JP TRANSNAFTA
PANĈEVO
KONKURSNA DOKUMENTACIJA
za javnu nabavku
NABAVKA VATROGASNOG VOZILA
Javna nabavka broj
Objavljivanje dokumentacije
Rok predaje ponuda
Javno otvaranje ponuda održaće
se:
Ukupan broj strana konkursne
dokumentacije
JN-29-OP-2014
25.08.2014. godine
26.09.2014. u 09:30 ĉasova
26.09.2014 godine, u 10:00 ĉasova u prostorijama
JP Transnafta
Beograd
Ul. Bjelanovićeva br. 2.
61
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 1 od 61
PODNOSILAC:
PRIMALAC :
JP TRANSNAFTA
11 OOO Beograd
Ulica: Bjelanovićeva br.2
PONUDA
ZA JAVNU NABAVKU br. JN-29-OP-2014
u otvorenom postupku:
NABAVKA VATROGASNOG VOZILA
NE OTVARATI!!!
Datum i sat podnošenja
(popunjava pisarnica)
Redni broj podnošenja
 Obrazac obavezno prilepiti na prednjoj strani koverte!
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 2 od 61
SADRŢAJ
Na osnovu ĉl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, u daljem tekstu:
Zakon), ĉl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih
nabavki i naĉinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/2013), na osnovu Prethodnog
obaveštenja, objavljenog 28.04.201. godine, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 2797 od
31.07.2014.godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 2798 od 31.07.2014.godine,
pripremljena je:
KONKURSNA DOKUMENTACIJA
za javnu nabavku: NABAVKA VATROGASNOG VOZILA
JN-29-OP-2014
Konkursna dokumentacija sadrži:
POGLAVLJE
PREDMET
STRANA
I.
OPŠTI PODACI O NABAVCI
4
II.
III.
PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
VRSTA, TEHNIĈKE KARAKTERISTIKE, KOLIĈINA I
OPIS DOBRA
USLOVI ZA UĈEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
IZ ĈLANA 75.I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE
DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA
UPUTSTVO PONUĐAĈIMA KAKO DA SAĈINE
PONUDU
OBRAZAC PONUDE
6
26
VI.1.
OBRAZAC - PODACI O PONUĐAĈU
46
VI.2.
OBRAZAC - PODACI O PODIZVOĐAĈU
47
VI.3.
OBRAZAC - PODACI O PONUĐAĈIMA U
ZAJEDNIĈKOJ PONUDI
MODEL UGOVORA
OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM
KAKO DA SE POPUNI
IZJAVA O KADROVSKOM KAPACITETU
IZJAVA O TEHNIĈKOM KAPACITETU
IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI
OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE
OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA IZ ĈL.
75. ST.2.ZAKONA
ORAZAC IZJAVE O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
7
35
44
48
50
55
56
57
58
59
60
61
Strana 3 od 61
I.
OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1.Podaci o naruĉiocu:
Naziv naruĉioca:
Javno preduzeće za transport nafte naftovodima i
transport derivata nafte produktovodima,
JP TRANSNAFTA PANĈEVO
Sedište naruĉioca:
Panĉevo, ul. Zmaj Jovina br. 1, Republika Srbija
Internet stranica naruĉioca
www.transnafta.rs
Kontakt e-mail:
[email protected]
2. Vrsta postupka javne nabavke:
Predmetna javna nabavka se sprovodi u OTVORENOM
podzakonskim aktima kojima se ureĊuju javne nabavke.
postupku u skladu sa Zakonom i
Predmet javne nabavke broj JN-29-OP-2014 je: NABAVKA VATROGASNOG VOZILA, oznaka iz
Opšteg reĉnika nabavke – 34114000 - specijalizovana vozila
3. Cilj postupka
Postupak javne nabavke se sprovodi radi zakljuĉenja ugovora o javnoj nabavci.
4. Konkursna dokumentacija se može podići liĉno u prostorijama JP Transnafta u Beogradu ul.
Bjelanovićeva br. 2, ili se može preuzeti sa Portala Uprave za javne nabavke –
www.portal.ujn.gov.rs ili sajta JP Transnafta – www.transnafta.rs.
5. Rok za dostavljanje ponuda je 26.09.2014. god. do 09:30 ĉasova. PonuĊaĉ ponudu podnosi
neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na naĉin da se prilikom otvaranja
ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleĊini koverte ili na kutiji navesti naziv i
adresu ponuĊaĉa.
U sluĉaju da ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, na koverti je potrebno naznaĉiti da se radi o grupi
ponuĊaĉa i navesti nazive i adresu svih uĉesnika u zajedniĉkoj ponudi. Ponudu dostaviti na adresu:
JP TRANSNAFTA
11000 Beograd, ul. Bjelanovićeva br.2.
Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom „Ponuda broj JN -29-OP2014 za javnu nabavku: NABAVKA VATROGASNOG VOZILA
-NE OTVARATINa poleĊini koverte mora biti ispisan taĉan naziv, adresa i telefon ponuĊaĉa.
6. Naruĉilac će, po prijemu odreĊene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi,
obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je
ponuda dostavljena neposredno naruĉilac će ponuĊaĉu predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o
prijemu naruĉilac će navesti datum i sat prijema ponude.
7. Ponuda se smatra blagovremenom ako je naruĉiocu podneta do 26.09. 2014. god. do 09:30
ĉasova. Ponuda koju naruĉilac nije primio u roku odreĊenom za podnošenje ponuda, odnosno koja
je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se
neblagovremenom.
Neblagovremeno podnete ponude komisija za javne nabavke naruĉioca će, po okonĉanju postupka
otvaranja ponuda, vratiti neotvorene ponuĊaĉu sa naznakom da su podnete neblagovremeno.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 4 od 61
8. Javno otvaranje, blagovremeno pristiglih ponuda, obaviće se odmah po isteku roka za
podnošenje ponuda, dana 26.09.2014. god. u 10:00 ĉasova, na adresu naruĉioca JP Transnafta,
11000 Beograd, ul. Bjelanovićeva br. 2.
9. Uslovi pod kojima predstavnici ponuĊaĉa mogu uĉestvovati u postupku otvaranja ponuda: U
postupku otvaranja ponuda mogu uĉestvovati opunomoćeni predstavnici ponuĊaĉa. Pre poĉetka
postupka javnog otvaranja ponuda, predstavnici ponuĊaĉa koji će prisustvovati postupku otvaranja
ponuda dužni su da naruĉiocu predaju pismena punomoćja, na osnovu kojih će dokazati ovlašćenje
za uĉešće u postupku javnog otvaranja ponude.
10. Okvirni rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: Odluka o dodeli ugovora za predmetnu javnu
nabavku biće doneta u roku od 25 (dvadesetpet) dana od dana otvaranja ponuda.
11. Kontakt
Osobe za kontakt : Mirko Ţivković i Branko Goĉanin
Zainteresovano lice može, u pisanom obliku (putem pošte na adresu JP Transnafta 11000 Beograd,
ul. Bjelanovićeva br. 2, elektronske pošte na e-mail [email protected] ili faksom na
broj.011/2459430), tražiti od naruĉioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem
ponude.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 5 od 61
II.
PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
1. Vrsta postupka javne nabavke:
Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku u skladu sa Zakonom i
podzakonskim aktima kojima se ureĊuju javne nabavke.
2. Predmet javne nabavke broj JN-29-OP-2014 je: NABAVKA VATROGASNOG VOZILA,
oznaka iz Opšteg reĉnika nabavke – 34114000- specijalizovana vozila
3. Predmetna nabavka nije oblikovana u partijama.
4. Vrsta okvirnog sporazuma:
Predmetni postupak se ne sprovodi radi zakljuĉenja okvirnog sporazuma.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 6 od 61
III. VRSTA; TEHNIĈKE KARAKTERISTIKE; KOLIĈINA I TEHNIĈKI OPIS
USLUGE
Tehniĉka specifikacija
Vatrogasno vozilo za gašenje vodom i penom VP 6000/1000 sa traženom nadogradnjom koje
po konstrukciji i opremljenosti sa vatrogasnom opremom pripada grupi vatrogasnih vozila za
intervencije gašenja požara ĉvrstih zapaljivih materija i požara zapaljivih teĉnosti. Vozilo će biti
namenjeno za rad u skladištu pogonskih goriva kao i za rad na terenu van urbanih saobraćajnica
(seoska podruĉja).
Vozilo treba da bude formirano od podvozka i nadgradnje i u njemu mora biti smeštena sva
tražena vatrogasna oprema. Kompletno vozilo treba da bude izraĊeno prema posebnim zahtevima
naruĉioca i bezbednosno tehniĉkim zahtevima SRPS EN 1846-2 (EN 1846-2).
Potvrda o ispravnosti da vozilo ispunjava uslove norme SRPS EN 1846-2 (EN 1846-2) mora se
pribaviti od domaće ovlašćene akreditovane laboratorije.
Kabina vozila treba da omogući prevoz 2 vatrogasaca spasioca i vozaĉa.
Vozilo treba da bude snabdeveno vatrogasnom pumpom sa instalacijama, rezervoarima za
vodu (6000 lit.) i penilo, (1000 lit.) kao i vatrogasnom opremom za gašenje požara i zaštitu vatrogasaca
spasioca.
UskalaĊenost izabranog ponuĊenog podvoska sa rešenjem nadgradnje i smeštaj vatrogasne
opreme, potrebno je dati uz ponudu u formi idejnog rešenja – tehniĉkog crteža minimalnog formata A3
sa ucrtanim gabaritima, detaljnom specifikacijom izabrane opreme, rezervoara, vatrogasne pumpe sa
kardanskim pogonom i drugo.
Idejno rešenje potrebno je da sadrži sve poglede i preseke vozila, materijal i naĉin montiranja
nadgaradnje, katalošku dokumentaciju podvoska i opreme, usklaĊenu sa ukupnom nosivošću
ponuĊenog vozila.
Sva tražena PP oprema mora biti u skladu sa SRPS, EN, DIN i drugim važećim standardima o
ĉemu ponuĊaĉ mora dostaviti odogovarajuću dokumentaciju (sertifikate, ateste, deklaracije o
usaglašenosti, izveštaje o ispitivanju, teh. dokumentaciju......) proizvoĊaĉa, overenu i prevedenu na
srpski jezik od strane ovlašćenog prevodioca. – dostaviti uz ponudu.
PonuĊaĉ je dužan da dostavi spisak ovlašćenih servisa (za podvozak, nadogradnju i spasilaĉko
vatrogasnu opremu – dostaviti uz ponudu)
PonuĊaĉ mora posedovati sertifikat ISO 9001. – dostaviti uz ponudu
USLOVI KOJE PONUĐAĈ TREBA DA ISPUNI:
Garantni uslovi-garancije koje Isporuĉilac treba da izda za ponuĊeno vatrogasno vozilo
raĉunajući od dana isporuke:




Garancija minimum 6. god. na karoseriju i farbu ukuljuĉujući i farbu naplatka,.
Garancija minimum 3. god. ili 100.000 preĊenih kilometara na motor, i druge sklopove i
agregate
Garancija minimum 2. god. za dodatnu opremu (nadogradnja i vatrogasno spasilaĉka oprema)
Garancija minimum 2. god. izduvni sistem i akumulator.
U sluĉaju zamene bilo kojeg dela ili opreme, Isporuĉilac se mora obavezati da za sve
zamenjene (ugraĊene) delove, sklopove i agregate, obezbedi garantni rok u vremenskom periodu ne
kraćem od perioda garancije utvrĊenog u napred navedenim stavovima kojim se utvrĊuje garancija na
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 7 od 61
karoseriju i farbu, motor, druge sklopove i agregate, izduvni sistem, akumulator i vatrogasno spasilaĉku
opremu od trenutka isporuke.
Ako se tokom trajanja garantnog perioda pojavi neispravnost radi koje vozilo ne funkcioniše,
nepravilno funkcioniše ili njegova dalja upotreba nije bezbedna, kao i ugraĊena vatrogasno spasilaĉka
oprema, isporuĉilac se mora obavezati da otkloni sve nepravilnosti na licu mesta ili u servisu, o svom
trošku, ukljuĉujući i troškove prevoza vozila ili opreme do najbližeg ovlašćenog servisa.
Vreme provedeno u servisu za vreme trajanja garantnog roka duže od 15 dana, ne raĉuna se u
vreme garancije
Isporuĉilac prilikom isporuke vozila mora da isporuĉi i jedan primerak radioniĉkog priruĉnika za
predmetno vozilo sa uputsvom za upotrebu.
Isporuĉilac se mora obavezati da prilikom isporuke vozila dostavi svu
dokumentaciju neophodnu za registraciju vozila u kompletu sa tehniĉkim pregledom.
Obaveza isporuĉioca vozila je da u garantnom periodu u servisnom i vanservisnom roku
obezbedi servisiranje podvoska i nadogradnje u ovlašćenom servisu.
Za vatrogasno spasilaĉku opremu koja se isporuĉuje uz vozilo, a nije ugraĊeni funkcionalni
sastavni deo vozila, isporuĉilac je u obavezi da u garancijskom periodu obezbedi servisiranje u
ovlašćenom servisu.
Tražena Vatrogasno spasilaĉka oprema mora biti izraĊena prema SRPS EN, EN ili DIN
normama ili standardima.
Nakon isteka garantnog roka isporuĉilac se mora obavezi da u narednih 7 godina obezbedi
rezervne delove za predmetna dobra.
Period izmeĊu 2 redovna servisa ne može biti kraći od 10.000 preĊenih km.
Obaveza isporuĉioca je da u potpunosti sprovede elektro instalaciju za spoljni reflektor,
svetlosnu, zvuĉnu signalizaciju i sredstva veze i obezbedi napajanje istih elektriĉnom energijom.
Obaveza isporuĉioca je da izvrši obuku korisnika i da o tome saĉini zapisnik.
Red.
Br.
1
2
3
4
Vrsta opreme
Jedinica mere
Podvozak
Nadogradnja
Vatrogasno
spasilaĉka oprema
Troškovi izrade
tehniĉke
dokumentacije,
ispitivanja i
izdavanje pozitivnog
izveštaja od strane
domaće
sertifikovane kuće
Kom.
Kom.
Prema taĉki 3.
Vat.spas.op
Koliĉina
(Prema the
spec)
1
1
Prema taĉki 3.
Vat.spas.op
Kom.
