky podiel: 1/1
27. POZEMOK
parcela registra „C“, zapísaná na LV č. 13715, vedenom Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Južné mesto, obec: KOŠICE - JUH, okres: Košice IV
druh: zastavané plochy a nádvoria
parc. č.: 2459/78
výmera: 4843 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
28. POZEMOK
parcela registra „C“, zapísaná na LV č. 13715, vedenom Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Južné mesto, obec: KOŠICE - JUH, okres: Košice IV
druh: zastavané plochy a nádvoria
parc. č.: 2459/125
výmera: 1415 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
29. STAVBA
nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 13715, vedenom Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Južné mesto, obec: KOŠICE - JUH, okres: Košice IV, postavená na parcele registra „C“, parc. č.: 2459/125 o výmere 1415 m2 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na LV č. 13715, vedenom Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom pre katastrálne územie: Južné mesto, obec: KOŠICE - JUH, okres: Košice IV
popis stavby: dielňa
súp. č.: 1591
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
8
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
ako časť podniku, a to všetko za kúpnu cenu 500.000,-EUR.
Speňaženie majetku tvorí oddelenú podstatu. Čiastkový rozvrh výťažku je pripravený tak, aby v súlade s ustanovením § 98 ods. 2 ZKR neohrozil uspokojenie budúcich pohľadávok proti podstate ani nasledujúce rozvrhy výťažkov takto:
Všetky pozemky a stavby podľa znaleckého posudku majú vyčíslenú všeobecnú hodnotu vo výške 1.650.600,-EUR.
Vyčíslenie nákladov a pohľadávok proti podstate podľa § 87 ods. 1, 2 ZKR a podľa § 87 ods. 2 písm. a) ZKR – náklady speňaženia všeobecnej podstaty a rozvrhu a odmena správcu: Trovy právneho zastúpenia 3.000,00 EUR
Predpokladaná odmena správcu 30.728,80 EUR
Podľa § 87 ods. 2 písm. c)
Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu
spojených s vedením konkurzného konania:
Spotreba kancelárskych potrieb, poštovné,
telefón, bankové poplatky, spotreba PHM,
opravy a udržiavanie, poistné 10.000,00 EUR
Podľa § 87 ods. 2 písm. g), h)
Mzdy zamestnancov a ďalšie nároky z pracovných
zmlúv alebo z dohôd o práci vykonávanej mimo
pracovného pomeru, ktoré vznikli po vyhlásení
konkurzu a za kalendárny mesiac, v ktorom bol
konkurz vyhlásený v sume určenej správcom
alebo vyplývajú z dohody medzi zamestnancom a správcom, ktorému správca prideľuje prácu v súvislosti so správou konkurznej podstaty 15.881,00 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
9
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Podľa § 87 ods. 2 písm. k)
Pohľadávky na daniach, poplatkoch, clách, poistnom
na zdravotné poistenie, poistnom na sociálne poistenie,
príspevok na starobné a dôchodkové poistenie atď. 21.616,30 EUR
Podľa § 87 ods. 2 písm. )
Ostatné pohľadávky proti podstate, t.j.
archivácia písomností 79.808,00 EUR
Spolu náklady speňaženia správcu podstaty: 161.034,10 EUR
Celková hodnota získaných finančných prostriedkov je 642.452,00 EUR
Odpočítané náklady speňaženia podstaty -161.034,10 EUR
Zostatok na rozdelenie veriteľom 481.417,90 EUR
Rozdelenie výťažku pre oddelených veriteľov:
Podiel finančných prostriedkov získaných speňažením nehnuteľností vo výške 474.102,00 Eur a hodnoty nehnuteľností podľa znaleckého posudku vo výške 1.650.600,-Eur vyjadruje percento vo výške 29,166% ( 474.102/16506 ).
LV Hodnota podľa ZP Percento 29,166% Záložné právo LV č. 13715 604.000,-EUR 176.164,08 EUR SLSP 57,74%, ČSOB 42,26%
LV č. 9858 25.100,-EUR 7.320,77 EUR DÚ LV č. 9021 702.000,-EUR 204.746,93 EUR SLSP 51,77%, ČSOB 48,23%
LV č. 619 252.000,-EUR 73.498,90 EUR SLSP 57,74%, ČSOB 42,26%
LV č. 543 67.500,-EUR 19.687,22 EUR DÚ
Spolu: 1.650.600,-EUR 481.417,90 EUR Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
10
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Na LV č. 543 je ako prvé v poradí záložné právo v prospech SOAS. Keďže tento veriteľ je spriaznenou osobou voči dlžníkovi ERBE Stavebniny, s.r.o. nárok na záložné právo pripadá druhému veriteľovi v poradí a tým je DÚ.
Pre SLSP 250.152,89 EUR
Pre ČSOB 204.257,02 EUR Pre DÚ 27.007,99 EUR
Spolu : 481.417,90 EUR
Košice, dňa 1. 4. 2015
Ing. Dagmar Prividi PhD.
správca podstaty
K007490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Dušan Dorčák, PhD.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tichá 108/2, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 1 K 74/2011- S1241
Spisová značka súdneho spisu:
1 K 74/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Iná majetková hodnota: zrážky zo mzdy dlžníka u zamestnávateľa SUDOP TRADE, s.r.o. vo výške 2.217,64 Eur
V Hnúšti, dňa 01.04.2014
K007491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Dušan Dorčák, PhD.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tichá 108/2, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 1 K 74/2011- S1241
Spisová značka súdneho spisu:
1 K 74/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Iná majetková hodnota: zrážky zo mzdy dlžníka u zamestnávateľa Technická Univerzita Košice vo výške 11.915,24 Eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
11
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
V Hnúšti, 01.04.2014
JUDr. Mário Keleti
správca
K007492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Dušan Dorčák, PhD.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tichá 108/2, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 1 K 74/2011- S1241
Spisová značka súdneho spisu:
1 K 74/2011
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty V súlade s ustanovením § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, správca zverejňuje Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov:
Celková suma výťažku všeobecnej podstaty: 16.237,29 eur
Pohľadávky proti podstate : 1.640,88 eur
Odmena správcu konkurznej podstaty: 742,29 eur
Výsledná suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 13.854,12 eur
Pomerné rozdelenie výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečených veriteľov vo výške 13.854,12 eur zo speňaženia všeobecnej podstaty úpadcu podľa konečného rozvrhu:
1. JUDr. Ján Dorkin, Námestie Baníkov 17/33, 048 01 Rožňava, IČO:37951670
veriteľ pohľadávok v konečnom zozname číslo 1. zistená vo výške 360,00 € sa uspokojuje vo výške 0,28 eur,
2. Ing. Mikuláš Sill, Slnečná 27, 044 20 Malá Ida, veriteľ pohľadávky v konečnom zozname číslo 2 zistená vo výške 9.885.346,08 eur sa uspokojuje vo výške 7.765,07 eur,
3. STRATEGY CAPITAL GROUP Inc., Suite 15, 1st Floor Oliaji Trade Center, Francis Rachel Street, P.O.Box 1004, Victoria, Mahe, Seychelles, pôvodný veriteľ STRATEGY CAPITAL, INC, 7127 196 TH ST SW STE 201, Lynnwood, Washington 98036 USA, veriteľ pohľadávky v konečnom zozname číslo 3 zistená vo výške 7.751.276,45 € sa uspokojuje vo výške 6.088,77 €
Poučenie správcu:
V zmysle ustanovenia § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nezabezpečení veritelia môžu nahliadnuť do návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
12
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
veriteľov úpadcu v kancelárii správcu na adrese Hlavná 36, 98101 Hnúšťa. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenie môžu nezabezpečení veritelia požiadať JUDr. Jána Dorkina, ako zástupcu veriteľov, aby proti nemu uplatnil odôvodnené námietky.
V Hnúšti, dňa 01.04.2015
JUDr. Mário Keleti
Správca
K007493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Libor Slovák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehotského 2, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Benko, LLM
Sídlo správcu:
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2015 S1478
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Marek Benko, LLM, správca konkurznej podstaty úpadcu – Libor Slovák, nar. 11.01.1952, bytom Lehotského 2, 811 05 Bratislava zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 18.05.2015 o 14:00 hod., ktorá sa uskutoční vo veľkej zasadacej miestnosti advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. na Šoltésovej ulici č. 14 v Bratislave.
Program schôdze :
1. Prezentácia veriteľov a otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Rôzne, záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veriteľ je povinný pri prezentácii predložiť doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z Obchodného registra, resp. z iného príslušného registra alebo evidencie, všetko nie staršie ako tri mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom, resp. poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti, resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra alebo inej príslušnej evidencie.
JUDr. Marek Benko, LLM, správca
K007494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Briestenský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pšurnovická 1283/78, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.1.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Ďurmanová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
13
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/5/2014 S1446
Spisová značka súdneho spisu:
3K/5/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie
Správca, Ing. Gabriela Ďurmanová so sídlom kancelárie Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina, v konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu:Ing. Peter Briestenský, nar.: 24.01.1966, bytom Pšurnovická 1283/78, 014 01 Bytča, v zmysle ust. § 28 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 215 759, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávku v celkovej výške 16,50 EUR. Uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 26.03.2015.
Ing. Gabriela Ďurmanová, správca
K007495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: T.M.W. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribinova 6, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 647 456
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3K/8/2011-S1520
Spisová značka súdneho spisu:
3K/8/2011
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
JUDr. Jaroslav Plichta, správca úpadcu T.M.W. s.r.o., Pribinova 6, 036 01 Martin, IČO:31647456 v zmysle rozsudku 10Cbi/39/2012 Okresného súdu Žilina, v spojitosti s Rozsudkom 14CoKR/31/2014 Krajského súdu Žilina, vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu nasledovné položky majetku zverejnené v OV č.161/2012 a v OV č.166/2012 :
typ súp. zložky
Popis hnuteľnej veci
S.p.ú.
Sú. ho.
majetku
všeobecná podstata
majetku
Hnuteľná vec-súbor
196 ks svietidlo priemyselné, visiace (250W, 280W, 500W) 23€/ks
1/1
4 508 €
Hnuteľná vec
Portálový žeriav, nosnosť 1500kg
1/1
10 000 €
Hnuteľná vec
Portálový žeriav, nosnosť 1500kg
1/1
10 000 €
Hnuteľná vec
Portálový žeriav, nosnosť 1500kg
1/1
10 000 €
Hnuteľná vec
Portálový žeriav, nosnosť 3200kg
1/1
20 000 €
JUDr. Jaroslav Plichta, správca
K007496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Pápayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Farského 1270/6, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.19
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/64/2014 S1636
Spisová značka súdneho spisu:
8K/64/2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
14
Obchodný vestník 66/2015
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
8K/64/2014
Iné zverejnenie
Oznam o zapísaní pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca úpadcu: Katarína Pápayová, nar. 30.11.1960, bytom Farského 1270/6, 851 01 Bratislava, v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávky veriteľ:
·
Prima banka Slovensko, a.s., v celkovej výške 2 889,16 EUR
LexCreditor k.s.
K007497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369
Spisová značka súdneho spisu:
28K/46/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 49: peňažná hotovosť vo výške 82,78 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu od spoločnosti Aeolus Real – Trans s.r.o. za mesiace 02/2015. Deň zápisu 01.04.2015
K007498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamil Čupeľa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sady 18, 085 01 Bardejov - Dlhá Lúka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat,
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/47/2014 S911
Spisová značka súdneho spisu:
2K/47/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie
Oznámenie o zapísaní pohľadávok doručených po základnej lehote do zoznamu pohľadávok
JUDr. Miloš Hnat, ako správca úpadcu Kamil Čupeľa nar. 24.03.1979, bytom Dlhá Lúka , Sady 18, Bardejov, predtým podnikajúceho pod obchodným menom Kamil Čupeľa, s miestom podnikania Dlhá Lúka, Sady 18, Bardejov, IČO: 41 551 079, ustanovený uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 2K/47/2014-40 zo dňa 29.12.2014, týmto oznamuje účastníkom konkurzného konania, že v súlade s ust. §28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov boli do zoznamu pohľadávok pod por. číslami 47 – 49 zapísané nasledovné pohľadávky veriteľov, ktorých prihlášky boli doručené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie:
Por. č.: 47: Veriteľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 31 378 528, prihlásená suma 234,66 EUR,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
15
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Por. č.: 48: Veriteľ: Slovenská kancelária poisťovateľov, Trnavská cesta 82, Bratislava, IČO: 36 062 235, prihlásená suma 1.548,33 EUR,
Por. č.: 49: Veriteľ: Credium Slovakia, a.s. Einsteinova 21, Bratislava, IČO: 35 845 490, prihlásená suma 10.258,53 EUR.
V Prešove, 26.3.2015 JUDr. Miloš Hnat, správca
K007499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zsolt Nágel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krásna 1131/115, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1969
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/6/2015 S1636
Spisová značka súdneho spisu:
36K/6/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
LexCreditor k.s., správca úpadcu Zsolt Nágel, nar.: 03.10.1969, trvale bytom Krásna 1131/115, 924 01 Galanta oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Hlavná 15, 917 01 Trnava v úradných Hodinách od 09:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 16:00 hod. každý pracovný deň. Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu: [email protected], alebo telefonicky na tel. čísle:+421(2) 5413 1276.
LexCreditor k.s
K007500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ANBLO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tržná 1491/6, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 594 445
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ingrid Kovalčuková
Sídlo správcu:
Čajakova 1, 040 01 Košice - Staré mesto
Spisová značka správcovského spisu: 30K/13/2014-S1588
Spisová značka súdneho spisu:
30K/13/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Oznam o zvolaní schôdze konkurzných veriteľov
JUDr. Ingrid Kovalčuková, kancelária správcu: Čajakova 1, 040 01 Košice, IČO: 10826271, správca konkurznej podstaty úpadcu: ANBLO s.r.o., sídlo: Tržná 1491/6, 075 01 Trebišov, IČO: 44 594 445, na majetok ktorého bol uznesením Okresného súdu Košice I, č. k.: 30K/13/2014 – 71 zo dňa 24. októbra 2014 zverejneným v OV č. 209/2014 dňa 31.10.2014 pod č. K021151 vyhlásený konkurz, zvoláva v súlade s ustanovením § 34 zákona č. 7/2005 z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 16.04.2015 v kancelárii správcu konkurznej podstaty na Čajakovej 1 v Košiciach o 15:00 hod.. Program schôdze: 1. otvorenie schôdze veriteľov, 2. voľba zástupcu veriteľov, 3. záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia sa pri prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti, zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou, resp. dokladom totožnosti a výpisom z obchodného registra.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
16
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
V Košiciach, dňa 27.03.12.2015
JUDr. Ingrid Kovalčuková
správca
K007501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Ďurkovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Astrová 6500/31, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 23/2011 S1140
Spisová značka súdneho spisu:
1K 23/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 2913939329/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 302,22 Eur
Dlžník: Sociálna poisťovňa, IČO: 30807484, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava
Právny dôvod: časť dôchodku podliehajúca konkurzu za mesiac 1/2015
Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 2913939329/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 0,26 Eur
Dlžník: Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Právny dôvod: pripísaný úrok za mesiac 1/2015
Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 2913939329/1100
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
17
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 302,22 Eur
Dlžník: Sociálna poisťovňa, IČO: 30807484, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava
Právny dôvod: časť dôchodku podliehajúca konkurzu za mesiac 2/2015
Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 2913939329/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 0,23 Eur
Dlžník: Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Právny dôvod: pripísaný úrok za mesiac 2/2015
JUDr. Matúš Boľoš – správca úpadcu
K007502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Žirku 3/6, 971 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/32/2012 S1369
Spisová značka súdneho spisu:
29K/32/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 63 iná majeková hodnota vo výške 50,00 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu od spoločnosti Spirit Slovakia spol. s r.o. za mesiac 02/2015. Deň zápisu 01.04.2015.
K007503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S1369
Spisová značka súdneho spisu:
28K/4/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
18
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Doplnenie súpisu majetku podstát /všeobecná podstata/, o nasledovnú súpisovú zložku majetku: č. 63 – peňažná hotovosť v sume 221,21 Eur predstavujúca pomernú časť výsluhového dôchodku. Deň zápisu 01.04.2015.
K007504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zsolt Nágel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krásna 1131/115, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.19
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/6/2015 S1636
Spisová značka súdneho spisu:
36K/6/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie
LexCreditor k.s., správca úpadcu: Zsolt Nágel, nar.: 03.10.1969, trvale bytom Krásna 1131/115, 924 01 Galanta týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.: 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 EUR pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je číslo účtu: 4020856509/7500, vedený v ČSOB a.s. Kaucia sa platí vo výške 350 EUR s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia, doklad o úhrade veriteľ doručí na adresu sídla správcu. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate. Popretie pohľadávky podľa § 32 ods.7 písm. a) musí byť podané na predpísanom tlačive.
K007505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Briestenský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pšurnovická 1283/78, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.1.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/5/2014 S1446
Spisová značka súdneho spisu:
3K/5/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
V rámci konkurzu vedeného na majetok úpadcu Ing. Peter Briestenský, nar.: 24.01.1966, bytom Pšurnovická 1283/78, 014 01 Bytča, správca zverejňuje doplnenie zoznamu majetku patriaceho do všeobecnej podstaty nasledovne:
2. Nespotrebovaný predadvok na úhradu odmeny a nákladov predbežného správcu
Por.č. Preddavok
1
Suma
Mena Banka
Depozit OS ZA 663,88 € EUR Prima banka Slovensko, a.s.
Celkom
Dôvod zapísania
Majetok úpadcu nadobudnutý počas konkurzu, nadobudnuté dňa 03.03.2015
663,88 € V Žiline, dňa 31.03.2015
Ing. Gabriela Ďurmanová, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
19
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
K007506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Moravanská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätého Cyrila a Metoda 17, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1971
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 54 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/32/2014 -S1131
Spisová značka súdneho spisu:
36K/32/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie
Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok
Správca: Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správcom dlžníka Katarína Moravanská, nar. 21.05.1971, bytom Svätého Cyrila a Metoda 17, 917 01 Trnava, týmto v zmysle ustanovenia § 28 odst. 3/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola dňa 23.03.2015 do kancelárie správcu doručená prihláška:
Súhrnná prihláška nezabezpečeného veriteľa: Tibor Mališka, Malinovského 1156/3, Partizánske, ktorou si veriteľ prihlásil do konkurzu nezabezpečenú pohľadávku s poradovým č. 1 v celkovej sume 108 288,31 Eur, nezabezpečenú pohľadávku s poradovým č. 2 v celkovej sume 3 759, 45 Eur.
Uvedené pohľadávky boli v prihlásenom rozsahu zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 23. marca 2015.
V Trnave 26.03 2015
Prvý správcovský dom, k.s., Správca
K007507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KERIMAT, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Haličská cesta 3199, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 057 827
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.,PhD. Gabriela Matušková
Sídlo správcu:
ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/58/2014/S680
Spisová značka súdneho spisu:
1K/58/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie
Správca konkurznej podstaty JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD. úpadcu: KERIMAT spol. s r.o., IČO:36057827, so sídlom Haličská cesta 1483, 984 03 Lučenec oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok-piatok v čase od 9.00 hod. do 15.30 hod. Žiadosti do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo na čísle telefónu:048/4126010. JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca
K007508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Nemčok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beňuš 391, 976 64 Beňuš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1966
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
20
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horna 23, 974 01 Banska Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 15/2010 S1140
Spisová značka súdneho spisu:
1K 15/2010
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise
Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 2915857837/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 0,03 Eur
Dlžník: Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Právny dôvod: pripísaný úrok za mesiac 05/2014
Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 2915857837/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 0,03 Eur
Dlžník: Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Právny dôvod: pripísaný úrok za mesiac 06/2014
Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 2915857837/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 0,04 Eur
Dlžník: Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Právny dôvod: pripísaný úrok za mesiac 07/2014
Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 2915857837/1100
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
21
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 68,54 Eur
Dlžník: NIKA TRANS s.r.o., IČO: 36 646 318, Beňuš 391, Beňuš 976 64
Právny dôvod: časť mzdy podliehajúca konkurzu za mesiac 08/2014
Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 2915857837/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 0,04 Eur
Dlžník: Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Právny dôvod: pripísaný úrok za mesiac 08/2014
Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 2915857837/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 68,54 Eur
Dlžník: NIKA TRANS s.r.o., IČO: 36 646 318, Beňuš 391, Beňuš 976 64
Právny dôvod: časť mzdy podliehajúca konkurzu za mesiac 09/2014
Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 2915857837/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 0,03 Eur
Dlžník: Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Právny dôvod: pripísaný úrok za mesiac 09/2014
Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
22
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Číslo účtu: 2915857837/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 68,54 Eur
Dlžník: NIKA TRANS s.r.o., IČO: 36 646 318, Beňuš 391, Beňuš 976 64
Právny dôvod: časť mzdy podliehajúca konkurzu za mesiac 10/2014
Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 2915857837/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 0,04 Eur
Dlžník: Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Právny dôvod: pripísaný úrok za mesiac 10/2014
Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 2915857837/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 68,54 Eur
Dlžník: NIKA TRANS s.r.o., IČO: 36 646 318, Beňuš 391, Beňuš 976 64
Právny dôvod: časť mzdy podliehajúca konkurzu za mesiac 11/2014
Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 2915857837/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 0,04 Eur
Dlžník: Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Právny dôvod: pripísaný úrok za mesiac 11/2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
23
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 2915857837/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 0,04 Eur
Dlžník: Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Právny dôvod: pripísaný úrok za mesiac 12/2014
Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 2915857837/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 68,54 Eur
Dlžník: NIKA TRANS s.r.o., IČO: 36 646 318, Beňuš 391, Beňuš 976 64
Právny dôvod: časť mzdy podliehajúca konkurzu za mesiac 12/2014
Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 2915857837/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 68,54 Eur
Dlžník: NIKA TRANS s.r.o., IČO: 36 646 318, Beňuš 391, Beňuš 976 64
Právny dôvod: časť mzdy podliehajúca konkurzu za mesiac 01/2015
Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 2915857837/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 0,04 Eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
24
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Dlžník: Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Právny dôvod: pripísaný úrok za mesiac 01/2015
JUDr. Matúš Boľoš – správca úpadcu
K007509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Daniš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Grob 111, 925 27 Veľký Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 345/12, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 23 K 20/2014 S 1223
Spisová značka súdneho spisu:
23K 20/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
- zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac 11/2014, zamestnávateľ AGROPEK-TEAM, spol. s r.o., Veľký Grob, súpisová hodnota 30,- €
- zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac 12/2014, zamestnávateľ AGROPEK-TEAM, spol. s r.o., Veľký Grob, súpisová hodnota 30,- €
- zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac 01/2015, zamestnávateľ AGROPEK-TEAM, spol. s r.o., Veľký Grob, súpisová hodnota 30,- €
- nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, súpisová hodnota 663,88 €
V Dunajskej Strede dňa 01.04.2015
JUDr. Peter Kubik, správca
K007510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivona Kubove
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 3/2012 S1140
Spisová značka súdneho spisu:
1K 3/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 2915971410/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 109,- Eur
Dlžník: PAVMART PSV, s.r.o., IČO: 289 83 441, Jaselská 65, 293 01 Mladá Boleslav, Česká republika
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
25
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Právny dôvod: časť mzdy podliehajúca konkurzu za mesiac 1/2015
Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 2915971410/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 0,02 Eur
Dlžník: Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Právny dôvod: pripísaný úrok za mesiac 1/2015
Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 2915971410/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 111,- Eur
Dlžník: PAVMART PSV, s.r.o., IČO: 289 83 441, Jaselská 65, 293 01 Mladá Boleslav, Česká republika
Právny dôvod: časť mzdy podliehajúca konkurzu za mesiac 2/2015
Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 2915971410/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 0,02 Eur
Dlžník: Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Právny dôvod: pripísaný úrok za mesiac 2/2015
JUDr. Matúš Boľoš – správca úpadcu
K007511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Bolebruch Staviteľ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Naftárska 948, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22 706 861
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/40/2013 S 1526
Spisová značka súdneho spisu:
36K/40/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
26
Obchodný vestník 66/2015
01.10.2014
03.11.2014
01.12.2014
02.01.015
02.02.2015
02.03.2015
Iná majetková hodnota
Iná majetková hodnota
Iná majetková hodnota
Iná majetková hodnota
Iná majetková hodnota
Iná majetková hodnota
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Zrážka zo starobného dôchodku za 10/2014
Zrážka zo starobného dôchodku za 11/2014
Zrážka zo starobného dôchodku za 12/2014
Zrážka zo starobného dôchodku za 01/2015
Zrážka zo starobného dôchodku za 02/2015
Zrážka zo starobného dôchodku za 03/2015
63,63 €
63,63 €
63,63 €
63,63 €
63,63 €
63,63 €
K007512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 395 463
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 161/20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/14/2012 1279
Spisová značka súdneho spisu:
3K/14/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie
Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok.
Mgr. Michal Miho správcu úpadcu EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 395 463 oznamuje, že v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola po základnej prihlasovacej lehota prihlásená pohľadávka spoločnosti GAPA MBS, s.r.o., 162 Sľažany, IČO: 36531910, ktorá bola v celkovej výške 612,01 eura zapísaná do zoznamu pohľadávok.
K007513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Štellár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lieskové 366, 906 33 Cérová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 345/12, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25K 7/2014 S 1223
Spisová značka súdneho spisu:
25 K 7/20214
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
- zrážky zo mzdy za 10/2014, zamestnávateľ MGC SLOVAKIA, spol. s r.o., súpisová hodnota 99,68 €,
- zrážky zo mzdy za 11/2014, zamestnávateľ MGC SLOVAKIA, spol. s r.o., súpisová hodnota 127,78 €,
- preplatok na preddavkoch za plyn, ZSE ENERGIA, a.s., Bratislava, súpisová hodnota 196,02 €
V Dunajskej Strede dňa 01.04.2015
JUDr. Peter Kubik, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
27
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
K007514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VARGAS spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jurkovičova 14, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 658 946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/72/2014 S1366
Spisová značka súdneho spisu:
2K/72/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie
Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA správca konkurznej podstaty úpadcu VARGAS spol. s r.o., so sídlom Jurkovičova 14, 080 01 Prešov, IČO: 31 658 946, týmto v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších zmien oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa, ktorá bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ
Nezabezpečená pohľadávka
Celková výška pohľadávky
Styrobud B.T.K. Radomscy Spółka Jawna, Poľsko
2.375,50 €
2.375,50 €
V Poprade, 1.4..2015
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca
K007515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Dajkó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Toryská 6, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1940
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/38/2014 S996
Spisová značka súdneho spisu:
26K/38/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Zrážka z dôchodku úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia, alebo
exekúciou za mesiac február 2015 vo výške 117,50€.
K007516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Radomír Sorger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kompašská 54, 040 11 Košice-Pereš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajakova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/31/2014 S 1329
Spisová značka súdneho spisu:
30K/31/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie
JUDr.Erika Šimová, správca úpadcu , veci Ing.Radomír Sorger, nar. 15.04.1968, Krompašská č. 54, 040 11 Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
28
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
JUDr.Erika Šimová, správca úpadcu , veci Ing.Radomír Sorger, nar. 15.04.1968, Krompašská č. 54, 040 11 Košice-Pereš - sp.zn 30K/31/2014, v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov , ako príslušného orgánu ohľadne speňažovania majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu tvoriaceho všeobecnú podstatu zo dňa24.03.2015 a ust. § 92 ods. 1 písm.d) zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení , ponúka v 1.kole na predaj majetok úpadcu podliehajúci konkurzu tvoriaci všeobecnú podstatu (súpis majetku uverejnený v Obchodnom vestníku 11/2015 dňa 19.01.2015 a to súpisová zložka majetku:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
č. 4 – jedálenský stôl, dubový
č. 5. – sklenený konferenčný stolík kombinovaný s drevom č. 4 – jedálenský stôl
č. 6 – stoličky 6 ks, dubové č. 7 – stolík pod TV čierny
č. 8 – vstavaná skriňa biela č. 9 – manželská posteľ
č.10 – sedacia súprava čalúnená, rozťahovacia č.11 – PC IBM Monitor ZPE 2684-HVG S/N99-LD 378
č.12 – kúpeľňová zoztava farba zelená
č.13 – pes Švajčiarsky ovčiak farba biela Hnuteľné veci sa predávajú ako súbor, ale aj jednotlivo.
