VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Obsah
02
03
04
05
07
Úvodní slovo předsedy představenstva
Základní údaje
Majetková struktura
Organizační struktura
Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské činnost členů volených orgánů a vedoucích
pracovníků
09
11
12
13
14
15
16
19
24
44
45
46
49
57
73
Zpráva představenstva za rok 2012
Zpráva kontrolní komise za rok 2012
Zpráva úvěrové komise za rok 2012
Upozornění o rozhodnutí České národní banky vůči spořitelnímu a úvěrnímu družstvu
Poměrové ukazatele, kapitál a kapitálové požadavky
Ostatní
Zpráva o vztazích
Účetní závěrka
Příloha k účetní závěrce
Výrok auditora o ověření účetní závěrky
Organizační složka Slovensko – pobočka Košice
Výrok auditora – organizační složka Slovensko
Účetní závěrka
Příloha k účetní závěrce
Výrok auditora k výroční zprávě
01
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Úvodní slovo předsedy představenstva
Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi na tomto místě krátké ohlédnutí a shrnutí roku 2012. Hlavním cílem AKCENTY, spořitelního a úvěrního družstva bylo
v uplynulém roce dostat se do provozního zisku, tedy přejít z počáteční fáze tří let etablování se na finančním trhu do fáze plně
konsolidované a stabilní finanční instituce. S radostí mohu konstatovat, že se nám to v konečném výsledku podařilo. Stalo se tak v
roce, který rozhodně nelze z ekonomického pohledu hodnotit jako jednoduchý a přející podnikání. O to větší úsilí musel celý tým
našeho spořitelního a úvěrního družstva vyvinout, aby byl tento klíčový cíl plánu splněn. Za to bych rád všem zaměstnancům na
tomto místě poděkoval.
Kromě skvělé práce všech spolupracovníků se na dosažení požadovaného cíle podílela také řada dílčích opatření a změn
v produktové nabídce AKCENTY, spořitelního a úvěrního družstva. Během uplynulého roku se nám podařilo maximálně
zefektivnit všechny klíčové procesy. V oblasti depozitních produktů jsme dokázali i nadále naplňovat naši filozofii a poskytovat
spořicí produkty, které patří k nejlépe úročeným na trhu, a to i přes výrazné snížení základní úrokové sazby na trhu.
Nemalých změn doznalo v roce 2012 také naše produktové portfolio v oblasti úvěrů. Nové VIP úvěry pro podnikatele i fyzické
osoby spojují výhody ještě nižší roční úrokové sazby s oceňovaným individuálním přístupem. Díky tomu se staly naše úvěry ještě
dostupnější a mohli jsme v uplynulém roce hrdě oznámit, že jsme našim klientům půjčili již více než 1 miliardu korun. I nadále jsme
si však plně vědomi zodpovědnosti a našim krédem zůstává zodpovědné úvěrování.
Celkově lze rok 2012 hodnotit jako úspěšný i při pohledu na další čísla: bilanční suma narostla o 43 % a základní kapitál vzrostl
o 32 %. Výrazně, o 44 %, také stoupl objem depozit. Ještě většího úspěchu jsme dosáhli v oblasti úvěrů, kde se nám podařilo jejich
objem více než zdvojnásobit. Je zřejmé, že především malí a střední podnikatelé mají chuť investovat do svého podnikání a naše
produkty jsou těmi, které dokáží vyřešit jejich často specifické požadavky.
Dosáhnout výše zmíněných výsledků by ale nebylo možné bez jediného – našich členů. Jejich důvěra je pro nás zavazující
a motivuje nás k dalšímu zkvalitňování našich služeb a produktů. Hodláme v tom, a věřím, že k jejich plné spokojenosti, pokračovat
i v roce 2013.
Dne 7. května 2013
Radovan Martínek
předseda představenstva
02
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Základní údaje
Obchodní firma:
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
IČO:
649 46 851
Sídlo družstva:
Gočárova třída 312/52
500 02 Hradec Králové
Česká republika
Základní údaje o družstvu
Ustavující členská schůze družstva:
6. února 1996
Počet zakládajících členů družstva:
35
Členský vklad (podíl):
1,- Kč
Datum zápisu družstva do obchodního rejstříku:
20. února 1996
Datum změnového zápisu do obchodního rejstříku: 27. října 2011
Zapsaný (zapisovaný) základní kapitál:
500 tis. Kč
Údaje o Družstevní záložně k 31. 12. 2012
Datum
K 31. prosinci 2012
Počet členů
Výše členského podílu
Základní kapitál
Zapisovaný základní kapitál
Nesplacené členské podíly
Vlastní kapitál
- základní kapitál
- fondy ze zisku
- kapitálové fondy
- hospodářský výsledek minulých let
- hospodářský výsledek před zdaněním
- hospodářský výsledek běžného roku po zdanění
Celkový objem vkladů
- vklady členů
- vklady bank a družstevních záložen
- vklady jiných právnických osob
- závazky záložny ze zrušených vkladů
a nepřipsaných úroků
Kapitálová přiměřenost
3 044
1 Kč
236 003 tis. Kč
500 tis. Kč
0
194 532 tis. Kč
236 003 tis. Kč
0
0
- 35 521 tis. Kč
732 tis. Kč
- 5 950 tis. Kč
1 665 658 tis. Kč
1 665 658 tis. Kč
0
0
0
11,07 %
03
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Majetková struktura
Skupina AKCENTA
Platnost 1. 1. 2013
Milan Lacina starší
Finanční holdingová osoba
r.č. 560603/0617
Tábor, Měšice, Čekanická 325
PSČ 391 56
100 %
100 %
AKCENTA GROUP SE
Pouze drží podíl v FPSROK
IČ: 282 52 900
Sídlo: Hradec Králové
Gočárova třída 312/52
PSČ 500 02
AKCENTA, a.s.
IČ: 251 63 680
Sídlo: Praha 10
U Vršovického hřbitova 554
PSČ 101 00
14,81 %
MAGNA E.A. s.r.o.
IČ: 357 435 65
Sídlo: Piešťany
Beethovenova 5/1810
PSČ 921 01
85,19 %
AKCENTA ENERGIE a.s.
IČ: 279 45 251
Sídlo: Hradec Králové
Gočárova třída 312/52
PSČ 500 02
70 %
FPSROK, spol. s r.o.
Pouze drží podíl v ASUD
IČ: 273 81 471
Sídlo: Hradec Králové
Gočárova třída 312/52
PSČ 500 02
100 %
100 %
QARTA CZ s.r.o.
IČ: 288 25 331
Sídlo: Vysoké Mýto
Dráby 542
PSČ 566 01
30 %
Ing. Milan Lacina
AKCENTA, spořitelní
a úvěrní družstvo
odpovědná osoba ve skupině
finanční holdingové osoby
sídlo: Hradec Králové
Gočárova třída 312/52
PSČ 500 02
TESTAMADO, a.s.
IČ: 279 15 778
Sídlo: Tábor
Tř. 9. května 693
PSČ 390 02
90 %
90 %
AKCENTA LOGISTIC, a.s.
IČ: 288 07 588
sídlo: Hradec Králové
Gočárova třída 312/52
PSČ 500 02
PROAKCENT a.s.
IČ: 288 07 596
sídlo: Hradec Králové
Gočárova třída 312/52
PSČ 500 02
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo v roce 2012 neměla žádnou dceřinou společnost.
04
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
10 %
10 %
Organizační struktura
Platnost od: 4. 12. 2012
Členská schůze
Úvěrová komise
Kontrolní komise
Představenstvo společnosti
Jiří Macek
Místopředseda
představenstva
a Vrchní ředitel
František Štofila
Člen představenstva
Výkonný výbor
Radovan Martínek
Předseda představenstva
a Vrchní ředitel
Tomáš Brouček
Člen představenstva
a Vrchní ředitel
Pobočka SR
Účtárna
Marketing
Facility
(outsourcing)
(outsourcing)
Risk
management
Mzdová účtárna
(outsourcing)
Finance
Finanční ředitel
Reporting
Obchod
Obchodní ředitel
Úvěry
Front
office
Compliance
(outsourcing)
HR
(outsourcing)
Recepce
(outsourcing)
Správa
portfolia
Interní audit
(outsourcing)
Credit risk
management
Operations
Vymáhání
IT
(outsourcing)
Back office
Analýzy
Uvedená struktura plně dodržuje nezávislost útvaru vnitřního auditu a nezávislost obchodu od tzv. back office činností.
05
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Organizační struktura
Nejvyšším orgánem AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo je členská schůze. Družstvo vytvořilo další zákonem stanovené
orgány, kterými jsou představenstvo, úvěrová komise a kontrolní komise.
Představenstvo jako statutární orgán družstva prodělalo v roce 2012 personální změnu, takže k datu 31. 12. 2012 pracovalo
v níže uvedeném složení:
Radovan Martínek
- předseda představenstva
Jiří Macek
- místopředseda představenstva
František Štofila
- člen představenstva
Tomáš Brouček
- člen představenstva
Kontrolní komisepracovala k 31. 12. 2012 ve složení:
Milan Lacina starší
- předseda komise
Milan Lacina mladší
- člen komise
Martin Bříza
- člen komise
Úvěrová komise pracovala k 31. 12. 2012 ve složení:
Marek Macháček
- předseda komise
Zdeněk Pustějovský
- člen komise
Stanislav Rokos
- člen komise
Roční uzávěrka
Údaje o hospodaření družstva jsou vedeny v účetní závěrce, která je přílohou této výroční zprávy
Úvěry
K 31. 12. 2012 činil zůstatek úvěrů 1 400 481 tis. Kč.
06
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské činnosti
členů volených orgánů a vedoucích pracovníků
S ohledem na změny osob ve volených orgánech tato část uvádí pouze údaje o aktuální odborné způsobilosti členů volených
orgánů.
Radovan
Martínek
Jiří
Macek
Radovan Martínek je absolventem Univerzity Pardubice.
Získal též doktorát v oboru financí a ekonomie na Vysoké
škole chemicko - technologické v Praze. Od roku 1997
pracuje v bankovním sektoru v oblasti risk managementu
a finančního řízení v ČR i zahraničí. Od prosince roku 2009
je členem představenstva AKCENTA, spořitelní a úvěrní
družstvo.
Je absolventem Univerzity Pardubice, Ekonomicko správní fakulty a funkci místopředsedy představenstva
vykonává s účinností od 11. května 2011. Má zkušenosti
z oblasti financí a bankovnictví, působil jako senior dealer
v bankovním sektoru, dále působil v pozici Vedoucího
útvaru Finance ve společnosti Škoda Praha, a. s. Ve skupině
AKCENTA vykonával do května 2008 funkci ředitele ve
společnosti AKCENTA CZ, a. s., která je držitelem licence
Platební instituce od ČNB.
Tomáš
Brouček
František
Štofila
Tomáš Brouček má přes dvacet let zkušeností v sektoru
finance a bankovnictví. Po studiu Matematicko-fyzikální
fakulty Karlovy univerzity v Praze dále rozšířil své vzdělání
studiem oboru Bank management na Conn School of
Community banking v Oklahomě ve Spojených státech
amerických. Bohaté manažerské zkušenosti získal u mnoha
předních českých finančních institucí, jako je například
Komerční banka, Československá obchodní banka, nebo
Hypoteční banka a Artesa, spořitelní a úvěrní družstvo, kde
působil také v představenstvech.
František Štofila vystudoval pedagogickou fakultu UK Praha
a následně složil státní rigorózní zkoušku ze sportovní
psychologie. Má dlouholeté zkušenosti z práce
v problematice HR, školení a vzdělávání. Do společnosti
AKCENTA nastoupil v roce 2010. Od 26. června 2012 je
členem představenstva AKCENTA, spořitelní a úvěrní
družstvo.
Milan
Lacina
starší
Je jediným akcionářem společnosti AKCENTA CZ, a.s. Od
roku 1997 do roku 2010 působil v této společnosti jako
předseda představenstva a od roku 2010 je předsedou
dozorčí rady. Od 25. června 2008 je též předsedou
kontrolní komise spořitelního a úvěrního družstva
AKCENTA. Působí také v dozorčích radách a statutárních
orgánech dalších společností. Vystudoval střední
ekonomickou školu v Táboře, poté studoval na
Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích.
07
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské činnosti
členů volených orgánů a vedoucích pracovníků
Od 25. června 2008 vykonává funkci člena kontrolní komise
spořitelního a úvěrního družstva AKCENTA, je rovněž
místopředsedou společnosti AKCENTA ENERGIE a.s.
a působí v dozorčích radách a statutárních orgánech dalších
společností. Bohaté zkušenosti získal také ve společnosti
AKCENTA CZ, ve které působil od roku 1999. Zastával
zde řadu různých funkcí – od devizového obchodníka, přes
vedoucího oddělení marketingu či interního auditu, až po
předsedu představenstva. V současné době je členem
dozorčí rady této společnosti. Titul inženýr v oboru
Ekonomika a management získal na Obchodně
podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Ostravě.
Milan
Lacina
mladší
Martin
Bříza
Marek
Macháček
Je absolventem SEŠ Choceň. Od roku 1992-2005 působil
na různých pozicích českého komerčního bankovnictví.
V červnu 2005 byl spoluzakladatelem společnosti Pragma
Finance, s. r. o. V září 2007 se opět vrátil do komerčního
bankovnictví a působil na manažerské pozici. Od října 2011
je ředitelem společnosti Klášterecké masné pochoutky,
a.s., současně zastává pozici jednatele společnosti Králřezník uzenář, s.r.o., je jedním z jednatelů společnosti
Qarta, s. r. o.
Je absolventem VŠE Praha. Od roku 1990 pracuje
v bankovním sektoru na různých pozicích, zejména v oblasti
řízení rizik a to v ČR i v SR. Od března roku 2010 je členem
úvěrové komise AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo.
Zdeněk
Pustějovský
Stanislav
Rokos
Je absolventem Univerzity Ostrava. Od roku 1994 pracuje
v bankovním sektoru na různých odborných či
manažerských pozicích. Získané zkušenosti jsou zejména
z oblasti úvěrování, finanční analýzy podniku a vymáhání
pohledávek. Působil například na pozicích senior analytika
v Komerční bance, úvěrového specialisty v GECB, či
collection manažera v soukromém nebankovním sektoru.
Od dubna 2010 je zaměstnancem AKCENTA, spořitelní
a úvěrní družstvo a od září 2010 je členem Úvěrové komise.
Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Po jejím
absolvování nastoupil do centrální banky a v roce 1992
přešel do komerčního bankovnictví. Převážnou část své
dosavadní praxe pracuje v oblasti aktivních (úvěrových)
obchodů. Od srpna 2009 řídí obchodní úsek v AKCENTA,
spořitelní a úvěrní družstvo.
08
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Zpráva představenstva za rok 2012
Vážené dámy, vážení pánové,
předkládáme Vám komplexní informaci o aktivitách představenstva a družstevní záložny za rok 2012. Zpráva výstižně obsahuje
hlavní oblasti, které představenstvo a celé družstvo v uplynulém roce řešilo.
Činnost představenstva
Představenstvo se scházelo zhruba ve 14-ti denních intervalech na zasedáních představenstva v souladu se Stanovami družstva.
Na svých zasedáních se představenstvo zabývalo řešením problematiky chodu družstva, ať už šlo o podnikatelskou činnost,
spočívající zejména ve snaze zlepšovat nabídku depozitních či úvěrových produktů, rozšíření aktivit ve Slovenské republice, nebo
činnost vztahující se k regulatorním orgánům, a dále implementaci změn SW pro podporu činnosti družstva. Plnění usnesení
obsažených v zápisech pořizovaných z jednání představenstva bylo pravidelně vyhodnocováno.
Představenstvo pokračovalo ve snaze zlepšovat vnitřní předpisovou základu a pravidelně vyhodnocovalo ve spolupráci s interním
auditem a kontrolní komisí vnitřní řídicí a kontrolní systém družstva.
Aktivity a hospodaření družstevní záložny
Aktivity družstevní záložny
Dne 26. 6. 2012 se konalo shromáždění delegátů družstva, které na svém jednání schválilo zprávu o roční účetní závěrce
a výsledcích hospodaření družstva za rok 2011 a Zprávu Kontrolní a Úvěrové komise za rok 2011. Dále členská schůze schválila
roční účetní závěrku, návrh Výroční zprávy za rok 2011, způsob úhrady ztráty, změnu stanov, jednací řády orgánů družstva
a zvolila nového člena představenstva družstva.
Představenstvo svolalo celkem 5 shromáždění delegátů. Na jednotlivých shromážděních delegátů bylo odsouhlaseno navýšení
dalších členských vkladů vybranými členy družstva s cílem dodržet výši kapitálu požadovanou zákonem, určení externího auditora
k ověření závěrky pro ČR a pro pobočku v SK pro rok 2012, stanovení odměny dle § 66d odst. 3 obchodního zákoníku, schválení
auditora pro rok 2012.
Hospodaření s majetkem družstevní záložny
V souladu s dlouhodobým záměrem a strategií AKCENTA, spořitelního a úvěrního družstva, bylo v roce 2012 investováno 5 863
tis. Kč do softwaru.