1
Jediniĉna
cena
Ukupna cena
Ukupna cena
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 8 od 61
1. PODVOZAK Marka i tip podvoza i zemlja porekla ___________________________
Podvozak se isporuĉuje sa ugraĊenim originalnim fabriĉkim delovima, homologovan
Ispunjava
Uslovi za
Oprema
Zahtev za opremu
Koliĉina
da/ne
Dizel, 4-taktni, turbo
Vrsta:
punjaĉ
U skladu sa važećim
normama, da
Izrada:
MOTOR
zadovoljava
mininimum EURO 5
Snaga:
Minimum 190 kW
HlaĊenje:
vodeno
Osovinski
Od 3500 – 4300 mm
razmak:
Dužina
Minimum 6000 mm
podvoska:
Širina podvoska:
Maksimum 2550 mm
Visina najniže
taĉke vozila
Minimum 250 mm
(klirens)
KARAKTERIS
nominalno
TIKE
opterećen
PODVOSKA
o
Minimum 23
Prilazni ugao:
o
Odlazni ugao:
Ugao prepreke
Korisna nosivost
podvoska:
Izrada
MENJAĈ
Blokada
diferencijala
Dodatno hlaĊenje
ulja
Pogon
Pogonske
osovine
Toĉkovi:
POGON
Oslanjanje
prednje osovine:
Oslanjanje
zadnje osovine:
Blokada zadnjeg
diferencijala:
Blokada prednjeg
diferencijala:
IZVOD
POGONA
KOĈNICE
Izvod snage:
Vrsta
Minimum 23
o
Minimum 18
Minimum 11000 kg
Manuelni, minimum
5+1
1
Da
Da
4x4
Zadnja osovina stalno
pogonska, sa
ukljuĉivanjem pogona
prednje osovine po
potrebi
Jednostruki na
prednjoj osovini,
dvostruki na zadnjoj
osovini
Bez vazdušnih jastuka
Bez vazdušnih jastuka
Da
Sa znakom
upozorenja kad je
ukljuĉen
Da, za pumpu za
dugotrajan rad
Vazdušne
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 9 od 61
VOLAN
a) radna
Minimum dvokružna
vazdušna, ABS + ASR
b) parkirna
Da, na zadnjoj osovini
Izrada:
Sedišta
Sa servo ureĊajem
1+2
Pneumatsko
oslonjeno, sa
podešavanjem naprednazad i sa
podešavanjem ugla
naslona
2
da
Sedište za
vozaĉa:
Vrata:
Obrtomer:
Ukljuĉivanje
pogona pumpe iz
kabine:
Klima ureĊaj i
grejaĉi
retrovizora
Dodatna svetla
KABINA
Kolska radio
stanica sa
instalacijom za
radio stanicu
(kompatibilna sa
Motorala
DP4401Ex u Eh
izvedbi)
Pod kabine
Sedišta za
posadu
Rukohvati
UgraĊeni punjaĉi
ruĉnih prenosnih
lampi
Zvuĉni signal za
vožnju unazad
Napon:
Akumulatori:
ELEKTRIĈNA
INSTALACIJA
Alternator:
Osiguraĉi:
Dnevna svetla
REZERVO
AR GORIVA
Zapremina u
litrama
Da, elektropneumatsko
Da
Svetla za vožnju
unazad
da
IzraĊen od ne
klizajućeg materija
Sa pojaĉanom
zaštitom na habanje i
oštećenja
Na vratima, zbog
izlaska posade
2 mesta za punjaĉe 12
V
Da
24 V
U svemu prema
zahtevima SRPS EN
1846
28 V, ≥ 120 A, ≥
2800 W
Automatski
Da sa automatskim
ukljuĉenjem nakon
startovanja motora
Minimum 200 l,
odnosno da je
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 10 od 61
obezbeĊen rad 4 sata
sa opremom koju
pokreće motor vozila ili
minimum 300 km puta
Poklopac
rezervoara:
Svetla za maglu
(prednja i zadnja)
OSTALE
TEHNIĈKE
KARAKTERIS
TIKE
OSTALA
OPREMA
Osvetljenje
pragova kod
izlaska posade
Grejanje i
odmrzavanje
vetrobranskog
stakla
Spoljašnja
ogledala
(retrovizori)
Ogledalo za
pregled ispred
vozila
Dizalica za
zamenu toĉka
Set pratećeg
alata
Rezervni toĉak
Klinasti podlošci
za osiguravanje
parkiranja
Prednji sklop za
tegljenje vozila
Ruda za tegljenje
vozila
Prikljuĉak za brzo
startovanje
motora
Vezan za rezervoar
Da
Da
Da
2 normalna, 2
širokougaona
Da
Da
Da
Da (na podvosku)
Da
Da
Da
Da, u sluĉaju slabe
snage akumulatora
Prikljuĉak za
održavanje
pritiska vazduha
u sistemu
Da
Lanci za sneg
Da, odogovarajućih
dimenzija
OBD 2 (on board
diagnostic)
sistem
Da
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 11 od 61
2. NADOGRANJA
Uslovi za
Oprema
Dimenzije
nadogradnje
Postavljanje
rezervoara za
vodu 6000 lit.
Materijal
NADOGRADNJU
Untrašnji prostor
Spremišta:
Zahtev za opremu
Ispunjava
da/ne
Dužina nadogradnjenavesti
Visina nadogradnjenavesti
Širina nadogradnjenavesti
Veza pomoćnog rama
i rezervoara preko
elastiĉnih oslonaca
prema preporuci
proizvoĊaĉa
Nadgradnja se
izgraĊuje od
aluminijumskih
kutijastih nerĊajućih
profila i aluminijumskih
eloksiranih limova,
gde su delovi
meĊusobno spojeni
zavarivanjem,
lepljenjem i vijĉanim
vezama u jedinstvenu
celinu koja je
povezana preko
pomoćnog rama sa
osnovnim ramom
vozila. Unutrašnjost
nadgradnje obložena
je aluminijumskim
rebrastim limom. Krov
nadogradnje,
prekriven je
aluminijumskim
neklizajućim rebrastim
limom
Obložen rebrastim
aluminijumskim limom
Koliĉina
1
Minimum 4 boĉna
spremišta i 1 sa
zadnje strane, sa rolo
vratima sa potpunom
zaštitom od spoljnih
uticaja i spoljnim
bravljenjem u skladu
sa EN 1846-2.
Rolo vrata od
aluminijuma, sa
duplim zaptivkama
izmeĊu lamela i
zaptivnih gumenih
profila na boĉnim
stranama, a na gornjoj
strani ispod ukrasne
maske. Na rolo
vratima montiran
mehanizam koji vrši
paljenje/gašenje
ugraĊenog LED
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 12 od 61
Prostor spremišta
osvetljenja prilikom
otvaranja/zatvaranja
rolo vrata. Sva rolo
vrata opremljena
poteznom trakom. Sva
rolo vrata imaju bravu
sa kljuĉem.
Dovoljan za
predviĊenu opremu.
Za svu opremu
predvideti
odgovarajuće nosaĉe
sa trakama za
priĉvršćivanje.
UgraĊena pokretna
spremišta – police
moraju biti dodatno
osigurane
graniĉnicima koji
onemogućavaju
iskliznuće iz klizaĉa.
Pokretna spremišta
podrazumevaju
izgradnju jedne
klasiĉne fioke, jedne
izvlaĉeće vertikalne
fioke i nosaĉ
izolacionih aparata,
koji služi kao
spremište za iste i
olakšava
vatrogascimaspasiocima brzo
opremanje. TakoĊe i
za svu drugu opremu
(creva, mlaznice, S
aparate itd) treba
predvideti nosaĉe,
postolja i drugo kojim
bi oprema bila
priĉvrštena u
spremištima.
O rasporedu
predviĊene opreme
tokom gadnje
konsultovati se sa
naruĉiocem posla.
Pristup opremi
U skladu sa EN 18462
Nogostupi:
Sa boĉnih strana na
vozilu, ugraĊeni su
oborivi nogostupi, radi
lakše manipulacije
prilikom
vaĊenja/vraćanja
opreme u spremišta.
Nogostupi su
preklopni, izraĊeni kao
neklizajući i u
zatvorenom položaju
su u boji nadgradnje.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 13 od 61
Gornji deo
nadgradnje
Svetlosna
signalizacija
Zvuĉna
signalizacija
Nosaĉi na
nadgradnji
Preklopivi nogostupi, u
otvorenom – radnom
položaju izlaze iz
gabarita vozila i
propisno su obeleženi
fluorescentnim
trakama.
Obložen zaštitnim
materijalom protiv
klizanja. Oprema
postavljena na
gornjem delu
nadgradnje mora biti
odgovarajuće
uĉvršćena i zaštićena
Zaštićena, na gornjem
delu kabine vozila,
krovna signalizacija sa
ĉetiri treptaĉa u LED
tehnologiji, U prednjoj
masci vozila ugraditi
dva treptaĉa plave
boje u LED tehnologiji,
koja će biti uoĉljiva
vozaĉima ispred
vatrogasnog vozila.
Na gornjoj strani, sa
zadnje strane
nadgradnje ugraditi
najmanje 4. treptaĉa
plave boje u LED
tehnologiji. Sve
napona 24 V.
Zvuĉna signalizacija
sa zavijajućom
sirenom i razglasom
(pojaĉalo 100W), u
kabini vozila
komandna tabla sa
ugraĊenim
mikrofonom
Nosaĉi za lestve (sa
ugraĊenom rolnicom
koja olakšava
spuštanje/podizanje
lestava), ĉaklje i
metlarice na gornjem
delu nadgradnje. Krov
nadogarnje osigurati
radi sigurnog i
bezbednog kretanja
po krovu i manipulaciji
opremom
Lestve za
penjanje na gornji
deo nadgradnje
U skladu sa EN 18462
Spoljašnje i
unutrašnje
osvetljenje
nadgradnje
Spoljašnje u skladu sa
EN 1846-2, unutrašnje
u svim boksovima sa
automatskim
ukljuĉenjem/iskljuĉenj
em prilikom
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 14 od 61
Reflektor
Finalna obrada i
boja vozila
Zapremina
rezervoara
Materijal
Oblik
REZERVOAR ZA
VODU
Otvor rezervoara
Meraĉ nivoa vode
Izvod sa
prikljuĉkom za
pumpu
Izvod za punjenje
rezervoara
otvaranja/zatvaranja
rolo vrata
Reflektor za rasvetu
postavljen sa prednje,
spoljne desne strane
kabine vozila,
minimum snage 70 W
sa instalacijom 24 V
sa mogućnošću
promene ugla snopa
svetlosti po vertikali i
horizontali
Podvozak se boji sa
crnom bojom RAL
9005
Kabina i nadgradnja
se boje sa crvenom
bojom RAL 3000
Branik i blatobrani se
boje sa žutom bojom.
Na vozilu potrebno je
postaviti fluorescentne
trake žute boje, širine
10 cm, ravno celom
dužinom boĉnih strana
vozila, od vrha
prednjeg blatobrana
do ivice vrha zadnjeg
blatobrana
Logo na vratima
kabine i natpisi su od
reflektujuće folije po
zahtevu kupca
6000 litara
INOX
PrilagoĊen nadgradnji,
sa elastiĉnim
osloncima, sa
valobranima unutar
rezervoara, radi
spreĉavanja naglog
prelivanja
Na vrhu rezervoara,
sa mogućnošću
otvaranja sa gornjeg
dela nadgradnje
minimalnog preĉnika
480 mm sa
mehanizmom za
bravljenje
indikacija nivoa vode
na kontrolnoj tabli
pumpe
Izvod mora biti
dimenzionisan prema
kapacitetu pumpe
Punjenje rezervoara
preko cevovoda
stalnog preĉnika F 75
mm (od rezervoara do
spojke), sa obe boĉne
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 15 od 61
Izvod za
ispuštanje vode
Odušak na
rezervoaru
Zapremina
rezervoara
Materjijal
Oblik
Otvor rezervoara
REZERVOAR ZA
PENILO
AT ventil
Meraĉ nivoa
penila
Izvod, prikljuĉak
predmešaĉ
pumpe
Prikljuĉak za
istakanje penila
PUMPNI
AGREGAT
Stabilna pumpa
postavlja se u
spremištu sa
zadnje strane
vozila
strane vozila.
Završava se kovanom
Storz „B“ stabilnom i
slepom spojkom.
Ø 52 mm, na najnižoj
taĉki rezervoara sa
nastavkom prema
boĉnoj strani vozila sa
loptastim ventilom
Odušna cev na
rezervoaru,
pozicionirana tako da
se prelivana voda iz
rezervoara ne rasipa
po sklopovima na
vozilu i istima nanosi
štetu (kratkoroĉno ili
dugoroĉno)
1000 litara
INOX
Ĉetvrtast. Montaža u
skladu sa standardom
i preporukama
proizvoĊaĉa
Na vrhu rezervoara,
sa mogućnošću
otvaranja sa gornjeg
dela nadgradnje
regulacija podpritiska i
nadpritiska
indikacija nivoa penila
na kontrolnoj tabli
pumpe
minimalno Ø 25 mm u
skladu sa kapacitetom
pumpe
Ø 25 mm
Srednji pritisak
minimalno 10
bar/3000 l/min i visoki
pritisak do 40 bar/400
lit/min i pogonom sa
kardanskim vratilima.
Fiksirana na noseći
ram nadgradnje.
Otvaranjem rolo vrata
zadnjeg spremišta,
(prostora za smeštaj
pumpe) automatski se
pali ugraĊena LED
rasveta spremišta i
komandne table
pumpe.
Stabilna pumpa treba
da ima mogućnost
istovremnog režima
rada srednjeg i
visokog pritiska.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 16 od 61
Standard
Zaštita
Srednji pritisak:
Vitlo za srednji
pritisak
Vitlo za visoki
pritisak
Dvoklipni ureĊaj
za povlaĉenje
vode (vakum)
Predmešaĉ
Kontrolna
instrument tabla
– vodootporna sa
manuelnim
ukljuĉivanjem/iskl
juĉivanjem
pogonskih i
upravljaĉkih
funkcija
(prekidaĉi)
EN 1028
Automatska zaštita od
pregrevanja
Minimalno 2 izlaza sa
potisno nepovratnim
ventilima Ø 75 mm sa
zadnje strane vozila
(levo i desno od
pumpe)
1 izlaz NO 25
1 izlaz minimalno
NO19
Automatsko ukljuĉenje
i iskljuĉenje
Automatsko doziranje
u svim opsezima rada
pumpe 1% - 6%
Mogućnost povlaĉenja
penila iz spoljnjeg
suda
Pozicionirana u
zadnjem delu
nadgradnje
- komanda ukljuĉenja
pumpe,
- indikator ukljuĉenosti
pomoćnog pogona –
pumpe,
- komanda regulacije
broja obrtaja motora
vozila (pumpe),
- komanda za
otvaranje/zatvaranje
ventila – voda iz
rezervoara u pumpu,
- komanda za
otvaranje/zatvaranje
ventila – penilo u
mešaĉ i za doziranje
pene u procentu
1%,3% i 6%,
- komanda za
ukljuĉenje/iskljuĉenje
povlaĉenja penila iz
spoljašnjeg izvora,
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 17 od 61
Kapacitet
Mlaznica
BACAĈ VODE I
PENE
Domet
Komandovanje
Usisni vod
INSTALACIJA
VODE I PENE
Potisni vod
Predmešaĉ
Kontrolna
odnosno ispiranje
instalacije,
- komanda za
ukljuĉenje vitla
srednjeg pritiska
- komanda za
ukljuĉenje vitla
visokog pritiska,
- manometar srednjeg
(normalnog) pritiska,
- manometar visokog
pritiska,
- manovakuum metar
- brojaĉ ĉasova rada,
- pokazivaĉ nivoa
vode u rezervoaru,
- osvetljenje
upravljaĉke table,
- prekidaĉ za paljenje
spoljne rasvete.
Sve komande i
instrumenti moraju biti
izvedeni tako da budu
pregledni i
funkcionalni
Minimalno 2400 l/min
sa mogućnošću
podešavanja
kapaciteta
Mogućnost punog ili
raspršenog mlaza
Voda min 50 metara ,
pena minimum 40
metara
Daljinsko/ruĉno sa
mogućnošću
zakretanja u
o
horizontalnoj (360 ) i
vertikalnoj ravni
o
o
(-15 do +75 )
Ø 110 mm, za
spoljašnje povlaĉenje
vode
Ø 25 mm spojka za
povlaĉenje penila van
vozila
Minimum 2 izlaza sa
prikljuĉcima Ø 75mm,
1 izvod za vitlo
srednjeg pritiska,
1 izvod za vitlo
visokog pritiska,
vod za predmešaĉ,
vod za cirkularni rad
pumpe – povratni vod
vod za stabilnu
monitor mlaznicu
Automatsko doziranje
u svim opsezima rada
pumpe 1% - 6%
Pozicionirana u
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 18 od 61
instrument tabla
– vodootporna sa
manuelnim
ukljuĉivanjem/iskl
juĉivanjem
pogonskih i
upravljaĉkih
funkcija
(prekidaĉi)
Vitlo srednjeg
pritiska
Vitlo visokog
pritiska
zadnjem delu
nadgradnje
Uslovi navedeni kod
pumpnog agregata
Armirano gumeno
crevo prema
standardu EN 1947,
dužine minimalno 45
m
Ø 25 sa pištolj
mlaznicom kapaciteta
200 l/min pri 8 bar i
dodatkom za penu.
