OV 202/2012 z 18. 10. 2012
Konkurzy a reštrukturalizácie
Značka: K013499
Obchodné meno: Assay s.r.o.
Primárne IČO: 43955665
Adresa: SNP 335, 059 38 Štrba Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 3K/1/2012
Spisová značka správcovského spisu: 3K/1/2012 S1366
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Assay s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: SNP 335, 059 38 Štrba
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 43 955 665
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jozef Šperka
Sídlo správcu: Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3K/1/2012 S1366
Spisová značka súdneho spisu: 3K/1/2012
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Doplnenie majetku o súpisovú zložku - preddavok, zaradenú do všeobecnej podstaty, vo výške 671,78 eur. Deň zápisu
30.09.2012.
Značka: K013500
Obchodné meno: AUTOMONT J.M., s.r.o. v konkurze
Primárne IČO: 31699618
Adresa: Počekanec 16/26, 094 31 Hanušovce nad Topľou Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 2R/1/2011
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2011 S1296
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTOMONT J.M., s.r.o. v konkurze
strana 1/73
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Počekanec 16/26, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 699 618
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu: Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2011 S1296
Spisová značka súdneho spisu: 2R/1/2011
Druh podania: Iné zverejnenie
Čiastkový rozvrh výťažku pre zabezpečeného veriteľa
Uznesením zo dňa 07.09.2011, sp.zn. 2R/1/2011, Okresný súd Prešov zastavil reštrukturalizačné konanie voči
dlžníkovi AUTOMONT J.M., s.r.o., so sídlom Počekanec 16/26, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 31 699 618, začal
konkurzné konanie voči dlžníkovi AUTOMONT J.M., s.r.o., so sídlom Počekanec 16/26, 094 31 Hanušovce nad
Topľou, IČO: 31 699 618, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka AUTOMONT J.M., s.r.o., so sídlom Počekanec 16/26,
094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 31 699 618, a ustanovil správcu JUDr. Jaroslavu Oravcovú, so sídlom kancelárie
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou. Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku čiastka
176/2011 zo dňa 13.09.2011.
Na základe uznesenia Okresného súdu Prešov zo dňa 06.12.2011, sp.zn. 2R/1/2011, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku čiastka OV 238/2011 dňa 13.12.2011 a nadobudlo právoplatnosť dňa 14.12.2011, bola JUDr.
Jaroslava Oravcová v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok spoločnosti AUTOMONT J.M., s.r.o. v konkurze,
odvolaná z funkcie správcu úpadcu, a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Marián Novikmec, sídlom kancelárie
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou.
V zmysle § 97 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení po speňažení každej
štvrtiny majetku tvoriaceho oddelenú podstatu a ukončení všetkých súdnych sporov týkajúcich sa zabezpečenej
pohľadávky zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty správca bezodkladne pripraví pre zabezpečeného veriteľa
rozvrh výťažku zo speňaženia tohto majetku.
Spoločnosť DEJ invest s.r.o. sa na základe uznesení Okresného súdu Prešov stala nástupcom pôvodného veriteľa
SHELL Slovakia s.r.o., sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava a pôvodného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so
sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, v konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu
AUTOMONT J.M. s.r.o.. Predmetné uznesenia sú právoplatné.
V doterajšom konaní správca vykonal úkony smerujúce k speňaženiu majetku poňatého do oddelenej podstaty
pôvodného veriteľa Shell Slovakia s.r.o. a Slovenská sporiteľňa, a.s. v zmysle udelených záväzných pokynov týchto
veriteľov. Boli uskutočnené prvé kolá dražieb nehnuteľného majetku tretích osôb v troch celkoch, z ktorých dve
dražby, konané dňa 28.06.2012, boli úspešné a dražba, konaná dňa 08.08.2012, bola neúspešná. Druhé kolo
opakovanej dobrovoľnej dražby dňa 31.08.2012 bolo úspešné.
Výťažok zo speňaženia majetku, ktorý podlieha konkurzu, po odpočítaní pohľadávok proti podstate, ktoré sa k nemu
vzťahujú, sa veriteľom prihlásených pohľadávok vydáva rozvrhom. Náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ prihlásenej pohľadávky sám. Rozvrh obsahuje v prehľadnom členení jednotlivé celkové sumy výťažkov priradených k
súpisovým zložkám majetku, ktoré sú predmetom rozvrhu, spolu so sumami pohľadávok proti podstate, ktoré sú
priradené k týmto súpisovým zložkám majetku, a výslednú sumu výťažku určenú na uspokojenie zabezpečeného
veriteľa alebo nezabezpečených veriteľov. Pri každej sume výťažku sa v rozvrhu uvedie opis príslušnej súpisovej zložky
majetku, spôsob jej speňaženia, dôvod výberu tohto spôsobu speňaženia, označenie nadobúdateľa a ďalšie podstatné
okolnosti týkajúce sa priebehu tohto speňažovania. Pri každej sume pohľadávky proti podstate sa v rozvrhu uvedie
právny dôvod, čas vzniku, čas uspokojenia a veriteľ pohľadávky proti podstate, ako aj dôvod jej priradenia k príslušnej
súpisovej zložke majetku.
1.Súpisová zložka:
- pozemok reg. C parc. č. 8708/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1470 m2, SR, okres Prešov, obec Prešov, k.ú.
Prešov, LV č. 6630.
Uvedená súpisová zložka majetku bola speňažená v prvom kole dobrovoľnej dražby, konaného dňa 28.06.2012 o
14.00 hod. Predmetná súpisová zložka bola speňažená dobrovoľnou dražbou, pretože sa jednalo o majetok tretích
osôb, poňatý do spisu oddelenej podstaty. Vydražiteľom predmetu dražby sa stal účastník dražby č. 1 - JVJ Invest
s.r.o., so sídlom Leškova 3004/3A, 811 04 Bratislava, IČO: 46 733 698, s cenou dosiahnutou vydražením vo výške
81.500,00 EUR.
K pozemku reg. C parc. č. 8708/9 bolo zriadené záložné právo v prospech veriteľa DEJ invest s.r.o., pôvodne
Slovenská sporiteľňa, a.s.,
- v prvom rade na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa voči úpadcovi z titulu Zmluvy o úvere č.
412/AUOC/08 zo dňa 24.04.2008, prihlásenú do konkurzného konania úpadcu z titulu Zmluvy o úvere č.
412/AUOC/08 zo dňa 24.04.2008 v znení jej dodatkov v celkovej výške istiny a príslušenstva 147.774,87 EUR,
strana 2/73
- v druhom rade na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa voči úpadcovi z titulu Zmluvy o úvere č.
582/AUOC/05 zo dňa 23.09.2005, z titulu Zmluvy o úvere č. 412/AUOC/08 zo dňa 24.04.2008 a z titulu Zmluvy o
úvere č. 631/AUOC/06 zo dňa 06.11.2006, prihlásené do konkurzného konania úpadcu z titulu Zmluvy o úvere č.
582/AUOC/05 zo dňa 23.09.2005 v znení jej dodatkov v celkovej výške istiny a príslušenstva 358.808,89 EUR, z titulu
Zmluvy o úvere č. 631/AUOC/06 zo dňa 06.11.2006 v znení jej dodatkov v celkovej výške istiny a príslušenstva
30.022,87 EUR a z titulu Zmluvy o úvere č. 412/AUOC/08 zo dňa 24.04.2008 v znení jej dodatkov v celkovej výške
istiny a príslušenstva 147.774,87 EUR.
Prednostné pohľadávky
Dátum Druh výdavku Veriteľ Suma Dôvod
07.02.2012 Znalecký posudok Ing. František Kačmár 135.21 Stanovenie hodnoty
25.05.2012 Poštovné Hotové výdavky správcu 14.40 Oznámenie o dražbe
21.06.2012 Inzerát Hotové výdavky správcu 5.01 Zverejnenie konania dražby
02.07.2012 Notárske poplatky JUDr. Zahorjanová 544.23 Notárska zápis., zápis do NCRDr
02.07.2012 Poštovné Hotové výdavky správcu 16.20 Oznámenie o výsledku dražby
17.07.2012 Poštovné Hotové výdavky správcu 1.60 Návrh na záznam do KN
- Odmena Správca 11,609.33 Odmena z výťažku
- Súdny poplatok OS Prešov 163.00 Súd.poplatok z oddelenej podstaty
Spolu /Eur/ 12,488.98
Výťažok tejto súpisovej zložky ponížený o sumu prednostných pohľadávok predstavuje 69.011,02 Eur, a uspokojuje sa
ním zabezpečená pohľadávka spoločnosti DEJ invest s.r.o. z titulu Zmluvy o úvere č. 412/AUOC/08 zo dňa
24.04.2008.
2.Súpisová zložka:
- pozemok reg. C parc. č. 8708/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1221 m2, SR, okres Prešov, obec Prešov, k.ú.
Prešov, LV č. 6630.
Uvedená súpisová zložka majetku bola speňažená v prvom kole dobrovoľnej dražby, konaného dňa 28.06.2012 o
14.30 hod. Predmetná súpisová zložka bola speňažená dobrovoľnou dražbou, pretože sa jednalo o majetok tretích
osôb, poňatý do spisu oddelenej podstaty. Vydražiteľom predmetu dražby sa stal účastník dražby č. 1 - JVJ Invest
s.r.o., so sídlom Leškova 3004/3A, 811 04 Bratislava, IČO: 46 733 698, s cenou dosiahnutou vydražením vo výške
33.207,93 EUR.
K pozemku reg. C parc. č. 8708/1 bolo zriadené záložné právo v prospech veriteľa DEJ invest s.r.o., pôvodne SHELL
Slovakia, s.r.o.,
- v prvom rade na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa voči úpadcovi z titulu Zmluvy o kúpe tovaru zo dňa
02.10.2006, prihlásenú do konkurzného konania úpadcu z titulu Zmluvy o kúpe tovaru zo dňa 02.10.2006 v znení jej
zmien v celkovej výške istiny a príslušenstva 161.202,83 EUR.
Prednostné pohľadávky
Dátum Druh výdavku Veriteľ Suma Dôvod
07.02.2012 Znalecký posudok Ing. František Kačmár 55.09 Stanovenie hodnoty
25.05.2012 Poštovné Hotové výdavky správcu 4.87 Oznámenie o dražbe
21.06.2012 Inzerát Hotové výdavky správcu 1.69 Zverejnenie konania dražby
02.07.2012 Notárske poplatky JUDr. Zahorjanová 204.20 Notárska zápis., zápis do NCRDr
02.07.2012 Poštovné Hotové výdavky správcu 5.47 Oznámenie o výsledku dražby
17.07.2012 Poštovné Hotové výdavky správcu 0.54 Návrh na záznam do KN
- Odmena Správca 4,733.29 Odmena z výťažku
- Súdny poplatok OS Prešov 66.00 Súd.poplatok z oddelenej podstaty
Spolu /Eur/ 5,071.15
Výťažok tejto súpisovej zložky ponížený o sumu prednostných pohľadávok predstavuje 28.136,78 Eur, uspokojuje sa
ním zabezpečená pohľadávka spoločnosti DEJ invest s.r.o. z titulu Zmluvy o kúpe tovaru zo dňa 02.10.2006.
3.Súpisová zložka:
- pozemok reg. C parc. č. 8708/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 771 m2, SR, okres Prešov, obec Prešov, k.ú.
Prešov, LV č. 6630.
Uvedená súpisová zložka majetku bola speňažená v prvom kole dobrovoľnej dražby, konaného dňa 28.06.2012 o
14.30 hod. Predmetná súpisová zložka bola speňažená dobrovoľnou dražbou, pretože sa jednalo o majetok tretích
osôb, poňatý do spisu oddelenej podstaty. Vydražiteľom predmetu dražby sa stal účastník dražby č. 1 - JVJ Invest
s.r.o., so sídlom Leškova 3004/3A, 811 04 Bratislava, IČO: 46 733 698, s cenou dosiahnutou vydražením vo výške
20.969,13 EUR.
K pozemku reg. C parc. č. 8708/4 bolo zriadené záložné právo v prospech veriteľa DEJ invest s.r.o., pôvodne SHELL
strana 3/73
Slovakia, s.r.o.,
- v prvom rade na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa voči úpadcovi z titulu Zmluvy o kúpe tovaru zo dňa
02.10.2006, prihlásenú do konkurzného konania úpadcu z titulu Zmluvy o kúpe tovaru zo dňa 02.10.2006 v znení jej
zmien v celkovej výške istiny a príslušenstva 161.202,83 EUR.
Prednostné pohľadávky
Dátum Druh výdavku Veriteľ Suma Dôvod
07.02.2012 Znalecký posudok Ing. František Kačmár 34.79 Stanovenie hodnoty
25.05.2012 Poštovné Hotové výdavky správcu 3.07 Oznámenie o dražbe
21.06.2012 Inzerát Hotové výdavky správcu 1.07 Zverejnenie konania dražby
02.07.2012 Notárske poplatky JUDr. Zahorjanová 128.94 Notárska zápis., zápis do NCRDr
02.07.2012 Poštovné Hotové výdavky správcu 3.46 Oznámenie o výsledku dražby
17.07.2012 Poštovné Hotové výdavky správcu 0.34 Návrh na záznam do KN
- Odmena Správca 2,988.86 Odmena z výťažku
- Súdny poplatok OS Prešov 41.50 Súd.poplatok z oddelenej podstaty
Spolu /Eur/ 3,202.03
Výťažok tejto súpisovej zložky ponížený o sumu prednostných pohľadávok predstavuje 17.767,11 Eur, a uspokojuje sa
ním zabezpečená pohľadávka spoločnosti DEJ invest s.r.o. z titulu Zmluvy o kúpe tovaru zo dňa 02.10.2006.
4.Súpisová zložka:
- pozemok reg. C parc. č. 16142/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1242 m2, SR, okres Prešov, obec Prešov,
k.ú. Prešov, LV č. 6630.
Uvedená súpisová zložka majetku bola speňažená v prvom kole dobrovoľnej dražby, konaného dňa 28.06.2012 o
14.30 hod. Predmetná súpisová zložka bola speňažená dobrovoľnou dražbou, pretože sa jednalo o majetok tretích
osôb, poňatý do spisu oddelenej podstaty. Vydražiteľom predmetu dražby sa stal účastník dražby č. 1 - JVJ Invest
s.r.o., so sídlom Leškova 3004/3A, 811 04 Bratislava, IČO: 46 733 698, s cenou dosiahnutou vydražením vo výške
33.779,07 EUR.
K pozemku reg. C parc. č. 16142/3 bolo zriadené záložné právo v prospech veriteľa DEJ invest s.r.o., pôvodne SHELL
Slovakia, s.r.o.,
- v prvom rade na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa voči úpadcovi z titulu Zmluvy o kúpe tovaru zo dňa
02.10.2006, prihlásenú do konkurzného konania úpadcu z titulu Zmluvy o kúpe tovaru zo dňa 02.10.2006 v znení jej
zmien v celkovej výške istiny a príslušenstva 161.202,83 EUR.
Prednostné pohľadávky
Dátum Druh výdavku Veriteľ Suma Dôvod
07.02.2012 Znalecký posudok Ing. František Kačmár 56.04 Stanovenie hodnoty
25.05.2012 Poštovné Hotové výdavky správcu 4.95 Oznámenie o dražbe
21.06.2012 Inzerát Hotové výdavky správcu 1.72 Zverejnenie konania dražby
02.07.2012 Notárske poplatky JUDr. Zahorjanová 207.71 Notárska zápis., zápis do NCRDr
02.07.2012 Poštovné Hotové výdavky správcu 5.57 Oznámenie o výsledku dražby
17.07.2012 Poštovné Hotové výdavky správcu 0.55 Návrh na záznam do KN
- Odmena Správca 4,814.64 Odmena z výťažku
- Súdny poplatok OS Prešov 67.50 Súd.poplatok z oddelenej podstaty
Spolu /Eur/ 5,158.68
Výťažok tejto súpisovej zložky ponížený o sumu prednostných pohľadávok predstavuje 28,620.39 Eur, a uspokojuje sa
ním zabezpečená pohľadávka spoločnosti DEJ invest s.r.o. z titulu Zmluvy o kúpe tovaru zo dňa 02.10.2006.
5.Súpisová zložka:
- pozemok reg. C parc. č. 16142/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 379 m2, SR, okres Prešov, obec Prešov, k.ú.
Prešov, LV č. 13159.
Uvedená súpisová zložka majetku bola speňažená v prvom kole dobrovoľnej dražby, konaného dňa 28.06.2012 o
14.30 hod. Predmetná súpisová zložka bola speňažená dobrovoľnou dražbou, pretože sa jednalo o majetok tretích
osôb, poňatý do spisu oddelenej podstaty. Vydražiteľom predmetu dražby sa stal účastník dražby č. 1 - JVJ Invest
s.r.o., so sídlom Leškova 3004/3A, 811 04 Bratislava, IČO: 46 733 698, s cenou dosiahnutou vydražením vo výške
10.307,78 EUR.
K pozemku reg. C parc. č. 16142/5 bolo zriadené záložné právo v prospech veriteľa DEJ invest s.r.o., pôvodne SHELL
Slovakia, s.r.o.,
-v prvom rade na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa voči úpadcovi z titulu Zmluvy o kúpe tovaru zo dňa
02.10.2006, prihlásenú do konkurzného konania úpadcu z titulu Zmluvy o kúpe tovaru zo dňa 02.10.2006 v znení jej
zmien v celkovej výške istiny a príslušenstva 161.202,83 EUR.
strana 4/73
Prednostné pohľadávky
Dátum Druh výdavku Veriteľ Suma Dôvod
07.02.2012 Znalecký posudok Ing. František Kačmár 17.10 Stanovenie hodnoty
25.05.2012 Poštovné Hotové výdavky správcu 1.51 Oznámenie o dražbe
21.06.2012 Inzerát Hotové výdavky správcu 0.53 Zverejnenie konania dražby
02.07.2012 Notárske poplatky JUDr. Zahorjanová 63.38 Notárska zápis., zápis do NCRDr
02.07.2012 Poštovné Hotové výdavky správcu 1.70 Oznámenie o výsledku dražby
17.07.2012 Poštovné Hotové výdavky správcu 0.17 Návrh na záznam do KN
- Odmena Správca 1,469.22 Odmena z výťažku
- Súdny poplatok OS Prešov 20.50 Súd.poplatok z oddelenej podstaty
Spolu /Eur/ 1,574.10
Výťažok tejto súpisovej zložky ponížený o sumu prednostných pohľadávok predstavuje 8,733.68 Eur, a uspokojuje sa
ním zabezpečená pohľadávka spoločnosti DEJ invest s.r.o. z titulu Zmluvy o kúpe tovaru zo dňa 02.10.2006.
6.Súpisová zložka:
- pozemok reg. C parc. č. 8708/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 694 m2, SR, okres Prešov, obec Prešov, k.ú.
Prešov, LV č. 6630.
Uvedená súpisová zložka majetku bola speňažená v druhom kole dobrovoľnej dražby, konaného dňa 31.08.2012 o
10.00 hod. Predmetná súpisová zložka bola speňažená dobrovoľnou dražbou, pretože sa jednalo o majetok tretích
osôb, poňatý do spisu oddelenej podstaty. Vydražiteľom predmetu dražby sa stal účastník dražby č. 1 - JVJ Invest
s.r.o., so sídlom Leškova 3004/3A, 811 04 Bratislava, IČO: 46 733 698, s cenou dosiahnutou vydražením vo výške
11.923,90 EUR.
K pozemku reg. C parc. č. 8708/6 bolo zriadené záložné právo v prospech veriteľa DEJ invest s.r.o., pôvodne
Slovenská sporiteľňa, a.s.,
- v prvom rade na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa voči úpadcovi z titulu Zmluvy o úvere č.
582/AUOC/05 zo dňa 23.09.2005, prihlásenú do konkurzného konania úpadcu z titulu Zmluvy o úvere č.
582/AUOC/05 zo dňa 23.09.2005 v znení jej dodatkov v celkovej výške istiny a príslušenstva 358.808,89 EUR,
- v druhom rade na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa voči úpadcovi z titulu Zmluvy o úvere č.
412/AUOC/08 zo dňa 24.04.2008, prihlásenú do konkurzného konania úpadcu z titulu Zmluvy o úvere č.
412/AUOC/08 zo dňa 24.04.2008 v znení jej dodatkov v celkovej výške istiny a príslušenstva 147.774,87 EUR,
- v treťom rade na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa voči úpadcovi z titulu Zmluvy o úvere č.
582/AUOC/05 zo dňa 23.09.2005, z titulu Zmluvy o úvere č. 412/AUOC/08 zo dňa 24.04.2008 a z titulu Zmluvy o
úvere č. 631/AUOC/06 zo dňa 06.11.2006, prihlásené do konkurzného konania úpadcu z titulu Zmluvy o úvere č.
582/AUOC/05 zo dňa 23.09.2005 v znení jej dodatkov v celkovej výške istiny a príslušenstva 358.808,89 EUR, z titulu
Zmluvy o úvere č. 631/AUOC/06 zo dňa 06.11.2006 v znení jej dodatkov v celkovej výške istiny a príslušenstva
30.022,87 EUR a z titulu Zmluvy o úvere č. 412/AUOC/08 zo dňa 24.04.2008 v znení jej dodatkov v celkovej výške
istiny a príslušenstva 147.774,87 EUR.
Prednostné pohľadávky
Dátum Druh výdavku Veriteľ Suma Dôvod
07.02.2012 Znalecký posudok Ing. František Kačmár 19.78 Stanovenie hodnoty
08.07.2012 Poštovné Hotové výdavky správcu 0.96 Oznámenie o dražbe
13.07.2012 Inzerát Hotové výdavky správcu 0.43 Zverejnenie konania dražby
08.08.2012 Notárske poplatky JUDr. Zahorjanová 13.72 Notárska zápis., zápis do NCRDr
09.08.2012 Poštovné Hotové výdavky správcu 1.08 Oznámenie o výsledku dražby
20.08.2012 Poštovné Hotové výdavky správcu 0.96 Oznámenie o dražbe
04.09.2012 Poštovné Hotové výdavky správcu 1.08 Oznámenie o výsledku dražby
04.09.2012 Notárske poplatky JUDr. Zahorjanová 47.40 Notárska zápis., zápis do NCRDr
13.09.2012 Poštovné Hotové výdavky správcu 0.12 Návrh na záznam do KN
- Odmena Správca 1,701.34 Odmena z výťažku
- Súdny poplatok OS Prešov 23.50 Súd.poplatok z oddelenej podstaty
Spolu /Eur/ 1,810.37
Výťažok tejto súpisovej zložky ponížený o sumu prednostných pohľadávok predstavuje 10,113.53 Eur, a uspokojuje sa
ním zabezpečená pohľadávka spoločnosti DEJ invest s.r.o. z titulu Zmluvy o úvere č. 582/AUOC/05 zo dňa
23.09.2005.
7.Súpisová zložka:
- pozemok reg. C parc. č. 8708/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 159 m2, SR, okres Prešov, obec Prešov, k.ú.
Prešov, LV č. 6630.
strana 5/73
Uvedená súpisová zložka majetku bola speňažená v druhom kole dobrovoľnej dražby, konaného dňa 31.08.2012 o
10.00 hod. Predmetná súpisová zložka bola speňažená dobrovoľnou dražbou, pretože sa jednalo o majetok tretích
osôb, poňatý do spisu oddelenej podstaty. Vydražiteľom predmetu dražby sa stal účastník dražby č. 1 - JVJ Invest
s.r.o., so sídlom Leškova 3004/3A, 811 04 Bratislava, IČO: 46 733 698, s cenou dosiahnutou vydražením vo výške
2.731,84 EUR.