Speňažovanie majetku verejným ponukovým sa uskutoční za nasledovných podmienok :
1. Písomná cenová ponuka na odkúpenie majetku úpadcu:
-musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku – preukázanie jeho totožnosti,
resp. právnej subjektivity (meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby, resp. obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra nie staršieho ako 3 mesiace, podpis štatutárneho zástupcu (právnickej osoby )
-musí obsahovať presné označenie predmetu kúpy
-musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách
-musí byť doručená osobne alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie
správcu: JUDr.Erika Šimová, správca, Čajakova 5, 040 01 Košice v zalepenej obálke s označením „ ponukové konanie – Ing.Radomír Sorger – NEOTVÁRAŤ “ v lehote do 20.04.2015 vrátane ( do 15.00 hodiny ),
- musí obsahovať doklad, ktorým záujemcovia preukážu zaplatenie navrhovanej kúpnej ceny vo výške 100 %,
- musí obsahovať vyhlásenie záujemcu, že voči úpadcovi nemá žiadne záväzky.
2. Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu sú povinní najneskôr ku dňu skončenia lehoty na podanie ponúk zložiť v prospech účtu úpadcu vedeného v Slovenskej sporiteľni , a.s., pobočka Košice, č. účtu : 5065867599/0900 navrhovanú kúpnu cenu vo výške 100 % v zmysle písomnej cenovej ponuky. Táto kúpna cena bude neúspešnému záujemcovi v ponukovom konaní vrátená do 10 dní od prejednania ponuky zástupcom veriteľov.
3. Podrobnosti o predávanom majetku úpadcu môžu záujemcovia získať pri obhliadke ponúkaného majetku úpadcu po dohode so správcom. Záujemca svoj záujem o obhliadku predloží správcovi emailom na adresu: erika.simova.ak° gmail.com. Obhliadka sa uskutoční dňa 14.04.2015 od 12,00 hod. do 13,00 hod.
4. Na písomné cenové ponuky podané po termíne a na písomné cenové ponuky, ktoré nebudú spĺňať podmienky v zmysle bodu 1 tohto pokynu sa nebude prihliadať, pokiaľ zástupca veriteľov nerozhodne inak.
5. Ak obdrží správca viac návrhov od jedného záujemcu, bude brať na zreteľ iba jedinú cenovú ponuku, v ktorej je ponúkaná cena za odkúpenie predmetu predaja najvyššia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
29
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
6. Uvedený majetok sa ponúka za najvyššiu ponúknutú cenu, minimálne však za cenu uvedenú v súpise majetku .
7. Otváranie obálok s podanými návrhmi na odkúpenie majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú
podstatu sa uskutoční v kancelárii správcu za prítomnosti správcu a zástupcu veriteľov, dňa 22.04.2015 o 10,00 hodine.
8. Vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca v termíne do 3dní od otvárania obálok.
9. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov (navrhovateľov kúpnej ceny) má prednosť tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
10. Správca uzavrie s víťazom ponukového konania kúpnu zmluvu na základe jeho cenovej písomnej ponuky
11. Správca je oprávnený odmietnuť predložené ponuky, ponukové konanie vyhodnotiť ako
neúspešné, ak zástupca veriteľov s predloženou ponukou nevysloví svoj súhlas.
JUDr. Erika Šimová, správca
K007517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVEX-INŠTALA, spol. s r.o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 603 858
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/60/2014 S 1240
Spisová značka súdneho spisu:
2K/60/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie
Zmena programu schôdze veriteľov Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica ako správca úpadcu: STAVEX-INŠTALA, spol. s r.o. „v likvidácii“, so sídlom Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 603 858 na základe Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2K/60/2014-125 zo dňa 24.03.2015 zverejneného v Obchodnom vestníku č. 61/2015 zo dňa 30.03.2015, ktorým súd uznal konkurz na majetok úpadcu za malý, mení bod 3. programu schôdze veriteľov zvolanej na deň 05.05.2015 o 10.00 hod. v priestoroch správcovskej kancelárie Horná 23, 974 01 Banská Bystrica:
Program schôdze: 1.
2.
3.
4.
Otvorenie schôdze veriteľov;
Hlasovanie veriteľov o výmene správcu konkurznej podstaty;
Voľba zástupcu veriteľov; Záver.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
30
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
K007518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Fázik Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tr. A.Hlinku 614/30, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 31K/52/2014 S477
Spisová značka súdneho spisu:
31K/52/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Úpadca: Ing. Pavol Fázik, nar. 12.10.1951
bytom Tr. A. Hlinku 614/30, 949 01 Nitra
č.k. 31K/52/2014 S477
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Erik Solár, správca majetku podliehajúceho konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Ing. Pavol Fázik, nar. 12.10.1951, bytom Tr. A. Hlinku 614/30, 949 01 Nitra, v súlade s § 34 a nasl. ZKR zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 19.05.2015 o 10.00 hod. (utorok) vo Vrábľoch, s miestom konania: Hotel PRÉDIUM, Moravská 36, 952 01 VRÁBLE (www.predium.sk), s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania 3. Rozhodovanie o výmene správcu, 4. Voľba veriteľského výboru, resp. zástupcu veriteľov, 5. Záver schôdze. Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená, čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti. Veritelia sa pri prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti a u právnických osôb aj výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace; zástupcovia veriteľov plnomocenstvom alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
JUDr. Erik Solár, správca
K007519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Oravec - SAORYS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stred 487, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 720 251
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/13/2014 S1636
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
LexCreditor k.s., so sídlom Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava–Staré Mesto, značka správcu S1636, správca úpadcu Alexander Oravec, nar. 04.04.1973, bytom Krátka 487/18, 023 54 Turzovka, podnikajúcim pod obchodným menom Alexander Oravec - SAORYS, s miestom podnikania Stred 487, 023 54 Turzovka, IČO: 43 720 251 (ďalej len „úpadca“), v konkurznej veci vedenej Okresným súdom Žilina, pod sp. zn.: 2K/13/2014 oznamuje výsledok I. kola dražby majetku úpadcu zverejnenej v OV č. 35/2015, kde dražba, ktorá sa uskutočnila dňa 01.04.2015 o 9:30 v zasadacej miestnosti spoločnosti LexCreditor k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto bola vyhodnotená ako úspešná.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
31
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
LexCreditor k.s.
K007520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamil Čupeľa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sady 18, 085 01 Bardejov Dlhá Lúka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.3.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat,
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/47/2014 S911
Spisová značka súdneho spisu:
2K/47/2014
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
SÚPIS ODDELENEJ PODSTATY
Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, Prešov
Poradie zabezpečených pohľadávok v konečnom zozname pohľadávok 16-28 Právny dôvod vzniku/ zriadenia zabezpečovacieho práva:
K súp. zložke č. 7,8 - rozhodnutie Daňového úradu Prešov, pobočka Bardejov o zriadení zál. práva č. 9700502/5/4336867/2013/Kova z 23.9.2013, poradie zabezpečovacieho práva: prvé, dátum vzniku zabezpečovacieho práva: 17.10.2013
K súp. zložke č. 1,2,3 - rozhodnutie Daňového úradu Prešov, pobočka Bardejov o zriadení zál. práva č. 9700502/5/4335999/2013/Kova z 23.9.2013, poradie zabezpečovacieho práva: druhé, dátum vzniku zabezpečovacieho práva: 17.10.2013
K súp. zložke č. 9- rozhodnutie Daňového úradu Prešov, pobočka Bardejov o zriadení zál. práva č. 9700502/5/4336789/2013/Kova z 23.9.2013, poradie zabezpečovacieho práva: prvé, dátum vzniku zabezpečovacieho práva: 17.10.2013
K súp. zložke č. 4,5,6 - rozhodnutie Daňového úradu Prešov, pobočka Bardejov o zriadení zál. práva č. 9700502/5/4336539/2013/Kova z 23.9.2013, poradie zabezpečovacieho práva: prvé, dátum vzniku zabezpečovacieho práva: 17.10.2013
K súp. zložke č. 1,2,3 - rozhodnutie Daňového úradu Prešov, pobočka Bardejov o zriadení zál. práva č. 700/340/24899/08/Kov z 14.7.2008, poradie zabezpečovacieho práva: prvé, dátum vzniku zabezpečovacieho práva: 17.7.2008
K súp. zložke č. 7,8 - rozhodnutie Daňového úradu Prešov, pobočka Bardejov o zriadení zál. práva č. 9700502/5/1044073/2014/Kova z 19.3.2014, poradie zabezpečovacieho práva: druhé, dátum vzniku zabezpečovacieho práva: 11.04.2014
K súp. zložke č. 4,5,6 - rozhodnutie Daňového úradu Prešov, pobočka Bardejov o zriadení zál. práva č. 9700502/5/1044480/2014/Kova z 19.3.2014, poradie zabezpečovacieho práva: druhé, dátum vzniku zabezpečovacieho práva: 11.04.2014
K súp. zložke č. 9 - rozhodnutie Daňového úradu Prešov, pobočka Bardejov o zriadení zál. práva č. 9700502/5/1040337/2014/Kova z 19.3.2014, poradie zabezpečovacieho práva: druhé, dátum vzniku zabezpečovacieho práva: 11.04.2014
K súp. zložke č. 1,2,3 - rozhodnutie Daňového úradu Prešov, pobočka Bardejov o zriadení zál. práva č. 9700502/5/1041022/2014/Kova z 19.3.2014,poradie zabezpečovacieho práva: tretie, dátum vzniku Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
32
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
9700502/5/1041022/2014/Kova z 19.3.2014,poradie zabezpečovacieho práva: 11.04.2014
zabezpečovacieho Deň vydania: 08.04.2015
práva: tretie, dátum vzniku p.č.
č.parcely reg. C/ súp.č.
druh pozemku, popis stavby
výmera v kat.úz.
m2
1
684
zast. plochy a návoria
309
2
685
zast. plochy a návoria
595
3
2216
rod. dom na KN č. 684 4
1164/2
zast. plochy a návoria
138
5
1164/3
zast. plochy a návoria
654
6
2383
rod. dom na KN č. 1164/2
7
571/6
zast. plochy a návoria
142
8
571/7
zast. plochy a návoria
497
9
2187
predajňa na KN 571/4, 571/3
Dlhá Lúka
Dlhá Lúka
Dlhá Lúka
Dlhá Lúka
Dlhá Lúka
Dlhá Lúka
Dlhá Lúka
Dlhá Lúka
Dlhá Lúka
LV
spoluvl. podiel
súpisová hodnota v poznámka
EUR
99
1/1
4 635,00 €
99
1/1
8 925,00 €
99
1/1
80 000,00 €
354 1/4
500,00 €
spoluvlastnícky podiel pod B3
354 1/4
2 500,00 €
spoluvlastnícky podiel pod B3
354 1/4
20.000,00 €
spoluvlastnícky podiel pod B3
1196 1/1
2 840,00 €
1196 1/1
9 940,00 €
37
30 000,00 €
spoluvlastnícky podiel pod B3
1/2
BSM, spoluvlastník Jana Čupeľová
BSM, spoluvlastník Jana Čupeľová
BSM, spoluvlastník Jana Čupeľová
V Prešove, 6.3.2015
JUDr. Miloš Hnat, správca
K007521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klára Samková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenica nad Hronom 175, 943 65 Kamenica nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1958
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31/K/59/2013 S1636
Spisová značka súdneho spisu:
31/K/59/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
LexCreditor k.s., so sídlom Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava–Staré Mesto, značka správcu S1636, správca úpadcu Klára Samková, nar. 05.07.1958, trvale bytom Kamenica nad Hronom 175, 943 65 Kamenica nad Hronom (ďalej len „úpadca“), v konkurznej veci vedenej Okresným súdom Nitra, pod sp. zn.: 31K/59/2013 oznamuje výsledok VI. kola dražby majetku úpadcu zverejnenej v OV č. 51/2015, kde dražba, ktorá sa uskutočnila dňa 01.04.2015 o 10:15 v zasadacej miestnosti spoločnosti LexCreditor k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto bola vyhodnotená ako úspešná.
LexCreditor k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
33
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
K007522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TSconsult s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 94, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 329 576
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 29K/7/2013/S1565
Spisová značka súdneho spisu:
29K/7/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Spoločnosť HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, správca úpadcu: TSconsult s.r.o. v konkurze, so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO: 36 329 576 (ďalej aj ako len „Úpadca“), podľa ustanovenia § 34 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva schôdzu veriteľov Úpadcu, ktorá sa uskutoční dňa 21.04.2015 o 10.30 hod. (prezentácia od 10.20 hod!), na adrese Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava.
Predmetom schôdze veriteľov bude: 1. Otvorenie schôdze veriteľov, 2. Voľba zástupcu veriteľov,
3. Záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia sa pri prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti, prípadne výpisom z príslušného registra vedeného podľa osobitného predpisu, zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou, resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra SR.
V Bratislave, dňa 31.03.2015
Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu
K007523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Bernáthová, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ovručská 6, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.9.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Pavlov
Sídlo správcu:
Mlynárska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/4/2014 S937
Spisová značka súdneho spisu:
26K/4/2014/
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
34
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac február 2014 vo výške 77,77 €.
K007524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Zemánek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Trnovská 418/77, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 161/20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/21/2014 1279
Spisová značka súdneho spisu:
3K/21/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie
Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok.
Mgr. Michal Miho správcu úpadcu Rudolf Zemánek, nar. 19.10.1965, bytom Horná Trnovská 418/77, 010 01 Žilina oznamuje, že v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola po základnej prihlasovacej lehota prihlásená pohľadávka spoločnosti POHOTOVOSŤ, s.r.o.,IČO: 35807598, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, ktorá bola v celkovej výške 9725,77 eura zapísaná do zoznamu pohľadávok.
K007525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Prochyrová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na kope 28/302, 040 16 Košice - Myslava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.1.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Pavlov
Sídlo správcu:
Mlynárska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/30/2014 S937
Spisová značka súdneho spisu:
26K/30/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Peňažná pohľadávka úpadcu zo zmluvy o spolupráci voči spoločnosti Winners Group, a.s. za mesiac január 2015 v súpisovej hodnote 124,25 €.
Peňažná pohľadávka úpadcu zo zmluvy o spolupráci voči spoločnosti Winners Group, a.s. za mesiac február 2015 v súpisovej hodnote 51,52 €.
Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v súpisovej hodnote 457,42 €.
K007526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Zemánek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Trnovská 418/77, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 161/20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/21/2014 1279
Spisová značka súdneho spisu:
3K/21/2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
35
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:
Deň vydania: 08.04.2015
3K/21/2014
Iné zverejnenie
Mgr. Michal Miho správcu úpadcu Rudolf Zemánek, nar. 19.10.1965, bytom Horná Trnovská 418/77, 010 01 Žilina oznamuje, že v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola po základnej prihlasovacej lehota prihlásená pohľadávka spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 36403008, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina, ktorá bola v celkovej výške 197,71 eura zapísaná do zoznamu pohľadávok.
K007527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Práčovne a čistiarne, mestský podnik Banská
Bystrica "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 45, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 222 982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/62/2014 S1709
Spisová značka súdneho spisu:
2K/62/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis všeobecnej podstaty:
Pohľadávka z účtu v banke:
Zostatková suma
Mena
Číslo účtu
Banka
Súpisová hodnota
4 302,60 €
EUR
0050181700/0900
Slovenská sporiteľňa, a.s.
4 302,60 EUR
Iná majetková hodnota:
Popis
Súpisová hodnota v €
Nespotrebovaný preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu
624,33 EUR
JUDr. Juraj Rybár, správca
K007528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trebišovské pekárne a cukrárne a.s. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 2320, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 651 721
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/24/2013 S795
Spisová značka súdneho spisu:
30K/24/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o vymoženú pohľadávku v sume 38,- EUR, poukázaná JUDr. Štefanom Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
36
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o vymoženú pohľadávku v sume 38,- EUR, poukázaná JUDr. Štefanom Vargom, súdnym exekútorom, v exekučnom konaní vedenom proti Monike Šamuovej, ktorá bola poukázaná na účet správcu dňa 03.03.2015.
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o vymoženú pohľadávku v sume 53,20 EUR, poukázaná JUDr. Štefanom Vargom, súdnym exekútorom, v exekučnom konaní vedenom proti Jánovi Uličnému, ktorá bola poukázaná na účet správcu dňa 11.03.2015.
V Košiciach, dňa 01.04.2015
JUDr. Juraj Biroš, správca
K007529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TopFood Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 351 687
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/17/2014S1477
Spisová značka súdneho spisu:
23K/17/2014
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty
JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty úpadcu: TopFood Slovakia, s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 36 351 687, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 23K/17/2014, v súlade s ustanovením § 40 ods. 1 písm. b) Vyhlášky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto preraďuje súpisové zložky majetku č. 21 - č. 26 a č. 33 - č. 62 zo súpisu majetku všeobecnej podstaty do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653.
a/ Opis preradených súpisových zložiek majetku:
D. PEŇAŽNÉ POHĽADÁVKY
Súpis.
zložka Právny dôvod vzniku
číslo:
Dlžník
Názov
Adresa
IČO
Súpisová hodnota
Sporný zápis
21.
Neuhradená faktúra č. 12100724, splatná dňa RENA NITRA, s.r.o.
10.10.2012
Trieda A. Hlinku 30, 949 01 Nitra
36 551 216,00 €
180
22.
Neuhradená faktúra č. 12100739, splatná dňa RENA NITRA, s.r.o.
30.10.2012
Trieda A. Hlinku 30, 949 01 Nitra
36 551 151,20 €
180
23.
Neuhradená faktúra č. 13100155, splatná dňa LIFE distribúcia, s.r.o.
26.09.2013
Bitarová 242, 010 04 Žilina
36 440 333,60 €
558
24.
Neuhradená faktúra č. 13100174, splatná dňa LIFE distribúcia, s.r.o.
23.10.2013
Bitarová 242, 010 04 Žilina
36 440 500,40 €
558
25.
Neuhradená faktúra č. 13100204, splatná dňa LIFE distribúcia, s.r.o.
29.11.2013
Bitarová 242, 010 04 Žilina
36 440 500,40 €
558
26.
Neuhradená faktúra č. 13100230, splatná dňa LIFE distribúcia, s.r.o.
05.01.2014
Bitarová 242, 010 04 Žilina
36 440 333,60 €
558
33.
Neuhradená faktúra č. 13100225, splatná dňa 4SNACK a.s.
21.12.2013
28.října 770/6, 702 00 Ostrava - 278 24 1 080,85 €
Moravská Ostrava
632
28.října 770/6, 702 00 Ostrava - 278 24 1 080,97 €
Moravská Ostrava
632
34.
Neuhradená faktúra č. 13100250, splatná dňa 4SNACK a.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
37
Obchodný vestník 66/2015
34.
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
13100250, splatná dňa 4SNACK a.s.
16.01.2014
Moravská Ostrava
35.
Neuhradená faktúra č. 12100266, splatná dňa EU LAKMILK, SE
27.04.2012
Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 246 76 625,68 €
10-Vršovice
373
36.
Neuhradená faktúra č. 12100379, splatná dňa EU LAKMILK, SE
30.05.2012
Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 246 76 625,68 €
10-Vršovice
373
37.
Neuhradená faktúra č. 12100447, splatná dňa EU LAKMILK, SE
22.06.2012
Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 246 76 625,68 €
10-Vršovice
373
38.
Neuhradená faktúra č. 12100599, splatná dňa EU LAKMILK, SE
16.08.2012
Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 246 76 625,68 €
10-Vršovice
373
39.
Neuhradená faktúra č. Lidl Polska Sklepy 7 772 ul. Poznanska 48, Jankowice, 620 80 12100697, splatná dňa Spozywcze Sp. z o.o. 739 4 227,12 €
Tarnovo Podgórne
03.10.2012
Sp.k.
996
40
Neuhradená faktúra č. Lidl Polska Sklepy 7 772 ul. Poznanska 48, Jankowice, 620 80 12100698, splatná dňa Spozywcze Sp. z o.o. 739 1 196,64 €
Tarnovo Podgórne
03.10.2012
Sp.k.
996
41
Neuhradená faktúra č. Lidl Polska Sklepy 7 772 ul. Poznanska 48, Jankowice, 620 80 12100704, splatná dňa Spozywcze Sp. z o.o. 739 1 206,36 €
Tarnovo Podgórne
04.10.2012
Sp.k.
996
42
Neuhradená faktúra č. Lidl Polska Sklepy 7 772 ul. Poznanska 48, Jankowice, 620 80 12100705, splatná dňa Spozywcze Sp. z o.o. 739 598,32 €
Tarnovo Podgórne
04.10.2012
Sp.k.
996
43
Neuhradená faktúra č. Lidl Polska Sklepy 7 772 ul. Poznanska 48, Jankowice, 620 80 12100707, splatná dňa Spozywcze Sp. z o.o. 739 598,32 €
Tarnovo Podgórne
05.10.2012
Sp.k.
996
44
Neuhradená faktúra č. Lidl Polska Sklepy 7 772 ul. Poznanska 48, Jankowice, 620 80 12100711, splatná dňa Spozywcze Sp. z o.o. 739 1 206,36 €
Tarnovo Podgórne
10.10.2012
Sp.k.
996
45
Neuhradená faktúra č. 12100621, splatná dňa Lidl Discount SRL
22.08.2012
DN72, Crangul lui Bot KM 73+810 Cod 228 107027 Village Nedelea Commune Aricestii 2 903,04 €
918 60
Rahtivani Jud. Prahova, Romania
46
Neuhradená faktúra č. 12100676, splatná dňa Lidl Discount SRL
28.09.2012
DN72, Crangul lui Bot KM 73+810 Cod 228 107027 Village Nedelea Commune Aricestii 648,00 €
918 60
Rahtivani Jud. Prahova, Romania
47
Neuhradená faktúra č. 12100678, splatná dňa Lidl Discount SRL
28.09.2012
DN72, Crangul lui Bot KM 73+810 Cod 228 107027 Village Nedelea Commune Aricestii 648,00 €
918 60
Rahtivani Jud. Prahova, Romania
48
Neuhradená faktúra č. 12100709, splatná dňa Lidl Discount SRL
05.10.2012
DN72, Crangul lui Bot KM 73+810 Cod 228 107027 Village Nedelea Commune Aricestii 1 286,28 €
918 60
Rahtivani Jud. Prahova, Romania
49
Neuhradená faktúra č. 12100713, splatná dňa Lidl Discount SRL
07.10.2012
DN72, Crangul lui Bot KM 73+810 Cod 228 107027 Village Nedelea Commune Aricestii 648,00 €
918 60
Rahtivani Jud. Prahova, Romania
50
Neuhradená faktúra č. 12100714, splatná dňa Lidl Discount SRL
10.10.2012
DN72, Crangul lui Bot KM 73+810 Cod 228 107027 Village Nedelea Commune Aricestii 638,28 €
918 60
Rahtivani Jud. Prahova, Romania
51
Neuhradená faktúra č. MAGGIE SPORT 13100176A, splatná dňa Malé námestie 18, 901 01 Malacky
INTERNATIONAL, s.r.o.
24.10.2013
46 539 24 000,00 € 646
52
Neuhradená faktúra č. MAGGIE SPORT 13100206, splatná dňa Malé námestie 18, 901 01 Malacky
INTERNATIONAL, s.r.o.
22.11.2013
46 539 1 408,92 €
646
53
Neuhradená faktúra č. MAGGIE SPORT 13100211, splatná dňa Malé námestie 18, 901 01 Malacky
INTERNATIONAL, s.r.o.
04.12.2013
46 539 52,20 €
646
54
Neuhradená faktúra č. MAGGIE SPORT 13100249, splatná dňa Malé námestie 18, 901 01 Malacky
INTERNATIONAL, s.r.o.
15.01.2014
46 539 339,12 €
646
55
Neuhradená faktúra č. MAGGIE SPORT 13100257, splatná dňa Malé námestie 18, 901 01 Malacky
INTERNATIONAL, s.r.o.
19.01.2014
46 539 1 176,96 €
646
56
Neuhradená faktúra č. MAGGIE SPORT 13100258, splatná dňa Malé námestie 18, 901 01 Malacky
INTERNATIONAL, s.r.o.
29.01.2014
46 539 1 012,80 €
646
44 982 607,50 €
259
57
Neuhradená faktúra č. 14100086, splatná dňa SALIM SK, s.r.o.
Osloboditeľov 1, 038 53 Turany
632
1 080,97 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
38
Obchodný vestník 66/2015
57
14100086, splatná dňa SALIM SK, s.r.o.
14.06.2014
Konkurzy a reštrukturalizácie
Osloboditeľov 1, 038 53 Turany
Deň vydania: 08.04.2015
259
607,50 €
58
Neuhradená faktúra č. 14100088, splatná dňa SALIM SK, s.r.o.
19.06.2014
Osloboditeľov 1, 038 53 Turany
44 982 36,00 €
259
59
Neuhradená faktúra č. 14100090, splatná dňa SALIM SK, s.r.o.
25.06.2014
Osloboditeľov 1, 038 53 Turany
44 982 639,72 €
259
60
Neuhradená faktúra č. 14100079, splatná dňa SNIEŽIK, s.r.o.
01.06.2014
Lahňa 269, 951 24 Čab
44 211 252,00 €
481
61
Neuhradená faktúra č. 14100089, splatná dňa SNIEŽIK, s.r.o.
25.06.2014
Lahňa 269, 951 24 Čab
44 211 313,20 €
481
62
Neuhradená faktúra č. 14100097, splatná dňa SNIEŽIK, s.r.o.
29.06.2014
Lahňa 269, 951 24 Čab
44 211 198,24 €
481
b/ Označenie podstaty, z ktorej boli súpisové zložky majetku uvedené v písm. a/ vyradené:
všeobecná podstata
c/ Označenie podstaty, do ktorej boli súpisové zložky majetku uvedené v písm. a/ zaradené:
oddelená podstata zabezpečeného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653. Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 108/1.
V Trnave dňa 01.04.2015
JUDr. Erik Bilský, správca
K007530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Nahaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okulka 12/13, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/10/2013 S 817
Spisová značka súdneho spisu:
2K/10/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
OZNÁMENIE O DRAŽBE
JUDr. Ján Surma, správca úpadcu Ján Nahaj, nar. 21.02.1977, bytom Sídlisko Okulka 12/13, 093 01 Vranov nad Topľou, zapísaný v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR, značka správcu S 817, v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d/, ods. 6 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a záväzného pokynu príslušného orgánu v konkurznom konaní, vyhlasuje podľa ust. § 17 Zákona o dobrovoľných dražbách dražbu nehnuteľného majetku uvedeného v súpise všeobecnej podstaty úpadcu Ján Nahaj, nar. 21.05.1977, Sídlisko Okulka 12/13, 093 01 Vranov nad Topľou, za týchto podmienok:
Dražobník a navrhovateľ dražby: JUDr. Ján Surma, Hlavná 122, 080 01 Prešov, správca úpadcu Ján Nahaj, nar. 21.02.1977, bytom Sídlisko Okulka 12/13, 093 01 Vranov nad Topľou.
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Marián Petro, Hlavná č. 79, 1. poschodie, Prešov.
Dátum a čas otvorenia dražby: 19.05.2015 o 14.00 hod.
Dražba: prvá
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
39
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Registrácia účastníkov dražby od 13.30 hod. Účastník dražby predloží pri zápise do zoznamu účastníkov dražby čestné vyhlásenie o tom, že nie je osobou vylúčenou z dražby a v origináli doklad o zložení dražobnej zábezpeky – výpis z bankového účtu o odpísaní sumy z jeho účtu alebo bankou potvrdený doklad o vklade v hotovosti dražobnej zábezpeky na dražobníkom určený bankový účet. Účastník dražby ďalej predloží pri zápise do dražby ak ide o fyzickú osobu platný občiansky preukaz a ak ide o právnickú osobu v origináli alebo úradne osvedčený výpis z príslušného registra, v ktorom je zapísaná, nie starší ako 14 dní, z ktorého bude vyplývať oprávnenie konať v mene právnickej osoby a platný občiansky preukaz konajúcej osoby. V prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka dražby, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dražbe a platný občiansky preukaz splnomocnenca.
Predmet dražby:
Nehnuteľnosti vo vlastníctve úpadcu Ján Nahaj, nar. 21.02.1977, bytom Sídlisko Okulka 12/13, 093 01 Vranov nad Topľou, ako súbor nehnuteľností:
·
·
·
Spoluvlastnícky podiel úpadcu 11/40 k nehnuteľnosti – stavba rodinný dom súp. číslo 27 postavený na parcele č. 138, zapísaný na LV č. 438 Okresného úradu Vranov nad Topľou, kat. územie Merník,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu 11/80 k nehnuteľnosti – pozemok, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape ako parcela č. 138, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 572 m2, zapísaný na LV č. 274 Okresného úradu Vranov nad Topľou, kat. územie Merník,
Spoluvlastnícky podiel 11/80 k nehnuteľnosti – pozemok, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape ako parcela č. 137, záhrada vo výmere 1085 m2, zapísaný na LV č. 274 Okresného úradu Vranov nad Topľou, kat. územie Merník.