Mehanizam za
elektriĉno
namotavanje creva
Armirano višeslojno
gumeno crevo prema
standardu EN 1947,
dužine 60m Ø 19 sa
pištolj mlaznicom
kapaciteta 200 l /min
pri 40 bar i dodatkom
za penu
Mehanizam za
elektriĉno
namotavanje creva
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 19 od 61
3. VATROGASNO SPASILAĈKA OPREMA
Red.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Oprema
Prenosna akumulatorska lampa u EX zaštiti
Prenosna akumulatorska lampa u EX zaštiti za
montažu na šlemu
Ruĉna lampa sa LED svetlom, sa punjaĉem
Usisno crevo ø 125 spojka, 1,6 metara
Usisna korpa ø 125 spojka
Mrežica za usisnu korpu
Hidrantski kljuĉ T
Hidrantski kljuĉ za nadzemni hidrant
Torbica sa kanapom za usisnu korpu
Univerzalni kljuĉ ABC, za štorc spojke
Sabirnica A/2B
Razdelnica B/C/B/C
Prelazna spojnica A/B, kovana
Potisna vatrogasna creva Ø 52 mm, dužine 15 m. sa
kovanim spojkama
Potisna vatrogasna creva Ø 75 mm, dužine 15 m.,sa
kovanim spojkama
Mlaznica za srednju penu, 200 lit/min.
Mlaznica za tešku penu, 200 lit/min.
Mlaznica za tešku penu, 400 lit/min.
Monsun mlaznica
Štit – lepeza mlaznica, Ø 52 mm
Univerzalna mlaznica Ø 52 mm za vodu, sa
rukohvatom, ruĉicom sa kugliĉnim ventilom i turbinom,
minimum protoka 200 l/min pri 8 bara, sa
mogućnošću promene oblika mlaza vode od punog do
raspršenog
Zaptivna slepa spojnica ø 52mm
Zaptivna slepa spojnica ø75 mm
Prelazna spojnica C/D, kovana štorc
Aparati za zaštitu disajnih organa sa kompozitnim
bocama, za komprimovani vazduh zapremine cca 6 –
7 lit 300 bar
Rezervne kompozitne boce za komprimovani vazduh
za komprimovani vazduh zapremine cca 6 – 7 lit 300
bar, za aparat za zaštitu disajnih organa
Prelazna spojnica B/C, kovana
Ublaživaĉ reakcija mlaza F 75
Naprtnjaĉa 25 lit
Sekira pijuk
Ćuskija
Sekira za drvo
Makaze za armaturu
Ĉekić 3 kg sa produženom drškom
Metlarice
Kramp
Lopata
Ĉaklje
Lestve, trodelne , nastavljaĉe, aluminijumske, ukupne
dužine 5 m.
Komplet prve pomoći u torbici, dimenzija
Penjaĉko uže, preĉnika do Ø 16 mm dužine 50 m.
Gumene ribarske ĉizme
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Koliĉina
3
3
2
4
1
1
1
4
2
6
1
1
4
6
10
1
1
2
1
2
2
4
4
4
2
2
4
1
3
2
2
2
1
1
4
2
2
2
1
2
2
3
Strana 20 od 61
43
44
45
Ruĉni prenosni aparat za gašenje požara sa prahom,
S-9 kg
Prenosni aparat, CO2-5 kg
Motorna testera za drvo za profesionalnu upotrebu
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
2
2
1
Strana 21 od 61
TEHNIĈKI OPIS
Oprema
Tehniĉki opis
Prenosna akumulatorska lampa u EX zaštiti
Za I zonu opasnosti. Robusne. Ksenon ili LED
sijalice. Najmanje IP/ 54.
Moraju imati punjaĉ i kablove za punjenje 220V
i 12/24 V (punjenje iz el. mreže i vozila)
Red.br.
1
2
Prenosna akumulatorska lampa u EX zaštiti
za montažu na šlemu
3
Ruĉna lampa sa LED svetlom, sa punjaĉem
4
Usisno crevo ø 125 spojka 1,6 metara
5
6
Usisna korpa ø 125 spojka
Mrežica za usisnu korpu
7
Hidrantski kljuĉ T
8
9
Hidrantski kljuĉ za nadzemni hidrant
Torbica sa kanapom za usisnu korpu
10
Univerzalni kljuĉ ABC, za štorc spojke
11
Sabirnica A/2B
12
Razdelnica B/C/B/C
13
Prelazna spojnica A/B, štorc, kovana
14
Potisna vatrogasna creva Ø 52 mm, dužine
15 m ,sa kovanim spojkama
Za I zonu opasnosti Ksenon ili LED
sijalice.Najmanje IP/ 54.
Moraju imati punjaĉ i kablove za punjenje
220V. Preporuka i punjaĉ za 12/24 V (punjenje
iz vozila)
Podešavajući snop svetla. Daljina snopa svetla
najamanje 500 m. autonomija najmanje 3h.
Punjive baterije sa punjaĉem za 220 V i 12/24
V
najmanje IP/ 54
Crevo izraĊeno od gume ojaĉano ĉeliĉnom
žiĉanom spiralom sa vezanom štorc usisnom
spojkom (kovana). Ø125, dužine 1,6m.
Standard EN ISO 14557
Legura aluminijuma i profilisanog lima za
spreĉavanje usisavanja neĉistoća. Ø125.
Klasiĉan T ĉeliĉni kljuĉ obraĊen kovanjem.
Dužina oko 1100 mm. DIN 3223
Klasiĉan kljuĉ – ĉelik, gvožĊe ili legura Al
Klasiĉan kljuĉ – legura Al za štorc spojke A, B i
C
Legura Al, izraĊena livenjem, kovanjem ili
mašinskom obradom. Izlazni preĉnik Ø110 a
ulazni 2xØ75
Legura Al, izraĊena livenjem, kovanjem ii
mašinskom obradom. Razdelnica sa ventilima,
Ulazni preĉnik Ø75 a izlazni Ø75 i 2xØ52 DIN
14345
Legura Al, kovana štorc Ø110/ Ø75, DIN
14343, radni pritisak 16 bar, ispitni pritisak 25
bar.
CREVO potisno sa spojkama Ø 52mm dužine
15 m moraju biti odgovorajućeg kvaliteta za
profesionalnu vatrogasnu upotrebu. Creva
trebaju da su dugog veka trajanja, bez
posebnog održavanja, lagana, veoma
fleksibilna, a sa spoljne strane otporna na
abraziju, ulje, benzin i hemikalije (gumirana ili
sliĉan otporan materijal).
Otporna na temperature min. od
– 20˚C do + 70˚C.
Tehniĉke karakteristike:
 Ĉarapa: 100% sintetiĉki materijal (poliester,
poliamid..)
 predenje-dva puta upredeno, potka više
puta upredena i ojaĉana
 Spoljni sloj gumiran ili sliĉan otporan
material za obezbeĊenje veće otpornosti na
prljavštinu, drivate nafte i abraziju
(preporuka crvene boje)
 Unutrašnjost odogovarajuće gumirana
manxon, EPDM guma, poliuretan ...) zbog
glatkoće unutrašnjeg zida i malog gubitka
pritiska usled trenja.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 22 od 61
15
Potisna vatrogasna creva Ø 75 mm, dužine
15 m, sa kovanim spojkama
16
Mlaznica za srednju penu, 200 lit/min.
17
Mlaznica za tešku penu, 200 lit/min.
18
Mlaznica za tešku penu, 400 lit/min.
19
Monsun mlaznica
 Unutrašnji preĉnik creva: Ø52,
 Dužina creva: 15 m
 Spojke: Storz spojke (kovane, tipa AVG
spojke ili ekvivalent) DIN 1725
 Radni pritisak min. 15 bara
 Ispitni pritiska 25 bara
 Pritisak pucanja 50 bara
 Važeće norme i standardi: DIN 14 811
Creva sa spojkama moraju da imanju
odgovarajući atest-sertifikat
CREVO potisno sa spojkama Ø 75 mm dužine
15 m moraju biti odgovorajućeg kvaliteta za
profesionalnu vatrogasnu upotrebu. Creva
trebaju da su dugog veka trajanja, bez
posebnog održavanja, lagana, veoma
fleksibilna, a sa spoljne strane otporna na
abraziju, ulje, benzin i hemikalije (gumirana ili
sliĉan otporan materijal).
Otporna na temperature min. od
– 20˚C do + 70˚C.
Tehniĉke karakteristike:
 Ĉarapa: 100% sintetiĉki materijal (poliester,
poliamid..)
 predenje-dva puta upredeno, potka više
puta upredena i ojaĉana
 Spoljni sloj gumiran ili sliĉan otporan
material za obezbeĊenje veće otpornosti na
prljavštinu, drivate nafte i abraziju
(preporuka crvene boje)
 Unutrašnjost odogovarajuće gumirana
(manxon, EPDM guma, poliuretan ...) zbog
glatkoće unutrašnjeg zida i malog gubitka
pritiska usled trenja.
 Unutrašnji preĉnik creva: Ø75,
 Dužina creva: 15 m
 Spojke: Storz spojke (kovane, tipa AVG
spojke ili ekvivalent) DIN 1725
 Radni pritisak min. 15 bara
 Ispitni pritiska 25 bara
 Pritisak pucanja 50 bara
 Važeće norme i standardi: DIN 14 811
Creva sa spojkama moraju da imanju
odgovarajući atest-sertifikat
Kombinacija kvalitetnih nerĊajućih materijala,
protok (5 bara) > 200l/min, spojnica štorc Ø52.
Mlaznica ima ventil sa ruĉicom, ruĉku za lakši
transport i manipulaciju i gumene zaštitinike sa
obe strane mlaznice
Kombinacija kvalitetnih nerĊajućih materijala,
protok (pri 5 bara) > 200l/min, spojnica štorc
Ø52.
Mlaznica ta tešku penu ima ventil sa ruĉicom,
ruĉku za lakši transport i manipulaciju i
gumene zaštitinike sa obe strane mlaznice
Kombinacija kvalitetnih nerĊajućih materijala,
protok (5 bara) > 400l/min, spojnica štorc
Mlaznica ta tešku penu ima ventil sa ruĉicom,
ruĉku za lakši transport i manipulaciju i
gumene zaštitinike sa obe strane mlaznice
Kombinacija kvalitetnih nerĊajućih materijala.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 23 od 61
Štorc spojka. Ventil sa ruĉicom. Protok 300
lit/min pri 5 bara, 400 lit/min pri 8 bara. Ugao
raspršivanja 150º. Proseĉan domet mlaza 9 m
pri 5 bara, 11 m na 8 bara.
20
Štit – lepeza mlaznica, Ø 52 mm
21
Univerzalna mlaznica
22
23
Zaptivna slepa spojnica ø 52mm
Zaptivna slepa spojnica ø75 mm
24
Prelazna spojnica C/D, kovana štorc
25
Aparati za zaštitu disajnih organa sa
kompozitnim bocama, za komprimovani
vazduh zapremine cca 6 – 7 lit 300 bar
26
Rezervne kompozitne boce za
komprimovani vazduh za komprimovani
vazduh zapremine cca 6 – 7 lit 300 bar, za
aparat za zaštitu disajnih organa
27
Prelazna spojnica B/C, kovana štorc
28
Ublaživaĉ reakcija mlaza Ø 75
29
Naprtnjaĉa 25 lit
30
31
Sekira pijuk
Ćuskija
32
Sekira za drvo
33
Makaze za armaturu
34
Ĉekić 3 kg sa produženom drškom
35
Metlarice
36
37
38
Kramp
Lopata
Ĉaklje
Kombinacija kvalitetnih nerĊajućih materijala
Mlaznica štit C , štorc spojka – protok 800
lit/min pri 5 bara, 1100 lit/min pri 8 bara, domet
mlaza po visini: 8 m pri 5 bara, 9 m pri 8 bara,
domet mlaza po širini: 24 m pri 5 bara, 29 m pri
8 bara
Štorc spojka Ø 52 mm, mlaznica za vodu, sa
rukohvatom, ruĉicom sa kugliĉnim ventilom i
turbinom, minimum protoka 200 l/min pri 8
bara, sa mogućnošću promene oblika mlaza
vode od punog do raspršenog
štorc kovana
štorc kovana
Legura Al, kovana štorc sa Ø52 na Ø25, radni
pritisak 16 bar, ispitni 25 bar, DIN 14342
Aparat sa min. 1800lit. vazduha. Aparat treba
da ima osnovu (samar), karbonsku bocu (min.
6 lit./300bar), plućni automat i masku sa
nadpritiskom. Samar i kaiševi od lakog
materijala otpornog na agresivne materije i
temperaturu, regulator pritiska (sa 300 na 58bar) manometar koji poseduje zvuĉno
upozorenje pada pritiska u boci. Spoj automata
i regulatora preko brze spojnice. Maska od
gume, sa govornom membarnom i bajonet
spojem prema plućnom automatu. Standard
EN 137
Boce od kompozitnih materijala kompatibilne
sa aparatom za zaštitu disajnih organa
Legura Al, kovana štorc sa Ø75 na Ø52, radni
pritisak 16 bar, ispitni 25 bar, DIN 14342
Kvalitetni nerĊajući materijal, štorc spojka Ø 75
Naprtnjaĉa za gašenje šumskih požara (klasa
A) treba da ima kapacitet 25 lit. IzraĊena od
gumiranog platna sa integrisanim uloškom
za leĊa.
Domet punog mlaza: 10 m
Domet raspršenog mlaza: 5 m
o
o
Temperatura delovanja od 0 C do +75 C
Sekira pijuk sa drvenim držaljem
Ćuskija, kovana dužine oko 1m
Sekira za drvo izraĊena od kvalitetnog ĉelika
sa drvenim držaljem težine oko 2 kg
Ruĉne makaze za seĉenje armature profila do
13 mm sa izolacionim navlakama na krajevima
ruĉica, težine do 7 kg
Ĉekić 3 kg sa produženom drvenom drškom
Lepeza na metlanici (za gašenje šumskih
požara) mora biti odovarajuće dužine
napravljena od elastiĉnog ĉelika. Metlanica
mora biti postavljena na odgovorajuću dršku.
Kramp sa drvenim držaljem
Lopata sa drvenim držaljem
ĉaklje otporne na vlagu, dužine oko 2,5 m
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 24 od 61
39
40
41
42
Lestve, trodelne , nastavljaĉe,
aluminijumske, ukupne dužine min. 5m.
Komplet prve pomoći u torbici, dimenzija
Penjaĉko uže, preĉnika do Ø 16 mm dužine
50 m.
Aluminijumske lestve trodelne (ĉetvorodelne),
nastavljaĉe, mah. nosivosti veće od 200 kg sa
obezbeĊenjem od proklizavanja EN1147:2001
Komplet prve pomoći, Tip – 1
-
Gumene ribarske čizme sa kombinezonom
Boja: zelena
Lice: prirodni i sintetički kaučuk
Postava: tekstil/triko (pamuk 100%)
Đon: sintetički kaučuk, presovan,
Standard EN ISO 20347:2004
Gumene ribarske ĉizme
43
Ruĉni prenosni aparat za gašenje požara sa
prahom, S-9 kg
44
Prenosni aparat, CO2-5 kg
45
Motorna testera za drvo za profesionalnu
upotrebu
PP aparati S-9A treba da su pod stalnim
pritiskom uraĊeni prema standardu SRPS
Z.C2.035, (DIN EN3)
Aparati moraju biti namenjeni za gašenje
požare klase: A, B, C.
Prah ne sme da bude štetan po ljudsko
zdravlje.
Radni pritisak najmanje 12 bara
Obavezan odgovarajući atest za aparate
PP aparati CO2-5 treba da su uraĊeni prema
standardu SRPS Z.C2.040
Aparati moraju biti namenjeni za gašenje
požare klase požara: B, C, E.
Obavezan odgovarajući atest za aparate
Motorna testera za drvo za profesionalnu
upotrebu (šumarstvo) - - minimalno snage (KS)
4,5
- radna zapremina (ccm) min. 55,0
- Radna dužina maĉa (cm) min. 45
Otprema na adresu:
JP ,,TRANSNAFTA,, skladište Ledinci, 21207 Ledinci Dunavska broj 14 (put Novi Sad – Beoĉin)
U ___________, dana _________2014.god.