K pozemku reg. C parc. č. 8708/7 bolo zriadené záložné právo v prospech veriteľa DEJ invest s.r.o., pôvodne
Slovenská sporiteľňa, a.s.,
- v prvom rade na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa voči úpadcovi z titulu Zmluvy o úvere č.
582/AUOC/05 zo dňa 23.09.2005, prihlásenú do konkurzného konania úpadcu z titulu Zmluvy o úvere č.
582/AUOC/05 zo dňa 23.09.2005 v znení jej dodatkov v celkovej výške istiny a príslušenstva 358.808,89 EUR,
- v druhom rade na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa voči úpadcovi z titulu Zmluvy o úvere č.
412/AUOC/08 zo dňa 24.04.2008, prihlásenú do konkurzného konania úpadcu z titulu Zmluvy o úvere č.
412/AUOC/08 zo dňa 24.04.2008 v znení jej dodatkov v celkovej výške istiny a príslušenstva 147.774,87 EUR,
- v treťom rade na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa voči úpadcovi z titulu Zmluvy o úvere č.
582/AUOC/05 zo dňa 23.09.2005, z titulu Zmluvy o úvere č. 412/AUOC/08 zo dňa 24.04.2008 a z titulu Zmluvy o
úvere č. 631/AUOC/06 zo dňa 06.11.2006, prihlásené do konkurzného konania úpadcu z titulu Zmluvy o úvere č.
582/AUOC/05 zo dňa 23.09.2005 v znení jej dodatkov v celkovej výške istiny a príslušenstva 358.808,89 EUR, z titulu
Zmluvy o úvere č. 631/AUOC/06 zo dňa 06.11.2006 v znení jej dodatkov v celkovej výške istiny a príslušenstva
30.022,87 EUR a z titulu Zmluvy o úvere č. 412/AUOC/08 zo dňa 24.04.2008 v znení jej dodatkov v celkovej výške
istiny a príslušenstva 147.774,87 EUR.
Prednostné pohľadávky
Dátum Druh výdavku Veriteľ Suma Dôvod
07.02.2012 Znalecký posudok Ing. František Kačmár 4.53 Stanovenie hodnoty
08.07.2012 Poštovné Hotové výdavky správcu 0.22 Oznámenie o dražbe
13.07.2012 Inzerát Hotové výdavky správcu 0.10 Zverejnenie konania dražby
08.08.2012 Notárske poplatky JUDr. Zahorjanová 3.14 Notárska zápis., zápis do NCRDr
09.08.2012 Poštovné Hotové výdavky správcu 0.25 Oznámenie o výsledku dražby
20.08.2012 Poštovné Hotové výdavky správcu 0.22 Oznámenie o dražbe
04.09.2012 Poštovné Hotové výdavky správcu 0.25 Oznámenie o výsledku dražby
04.09.2012 Notárske poplatky JUDr. Zahorjanová 10.86 Notárska zápis., zápis do NCRDr
13.09.2012 Poštovné Hotové výdavky správcu 0.03 Návrh na záznam do KN
- Odmena Správca 389.84 Odmena z výťažku
- Súdny poplatok OS Prešov 5.00 Súd.poplatok z oddelenej podstaty
Spolu /Eur/ 414.44
Výťažok tejto súpisovej zložky ponížený o sumu prednostných pohľadávok predstavuje 2.317,40 Eur, a uspokojuje sa
ním zabezpečená pohľadávka spoločnosti DEJ invest s.r.o. z titulu Zmluvy o úvere č. 582/AUOC/05 zo dňa
23.09.2005.
8.Súpisová zložka:
- Stavba - dielne a umyv.servis súp.č. 8678, postavená na pozemku reg. C parc. č. 8708/6 a 8708/7, SR, okres Prešov,
obec Prešov, k.ú. Prešov, LV č. 6630.
Uvedená súpisová zložka majetku bola speňažená v druhom kole dobrovoľnej dražby, konaného dňa 31.08.2012 o
10.00 hod. Predmetná súpisová zložka bola speňažená dobrovoľnou dražbou, pretože sa jednalo o majetok tretích
osôb, poňatý do spisu oddelenej podstaty. Vydražiteľom predmetu dražby sa stal účastník dražby č. 1 - JVJ Invest
s.r.o., so sídlom Leškova 3004/3A, 811 04 Bratislava, IČO: 46 733 698, s cenou dosiahnutou vydražením vo výške
163.474,84 EUR.
K stavbe súp.č. 8678 postavenej na pozemku reg. C parc. č. 8708/6 a 8708/7 bolo zriadené záložné právo v prospech
veriteľa DEJ invest s.r.o., pôvodne Slovenská sporiteľňa, a.s.,
- v prvom rade na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa voči úpadcovi z titulu Zmluvy o úvere č.
582/AUOC/05 zo dňa 23.09.2005, prihlásenú do konkurzného konania úpadcu z titulu Zmluvy o úvere č.
582/AUOC/05 zo dňa 23.09.2005 v znení jej dodatkov v celkovej výške istiny a príslušenstva 358.808,89 EUR,
- v druhom rade na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa voči úpadcovi z titulu Zmluvy o úvere č.
582/AUOC/05 zo dňa 23.09.2005, z titulu Zmluvy o úvere č. 412/AUOC/08 zo dňa 24.04.2008 a z titulu Zmluvy o
úvere č. 631/AUOC/06 zo dňa 06.11.2006, prihlásené do konkurzného konania úpadcu z titulu Zmluvy o úvere č.
582/AUOC/05 zo dňa 23.09.2005 v znení jej dodatkov v celkovej výške istiny a príslušenstva 358.808,89 EUR, z titulu
Zmluvy o úvere č. 631/AUOC/06 zo dňa 06.11.2006 v znení jej dodatkov v celkovej výške istiny a príslušenstva
30.022,87 EUR a z titulu Zmluvy o úvere č. 412/AUOC/08 zo dňa 24.04.2008 v znení jej dodatkov v celkovej výške
strana 6/73
istiny a príslušenstva 147.774,87 EUR.
Prednostné pohľadávky
Dátum Druh výdavku Veriteľ Suma Dôvod
07.02.2012 Znalecký posudok Ing. František Kačmár 271.21 Stanovenie hodnoty
08.07.2012 Poštovné Hotové výdavky správcu 13.22 Oznámenie o dražbe
13.07.2012 Inzerát Hotové výdavky správcu 5.95 Zverejnenie konania dražby
08.08.2012 Notárske poplatky JUDr. Zahorjanová 187.99 Notárska zápis., zápis do NCRDr
09.08.2012 Poštovné Hotové výdavky správcu 14.87 Oznámenie o výsledku dražby
20.08.2012 Poštovné Hotové výdavky správcu 13.22 Oznámenie o dražbe
04.09.2012 Poštovné Hotové výdavky správcu 14.87 Oznámenie o výsledku dražby
04.09.2012 Notárske poplatky JUDr. Zahorjanová 649.75 Notárska zápis., zápis do NCRDr
13.09.2012 Poštovné Hotové výdavky správcu 1.46 Návrh na záznam do KN
- Odmena Správca 23,324.51 Odmena z výťažku
- Súdny poplatok OS Prešov 326.50 Súd.poplatok z oddelenej podstaty
Spolu /Eur/ 24,823.55
Výťažok tejto súpisovej zložky ponížený o sumu prednostných pohľadávok predstavuje 138.651,28 Eur, a uspokojuje
sa ním zabezpečená pohľadávka spoločnosti DEJ invest s.r.o. z titulu Zmluvy o úvere č. 582/AUOC/05 zo dňa
23.09.2005.
Z výťažkov vyššie uvedených súpisových zložiek majetku, patriacich do oddelených podstát zabezpečeného veriteľa,
ponížených o prednostné pohľadávky, sa:
· sumou 69.011,02 Eur uspokojuje čiastočne pohľadávka zabezpečeného veriteľa DEJ invest s.r.o. z titulu Zmluvy o
úvere č. 412/AUOC/08 zo dňa 24.04.2008,
· sumou 151.082,22 Eur uspokojuje čiastočne pohľadávka zabezpečeného veriteľa DEJ invest s.r.o. z titulu Zmluvy o
úvere č. 582/AUOC/05 zo dňa 23.09.2005,
· sumou 83.257,96 Eur uspokojuje čiastočne pohľadávka zabezpečeného veriteľa DEJ invest s.r.o. z titulu Zmluvy o
kúpe tovaru zo dňa 02.10.2006 v znení jej zmien.
Podľa ust. § 97 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení platnom do 31.12.2011 správca dňa 17.09.2012 písomne oboznámil
zabezpečeného veriteľa DEJ invest s.r.o. o návrhu rozvrhu výťažku a určil mu lehotu 30 dní na jeho schválenie od jeho
doručenia. Zabezpečený veriteľ dňa 25.09.2012 návrh rozvrhu výťažku schválil. Následne správca uspokojil
prednostné pohľadávky, týkajúce sa jednotlivých súpisových zložiek majetku, a zabezpečené pohľadávky
zabezpečeného veriteľa podľa schváleného rozvrhu výťažku.
JUDr. Marián Novikmec, správca
Značka: K013501
Obchodné meno: DELTA UK, s.r.o. v konkurze
Primárne IČO: 36696099
Adresa: Dukelská 52/56, 087 01 Giraltovce Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 3K/53/2011
Spisová značka správcovského spisu: 3K/53/2011 S1296
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DELTA UK, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dukelská 52/56, 087 01 Giraltovce
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 696 099
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu: Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3K/53/2011 S1296
strana 7/73
Spisová značka súdneho spisu: 3K/53/2011
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Marián Novikmec, správca úpadcu DELTA UK, s.r.o. v konkurze, so sídlom Dukelská 52/56, 087 01 Giraltovce,
IČO: 36 696 099, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, počas stránkových hodín v pondelok až piatok v čase od 9.00 - 15.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne alebo telefonicky na tel.: 057
4421064.
JUDr. Marián Novikmec, správca
Značka: K013502
Obchodné meno: JUDr. Peter Blaško, CSc. - TRIO SERVISE " v konkurze"
Primárne IČO: 10816259
Adresa: Bernolákova 31, 040 01 Košice Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 9K/48/2008 S1275
Spisová značka správcovského spisu: 9K/48/2008
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Peter Blaško, CSc. - TRIO SERVISE "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Bernolákova 31, 040 01 Košice
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 10 816 259
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu: M.R.Štefánika 32, Trebišov 075 01
Spisová značka správcovského spisu: 9K/48/2008
Spisová značka súdneho spisu: 9K/48/2008 S1275
Druh podania: Iné zverejnenie
Vyhodnotenie predložených ponúk na základe opakovanej výzvy na uplatnenie predkupného práva na predaj akcií
spoločnosti NARKS- INFOSERVIS a.s.; so sídlom Mierová 56, 821 05 Bratislava; IČO: 35 811 218
Otváranie obálok sa uskutočnilo 04.10.2012 o 10,00 hod
Miesto konania: VšZP, kancelária člena veriteľského výboru, Košice
Zvolávateľ: Ing. Iveta Beslerová- správca
Na otváraní boli prítomní:
Ing. Iveta Beslerová- správca
Iveta Mecková - predseda VV, zástupca Slovenská konsolidačná a.s., Bratislava
JUDr. Vladimír Jelínek - člen VV, zástupca VšZP Košice
Predložené ponuky :
1. AKCIONÁR s.r.o.; Bazová 9, 821 08 Bratislava
Termín doručenia ponuky: 27.09.2012
Ponúkaná cena: celková suma za akcie 3.006 € ( za ks. 167 €)
Potvrdenie o poukázaní platby: áno
Výpis z obchodného registra: áno (kópia)
2. ARCHEUS REALITY CENTER s.r.o.; Konštantínova 12, 080 01 Prešov
Termín doručenia ponuky: 28.09.2012
Ponúkaná cena: celková suma za akcie 5.994 € (cena za ks. 333 €)
Potvrdenie o poukázaní platby: áno
Výpis z obchodného registra: áno (originál)
3. 4real, s.r.o.; Bajkalská 9/A, 831 04 Bratislava
Termín doručenia ponuky: 28.09.2012
strana 8/73
Ponúkaná cena: celková suma za akcie 9,036 € (cena za ks. 502 €)
Potvrdenie o poukázaní platby: áno
Výpis z obchodného registra: áno (kópia)
Správca požiadal dňa 5. 10. 2012 veriteľský výbor o udelenie súhlasu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj akcií
NARKS INFOSERVIS a.s. so záujemcom : 4real, s.r.o.; Bajkalská 9/A, 831 04 Bratislava, ktorý predložil najvyššiu
ponuku.
Na základe žiadosti všetci členovia veriteľského výboru zaslali písomný súhlas správcovi na uzatvorenie kúpnej zmluvy
so záujemcom s najvyššou ponukou. Cenné papiere budú odpredané za 9 036,- EUR, cena za 1 kus 502,- EUR
spoločnosti 4real, s.r.o. Bajkalská 9/A, 831 04 Bratislava.
Neúspešným záujemcom budú prostriedky vrátené.
Ing. Iveta Beslerová, správca
Trebišov, 14.10.2012
Značka: K013503
Obchodné meno: Bernd Otto Kiederer
Adresa: Mládežnícka 47, 974 04 Banská Bystrica Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 2K/36/2012
Spisová značka správcovského spisu: 2K/36/2012 S1415
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bernd Otto Kiederer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Mládežnícka 47, 974 04 Banská Bystrica
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 1.7.1955
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Aneta Tabačková
Sídlo správcu: Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/36/2012 S1415
Spisová značka súdneho spisu: 2K/36/2012
Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Mgr. Aneta Tabačková, správca úpadcu: Bernd Otto Kiederer, nar.: 1.7.1955, bytom Mládežnícka 47, 974 04 Banská
Bystrica, zast.: JUDr. Ivanom Schvarcom, advokátom, so sídlom Jarná 4, 962 31 Sliač, zvoláva prvú schôdzu veriteľov
na deň 16.11.2012 o 10,00 hod. v kancelárii správcu, na adrese: Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, s
nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Rôzne
6. Záver
Pri zisťovaní účasti veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis zo zákonom určeného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa, a doklad totožnosti.
Značka: K013504
Obchodné meno: Jaroslav Javorský
Adresa: Švedlár 315, 053 34 Švedlár Slovenská republika
strana 9/73
Spisová značka súdneho spisu: 26K/7/2011
Spisová značka správcovského spisu: S201101
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Javorský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Švedlár 315, 053 34 Švedlár
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 17.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ján Husár
Sídlo správcu: Alžbetina 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S201101
Spisová značka súdneho spisu: 26K/7/2011
Druh podania: Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Na základe súhlasu zástupcu veriteľov - Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 040 01 Košice, IČO: 36 211
222zo dňa 11.07.2012 a v zmysle § 76 ZKR správca vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu v dôsledku ich
speňaženia nasledujúce súpisové položky majetku:
1. Typ súpisnej položky majetku:HNUTELNA VEC
Popis hnuteľnej veci / súbor:sedacia súprava
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/2
Súpisová hodnota majetku (aj mena):500 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
2. Typ súpisnej položky majetku:HNUTELNA VEC
Popis hnuteľnej veci / súbor:manželská posteľ
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/2
Súpisová hodnota majetku (aj mena):200 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
3. Typ súpisnej položky majetku:HNUTELNA_VEC
Popis hnuteľnej veci / súbor:sada kuchynských príborov
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/2
Súpisová hodnota majetku (aj mena):50 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
4. Typ súpisnej položky majetku:HNUTELNA_VEC
Popis hnuteľnej veci / súbor:kuchynská linka
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/2
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1000 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Značka: K013505
Obchodné meno: SlovZink, a.s.
strana 10/73
Primárne IČO: 35772204
Adresa: Továrenská 545, 018 64 Košeca Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 28R/3/2012
Spisová značka správcovského spisu: 28R/3/2012 S 1504
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SlovZink, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Továrenská 545, 018 64 Košeca
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 772 204
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu: Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 28R/3/2012 S 1504
Spisová značka súdneho spisu: 28R/3/2012
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Do spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu denne v čase od 08,00 hodiny do 16,00 hodiny po predchádzajúcom
telefonickom dohovore na tel. čísle +421908997696.
Kancelária správcu je z dôvodu rekonštrukcie kancelárskych priestorov dočasne presťahovaná na adrese: M.R.
Štefánika 29/A, Myjava 907 01.
Značka: K013506
Obchodné meno: Jaroslav Španko
Adresa: Krosnianska 93, 040 22 Košice Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 26 K/30/2012
Spisová značka správcovského spisu: 26 K/30/2012 S 971
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Španko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Krosnianska 93, 040 22 Košice
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 28.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu: Šoltésovej 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26 K/30/2012 S 971
Spisová značka súdneho spisu: 26 K/30/2012
Druh podania: Iné zverejnenie
Do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka veriteľa KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,
Štefánikova č. 17, Bratislava, IČO: 31 595 545, doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty dňa
10.10.2012, v celkovej sume 97,76 €.
Spisová značka súdneho spisu:
Do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka v celkovej výške 19,87 EUR veriteľa Mesto Košice, Trieda SNP č.
48/A, Košice, IČO: 00 691 135, ktorá bola správcovi doručená po prihlasovacej lehote dňa 12.10.2012.
strana 11/73
Značka: K013507
Obchodné meno: Jozef Molnár
Adresa: Sv.J.Nepomuckého 418/7, 930 21 Jahodná Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 36K/14/2012
Spisová značka správcovského spisu: 36K/14/2012/SKP
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Sv.J.Nepomuckého 418/7, 930 21 Jahodná
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 11.5.1977
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu: Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/14/2012/SKP
Spisová značka súdneho spisu: 36K/14/2012
Druh podania: Iné zverejnenie
Správca konkurznej podstaty úpadcu oznamuje veriteľom, že dodatočne zistil na základe vieryhodných dokladov s
overeným podpisom pohľadávky,ktoré sú založené aj v súdnom spise:
Molnárová Anita,rod.Szemesová,r.č.XXXXXX/XXXX, vo výške130 500,-€
Molnárová Natália,nar.17.5.2005, vo výške 3 320,-€
Molnárová Viktória,nar.26.3.1999,vo výške 3 320,-€,všetky bytom Galantská č.658/2B,92901 Dun.Streda,u všetkých
zistené poradie 25e
Ďalej dopisuje do súpisu majetku tieto položky,zaistené exekútorom ,pri prerušenom exekučnom konaní:
a) kuchynský stôl + 6 ks stoličiek v hodnote 70,- €
b) komoda hnedá v hodnote 50,- €
c) sedacia súprava (bielo - hnedá) v hodnote 100,- €
d) TV zn. SAMSUNG v hodnote 250,- €
e) audio DVD system zn.PIONEER spolu s 5 ks reproduktorov zn. JAMO v hodnote 500,- €
f) video projektor zn. OPTOMA v hodnote 500,- €
g) konferenčný stolík (hnedá farba) v hodnote 50,- € spolu drobný majetok v hodnote 1 520,- €.
h/ a úpadcovú životnú poistku č.1001021304,s mesačným poistným 180,- Sk na sumu250 000,- Sk, platenú od18. 5.
2006 v Tatra banke .
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
správca
Značka: K013508
Obchodné meno: Mgr. Vladimír Kulla
Adresa: Horelica 471, 022 01 Čadca Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 4K/25/2011/S1546
Spisová značka správcovského spisu: 4K/25/2011/S1546
Súd:
strana 12/73
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Vladimír Kulla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Horelica 471, 022 01 Čadca
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 05.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu: Imrich Šimulák
Sídlo správcu: Podzávoz 302, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 4K/25/2011/S1546
Spisová značka súdneho spisu: 4K/25/2011/S1546
Druh podania: Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu
Oznámenie o 1. opakovanej dražbe
Zn. 10/2012
Zverejnené v zmysle § 17 zákona č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č.323/1992 Zb. o
notároch a notárskej činnosti ( Notársky poriadok ) v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 568/2007 Z. z.
( ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách“ )
Dražobník: BENEFIT GROUP, a.s.
Sídlo: Hasičská 3855, Trenčín 911 01
IČO: 43 874 851
IČ DPH: 202 255 9011
zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, odd.: Sa, vložka č.: 10453/R zastúpená: Martin Kolář - predseda
predstavenstva spoločnosti
(ďalej len “dražobník“)
Navrhovateľ dražby: Mgr. Imrich Šimulák - správca úpadcu: Mgr. Vladimír Kulla
So sídlom: Podzávoz 302, 022 01 Čadca
Zapísaný: V zozname správcov MS SR pod č. 1546
Meno a priezvisko úpadcu: Mgr. Vladimír Kulla
Trvale bydlisko úpadcu: Horelica 471, 022 01 Čadca
Dátum narodenia úpadcu: 05.10.1964
(ďalej len “navrhovateľ“)
Miesto konania dražby Notársky úrad, Karasová Zuzana, Mgr. Piaristická 44, 911 01
Trenčín
Dátum konania dražby 22.10.2012
Čas konania dražby o 10.00 hod.
Registrácia účastníkov dražby od 9.45 hod.
Dražba Prvá opakovaná
0
Predmet dražby:
Nehnuteľnosti v katastrálnom území Bátorove Kosihy zapísané Správou katastra Komárno v LV č.350 a to:
- Rodinný dom so súpisným číslom 328 postavený na parc. č. 4033/940 v podiele vo veľkosti 1/1;
- Hospodárska budova do súpisným číslom 328 postavená na parc. č. 4033/941 v podiele vo veľkosti 1/1;
- Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape parc. č. 4033/247 - záhrady o výmere691 m2, parc. č. 4033/619 zastavané plochy a nádvoria o výmere231 m2, parc. č. 4033/940 - zastavané plochy a nádvoria o výmere123 m2, parc.
č. 4033/941 - zastavané plochy a nádvoria o výmere34 m2v podiele vo veľkosti 1/1.
Predmetná nehnuteľnosť je užívaná vlastníkom nehnuteľnosti:
Kulla Vladimír, rod. Kulla, trvale bytom Horelica 471, 022 01 Čadca, dátum narodenia: 05.10.1964
Opis predmetu dražby:
Rodinný dom s.č. 328
POPIS STAVBY
Stavba má nasledovné dispozičné členenie :
1.NP : 3 izby, 2 kuchyne, kúpelňa s WC, kotolňa a 2 zádveria.
Jedná sa o rodinný dom, nakoľko viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestností je určená na bývanie, dom
má jedno nadzemné podlažie a obsahuje samostatný byt, prístupný z verejnej komunikácie.
1. NP :
Stavba je na základoch bez izolácie. Steny sú murované z tehál hr.45 cm. Stropy sú drevené trámové s rovným
podhľadom. Fasádne omietky sú vápenné hladké. Zastrešenie stavby je hambálkovým krovom. Krytina je z pálenej
dvojdrážkovej škridly. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu /1960/. Priečky sú murované tehlové.
Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Okná sú drevené zdvojené, doplnené sú vonkajšími plastovými
roletami /1960/. Dvere sú drevené hladké /1960/.
strana 13/73
Podlahy v obytných miestnostiach sú prevážne z cementového poteru /1960/, ostatné podlahy sú prevážne z
keramickej dlažby /1960/. Elektroinštalácia je svetelná i motorická. Vykurovanie je ústredné oceľovými radiátormi,
zdroj tepla je kotol UK na tuhé palivo i plynový kotol, umiestnené sú v kotolni /1960/. Príprava teplej vody je v
elektrickom zásobníkovom ohrievači vody, umiestnenom v kúpelni /1960/. Kuchyne nie sú vybavené žiadnym
kuchynským vybavením. V kúpelni je umývadlo, vaňa a splachovací záchod /1960/. Rozvod vody je studenej i
teplej /1960/. Vodovodné batérie sú páková i obyčajná /1960/. Obklad stien je v kúpelni, obklad vane a v
kuchyniach /1960/. V rozvádzači sú poistky.