Nehnuteľnosti predstavujú murovaný rodinný dom s. č. 27 s príslušenstvom (plot predný, studňa kopaná, vonkajšie úpravy – el. prípojka, plynová prípojka) osadený v okrajovej časti obce Merník, okr. Vranov n/T, v jej zastavanom území vhodnej na bývanie, pozemok zastavaný rodinným domom s. č. 27 a záhradu. Doklady o veku stavby sa nezachovali. Na základe vyjadrenia vlastníka rodinného domu bol dom postavený v roku 1952. Rodinný dom je jednopodlažný s čiastočným podpivničením. V suteréne (1. PP) sa nachádzajú dve pivnice a chliev. Na prízemí (1.NP) je obývacia izba, kuchyňa, spálňa, špajza a chodba. Vykurovanie domu je lokálne na plyn (gamat), elektroinštalácia svetelná. Dom nie je napojený na ostatné inž. siete.
Všeobecná hodnota nehnuteľností bola stanovená znaleckým posudkom č. 1/2014 znalca Ing. Jána Fučilu zo dňa 02.01.2014 spolu na sumu 3 807,04 Eur.
Správca organizuje dražbu po predchádzajúcej ponuke na uplatnenie predkupného práva ostatným spoluvlastníkom, ktorá nebola akceptovaná.
Obhliadku predmetu dražby a informácie o dražbe poskytne dražobník po dohode so záujemcom, ktorý v prípade záujmu kontaktuje dražobníka na telefónnom čísle 0905 621 680.
K majetku nie sú zriadené zabezpečovacie práva.
Najnižšie podanie:
3 807,04 Eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
40
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Minimálne prihodenie:
50,-- Eur. Dražobná zábezpeka je stanovená vo výške 100,-- Eur a musí byť budúcim účastníkom dražby zaplatená bezhotovostne alebo v hotovosti na účet úpadcu vedený správcom v ČSOB, a.s. číslo účtu: 4018370788/7500 s uvedením VS: IČO účastníka dražby ak ide o právnickú osobu, alebo rodné číslo ak ide o fyzickú osobu, popis platby: ZÁBEZPEKA, tak aby zábezpeka bola pripísaná na účet úpadcu najneskôr do 18.05.2015.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
Neúspešným účastníkom dražby dražobník vráti dražobnú zábezpeku do 5 pracovných dní po oznámení čísla bankového účtu dražobníkovi. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započíta do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 5 pracovných dní od skončenia dražby na účet úpadcu vedený správcom v ČSOB, a.s., číslo účtu: 4018370788/7500 s uvedením VS: IČO vydražiteľa ak ide o právnickú osobu, alebo rodné číslo ak ide o fyzickú osobu. V prípade nezaplatenia ceny dosiahnutej vydražením sa vydražiteľovi zložená zábezpeka nevracia a prepadá v prospech konkurznej podstaty.
Nadobudnutie vlastníctva a odovzdanie predmetu dražby vydražiteľovi:
Ak vydražiteľ uhradí cenu dosiahnutú vydražením, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu. Dražobník vydá vydražiteľovi bez zbytočného odkladu dve vyhotovenia notárskej zápisnice o priebehu dražby a po zaplatení potvrdenie o zaplatení celej ceny dosiahnutej vydražením v stanovenej lehote. Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby, dražobník zašle jedno vyhotovenie notárskej zápisnice o priebehu dražby a potvrdenie o zaplatení ceny dosiahnutej vydražením príslušnému okresnému úradu. Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a potvrdenia o zaplatení celej ceny dosiahnutej vydražením.
Priebeh dražby bude osvedčovať a notársku zápisnicu o dražbe vyhotoví notár JUDr. Marián Petro, so sídlom Hlavná 79, Prešov.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 Zákona o dobrovoľných dražbách:
(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov do dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
41
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
V Prešove, dňa 01.04.2015 JUDr. Ján Surma, správca
K007531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Krésová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žirany 80, 951 74 Žirany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.3.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/27/2014 S423
Spisová značka súdneho spisu:
31K/27/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Správca konkurznej podstaty úpadcu zverejňuje v zmysle § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a vykonávacích predpisov doplnenie súpisu majetku podstát, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty.
Dátum obstarania
Zrážka z odmeny úpadcu vykonávaná 02/2015
zamestnávateľom
Dátum Druh
obstarania
Adresa miesta, kde sa vec Podiel nachádza
úpadcu
Kreditný úrok pripísaný bankou
Správcovský účet
Druh
02/2015
Správcovský účet
1/1
Adresa miesta, kde sa vec Podiel nachádza
úpadcu
1/1
Súpisová hodnota v € pripadajúca na podiel úpadcu
120,28
Súpisová hodnota v € pripadajúca na podiel úpadcu
0,01
JUDr. Jozef Majorán, správca
K007532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REaMOS, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 1212, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 584 217
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 4R/1/2014/S1304
Spisová značka súdneho spisu:
4R/1/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Z Á P I S N I C A
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
42
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
z písomného hlasovania členov veriteľského výboru
Úpadca: REaMOS, spol. s r.o., Nábrežná 1212, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO:31584217, č.k. 4R/1/2014
Správca: Mgr. Radovan Birka
Plavisko 7
034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 4R/1/2014/S1304
Spisová značka súdneho spisu Okresného súdu Žilina: 4R/1/2014
Dátum a čas konania: 26.3.2015 o 10:30 hod.
Program:
1. Otvorenie; 2. Uloženie záväzného pokynu na predaj osobného motorového vozidla ; 3. Záver.
Prítomní:
1) predseda veriteľského výboru: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 841 05 Bratislava, osobne neprítomný, na účely uznášaniaschopnosti v zmysle ust. § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. prítomný – písomné hlasovanie zo dňa 24.3.2015 číslo: 29821/OSP I/2015
2) člen veriteľského výboru: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 841 05 Bratislava na základe Plnomocenstva Daňového úradu Žilina, osobne neprítomný, na účely uznášaniaschopnosti v zmysle ust. § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. prítomný – písomné hlasovanie zo dňa 24.3.2015 číslo: 29834/OSP I/2015 3) člen veriteľského výboru: VšZP, a.s., krajská pobočka Žilina, P. O. Hviezdoslava 26, 010 01 Žilina, IČO: 35 937 874, osobne neprítomný, na účely uznášaniaschopnosti v zmysle ust. § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. prítomný – písomné hlasovanie zo dňa 26.3.2015
Ad 1.:
Správca Úpadcu e-mailom zo dňa 18.3.2015 požiadal veriteľský výbor o uloženie záväzného pokynu na predaj majetku zo všeobecnej podstaty - osobného motorového vozidla zn. Mercedes Benz S400 CDI, EČV: KM 777AH priamym predajom v zmysle § 92 ods. 1 písm. e) ZKR záujemcovi Ing. Mariánovi Buschbacherovi, bytom Za dráhou 476/8, 034 01 Ružomberok
Slovenská konsolidačná, a.s. , ako predseda VV prehodnotila návrh správcu, avšak s daným návrhom sa nestotožnila, nakoľko uvedený majetok ešte nebol ponúknutý vo VPK, preto z dôvodu zabezpečenia transparentnosti predaja majetku predložila veriteľskému výboru nasledovné uznesenie na hlasovanie:
„Veriteľský výbor v konkurznom konaní úpadcu REaMOS, spol. s r.o., Nábrežná 1212, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO:31584217, ktoré je vedené Okresným súdom Žilina pod sp. zn.: 4R/1/2014, udeľuje správcovi záväzný pokyn na predaj majetku všeobecnej podstaty - osobného motorového vozidla zn. Mercedes Benz S400 CDI, EČV: KM 777AH formou verejného ponukového konania podľa § 92 ods. 1, písm. d) v dvoch kolách nasledovne:
- v 1. kole ponukového konania minimálne za súpisovú hodnotu majetku
- v 2. kole ponukového konania za najvyššiu ponuku
Predaj motorového vozidla bude zverejnený v OV aj online na portáloch Autobazar.EU a AUTOVIA.SK.“
Na základe uvedeného boli predsedovi VV doručené podania jednotlivých členov veriteľského výboru.
Hlasovanie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
43
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
ZA: 3 hlasy
- SK, a.s.
- SK, a.s. v zastúpení DÚ Žilina na základe Plnomocenstva
- VšZP, a.s.
PROTI: 0 hlasov ZDRŽAL SA: 0 hlasov
Ad 2.:
Na základe uvedeného veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie:
„Veriteľský výbor v konkurznom konaní úpadcu REaMOS, spol. s r.o., Nábrežná 1212, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO:31584217, ktoré je vedené Okresným súdom Žilina pod sp. zn.: 4R/1/2014, udeľuje správcovi záväzný pokyn na predaj majetku všeobecnej podstaty - osobného motorového vozidla zn. Mercedes Benz S400 CDI, EČV: KM 777AH formou verejného ponukového konania podľa § 92 ods. 1, písm. d) v dvoch kolách nasledovne:
- v 1. kole ponukového konania minimálne za súpisovú hodnotu majetku
- v 2. kole ponukového konania za najvyššiu ponuku
Predaj motorového vozidla bude zverejnený v OV aj online na portáloch Autobazar.EU a AUTOVIA.SK.“
Ad 3.:
Zápisnica skončená a podpísaná v Bratislave dňa 26.3.2015 o 11.00 hod.
Zápisnicu vyhotovil predseda veriteľského výboru: Slovenská konsolidačná, a.s.
Za správnosť: Anna Lišková
V Ružomberku, dňa 01.04.2015
JUDr. Radovan Birka, správca
K007533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Lagin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andovce 548, 941 23 Andovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/26/2013 S1409
Spisová značka súdneho spisu:
32K/26/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie
Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok
Dátum zápisu: 01.04.2015
Veriteľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
44
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Prihlásená suma spolu: 267,70 €
V Nitre, dňa 01.04.2015
JUDr. Marek Ďuran, správca
K007534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Konta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trávna 12/2037, 940 55 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.2. 1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/42/2013 S423
Spisová značka súdneho spisu:
31K/42/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Správca konkurznej podstaty úpadcu zverejňuje v zmysle § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a vykonávacích predpisov doplnenie súpisu majetku podstát, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty.
Druh
Zrážka vykonaná z odmeny úpadcu
Dátum obstarania
zamestnávateľom 02/2015
Adresa miesta, kde sa vec Podiel nachádza
úpadcu
Dátum obstarania
02/2014 03/2015
Adresa miesta, kde sa vec Podiel nachádza
úpadcu
až Správcovský účet
1/1
Druh
Kreditné úroky pripísané bankou
Správcovský účet
1/1
Súpisová hodnota v € pripadajúca na podiel úpadcu
147,96
Súpisová hodnota v € pripadajúca na podiel úpadcu
0,37
JUDr. Jozef Majorán, správca
K007535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SVENTEX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 12, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 528 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/45/2014-S12
Spisová značka súdneho spisu:
31K/45/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie
Oznam o zapísaní do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 ZKR
V konkurznej veci úpadcu, a to SVENTEX s.r.o. so sídlom Nábrežná 12, Nové Zámky, IČO: 36 528 561, ktorá vec je vedená pred Okresným súdom Nitra pod. č.k. 31K/45/2014 oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľov:
Eaton Electric s.r.o., Drieňová 1/B, Bratislava, IČO: 35747498, spolu v sume 5321,32 eur,
ktoré pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
45
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
JUDr. Vlasta Suchanová, správca
K007536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Zaťka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 57, 935 21 Tlmače
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.6.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/11/2014 S423
Spisová značka súdneho spisu:
32K/11/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Správca konkurznej podstaty úpadcu zverejňuje v zmysle § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a vykonávacích predpisov doplnenie súpisu majetku podstát, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty.
Druh
Kreditné bankou
úroky Dátum obstarania
pripísané 10-12/2014
1-3/2015
Adresa miesta, kde sa vec Podiel nachádza
úpadcu
Správcovský účet
1/1
Súpisová hodnota v € pripadajúca na podiel úpadcu
0,07
JUDr. Jozef Majorán, správca
K007537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VN - RF GROUP, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 589 119
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexander Kasatkin, LLM
Sídlo správcu:
SNP 19, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 1R/4/2014 S1615
Spisová značka súdneho spisu:
1R/4/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Z Á P I S N I C A
z prvého zasadnutia veriteľského výboru
Dátum a čas konania: 31.3.2015 o 11:00 hod
Miesto konania: Diakovská cesta 15, Šaľa
Správca: JUDr. Alexander Kasatkin, LLM
Zapisovateľ: Mgr. Andrea Fedorová
Prítomní:
Predseda schôdze: JUDr. Alexander Kasatkin, LLM, správca
Zapisovateľ: Mgr. Andrea Fedorová
Veritelia:
Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
46
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
ČSOB Faktoring a.s., so sídlom Námestie SNP 29, 815 63 Bratislava, IČO: 35 710 063
Notársky úrad JUDr. Otto Szaba, so sídlom Mierové námestie 4, Galanta
Program zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Záver
Priebeh zasadnutia veriteľského výboru
1.Otvorenie
Prvé zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 11:00 hod. správca, JUDr. Alexander Kasatkin, LLM, ktorý privítal prítomných členov veriteľského výboru, pričom správca zároveň skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, a to vzhľadom na prítomnosť všetkých členov veriteľského výboru v zmysle ust. § 38 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“). Správca poučil prítomných členov veriteľského výboru, že na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov pri voľbe a odvolávaní členov veriteľského výboru. Správca zároveň skonštatoval, že na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní celkovo 3 členovia veriteľského výboru s celkovým počtom hlasov 3.
2.Voľba predsedu veriteľského výboru
Po otvorení zasadnutia veriteľského výboru pristúpil veriteľský výbor k voľbe predsedu veriteľského výboru, pričom navrhol za predsedu veriteľského výboru člena veriteľského výboru Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. Veriteľský výbor pristúpil k hlasovaniu o návrhu na zvolenie člena veriteľského výboru Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 za predsedu veriteľského výboru.
Po hlasovaní prítomných členov veriteľského výboru veriteľský výbor konštatuje, že o zvolení člena veriteľského výboru – Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 za predsedu veriteľského výboru sa hlasovalo nasledovne:
·
·
·
·
celkovo: 3 členovia veriteľského výboru s celkovým počtom hlasov 3,
za hlasovali: 3 členovia veriteľského výboru s počtom hlasov 3,
proti hlasovalo: 0 členovia veriteľského výboru s počtom hlasov 0,
zdržalo sa hlasovania: 0 členovia veriteľského výboru s počtom hlasov 0,
Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor rozhodol o zvolení člena veriteľského výboru, Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 za predsedu veriteľského výboru.
3. Záver
V závere predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť na zasadnutí veriteľského výboru. Zároveň informoval, že o priebehu zasadnutia veriteľského výboru sa spíše zápisnica. Zápisnica bude obsahovať zoznam prítomných členov veriteľského výboru – prezenčná listina, opis priebehu zasadnutia veriteľského výboru a znenia uznesení prijatých veriteľským výborom spolu s výsledkami hlasovania. Zápisnicu vyhotoví a podpíše predseda veriteľského výboru. Odpis zápisnice predseda veriteľského výboru najneskôr do piatich dní od skončenia zasadnutia veriteľského výboru doručí súdu a správcovi. Správca zároveň najneskôr nasledujúci pracovný deň po doručení zápisnice zabezpečí jej zverejnenie v Obchodnom vestníku. Zápisnica bude tvoriť súčasť správcovského spisu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
47
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Členovia veriteľského výboru sa zároveň dohodli, že pokiaľ to bude možné a nebude to v rozpore so zákonom jednotlivá komunikácia medzi jednotlivými členmi bude prebehať elektronicky s tým, že si členovia veriteľského výboru navzájom uviedli kontaktné e-mailové adresy.
Prvé zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 11:20 hod.
JUDr. Monika Gašparovičová
Všeobecná úverová banka, a.s.
predseda veriteľského výboru
K007538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miriam Pulcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 787/4, 036 01 Martin - Jahodníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22. 05. 1977
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1K 2/2015- S1673
Spisová značka súdneho spisu:
1K 2/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie
Oznam bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, IČO : 47 166 142, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo 1280/B, so sídlom správcovskej kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin , zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR , značka správcu S1673, v mene ktorej koná JUDr. Alena Feťková , komplementár spoločnosti, správca úpadcu : Ing. Miriam Pulcová , nar. 22. 5. 1977, bytom Stavbárska 787/4, Martin – Jahodníky , v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina , č. k. 1K/2/2015, týmto v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu za účelom popretia pohľadávky veriteľom.
Kauciu vo výške 350 eur možno skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky na účet konkurznej podstaty úpadcu , zriadený v OTP Banke Slovensko , a. s., pobočka Martin číslo účtu 16205369/5200 , v IBAN tvare : SK75 5200 0000 0000 1620 5369, BIC : OTPVSKBX, pričom pre každé popretie pohľadávky , uplatnenej samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Popretie pohľadávky veriteľov je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na uvedený účet konkurznej podstaty úpadcu bola pripísaná kaucia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do poznámky pre prijímateľa popierajúci veriteľ uvedie označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávku popiera.
V Martine 01. 04. 2015
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca úpadcu
JUDr. Alena Feťková, komplementár a zástupca kancelárie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
48
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
K007539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KONTUR spol. s r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 777 518
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25R/8/2014S1477
Spisová značka súdneho spisu:
25R/8/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizácii
sp. zn.: 25R/8/2014
Dlžník:
KONTUR spol. s r.o.
sídlo: Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO: 30 777 518
dátum konania: 1.4.2015
miesto konania: Štefánikova 8, Bratislava
čas konania: 09,00 hod.
Prítomní: Sberbank Slovensko, a.s., predseda veriteľského výboru
Róbert Turanský, člen veriteľského výboru
Színtiszta - Kert Kft,, člen veriteľského výboru
KONTUR spol. s r. o., dlžníkJUDr. Erik Bilský, správca
Program: schvaľovanie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom podľa § 144 ods. 1 ZKR
Predseda veriteľského výboru na úvod konštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade so zákonom, na toto zasadnutie sa dostavili traja jeho členovia a veriteľský výbor je tak v zmysle § 128 ods. 2 ZKR uznášaniaschopný. Na veriteľskom výbore vystúpili jeho členovia, ktorí vzniesli výhrady k reštrukturalizačnému plánu. S poukazom na rozsah vznesených výhrad sa členovia veriteľského výboru zhodli, že je nevyhnutné predložený záverečný návrh reštrukturalizačného plánu prepracovať podľa prednesených pripomienok. Predseda veriteľského výboru preto vyzval členov veriteľského výboru, aby sa hlasovaním vyjadrili, či súhlasia s prijatím uznesenia: „Veriteľský výbor vracia dlžníkov záverečný návrh reštrukturalizačného plánu späť na prepracovanie. Veriteľský výbor určuje dlžníkovi lehotu 15 dní na opätovné predloženie prepracovaného záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru na schválenie.“.
Hlasovanie:
za: 3 hlasy
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
49
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
proti: 0 hlasov
zdržal sa: 0 hlasov
Bolo prijaté uznesenie:
„Veriteľský výbor vracia dlžníkov záverečný návrh reštrukturalizačného plánu späť na prepracovanie. Veriteľský výbor určuje dlžníkovi lehotu 15 dní na opätovné predloženie prepracovaného záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru na schválenie.“.
Zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 09,30 hod.
V Bratislave 1. apríla 2015
Sberbank Slovensko, a.s.
v z.SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.
JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M., konateľ
K007540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Guldan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šamorínska 19, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Denisa Mikušová Schultzová
Sídlo správcu:
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/74/2012 S1349
Spisová značka súdneho spisu:
3K/74/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie
Oznámenie o konaní verejného ponukového konania:
Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, správca konkurznej podstaty úpadcu Eduard Guldan, Šamorínska 19, 903 01 Senec, nar. 27.02.1975, v zmysle ust. § 92 ods. I písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a v zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov, vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj obchodných podielov zapísaných do súpisu majetku všeobecnej podstaty nasledovne:
Typ súpisovej položky majetku: majetkové právo;
Popis: Obchodný podiel v spoločnosti GuDu, s.r.o., Jilemnického 264/18, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 243 607, v rozsahu 50% (päťdesiat percent), ktorému zodpovedá vklad do základného imania spoločnosti vo výške 5.000 EUR;
Súpisová hodnota: 500 EUR;
Typ súpisovej položky majetku: majetkové právo;
Popis: Obchodný podiel v spoločnosti PEKA PLASTING, s.r.o., Bulharská 70, 821 04 Bratislava, IČO: 36 502 723, v rozsahu 100% (jednosto percent), ktorému zodpovedá vklad do základného imania spoločnosti vo výške 6.970 EUR (210.000 Sk);
Súpisová hodnota: 500 EUR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
50
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Na podávanie ponúk je určených 15 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto oznamu o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
2. Záujemca je povinný zložiť na bankový účet správcu č. ú. 3030295018/3100 vedený v Sberbank Slovensko, a.s. peňažnú zábezpeku vo výške 50% z ponúknutej kúpnej ceny. U úspešného záujemcu bude zložená zábezpeka použitá na započítanie kúpnej ceny, u neúspešných záujemcov bude zábezpeka vrátená zložiteľovi do 14 dní odo dňa vyhodnotenia predložených ponúk.
3. Zábezpeka musí byť pripísaná na bankovom účte správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie záväzných ponúk.
4. Záujemcovia môžu emailom požiadať správcu o zaslanie bližšej špecifikácie súpisovej položky majetku na určenú emailovú adresu. Emailový kontakt na správcu: [email protected]
5. Záväzné ponuky musia byť doručené na adresu sídla správcu Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, v zalepenej obálke opatrenej menom úpadcu, spisovou značkou konkurzného konania (3K/74/2012 S1349), adresou správcovskej kancelárie a nápisom „PONUKA – KONKURZ – NEOTVÁRAŤ“. Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 dní od uplynutia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
6. Jediným hodnotiacim kritériom pri posudzovaní podaných ponúk je výška odplaty (kúpnej ceny).
7. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami verejného ponukového konania budú vylúčené z verejného ponukového konania. Správca má právo odmietnuť všetky ponuky.
Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, správca
K007541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VR JET, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 665 088
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/34/2014_S1314
Spisová značka súdneho spisu:
8K/34/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie
Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Správca Mgr. Peter Zvara úpadcu: VR JET, a.s., so sídlom Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 36 665 088, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 4409/B, v zmysle § 28, ods. 3 ZKR dňa 01.04.2015 zapísal do zoznamu pohľadávok súhrnú prihláška nezabezpečných pohľadávok č. 132-135 veriteľa Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, so sídlom Továrenská 7, Bratislava, IČO: 42355818 v celkovej prihlásenej sume 198,- EUR.
K007542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JB invest s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovinka 34, 900 41 Rovinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 675 024
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/4/2012_S1314
Spisová značka súdneho spisu:
6R/49/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie
Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Správca Mgr. Peter Zvara úpadcu: JB Invest s.r.o., so sídlom Rovinka 34, 900 41 Rovinka, IČO: 36 675 024, v zmysle § 28, ods. 3 ZKR dňa 01.04.2015 zapísal do zoznamu pohľadávok prihlášku č. 38/I101 veriteľa Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
51
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
zmysle § 28, ods. 3 ZKR dňa 01.04.2015 zapísal do zoznamu pohľadávok prihlášku č. 38/I101 veriteľa IMAGEWELL, s.r.o. Zochova 16, 811 03 Bratislava, IČO: 35 787 929 v celkovej prihlásenej sume 15.869,33,- EUR.
K007543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BTTO s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jelenia 1, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 241 814
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2014 S1465
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie
JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: BTTO s.r.o. so sídlom: Jelenia 1, 811 05 Bratislava, IČO: 36 241 8214, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 2K/5/2014, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, SR, iná pohľadávka, Pokuta na dani z príjmov zo závislej činnosti za zdaň. obd. rok 2009, rozhodnutie č. 9102302/5/4251125/2014 zo dňa 17.9.2014 v celkovej sume: 60,00€.
K007544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Guldan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šamorínska 19, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Denisa Mikušová Schultzová
Sídlo správcu:
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/74/2012 S1349
Spisová značka súdneho spisu:
3K/74/2012
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Správca konkurznej podstaty Mgr. Denisa Mikušová Schultzová úpadcu Eduard Guldan, Šamorínska 19, 903 01 Senec, nar. 27.02.1975, v súlade s ust. § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, vylučujem zo všeobecnej podstaty nasledovnú súpisovú zložku majetku:
Typ súpisovej zložky majetku: Obchodný podiel
Položka súpisu č: 4;
Popis: Obchodný podiel v spoločnosti FitSport, s.r.o., Trojičné nám. 5-9, 821 06 Bratislava, IČO: 45 471 894;
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 500 EUR.
Dôvod: zánik spoločnosti v dôsledku zlúčenia
Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, správca
K007545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IGOLAN, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 398 626
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
52
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:
Deň vydania: 08.04.2015
Pekárska 11, 917 01 Trnava
23K/27/2014S1477
23K/27/2014
Iné zverejnenie
VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – PRVÉ KOLO
V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 23K/27/2014 na majetok úpadcu: IGOLAN, a.s. so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 31 398 626 /ďalej v texte len ako „Úpadca“/, JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty Úpadcu v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. zo dňa 25.03.2015 na speňaženie pohľadávok Úpadcu zapísaných do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečené veriteľa Československá obchodná banka, a.s. zverejneného v Obchodnom vestníku č. 230/2014 zo dňa 02.12.2014 pod položkou K023351,
vyhlasuje prvé kolo verejného ponukového konania a vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
Predmetom ponukového konania sú nasledovné pohľadávky Úpadcu:
D. PEŇAŽNÉ POHĽADÁVKY
Číslo
Právny dôvod vzniku
súp.zl.
9.
10.
11.
Dlžník
Obchodné meno
Neuhradená časť odberateľskej faktúry č. CDC, s.r.o.
2011040
Sídlo
IČO
Súpisová hodnota
Sporný zápis
716,28 €
Saratovská 3, Bratislava 35 855 819
Neuhradená odberateľská faktúra č. Time 2012057
GmbH.
Connection Amalienstrasse Mníchov
62, DE 129479703
785,00 €
Neuhradená odberateľská faktúra č. Time 2012058
GmbH.
Connection Amalienstrasse Mníchov
62, DE 129479703
2 518,80 €
Minimálna akceptovateľná cena v ponukovom konaní:
100 % súpisovej hodnoty jednotlivých pohľadávok
Lehota na podávanie ponúk: od 13.04.2015 do 27.04.2015
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na podávanie ponúk do kancelárie správcu Úpadcu na adresu: Pekárska 11, 917 01 Trnava v zalepenej obálke s výrazným označením: „Konkurz IGOLAN, a.s., verejné ponukové konanie – pohľadávky. NEOTVÁRAŤ“.
Spôsob a lehota na vyhodnotenie ponúk: Otváranie obálok sa uskutoční dňa 28.04.2015 o 10,00 hod. v kancelárii správcu Úpadcu na adrese Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Otázky súvisiace s ponukovým konaním:
Otázky súvisiace s ponukovým konaním záujemcovia môžu zasielať na [email protected]
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Všeobecné podmienky verejného ponukového konania a náležitosti ponuky:
1.1 Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Konkurz IGOLAN, a.s., verejné ponukové konanie – pohľadávky. NEOTVÁRAŤ“.
1.2 Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní, pričom začiatok a koniec tejto lehoty určí správca tak, aby Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
53
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
1.2 Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní, pričom začiatok a koniec tejto lehoty určí správca tak, aby posledný deň lehoty pripadol na pracovný deň.
1.3 Ponuka záujemcu musí byť doručená osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Erik Bilský, Pekárska 11, 917 01 Trnava, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk.
1.4 Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania.
1.5 Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani vziať späť.
1.6 Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní a čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami verejného ponukového konania vyhláseného správcom v Obchodnom vestníku.
2. Vyhodnotenie ponúk:
2.1 Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň lehoty, sa neprihliada.
2.2 Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu 1.1 sa neprihliada.
2.3 Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 1.6 sa neprihliada.
2.4 Na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponuku, než je dovolená v príslušnom kole sa neprihliada.
2.5 Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
2.6 Správca v lehote 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania a zároveň ponúkol najvyššiu cenu na predmet ponuky.