PonuĊaĉ – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis ovlašćenog lica
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 25 od 61
IV. USLOVI ZA UĈEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ĈLANA 75. I
76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH
USLOVA
1. USLOVI ZA UĈEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ĈL. 75. I 76. ZAKONA
1.1. Pravo na uĉešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuĊaĉ koji ispunjava obavezne
uslove za uĉešće u postupku javne nabavke definisane ĉl. 75. Zakona, i to:
1) Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (ĉl. 75. st. 1. taĉ. 1)
Zakona);
2) Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuĊivan za neko od kriviĉnih dela kao ĉlan organizovane
kriminalne grupe, da nije osuĊivan za kriviĉna dela protiv privrede, kriviĉna dela protiv životne sredine,
kriviĉno delo primanja ili davanja mita, kriviĉno delo prevare (ĉl. 75. st. 1. taĉ. 2) Zakona);
3) Da mu nije izreĉena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja
poziva za podnošenje ponude (ĉl. 75. st. 1. taĉ. 3) Zakona);
4) Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike
Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (ĉl. 75. st. 1. taĉ. 4) Zakona);
Obavezni uslovi
propisani ĉlanom 75.
stav 1. taĉ.1) do 4),
Zakona o javnim
nabavkama.:
Lice upisano u Registar ponuĊaĉa nije dužno da prilikom
podnošenja ponude, odnosno prijave dokazuje
ispunjenost obaveznih uslova za uĉešće u postupku javne
nabavke.
5) PonuĊaĉ je dužan da pri sastavljanju ponude izriĉito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze
iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da
garantuje da je imalac prava intelektualne svojine (ĉl. 75. st. 2. Zakona);
Dodatni uslovi
6) Da ponuĊaĉ raspolaže neophodnim tehniĉkim kapacitetom, odnosno da u momentu podnošenja
ponude raspolaže ili poseduje – koristi radioniĉki prostor.
7) PonuĊaĉi moraju da budu ovlašćeni serviseri ili da poseduju ugovor sa ovlašćenim serviserima za
nadogradnju i ugraĊene sklopove.
8) PonuĊaĉ je dužan da dostavi kataloge i prospekte sa detaljnim tehniĉkim i tehnološkim
karakteristikama za vozilo, opremu i sredstva za gašenje požara koja su predmet javne nabavke;
9) PonuĊaĉ je dužan da dostavi izjavu na memorandumu preduzeća, overenu i potpisanu od
strane odgovornog lica, da će u koliko bude izabran po potpisivanju ugovora dostaviti:
- uputstvo za rukovanje i održavanje;
- da će sva štampana dokumenta dostaviti u 3 primerka na srpskom jeziku;
- da će prilikom isporuke dostaviti svu atestnu dokumentaciju predviĊenu za dobra koja su predmet
javne nabavke
- izvršiti obuku korisnika
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 26 od 61
10) Da ponuĊaĉ rapolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom, odnosno da ima u radnom odnosu
minimum 5 zaposlenih struĉnih lica ili angažovanih po odgovarajućem ugovoru u skladu sa predmetom
javne nabavke.
11) PonuĊaĉ je dužan da uz ponudu dostavi uskalaĊenost izabranog ponuĊenog podvoska sa
rešenjem nadgradnje i smeštaj vatrogasne opreme u formi idejnog rešenja – tehniĉkog crteža
minimalnog formata A3 sa ucrtanim gabaritima, detaljnom specifikacijom izabrane opreme, rezervoara,
vatrogasne pumpe sa kardanskim pogonom i drugo.
Idejno rešenje potrebno je da sadrži sve poglede i preseke vozila, materijal i naĉin montiranja
nadgaradnje, katalošku dokumentaciju podvoska i opreme, usklaĊenu sa ukupnom nosivošću
ponuĊenog vozila.
1.2. Ukoliko ponuĊaĉ podnosi ponudu sa podizvoĊaĉem, u skladu sa ĉlanom 80. Zakona,
podizvoĊaĉ mora da ispunjava obavezne uslove iz ĉlana 75. stav 1. taĉ. 1) do 4) Zakona, za deo
nabavke koji će ponuĊaĉ izvršiti preko podizvoĊaĉa.
1.3.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, svaki ponuĊaĉ iz grupe ponuĊaĉa, mora da
ispuni obavezne uslove iz ĉlana 75. stav 1. taĉ. 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju
zajedno.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 27 od 61
2.
UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA
Ispunjenost obaveznih uslova za uĉešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuĊaĉ dokazuje
dostavljanjem sledećih dokaza:
1) Uslov iz ĉl. 75. st. 1. taĉ. 1) Zakona
Dokaz: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog
Privrednog suda;
2) Uslov iz ĉl. 75. st. 1. taĉ. 2) Zakona
Dokaz:
Pravna lica:
1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na ĉijem podruĉju se nalazi sedište
domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se
potvrĊuje da pravno lice nije osuĊivano za kriviĉna dela protiv privrede, kriviĉna dela protiv životne
sredine, kriviĉno delo primanja ili davanja mita, kriviĉno delo prevare;
2) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu,
kojim se potvrĊuje da pravno lice nije osuĊivano za neko od kriviĉnih dela organizovanog kriminala;
3) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrĊuje
da zakonski zastupnik ponuĊaĉa nije osuĊivan za kriviĉna dela protiv privrede, kriviĉna dela protiv
životne sredine, kriviĉno delo primanja ili davanja mita, kriviĉno delo prevare i neko od kriviĉnih dela
organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu roĊenja ili prema mestu prebivališta
zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuĊaĉ ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za
svakog od njih.
Preduzetnici i fiziĉka lica:
Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrĊuje
da nije osuĊivan za neko od kriviĉnih dela kao ĉlan organizovane kriminalne grupe, da nije osuĊivan za
kriviĉna dela protiv privrede, kriviĉna dela protiv životne sredine, kriviĉno delo primanja ili davanja mita,
kriviĉno delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu roĊenja ili prema mestu prebivališta).
Dokaz ne moţe biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;
3) Uslov iz ĉl. 75. st. 1. taĉ. 3) Zakona –
Dokaz:
Pravna lica:
Potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izreĉena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili
potvrda Agencije za privredne registre da kod tog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom
društvu izreĉena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave poziva za
podnošenje ponuda; Preduzetnici:
Potvrda prekršajnog suda da mu nije izreĉena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili potvrda Agencije
za privredne registre da kod tog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom subjektu izreĉena
mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponuda
Fiziĉka lica:
Potvrda prekršajnog suda da mu nije izreĉena mera zabrane obavljanja odreĊenih poslova.
Dokaz mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;
4) Uslov iz ĉl. 75. st. 1. taĉ. 4) Zakona Dokaz:
Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje
nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda
ili potvrdu Agencije za privatizaciju da se ponuĊaĉ nalazi u postupku privatizacije.
Obavezni uslovi
propisani ĉlanom 75.
stav 1. taĉ.1) do 4),
Zakona o javnim
nabavkama.:
Lice upisano u Registar ponuĊaĉa nije dužno da prilikom
podnošenja ponude, odnosno prijave dokazuje
ispunjenost obaveznih uslova za uĉešće u postupku javne
nabavke.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 28 od 61
5) Uslov iz ĉlana ĉl. 75. st. 2. Zakona –
Dokaz: Potpisan o overen Obrazac izjave (Obrazac izjave, dat je u poglavlju XIII).Izjava mora da bude
potpisana od strane ovlašćenog lica ponuĊaĉa i overena peĉatom. Ukoliko ponudu podnosi grupa
ponuĊaĉa, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuĊaĉa iz grupe ponuĊaĉa i
overena peĉatom.
Ispunjenost dodatnih uslova za uĉešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuĊaĉ dokazuje
dostavljanjem sledećih dokaza:
6) Da ponuĊaĉ raspolaže neophodnim tehniĉkim kapacitetom, odnosno da u momentu podnošenja
ponude raspolaže ili poseduje – koristi radioniĉki prostor.
Dokaz:
Dokaz da je poslovni prostor u vlasništvu ili kopija ugovora o zakupu poslovnog prostora.
7) PonuĊaĉi moraju da budu ovlašćeni serviseri ili da poseduju ugovor sa ovlašćenim serviserima za
nadogradnju i ugraĊene sklopove.
Dokaz:
PonuĊaĉ je dužan da kao dokaz u ponudi dostavi ovlašćenje za servisiranje nadogradnje i ugraĊene
sklopove.
8) Da ponuĊaĉ rapolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom, odnosno da ima u radnom odnosu
minimum 5 zaposlenih struĉnih lica ili angažovanih po odgovarajućem ugovoru u skladu sa predmetom
javne nabavke.
Dokaz:Izjava ponuĊaĉa data pod punom materijalnom i kriviĉnom odgovornošću (potpisana i overena)
kojom potvrĊuje da raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom, odnosno da ima u radnom odnosu
minimum 5 zaposlenih struĉnih lica ili angažovanih po odgovarajućem ugovoru u skladu sa predmetom
javne nabavke, sa priloženim fotokopijama „M“ obrazaca za zaposlena lica (Obrazac Izjave o
dovoljnom kadrovskom kapacitetu ) ili kopiju ugovor za ostala lica.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, ponuĊaĉ je dužan da za svakog ĉlana grupe dostavi
navedene dokaze da ispunjava uslove iz ĉlana 75. stav 1. taĉ. 1) do 4). Dodatne uslove grupa
ponuĊaĉa ispunjava zajedno.
Ukoliko ponuĊaĉ podnosi ponudu sa podizvoĊaĉem, ponuĊaĉ je dužan da za podizvoĊaĉa dostavi
dokaze da ispunjava uslove iz ĉlana 75. stav 1. taĉ. 1) do 4) Zakona.
Navedene dokaze o ispunjenosti uslova ponuĊaĉ može dostaviti u vidu neoverenih kopija, a naruĉilac
može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuĊaĉa, ĉija je ponuda na osnovu izveštaja
za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili
pojedinih dokaza.
Ako ponuĊaĉ u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid
original ili overenu kopiju traženih dokaza, naruĉilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.
PonuĊaĉi koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave
dokaz iz ĉl. 75. st. 1. taĉ. 1) Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji je javno dostupan na
internet stranici Agencije za privredne registre.
Naruĉilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrži dokaz odreĊen konkursnom
dokumentacijom, ako ponuĊaĉ navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u
okviru uslova javno dostupni.
Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuĊaĉ dostavlja kopiju elektronskog
dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se ureĊuje elektronski dokument, osim
ukoliko podnosi elektronsku ponudu kada se dokaz dostavlja u izvornom elektronskom obliku.
Ako se u državi u kojoj ponuĊaĉ ima sedište ne izdaju traženi dokazi, ponuĊaĉ može, umesto dokaza,
priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod kriviĉnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili
upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.
Ako ponuĊaĉ ima sedište u drugoj državi, naruĉilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuĊaĉ
dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 29 od 61
2) Dopunske napomene:
PonuĊaĉ je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naruĉioca o bilo kojoj promeni u vezi sa
ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno
zakljuĉenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavcii da je dokumentuje na propisani
naĉin.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 30 od 61
3. SPISAK USLOVA POTREBNIH ZA UĈEŠĆE I UPUSTVO KAKO SE
DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA
PONUĐAĈ:
NARUĈILAC:
NAZIV PONUĐAĈA:
JP TRANSNAFTA
ADRESA PONUĐAĈA:
26000 Panĉevo,
MATIĈNI BROJ:
UL. Zmaj Jovina br. 1,
PIB – broj:
Republika Srbija
PIB: 104061151
R.br.
NAZIV DOKUMENTA
Datum/broj
Izdat od strane /
u prilogu
Izvod iz Agencije za privredne registre,
odnosno izvod iz registra nadležnog
1.
Privrednog suda (za pravna lica i
preduzetnike)
a) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno
uverenje osnovnog suda
b) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog
odeljenja za organizovani kriminal Višeg
2.
suda u Beogradu
c) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno
uverenje nadležne policijske uprave MUP-a
Potvrde privrednog i prekršajnog suda da
mu nije izreĉena mera zabrane obavljanja
delatnosti, ili potvrda Agencije za
privredne registre da kod tog organanije
3.
registrovano, da mu je kao privrednom
društvu izreĉena mera zabrane obavljanja
delatnosti,koja je na snazi u vreme objave
poziva za podnošenje ponuda
a) Uverenje Poreske uprave Ministarstva
4.
finansija
b) Potvrda jedinice lokalne samouprave
Lice upisano u Registar ponuĊaĉa nije dužno da prilikom podnošenja ponude, odnosno
prijave dokazuje ispunjenost obaveznih uslova za uĉešće u postupku javne nabavke, već
dostavlja Rešenjeo registraciji APR-a .
5.
Da
ponuĊaĉ
raspolaže
neophodnim
tehniĉkim kapacitetom, odnosno da u
momentu podnošenja ponude raspolaže ili
poseduje – koristi radioniĉki prostor.
Dokaz:
Obrazac izjave i Dokaz da je poslovni
prostor u vlasništvu ili kopija ugovor o zakupu
poslovnog prostora.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 31 od 61
6.
7.
8.
9.
10.
PonuĊaĉi moraju da budu ovlašćeni za
pružanje usluga servisiranja predmetnog
vozila.
Dokaz:
PonuĊaĉi koji su proizvoĊaĉi vatrogasnih
vozila dostavljaju sopstvenu Izjavu, na
memorandumu svog preduzeća, koja mora
da bude overena peĉatom i potpisom od
strane odgovornog lica, da imaju servis za
održavanje predmetnih vozila - ostali
ponuĊaĉi dostavljaju potvrdu proizvoĊaĉa ili
drugog pravnog lica koje je ovlašćeno od
strane proizvoĊaĉa vatrogasnih vozila da su
ovlašćeni serviseri za teritoriju RS;
Da ponuĊaĉ rapolaže dovoljnim kadrovskim
kapacitetom, odnosno da ima u radnom
odnosu minimum 5 zaposlenih struĉnih lica ili
angažovanih po odgovarajućem ugovoru u
skladu sa predmetom javne nabavke.
Dokaz:Izjava ponuĊaĉa data pod punom
materijalnom i kriviĉnom odgovornošću
(potpisana i overena) kojom potvrĊuje da
raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom,
odnosno da ima u radnom odnosu minimum
5 zaposlenih struĉnih lica ili angažovanih po
odgovarajućem ugovoru u skladu sa
predmetom javne nabavke, sa priloženim
fotokopijama „M“ obrazaca za zaposlena
lica (Obrazac Izjave o dovoljnom
kadrovskom kapacitetu ) ili kopiju ugovor
za ostala lica.
PonuĊaĉ je duža da dostavi kataloge i
prospekte sa detaljnim tehniĉkim i
tehnološkim karakteristikama za vozilo,
opremu i sredstva za gašenje požara koja su
predmet javne nabavke.
PonuĊaĉ je dužan da uz ponudu dostavi
uskalaĊenost izabranog ponuĊenog
podvoska sa rešenjem nadgradnje i
smeštaj vatrogasne opreme u formi
idejnog rešenja – tehniĉkog crteţa
minimalnog formata A3 sa ucrtanim
gabaritima, detaljnom specifikacijom
izabrane opreme, rezervoara, vatrogasne
pumpe sa kardanskim pogonom i drugo.
Idejno rešenje potrebno je da sadrži sve
poglede i preseke vozila, materijal i naĉin
montiranja nadgaradnje, katalošku
dokumentaciju podvoska i opreme,
usklaĊenu sa ukupnom nosivošću
ponuĊenog vozila.
PonuĊaĉ je dužan da dostavi izjavu na
memorandumu preduzeća, overenu i
potpisanu od strane odgovornog lica, da
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 32 od 61
će u koliko bude izabran po potpisivanju
ugovora dostaviti:
- uputstvo za rukovanje i održavanje;
- da će sva štampana dokumenta dostaviti u
3 primerka na srpskom jeziku;
- da će prilikom isporuke dostaviti svu
atestnu dokumentaciju predviĊenu za dobra
koja su predmet javne
- izvršiti obuku korisnika nabavke
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Obrazac PONUDE
Podaci o ponuĊaĉu
IZJAVA ponuĊaĉa da će izvršenje nabavke
delimiĉno poveriti podizvoĊaĉu i podaci o
podizvoĊaĉu
IZJAVA o podnošenju zajedniĉke ponude i
podaci o ponuĊaĉu iz zajedniĉke ponude
Model ugovora
Obrazac strukture cene
IZJAVA o nezavisnoj ponudi
Obrazac troškova pripreme ponude
Obrazac izjave u skladu sa ĉlanom 75 stav 2
Zakona.