Rodinný dom sa skladá z pôvodnej časti, postavenej v roku1932 aprístavby, postavenej v roku 1960.
Vek pôvodnej stavby bol preukázaný potvrdením Obce Bátorove Kosihy. Rok zhotovenia prístavby a rekonštrukcie
pôvodného rodinného domu som stanovil odhadom. Vzhľadom na vek stavby a rozsah rekonštrukcie zhotovenej v
roku 1960 stanovím opotrebenie analytickou metódou.
MERNÉ JEDNOTKY
Podlažie Začiatok užívania Výpočet zastavanej plochy ZP [m2] kZP
1. NP 1932 5,2*12,35 64,22
1. NP 1960 2,5*12,35+7,5*2,65+1,3*3,3 55,04
Spolu 1. NP 119,26 120/119,26=1,006
Obhliadka predmetu dražby zabezpečená na deň a hodinu :
1. obhliadka 15. 10. 2012 o 12:00 hod.
2. obhliadka
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom
obhliadky na tel. č. 0949 353 555. Obhliadky je možné vykonať aj mimo termín stanovený v oznámení o dražbe po
predchádzajúcej dohode .
Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby:
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 3496/2012
POZNÁMKA:
Poznamenáva sa Oznámenie o začatí realizácie záložného práva zo dňa 11.4.2011, P1-1164/11 v prospech záložného
veriteľa Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské Nivy 1, 929 90 Bratislava formou dobrovoľnej dražby na 'C'
parc.č.4033/247, 4033/619, 4033/940, 4033/941 a na stavby: rodinný dom so súp.č. 328 na parc.č.4033/940,
hospodársku budovu so súp.č.328 na parc.č.4033/941.
ŤARCHY:
Záložné právo V-2909/08 v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., IČO: 31 320 155so sídlom Mlynské nivy 1, 829
90 Bratislava, reg.číslo:Z 17597-08 na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na pozemok parc.č.4033/247,
4033/619, 4033/940, 4033/941 a na stavby rodinný dom so súp.č. 328 na parc.č.4033/940, hospodársku budovu so
súp.č.328 na parc.č4033/941.
Exekučný príkaz EX 1374/10, EX 1432/10, Z-2526/11 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva
zo dňa 5.5.2011 v prospech oprávneného:Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul.29.augusta 8, vo veci pobočka
Sociálnej poisťovne, Hollého 1219, Senica, IČO: 30 807 484, na parcely registra 'C'č.4033/247, 4033/619, 4033/940,
4033/941 a na stavby - rodinný dom so súp.č.328 na parcele registra 'C'č.4033/940, hospodárska budova so súp.č.328
na parcele registra 'C'č.4033/941 (Exekútorský úrad Senica, JUDr.Pavel Šajánek - súdny exekútor)
Exekučný príkaz EX 166/2011, Z-3392/11 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa
6.6.2011 v prospech oprávneného:Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul.29.augusta 8, vo veci pobočka Sociálnej
poisťovne, Hollého 1219, Senica, IČO: 30 807 484, na parcely registra 'C'č.4033/247, 4033/619, 4033/940, 4033/941 a
na stavby - rodinný dom so súp.č.328 na parcele registra 'C'č.4033/940, hospodárska budova so súp.č.328 na parcele
registra 'C'č.4033/941 (Exekútorský úrad Senica, JUDr.Pavel Šajánek - súdny exekútor)
Exekučný príkaz EX 1143/11 zo dňa 19.9.2011, Z-5467/11 na na zriadenie exekučného záložného práva v prospech
oprávneného: Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 35 942 436, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava na 'C' parc. č.
4033/247, 4033/619, 4033/940, 4033/941 a na stavby: rodinný dom s.č. 328 na parc. č. 4033/940, hospodárska budova
s.č. 328 na parc. č. 4033/941 (Exekútorský úrad Myjava, súdny exekútor JUDr. Marcel Kroupa)
Exekučný príkaz EX 245/11 zo dňa 20.10.2011, Z-6146/11 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v
prospech oprávneného mal. Simona Kullová nar. 23.2.1995 a mal. Kristína Kullová nar. 27.7.2000, Sama Chalupku
1/26, 971 01 Prievidza na 'C' parc. č. 4033/247, 4033/619, 4033/940, 4033/941 a na stavby: rodinný dom s.č. 328 na
parc. č. 4033/940, hospodárska budova s.č. 328 na parc. č. 4033/941 (Exekútorský úrad Prievidza, súdny exekútor
JUDr. Martin Bujna)
V zmysle § 151 ma ods. 3 pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí
rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami
ostatných záložných veriteľov.
strana 14/73
V zmysle § 31 zákona č. 527/2002 Z. z., ak osobitný zákon neustanovuje inak, prechodom vlastníctva alebo iného
práva k predmetu dražby nezanikajú záložné práva a majú účinky voči vydražiteľovi, to platí aj o právach
vyplývajúcich zo zmlúv o obmedzení prevodu nehnuteľností.
Cena predmetu dražby:
Všeobecná hodnota:
Znalecký posudok: Ing. Ľudovít Jurík, Senica, Hurbanova 519/24 Zo dňa: 04.09.2012
Číslo posudku: 164/2012
Odbor znalca: Stavebníctvo
Odvetvie znalca: Pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností
Hodnota predmetu dražby 25.300,- €
Najnižšie podanie v €: 21.000,Minimálne prihodenie v €: 500,Výška dražobnej zábezpeky v €: 9.000,Účastník dražby:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z. a ktorá sa
dostavila s cieľom urobiť podanie.
Prístupné pre verejnosť: vstupné vo výške 3,32 €
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1.bezhotovostným prevodom na účet dražobníka vedený v banke Volksbank,
a.s. č. účtu 4250090609/3100 variabilný symbol: 102012, pričom dražobná zábezpeka sa považuje za zaplatenú, ak do
otvorenia dražby bola pripísaná na účet dražob níka
2. vo forme bankovej záruky
3. do notárskej úschovy
4. v hotovosti do pokladne dražobnej spoločnosti
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky
1.originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky za predpokladu ich následného
pripísania na účet dražobníka
2. originál potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti vydaného bankou,
3. originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky 4.notársku zápisnicu o zložení peňazí do
notárskej úschovy
5. príjmový doklad pri platbe v hotovosti
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby /vrátením listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, bez
zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 3 dní od skončenia dražby
alebo od upustenia od dražby/
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením:
Cenu dosiahnutú vydražením do 9.000,- € je vydražiteľ povinný uhradiť ihneď po príklepe, nad túto sumu do 15 dní,
pokiaľ sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodnú inak. Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu spôsobmi
uvedenými pri zložení dražobnej zábezpeky formou bezhotovostného prevodu na účet dražobníka alebo zložením
hotovosti na účet dražobníka, pričom táto sa započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. V prípade
bankovej záruky je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške prevodom na účet dražobníka alebo
zložením hotovosti na účet dražobníka. Účtom dražobníka sa vo všetkých prípadoch myslí účet vedený v banke
Volksbank, a.s., č. účtu 4250090609/3100, VS: 102012.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo
dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a dve vyhotovenia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet
dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa za
podmienok uvedených v oznámení o dražbe bez zbytočných prieťahov. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o
odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu
dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice obdrží predchádzajúci vlastník predmetu dražby a dve
vyhotovenia vydražiteľ.
Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa
strana 15/73
považuje za odovzdanú aj tejto osobe, o tom dražobník túto osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na
náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník alebo dražobník alebo ak im
tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania
predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom
dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za
škodu.
Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:
Mgr. Karasová Zuzana, Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Poučenie
V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich
právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa
neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním
trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase
príklepu hlásený trvalý pobyt podľa 12b osobitného predpisu; ) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti
dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá čase dražby, ktorej sa takýto
rozsudok týka (§23), (§21 ods. 2 zák. 527/2002 Z.z)
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností
začatie súdneho konania (§21 ods. 3 zák. 527/2002 Z.z)
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2 (§21 ods. 4 zák. 527/2002 Z.z)
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu (§21
ods. 5 zák. 527/2002 Z.z).
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby (§21 ods. 6 zák. 527/2002 Z.z)
V Trenčíne dňa: 08.10.2012
Za dražobníka:
...................................................
Martin Kolář
predseda predstavenstva Benefit Group, a.s.
Za navrhovateľa:
...................................................
Mgr. Imrich Šimulák
správca úpadcu: Mgr. Vladimír Kulla
Značka: K013509
Obchodné meno: Moldavský recyklačný podnik, š.p. Moldava nad Bodvou v konkurze
Primárne IČO: 00000426
Adresa: Obrancov mieru 9, 045 01 Moldava nad Bodvou Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 31K/7/2011
Spisová značka správcovského spisu: 31k/7/2011 S859
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Moldavský recyklačný podnik, š.p.
strana 16/73
Moldava nad Bodvou v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Obrancov mieru 9, 045 01 Moldava nad Bodvou
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 00 000 426
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu: Štefánikova 26, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31k/7/2011 S859
Spisová značka súdneho spisu: 31K/7/2011
Druh podania: Iné zverejnenie
Uznesením Okresného súdu Košice I č. k.: 31K/7/2011-969 zo dňa 9. 3. 2011 som bol ustanovený za správcu majetku
úpadcu Moldavský recyklačný podnik, š.p. Moldava nad Bodvou, sídlom Obrancov mieru č. 9, Moldava nad Bodvou,
IČO: 00 000 426(ďalej len „úpadca“), pričom súd rozhodol o návrhu na vyhlásenie konkurzu tak, že vyhlásil konkurz
na majetok úpadcu. Toto uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku 16. marca 2011 v čiastke 52B a účinným
sa stalo dňa 17. marca 2011.
Ako správca majetku úpadcu vyhlasujem v zmysle § 91 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov ponuku na odpredaj hnuteľného majetku
Moldavského recyklačného podniku, š.p. „MRP-01-46/2012 Hnuteľný majetok“, ktorý je nevojenským materiálom a
je zaradený do všeobecnej podstaty majetku úpadcu.
Nevojenský materiál bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR v čiastkach:
a) OV 189/2011 zo dňa 3. októbra 2011
b) OV 197/2011 zo dňa 13. októbra 2011
c) OV 222/2011 zo dňa 21. novembra 2011
d) OV 71/2012 zo dňa 12. apríla 2012
e) OV 72/2012 zo dňa 13. apríla 2012
Materiál, ktorý je v súčasnosti vylúčený zo speňaženia je:
Názov Typ Invent.číslo Užívanie Počet Supisna hodn.
KRESLO CALUNENE 01.01.1974 4 36,46
KRESLO CALUNENE 31.10.1975 4 36,46
CHLADNICKA 542-100-005 30.09.1983 1 8,8125
BRUSK METABO EXENTRICKA 150mm/400W 01.05.2005 1 83,55
BRUSKA STOJANOVA 512-500-029 01.11.1980 1 126,13
VRTACKA STLPOVA VIL-32 4-512-214-014 01.06.1984 1 74,427
SKRINA PLECHOVA 31.10.1979 15 173,25
STOL RESTAURACNY 29.09.1979 2 44,94
STOLICKA CIP/121 31.10.1994 1 111
STOLICKA 104 C 2 taburetka 01.12.1995 6 198,36
STOLICKA ELITE 01.12.1995 6 193,59
TABURETA-STOLICKA 01.08.1985 1 8,88
TABURETKA 01.12.1983 1 8,88
TABURETKA 01.03.1984 1 8,88
DELTA STOL POD TLAC. 01.12.1995 4 85,78
STOL KANCELARSKY 31.10.1979 11 155,925
STOL POD PIS.STROJ 30.07.1975 3 33,855
STOL ZASADACI 01.10.1984 3 34,46
STOL PISACI KN 22R 30.09.1990 1 40,83
STOL DELTA POD POC. 01.02.1996 2 83,91
STOLIK POD POCITAC 30.04.2003 2 51,03
ZOSTAVA KANC.STOLOV 10.10.1999 1 134,93
VOZIK MANIPULACNY 475-10-034 31.10.1976 1 15,02
VOZIK RUCNY B S 491 475-100-001 01.06.1980 1 24,89
VOZIK RUCNY B S 491 475-100-002 01.06.1980 1 24,89
VOZIK RUCNY 475-100-003 01.01.1974 1 22,83
VOZIK RUCNY 475-100-004 01.01.1974 1 22,83
VOZIK MANIPULACNY 475-100-005 31.01.1974 1 15,02
VOZIK RUCNY 475-100-006 01.01.1974 1 22,83
VOZIK NIZKOZDVIZNY OCRR 475-100-008 30.06.1974 1 39,01
VOZIK RUCNY 475-100-008 01.01.1974 1 22,83
strana 17/73
VOZIK RUCNY 475-100-009 01.01.1974 1 22,83
VOZIK RUCNY 475-100-010 01.01.1974 1 22,83
VOZIK VIDLICOVY nizkodviz 475-100-014 30.06.1991 1 115,32
VOZIK VIDLICOVY nizkodviz 475-100-015 30.06.1991 1 115,32
VOZIK RUCNY 475-100-030 01.01.1974 1 22,83
VOZIK MANIPULACNY 475-100-031 01.12.1979 1 10,29
VOZIK RUČNY OPRO 475-100-045 31.05.1985 1 24,23
VOZIK RUČNY 475-100-046 31.05.1985 1 24,23
VOZIK NIZKOZDVIZNY OCRR1302 475-200-001 31.07.1977 1 27,89
TELEF.ZAZNAMNIK 4 KAHA 5-401-000-002 28.02.1995 1 96,8925
RURA MIKROVLNA ETA 1194 541-220-006 30.11.2004 1 27,75
RURA MIKROVLNA ETA 7194 541-220-007 30.11.2004 1 36,13
KAVOVAR NESPRESSO ESSENZA C 541-240-001 31.08.2007 1 131,09
NABYTOK DELTA 7-615-100-001 31.01.1996 1 118,3185
NABYTOK SEKTOROVY 7-615-100002 31.01.1996 1 190,794
SEDACIA SUPRAVA 7-615-370-001 31.10.1995 1 165,9435
KALKULACKA FX1150 01.10.1995 1 11,34
KALKULACKA STLAC Sharp 01.10.1994 1 57,63
KNIHOVNICKA 31.05.1977 1 24,27
KNIHOVNICKA 01.01.1974 1 14,59
KNIHOVNICKA 01.01.1974 1 14,59
KNIHOVNICKA 01.01.1974 1 14,59
KNIHOVNICKA 01.01.1978 1 47,33
KNIHOVNICKA 01.12.1984 1 31,39
KNIHOVNICKA 01.12.1984 1 31,39
KOBEREC K104-476 21.06.1985 2,4 22,31
KOBEREC 21.06.1985 4 37,18
KOBEREC RECOS 01.12.1980 4,3 42,83
KOBEREC KOVRAL 30.06.1990 2,5 33,2
KOBEREC SIVY S-4 M 01.12.1995 4,5 67,23
KOBERECKOVRAL S.4 M 01.03.1999 11,5 129,83
NABYTOK KANC.-STENA 01.08.2000 2 51,9
SKRINA 01.10.1980 1 28,38
SKRINA DREVENA 18.09.1979 4 46,22
STOL KONFERENCNY 01.05.1983 1 16,77
STOL KONFERENCNY 01.05.1983 1 16,77
GARNIZE 3 M 01.12.1995 2 27,08
GARNIZE BIELE 01.12.1995 2 27,08
GAUC SASKIA 01.10.1980 1 49,63
KONVICA RYCHLOVARNA PELOS 30.06.2000 1 10,12
STOLIK KONFERENCNY 01.06.1985 1 14,52
STOLIK KONFERENCNY 31.10.1976 12 134,82
STOLIK KONFERENCNY 01.01.1974 2 22,47
TELEF.PRISTR.TLAC. 30.11.1990 1 8,55
TELEFON Concorde 01.12.1995 3 112,395
TELEFON SO ZAZNAMN. SAP 30.04.1994 1 76,68
TELEFONNY PRISTROJ tlacit. 10.11.1990 1 8,55
SKRINKA ZATVARACIA 01.04.1988 1 8,96
SKRINKA ZATVARACIA 01.04.1988 1 11,12
SKRINA SO SKLOM 30.10.1989 1 17,11
SKRINA SPODNA 30.09.1998 1 20,78
SKRINA SPODNA LD 30.09.1998 1 27,53
SKRINA ZASUVKOVA 01.10.1980 1 19,25
SKRINA OCELOVA 31.10.1979 1 20,9
SKRINA OCELOVA 31.08.1976 3 62,7
SKRINA OHNOVZDORNA 31.08.1977 1 45,81
strana 18/73
SKRINA DVOJ.KOVOVA 01.04.1988 1 12,11
SKRINA DVOJ.KOVOVA 01.04.1988 1 12,11
SKRINA DVOJDVEROVA 01.10.1980 1 19,42
SKRINA DVOJDVEROVA kovova 01.04.1988 1 12,11
SKRINA DVOJDVEROVA 01.10.1980 1 19,42
SKRINA HORNA 2D 30.09.1998 1 27,93
SKRINA KOMBINOVANA 30.09.1998 1 26,04
SKRINA KOV. DVOJ. 01.04.1988 1 12,11
SKRINA KOV.NA SPISY 01.10.1986 5 73,025
SKRINA KOVOVA 20.09.1979 2 23,1
SKRINA KOVOVA 01.10.1986 5 73,025
SKRINA KOVOVA POL. 30.09.1990 2 42,82
SKRINA KOVOVA REG. 01.01.1974 1 11,55
SKRINA PLECHOVA NA SPISY 20.09.1979 2 23,1
SKRINA NIKO 30.09.1998 1 20,11
SKRINKA NIZKA 01.10.1980 1 9,29
POCITAC OSOBNY MIDI 5-403-000-076 31.12.2009 1 299,63
POCITAC OSOBNY INTEL 5-403-000-077 31.12.2009 1 188,55
POCITAC OSOBNY LEXON SEMP 2600B 5-403-000-066 31.12.2005 1 191,37
POCITAC OSOBNY-REPASOVANY 5-403-000-070 31.10.2006 1 147,11
POCITAC LEXON AMD S SW WINDOWS XP PRO Sk 5-403-000-057 30.09.2005 1 319,16
POCITAC OSOBNY CELERON 5-403-000-049 28.02.2005 1 216,59
POCITAC LEXON AMD S SW WINDOWS XP PRO Sk Athl 2800 5-403-000-056 31.08.2005 1 404,13
POCITAC LEXON AMD SEMPRON S KABLOM USB Semp2300 box 5-403-000-052 31.07.2005 1 211,89
POCITAC INTEL CEL 2000 5-403-000-035 30.09.2004 1 382,39
POCITAC INTEL CEL 2000 5-403-000-043 30.09.2004 1 382,39
POCITAC INTEL CEL 2000 5-403-000-042 30.09.2004 1 382,39
POCITAC OSOBNY LEXON AMD SEMPRON 5-403-000-047 31.12.2004 1 216,59
KOPIROVACI STROJ BIZHUB 210 31.12.2009 1 821,5
SOFTVER-OBJEDNAVKY Clerk 10-976-000-018 31.12.2007 1 194,184
SOFTVER KVALITA Clerk 10-976-000-019 31.12.2007 1 32,364
SOFTVER- OPRAVARENSKA CINNOST Clerk 10-976-000-020 31.12.2007 1 126,966
DOCHADZKOVY SYSTEM SPIDO 394-450-002 30.09.2006 1 48,795
SOFTVER PACK PROFESSIONAL 976-000-013 30.09.2005 1 25,593
SKLADOVY OBCHODNY SYST. Clerk 31.07.2008 1 39,3345
SW OFFICE 2003 BASIC SK 31.12.2005 2 52,3305
SW OFFICE 2003 BASIC SK 31.12.2005 8 32,712
MONITOR 17" LITE H17700 LITE H1770 31.10.2004 1 62,41
MONITOR L171 TFT BLACK 403-002-001 30.04.2008 1 86,53
ZARIADENIE SIGNALIZACNE IZ PHM 5-405-916-001 08.01.1991 1 75,3735
VYTAH ELEKTRICKY GNV 500 6-471-213-002 01.01.1959 1 111,129
MREZE NA DVERE ZV 1476 30.11.2004 1 454,26
MREZE NA OKNA 30.06.2003 7 245,14
MREZE NA OKNO 1750X2650 30.11.2004 2 129,46
MREZE NA OKNO 2100X2920 30.11.2004 1 72,03
MREZE NA OKNO 650X2450 30.11.2004 1 30,54
MREZE NA VCHODOVE DVERE 30.06.2003 1 91,11
BOILER ELEKTRICKY 541-300-006 31.08.1976 1 19,7
BOILER ELEKTRICKY 541-300-007 01.12.1981 1 31,7
BOILER ELEKTRICKY TATRAMAT EOV 122 541-300-005 30.09.2006 1 83,54
VODOMER W380-40 01.07.1996 1 156,27
VODOMER VM 7V/1 01.07.1996 1 13,89
VODOMER 30.06.1998 1 35,34
VODOMER WS 100 5-388-240-002 01.07.1996 1 65,5095
Bojler OBOJZIVELNIK 160 L 484-600-001 31.05.1989 1 56,59
VENTILATOR OKEN. 429-120-023 31.12.1989 1 11,12
strana 19/73
REGULATOR JALOVEJ ENERGIE NOVA R 358-000-001 31.07.2005 1 240,65
REGULATOR KW MAXIMA 30.06.2007 1 486,13
STUDNA HLBENA vodna 31.12.1961 1 44,04
STROJ PISACI Consul 402-140-024 01.01.1974 1 30,92
STROJ PISACI Consul 402-140-027 01.01.1974 1 30,92
REGAL VD 755 01.12.1979 10 209,1
REGAL VD 755 01.12.1980 2 48,46
REGAL VD 755 01.12.1979 2 33,2
REGAL DREVENY 01.01.1974 12 12,26
REGAL KOVOVY 750 01.05.1986 141 15,93
REGAL KOVOVY SKLADOVY 01.08.2000 15 36,44
REGAL ZELEZNY 31.10.1976 11 85,82
PALETA S 1000 31.05.1977 32 594,88
PALETA KOVOVA P8/500V 30.09.1991 16 138,08
KONTAJNER M 1000 4-506-200-002 01.02.1998 1 61,2435
KLIETKA KOVOVA OCHRANNA 4-424-400-001 31.12.2008 1 234,0675
KONTAJNER KOVOVY 1254 4-506-200-001 01.02.1998 1 79,4655
REGAL ZASUVKOVY 18/068 31.12.1963 22 24,4815
REGAL ZASUVKOVY ZV 123 31.12.1963 5 24,477
Bližšia špecifikácia výzvy na predkladanie ponúk:
1. Vyhlasovateľ: JUDr. Milan Okajček, sídlom kancelárie Štefánikova 26, 040 01 Košice, správca majetku úpadcu
Moldavský recyklačný podnik, š.p. Moldava nad Bodvou, sídlom Obrancov mieru č. 9, Moldava nad Bodvou, IČO: 00
000 426.