2.7 V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote, ktorú určí, predložili novú zvýšenú ponuku, ustanovenia bodov 1.1 až 1.6 sa použijú primerane.
2.8 Správca je oprávnený odmietnuť ponuku, ak je ponúkaná cena neprimerane nízka v porovnaní so súpisovou hodnotou majetku.
2.9 O skutočnostiach podľa bodov 2.6 až 2.8, ako aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa bodov 2.1 až 2.5, vyhotoví správca úradný záznam.
2.10 Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch vyhodnocovania ponúk všetkých záujemcov, ako aj zabezpečeného veriteľa a súd.
2.11 Úspešný záujemca je povinný uhradiť ponúknutú cenu na účet úpadcu do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia správcu o vyhodnotení jeho ponuky za víťaznú, a to tak, že celá ponúknutá cena musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v posledný deň sedemdňovej lehoty.
2.12 Správca môže s víťazom verejného ponukového konania uzavrieť zmluvu o odplatnom postúpení pohľadávok až po úplnom uhradení ponúknutej ceny.
V Trnave dňa 01.04.2015, JUDr. Erik Bilský, správca
K007546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Guldan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šamorínska 19, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.19
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
54
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Denisa Mikušová Schultzová
Sídlo správcu:
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/74/2012 S1349
Spisová značka súdneho spisu:
3K/74/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
OZNÁMENIE O DRAŽBE
Správca Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, so sídlom správcovskej kancelárie Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, vyhlasuje druhé kolo dražby majetku zapísaného v súpise konkurznej podstaty úpadcu.
Dražobník/Navrhovateľ dražby:
Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, so sídlom správcovskej kancelárie Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu Eduard Guldan, nar. 27.02.1975, bytom Šamorínska 19, 903 01 Senec
Dátum konania dražby: 15.04.2015
Čas otvorenia dražby: 11:00 hod.
Miesto konania dražby: Notárske spoločenstvo, Mgr. Marian Kováč, Zámocká 6, 811 01 Bratislava
Predmet dražby:
Spoluvlastnícky podiel 1/6 (jedna šestina) k rodinnému domu so súpisným číslom 870, na parcele s parc. č. 2841 v k.ú. Senec, obec: Senec, okres: Senec, evidovaný Okresným úradom Senec na LV č. 4296.
Spoluvlastnícky podiel 1/4 (jedna štvrtina) k parcele registra „C“ s parc. č. 2841 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 571 m2 a k parcele registra „C“ s parc. č. 2842 – záhrady o výmere 1168 m2, evidovaný Okresným úradom Senec na LV č. 18.
Označenie a opis predmetu dražby a jeho príslušenstva:
Rodinný dom súp. č. 870 je situovaný na Šamorínskej ulici ako samostatne stojaci na parcele registra CKN parc. č. 2841. Objekt je prízemný, čiastočne podpivničený. Na základe potvrdenia Mestského úradu Senec zo dňa 24.01.2014, rodinný dom bol postavený v roku 1958. V zadnej časti domu bola prevedená prístavba v roku 1979. Rodinný dom je napojený na uličný rozvod vody, elektriny, odpadu a zemného plynu.
Garáž postavená na pozemku registra CKN parc. č. 2841: Stavba garáže ako samostatne stojací objekt bola pristavená v roku 1970 na pozemku – registra CKN parc. č. 2841. Na uvedený objekt nebolo vydané stavebné povolenie. V roku 1980 bola prevedená prístavba skladu. Sklad a garáž sú prevádzkovo prepojené.
Drobné stavby – dielňa postavená na pozemku registra CKN parc. č. 2842: Objekt dielňa ako samostatne stojací objekt bol pristavený v roku 1985 na pozemku registra CKN parc. č. 2842. Na uvedený objekt nebolo vydané stavebné povolenie.
Plot do ulice: Plot oceľový rámový na betónovej podmurovke. Súčasťou oplotenia sú kovové vrátka a vráta. Montáž prevedená v roku 1965.
Vonkajšie úpravy: Vodovodná prípojka na pozemku registra CKN parc. č. 2841 - napojenie stavby domu na uličný rozvod vody prevedené z potrubia PVC o svetlosti DN 25 mm v roku 1958. Kanalizačná prípojka na pozemku registra CKN parc. č. 2841 – napojenie stavby domu na uličnú kanalizáciu prevedené z kameninového potrubia o svetlosti 150 mm roku 1958. Elektrická prípojka na pozemku registra CKN parc. č. 2841– kábelová vzdušná elektrická prípojka, montáž prevedená roku 1978. Prípojka zemného plynu – napojenie prevedené z uličného rozvodu v roku 1979. Prístrešok pred vstupom do objektu, na pozemku registra CKN parc. č. 2841 – prístrešok pred vstupom do rodinného domu z dvornej strany pristavený roku 1979. Nosnú konštrukciu tvoria zvislé oceľové stojky v počte 4 ks. Dlažba cementový poter. Skleník na pozemku registra CKN parc. č. 2842 – skleník pozostáva z oceľovej nosnej konštrukcie na betónovej podmurovke. Postavený v roku 1995.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
55
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Stav predmetu dražby a jeho príslušenstva:
Rodinný dom:
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: V suteréne sa nachádza kotolňa na zemný plyn. Prízemie je využívané na obytné účely. Na prízemí sa nachádza jednoizbový byt bez technického vybavenia so samostatným vchodom a štvorizbový byt s kompletným technickým vybavením so samostatným vchodom.
TECHNICKÉ RIEŠENIE: Nosná konštrukcia domu je murovaná z tehál veľkého formátu. Základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Stropy sú monolitické betónové s rovným podhľadom. Strecha domu je drevená valbová, prístavba plochá živičná. Strešná krytina pálená obyčajná dvojdrážková. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Fasády brizolitové škrabané.
VNÚTORNÉ ROZVODY: Vykurovanie je ústredné teplovodné cez plechové radiátory. Zdrojom tepla je kotol na zemný plyn umiestnený v suteréne. Rozvod vody je vyhotovený z oceľových rúr pre teplú a studenú vodu. Zdrojom teplej vody je 1x elektrický bojler 80 l a 1x plynový. Rozvod kanalizácie - domom vedie centrálny kanalizačný zvod vyhotovený z kameninových rúr, stúpačky PVC. Elektroinštalácia - vyhotovené sú rozvody svetelnej a motorickej elektroinštalácie. Elektrický rozvádzač je umiestnený na vonkajšej stene fasády, vybavený poistkami.
PODLAHY A OBKLADY: V obytných miestnostiach sú podlahy PVC a bukové vlysky. V kúpeľni, WC a chodbách sú keramické dlaždice. Keramické obklady sú prevedené aj v miestnosti kuchyňa 2x, kúpeľňa 2x, vaňa 2x a WC 1x. Okná sú dverené dvojité čiastočne opatrené drevenými roletami 2x a plastovými 1x. Dvere sú rámové a hladké.
VNÚTORNÉ VYBAVENIE: Vybavenie kuchyne – dvakrát kuchynská linka dĺžky 1,60 m, dva nerezové drezy, plynový sporák a dve pákové batérie. Vnútorné hygienické zariadenie – vaňa plastová a vaňa liatinová, umývadlo, páková nerezová batéria so sprchou, páková nerezová batéria a záchod. Záchod je splachovací bez umývadla. Aj napriek prevedenej čiastočnej rekonštrukcii rodinného domu – výmene prvkov krátkodobej životnosti (rekonštrukcie kúpeľní, WC...), nemá to vplyv na predĺženie životnosti stavby.
Garáž:
TECHNICKÉ RIEŠENIE: Základy sú betónové bez podmurovky. Nosná konštrukcia je murovaná so skladobnou hrúbkou stien do 30 cm. Stropy monolitické železobetónové so strešnou krytinou z asfaltových privarovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie úpravy povrchov škrabaný brizolit. Vnútorné omietky vapennocementové hrubé. Okno oceľové jednoduché. Podlahy betónová mazanina. Vráta drevené otvárané. Technický stav je primeraný veku stavby.
Drobné stavby – dielňa:
TECHNICKÉ RIEŠENIE: Základy betónové pätky pod drevenými stojkami. Nosná konštrukcia drevená stĺpiková obojstranne opláštená. Krov drevený sedlový so strešnou krytinou pálená obyčajná dvojdrážková. Povrchové úpravy impregnácia. Okná jednoduché. Podlahy cementový poter. Vráta kovové otvárané. Technický stav je primeraný veku stavby.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.
Opis práv a záväzkov na predmete dražby:
Predmet dražby sa speňažuje primerane v súlade s ust. § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. Vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez záložných práv. V zmysle ust. § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva okrem zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktoré je v skoršom poradí ako zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu.
Na LV. č. 4296 sú t.č. evidované nasledovné ťarchy:
Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľností v prospech MPL Trading, spol. s r.o. podľa EX 234/2007 zo dňa 6.6.2011 (súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter.) P1-232/11
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností v prospech MPL Trading, spol. s r.o. podľa EX 234/2007 zo dňa 6.6.2011 (súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter.) P1-234/11
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
56
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností na príkaz exekútora č. EX 81/99.
Záložné právo v prospech Daňového úradu v Senci podľa rozhodnutia č. 609/2300/817/03.
Príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností č.EX 809/00, Exekútorsky úrad v Senci Mgr. Ružeková.
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na príkaz exekútora Ing. Juraja Farkaša č. EX 81/99.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností a zriadením exekučného záložného práva na príkaz exekútora Mariana Michnicu č. EX 95/2003.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností a zriadením exekučného záložného práva na príkaz Bc. Anny Michnicovej č. EX 94/03.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na príkaz Mgr. Andreja Semelu č. EX 005/02/2005.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.EX 437/02 na príkaz Mgr. Blanky Ružekovej v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.EX 436/02 na príkaz Mgr. Blanky Ružekovej v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava.
Exekučné záložné právo v prospech Mesto Senec, IČO: 305065 podľa exekučného príkazu č. EX 101/2007 zo dňa 4.7.2007.(súdny exekútor Mgr. Andrej Semela) Z-2167/07.
Exekučné záložné právo v prospech Mesto Senec, IČO: 305065 podľa exekučného príkazu č. EX 102/2007 zo dňa 4.7.2007.(súdny exekútor Mgr. Andrej Semela) Z-2168/07.
Exekučné záložné právo v prospech Mesto Senec, IČO: 305065 podľa exekučného príkazu č. EX 103/2007 zo dňa 4.7.2007.(súdny exekútor Mgr. Andrej Semela) Z-2169/07.
Exekučné záložné právo v prospech Mesto Senec, IČO: 305065 podľa exekučného príkazu č. EX 104/2007 zo dňa 4.7.2007.(súdny exekútor Mgr. Andrej Semela) Z-2170/07.
Exekučné záložné právo v prospech Mesto Senec, IČO: 305065 podľa exekučného príkazu č. EX 105/2007 zo dňa 4.7.2007.(súdny exekútor Mgr. Andrej Semela) Z-2171/07.
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Alexandra Kakaša (1.6.1952) podľa exekučného príkazu č. EX 290/08 zo dňa 8.4.2009 (súdny exekútor Mgr. Pavel Mika), Z-1297/09
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného EOS KIS Slovensko, s.r.o., na spoluvlastnícky podiel 1/6 podľa EX 1353/2009-24 zo dňa 15.4.2010 (súdny exekútor Mgr. Vladimír Cipár), Z-1815/10
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného EOS KIS Slovensko, s.r.o., na spoluvlastnícky podiel 1/6 podľa EX 1374/2009-23 zo dňa 29.4.2010 (súdny exekútor Mgr. Vladimír Cipár), Z-2123/10
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 488/09 na príkaz súdny exekútor JUDr. Hana Cibulková, v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava. z-4752/10
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 489/09 na príkaz súdny exekútor JUDr. Hana Cibulková, v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava. z-4751/10
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 51/10 na príkaz súdny exekútor JUDr. Anna Dírerová, v prospech oprávneného Markus Stanislav Ing. z-605/11
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Union zdravotná poisťovňa Bratislava, na spoluvlastnícky podiel 1/6 podľa EX 2452/2010 zo dňa 25.2.2011 (súdny exekútor Mgr. Vladimír Cipár), Z-936/11
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Duslo a.s. závod Istrochem Bratislava, podľa exekučného Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
57
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Duslo a.s. závod Istrochem Bratislava, podľa exekučného príkazu č. EX 268/2002 zo dňa 24.5.2011 (súdny exekútor JUDr. František Čaraba), Z-2472/11
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva podľa EX 6974/2011 zo dňa 13.9.2011 (súdny exekútor JUDr. Matej Kršiak), Z-4164/11
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva podľa EX 6973/2011 zo dňa 13.9.2011 (súdny exekútor JUDr. Matej Kršiak), Z-4165/11
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Union zdravotná poisťovňa, a.s. podľa EX 9533/2011 zo dňa 2.12.2011 (súdny exekútor JUDr. Matej Kršiak), Z-5551/11
Exekučné záložné právo v prospech Ladislava Pomšára (*6.10.1941) na spoluvlastnícky podiel 1/6 podľa Ex1041/2011 zo dňa 5.3.2012 (súdny exekútor JUDr. Vladimír Sucháček), Z-1171/12
Exekučné záložné právo v prospech Martina Tušša (*28.4.1974) na spoluvlastnícky podiel 1/6 podľa Ex 1283/2011 zo dňa 5.3.2012 (súdny exekútor JUDr. Vladimír Sucháček), Z-1172/12
Exekučné záložné právo v prospech Všeobecné zdravotná poisťovňa a.s. na spoluvlastnícky podiel 1/6 podľa EX 18475/2012 zo dňa 12.11.2012 (súdny exekútor JUDr. Matej Kršiak), Z-5216/12
Exekučné záložné právo v prospech Orange Slovensko a.s. na spoluvlastnícky podiel 1/6 podľa EX 1622/2008 zo dňa 27.11.2012 (súdny exekútor JUDr. František Čaraba), Z-5567/12
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa na spoluvlastnícky podiel 1/6 podľa EX 1726/2011 zo dňa 21.3.2013 (súdny exekútor JUDr. Stanislav Laifer), Z-1668/13
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa na spoluvlastnícky podiel 1/6 podľa EX 1775/2011 zo dňa 21.3.2013 (súdny exekútor JUDr. Stanislav Laifer), Z-1669/13
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa na spoluvlastnícky podiel 1/6 podľa EX 565/2012 zo dňa 21.3.2013 (súdny exekútor JUDr. Stanislav Laifer), Z-1670/13
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa na spoluvlastnícky podiel 1/6 podľa EX 566/2012 zo dňa 21.3.2013 (súdny exekútor JUDr. Stanislav Laifer), Z-1671/13
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa na spoluvlastnícky podiel 1/6 podľa EX 567/2012 zo dňa 21.3.2013 (súdny exekútor JUDr. Stanislav Laifer), Z-1672/13
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa na spoluvlastnícky podiel 1/6 podľa EX 1264/2011 zo dňa 21.3.2013 (súdny exekútor JUDr. Stanislav Laifer), Z-1680/13
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa na spoluvlastnícky podiel 1/6 podľa EX 770/2011 zo dňa 21.3.2013 (súdny exekútor JUDr. Stanislav Laifer), Z-1681/13
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa na spoluvlastnícky podiel 1/6 podľa EX 554/2011 zo dňa 21.3.2013 (súdny exekútor JUDr. Stanislav Laifer), Z-1682/13
Exekučné záložné právo v prospech Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava na spoluvlastnícky podiel 1/6 podľa EX 600/12 zo dňa 19.4.2013 (súdny exekútor JUDr. Libor Samec), Z-2199/13
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa Bratislava na spoluvlastnícky podiel 1/6 podľa EX 586/13 zo dňa 27.5.2013 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-2862/13
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa Bratislava na spoluvlastnícky podiel 1/6 podľa Ex 1725/13 zo dňa 30.8.2013 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-4777/13
Exekučné záložné právo v prospech Mesto Senec, IČO: 305065 podľa exekučného príkazu č. EX 316/13 zo dňa 3.3.2014, na spoluvlastnícky podiel 1/6, (súdny exekútor Mgr. Andrej Semela) Z-1402/14
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa Bratislava na spoluvlastnícky podiel 1/6 podľa EX 805/14 Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
58
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa Bratislava na spoluvlastnícky podiel 1/6 podľa EX 805/14 zo dňa 23.7.2014 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-4432/14
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa Bratislava na spoluvlastnícky podiel 1/6 podľa EX 422/13 zo dňa 25.7.2014 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-4549/14
Exekučné záložné právo v prospech EOS KSI Slovensko, s.r.o., na rodinný dom s.č. 870 na parc. č. 2841, spoluvl. podiel 1/4, podľa exekučného príkazu EX 15240/13 zo dňa 14.7.2014 (súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý), Z-5181/14
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa Bratislava na spoluvlastnícky podiel 1/6 podľa EX 1226/14 zo dňa 18.9.2014 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-5746/14
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa Bratislava na spoluvlastnícky podiel 1/6 podľa EX 357/14 zo dňa 9.10.2014 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-6329/14
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa Bratislava na spoluvlastnícky podiel 1/6 podľa EX 806/14 zo dňa 12.11.2014 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-6889/14
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa Bratislava na spoluvlastnícky podiel 1/6 podľa EX 1495/14 zo dňa 12.11.2014 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-6891/14
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa Bratislava na spoluvlastnícky podiel 1/6 podľa EX 1718/14 zo dňa 31.12.2014 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-111/15
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa Bratislava na spoluvlastnícky podiel 1/6 podľa EX 1400/14 zo dňa 31.12.2014 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-113/15
Upovedomenie o začatí exekúcie v prospech MPL Trading, s.r.o. podľa EX 234/2007 zo dňa 30.10.2007(súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter.) P2-6/08.
Exekučné záložné právo v prospech MPL TRADING, s.r.o., podľa exekučného príkazu č. EX 234/2007 zo dňa 8.1.2008.(súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter.) Z-205/08.
Záložné právo v prospech Daňový úrad v Senci č. 609/340/12329/09/BH vykonateľné a právoplatné 4.5.2009 z- 1619/09
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného AVÍZO, s.r.o. podľa EX 8/11 zo dňa 26.4.2011 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-1928/11
Exekučné záložné právo v prospech Orange Slovensko a.s. na spoluvlastnícky podiel 1/6 podľa EX 137/2011 zo dňa 4.12.2012 (súdny exekútor JUDr. František Čaraba), Z-5752/12
Na LV č. 18 sú t.č. evidované nasledovné ťarchy:
Upovedomenie o začatí exekúcie v prospech MPL Trading, s.r.o. podľa EX 234/2007 zo
dňa 30.10.2007(súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter.) P2-6/08.
Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľností v prospech MPL Trading, spol. s r.o. podľa EX 234/2007 zo dňa 6.6.2011 (súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter.) P1-233/11
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností v prospech MPL Trading, spol. s r.o. podľa EX 234/2007 zo dňa 6.6.2011 (súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter.)
Príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností na príkaz exekútora č. EX 81/99.
Vykonanie exekúcie zriadením záložného práva na príkaz exekútora č. EX 809/00.
Vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností na príkaz exekútora č. EX 809/00.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
59
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Záložné právo v prospech Daňového úradu v Senci podľa rozhodnutia č.609/2300/817/03.
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na príkaz exekútora Ing. Juraja Farkaša č. EX 81/99.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností a zriadením exekučného záložného práva na príkaz JUDr. Mariana Michnicu č. Ex 95/2003.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností a zriadením exekučného záložného práva na príkaz exekútora Bc. Anny Michnicovej č. EX 94/03.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na príkaz Mgr. Andreja Semelu č. EX 005/02/2005.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 437/02 na príkaz Mgr. Blanky Ružekovej v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 436/02 na príkaz Mgr. Blanky Ružekovej v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava.
Exekučné záložné právo v prospech Mesto Senec, IČO: 305065 podľa exekučného príkazu č. EX 101/2007 zo dňa 4.7.2007.(súdny exekútor Mgr. Andrej Semela.) Z-2167/07.
Exekučné záložné právo v prospech Mesto Senec, IČO: 305065 podľa exekučného príkazu č. EX 103/2007 zo dňa 4.7.2007.(súdny exekútor Mgr. Andrej Semela.) Z-2169/07.
Exekučné záložné právo v prospech Mesto Senec ,IČO: 305065 podľa exekučného príkazu č. EX 104/2007 zo dňa 4.7.2007.(súdny exekútor Mgr. Andrej Semela.) Z-2170/07.
Exekučné záložné právo v prospech Mesto Senec ,IČO: 305065 podľa exekučného príkazu č. EX 105/2007 zo dňa 4.7.2007.(súdny exekútor Mgr. Andrej Semela.) Z-2171/07.
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Alexandra Kakaša (1.6.1952) podľa exekučného príkazu č. EX 290/08 zo dňa 8.4.2009 (súdny exekútor Mgr. Pavel Mika), Z-1297/09
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného EOS KIS Slovensko, s.r.o.: spoluvlastnícky podiel 1/4 na pozemky p.č. 2841, 2842 podľa EX 1353/2009-24 zo dňa 15.4.2010 (súdny exekútor Mgr. Vladimír Cipár), Z-1815/10
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného EOS KIS Slovensko, s.r.o.: spoluvlastnícky podiel 1/4 na pozemky p.č. 2841, 2842 podľa EX 1374/2009-24 zo dňa 29.4.2010 (súdny exekútor Mgr. Vladimír Cipár), Z-2123/10
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 488/09 na príkaz súdny exekútor JUDr. Hana Cibulková, v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava. z-4752/10
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 489/09 na príkaz súdny exekútor JUDr. Hana Cibulková, v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava. z-4751/10
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 51/10 na príkaz súdny exekútor JUDr. Anna Dírerová, v prospech oprávneného Markus Stanislav Ing. z-605/11
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Union zdravotná poisťovňa Bratislava, na spoluvlastnícky podiel 1/4 podľa EX 2452/2010 zo dňa 25.2.2011 (súdny exekútor Mgr. Vladimír Cipár), Z-936/11
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Duslo a.s. závod Istrochem Bratislava, podľa exekučného príkazu č. EX 268/2002 zo dňa 24.5.2011 (súdny exekútor JUDr. František Čaraba), Z-2472/11
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva podľa EX 6974/2011 zo dňa 13.9.2011 (súdny exekútor JUDr. Matej Kršiak), Z-4164/11
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
60
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva podľa EX 6973/2011 zo dňa 13.9.2011 (súdny exekútor JUDr. Matej Kršiak), Z-4165/11
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Union zdravotná poisťovňa, a.s. podľa EX 9533/2011 zo dňa 2.12.2011 (súdny exekútor JUDr. Matej Kršiak), Z-5551/11
Exekučné záložné právo v prospech Ladislava Pomšára (*6.10.1941) na spoluvlastnícky podiel 1/4 podľa Ex 1041/2011 zo dňa 5.3.2012 (súdny exekútor JUDr. Vladimír Sucháček), Z-1171/12
Exekučné záložné právo v prospech Martina Tušša (*28.4.1974) na spoluvlastnícky podiel 1/4 podľa Ex 1283/2011 zo dňa 5.3.2012 (súdny exekútor JUDr. Vladimír Sucháček), Z-1172/12
Exekučné záložné právo v prospech Všeobecné zdravotná poisťovňa a.s. na spoluvlastnícky podiel 1/4 podľa EX 18475/2012 zo dňa 12.11.2012 (súdny exekútor JUDr. Matej Kršiak), Z-5216/12
Exekučné záložné právo v prospech Orange Slovensko a.s. na spoluvlastnícky podiel 1/4 podľa EX 1622/2008 zo dňa 27.11.2012 (súdny exekútor JUDr. František Čaraba), Z-5567/12
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa na spoluvlastnícky podiel 1/4 podľa EX 1726/2011 zo dňa 21.3.2013 (súdny exekútor JUDr. Stanislav Laifer), Z-1668/13
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa na spoluvlastnícky podiel 1/4 podľa EX 1775/2011 zo dňa 21.3.2013 (súdny exekútor JUDr. Stanislav Laifer), Z-1669/13
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa na spoluvlastnícky podiel 1/4 podľa EX 565/2012 zo dňa 21.3.2013 (súdny exekútor JUDr. Stanislav Laifer), Z-1670/13
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa na spoluvlastnícky podiel 1/4 podľa EX 566/2012 zo dňa 21.3.2013 (súdny exekútor JUDr. Stanislav Laifer), Z-1671/13
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa na spoluvlastnícky podiel 1/4 podľa EX 567/2012 zo dňa 21.3.2013 (súdny exekútor JUDr. Stanislav Laifer), Z-1672/13
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa na spoluvlastnícky podiel 1/4 podľa EX 1264/2011 zo dňa 21.3.2013 (súdny exekútor JUDr. Stanislav Laifer), Z-1680/13
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa na spoluvlastnícky podiel 1/4 podľa EX 770/2011 zo dňa 21.3.2013 (súdny exekútor JUDr. Stanislav Laifer), Z-1681/13
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa na spoluvlastnícky podiel 1/4 podľa EX 554/2011 zo dňa 21.3.2013 (súdny exekútor JUDr. Stanislav Laifer), Z-1682/13
Exekučné záložné právo v prospech Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava na spoluvlastnícky podiel 1/4 podľa EX 600/12 zo dňa 19.4.2013 (súdny exekútor JUDr. Libor Samec), Z-2199/13
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa Bratislava na spoluvlastnícky podiel 1/4 podľa EX 586/13 zo dňa 27.5.2013 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-2862/13
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa Bratislava na spoluvlastnícky podiel 1/4 podľa Ex 1725/13 zo dňa 30.8.2013 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-4777/13
Exekučné záložné právo v prospech Mesto Senec, IČO: 305065 podľa exekučného príkazu č. EX 316/13 zo dňa 3.3.2014, na spoluvlastnícky podiel 1/4, (súdny exekútor Mgr. Andrej Semela.) Z-1402/14
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa Bratislava na spoluvlastnícky podiel 1/4 podľa Ex 805/14 zo dňa 23.7.2014 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-4432/14
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa Bratislava na spoluvlastnícky podiel 1/4 podľa EX 422/13 zo dňa 25.7.2014 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-4549/14
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
61
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Exekučné záložné právo v prospech EOS KSI Slovensko, s.r.o., na pozemky parc. č. 2841, parc. č. 2842, spoluvl. podiel 1/4, podľa exekučného príkazu EX 15240/13 zo dňa 14.7.2014 (súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý), Z-5181/14
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa Bratislava na spoluvlastnícky podiel 1/4 podľa EX 1226/14 zo dňa 18.9.2014 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-5746/14
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa Bratislava na spoluvlastnícky podiel 1/4 podľa EX 357/14 zo dňa 9.10.2014 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-6329/14
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa Bratislava na spoluvlastnícky podiel 1/4 podľa EX 806/14 zo dňa 12.11.2014 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-6889/14
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa Bratislava na spoluvlastnícky podiel 1/4 podľa EX 1495/14 zo dňa 12.11.2014 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-6891/14
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa Bratislava na spoluvlastnícky podiel 1/4 podľa EX 1718/14 zo dňa 31.12.2014 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-111/15
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa Bratislava na spoluvlastnícky podiel 1/4 podľa EX 1400/14 zo dňa 31.12.2014 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-113/15
Exekučné záložné právo v prospech MPL TRADING, s.r.o., podľa exekučného príkazu č. EX 234/2007 zo dňa 8.1.2008.(súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter.) Z-205/08.
Záložné právo v prospech Daňový úrad v Senci č. 609/340/12329/09/BH vykonateľné a právoplatné 4.5.2009 z-1619/09
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného AVÍZO, s.r.o. podľa EX 8/11 zo dňa 26.4.2011 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-1928/11
Exekučné záložné právo v prospech Orange Slovensko a.s. na spoluvlastnícky podiel 1/4 podľa EX 137/2011 zo dňa 4.12.2012 (súdny exekútor JUDr. František Čaraba), Z-5752/12
Odhadná alebo zistená cena:
Cena predmetu dražby je stanovená znaleckým posudkom vo výške 19.758,69 EUR (slovom: devätnásťtisíc sedemstopäťdesiatosem eur, šesťdesiatdeväť centov)
Najnižšie podanie: 19.758,69 EUR
Minimálne prihodenie: 500 EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 3.000 EUR
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. Bezhotovostným prevodom resp. vkladom na bankový účet Dražobníka/Navrhovateľa č. účtu 3030295018/3100 vedený v Sberbank Slovensko a.s., s uvedením VS: IČO resp. r.č. účastníka dražby, do správy pre prijímateľa uveďte: „Dražobná zábezpeka“; alebo
2. V hotovosti k rukám dražobníka v mieste konania dražby; alebo
3. Formou bankovej záruky; alebo
4. Do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: do otvorenia dražby
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
62
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Výpis z bankového účtu (originál), alebo potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet Dražobníka/Navrhovateľa v hotovosti, alebo osvedčený odpis notárskej zápisnice o zložení dražobnej zábezpeky, alebo banková záruka.