Garancija banke za ozbiljnost ponude
(dostavlja se uz Ponudu).
Pismo o namerama banke za izdavanje
bankarske garancije za dobro izvršenje posla
Mesto: …………………………
M.P.
Ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
Datum: …………………………
_______________________________
Svojeruĉni potpis ovlašćenog lica
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 33 od 61
NAPOMENE:
1. Ukoliko se ponuda podnosi sa podizvoĊaĉem:
PonuĊaĉ je dužan da za podizvoĊaĉe dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz ĉlana 75. stav 1. taĉke 1)
do 4) ZJN na naĉin odreĊen ĉlanom 77. ovog zakona i konkursnom dokumentacijom (Poglavlje IV,
taĉke 1-4).
U pogledu ispunjenosti dodatnih uslova iz ĉlana 76. ZJN i iz konkursne dokumentacije, ponuĊaĉ mora
samostalno ispunjavati uslove u pogledu finansijskog kapaciteta iz ĉega sledi da za taĉku 6. Poglavlja
IV. ponuĊaĉ ne dostavlja dokaze za podizvoĊaĉe.
2. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa:
Svaki ponuĊaĉ iz grupe ponuĊaĉa mora da ispuni uslove iz ĉlana 75. stav 1. taĉke 1) do 4) ZJN, što
dokazuje dostavljanjem dokaza iz ĉlana 77. ZJN i konkursnom dokumentacijom (Poglavlje IV, taĉke 14).
 Dokazi o ispunjenosti uslova iz ĉlana 75. ZJN mogu se dostavljati u neoverenim kopijama.
 Ako podneta ponuda bude ocenjena kao prihvatljiva Naruĉilac može zahtevati od ponuĊaĉa da
u roku od pet dana od dana prijema pismenog poziva Naruĉioca, dostavi na uvid original ili
overenu kopiju dokaza o ispunjenosti uslova iz ĉlana 75. ZJN (Poglavlje IV . od taĉke 1. do 4.)
 Ukoliko ponuĊaĉ u ostavljenom roku ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih
dokaza, njegova ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva;
 Dokaz, potvrda nadležnog organa kojom ponuĊaĉ dokazuje da mu nije izreĉena mera zabrane
obavljanja delatnosti, mora biti izdata posle dana objavljivanja poziva na Portalu službenih
glasila Republike Srbije i baza propisa, Portalu javnih nabavki i na internet stranici naruĉioca ;
 Dokazi navedeni u ovom Poglavlju od rednog broja 2 do 4, ne mogu biti stariji od dva meseca
pre otvaranja ponuda.
 Ako ponuĊaĉ ima sedište u drugoj državi, naruĉilac može da proveri da li su dokumenti kojima
ponuĊaĉ dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države, u
skladu sa ĉlanom 79. stav 7. ZJN.
 Ako se u državi u kojoj ponuĊaĉ ima sedište ne izdaju dokazi iz ĉlana 77. ZJN, ponuĊaĉ može
umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu datu pod kriviĉnom i materijalnom odgovornošću,
overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom
te države.
 Ukoliko ima zahtevanih dokaza koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa
ponuĊaĉ treba da navede internet stranicu na kojoj su traženi podaci javno dostupni.
 PonuĊaĉ je dužan da bez odlaganja, pismeno obavesti JP Transnaftu o bilo kojoj promeni u
vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke,
odnosno zakljuĉenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora i da je dokumentuje na
propisani naĉin.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 34 od 61
V. UPUTSTVO PONUĐAĈIMA KAKO DA SAĈINE
PONUDU
1. NAĈIN NA KOJI PONUDA MORA BITI SAĈINJENA.
Ponudu treba odštampati ili ĉitko napisati i istu treba da potpiše i peĉatira ponuĊaĉ, na originalnim
obrascima i modelu ugovora.
PonuĊaĉ dostavlja jednu podnudu, u pisanom obliku. Ako ponuĊaĉ dostavi više ponuda, sve ponude
tog ponuĊaĉa biće odbijene kao neispravne.
Ponudu može podneti ponuĊaĉ koji nastupa samostalno, ponuĊaĉ koji nastupa sa podizvoĊaĉima i
grupa ponuĊaĉa koja podnosi zajedniĉku ponudu.
PonuĊaĉ može da podnese samo jednu ponudu. PonuĊaĉ koji je samostalno podneo ponudu ne može
istovremeno da uĉestvuje u zajedniĉkoj ponudi ili kao podizvoĊaĉ.
Ako ponuĊaĉ u ponudi navede da će delimiĉno izvršenje nabavke poveriti podizvoĊaĉu, dužan je da
navede naziv ponuĊaĉa, a ukoliko ugovor izmeĊu naruĉioca i ponuĊaĉa bude zakljuĉen, taj podizvoĊaĉ
će biti naveden u ugovoru.
Sastavni deo zajedniĉke ponude je sporazum kojim se ponuĊaĉi iz grupe meĊusobno i prema
naruĉiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke propisane ĉl.81.st.4.
Zakona.
2.
JEZIK PONUDE
Ponuda i svi dokumenti kao i prepiska vezana za ponudu koju razmenjuju ponuĊaĉ i naruĉilac treba da
bude na sprskom jeziku.
3. NAĈIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAĈINJENA
PonuĊaĉ ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na naĉin
da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.
Na poleĊini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuĊaĉa.
U sluĉaju da ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, na koverti je potrebno naznaĉiti da se radi o grupi
ponuĊaĉa i navesti nazive i adresu svih uĉesnika u zajedniĉkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: JP Transnafta, 11000 Beograd, ul. Bjelanovićeva br. 2, sa naznakom:
,,Ponuda broj JN-29-OP-2014 za javnu nabavku dobra: NABAVKA VATROGASNOG VOZILA NE OTVARATI.
Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naruĉioca do 26.09.2014. god. do
09:30 ĉasova.
4. PONUDA MORA DA SADRŢI:
a) TEHNIĈKI OPIS I SPECIFIKACIJU;
b) OBRAZAC PONUDE, ispravno popunjen , potpisan i overen peĉatom;
c) PODACI O PONUĐAĈU sa opštim podacima o ponuĊaĉu;
d) PODACI O PODIZVOĐAĈU;
e) ZAJEDNIĈKA PONUDA;
f) MODEL UGOVORA– popunjen i overen peĉatom i potpisom;
g) Obrazac strukture cene
h) Izjavu o nezavisnoj ponudi;
i) Troškovi pripreme ponude
j) Izjava o kadrovskom kapacitetu
k) Izjava o tehniĉkom kapacitetu
l) Obrazac izjave o poštovanju obaveza iz ĉl. 75. st.2.zakona
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 35 od 61
m) Pismo-izjava o namerama ponuĊaĉa o finansijskom obezbeĊenju
kao i svi drugi obrasci, izjave i dokazi zahtevani konkursnom dokumentacijom.
5. NAĈIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE
U roku za podnošenje ponude ponuĊaĉ može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na naĉin koji
je odreĊen za podnošenje ponude.
PonuĊaĉ je dužan da jasno naznaĉi koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno
dostavlja.
Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu:JP TRANSNAFTA 11000 Beograd, ul.
Bjelanovićeva br.2., sa naznakom:
„Izmena ponude za javnu nabavku dobra: NABAVKA VATROGASNOG VOZILA, JN-29-OP-2014
- NE OTVARATI”
ili
„Dopuna ponude za javnu nabavku dobra: NABAVKA VATROGASNOG VOZILA, JN-29-OP2014 - NE OTVARATI””
ili
„Opoziv ponude za javnu nabavku dobra: NABAVKA VATROGASNOG VOZILA, JN-29-OP-2014
- NE OTVARATI”
ili
„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku dobra: NABAVKA VATROGASNOG VOZILA, JN29-OP-2014 - NE OTVARATI”.
Na poleĊini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuĊaĉa. U sluĉaju da ponudu podnosi grupa
ponuĊaĉa, na koverti je potrebno naznaĉiti da se radi o grupi ponuĊaĉa i navesti nazive i adresu svih
uĉesnika u zajedniĉkoj ponudi.
Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuĊaĉ ne može da povuĉe niti da menja svoju ponudu.
Poželjno je da svi dokumenti podneti u ponudi budu povezani trakom u celinu i zapeĉaćeni, tako da se
ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamenjivati pojedinaĉni listovi, odnosno prilozi, a da se
vidno ne oštete listovi ili peĉat.
6. PONUDA SA VARIJANTAMA
Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.
7. UĈESTVOVANJE U ZAJEDNIĈKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAĈ
PonuĊaĉ može da podnese samo jednu ponudu.
PonuĊaĉ koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da uĉestvuje u zajedniĉkoj ponudi ili
kao podizvoĊaĉ, niti isto lice može uĉestvovati u više zajedniĉkih ponuda.
U Obrascu ponude (poglavlje VI.), ponuĊaĉ navodi na koji naĉin podnosi ponudu, odnosno da li
podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedniĉku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvoĊaĉem.
8. PONUDA SA PODIZVOĐAĈEM
Ukoliko ponuĊaĉ podnosi ponudu sa podizvoĊaĉem dužan je da u Obrascu ponude (poglavlje VI.), i
Obrascu – Podaci o podizvoĊaĉu (poglavlje VI.2.) navede da ponudu podnosi sa podizvoĊaĉem,
procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvoĊaĉu, a koji ne može biti veći od 50%, kao i
deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvoĊaĉa.
PonuĊaĉ u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvoĊaĉa, ukoliko će delimiĉno izvršenje
nabavke poveriti podizvoĊaĉu.
Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zakljuĉen izmeĊu naruĉioca i ponuĊaĉa koji podnosi ponudu sa
podizvoĊaĉem, taj podizvoĊaĉ će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.
PonuĊaĉ je dužan da za podizvoĊaĉe dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju
IV. konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova .
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 36 od 61
PonuĊaĉ u potpunosti odgovara naruĉiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno
izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvoĊaĉa.
PonuĊaĉ je dužan da naruĉiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvoĊaĉa, radi utvrĊivanja
ispunjenosti traženih uslova.
9. ZAJEDNIĈKA PONUDA
Ponudu može podneti grupa ponuĊaĉa.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, sastavni deo zajedniĉke ponude mora biti Obrazac –
Zajedniĉka ponuda (poglavlje VI.2.), i sporazum kojim se ponuĊaĉi iz grupe meĊusobno i prema
naruĉiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz ĉlana 81. st.4.
taĉ.1) do 6) Zakona i to podatke o:
 ĉlanu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu
ponuĊaĉa pred naruĉiocem,
 ponuĊaĉu koji će u ime grupe ponuĊaĉa potpisati ugovor,
 ponuĊaĉu koji će u ime grupe ponuĊaĉa dati sredstvo obezbeĊenja,
 ponuĊaĉu koji će izdati raĉun,
 raĉunu na koji će biti izvršeno plaćanje,
 obavezama svakog od ponuĊaĉa iz grupe ponuĊaĉa za izvršenje ugovora.
Kao i da:
 Sporazum sadrži podatke o ponuĊaĉu koji će u ime grupe potpisivati obrazce iz konkursne
dokumentacije.
Grupa ponuĊaĉa je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV.
konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.
PonuĊaĉi iz grupe ponuĊaĉa odgovaraju neograniĉeno solidarno prema naruĉiocu.
Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za raĉun zadrugara ili zajedniĉku ponudu u
ime zadrugara.
Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj
nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.
Ako zadruga podnosi zajedniĉku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i
ugovora o javnoj nabavci neograniĉeno solidarno odgovaraju zadrugari.
10. VALUTA I ROK PLAĆANJA
Cena u ponudi mora biti iskazana u dinarima, bez PDV-a, ukoliko je cena iskazana u nekoj drugoj
stranoj valuti, ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.
Napomena: Cena je fiksna i ne može se menjati.
U cenu moraju biti uraĉunati svi troškovi ( transportne, špediterske i sve druge troškove vezane za
realizaciju ugovorene nabavke dobara) i oni se ne mogu posebno iskazivati van ponuĊene cene,
fakturisati niti naplaćivati.
Ako je u ponudi iskazana neuobiĉajeno niska cena, Naruĉilac će postupiti u skladu sa ĉl. 92. ZJN.
Porez (PDV), iskazati posebno.
Avansno plaćanje ne prihvatamo. Plaćanje će se vršiti prema dostavljenom raĉunu za izvršenu
uslugu u skladu sa obrascem strukture cene i u roku navedenom u ponudi.
Ponuda ponuĊaĉa koji ponudi avansno plaćanje biće odbijena kao neprihvatljiva.
Rok plaćanja mora biti definisan u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novĉanih obaveza u
komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS” br. 119/2012), na osnovu dokumenta koji ispostavlja
ponuĊaĉ.
Rokove ponuĊaĉ treba precizno da odredi u obrascu ponude, navodeći taĉan broj dana i momenat od
kada rok poĉinje da teĉe DPO.
Ne mogu se prihvatiti neprecizno odreĊeni rokovi (npr. odmah, po dogovoru, od-do, sukcesivno i sl.). U
sluĉaju da ponuĊaĉ neprecizno odredi rokove, ponuda će se smatrati neprihvatljivom.
Plaćanje se vrši uplatom na raĉun ponuĊaĉa.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 37 od 61
11. ZAHTEVI OD ZNAĈAJA ZA PRIHVATLJIVOST PONUDE
11.1. Za kvalitet isporuĉenog dobra garantuje i odgovara PonuĊaĉ.
Ukoliko se prilikomprijema konstatuju nedostaci u pogledu kvaliteta predmetnog dobra koje je predmet
ponude, ponuĊaĉ je obavezan da nedostatke otkloni odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od
dana prijema pismenog naloga Naruĉioca.
11.2.
Zahtevi u pogledu garantnog roka
Garantni uslovi-garancije koje Isporuĉilac treba da izda za ponuĊeno vatrogasno vozilo
raĉunajući od dana isporuke:




Garancija minimum 6. god. na karoseriju i farbu ukuljuĉujući i farbu naplatka,.
Garancija minimum 3. god. ili 100.000 preĊenih kilometara na motor, i druge sklopove i
agregate
Garancija minimum 2. god. za dodatnu opremu (nadogradnja i vatrogasno spasilaĉka oprema)
Garancija minimum 2. god. izduvni sistem i akumulator.
U sluĉaju zamene bilo kojeg dela ili opreme, Isporuĉilac se mora obavezati da za sve
zamenjene (ugraĊene) delove, sklopove i agregate, obezbedi garantni rok u vremenskom periodu ne
kraćem od perioda garancije utvrĊenog u napred navedenim stavovima kojim se utvrĊuje garancija na
karoseriju i farbu, motor, druge sklopove i agregate, izduvni sistem, akumulator i vatrogasno spasilaĉku
opremu od trenutka isporuke.
Ako se tokom trajanja garantnog perioda pojavi neispravnost radi koje vozilo ne funkcioniše,
nepravilno funkcioniše ili njegova dalja upotreba nije bezbedna, kao i ugraĊena vatrogasno spasilaĉka
oprema, isporuĉilac se mora obavezati da otkloni sve nepravilnosti na licu mesta ili u servisu, o svom
trošku, ukljuĉujući i troškove prevoza vozila ili opreme do najbližeg ovlašćenog servisa.
Vreme provedeno u servisu za vreme trajanja garantnog roka duže od 15 dana, ne raĉuna se u
vreme garancije.
Isporuĉilac prilikom isporuke vozila mora da isporuĉi i jedan primerak radioniĉkog priruĉnika za
predmetno vozilo sa uputsvom za upotrebu.
Ukoliko ponuĊaĉ u svojoj ponudi, ponudi kraće garantne rokove, njegova ponuda će se
smatrati neprihvatljivom i biće odbijena.
