TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic
Studená 3, 821 04 Bratislava
Technické osvedčenie
TO – 12/0001
v zmysle ustanovení § 26 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov
Druh a obchodný názov výrobku:
Systémy zasklenia balkónov a lodžií Montalu
Výrobca:
KOHI-MONT, s. r. o.
Sudomerická 2
909 01 Skalica
Slovenská republika
Miesto výroby:
KOHI-MONT, s. r. o.
Komenského 38
909 01 Skalica
Slovenská republika
Typ a účel použitia
stavebného výrobku:
Typy:
– Montalu STANDARD – rámový posuvný systém;
– Montalu KLASIK – bezrámový posuvný systém;
– Montalu LUX – bezrámový posuvný a otočný systém.
Sú určené na lodžie a balkóny vybavené ochranným zábradlím ako
ochrana ich priestoru pred dažďom, vetrom, chladom a hlukom.
Platnosť technického
osvedčenia
od:
16. 01. 2012
do:
15. 01. 2017
Technické osvedčenie obsahuje:
Osvedčovacie miesto OM 04, člen EOTA
Notifikovaná osoba 1301
Autorizovaná osoba SK04
Autorizovaná osoba SKTC-105
Úsek preukazovania zhody
Studená 3, 821 04 Bratislava
14 strán vrátane 3 príloh
Pobočka Bratislava
Studená 3, 821 04 Bratislava
Pobočka Nové Mesto n/Váhom
Trenčianska 1872/12, 915 05 Nové Mesto n/Váhom
Pobočka Nitra
Braneckého 2, 949 01 Nitra
Pobočka Zvolen
Jesenského 15, 960 01 Zvolen
Pobočka Žilina
A. Rudnaya 90, 010 01 Žilina
Pobočka Košice
Krmanova 5, 040 01 Košice
Pobočka Prešov
Budovateľská 53, 080 01 Prešov
Pobočka Tatranská Štrba
Štefánikova 24, 059 41 Tatranská Štrba
Osvedčovacie miesto OM 04, TSÚS
I
VŠEOBECNÉ PODMIENKY
1
Toto technické osvedčenie vydalo Osvedčovacie miesto OM 04 pri Technickom a skúšobnom ústave
stavebnom, n. o. na základe oprávnenia udeleného Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR
zo dňa 01. 02. 2010, ktoré súčasne nahradilo oprávnenie zo dňa 01. 03. 2009, v zmysle nasledujúcich ustanovení:
- § 4 a § 26 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov,
- vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje
zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody
a podrobnosti o používaní značiek zhody v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR č. 451/2011 Z. z.
2
Výrobca je povinný bezodkladne informovať osvedčovacie miesto o zmenách podmienok, na ktorých
základe bolo technické osvedčenie vydané.
3
Zodpovednosť za zhodu výrobku s týmto technickým osvedčením a za spôsobilosť na zamýšľané
použitie v stavbe znáša výrobca.
4
Rozmnožovanie tohto technického osvedčenia vrátane šírenia elektronickými prostriedkami sa musí
vykonávať v plnom znení. S písomným súhlasom osvedčovacieho miesta sa môže rozmnožiť časť dokumentu, ak sa kópia označí ako „neúplná kópia“. Texty a obrázky v propagačných materiáloch nesmú
byť v rozpore s technickým osvedčením.
5
Technické osvedčenie sa nesmie prenášať na iných výrobcov, zástupcov výrobcov alebo na iné miesta
výroby, ako sa uvádza na 1. strane.
6
Technické osvedčenie sa vydáva v slovenskom jazyku. Preklady do iných jazykov musia byť označené
na titulnej strane „Preklad“.
7
Technické osvedčenie môže zrušiť len osvedčovacie miesto, ktoré technické osvedčenie vydalo.
8
Osvedčovacie miesto toto technické osvedčenie zruší, ak nastane ktorýkoľvek z dôvodov na zrušenie
podľa § 26b ods. 1 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
9
Skončením koexistenčného obdobia harmonizovanej technickej normy končí sa platnosť tohto technického osvedčenia.