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Dražobník/Navrhovateľ vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr do 5 dní od skončenia dražby alebo upustenia od dražby.
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením:
Dražobná zábezpeka sa započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr 15 dní od skončenia dražby, a to bankovým prevodom v prospech účtu Dražobníka/Navrhovateľa č. 3030295018/3100, vedený v Sberbank Slovensko, a.s. s uvedením VS: IČO resp. r.č. vydražiteľa.
Obhliadka predmetu dražby:
Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční v dvoch termínoch, pričom prvá obhliadka sa uskutoční dňa 13.04.2015 o 10:00 hod. a druhá dňa 14.4.2015 o 10:00 hod. Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení záujemcu na tel. č. 0903 408 595 najneskôr 24 hodín pred určeným termínom obhliadky.
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou:
Notárske spoločenstvo, Mgr. Marian Kováč, Zámocká 6, 811 01 Bratislava
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. Osoba, ktorá podala na súde takú žalobu, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a žalobca. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a keď neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia. Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie.
V Bratislave, dňa 01.04.2015
Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
63
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
K007547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Čapošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hálova 20, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/7/2014 S1465
Spisová značka súdneho spisu:
8K/7/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie
JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: Renáta Čapošová, nar. 12.10.1964, bytom Hálova 20, 851 01 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8K/7/2014, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, SR, IČO: 35 848 863, iná pohľadávka, Neuhradená fa č. 1084831539, splatná dňa 14.11.2014, Neuhradená fa č. 1086723494, splatná dňa 15.12.2014, Neuhradená fa č. 1088702652, splatná dňa 15.1.2015, Neuhradená fa č. 1092639765, splatná dňa 16.3.2015. v celkovej sume: 191,85€.
K007548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Močarianska 1, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 663 834
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Krmanova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/52/2014 S855
Spisová značka súdneho spisu:
31K/52/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie
Správca konkurznej veci úpadcu STAVOTERM Michalovce, s.r.o., IČO: 31663834, sídlo: Močarianska 1, Michalovce 071 01 - JUDr. Štefan Straka, Krmanova č. 1, 040 01 Košice, v súlade s udeleným záväzným pokynom veriteľského výboru zo dňa 10.3.2015 v súlade s § 92 odst.1 písm. d zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií oznamuje vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňažovanie majetku úpadcu zapísaný vo všeobecnej konkurznej podstate a to súboru hnuteľných veci označených ako „náradie a skladové zásoby“, v súpisovej hodnote 8 454,-Eur, ktorých súpis spolu so súpisovou hodnotou bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 247 zo dňa 30.12.2014.
Podmienky predaja v II. kole:
Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu predložia písomnú ponuku kúpnej ceny na uzavretie kúpnej zmluvy s vyhlasovateľom. Kupujúcim súboru hnuteľných veci –zásob, nástrojov a prístrojov sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako 50 % súpisovej hodnoty zapísaných hnuteľných veci t.j. 4227 ,- Eur.
Na preukázanie právnej subjektivity záujemcu, je záujemca povinný k ponuke pripojiť výpis zo živnostenského oprávnenia alebo obchodného registra a fyzická osoba je povinná pripojiť fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemcovia svoje ponuky zašlú alebo osobne doručia na adresu – JUDr. Štefan Straka, správca KP, Krmanova č. 1, 040 01 Košice v obálke a obálku viditeľne označia textom : „ Konkurz neotvárať, sp. zn.: 31K/52/2014“. Obálka musí obsahovať cenovú ponuku za súbor hnuteľných veci a preukázanie právnej subjektivity záujemcu ako aj doklad preukazujúci zaplatenie zálohy vo výške 50 % súpisovej hodnoty súboru hnuteľných veci, t.j. 2 113,50,- Eur na účet úpadcu 4020338904/7500. Na ponuky, ktoré nebudú obsahovať uvedené náležitosti sa nebude prihliadať.
Predaj majetku schvaľuje pred uzavretím kúpnej zmluvy predseda ver. výboru.
Ponukové konanie sa začína dňom uverejnenia ponuky v obchodnom vestníku a končí dňa 20.04.2015. Otváranie Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
64
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Ponukové konanie sa začína dňom uverejnenia ponuky v obchodnom vestníku a končí dňa 20.04.2015. Otváranie obálok sa uskutoční do 5 dní v sídle správcu t.j. na ulici Krmanova č.1, Košice za účasti predsedu veriteľského výboru alebo iného povereného člena veriteľského výboru. Neúspešní záujemcovia budú o tejto skutočnosti vyrozumení a zálohy im budú vrátené na účty, z ktorých boli zaslané na účet úpadcu, do 5 dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Úspešnému záujemcovi, ktorí neuzavrie kúpnu zmluvu s vyhlasovateľom, bude vrátená záloha po odpočítaní nákladov súvisiacich s týmto kolom ponukového konania.
Záujemca o kúpu majetku úpadcu sa môže oboznámiť so stavom majetku a vykonať obhliadku zásob, náradia dňa 13. apríla 2015 v čase od 10:00 – 12:00 hod. v areáli úpadcu na Budovateľskej 2683 vo Vranove nad Topľou. Záujemca si môže vyžiadať súpis jednotlivých hnuteľných vecí zaradených do súboru zásoby a náradie, na emailovej adrese: [email protected]
K007549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Anton Majkut
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
MČ-Dargovských hrdinov -, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/37/2014 S833
Spisová značka súdneho spisu:
30K/37/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie
Oznámenie o prihlásení pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty JUDr. juraj Špirko, spávca konkurznej pdstaty úpadcu Ing.Anton Majkut, nar.29.12.1977, trvale bytom MČ-Dargovských hrdinov, 040 22 Košice, týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods.3) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlasovanie pohľadávok v zmysle §28 ods. 2) ZKR boli dňa 31.3.2015 do kancelárie správcu doručené tieto prihlášky:
1. Súhrnná prihláška nezabezpečeného veriteľa CETELEM Slovakia a.s., Panenská 7, 812 36 Bratislava, IČO:35787783, ktorou si veriteľ prihlásil do konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu dve nezabezpečené pohľadávky, a to nezabezpečenú pohľadávku s poradovým číslom 1 v celkovej sume 13.934,09-€ a nezabezpečenú pohľadávku s poradovým číslom 2 v celkovej sume 1.160,59-€.
Uvedené pohľadávky boli v prihlásenom rozsahu zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 1.apríla 2015. V Košiciach, dňa 1.4.2015
JUDr.Juraj Špirko-správca
K007550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nová rusko-slovenská spoločnosť, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenská 9, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 575 706
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/17/2014 S 1369
Spisová značka súdneho spisu:
40K/17/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Doplnenie súpisu majetku podstát - oddelená podstata: zabezpečený veriteľ 1. v poradí: Iveta Hlaváčová INPEX, Rakovo 110, 038 42 Rakovo, IČO: 33 775 788
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 2/H-11 o nasledovné súpisové zložky majetku:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
65
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Súbor iná majetková hodnota
Súpisová hodnota majetku v EUR
Deň zápisu
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku P.č. Popis
2.
príjem z prenájmu za 11,12/2014 a 01/2015 čiastočne
27 731,15 €
31.3.2015 majetok vo vlastníctve úpadcu
3.
príjem z prenájmu rok 2014
1 832,40 €
31.3.2015 majetok vo vlastníctve úpadcu
Súbor peňažné pohľadávky
p.č.
celková suma
mena právny dôvod vzniku
1.
21 394,93
EUR
neuhradené faktúry za nájom a správu č. 2015-002, 2015-003 a 2015-001 čiastočne
dlžník
súpisová hodnota majetku deň zápisu
JS REAL SPOL. s.r.o.
Kasárenská 9, 91105 Trenčín, SR
IČO: 45 643 334
21 394,93
31.03.2015
K007551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZLATNER, spol. s r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Perecká 22, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 109 919
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Hetényiová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31R/7/2014 S1668
Spisová značka súdneho spisu:
31R/7/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizácii obchodnej spoločnosti ZLATNER, spol. s r.o.
IČO: 34 109 919, so sídlom Perecká 22, 934 01 Levice,
zápisaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 709/N,
(ďalej aj ako „Dlžník“)
konaného v zmysle ust. §144 a nasl. Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“)
Spisová značka Okresného súdu Nitra: 31R/7/2014,
Dátum zasadnutia: 25.03.2015
Čas zasadnutia: 10:00 hod
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
66
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Miesto zasadnutia: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 01 Bratislava
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Stanovisko veriteľského výboru k reštrukturalizačnému plánu
3. Záver
Prizvaný:
- Mgr. Veronika Hetényiová, na základe plnomocenstva zastúpená JUDr. Milanom Ragasom – reštrukturalizačný správca dlžníka (ďalej aj ako „Správca“)
Členovia veriteľského výboru:
- Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. - predseda veriteľského výboru, IČO: 00 682 420, so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, Slovenská republika
- Všeobecná úverová bank , IČO: 34 109 919, so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika
- REJAS, spol. s r.o., IČO: 36 328 669, so sídlom Košecké podhradie 329, Slovenská republika
K bodu 1/ programu Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda veriteľské výboru o 10.00 hod., pričom poučil prítomných o ich právach a povinnostiach podľa príslušných ustanovení zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Na základe vykonanej prezentácie prítomných veriteľov predseda konštatoval, že veriteľský výbor je vzhľadom na počet prítomných členov uznášaniaschopný podľa ust. § 128 ods. 2 ZKR.
K bodu 2/ programu
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že dlžník predložil návrh reštrukturalizačného plánu členom veriteľského výboru dňa 16.3.2015 v súlade s ustanovením § 143 zákona o konkurze a reštrukturalizácie v zákonom stanovenej lehote. V zmysle ustanovenia § 144 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, veriteľský výbor rozhodne do 15 dní od predloženia reštrukturalizačného plánu o schválení alebo zamietnutí plánu.
Prítomní členovia VV požiadali Správcu o stručnú informáciu k priebehu vypracovania RP a oboznámenie s rozhodujúcimi skutočnosťami určujúcimi obsah RP.
Predseda veriteľské výboru požiadal prítomných členov veriteľského výboru o stanovisko k reštrukturalizačnému plánu.
Zástupca VUB predniesol pripomienky k reštrukturalizačnému plánu, ktoré vzhľadom k ich rozsahu budú správcovi zaslané do 3 dní. Vzhľadom na priebeh rokovania veriteľského výboru vyzval predseda veriteľského výboru na hlasovanie o vrátení návrhu reštrukturalizačného plánu na prepracovanie a určenie lehoty na predloženie prepracovaného reštrukturalizačného plánu podľa pripomienok a návrhov členov veriteľského výboru.
Hlasovanie:
ZA: 3 hlasy
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
67
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné
UZNESENIE
Veriteľský výbor predložený návrh reštrukturalizačného plánu vracia predkladateľovi plánu na prepracovanie. Veriteľský výbor určuje predkladateľovi plánu lehotu nie dlhšiu ako 15 dní na prepracovanie reštrukturalizačného plánu v zmysle pripomienok členov veriteľského výboru.
K bodu 3/ programu záver
Zasadnutie veriteľského výboru predseda veriteľského výboru ukončil o 11,00 hod. a poďakoval prítomným za účasť.
Zápisnica napísaná a podpísaná v Bratislave dňa 26.03.2015 o 11.00 hod.
Predseda veriteľského výboru:
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Mgr. Zuzana Koláriková, na základe poverenia
K007552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Ternényová “v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Utekáč 44, 985 06 Utekáč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K 77/2012 S1201
Spisová značka súdneho spisu:
1K 77/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie
JUDr. Miloš Levrinc, PhD., J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen správca konkurznej podstaty úpadcu: Erika Ternényová „v konkurze“, nar.: 05.10.1971, bytom Utekáč 44, 985 06 Utekáč, SR, č. k.: 1K 77/2012, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu, vyhlasuje v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, I. kolo ponukového konania na predaj hnuteľných vecí zapísaných do súpisu majetku všeobecnej podstaty. Predmet predaja (ponúkané hnuteľné veci) sú zverejnené v Obchodnom vestníku č. 197/2013, K018000 zo dňa 11.10.2013.
1.) Záujemcovia doručia záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „ KONKURZ ERIKA TERNÉNYOVÁ - ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou alebo osobne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca konkurznej podstaty, J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, v lehote 15 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení Verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po uplynutí lehoty sa neprihliada.
2.) Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
3.) Všetky hnuteľné veci úpadcu sa budú predávať jednotlivo. V prípade predloženia záväznej ponuky na Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
68
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
3.) Všetky hnuteľné veci úpadcu sa budú predávať jednotlivo. V prípade predloženia záväznej ponuky na viacero súpisových položiek, resp. na celý súbor majetku ponúkaného v ponukovom kole, správca porovná očakávané výsledky predaja a vyberie najvýhodnejšiu ponuku.
4.) Prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou, pričom v I. kole ponukového konania min. ponúkaná kúpna cena predstavuje 100 % súpisovej hodnoty.
5.) Ponuka musí obsahovať: - identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým kontaktom
- výšku ponúkanej kúpnej ceny a spôsob jej uhradenia
6.) Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
7.) Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk: Správca otvorí riadne doručené ponuky do 5 pracovných dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk. Správca vyhodnotí ponuky do 7 pracovných dní odo dňa otvorenia obálok. Kúpnu cenu je povinný úspešný záujemca uhradiť pred podpisom kúpnej zmluvy.
8.) Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať telefonicky na tel. č.: 0907241114; poprípade cez e-mail: [email protected]
JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca
K007553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Amera Slovakia Kremnica, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 640 069
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/45/2014 S 1436
Spisová značka súdneho spisu:
2K/45/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie
Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov doručené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa Evason Capital AG, so sídlom Feldmoosstrasse 12, 8853 Lachen SZ, Švajčiarska konfederácia, prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1 v celkovej výške 2.766,11- Eur;
2. pohľadávky veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, prihlásené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 787,62 Eur a pohľadávka č. 2 v celkovej výške 109,06 Eur;
3. pohľadávka veriteľa Euler Hermes Europe SA, so sídlom Brusel, Avenue des Arts 56, 1000, Belgické kráľovstvo, reg. číslo: 0403248596, vo veci týkajúcej sa organizačnej zložky: Euler Hermes Europe SA, organizační zložka so sídlom: Molákova 576/11, Praha 8, Česká republika, IČO: 241 81 161, prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1 v celkovej výške 546.373,18 Eur.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
69
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
K007554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Čapošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hálova 20, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/7/2014 S1465
Spisová značka súdneho spisu:
8K/7/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie
JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: Renáta Čapošová, nar. 12.10.1964, bytom Hálova 20, 851 01 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8K/7/2014, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, SR, IČO: 31 575 951, iná pohľadávka, Optim pôžička Úverová zmluva č. 10/269/11 zo dňa 19.8.2011 v celkovej sume: 9 148,92 €.
K007555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KROTUCHEM, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 9, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 702 732
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/55/2012 S1390
Spisová značka súdneho spisu:
1K/55/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTE - ÚROKY
Celková suma: 0,55 €
Mena: EUR
Dlžník: Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
Právny dôvod vzniku: kreditný úrok z účtu 0000005040366173/0900 v banke od 27.3.2013 do 28.2.2015
Súpisová hodnota majetku: 0,55 €
Majetok inej osoby ako úpadcu: Tretia osoba: Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: Sporný zápis: Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTE - DEPOZIT
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
70
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Celková suma: 710,35 €
Mena: EUR
Dlžník: Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 01 Prešov
Právny dôvod vzniku: Nespotrebovaná časť preddavku na preddavku na náklady konkurzu
Súpisová hodnota majetku: 710,35 €
Majetok inej osoby ako úpadcu: Tretia osoba: Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: Sporný zápis: V Prešove, dňa 1.4.2015
JUDr. Slavomír Dubjel, správca
K007556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Pethes
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka 2, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/55/2013 S1316
Spisová značka súdneho spisu:
31K/55/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Správca v súlade s ust. § 76 ods. 3 ZKR zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty o nasledujúci majetok podliehajúci konkurzu.
Por. číslo
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Deň zapísania Dôvod zapísania Súpisová hodnota majetku
majetku
v €
Iná majetková hodnota – zrážka zo mzdy za mesiac 03/2014 v 09.04.2014
§ 67 ods. 1 písm. b) 580,02
rozsahu podliehajúcom konkurzu
Iná majetková hodnota – zrážka zo mzdy za mesiac 04/2014 v 07.05.2014
§ 67 ods. 1 písm. b) 391,44
rozsahu podliehajúcom konkurzu
Iná majetková hodnota – zrážka zo mzdy za mesiac 05/2014 v 09.06.2014
§ 67 ods. 1 písm. b) 534,26
rozsahu podliehajúcom konkurzu
Iná majetková hodnota – zrážka zo mzdy za mesiac 06/2014 v 09.07.2014
§ 67 ods. 1 písm. b) 662,34
rozsahu podliehajúcom konkurzu
Iná majetková hodnota – zrážka zo mzdy za mesiac 07/2014 v 07.08.2014
§ 67 ods. 1 písm. b) 989,85
rozsahu podliehajúcom konkurzu
Iná majetková hodnota – zrážka zo mzdy za mesiac 08/2014 v 09.09.2014
§ 67 ods. 1 písm. b) 279,87
rozsahu podliehajúcom konkurzu
Iná majetková hodnota – zrážka zo mzdy za mesiac 09/2014 v 09.10.2014
§ 67 ods. 1 písm. b) 500,02
rozsahu podliehajúcom konkurzu
Iná majetková hodnota – zrážka zo mzdy za mesiac 10/2014 v 07.11.2014
§ 67 ods. 1 písm. b) 398,32
rozsahu podliehajúcom konkurzu
Iná majetková hodnota – zrážka zo mzdy za mesiac 11/2014 v 09.12.2014
§ 67 ods. 1 písm. b) 700,21
rozsahu podliehajúcom konkurzu
Iná majetková hodnota – zrážka zo mzdy za mesiac 12/2014 v 08.01.2015
§ 67 ods. 1 písm. b) 516,67
Typ súpisovej zložky majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
71
Obchodný vestník 66/2015
17.
18.
19.
Konkurzy a reštrukturalizácie
Iná majetková hodnota – zrážka zo mzdy za mesiac 12/2014 v 08.01.2015
rozsahu podliehajúcom konkurzu
Iná majetková hodnota – zrážka zo mzdy za mesiac 01/2015 v 09.02.2015
rozsahu podliehajúcom konkurzu
Iná majetková hodnota – zrážka zo mzdy za mesiac 02/2015 v 09.03.2015
rozsahu podliehajúcom konkurzu
Deň vydania: 08.04.2015
§ 67 ods. 1 písm. b) 516,67
§ 67 ods. 1 písm. b) 458,14
§ 67 ods. 1 písm. b) 1.290,71
V Nitre, dňa 01.04.2015
JUDr. Fadi Fardous, správca úpadcu
K007557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Peter Fitoš- DISPEČERSKE SLUŽBY TAXITREND
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alstrova 4, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 742 939
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/34/2014 S1465
Spisová značka súdneho spisu:
2K/34/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie
JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: Peter Fitoš – DISPEČERSKÉ SLUŽBY TAXI-TREND, s miestom podnikania Alstrova 4, 831 06 Bratislava-Rača, IČO: 31 742 939, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 2K/34/2014, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, SR, IČO: 00 585 441, iná pohľadávka, Platobný rozkaz 50Rob/592/2013, právoplatný a vykonateľný dňa 1.1.2014 v celkovej sume: 581,09 €.
K007558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marian Bukoven
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veternicová 17, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Puskailer
Sídlo správcu:
Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/1/2015 S1172
Spisová značka súdneho spisu:
6K/1/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie
JUDr. Juraj Puskailer, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Marian Bukoven, trvale bytom Veternicová 17, 841 05 Bratislava, nar. 21.04.1964, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 6K/1/2015, týmto zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtu je: 2617334683/1100 vedený v banke Tatra banka, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Juraj Puskailer, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
72
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
K007559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A&D atelier
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivánska cesta 4, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 961 767
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/59/2014 S1224
Spisová značka súdneho spisu:
8K/59/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie
Oznam čísla bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
Ing. Eduard Hyránek, PhD., správca dlžníka: A&D atelier, s.r.o., Ivánska 4, 821 04 Bratislava v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v Tatrabanke, a.s., číslo: 2946002954/1100 (IBAN: SK47 1100 0000 0029 4600 2954). Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou. Pre každé popretie pohľadávky musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- € s uvedením variabilného čísla pozostávajúceho z čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok a špecifického symbolu číslo 592015.
K007560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: J.A.N.E.X., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolská 62/686, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 050 342
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., PhD. Andrea Balážiková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2014/S1297
Spisová značka súdneho spisu:
2R/4/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
na kat.ú
súp.
byt. spoluvastní
obec
parc.
vlastník
z.
č.
č. cky
č.
podiel na PODSTATA spoločných častiach a zaraidniach
NEHNUTEĽN
bytového OSŤ
domu
ODDELENÁ
DRUH
PORADI ZABEZPEČ VERITE ZABEZPEČE
PRÁVNY
E
ENÁ
Ľ
NÁ HODNO
TA
ZABEZPEČOVAC POHĽADÁV
IEHO
KA
SUMA/ Eur
DOVOD
v Eur
PRÁVA
tretej osoby
LV č.
Zmluva o zriad.zál.pr.
74 100,00 5710
Zvol Zvol 233 5443
9715/4223 Janiczek záložné 15
1
en en 7
/1
46
Ladislav právo UniCred
it Bank pohladávka Czech 100 000,č. 1
Republi
c Mgr. Janiczek
ova Elena
Želetavs
ká 1525/1
zo dňa 12.08.2009
ČR
IČO: 649482 11/UC/1
and Slovakia , a.s. 7401405D/SME/0
6/091
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
73
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
649482 42
veriteľ č. 11/UC
K007561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SSIM-OC, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 437 921
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/35/2012 S 1436
Spisová značka súdneho spisu:
3K/35/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie
Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa GiTy - Slovensko, a.s., so sídlom Jilemnického 8, 036 01 Martin, IČO: 36 378 143, prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1 v celkovej výške 8.478,- Eur. I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca
K007562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Deák LU-RENISA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jeruzalemská 24, 940 53 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 795 432
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/58/2012 S1316
Spisová značka súdneho spisu:
32K/58/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Správca v súlade s ust. § 76 ods. 3 ZKR zverejňuje doplnenie súpisu majetku oddelenej podstaty o nasledujúci majetok podliehajúci konkurzu:
Príjem úpadcu zapísaných v oddelenej podstate veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra:
Por. číslo
23.
24.
25.
Právny dôvod vzniku Dlžník
pohľadávky
Peňažná pohľadávka – Faktúra č. RAFTYS 01/2014
s.r.o.
Peňažná pohľadávka – Faktúra č. RAFTYS 01/2015
s.r.o.
Peňažná pohľadávka – Faktúra č. RAFTYS 02/2015
s.r.o.
Peňažná pohľadávka – Faktúra č. RAFTYS Súpisová hodnota v Poznámka
€
SLOVAKIA, Uvedená pohľadávka bola speňažená a pripísaná na 24,00 správcovský účet
SLOVAKIA, Uvedená pohľadávka bola speňažená a pripísaná na 24,00
správcovský účet
SLOVAKIA, 24,00
SLOVAKIA, Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
74
Obchodný vestník 66/2015
26.
Konkurzy a reštrukturalizácie
Peňažná pohľadávka – Faktúra č. RAFTYS SLOVAKIA, 24,00
03/2015
s.r.o.
Deň vydania: 08.04.2015
V Nitre, dňa 01.04.2015
JUDr. Fadi Fardous, správca úpadcu
K007563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Deák LU-RENISA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jeruzalemská 24, 940 53 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 795 432
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/58/2012 S1316
Spisová značka súdneho spisu:
32K/58/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Správca v súlade s ust. § 76 ods. 3 ZKR zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty o nasledujúci majetok podliehajúci konkurzu.
Por. číslo
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Deň zapísania Dôvod zapísania Súpisová hodnota v majetku
majetku
€
Iná majetková hodnota – zrážka zo mzdy za mesiac 05/2013-11/2013 05.12.2013
§ 67 ods. 1 písm. b) 24,60 v rozsahu podliehajúcom konkurzu
Iná majetková hodnota – zrážka zo mzdy za mesiac 12/2013 v 4,89
12.12.2013
§ 67 ods. 1 písm. b)
rozsahu podliehajúcom konkurzu
1,32
Iná majetková hodnota – zrážka zo mzdy za mesiac 01/2014 v 3,46
15.01.2014
§ 67 ods. 1 písm. b)
rozsahu podliehajúcom konkurzu
0,93
Iná majetková hodnota – zrážka zo mzdy za mesiac 02/2014 v 7,36
18.02.2014
§ 67 ods. 1 písm. b)
rozsahu podliehajúcom konkurzu
1,99
Iná majetková hodnota – zrážka zo mzdy za mesiac 03/2014 v 8,12
12.03.2014
§ 67 ods. 1 písm. b)
rozsahu podliehajúcom konkurzu
2,19
Iná majetková hodnota – zrážka zo mzdy za mesiac 04/2014 v 9,00
14.04.2014
§ 67 ods. 1 písm. b)
rozsahu podliehajúcom konkurzu
2,43
Iná majetková hodnota – zrážka zo mzdy za mesiac 05/2014 v 7,38
14.05.2014
§ 67 ods. 1 písm. b)
rozsahu podliehajúcom konkurzu
2,00
Iná majetková hodnota – zrážka zo mzdy za mesiac 06/2014 v 6,61
11.06.2014
§ 67 ods. 1 písm. b)
rozsahu podliehajúcom konkurzu
1,78
Typ súpisovej zložky majetku
V Nitre, dňa 01.04.2015
JUDr. Fadi Fardous, správca úpadcu
K007564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Maďar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 72, 949 01 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/46/2013 S1410
Spisová značka súdneho spisu:
32K/46/2013
Druh podania:
Výmaz poznámky o spornom zápise
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
75
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Správca v obchodnom vestníku č. 250/2013 zo dňa 31.12.2013 zverejnil súpis majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: UniCredit Bank Slovakia a.s., so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709, (číslo zabezpečenej pohľadávky 1,2), do ktorého zapísal nasledovné nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Dvory nad Žitavou, obec: Dvory nad Žitavou, okres: Nové Zámky, štát: Slovenská republika,
ktoré sú zapísané na LV č. 1421 ako:
POZEMOK - Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape
P.č. Parc. číslo
Druh pozemku
Výmera
Regist.
Spoluvl. podiel
Súpisová hodnota
1.
1195/2
Záhrady
153
C
1/1
1.828,35 €
2.
1195/3
Ostatná plocha
32
C
1/1
382,40 €
3.
1196/1
Zastavaná plocha a nádvorie
423
C
1/1
5.054,85 €
4.
1196/2
Zastavaná plocha a nádvorie
109
C
1/1
1.302,55 €
5.
1196/3
Zastavaná plocha a nádvorie
23
C
1/1
274,85 €
6.
1196/4
Zastavaná plocha a nádvorie
41
C
1/1
489,95 €
STAVBY
p.č. Súp. č.
Na parc.č.
Popis stavby
spoluvl. podiel
Súpisová hodnota
1/1
7.
1846
1196/2
Rodinný dom
108.149,65 €
1/1
8.
2426
1196/4
garáž
9.
2427
1196/3
Vedľajšia stavba
15.295,26 €
1/1
9.620,83 €
s nasledovnou poznámkou o spornom zápise: Rozsudkom OS Nové Zámky sp.zn. 4C/23/2013 zo dňa 25.02.2013 bolo zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov Zuzany Maďarovej a Róberta Maďara. BSM nebolo k dnešnému dňu vyporiadané.
Správca týmto vymazáva vyššie uvedenú poznámku o spornom zápise, nakoľko Uznesením Okresného súdu Nové Zámky sp. zn. 4C/114/2014 zo dňa 07.07.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.07.2014 súd schválil súdny zmier účastníkov konania vo veci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva úpadcu, v zmysle ktorého vyššie uvedené nehnuteľnosti prikázal do výlučného vlastníctva úpadcu.