2. Predmet výzvy na predkladanie ponúk na kúpu: hnuteľný majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu.
3. Spôsob podávania ponúk na kúpu: Uchádzačom o odkúpenie skladových zásob môže byť ktorákoľvek fyzická a
právnická osoba.
4. Uchádzači o odkúpenie skladových zásob Moldavského recyklačného podniku, š.p. si môžu do termínu 20.
novembra 2012 písomne vyžiadať podklady k ponukovému konaniu „MRP - MRP-01-46/2012 Hnuteľný majetok“ na
adrese:
Moldavský recyklačný podnik, š.p. Moldava nad Bodvou
Obrancov mieru 9
Moldava nad Bodvou 045 16
Podklady budú uchádzačom zaslané v elektronickej podobe na digitálnom médiu (CD, DVD), prípadne zverejnené na
stiahnutie na web stránke úpadcu.
5. Náležitosti žiadosti na vydanie podkladov ponukového konania: V žiadosti, ktorú podpíše štatutárny orgán,
uchádzač uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:
- obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,
- presná adresa sídla spoločnosti, emailová adresa, resp. bydlisko fyzickej osoby,
- IČO, (DIČ), IČ DPH, pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe dátum narodenia,
- údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,
- telefonické a faxové spojenie,
- kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 90 dní.
6. Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade právnickej
osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného registra alebo
iného registra; ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však úradne overené
plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.
7. V prípade neúplnej žiadosti v zmysle vyššie uvedeného bodu nebudú uchádzačovi poskytnuté podklady k
ponukovému konaniu.
8. Obhliadka hnuteľného majetku sa uskutoční dňa 13. novembra 2012 o 10:00 v sídle úpadcu.
9. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 20. novembra 2012 vrátane.
10. Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty na ich doručenie, alebo na ponuky neobsahujúce
vyššie uvedené náležitosti sa nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú do sídla úpadcu nemožno
meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže
predložiť len jednu záväznú ponuku. V prípade doručenia viacerých ponúk jedným záujemcom sa bude prihliadať na
ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti a v ktorej je suma za odkúpenie súboru vecí najvyššia.
11. Uchádzačmi zaslané ponuky do ponukového konania sú pre uchádzačov záväzné.
strana 20/73
12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie alebo znížiť počet ponúkaného prebytočného majetku,
prípadne neakceptovať zjavne neprimerane nízku ponuku záujemcu o kúpu hnuteľného majetku úpadcu.
Značka: K013510
Obchodné meno: Marek Sabol
Adresa: Okulka 20/6, 093 01 Vranov nad Topľou Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 1K/27/2012
Spisová značka správcovského spisu: 52/2012
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Sabol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Okulka 20/6, 093 01 Vranov nad Topľou
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 25.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu: Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 52/2012
Spisová značka súdneho spisu: 1K/27/2012
Druh podania: Iné zverejnenie
Oznámenie čísla bankového účtu
JUDr. Marek Gula, správca konkurznej podstaty úpadcu : Marek Sabol, nar.25.04.1971, bytom Okulka 20/6, 093 01
Vranov nad Topľou, v súlade s ustanovením § 32 ods. 7), písm. b) ZoKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktoré je
možné skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo účtu: 1058142014/1111 vedený v Unicredit Bank Slovakia a.s.
Variabilný symbol: zložený z čísla konania a čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Výška kaucie: 350,- Eur
V Prešove,
JUDr. Marek Gula
Správca konkurznej podstaty
Značka: K013511
Obchodné meno: Ing. Ľubomír Daňko
Adresa: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S1369
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko
strana 21/73
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 30.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S1369
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Doplnenie súpisu majetku podstát /všeobecná podstata/ o nasledovné súpisové zložky majetku:
č. 33 - peňažná hotovosť v sume 404,73 Eur predstavujúca príslušnú časť výsluhového dôchodku úpadcu
č. 34 - peňažná hotovosť v sume 73,85 Eur predstavujúca mzdu od spoločnosti XINTEX Slovakia, s.r.o. za 09/2012
Deň zápisu: 15.10.2012
Značka: K013512
Obchodné meno: Lesostav LTM s.r.o.
Primárne IČO: 36620572
Adresa: Lučenecká cesta 2266/6, 960 07 Zvolen Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 2K/15/2012
Spisová značka správcovského spisu: 2K/15/2012-S702
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lesostav LTM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Lučenecká cesta 2266/6, 960 07 Zvolen
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 620 572
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Viktória Hellenbart
Sídlo správcu: ulica M. Rázusa 23, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K/15/2012-S702
Spisová značka súdneho spisu: 2K/15/2012
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu non stop.
Značka: K013513
Obchodné meno: MT SHOES, s.r.o.
Primárne IČO: 44762658
Adresa: Farská 16, 949 01 Nitra Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 31K/19/2012
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2012 S 1321
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MT SHOES, s.r.o.
strana 22/73
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Farská 16, 949 01 Nitra
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 44 762 658
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Aneta Rimaszobati
Sídlo správcu: Rákocziho 12, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2012 S 1321
31K/19/2012 S 1321
Spisová značka súdneho spisu: 31K/19/2012
Druh podania: Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise
Ing. Aneta Rimaszombati správca konkurznej podstaty úpadcu MT SHOES, s.r.o. „ v likvidácii“, so sídlo Farská 34,
949 01 Nitra, IČO: 44 762 658zvoláva v zmysle ustanovenia §34 ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácií prvú schôdzu veriteľov ,ktorá sa bude konať 21.11.2012 o 10.00 hod. /prezentácia od 09. 45 hod. do
10. 00 hod./ v kancelárii správcu na adrese: Rákocziho 12, 940 01 Nové Zámky.
Program schôdze:1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov /ust. §37 ZKR/
4. Rozhodovanie o výmene správcu /ust. § 36 ZKR/
5. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložiaplnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.Ing. Aneta
Rimaszombati, správca
Značka: K013514
Obchodné meno: RUSTIKA, s.r.o.
Primárne IČO: 31612130
Adresa: Angyalova 485/22, 967 01 Kremnica Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 2K/6/2012
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2012/ S1189
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUSTIKA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Angyalova 485/22, 967 01 Kremnica
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 612 130
Obchodné meno správcu: KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu: Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2012/ S1189
Spisová značka súdneho spisu: 2K/6/2012
Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Dňa 11.10. bol v Obchodnom vestníku zverejnený oznam o zvolaní schôdze veriteľov v konkurznom konaní
2K/6/2012, pri čom tu bola nesprávne uvedená spisová značka predmetného konania.
Týmto KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., so sídlom: Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu RUSTIKA,
s.r.o., so sídlom Angyalova 485/22, 967 01 Kremnica, IČO: 31 612 130, opravuje svoje oznámenie publikované v
Obchodnom vestníku dňa 11.10.2012 a podľa ust. § 34 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších zmien a doplnkov zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 19.11.2012, o 10.00 hod. (prezencia
od 9.45 hod!), na adrese sídla správcovskej kancelárie správcu (t.j. Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica). Predmetom
schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
strana 23/73
3. Voľba členov veriteľského výboru
4. Rozhodovanie podľa ust. § 36 zákona č. 7/2005 Z.z.
5. Rôzne, Záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia sa pri prezencii musia
preukázať dokladom totožnosti, výpisom z príslušného registra a splnomocnení zástupcovia veriteľov aj plnou mocou.
Značka: K013515
Obchodné meno: International Apartments, s. r. o. v konkurze
Primárne IČO: 43880622
Adresa: Vysoká 3058, 921 01 Piešťany Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 25K/29/2011
Spisová značka správcovského spisu: 25K/29/2011 S422
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: International Apartments, s. r. o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Vysoká 3058, 921 01 Piešťany
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 43 880 622
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu: Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/29/2011 S422
Spisová značka súdneho spisu: 25K/29/2011
Druh podania: Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Vylúčenie súpisovej zložky majetku, a to:
Byt:
- byt č. 20 nachádzajúci sa v stavbe - bytový dom, s. č. 2468 postavenej na par. č. 3851, ktorý je zapísaný na LV č. 7648
v k. ú. Piešťany, ako:
Byt č. 20, na 6. poschodí, vchod 10, v podiele 1/1 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku par. č. 3851 v podiele 62/5606,
Vlastník: Michal Moravčík, bytom: Bernolákova 1485/11, 921 01 Piešťany
Súpisová hodnota: 63.000,- EUR
Deň zápisu: 1. 3. 2012
Majetok inej osoby ako úpadcu: Tretia osoba - Michal Moravčík, bytom: Bernolákova 1485/11, 921 01 Piešťany.
Dôvodom zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby bola skutočnosť: Majetok zabezpečujúci úpadcove záväzky.
Dôvod vylúčenia súpisovej zložky majetku zo súpisu:
Speňažené dražbou dňa 11. 7. 2012 v konkurze KREMAT, s. r. o., z oddelenej podstaty p. Ing. Vanča.
Zaplatené po vydražení dňa 17. 7. 2012.
Záložné právo SLSP, a. s. zaniklo. Následne bolo vymazané z LV.
Podľa § 79 ods. 3 z. č. 7/2005 Z. z., majetok tretej osoby prestal podliehať konkurzu z dôvodu zániku
zabezpečovacieho práva.
V Piešťanoch, dňa 15. 10. 2012
Značka: K013516
Obchodné meno: RUSTIKA, s.r.o.
Primárne IČO: 31612130
strana 24/73
Adresa: Angyalova 485/22, 967 01 Kremnica Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 2K/6/2012
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2012/ S1189
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUSTIKA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Angyalova 485/22, 967 01 Kremnica
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 612 130
Obchodné meno správcu: KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu: Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2012/ S1189
Spisová značka súdneho spisu: 2K/6/2012
Druh podania: Súpis oddelenej podstaty
Súpis oddelenej podstaty v prospech veriteľa :
Mesto Kremnica, Štefánikova nám. 1/1, 967 01 Kremnica
Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 141 m2, katastrálne územie: Kremnica, obec: Kremnica, okres:
Žiar nad Hronom, číslo LV: 1422, parcelné číslo: 3172, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku:
1.369 EUR, právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: rozhodnutie mesta Kremnica podľa § 71 zákona č.
511/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam na zabezpečenie
daňovej pohľadávky.
Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 375 m2, katastrálne územie: Kremnica, obec: Kremnica, okres:
Žiar nad Hronom, číslo LV: 1422, parcelné číslo: 3173, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku:
3.641 EUR, právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: rozhodnutie mesta Kremnica podľa § 71 zákona č.
511/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam na zabezpečenie
daňovej pohľadávky.
Pozemok
Druh pozemku: Ostatné plochy, výmera: 7630 m2, katastrálne územie: Kremnica, obec: Kremnica, okres: Žiar nad
Hronom, číslo LV: 1422, parcelné číslo: 3174/1, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 74.087
EUR, právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: rozhodnutie mesta Kremnica podľa § 71 zákona č. 511/1992 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam na zabezpečenie daňovej
pohľadávky.
Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 29 m2, katastrálne územie: Kremnica, obec: Kremnica, okres:
Žiar nad Hronom, číslo LV: 1422, parcelné číslo: 3174/2, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota
majetku: 282 EUR, právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: rozhodnutie mesta Kremnica podľa § 71 zákona č.
511/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam na zabezpečenie
daňovej pohľadávky.
Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 19 m2, katastrálne územie: Kremnica, obec: Kremnica, okres:
Žiar nad Hronom, číslo LV: 1422, parcelné číslo: 3174/3, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota
majetku: 185 EUR, právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: rozhodnutie mesta Kremnica podľa § 71 zákona č.
511/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam na zabezpečenie
daňovej pohľadávky.
Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 15 m2, katastrálne územie: Kremnica, obec: Kremnica, okres:
Žiar nad Hronom, číslo LV: 1422, parcelné číslo: 3174/4, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota
majetku: 146 EUR, právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: rozhodnutie mesta Kremnica podľa § 71 zákona č.
511/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam na zabezpečenie
daňovej pohľadávky.
strana 25/73
Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 33 m2, katastrálne územie: Kremnica, obec: Kremnica, okres:
Žiar nad Hronom, číslo LV: 1422, parcelné číslo: 3174/5, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota
majetku: 320 EUR, právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: rozhodnutie mesta Kremnica podľa § 71 zákona č.
511/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam na zabezpečenie
daňovej pohľadávky.
Pozemok
Druh pozemku: Záhrady, výmera: 877 m2, katastrálne územie: Kremnica, obec: Kremnica, okres: Žiar nad Hronom,
číslo LV: 1422, parcelné číslo: 3175, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 8.516 EUR, právny
dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: rozhodnutie mesta Kremnica podľa § 71 zákona č. 511/1992 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnkov o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam na zabezpečenie daňovej pohľadávky.
Pozemok
Druh pozemku: Lesné pozemky, výmera: 1071 m2, katastrálne územie: Kremnica, obec: Kremnica, okres: Žiar nad
Hronom, číslo LV: 1422, parcelné číslo: 3176, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 10.399
EUR, právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: rozhodnutie mesta Kremnica podľa § 71 zákona č. 511/1992 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam na zabezpečenie daňovej
pohľadávky.
Pozemok
Druh pozemku: Ostatné plochy, výmera: 4168 m2, katastrálne územie: Kremnica, obec: Kremnica, okres: Žiar nad
Hronom, číslo LV: 1422, parcelné číslo: 3177, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 40.471
EUR, právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: rozhodnutie mesta Kremnica podľa § 71 zákona č. 511/1992 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam na zabezpečenie daňovej
pohľadávky.
Stavby
Druh stavby: Iná budova, popis stavby: Sociálno - prevádzkový objekt, súpisné číslo: 529, na parcele číslo: 3172,
katastrálne územie: Kremnica, obec: Kremnica, okres: Žiar nad Hronom, číslo LV: 1422, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 46.655 EUR, právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: rozhodnutie
mesta Kremnica podľa § 71 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov o zriadení záložného práva k
nehnuteľnostiam na zabezpečenie daňovej pohľadávky.
Stavby
Druh stavby: Iná budova, popis stavby: Pila, súpisné číslo: bez súpisného čísla, na parcele číslo: 3173, katastrálne
územie: Kremnica, obec: Kremnica, okres: Žiar nad Hronom, číslo LV: 1422, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1,
súpisová hodnota majetku: 46.655 EUR, právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: rozhodnutie mesta Kremnica
podľa § 71 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov o zriadení záložného práva k
nehnuteľnostiam na zabezpečenie daňovej pohľadávky.
Značka: K013517
Obchodné meno: Lesostav LTM s.r.o.
Primárne IČO: 36620572
Adresa: Lučenecká cesta 2266/6, 960 07 Zvolen Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 2K/15/2012
Spisová značka správcovského spisu: 2K/15/2012-S702
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lesostav LTM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Lučenecká cesta 2266/6, 960 07 Zvolen
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 620 572
strana 26/73
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Viktória Hellenbart
Sídlo správcu: ulica M. Rázusa 23, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K/15/2012-S702
Spisová značka súdneho spisu: 2K/15/2012
Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Zvolávam prvú schôdzu veriteľov úpadcu na 11.12.2012 o 10.00 hodine, v sídle konkurzného správcu, na ulici
Martina Rázusa číslo 23, 984 01 Lučenec. Prezentácia účastníkov začne o 9.45 hodine, je potrebné doložiť osobnú
totožnosť a oprávnenie na zastupovanie v súlade so zákonom. Program: 1. otvorenie, 2. informácia o stave konania, 3.
hlasovanie o výmene správcu, 4. voľba veriteľského výboru, 5. zvolanie prvého zasadnutia veriteľského výboru, 6.
záver.
Značka: K013518
Obchodné meno: Angelika Schmelzle Flassak
Adresa: Wilsonovo nábrežie 10, 949 01 Nitra Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 31K/26/2012
Spisová značka správcovského spisu: 31K/26/2012 S 1321
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Angelika Schmelzle Flassak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Wilsonovo nábrežie 10, 949 01 Nitra
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 15.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Aneta Rimaszobati
Sídlo správcu: Rákocziho 12, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/26/2012 S 1321
Spisová značka súdneho spisu: 31K/26/2012
Druh podania: Iné zverejnenie
Ing. Aneta Rimaszombati, so sídlom kancelárie Rákocziho 12, 940 01 Nové Zámky, správca úpadcu Angelika
Schmelzle Flassak, narodený 15.12.1965, bytom Wilsonovo nábrežie 10, 949 01 Nitra týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7
písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo
účtu, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- Eur pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom
prihlásenej pohľadávky nasledovne: č. účtu: 3400179701/ 3100 vedený vo VOLKSBANK Slovensko, a.s., variabilný
symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená
samostatná kaucia.
Značka: K013519
Obchodné meno: ALEXI'S, s.r.o. v konkurze
Primárne IČO: 36734071
Adresa: Treskoňova 1, 811 06 Bratislava Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 3K/13/2012
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2012/S1136
strana 27/73
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALEXI'S, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Treskoňova 1, 811 06 Bratislava
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 734 071
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Margita Hrivňáková
Sídlo správcu: Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2012/S1136
Spisová značka súdneho spisu: 3K/13/2012
Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Margita Hrivňáková, správca úpadcu: ALEXI'S, s.r.o. v konkurze, so sídlom Treskoňova 1, 811 06 Bratislava,
IČO: 36 734 071, v zmysle § 34 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zvoláva ďalšiu schôdzu
veriteľov, ktorá sa bude konať v kancelárii správcu na adrese Májkova 3, 811 02 Bratislava dňa 6. 11. 2012 o 13:00 hod.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia splnomocnenie (poverenie na zastupovanie veriteľa). Program schôdze: 1. Otvorenie
schôdze 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania 3. Voľba veriteľského výboru 4. Rôzne a záver
V Bratislave dňa 15. 10. 2012
JUDr. Margita Hrivňáková, správca
Značka: K013520
Obchodné meno: MT SHOES, s.r.o.
Primárne IČO: 44762658
Adresa: Farská 16, 949 01 Nitra Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 31K/19/2012
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2012 S 1321
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MT SHOES, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Farská 16, 949 01 Nitra
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 44 762 658
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Aneta Rimaszobati
Sídlo správcu: Rákocziho 12, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2012 S 1321
Spisová značka súdneho spisu: 31K/19/2012
Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Ing. Aneta Rimaszombati správca konkurznej podstaty úpadcu MT SHOES, s.r.o. „ v likvidácii“, so sídlo Farská 34,
949 01 Nitra, IČO: 44 762 658zvoláva v zmysle ustanovenia §34 ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácií prvú schôdzu veriteľov ,ktorá sa bude konať 21.11.2012 o 10.00 hod. /prezentácia od 09. 45 hod. do
10. 00 hod./ v kancelárii správcu na adrese: Rákocziho 12, 940 01 Nové Zámky.
Program schôdze:1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov /ust. §37 ZKR/
4. Rozhodovanie o výmene správcu /ust. § 36 ZKR/
5. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložiaplnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
strana 28/73
Ing. Aneta Rimaszombati, správca
Značka: K013521
Obchodné meno: Slavomíra Paľovová
Adresa: Písecká 747/14, 990 01 Veľký Krtíš Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 1K 24/2012
Spisová značka správcovského spisu: 1K 24/2012 S1196
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomíra Paľovová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Písecká 747/14, 990 01 Veľký Krtíš
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 27.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. ,PhD. Jozef Žitník
Sídlo správcu: ul.Profesora Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K24/2012/S1196
Spisová značka súdneho spisu: 1K24/2012
Druh podania: Iné zverejnenie
Zápisnica o priebehu 1. schôdze veriteľov
Spisová značka súdneho spisu: 1K 24/2012
Spisová značka správcovského spisu: 1K 24/2012 S1196
Meno a priezvisko úpadcu: Slavomíra Paľovová, nar. 27.12.1966,bytom Písecká 747/14, 990 01 Veľký Krtíš
Miesto konania: kancelária správcu - Ul. Prof. Sáru 44, Banská Bystrica
Termín konania: 15.10.2012, začiatok konania : o 10:00 hod.
Predseda schôdze a spracovateľ zápisnice : Ing. Jozef Žitník, PhD., správca, zastúpený JUDr. Gabrielou Matuškovou,
PhD., správcom, na základe splnomocnenia
1. Zoznam prítomných veriteľov:
Veriteľ č.2-Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava
1. Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ust. § 36 ZKR
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ust. § 36 ZKR
5. Rôzne
6. Záver
K bodu 1/ Otvorenie schôdze
Predseda schôdze otvoril schôdzu veriteľov.
Konštatoval, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s termínom schôdze veriteľov a s jej programom.
Termín a miesto konania schôdze veriteľov boli riadne zverejnené v Obchodnom vestníku č. 173/12 dňa 7.9.2012.
Správca konštatoval, že v súlade s ustanovením § 35 ods. 3 ZKR schôdza veriteľov je uznášaniaschopná.
K bodu 2/ Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Po otvorení schôdze správca predniesol správu o svojej doterajšej činnosti a o vykonaných úkonoch od ustanovenia do
funkcie do konania 1.SKV, ktorá je vyhotovená aj v písomnej forme v podobe 4 správ o činnosti doručených
konkurznému súdu.
Ďalej správca skonštatoval, že súpis majetku bol zverejnený v obchodnom vestníku č. 166/12 z 28.8.2012 a doplnený v
obchodnom vestníku č.193/12 zo dňa 5.10.2012
Čo sa týka záväzkov úpadcu - v zákonnej, 45-dňovej lehote na prihlasovanie pohľadávok, si riadne prihlásili svoje
pohľadávky 3 veritelia.
strana 29/73
Celková suma prihlásených pohľadávok je vo výške:45.371,48 Eur. Celková suma uznaných a teda zistených
pohľadávok je vo výške 45.052,39 Eur. Z toho je 1 zabezpečený veriteľ.
Zoznam prihlásených pohľadávok aj s vyznačením ich popretia je k dispozícii na súde a taktiež v kancelárii správcu.
K bodu 3/ Voľba veriteľského výboru
Nakoľko ide v danom prípade o malý konkurz, podľa ust. § 107 ods. 2 ZKR je predmetom schôdze veriteľov voľba
jedného zástupcu veriteľov.
Keďže je na schôdzi veriteľov prítomný zabezpečený veriteľ, správca určil rozsah hlasovacieho práva tohto veriteľa
postupom podľa ust.§37 ods.2 ZKR, na 12070,96 hlasov.
Správca nechal hlasovať o návrhu na zvolenie prítomného veriteľa - Slovenská sporiteľňa, a.s. za zástupcu veriteľov.
Hlasovanie:
Za 100%
Proti 0
Zdržal sa 0
Za zástupcu veriteľov bol zvolený veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava
K bodu 4/ Rozhodovanie o výmene správcu podľa ust. § 36 ZKR
Obligatórnym bodom programu 1.SKV je rozhodovanie o výmene správcu. Chcem sa opýtať či máte nejaké návrhy?
Neboli predložené žiadne návrhy na výmenu správcu
Schôdza veriteľov potvrdila vo funkcii správcu Ing. Jozefa Žitníka, PhD.
K bodu 5/ Rôzne
Neboli predložené žiadne návrhy, doplnenia, položené nijaké ďalšie otázky
K bodu 6/ Záver
Na dnešnej schôdzi veriteľov boli prijaté nasledujúce uznesenia:
Uznesenie č. 1: Schôdza veriteľov zvolila za zástupcu veriteľov veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48,
Bratislava
Uznesenie č.2: Schôdza veriteľov potvrdzuje vo funkcii pôvodného správcu Ing. Jozefa Žitníka, PhD.