TO – 12/0001
Strana 2 z 14
Osvedčovacie miesto OM 04, TSÚS
II
ŠPECIFICKÉ PODMIENKY
1
Definícia výrobku a jeho použitia
1.1
Opis výrobku
Montalu STANDARD – rámový posuvný systém zasklenia balkónov a lodžií sa skladá
z vodorovných a zvislých hliníkových profilov a niekoľkých (najviac ôsmich) posuvných krídel,
zasklených jednoduchým bezpečnostným sklom s hrúbkou 4 mm alebo 6 mm alebo izolačným
dvojsklom s celkovou hrúbkou 16 mm. Sklá sú osadené a utesnené silikónovým tmelom do profilov, ktoré sú vybavené štetinovým tesnením, v ktorých sú kolieska a poistky proti vykoľajeniu.
Krídla sa posúvajú po spodnej koľajnici a sú vedené hornou koľajnicou. V spodnej koľajnici sú
vytvorené drenážne otvory. Bočný okraj tvoria uzatváracie lišty tvaru U so štetinovým tesnením.
Montalu KLASIK – bezrámový posuvný systém zasklenia lodžií a balkónov sa vyhotovuje
s dvoma až desiatimi posuvnými krídlami z bezpečnostného kaleného skla (vyhovujúceho príslušnej technickej špecifikácii) so zabrúsenými hranami, s hrúbkou 6 mm a šírkou do 1 000 mm,
alternatívne s hrúbkou 4 mm alebo izolačným dvojsklom s celkovou hrúbkou 16 mm. Sklá sú hore a dolu vsadené do hliníkových profilov, ktoré sa pohybujú v kolieskovom vedení dolnej koľajnice a zároveň sa posúvajú v klznom vedení hornej koľajnice. Sklá sú po obvode aj navzájom
utesnené silikónovým tesnením. Po bokoch výplne otvoru sú uzatváracie lišty tvaru U so štetinovým tesnením. Jednotlivé diely zasklenia sa môžu posúvať pomocou rukoväte k bočnej strane
lodžie (jednej alebo obom). Pri úplnom zatvorení lodžie nezostávajú medzi jednotlivými sklami
takmer žiadne medzery. Hygienicky potrebnú výmenu vzduchu zabezpečujú otvory v dolnej
a hornej rovine. Sklá sa k nosným častiam pripevňujú lepením a priskrutkovaním. Na odvod zatečenej vody do exteriéru sú v spodnej koľajnici vytvorené drenážne otvory.
Montalu LUX – bezrámový posuvný a otočný systém zasklenia lodžií a balkónov sa vyhotovuje s dvoma až desiatimi posuvno-otočnými krídlami z bezpečnostného kaleného skla (vyhovujúceho príslušnej technickej špecifikácii) so zabrúsenými hranami, s hrúbkou 6 mm a šírkou
do 1 000 mm, alternatívne s hrúbkou 4 mm alebo izolačným dvojsklom s celkovou hrúbkou
16 mm. Sklá sú hore a dolu vsadené do hliníkových profilov, ktoré sa pohybujú v kolieskovom
vedení dolnej koľajnice a zároveň sa posúvajú v klznom vedení hornej koľajnice. Sklá sú po obvode aj navzájom utesnené silikónovým tesnením. Po bokoch výplne otvoru sú uzatváracie lišty
tvaru U so štetinovým tesnením. Jednotlivé diely zasklenia sa môžu posúvať pomocou rukoväte
k bočnej strane lodžie (jednej alebo obom), kde ich otočením o 90° smerom do lodžie
a zabezpečením pomocou zámku možno dosiahnuť úplné otvorenie lodžie. Pri úplnom zatvorení
lodžie nezostávajú medzi jednotlivými sklami takmer žiadne medzery. Hygienicky potrebnú výmenu vzduchu zabezpečujú otvory v dolnej a hornej rovine. Sklá sa k nosným častiam pripevňujú lepením a priskrutkovaním. Na odvod zatečenej vody do exteriéru sú v spodnej koľajnici vytvorené drenážne otvory.