Mgr. Roman Nagy, správca K007565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Kelemenová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná ulica 864/11, 930 28 Okoč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Vidlička
Sídlo správcu:
Bučany 258, 919 28 Bučany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/38/2013 S1607
Spisová značka súdneho spisu:
36K/38/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie
Zapísanie pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok
JUDr. Lukáš Vidlička, správca konkurznej podstaty úpadcu Marta Kelemenová, Lesná ulica 864/11, 930 28 Okoč, v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa:
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, Slovenská republika, v celkovej prihlásenej sume 83 220,96 €.
JUDr. Lukáš Vidlička, Správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
76
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
K007566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FAKTUM trade, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikulášska 1, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 864 729
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Forgáč
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/1/2007_S1652
Spisová značka súdneho spisu:
3K/1/2007
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Oznam o zmene adresy kancelárie správcu
Mgr. Peter Forgáč, správca konkurznej podstaty úpadcu FAKTUM trade, s.r.o., Mikulášska 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35 864 729 oznamuje novú adresu kancelárie správcu: Zámocká 14, 811 01 Bratislava a skutočnosť, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 do 15:00 hod. Termín si možno dohodnúť na tel. č.: 0904 801 748 alebo prostredníctvom mailu: [email protected]
Mgr. Peter Forgáč, správca
K007567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BJ Print Distribution s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 65, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 870 001
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Forgáč
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/10/2014_S1652
Spisová značka súdneho spisu:
2K/10/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Oznam o zmene adresy kancelárie správcu
Mgr. Peter Forgáč, správca konkurznej podstaty úpadcu BJ Print Distribution s.r.o., so sídlom Kopčianska 65, 851 01 Bratislava, IČO: 35 870 001 oznamuje novú adresu kancelárie správcu: Zámocká 14, 811 01 Bratislava a skutočnosť, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 do 15:00 hod. Termín si možno dohodnúť na tel. č.: 0904 801 748 alebo prostredníctvom mailu: [email protected]
Mgr. Peter Forgáč, správca
K007568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Exclusive bau s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 12, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 371 608
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Forgáč
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/36/2011_S1652
Spisová značka súdneho spisu:
3K/36/2011
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
77
Obchodný vestník 66/2015
Druh podania:
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Oznam o zmene adresy kancelárie správcu
Mgr. Peter Forgáč, správca konkurznej podstaty úpadcu Exclusive bau s.r.o., so sídlom Palárikova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 44 371 608 oznamuje novú adresu kancelárie správcu: Zámocká 14, 811 01 Bratislava a skutočnosť, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 do 15:00 hod. Termín si možno dohodnúť na tel. č.: 0904 801 748 alebo prostredníctvom mailu: [email protected]
Mgr. Peter Forgáč, správca
K007569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GOLDSPED, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 2907, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 774 626
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Forgáč
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/33/2014_S1652
Spisová značka súdneho spisu:
8K/33/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Oznam o zmene adresy kancelárie správcu
Mgr. Peter Forgáč, správca konkurznej podstaty úpadcu GOLDSPED, s. r. o., so sídlom Kollárova 2907, 902 01 Pezinok, IČO: 36 774 626 oznamuje novú adresu kancelárie správcu: Zámocká 14, 811 01 Bratislava a skutočnosť, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 do 15:00 hod. Termín si možno dohodnúť na tel. č.: 0904 801 748 alebo prostredníctvom mailu: [email protected]
Mgr. Peter Forgáč, správca
K007570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ES - TRADE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bieloruská 2, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 196 703
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Trieda SNP 42, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/69/2014 S1613
Spisová značka súdneho spisu:
26K/69/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca dlžníka
ES - TRADE, s.r.o., so sídlom Bieloruská 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36 196 703 , oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 26K/69/2014 zo dňa 25.03.2015, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 63/2015 zo dňa 01.04.2015 vyhlásený konkurz a bol som ustanovený za správcu podstaty .
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste ES - TRADE, s.r.o., so sídlom Bieloruská 2, 071 01 Michalovce, Slovak Republic , IČO: 36 196 703 my duty is to inform you, that District Court in Košice I , No. 26 K/69/2014 on the 25.03.2015 and promulgated in the Commercial Bulletin No. 63/2015 dated 01.04.2015 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed me as the legal guardian of the bankrupt.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
78
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the
registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
79
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
80
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
V Košiciach, dňa 01.04.2015/In Košice, on 01.04.2015
JUDr. Ing. Peter Grendel PhD. , správca/trustee
K007571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ES - TRADE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bieloruská 2, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 196 703
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Trieda SNP 42, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/69/2014 S1613
Spisová značka súdneho spisu:
26K/69/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Ing. Peter Grendel PhD., správca dlžníka: ES - TRADE, s.r.o., so sídlom Bieloruská 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36 196 703, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na Štúrovej 27, 040 01 Košice v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 do 14.00 hod. Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č. 0905 607 970 alebo mailom: [email protected]
V Košiciach dňa 01.04.2015
JUDr. Ing. Peter Grendel PhD., správca
K007572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Nová rusko-slovenská spoločnosť, s. r. o. v
konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenská 9, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 575 706
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/17/2014 S1369
Spisová značka súdneho spisu:
40K/17/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie
Znenie oznámenia do Obchodného vestníka: Ing. Katarína Roderová, správca, sídlo: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 33 174 873, zapísaný v Zozname správcov Ministerstva Spravodlivosti, Slovenskej republiky, značka správcu: S 1369 ( ďalej len ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ), ako správca úpadcu: Nová rusko-slovenská spoločnosť, s.r.o. v konkurze, Kasárenská 9, 911 01 Trenčín, IČO: 31 575 706, Slovenská republika, sp. zn. konania: 40K/17/2014, v súlade so schváleným záväzným pokynom veriteľského výboru úpadcu zo dňa 19.12.2014 a v súlade s uloženým záväzným pokynom v znení uznesenia 40K/17/2014-572 Okresného súdu Trenčín zo dňa 10.03.2015, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 51/2015 dňa 16.03.2015, K005882, schváleným veriteľským výborom úpadcu dňa 20.03.2015
vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj podniku úpadcu, ktorý pozostáva z nasledovného majetku úpadcu:
a. súboru pozemkov úpadcu zapísaných v oddelenej podstate súpisu majetku zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 192/2014 dňa 08.10.2014 – K019351 pod p. č. 1 až 21 a súboru stavieb úpadcu zapísaných v oddelenej podstate súpisu majetku zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 192/2014 dňa 08.10.2014 – K019351 pod č. 1 až 19 ďalej len „nehnuteľnosti podľa prílohy č. 1“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
81
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
K019351 pod č. 1 až 19 ďalej len „nehnuteľnosti podľa prílohy č. 1“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy;
b. súboru peňažných pohľadávok úpadcu zapísaných vo všeobecnej podstate súpisu majetku v Obchodnom vestníku č. 171/2014 dňa 08.09.2014 – K 017205 pod p. č. 1 až 39 a súboru hnuteľných vecí úpadcu zapísaných vo všeobecnej podstate súpisu majetku zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 171/2014 zo dňa 08.09.2014 – K017205 pod p. č. 1 až 7 ďalej len „hnuteľný majetok a peňažné pohľadávky v aktuálnej výške podľa prílohy č. 2“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy;
c. databáza klientov so zmluvami v aktuálnej výške podľa prílohy č.3, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou záväzného pokynu,
d. záväzky úpadcu, ktoré súvisia s podnikom a vznikli po vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu v súvislosti s prevádzkovaním podniku v aktuálnej výške podľa prílohy č. 4, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou záväzné pokynu,
e. dvaja zamestnanci úpadcu v pracovnom pomere so vzdelaním v aktuálnom stave, podľa prílohy č. 5, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou záväzného pokynu
v celkovej súpisovej hodnote: 1 066 734, 99 sedemstotridsaťštyri eur a deväťdesiatdeväť centov)
EUR (slovom jeden milión šesťdesiatšesťtisíc Uložený záväzný pokyn v znení uznesenia 40K/17/2014-572 Okresného súdu Trenčín zo dňa 10.03.2015 spolu so súťažnými podmienkami verejného ponukového konania boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 51/2015 zo dňa 16.03.2015, K005882.
Predmet predaja sa v prvom kole odpredáva za sumu minimálne vo výške 100% súpisovej hodnoty majetku úpadcu, ktorá podnik tvorí a predstavuje sumu bez DPH. K danej sume sa DPH podľa osobitného predpisu nepripočítava. Súťažnú ponuku možno predložiť najneskôr 15 dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania na úradnej tabuli správcu. Správca oznamuje, že deň zverejnenia oznamu o vyhlásení I. kola verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku sa považuje za deň zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania na úradnej tabuli správcu. Verejné ponukové konanie ( súťažné podmienky verejného ponukového konania)
Článok I.
Vyhlásenie verejného ponukového konania a výsledok verejného ponukového konania
1.1 Vyhlasovateľom tohto verejného ponukového konania je:
Ing. Katarína Roderová, sídlo: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 33 174 873, zapísanej v Zozname správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S1369 ( ďalej len ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ), ako správca úpadcu: Nová rusko-slovenská spoločnosť, s.r.o. v konkurze, Kasárenská 9, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 31 575 706, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 270/R ( ďalej aj ako: „úpadca“ ) sp. zn. konania: 40K/17/2014, konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín;
1.2 Toto verejné ponukové konanie je správcom vyhlásené za účelom predaja majetku podliehajúceho konkurzu úpadcu, zapísaného do súpisu majetku podstát ( všeobecná a oddelená podstata), pričom platí, že toto verejné ponukové konanie je správcom vyhlásené po predchádzajúcom súhlase ( resp. záväznom pokyne ) príslušného orgánu na speňaženie majetku zapísaného do súpisu;
1.3 Verejné ponukové konanie sa začína dňom jeho uverejnenia na úradnej tabuli správcu. Toto verejné ponukové konanie nie je obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len ak o: „Obchodný zákonník“ ), nie je verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného zákonníka a nie je postupom podľa zákona Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
82
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného zákonníka a nie je postupom podľa zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v zmysle neskorších predpisov. Správca oznam o začatí verejného ponukového konania uverejní v tlačovom periodiku minimálne s lokálnou pôsobnosťou a Obchodnom vestníku.
Článok II. Predmet kúpy
2.1 Predmet kúpy predstavuje podnik úpadcu, pričom presná špecifikácia predmetu kúpy je záujemcom sprístupňovaná na základe písomnej žiadosti. Záujemcovia o účasť vo verejnom ponukovom konaní si môžu v čase a na mieste uvedenom v oznámení resp. inzeráte vyzdvihnúť podmienky verejného ponukového konania, ktorých prílohou bude zoznam majetku určeného na predaj ako súčasti scudzovaného podniku, a to za úhradu 30,00 EUR. Správca si vyhradzuje právo poskytovať informácie, ako aj podmienky ponukového konania výlučne v pracovných dňoch, a to v sídle správcu počas úradných hodín kancelárie správcu. Správca môže odmietnuť poskytovať akékoľvek informácie jednotlivým záujemcom telefonicky alebo inými dostupnými elektronickými prostriedkami. Vysvetlenie obsahu, zámeru alebo podmienok tejto súťaže, či akékoľvek iné informácie s ňou súvisiace, je možné získať osobne u správcu po predchádzajúcom dohovore prostredníctvom e-mailu: [email protected], a to až do uplynutia lehoty na predkladanie súťažných ponúk.
2.2 Obhliadku predmetu kúpy je možné vykonať po predchádzajúcom vyžiadaní;
2.3 Predmet predaja sa odpredáva za sumu minimálne vo výške 100% súpisovej hodnoty majetku úpadcu, ktorá podnik tvorí a predstavuje sumu bez DPH. K danej sume sa DPH podľa osobitného predpisu nepripočítava. Záujemcovia v prvom kole verejného ponukového konania predkladajú cenové ponuky vo výške minimálne vo výške sumy určenej spôsobom vyššie uvedeným. V prípade, že prvé kolo verejného ponukového konania nebude úspešné, t.j. v prípade že nebude vybraný víťaz, resp. s víťazom nebude uzatvorená príslušná zmluva správca vyhlási druhé opakované kolo. Záujemca vždy predkladá súťažnú ponuku v sume bez DPH.
Článok III.
Zmluva o predaji podniku
3.1 Výsledkom procesu verejného ponukového konania je zmluva o predaji podniku. Speňažením podniku bude na kupujúceho resp. nadobúdateľa prevedený celý majetok predstavujúci podnik, veci práva a iné majetkové hodnoty patriace k podniku. Zmluva sa bude primerane riadiť ustanoveniami § 476 a nasl. ObZ v účinnom znení, t.j. ustanoveniami nominátnej zmluvy o predaji podniku. Na kupujúceho prechádzajú všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj vzťahuje. Ku dňu účinnosti zmluvy je povinný predávajúci odovzdať a kupujúci prevziať veci zahrnuté do predaja. O prevzatí sa spíše zápisnica podpísaná oboma stranami. Znenie zmluvy o predaji podniku je možné písomne si vyžiadať u správcu za úhradu vecných nákladov. Uzatvorenie inej zmluvy ako zmluvy vyhotovenej správcom je vylúčené.
Článok IV. Záujemca
4.1 Do verejného ponukového konania sa môže zapojiť akákoľvek slovenská alebo zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu bez obmedzenia a je oprávnená na podnikanie. Záujemca musí byť spôsobilý byť predmetom zodpovednostných vzťahov za porušenie právnych povinností. Splnenie podmienok podľa tohto odseku sa posudzuje vždy v súlade s príslušným rozhodným právom, ktorým je právny poriadok Slovenskej republiky. Fyzická osoba nepodnikateľ nie je osobou oprávnenou na účasť vo verejnom ponukovom konaní podľa týchto podmienok verejného Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
83
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
osobou oprávnenou na účasť vo verejnom ponukovom konaní podľa týchto podmienok verejného ponukového konania. Záujemca musí byť oprávnený na podnikanie na území Slovenskej republiky v čase predkladania súťažnej ponuky a musí byť oprávnený na podnikanie.
4.2 Do verejného ponukového konania sa nemôže zapojiť taká osoba, voči ktorej vyhlasovateľ eviduje akúkoľvek nezaplatenú splatnú pohľadávku. O tejto skutočnosti vyhlasovateľ záujemcovi vydá na požiadanie písomné potvrdenie.
Článok V. Zábezpeka, Zmluvná pokuta
5.1 Každý záujemca o kúpu musí zložiť správcovi konkurznej podstaty na finančnú zábezpeku najmenej vo výške najmenej 30% z ponúkanej kúpnej ceny na bankový účet zriadený pre potreby konkurzného konania. Zloženie zábezpeky je podmienkou platnej účasti záujemcu v ponukovom konaní. Zábezpeka musí byť zložená v prospech bankového účtu:
Číslo účtu: 6625551010/1111
Názov banky: UniCredit Bank Czek Republik and Slovakia, a. s.,
BIC: UNCRSKBX, IBAN: SK5711110000006625551010.
5.2 Zábezpeka slúži na úhradu akejkoľvek prípadnej pohľadávky, ktorá vyhlasovateľovi vznikne voči záujemcovi z akéhokoľvek neplnenia si alebo porušenia povinností záujemcom, ktoré mu vyplývajú z týchto podmienok verejného ponukového konania. Zábezpeka je v prípade víťaza započítavaná na úhradu kúpnej ceny. V prípade, že víťaz ponukového konania neuzavrie so správcom kúpnu zmluva na predaj podniku, ktorý je predmetom tohto ponukového konania alebo nezaplatí v lehote určenej týmito podmienkami kúpnu cenu ja správca oprávnený uplatniť voči víťazovi ponukového konania zmluvnú pokutu podľa dohody o zmluvnej pokute.
5.3 Na vyžiadanie záujemca obdrží za úhradu vecných nákladov, v čase a na mieste uvedenom v ozname o verejnom ponukovom konaní vopred pripravenú písomnú dohodu o zmluvnej pokute, obsahom ktorej bude povinnosť záujemcu uhradiť k rukám správcu zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ponúknutej kúpnej ceny, ktorá bude príjmom všeobecnej podstaty úpadcu a to v prípade, ak bude vyhodnotený ako úspešný a odmietne uzavrieť zmluvu o predaji podniku, alebo nezaplatí zostatok kúpnej zmluvy riadne a včas podľa týchto podmienok. Zmluvnú pokutu je možné započítať s prijatou zálohou v zmysle týchto podmienok.
Článok VI. Súťažná ponuka záujemcu
6.1 Záujemca predkladá súťažnú ponuku, ktorá obsahuje:
- označenie záujemcu ( budúceho kupujúceho ) v rozsahu: meno a priezvisko / obchodné meno, trvalé bydlisko / sídlo / miesto podnikania, IČO;
- originál alebo notársky overenú kópiu výpisu zo živnostenského, obchodného alebo iného registra, z ktorej budú zrejmé údaje podľa predchádzajúceho bodu a činnosti, na ktorých výkon je záujemca oprávnený( takýto výpis, resp. údaje v ňom uvádzané musia zodpovedať aktuálnemu stavu v čase podania prihlášky a výpis nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu podania prihlášky ), resp. ich inak preukázať v súlade so súťažnými podmienkami.
- výšku navrhovanej kúpnej ceny v mene EURO bez DPH;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
84
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
- preukázanie finančného krytia kúpnej ceny, a to:
a) formou potvrdenia banky o disponibilnom zostatku finančných prostriedkov záujemcu, ktorý nemôže byť nižší, než je rozdiel navrhovanej kúpnej ceny a výšky zloženej zábezpeky, alebo
b) formou bankovej záruky, pričom výška poskytnutej bankovej záruky nemôže byť nižšia, než je rozdiel navrhovanej kúpnej ceny a výšky zloženej zábezpeky.
Iná forma preukázania krytia kúpnej ceny než vyššie uvedená nie je prípustná. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky, kde finančné krytie nebude hodnoverne preukázané.
- doklad preukazujúci zaplatenie zábezpeky podľa podmienok ponukového konania, t.j. výpis z bankového účtu záujemcu, alebo potvrdenie o bezhotovostnom vklade na účet správcu. Zábezpeka musí byť na bankový účet správcu pripísaná najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie súťažných ponúk, inak sa na súťažnú ponuku neprihliada;
- číslo bankového účtu záujemcu pre účely vrátenia zábezpeky;
- prehlásenie záujemcu, že súhlasí so všetkými podmienkami verejného ponukového konania, do ktorého predložil súťažnú ponuku a prehlásenie, že s obsahom príslušných súťažných podmienok sa oboznámil;
- riadne podpísanú písomnú dohodu o zmluvnej pokute záujemcom;
- označenie predmetu kúpy a prehlásenie záujemcu, že kupuje celý predmet kúpy, t.j. podniku úpadcu v rozsahu, akom je správcom definovaná v súťažných podmienkach;
- prehlásenie záujemcu, že si je vedomý svojej povinnosti prevziať záväzky z pracovno- právnych vzťahov, správcom evidované ako záväzky z pracovno - právnych vzťahov v predmetnom konkurznom konaní úpadcu Nová rusko-slovenská spoločnosť, s.r.o. ;
- prehlásenie záujemcu, si je vedomý svojej povinnosti uhradiť postúpené záväzky, správcom evidované ako pohľadávky proti podstate v predmetnom konkurznom konaní úpadcu Nová rusko-slovenská spoločnosť, s.r.o.;
- prehlásenie záujemcu, že súhlasí s navrhovaným znením kúpnej zmluvy, ktorá bude uzatvorená s víťazom verejného ponukového konania a s ktorej obsahom mal možnosť sa oboznámiť u správcu;
- prehlásenie záujemcu, že je ( záujemca alebo osoby konajúce v jeho mene ) spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu bez obmedzenia;
- prehlásenie záujemcu, že je svojou cenovou ponukou viazaný štyri kalendárne mesiace odo dňa jej predloženia, okrem prípadu, že dôjde k zrušeniu verejného ponukového konania správcom;
- potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako 3 mesiace o tom, že voči nemu nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;
- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako 3 mesiace o tom, že záujemca nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia a potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne (v ktorej sú poistení zamestnanci záujemcu) nie staršie ako 3 mesiace o tom, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie;
- prehlásenie záujemcu, že si je vedomý skutočnosti, že vyhlasovateľ ako prevádzkovateľ v zmysle zákona číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude spracovávať osobné údaje záujemcu za účelom vstupovania do právnych vzťahov s veriteľom, pričom s takýmto postupom správcu súhlasí a v rozsahu, ktorý sa ho dotýka, udeľuje správcovi súhlas. Za osobné údaje záujemcu sa pre účely tohto ponukového konania považujú Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
85
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
správcovi súhlas. Za osobné údaje záujemcu sa pre účely tohto ponukového konania považujú všetky údaje o jeho osobe, ktoré záujemca svojvoľne a vedome poskytne vyhlasovateľovi v súvislosti s ponukovým konaním, najmä, nie však iba: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo telefónne číslo. Osobné údaje záujemca poskytuje výlučne dobrovoľne. Záujemca čestne vyhlasuje, že si je vedomý resp. bol poučený o ochrane práv dotknutej osoby a oboznámený s informáciami podľa § 15 zákona číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
6.2 Predloženou súťažnou ponukou je záujemca viazaný štyri mesiace odo dňa jej predloženia, okrem prípadu, že dôjde k zrušeniu verejného ponukového konania.
6.3 V prípade, že záujemca preukazuje finančné krytie kúpnej ceny formou bankovej záruky, platí, že poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom platí, že z bankovej záruky vystavenej bankou musí vyplývať, že:
- banka uspokojí vyhlasovateľa za záujemcu až do výšky poskytnutej bankovej záruky podľa Článku VI. ods. 6.1 súťažných podmienok verejného ponukového konania v prípade, že záujemca po podpise zmluvy o prevode podniku je v omeškaní viac ako 5 dní s platením akýchkoľvek pohľadávok vyhlasovateľa, vyplývajúcich z titulu uzatvorenej zmluvy o prevode podniku;
- banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 30 dní po doručení výzvy vyhlasovateľa súťaže na zaplatenie, pričom vyhlasovateľ má právo na vyplatenie bankovej záruky v plnej výške zabezpečenia v prípadoch porušenia akýchkoľvek zmluvných povinností záujemcom, ako aj povinností podľa týchto súťažných podmienok;
- banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením bankovej záruky vyhlasovateľovi;
- banková záruka musí byť vystavená pre obdobie najmenej 4 mesiace; - banková záruka zaniká:
- plnením banky, v akom banka za záujemcu poskytla plnenie v prospech vyhlasovateľa;
- uplynutím doby platnosti, ak si vyhlasovateľ súťaže do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej bankovej záruky;
- banková záruka musí byť najneskôr jeden mesiac pred skončením doby, na ktorú je vystavená, predĺžená minimálne o rovnaké obdobie, na aké bola pôvodne vystavená. V opačnom prípade je záujemca povinný pred uplynutím doby trvania bankovej záruky zložiť zábezpeku v hotovostným spôsobom podľa Článku VI. ods. 6.1 súťažných podmienok verejného ponukového konania, a to až do opätovného predloženia bankovej záruky. Dĺžka opätovne vystavenej bankovej záruky nesmie byť kratšia, než dĺžka predchádzajúcich;
Článok VII.
Forma a lehota predkladania súťažnej ponuky
7.1 Záujemca predkladá súťažnú ponuku najneskôr 15 dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania na úradnej tabuli správcu.
7.2 Súťažné ponuky je možné predkladať do 15:00 hod. dňa podľa Článku VII. ods. 7.1 týchto súťažných podmienok verejného ponukového konania, a to v sídle správcu. Za predpokladu, že posledný deň lehoty vychádza na deň pracovného pokoja ( víkend, štátny sviatok ), za posledný deň je považovaný najbližší pracovný deň. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť, na súťažné ponuky doručené po uvedenej lehote sa neprihliada.
7.3 Záujemca predkladá súťažnú ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky v lehote na predkladanie súťažných ponúk. V prípade, ak záujemca predloží súťažnú ponuku Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
86
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
zásielky v lehote na predkladanie súťažných ponúk. V prípade, ak záujemca predloží súťažnú ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky vyhlasovateľovi. Záujemca predloží súťažnú ponuku v jednom origináli pričom nevyhotovuje kópie. Obal so súťažnou ponukou obsahuje údaje:
- označenie vyhlasovateľa;
- adresu sídla vyhlasovateľa;
- označenie: „súťažná ponuka - konkurzné konanie 40K/17/2014 - neotvárať“,
7.4 Súťažná ponuka musí byť datovaná a podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať v jeho mene, pričom podpis musí byť úradne osvedčený. Súťažná ponuka sa predkladá na adresu sídla vyhlasovateľa. Súťažnú ponuku je možné dopĺňať či meniť len do uplynutia lehoty na podanie súťažnej ponuky. Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie súťažnej ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti záujemcu, podpísanej záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu vyhlasovateľa súťaže tak a za rovnakých podmienok, aké sa vzťahujú na súťažnú ponuku. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk. Nedodržanie ustanovení tohto bodu bude znamenať, že na ponuku sa nebude v ponukovom konaní prihliadať a nie je zaradená do hodnotenia. Na neúplné súťažné ponuky sa neprihliada a nie sú zaradené do hodnotenia. Tak isto sa neprihliada a nie sú zaradené do hodnotenia cenové ponuky tých záujemcov, ktorí riadne a včas nezložia či odmietnu uhradiť zábezpeku podľa týchto súťažných podmienok.
7.5 Každý záujemca môže predložiť iba jednu súťažnú ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako jeden z členov skupiny záujemcov. Záujemca nemôže byť v tom istom ponukovom konaní členom skupiny záujemcov, ktorá predkladá ponuku. Vyhlasovateľ súťaže vylúči záujemcu, ktorý je súčasne členom skupiny záujemcov.
Článok VIII.
Vybratie najvhodnejšieho návrhu a vyrozumenie účastníkov
8.1 Súťažné ponuky otvára správca v posledný deň lehoty na predkladanie súťažných ponúk podľa týchto súťažných podmienok verejného ponukového konania. Vyhodnotenie ponúk správcom bude uskutočnené v lehote najneskôr 10 dní po termíne otvárania obálok.
8.2 Kritériami, ktoré budú správcom posudzované ako rozhodujúce sú:
- výška kúpnej ceny.
8.3 Váha jednotlivých hodnotiacich kritérií na celkovom výsledku je nasledovná:
- kritérium podľa Článku VIII. ods. 8.2 týchto súťažných podmienok: 100 %;
8.4 Víťazom verejného ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak správca obdrží zhodné ponuky, záujemcovia budú vyzvaní na zvýšenie ponúk. Víťazom ponukového konania sa stane ten, kto v správcom určenej lehote ponúkne vyššiu kúpnu cenu;
8.5 Výsledok ponukového konania oznámi správca konkurznej podstaty písomne každému jeho účastníkovi do 10 dní od vyhodnotenia ponukového konania – stanovenia kupujúceho a zároveň neúspešným záujemcom vráti zaplatené preddavky. Záujemca je povinný uviesť číslo účtu, kam v prípade neúspechu ponuky bude vrátená finančná zábezpeka, v prípade ak bude účastník v ponukovom konaní neúspešný. Oznámenie o vyhodnotení ponukového konania bude zasielané záujemcom na adresu uvedenú v ponuke. Ak adresa pre doručovanie v ponuke nebude uvedená, správca je oprávnený zaslať vyhodnotenie na adresu aktuálneho sídla záujemcu podľa výpisu z Obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra preukazujúceho obvyklý pobyt alebo sídlo. Za nedoručenie alebo neprevzatie písomnosti Oznámenia o vyhodnotení ponukového konania záujemcom správca nezodpovedá.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
87
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
8.6 Víťaz ponukového konania zvyšnú časť ponúkanej kúpnej ceny, t.j. rozdiel medzi ponúknutou kúpnou cenou a výškou zloženej zábezpeky, zaplatí najneskôr 1 deň pred podpisom zmluvy o predaji podniku ku podpisu ktorej je povinný pristúpiť osobne v sídle správcu a to v lehote 10 dní odo dňa, kedy je mu oznámené vyhodnotenie ponukového konania. Za oznámenie vyhodnotenia sa považuje i jeho zverejnenie v obchodnom vestníku. Započítanie kúpnej ceny nie je prípustné.