09
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Zpráva představenstva za rok 2012
Vývoj v objemu vkladů
Z účetních výkazů vyplývá, že spořitelní a úvěrní družstvo vykazovalo k závěru roku vklady od svých členů ve výši 1 665 658 tis. Kč.
Hospodaření a stav majetku družstevní záložny
Hospodaření spořitelního a úvěrního družstva bylo v roce 2012 v souladu s dlouhodobou strategií s vykázanou ztrátou ve výši
5 950 tis. Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním činil 732 tis. Kč.
Podrobnosti o hospodaření a majetku družstva jsou obsaženy v přiložených účetních výkazech nebo rámcově uvedených
ekonomických ukazatelích.
Důležité skutečnosti nastalé v roce 2012
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo zaznamenala v r. 2012 několik změn. Byli zvoleni dva noví členové představenstva
družstva. Byly změněny Stanovy družstva. Úspěšně byla implementována opatření vztahující se ke kontrole České národní banky,
která byla zahájena 31. 8. 2011.
Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2012
AKCENTA spořitelní a úvěrní družstvo vykázalo za rok 2012 hospodářský výsledek po zdanění ve výši -5 950 tis. Kč.
Představenstvo navrhuje vykázanou ztrátu převést do neuhrazených ztrát minulých let.
Činnost družstva v roce 2013
Také v roce 2013 plánuje představenstvo pokračovat v uskutečňování vytyčené strategie družstva. Naším krédem i nadále zůstává
"odpovědné úvěrování". Předpokládáme dosažení plánovaného provozního zisku, další růst bilance a obchodů. V souvislosti
s obchodní činností dojde také k posílení kapitálu. Budeme i nadále plnit všechny požadavky legislativy i obou národních bank
(ČNB i NBS). Pro naše klienty budeme připravovat nové produkty a optimalizovat procesy. Investovat budeme také do našich
zaměstnanců, bez nichž by dosažení vytčených cílů nebylo možné.
V Hradci Králové dne 7. května 2013
Radovan Martínek
předseda představenstva
10
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Tomáš Brouček
člen představenstva
Zpráva kontrolní komise za rok 2012
Vážené dámy, vážení pánové,
V úvodu bych Vás rád seznámil se základními údaji týkající se činnosti AKCENTY, spořitelního a úvěrního družstva v předchozím
roce, zejména pak s činností kontrolní komise, která se účastní zasedání představenstva, úvěrové komise, a aktivně dozoruje jeho
chod a činnost.
Složení kontrolní komise
Kontrolní komise pracovala ve v tomto složení: Milan Lacina – předseda kontrolní komise, dále pak členové Milan Lacina a Martin
Bříza. Začátkem roku 2013 je předseda komise Milan Lacina shromážděním delegátů odvolán. Komise se scházela jak
v pravidelných kvartálních intervalech, tak na mimořádných zasedáních, vše v souladu se stanovami družstva.
Činnost komise
Kontrolní komise byla představenstvem pravidelně seznamována s hospodařením družstva, prověřovala informace týkající se
nastavení finančního i strategického plánu a zabývala se kontrolou jeho plnění včetně ukazatelů stanovených stávajícími platnými
předpisy. Další kontroly byly zaměřené na plnění usnesení orgánů družstva, dodržování stanov družstva, průběžné hospodaření či
kontroly souladu ukazatelů se stanovenými právními předpisy na základě podkladů oddělení Compliance.
Stížnosti členů družstva
V neposlední řadě komise také řešila několik stížnosti členů družstva, ze kterých byla jedna vyhodnocena jako oprávněná,
kategorie méně významná. Stížnost byla následně vyřešena ke spokojenosti družstevníka.
Účetní závěrka, hospodaření a návrh na rozdělení zisku, zpráva BOD
Komise projednala účetní závěrku za rok 2012 a seznámila se se zprávou a výrokem auditora, společností VGD - AUDIT, k této
závěrce. Na základě těchto podkladů komise konstatuje, že nemá k předložené účetní závěrce námitky a doporučuje její schválení
členskou schůzí.
Taktéž byla komise seznámena se zprávou představenstva za rok 2012. V uvedené zprávě neshledala kontrolní komise žádné
závažné nedostatky ani pochybení.
Zjištěné nedostatky a jejich odstraňování
Komise taktéž nezjistila skutečnosti, které by byly v rozporu se schválenými stanovami družstva nebo platnými legislativními
normami.
V Hradci Králové dne 7. května 2013
Milan Lacina
předseda kontrolní komise
11
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Zpráva úvěrové komise za rok 2012
Úvěrová komise se scházela v průběhu roku 2012 pravidelně, zpravidla dvakrát týdně a plnila úkoly v souladu s ustanoveními
§ 6 zákona č. 87/1995 a čl. XI. stanov družstva. Na svých zasedáních se zabývala zejména schvalováním úvěrů, schvalováním změn
podmínek již schválených úvěrů, schvalováním limitů na banky, a způsoby řešení vybraných delikventních úvěrových obchodů.
V průběhu celého roku 2012 pracovala ÚK ve stejném složení – Marek Macháček – předseda, Zdeněk Pustějovský
– místopředseda, Stanislav Rokos – člen.
I v roce 2012 pokračovala vysoká aktivita v oblasti poskytování úvěrů - úvěrová komise zasedala celkem 104 krát a schválila 169
úvěrových obchodů v celkové výši 870,5 mil Kč. Zároveň bylo schváleno 86 úvěrových obchodů v celkové výši 91,3 mil Kč v rámci
pravomoci delegované úvěrovou komisí na M. Macháčka nebo v rámci společné delegované pravomoci na M. Macháčka
a Z. Pustějovského.
Úvěry, které byly schváleny úvěrovou komisí (případně v rámci udělené delegace), byly všechny posuzovány v rámci nastavených
interních pravidel družstva. Všechny schválené úvěry jsou zajištěny nemovitostmi s tím, že jejich tržní hodnota vždy přesahuje výši
poskytnutého úvěru tak, aby bylo minimalizováno kreditní riziko.
V Hradci Králové 7. května 2013
Marek Macháček
předseda úvěrové komise
12
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Upozornění a rozhodnutí České národní banky
vůči spořitelnímu a úvěrnímu družstvu
V r. 2011 byla zahájena kontrola České národní banky. Protokol o kontrole ze dne 8. 2. 2012, Sp/2011/9/588, čj.
2012/1293/580 obdrželo spořitelní a úvěrní družstvo od ČNB dne 10. 2. 2012. Protokol obsahoval výsledky provedené
kontroly – připomínky a náměty ČNB k vlastní činnosti družstva. Spořitelní a úvěrní družstvo implementovalo tyto připomínky do
svých procesů ve třech etapách do 31. 12. 2012. Z dopisu České národní banky ze dne 24. 1. 2013 vyplývá, že na základě
informací předložených spořitelním a úvěrním družstvem lze považovat opatření za splněná s tím, že budou prověřena při
budoucí kontrole.
13
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Poměrové ukazatele, kapitál a kapitálové požadavky
Poměrové ukazatele k 31. prosinci 2012
Poměrově ukazatele
Hodnoty
Ukazatel kapitálové přiměřenosti
Rentabilita průměrných aktiv
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (tier 1)
Aktiva na jednoho zaměstnance
Správní náklady na jednoho zaměstnance
Zisk nebo ztráta po zdanění na jednoho zaměstnance
11,07 %
- 0,37 %
- 3,60 %
43 684 tis. Kč
1 652 tis. Kč
- 138 tis. Kč
Údaje o kapitálu
Kapitál spořitelního a úvěrního družstva je stanoven na individuálním základě. Kapitál družstva tvoří zejména splacené členské
vklady ve výši 236 003 tis. Kč.
Údaje o kapitálu
Hodnoty
Souhrnná výše původního kapitálu (tier 1)
- z toho splacené členské vklady
- neuhrazená ztráta z předchozího období
- ztráta za běžné účetní období
- nehmotný majetek jiný než goodwill
187 152 tis. Kč
236 003 tis. Kč
-35 521 tis. Kč
-5 950 tis. Kč
-7 380 tis. Kč
Souhrnná výše dodatkového kapitálu (složka tier 2), souhrnná výše kapitálu na krytí tržního rizika (složka tier 3) a souhrnná výše
všech odčitatelných položek jsou nulové.
Souhrnná výše kapitálu po zohlednění odčitatelných položek a stanovených limitů pro dodatkový kapitál činí:
187 152 tis. Kč
Údaje o kapitálových požadavcích
Kapitálové požadavky k vypořádacímu riziku, k pozičnímu, měnovému, komoditnímu, dále k riziku angažovanosti obchodního
portfolia a k ostatním nástrojům obchodního portfolia jsou nulové.
Údaje o kapitálových požadavcích
Hodnoty
Kapitálové požadavky celkem
- kapitálový požadavek k úvěrovému riziku při STA
- kapitálový požadavek k operačnímu riziku při BIA
135 263 tis. Kč
130 942 tis. Kč
4 321 tis. Kč
V Hradci Králové dne 7. května 2013
Radovan Martínek
předseda představenstva
14
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Jiří Macek
místopředseda představenstva
Ostatní
Činnost AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo nemá vliv na životní prostředí. V této oblasti družstvo nevyvíjí žádné aktivity,
stejně tak je nevyvíjí v oblasti výzkumu a vývoje.
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo zřídilo organizační složku AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, pobočka Košice se
sídlem Krmanova 3, Košice, Slovenská republika.
V rámci pracovně-právních vztahů společnost dodržuje všechny zákonné normy v souladu s českým právním řádem České
republiky.
15
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích
mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za účetní období 2012
Představenstvo AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo (dále též „ASUD“) vyhotovuje v souladu s požadavkem § 66a
odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „ObchZ“), tuto Zprávu o vztazích mezi
ovládající osobou, panem Milanem Lacinou (dále též „ML“), RČ 560603/0617, bydlištěm Tábor, Čekanická 325 (dále též
„ovládající osoba“)
a
ovládanou osobou AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, se sídlem Hradec Králové, Pražské předměstí, Gočárova třída
312/52, PSČ 500 02, IČ 649 46 851, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl Dr
vložka 1358 (dále též „ovládaná osoba“),
za účetní období roku 2012.
Zpráva také obsahuje informaci o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami. Propojenými osobami
k 31. 12. 2012 jsou:
- společnost AKCENTA CZ, a.s., IČ: 25163680, se sídlem Praha 10, U Vršovického hřbitova 554, PSČ 101 00 (dále též
„ACZ“)
- společnost AKCENTA ENERGIE a.s., IČ: 27945251, se sídlem Hradec Králové, Pražské Předměstí, Gočárova třída 312/52,
PSČ 500 02 (dále též „AE“)
- společnost AKCENTA GROUP SE, IČ: 28252900, se sídlem Hradec Králové, Pražské Předměstí, Gočárova třída 312/52,
PSČ 500 02 (dále též „AG“)
- společnost FPSROK, spol. s r.o., IČ: 27381471, se sídlem Hradec Králové, Pražské Předměstí, Gočárova třída 312/52, PSČ
500 02 (dále též „F“)
- společnost TESTAMADO, a.s., IČ: 27915778, se sídlem Tábor, Tř. 9. května 693, PSČ 390 02 (dále též „T“)
- společnost PROAKCENT a.s., IČ: 28807596, se sídlem Hradec Králové, Pražské předměstí, Gočárova třída 312/52, PSČ
500 02 (dále též „P“)
- společnost AKCENTA LOGISTIC, a.s., IČ: 28807588, se sídlem Hradec Králové, Pražské předměstí, Gočárova třída
312/52, PSČ 500 02 (dále též „AL“)
Výše obchodního podílu ovládající osoby k 31. prosinci 2012 v uvedených společnostech je následující: ACZ 100%, AE 85,19%,
AG 100%, F 70%, T 100%. P 90%, AL 90%.
Zpráva obsahuje informace o tom, jaké smlouvy byly uzavřeny mezi těmito osobami v účetním období roku 2012, jaké jiné právní
úkony byly učiněny mezi propojenými osobami v jejich zájmu, a informace o všech ostatních opatřeních, která byla v zájmu nebo
na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou.
Zpráva se vyhotovuje písemně a je součástí výroční zprávy podle zvláštního právního předpisu.
16
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích
mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za účetní období 2012
Uzavřené smlouvy a dohody
Obchodní vztahy mezi ovládanou osobou a osobami propojenými byly v účetním období roku 2012 určeny následujícími
smlouvami a na základě smluv byla poskytnuta následující plnění:
Smlouvy mezi
ovládanými
osobami
Název Smlouvy
Popis předmětu plnění
ASUD x ACZ
Smlouva o poskytování vybraných služeb
ASUD jako dodavatel a ACZ jako odběratel – předmětem smlouvy
je vedení BÚ1
Smlouva o nájmu osobních automobilů
AL jako pronajímatel – Škoda Octavia 4H9 2136
ASUD x ACZ
Rámcová smlouva
Mezi společností ACZ jako dodavatelem a ASUD
jako odběratelem – předmětem smlouvy je směna deviz
ASUD x ACZ
Rámcová smlouva
Mezi společností ACZ jako dodavatelem a ASUD
jako odběratelem – předmětem smlouvy je směna deviz
ASUD x ACZ
Smlouva o nájmu nebytových prostor
ASUD jako pronajímatel – nájem nebytových prostor
ASUD x AL
Smlouva o poskytování služeb, vč. dodatků
AL jako poskytovatel a ASUD jako odběratel, outsourcované činnosti
ASUD x AL
Smlouva o zpracování osobních údajů
AL jako zpracovatel a ASUD jako správce, zajištění ochrany osobních
údajů správce
ASUD x AL
Smlouva o nájmu nebytových prostor
ASUD jako pronajímatel – nájem nebytových prostor
ASUD x AL
Smlouva o nájmu osobních automobilů
AL jako pronajímatel – Toyota Avensis 4H9 9143
ASUD x AL
Smlouva o nájmu osobních automobilů
AL jako pronajímatel – Toyota Corolla 4H8 1540
ASUD x AL
Rámcová smlouva o poskytování
vybraných služeb
ASUD jako poskytovatel BÚ1
ASUD x AF
Rámcová smlouva o poskytování
vybraných služeb
ASUD jako poskytovatel BÚ1
ASUD x F
Rámcová smlouva o poskytování
vybraných služeb
ASUD jako poskytovatel BÚ1
ASUD x AG
Rámcová smlouva o poskytování
vybraných služeb
ASUD jako poskytovatel BÚ1
ASUD x PA
Rámcová smlouva o poskytování
vybraných služeb
ASUD jako poskytovatel BÚ1
ASUD x AL
Smlouva o nájmu osobních automobilů
AL jako pronajímatel – Toyota Corolla 4H9 3069
ASUD x AL
Smlouva o nájmu osobních automobilů
AL jako pronajímatel – Toyota Corolla 5H0 4296
ASUD x AL
Smlouva o nájmu osobních automobilů
AL jako pronajímatel – Suzuki Grand Vitara 5H1 9154
ASUD x AL
1
Běžný účet
17
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích
mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za účetní období 2012
Plnění a protiplnění
Plnění a protiplnění ze shora uvedených smluvních ujednání byla realizována za ceny v obchodním styku obvyklé jako ve vztazích
k ostatním nepropojeným osobám.
Představenstvo ovládané osoby prohlašuje, že z výše uvedených smluv nebyly poskytnuty žádné výhody a nevýhody a že ovládané
osobě nevznikla žádná újma.
Právní úkony a ostatní opatření
Jiné právní úkony, než výše uvedené smlouvy nebyly v zájmu ovládající osoby učiněny, stejně tak nebyla ovládanou osobou na
popud ovládající osoby učiněna žádná významná opatření.
Představenstvo ovládané osoby prohlašuje, že ovládané osobě nevznikla z výše uvedených smluv, ostatních opatření a úkonů
nebo z jiných přijatých nebo poskytnutých plnění žádná újma.
V Hradci Králové dne 31. března 2013
Radovan Martínek
předseda představenstva
Jiří Macek
místopředseda představenstva
František Štofila
člen představenstva
Tomáš Brouček
člen představenstva
18
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Účetní závěrka
Název a sídlo účetní jednotky :
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ke dni 31.12.2012
AKCENTA, spořitelní a úvěrní
družstvo, Gočárova třída
312/52, 500 02 Hradec Králové
IČ 64946851
x
x
x
x
Běžné účetní
období
Minulé účetní
období
1
1.
Výnosy z úroků a podobné výnosy
Předminulé účetní
období
2
3
124 122
72 550
22 463
53 572
34 043
17 565
-
-
-
18 472
9 728
6 317
253
494
260
z toho: úroky z dluhových cenných papírů
2.
Náklady na úroky a podobné náklady
3.
Výnosy z akcií a podílů
z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů
v tom: a) výnosy z účastí z podstatným vlivem
b) výnosy z účastí z rozhodujícím vlivem
c) ostatní výnosy z akcií a podílů
4.
Výnosy z poplatků a provizí
5.