Záverom správca konštatoval, že bol vyčerpaný program schôdze veriteľov a schôdzu ukončil o 10.20 hod.
Súčasťou tejto zápisnice je aj prezenčná listina.
správca
Ing. Jozef Žitník,PhD.
zast. JUDr. Gabriela Matušková, PhD., na základe plnej moci
Značka: K013522
Obchodné meno: KERAM s.r.o.
Primárne IČO: 36045811
Adresa: Jiráskova 4802, 984 01 Lučenec Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 2R/2/2012
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2012 S1293
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KERAM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Jiráskova 4802, 984 01 Lučenec
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 045 811
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ing. Veronika Škodová
Sídlo správcu: Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2012 S1293
Spisová značka súdneho spisu: 2R/2/2012
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
strana 30/73
Z Á P I S N I C A z druhého zasadnutia veriteľského výboru
Spis. značka súdneho spisu: 2R/2/2012
Spis. značka správcovského spisu: 2R/2/2012 S 1293
Dlžník: KERAM s. r. o.
Sídlo: Jiráskova 4802, 984 01 Lučenec
IČO: 36 045 811
Dátum a čas konania zasadnutia: 9.10.2012 o 11:30 hod.
Miesto konania zasadnutia: Kancelária správcu, Komenského 18/B, Banská Bystrica
Správca: JUDr. Ing. Veronika Škodová
Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
1. Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava - veriteľ č. 28 s počtom hlasov: 1- PREDSEDA
VERITEĽSKÉHO VÝBORU
2. Horváth Norbert, Fiľakovská cesta 30/A, Lučenec - veriteľ č. 8 s počtom hlasov: 1
3. G - FOREST s. r. o., Pražská 2, Košice - veriteľ č. 6 s počtom hlasov: 1
Program schôdze:
Schvaľovanie reštrukturalizačného plánu
Druhé zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 11:30 hod. predseda VV, privítal prítomných členov veriteľského
výboru. Konštatoval, že sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru, teda veriteľský výbor je uznášaniaschopný.
Vyjadrenia veriteľov k plánu:
VÚB a.s. :
Nesúhlasíme so splácaním na 72 mesiacov, žiadame znížiť lehotu splatnosti na 60 mesiacov, s tým, že 59 splátok podľa
možnosti dlžníka minimálne však istina vo výške 8000 € a posledná splátka vo výške celého zostatku s príslušenstvom.
Taktiež žiadame priznať úroky vo výške 3- mesačného EURIBORU + marža vo výške 5,375 % p.a., v prípade zápornej
sadzby EURIBOR sa použije sadzba EURIBOR vo výške 0. Je potrebné upraviť splatnosť úroku účtovaného z
pohľadávky VÚB, a.s., a to vždy k ultimu každého kalendárneho mesiaca, s tým, že sa začne počítať deň nasledujúci
po zverejnení uznesenia súdu o potvrdení reštrukturalizačného plánu.
Žiadame iné rozdelenie skupín, tak aby podriadení veritelia boli v samostatnej skupine.
Preradenie časti našej nezabezpečenej pohľadávky vo výške 2301,51 € do zabezpečenej skupiny so 100 %
uspokojením.
Uviesť v pláne, že VÚB a.s. určí podmienky formu a cenu predaja nepotrebného majetku založeného v jej prospech.
Žiadame podrobnejšie upravenenie dozornej správy. V rámci dozornej správy je potrebné výslovne uviesť potrebu
predkladať dozornému správcovi finančné výkazy ( štvrťročne), ďalej predaj majetku dlžníka, hnuteľného aj
nehnuteľného nad dojednanú hodnotu 20 000 €, zakladanie nových spoločností, ručenie, podpisovanie zmeniek,
zriaďovanie tiarch a použitie prostriedkov na účtoch dlžníka nad sumu 20 000 € bude podliehať aj schváleniu
Správcom a VUB a.s. V prípade porušenia podmienok nakladania s prostriedkami na účte dlžníka dojednaných podľa
RP, môže VÚB, ak je u nej vedený účet dlžníka, obmedziť nakladanie dlžníka s prostriedkami na účte dlžníka až do
výšky, ktorá mala podliehať schváleniu dozorným správcom.
Ostatní členovia sa nevyjadrovali.
NÁVRH predsedu VV:
Predseda veriteľského výboru navrhuje hlasovať o vrátení plánu predkladateľovi plánu na prepracovanie v lehote 15
dní v zmysle dnes prezentovaných pripomienok.
Po hlasovaní členov veriteľov sa konštatuje:
Hlasovalo za: 3 hlasov
Hlasovalo proti: 0 hlasov
Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov
Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor vracia plán na prepracovanie v lehote 15 dní v zmysle pripomienok.
V závere správca poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť.
Prvé zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 12:30 hod.
V B. Bystrici, dňa 09. 10. 2012
JUDr. Ing. Veronika Škodová
správca
JUDr. Ševcech
predseda VV
Norbert Horváth
strana 31/73
Ing. Erich Gregor
Značka: K013523
Obchodné meno: P.S.ELMONT - stav, s.r.o. "v konkurze"
Primárne IČO: 36034975
Adresa: Ďumbierska 2, 974 11 Banská Bystrica Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 1R 2/2011
Spisová značka správcovského spisu: 1R 2/2011 S1347
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: P.S.ELMONT - stav, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Ďumbierska 2, 974 11 Banská Bystrica
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 034 975
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu: Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R 2/2011 S1347
Spisová značka súdneho spisu: 1R 2/2011
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru písomné hlasovanie v dňoch 11.9.2012 - 11.10.2012
Veriteľský výbor:
· MURAT - CK, s.r.o., Jiráskova cesta 12, 984 01 Lučenec
· Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29.augusta 8-10, Bratislava
· SEZ Krompachy a.s., Hornádska 1, 053 42 Krompachy
· FITTICH ALARM spol. s r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica
· Fazekaš Ján FFESTO, Cintorínska 12, 935 21 Tlmače
Program: 1. Udelenie záväzného pokynu na speňaženie majetku úpadcu
K bodu č.1:
Dňa 11.9.2012 bola jednotlivým členom veriteľského výboru zaslaná žiadosť o udelenie záväzného pokynu ohľadom
speňažovania pohľadávok úpadcu.
Písomným hlasovaním konaným v dňoch od 11.9.2012 do 11.10.2012 sa členovia veriteľského výboru vyjadrili
nasledovne:
- SEZ Krompachy a.s.: doposiaľ sa nevyjadril
- MURAT - CK, s.r.o. : dňa 14.9.2012 udelil záväzný pokyn v navrhovanom znení
- Sociálna poisťovňa : dňa 19.9.2012 udelil záväzný pokyn v navrhovanom znení,
- FITTICH ALARM spol. s r.o.: dňa 11.9.2012 udelil záväzný pokyn v navrhovanom znení
- Fazekaš Ján FFESTO : dňa 17.9.2012 udelil záväzný pokyn v navrhovanom znení
Výsledky hlasovania:
ZA : 4
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Bolo prijaté uznesenie č.1 :
Uznesenie č.1
Veriteľský výbor udeľuje záväzný pokyn na speňaženie pohľadávok úpadcu v znení podľa návrhu správcu zo dňa
11.9.2012, a to:
- Predmetom speňažovania je majetok úpadcu zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty - časť POHĽADÁVKY (jedná sa
o pohľadávky už zapísané do súpisu všeobecnej podstaty, ako i zapísané v budúcnosti)- ďalej len „Pohľadávky“
- Správca speňaží Pohľadávky spôsobom mimo dražby - vyhlásením verejnej obchodnej súťaže resp. ponukového
konania za nasledovných podmienok:
strana 32/73
- Správca zabezpečí zverejnenie inzercie v Obchodnom vestníku SR
- Záujemcovia o kúpu ponúkaného majetku svoje záväzné ponuky doručia na adresu správcu: Mgr. Alena Gregorová,
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, č.k. 1R 2/2011 v jednej neporušenej uzatvorenej obálke s označením „Ponuka
konkurz - neotvárať“.
- Lehota na predkladanie ponúk sa určuje v trvaní 7 (sedem) dní odo dňa zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku
SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia ponuky a končí siedmym dňom o 14:00 hod..
Záväzné ponuky doručené po stanovenom termíne nebude správca akceptovať.
- Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
- Najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk je záujemca povinný v celosti zložiť ponúkanú kúpnu cenu v
prospech úpadcu (ponúkaná kúpna cena musí byť najneskôr v posledný deň lehoty prijatá úpadcom). Bankové
spojenie úpadcu: UniCredit Bank a.s., č.účtu: 6625598003/1111. V prípade, ak záujemca nezloží v lehote v prospech
úpadcu ponúkanú kúpnu cenu, na jeho ponuku sa nebude prihliadať.
- Záujemca je povinný v ponuke uviesť ponúkanú kúpnu cenu za jednotlivú pohľadávku; v prípade, ak má záujemca
záujem o kúpu viacerých pohľadávok - je povinný uviesť ponúkanú kúpnu cenu za jednotlivé pohľadávky.
- Záujemca je povinný v rámci ponuky preukázať najmä právnu subjektivitu: právnické osoby výpisom z obchodného
registra nie starším ako 3 mesiace (fotokópia), fyzické osoby fotokópiou živnostenského listu, resp. fotokópiou
občianskeho preukazu.
- Záujemca je povinný v ponuke uviesť bankové spojenie na vrátenie ponúknutej kúpnej ceny a telefonický kontakt.
- Na ponuka, ktorá nebude spĺňať vyššie uvedené podmienky, sa neprihliada.
- Správca má vyhradené právo neprijať žiadnu ponuku.
- Najnižšia ponuka nie je stanovená
- Správca otvorí obálky s ponukami najneskôr v lehote 10 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Otváranie
obálok urobí správca v Kancelárii správcu, pričom termín tohto úkonu dopredu oznámi jednotlivým členom
veriteľského výboru, ktorí sa otvárania môžu zúčastniť. O úkone sa spíše zápisnica. Správca vyhodnotí došlé ponuky v
lehote do 10 dní od úkonu otvárania obálok. Správca je povinný s ponukami a ich vyhodnotením oboznámiť veriteľský výbor. V prípade, že správca vyhodnotí niektorú ponuku ako víťaznú, predaj majetku
- pohľadávok podlieha predchádzajúcemu súhlasu veriteľského výboru. Veriteľský výbor je povinný v lehote 15 dní
od predloženia vyhodnotenia správcom, vyjadriť sa k vyhodnoteniu ponúk (schváliť resp. neschváliť predaj
pohľadávok) resp. môže správcovi odporučiť vykonať ďalšie ponukové kolo.
- Neúspešným záujemcom budú nimi zaplatené zálohy na kúpnu cenu vrátené do 15 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
V Banskej Bystrici, dňa 11.10.2012
Značka: K013524
Obchodné meno: Andrej Gall - GALLON v konkurze
Primárne IČO: 34904051
Adresa: Vaľkovska 11, 080 01 Prešov Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 2K/39/2011
Spisová značka správcovského spisu: 2K/39/2011 S1536
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Gall - GALLON v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Vaľkovska 11, 080 01 Prešov
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 34 904 051
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ing. Peter Žoldoš, PhD.
Sídlo správcu: Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
strana 33/73
Spisová značka správcovského spisu: 2K/39/2011 S1536
Spisová značka súdneho spisu: 2K/39/2011
Druh podania: Iné zverejnenie
Vyhodnotenie V. kola verejného ponukového konania
Dňa 28.09.2012 uplynula lehota na podávanie záväzných ponúk na adresu kancelárie správcu v V. kole verejného
ponukového konania na odpredaj hnuteľného majetku zverejneného v obchodnom vestníku č. 5/2012 zo dňa 9.
januára 2012 pod číslom K000222. V stanovenej lehote do kancelárie správcu boli doručené tri ponuky. Dňa
01.10.2012 sa za prítomnosti člena veriteľského výboru a to Sociálnej poisťovne v zastúpení JUDr. Emília Tišťanová a
správcu konalo otváranie obálok a vyhodnocovanie ponúk. Víťazom V. kola verejného ponukového konania sa stal
Ing. Peter Bajus, Krompecherova 3935/11, 05801 Poprad, ktorého ponuka za ponúkanú cenu 1200,00 Eur spĺňala
všetky podmienky a zároveň bola najvyššou ponukou.
JUDr. Ing. Peter Žoldoš PhD., správca úpadcu
Značka: K013525
Obchodné meno: Ing. Norbert Agg - SLOVTRUCK „v konkurze“
Primárne IČO: 37612085
Adresa: Komárňanská cesta 11, 940 31 Nové Zámky Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 31K/23/2010
Spisová značka správcovského spisu: 31K/23/2010 S1240
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Norbert Agg - SLOVTRUCK „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Komárňanská cesta 11, 940 31 Nové Zámky
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 37 612 085
Obchodné meno správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Nitra: Štúrova
22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/23/2010 S1240
Spisová značka súdneho spisu: 31K/23/2010
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
ZÁPISNICA zo zasadnutia veriteľského výboru
Konkurzné konanie: Úpadca: Ing. Norbert Agg - SLOVTRUCK, Komárňanská cesta 11, 940 31 Nové Zámky; IČO: 37
612 085
Súd vedúci konanie: Okresný súd Nitra; Sp. zn.: 31R/2/2010
Miesto a čas: Dátum a čas konania: 04.10.2012 o 10:30 hod.
Miesto konania: Dunajská ulica 48, 811 08 Bratislava
Prítomní:
Členovia VV: UniCredit Bank Slovakia a. s. (ďalej aj „predseda veriteľského výboru“)
MV - Junior, s.r.o.
Správca: JUDr. Jaroslav Stojka komplementár spoločnosti Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. (ďalej aj
„správca“)
Program zasadnutia veriteľského výboru bol nasledovný:
1. Vyhodnotenie ponukového konania na predaj podniku Úpadcu
Priebeh zasadnutia veriteľského výboru:
Predseda veriteľského výboru otvoril zasadnutie veriteľského výboru a skonštatoval, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní dvaja členovia veriteľského výboru.
Predseda veriteľského výboru zároveň skonštatoval, že veriteľský výbor bol zvolaný v súlade s § 38 ods. 1 zákona č.
strana 34/73
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj „ZKR“). Dôvodom zvolania zasadnutia veriteľského výboru je
vyhodnotenie ponukového konania na predaj podniku úpadcu a to hnuteľného majetku a pohľadávok úpadcu
zapísaných do všeobecnej podstaty a nehnuteľného majetku úpadcu zapísaného do oddelenej podstaty oddelených
zabezpečených veriteľov UniCredit Bank Slovakia a.s. a Venditio, a.s., speňažovaného ako podnik formou
ponukového konania podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR.
Následne boli členovia veriteľského výboru správcom konkurznej podstaty oboznámení s priebehom ponukového
konania a so skutočnosťou, že do ukončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk bola správcovi konkurznej
podstaty doručená jediná záväzná ponuka a to ponuka spoločnosti KOVOD, a.s., sídlom Partizánska cesta 91, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 36 052 957na kúpu podniku úpadcu za kúpnu cenu vo výške 250.000,-EUR. Následne boli
členovia veriteľského výboru vyzvaní na vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu s uzavretím zmluvy o predaji podniku so
záujemcom spoločnosťou KOVOD, a.s. za kúpnu cenu vo výške 250.000,-EUR UniCredit Bank Slovakia a. s.:
Súhlasí s uzavretím Zmluvy o predaji podniku so záujemcom spoločnosťou KOVOD, a.s. za kúpnu cenu vo výške
250.000,-EUR
MV - Junior, s.r.o.
Súhlasí s uzavretím Zmluvy o predaji podniku so záujemcom spoločnosťou KOVOD, a.s. za kúpnu cenu vo výške
250.000,-EUR
Následne bolo pristúpené k hlasovaniu veriteľského výboru:
Za: 2 (UniCredit Bank Slovakia a. s., MV - Junior, s.r.o.)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Na základe hlasovania bolo prijaté nasledovné Uznesenie:
Veriteľský výbor súhlasí aby správca konkurznej podstaty uzavrel so spoločnosťou KOVOD, a.s. sídlom Partizánska
cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 052 957zmluvu o predaji podniku úpadcu za kúpnu cenu vo výške 250.000,EUR.
V Bratislave, dňa 05.10.2012
UniCredit Bank Slovakia a. s. - predseda veriteľského výboru; zast.: Mgr. Jana Rusnáková, na základe poverenia zo dňa
11.06.2012
Značka: K013526
Obchodné meno: ATLAS REAL, s.r.o.
Primárne IČO: 35868716
Adresa: Ružinovská 42, 821 01 Bratislava Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 2K/6/2012
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2012-S1145
Súd:
externá príloha (na stiahnutie)
Značka: K013527
Obchodné meno: ATLAS REAL, s.r.o.
Primárne IČO: 35868716
Adresa: Ružinovská 42, 821 01 Bratislava Slovenská republika
strana 35/73
Spisová značka súdneho spisu: 2K/6/2012
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2012-S1145
Súd:
externá príloha (na stiahnutie)
Značka: K013528
Obchodné meno: MDD, s.r.o.
Primárne IČO: 36249009
Adresa: Karadžičova 9, 811 09 Bratislava Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 2K/78/2011
Spisová značka správcovského spisu: 2K/78/2011 S400
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MDD, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Karadžičova 9, 811 09 Bratislava
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 249 009
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Martina Mrázová
Sídlo správcu: Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/78/2011 S400
Spisová značka súdneho spisu: 2K/78/2011
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Zápisnica z II. zasadnutia veriteľského výboru
Úpadca: MDD, s.r.o.
So sídlom: Karadžičova 9, 811 09 Bratislava
IČO: 36 249 009
Konkurz vyhlásený uznesením OS BA I., pod sp. zn. 2K/78/2011.
Miesto konania: Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Dátum konania: 12.10.2012 o 10:00 hod.
Program:
1. Prezentácia členov veriteľského výboru,
2. Schválenie víťaznej ponuky záujemcu,
3. Záver.
1. Prezentácia členov veriteľského výboru:
Správca konštatuje, že jednotliví členovia veriteľského výboru boli riadne informovaní o zvolaní a konaní VV, ako aj o
programe dnešného zasadnutia VV a konštatuje, že sú prítomní riadne zvolení členovia VV, a to: DELFIN-REAL s.r.o.,
Senica, Michal Kúbek, Senica, GEPARD - VH, s.r.o., Senica, ako aj predseda veriteľského výboru SR - Finančné
riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava.
Zoznam prítomných členov veriteľského výboru / viď prezenčnú listinu, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
Správca konštatuje, že zasadnutie veriteľského výboru je v súlade s § 38 ods. 2 ZKR uznášaniaschopné, nakoľko je
prítomná nadpolovičná väčšina členov veriteľského výboru (4 prítomní z 5 členov VV).
Správca konštatuje, že v súlade s § 38 ods. 2 ZKR na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebná nadpolovičná
väčšina hlasov prítomných členov, čo v danom prípade predstavuje 3 hlasy.
V prípade rovnosti hlasov, sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa
strana 36/73
počítajú na schôdzi veriteľov pri kreovaní veriteľského výboru.
2. Schválenie víťaznej ponuky záujemcu:
Členovia veriteľského výboru navrhli schváliť víťaznú ponuku záujemcu: PERFIS, s.r.o., so sídlom: Hviezdoslavova
482, 905 01 Senica, IČO: 46 849 521, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:
30118/T.
Predseda veriteľského výboru požiadal prítomných členov veriteľského výboru, aby hlasovali.
Prítomní členovia veriteľského výboru hlasovali nasledovne:
Za: všetci štyria prítomní členovia veriteľského výboru, t.j. 4 hlasy
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Na to bolo prijaté uznesenie č. 1:
„Veriteľský výbor schvaľuje víťaznú ponuku záujemcu: PERFIS, s.r.o., so sídlom: Hviezdoslavova 482, 905 01 Senica,
IČO: 46 849 521, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 30118/T, ktorý splnil
všetky podmienky ponukového konania na predaj podniku úpadcu.“
„Veriteľský výbor súhlasí, aby správca uzavrel s víťazným záujemcom: PERFIS, s.r.o., so sídlom: Hviezdoslavova 482,
905 01 Senica, IČO: 46 849 521, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 30118/T,
Zmluvu o predaji podniku za kúpnu cenu vo výške: 2.500,- EUR (slovom: „dvetisícpäťsto“ eur); t.j. aby speňažil
majetok úpadcu MDD, s.r.o. v konkurze, so sídlom Karadžičova 9, 811 09 Bratislava, IČO: 36 249 009, týmto
spôsobom“.
3. Záver:
Predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť.
Zasadnutie veriteľského výboru ukončené o 11.10 hod.
V Bratislave dňa 12.10.2012
Zápisnicu spísal/a : .................................................................
JUDr. Martina Mrázová, správca konkurznej podstaty
V zast.: JUDr. Peter Ondrus, na základe plnej moci SKP
Predseda veriteľského výboru: .....................................................
SR - Finančné riaditeľstvo SR Daňový úrad Bratislava
Zast.: Pavla Kovaríková, na základe poverenia
Značka: K013529
Obchodné meno: Ing. Slavka Madudová
Adresa: 1. mája 112/17, 031 01 Liptovský Mikuláš Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 3K/38/2011
Spisová značka správcovského spisu: 3K/38/2011 S1519
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Slavka Madudová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: 1. mája 112/17, 031 01 Liptovský Mikuláš
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 22.11.1970
Obchodné meno správcu: CLC Správcovia v.o.s.
Sídlo správcu: Palárikova 76, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3K/38/2011 S1519
Spisová značka súdneho spisu: 3K/38/2011
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Iná majetková hodnota: zrážky zo mzdy úpadcu vykonané v zmysle § 67 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZKR“) v spojení s § 72 ods. 2 ZKR za mesiac
september 2012: súpisová hodnota 208,16 Eur v Čadci, dňa 15.10.2012
strana 37/73
CLC Správcovia v.o.s.
zast. Mgr. Milan Tomáško, spoločník
Značka: K013530
Obchodné meno: Jaroslav Klein - DEKO
Primárne IČO: 34398953
Adresa: Farnianska 11, 900 28 Ivanka pri Dunaji Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 6K/41/2006
Spisová značka správcovského spisu: 6K/41/2006 S 459
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Klein - DEKO
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Farnianska 11, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 34 398 953
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu: Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/41/2006 S 459
Spisová značka súdneho spisu: 6K/41/2006
Druh podania: Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
V konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu Jaroslav Klein - DEKO, Farnianska 11, 900 28 Ivanka pri Dunaji,
IČO: 34 398 953, vec vedená Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn.: 6K/41/2006; u správcu pod sp. zn.:
6K/41/2006 S 459 týmto správca JUDr. Ing. Vladimír Neuschlso sídlom kancelárie správcu Dostojevského rad 5, 811
09 Bratislava v súlade s § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov:
Celková výška príjmov konkurzu, vrátane príjmov z vymoženia pohľadávok úpadcu: 7.249,31 Eur
Celková výška pohľadávok proti podstate: 5.726,66 Eur
Výťažok určený na rozdelenie konkurzným veriteľom podľa konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov:
1.522,65 Eur
Veriteľ (obchodné meno; resp. meno a priezvisko) Zistená výška prihlásených pohľadávok Suma určená na
uspokojenie veriteľa
1 Branislav Škultéty - BYT - IN 1 214,12 EUR 34,40 EUR
2 Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. 752,64 EUR 21,33 EUR
3 KRNÁČ - DREVOREZ Bratislava, s. r. o. 780,94 EUR 22,13 EUR
4 Messer Tatragas, spol. s r. o. 0,00 EUR 0,00 EUR
5 Slovenská konsolidačná, a. s. 606,19 EUR 17,17 EUR
6 TEBAU, spol. s r. o. 11 675,81 EUR 330,84 EUR
7 VOLKSBANK Slovensko, a. s. 34 369,87 EUR 973,87 EUR
8 VÚB Factoring, a. s. 4 337,65 EUR 122,90 EUR
53 737,22 EUR 1.522,65 EUR
Určenie lehoty na schválenie konečného rozvrhu:
Podľa § 101 ods. 1 ZKR správca určuje veriteľskému výboru 20 dňovú lehotu odo dňa zverejnenia návrhu konečného
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku na schválenie. Na schvaľovanie konečného
rozvrhu výťažku sa primerane použijú ustanovenia § 98 ZKR.