8.7 V prípade, ak víťaz ponukového konania odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu z akéhokoľvek dôvodu, resp. zvyšnú časť ponúkanej kúpnej ceny, t.j. rozdiel medzi ponúknutou kúpnou cenou a výškou zloženej zábezpeky, nezaplatí v lehote podľa Článku VIII. ods. 8.6 týchto súťažných podmienok správca bezodkladne verejné ponukové konanie zruší a bude postupovať v súlade s udeleným záväzným pokynom.
Článok IX.
Zrušenie verejného ponukového konania a zmena jeho podmienok
9.1 Verejné ponukové konanie je skončené dňom uzatvorenia zmluvy o predaji podniku, alebo iným spôsobom podľa týchto súťažných podmienok. Správca je oprávnený toto verejné ponukové konanie zrušiť, len po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu. O zrušení verejného ponukového konania je povinný informovať rovnakým spôsobom ako informoval o jeho vyhlásení.
9.2 Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek počas ponukového konania zmeniť tieto súťažné podmienky len po predchádzajúcej zmene záväzného pokynu príslušným orgánom, o čom je povinný informovať rovnakým spôsobom ako informoval o vyhlásení ponukového konania, a taktiež písomne informovať všetkých, ktorí sa prihlásili do ponukového konania, pričom im doručí aj aktuálne znenie súťažných podmienok, pričom je v odôvodnených prípadoch zmeny súťažných podmienok povinný predĺžiť lehotu na predkladanie súťažných ponúk. Záujemcovia sú oprávnení v prípade nesúhlasu s novým znením podmienok odstúpiť od predloženej cenovej ponuky.
Článok X.
Odstúpenie a vylúčenie záujemcu
10.1 Ktorýkoľvek zo záujemcov je oprávnený odstúpiť z verejného ponukového konania písomným podaním doručeným vyhlasovateľovi najneskôr jeden deň pred otváraním obalov so súťažnými ponukami.
Článok XI. Osobitné ustanovenia 11.1 Akékoľvek podania, písomnosti, podnety, návrhy či prílohy písomností či podaní, adresované od záujemcu vyhlasovateľovi sú predkladané výlučne v slovenskom jazyku s výnimkou jazyka českého. Akékoľvek podania, písomnosti, podnety, návrhy či prílohy písomností či podaní, adresované od záujemcu vyhlasovateľovi, vyhotovené v jazyku inom ako slovenskom či českom, musia byť úradne preložené do jazyka slovenského. Na podania, písomnosti, podnety, návrhy či prílohy písomností či podaní, adresované od záujemcu vyhlasovateľovi, ktoré nespĺňajú podmienku podľa tohto článku, sa neprihliada.
Článok XII.
Záverečné ustanovenia
12.1 Všetky náklady spojené priamo alebo nepriamo s účasťou na ponukovom konaní znášajú výlučne záujemcovia, a to aj v prípade zrušenia ponukového konania alebo zmeny podmienok. Záujemcovia nemajú Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
88
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
záujemcovia, a to aj v prípade zrušenia ponukového konania alebo zmeny podmienok. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu škody z dôvodu zrušenia ponukového konania alebo zmeny súťažných podmienok.
12.2 Všetky podania a oznámenia podľa týchto súťažných podmienok budú uskutočnené písomne a budú zaslané doporučene poštou na adresu vyhlasovateľa alebo adresy záujemcov uvedené na prihláške alebo ponuke alebo na adresu zvoleného zástupcu záujemcu, pokiaľ záujemca alebo vyhlasovateľ súťaže písomne neoznámi inú adresu na doručovanie písomností alebo jej zmenu. Písomnosť zaslaná na adresy podľa tohto bodu sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát neprevezme a neoboznámi sa s jej obsahom. Deň doručenia sa považuje deň, kedy sa neprevzatá zásielka vráti odosielateľovi.
12.3 Ponukové konanie a podmienky, obsah, vznik, zánik a zmena akýchkoľvek právnych vzťahov z nich vyplývajúcich alebo s nimi súvisiacich sa spravujú Obchodným zákonníkom. Rozhodným právom je právny poriadok Slovenskej republiky. Na kolízne normy sa neprihliada.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
89
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
K007577
Spisová značka: 2K/15/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FIVE X a.s., so sídlom kancelárie
Poľnohospodárska 24, 821 07 Bratislava, IČO: 31 340 831, o ustanovení do funkcie správcu
rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: FIVE X a.s., so sídlom kancelárie Poľnohospodárska 24, 821 07
Bratislava, IČO: 31 340 831, Mgr. Peter Starinský, so sídlom kancelárie Panenská 13, 811 03 Bratislava, značka
správcu S1506.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 30.3.2015
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K007578
Spisová značka: 6K/43/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TRIO PACK PLASTIC s. r. o., so
sídlom Haburská 49/A, 821 01 Bratislava, IČO: 43 884 393, správcom ktorého je Mgr. Dušan Marko, so sídlom
kancelárie Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S 1503, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Mgr. Dušan Marko, so sídlom kancelárie Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava,
zn. správcu: S 1503, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške
2.323,57 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 30.3.2015
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K007579
Spisová značka: 6K/43/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TRIO PACK
PLASTIC s. r. o., so sídlom Haburská 49/A, 821 01 Bratislava, IČO: 43 884 393, správcom ktorého je Mgr. Dušan
Marko, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S 1503, o návrhu správcu na uznanie
konkurzu za malý
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: TRIO PACK PLASTIC s. r. o., so sídlom Haburská 49/A, 821 01
Bratislava, IČO: 43 884 393, uznáva za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 druhá veta ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 30.3.2015
Mgr. Angela Balázsová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
90
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
K007580
Spisová značka: 4K/63/2014
spisová značka: 4K/63/2014
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Vo veci
navrhovateľa- veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, pr. zast:
SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., so sídlom Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Dareq s.r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 47 635 177
Vám o z n a m u j e m, že pojednávanie vytýčené na deň 10.4.2015 o 10:30 hod. na Okresnom súde Bratislava
I v miestnosti č. dv. 46
je z r u š e n é s poukazom na ustanovenie § 19 ods. 1 písm.a) bod 3 ZKR.
Okresný súd Bratislava I dňa 30.3.2015
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K007581
Spisová značka: 4K/63/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810
00 Bratislava, IČO: 17 321 123, pr. zast: SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., so sídlom Štefánikova 8, 811 05
Bratislava, IČO: 36 853 186, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Dareq s.r.o., so sídlom
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 47 635 177
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Dareq s.r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 47 635 177, predbežného
správcu: JUDr. Štefan Dedák, so sídlom kancelárie Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava, značka správcu S1406.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 30.3.2015
JUDr. Edita Sahánková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
91
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
K007582
Spisová značka: 4K/9/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anna Jurišová, nar. 17.09.1969, bytom Donnerova
717/29, 841 05 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Anna Jurišová, nar. 17.09.1969,
bytom Donnerova 717/29, 841 05 Bratislava
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Anna Jurišová, nar. 17.09.1969, bytom Donnerova 717/29, 841 05
Bratislava.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Ing. Eduard Hyránek PhD., so sídlom kancelárie Stromová 9/A, 831 01
Bratislava, značka správcu S1224.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1.
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len „ZKR“).
2.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3.
ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
4.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28
ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
6.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
8.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
92
9.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
6.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
7.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21.
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
22.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
93
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti
podstate ( § 166 ods. 2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s
21.
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
22.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti
podstate ( § 166 ods. 2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s
návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na
povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý
zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 30.3.2015
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K007583
Spisová značka: 4K/37/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: František Belko,
nar. 08.11.1949, bytom L. Novomeského 22, 902 01 Pezinok, správcom ktorého je JUDr. Andrej Terem, so sídlom
kancelárie Mariánska 12, 811 08 Bratislava, značka správcu S1654, o návrhu správcu na priznanie paušálnej
odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Andrej Terem, so sídlom kancelárie Mariánska 12, 811 08 Bratislava,
značka správcu S1654, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške
663,88 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 31.3.2015
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K007584
Spisová značka: 2K/16/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: ALMEXO spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Hodžovo
námestie podchod, 811 06 Bratislava, IČO: 31 366 660,
v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Eva Bieliková, Stromová 13, 831 01 Bratislava,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ALMEXO spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Hodžovo námestie
podchod, 811 06 Bratislava, IČO: 31 366 660
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: ALMEXO spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Hodžovo námestie
podchod, 811 06 Bratislava, IČO: 31 366 660.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
94
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Bratislava I dňa 30.3.2015
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K007585
Spisová značka: 4K/27/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EMOP V.J. s.r.o.,
so sídlom Klincová 37, 821 08 Bratislava, IČO: 44 713 177, správcom ktorého je Mgr. Tatiana Hládeková, so sídlom
kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, značka správcu S1626, o návrhu správcu na priznanie paušálnej
odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: Mgr. Tatiana Hládeková, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09
Bratislava, značka správcu S1626, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov
vo výške 2 323,57 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 30.3.2015
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K007586
Spisová značka: 30K/36/2013
30 K/36/2013-141
O Z N A M
Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: REINKA, s.r.o., Belehradská 1, Košice, IČO: 36 194 018 o návrhu
navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na potvrdenia
nadobudnutia pohľadávok uznesením zo dňa 25.2.2015 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská
republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 vedených v zozname pohľadávok na tunajšom
súde pod č. 4/1 až 4/17.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.3.2015
Mgr. Juraj Komár
vyšší súdny úradník
Okresný súd Košice I dňa 31.3.2015
Mgr. Juraj Komár,
K007587
Spisová značka: 30K/21/2013
30 K/21/2013-154
O Z N A M
Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: VIKA KOŠICE, s.r.o., Cottbuská 2, 040 11 Košice, IČO: 36 191 299 o návrhu
navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na potvrdenia
nadobudnutia pohľadávok uznesením zo dňa 25.2.2015 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská
republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 vedených na tunajšom súde pod č. 4 až 12.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.3.2015
95
O Z N A M
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: VIKA KOŠICE, s.r.o., Cottbuská 2, 040 11 Košice, IČO: 36 191 299 o návrhu
navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na potvrdenia
nadobudnutia pohľadávok uznesením zo dňa 25.2.2015 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská
republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 vedených na tunajšom súde pod č. 4 až 12.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.3.2015
Mgr. Juraj Komár
vyšší súdny úradník
Okresný súd Košice I dňa 31.3.2015
Mgr. Juraj Komár,
K007588
Spisová značka: 30K/21/2013
30 K/21/2013-155
O Z N A M
Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: VIKA KOŠICE, s.r.o., Cottbuská 2, 040 11 Košice, IČO: 36 191 299 o návrhu
navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na potvrdenia
nadobudnutia pohľadávok uznesením zo dňa 25.2.2015 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna
poisťovňa, so sídlom Ul. 29 augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v časti postúpených pohľadávok vedených na tunajšom
súde pod č. 1 a 2.
Potvrdil prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29 augusta 8 a 10, 813 63
Bratislava, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776
005 vedenej na tunajšom súde pod č. 3 v postúpenej výške 66,38 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.3.2015
Mgr. Juraj Komár
vyšší súdny úradník
Okresný súd Košice I dňa 31.3.2015
Mgr. Juraj Komár,
K007589
Spisová značka: 30K/10/2013
30 K/10/2013-350
O Z N A M
Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: MILWOOD, s.r.o., Chlmecká 319/4, 076 17 Nižný Žipov, IČO: 36 211 729 o
návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na
potvrdenia nadobudnutia pohľadávok uznesením zo dňa 25.2.2015 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného
veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, na navrhovateľa:
Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 vedených v zozname
pohľadávok na tunajšom súde pod č. 104 až 119.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.3.2015
Mgr. Juraj Komár
vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
96
Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 vedených v zozname
pohľadávok na tunajšom súde pod č. 104 až 119.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.3.2015
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Mgr. Juraj Komár
vyšší súdny úradník
Okresný súd Košice I dňa 31.3.2015
Mgr. Juraj Komár,
K007590
Spisová značka: 32K/11/2012
30 K/10/2013-562
O Z N A M
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: SANY Slovakia spol. s r.o., Národná trieda 74, 040 01 Košice, IČO: 36
490 466 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005
na povolenie vstupu do konania uznesením zo dňa 25.2.2015 povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi:
Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného
veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice do pohľadávok vedených
v zozname pohľadávok na tunajšom súde pod č. 146 až 151.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.3.2015
Mgr. Juraj Komár
vyšší súdny úradník
Okresný súd Košice I dňa 31.3.2015
Mgr. Juraj Komár,
K007591
Spisová značka: 32K/11/2012
32 K/11/2012-562
O Z N A M
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: SANY Slovakia spol. s r.o., Národná trieda 74, 040 01 Košice, IČO: 36
490 466 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005
na povolenie vstupu do konania uznesením zo dňa 25.2.2015 povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi:
Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného
veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice do pohľadávok vedených
v zozname pohľadávok na tunajšom súde pod č. 146 až 151.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.3.2015
Mgr. Juraj Komár
vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
97
Mgr. Juraj Komár
vyšší súdny úradník
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Okresný súd Košice I dňa 31.3.2015
Mgr. Juraj Komár,
K007592
Spisová značka: 30K/16/2013
30 K/16/2013-407
O Z N A M
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: EE Printing & Binding, s.r.o., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 46 186 115
o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na
povolenie vstupu do konania uznesením zo dňa 25.2.2015 povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi:
Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného
veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice do pohľadávok vedených
v zozname pohľadávok pod č. 25 až 29 a 51 až 53.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.3.2015
Mgr. Juraj Komár
vyšší súdny úradník
Okresný súd Košice I dňa 31.3.2015
Mgr. Juraj Komár,
K007593
Spisová značka: 30K/24/2013
30 K/24/2013-256
O Z N A M
Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: Trebišovské pekárne a cukrárne a.s. v likvidácii, Švermova 2320, 075 01
Trebišov, IČO: 31 651 721 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I,
IČO: 35 776 005 na potvrdenia nadobudnutia pohľadávok uznesením zo dňa 25.2.2015 potvrdil prevod pohľadávok
z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, na
navrhovateľa: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v časti
postúpených pohľadávok vedených na tunajšom súde pod č. 204 až 466 a 601 až 656.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.3.2015
Mgr. Juraj Komár
vyšší súdny úradník
Okresný súd Košice I dňa 31.3.2015
Mgr. Juraj Komár,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
98
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
K007594
Spisová značka: 30K/20/2013
30 K/20/2013-200
O Z N A M
Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: Agro poľnohospodárske družstvo Vojnatina, 072 61 Vojnatina, IČO: 36 192
741 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na
potvrdenia nadobudnutia pohľadávok uznesením zo dňa 25.2.2015 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného
veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, na navrhovateľa:
Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 vedených v zozname
pohľadávok na tunajšom súde pod č. 1.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.3.2015
Mgr. Juraj Komár
vyšší súdny úradník
Okresný súd Košice I dňa 31.3.2015
Mgr. Juraj Komár,
K007595
Spisová značka: 30K/37/2013
30 K/37/2013-253
O Z N A M
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: L.I.A.G., s.r.o., Učňovská 10, 040 15 Košice - Šaca, IČO: 36 830 020 o
návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na
povolenie vstupu do konania uznesením zo dňa 25.2.2015 povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi:
Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného
veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice do pohľadávok vedených
na tunajšom súde pod č. 7 až 24.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.3.2015
Mgr. Juraj Komár
vyšší súdny úradník
Okresný súd Košice I dňa 31.3.2015
Mgr. Juraj Komár,
K007596
Spisová značka: 30K/31/2013
30 K/31/2013-1026
O Z N A M
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: DIOS Slovakia, s.r.o., Gemerská 3, 040 11 Košice, IČO: 36 225 576 o
návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na
povolenie vstupu do konania uznesením zo dňa 25.2.2015 povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi:
Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného
veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 01 Trnava 1 do pohľadávok vedených
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
na tunajšom súde pod č. 40/1 až 40/31.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.3.2015
99
O Z N A M
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: DIOS Slovakia, s.r.o., Gemerská 3, 040 11 Košice, IČO: 36 225 576 o
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na
povolenie vstupu do konania uznesením zo dňa 25.2.2015 povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi:
Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného
veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 01 Trnava 1 do pohľadávok vedených
na tunajšom súde pod č. 40/1 až 40/31.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.3.2015
Mgr. Juraj Komár
vyšší súdny úradník
Okresný súd Košice I dňa 31.3.2015
Mgr. Juraj Komár,
K007597
Spisová značka: 31K/65/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BUS, s.r.o., so sídlom Petöfiho 1, 940 01
Nové Zámky, IČO: 44 786 484, ktorého správcom je: Ing. Jozef Kulich, adresa kancelárie Slovenská 7, 940 01 Nové
Zámky, uznesením č.k. 31K/65/2013-270 zo dňa 03.03.2015, povolil vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného
veriteľa Daňový úrad Nitra so sídlom Damborského 5, 949 01 Nitra, s prihlásenými pohľadávkami celkovo v sume
25,10 eura. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.03.2015.
Okresný súd Nitra dňa 27.3.2015
Mgr. Katarína Kováčová, vyšší súdny úradník
K007598
Spisová značka: 31K/42/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Richard Konta, narodený
19.02.1979, bytom Trávna 2037/12, 940 55 Nové Zámky, ktorého správcom je: JUDr. Jozef Majorán, adresa
kancelárie Ulica Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, uznesením č.k. 31K/42/2013-274 zo dňa 04.03.2015, potvrdil
prevod pohľadávok v sume 245,62 pôvodného veriteľa Colný úrad Nitra, Priemyselná 5, 950 50 Nitra, IČO: 42 499
500, voči úpadcovi a tiež potvrdil prevod pohľadávok v sume 6 890,04 eura pôvodného veriteľa Slovenská
republika - Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra, voči úpadcovi, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.03.2015.
Okresný súd Nitra dňa 30.3.2015
Mgr. Katarína Kováčová, vyšší súdny úradník
K007599
Spisová značka: 31K/3/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Beáta Jánošková, narodená
25.09.1985, bytom Štefánikova 1773/13, 943 01 Štúrovo, ktorého správcom je: JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom
kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, uznesením č.k. 31K/3/2014-137 zo dňa 04.03.2015, povolil vstup
nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Daňový úrad Nitra so sídlom Damborského 5, 949 01 Nitra, s
prihlásenými pohľadávkami celkovo v sume 355,79 eura. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.03.2015.
Okresný súd Nitra dňa 30.3.2015
Mgr. Katarína Kováčová, vyšší súdny úradník
K007600
Spisová značka: 31K/53/2013
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Roland Soóki, narodený
12.09.1966, bytom Cabaj 573, 951 17 Cabaj - Čápor, ktorého správcom je: JUDr. Róbert Hipp, adresa kancelárie
Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, uznesením č.k. 31K/53/2013-1299 zo dňa 04.03.2015, potvrdil prevod pohľadávok v
sume 3.648,29 pôvodného veriteľa Daňový úrad Nitra so sídlom Damborského 5, 949 01 Nitra, voči úpadcovi, na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.. Uznesenie nadobudlo
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
právoplatnosť dňa 26.03.2015.
100
OZNAM
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Roland Soóki, narodený
12.09.1966, bytom Cabaj 573, 951 17 Cabaj - Čápor, ktorého správcom je: JUDr. Róbert Hipp, adresa kancelárie
Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, uznesením č.k. 31K/53/2013-1299 zo dňa 04.03.2015, potvrdil prevod pohľadávok v
sume 3.648,29 pôvodného veriteľa Daňový úrad Nitra so sídlom Damborského 5, 949 01 Nitra, voči úpadcovi, na
veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 26.03.2015.
Okresný súd Nitra dňa 30.3.2015
Mgr. Katarína Kováčová, vyšší súdny úradník
K007601
Spisová značka: 32K/33/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FLADER, s.r.o., so sídlom Mostná 15,
949 01 Nitra, IČO: 34 130 659, ktorého správcom je Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie správcu
Farská 33, 949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie správcu Farská 33, 949 01 Nitra
paušálnu odmenu vo výške 2.788,28 eura.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť správcovi Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie
správcu Farská 33, 949 01 Nitra, časť paušálnej odmeny vo výške 754,73 eura zo zloženého preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19 - 54/14 do 3 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 30.3.2015
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K007602
Spisová značka: 32K/33/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: FLADER, s.r.o., so sídlom
Mostná 15, 949 01 Nitra, IČO: 34 130 659, ktorého správcom je Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie
správcu Farská 33, 949 01 Nitra, o žiadosti správcu na uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
U k l a d á správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom
v Obchodnom vestníku č. OV 22/2015 dňa 3.2.2015 - hnuteľnej veci: prípojného vozidla PONGRATZ GPA 250/3,
EVČ: NR-822-YC, zaradené do užívania v roku 2000 a to predajom formou ponukového konania podľa § 92 ods. 1
písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
ZoKR) takto:
- predajom v prvom kole ponukového konania minimálne za súpisovú hodnotu, v druhom a ďalšom kole ponukového
konania za najvyššiu ponúknutú cenu
za týchto podmienok speňažovania:
1/ správca zverejní ponukové konanie v Obchodnom vestníku,
2/ správca zverejnenie ponukové kola oznámi aj súdu,
3/ ponuka musí byť zverejnená min. 15 dní pred termínom otvárania obálok a správcom vyhodnotená do 5 dní po
konaní ponukového konania,
4/ záujemca v zalepenej obálke s označením ,, súťaž“ doručí správcovi svoju ponuku, do kancelárie v lehote
uvedenej v Obchodnom vestníku,
5/ záujemca je povinný vykonať úhradu ponúknutej ceny na účet správcu v lehote doručenia obálky s ponukou podľa
Obchodného vestníka,
6/ záujemca právnická osoba, v ponuke musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje a priložiť kópiu aktuálneho výpisu
z obchodného registra,
7/ záujemca fyzická osoba, v ponuke musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu živnostenského
registra alebo kópiu osobného dokladu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
8/ podrobnosti o zverejňovanej ponuke majetku v Obchodnom vestníku doplní a spresní správca,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
9/ v prípade nespeňaženia majetku ani do 15.5.2015, správca požiada veriteľský výbor / súd o ďalší postup,
10/ speňažený majetok úpadcu podľa tohto záväzného pokynu získa kupujúci bez tiarch a zabezpečovacích práv v
101
súlade s § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
4/ záujemca v zalepenej obálke s označením ,, súťaž“ doručí správcovi svoju ponuku, do kancelárie v lehote
uvedenej v Obchodnom vestníku,
5/ záujemca je povinný vykonať úhradu ponúknutej ceny na účet správcu v lehote doručenia obálky s ponukou podľa
Obchodného vestníka,
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
6/ záujemca právnická osoba, v ponuke musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje a priložiť kópiu aktuálneho výpisu
z obchodného registra,
7/ záujemca fyzická osoba, v ponuke musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu živnostenského
registra alebo kópiu osobného dokladu,
8/ podrobnosti o zverejňovanej ponuke majetku v Obchodnom vestníku doplní a spresní správca,
9/ v prípade nespeňaženia majetku ani do 15.5.2015, správca požiada veriteľský výbor / súd o ďalší postup,
10/ speňažený majetok úpadcu podľa tohto záväzného pokynu získa kupujúci bez tiarch a zabezpečovacích práv v
súlade s § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 30.3.2015
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K007603
Spisová značka: 31K/28/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Róbert Kommenda, nar. 01.11.1973, Dopravná 2433/3, 934
01 Levice, o vyhlásenom malom konkurze na majetok úpadcu: Róbert Kommenda, nar. 01.11.1973, Dopravná
2433/3, 934 01 Levice, ktorého správcom je: LexCreditor k.s., adresa kancelárie Štefánikova 49, 949 01 Nitra, o
vydaní opravného uznesenia, takto
rozhodol
Súd o p r a v u j e uznesenie Okresného súdu Nitra zo dňa 19.03.2015, č.k. 31K/28/2014-109, v bode II. výrokovej
časti, ktorý má správne znieť takto:
"Upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť správcovi LexCreditor k.s., adresa kancelárie Štefánikova 49, 949
01 Nitra, paušálnu odmenu vo výške 165,97 eura zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19 - 51/14 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Vo zvyšnej časti zostáva uznesenie Okresného súdu Nitra č. k. 31K/28/2014-109, zo dňa 19.03.2015, týmto
uznesením nedotknuté.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne v dvoch
vyhotoveniach, cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Nitre.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 205 ods. 1 OSP).
Okresný súd Nitra dňa 30.3.2015
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K007604
Spisová značka: 32K/39/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadkyne: Gabriela Budayová, nar. 5.10.1967,
bytom Kpt. Nálepku 24, 956 11 Ludanice, živnostník s miestom podnikania 22401 Fischamend, Olbrichstrasse
4a/2/9, Rakúska republika, ktorého správcom je JUDr. Richard Schwarz, so sídlom kancelárie Rákocziho 12, 940 01
Nové Zámky, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi JUDr. Richardovi Schwarzovi, so sídlom kancelárie Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky,
paušálnu odmenu vo výške 2.788,28 eura.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť správcovi JUDr. Richardovi Schwarzovi, so sídlom kancelárie
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, časť paušálnej odmeny vo výške 322,52 eura zo zloženého preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19 - 69/14 do 3 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
vestníku.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
102
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 30.3.2015
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K007605
Spisová značka: 32K/53/2013
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Zuzana Maďarová, nar.
25.11.1962, bytom Tajovského 72, 941 31 Dvory nad Žitavou, ktorej správcom je: Mgr. Ladislav Barát, so sídlom
kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, uznesením č.k. 32K/53/2013-174 zo dňa 6.3.2015 zrušil konkurz na majetok
úpadcu Zuzana Maďarová, nar. 25.11.1962, bytom Tajovského 72, 941 31 Dvory nad Žitavou pre nedostatok
majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.3.2015.
Okresný súd Nitra dňa 30.3.2015
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K007606
Spisová značka: 2K/1/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ondrej Čabala, nar. 5.6.1973, bytom 067 34
Nižná Jablonka 9, zastúpeného JUDr. Simonou Čerevkovou, nar. 28.12.1986, bytom Štefánikova 17, 066 01
Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ondrej Čabala, nar. 5.6.1973, bytom 067 34 Nižná Jablonka
9,
ustanovuje správcu: Mgr. Ing. Vladimír Ledecký, so sídlom kancelárie Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad,
otvára malý konkurz,
ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 2K/1/2015. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
103
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§199 ZKR ods.9).
Podľa § 15a Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) účastník konkurzného konania má z dôvodov podľa §
14 ods. 1 O.s.p. právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého
dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe
sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 30.3.2015
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K007607
Spisová značka: 2K/17/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Peter Baron, nar. 13.11.1964, bytom
Veselá 2, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ing. Peter Baron, nar. 13.11.1964, bytom Veselá 2, 080 01 Prešov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
104
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Prešov dňa 30.3.2015
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K007608
Spisová značka: 1K/79/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľov - veriteľov: 1. JUDr. Gabriel Vysanik, nar. 28.2.1950, bytom 065 02
Vyšné Ružbachy č. 1105, 2. Ing. Jaroslav Tabaček, nar. 21.12.1956, bytom Čínska 26, Košice, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Vladimír Prislupský, 22.01.1948, bytom 062 01 Starý Smokovec č. 10,
takto
rozhodol
Ustanovuje BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Okružná 18, 058 01 Poprad, do
funkcie predbežného správcu dlžníka.
Ukladá predbežnému správcovi zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu;
predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v
dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť.
Ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20
dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 30.3.2015
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K007609
Spisová značka: 2K/19/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Pavol Belička, nar. 26.12.1959, trvale bytom
Jurkovičova 117/82, 059 35 Batizovce, adresa na doručovanie 059 37 Štôla 124, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Pavol Belička, nar. 26.12.1959, trvale bytom Jurkovičova 117/82, 059 35
Batizovce, adresa na doručovanie 059 37 Štôla 124.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
105
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Prešov dňa 31.3.2015
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K007610
Spisová značka: 2K/12/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivana Paradasová, nar. 13.12.1969, bytom
Ústecko-Orlická 3299/24, 058 01, Poprad, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ivana Paradasová, nar. 13.12.1969, bytom Ústecko-Orlická 3299/24, 058
01, Poprad.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Prešov dňa 31.3.2015
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K007611
Spisová značka: 2K/18/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PhDr. Darina Ňakatová, nar. 18.11.1958,
bytom 082 03 Ličartovce 240, zastúpená JUDr. Anitou Krčovou, advokátkou so sídlom Slovenskej jednoty 8, 040 01
Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
106
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: PhDr. Darina Ňakatová, nar. 18.11.1958, bytom 082 03
Ličartovce 240.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Prešov dňa 30.3.2015
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K007612
Spisová značka: 28R/1/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MIGAREAL, s. r. o. v konkurze so
sídlom Piaristická 46, 911 01 Trenčín, IČO 31 636 292, ktorého správcom je JUDr. Danica Birošová so sídlom
kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, značka správcu S106, o návrhu obchodnej spoločnosti TN SaMo, s. r. o. so
sídlom Južná 6599/20, 911 08 Trenčín, IČO 36 351 954 na vstup do konkurzného konania takto
rozhodol
Obchodná spoločnosť TN SaMo, s. r. o. so sídlom Južná 6599/20, 911 08 Trenčín, IČO 36 351 954 sa v y z ý v a,
aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia zverejnením v Obchodnom vestníku odstránila neúplnosť návrhu
na vstup do konkurzného konania, ktorý bol doručený tunajšiemu súdu dňa 20.03.2015 k sp. zn. 28R/1/2013
nasledovne:
v návrhu je potrebné označiť navrhovateľa v súlade s ust. § 79 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb.