Použité plastové komponenty sú odolné proti UV žiareniu. Koľajnice sú z hliníkovej zliatiny
EN AW-6060 (AlMgSi) s povrchovou úpravou práškovou vypaľovacou farbou. Spojovací materiál
je z nehrdzavejúcej ocele triedy A2. Systémy sa upevňujú do zábradlia, stien a stropu lodžie alebo
balkóna pomocou stenových príchytiek a skrutiek.
Výkresy výrobkov sa uvádzajú v prílohe 1.
1.2
Účel a spôsob použitia
Systémy Montalu STANDARD a KLASIK sú vhodné na dodatočné zasklenie balkónov a lodžií.
Sú určené ako ochrana vnútorného priestoru pred dažďom, vetrom, chladom a hlukom. Rozmery
presklenej plochy nesmú byť väčšie ako 6 m × 1,88 m.
Systém Montalu LUX je určený na lodžie vybavené ochranným zábradlím na všeobecné zlepšenie ich využiteľnosti počas celého roka, ako aj na zníženie tepelných strát a hladiny hluku
v priľahlých obytných priestoroch. Rozmery presklenej plochy nesmú byť väčšie ako 6 m × 1,8 m.
TO – 12/0001
Strana 3 z 14
Osvedčovacie miesto OM 04, TSÚS
V prípade balkónov sa na ich bokoch pri všetkých systémoch musí zhotoviť pevné zasklenie. Ak
sa nad balkónom nenachádza vhodná konštrukcia na pripevnenie hornej koľajnice, vyžaduje sa
aj ich zastrešenie.
Možnosť použitia daného systému sa musí preukázať statickým výpočtom na účinky zaťaženia
vetrom podľa STN EN 1991-1-4: 2007 so zohľadnením STN EN 1991-1-4/NA: 2008 pre konkrétne miesto zabudovania.
2
Charakteristiky výrobku a ich overenie
2.1
Charakteristiky výrobku
2.1.1
Charakteristiky súvisiace so základnými požiadavkami na stavby (s vhodnosťou na použitie
v stavbe na zamýšľaný účel)
a)
Mechanická odolnosť a stabilita stavby
Požiadavka a) sa na výrobok nevzťahuje.
b)
Požiarna bezpečnosť stavby
Požiadavka b) sa na výrobok nevzťahuje.
c)
c6
2.1.1.1
Hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia
Neohrozí životné prostredie výskytom vlhkosti v stavebných konštrukciách alebo na vnútorných povrchoch stavby
Vodotesnosť (len Montalu STANDARD)
trieda 1B
d)
Bezpečnosť stavby pri jej používaní
Nevytvorí zvýšené nebezpečie úrazu nárazom.
2.1.1.2
2.1.1.3
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom
- Montalu STANDARD
- Montalu KLASIK, Montalu LUX
Chovanie sa skla pri náraze
Z dôvodu nebezpečenstva rozbitia výplne sa používa bezpečnostné sklo.
e)
2.1.1.4
trieda A3
trieda A2
Ochrana pred hlukom
Zlepšenie vzduchovej nepriezvučnosti
Index vzduchovej nepriezvučnosti
TO – 12/0001
nedeklarovaný
Strana 4 z 14
Osvedčovacie miesto OM 04, TSÚS
f)
Úspora energie a ochrana tepla
2.1.1.5
Prievzdušnosť
nedeklarovaná
2.1.1.6
Súčiniteľ prechodu tepla
nedeklarovaný
2.1.2
Charakteristiky súvisiace s identifikáciou výrobku
Výrobca neuvádza žiadne ďalšie charakteristiky nesúvisiace so základnými požiadavkami.
2.1.3
Charakteristiky súvisiace s bezpečnosťou osôb pri stavebných prácach a pri bežnej údržbe
stavby
Manipulácia s výrobkom pri stavebných prácach a pri bežnej údržbe stavby nevyžaduje mimoriadne bezpečnostné opatrenia. Počas montáže je podmienkou dodržiavanie ustanovení zákona
č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb.