Poučenie:
Podľa § 83 ods. 3 ZKR veriteľský výbor môže v lehote určenej správcom návrh konečného rozvrhu výťažku schváliť alebo môže proti nemu v rovnakej lehote uplatniť odôvodnené námietky. Ak nezabezpečený veriteľ požiada veriteľský
výbor o uplatnenie odôvodnenej námietky, veriteľský výbor je povinný námietku proti návrhu konečného rozvrhu
strana 38/73
výťažku uplatniť.
Nezabezpečení veritelia môžu nahliadať do návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov v sídle
kancelárie správcu: Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, a to v úradných hodinách správcovskej kancelárie. Žiadosť o nahliadnutie je potrebné podať vopred písomne do sídla kancelárie správcu, alebo prostredníctvom elektronickej
pošty na adrese [email protected], prípadne telefonicky na 02/59103900.
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
správca
Značka: K013531
Obchodné meno: Ing. Jaroslav Širo- PROMT
Primárne IČO: 33378339
Adresa: Ovčiarsko 183, 010 04 Ovčiarsko Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 2k/1/2012
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2012 s 1315 6
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jaroslav Širo- PROMT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: ovčiarsko 183, 010 04 ovčiarsko
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 33 378 339
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu: Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2012 s 1315 6
Spisová značka súdneho spisu: 2k/1/2012
Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Mgr. Michal Miho, správca úpadcu Ing. Jaroslav Širo-PROMT, Ovčiarsko 183, IČO: 33 378 339, týmto oznamuje, že v
súlade s ustanovením § 126 ods. 1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov,
na účely zistenia stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok a voľby veriteľského výboru zvoláva schôdzu veriteľov,
ktorá sa uskutoční dňa 22.11.2012 o 09.00 hod. v priestoroch kancelárie správcu Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina.
Predmet rokovania schôdze :
1. Otvorenie schôdze.
2. rozhodovanie o zotrvaní/ výmene správcu
3.Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
4. Voľba veriteľského výboru.
5. Záver.
Pred otvorením schôdze bude prezentácia, pri ktorej predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z
obchodného registra nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu overenou plnou mocou alebo
poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
Mgr. Michal Miho, správca
Značka: K013532
Obchodné meno: Jozef Hládek
Adresa: Breza 15, 029 53 Breza Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 3K/33/2011
strana 39/73
Spisová značka správcovského spisu: 3K/33/2011 S-1501
Súd:
externá príloha (na stiahnutie)
Značka: K013533
Obchodné meno: Peter Šiket PETRAN
Primárne IČO: 41909321
Adresa: Hlavná 330/125, 991 26 Nenince Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 2K/12/2010
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2010/S1388
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Šiket PETRAN
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hlavná 330/125, 991 26 Nenince
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 41 909 321
Obchodné meno správcu: LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu: Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2010/S1388
Spisová značka súdneho spisu: 2K/12/2010
Druh podania: Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 393 486
/ďalej len „správca“/, správca úpadcu: Peter Šiket PETRAN „v konkurze“, s miestom podnikania: 991
26 Nenince, Hlavná 330/125, IČO: 41 909 321/ďalej len „Úpadca“/, týmto najmä podľa ust. §-u 101 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do
31.12.2011 /ďalej len „ZKR“/, v spojení s ust. §-u
50 ods. 2 Vyhlášky MS SR č. 655/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR v znení účinnom do
31.12.2011 /ďalej len „Vyhláška k ZKR“/, zverejňuje nasledovný návrh konečného rozvrhu výťažku:
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu (všeobecná podstata): 1.909,59 EUR.
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate (vrátane súdneho poplatku): 1.308,48 EUR.
Poučenie: Podľa § 101 ods. 1 ZKR, správca určuje zástupcovi veriteľov lehotu 30 dní na schválenie návrhu konečného
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov, ktorá začína plynúť od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Podľa § 50 ods. 3 Vyhlášky k ZKR, nezabezpečení veritelia môžu nahliadať do návrhu konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov v kancelárii správcu na adrese: Nám. SNP 17, 974 01
Banská Bystrica, a to v úradných hodinách správcovskej kancelárie. Žiadosť o nahliadnutie je potrebné podať vopred, a
to buď písomne, elektronicky na adrese: [email protected], alebo telefonicky na čísle: +421/907 479 599.
Nezabezpečení veritelia Úpadcu majú právo v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku
pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku, požiadať zástupcu veriteľov, aby proti nemu uplatnil
odôvodnené námietky.
V Banskej Bystrici dňa 09.10.2012
JUDr. Patrik Kurimský - komplementár LICITOR recovery, k.s., správca
Značka: K013534
strana 40/73
Obchodné meno: GRAND REALS spol. s .r.o.
Primárne IČO: 36666858
Adresa: Vašinova 27, 949 01 Nitra Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 31K/21/2012
Spisová značka správcovského spisu: 31K/21/2012 S1525
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GRAND REALS spol. s .r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Vašinova 27, 949 01 Nitra
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 666 858
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu: L.Kassaka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/21/2012 S1525
Spisová značka súdneho spisu: 31K/21/2012
Druh podania: Iné zverejnenie
JUDr. Zuzana Szabóová
L. Kassáka č. 8, 940 01 Nové Zámky správca mob.0948097397, e-mail: [email protected]
Obchodné meno úpadcu: GRAND REALS spol. s r.o.
Sídlo úpadcu: Vašinova 27, 949 01 Nitra
IČO: 36 666 858
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Zuzana Szabóová
Spisová zn. správcovského spisu: 31K/21/2012 S 1525
Spisová zn. súdneho spisu: 31K/21/2012
Zápisnica z 1.schôdze veriteľov zvolanej Správcom konkurznej podstaty JUDr. Zuzana Szabóová v právnej veci
vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GRAND REALS spol. s r.o., so sídlom Vašinova 27, 949 01 Nitra, IČO: 36
666 858, konanej v kancelárii správcu L.Kassáka č. 8 v Nových Zámkoch dňa 10.10.2011 so začiatkom o 13.00 hod.
Prítomní:
Veritelia podľa prezenčnej listiny:
1. DKK Metal, s.r.o Rastislavova 12, NitraIČO: 36 542 008, zastúpená JUDr. Peter Hríb, advokát reg. SAK 2131,
plnomocenstvo udelené spoločnosti AKMK s.r.o. odvolaná v deň konania 1.schodze veriteľov
2. Marián Takáč, Bazovského 14,949 01 Nitra, zastúpený JUDr. Peter Hríb, advokát reg. SAK 2131
Správca konkurznej podstaty: JUDr. Zuzana Szabóová
Program schôdze:
Prezentácia, otvorenie schôdze veriteľov
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze veriteľov
Voľba veriteľského výboru
Rozhodovanie o výmene správcu podľa §36ZKR
Záver
K bodu 1.: Prezentácia, otvorenie
Predsedajúca schôdze JUDr. Zuzana Szabóová otvorila schôdzu veriteľov, privítala prítomných veriteľov, poučila ich o
práve zúčastniť sa na schôdzi podľa §35 ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ZKR) a o práve hlasovať na schôdzi veriteľov podľa §35 ods. 4 ZKR. Skonštatovala, že je
prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi hlasovať, t.j. že je schôdza uznášania schopná.
Následne zoradila prítomných veriteľov podľa počtu ich hlasov a oboznámila prítomných s počtom hlasov
jednotlivých prítomných veriteľov, celkovým počtom hlasov prítomných veriteľov a väčšinou, ktorá je potrebná na
prijatie uznesenia schôdze veriteľov nasledovne:
Metal 413051 hlasov
Takáč 191635 hlasov
strana 41/73
Spolu: 604 686 hlasov
K bodu 2: Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze
Správca podal na Schôdzi veriteľov podrobnú správu o priebehu konkurzu a informoval o obsahu 4 správ, ktoré v
zákonom stanovených lehotách podával súdu a o stave majetku úpadcu.
Veriteľ DKK METAL s.r.o. urobil späťvzatie prihlášky zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 7 a
následne správca zistil pohľadávku zapísanú v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 9, ktorá pohľadávka bola
popretá dňa 24.09.2012 z dovodu duplicitného podania prihlášky toho istého veriteľa. Veriteľ sa zaviazal predložiť späťvzatie prihlášky pod poradovým číslom 9 najneskôr v lehote do 22.10.2012.
Veritelia žiadali predložiť účtovné doklady spoločnosti, správca má k dispozícii len poznámky individuálnej účtovnej
závierky zostavenej k 02.04.2012, výkaz ziskov a strát k 02.04.2012 a súvahu k 02.04.2012, ktoré správca predložil
veriteľom k nahliadnutiu. Konateľ úpadcu sa správcovi ústne vyjadril, že nemá žiadne účtovné doklady spoločnosti
GRAND REALS spol. s r.o.
Pripomienky veriteľov
Veritelia spoločnosť DKK METAL s.r.o. a Marian Takáč podali u správcu námietky do zápisnice proti zahrnutiu
majetku do súpisu majetku a to nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v kat.území Mlynárce, obec Nitra, okres Nitra,
zapísaný na LV 7883 ako parc. Č. 1061/60 zast.plochy a nádvoria o výmere 1130m2 - zast. plochy a nádvoria a pac.č.
1061/60 o výmere 453m2 - zast.plochy, dielňa a sociálne zariadenie súp.č. 261 postavená na parc. Č. 1061/137.
Majetok bol zahrnutý v rozpore s ustanovením §67 a §80 ods.1 Zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov
(,,ZoKR,,). Písomné uznanie neúčinnosti právneho úkonu (§80 ods.1 ,,ZoKR,,) spoločnosti LUCIO LIGHT s.r.o. sa
nenachádza v správcovskom spise č. 31K/21/2012.
Správca na požiadanie veriteľov prítomným veriteľom vysvetlil akým spôsobom sa dopracoval k hodnote
nehnuteľnosti, ktorú uviedol v súpise majetku.
Prítomní veritelia namietli právny dôvod pohľadávky veriteľa Doc. JUDr. Július Kováč. Pohľadávka je zapísaná v
zozname pohľadávok pod poradovým číslom 11 a budú ďalej postupovať v zmysle príslušných ustanovení ,,ZoKR,,.
Zo strany prítomných veriteľov neboli k tomuto bodu programu žiadne ďalšie otázky ani pripomienky.
K bodu 3: Voľba veriteľského výboru
Následne bolo pristúpené k voľbe členov veriteľského výboru. V súlade s úst. §37 ZKR nemohol byť zvolený veriteľský
výbor z dôvodu, že schôdze veriteľov sa zúčastnili len dvaja veritelia, ktorým bolo priznané hlasovacie právo.
Správca zvolá ďalšiu schôdzu veriteľov najneskôr do 31.10.2012 s bodom programu Voľba veriteľského výboru.
K bodu 4. : Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia §36 ZKR
Predsedajúca schôdze poučila prítomných veriteľov o tom, že podľa §36 ods. 1 ZKR do pôsobnosti schôdze veriteľov
patrí obligatórne hlasovanie o výmene správcu, pričom každý veriteľ oprávnený na schôdzi hlasovať má právo
navrhnúť do funkcie nového správcu jednu osobu zo zoznamu správcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR.
O návrhu na zvolenie nového správcu schôdza veriteľov hlasuje postupne od návrhu veriteľa s najvyšším počtom
hlasov, aby sa jednotlivo vyjadrili, či navrhujú nového správcu
Veritelia navrhli nového správcu Ing. Rudolf Ivan so sídlom Rázusová 2, 949 01 Nitra, správca je evidovaný pod č.
S1453.
Následne bolo pristúpené k hlasovaniu za
DKK Metal 413051 hlasov
Marián Takáč 191635 hlasov
Spolu: 604 686 hlasov
Proti - nikto
Zdržal sa- nikto
Podľa §36 ods. 1 písm. c) ZoKR možno správcu vymeniť len ak výmenu správcu schváli 3 väčšina hlasov všetkých
veriteľov.
UZNESENIE:
Za nového správcu je zvolený Správca evidovaný pod č. S1453, Ing. Rudolf Ivan so sídlom Rázusová 2, 949 01 Nitra
Schôdza veriteľov odhlasovala výmenu správcu s počtom hlasov 604 686 hlasov.
Doterajší správca môže vykonávať len nevyhnutné procesné úkony voči súdu a obchodnému vestníku spojené s 1.
Schôdzou veriteľov, s doručovaním súdom vyžiadaných listín zo správcovského spisu a odovzdať správcovský spis
novému správcovi.
K uzneseniu v bode 4. nebola vznesená zo strany veriteľov žiadna námietka.
K bodu 5. : Záver
Predsedajúca schôdze dala priestor prítomným veriteľom na prípadné pripomienky k priebehu schôdze .
Vzhľadom na vyčerpanie programu schôdze veriteľov predsedajúca schôdze JUDr. Zuzana Szabóová poďakovala
prítomným veriteľom za účasť a schôdzu ukončila .
strana 42/73
Zasadnutie skončené dňa 10.októbra 2012 o 16,40 hod..
Príloha zápisnice: Prezenčná listina veriteľov.
Predsedajúci schôdze veriteľov: JUDr. Zuzana Szabóová, správca
Zapísala: JUDr. Zuzana Szabóová
Značka: K013535
Obchodné meno: Katarína Mazáková - HaDcg
Primárne IČO: 33826463
Adresa: Hviezdoslavova 7, 908 41 Šaštín - Stráže Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 25K/8/2012
Spisová značka správcovského spisu: 25K/8/2012 S 1138
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Mazáková - HaDcg
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hviezdoslavova 7, 908 41 Šaštín - Stráže
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 33 826 463
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/8/2012 S 1138
Spisová značka súdneho spisu: 25K/8/2012
Druh podania: Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise
Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, správca úpadcu Katarína Mazáková - HaDcg,
bytom Hviezdoslavova 7, 908 41 Šaštín - Stráže, IČO: 33 826 463, týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky
veriteľa: Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 247, Bratislava, IČO: 35 848 863:
1. pohľadávka vo výške 383,20 Eur,
2. pohľadávka vo výške 187,27 Eur,
3. pohľadávka vo výške 272,39 Eur,
4. pohľadávka vo výške 114,10 Eur, spolu vo výške 956,96 Eur, ktoré boli doručené správcovi po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty.
V Trnave dňa 12.10.2012, Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca
Značka: K013536
Obchodné meno: Alena Ondrušová
Adresa: A.F. Kollára 206/26, 013 06 Terchová Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 4K/18/2012
Spisová značka správcovského spisu: 4K/18/2012/S1490
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Ondrušová
strana 43/73
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: A.F. Kollára 206/26, 013 06 Terchová
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 2.2.1971
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu: Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 4K/18/2012/S1490
Spisová značka súdneho spisu: 4K/18/2012
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ súpisovej zložky majetku: zostatok peňažných prostriedkov na účte úpadcu v banke
Číslo účtu: 2883494655/0200
Celková suma: 13,39
Mena: Eur
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 13,39Eur
Značka: K013537
Obchodné meno: PLYNMONT-KOMP MICHALOVCE, s.r.o.
Primárne IČO: 45728291
Adresa: V. J. Čapajeva 251/21, 071 01 Michalovce Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 31K/23/2012
Spisová značka správcovského spisu: 31K/23/2012 S1198
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PLYNMONT-KOMP MICHALOVCE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: V. J. Čapajeva 251/21, 071 01 Michalovce
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 45 728 291
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu: Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/23/2012 S1198
Spisová značka súdneho spisu: 31K/23/2012
Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Ing. Ján Korčmároš, správca podstaty úpadcu PLYNMONT-KOMP MICHALOVCE, s.r.o., V. J. Čapajeva 251/21, 071
01 Michalovce, IČO: 45 728 291, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp.
zn. 31K/23/2012, zo dňa 20.8.2012, zvoláva podľa ust. § 34 ZKR prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v
kancelárii správcu podstaty - ul. Holubyho 14, Košice dňa 30.11.2012 o 13.00 hod. Program schôdze: 1. Otvorenie, 2.
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Voľba veriteľského výboru podľa § 37 ZKR, 4.
Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR, 5. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti,
právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia sa preukážu plnou mocou alebo poverením na
zastupovanie a dokladom totožnosti.
Ing. Ján Korčmároš, správca podstaty
Značka: K013538
Obchodné meno: Alena Ondrušová
Adresa: A.F. Kollára 206/26, 013 06 Terchová Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 4K/18/2012
strana 44/73
Spisová značka správcovského spisu: 4K/18/2012/S1490
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Ondrušová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: A.F. Kollára 206/26, 013 06 Terchová
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 2.2.1971
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu: Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 4K/18/2012/S1490
Spisová značka súdneho spisu: 4K/18/2012
Druh podania: Iné zverejnenie
JUDr. Michal Brož, správca so sídlom Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín, ako SPRÁVCA konkurznej podstaty
úpadcu Alena Ondrušová, nar.: 2.2.1971, A.F. Kollára 206/26, Terchová zverejňuje týmto podľa ustanovenia § 32
odsek 7 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, bankový účet úpadcu, na
ktorý možno skladať kauciu: VUB, a.s., číslo účtu: 2883494655/0200
V Dolnom Kubíne 15.10.2012
JUDr. Michal Brož, správca
Značka: K013539
Obchodné meno: Ladislav Flaska
Adresa: Tešedíkovo 420, 925 84 Tešedíkovo Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 4111223952
Spisová značka správcovského spisu: 25K/38/2011 S1272
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Flaska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Tešedíkovo 420, 925 84 Tešedíkovo
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 12.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Renata Petrová
Sídlo správcu: Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/38/2011 S1272
Spisová značka súdneho spisu: 4111223952
Druh podania: Iné zverejnenie
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ladislav Flaska, nar. 12.8.1961, bytom 925 84 Tešedíkovo č.420,
vedenom na Okresnom súde v Trnave pod sp. zn. 25K/38/2011, týmto správca v súlade s § 101 ods. 2 v spojení s § 98
ods. 8 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKR“), zverejňuje
Konečný rozvrh výťažku
Celková suma výťažku zo speňaženia majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu je spolu vo výške 2.211,02 €.
V priebehu konkurzného konania vznikli pohľadávky proti podstate. Podrobný rozpis pohľadávok proti podstate tvorí
prílohu konečného rozvrhu výťažku.
Veriteľ Prihlásená suma Zistená suma percentá Uspokojenie z výťažku Uspokojenie v percentách
Daňový úrad-Nitra 110069,27 110069,27 63,5511 760,35 0,69
Všeobecná zdravotná poisťovňa 3748,42 3748,42 2,1642 25,89 0,69
colný úrad Nitra 42801,48 42801,48 24,7124 295,67 0,69
strana 45/73
Kooperativa poisťovňa a.s. 1096,78 1096,78 0,6332 7,58 0,69
Sociálna poisťovňa 14320,21 14320,21 8,2681 98,92 0,69
Krajský súd Bratislava 331,93 331,93 0,1916 2,29 0,69
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky 829,82 829,82 0,4791 5,73 0,69
Spolu 173197,91 173197,91 99,9997 1196,43 0,69
Výťažok spolu 2211,02€
Pohl. proti podstate 350,71€
Odmena správcu spolu 663,88€
Na rozvrh 1196,43€
Ing. Renata Petrová, správca
Značka: K013540
Obchodné meno: BAMAK, spol. s r.o.
Primárne IČO: 36535443
Adresa: Prešovská 24, 949 01 Nitra Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 32K/36/2010
Spisová značka správcovského spisu: 32K/36/2010 S1156
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BAMAK, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Prešovská 24, 949 01 Nitra
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 535 443
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Róbert Baran
Sídlo správcu: Novozámocká 224, 949 05 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/36/2010 S1156
Spisová značka súdneho spisu: 32K/36/2010
Druh podania: Iné zverejnenie
2. kolo ponukového konania
Ing. Róbert Baran správca konkurznej podstaty úpadcu BAMAK, spol. s r.o., Prešovská 24, 949 01 Nitra, IČO: 36 535
443, ponúka v 2. kole ponukového konania na predaj pohľadávky úpadcu, ktorých súpis bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 47B/2011 dňa 09.03.2011.
Obhliadku dokumentácie týkajúcej sa pohľadávok je možné uskutočniť individuálne počas pracovných dní, pondelok
a v stredu v čase od 9.00 do 12.00 resp. na základe osobnej dohody. Záujemca je povinný si zakúpiť Podmienky
ponukového konania - 2 kolo, za jednorazový poplatok vo výške 30,00 EUR v ktorom obdrží detailné informácie o
podmienkach ponukového konania. Záujemca o kúpu majetku úpadcu doručí svoju ponuku v zalepenej obálke
„KONKURZ, č.k. 32K/36/2010, ponukové konanie pohľadávky - Neotvárať“ na adresu správcu: Ing. Baran Róbert,
správca, Novozámocká 224, 949 05 Nitra, najneskôr do 14 dní do 12.00 hod. od zverejnenia tohto oznamu v
Obchodnom vestníku (v prípade ak posledný deň lehoty pripadne ma sobotu alebo nedeľu, za posledný deň lehoty sa
bude považovať najbližší pracovný deň). Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 7 dní odo dňa
uplynutia lehoty na podávanie ponúk. Neúspešní uchádzači nebudú upovedomení o výsledku ponukového konania.
Bližšie informácie, ako aj podrobné podmienky ponukového konania resp. dohodnutie termínu obhliadky možno
získať na tel. č.: 02/5020 2919, kontaktná osoba JUDr. Ferjančík, mail: [email protected] a to po úhrade
účastníckeho poplatku 30,00 EUR.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
Značka: K013541
strana 46/73
Obchodné meno: BAMAK, spol. s r.o.