11.3.
Zahtev u pogledu roka isporuke predmetnog dobra,
Rok isporuke predmetnog dobra, ( u skladu sa tehniĉkim opisom), predstavlja element kriterijuma za
bodovanje i mora biti precizno definisan i izražen u kalendarskim danima.
NAPOMENA: U sluĉaju neopravdanog prekoraĉenja roka, Izvršilac će platiti Naruĉiocu na ime
ugovorne kazne 0,5% (pola procenata) od ukupne ugovorene cene za svaki dan zakašnjenja, ali
ne više od 10% (deset procenata) od ukupno ugovorene cene.
12. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA
PonuĊaĉ je duţan da dostavi sredstva finansijskog obezbeĊenja
12.1. Bankarska garancija za ozbiljnost ponude- PonuĊaĉ je dužan da uz ponudu podnese bankarsku
garanciju poslovne banke za ozbiljnost ponude na iznos od 3 % (tri procenata), od vrednosti ponude
bez uraĉunatog PDV-a, sa rokom važnosti od najmanje 55 dana od dana otvaranja ponuda.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 38 od 61
PonuĊaĉu ĉija se ponuda ne izabere kao najpovoljnija, bankarska garancija će se vratiti na sopstveni
zahtev, odmah po isteku roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuĊaĉa, nakon
donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude.
12.2) Original izjave banke o spremnosti za izdavanje bankarske garancije da će dostaviti bezuslovnu,
na prvi poziv plativu, bez prava na prigovor garanciju banke za dobro izvršenje posla na iznos od
10% bez uraĉunatog PDV-a, od ugovorene vrednosti nabavke.
Original izjave banke o spremnosti za izdavanje bankarske garancije za dobro izvršenje posla,
dostavlja se uz ponudu. Izjava mora biti bezuslovna i neopoziva. Ponuda bez izjave (ili sa izjavom
koja ne sadrţi traţene elemente) biće odbijena kao NEPRIHVATLJIVA !
12.3) Bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla -Izabrani ponuĊaĉ se obavezuje da u roku od 7
dana od dana zakljuĉenja ugovora, preda naruĉiocu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla,
koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za dobro izvršenje
posla izdaje se u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važnosti koji je 60
(šezdeset) dana duži od isteka roka za konaĉno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora
promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost bankarske garancije za dobro izvršenje posla
mora da se produži. Naruĉilac će unovĉiti bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u sluĉaju da
ponuĊaĉ ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na naĉin predviĊen ugovorom.
Podneta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili
promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova. PonuĊaĉ može podneti garanciju strane banke
samo ako je toj banci dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3
(investicioni rang).
12.4. Menicu za otklanjanje grešaka u garantnom roku. PonuĊaĉ ĉija ponuda bude izabrana kao
najpovoLjnija, dužan je da prilikom primopredaje predmeta ugovora preda Naruĉiocu menicu za
otklanjanje grešaka u garantnom roku, u visini od 10 % (deset procenata), od vrednosti ugovora bez
PDV-a. Navedena menica mora da traje najmanje 30 dana duže od dana isteka najdužeg garantnog
roka iz ugovora.
Napomena: Menice moraju biti registrovane u skladu sa ĉlanom 47a Zakona o platnom
prometu („Službeni list SRJ“ br.3/2002 i 5/2003 i „Sl. glasnik RS“ br.43/2004, 62/2006 i 31/2011) i
Odluke o bližim uslovima, sadržini i naĉinu voĊenja registra menica i ovlašćenja („Sl.glasnik RS“
br.56/2011), overene peĉatom i potpisane od strane lica ovlašćenog za zastupanje. Uz menice moraju
biti dostavljena uredno popunjena i overena meniĉna ovlašćenja – pisma (u prilogu), kao i kopiju
kartona deponovanih potpisa, koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuĊaĉ navodi u meniĉnom
ovlašćenju – pismu. Potpis ovlašćenog lica na menicama i meniĉnim ovlašćenjima mora biti identiĉan
sa potpisom u kartonu deponovanih potpisa.
U sluĉaju promene lica ovlašćenog za zastupanje, meniĉno ovlašćenje ostaje na snazi. U
sluĉaju da ponuĊaĉ odustane od zakLjuĉenja ugovora pod uslovima datim u ponudi ili ne ispuni druge
obaveze u postupku nabavke, naruĉilac će aktivirati sredstva finansijskog obezbeĊenja.
Po završenom poslu Naruĉilac će predmetne menice vratiti, na pisani zahtev PonuĊaĉa.
13. DODATNO OBEZBEĐENJE ISPUNJENJA UGOVORNIH OBAVEZA PONUĐAĈA KOJI
SE NALAZE NA SPISKU NEGATIVNIH REFERENCI
PonuĊaĉ koji se nalazi na spisku negativnih referenci koji vodi Uprava za javne nabavke, u skladu sa
ĉlanom 83. Zakona, a koji ima negativnu referencu za predmet nabavke koji nije istovrstan predmetu
ove javne nabavke, a ukoliko takvom ponuĊaĉu bude dodeljen ugovor, dužan je da u trenutku
zakljuĉenja ugovora preda naruĉiocu Bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, koja će biti sa
klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla izdaje se
u visini od 15%, (umesto 10% iz taĉke 12.2.) od ukupne vrednosti ugovora sa uraĉunatim PDV-om, sa
rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od isteka roka za konaĉno izvršenje posla. Ako se za
vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost menice za dobro
izvršenje posla mora da se produži.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 39 od 61
14. OTVARANJE PONUDA
Komisija za javne nabavke, otvara ponude (21.09.2014.godine u 10:00 ĉasova), u prisustvu
predstavnika ponuĊaĉa koji žele da prisustvuju otvaranju ponuda.
Komisija za JN proverava da li ponuĊaĉ ispunjava zakonske uslove za uĉestvovanje u postupku.
Ukoliko ponuĊaĉ ne ispunjava zakonske uslove ili mu je dokumentacija nepotpuna ta ponuda neće se
uopšte uzimati u razmatranje.
Ukoliko ponuĊaĉ ispunjava zakonske uslove i ako je dostavio kompletnu dokumentaciju Komisija za JN
saĉinjava Zapisnik sa otvaranja ponuda koji će sadržati pregled ponuda, spisak uĉesnika na otvaranju i
pojedinosti sa otvaranja ponuda, koji potpisuju svi ĉlanovi komisije kao i prisutni predstavnici ponuĊaĉa
i svim uĉesnicima u postupku u roku od tri dana od dana otvaranja ponuda dostaviće fotokopiju
zapisnika sa otvaranja ponuda.
15. ROK VAŢENJA PONUDE
Rok važenja ponude ne može biti kraći od 40 dana od dana otvaranja ponude. U sluĉaju da ponuĊaĉ
navede kraći rok važenja ponude, ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.
JP Transnafta može, u sluĉaju isteka roka važenja ponude, u pisanom obliku da zatraži od ponuĊaĉa
produženje roka važenja ponude.
PonuĊaĉ koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.
17. POJAŠNJENJE PONUDE
Komisija za javnu nabavku može, ukoliko želi, da zatraži od ponuĊaĉa razjašnjenje ponude ukoliko je to
neophodno radi provere i poreĊenja ponuda. Takav zahtev i odgovor na njega će biti dostavljen u
pismenoj formi ili putem faksa, s tim da ne sme da se menja ili koriguje cena ili sadržaj ponude, osim
ukoliko je potrebno korigovati aritmetiĉke greške koje otkrije Službenik za izbor prilikom prouĉavanja
ponuda.
18. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA
Shodno ĉlanu 84.i 85. ZJN, kriterijum za ocenjivanje ponuda je EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA
PONUDA , sa sledećim elementima kriterijuma prikazanim u tabeli:
Tabela
1.
Kriterijum
PonuĊena cena
Ponder
90
2.
Rok isporuke predmetnog dobra
10
1. PONUĐENA CENA, (maksimum 90 pondera)
Pri bodovanju ove stavke primenjuje se matematiĉka metoda relativnog odnosa ukupne cene i
bodova, gde se ponudi sa najnižom cenom dodeljuje maksimalni broj pondera koji iznosi 90
(devedeset), a svim ostalim ponudama broj bodova se izraĉunava prema zakonitosti gde se cena
ponude koja se boduje i minimalna cena nalaze u reciproĉnom odnosu maksimalnog broja bodova
i traženog broja bodova za cenu koja se boduje.
Cx / Cmin = Bmax / Bx
 Bx = (Cmin / Cx) · Bmax
gde je:
 Cx
– cena ponude koja se boduje
 Cmin – minimalna cena;
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 40 od 61


Primer bodovanja:
Cx = 20 dinara,
Cmin = 16 dinara
Bmax = 90 pondera
Bmax – maksimalni broj bodova koji iznosi 90;
Bx – traženi broj bodova za cenu koja se boduje.

Bx = (Cmin / Cx) · Bmax = (16 / 20) · 90 = 72 pondera
Dakle, ponuda sa cenom od 20 dinara dobija 72 pondera.
2. ROK ISPORUKE PREDMETNOG DOBRA, ( maksimum 10 pondera)
Pri bodovanju ove stavke primenjuje se matematiĉka metoda relativnog odnosa roka isporuke i
bodova, gde se ponudi sa najkrćim rokom dodeljuje maksimalni broj bodova koji iznosi 10 (deset), a
svim ostalim ponudama broj bodova se izraĉunava prema zakonitosti, da se rok isporuke koji se
boduje i najkraći rok nalaze u reciproĉnom odnosu maksimalnog broja bodova i traženog broja
bodova za rok koji se boduje:
 Bx = (Rnajkraci /Rx) · Bmax
gde je:
 Rnajkraci
 Rx
 Bmax
 Bx
– najkraći rok isporuke;
– rok koji se boduje;
-maksimalan broj bodova koji iznosi 10;
- traženi broj bodova za rok koji se boduje.
NPR:
PonuĊeni rok isporuke, (koji se boduje) = 10 dana
Najkraći rok isporuke predmetnog dobra = 5 dana
Maksimalan broj pondera = 20
10 pondera = ( 5 : 10 ) x 10 .

Ponuda sa ponuĊenih 10 dana roka za završetak kompletne usluge, biće
vrednovana sa 5 pondera.
NAPOMENA:
1. Ukoliko postoje dve ili vise ponuda sa istim brojem pondera kao najpovoljnija ponuda bice
izabrana ona sa najnizom ponudjenom cenom.
2. U slucaju da su dva ili vise ponudjaca izjednaceni i po navedenom podkriterijumu povoljnijom ce
se smatrati ponuda onog ponudjaca koj je ponudio kraci rok isporuke predmetnog dobra
19. RAZLOZI ODBIJANJA PONUDA
Ponuda će biti odbijena ako je neblagovremena, neodgovarajuća ili neprihvatljiva.
1) Neblagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane naruĉioca po isteku roka
odreĊenog u pozivu za podnošenje ponude, odnosno nije predata naruĉiocu u roku odreĊenom u
pozivu. Sve neblagovremeno podnete ponude biće po okonĉanju postupka otvaranja ponuda, vraćene
neotvorene ponuĊaĉima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.
2) Odgovarajuća ponuda je ponuda koja je blagovremena, ispravna i za koju je utvrĊeno da potpuno
ispunjava sve tehniĉke specifikacije.
3) Prihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremena, koju naruĉilac nije odbio zbog bitnih
nedostataka, koja je odgovarajuća, koja ne ograniĉava, niti uslovljava prava naruĉioca ili obaveze
ponuĊaĉa i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 41 od 61
20. PRAVO NARUĈIOCA DA PRIHVATI PONUDU ILI ODBIJE NEKU ILI SVE PONUDE
Naruĉilac zadržava pravo da prihvati ili odbije bilo koju od ponuda i / ili da poništi ceo postupak javne
nabavke i da odbije sve ponude u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Naruĉilac to može da uĉini
u bilo koje vreme pre dodele ugovora sa obavezom da svoju Odluku pismeno obrazloži, posebno
navodeći razloge za odbijanje.
21. POŠTOVANJE OBAVEZA KOJE PROIZILAZE IZ VAŢEĆIH PROPISA
PonuĊaĉ je dužan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod kriviĉnom i materijalnom
odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu,
zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava
intelektualne svojine (Obrazac izjave iz poglavlja IV. 3.).
22. KORIŠĆENJE PATENTA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH PRAVA
INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA
Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne
svojine trećih lica snosi ponuĊaĉ.
23.
OBJAŠNJENJA KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Zainteresovano lice može, u pisanom obliku [putem pošte na adresu JP Transnafta 11000 Beograd, ul.
Bjelanovićeva br. 2, elektronske pošte na e-mail
[email protected] ili faksom na
broj.011/2459430 tražiti od naruĉioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem
ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude.
Naruĉilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim
informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u pisanom obliku i
istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.
Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim informacijama ili
pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN-29-OP-2014.
Ako naruĉilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za
podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju
roka za podnošenje ponuda.
Po isteku roka predviĊenog za podnošenje ponuda naruĉilac ne može da menja niti da dopunjuje
konkursnu dokumentaciju.
Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.
Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se iskljuĉivo na naĉin odreĊen ĉlanom 20. Zakona.
24. DODATNA OBJAŠNJENJA OD PONUĐAĈA POSLE OTVARANJA PONUDA I KONTROLA
KOD PONUĐAĈA ODNOSNO NJEGOVOG PODIZVOĐAĈA
Posle otvaranja ponuda naruĉilac može prilikom struĉne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od
ponuĊaĉa dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i uporeĊivanju ponuda, a
može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuĊaĉa, odnosno njegovog podizvoĊaĉa (ĉlan 93. Zakona).
Ukoliko naruĉilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod
ponuĊaĉa, odnosno njegovog podizvoĊaĉa, naruĉilac će ponuĊaĉu ostaviti primereni rok da postupi po
pozivu naruĉioca, odnosno da omogući naruĉiocu kontrolu (uvid) kod ponuĊaĉa, kao i kod njegovog
podizvoĊaĉa.
Naruĉilac može uz saglasnost ponuĊaĉa da izvrši ispravke raĉunskih grešaka uoĉenih prilikom
razmatranja ponude po okonĉanom postupku otvaranja.
U sluĉaju razlike izmeĊu jediniĉne i ukupne cene, merodavna je jediniĉna cena.
Ako se ponuĊaĉ ne saglasi sa ispravkom raĉunskih grešaka, naruĉilac će njegovu ponudu odbiti kao
neprihvatljivu.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 42 od 61
25. ROK I NAĈIN PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAĈA
Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuĊaĉ, odnosno svako zainteresovano lice, ili poslovno
udruženjeu njihovo ime.
Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republiĉkoj komisiji, a predaje naruĉiocu. Primerak zahteva za
zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republiĉkoj komisiji. Zahtev za zaštitu prava se
dostavlja neposredno, elektronskom poštom na e-mail. [email protected] ili faksom na
broj.011/2459430 ili preporuĉenom pošiljkom sa povratnicom na adresu JP Transnafta 11000 Beograd,
ul. Bjelanovićeva br. 2. .Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka javne nabavke,
protiv svake radnje naruĉioca, osim ukoliko Zakonom nije drugaĉije odreĊeno.O podnetom zahtevu za
zaštitu prava naruĉilac obaveštava sve uĉesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje
obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od 2 dana od dana
prijema zahteva.
Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda
ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane
naruĉioca najkasnije 7 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na naĉin dostavljanja.
U tom sluĉaju podnošenja zahteva za zaštitu prava dolazi do zastoja roka za podnošenje ponuda.
Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz ĉl. 108. Zakona ili odluke o obustavi postupka javne
nabavke iz ĉl. 109. Zakona, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 10 dana od dana prijema
odluke.
Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naruĉioca preduzete u postupku javne
nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka
roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka. Ako je u istom
postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u
tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naruĉioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao
znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.
Podnosilac zahteva je dužan da na raĉun budžeta Republike Srbije uplati taksu u skladu ĉlanom 156.
zakona (broj žiro raĉuna: 840-742221843-57, poziv na broj 50-016, svrha: Republiĉka administrativna
taksa sa naznakom nabavke na kojuse odnosi, korisnik: Budžet Republike Srbije).