Náklady na poplatky a provize
6.
Zisk nebo ztráta z finančních operací
-
12
-
44
-
15
7.
Ostatní provozní výnosy
2 436
25 641
1 505
8.
Ostatní provozní náklady
2 920
24 629
900
9.
Správní náklady
64 400
51 442
25 798
v tom: a) náklady na zaměstnance
27 080
16 659
6 953
20 142
12 677
5 182
6 938
3 982
1 771
37 320
34 783
18 845
3 320
2 855
1 777
16 310
13 020
33
1 022
z toho: aa) na mzdy a platy
ab) sociální a zdravotní pojištění
b) ostatní správní náklady
10.
11.
12.
13.
Rozpuštění rezerv a opr. položek k dlouh. hmotnému a
nehmotnému majetku
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr. položek k dl. hm.a nehm.
majetku
Rozpuštění opr. pol. a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z
dříve odepsaných pohledávek
Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k
pohledávkám a zárukám
14.
Rozpuštění opr. Pol. k účastem s rozhod. a podst. vlivem
15.
Ztráty z přev. úč. s rozh. a podst. vl., tvorba a použ. opr. pol. k úč.
s rozh. apod. vlivem
16.
Rozpuštění ostatních rezerv
17.
Tvorba a použití ostatních rezerv
18.
Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhod. nebo podst. vlivem
19.
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním
20.
Mimořádné výnosy
21.
Mimořádné výnosy
23.
Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před
zdaněním
24.
Daň z příjmů
26.
Zisky nebo ztráta za účetní období po zdanění
-
3 511
-
506
732
-
18 102
6 682
-
8 015
5 950
-
10 087
-
17 085
-
17 293
208
Sestaveno dne: 7.5.2013
Právní forma účetní jednoky
19
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Účetní závěrka
ROZVAHA
Název a sídlo účetní jednotky :
ke dni 31.12.2012
AKCENTA, spořitelní a úvěrní
družstvo, Gočárova třída
312/52, 500 02 Hradec Králové
IČ 64946851
AKTIVA
AKTIVA
1.
Pokladní hotovost
2.
Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální
bankou k refinancování
Běžné úč. období
Min.úč. období
Předmin. úč. období
netto
netto
netto
12 391
182
263 713
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
428 019
602 189
215 299
v tom: a) splatné na požádání
207 913
254 061
109 775
220 106
348 128
105 524
1 400 481
666 065
355 774
1 400 481
666 065
355 774
7 380
3 800
3 195
Dlouhodobý hmotný majetek
26 582
27 124
27 505
z toho:a) pozemky a budovy pro provozní činnost
26 582
27 124
27 505
3 371
11 767
1 249
v tom: a) vydané vládními institucemi
b) ostatní
3.
b) ostatní pohledávky
4.
Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen
v tom: a) splatné na požádání
b) ostatní pohledávky
5.
Dluhové cenné papíry
v tom: a) vydané vládními institucemi
b) vydané ostatními osobami
6.
7.
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Účasti s podstatným vlivem
z toho: v bankách
8.
Účasti s rozhodujícím vlivem
z toho: a) v bankách
9.
Dlouhodobý nehmotný majetek
z toho a) zřizovací výdaje
b) goodwill
10.
11.
Ostatní aktiva
12.
Pohledávky za akcionáři a společníky
13.
Náklady a příjmy příštích období
Aktiva celkem
208
1 878 432
20
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
1 875
1 313 002
103
866 838
Účetní závěrka
PASIVA
1.
Běžné úč. období
Min.úč. období
Předmin. úč. období
netto
netto
netto
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám
5 312
834
v tom: a) splatné na požádání
5 312
834
1 665 658
1 154 458
142 514
81 591
91 993
1 523 144
1 072 867
708 663
-
b) ostatní závazky
2.
Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen
v tom: a) splatné na požádání
b) ostatní závazky
3.
Závazky z dluhových cenných papírů
-
800 656
-
-
7 888
6 857
4 720
678
2 705
773
4 364
517
1 022
4 364
517
1 022
Základní kapitál
236 003
183 152
85 102
z toho a) splacený základní kapitál
236 003
183 152
85 102
v tom: a) emitované dluhové cenné papíry
b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů
4.
Ostatní pasiva
5.
Výnosy a výdaje příštích období
6.
Rezervy
v tom: a) na důchody a podobné závazky
b) na daně
c) ostatní
7.
8.
Podřízené závazky
b) vlastní akcie
9.
Emisní ážio
10.
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
-
-
-
v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy
b) ostatní rezervní fondy
c) ostatní fondy ze zisku
11.
Rezervní fond na nové ocenění
12.
Kapitálové fondy
13.
Oceňovací rozdíly
z toho: a) z majetku a závazků
b) ze zajišťovacích derivátů
c) z přepočtu účastí
14.
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období
15.
Zisk nebo ztráta za účetní období
Pasiva celkem
-
35 521
-
25 434
-
8 142
-
5 950
-
10 087
-
17 293
1 878 432
1 313 002
866 838
Sestaveno dne: 7.5.2013
Právní forma účetní jednoky
21
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Účetní závěrka
VÝKAZ O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
ke dni: 31.12.2012
(v celých tisících Kč)
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO
KAPITÁLU
(v tis. Kč)
Zůstatek k 1.1.2011
Změny účetních metod
Opravy zásadních chyb
Kurzové a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV
Čistý zisk/ztráta za účetní období
Dividendy
Převody do fondů
Převod do nerozděleného zisku
Emise akcií
Zvýšení základního kapitálu
Nákupy vlastních akcií
Použití fondů
Zůstatek k 31.12.2011
Zůstatek k 1.1.2012
Změny účetních metod
Opravy zásadních chyb
Kurzové a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV
Čistý zisk/ztráta za účetní období
Dividendy
Převody do fondů
Převod do nerozděleného zisku
Emise akcií
Zvýšení základního kapitálu
Nákupy vlastních akcií
Použití fondů
Zůstatek k 31.12.2012
ZÁKLADNÍ VLASTNÍ EMISNÍ REZERVN KAPIT. OCEŇOVACÍ ZISK/
KAPITÁL AKCIE
ÁŽIO
Í FONDY FONDY ROZDÍLY
ZTRÁTA
85 102
0
-
98 050 183 152
0
183 152
0
-
52 851 236 003
0
0
0
-
0
0
-
0
0
-
0
0
-
0
Sestaveno dne: 7.5.2013
Právní forma účetní jednoky
22
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
59 668
-
-10 087
-10 087
0
0
0
0
98 050
0
0
147 631
-35 521
0
-
0
-25 434
-
0
0
-
0
0
-
CELKEM
-35 521
-5 950
-
0
147 631
-
-41 471
-5 950
0
0
0
0
52 851
0
0
194 532
Účetní závěrka
PODROZVAHA
ke dni: 31.12.2012
(v celých tisících Kč)
Poskytnuté úvěrovové přísliby
Běžné účetní
období
Minulé účetní
období
Předminulé účetní
období
1
2
3
470
0
8 590
Konfirmace FWD/SWAP Banky kredit
368 794
15 618
-
Konfirmace FWD/SWAP Banky debet
369 090
15 766
-
Přijaté záruky - nemovitost
1 371 553
652 785
355 676
Přijaté záruky - vklad ASUD
763
394
450
23
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Příloha k účetní závěrce
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Gočárova třída 312/52
PSČ 500 02, Hradec Králové
IČO: 649 46 851
Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2012
(dle § 18 odst. 1 písm. c zák. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.501/2002 Sb.)
24
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Příloha k účetní závěrce
OBSAH
1. Obecné informace o účetní jednotce
2. Informace o uplatněných účetních metodách
Informace o použitých nových účetních metodách
Informace o způsobech oceňování majetku a závazků
Informace o okamžiku uskutečnění účetního případu
Postupy odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Informace o postupech účtování obchodů s cennými papíry, deriváty
Informace o postupech účtování úrokových výnosů a nákladů, způsobech vykazování příjmů z ohrožených pohledávek včetně
úroků, prémií a diskontů vzniklých při pořízení pohledávek od třetích stran
Informace o metodách a postupech identifikace klasifikovaného majetku, zejména pohledávek, způsobech odpisování
majetků, zejména pohledávek
Informace o zásadách a postupech výpočtu výše opravných položek a rezerv včetně vysvětlení základních předpokladů pro
jejich použití
3. Informace o použitých finančních nástrojích
Kvalitativní informace o úvěrovém riziku
Kvantitativní informace o úvěrovém riziku
Kvalitativní informace o tržním riziku
Kvantitativní informace o tržním riziku
Ostatní druhy a kategorie rizik
4. Informace o účastech s rozhodujícím a podstatným vlivem
5. Informace o oborech činnosti a zeměpisných oblastech, ve kterých účetní jednotka provozuje svou činnost
6. Informace o významných položkách uvedených v rozvaze, výkazu zisku a ztrát a přehledu o změnách ve vlastním kapitálu,
návrhu na rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty
Významné položky uvedené v rozvaze a návrh na rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty
Významné položky uvedené ve výkazu zisku a ztráty a přehledu změnách ve vlastním kapitálu
Další významné položky uvedené ve výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách ve vlastním kapitálu
7. Informace o vztazích s propojenými osobami nebo osobami se zvláštním vztahem k finančním institucím (dále jen „spřízněné
osoby“)
Souhrnná výše úvěrů poskytovaných účetní jednotkou členům statutárních orgánů, dozorčí rady nebo odborných orgánů
a dále zaměstnancům podílejících se na řízení účetní jednotky
Souhrnná výše záruk vydaných účetní jednotkou za členy statutárních orgánů, dozorčí rady nebo odborných orgánů a dále
zaměstnanci podílejícími se na řízení účetní jednotky
Název a sídlo fyzických nebo právnických osob, jestliže výše jejich podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech účetní
jednotky přesáhla 10%
8. Informace o událostech za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky
9. Informace o případných opravách zásadních chyb minulých let a vliv těchto změn na vlastní kapitál k rozvahovému dni
10. Informace o dalších okolnostech ovlivňující výsledek hospodaření a finanční situaci účetní jednotky, které jsou významné pro
uživatele účetní závěrky
25
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Příloha k účetní závěrce
1. OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE
Označení účetní jednotky:
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Identifikační číslo:
649 46 851
Sídlo:
Gočárova třída 312, PSČ 500 02, Hradec Králové
Právní forma:
družstvo
Datum zápisu v obchodním rejstříku:
20. 2. 1996
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen "AKCENTA" nebo "družstevní záložna") je zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl Dr, vložka 1358.
Údaje o družstevní záložně k 31. 12. 2012
a) počet členů družstevní záložny k 31. 12. 2012 - 3 044 členů, (zvýšení od 1. 1. 2012 o 757 členů)
b) výše zapisovaného a nezapisovaného základního kapitálu k 31. 12. 2012 - 236 003 tis. Kč z toho zapisovaného 500 tis. Kč
a nezapisovaného 235 503 tis. Kč (došlo k navýšení nezapisovaného základního kapitálu o 52 000 tis. Kč. Jedná se o členské
vklady členů družstva)
c) výše členského vkladu k 31. 12. 2012 - 1,00 Kč (došlo k navýšení členských podílů na výši 3 044 Kč)
d) výše nesplacených členských podílů k 31. 12. 2012 - 0 Kč
e) výše poskytnutých úvěrů osobám dle zvláštního právního předpisu k 31. 12. 2012 - 0 Kč
f ) jmenovitá hodnota záruk vydaných družstevní záložnou jako ručení za úvěry členům poskytnuté jinými osobami k 31. 12. 2012
- 0 Kč
g) celková výše závazků družstevní záložny po lhůtě splatnosti k rozvahovému dni účetního období - 0 tis. Kč
h) celková výše ostatních pohledávek (bez úvěrů) družstevní záložny po lhůtě splatnosti k rozvahovému dni účetního období
- 0 Kč
i) další skutečnosti požadované dalším předpisy vydanými dozorovými a regulatorními orgány k 31. 12. 2012 nejsou
Předmět podnikání:
Družstevní záložna je oprávněna v rámci svého podnikání vykonávat níže uvedené činnosti dle § 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb.,
o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů:
a) přijímání vkladů od členů
b) poskytování úvěrů členům
c) finanční leasing pro členy
d) platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy
e) poskytování ručení za úvěry a půjčky členů
f ) otvírání akreditivů pro členy
g) obstarání inkasa pro členy
h) pronájem bezpečnostních schránek členům
i) nákup a prodej cizí měny pro členy
26
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Příloha k účetní závěrce
Družstevní záložna je výlučně za účelem zajištění povolených činností podle § 3 odst. 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních
a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, podle odst. 1, oprávněna:
a) ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank,
b) přijímat úvěry od družstevních záložen a bank,
c) nabývat majetek a disponovat s ním,
d) obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění povolených činností dle
§ 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů uvedených v odst. 1,
e) obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních
družstvech, ve znění pozdějších předpisů, jinak.
Statutární orgán
Statutárním orgánem je představenstvo, které řídí činnost družstevní záložny.
Členové představenstva k 31. 12. 2012:
Předseda představenstva:
Radovan Martínek
od 11. května 2011
Místopředseda představenstva:
Jiří Macek
od 11. května 2011
Člen představenstva:
František Štofila
od 26. června 2012
Člen představenstva:
Tomáš Brouček
od 4. prosince 2012
Změny v představenstvu v roce 2012:
26. 6. 2012 byl jmenován nový člen představenstva František Štofila
4. 12. 2012 byl jmenován nový člen představenstva Tomáš Brouček
Další změny v obchodním rejstříku:
v průběhu roku 2012 byly změněny stanovy družstva.
Prokura:
Petra Nová
účinná zapsáním do obchodního rejstříku dne 20. 6. 2011
27
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Příloha k účetní závěrce
2. INFORMACE O UPLATĚNÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH
2.1. INFORMACE O POUŽITÝCH NOVÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH
Vedení účetnictví AKCENTY se řídí interními směrnicemi vypracovanými v souladu se Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 501/2002 Sb. a Zákonem č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech
a některých opatřeních s tím souvisejících.
Družstvo reklasifikovalo následující položky rozvahy: 1) Náklady a příjmy příštích období, 2) Výnosy a výdaje příštích období
V těchto položkách byly vykazovány i dohadné účty aktivní a dohadné účty pasivní. Družstvo tyto účty přeřadilo do položek
rozvahy Ostatní aktiva a Ostatní pasiva dle platné vyhlášky 501/2002 Sb.
2.2. INFORMACE O ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ
Pro oceňování majetku a závazků používá účetní jednotka:
pořizovací cenu – tj. cenu, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související – pro ocenění dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku pořízeného nákupem,
jmenovitou hodnotu – pro ocenění peněžních prostředků, cenin, pohledávek a závazků při jejich vzniku.
Pro přepočet cizích měn na Kč při sestavení účetní závěrky byly používány kurzy dle kurzovního lístku ČNB k datu účetní závěrky.
2.3. INFORMACE O OKAMŽIKU USKUTEČNĚNÍ ÚČETNÍHO PŘÍPADU
Pro potřeby oceňování cizoměnových pohledávek a závazků ke dni jejich vzniku považuje účetní jednotka za den uskutečnění
účetního případu u dodavatelské faktury den obdržení faktury a u odběratelské den vystavení faktury (nebo obdobného
dokladu). Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu vždy denním kurzem ČNB ke dni uskutečnění
účetního případu, v účetní závěrce k rozvahovému dni.
2.4. POSTUPY ODPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU
Při odpisování hmotného a nehmotného majetku se postupuje dle § 28 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 30, 31, 32
a Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a dle Interní směrnice AKCENTY.
- Hmotný majetku s pořizovací cenou do 40 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok účetní jednotka účtuje přímo do
spotřeby.
- Hmotný majetek s pořizovací cenou nad 40 tis. Kč se účetně odepisuje rovnoměrně.
- Nehmotný majetek s pořizovací cenou do 60 tis. Kč se účtuje do spotřeby v období, kdy byl pořízen.
- Nehmotný majetek s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč se účetně odepisuje rovnoměrně.
2.5. INFORMACE O POSTUPECH ÚČTOVÁNÍ OBCHODŮ S DERIVÁTY A CENNÝMI PAPÍRY
AKCENTA využívá zajišťovací finanční deriváty (SWAPY). Deriváty jsou zachyceny na podrozvahových i rozvahových účtech od
okamžiku jejich sjednání až do okamžiku jejich vypořádání.
V případě uplatnění metody zajištění reálné hodnoty je zajišťovaný nástroj přeceňován na reálnou hodnotu a rozdíly z tohoto
přecenění jsou zachyceny na účtech nákladů a výnosů.
AKCENTA neprovádí žádné obchody s cennými papíry.
2.6. INFORMACE O POSTUPECH ÚROKOVÝCH VÝNOSŮ A NÁKLADŮ, ZPŮSOBECH VYKAZOVÁNÍ PŘÍJMŮ
Z OHROŽENÝCH POHLEDÁVEK VČETNĚ ÚROKŮ, PRÉMIÍ A DISKONTŮ VZNIKLÝCH PŘI POŘÍZENÍ POHLEDÁVEK
OD TŘETÍCH STRAN
AKCENTA nepořizovala pohledávky od třetích stran.