Primárne IČO: 36535443
Adresa: Prešovská 24, 949 01 Nitra Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 32K/36/2010
Spisová značka správcovského spisu: 32K/36/2010 S1156
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BAMAK, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Prešovská 24, 949 01 Nitra
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 535 443
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Róbert Baran
Sídlo správcu: Novozámocká 224, 949 05 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/36/2010 S1156
Spisová značka súdneho spisu: 32K/36/2010
Druh podania: Iné zverejnenie
2. kolo ponukového konania
Ing. Róbert Baran správca konkurznej podstaty úpadcu BAMAK, spol. s r.o., Prešovská 24, 949 01 Nitra, IČO: 36 535
443, ponúka v 2. kole ponukového konania na predaj nákladný automobil PEUGEOT BOXER 320 MH TD, r.v. 1998,
281.354 km, biela farba, umiestnenie vozidla Prešovská 24, 949 01 Nitra, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 47B/2011 dňa 09.03.2011
Obhliadku je možné uskutočniť individuálne počas pracovných dní, pondelok až piatok v čase od 9.00 do 12.00 resp.
na základe osobnej dohody. Záujemca je povinný si zakúpiť Podmienky ponukového konania - 2 kolo, za jednorazový
poplatok vo výške 30,00 EUR v ktorom obdrží detailné informácie o podmienkach ponukového konania. Záujemca o
kúpu majetku úpadcu doručí svoju ponuku v zalepenej obálke „KONKURZ, č.k. 32K/36/2010, ponukové konanie
automobil - Neotvárať“ na adresu správcu: Ing. Baran Róbert, správca, Novozámocká 224, 949 05 Nitra, najneskôr do
14 dní do 12.00 hod. od zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku (v prípade ak posledný deň lehoty
pripadne ma sobotu alebo nedeľu, za posledný deň lehoty sa bude považovať najbližší pracovný deň). Otváranie
obálok a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie ponúk. Neúspešní
uchádzači nebudú upovedomení o výsledku ponukového konania. Bližšie informácie, ako aj podrobné podmienky
ponukového konania resp. dohodnutie termínu obhliadky možno získať na tel. č.: 02/5020 2919, kontaktná osoba
JUDr. Ferjančík, mail: [email protected] a to po úhrade účastníckeho poplatku 30,00 EUR. Vyhlasovateľ si
vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
Značka: K013542
Obchodné meno: Miloš Kramarič
Adresa: Dechtice 530, 919 53 Dechtice Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 2111222680
Spisová značka správcovského spisu: 36K/7/2011 S1272
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Kramarič
strana 47/73
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dechtice 530, 919 53 Dechtice
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 08.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Renata Petrová
Sídlo správcu: Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/7/2011 S1272
Spisová značka súdneho spisu: 2111222680
Druh podania: Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu
Oznámenie o dražbe majetku v konkurze
V súlade s obsahom ustanovenia §17 ods.1 zákona č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR
č.323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov správca Ing. Renata Petrová vyhlasuje
5.kolo dražby majetku v konkurze
Dražobník: Ing. Renata Petrová ,Komenského 33, 927 05 Šaľa
Navrhovateľ: Ing. Renata Petrová, správca konkurznej podstaty úpadcu Miloša Kramariča č.k.36K/7/2011,
Komenského 33, 927 05 Šaľa, správca S 1272
Dátum konania dražby: 16.11.2012
Čas otvorenia dražby: 14:30 hod.
Miesto konania dražby: Penzión G&G Company, Hlavná 77, 927 01 Šaľa
Predmet dražby: byt č. 4 na LV.č. 686, Katastrálny úrad Bratislava
Správa katastra Pezinok, katastrálne územie Štefanová, Okres Pezinok, Obec Štefanová
Stavby:
Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 9530/51362 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach stavby: Súpisné
číslo :123 Parcela: 607/3 Druh stavby: Bytový dom
Byty a nebytové priestory:
Číslo bytu: 4 Podlažie/poschodie: 3/2 Adresa: Štefanová č.123 Výmera/m2 : 95,3
Opis predmetu dražby:
Byt č.4 sa nachádza na kraji bytového domu, je prerobený na trojizbový zo štvorizbového bytu s príslušenstvom:
kuchyňa, 2x chodba, kúpelňa, WC, šatník, balkón, 2xpivnica.Byt je čiastočne rekonštruovaný, v dobrom technickom
stave a dispozične upravený. Z pôvodnej kúpeľne, kuchyne a komory vytvorená kúpeľňa s prístupom zo vstupnej
chodby a z jednej izby je vytvorená kuchyňa.
Podlahy sú laminátové, v kúpeľni a na WC je keramická dlažba. Okná sú pôvodné, drevené, zdvojené s vonkajšími
roletami. Interiérové dvere sú typové, drevotrieskové plné alebo presklené, osadené v oceľových zárubniach.
Zariadenie kúpeľne tvorí rohová akrylátová vaňa, sprcha, zabudované keramické umývadlo, batérie pákové, rebríkový
radiátor. V kuchyni je voľne položený drez nerezový s odkladacím priestorom. Súčasťou jednej z izieb je balkón.
Vykurovanie je prerobené - nové rozvody, kotol, radiátory, kúrenie je teplovodné. Byt má vlastný plynový kotol. V
byte sú merače spotreby studenej a teplej vody, elektriny a plynu. K bytu patria dve pivnice a garáž s výmerou
15,81m2.Ďalej patrí k bytu aj spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
vyplývajúci z vlastníctva bytu vo veľkosti 9530/51362.
Spoločné časti: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, schodisková podesta,
vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie
Spoločné zariadenia: komínové prieduchy, vodovodná, kanalizačná, elektrická a plynová prípojka, vodotesná žumpa a
spoločná vodomerná šachta.
Cena predmetu dražby: 42 000,- Eur
Najnižšie podanie: 42 000,- Eur
Výška dražobnej zábezpeky: 7000,- Eur
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
a) bezhotovostným prevodom na bankový účet navrhovateľa, resp. vkladom v hotovosti na č.účtu 5023877334/0900
vedenom v SLSP a.s. pobočka Šaľa-Veča
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: minimálne 3 dni pred konaním dražby. Dražobnú zábezpeku nie je možné
zložiť šekom ani platobnou kartou
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: Príkaz na úhradu, výpis z bankového účtu - originál výpisu,
potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti.
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Navrhovateľ vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil,
dražobnú zábezpeku bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr do 5 dní od
skončenia dražby alebo upustenia od dražby.
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením: Dražobná zábezpeka sa započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej
vydražením. Zvyšnú časť ceny je vydražiteľ povinný zaplatiť na účet navrhovateľa do 7 dní od skončenia dražby,
strana 48/73
pokiaľ sa vydražiteľ s dražobníkom nedohodne inak a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet navrhovateľa
uvedeného vyššie
Obhliadka predmetu dražby: 6. novembra 2012 o 14.00 hod.
Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na mobilnom čísle konkurzného správcu 0903103371 v čase
najmenej 24 hodín pred určeným termínom obhliadky.
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi: Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na
vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa
odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaním. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po
predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou: JUDr. Jozef Opatovský, M. Sch. Trnavského 6, 917 01
Trnava
Poučenie podľa § 21 ods.2 až 6 zákona o dobrovoľných dražbách:
V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola
dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a
zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu
hlásený trvalý pobyt. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
Osoba, ktorá podala na súde takú žalobu, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho
konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci
vlastník a žalobca. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku
dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a keď neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo vykonať obhliadku predmetu dražby.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia
dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené Zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie.
V Šali dňa 15.10.2012
Značka: K013543
Obchodné meno: SlovZink, a.s.
Primárne IČO: 35772204
Adresa: Továrenská 545, 018 64 Košeca Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 28R/3/2012
Spisová značka správcovského spisu: 28R/3/2012 S 1504
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SlovZink, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Továrenská 545, 018 64 Košeca
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 772 204
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu: Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 28R/3/2012 S 1504
Spisová značka súdneho spisu: 28R/3/2012
Druh podania: Iné zverejnenie
strana 49/73
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca úpadcu: SlovZink, a.s., so sídlom
Továrenská 545, 018 64 Košeca, IČO: 35 772 204(ďalej len "úpadca"), oznamujem, že Uznesením Okresného súdu
Trenčín, sp. zn. 28R/3/2012 zo dňa 25.09.2012 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného
súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 01.10.2012 s účinkami zverejnenia dňa 02.10.2012. Týmto dňom
bol vyhlásený konkurz úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR")
veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky
v jednom rovnopise u správcu na adrese: Mgr. Janette Adamcová, Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava, Slovenská
republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská
republika, k číslu konania 28R/3/2012. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy
uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí
byť datované a podpísané veriteľom. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí
riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu,
inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených
vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením
majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške
sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko
alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností,
ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené
podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú podpísané a datované, sa v konkurze neprihliada.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Neprihlásené vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR. Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt
a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee of
the debtor SlovZink, a.s., with residence Továrenská 545, 018 64 Košeca, IČO: 35 772 204(hereinafter referred to as
"debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Trenčín, No 28R/3/2012 dated
on 25th of September 2012 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the
District Court was published on 1st of October 2012, with effects of publication on 2nd of October 2012. The
bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic
time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of
45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: Mgr.
Janette Adamcová, Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava, Slovakia. In one copy creditors lodge their claims to the
Okresný súd Trenčín, (District Court Trenčín), Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovak Republic, to the No. 28R/3/2012.
Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered receivable.
The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The registration
has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the
Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate and
the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the registration has to be filled in a special
registration form, which has to be dated and signed. In case of secured claim, in the application delivered to the trustee
shall be duly and timely exercised also the security right, within the primary filing period 45 days from the declaration
of the bankruptcy, otherwise it ceases to exist (§ 28, section 4 ZKR). The registration form can be found on the website
www.justice.gov.sk. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the
same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to
which the security is tied. The claim has to be registered in Euro currency. Documents proving the information
provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat
or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak
Republic has to be stated. Registration that will not fulfill the requirements stated by the law or will not registered on
the required registration form or will not be signed or dated will not be considered as claims in bankruptcy procedure.
strana 50/73
Not registered security rights lapse after the registration period elapses. The trustee or the court does not have the duty
to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete registration. The creditor is responsible for
the legitimacy of his registration of claim according to the article 30 of the BRA. This information is designed for
foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business documentation of the Debtor.
Značka: K013544
Obchodné meno: Pensión St. Maria, s.r.o.
Primárne IČO: 36207489
Adresa: Pekárska 11, 917 01 Trnava Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 2112205655
Spisová značka správcovského spisu: 36R/2/2012 S1272
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pensión St. Maria, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 207 489
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Renata Petrová
Sídlo správcu: Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36R/2/2012 S1272
36R/2/2012 S1272
Spisová značka súdneho spisu: 2112205655
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Druh: Zariadenie pensiónu spoluvlastnícky podiel: 1/1 súpisová hodnota: 20 000€ mena: Eur
Značka: K013545
Obchodné meno: Pensión St. Maria, s.r.o.
Primárne IČO: 36207489
Adresa: Pekárska 11, 917 01 Trnava Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 2112205655
Spisová značka správcovského spisu: 36R/2/2012 S1272
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pensión St. Maria, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 207 489
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Renata Petrová
Sídlo správcu: Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36R/2/2012 S1272
Spisová značka súdneho spisu: 2112205655
strana 51/73
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Pohľadávka z účtu: Volksbank Slovensko, a.s.
Číslo účtu (názov a forma vkladu):4280090917/3100 (bežný účet)
Zostatková suma: 23,73
Mena:EUR
Značka: K013546
Obchodné meno: GAZPETROL GROUP, a.s. v konkurze
Primárne IČO: 44070195
Adresa: Južná Trieda 97, 040 01 Košice Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 26K/27/2010
Spisová značka správcovského spisu: 26K/27/2010 S 1460
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GAZPETROL GROUP, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Južná Trieda 97, 040 01 Košice
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 44 070 195
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Vladimír Lisák
Sídlo správcu: Sama Chalupku 10, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26K/27/2010 S1460
Spisová značka súdneho spisu: 26K/27/2010
Druh podania: Iné zverejnenie
Zápisnica zo schôdze veriteľov konanej dňa 15.10.2012
Spisová značka súdneho spisu: 26K/27/2010
Spisová značka správcovského spisu: 26K/27/2010 S 1460
Meno a priezvisko úpadcu: GAZPETROL GROUP, a. s.
Sídlo úpadcu: Južná Trieda 97, 040 01 Košice
IČO: 44 070 195
Dátum konania: 15.10.2012 o 09,00 hod.
Miesto konania: kancelária správcu, ul. Sama Chalúpku 10, 071 01 Michalovce
Správca: JUDr. Vladimír Lisák
Program:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Hlasovanie o odvolaní členov veriteľského výboru
3. Hlasovanie o zvolení nových členov veriteľského výboru
4. Ukončenie schôdze veriteľov
1. Prezentácia o otvorenie schôdze veriteľov
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Po vykonaní prezentácie a pridelení hlasovacích lístkov správca otvoril schôdzu veriteľov o 09,00 hod. a ako predseda
schôdze veriteľov privítal prítomných zástupcov veriteľov a oboznámil ich s programom schôdze veriteľov.
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 195/2012 zo dňa 09.októbra 2012.
Schôdze veriteľov sa zúčastnili títo veritelia:
Veriteľ Počet hlasov Zabezpečenie
Petronafta Trading, s. r. o. 8.572.921 Nie
V zmysle par. 35 ods. 3 ZKR je schôdza veriteľov uznášaniaschopná. Zástupcovia veriteľov sa preukázali overeným
poverením, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice. Prítomní nevzniesli žiadne návrhy na doplnenie
programu schôdze veriteľov, preto schôdza pokračovala ďalej v určenom programe.
strana 52/73
2. Hlasovanie o odvolaní členov veriteľského výboru
Veriteľ Petronafta Trading, s. r. o.. dal návrh na odvolanie doterajšieho člena veriteľského výboru č. 40 z konečného
zoznamu pohľadávok Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005s počtom
hlasov 115632
Hlasovanie:
Za: 0
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 1: Schôdza veriteľov odvoláva člena veriteľského výboru Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Veriteľ Petronafta Trading, s. r. o. . dal návrh na odvolanie doterajšieho člena veriteľského výboru č. 38 z konečného
zoznamu pohľadávok Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256s
počtom hlasov 105384
Hlasovanie:
Za: 0
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 2: Schôdza veriteľov odvoláva člena veriteľského výboru Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256
Veriteľ Petronafta Trading s. r. o. dal návrh na odvolanie doterajšieho člena veriteľského výboru č. 30 z konečného
zoznamu pohľadávok Rastislava Krajňáka FULL THERM SERVIS, Lipová 24, 071 01 Michalovce, IČO: 40 035 042s
počtom hlasov 69666.
Hlasovanie:
Za: 0
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 3: Schôdza veriteľov odvoláva člena veriteľského výboru Rastislava Krajňáka FULL THERM SERVIS,
Lipová 24, 071 01 Michalovce, IČO: 40 035 042.
3. Hlasovanie o zvolení nových členov veriteľského výboru
Veriteľ Petronafta Trading, s. r. o.. dal návrh na zvolenie nového člena veriteľského výboru Č. 27 z konečného
zoznamu pohľadávok PETRONAFTA TRADING, s. r. o., Senecká cesta 23, 931 01 Šamorín, IČO: 36 614 271s počtom
hlasov 8.572.921
Hlasovanie:
Za: 8.572.921
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 4: Schôdza veriteľov schvaľuje člena veriteľského výboru veriteľa č. 27 z konečného zoznamu pohľadávok
PETRONAFTA TRADING, s. r. o., Senecká cesta 23, 931 01 Šamorín, IČO: 36 614 271.
Veriteľ Petronafta Trading, s. r. o.. dal návrh na zvolenie nového člena veriteľského výboru Č. 2 z konečného zoznamu
pohľadávok CARAT Distillery, spol. s r. o., Senecká cesta 23, Šamorín, IČO: 36 272 612s počtom hlasov 7950.
Hlasovanie:
Za: 8.572.921
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 5: Schôdza veriteľov schvaľuje člena veriteľského výboru veriteľa č. 2 z konečného zoznamu pohľadávok
CARAT Distillery, spol. s r. o., Senecká cesta 23, Šamorín, IČO: 36 272 612.
Veriteľ Petronafta Trading, s. r. o.. dal návrh na zvolenie nového člena veriteľského výboru Č. 6 z konečného zoznamu
pohľadávok EkonFiin, spol. s r. o., Legionárska 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35 702 761s počtom hlasov 3000.
Hlasovanie:
Za: 8.572.921
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 6: Schôdza veriteľov schvaľuje člena veriteľského výboru veriteľa č. 6 z konečného zoznamu pohľadávok
EkonFiin, spol. s r. o., Legionárska 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35 702 761
4. Ukončenie schôdze veriteľov
Predseda schôdze veriteľov vyzval prítomných veriteľov na podnety, resp. aby uplatnili námietky proti prijatým
strana 53/73
uzneseniam. Prítomní veritelia neuplatnili žiadne námietky voči prijatým uzneseniam.
Predseda schôdze veriteľov po vyčerpaní programu schôdze veriteľov poďakoval prítomným za účasť a schôdzu
veriteľov ukončil o 10,00 hod.
JUDr. Vladimír Lisák - správca predseda schôdze veriteľov
Značka: K013547
Obchodné meno: REVYX, s.r.o. v likvidácii
Primárne IČO: 35857471
Adresa: Vígľašská 13, 851 07 Bratislava Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 4K/42/2012
Spisová značka spisu: 4K/42/2012
Súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka: 4K/42/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- Jaroslav Révay, Vígľašská 13, 851 07 Bratislava, likvidátora
obchodnej spoločnosti REVYX, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Vígľašská 13, 851 07 Bratislava, IČO: 35 857 471, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: REVYX, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Vígľašská 13, 851 07 Bratislava, IČO:
35 857 471
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: REVYX, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Vígľašská 13, 851 07 Bratislava, IČO: 35 857 471,
predbežného správcu: JUDr. Dušan Daňový, so sídlom kancelárie Nám. M. Benku 15, 811 07 Bratislava.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie
tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú
správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 12.10.2012
JUDr. Edita Sahánková, sudca
Značka: K013548
Obchodné meno: SILA, s.r.o.
Primárne IČO: 35737450
Adresa: Devínska cesta 15, 841 04 Bratislava Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 4K/40/2012
Spisová značka spisu: 4K/40/2012
Súd: Okresný súd Bratislava I
strana 54/73
Spisová značka: 4K/40/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: Slovenská republika- Finančné riaditeľstvo SR
Bratislava, Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: SILA, s.r.o., so sídlom Devínska cesta 15, 841 04 Bratislava, IČO: 35 737 450
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: SILA, s.r.o., so sídlom Devínska cesta 15, 841 04 Bratislava, IČO: 35 737
450.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou
podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 12.10.2012
JUDr. Edita Sahánková, sudca
Značka: K013549
Obchodné meno: GASTRO-PERLA, spol. s.r.o.
Primárne IČO: 00893731
Adresa: Doležalova 15, 821 04 Bratislava Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 4R/7/2011
Spisová značka spisu: 4R/7/2011
Súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka: 4R/7/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: GASTRO-PERLA, spol. s.r.o., so sídlom
Doležalova 15, 821 04 Bratislava, IČO: 00 893 731, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v
oddiely Sro, vložka č. 775/B, právne zastúpeného: Mgr. Marek Šmida, advokát, so sídlom Rudnayovo nám. 1,811 01
Bratislava, o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu
rozhodol
Súd reštrukturalizačný plán dlžníka: GASTRO-PERLA, spol. s.r.o., so sídlom Doležalova 15, 821 04 Bratislava, IČO: 00
893 731v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 21.09.2012 z a m i e t a.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predkladateľ plánu. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( §42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku)
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 12.10.2012
strana 55/73
JUDr. Edita Sahánková, sudca
Značka: K013550
Obchodné meno: INTERKOMERZ, spol. s r.o. „ v konkurze"
Primárne IČO: 00694479
Adresa: Mliekárenská 8, 982 01 Tornaľa Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 1K/48/2010
Spisová značka spisu: 1K/48/2010 - 178
Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka: 1K/48/2010
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 48/2010 - 178 zo dňa 13.09.2012 zrušil konkurz na majetok úpadcu INTERKOMERZ, spol. s r.o. „ v konkurze", so sídlom Mliekárenská 8, 982 01 Tornaľa, IČO: 00 694 479po splnení
konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09.10.2012.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.10.2012
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
Značka: K013551
Obchodné meno: Milan Vaško
Adresa: Železiarenská 486/42, 040 01 Košice - Šaca Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 32K/10/2010
Spisová značka spisu: 32K/10/2010
Súd: Okresný súd Košice I
Spisová značka: 32K/10/2010
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Milan Vaško, nar. 26.06.1979, bytom
Železiarenská 486/42, Košice - Šaca o ustanovení správcu podstaty takto
rozhodol
U s t a n o v u j e správcu podstaty: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Južná
Trieda 48, 040 01 Košice.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 9.10.2012
JUDr. Pavel Varga,
Značka: K013552
Obchodné meno: Mariana Venglovičová
strana 56/73
Adresa: Buzulucká 13, 040 22 Košice Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 9K/30/2007
Spisová značka spisu: 9K/30/2007
Súd: Okresný súd Košice I
Spisová značka: 9K/30/2007
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mariana Venglovičová, nar.
05.05.1967, bytom Buzulucká 13, 040 22 Košice o ustanovení správcu podstaty takto
rozhodol
U s t a n o v u j e správcu podstaty: JUDr. Mária Grochová, so sídlom kancelárie Garbiarska 5, 040 01 Košice.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 9.10.2012
JUDr. Pavel Varga,
Značka: K013553
Obchodné meno: Ing. Rudolf Weiss, KARNA
Primárne IČO: 31284281
Adresa: Podtatranského č. 1, 040 01 Košice Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 9K/6/2006
Spisová značka spisu: 9K/6/2006
Súd: Okresný súd Košice I
Spisová značka: 9K/6/2006
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Rudolf Weiss, KARNA, Podtatranského
č. 1, Košice, IČO: 31 284 281o ustanovení správcu podstaty takto
rozhodol
U s t a n o v u j e správcu podstaty: Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., so sídlom kancelárie kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 9.10.2012
JUDr. Pavel Varga,
Značka: K013554
Obchodné meno: Lukáš Kopnický
Primárne IČO: 40863000
Adresa: Poľná 397/4, 053 14 Spišský Štvrtok Slovenská republika
strana 57/73
Spisová značka súdneho spisu: 31K/45/2009
Spisová značka spisu: 31K/45/2009
Súd: Okresný súd Košice I
Spisová značka: 31K/45/2009
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Lukáš Kopnický, s miestom podnikania
Poľná 397/4, Spišský Štvrtok, IČO: 40 863 000o návrhu správcu podstaty: JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie
Užhorodská č. 86, 071 01 Michalovce, značka správcu S 1345 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto:
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Užhorodská č. 86, 071 01 Michalovce,
značka správcu S 1345 paušálnu odmenu vo výške 580,89 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia v Obchodnom vestníku).
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.)
Okresný súd Košice I dňa 9.10.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
Značka: K013555
Obchodné meno: TEREVA spol. s r.o.
Primárne IČO: 36577464
Adresa: Brezová 218, 072 22 Strážske Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 26K/41/2012
Spisová značka spisu: 26K/41/2012
Súd: Okresný súd Košice I
Spisová značka: 26K/41/2012
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TEREVA spol. s r.o., so sídlom Brezová 218, 072 22
Strážske, IČO: 36 577 464o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: TEREVA spol. s r.o., so sídlom Brezová 218, 072 22 Strážske,
IČO: 36 577 464.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
strana 58/73
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou
podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 10.10.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
Značka: K013556
Obchodné meno: Ing. Ľudmila Budáčová
Adresa: Kupeckého č. 42, 040 01 Košice Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 31K/74/2011
Spisová značka spisu: 31K/74/2011
Súd: Okresný súd Košice I
Spisová značka: 31K/74/2011
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Ľudmila Budáčová, nar. 11.08.1958
trvale bytom Kupeckého č. 42, 040 01 Košice, o návrhu správcu podstaty: JUDr. Anita Krčová, so sídlom kancelárie
Slovenskej jednoty č. 8, 040 01 Košice, zn. správcu: S 1281 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: JUDr. Anita Krčová, so sídlom kancelárie Slovenskej jednoty č. 8, 040 01 Košice, zn.
správcu: S 1281, paušálnu odmenu vo výške 796,66 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 9.10.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
Značka: K013557
Obchodné meno: UNIBETON, s.r.o.