Postupak zaštite prava ponuĊaĉa regulisan je odredbama ĉl. 138. -167. Zakona.
26. ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLJUĈEN
Ugovor o javnoj nabavci će biti zakljuĉen sa ponuĊaĉem kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 dana od
dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz ĉlana 149. Zakona.
U sluĉaju da je podneta samo jedna ponuda naruĉilac može zakljuĉiti ugovor pre isteka roka za
podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa ĉlanom 112. stav 2. Taĉka 5) Zakona.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 43 od 61
VI.
OBRAZAC PONUDE
Ponuda za javnu nabavku,
Br. javnog poziva
JN-29-OP-2014
Naziv ponuĊaĉa:
Sedište i adresa:
Matiĉni broj:
PIB:
Osoba za kontakt:
Broj ponude
Datum ponude
I . Naĉin na koji se daje ponuda:
Ponudu dajem
(zaokružiti naĉin podnošenja ponude ):
a.
SAMOSTALNO
b.
SA PODIZVOĐAĈEM
v.
ZAJEDNIĈKA PONUDA (GRUPA PONUĐAĈA - KONZORCIJUM)
II . Uslovi ponude:
Ukupna vrednost
ponude (bez PDV-a),
Element kriterijuma koji se
boduje
.............................................. dinara.
Ukupna vrednost
ponude (sa PDV-om)
Element kriterijuma koji se
boduje
Napomena:
.............................................. dinara.
Ukupna cena ponude za nabavku (JN-29-OP2014) je fiksna i ne može se menjati ni po kojoj
osnovi za ĉitavo vreme trajanja Ugovora i sadrži
sve zavisne troškove Izvršioca za ovu predmetnu
nabavku.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 44 od 61
Rok isporuke
................... kalendarskih dana od dana
potpisivanja ugovora
Element kriterijuma koji se
boduje
Rok mora biti iskazan u kalendarskim danima.
Rok plaćanja:
U roku od ................ kalendarskih dana, od
dana prijema valjano saĉinjenog raĉuna
Minimum 10 a maksimalno 45 kalendarskih dana
................... god
garantni rok mora biti minimum 6 godina na
karoseriju i farbu ukljuĉujući i farbu naplatka
................... god ili ……….km
Garantni rok
garantni rok mora biti minimum 3 godine ili 100.000
preĊenih kilometara na motor, i druge sklopove i
agregate
................... god
garantni rok mora biti minimum 2 godine na
izduvni sistem i akumulator
................... godina
garantni rok mora biti 2 godine za vatrogasno
spasilaĉku opremu ugraĊenu u vozilo
Vaţnost ponude
................. dana, od dana otvaranja ponuda.
minimum 40 dana
NAPOMENA:
Izjavljujem da sam, pri sastavljanju ponude, poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o
zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, i garantujem da sam imalac prava
intelektualne svojine, kao i da snosim naknadu za korišćenje patenata i odgovornost za povredu
zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.
U ___________, dana _________2014.god.
PonuĊaĉ – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis ovlašćenog lica
NAPOMENA: Obrazac ponude ponuĊaĉ mora da popuni, overi peĉatom i potpiše, ĉime potvrĊuje da su taĉni
podaci koji su u obrascu ponude navedeni.
Ukoliko ponuĊaĉi podnose zajedniĉku ponudu, grupa ponuĊaĉa može da se opredeli da obrazac ponude
potpisiju i peĉatom overavaju svi ponuĊaĉi iz grupe ponuĊaĉa ili grupa ponuĊaĉa može da odredi jednog
ponuĊaća iz grupe koji će popuniti, potpisati i peĉatom overitiobrazac ponude.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 45 od 61
VI. 1.
PODACI O PONUĐAĈU
OBRAZAC PODACI O PONUĐAĈU
Naziv ponuĊaĉa
Sedište ponuĊaĉa
Matiĉni broj
Poreski identifikacioni broj ( PIB )
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora
Osoba za kontakt
Telefon
Telefaks
Elektronska pošta
Tekući raĉun
Banka:
NAPOMENA: obrazac podaci o ponuĊaĉu, ponuĊaĉ mora da popuni, overi peĉatom i potpiše, ĉime
potvrĊuje da su taĉni podaci koji su u obrascu podaci o ponuĊaĉu navedeni. Ukoliko ugovor bude
potpisalo drugo lice uz potpisani ugovor dostavlja se ovlašćenje zastupnika ponuĊaĉa da to lice može
potpisati ugovor u javnoj nabavci.
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis davaoca izjave
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 46 od 61
VI. 2.
PODACI O PODIZVOĐAĈU
U vezi sa javnim pozivom br JN-29-OP-2014 je dobro: NABAVKA VATROGASNOG VOZILA, u
svemu u skladu sa tehniĉkim opisom i specifikacijom, izjavljujemo DA NASTUPAMO sa sledećim
podizvoĊaĉem /podizvoĊaĉima i u nastavku navodimo njegovo o
uĉešće u iznosu od ...........................RSD, odnosno ........... % od ukupne vrednosti ponude.
OBRAZAC IZJAVA PONUĐAĈA DA NASTUPA SA PODIZV0ĐAĆEM
Red.
broj
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će
Za delimiĉno izvršenje usluga će biti angažovan
izvršiti podizvođač i deo predmeta nabavke
kao podizvoĊaĉ
koji će izvršiti podizvođač
(podaci o podizvoĊaĉu):
(upisati):
Naziv i sedište podizvoĊaĉa:
1.
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora:
Osoba za kontakt:
Telefon /faks:
Elektronska pošta
Tekući raĉun
Matiĉni broj
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Mesto: …………………………
Datum: …………………………

M.P.
Potpis podizvoĊaĉa:
………………………………
(Potpis odgovornog lica)
NAPOMENA:Obrazac 3. - popunjavaju samo oni ponuĊaĉi koji ponudu podnose sa
podizvoĊaĉem.
Ukoliko ponuĊaĉ nastupa sa većim brojem podizvoĊaĉa ovaj obrazac fotokopirati,
popuniti za svakog podizvoĊaĉa i dostaviti uz ponudu.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 47 od 61
VI. 3.
ZAJEDNIĈKA PONUDA
U vezi sa pozivom br. JN-29-OP-2014 je dobro: NABAVKA VATROGASNOG VOZILA, u
svemu u skladu sa tehniĉkim opisom i specifikacijom, kao grupa PonuĊaĉa, u zajedniĉkoj
ponudi, su sledeći PonuĊaĉi:
Red.
br.
1.
PONUĐAĈ
Nosilac posla
Vrsta
usluge
koju će
obavljati
(naziv PonuĊaĉa, sedište PonuĊaĉa) MP
(ime i prezime ovlašćenog lica)
_____________________- Matiĉni broj;
_____________________ - PIB;
_____________________- Šifra delatnosti
2.
(naziv PonuĊaĉa, sedište PonuĊaĉa) MP
(ime i prezime ovlašćenog lica)
_____________________- Matiĉni broj;
_____________________ - PIB;
_____________________- Šifra delatnosti
3.
(naziv PonuĊaĉa, sedište PonuĊaĉa) MP
(ime i prezime ovlašćenog lica)
_____________________- Matiĉni broj;
_____________________ - PIB;
_____________________- Šifra delatnosti
4.
(naziv PonuĊaĉa, sedište PonuĊaĉa) MP
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 48 od 61
(potpis ovlašćenog lica)
_____________________- Matiĉni broj;
_____________________ - PIB;
_____________________- Šifra delatnosti
5.
(naziv PonuĊaĉa, sedište PonuĊaĉa) MP
(potpis ovlašćenog lica)
_____________________- Matiĉni broj;
_____________________ - PIB;
_____________________- Šifra delatnosti
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
M.P.
Ime i prezime – ĉitko napisano
______________________________
Svojeruĉni potpis davaoca izjave
PRILOG:
Pravni akt o zajedniĉkom nastupanju kojim se obavezuju na zajedniĉko izvršenje
predmetne nabavke i kojim se reguliše ko je Nosilac posla, kao i odnos i obaveza svakog od uĉesnika
PonuĊaĉa u ovom poslu
NAPOMENA: Svaki PonuĊaĉ iz grupe PonuĊaĉa, pored ovog obrasca, popunjava i prethodni
obrazac (Obraac 3), zavisno da li, u okviru grupe PonuĊaĉa, nastupa sa podizvoĊaĉem ili ne.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 49 od 61
MODEL UGOVORA
MODEL UGOVORA ponuĊaĉ mora da popuni, overi peĉatom i potpiše, ĉime potvrĊuje da je
saglasan sa sadržinom modela ugovora.
Ukoliko ponuĊaĉ nastupa sa grupom ponuĊaĉa model ugovora popunjava,potpisuje i overava
peĉatom ovlašćeni predstavnik grupe ponuĊaĉa.
U sluĉaju podnošenja zajedniĉke ponude, odnosno ponude sa uĉešćem podizvoĊaĉa, u modelu
ugovora moraju biti navedeni svi ponuĊaĉi iz grupe ponuĊaĉa, odnosno svi podizvoĊaĉi.
MODEL UGOVORA
Ugovorne strane:
JP „TRANSNAFTA“ , sa sedištem u Panĉevu, ul. Zmaj Jovina 1, koje zastupa V.d. direktora Tomislav
Basta (u daljem tekstu: NARUĈILAC),
i
_____________________ sa sedištem u __________, ul. ______________ br._____, koga
zastupa ___________________, direktor (u daljem tekstu: ISPORUĈILAC),
zakljuĉuju:
U G O V O R
Ugovorne strane su se sporazumele o sledećem:
Osnovne odredbe
Ĉlan 1.
Ugovorne strane konstatuju:
- da je Naruĉilac sproveo otvoren postupak, propisan odredbama Zakona o javnim nabavkama
(''Službeni glasnik RS''br.124/2012),radi nabavke dobara – 1 VATROGASNOG VOZILA JN-29-OP2014
- da je Izvršilac u svojstvu PonuĊaĉa dostavio svoju Ponudu br. _______ od _____________
2014. godine, koja je zavedena kod Naruĉioca pod brojem _________ od ______________2014.
godine (u daljem tekstu: Ponuda) i ista je sastavni deo Ugovora;
- da je Naruĉilac svojom Odlukom broj _______________od ____2014. godine dodelio Ugovor
o javnoj nabavci Isporuĉiocu.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 50 od 61
Predmet ugovora
Ĉlan 2.
Predmet ovog Ugovora je NABAVKA 1 (jednog) VATROGASNOG VOZILA prema prema
specifikaciji u tehniĉkom delu konkursne dokumentacije, koja je sastavni deo ovog Ugovora (u daljem
tekstu: Ugovor) i nalazi se u prilogu 1. Ugovora.
Cena
Ĉlan 3.
Cena vozila iz Ĉlana 2. ovog Ugovora, iznosi:
obraĉunatog PDV-a i slovima (
dinara, bez
).
Ugovorne strane konstatuju da je ugovorena cena fiksna i nemože se menjati ni po kom
osnovu za sve vreme trajanja ovog ugovora.
Cena iz stava 1 ovog ĉlana obuhvata i sve troškove vezano za isporuku predmetnog dobra iz ĉl.
2 ovog Ugovora (transportne, špediterske i sve druge troškove vezane za realizaciju ugovora).
Uslovi i naĉin plaćanja
Ĉlan 4.
Naruĉilac se obavezuje da Isporuĉiocu plati cenu za dobra iz ĉlana 2. ovog Ugovora u iznosu
od: _______________________ dinara (slovima:______________________________________)
bez PDV – a, odnosno iznos od: _____________________ dinara (slovima: _____________
________________________________________________________________) sa PDV – om.
Naruĉilac se obavezuje da Isporuĉiocu plati cenu iz prethodnog stava i to u roku od:
_____kalendarskih dana od dana prijema raĉuna od strane Naruĉioca, a nakon izvršene isporuke
dobara.
Rok isporuke
Ĉlan 5.
Isporuĉilac se obavezuje da isporuĉi dobra iz ĉlana 2. ovog ugovora najkasnije u roku od
_________ kalendarskih dana od dana zakljuĉenja ovog Ugovora, prema svim uslovima, standardima
i kriterijumima propisanim u konkursnoj dokumentaciji Naruĉioca, ponuĊene u prihvaćenoj ponudi
prodavca.
Isporuĉilac se obavezuje da preuzme svaku vrstu spora koji eventualno nastane u vezi sa
pravom svojine na predmetu ovog ugovora i da Kupcu nadoknadi štetu, ukoliko ona nastane kao
posledica osporavanja ovog prava.
Naruĉilac će odmah po saznanju za bilo kakvo osporavanje ili potraživanje treće strane
pisanim putem obavestiti prodavca.
Naĉin isporuke
Ĉlan 6.
Isporuka vozila iz ĉlana 2. ovog Ugovora izvršiće se u mestu Isporuĉioca, JP ,,TRANSNAFTA,,
skladište Ledinci, 21207 Ledinci Dunavska broj 14 (put Novi Sad – Beoĉin), uz prisustvo Naruĉioca i
Isporuĉioca, o ĉemu će odmah biti saĉinjen Zapisnik o primopredaji, koji će potpisati oba predstavnika.
U sluĉaju neodgovarajućeg kvaliteta, ili da vozilo nije u skladu sa ponudom broj
od
__________god. Isporuĉilac i Naruĉilac će zapisniĉki konstatovati eventualne nedostatke u kvalitetu,
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 51 od 61
vozila se neće preuzeti od strane Isporuĉioca, a Isporuĉilac je obavezan da otkloni nedostatke ili
isporuĉi druga vozila u roku od 45 dana.
U sluĉaju da Isporuĉilac u datom roku ne otkloni nedostatke u kvalitetu ili ne izvrši zamenu
vozila Naruĉilac zadržava pravo da naplati garanciju za dobro izvršenje posla iz ĉlan 8 ovog Ugovora.
U sluĉaju da se isporuka odloži da bi Isporuĉilac otklonio zapisniĉki konstatovane nedostatke ili
kasni sa isporukom, Naruĉilac će naplatiti Isporuĉiocu, za svaki dan eventualnog ĉekanja ugovornu
kaznu od 0,5 % dnevno, a najviše do iznosa od 10 % od ugovorene cene. Isporuĉilac je dužan da
umanji cenu vozila za navedeni iznos.
Garantni period
Ĉlan 7.
Garantni uslovi i dužina opšte i pojedinaĉnih garancija precizirane su u garantnom listu koji
isporuĉilac predaje Naruĉiocu u momentu isporuke vozila zajedno sa servisnom knjižicom, i ostalom
dokumentacijom.
Garantni uslovi-garancije raĉunajuse od dana isporuke:




Garancija ____________ god. na karoseriju i farbu ukuljuĉujući i farbu naplatka,.
Garancija ____________ god. ili 100.000 preĊenih kilometara na motor, i druge sklopove i
agregate
Garancija ___________ god. za dodatnu opremu (nadogradnja i vatrogasno spasilaĉka
oprema)
Garancija __________ god. za izduvni sistem i akumulator.
Redovno održavanje u garantnom roku vršiće se u vremenu i intervalima kako je predviĊeno
servisnom knjižicom u ovlašćenim servisima.
Vanredno održavanje vršiće se po potrebi u sluĉaju kvarova koji ne podležu garanciji.
Održavanje u garantnom roku: izvršenje usluge, ugradnja delova, potrošnog materijala i dodatne
opreme naplaćivaće se po cenama iz zvaniĉnog cenovnika ponuĊaĉa.
U toku trajanja garantnog roka Isporuĉilac se obavezuje da sve eventualne kvarove koji se
pojave, popravi u ovlašćenom servisu bez naknade u roku od 45 dana i po uslovima predviĊenim u
garantnom listu. U sluĉaju da to ne uradi u predviĊenom roku Isporuĉilac je dužan da vozilo zameniti
novim.
Sredstva finansijskog obezbeĊenja
Ĉlan 8.