28
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Příloha k účetní závěrce
2.7. INFORMACE O METODÁCH A POSTUPECH IDENTIFIKACE KLASIFIKOVANÉHO MAJETKU, ZEJMÉNA
POHLEDÁVEK, ZPŮSOBECH ODPISOVÁNÍ MAJETKU, ZEJMÉNA POHLEDÁVEK
Při odpisování hmotného a nehmotného majetku se postupuje dle § 28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 26 až 33a zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Družstvo provádí rovnoměrné účetní odpisy.
AKCENTA v sledovaném období neodepisovala pohledávky.
2.8. INFORMACE O ZÁSADÁCH A POSTUPECH VÝPOČTU VÝŠE OPRAVNÝCH POLOŽEK A REZERV VČETNĚ
VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH PŘEDPOKLADŮ PRO JEJICH POUŽITÍ
Zásady pro tvorbu a čerpání rezerv jsou určené vnitřní směrnicí AKCENTY. Problematika klasifikace pohledávek a opravné
položky je řešena procesní knihou AKCENTY.
3. INFORMACE O POUŽITÝCH FINANČNÍCH NÁSTROJÍCH
3.1. KVALITATIVNÍ INFORMACE O ÚVĚROVÉM RIZIKU
3.1.1. Způsoby používání úvěrového hodnocení dlužníka včetně vysvětlení obsahu jednotlivých hodnotících stupňů, definice pohledávky
po splatnosti, sledované a ohrožené pohledávky
Hodnocení dlužníků probíhá individuálně s tím, že jsou vyhodnocována finanční rizika – schopnost klienta splácet, nefinanční rizika
(obor činnosti, historie, zkušenosti, atd.) a zajištění úvěrových obchodů – bez zajištění nemovitostí nebo jiným ocenitelným
aktivem AKCENTA úvěry v roce 2012 neposkytovala.
Pohledávkami po splatnosti se myslí pohledávky, kde je klient s prodlením se splátkou nebo její části ne déle jak 30 dnů.
Sledovanými pohledávkami jsou ty, kde je jejich úplné splacení klientem pravděpodobné, aniž by došlo k uspokojení ze zajištění.
Splátky jsou hrazeny s dílčími problémy, avšak žádná splátka nebo její část není po splatnosti déle než 90 dnů nebo žádná
z pohledávek za dlužníkem nebyla v posledních 6 měsících nuceně restrukturalizována.
Ohroženými pohledávkami jsou ty, kde jejich úplné splacení klientem je nejisté, vysoce nepravděpodobné nebo nemožné, dále
kde splátka nebo její část je po splatnosti déle než 90 dnů nebo některá z pohledávek dlužníka byla v posledních 6 měsících nuceně
restrukturalizována.
3.1.2. Charakteristika pohledávek, u nichž se při hodnocení uplatňuje portfoliový přístup a způsob tvorby opravných položek
k těmto pohledávkám
V souladu s Vyhláškou ČNB č. 123/2007 Sb. u jednotlivě posuzovaných pohledávek, u nichž jednotlivě nezjistila znehodnocení a
netvořila opravnou položku, AKCENTA ještě posuzuje, zda došlo ke znehodnocení portfolia stejnorodých jednotlivě
neznehodnocených pohledávek. Do portfolia stejnorodých pohledávek zařazuje vzhledem k jednotnému systému vyhodnocení
podstoupeného úvěrového rizika a jednotnému posouzení zajištění všechny pohledávky z úvěrů. Jako objektivní důkaz
znehodnocení portfolia stejnorodých pohledávek je existence pozorovatelných dat, která indikují snížení očekávaných budoucích
peněžních toků z tohoto portfolia. V podmínkách AKCENTY vzhledem k trvajícímu poklesu cen nemovitostí a stagnaci vývoje
hrubého domácího produktu je portfoliová opravná položka tvořeny v případě, že růst tvorby opravných položek nedosahuje
růstu salda pohledávek z úvěrů a to až do výše podílu daného Strategií rozvoje AKCENTY.
3.1.3. Strategie a postupy zajištění uznávaného pro účely tvorby opravných položek; sledování hodnoty zajištění v průběhu času
AKCENTA poskytuje úvěry, které jsou zajištěny kvalitními nemovitostmi a to v míře převyšující 100 % výše poskytnutého každého
jednotlivého úvěru (s výjimkou 2 úvěrů, které jsou ze 100 % zajištěny spořicím účtem vedeným u družstva AKCENTA).
Pro účely tvorby opravných položek uznává AKCENTA 70% hodnoty nemovitého zajištění a 95 % zajištění spořicím účtem
vedeným u družstva.
Sledování hodnoty jednotlivých zajištěných nemovitostí probíhalo v roce 2012 průběžně. U vybraných nemovitostí byla
provedena revize a stanovena hodnota nemovité zástavy kvalifikovaným externím odhadcem, případně do provedení této revize,
byla nemovitost dočasně přeceněna na nulovou hodnotu
29
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Příloha k účetní závěrce
3.1.4. Kvalita současného úvěrového portfolia včetně uvedení používaných typů zajištění
Podíl na celkovém objemu úvěrů
Standardní
Sledované
Nestandardní
Pochybné
Ztrátové
Celkem
k 31. 12. 2012
k 31. 12. 2011
k 31. 12. 2010
23,35 %
59,15 %
7,03 %
5,15 %
5,32 %
100,00 %
5,49 %
72,80 %
14,80 %
2,05 %
4,86 %
100,00 %
85,53 %
13,69 %
0,67 %
0%
0,11 %
100,00 %
AKCENTA v roce 2012 zavedla systém průběžného monitoringu úvěrového portfolia, při kterém je ověřováno plnění smluvních
podmínek nefinanční povahy a dalších údajů sloužících k vyhodnocení pravděpodobnosti úplného splacení pohledávky, aniž by
došlo k uspokojení ze zajištění, případně zda již uspokojení ze zajištění nenastalo v podobě plnění ručitelem. Zároveň jsou
systematicky vyhodnocovány i informace z vnějších zdrojů mající vypovídající schopnost jako indicie zvýšení pravděpodobnosti
selhání.
Na základě provedených zjištění AKCENTA každý měsíc překlasifikovává pohledávky do nižších stupňů klasifikace a to i o více
stupňů, než by odpovídalo pouhému počtu dnů v prodlení. Výsledné přesuny znamenají vykazování nižších objemů pohledávek
v podkategorii standardních pohledávek zároveň nárůst pohledávek v podkategoriích sledovaných a nestandardních pohledávek.
3.1.5. Úvěrové přísliby
Úvěrový příslib (výše v tis. Kč)
k 31. 12. 2012
k 31. 12. 2011
k 31. 12. 2010
470
0
0
470
0
0
0
0
6 000
2 590
0
8 590
k 31. 12. 2012
k 31. 12. 2011
k 31. 12. 2010
327 267
360 432
683 854
1 371 553
428
336
764
145 022
238 597
269 166
652 785
0
394
394
60 515
148 468
146 243
355 226
0
450
450
Fyzické osoby podnikatelé
Fyzické osoby
Právnické osoby
Celkem
3.1.6. Zajištění
Zajištění (Účetní hodnota v tis. Kč)
Fyzické osoby podnikatelé - nemovitost
Fyzické osoby - nemovitost
Právnické osoby - nemovitost
Přijaté záruky - nemovitost
Fyzické osoby - vklad AKCENTA
Právnické osoby - vklad AKCENTA
Přijaté záruky - vklad AKCENTA
3.1.7. Použití hodnocení zveřejňované hodnotícími agenturami při posuzování pohledávek
Úvěrové pohledávky nejsou ohodnocovány za pomocí ratingových agentur.
3.1.8. Interní hodnocení, pokud jej účetní jednotka používá a vztah mezi interním a externím hodnocením
AKCENTA používá pouze interní hodnocení a to formou individuálního hodnocení jednotlivých úvěrových případů.
3.1.9. Modely měření úvěrového rizika portfolia, pokud je účetní jednotka používá
AKCENTA tyto modely nepoužívá.
30
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Příloha k účetní závěrce
3.1.10.Zásady a postupy, jimiž se řídí vymáhání pohledávek za dlužníky
AKCENTA se řídí v oblasti vymáhání pohledávek interními postupy, které jsou rozděleny do dvou fází – Early collection a Late
collection. Fáze Early collection zahrnuje komunikaci s dlužníkem, a to jak telefonicky, tak po e-mailu a následně formou
strukturovaných písemných upomínek. V případě, že klient nemá dostatečné finanční prostředky a vstřícně komunikuje, snaží se
AKCENTA dohodnout s klientem získání finančních zdrojů formou dobrovolného prodeje majetku a to dle nabídky dlužníka
popřípadě prostřednictvím námi doporučené prověřené realitní kanceláře. Tento postup je možný výhradně u klientů, kde není
riziko exekučního zatížení nemovitosti z titulu závazků klienta vůči třetím osobám. Vyplacení bývá realizována prostřednictvím
notářských/advokátních úložek, respektive složením hodnoty zastavené věci.
Součásti pravidelného monitorování klienta dochází i k monitoringu insolvenčních řízení a likvidací z důvodu nutnosti ošetřit práva
družstva AKCENTA a provést přihlášku pohledávky v termínu.
Late collection je využíván v případě, že dobrovolný způsob uhrazení závazků není možný či úspěšný. V tomto případě dochází k
zesplatnění úvěru a následné podání návrhu na exekuci, resp. zpeněžení zajištění formou nedobrovolné dražby. V individuálních
případech je využito řešení formou cese pohledávky za principu nulové ztrátovosti pro družstvo AKCENTA.
3.1.11.Závěry týkající se složení úvěrového portfolia, které učinila účetní jednotka na základě dosavadních zkušeností z neplnění závazků
dlužníků
AKCENTA provedla v roce 2012 dvakrát analýzu portfolia úvěrů. Na základě zjištěných rizikových charakteristik delikventních
klientů nebyly pozorovány žádné významné odchylky, které by vedly k úpravě parametrů pro posuzování úvěrů.
3.1.12.Charakteristika významných koncentrací úvěrového rizika s uvedením postupů a metod používaných pro zjištění koncentrace
úvěrového rizika a vysvětlením pojmu „významná koncentrace“
AKCENTA vyhodnocuje koncentraci úvěrových rizik vůči osobám, ekonomicky spjatým skupinám osob, nebo vůči osobám
podnikajícím ve stejném odvětví či zeměpisné oblasti.
AKCENTA jako „významnou koncentraci“ považuje pohledávky z úvěru za klientem nebo ekonomicky spjatou skupinou osob
přesahující limit ČNB pro zařazení do hlášení o angažovanosti (10% regulatorního kapitálu).
3.1.13.Charakteristika použitých nových nebo inovovaných nástrojů realokace úvěrového rizika, jako jsou úvěrové deriváty, sekuritizace,
důvod využívání těchto nástrojů účetní jednotkou, role účetní jednotky v těchto transakcích, zejména původce, obsluhovatel,
úvěrový posilovatel
AKCENTA tyto nástroje nepoužívá.
3.1.14.Charakteristika smluvních závazků z rekurzních dohod včetně uvedení případných ztrát z těchto dohod
AKCENTA tyto nástroje nepoužívá.
3.2. KVANTITATIVNÍ INFORMACE O ÚVĚROVÉM RIZIKU
3.2.1. Členění úvěrů podle jednotlivých hlavních odvětví (partnerů) – v tis. Kč
Pohledávka (v tis. Kč)
Vklady u finančních institucí
Pohledávky za klienty
z toho: Pohledávky z úvěrů rezidentům
Pohledávky z úvěrů nerezidentům
Pohledávky z nepovolených debetů
k 31. 12. 2012
k 31. 12. 2011
k 31. 12. 2010
428 019
1 429 844
1 089 044
340 717
83
602 189
679 118
666 000
13 035
83
215 299
355 806
355 784
0
22
31
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Příloha k účetní závěrce
3.2.2. Členění majetku podle zbytkové doby splatnosti v členění na splatnost do 3 měsíců, od 3 měsíců do 1 roku, od 1 roku do 5 let, nad 5
let (v tis. Kč)
k 31. 12. 2012
Pohledávka (v tis. Kč)
Vklady u finančních institucí
Pohledávky za klienty
do 3 měsíců
nad 3 měsíce
do 1 roku
nad 1 rok
do 5 let
nad 5 let
428 019
15 049
0
31 370
0
187 104
0
1 055 071
do 3 měsíců
nad 3 měsíce
do 1 roku
nad 1 rok
do 5 let
nad 5 let
602 189
4 766
0
26 708
0
143 906
0
330 907
do 3 měsíců
nad 3 měsíce
do 1 roku
nad 1 rok
do 5 let
nad 5 let
nespecifikováno
Celkem
215 299
4 013
0
36 309
0
95 335
0
169 590
0
50 559
215 299
355 806
nespecifikováno
0
141 250
Celkem
428 019
1 429 844
k 31. 12. 2011
Pohledávka (v tis. Kč)
Vklady u finančních institucí
Pohledávky za klienty
nespecifikováno
0
172 831
Celkem
602 189
679 118
k 31. 12. 2010
Pohledávka (v tis. Kč)
Vklady u finančních institucí
Pohledávky za klienty
3.2.3. Členění pohledávek z úvěrů za členy družstevní záložny na standardní, sledované, nestandardní, pochybné, ztrátové (v tis. Kč)
Pohledávka (v tis. Kč)
k 31. 12. 2012
Standardní
Sledované
Nestandardní
Pochybné
Ztrátové
Nepovolené debety
Celkem
333 735
845 769
100 470
73 668
76 119
83
1 429 844
k 31. 12. 2011
k 31. 12. 2010
37 277
494 314
100 483
13 935
33 026
83
679 118
304 295
48 708
2 397
0
384
22
355 806
3.2.4. Výše pohledávek, které byly během účetního období restrukturalizovány
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo neevidovalo v roce 2012 žádné restrukturalizované pohledávky.
3.2.5. Výše opravných položek k majetku (v tis. Kč)
Opravné položky (v tis. Kč)
K pohledávkám za klienty
z toho: k standardním úvěrům
k sledovaným úvěrům
k nestandardním úvěrům
k pochybným úvěrům
k ztrátovým úvěrům
k nepovoleným debetům
portfoliová opravná položka
k 31. 12. 2012
k 31. 12. 2011
k 31. 12. 2010
29 363
0
135
2 527
5 919
20 689
29
64
13 053
0
282
3 069
597
9 080
25
0
32
0
16
0
0
16
0
0
32
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Příloha k účetní závěrce
3.2.6. Výše sekuritizovaného majetku podle druhů
AKCENTA nevstupuje do tohoto druhu transakcí.
3.3. KVALITATIVNÍ INFORMACE O TRŽNÍM RIZIKU
3.3.1. Charakteristika operací spojených s tržním rizikem
AKCENTA je vystavena tržním rizikům. Tržní rizika jsou rizika ztráty v důsledku změny tržních cen nebo úrokových sazeb.
AKCENTA je vystavena úrokovému riziku v důsledku nesouladu okamžiku splatnosti, respektive okamžiku změny úrokové sazby
finančních aktiv a závazků, neboť AKCENTA poskytuje s fixní úrokovou sazbou úvěry klientům, ukládá vklady u finančních
institucí a přijímá závazky z vkladů klientů.
AKCENTA je vystavena měnovému riziku v důsledku poskytnutí finančních aktiv a přijetí finančních závazků v cizích měnách
a v důsledku nesouladu splatnosti aktiv a závazků v cizí měně. AKCENTA poskytuje úvěry klientům v EUR, přijímá vklady klientů
v EUR. Z důvodu zahájení plné činnosti pobočky v SR vstupuje AKCENTA nejen do zúčtování za zaměstnanci a do pohledávek
a závazků z dodavatelsko-odběratelských vztahů v EUR, ale poskytuje v SK úvěry v EUR a vykazuje v SK závazky za klienty v EUR.
3.3.2. Účel použití derivátů, zejména použití pro tvorbu trhu, spekulace, zajišťování
AKCENTA k řízení měnového rizika sjednává měnový SWAP / FORWARD v EUR. Výše a splatnost těchto SWAP / FORWARD
je určena s ohledem na potřeby řízení měnového rizika ze závazků a pohledávek klientů v EUR a z ostatních závazků a pohledávek
v EUR.
3.3.3. Používání inovovaných nebo komplexních nástrojů
AKCENTA nevstupuje do tohoto druhu transakcí.
3.3.4. Způsoby sjednávání derivátů, zejména na mimoburzovním trhu (OTC) nebo na burze
AKCENTA sjednává měnový SWAP / FORWARD na základě smluvního rámce (OTC) formou objednávky a následné
konfirmace.