Primárne IČO: 36580317
Adresa: Tatarkova 1232/14, 040 18 Košice Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 32R/3/2011
Spisová značka spisu: 32R/3/2011
Súd: Okresný súd Košice I
Spisová značka: 32R/3/2011
Okresný súd Košice I v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: UNIBETON, s.r.o., Tatarkova 1232/14, 040
18 Košice, IČO: 36 580 317o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu takto
rozhodol
P o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán dlžníka: UNIBETON, s.r.o., Tatarkova 1232/14, 040 18 Košice, IČO: 36 580
317, schválený na schvaľovacej schôdzi konanej dňa 21.06.2012, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia.
strana 59/73
U k o n č u j e reštrukturalizáciu dlžníka: UNIBETON, s.r.o., Tatarkova 1232/14, 040 18 Košice, IČO: 36 580 317.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 10.10.2012
JUDr. Pavel Varga,
Značka: K013558
Obchodné meno: AA Servis s.r.o. Košice
Primárne IČO: 31704131
Adresa: Pražská 4, 040 01 Košice Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 26K/25/2012
Spisová značka spisu: 26K/25/2012-108
Súd: Okresný súd Košice I
Spisová značka: 26K/25/2012
OZNAM
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka AA Servis s.r.o. Košice, so sídlom Pražská 4, 040 01 Košice,
IČO: 31 704 131uznesením č.k. 26K/25/2012 - 108 zo dňa 04.09.2012 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok
majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.09.2012.
Okresný súd Košice I dňa 12.10.2012
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
Značka: K013559
Obchodné meno: L. K.- staving, s.r.o.
Primárne IČO: 36486973
Adresa: Čingovská 15, 040 01 Košice Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 26K/14/2012
Spisová značka spisu: 26K/14/2012
Súd: Okresný súd Košice I
Spisová značka: 26K/14/2012
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: STRABAG s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO: 17 317 282vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: L. K.- staving, s.r.o., so sídlom Čingovská 15, 040
01 Košice, IČO: 36 486 973o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Jarmila Dudeková, so sídlom kancelárie Pražská 4, 040 11 Košice, zn.
správcu: S1375, odmenu vo výške 663,88 EUR.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Jarmila Dudeková, so sídlom kancelárie Pražská 4, 040 11 Košice, zn.
strana 60/73
správcu: S1375, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 669,88 EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi JUDr. Jarmila Dudeková, so sídlom
kancelárie Pražská 4, 040 11 Košice, zn. správcu: S1375 odmenu a náhradu výdavkov spolu vo výške 1 333,76 EUR z
preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 13.04.2012 položka denníka D11 - 25/12 na účet č.
4000788801/7500 vedený v ČSOB, a.s., do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).
Okresný súd Košice I dňa 11.10.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
Značka: K013560
Obchodné meno: Gabriela Valková, rod. Valková
Adresa: Orlia 11, 040 01 Košice Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 26K/32/2012
Spisová značka spisu: 26K/32/2012
Súd: Okresný súd Košice I
Spisová značka: 26K/32/2012
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Gabriela Valková, rod. Valková, nar.
14.12.1971, bytom Orlia 11, 040 01 Košice o odvolaní správcu podstaty z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a správcu podstaty: Ing. Daniel Šoltés, so sídlom kancelárie Murgašova 3, 040 01 Košice, značka správcu:
S1376.
U s t a n o v u j e nového správcu podstaty: JUDr. Ondrej Gajdošech, so sídlom kancelárie Žižkova 6, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1283. Odvolanému správcovi podstaty Ing. Daniel Šoltés, so sídlom kancelárie Murgašova 3, 040 01
Košice, značka správcu: S1376 u k l a d á p o v i n n o s ť, aby novému správcovi podstaty, JUDr. Ondrej Gajdošech, so
sídlom kancelárie Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1283, bezodkladne predložil všetky prihlášky pohľadávok
doručené mu na adresu jeho kancelárie ako aj konečný zoznam pohľadávok a vypracoval a predložil novému
správcovi podstaty podrobnú správu o svojej činnosti a poskytol mu potrebnú súčinnosť.
U k l a d á novému správcovi podstaty, JUDr. Ondrej Gajdošech, so sídlom kancelárie Žižkova 6, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1283, vypracovať a predložiť súdu v lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a
zoznamu pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 11.10.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
Značka: K013561
Obchodné meno: PLASTOKNO, s.r.o. Košice
strana 61/73
Primárne IČO: 31669891
Adresa: Pri Hati 1, 040 31 Košice Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 26K/35/2012
Spisová značka spisu: 26K/35/2012
Súd: Okresný súd Košice I
Spisová značka: 26K/35/2012
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Vo veci navrhovateľa (žalobcu) Slovenská republika - Daňový úrad Košice proti odporcovi (žalovanému)
PLASTOKNO, s.r.o. Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 07.11.2012 o 9.00 hod. na Okresný súd Košice I, Tichá 21, do miestnosti č. dv. 18/B, 3. posch. je z r u š e n é z dôvodu
neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníkom.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 10.10.2012
JUDr. Július Tóth sudca
O.s.p. č. 0220 - (Upovedomenie odvolaní pojednávania)
Okresný súd Košice I dňa 10.10.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
Značka: K013562
Obchodné meno: PLASTOKNO, s.r.o. Košice
Primárne IČO: 31669891
Adresa: Pri Hati 1, 040 31 Košice Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 26K/35/2012
Spisová značka spisu: 26K/35/2012
Súd: Okresný súd Košice I
Spisová značka: 26K/35/2012
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad, so sídlom Rozvojová 2, Košice
proti dlžníkovi: PLASTOKNO, s.r.o. Košice, so sídlom Pri Hati 1, 040 31 Košice, IČO: 31 669 891o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. František Kočka, so sídlom kancelárie Pribinova 8, 040 01
Košice, zn. správcu: S715.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú
podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto
skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka,
v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu ako aj
záver
Poučenie:
strana 62/73
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení
v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 10.10.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
Značka: K013563
Obchodné meno: M.M. GROUP SK s. r. o.
Primárne IČO: 35854031
Adresa: Novomeského 10, 949 11 Nitra Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 31K/53/2012
Spisová značka spisu: 31K/53/2012
Súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka: 31K/53/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom Damborského 5,
949 01 Nitra, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: M.M. GROUP SK s. r. o., so sídlom Novomeského 10, 949
11 Nitra, IČO: 35 854 031, takto
rozhodol
I. Súd vyzýva dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania.
II. Súd poučuje dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III. Súd poučuje dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie, uvedie
nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec patriaca
do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo
zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým trestného činu marenia
konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý mu môže byť uložený trest
odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1).
IV. Súd vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd rozhodol vo
veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 11.10.2012
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
Značka: K013564
strana 63/73
Obchodné meno: M.M. GROUP SK s. r. o.
Primárne IČO: 35854031
Adresa: Novomeského 10, 949 11 Nitra Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 31K/53/2012
Spisová značka spisu: 31K/53/2012
Súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka: 31K/53/2012
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 31K/53/2012
Predvolanie
Vo veci navrhovateľa: SR - Daňový úrad Nitra o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: M.M.GROUP SK s.r.o.
nariaďuje sa pojednávanie na deň 3.12.2012 o 8,30 hod. na podpísanom súde v miestnosti č. dv. 17/prízemie na ktoré
sa predvoláva:
1. dlžníka: M.M.GROUP SK s.r.o., Novomeského 10, 949 11 Nitra
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný. Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste
so sebou!
Doneste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba ohliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny a
predmety ohliadky, ktoré má tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite
predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Súd Vás poučuje, že v prípade, že sa predvolaný bez ospravedlnenia neustanoví na výsluch alebo k znalcovi, môže ho
súd dať predviesť. Trovy predvedenia uhradzuje ten, kto je predvádzaný. (§ 52 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že tomu, kto marí uplatnenie základného práva iného účastníka konania alebo kto hrubo sťažuje
postup konania tým, že v súdom určenej lehote neurobí súdom uložený úkon alebo neplní jemu súdom uloženú
povinnosť a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi dôvodmi, alebo sa neustanoví na súd, hoci naň bol
riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami, alebo kto neposlúchne
príkaz súdu, alebo kto ruší poriadok, alebo kto urobí hrubo urážlivé podanie, súd môže uložiť uznesením poriadkovú
pokutu až do výšky 820 eur. (§ 53 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Účastník, ktorý navrhuje odročenie
pojednávania, musí súdu oznámiť dôvod na odročenie pojednávania bez zbytočného odkladu, po tom, čo sa o ňom
dozvedel alebo odkedy sa o ňom mohol dozvedieť, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti ho mohol predpokladať.
Návrh na odročenie pojednávania obsahuje najmä dôvod, pre ktorý sa navrhuje odročenie pojednávania, deň, kedy sa
účastník o dôvode dozvedel, ak je to možné, uvedenie elektronickej adresy, telefaxu alebo telefónu, na ktoré súd
bezodkladne oznámi, ako návrh posúdil. Ak je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo
jeho zástupcu, návrh na odročenie pojednávania musí obsahovať aj vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav
účastníka alebo jeho zástupcu neumožňuje účasť na pojednávaní. Za takéto vyjadrenie sa považuje vyjadrenie
ošetrujúceho lekára, že účastník alebo jeho zástupca nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného zhoršenia
zdravotného stavu sa zúčastniť pojednávania. (§ 119 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že všetky dôkazy a skutočnosti sa musia predložiť alebo označiť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie ( § 115a) najneskôr do vyhlásenia
rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy a skutočnosti predložené a označené neskôr súd neprihliada.
Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a. (§ 120 ods. 4
O.s.p.).
Súd Vás poučuje, že na prejednanie veci samej nie je potrebné nariaďovať pojednávanie, ak to nie je v rozpore s
požiadavkou verejného záujmu a ak možno vo veci rozhodnúť len na základe listinných dôkazov predložených
účastníkmi a účastníci s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania súhlasia alebo sa výslovne práva na verejné
prejednanie veci vzdali. Súhlas účastníkov s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania alebo výslovné vzdanie
sa práva na prejedanie veci sa vzťahuje aj na odvolacie konanie. (§115a O.s.p.)
strana 64/73
V Nitre, dňa 11.10.2012
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
Okresný súd Nitra dňa 11.10.2012
JUDr. Soňa Vacková,
Značka: K013565
Obchodné meno: M.M. GROUP SK s. r. o.
Primárne IČO: 35854031
Adresa: Novomeského 10, 949 11 Nitra Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 31K/53/2012
Spisová značka spisu: 31K/53/2012
Súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka: 31K/53/2012
Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
Vo veci navrhovateľa: SR - Daňový úrad Nitra o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: M.M. GROUP SK s.r.o. súd
nariadil pojednávanie na deň 3.12.2012 o 8,30 hod. na podpísanom súde v miestnosti č. dv.17/ prízemie
O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa:
- Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra
- Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, pobočka Bratislava
V Nitre, dňa 11.10.2012
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
Okresný súd Nitra dňa 11.10.2012
JUDr. Soňa Vacková,
Značka: K013566
Obchodné meno: Róbert Valkár
Adresa: ČS Armády 787/21, 941 11 Palárikovo Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 32K/48/2012
Spisová značka spisu: 32K/48/2012
Súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka: 32K/48/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Róbert Valkár, nar. 26.12.1977, bytom ČS Armády 787/21,
941 11 Palárikovo, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka Róbert Valkár, nar. 26.12.1977, bytom ČS Armády
787/21, 941 11 Palárikovo, takto
rozhodol
U s t a n o v u j e JUDr.Erika Solára, sídlo kancelárie Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra za predbežného správcu dlžníkovi
Róbert Valkár, nar. 26.12.1977, bytom ČS Armády 787/21, 941 11 Palárikovo.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať súdu
strana 65/73
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 11.10.2012
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
Značka: K013567
Obchodné meno: GRIT, s.r.o.
Primárne IČO: 36696722
Adresa: Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 2K/23/2012
Spisová značka spisu: 2K/23/2012
Súd: Okresný súd Prešov
Spisová značka: 2K/23/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, so sídlom
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka GRIT, s.r.o., so sídlom
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, IČO: 36 696 722, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi GRIT, s.r.o., so sídlom Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, IČO: 36 696 722.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou
podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Prešov dňa 12.10.2012
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
Značka: K013568
strana 66/73
Obchodné meno: EKODOS Consulting s.r.o.
Primárne IČO: 36460338
Adresa: Ľubochnianska 5, 080 06 Ľubotice Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 2K/9/2012
Spisová značka spisu: 2K/9/2012
Súd: Okresný súd Prešov
Spisová značka: 2K/9/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Július Michalides, nar. 31.01.1953, bytom Odborárska 19,
080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka EKODOS Consulting s.r.o., so sídlom
Ľubochnianska 5, 080 06 Ľubotice, IČO: 36 460 338, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka EKODOS Consulting s.r.o., so sídlom Ľubochnianska 5, 080 06 Ľubotice, IČO:
36 460 338, ustanovuje správcu JUDr. Vladimíra Šatníka, so sídlom kancelárie Mierová 64/2, 066 01 Humenné, ukladá
správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, vyzýva
veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov k sp. zn.
2K/9/2012. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len
„ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia,
predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na
doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods.
2 ZKR).
strana 67/73
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu má dlžník právo podať odvolanie. Odvolanie je potrebné podať do 15 dní odo dňa doručenia
uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej
súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 15a Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) účastník konkurzného konania má z dôvodov podľa §
14 ods. 1 O.s.p. právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého
dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu
v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 12.10.2012
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
Značka: K013569
Obchodné meno: Ladislav Flaska
Adresa: Tešedíkovo 420, 925 82 Tešedíkovo Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 25K/38/2011
Spisová značka spisu: 25K/38/2011
Súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka: 25K/38/2011
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ladislav Flaska, nar. 12.08.1961,
bytom Tešedíkovo 420, o odmene správcu do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi, Ing. Renáte Petrovej, so sídlom kancelárie: Komenského 33, Šaľa - Veča, paušálnu
odmenu vo výške 663,88 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.10.2012
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
Značka: K013570
Obchodné meno: INVESTEFEKT-D, spol. s r.o. v likvidácii
Primárne IČO: 34146326
Adresa: Hurbanova 64, 920 01 Hlohovec Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 25K/48/2011
strana 68/73
Spisová značka spisu: 25K/48/2011-144
Súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka: 25K/48/2011
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa: Ing. Jozef Dolník, P. Jilemnického 2124/15, 920 01 Hlohovec,
likvidátora obchodnej spoločnosti INVESTEFEKT-D, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Hurbanova 64, 920 01
Hlohovec, IČO: 34 146 326, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v odd.: Sro, vložka č. 2244/T, o
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: INVESTEFEKT-D, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Hurbanova 64, 920 01
Hlohovec, IČO: 34 146 326, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v odd.: Sro, vložka č. 2244/T,
uznesením č.k. 25K/48/2011-144 zo dňa 10.01.2012 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka
INVESTEFEKT-D, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Hurbanova 64, 920 01 Hlohovec, IČO: 34 146 326.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 02.02.2011.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.10.2012
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
Značka: K013571
Obchodné meno: Marek Meluš
Adresa: Hubice č. 27, 930 39 Hubice Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 25K/22/2011
Spisová značka spisu: 25K/22/2011
Súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka: 25K/22/2011
Okresný súd Trnava vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marek Meluš, nar. 06.11.1976, Hubice č. 27,
správcom ktorého je JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, Trnava, o návrhu Slovenská
konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1,o potvrdenie prevodu pohľadávky od Union
zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, Bratislava, IČO: 36 284 831, takto
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávky z Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, Bratislava, IČO: 36 284
831na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, vo výške 85,95 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.10.2012
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
Značka: K013572
Obchodné meno: BODY CAR - SK, spol. s r.o.
strana 69/73
Primárne IČO: 36431761
Adresa: Štefánikova 714, 974 01 Senica Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 44K/10/2007
Spisová značka spisu: 44K/10/2007
Súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka: 44K/10/2007
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BODY CAR - SK, spol. s r.o., Štefánikova 714, Senica, IČO:
36 431 761, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddiele Sro, vo vložke č. 19732/T, o vrátení
zvyšnej časti preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
I. Súd v r a c i a Ing. Jaromilovi Sýkorovi, Hošťálkovy Staré Purkartice 14, okres Bruntál, Česká republika zvyšnú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D14b 4307 vo výške
561,28 eur, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
II. Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á vrátiť Jaromilovi Sýkorovi, Hošťálkovy Staré Purkartice 14, okres Bruntál,
Česká republika, zvyšnú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol.
reg. D14b 4307 vo výške 561,28 eur, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.10.2012
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
Značka: K013573
Obchodné meno: ARENA RESTAURANT, s.r.o.
Primárne IČO: 44578130
Adresa: Bratislavská cesta 1200/35B, 931 01 Šamorín Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 25K/14/2012
Spisová značka spisu: 25K/14/2012
Súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka: 25K/14/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ARENA RESTAURANT, s.r.o.,
Bratislavská cesta 1200/35B, Šamorín, IČO: 44 578 130zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sro, vl. číslo: 23159/T, správcom ktorého je: JUDr. Stanislav Volár, so sídlom kancelárie: Kukučínova č. 11, Piešťany,
takto
rozhodol
Súd v y z ý v a Trexo Industries Ltd., organizačná zložka, Bratislavská cesta č. 1200/35B, Šamorín, IČO: 36 869 783na
podanie žaloby, v lehote 30 dní od doručenia tejto výzvy voči správcovi úpadcu JUDr. Stanislavovi Volárovi, so sídlom
kancelárie: Kukučínova 11, 921 01 Piešťany, o vylúčenie majetku- hnuteľných vecí zapísaných v súpise všeobecnej
podstaty pod súpisovou zložkou č. 1-240, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 163/2012 zo dňa 23.08.2012 pod
strana 70/73
položkou K 010804, zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu.
Súd p o u č u j e spoločnosť Trexo Industries Ltd., organizačná zložka, Bratislavská cesta č. 1200/35B, Šamorín, IČO: 36
869 783o právnych účinkoch zmeškania lehoty- nepodanie žaloby o vylúčenie vecí zo súpisu všeobecnej podstaty
úpadcu v uvedenej lehote má za následok zánik práva na podanie vylučovacej žaloby a má sa za to, že zahrnutie veci
do súpisu je nesporné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.10.2012
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
Značka: K013574
Obchodné meno: ARENA RESTAURANT, s.r.o.
Primárne IČO: 44578130
Adresa: Bratislavská cesta 1200/35B, 931 01 Šamorín Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 25K/14/2012
Spisová značka spisu: 25K/14/2012
Súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka: 25K/14/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ARENA RESTAURANT, s.r.o.,
Bratislavská cesta 1200/35B, Šamorín, IČO: 44 578 130zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sro, vl. číslo: 23159/T, správcom ktorého je: JUDr. Stanislav Volár, so sídlom kancelárie: Kukučínova č. 11, Piešťany,
takto
rozhodol
Súd v y z ý v a SOWER, s.r.o., Senecká cesta č. 2, Šamorín, IČO: 45 356 351na podanie žaloby, v lehote 30 dní od
doručenia tejto výzvy voči správcovi úpadcu JUDr. Stanislavovi Volárovi, so sídlom kancelárie: Kukučínova 11, 921 01
Piešťany, o vylúčenie majetku- hnuteľných vecí zapísaných v súpise všeobecnej podstaty pod súpisovou zložkou č. 1146, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 163/2012 zo dňa 23.08.2012 pod položkou K 010804, zo súpisu
všeobecnej podstaty úpadcu.
Súd p o u č u j e spoločnosť SOWER, s.r.o., Senecká cesta č. 2, Šamorín, IČO: 45 356 351o právnych účinkoch
zmeškania lehoty- nepodanie žaloby o vylúčenie vecí zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu v uvedenej lehote má za
následok zánik práva na podanie vylučovacej žaloby a má sa za to, že zahrnutie veci do súpisu je nesporné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.10.2012
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
Značka: K013575
Obchodné meno: ARENA RESTAURANT, s.r.o.
Primárne IČO: 44578130
Adresa: Bratislavská cesta 1200/35B, 931 01 Šamorín Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 25K/14/2012
strana 71/73
Spisová značka spisu: 25K/14/2012
Súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka: 25K/14/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ARENA RESTAURANT, s.r.o.,
Bratislavská cesta 1200/35B, Šamorín, IČO: 44 578 130zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sro, vl. číslo: 23159/T, správcom ktorého je: JUDr. Stanislav Volár, so sídlom kancelárie: Kukučínova č. 11, Piešťany,
takto
rozhodol
Súd v y z ý v a ASPROM, s.r.o., Bratislavská ulica 1200/35B, Šamorín, IČO: 44 478 399na podanie žaloby, v lehote 30
dní od doručenia tejto výzvy voči správcovi úpadcu JUDr. Stanislavovi Volárovi, so sídlom kancelárie: Kukučínova 11,
921 01 Piešťany, o vylúčenie majetku- hnuteľných vecí zapísaných v súpise všeobecnej podstaty pod súpisovou
zložkou č. 1-146, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 163/2012 zo dňa 23.08.2012 pod položkou K 010804, zo
súpisu všeobecnej podstaty úpadcu.
Súd p o u č u j e spoločnosť ASPROM, s.r.o., Bratislavská ulica 1200/35B, Šamorín, IČO: 44 478 399o právnych
účinkoch zmeškania lehoty- nepodanie žaloby o vylúčenie vecí zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu v uvedenej
lehote má za následok zánik práva na podanie vylučovacej žaloby a má sa za to, že zahrnutie veci do súpisu je
nesporné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.10.2012
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
Značka: K013576
Obchodné meno: ARENA RESTAURANT, s.r.o.
Primárne IČO: 44578130
Adresa: Bratislavská cesta 1200/35B, 931 01 Šamorín Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 25K/14/2012
Spisová značka spisu: 25K/14/2012
Súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka: 25K/14/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ARENA RESTAURANT, s.r.o.,
Bratislavská cesta 1200/35B, Šamorín, IČO: 44 578 130zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sro, vl. číslo: 23159/T, správcom ktorého je: JUDr. Stanislav Volár, so sídlom kancelárie: Kukučínova č. 11, Piešťany,
takto
rozhodol
Súd v y z ý v a Euro LOGOS, s.r.o., Senecká cesta č. 2, Šamorín, IČO: 36 232 475na podanie žaloby, v lehote 30 dní od
doručenia tejto výzvy voči správcovi úpadcu JUDr. Stanislavovi Volárovi, so sídlom kancelárie: Kukučínova 11, 921 01
Piešťany, o vylúčenie majetku- hnuteľných vecí zapísaných v súpise všeobecnej podstaty pod súpisovou zložkou č. 1146, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 163/2012 zo dňa 23.08.2012 pod položkou K 010804, zo súpisu
všeobecnej podstaty úpadcu.
Súd p o u č u j e spoločnosť Euro LOGOS, s.r.o., Senecká cesta č. 2, Šamorín, IČO: 36 232 475o právnych účinkoch
zmeškania lehoty- nepodanie žaloby o vylúčenie vecí zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu v uvedenej lehote má za
strana 72/73
následok zánik práva na podanie vylučovacej žaloby a má sa za to, že zahrnutie veci do súpisu je nesporné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.10.2012
strana 73/73
Download

Konkurzy a reštrukturalizácie