Isporuĉilac se obavezuje da u roku od 7 dana od dana zakljuĉenja ugovora, preda naruĉiocu
bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi
poziv. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla izdaje se u visini od 10% od ukupne vrednosti
ugovora bez PDV-a, sa rokom važnosti koji je 60 (šezdeset) dana duži od isteka roka za konaĉno
izvršenje posla.
Isporuĉilac se obavezuje da u trenutku potpisivanja ovog Ugovora dostavi jednu važeću i
registrovanu blanko menicu, overenu peĉatom i potpisane od strane lica ovlašćenog za zastupanje, i
kojima garantuje za otklanjanje grešaka u garantnom roku.
Uz menicu iz stava 2 ovog ĉlana mora biti dostavljeno uredno popunjeno i overeno meniĉna
ovlašćenje – pismo, kao i kopija kartona deponovanih potpisa, koja je izdata od strane poslovne banke
koju Isporuĉilac navodi u meniĉnim ovlašćenjima – pismima, za Naruĉioca kako bi zaprimljene menice
mogao popuniti u skladu sa ovim Ugovorom.
Menica iz stava 2. ovog ĉlana je za otklanjanje grešaka u garantnom roku, sa naznaĉenim
nominalnim iznosom od 10% (deset procenata) od ukupne vrednosti ponude bez PDV-a, sa rokom
važenja menice koji je najmanje 30 (trideset) dana duži od dana isteka najdužeg garantnog roka iz ĉl. 7.
ovog Ugovora.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 52 od 61
Menica i meniĉno ovlašćenje (pismo) iz stava 2 i 3 ovog ĉlana se drže u blagajni Naruĉioca sve
do ispunjenja ugovornih obaveza Isporuĉioca, i po završenom poslu Naruĉilac će predmetne menice
vratiti, na pisani zahtev Isporuĉioca.
Ako Isporuĉilac ne ispuni obavezu iz stava 2 i 3 ovog ĉlana ni u naknadnom roku od tri dana, od
dana prijema obaveštenja upućenog od strane Naruĉioca, ovaj Ugovor se može raskinuti istekom
poslednjeg dana naknadnog roka. Naruĉilac nema obavezu da Isporuĉioca posebno obaveštava da je
predmetni Ugovor raskinut.
Ĉlan 9.
U sluĉaju zakašnjenja u isporuci dobara, iz razloga koji se mogu pripisati Isporuĉiocu, isti je
dužan da Naruĉiocu plati ugovornu kaznu u visini od 0,5% (5/10) procenata dnevno od ukupne
ugovorene vrednosti, ali ne više od 10% (deset procenata) ukupne ugovorene vrednosti bez
obraĉunatog PDV-a. Naruĉilac ima pravo da naplati ugovornu kaznu bez posebnog obaveštavanja
Isporuĉioca, umanjenjem raĉuna iz ĉlana 4. ovog Ugovora za iznos ugovorne kazne, ispostavljenog od
strane Isporuĉioca. Ugovorne strane su saglasne da obaveza Isporuĉioca za plaćanje ugovorne kazne
dospeva samim padanjem u docnju, bez obaveze Naruĉioca da ga o tome upozori.
U sluĉaju nedostataka u izvršenju posla iz razloga koji se mogu pripisati Isporuĉiocu, isti je
dužan da Naruĉiocu plati nominalni iznos od 10% (deset procenata) od ukupne vrednosti ponude bez
obraĉunatog PDV-a. Naruĉilac ima pravo da naplati ugovorni iznos bez posebnog obaveštavanja
Isporuĉioca, aktiviranjem garancije (za dobro izvršenje posla).
Naruĉilac će unovĉiti menicu za otklanjanje grešaka u garantnom roku, bez posebnog
obaveštavanja Isporuĉiioca, u sluĉaju da Isporuĉilac ne izvrši obavezu otklanjanja kvara koji bi mogao
da umanji mogućnost korišćenja predmeta ugovora u garantnom roku ili ukoliko Isporuĉilac ne dostavi
novu menicu u sluĉaju promene rokova za izvršenje ove ugovorne obaveze.
Raskid ugovora
Ĉlan 10.
Naruĉilac zadržava pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor ukoliko Isporuĉilac kasni sa
isporukom više od 20 dana, odnosno ako isporuĉeno vozilo ne odgovaraju ponudi broj ___________
od ___________. godine, a nije izvršena zamena na naĉin predviĊen u ĉlanu 6. ovog Ugovora.
Ako Isporuĉilac ne ispuni obavezu isporuke predmetnog dobra ni u naknadnom roku kojeg
odredi Naruĉilac, Naruĉilac može da raskine ovaj Ugovor, u celini ili delimiĉno, putem dostavljanja
pisanog obaveštenja o neispunjenju obaveza, ili pod drugim uslovima iz ovog ugovora i zakona, uz
aktiviranje garancije za dobro izvršenje posla. Naplaćena sredstva po osnovu aktiviranja garancije
Naruĉilac zadržava na ime naknade štete. Naruĉilac nema obavezu da Isporuĉioca posebno
obaveštava o aktiviranju bankarske garancije.
Ukoliko Isporuĉilac ne bude ispoštovao preuzete obaveze po ovom ugovoru i ako usled toga
ovaj ugovor bude raskinut u celini ili delimiĉno, Isporuĉilac će biti obavezan da nadoknati sve troškove
nastale zbog naknade nabavke robe, ili dela robe od drugog Prodavca.
Ukoliko Naruĉilac, ne bude ispoštovao preuzete obaveze po ovom ugovoru i Isporuĉilac raskine
ovaj ugovor u celini ili delimiĉno, Naruĉilac je obavezan da nadoknadi Isporuĉiocu sve direktne
troškove, kao i pretrpljenu štetu nastalu zbog neizvršenja ovog ugovora.
Ĉlan 10a.
Isporuĉilac za izvršenje ove javne nabavke, u skladu sa Ugovorom o poslovno tehniĉkoj saradnji
koji je prilog ovom ugovoru, angažuje podizvoĊaĉa/je:
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 53 od 61
Isporuĉilac u potpunosti odgovara za izvršenje ugovorene nabavke Naruĉiocu.
Ĉlan 10b.
Isporuĉilac će ovu javnu nabavku izvršiti kao grupa ponuĊaĉa, u skladu sa Aktom - ugovorom o
zajedniĉkom izvršenju nabavke koji je prilog ovom ugovoru, sa ponuĊaĉem/ima:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Sporovi
Ĉlan 11.
U sluĉaju spora po ovom Ugovoru, koji se ne može rešiti dogovorom ugovornih strana, nadležan
je stvarno nadležni sud u Novom Sadu.
Završne odredbe
Ĉlan 12.
Ugovor stupa na snagu danom potpisa od strane Naruĉioca i Isporuĉioca. Sve izmene i dopune
ovog Ugovora vrše se u pismenoj formi.
Ovaj Ugovor se smatra zakljuĉenim i stupa na snagu na dan kada su ga potpisali ovlašćeni
zastupnici obe ugovorne strane, a ako ga ovlašćeni zastupnici nisu potpisali na isti dan, Ugovor se
smatra zakljuĉenim na dan drugog potpisa po vremenskom redosledu.
Ugovorne strane saglasno konstatuju da su ovim Ugovorom definisale opšte parametre
meĊusobne poslovne saradnje, koja će se, nakon zakljuĉenja ovog Ugovora, realizovati.
Eventualne izmene i dopune ovog Ugovora mogu biti izvršene u pismenoj formi u skladu sa
zakonom kojim se ureĊuju javne nabavke i drugim važećim propisima.
Za sve što ovim Ugovorom nije predviĊeno primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim
odnosima.
Ovaj Ugovor je saĉinjen u 4 (ĉetiri) primerka, a svaka strana zadržava po 2 (dva) primerka.
NARUĈILAC
JP Transnafta Panĉevo
ISPORUĈILAC
Tomislav Basta
V.d.direktora
NAPOMENA: Model ugovora ponuĊaĉ popunjava u skladu sa ponudom, overava peĉatom i potpisom,
ĉime potvrĊuje da prihvata elemente modela ugovora.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 54 od 61
VIII. OBRAZAC STRUKTURE CENE
Naruĉilac:
JP TRANSNAFTA
26000 Panĉevo,
UL. Zmaj Jovina br. 1,
Republika Srbija
PIB: 104061151
NAZIV PONUĐAĈA:
ADRESA PONUĐAĈA:
MATIĈNI BROJ:
PIB – broj:
NABAVKA VATROGASNOG VOZILA
JN-29-OP-2014
Red
broj
1.
2.
3.
Jed.
Mere
NAZIV
Podvozak
Nadogradnja
Kom.
Kom.
Prema
taĉki 3.
Vat.sp
as.opr
ema
Vatrogasno spasilaĉka oprema
Troškovi izrade tehniĉke
dokumentacije, ispitivanja i izdavanje
4.
pozitivnog izveštaja od strane domaće
sertifikovane kuće
5.UKUPNO RSD (BEZ PDV-a)
6.UKUPAN PDV (IZRAŢEN U RSD)
7.UKUPNO RSD SA URAĈUNATIM PDV-om
Kom.
Koliĉina
(prema tehniĉkoj
specifikaciji)
Jediniĉna
cena (bez
PDV-a)
1
1
1
1
U ___________, dana _________2014.god.
M.P.
Ovlašćeno lice ponudjaĉa
____________________________
Svojeruĉni potpis ovlašćenog lica
UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE:
Pozicije pod rednim brojem od 1 do 4 popunjavaju se tako što se upisuju jediniĉne cene
predmetnih usluga koje su specifirane u predmeru radova, bez uraĉunatog PDV-a
U redu 5, upisuje se ukupna cena bez uraĉunatog PDV-a;
U redu 6, upisuje se ukupan PDV;
U redu 7, upisuje se ukupna cena sa uraĉunatim PDV-om.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 55 od 61
XI.
IZJAVA O KADROVSKOM KAPACITETU
U skladu sa ĉlanom 76. stav 2. Zakona o javnim nabavkama (službeni glasnik Republike Srbije
br.124/2013), IZJAVLJUJEM pod kriviĉnom i materijalnom odgovornošću Naruĉiocu :
JP Transnafta, Panĉevo,
ul. Zmaj Jovina br. 1, Republika Srbija
da raspolažemo neophodnim kadrovskim kapacitetima za ispunjenje uslova za uĉestvovanje u nabavci
JN-29-OP-2014, dobra: NABAVKA VATROGASNOG VOZILA, oznaka iz Opšteg reĉnika nabavke –
34114000- specijalizovana vozila, navedenih u poglavlju IV.1.1. pod taĉkom 10.
R.br.
Ime i prezime
Struĉna sprema i stepen
struĉnosti
Radno mesto
1
2
3
4
5
Da ponuĊaĉ rapolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom, odnosno da ima u radnom odnosu
minimum 5 zaposlenih struĉnih lica ili angažovanih po odgovarajućem ugovoru u skladu sa predmetom
javne nabavke.
NAPMENA:
Kao dokaz Odgovorno lice PonuĊaĉa potpisuje i overava ovaj obrazac kojim potvrĊuje da
raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom, odnosno da ima u radnom odnosu minimum 5 zaposlenih
struĉnih lica ili angažovanih po odgovarajućem ugovoru u skladu sa predmetom javne nabavke, sa
priloženim fotokopijama „M“ obrazaca za zaposlena lica ili kopiju ugovor za ostala lica.
Naruĉilac može tražiti na uvid originale ugovora o radu.
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis davaoca izjave
PONUĐAČ odgovara za autentičnost podataka.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 56 od 61
X. IZJAVA O TEHNIĈKOM KAPACITETU
IZJAVA
PONUĐAĈA O TEHNIĈKOM KAPACITETU
Izjavljujem, pod punom materijalnom i kriviĉnom odgovornošću, Naruĉilac JP Transnafta Panĉevo da
raspolažemo zahtevanim tehniĉkim kapacitetom, u postupku javne nabavke dobra: NABAVKA
VATROGASNOG VOZILA, broj nabavke JN - 29 - OP - 2014, koju sprovodi i to:
Da u momentu podnošenja ponude raspolažemo ili posedujemo-koristimo radioniĉki prostor.
Datum
M.P.
...............................
Potpis ponuĊaĉa
______________________
( potpis ovlašćenog lica)
PonuĊaĉ odgovara za autentiĉnost podataka.
Napomena:
Dokaz:
 Dokaz da je poslovni prostor u vlasništvu ili kopija ugovor o zakupu poslovnog prostora.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 57 od 61
XI.
IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI
U skladu sa ĉlanom 26. Zakona o javim nabavkama(„Službeni glasnik RS“, broj 124/2012) Ovlašćeno
lice ponuĊaĉa _____________________________iz ____________________ daje
IZJAVU O NEZAVISNOJ
PONUDI
Pod punom materijalnom i kriviĉnom odgovornošću potvrĊujem da je ponuda za javnu nabavku broj
JN-29-OP-2014, dobra: NABAVKA VATROGASNOG VOZILA, podneli nezavisno, bez dogovora sa
drugim ponuĊaĉima ili zainteresovanim licima.
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis davaoca izjave
Napomena: usluĉaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naruĉulac će
odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije.Organizacija nadležna za zaštitu
konkurencije, može ponuĊaĉu, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane uĉešća u postupku
javne nabavke ako utvrdi da je ponuĊaĉ, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u
postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se ureĊuje zaštita konkurencije. Mera zabrane uĉešća u
postupku javne nabavke može trajati do dve godine.Povreda konkurencije predstavlja negativnu
referencu, u smislu ĉlana 82. stav 1. taĉka2)Zakona.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica
svakog ponuĊaĉaiz grupe ponuĊaĉa i overena peĉatom.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 58 od 61
XII.
OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE
U skladu sa ĉlanom 88. stav 1.Zakona, ponuĊaĉ:
_____________________________________________________________________
[navesti naziv ponuĊaĉa],
dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:
VRSTA TROŠKA
IZNOS TROŠKA U RSD
UKUPAN IZNOS TROŠKOVA
PRIPREMANJA PONUDE:
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis davaoca izjave
Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi iskljuĉivo ponuĊaĉ i ne može tražiti od naruĉioca
naknadu troškova.
Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naruĉioca, naruĉilac je dužan da
ponuĊaĉu nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izraĊeni u skladu sa
tehniĉkimspecifikacijama naruĉioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeĊenja, pod uslovom da je
ponuĊaĉ tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.
Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 59 od 61
XIII. OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA IZ ĈL. 75. ST.2.ZAKONA
U vezi ĉlana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, kao zastupnik ponuĊaĉa dajem sledeću
IZJAVU
PonuĊaĉ:__________________________________________________________
[navesti naziv ponuĊaĉa]
u postupku javne nabavke JN-29-OP-2014, dobra: NABAVKA VATROGASNOG VOZILA, poštovao
je obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti
životne sredine i garantujem da je imalac prava intelektualne svojine.
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis davaoca izjave
Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, Izjava mora biti potpisana od strane
ovlašćenog lica svakog ponuĊaĉaiz grupe ponuĊaĉai overena peĉatom.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 60 od 61
XVI.
OBRAZAC IZJAVE O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU
PISMO O NAMERAMA-I Z J A V A
PONUĐAĈA O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU
Obavezujem se da ću odmah po potpisivanju dodeljenog ugovora – za javnu nabavku otvoreni
postupak br. JN-29-OP-2014 – nabavka dobra: NABAVKA VATROGASNOG VOZILA, položiti
sredstva finansijskog obezbeĊenja predviĊena konkursnom dokumentacijom i ugovorom.
Obavezujem se da ću istovremeno sa predajom ugovorene vrste sredstva finansijskog obezbeĊenja,
Naruĉiocu predati kopije kartona sa deponovanim potpisima ovlašćenih lica ponuĊaĉa, kao i ovlašćenje
za Naruĉioca, da ugovorena sredstva finansijskog obezbeĊenja može popuniti u skladu sa zakljuĉenim
ugovorom o javnoj nabavci.
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis davaoca izjave
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JN-29-OP-2014
Strana 61 od 61
Download

JP TRANSNAFTA PANĈEVO KONKURSNA DOKUMENTACIJA