3.3.5. Metody používané k měření, sledování a řízení tržního rizika, typy modelů, hlavní předpoklady a parametry modelů, jako jsou doba
držení, hladina spolehlivosti; zásady a postupy validace vlastních modelů
AKCENTA měří měnové riziko určením čisté měnové pozice v EUR ve smyslu Vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb. AKCENTA
nepoužívá modely k měření měnového rizika. Měnové riziko sleduje nejméně jednou měsíčně, ale podle potřeby i častěji. K řízení
měnového rizika využívá AKCENTA eurový SWAP / FORWARD.
AKCENTA měří úrokové riziko GAPovou analýzou. Úrokově citlivá aktiva a závazky jsou zařazeny do časových košů podle
termínu splatnosti, respektive termínu změny úrokové sazby. Úrokový GAP představuje rozdíl fixně úročených aktiv a pasiv
v jednotlivých časových pásmech. Tento rozdíl vyjadřuje míru expozice vůči úrokovému riziku v jednotlivých časových koších.
Úrokový GAP je v jednotlivých časových pásmech diskontován pomocí výnosové křivky sestavené z tržních sazeb PRIBOR do
1 roku a sazeb úrokového SWAP nad jeden rok. Součet diskontovaného úrokového GAP všech časových pásem je ekonomická
hodnota. AKCENTA sleduje závislost vývoje ekonomické hodnoty na změně tržních úrokových sazeb a to nejméně 1 měsíčně.
K řízení úrokového rizika pak AKCENTA využívá příslušných smluvních ujednání s klienty.
3.3.6. Používání stresového testování zejména zásady a postupy stresového testování; frekvence stresového testování
Stresové testování úrokového rizika vychází z metody paralelního posunu výnosové křivky o +-200 bps. Je prováděno měsíčně.
3.3.7. Metody používané k zajištění se proti vlivu změn tržních úrokových měr
Náklady AKCENTY z depozit jsou založeny na fixních úrokových sazbách nebo na sazbách AKCENTOU vyhlašovaných. Úrokové
výnosy z aktiv jsou fixní s možností změny ze strany družstva AKCENTA při změnách tržních sazeb.
AKCENTA nepoužívá žádné externí nástroje proti vlivu změn tržních úrokových měr.
33
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Příloha k účetní závěrce
3.3.8. Úroková citlivost majetku, závazků a podrozvahových položek na změny úrokových měr
AKCENTA považuje za úrokově citlivé ta aktiva a pasiva, jejichž současná hodnota se může změnit zároveň se změnou tržních
úrokových sazeb, a to pohledávky z úvěrů klientům, závazky z vkladů klientů a pohledávky z vkladů u finančních institucí.
AKCENTA dále zařazuje mezi úrokově citlivá aktiva a pasiva ta, která mohou okamžitě sloužit k pokrytí nesouladu termínu
splatností, resp. změny sazeb, tj. hotovost a regulatorní kapitál.
3.3.9. VAR, a další související informace, jako je zejména použití intervalu spolehlivosti
AKCENTA VAR nepoužívá.
3.4. KVANTITATIVNÍ INFORMACE O TRŽNÍM RIZIKU
3.4.1. Jmenovitá a reálná hodnota derivátů v členění na deriváty sjednané za účelem zajišťování, tvorby trhu nebo spekulace, a dále
členění podle různých typů derivátů, jakou jsou forwardy, futures, opce, swapy, a v rozdělení na burzovní a mimoburzovní (OTC)
AKCENTA vykázala k 31. 12. 2012 sjednaný měnový SWAP jako mimoburzovní (OTC) za účelem zajištění měnového rizika se
jmenovitou hodnotou v EUR 14 585 tis. EUR a reálnou hodnotou minus 292 tis v Kč.
V podrozvahové evidenci AKCENTA vykázala k 31. 12. 2012 FORWARD ve výši 96 000 EUR.
3.4.2. Zbytková splatnost derivátů v členění na deriváty sjednané za účelem zajišťování, tvorby trhu nebo spekulace
AKCENTA sjednala měnový SWAP vykázaný k 31. 12. 2012 se splatností k 31. 1. 2013, tj. se zbytkovou splatností do 1 měsíce.
AKCENTA sjednala FORWARD vykázaný k 31. 12. 2012 se splatností k 31. 1. 2013, tj. se zbytkovou splatností do 1 měsíce.
3.4.3. Přehled majetku a závazků podle položek rozvahy (bilance) v netto hodnotách uspořádaný do skupin podle data smluvní změny
úrokové míry nebo data splatnosti podle toho co nastane dříve, a to v členění do tří měsíců, do jednoho roku, od jednoho roku do
pěti let, nad pět let. (v tis. Kč)
k 31. 12. 2012
(v tis. Kč)
Hotovost a vklady
u centrálních bank
Vklady u finančních institucí
Pohledávky za klienty
Závazky vůči klientům
do 3 měsíců
nad 3 měsíce
do 1 roku
nad 1 rok
do 5 let
nad 5 let
nespecifikováno
Celkem
12 391
428 019
15 049
190 346
0
0
1 273 545
337 766
0
0
0
1 136 984
0
0
0
0
0
0
111 887
562
12 391
428 019
1 400 481
1 665 658
do 3 měsíců
nad 3 měsíce
do 1 roku
nad 1 rok
do 5 let
nad 5 let
nespecifikováno
Celkem
0
159 778
162
182
602 189
666 065
1 154 458
k 31. 12. 2011
i
(v tis. Kč)
Hotovost a vklady
u centrálních bank
Vklady u finančních institucí
Pohledávky za klienty
Závazky vůči klientům
182
602 189
4 766
115 848
0
501 521
286 755
0
0
751 693
34
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
0
0
0
Příloha k účetní závěrce
k 31. 12. 2010
(v tis. Kč)
Hotovost a vklady
u centrálních bank
Vklady u finančních institucí
Pohledávky za klienty
Závazky vůči klientům
do 3 měsíců
263 713
215 299
4 013
204 186
nad 3 měsíce
do 1 roku
nad 1 rok
do 5 let
0
0
301 234
239 430
nad 5 let
nespecifikováno
0
0
0
0
0
0
50 527
153
0
0
0
356 887
Celkem
263 713
215 299
355 774
800 656
3.4.4. Přehled majetku a závazků podle položek rozvahy (bilance) uspořádaných do skupin podle cizích měn (v tis. Kč)
AKCENTA z cizích měn vykazuje aktiva a závazky pouze v měně EUR.
Položky v cizí měně EUR (v tis. Kč)
k 31. 12. 2012
k 31. 12. 2011
101
72 456
340 717
381
0
44 939
367 458
Hotovost a vklady u centrálních bank
Pohledávky za finančními institucemi
Pohledávky za klienty
Ostatní aktiva
Závazky vůči finančním institucím
Závazky vůči klientům
Ostatní pasiva
113
7 774
13 035
1 753
0
4 066
17 935
k 31. 12. 2010
0
0
0
1 249
0
16
4 720
3.5. OSTATNÍ DRUHY A KATEGORIE RIZIK
3.5.1. Řízení operačních rizik
AKCENTA je vystavena operačním rizikům, tj. rizikům ztráty vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru
nebo systémů či riziko ztráty vlivem vnějších událostí, včetně rizika ztráty v důsledku porušení či nenaplnění zákonů či norem
regulátora. AKCENTA vede evidenci jednotlivých událostí operačního rizika a měří operační riziko potenciální
a skutečnou ztrátou. K řízení operačních rizik má nastavena AKCENTA limit 10 tis. Kč pro povinnost projednání události
operačního rizika představenstvem a limit 0,5% regulatorního kapitálu na objem zúčtovaných ztrát ročně.
AKCENTA užívá metodu BIA k určení kapitálového požadavku k operačnímu riziku.
3.5.2. Řízení měnového rizika
AKCENTA měří měnové riziko určením čisté měnové pozice v EUR ve smyslu Vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb. AKCENTA
nepoužívá modely k měření měnového rizika. Měnové riziko sleduje nejméně jednou měsíčně, ale podle potřeby i častěji. K řízení
měnového rizika využívá AKCENTA eurový SWAP.
4. INFORMACE O ÚČASTECH S ROZHODUJÍCÍM A PODSTATNÝMVLIVEM
AKCENTA nemá žádné účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem.
5. INFORMACE O ZEMĚPISNÝCH OBLASTECH,VE KTERÝCH ÚČETNÍ JEDNOTKA PROVOZUJE SVOU
ČINNOST
AKCENTA podnikala v České republice a na Slovensku.
35
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Příloha k účetní závěrce
6. INFORMACE O VÝZNAMNÝCH POLOŽKÁCH UVEDENÝCH V ROZVAZE, VÝKAZU ZISKU
A ZTRÁTY A PŘEHLEDU O ZMĚNÁCH VE VLASTNÍM KAPITÁLU, NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ
ZISKU NEBO VYPOŘÁDÁNÍ ZTRÁTY
6.1. VÝZNAMNÉ POLOŽKY UVEDENÉ V ROZVAZE A NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO VYPOŘÁDÁNÍ ZTRÁTY
6.1.1. Daň z příjmů, odložený daňový závazek nebo pohledávka (v tis. Kč)
31. 12. 2012
Odložená daň: Závazek (+) / Pohledávka (-)
-1 113
31. 12. 2011
-7 794
31. 12. 2010
222
Kalkulace odložené daně za rok 2012:
Odložená daň za rok 2012 byla zjištěna z odchylky účetního a daňového obrazu vybraných položek účetnictví, konkrétně účetní
a daňové zůstatkové hodnoty odpisovaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, z přechodných rozdílů u tvorby
rezerv na nároky za nevyčerpanou dovolenou a z převedení nevyužité daňové ztráty z období 2009 – 2012.
Reálnost uplatnění daňových ztrát vychází z dlouhodobého strategického plánu družstva, který se historicky daří naplňovat
a který dosažením svých obchodních aktivit deklaruje odčerpání dosažených daňových ztrát do doby předložení přiznání k dani
z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2013.
6.1.2. Podřízená aktiva a závazky s uvedením částky, měny, úrokové míry, původní a zbytkové doby splatnosti, podmínek podřízenosti,
popřípadě důvody požadovaného dřívějšího zaplacení těchto aktivit a závazků
AKCENTA nevykazuje podřízená aktiva ani podřízené závazky.
6.1.3. Konsorciální úvěry
AKCENTA nemá žádné konsorciální úvěry.
6.1.4. Ostatní pohledávky a závazky, pohledávky a závazky z repo obchodů a dále termínové se splatností, s výpovědní lhůtou, úsporné
vklady se splatností, s výpovědní lhůtou a na požádání
Pohledávky z úsporných vkladů v bankách a družstevních záložnách (v tis. Kč):
(v tis. Kč)
31. 12. 2012
31. 12. 2011
31. 12. 2010
146 080
22 417
123 663
281 939
428 019
255 656
25 000
230 656
346 533
602 189
106 704
50 000
54 704
110 595
215 299
(v tis. Kč)
31. 12. 2012
31. 12. 2011
31. 12. 2010
Závazky z úsporných vkladů celkem
z toho se splatností
z toho s výpovědní lhůtou
nespecifikováno
Závazky z úsporných vkladů celkem
1 522 564
1 468 887
53 677
580
1 523 144
Pohledávky z úsporných vkladů celkem
z toho se splatností
z toho s výpovědní lhůtou
Pohledávky z titulu běžných účtů
Pohledávky za bankami celkem
AKCENTA má závazky z úsporných vkladů vůči klientům (v tis. Kč):
1 072 631
1 037 075
35 556
236
1 072 867
V roce 2012 byly provedeny obchody s měnovými deriváty – SWAP v celkové výši 98 587 tis. EUR.
36
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
708 510
652 326
56 184
153
708 663
Příloha k účetní závěrce
6.1.5. Cenné papíry v členění na určené k obchodování, prodeji a držené do splatnosti podle těchto kategorií; cenné papíry v členění
na kótované a nekótované na burze
Cenné papíry AKCENTA nevlastní.
6.1.6. Dluhové cenné papíry v členění držené do splatnosti a určené k obchodování a k prodeji a emitované dluhové cenné papíry
se splatností do jednoho roku
Dluhové papíry AKCENTA nevlastní.
6.1.7. Důvody tvorby a použití rezerv a opravných položek, postup jejich výpočtu s uvedením stavu rezerv a opravných položek
na začátku účetního období, jejich zvýšení a snížení v průběhu období a stav na konci účetního období
AKCENTA v daném účetním období vytvořila rezervy (v tis. Kč):
Název rezervy (v tis. Kč)
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou
Rezerva na bonusy
Rezerva na náklady pobočky
Rezervy celkem
Název rezervy (v tis. Kč)
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou
Rezerva na bonusy
Rezervy celkem
Stav k 31. 12. 2011
Změna 2012
+524
+2 775
+548
3 847
517
0
0
517
Stav k 31. 12. 2010
Změna 2011
495
-1 000
-505
22
1 000
1 022
Stav k 31. 12. 2012
1 041
2 775
548
4 364
Stav k 31. 12. 2011
517
0
517
AKCENTA v daném účetním období vytvořila opravné položky k úvěrům (v tis. Kč):
AKCENTA tvoří opravné položky k úvěrům na základě vyhodnocení snížení jejich účetní hodnoty - znehodnocení v souladu
s Vyhláškou ČNB č. 123/2007 Sb. AKCENTA opravné položky stanovuje metodou koeficientů podle jednotlivých kategorií
klasifikace.
Opravné položky (v tis. Kč)
Opravné položky k pohledávkám za klienty
Opravné položky (v tis. Kč)
Opravné položky k pohledávkám za klienty
Stav k 31. 12. 2011
Změna
Stav k 31. 12. 2012
+16 310
29 363
Stav k 31. 12. 2010
Změna
Stav k 31. 12. 2011
33
+13 320
13 053
13 053
6.1.8. Zřizovací výdaje
AKCENTA nemá žádné zřizovací výdaje.
37
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Příloha k účetní závěrce
6.1.9. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Změny dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč)
Pořizovací cena
K 1. 1. 2011
Přírůstky 2011
Úbytky 2011
Celkem k 31. 12. 2011
Přírůstky 2012
Úbytky 2012
Celkem k 31. 12. 2012
Oprávky dlouhodobého hmotného majetku
K 1. 1. 2011
Přírůstek oprávek 2011
Celkem k 31. 12. 2011
Přírůstek oprávek 2012
Celkem k 31. 12. 2012
Opravné položky dlouhodobého hmotného majetku
K 1. 1. 2011
Přírůstek opravných položek 2011
Celkem k 31. 12. 2011
Přírůstek opravných položek 2012
Celkem k 31. 12. 2012
Zůstatková cena
K 31. 12. 2011
K 31. 12. 2012
Budovy
Pozemky
26 649
159
0
27 108
0
0
27 108
1 222
0
0
1 222
0
0
1 222
28 171
159
0
28 330
0
0
28 330
666
540
1 206
542
1 748
0
0
0
0
0
666
540
1 206
542
1 748
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 902
25 360
1 222
1 222
27 124
26 582
38
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Celkem
Příloha k účetní závěrce
Změny dlouhodobého nehmotného majetku (v tis. Kč)
Pořizovací cena
K 1. 1. 2011
Přírůstky 2011
Úbytky 2011
Celkem k 31. 12. 2011
Přírůstky 2012
Úbytky 2012
Celkem k 31. 12. 2012
Oprávky dlouhodobého nehmotného majetku
K 1. 1. 2011
Přírůstek oprávek 2011
Celkem k 31. 12. 2011
Přírůstek oprávek 2012
Celkem k 31. 12. 2012
Opravné položky dlouhodobého nehmotného majetku
K 1. 1. 2011
Přírůstek opravných položek 2011
Celkem k 31. 12. 2011
Přírůstek opravných položek 2012
Celkem k 31. 12. 2012
Zůstatková cena
K 31. 12. 2011
K 31. 12. 2012
Nezařazeno
do užívání
Software
Zřizovací
výdaje
4 763
2 920
0
7 683
5 863
0
13 546
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
494
0
494
4 763
2 920
0
7 683
6 357
0
14 040
1 568
2 315
3 883
2 777
6 660
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 568
2 315
3 883
2 777
6 660
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 800
6 886
0
0
0
494
3 800
7 380
Celkem
6.1.10.Dlouhodobý hmotný majetek kupovaný nebo prodávaný na základě smlouvy o finančním leasingu
AKCENTA nepořizovala ani neprodávala majetek na základě smlouvy o finančním leasingu.