Občianskeho súdneho poriadku, teda uviesť aj jeho identifikačné číslo,
do návrhu je potrebné doplniť petit, teda čoho sa navrhovateľ domáha.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné. (§ 202 ods. 3 písm. l/ O.s.p.)
Okresný súd Trenčín dňa 30.3.2015
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K007613
Spisová značka: 28R/1/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MIGAREAL, s. r. o. v konkurze so
sídlom Piaristická 46, 911 01 Trenčín, IČO 31 636 292, ktorého správcom je JUDr. Danica Birošová so sídlom
kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, značka správcu S106, o návrhu obchodnej spoločnosti PDB Group s. r. o.
so sídlom 916 33 Lúka 214, IČO 36 652 474, na povolenie vstupu do konkurzného konania takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
107
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MIGAREAL, s. r. o. v konkurze so
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
sídlom Piaristická 46, 911 01 Trenčín, IČO 31 636 292, ktorého správcom je JUDr. Danica Birošová so sídlom
kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, značka správcu S106, o návrhu obchodnej spoločnosti PDB Group s. r. o.
so sídlom 916 33 Lúka 214, IČO 36 652 474, na povolenie vstupu do konkurzného konania takto
rozhodol
P o v o ľ u j e v s t u p obchodnej spoločnosti PDB Group s. r. o. so sídlom 916 33 Lúka 214, IČO 36 652 474, do
konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa Miloš Hlucháň, bydliskom 013 42 Horný
Hričov 236 (predtým podnikajúceho pod obchodným menom Miloš Hlucháň s miestom podnikania 013 42 Horný
Hričov 236, IČO 34 223 291), a to v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 5 460,45 eura, ktorá je vedená v
zozname pohľadávok pod č. 7/H-1.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. (§ 42
ods. 3, 205 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov).
Okresný súd Trenčín dňa 30.3.2015
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K007614
Spisová značka: 29R/8/2010
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Martin Zajac - BYTSTYLE s miestom
podnikania 957 03 Dežerice 181, IČO 34 480 684, ktorého správcom je Ing. Mária Kardošová so sídlom kancelárie
Lánska 935/31, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1430, bez návrhu takto
rozhodol
I. Správkyňa Ing. Mária Kardošová so sídlom kancelárie Lánska 935/31, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu
S1430 sa o d v o l á v a z funkcie správcu.
II. Odvolaná správkyňa je povinná až do ustanovenia nového správcu vykonávať všetky úkony súvisiace so správou,
ochranou a zabezpečením majetku úpadcu.
III. Odvolaná správkyňa je p o v i n n á do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť veriteľskému výboru,
ktorého voľba sa uskutoční na schôdzi veriteľov zvolanej súdom a novému správcovi podrobnú správu o svojej
činnosti a poskytnúť novému správcovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu
svojej funkcie.
IV. Súd z v o l á v a schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v sídle Okresného súdu Trenčín, Piaristická 27,
Trenčín v miestnosti č. 126 dňa 6.5.2015 o 13:15 hod.
Predmet rokovania schôdze veriteľov je nasledujúci:
1.
2.
3.
4.
5.
Otvorenie
Správa o doterajšom priebehu a stave konkurzného konania
Hlasovanie o schválení návrhu na nového správcu
Rôzne
Záver
Prezentácia veriteľov začne o 13:00 hod. Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis
z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa originál alebo osvedčená fotokópia a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo
poverenia musí vyplývať zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak nejde o
zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo veci vyhláseného konkurzu a účasť na
schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o zastupovanie advokátom, musí byť
úradne osvedčený.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
108
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Okresný súd Trenčín dňa 31.3.2015
JUDr. Michal Fiala, samosudca
K007615
Spisová značka: 40K/3/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu NWSE Investing, s. r. o. v konkurze so
sídlom Kočovská 1898/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, ktorého správcom je JUDr. Mária Bustinová so sídlom
kancelárie Šrobárova 9, 914 51 Trenčianske Teplice, značka správcu S172, o výmene správcu takto
rozhodol
I. JUDr. Mária Bustinová so sídlom kancelárie Šrobárova 9, 914 51 Trenčianske Teplice, značka správcu S172 sa
o d v o l á v a z funkcie správcu.
II. JUDr. Ivan Mojžiš so sídlom kancelárie V. Karadžiča 27, 811 08 Bratislava, značka správcu S239 sa u s t a n o v
u j e do funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 30.3.2015
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K007616
Spisová značka: 23K/43/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: GASTROCENTRUM HUBERTUS, s.r.o., IČO 36230529,
Kračanská 39, 929 01 Dunajská Streda, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.
11292/T, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: GASTROCENTRUM HUBERTUS, s.r.o., IČO 36230529,
Kračanská 39, 929 01 Dunajská Streda, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.3.2015
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K007617
Spisová značka: 23K/2/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
109
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Marek Krásny, nar. 23.6.1976, Mostová 15, 927 01 Šaľa,
zast.: Mgr. Ondrej Bartošovič, advokát, Pazmáňa 2020/30, Šaľa, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Šaľa.
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: Marek Krásny, nar. 23.6.1976, Mostová 15, 927 01
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.3.2015
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K007618
Spisová značka: 23K/3/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: eco develop, s.r.o. v likvidácii, IČO 44563337, so sídlom
Komenského 5872/11, 929 01 Dunajské Streda, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro,
vložka č. 23113/T, likvidátorom ktorého je: BILANX Slovakia s.r.o., Kremnická 24, 851 01 Bratislava, o vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi eco develop, s.r.o. v likvidácii, IČO 44563337, so sídlom Komenského 5872/11,
929 01 Dunajské Streda, predbežného správcu INSOLVENCY TRUSTEE, k.s., Vajanského 3157/24, 924 01
Galanta.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do
funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu
o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.3.2015
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K007619
Spisová značka: 4K/29/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Čierne, so
sídlom 023 13 Čierne, IČO: 00222348, správcom ktorého je Ing. Tomáš Fiolek, so sídlom kancelárie Mudroňova 43,
036 01 Martin, v časti o priznaní paušálnej odmeny, takto
rozhodol
Určuje správcovi Ing. Tomášovi Fiolekovi, so sídlom kancelárie Mudroňova 43, 036 01 Martin paušálnu odmenu za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, vo výške 6.600 eur.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
110
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 30.3.2015
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K007620
Spisová značka: 6K/4/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Milan Hlušák, nar. 24.02.1980, bytom Hraničiarov
1200/14, 028 01 Trstená, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Michal Hlušák, nar. 04.01.1988,
bytom Hraničiarov 1200/14, 028 01 Trstená, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Michal Hlušák, nar. 04.01.1988, bytom Hraničiarov 1200/14, 028 01
Trstená.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Žilina dňa 30.3.2015
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K007621
Spisová značka: 5K/5/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: AUTO - DEFA, s.r.o., so sídlom 029 01 Vavrečka 318, IČO:
36 400 971, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: AUTO - DEFA, s.r.o., so sídlom
029 01 Vavrečka 318, IČO: 36 400 971.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
111
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Žilina dňa 30.3.2015
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K007622
Spisová značka: 1K/15/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Urmín, nar. 25.2. 1974, bytom
O.Borodáčovej 5787/14, 036 01 Martin, uznesením 1K 15/2013-183 zo dňa 26.2. 2015 potvrdil prevod
prihlásenej pohľadávky veriteľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad
Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, IČO: 42 499 500, vo výške 162 €, zapísanej v konečnom zozname pohľadávok pod č.
78, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 21.3. 2015.
Okresný súd Žilina dňa 31.3.2015
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K007623
Spisová značka: 3K/11/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci zastaveného konkurzu na majetok dlžníka: SKV - AGENCY s.r.o., so sídlom 033 01
Liptovská Porúbka 433, IČO: 36 397 415, o návrhu predbežného správcu: Mgr. Imricha Šimuláka, so sídlom
kancelárie Podzávoz 302, 022 01 Čadca, na priznanie odmeny, takto
rozhodol
I. P r i z n á v a správcovi Mgr. Imrichovi Šimulákovi, so sídlom kancelárie Podzávoz 302, 022 01 Čadca odmenu vo
výške 663,88 eur a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 311,52 eur.
II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi Mgr. Imrichovi Šimulákovi, so sídlom kancelárie
Podzávoz 302, 022 01 Čadca odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 975,40 eur z preddavku
zloženého dňa 15.4.2014 v sume 1.659,70 EUR, evidovaného pod číslom účtovného dokladu 46/4-14, a to do 3 dní
od právoplatnosti tohto rozhodnutia.
III. V r a c i a zložiteľovi preddavku zvyšnú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v
sume 684,30 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom
vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň
po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia. V odvolaní je potrebné
uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je
potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť
rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 31.3.2015
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
112
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
K007624
Spisová značka: 2R/1/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Ivan Nemec, nar. 16.03.1957, s miestom podnikania
(bytom) 038 41 Košťany nad Turcom 110, IČO: 34 700 501, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
I. P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: Ing. Ivan Nemec, nar. 16.03.1957, s miestom podnikania (bytom) 038 41
Košťany nad Turcom 110, IČO: 34 700 501.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Janku Grolmusovú, so sídlom kancelárie E.B. Lukáča 2, 036 01
Martin,.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive k sp. zn. 2R 1/2015 v jednom rovnopise u správcu na adresu jeho kancelárie. Na prihlášky, ktoré
nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, prípadne budú doručené po lehote sa v reštrukturalizácii neprihliada.
IV. U r č u j e, že súhlasu správcu počas reštrukturalizácie podliehajú nasledovné právne úkony dlžníka:
·
vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa,
ktorý je nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom jeho podnikania
alebo jeho činnosti), ďalej
·
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby
·
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe
·
prevod, prenájom alebo založenie nehnuteľnosti alebo iného majetku vo vlastníctve dlžníka, prípadne
ich zaťaženie iným vecným bremenom
·
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov
·
vykonanie právneho úkonu smerujúceho k uznaniu záväzku dlžníkom alebo k vzniku ručiteľského
záväzku dlžníka
·
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenou treťou osobou
·
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu, t.j.
bezodplatného právneho úkonu alebo odplatného právneho úkonu, na ktorého základe dlžník poskytne alebo sa
zaviaže poskytnúť plnenie, ktorého obvyklá cena je podstatne vyššia ako obvyklá cena plnenia, ktoré na jeho základe
získa alebo má získať
·
vyradenie majetku dlžníka
·
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok
·
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť peňažné alebo nepeňažné plnenie v hodnote viac
ako 3.000,- Eur,
·
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka v hodnote prevyšujúcej 3.000,- Eur alebo jeho viaceré
peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v priebehu šiestich mesiacov v hodnote prevyšujúcej 6.000,- eur
·
uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie dlžníka alebo záväzok
dlžníka strpieť určitú činnosť alebo záväzok dlžníka zdržať sa určitej činnosti po dobu viac ako troch mesiacov
·
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií
·
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom
·
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky
·
vykonanie jednostranného právneho úkonu alebo uzavretie dvojstranných alebo viacstranných
právnych úkonov, na základe ktorých by dlžníkovi vznikla iná povinnosť peňažného alebo nepeňažného plnenia v
dôsledku nesplnenia svojho záväzku riadne a včas ako právna povinnosť vyplývajúca z kogentných ustanovení
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo medzinárodných zmlúv ratifikovaných a vyhlásených spôsobom
ustanoveným zákonom
·
úpravy platov a pracovných zmlúv, odmeny a prémie vedúcich zamestnancov, vznik nových
pracovnoprávnych vzťahov
·
služobné cesty s predpokladanými nákladmi nad 500,- eur
·
vystavovanie, avalovanie zmeniek a iných cenných papierov, nadobúdanie a prevod cenných papierov,
prijímanie a vydávanie ručení a iných garancií
·
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
ustanovenia § 124 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z., vrátenie uznania záväzku pred súdom v konaní o určenie popretej
pohľadávky.
V. S p r á v c a j e p o v i n n ý bez zbytočného odkladu o povolení reštrukturalizácie informovať známych veriteľov
dlžníka: Ing. Ivan Nemec, nar. 16.03.1957, bytom (miestom podnikania) Košťany nad Turcom 110, 038 41 Košťany
nad Turcom, IČO: 34 700 501, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
113
·
vystavovanie, avalovanie zmeniek a iných cenných papierov, nadobúdanie a prevod cenných papierov,
prijímanie a vydávanie ručení a iných garancií
·
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
ustanovenia § 124 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z., vrátenie uznania záväzku pred súdom v konaní o určenie popretej
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
pohľadávky.
V. S p r á v c a j e p o v i n n ý bez zbytočného odkladu o povolení reštrukturalizácie informovať známych veriteľov
dlžníka: Ing. Ivan Nemec, nar. 16.03.1957, bytom (miestom podnikania) Košťany nad Turcom 110, 038 41 Košťany
nad Turcom, IČO: 34 700 501, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účastník reštrukturalizačného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada /§ 197 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)/. V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode
vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá /§ 15a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku/.
Povolením reštrukturalizácie sa začína reštrukturalizácia. Reštrukturalizácia sa považuje za povolenú zverejnením
uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. /§ 118 ods. 1 ZKR/. Za zverejnené sa uznesenie o
povolení reštrukturalizácie považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku /§ 199 ods. 9 ZKR/.
Ak ZKR neustanovuje inak, reštrukturalizácia bráni tomu, aby sa na toho istého dlžníka začalo alebo prebiehalo
konkurzné konania; ak počas reštrukturalizácie dôjde na súd návrh na vyhlásenie konkurzu, súd návrh na vyhlásenie
konkurzu uznesením odmietne /§ 118 ods. 2 ZKR/.
Ak ZKR neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorým
spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a
včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v prípade potvrdenia reštrukturalizačného
plánu súdom zaniká. /§ 120 ods. 1 ZKR/.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihlášku spolu s prílohami podáva
veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie. Prihláška musí byť doručená správcovi do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa v reštrukturalizácii neprihliada /§ 121 ods. 1 ZKR/.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde /§ 121 ods. 1 v spojení s § 28 ods. 6 ZKR/. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom
vestníku /§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR/.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis /vzor tlačiva je uvedený vo vyhláške Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzor tlačiva je dostupný aj na internete:
www.justice.gov.sk <http://www.justice.gov.sk> /.
Ak prihláška neobsahuje údaje uvedené predchádzajúcom odseku, nie je podaná na predpísanom tlačive, na
prihlášku sa v reštrukturalizácii neprihliada /§ 122 ods. 1 v spojení s § 29 ods. 1 ZKR/.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 122 ods. 1 v spojení s § 29 ods. 6 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa
pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku (§122 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 122 ods. 1 v
spojení s § 29 ods. 2 ZKR).
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len
do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok /§ 122 ods. 2 ZKR/.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky /§ 122 ods. 1 v spojení s § 29 ods. 3 ZKR/.
Ako podmienenú pohľadávku je potrebné prihlásiť aj nároky ručiteľov, spoludlžníkov alebo iných osôb, ktorým
vznikne po začatí reštrukturalizačného konania pohľadávka voči dlžníkovi, ak budú za neho plniť záväzok, ktorý
vznikol pred začatím reštrukturalizačného konania. Tieto nároky musia byť v reštrukturalizácii uplatnené prihláškou
ako podmienené pohľadávky, inak v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká právo vymáhať
tieto nároky voči dlžníkovi (§ 120 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 122 ods. 1 v spojení s § 29 ods. 4 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. 8a) Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
114
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky /§ 122 ods. 1 v spojení s § 29 ods. 3 ZKR/.
Ako podmienenú pohľadávku je potrebné prihlásiť aj nároky ručiteľov, spoludlžníkov alebo iných osôb, ktorým
vznikne po začatí reštrukturalizačného konania pohľadávka voči dlžníkovi, ak budú za neho plniť záväzok, ktorý
vznikol pred začatím reštrukturalizačného konania. Tieto nároky musia byť v reštrukturalizácii uplatnené prihláškou
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
ako podmienené pohľadávky, inak v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká právo vymáhať
tieto nároky voči dlžníkovi (§ 120 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 122 ods. 1 v spojení s § 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. 8a) Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. (§ 122 ods. 1 v spojení s § 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 122 ods. 1 v spojení s § 29 ods. 8 ZKR).
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Okresný súd Žilina dňa 30.3.2015
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K007625
Spisová značka: 5R/1/2015
P R E D V O L A N I E Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 5R/1/2015
Vo veci návrhu na povolenie reštrukturalizácie navrhovateľa - dlžníka:
Pavol Harcek, nar. 31. 3. 1961, bytom 023 36 Radoľa 337, podnikajúci pod obchodným menom: Pavol Harcek s
miestom podnikania: Jesenského 2241, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 10 844 023
predseda senátu n a r i a ď u j e pojednávanie na deň 14.4. 2015 o 13.30 hod. na
Okresnom súde Žilina, Hviezdoslavova č. 28, v miestnosti č. dv.: 2 posch.: prízemie.
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie.
Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili vzniknuté
trovy konania, alebo uložiť poriadkovú pokutu (§ 52, § 53 a § 147 ods. 1 O. s. p.).
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú, ak nie sú dosiaľ v prvopise (origináli) pripojené do
spisu , ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny a
predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne.
Rovnako urobte včas návrh na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať (označte ich
menom, priezviskom, adresou bydliska a uveďte akú skutočnosť majú v konaní preukázať).
Súd Vás p o u č u j e , že vo všetkých veciach s výnimkou vecí podľa § 120 ods. 2 O.s.p., účastníci musia
predložiť dôkazy alebo ich musia označiť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo
veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie (§ 115a) najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože
na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sa odvolacím
dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.
Ak sa k žalobe a prílohám v stanovenej lehote nevyjadríte a zároveň sa nedostavíte bez
ospravedlniteľného dôvodu na prvé pojednávanie vo veci, môže súd rozhodnúť v zmysle ust. § 153b O.s.p.
rozsudkom pre zmeškanie, okrem vecí uvedených v ust. § 153b ods .5 O.s.p.
Súd ďalej poučuje dlžníka, že za deň doručenia tohto predvolania sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v
Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou!
V Žiline, dňa 31.3. 2015 Sudca: JUDr. Jaroslav Macek
Za správnosť: Čičmanová
O. s. p. 014 1 (Predvolanie účastníka na prvé alebo ďalšie pojednávanie vo veci, keď má byť na ňom vypočutý v
prípadoch, keď možno rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie)
P O U Č E N I E
Nepravdivé údaje sú trestné!
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
-------------------------------------------------------------------------P O T V R D E N I E Z A M E S T N Á V A T E Ľ A
Potvrdzujem, že predvolaný (á) ..................................................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v ..................................................................................................................................
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) ..................................... €, resp. má mesačný zárobok,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
z ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času ................. € a jeho (jej) pracovný čas
115
v deň predvolania je od .......................... do .......................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy.
Nepravdivé údaje sú trestné!
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
-------------------------------------------------------------------------Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
P O T V R D E N I E Z A M E S T N Á V A T E Ľ A
Deň vydania: 08.04.2015
Potvrdzujem, že predvolaný (á) ..................................................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v ..................................................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) ..................................... €, resp. má mesačný zárobok,
z ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času ................. € a jeho (jej) pracovný čas
v deň predvolania je od .......................... do .......................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy.
V..................................................... dňa ..................................................
Pečiatka: Podpis:
Okresný súd Žilina dňa 31.3.2015
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K007626
Spisová značka: 4K/20/2009
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Lekáreň Cité s.r.o., so sídlom A. Kmeťa
17, 036 01 Martin, IČO: 43 839 517, správcom ktorého je JUDr. Janka Grolmusová, so sídlom kancelárie E. B.
Lukáča 2, 036 01 Martin, o námietkach veriteľského výboru proti návrhu konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Námietky z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Žilina dňa 30.3.2015
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K007627
Spisová značka: 3K/2/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: AUTO ART, spol. s r.o., Hollého 24, 010 01
Žilina, IČO: 36 001 546, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: AUTO ART, spol. s r.o., Hollého 24, 010 01 Žilina, IČO: 36 001 546.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke 5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere 7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
116
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke 5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere 7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.04.2015
Okresný súd Žilina dňa 31.3.2015
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K007628
Spisová značka: 3K/16/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Roman Borák, nar. 07.06.1971, bytom
Snežnica 82, 023 32 Snežnica, podnikajúcim pod obchodným menom Roman Borák - EL - Mont, s miestom
podnikania A. Bernoláka 2136/11, 010 01 Žilina, IČO: 18 008 151, správcom ktorého je JUDr. Milota Ferenčíková,
PhD., so sídlom kancelárie P. Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, takto
rozhodol
Súd o t v á r a malý konkurz a u z n á v a konkurz za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je.
Okresný súd Žilina dňa 31.3.2015
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
117
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a vyrovnania
Deň vydania: 08.04.2015
K007573
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 3K/130/1994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Ing. Dušan Piačka – TYRNA KONZORCIUM „v
konkurze“
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hviezdna 36, 917 01 Trnava, SR
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11 756 136
Súd zverejňuje upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty
a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu:
KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava
č.k. 3K/130/1994-262
IČS: 1094897825
Upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe
Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Ing. Dušan Piačka – TYRNA KONZORCIUM „v konkurze“, bytom Botanická 3, 917 01 Trnava, toho času bytom Hviezdna 36, 917 01 Trnava, vedenej pod sp. zn. 3K/130/1994, upovedomuje úpadcu a konkurzných veriteľov o tom, že správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Darina Kurňavová, so sídlom Kapitulská 5, 917 01 Trnava, predložila dňa 25.03.2015 konečnú správu o speňažovaní a odmene správcu konkurznej podstaty.
Súd upozorňuje konkurzných veriteľov a úpadcu, že do 15 dní odo dňa vyvesenia konečnej správy na úradnej tabuli súdu môžu proti nej podať námietky na Krajskom súde v Bratislave.
Konečná správa bude vyvesená na úradnej tabuli súdu v deň jej zverejnenia v Obchodom vestníku. Pre veľký rozsah konečnej správy nie je možné ju celú vyvesiť na úradnej tabuli, a preto je kompletná k nahliadnutiu na I. poschodí, číslo dverí 146.
V Bratislave, dňa 01.04.2015 JUDr. Eugen Palášthy
sudca
K007574
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: Z-2-3K/266/1996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Poľnohospodárske družstvo v Tesárskych
Mlyňanoch
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Tesárske Mlyňany, 951 76 Tesárske Mlyňany, SR
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 198 781
Súd zverejňuje upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty
a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu:
KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a vyrovnania
Deň vydania: 08.04.2015
č.k. Z-2-3K/266/1996-733
IČS: 1096898395
Upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe
Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Poľnohospodárske družstvo v Tesárskych Mlyňanoch, 951 76 Tesárske Mlyňany, IČO: 00 198 781, vedenej pod sp. zn. Z-2-3K/266/1996, upovedomuje úpadcu a konkurzných veriteľov o tom, že správca konkurznej podstaty JUDr. Jozef Chúťka, P.O.BOX 46, 952 01 Vráble, predložil dňa 31.03.2015 konečnú správu o speňažovaní a odmene správcu konkurznej podstaty.
Súd upozorňuje konkurzných veriteľov a úpadcu, že do 15 dní odo dňa vyvesenia konečnej správy na úradnej tabuli súdu môžu proti nej podať námietky na Krajskom súde v Bratislave.
Konečná správa bude vyvesená na úradnej tabuli súdu v deň jej zverejnenia v Obchodom vestníku. Pre veľký rozsah konečnej správy nie je možné ju celú vyvesiť na úradnej tabuli, a preto je kompletná k nahliadnutiu na I. poschodí, číslo dverí 146.
V Bratislave, dňa 01.04.2015 JUDr. Eugen Palášthy
sudca
K007575
Krajský súd Banská Bystrica
Sp. zn.: 46-24K 179/02-An
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROCHOV, spol. s. r. o., "v konkurze"
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Priehradná 22, Budča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 636 101
Súd zverejňuje uznesenie o zvolaní schôdze konkurzných veriteľov:
č. k.: 46-24K 179/02-An - 1780
UZNESENIE
SKRÁTENIE ZNENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici v konkurznej veci úpadcu AGROCHOV, spol. s. r. o., so sídlom Priehradná č. 22, 962 33 Budča, IČO: 31 636 101 „v konkurze“ o návrhu veriteľa Lecturing s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava na zvolanie schôdze konkurzných veriteľov takto
rozhodol:
Zvoláva schôdzu konkurzných veriteľov na deň 19. mája 2015 o 9.00 hod, č. dverí 113, prízemie budovy Krajského súdu v Banskej Bystrici, Skuteckého ul. č. 7.
PROGRAM schôdze konkurzných veriteľov:
Ustanovenie nového správcu konkurznej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
2
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a vyrovnania
Deň vydania: 08.04.2015
POUČENIE: Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné
Veritelia predložia pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia pri prezentácii plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti. V Banskej Bystrici, dňa 1. apríla 2015
JUDr. Alena Antalová
sudkyňa
K007576
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 38K 58/1996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TRANS COAL TRADE, spol. s r.o. v likvidácii
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nevädzová 8, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 351 093
Súd zverejňuje uznesenie o zvolaní schôdze konkurzných veriteľov:
č. k. 38K 58/1996 – 210
U Z N E S E N I E
Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: TRANS COAL TRADE, spol. s r.o. v likvidácii, Nevädzová 8, 821 01 Bratislava, IČO: 31 351 093, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. Štefanom Levickým, advokátom, J. Herdu 1, Trnava, o návrhu veriteľa GLOBAL LAW SERVICES LLC, 6538 Collins Av. #286, Miami Beach, FL 33141, Florida, USA, zastúpený Mgr. Tomášom Lázničkom, advokátom, sídlom Praha 5, Jindřicha Plachty 28, 150 00 Praha 5, Česká republika, na zvolanie schôdze veriteľov, takto
r o z h o d o l :
Súd z v o l á v a schôdzu konkurzných veriteľov s programom:
1. návrh na ustanovenie nového správcu konkurznej podstaty
na deň 06.05.2015 o 10.30 h. na č. dv. 37/prízemie, Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
3
Obchodný vestník 66/2015
Konkurzy a vyrovnania
Deň vydania: 08.04.2015
na Krajskom súde v Bratislave (budova Justičného paláca), Záhradnícka 10, Bratislava.
Zástupcovia veriteľov predložia pri prezentácii plnú moc, resp. poverenie na zastupovanie a doklad totožnosti.
V prípade, ak schôdza konkurzných veriteľov neschváli návrh na ustanovenie nového správcu alebo nebude uznášania schopná, súd zvoláva opakovanú schôdzu konkurzných veriteľov s rovnakým bodom programu na deň 06.05.2015 o 11.30 h., na č. dv. 37/prízemie, na Krajskom súde v Bratislave (budova Justičného paláca), Záhradnícka 10, Bratislava.
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu nie je možné podať odvolanie.
Účastníci majú právo z dôvodov podľa § 14 ods. 1 uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý ma vec prejednať a rozhodnúť v zmysle § 15 ods. 1 O.s.p. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti podľa odseku 1 najskôr na prvom pojednávaní, ktoré viedol sudca, o ktorého vylúčenie ide, alebo do 15 dní odkedy sa mohol dozvedieť o dôvode, pre ktorý je sudca vylúčený v zmysle § 15a ods. 2 O.s.p. V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá v zmysle § 15a ods. 3 O.s.p..
V Bratislave, dňa 02.04.2015
JUDr. Boris Tóth sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
4
Download

66/2015 - Zoznam.sk