2.2
Metódy overenia charakteristík
2.2.1
Vodotesnosť
Overila sa skúškou zdokumentovanou v [1]. Použitá metóda: skúška podľa ČSN EN 12211: 2001
s klasifikáciou podľa ČSN EN 12210: 2001, ktoré sú identické s STN EN 12211: 2002
a STN EN 12210: 2001.
2.2.2
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom
Overila sa skúškou zdokumentovanou v [1], [2] a [3]. Použitá metóda: skúška podľa
ČSN EN 1027: 2001 s klasifikáciou podľa ČSN EN 12208: 2001, ktoré sú identické
s STN EN 1027: 2002 a STN EN 12208: 2001.
2.2.3
Chovanie sa skla pri náraze
Kalené sklo (ESG – STN EN 12150-2, TVG – STN EN 1863-1) popraská na drobné kúsky, ktoré sa
však nevysypú. Podobne sa chová bezpečnostné lepené sklo (VSG – STN EN ISO 12543-2/A1).
3
Preukazovanie zhody a označovanie výrobkov značkou zhody
3.1
Postup preukazovania zhody
Výrobok je podľa prílohy č. 1 vyhlášky MVRR SR č. 558/2009 Z. z. v znení vyhlášky MDVRR SR
č. 451/2011 Z. z. zaradený do skupiny 4808. Preukazovanie zhody sa vykonáva podľa § 7 ods. 1
písm. c) zákona č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, t.j. vyhlásením zhody (systém 3),
z čoho vyplývajú tieto úlohy a zodpovednosti:
a)
Úlohy výrobcu:
- uplatňovanie systému vnútropodnikovej kontroly;
- vykonanie určených počiatočných skúšok typu;
- vydanie vyhlásenia zhody.
b)
TO – 12/0001
Úlohy autorizovanej osoby ako skúšobného laboratória:
- vykonanie počiatočných skúšok typu.
Strana 5 z 14
Osvedčovacie miesto OM 04, TSÚS
3.2
Činnosti v rámci úloh výrobcu a autorizovanej osoby
3.2.1
Činnosti výrobcu
3.2.1.1
Vnútropodniková kontrola výrobcu
Výrobca musí uplatňovať vnútropodnikovú kontrolu v súlade s § 8a zákona č. 90/1998 Z. z.
o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
3.2.2
Činnosti autorizovanej osoby ako skúšobného laboratória
3.2.2.1
Počiatočné skúšky typu
Počiatočné skúšky typu sa vykonávajú podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, odber vzoriek podľa § 10.
Pri počiatočných skúškach typu sa skúšajú vlastnosti uvedené v tabuľke 1.
Každá deklarovaná hodnota sa musí doložiť jedným vyhodnotením skúšky.
Tabuľka 1 – Počiatočné skúšky typu
Vlastnosť
Vodotesnosť
Odolnosť proti
zaťaženiu vetrom
Chovanie sa skla
pri náraze
c)
Počet meraní
na vyhodnotenie skúšky
1
EN 1027/EN 12208
1B , NPD
d)
1
EN 12211/EN 12210
A3 , A2
d)
–
–
Druh skla + norma
Základná
požiadavka
Skúšobná
metóda/predpis
Kritérium na
určenie zhody
1)
Skúšku
zabezpečí
2)
*)
AO
1)
AO
**)
V
1)
Len pre Montalu STANDARD.
NPD – angl. No performance determined – Parameter neurčený.
AO – autorizovaná osoba
**)
V – výrobca
2)
*)
Autorizovaná osoba pri hodnotení zhody akceptuje výsledky skúšok vykonaných v rámci vydania
tohto technického osvedčenia.
V prípadoch zmien vo výrobe oproti stavu v čase vydania tohto technického osvedčenia je potrebné počiatočné skúšky typu opakovať.
3.3
Označovanie značkou zhody a identifikácia výrobku
Výrobca označí výrobok značkou zhody CSK podľa § 8 zákona č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a prílohy č. 2 vyhlášky MVRR SR č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam
stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti
o používaní značiek zhody v znení vyhlášky MDVRR SR č. 451/2011 Z. z.
Uvedenú značku zhody spolu s doplňujúcimi údajmi umiestni v sprievodnej dokumentácii.
Výrobca môže podľa prílohy č. 2 vyhlášky MVRR SR č. 558/2009 Z. z. v znení vyhlášky
MDVRR SR č. 451/2011 Z. z. použiť aj značku zhody s minimálnymi sprievodnými údajmi.
TO – 12/0001
Strana 6 z 14
Osvedčovacie miesto OM 04, TSÚS
Príklad značky zhody:
KOHI-MONT, s. r. o.
Sudomerická 2
909 01 Skalica
Slovenská republika
XX
(posledné dvojčíslo roka pripojenia značky CSK)
TO – 12/0001
Systém zasklenia lodžií Montalu LUX
Na všeobecné zlepšenie využiteľnosti počas celého roka,
ako aj na zníženie tepelných strát a hladiny
hluku v priľahlých obytných priestoroch.
Vodotesnosť:
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom:
Chovanie sa skla pri náraze:
Index vzduchovej nepriezvučnosti:
Súčiniteľ prechodu tepla:
NPD
A2 (800 Pa)
ESG STN EN 12150-2
NPD
NPD
POZNÁMKA – Značku zhody je potrebné vyhotoviť na každý výrobok osobitne so zohľadnením konkrétnych hodnôt jednotlivých charakteristík výrobku.
Značka zhody s minimálnymi sprievodnými údajmi:
KOHI-MONT, s. r. o.
Sudomerická 2
909 01 Skalica
Slovenská republika
XX
(posledné dvojčíslo roka pripojenia značky CSK)
TO – 12/0001
TO – 12/0001
Strana 7 z 14
Osvedčovacie miesto OM 04, TSÚS
4
Predpoklady, za ktorých sa priaznivo posudzuje vhodnosť výrobku na určené použitie
v stavbe
4.1
Výroba
Výrobok – systémy zasklenia balkónov a lodžií Montalu – sa vyrábajú v súlade s predloženou
technickou dokumentáciou uvedenou v prílohe 2. Používané výrobné postupy zabezpečujú, že
charakteristiky výrobku sú v súlade s týmto technickým osvedčením.
4.2
Doprava a skladovanie výrobku
Hotové výrobky sa skladujú a dopravujú v približne zvislej rovine.
4.3
Zabudovanie výrobku
4.3.1
Odporúčania výrobcu na projektovanie
Výrobok sa považuje za vhodný na určené použitie za týchto podmienok:
- vhodnosť použitia výrobku sa musí posúdiť s ohľadom na jestvujúci stav budovy, najmä miest
ukotvenia do priľahlých stavebných konštrukcií;
- ukotvenie nosnej konštrukcie zasklenia pri prekročení medzných rozmerov sa musí riešiť statickým výpočtom a projektom zasklenia;
- pri použití na balkónoch sa musí riešiť individuálnou projektovou dokumentáciou zasklenia;
- výška zasklenia nesmie byť väčšia ako 1,88 m a dĺžka jedného celku nesmie byť väčšia ako
1,3 m (STANDARD), resp. výška väčšia ako 1,8 m a dĺžka väčšia ako 1,0 m (KLASIK a LUX);
- výrobok sa môže použiť len vtedy, ak sa zachovajú protipožiarne pásy na styku obvodových
stien s požiarnymi deliacimi konštrukciami.
4.3.2
Odporúčania výrobcu na aplikáciu výrobku
Vhodnosť výrobku na určené použitie je podmienená správnym postupom pri aplikácii na stavbe
v súlade s týmito najdôležitejšími požiadavkami:
- používanie vstupných materiálov s platným dokladom o preukazovaní zhody;
- sanácia priľahlých stavebných konštrukcií v prípade ich nedostatočnej súdržnosti alebo tuhosti;
- ukotvenie nosnej konštrukcie zasklenia pri prekročení medzných rozmerov a pre dané miesto
zabudovania sa musí riešiť statickým výpočtom vypracovaným podľa STN EN 1991-1-4: 2007
so zohľadnením STN EN 1991-1-4/NA: 2008 a projektovej dokumentácie zasklenia;
- na pripevnenie na kovové zábradlie sa musia použiť príchytky zo súhlasného kovu, aby nevznikala nežiaduca galvanická korózia. Môžu sa použiť aj príchytky z nehrdzavejúcej ocele.
V miestach, kde by pri styku dvoch rôznych kovov mohla vzniknúť galvanická korózia, musí
sa vložiť medzi dva rôzne kovy vložka z vhodného elektricky nevodivého materiálu;
- zabezpečenie realizácie vyškoleným personálom zmluvnej organizácie;
- dodržiavanie ustanovení predpisov o bezpečnosti práce pri výrobe a montáži výrobku.
4.3.3
Odporúčania výrobcu na údržbu výrobku
Výrobca neuvádza odporúčania na údržbu výrobku.
TO – 12/0001
Strana 8 z 14
Osvedčovacie miesto OM 04, TSÚS
4.3.4
Zodpovednosť výrobcu za poskytovanie informácií
Výrobca zodpovedá za poskytovanie informácií uvedených na titulnej strane a v Špecifických
podmienkach v častiach 1, 2, 4.2 a 4.3 tohto technického osvedčenia všetkým osobám, pre ktoré
sú tieto informácie relevantné. Tieto informácie sa môžu poskytnúť vo forme kópií uvedených
častí technického osvedčenia. Tieto kópie sa v zmysle článku 5 Všeobecných podmienok označia ako „neúplná kópia“, písomný súhlas osvedčovacieho miesta sa však pre tieto prípady už
nevyžaduje. Výrobca zodpovedá za:
- odovzdanie projektovej a montážnej dokumentácie výrobcom vyškoleným a oprávneným projektovým a montážnym organizáciám a periodické sledovanie dodržiavania ustanovení tejto
dokumentácie, ak by takýto stav vznikol;
- poučenie používateľa výrobku o spôsobe manipulácie s výrobkom s písomným upozornením
na podmienky funkčnosti výrobku v prípade svojvoľných úprav a opráv výrobku.
V Bratislave 16. 01. 2012
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
vedúca Osvedčovacieho miesta OM 04
Zoznam príloh
Príloha 1
Výkresy
Príloha 2
Zoznam citovaných a súvisiacich zákonov, vyhlášok a technických noriem
Príloha 3
Zoznam citovaných a súvisiacich dokumentov použitých pri vypracovaní technického
osvedčenia
Návrh technického osvedčenia na základe žiadosti č. O04/11/0258/4808 vypracoval:
Ing. Ladislav Lósy, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., pobočka Nitra
Za osvedčovacie miesto spracovala:
PhDr. Emília Polťáková Krížiková
TO – 12/0001
Strana 9 z 14
Osvedčovacie miesto OM 04, TSÚS
Príloha 1
Výkresy
Obrázok P1.1 – Systém Montalu STANDARD – pohľad a vodorovný rez
Obrázok P1.2 – Systém Montalu KLASIK – pohľad a vodorovný rez
Obrázok P1.3 – Systém Montalu LUX – pohľad a vodorovný rez
TO – 12/0001
Strana 10 z 14
Osvedčovacie miesto OM 04, TSÚS
1
2
3
Obrázok P1.4 – Zvislé rezy, 1 – Montalu STANDARD, 2 – Montalu KLASIK, 3 – Montalu LUX
TO – 12/0001
Strana 11 z 14
Osvedčovacie miesto OM 04, TSÚS
Príloha 2
Zoznam citovaných a súvisiacich zákonov, vyhlášok a technických noriem
Rozhodnutie Komisie 2000/147/ES zo dňa 8. februára 2000, ktorým sa vykonáva smernica Rady
89/106/EHS, pokiaľ ide o klasifikáciu reakcie stavebných výrobkov na oheň
Zákon NR SR č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Nariadenie vlády SR č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v znení neskorších
predpisov
Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
Vyhláška MVRR SR č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť
označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody v znení vyhlášky
MDVRR SR č. 451/2011 Z. z.
STN EN 573-3: 2009
Hliník a zliatiny hliníka. Chemické zloženie a druhy tvárnených výrobkov.
Časť 3: Chemické zloženie a druhy výrobkov (42 0673)
STN EN 12020-1: 2008
Hliník a zliatiny hliníka. Pretláčané presné profily zo zliatin EN AW-6060
a EN AW-6063. Časť 1: Technické dodacie podmienky a kontrola (42 7820)
STN EN 12020-2: 2008
Hliník a zliatiny hliníka. Pretláčané presné profily zo zliatin EN AW-6060
a EN AW-6063. Časť 2: Tolerancie rozmerov a tvaru (42 7820)
STN EN ISO 2409: 2008
Náterové látky. Skúška mriežkovým rezom (67 3085)
STN EN ISO 12944-5: 2008 Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami. Časť 5: Ochranné náterové systémy (ISO 12944-5: 2007)
(67 3110)
STN EN 1863-2: 2005
Sklo v stavebníctve. Tepelne spevnené sodnovápenatokremičité sklo.
Časť 2: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky (70 1608)
STN EN ISO 12543-2/A1: 2005 Sklo v stavebníctve. Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo. Časť 2:
Vrstvené bezpečnostné sklo (ISO 12543-2: 1998) (70 1614)
STN EN 12150-2: 2005
Sklo v stavebníctve. Tepelne tvrdené sodnovápenatokremičité bezpečnostné
sklo. Časť 2: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky (70 1618)
STN EN 1991-1-4: 2007/NA: 2008 Eurokód 1. Zaťaženie konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia.
Zaťaženie vetrom (73 0035)
STN 73 0532: 2000
TO – 12/0001
Akustika. Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Požiadavky
Strana 12 z 14
Osvedčovacie miesto OM 04, TSÚS
STN 73 0540-2: 2002
Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 2: Funkčné požiadavky
STN 73 0540-3: 2002
Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov
STN 73 0802: 2010
Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia
STN 73 0833: 1976
Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy na bývanie a ubytovanie
STN 73 0834: 2010
Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb
STN EN 1999-1-1: 2007
Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá pre konštrukcie (73 1501)
STN EN 1090-2: 2009
Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 2: Technické požiadavky na oceľové konštrukcie (73 2601)
STN EN 1027: 2002
Okná a dvere. Vodotesnosť. Skúšobná metóda (74 6184)
STN EN 1026: 2002
Okná a dvere. Prievzdušnosť. Skúšobná metóda (74 6185)
STN EN 12211: 2002
Okná a dvere. Odolnosť proti zaťaženiu vetrom. Skúšobná metóda (74 6186)
STN EN 12207: 2001
Okná a dvere. Prievzdušnosť. Klasifikácia (74 6474)
STN EN 12208: 2001
Okná a dvere. Vodotesnosť. Klasifikácia (74 6478)
STN EN 12210: 2001
Okná a dvere. Odolnosť proti zaťaženiu vetrom. Klasifikácia (74 6479)
TO – 12/0001
Strana 13 z 14
Osvedčovacie miesto OM 04, TSÚS
Príloha 3
Zoznam citovaných a súvisiacich dokumentov
použitých pri vypracovaní technického osvedčenia*)
[1]
Protokol o zkouškách č. 241/11 (odolnosť proti zaťaženiu vetrom, vodotesnosť). Vydal CSI, a. s.,
Praha, pracoviště Zlín, ČR, 23. 06. 2011
[2]
Protokol o zkouškách č. 240/11 (odolnosť proti zaťaženiu vetrom). Vydal CSI, a. s., Praha, pracoviště Zlín, ČR, 23. 06. 2011
[3]
Protokol o zkouškách č. 239/11 (odolnosť proti zaťaženiu vetrom). Vydal CSI, a. s., Praha, pracoviště Zlín, ČR, 23. 06. 2011
*)
Dokumenty (originály, resp. kópie) sú archivované v Technickom a skúšobnom ústave stavebnom, n. o., pobočka Nitra.
TO – 12/0001
Strana 14 z 14
Download

Technické osvedčenie TO – 12/0001