6.1.11.Ostatní majetek a závazky, ostatní provozní výnosy a mimořádné výnosy, ostatní provozní náklady a mimořádné náklady, které
mají rozhodující podíl na jejich celkovém objemu v členění podle jednotlivého majetku, jednotlivých závazků, zejména nákladů na
příspěvky do Garančního nebo obdobného fondu, přijaté náhrady od Garančního nebo obdobného fondu (v tis. Kč)
Ostatní aktiva
Pohledávky z obchodních vztahů
Poskytnuté zálohy
Zúčtování se státními organizacemi
Odložená daňová pohledávka
Dohadné účty aktivní
Ostatní aktiva celkem
31. 12. 2012
31. 12. 2011
31. 12. 2010
295
1 283
18
1 113
662
3 371
24
3 947
2
7 794
0
11 767
50
1 199
0
0
0
1 248
39
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Příloha k účetní závěrce
Ostatní pasiva
Závazky z obchodních vztahů
Závazky za zaměstnanci
Přijaté zálohy
Zúčtování se státními organizacemi
Odložený daňový závazek
Dohadné účty pasivní
Reálná hodnota SWAP
Ostatní pasiva celkem
Ostatní provozní výnosy
Výnosy z pronájmu
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní výnosy celkem
Ostatní provozní náklady
Příspěvek do fondů - pojištění vkladů
Daně a poplatky
Ostatní provozní náklady
Ostatní provozní náklady celkem
31. 12. 2012
31. 12. 2011
31. 12. 2010
1 997
1 559
385
1 812
0
1 843
292
7 888
4 562
769
233
1 145
0
2 271
148
6 857
2 938
554
188
818
222
0
0
4 720
31. 12. 2012
31. 12. 2011
31. 12. 2010
2 240
196
2 436
1 408
24 233
25 641
1 433
72
1 505
31. 12. 2012
31. 12. 2011
31. 12. 2010
2 248
666
6
2 920
1 387
719
22 523
24 629
697
201
2
900
6.1.12.Použití zisku nebo úhrada ztráty za minulá období a návrh na použití zisku běžného účetního období nebo vypořádání ztráty
běžného účetního období
AKCENTA vykázala po zdanění za účetní období ztrátu. Ztráta bude převedena do položky neuhrazená ztráta
z předchozích let.
6.1.13.Hodnoty převzaté účetní jednotkou od třetích osob do správy a k obhospodařování a hodnoty předané účetní jednotkou třetím
osobám do správy a k obhospodařování, v členění podle jednotlivých druhů hodnot v úhrnných částkách za každý druh hodnoty
v ocenění tak, jak je uvedeno v obsahovém vymezení k podrozvahovým položkám
AKCENTA nemá převzaté hodnoty do správy od třetích osob.
6.1.14.Kolaterály přijaté v repo obchodech v ocenění reálnou hodnotou, v členění podle jednotlivých druhů kolaterálů v částkách za každý
druh
AKCENTA nemá kolaterály.
6.1.15.Oceňovací rozdíly z přepočtu zajišťovacích derivátů, čistých investic do účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem a ostatní
oceňovací rozdíly z přepočtu majetku a závazků
AKCENTA neúčtuje o oceňovacích rozdílech zajišťovacích derivátů.
6.2. VÝZNAMNÉ POLOŽKY UVEDENÉ VE VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY A PŘEHLEDU O ZMĚNÁCH VE VLASTNÍM
KAPITÁLU
AKCENTA vykázala po zdanění ztrátu ve výši 5 950 tis. Kč.
6.2.1. Náklady nebo výnosy na splatnou daň z příjmu, všechny úpravy vykazované v účetním období pro splatnou daň z příjmů
za předchozí období
AKCENTA nemá náklady na splatnou daň.
40
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Příloha k účetní závěrce
6.2.2. Odpisy nepromlčených pohledávek v členění na odepsané pohledávky za bankami a ostatními osobami a případné výnosy z dříve
odepsaných pohledávek
AKCENTA neodepisovala pohledávky.
6.2.3. Výše uplatněných nebo prominutých úroků z prodlení a výše úroků u ohrožených pohledávek z úvěrů, u nichž se neuplatňuje
akruální princip a jejich vliv na zisk nebo ztrátu účetní jednotky
AKCENTA v roce 2012 neuplatnila žádné prominutí úroků z prodlení.
6.2.4. Úrokové výnosy a úrokové náklady v členění minimálně na úroky z vkladů, úvěrů a ostatní (v tis. Kč).
(tis. Kč)
31. 12. 2012
Výnosy z úroků a podobné výnosy celkem
Úrokové výnosy z úvěrů
Úrokové výnosy z vkladů u bank
Ostatní úrokové výnosy
Náklady na úroky a podobné náklady
Úrokové náklady z vkladů klientů
Ostatní úrokové náklady
Čisté úrokové výnosy
124 122
118 944
5 177
1
53 572
53 568
4
70 550
31. 12. 2011
72 550
68 917
3 632
1
34 043
34 034
9
38 507
31. 12. 2010
22 463
19 072
3 390
1
17 565
17 563
2
4 898
6.2.5. Placené poplatky a provize při prodeji nebo jiném úbytku cenných papírů, poplatky za obhospodařování, správu, uložení a úschovu
hodnot
AKCENTA neobchoduje s cennými papíry.
6.2.6. Zisk nebo ztráta z ostatních finančních činností minimálně v členění na zisk nebo ztrátu z cenných papírů, z obchodování s cizími
měnami, kurzových rozdílů, derivátů
AKCENTA nevykazuje zisk nebo ztrátu z obchodu s cennými papíry.
AKCENTA v obchodování s měnovými deriváty SWAP vykázala v kurzovém rozdílu zisk 736 tis. Kč.
6.3. DALŠÍ VÝZNAMNÉ POLOŽKY UVEDENÉ VE VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY A PŘEHLEDU O ZMĚNÁCH VE VLASTNÍM
KAPITÁLU
6.3.1. Správní náklady
AKCENTA člení správní náklady:
(tis. Kč)
k 31. 12. 2012
64 400
27 080
20 142
6 938
37 320
Správní náklady
Náklady na zaměstnance
HM zaměstnanců
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní správní náklady
k 31. 12. 2011
51 442
16 659
12 667
3 982
34 783
k 31. 12. 2010
25 798
6 953
5 182
1 771
18 845
6.3.2. Průměrný počet zaměstnanců v běžném účetním období, počet členů statutárních orgánů a kontrolní komise nebo odborových
orgánů
Průměrný počet zaměstnanců za rok 2012: 47
Počet členů představenstva k 31. 12. 2012:
4
Počet členů kontrolní komise k 31. 12. 2012: 3
41
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Příloha k účetní závěrce
6.3.3. Odměny vázané na vlastní kapitál
AKCENTA odměny vázané na vlastní kapitál nemá.
6.3.4. Ostatní správní náklady s uvedením souhrnných nákladů na audit, právní a daňové poradenství
k 31. 12. 2012
37 320
350
4 176
Ostatní správní náklady
Audit
právní a daňové poradenství
k 31. 12. 2011
34 783
296
2 555
k 31. 12. 2010
18 845
252
1 236
6.3.5. Výnosy na akcii, jestliže akcie účetní jednotky jsou registrovány na regulovaném trhu
Tento bod není pro AKCENTU relevantní.
6.3.6. Celková výše zákaznického majetku v souvislosti s poskytováním investičních služeb
AKCENTA nemá zákaznický majetek.
6.3.7. Další skutečnosti požadované zvláštními předpisy a předpisy vydanými dozorovými a regulatorními orgány
AKCENTA nemá další skutečnosti požadované zvláštními předpisy. Pravidelné měsíční a čtvrtletní vykazování reportů pro
Českou národní banku. Čtvrtletní zveřejňování povinných informací na webových stránkách družstva.
7. INFORMACE O VZTAZÍCH S PROPOJENÝMI OSOBAMI NEBO OSOBAMI SE ZVLÁŠTNÍM VZTAHEM
K FINANČNÍ INSTITUCI (DÁLE JEN „SPŘÍZNĚNÉ OSOBY“)
7.1. SOUHRNNÁ VÝŠE ÚVĚRŮ POSKYTNUTÝCH ÚČETNÍ JEDNOTKOU ČLENŮM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ,
DOZORČÍ RADY NEBO OBDOBNÝCH ORGÁNŮ A DÁLE ZAMĚSTNANCŮM PODÍLEJÍCÍCH SE NA ŘÍZENÍ
ÚČETNÍ JEDNOTKY
AKCENTA neeviduje ve svém portfoliu žádné úvěry poskytnuté členům statutárních orgánů, dozorčí rady nebo obdobným
orgánům, ani zaměstnancům podílejícím se na řízení účetní jednotky.
7.2. SOUHRNNÁ VÝŠE ZÁRUK VYDANÝCH ÚČETNÍ JEDNOTKOU ZA ČLENY STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ, DOZORČÍ
RADY NEBO OBDOBNÝCH ORGÁNŮ A DÁLE ZAMĚSTNANCI PODÍLEJÍCÍMI SE NA ŘÍZENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY
AKCENTA neposkytla žádné záruky.
7.3. NÁZEV A SÍDLO FYZICKÝCH NEBO PRÁVNICKÝCH OSOB, JESTLIŽE VÝŠE JEJICH PODÍLU NA ZÁKLADNÍM
KAPITÁLU NEBO HLASOVACÍCH PRÁVECH ÚČETNÍ JEDNOTKY PŘESÁHLA 10%
FPSROK, spol. s r. o., Gočárova třída 312/52, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27381471
99,9996 %
8. INFORMACE O UDÁLOSTECH ZA OBDOBÍ POČÍNAJÍCÍ KONCEM ROZVAHOVÉHO DNE A KONČÍCÍ
OKAMŽIKEM SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Ke dni 21. února 2013 byla zrušena prokura paní Petry Nové.
Dne 12. února 2013 byl v obchodním rejstříku zapsán jako člen představenstva Tomáš Brouček, den vzniku členství 4. prosince
2012.
42
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Příloha k účetní závěrce
V období od konce rozvahového dne do data vydání auditorské zprávy se změnily faktory ovlivňující výši opravných položek
k poskytnutým úvěrům. Důsledkem těchto změn je zvýšení opravných položek k úvěrům ve výši evidované k 31. 12. 2012
o 5,5 mil. Kč.
Uvedený vývoj tvorby opravných položek odpovídá dlouhodobé Strategií rozvoje ASÚD. Strategie stanovuje akceptovatelnou
míra rizika kritériem výše rizikových nákladů nepřesahujících1,4% průměrného stavu úvěrů. Tvorba opravných položek
v 1. čtvrtletí roku 2013 odpovídá finančnímu plánu pro rok 2013, kde jsou plánovány roční rizikové náklady ve výši 28 mil. Kč a pro
první čtvrtletí ve výši 5,7 mil. Kč. Zároveň vývoj v 1. čtvrtletí v růstu úvěrů o 109,5 mil. Kč s čistým úrokovým výnosem 16,9 mil. Kč
při úrokových výnosech 34,8 mil. Kč a úrokových nákladech 17,9 mil. Kč zajišťuje odpovídající vývoj v souladu jak se Strategií, tak
s Finančním plánem pro rok 2013.
9. INFORMACE O PŘÍPADNÝCH OPRAVÁCH ZÁSADNÍCH CHYB MINULÝCH LET A VLIV TĚCHTO
ZMĚN NAVLASTNÍ KAPITÁL K ROZVAHOVÉMU DNI
AKCENTA provedla opravu roku 2011, kdy se omylem nezaúčtovala dohadná položka na náklady pobočky na Slovensku. Tyto
náklady jsou vykázány jako nedaňové náklady roku 2012. Tím došlo ke snížení vlastního kapitálu o 1.656.560,- Kč.
10. INFORMACE O DALŠÍCH OKOLNOSTECH OVLIVŇUJÍCÍCH VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
A FINANČNÍ SITUACI ÚČETNÍ JEDNOTKY, KTERÉ JSOU VÝZNAMNÉ PRO UŽIVATELE ÚČETNÍ
ZÁVĚRKY
AKCENTA žádné další okolnosti ovlivňující hospodářský výsledek nemá.
V Hradci Králové dne 7. 5. 2013
Radovan Martínek
předseda představenstva
Tomáš Brouček
člen představenstva
43
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Zpráva nezávislého auditora pro členy družstva
44
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, pobočka Košice
Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Krmanova 3, 040 01 Košice
IČO: 36866750
DIČ: 4020276205
DIČ DPH: SK 4020276205
Zapsaná dne 3. 2. 2010 do obchodního rejstříku Okresního soudu Košice
45
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Správa nezávislého audítora
46
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Správa nezávislého audítora
47
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Správa nezávislého audítora
48
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Účtovná závierka
49
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Účtovná závierka
50
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Účtovná závierka
51
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Účtovná závierka
52
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Účtovná závierka
53
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Účtovná závierka
54
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Účtovná závierka
55
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Účtovná závierka
56
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Obsah
58
A. Popis účtovnej jednotky
Zriaďovateľ
Hlavné činnosti obchodnej spoločnosti / Zriaďovateľa
Organizačná zložka:
Štatutárny orgán účtovnej jednotky
Organizačná zložka
59
60
61
B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy
C. Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní
D. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát
Súvaha
Výkaz ziskov a strát
64
64
64
65
66
67
67
E. Prehľad o iných aktívach a o iných pasívach
F. Ostatné poznámky
Údaje o úverovom riziku
Údaje o trhovom riziku
Údaje o ostatných druhoch rizík
Riziko likvidity
Operačné riziko
57
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Popis účtovnej jednotky
A. Popis účtovnej jednotky
Zriaďovateľ
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo zapísané v obchodnom registri, vedenom Krajský soud v Hradci Králové, oddiel Dr,
vložka 1358
Dátum zápisu:
20. 2. 1996
Označení účtovnej jednotky:
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Sídlo:
Gočárova třída 312, PSČ 500 02, Hradec Králové
Identifikačné číslo:
64946851
a) Počet členov družstevnej záložne k 31. 12. 2012 – 3.044 členov ( zvýšenie od 1. 1. 2012 o 757 členov)
b) Výška zapisovaného a nezapisovaného základného imania k 31. 12. 2012 – 236 003 tis. Kč z toho zapisovaného 500 tis. Kč
a nezapisovaného 235 503 tis. Kč
c) Výška členského podielu k 31. 12. 2012 – 1 Kč alebo prepočet na Kč z čiastky 0,05 EUR
d) Výška nesplatených členských podielov k 31. 12. 2012 – 0 Kč
e) Výška poskytnutých úverov osobám podľa osobitného právneho predpisu k 31. 12. 2012 – 0 Kč
f ) Menovitá hodnota záruk vydaných družstevnou záložnou jeho ručenie za úvery členom poskytnuté inými osobami
k 31. 12. 2012 – 0 Kč
g) Celková výška záväzkov družstevnej záložne po lehote splatnosti k súvahovému dni účtovného obdobia – 0 Kč
h) Celková výška pohľadávok družstevnej záložne po lehote splatnosti k súvahovému dni účtovného obdobia – 0 Kč
i)
Ďalšie skutočnosti požadované ďalšími predpismi vydanými dozornými a regultórnymi orgány k 31. 12. 2012 – neboli
Hlavné činnosti obchodnej spoločnosti / Zriaďovateľa
Družstevná záložňa je oprávnená v rámci svojho podnikania vykonávať nižšie uvedené činnosti podľa §3 ods. 1 zákona č.87/1995
Zb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v znení neskorších predpisov
a) Prijímanie vkladov od členov
b) Poskytovanie úverov členom
c) Finančný leasing pre členov
d) Platobný styk, zúčtovanie a vydávanie a správa platobných prostriedkov pre členov
e) Poskytovanie ručenia za úvery a pôžičky členov
f ) Otváranie akreditívov pre členov
g) Obstaranie inkasa pre členov
h) Prenájom bezpečnostných schránok členom
i)
Nákup a predaj cudzej meny pre členov
Družstevná záložňa je výhradne za účelom zaistenia povolených činností podľa §3 ods.2 zákona č. 87/1995 Zb., o spořitelních
a úvěrních družstvech, v znení neskorších predpisov, podľa ods. 1, oprávnená:
a) Ukladať vklady v družstevných záložniach a bankách a u pobočiek zahraničných bank,
b) Prijímať úvery od družstevných záložní a bánk,
c) Nadobúdať majetok a disponovať s ním,
d) Obchodovať na vlastný účet s devízami a nástrojmi smerných kurzov a úrokových sadzieb za účelom zaistenia povolených
činností podľa §3 ods.1 zákona č. 87/1995 Zb., o spořitelních a úvěrních družstvách, vo znení nehorších predpisov
uvedených v ods. 1,
e) Obchodovať na vlastný účet s registrovanými cennými listami pokiaľ nie je zákonom č. 87/1995 Zb. o spořitelních
a úvěrních družstvách, vo znení neskorších predpisov, inak.
58
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Popis účtovnej jednotky
Organizačná zložka:
Obchodná spoločnosť AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, pobočka Košice, bola založená dňa 3. 2. 2010 zápisom do
Obchodného registru Okresného súdu Košice 1 oddiel PO, vložka číslo 443/V
Hlavné činnosti obchodnej spoločnosti/Organizačnej zložky:
a) Prijímanie vkladov od členov
b) Poskytovanie úverov členom
c)
Služby platobného styku členom ako tuzemský, tak aj zahraničný a cezhraničný
d) Vydávanie elektronických platobných prostriedkov členom (najmä platobné karty)
e) Nákup a predaj cudzej meny pre členov
Štatutárny orgán účtovnej jednotky:
Predstavenstvo
Predseda predstavenstva:
Radovan Martínek
od 11.mája 2011
Miesto predseda predstavenstva:
Jiří Macek
Člen predstavenstva:
František Štofila
od 11.mája 2011
od 26.júna 2012
Člen predstavenstva:
Tomáš Brouček
od 4.decembra 2012
Organizačná zložka
Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku): Ján Hegedüs
od 26.júla 2012
Zemepisné oblasti v ktorých spoločnosť vykonáva svoje činnosti: tuzemsko a Česká republika.
B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy
Účtovná závierka bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti účtovnej jednotky.
Pri zostavovaní účtovnej závierky postupuje spoločnosť podľa príslušných znení zákona 431/2002 Z.z., o účtovníctve v znení
neskorších predpisov a v zmysle opatrenia MF SR č. MF/5292/2005-74 z 16. Marca 2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených
z účtovnej závierky na zverejnenie pre finančné inštitúcie v znení neskorších predpisov.
Vedenie účtovníctva pobočky sa riadi internými smernicami zriaďovateľa vypracovanými v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z.z.,
zákon o účtovníctve.
Účtovníctvo sa vedie na základe dodržiavania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady
a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
Pri oceňovaní majetku sa uplatňuje zásada opatrnosti, t.j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú
majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu zostavenia závierky.
Pri zostavovaní účtovnej závierky je treba, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na výši
vykazovaných aktív a pasív ako aj na výšku nákladov a výnosov počas roka. Skutočné výsledky sa od týchto môžu líšiť.
Pri transakciách medzi spriaznenými osobami sú používané vopred stanovené transferové ceny. Manažment spoločnosti verí,
že všetky transakcie so spriaznenými osobami boli a sú ocenené a zaúčtované na základe nezávislých vzťahov.
Spoločnosť v roku 2012 nepoužívala iné účtovné metódy v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím.
59
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Popis účtovnej jednotky
Pre oceňovanie majetku a záväzkov používa účtovná jednotka:
-
Obstarávaciu cenu – tj. cenu, za ktorú bol majetok obstaraný spolu s nákladmi súvisiacimi s jeho obstaraním – pre
ocenenie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku obstaraného kúpou
Menovitú hodnotu – pre ocenenie peňažných prostriedkov a cenín, pohľadávok a zaväzkov pri ich vzniku.
Pre prepočet cudzích mien na EUR boli používané kurzy podľa kurzového lístka NBS k dátumu účtovnej závierky.
Informácie o okamihu uskutočnenia účtovného prípadu
Pre potreby oceňovania pohľadávok a záväzkov v cudzej mene ku dňu ich vzniku považuje účtovná jednotka za deň uskutočnenia
účtovného prípadu u dodávateľských faktúr deň prijatia faktúry a u odberateľských faktúr deň vystavenia faktúry (alebo
obdobného dokladu). Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prerátajú na českú menu vždy denným kurzom NBS ku dňu
uskutočnenia účtovného prípadu, v účtovnej závierke k súvahovému dni.
Postupy odpisovania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Pri odpisovaniu hmotného a nehmotného majetku sa postupuje podľa zákona č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve a interné smernice
zriaďovateľa.
-
Hmotný majetok s obstarávacou cenou do 1.700 EUR a dobou používania dlhšou než jeden rok účtovná jednotka účtuje
priamo do spotreby
-
Hmotný majetok s obstarávacou cenou nad 1.700 EUR sa účtovne odpisuje. Účtovné odpisy sú stanovené v závislosti
na dobe používania.
-
Nehmotný majetok s obstarávacou cenou do 1.700 EUR sa účtuje do spotreby v období, kedy bol obstaraný
-
Nehmotný majetok s obstarávacou cenou nad 1.700 EUR sa účtovne odpisuje. Účtovné odpisy sú stanovené na dobu
3 rokov.
Informácie o postupoch účtovania obchodov s cennými listami, derivátmi
Pobočka žiadne cenné listy ani deriváty nemala.
Informácie o metódach a postupoch identifikácie klasifikovaného majetku, predovšetkým pohľadávok, spôsoboch odpisovania
majetku, predovšetkým pohľadávok
Pobočka nemá klasifikovaný majetok.
Informácie o zásadách a postupoch výpočtu výšky opravných položiek a rezerv vrátane vysvetlenia základných predpokladov pre
ich použitie
Zásady pre tvorbu a čerpanie rezerv sú určené vnútornými smernicami zriaďovateľa. Problematika klasifikácie pohľadávok
a opravné položky je riešená procesnú knihu zriaďovateľa. Pobočka netvorila k 31. 12. 2012 opravné položky, nebolo potreba ich
tvoriť.
Pobočka k 31. 12. 2012 vytvorila zákonnú rezervu na nevyčerpanú dovolenku vo výši 8.750 EUR, rezervu na bonusy 14.848 EUR
a rezervu na nevyfakturované náklady 21.800 EUR.
C. Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní
Pobočka nevykazuje žiadne základné imanie a pretože za rok 2011 dosiahla stratu vo výške 227.796,56 EUR a za rok 2012 stratu
vo výške 52.702,59 EUR vykazuje záporné vlastné imanie. Záväzky boli kryté zriaďovateľom.
60
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Popis účtovnej jednotky
D. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát
Súvaha
Aktíva
1) Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
EUR peňažné prostriedky
Bežné účtovné obdobie
Hotovosť, ceniny a vklady v centrálnych bankách
Bežné účty
3 431
47 255
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
4 359
25 875
2) Účtovná jednotka nemá žiadne cenné papiere na obchodovanie
3) Účtovná jednotka nemá žiadne deriváty na obchodovanie ani zabezpečovacie deriváty
4) Účtovná jednotka nemá žiadne cenné papiere na predaj
5) Rozpis pohľadávok voči klientom a iným dlžníkom
a) podľa zostatkovej doby splatnosti
Zostatková doba splatnosti
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
331 138
0
0
0
700 000
667
0
0
0
0
Do jedného mesiaca
Viac ako jeden mesiac až do troch mesiacov
Viac ako tri mesiace až do jedného roka
Viac ako jeden rok až do piatich rokov
Viac ako päť rokov
b) podľa sektorov činností, do ktorých sú zaradení dlžníci podľa osobitného predpisu
Sektor činností
Bežné účtovné obdobie
PO - iné právnické osoby
FOO - S11 fyzické osoby
FOP - S11 iní podnikatelia
700 000
0
0
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
0
0
0
c) Rozpis pohľadávok voči klientom a iným dlžníkom podľa druhov
Úvery a pôžičky
Podnikateľom a právnickým osobám
Spotrebné úvery
Hypotekárne úvery
Pohľadávky z finančného prenájmu
Odplaty a provízie
Pohľadávka voči zriaďovateli
Zálohy na služby
Bežné účtovné obdobie
700 000
0
0
0
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
0
0
0
0
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
330 411
727
0
667
61
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Popis účtovnej jednotky
6) Účtovná jednotka nemá žiadne dlhové cenné papiere
7) Rozpis vkladov do základného imania dcérskych spoločností – účtovná jednotka nemá žiadne dcérske spoločnosti.
8) Účtovná jednotka nemá vlastný prevádzkový majetok.
9) Náklady budúcich období sú vo výške 537 EUR.
Pasíva
1) Rozpis záväzkov voči bankám a voči klientom a iným veriteľom
a) Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti
Zostatková doba splatnosti
Do jedného mesiaca
Viac ako jeden mesiac až do troch mesiacov
Viac ako tri mesiace až do jedného roka
Viac ako jeden rok až do piatich rokov
Viac ako päť rokov
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
22 478
0
0
0
0
56 693
0
0
0
0
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
0
0
0
0
8 212
7 917
4 976
1 373
0
0
0
0
51 495
2 557
1 750
891
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
7 089
0
0
1 373
4 976
7 917
1 123
2
0
0
891
1 750
2 555
51 495
b) Záväzky podľa druhov veriteľov
Druhy veriteľov
emisné banky
Banky
iní veritelia z finančného sektora
iní podnikatelia
iné právnické osoby
fyzické osoby
Sociálna a zdravotné poisťovni
Štátny rozpočet
c) Záväzky podľa druhov
Druh záväzku
Vklady
Úvery a pôžičky
Záväzky z finančného prenájmu
Štátny rozpočet
Sociálna a zdravotné poisťovni
Záväzky voči zamestnancom
Odplaty a povízie
d) Záväzky podľa zabezpečenia
Všetky záväzky sú nezabezpečené. Spoločnosť nemá žiadne záväzky z repoobchodov.
Pobočka má k 31.12.2012 záväzok voči zriaďovateľovi vo výške 1 285 219 EUR u ktorého nie je stanovená lehota splatnosti.
62
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Popis účtovnej jednotky
2) Účtovná jednotka nemá žiadne deriváty
3) Účtovná jednotka nemá žiadne dlhové cenné papiere
4) Výdaje budúcich období
Účtovná jednotka vytvorila výdaje budúcich období vo výške 9 767 EUR – predovšetkým na provízie obchodným partnerom a na
služby spojené s nájmom, ktoré budú vyfakturované v roku 2013
5) Rozpis rezerv
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku
8 750 EUR
Rezerva na bonusy
14 848 EUR
Rezerva na nevyfakturované náklady
21 800 EUR
6) Účtovná jednotka nemá žiadne podriadené záväzky.
7) Účtovná jednotka neeviduje odložený daňový záväzok.
Výkaz ziskov a strát
Úrokové výnosy z poskytnutých úverov Úrokové výnosy z vkladov u bánk -
4 175 EUR
7 EUR
Výnosy z odplát a provízií -
8 352 EUR
Náklady odplát za vedenie bankových účtov -
7 413 EUR
Ostatné prevádzkové výnosy sú tvorené výnosmi z činností konaných pre zriaďovaťela. K ich oceneniu sú použité transferové
ceny 264 518 EUR
Ostatné prevádzkové náklady sú tvorené predovšetkým neuznaným DPH na vstupe 9 125 EUR
Rozpis personálnych nákladov
a) Osobné náklady a odmeny
Mzdy -
95 346 EUR
Sociálne a zdravotné poistenie -
32 885 EUR
Odmeny členov štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov, prípadne iných orgánov podľa jednotlivých
orgánov – neboli poskytnuté
b) Ostatné personálne náklady
Ostatné náklady na zamestnancov -
cestovné 2 114 EUR, stravné lístky 1 749 EUR
Ostatné náklady na správu -
138 477 EUR
- nájom priestorov - audit a daňové poradenstvo -
18 399 EUR
3 960 EUR
- právne služby -
27 333 EUR
- pripojení VPN liniek, licencie -
42 593 EUR
- drobný hmotný majetok -
3 719 EUR
- telekomunikačné služby -
12 030 EUR
- inzercia - ostatné služby Tvorba rezerv Náklady na audit za rok 2012 Náklady na daňové poradenstvo za rok 2012 -
1 190 EUR
29 253 EUR
42 646 EUR
7 500 EUR
800 EUR
63
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Popis účtovnej jednotky
E. Prehľad o iných aktívach a o iných pasívach
Účtovná jednotka nevykazuje iná aktíva ani iná pasíva.
F. Ostatné poznámky
Účtovná jednotka nemá podiel v žiadnej inej spoločnosti. Účtovná jednotka má iba záväzok voči zriaďovateli a to vo výške
1 285 219 EUR.
Po 31.decembri 2012 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili
aktíva a pasíva účtovnej jednotky.
Účtovná jednotka nevykonávala opravy v minulých účtovných obdobiach.
O vysporiadani straty za obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 v celkovej výške 52 702,59 EUR rozhodne riadne valne
zhromaždenie. Predstavenstvo spoločnosti navrhuje stratu za rok 2012 previesť na účet neuhradenej straty minulých rokov.
Informácie o zamestnancoch
Bežné účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, z toho:
počet vedúcich zamestnancov
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
5
3
6
2
3
1
Účtovná jednotka nemá nákladov a výnosov, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov za predchádzajúce účtovné obdobie.
Zamestnanci spoločnosti nemajú nárok na finančné nástroje vydané účtovnou jednotkou.
Údaje o úverovom riziku
a) o použitých spôsoboch a postupoch úverového hodnotenia dlžníka vrátane vysvetlenia obsahu jednotlivých hodnotiacich
stupňov
Hodnotenie dlžníkov prebieha individuálne s tým, že sú vyhodnocované finančné riziká–schopnosť klienta splácať, nefinančné
riziká (odvetvie podnikania, história, skúsenosti atď.) a zabezpečenie úverového obchodu.
b) popis pohľadávok, ktorých ocenenie sa upravuje skupinovo
ASÚD na úrovni pobočky Košice nestanovuje samostatne úpravu ocenenia na skupinovom základe. Úpravu ocenenia na
skupinovom (portfóliovom) základe uplatňuje ASÚD na úrovni celej spoločnosti (teda vrátane pobočky Košice), a to v súlade
s Vyhláškou ČNB č. 123/2007 zbierky zákonov Českej Republiky o pravidlách obozretného podnikania bánk, sporiteľných
a úverových družstiev a obchodníkov s cennými papiermi.
c) popis spôsobov a nástrojov znižovania úverového rizika
AKCENTA poskytuje úvery, ktoré sú zabezpečené kvalitnými nehnuteľnosťami, a to v miere prevyšujúcej 100 % výšky každého
jedného individuálne poskytnutého úveru. Pre účely tvorby opravných položiek uznáva AKCENTA obvykle 70 % hodnoty
zabezpečenia nehnuteľnosťami. Sledovanie hodnoty jednotlivých zabezpečených nehnuteľností prebieha priebežne na základe
analýzy vývoja trhu nehnuteľností v relevantných segmentoch podľa miesta a typu nehnuteľnosti a ďalej najmenej raz za 5 rokov
pri rezidenčných a raz za 3 roky pri ostatných nehnuteľnostiach je uskutočnená revízia a stanovená hodnota nehnuteľného
zabezpečenia kvalifikovaným externým odhadcom, prípadne do uskutočnenia tejto revízie bola nehnuteľnosť dočasne
precenená na nulovú hodnotu.
d) popis významných koncentrácií úverového rizika s popisom spôsobov a postupov používaných pre zabezpečenie
účtovnou jednotkou akceptovanej koncentrácie úverového rizika
ASÚD na úrovni pobočky Košice nestanovuje samostatne akceptovanú koncentráciu úverového rizika. ASÚD na úrovni celej
spoločnosti (teda vrátane pobočky Košice) vyhodnocuje koncentráciu úverových rizík voči osobám, ekonomicky prepojeným
skupinám osôb, alebo voči osobám podnikajúcim v rovnakom odvetví, alebo rovnakej zemepisnej oblasti. AKCENTA za
„významnú koncentráciu“ považuje pohľadávky z úveru voči klientovi, alebo ekonomicky prepojenej skupine osôb, presahujúce
limit ČNB pre zaradenie do hlásení o angažovanosti (10 % regulatórneho kapitálu).
64
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Popis účtovnej jednotky
e) rozpis pohľadávok do tried, do ktorých sú pohľadávky zatrieďované podľa osobitného predpisu
Kategória pohľadávky
Pohľadávky bez zlyhania
Pohľadávky bez zlyhania bez znehodnotenia
na individuálnom základe
Pohľadávky bez zlyhania so znehodnotením
na individuálnom základe
Pohľadávky v zlyhaní
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
700 000
0
700 00
0
0
0
0
0
f ) amortizovaná hodnota pohľadávok, ktoré boli v priebehu bežného účtovného obdobia reštrukturalizované
0 EUR
g) menovitá hodnota pohľadávok
Pohľadávky voči NBS
Pohľadávky voči finančným inštitúciam
Pohľadávky voči klientom
Ostatné pohľadávky
Celkom
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
2 632
47 255
700 000
331 138
1 080 328
4 196
25 875
0
667
30 738
h) hodnota opravných položiek k pohľadávkam
0 EUR
i)
pravdepodobnosť toho, že pohľadávky budú splácané tak, ako bolo dohodnuté a rozpis pohľadávok do tried splatnosti
podľa ich pravdepodobného času splácania.
Pravdepodobnosť splatenia
Bežné účtovné obdobie
700 000
0
0
0
0
Nie je dôvod pochybovať o úplnom splatení
Je pravdepodobné úplné splatenie
Úplné splatenie je neisté
Úplné splatenie je vysoko nepravdepodobné
Úplné splatenie je nemožné
Pohľadávky podľa pravdepodobného času splatenia
Bežné účtovné obdobie
0
0
0
0
700 000
do jedného mesiaca
viac ako jeden mesiac až do troch mesiacov
viac ako tri mesiace až do jedného roka
viac ako jeden rok až do piatich rokov
viac ako päť rokov
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
0
0
0
0
0
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
0
0
0
0
0
Údaje o trhovom riziku
a) o používaní nových finančných nástrojov
ASÚD pobočka Košice nepoužíva nové finančné nástroje (deriváty)
b) o spôsoboch a postupoch používaných na meranie, sledovanie a riadenie trhového rizika
ASÚD pobočka Košice je vystavená trhovému riziku a to len riziku úrokovému. ASÚD na úrovni pobočky Košice nestanovuje
samostatne akceptovanú mieru úrokového rizika.
ASÚD pobočka Košice prijíma vklady a poskytuje úvery len v mene EUR, teda nie je vystavená menovému riziku. ASÚD na úrovni
celej spoločnosti (teda vrátane pobočky Košice) meria menové a úrokové riziko.
65
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Popis účtovnej jednotky
c) o spôsoboch zabezpečenia sa proti nepriaznivému vplyvu zmien trhových úrokových mier,
Na riadenie úrokového rizika AKCENTA využíva príslušné zmluvné dojednania s klientmi. Zmena úrokovej sadzby je zmluvne
možná na základe rozhodnutia ASÚD a klient môže úver splatiť bez sankcií len v termínoch daných úverovou zmluvou.
d) o citlivosti majetku a záväzkov na zmeny úrokových mier,
Majetok citlivý na zmenu úrokových mier (úrokovo citlivé aktíva) predstavujú v podmienkach ASÚD hotovosť a vklady
v centrálnych bankách, pohľadávky z úverov a pohľadávky voči finančným inštitúciám. Záväzky citlivé na zmenu úrokových mier
(úrokovo citlivé pasíva) predstavujú v podmienkach ASÚD záväzky voči klientom.
e) o spôsoboch a postupoch merania úrokového rizika,
ASÚD meria úrokové riziko GAP–ovou analýzou. Úrokovo citlivé aktíva a záväzky sú zaradené do časových košov podľa termínu
splatnosti, respektíve termínu zmeny úrokovej sadzby. Úrokový GAP predstavuje rozdiel fixne (pevne) úročených aktív a pasív
v jednotlivých časových pásmach. Tento rozdiel vyjadruje mieru expozície (vystavenia) voči úrokovému riziku v jednotlivých
časových košoch. Úrokový GAP je v jednotlivých časových pásmach diskontovaný pomocou výnosovej krivky zostavenej
z trhových sadzieb medzibankového trhu do 1 roku a sadzieb úrokového SWAP–u nad jeden rok. Súčet diskontovaného
úrokového GAP–u všetkých časových pásiem je ekonomická hodnota. AKCENTA sleduje závislosť vývoja ekonomickej hodnoty
od zmeny trhových úrokových sadzieb a to najmenej jedenkrát mesačne.
f ) rozpis majetku a záväzkov podľa dátumu zmluvnej zmeny úrokovej miery alebo dátumu zostatkovej doby splatnosti
rok 2012
Pokladničná hotovosť
a pohľadávky voči NBS
Pohľadávky voči
finančným inštitúciám
Pohľadávky voči klientom
Záväzky voči klientom
rok 2011
Pokladničná hotovosť
a pohľadávky voči NBS
Pohľadávky voči
finančným inštitúciám
Pohľadávky voči klientom
Záväzky voči klientom
do jedného
mesiaca
viac ako
viac ako
1 mesiac až do 3 mesiace
až do 1 roka
3 mesiacov
viac ako 1 rok
až do 5 rokov
viac
ako 5 rokov
nešpecifikované
4 359
0
0
0
0
0
47 255
0
7 089
0
700 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
viac ako 1 rok
až do 5 rokov
viac
ako 5 rokov
nešpecifikované
do jedného
mesiaca
viac ako
viac ako
1 mesiac až do 3 mesiace
až do 1 roka
3 mesiacov
3 431
0
0
0
0
0
25 875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
g) rozpis majetku a záväzkov aktív podľa jednotlivých cudzích mien, v ktorých sú ocenené,
ASÚD pobočka Košice neevidovala majetok alebo záväzky v inej mene ako EUR.
Údaje o ostatných druhoch rizík
a) o spôsoboch a postupoch identifikácie rizík, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Riadenie rizík v podmienkach ASÚD pozostáva z identifikácie podstupovaných rizík, ich vymedzenia a prípadne aj merania,
následného určenia nástrojov pre ich sledovanie a riadenie, vrátane určenia systémov limitov pre obmedzenie rizík a postupov
spracovania informácie o prípadnom nedodržaní týchto limitov (eskalácia). Proces je zavŕšený vymedzením postupov uplatnenia
zvolených nástrojov na riadenie a obmedzenie rizík.
66
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Popis účtovnej jednotky
Riadenie rizík je oddelené od obchodných útvarov ASÚD a pracuje nezávisle.
Všetky dôležité procesy spojené s aktívnymi a pasívnymi obchodmi sú popísané v metodických predpisoch, ktoré sú záväzné.
Výnimky z týchto metodických predpisov sú možné len na základe zvláštneho schválenia príslušným orgánom ASÚD.
ASÚD uplatňuje pri všetkých dôležitých aktivitách, pri ktorých je podstupované kreditné riziko, zásadu štyroch očí.
Všetky aktívne a pasívne obchody sú zdokumentované papierovými nosičmi a obsahujú všetky náležitosti tak, aby sa dali vždy
identifikovať zodpovedné osoby.
Všetky klientske operácie musia byť zaznamenané v účtovných a klientskych systémoch, ktoré ASÚD používa.
Jednotlivé druhy rizík sú reportované (nahlasované) minimálne na štvrťročnom základe predstavenstvu ASÚD.
Prekročenie schválených limitov, či zistenie významných udalostí operačného rizika sú reportované (nahlasované) predstavenstvu
ASÚD neodkladne po ich zistení a to útvarom povereným sledovaním a meraním daného rizika. Návrhy limitov predstavenstvu
predkladá útvar poverený riadením daného rizika, vždy však v spolupráci s útvarom Risk management, ktorý sa vyjadruje
k zahrnutiu navrhovaného limitu do celkového systému riadenia rizík ASÚD.
b) o spôsoboch a postupoch merania, sledovania a riadenia týchto rizík.
Riziko likvidity
Riziko likvidity vzniká z titulu časového nesúladu aktív a pasív. Zahŕňa jednak riziko schopnosti financovať aktíva ASÚD nástrojmi
s vhodnou splatnosťou, jednak aj schopnosť ASÚD realizovať aktíva tak, aby boli včas uspokojené všetky záväzky spoločnosti.
ASÚD optimalizuje štruktúru súvahy z hľadiska časovej skladby aktív a pasív tak, aby dosahovalo čo najvyšší zisk pri minimalizácii
rizík s týmto procesom spojených.
Cieľom riadenia likvidity je zabezpečiť, aby si ASÚD vždy plnilo svoje splatné záväzky.
ASÚD posudzuje likvidnú pozíciu a čisté peňažné toky zo všetkých nástrojov aktív, pasív a podsúvahových položiek. Podľa termínu
splatnosti nástroja z nich potom peňažné toky zaraďuje do príslušných likvidných GAP–ov.
ASÚD sleduje čisté peňažné toky (likvidnú pozíciu) na dennom základe s výhľadom na 1 týždeň pre riadenie krátkodobej likvidity.
Okrem toho ASÚD sleduje likvidnú pozíciu vo forme likvidných GAP–ov v dlhších štandardných časových pásmach, a to mesačne
a za všetky nástroje aktív, pasív a podsúvahových položiek vo všetkých menách celkom (riadenie dlhodobej likvidity).
Pre potreby strednodobej likvidity v mesačných časových košoch s výhľadom na niekoľko mesiacov sú zohľadnením budúcich
peňažných tokov a obozretným spôsobom čiastočne zohľadnené plánované obchody.
Pre riadenie rizika likvidity je v ASÚD stanovený príslušný systém limitov. V podstate ide o limit na krátkodobú likvidnú pozíciu,
ďalej limit na dlhú likviditu pre časové pásma likvidných GAP–ov do 6 mesiacov. Pre dlhšie časové pásma a strednodobú likviditu sú
nastavené referenčné hodnoty
Operačné riziko
Operačné riziko (OR) predstavuje riziko straty ASÚD vplyvom nedostatkov či zlyhania vnútorných procesov, ľudského faktora,
alebo systémov, či riziko straty ASÚD vplyvom vonkajších udalostí, vrátane rizika straty ASÚD v dôsledku porušenia, či
nenaplnenia právnej normy.
Operačným rizikom nie je obchodné ani strategické riziko (ktoré neboli zároveň vyhodnotené ako významné riziká podľa časti 4.
tejto stratégie).
Cieľom riadenia operačného rizika je minimalizácia výskytu udalostí operačných rizík a ich dopadov.
Systém riadenia operačných rizík v ASÚD je založený na aktívnom prístupe všetkých pracovníkov ASÚD v oblasti dodržiavania
platných metodických predpisov a postupov.
Základom riadenia operačných rizík je dôraz na prevenciu–tj. snaha o minimalizáciu reálnych udalostí operačných rizík.
V prípade, že nastane reálna udalosť operačného rizika, je predmetom evidencie a vyšetrovania. O všetkých podstatných
udalostiach operačných rizík sú informované predstavenstvo a kontrolná komisia.
Všetky udalosti operačných rizík, pri ktorých ASÚD preukázateľne utrpí finančnú stratu väčšiu ako 10.000,-Kč, sú prerokovávané
v predstavenstve ASÚD.
67
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Popis účtovnej jednotky
Účtovná jednotka: AKCENTA, úvěrní a spořitelní družstvo
Krmanova 3, 04001 Košice
IČ: 36866750
Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy
Označenie
položky
Z/S
Obsah položky
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)
A.1.
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou
z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)
A. 1. 1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)
A. 1. 2.
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri
vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)
A. 1. 3.
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)
A. 1. 4.
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)
A. 1. 5.
Zmena stavu opravných položiek (+/-)
A. 1. 6.
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)
2011
2012
-52 702,59
-227 796,56
97 835,37
-46 419,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65 840,80
0,00
-66 377,80
0,00
A. 1. 7.
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)
0,00
A. 1. 8.
Úroky účtované do nákladov (+)
0,00
0,00
. 1. 9.
A.
-7,35
-1,77
A.1. 10.
Úroky účtované do výnosov (-)
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka (-)
0,00
0,00
A. 1. 11.
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka (+)
0,00
0,00
A. 1. 12.
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný
ekvivalent (+/-)
0,00
0,00
A. 1. 13.
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti,
s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)
32 001,92
19 960,00
675 015,67
296 733,79
-330 471
1 199,21
1 005 783,90
0,00
295 666,58
0,00
-297,00
-132,00
A. 2.
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi
obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú
súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej
činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)
A. 2. 1.
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)
A. 2. 2.
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)
A. 2. 3.
A. 2. 4.
Zmena stavu zásob (-/+)
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných
prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú
osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)
772 851,04
250 314,22
A. 4.
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)
7,35
0,00
1,77
0,00
A. 5.
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných
činností (+)
0,00
0,00
A. 6.
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
finančných činností (-)
A. 7.
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných
činností alebo finančných činností (-/+)
A. 8.
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)
A. 9.
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)
A.
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),(súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)
B. 1.
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)
A. 3.
0,00
0,00
772 858,39
250 315,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
772 858,39
0,00
250 315,99
Peňažné toky z investičnej činnosti
0,00
68
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
0,00
0,00
Popis účtovnej jednotky
B. 2.
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)
0,00
0,00
B. 3.
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách,
s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných
papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)
0,00
0,00
B. 4.
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
0,00
0,00
B. 5.
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)
0,00
0,00
B. 6.
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou
cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj
alebo na obchodovanie (+)
0,00
0,00
B. 7.
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je
súčasťou konsolidovaného celku (-)
0,00
0,00
B. 8.
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke,
ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)
0,00
0,00
B. 9.
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých
pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)
-700 000,00
0,00
B. 10.
Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek
poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)
0,00
0,00
B. 11.
B. 12.
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových
činností (+)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B. 14.
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak
sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak
sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)
B. 15.
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)
B. 16.
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
0,00
0,00
B. 17.
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
0,00
0,00
B. 18.
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
0,00
0,00
B. 19.
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
0,00
0,00
B.
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)
-700 000,00
0,00
C. 1.
Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)
0,05
C. 1. 1.
0,20
0,05
0,05
C. 1. 2.
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou
jednotkou (+)
0,00
0,00
C. 1. 3.
Prijaté peňažné dary (+)
0,00
0,00
C. 1. 4.
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)
0,00
0,00
C. 1. 5.
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)
0,00
0,00
C. 1. 6.
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou,
ktorá je účtovnou jednotkou (-)
0,00
0,00
B. 13.
Peňažné toky z finančnej činnosti
C. 1. 7.
C.1. 8.
0,00
0,00
-0,25
0,00
C. 2.
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnost,
(súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)
0,00
0,00
C. 2. 1.
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
0,00
0,00
C. 2. 2.
0,00
0,00
C. 2. 3.
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky,
s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)
0,00
0,00
C. 2. 4.
Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej
banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)
0,00
0,00
C. 2. 5.
Príjmy z prijatých pôžičiek (+)
0,00
0,00
C. 2. 6.
Výdavky na splácanie pôžičiek (-)
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci
(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
C. 2. 7.
69
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Popis účtovnej jednotky
C. 2. 8.
Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti
účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných
tokov (+)
C. 2. 9.
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich
z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti
prehľadu peňažných tokov (-)
C. 3.
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)
0,00
0,00
C. 4.
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
prevádzkových činností (-)
0,00
0,00
C. 5.
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak
sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)
0,00
0,00
C. 6.
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak
sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)
0,00
0,00
C. 7.
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)
0,00
0,00
C. 8.
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)
0,00
0,00
C. 9.
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)
0,00
0,00
C.
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)
-0,05
0,05
D.
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)
72 858,34
250 316,04
E.
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)
30 101,84
7 582,36
F.
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentovna konci účtovného obdobia pred
zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka (+/-)
50 257,59
30 101,84
G.
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
H.
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia
upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
Radovan Martínek
předseda představenstva
70
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
0,00
0,00
0,00
0,00
50 257,59
30 101,84
Tomáš Brouček
člen představenstva
Popis účtovnej jednotky
Účtovná jednotka: AKCENTA, úvěrní a spořitelní družstvo
Krmanova 3, 04001 Košice
IČ: 36866750
Zmeny vo vlastnom imanií
označ
enie Názov položky
b
a
Základné imanie
1.
upísané základné imanie
a)
pohľadávky voči akcionárom (x)
b)
zníženie základného imania (x)
c)
Vlastné akcie (x)
2.
Emisné ážio
3.
prevod do základného imania (x)
a)
predaj alebo prevod vlastných akcií x/(x)
b)
Ostatné kapitálové fondy
4.
prevod do základného imania (x)
a)
rozdelenie akcionárom (x)
b)
Rezervné fondy
5.
povinný prídel
a)
iné zvýšenie
b)
úhrada straty z ročného hospodárenia (x)
c)
prevod do základného imania (x)
d)
rozdelenie akcionárom (x)
e)
Ostatné fondy tvorené z rozdelenia zisku
6.
úhrada straty z ročného hospodárenia (x)
a)
prevod do základného imania (x)
b)
prevod do rezervných fondov (x)
c)
rozdelenie akcionárom (x)
d)
Oceňovacie rozdiely z cenných papierov na predaj
7.
Oceňovacie rozdiely zo zabezpečovacích deriváto v
8.
Oceňovacie rozdiely z vkladov do základného imania v cudzej meně
9.
Oceňovacie rozdiely z vkladov do základného imania dcérskych a
pridružených účtovných jednotiek
10.
a)
11.
12.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
13.
a)
14.
15.
podiel na zisku / strate dcérskej alebo pridruženej účtovnej jednotky x/(x)
Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku v podilovom fonde alebo inom
fonde
Nerozdelený zisk
prevod do základného imania (x)
úhrada straty minulých období (x)
prídely do fondov (x)
rozdelenie akcionárom (x)
prídel do sociálneho fondu (x)
výplata tantiém (x)
prevod podielu na zisku / strate dcérskej alebo pridruženej účtovnej
jednotke
Neuhradená strata (x)
prevod na zníženie základného imania (x)
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)
Vlastné imanie (súčet riadkov 1 až 14)
Změna
31.12.2010
Změna
31.12.2011
31.12.2012
0,00
0,00
0,00
0,00
‐227 796,60
‐227 796,56
0,00
0,00
‐227 796,56
‐227 796,56
‐175 093,97
‐402 890,57
‐52 702,59
‐280 499,15
Radovan Martínek
předseda představenstva
0,00
Tomáš Brouček
člen představenstva
71
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Kontakty
Česká republika:
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Sídlo a pobočka:
Gočárova třída 312/52
500 02 Hradec Králové
Česká republika
Infolinka: +420 498 777 700
E-mail: [email protected]
Internet: http://finance.akcenta.eu
IČ: 649 46 851
DIČ: CZ 699 001 844
Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 1358
Slovensko:
Pobočka Košice:
Krmanova 3
040 01 Košice
Infolinka: +421 556 230 630
E-mail: [email protected]
IČO: 368 66 750
DIČ: SK4020276205
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Po, vložka číslo: 443/V
72
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Zpráva auditora pro členy družstva
73
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Zpráva o zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
74
VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Gočárova třída 312/52
500 02 Hradec Králové
Česká republika
Kontakty:
Infolinka: +420 498 777 700
e-mail: [email protected]
http://www.finance.akcenta.eu
Download

2012 - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo