JP TRANSNAFTA
PANĈEVO
KONKURSNA DOKUMENTACIJA
za javnu nabavku
usluge:
PRIPREMNI RADOVI I IZGRADNJA 2 X 20.000 m3 REZERVOARA ZA
SKLADIŠTENJE SIROVE NAFTE U NOVOM SADU
Javna nabavka broj
Objavljivanje izmenjene
dokumentacije
Rok predaje ponuda
Javno otvaranje ponuda odrţaće
se:
JN-11-OP-2014
04.07.2014. godine
17.07.2014. u 09:30 ĉasova
17.07.2014 godine, u 10:00 ĉasova u prostorijama
JP Transnafta Beograd,
Ul. Bjelanovićeva br. 2.
Ukupan broj strana konkursne
dokumentacije
198
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 1 od 198
PODNOSILAC:
PRIMALAC :
JP TRANSNAFTA
11 OOO Beograd
Ulica: Bjelanovićeva br.2
PONUDA
ZA JAVNU NABAVKU br. JN-11-OP-2014
u otvorenom postupku:
PRIPREMNI RADOVI I IZGRADNJA 2 X 20.000 m3 REZERVOARA ZA
SKLADIŠTENJE SIROVE NAFTE
U NOVOM SADU
NE OTVARATI!!!
Datum i sat podnošenja
(popunjava pisarnica)
Redni broj podnošenja
 Obrazac obavezno prilepiti na prednjoj strani koverte!
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 2 od 198
SADRŢAJ
Naosnovu ĉl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, u daljem tekstu:
Zakon), ĉl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih
nabavki i naĉinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/2013), na osnovu Prethodnog
obaveštenja, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 1572 od 26.05.2014.godine i Rešenja o
obrazovanju komisijeza javnu nabavku 1573 od 26.05.2014.godine, pripremljena je:
KONKURSNA DOKUMENTACIJA
za javnu nabavku usluge: PRIPREMNI RADOVI I IZGRADNJA 2 X 20.000 m3 REZERVOARA ZA
SKLADIŠTENJE SIROVE NAFTE
U NOVOM SADU
JN-11-OP-2014
Konkursna dokumentacija sadrţi:
POGLAVLJE
PREDMET
STRANA
I.
OPŠTI PODACI O NABAVCI
4
II.
III.
PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
VRSTA, TEHNIĈKE KARAKTERISTIKE, KOLIĈINA I OPIS
DOBRA
USLOVI ZA UĈEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ
ĈLANA 75.I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE
DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA
UPUTSTVO PONUĐAĈIMA KAKO DA SAĈINE PONUDU
OBRAZAC PONUDE
6
7
IV.
V.
VI.
146
155
164
VI.1.
OBRAZAC - PODACI O PONUĐAĈU
166
VI.2.
OBRAZAC - .PODACI O PODIZVOĐAĈU
167
VI.3.
OBRAZAC - PODACI O PONUĐAĈIMA U ZAJEDNIĈKOJ
PONUDI
MODEL UGOVORAI SPOTAZUMA
OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO
DA SE POPUNI
OBRAZAC POTVRDE ZA REFERENCE
IZJAVA O KADROVSKOM KAPACITETU
IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI
OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE
OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA IZ ĈL. 75.
ST.2.ZAKONA
OBRAZAC IZJAVE O DOSTAVLJANJU POLISA
POTVRDA O OBILASKU LOKACIJE
ORAZAC IZJAVE O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU
168
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
170
185
187
188
193
194
195
196
197
198
Strana 3 od 198
I.
OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1.Podaci o naruĉiocu:
Naziv naruĉioca:
Javno preduzeće za transport nafte naftovodima i
transport derivata nafte produktovodima,
JP TRANSNAFTA PANĈEVO
Sedište naruĉioca:
Panĉevo, ul. Zmaj Jovina br. 1, Republika Srbija
Internet stranica naruĉioca
www.transnafta.rs
Kontakt e-mail:
[email protected]
2. Vrsta postupka javne nabavke:
Predmetna javna nabavka se sprovodi u OTVORENOM
podzakonskim aktima kojima se ureĊuju javne nabavke.
postupku u skladu sa Zakonom i
Predmet javne nabavke broj JN-11-OP-2014 je usluga: PRIPREMNI RADOVI I IZGRADNJA 2 X
20.000 m3 REZERVOARA ZA SKLADIŠTENJE SIROVE NAFTE U NOVOM SADU, oznaka iz Opšteg
reĉnika nabavke – 45247270- radovi na izgradnji rezervoara
3. Cilj postupka
Postupak javne nabavke se sprovodi radi zakljuĉenja ugovora o javnoj nabavci.
4. Preuzimanje dokumentacije (na CD-u grafiĉke I tehniĉke dokumentacije) obavljaće se na
objektu JP Transnafta-Terminal Novi Sad, Put Šajkaškog odreda br. 8, 21000 Novi Sad, odnosno
na lokaciji izgradnje predmetna dva rezervoara za skladištenje sirove nafte. Termini
preuzimanja dokumentacije zakazuju se najmanje dva dana pre dolaska ili se moţe preuzeti sa
Portala Uprave za javne nabavke – www.portal.ujn.gov.rs ili sajta JP Transnafta –
www.transnafta.rs. (na portalu I sjatu se nalazi dokumentacija bez grafiĉkog dela koji se nalazi
na CD-u I moţe se preuzeti na Terminalu u Novom sadu kao što je I navedeno).
5. Rok za dostavljanje ponuda je 17.07.2014. god. do 09:30 ĉasova. PonuĊaĉ ponudu podnosi
neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na naĉin da se prilikom otvaranja
ponuda moţe sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleĊini koverte ili na kutiji navesti naziv i
adresu ponuĊaĉa.
U sluĉaju da ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, na koverti je potrebno naznaĉiti da se radi o grupi
ponuĊaĉa i navesti nazive i adresu svih uĉesnika u zajedniĉkoj ponudi. Ponudu dostaviti na adresu:
JP TRANSNAFTA
11000 Beograd, ul. Bjelanovićeva br.2.
Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom „Ponuda broj JN -11-OP2014 za javnu nabavku: PRIPREMNI RADOVI I IZGRADNJA 2 X 20.000 m3
REZERVOARA ZA SKLADIŠTENJE SIROVE NAFTE U NOVOM SADU
-NE OTVARATI
Na poleĊini koverte mora biti ispisan taĉan naziv, adresa i telefon ponuĊaĉa.
6. Naruĉilac će, po prijemu odreĊene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi,
obeleţiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je
ponuda dostavljena neposredno naruĉilac će ponuĊaĉu predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o
prijemu naruĉilac će navesti datum i sat prijema ponude.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 4 od 198
7. Ponuda se smatra blagovremenom ako je naruĉiocu podneta do 17.07. 2014. god. do 09:30
ĉasova. Ponuda koju naruĉilac nije primio u roku odreĊenom za podnošenje ponuda, odnosno koja
je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se
neblagovremenom.
Neblagovremeno podnete ponude komisija za javne nabavke naruĉioca će, po okonĉanju postupka
otvaranja ponuda, vratiti neotvorene ponuĊaĉu sa naznakom da su podnete neblagovremeno.
8. Javno otvaranje, blagovremeno pristiglih ponuda, obaviće se odmah po isteku roka za
podnošenje ponuda, dana 17.07.2014. god. u 10:00 ĉasova, na adresu naruĉioca JP Transnafta,
11000 Beograd, ul. Bjelanovićeva br. 2.
9. Uslovi pod kojima predstavnici ponuĊaĉa mogu uĉestvovati u postupku otvaranja ponuda:
U postupku otvaranja ponuda mogu uĉestvovati opunomoćeni predstavnici ponuĊaĉa. Pre poĉetka
postupka javnog otvaranja ponuda, predstavnici ponuĊaĉa koji će prisustvovati postupku otvaranja
ponuda duţni su da naruĉiocu predaju pismena punomoćja, na osnovu kojih će dokazati ovlašćenje
za uĉešće u postupku javnog otvaranja ponude.
10. Okvirni rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: Odluka o dodeli ugovora za predmetnu
javnu nabavku biće doneta u roku od 25 (dvadesetpet) dana od dana otvaranja ponuda.
11. Kontakt
Osobe za kontakt : Dejan Grgić i Aleksandar Pešić
Zainteresovano lice moţe, u pisanom obliku (putem pošte na adresu JP Transnafta 11000
Beograd, ul. Bjelanovićeva br. 2, elektronske pošte na e-mail [email protected] ili faksom na
broj.011/2459430), traţiti od naruĉioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem
ponude.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 5 od 198
II.
PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
1. Vrsta postupka javne nabavke:
Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku u skladu sa Zakonom i
podzakonskim aktima kojima se ureĊuju javne nabavke.
2. Predmet javne nabavke broj JN-11-OP-2014 je usluga: PRIPREMNI RADOVI I
IZGRADNJA 2 X 20.000 m3 REZERVOARA ZA SKLADIŠTENJE SIROVE NAFTE U
NOVOM SADU, oznaka iz Opšteg reĉnika nabavke – 45247270- radovi na izgradnji
rezervoara.
3. Predmetna nabavka nije oblikovana u partijama.
4. Vrsta okvirnog sporazuma:
Predmetni postupak se ne sprovodi radi zakljuĉenja okvirnog sporazuma.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 6 od 198
III.
VRSTA; TEHNIĈKE KARAKTERISTIKE; KOLIĈINA I TEHNIĈKI OPIS
USLUGE
INVESTITOR:
JP TRANSNAFTA, Panĉevo
Zmaj Jovina br. 1
OBJEKAT:
TERMINAL NOVI SAD
MESTO GRADNJE:
NOVI SAD, PUT ŠAJKAŠKOG ODREDA BROJ 8
VRSTA PROJEKTA PO
KOJEM SE IZVODE
PREDMETNI RADOVI:
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKAT KNJIGA 6 /
SVESKA 1
GP.G 938
GENERALNI NAZIV
KOMPLETNOG
PROJEKTA:
IZGRADNJA REZERVOARA A-5505 I A-5506 OD PO 20
000 m 3 ZA SKLADIŠTENJE SIROVE NAFTE I NJHOVO
POVEZIVANJE NA POSTOJ. INSTALACIJU
PROJEKAT BROJ:
GP 938
KNJIGA/SVESKA/PREDME
TNI RADOVI
BROJ:
KNJIGA 6 / SVESKA 1
GP.G 938
LOKACIJSKA DOZVOLA:
BR.
112-353-00091
/
2010-02
POKRAJINSKI
SEKRETARIJAT ZA ARHITEKTURU, URBANIZAM I
GRADITELJSTVO
GRADJEVINSKA
DOZVOLA:
BR. 130-351-179 / 2012-01 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT
ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŢIVOTNE
SREDINE
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 7 od 198
GENERALNI NAZIV KOMPLETNOG PROJEKTA
"IZGRADNJA REZERVOARA A-5505 i A-5506
OD PO 20 000 m3 ZA SKLADIŠTENJE SIROVE
NAFTE I NJIHOVO POVEZIVANJE
NA POSTOJEĆU INSTALACIJU "
PREDMETNI RADOVI KOJI SE IZVODE
SU: GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKAT
KNJIGA 6
SPISAK PROJEKATA KOMPLETNE TEHNIĈKE DOKUMENTACIJE SA OBELEŢENIM
GRADJEVINSKIM PROJEKTOM PO KOJEM SE IZVODE PREDMETNI RADOVI
KNJIGA 0
OPŠTA DOKUMENTACIJA
“PROCES PROJEKT INŢENJERING“
KNJIGA 1
GLAVNI TEHNOLOŠKI PROJEKAT
“PROCES PROJEKT INŢENJERING“
KNJIGA 2
GLAVNI MAŠINSKI PROJEKAT
“PROCES PROJEKT INŢENJERING“
SVESKA 1
SVESKA 2
SVESKA 3
SVESKA 4
GLAVNI MAŠINSKI PROJEKAT
– PROCESNE INSTALACIJE
GLAVNI MAŠINSKI PROJEKAT
– PROTIVPOŢARNE INSTALACIJE
GLAVNI MAŠINSKI PROJEKAT
– REZERVOAR A – 5505
GLAVNI MAŠINSKI PROJEKAT
– REZERVOAR A – 5506
“PROCES PROJEKT INŢENJERING“
“PROCES PROJEKT INŢENJERING“
“PROCES PROJEKT INŢENJERING“
“PROCES PROJEKT INŢENJERING“
KNJIGA 3
GLAVNI PROJEKAT INSTRUMENTACIJE
“PROCES PROJEKT INŢENJERING“/
“SET NEW TECHNOLOGY“
KNJIGA 4
GLAVNI ELEKTRO PROJEKAT
“PROCES PROJEKT INŢENJERING“
KNJIGA 5
GLAVNI PROJEKAT KATODNE ZAŠTITE
“PROCES PROJEKT INŢENJERING“
KNJIGA 6
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKAT
“PROCES PROJEKT INŢENJERING“/
“IDEA PROJEKT TEAM“
KNJIGA 7
GLAVNI PROJEKAT ZAŠTITE OD POŢARA
“KOLUBARA GAS“
KNJIGA 8
ELABORAT O ZONAMA OPASNOSTI
“KOLUBARA GAS“
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 8 od 198
SADRŢAJ PO POGLAVLJIMA
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKAT
(tekstualno i na CD-u)
KNJIGA 6
SVESKA 1
"IZGRADNJA REZERVOARA A-5505 I A-5506 OD PO 20 000 m3 ZA
SKLADIŠTENJE SIROVE NAFTE I NJIHOVO POVEZIVANJE NA POSTOJEĆU
INSTALACIJU"
Oznaka
poglavlja
Naziv
dokumenta
6.0
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKAT
6.1.
TEHNIĈKI OPIS
6.2.
STATIĈKI PRORAĈUN
6.3.
OPŠTI I TEHNIĈKI USLOVI
6.4.
PREDMER RADOVA
6.5.
PRILOG O BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI NA RADU
6.6.
6.6.1.
6.6.2.
6.6.3.
6.6.4.
6.6.5.
PROJEKAT PROTIV POŢARNOG PUTA
TEHNIĈKI IZVEŠTAJ
PREDMER ZEMLJANIH RADOVA
PREDMER RADOVA
TEHNIĈKI USLOVI ZA IZVODJENJE RADOVA
PRILOG O ZAŠTITI NA RADU
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 9 od 198
GRAFIĈKA DOKUMENTACIJA SADRŢANA NA CD-u
ARMIRANO-BETONSKA KONSTRUKCIJA - 938-43-NS34
1. SITUACIJA ............................................................................................. 938-43-NS34-001
2. SITUACIJA – KONSTRUKCIJA .................................................................. 938-43-NS34-002
3. TANKVANA – PLAN ISKOPA ..................................................................... 938-43-NS34-003
4. TANKVANA – PLAN OPLATE .................................................................... 938-43-NS34-004
5. TANKVANA – PRESECI ............................................................................ 938-43-NS34-005
6. Z-1, TT-1, Z-2, TT-2, Z-3, TT-3, Z-4, TT-4 – PLAN ARMATURE .................. 938-43-NS34-006
7. TT-5 – PLAN ARMATURE ......................................................................... 938-43-NS34-007
8. PL-1 - PL-7, TG-1, KANAL,TGR-1,TGR-2,TGR-3 – PLAN ARMATURE ........... 938-43-NS34-008
9. AB RAMPA – PLAN ARMATURE ................................................................ 938-43-NS34-009
10. ŠAHT TK-1 – PLAN OPLATE I ARMATURE ............................................... 938-43-NS34-010
11. ŠAHT TK-2 – PLAN OPLATE I ARMATURE ............................................... 938-43-NS34-011
12. TEMELJ STUBA RASVETE – PLAN OPLATE I ARMATURE .......................... 938-43-NS34-012
13. ŠAHT PPŠ-10/1 – PLAN OPLATE I ARMATURE ........................................ 938-43-NS34-013
14. ŠAHT PPŠ-7/2 – PLAN OPLATE I ARMATURE .......................................... 938-43-NS34-014
15. ŠAHT PPŠ-7/1 – PLAN OPLATE I ARMATURE .......................................... 938-43-NS34-015
16. ŠAHT PPŠ-8/06 – PLAN OPLATE I ARMATURE ........................................ 938-43-NS34-016
17. ŠAHT PPŠ-8/05 – PLAN OPLATE I ARMATURE ........................................ 938-43-NS34-017
18 ŠAHT PPŠ-7 – PLAN OPLATE I ARMATURE .............................................. 938-43-NS34-018
19. ŠAHT EŠ-6 i EŠ-7 – PLAN OPLATE I ARMATURE...................................... 938-43-NS34-019
20. ŠAHT KŠ-1 i KŠ-2 – PLAN OPLATE I ARMATURE ..................................... 938-43-NS34-020
21 TC-1 i TM-1 – PLAN OPLATE I ARMATURE ............................................... 938-43-NS34-021
22 ŠAHT TK-3 i TK-4 – PLAN OPLATE I ARMATURE ...................................... 938-43-NS34-022
SKICA ZONA AB TANKVANE KOJE SE NE BETONIRAJU
Br.938-RL-NS34-01 REZERVOAR A-5505 „LISTA OPREME”
Br. 938-11-NS34-05.00.03 REZERVOAR A-5505 „DNO”
Br. 938-11-NS34-05.03.00 REZERVOAR A-5505 „PRIKLJUĈAK ZA PUNJENJE I PRAŢNJENJE”
Br. 938-11-NS34-05.04.00 REZERVOAR A-5505 „PRIKLJUĈAK ZA DRENAŢU VODE SA ODMULJNOM
JAMOM”
BR. 938-50-NS34-001 DIJAGRAM CEVOVODA I INSTRUMENTACIJE
Br.938-RL-NS34-02 REZERVOAR A-5506 „LISTA OPREME”
Br. 938-11-NS34-06.00.03 REZERVOAR A-5506 „DNO”
Br. 938-11-NS34-06.03.00 REZERVOAR A-5506 „PRIKLJUĈAK ZA PUNJENJE I PRAŢNJENJE”
Br. 938-11-NS34-06.04.00 REZERVOAR A-5506 „PRIKLJUĈAK ZA DRENAŢU VODE SA ODMULJNOM
JAMOM”
ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA - 938-41-NS-46
1. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA RAMPE UZ OSU C/1 – DISPOZICIJA ................... 938-46-NS34-001
2. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA RAMPE UZ OSU C/1 – DETALJI.......................... 938-46-NS34-002
3. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA RAMPE UZ OSU A/3 – DISPOZ I DETALJI ........... 938-46-NS34-003
4. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA CEVNOG MOSTA IZMEĐU OSLONACA TM-1;
PENJALICE ZA ULAZ U TANKVANU .......................................................... 938-46-NS34-004
PROJEKAT PROTIV-POŢARNOG PUTA - 938-41-NS-41
1. PROTIV-POŢARNI PUT – DISPOZICIJA ..................................................... 938-41-NS34-001
2. PROTIV-POŢARNI PUT – PODUŢNI PROFIL OSOVINE O1 .......................... 938-41-NS34-002
3. PROTIV-POŢARNI PUT – POPREĈNI PROFILI I DETALJI ............................ 938-41-NS34-003
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 10 od 198
MAKROLOKACIJA
GENERALNO O KOMPLETNOM PROJEKTU
Terminal Novi Sad, kao poslovna jedinica J.P. Tansnafta se nalazi u Novom Sadu u radnoj zoni
"Sever IV", u Bloku 1 - na podruĉju namenjenom za industrijsku zonu.
Generalni plan grada Novog Sada do 2021. godine ("Sl.i list Grada Novog Sada", br. 24/2000,
18/2001, 12/2003 i 10/2006)i je utvrdio smernice i kriterijume za ureĊenje prostornih celina i zona i
posluţio kao osnov za izradu Plana detaljne regulacije.
Planom detaljne regulacije dela radne zone "Sever IV" u Novom Sadu („Sl. list grada Novog Sada“
br. 25/2007) je obuhvaćen severozapadni deo zone u kom su smešteni objekti naftne i
elektroindustrije.
Radna zona "Sever IV" nalazi se na severoistoku Novog Sada. Ograniĉena je:
sa severozapadne strane ţelezniĉkom prugom, koja ide iz stanice "Podbara" prema
kompleksima NIS Naftagasa i NIS Petrola,
sa jugozapadne strane odbrambenim nasipom uz kanal Novi Sad - Savino Selo i Dunav,
sa jugoistoĉne strane odbrambenim nasipom uz Subić - Dunavac i
sa severoistoĉne strane delom regulacijom meĊunarodnog puta E 75 Subotica - Beograd, odnosno
drţavnim putem I reda M 22, a delom postojećim meliorativnim kanalima.
MIKROLOKACIJA
Terminal je lociran pored saobraćajnice - ulica Put Šajkaškog odreda, koja povezuje Novi Sad sa
prigradskim naseljem Šangaj.
Terminal Novi Sad ĉine rezervoarski prostor i infrastrukturni objekti, neophodni za funkcionisanje.
U okviru Terminala Novi Sad su izgaĊene saobraćajnice, kao i protivpoţarni putevi.
Sa juţne i istoĉne strane prostor Terminala Novi Sad se graniĉi sa Rafinerijom nafte Novi Sad, sa
zapadne strane je saobraćajnica - parkiralište Rafinerije nafte Novi Sad. Sa severne strane je
saobraćajnica - ulica Put Šajkaškog odreda, koja povezuje Novi Sad sa prigradskim naseljem
Šangaj.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 11 od 198
Slika broj 1 - Radna zona “Sever IV” i Terminal
U prvoj fazi izgradnje Terminala Novi Sad (završena 1979.god), u okviru Sistema jugoslovenskog
naftovoda, izgraĊen je rezervoarski prostor od tri jedinice od po 10.000 m3. Ĉetvrti rezervoar, za
domaću naftu (izgraĊen 1988.god.), jedini sa grejaĉima zbog visoke taĉke stinjavanja domaće
nafte.
Za vreme ratnih dejstava 1999.god., kompletan rezervoarski prostor Terminala je uništen.
Nakon NATO bombardovanja, u periodu do 2004.god., razrušeni objekti su rekonstruisani i
sanirani. Za sve objekte Terminala na kojima su izvedeni radovi na sanaciji i rekonstrukciji, uraĊen
je tehniĉki prijem i dobijena upotrebna dozvola za njihovo korišćenje.
IzgraĊena je potrebna infrastruktura terminala, ukljuĉujući tu posebno:
- trafo stanica
- vodovod
- razvod tehnološke pare za kasetne grejaĉe
- zauljena atmosferska / tehnološka kanalizacija
- ukopan rezervoar tehnološke kanalizacije („slop“) sa kompletnom opremom
- pristupni i protivpoţarni putevi
- vatrogasnica, sa stabilnim sistemom za potrebe hlaĊenja i gašenja u sluĉaju poţara – sa
razvuĉenom hidrantskom mreţom na zemljištu predviĊenom za nove rezervoare
- buster pumpe za potrebe manipulacije izmeĊu rezervoara i za transport do Rafinerije Novi
Sad
- linijske pumpe za otpremu sirove nafte ka Rafineriji Panĉevo,
- vatrogasna jedinica u RNS i PPZ,
- ograĊen i obezbeĊen kompleks terminala,
- “SCADA“ sistem (Supervisory Control And Data Acquisition) koji ima mogućnost nadogradnje
za nadzor i upravljanje i dr.
Rezervoari A-5501÷A-5504 (kapaciteta po 10.000 m3) su nadzemni, cilindriĉni sa fiksnim krovom i
plivajućom membranom (dva sa Al, dva sa ĉeliĉnom membranom), opremljeni radarskim sistemom
merenja nivoa nafte, koji je povezan na „SCADA“ sistem na Terminalu Novi Sad.
Novi rezervoari, A-5505 i A-5506, kapaciteta po 20.000 m3, će biti locirani na K.P. br. 2009/5
(dimenzija oko 200x100m), unutar ograde Terminala. Rezervoari su nadzemni, cilindriĉni, sa
samonosećim fiksnim sfernim krovom i plivajućom Al-membranom.
Izgradnjom novih rezrvoara, se ide u susret propisima EU o obaveznim rezervama nafte i naftnih
derivata, a slobodan prostor u krugu Terminala se racionalno koristi.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 12 od 198
Na Slici br.2 se daje prikaz izgraĊenih objekata
buduće skladište
na Terminalu i naznaĉava prostor predviĊen za
:
13
6
7
5
14
3
11
8
4
12
2
1
10
9
3
Slika br.2. Prikaz objekata na Terminalu Novi Sad
LEGENDA:
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
3
POSTOJEĆI REZERVOARSKI PROSTOR (4x10 000m ),
PRIJEMNA ČISTAČKA STANICA
INSTALACIJA MERNIH MOSTOVA RNP/RNS/TNS
LINIJSKE PUMPE
OBJEKAT ZA PPZ
UPRAVNA ZGRADA
TRAFO STANICA
2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
3
BUDUĆI REZERVOARSKI PROSTOR (2x20000m )
FILTERSKO MESTO
BUSTER PUMPE
OTPREMNA ČISTAČKA STANICA
RADIONICA
PORTIRNICA
PARKING
Za pristup novim rezervoarima, potrebno je da se predvidi pristupni protivpoţarni put i povezivanje
na postojeći PP put.
Elektriĉna energija se dobija iz sopstvene trafostanice TS 8MVA 20/6/0,4kV.
Snabdevanje vodenom parom se vrši povezivanjem na novu kotlarnicu (Pro Ing projekat br. E1110-10/2011); odvod kondenzata će se povezati na taj sistem.
Zauljene atmosferske otpadne vode iz tankvana rezervoara i sa saobraćajnica se odvode na
tretman u Rafineriju nafte Novi Sad.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 13 od 198
Za dojavu poţara u poţarnom sektoru, koji formiraju novi rezervoari sa tankvanom, instalisaće se 8
ruĉnih javljaĉa u odgovarajućoj protiveksplozivnoj zaštiti, koji će biti prikljuĉeni na postojeću
centralu za dojavu poţara - smeštena u zgradi vatrogasnice. Javljaĉi će se postaviti uz ivicu glavnih
protivpoţarnih puteva.
Za novoprojektovanu instalaciju zaštita od poţara se sastoji od:sistema za hlaĊenje i gašenje
rezervoara, za gašenje tankvana, protivpoţarnih cevovoda, uzemljenja rezervoara i cevovoda,
hidrantske mreţe.
Stabilni sistem za gašenje sa teškom penom, je planiran za intervencije gašenja na postojećim
rezervoarima A-5501÷A-5504 i na novim rezervoarima
A-5505 i A-5506, TNS. Na osnovu
raspoloţivih podataka, sistem će zadovoljiti potrebe po realizaciji ovog projekta - ugradnja
rezervoara A-5505/5506.
U sluĉaju poţara na jednom od novih rezervoara (A-5505 ili A-5506), za gašenje i hlaĊenje
rezrvoara koji gori, gašenje tankvane i hlaĊenje rezrvoara u zoni uticaja, potrebno je da u sistemu
spoljneg hidrantskog razvoda bude vode u koliĉini od 2430,8 m3/h. PredviĊa se ugradnja jedne
elektro i jedne dizel pumpe u postojećim pumpnim stanicama u postojećoj Vatrogasnici kod sekcije
Gorivo II, da bi se nadomestila nedostajuća koliĉina vode u sadašnjem reţimu rada.
CILJEVI I GRANICE PROJEKTA
R1
Granica kompleksa
Površina Terminala (ograĊena): 100000m 2 (10ha)
Na lokaciji Terminala izgraĊeni rezervoarski prostor
i infrastrukturni objekti, zadovoljavaju prostornoplanske i zakonske tehniĉko - tehnološke zahteve
R2
R1 R2 -
Površina postojećeg skadišta sirove nafte:
125x170m = 21 250m2
Površina budućeg skadišta sirove nafte:
200x100m=20 000m2
Slika broj 3 - Graniĉni prostor „Terminala“
JP Transnafta poseduje licencu za obavljanje energetske delatnsti transporta nafte naftovodima i
licencu za obavljanje energetske delatnsti za skladištenje nafte i derivata nafte. JP Transnafta je
jedini transporter sirove nafte naftovodom u Republici Srbiji, koji je najjeftiniji naĉin transporta
sirove nafte.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 14 od 198
Terminal Novi Sad je objekat od strateškog znaĉaja za transport nafte, odnosno za snabdevanje
rafinerija u Panĉevu i Novom Sadu. IzgraĊena je potrebna infrastruktura terminala, opisano u
poglavlju Mikrolokacija (taĉka 1.1.2.) ovog projekta.
Granice kompleksa sa naznaĉenim prostorom postojećeg i novovprojektovanog rezrvoarskog
prostora je prikazana na Slici br. 3.
Znaĉaj povećanja skladišnih prostora na bazi planirane izgradnje dva nova rezervoara zapremine
od po 20.000 m3 (A-5505 i A-5506) je u ostvarivanju sledećih ciljeva:

povećanje funkcionalnosti sistema i bolje mogućnosti korišćenja transportnih kapaciteta
naftovoda,

povećanje sigurnosti sistema transporta i skladištenja nafte i zaštite ţivotne sredine,

pouzdano i permanentno snabdevanje korisnika (rafinerija u Panĉevu i Novom Sadu)
sirovom naftom, prema njihovim potrebama: direktno iz dovodnih naftovoda (naftovod iz
terminala Omišalj ili iz US Tisa, Elemir) ili iz skladišnih rezervoara (korišćenjem buster
pumpi),

generisanje dodatnog rezervoarskog prostora za skladištenje obaveznih (ili strateških) rezervi
sirove nafte u funkciji prioriteta evropskog partnerstva i pripreme za ispunjavanje Direktive
Evropske unije 2009/119/EC.
U prilog iznetom svakako ide i obuĉeno osoblje, sa dugogodišnjim iskustvom u transportu,
skladištenju i manipulaciji sirovom naftom.
Ovim projektom se stvaraju tehniĉki uslovi za izgradnju dva rezervoara zapremine po 20 000 m3
(A-5505 i A-5506) za skladištenje sirove nafte uz korišćenje postojećih manipulativnih kapaciteta
(cevovodi za punjenje rezervoara, cevovodi za praţnjenje rezervoara, cevovodi za povezivanje na
„slop“ rezervoar, cevovodi za tehnološku paru – do izgradnje nove kotlarnice za potrebe instalacija
na TNS, cevovodi za tehnološku – zauljenu atmosfersku kanalizaciju). Za zaštitu površine dna
rezervoara, od elektrohemijske korozije, predviĊena je katodna zaštita. Punjenje i praţnjenje
novoprojektovanih rezervoara naftom se obavlja preko postojeće manipulativne pumpne stanice.
Elektropotrošaĉi će se snabdevati sa elektriĉnom energijom iz postojeće trafo stanice; mernoregulaciona oprema iz postojećih razvodnih ormana sa nuţnim napajanjem (UPS).
Na Terminalu je instalisan lokalni "SCADA" (Supervisory Control And Data Acquisition) sistem;
predviĊeno je upravljanje tokovima nafte pomoću daljinski upravljanih ventila sa prikazom krajnjeg
poloţaja ventila, prikupljanje podataka sa sistema za merenje na rezervoarima A-5501÷ A-5504.
Novoprojektovani rezervoari A-5505/06 sa pripadajućim instalacijama, će biti povezani na postojeći
sistem nadzora i upravljanja, koji ima mogućnost nadogradnje.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 15 od 198
Glavni projekat ''Izgradnja rezervoara A-5505 i A-5506 od po 20 000 m3 za skladištenje sirove
nafte i njihovo povezivanje na postojeću instalaciju'' je uraĊen u skladu sa Pravilnikom o izgradnji
postrojenja za zapaljive teĉnosti i o uskladištenju i pretakanju zapanjivih teĉnosti, Sluţbeni list
SFRJ br. 20/71 i 23/71 i ostalom vaţećom zakonskom regulativom.
Glavni projekat ''Izgradnja rezervoara A-5505 i A-5506 od po 20 000 m3 za skladištenje sirove
nafte i povezivanje na postojeću instalaciju'' je uraĊen u skladu sa Lokacijskom dozvolom (od
29.12.2010.), br. 112-353-00091/2010-02.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 16 od 198
6.0. GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKAT
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 17 od 198
6.1. TEHNIĈKI OPIS
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 18 od 198
TEHNIĈKI OPIS
OPŠTE O PROJEKTU
Za potrebe Investitora JP „Transnafta“ uraĊen je Glavni graĊevinski projekat br.938-43-NS34 u
kome je obraĊena konstrukcija skladišta sirove nafte na lokaciji uz rafineriju nafte Novi Sad.
PROJEKTOM SU OBUHVAĆENI:
-
Armiranobetonski temelji rezervoara A-5505 i A-5506 zapremine V=2 x 20,000 m3.
-
Armiranobetonska tankvana dimenzija (osno mereno u osnovi) 133,2m x 70,2m, sa zaštitnim
zidom visine 2,5m. U sklopu tankvane su projektovani kanali za prikupljanje kišnice, i šahtovi za
mašinske instalacije.
-
Armiranobetonska
i
ĉeliĉna
rampa
širine
4,0m
za
ulaz
viljuškara
nosivosti
2000-2500kg.
-
Šahtovi tehnološke kanalizacije, i šahtovi za instalaciju pp-vode.
-
Temelji ĉeliĉnih stubova H=25m, za osvetljenje skladišta.
-
Nova interna saobraćajnica (pp-put), širine 4.5m, duţine 110m.
PROJEKAT SE SASTOJI IZ SLEDEĆIH POGLAVLJA:
1. Konstrukcija skladišta
-
Opšti deo
-
Projektni zadatak
-
Tehniĉki opis
-
Statiĉki proraĉun
-
Tehniĉki uslovi za izvoĊenje radova
-
Predmer radova
-
Grafiĉka dokumentacija (situacioni plan, dispozicije, planovi oplate i armature, detalji ĉeliĉne
konstrukcije)
-
Specifikacije armature i ĉeliĉne konstrukcije
2. Interna saobraćajnica
-
Projektni zadatak
-
Tehniĉki opis
-
Statiĉki proraĉun
-
Tehniĉki uslovi za izvoĊenje radova
-
Predmer radova
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 19 od 198
-
Grafiĉka dokumentacija (situacioni plan, profili, detalji)
PODLOGE ZA IZRADU OVOG PROJEKTA SU:
-
Projektni zadatak.
-
Idejni projekat izgradnje rezervoara A-5505 i A-5506 od po 20000m3 za skladištenje sirove
nafte, ug.br 2650, iz maja 2010 god, preduzeća Procec Projekt Inţenjering d.o.o.
-
Katastarsko-topografski plan katastarske parcele 2009/5 (R 1:500), Republiĉki geodetski zavod,
sluţba za katastar nepokretnosti N.Sad i Plan podzemnih instalacija - Transnafta.
-
Elaborat o geomehaniĉkim uslovima izgradnje rezervoara A-5505 i A-5506 za skladištenje
sirove nafte na terminalu u Novom Sadu, br.01-192/271, Fakultet tehniĉkih nauka univerziteta
u N.Sadu, Departmant za graĊevinarstvo, iz novembra 2010 god.
-
Glavni graĊevinski projekat stuba za rasvetu H=25 m, br. 31/2001, preduzeća „Konstruktivni
biro“-Prokuplje iz novembra 2001 god.
-
Podloge mašinske i elektro struke.
PREDMET OVOG PROJEKTA NISU:
Mašinske, elektro i druge instalacije, tehnološka rešenja, protivpoţarne instalacije, ĉeliĉni
rezervoari, ĉeliĉni stub rasvete.
OPŠTE O OBJEKTU
Skladište sirove nafte obraĊeno ovim projektom obuhvata rezervoare A-5505 i A-5506
zapremine od po 20000m3. Rezervoari su ĉeliĉni sa aluminijumskim krovom, preĉnika 39,0m i
visine plašta 18,7m.
Rezervoari su smešteni u armirano-betonsku tankvanu sa zaštitnim zidom visine 2,5m. Sa
spoljne strane tankvane predviĊen je nasip po obimu, sa pešaĉkom stazom na vrhu nasipa. U
sklopu poda tankvane predviĊen je armirano-betonski kanal (po obimu tankvane) sa padom 0,3%
ka šahtovima tehnološke kanalizacije u osama C/1 i C/5 (šahtovi KŠ1 i KŠ2). Pod tankvane je
armiranobetonska ploĉa u nagibu 1,06% - 1,18% ka kanalu. Kanal je pokriven ĉeliĉnim saćastim
gazištem. Ulazak u tankvanu, obezbeĊen je viljuškaru nosivosti do 2500kg, pomoću rampe. Rampa
je locirana uz osu C/1-2, i projektovana je sa nagibom od 10%. Deo rampe van tankvane je
projektovan kao armiranobetonska konstrukcija, a deo koji se nalazi u tankvani kao ĉeliĉna
konstrukcija. Pomenute rampe dimenzionisane su za prolaz jednog viljuškara. Tankvana je u osi 3
pregraĊena niskim armirano-betonskim zidom visine 70cm. Za prelazak viljuškara preko zida
obezbeĊena je manja ĉeliĉna rampa uz osu A/3, sa nagibom od 10,5%. Ulazak rukovaoca u
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 20 od 198
tankvanu obezbeĊen je i pomoću ĉeliĉnih stepenica-penjalica, koje su postavljene na razmaku od
oko 30m po obimu tankvane.
Ĉeliĉni rezervoari se plaštom, oslanjaju na armirano-betonsku temeljnu traku radijusa 39,0m.
Dno rezervoara je oslonjeno na betonsku ploĉu projektovanu sa padom od 1%. U sklopu
rezervoara i tankvane predviĊeni su armirano-betonski šahtovi sa ventilima za punjenje-praţnjenje
rezervoara sirovom naftom (šaht TK-1) kao i za ispumpavanje zauljene vode (šahtovi KŠ-1 i KŠ-2).
Šahtovi TK-1 su pokriveni dvokrilnim ĉeliĉnim poklopcima. U šahtovima tehnološke kanalizacije
(šahtovi KŠ-1 i KŠ-2), uz ose C/1 i C/5, predviĊeni su ventili za kontrolisano ispuštanje kišnice iz
tankvane. Šahtovi su povezani sa postojećim šahtovima tehnološke kanalizacije PVC cevima
Ø110mm, odnosno sa kanalom u tankvani ĉeliĉnim cevima Ø133x5mm. Na delu trase gde
tehnološka kanalizacija prolazi ispod saobraćajnice predviĊeno je da se PVC cev postavi u zaštitnu
ĉeliĉnu cev Ø168,3x5mm. Šahtovi KŠ-1 i KŠ-2 pokriveni su višedelnim ĉeliĉnim poklopcima.
Na novom protiv-poţarnom cevovodu predviĊeni su novoprojektovani šahtovi PPŠ-10/1, PPŠ7/2, PPŠ-7/1, PPŠ-8/05 i PPŠ-8/06. U gore pomenutim novoprojektovanim šahtovima biće smešteni
ventili na cevima protiv-poţarnog cevovoda. PredviĊeno je i proširenje postojećeg šahta PPŠ-7, kao
i otvaranje novih otvora u zidovima postojećih šahtova sa oznakama PPŠ-10, PPŠ-9 i PPŠ-7. Svi
gore pomenuti šahtovi pokriveni su višedelnim ĉeliĉnim poklopcima. Dimenzije, raspored i raspored
ruĉki za podizanje ĉeliĉnih poklopaca usvojeni su vodeći raĉuna da dva ĉoveka mogu manipulisati
sa svakim poklopcem.
Za potrebe elektro instalacija predviĊaju se šahtovi EŠ-6 i EŠ-7. Nakon postavljanja kablova i
njihovog povezivanja pomenuti šahtovi biće zatrpani sa zemljom odnosno peskom.
Za osvetljenje objekta koriste se dva ĉeliĉna stuba visine 25,0m sa platformom za nošenje
reflektora. Stubovi su tipski i već kao takvi postoje u sklopu kompleksa. Ovim projektom obraĊeni
su samo armirano-betonski temelji stubova rasvete, a u sklopu predmera dodate su i koliĉine
ĉeliĉne konstrukcije za stubove (zbog ukupne investicione vrednosti). Poseban statiĉki proraĉun
nije raĊen, već su preuzeti podaci iz „Glavnog graĊevinskog projekta stuba za rasvetu H=25 m, br.
31/2001, preduzeća „Konstruktivni biro“-Prokuplje iz novembra 2001 god.“
KONSTRUKCIJA OBJEKTA I FUNDIRANJE
Temelj rezervoara
Trakasti temelj rezervoara je visine 1700mm sa trakom širine 1100mm (visine 400mm). U
gornjem delu trake širina temelja je 600mm. Temelj je projektovan od armiranog betona MB30,
W6 (livenog na licu mesta), armiran sa armaturom RA 400/500. Prilikom usvajanja armature i
usvajanja rasporeda šipki poštovano je pravilo da se u jednom preseku ne preklapa više od 50%
armature u popreĉnom preseku kao i pravilo da preklopi redova armature ne mogu biti na manjem
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 21 od 198
rastojanju od 1.5lp (lp duţina preklopa). Ispod temeljne trake predviĊen je tamponski sloj od
nabijenog betona MB10, debljine 5cm, i peska modula zbijenosti Ms=30MPa. Zbog proslojaka
prašinastog mulja, prema geomehanici, predviĊena je zamena tla ispod rezervoara. Za rezervoar A5505 zamena se vrši do kote +73.900, a za rezervoar A-5506 do kote +71.700. Zamenjeni
materijal je pesak koji se do kote +75.620 nasipa u slojevima od po 20cm i sabija do Ms=30MPa.
Do kote +76.470 pesak se nasipa i sabija u slojevima od po 20cm do Ms=35MPa. Ispod dna
rezervoara predviĊena je izrada tamponskog sloja od drobljenog kamena koji se nabija u tri sloja
ukupne debljine 80cm do zbijenosti Ms= 50-100MPa. Završna obrada preko drobljenog kamena je
ploĉa od nearmiranog betona MB20 debljine 10-20cm sa padom od 1% (pad je od centra
rezervoara ka obodu).
Tankvana, kanal i šahtovi
Zid i pod tankvane su projektovani od armiranog betona MB30, W6 (livenog na licu mesta),
armiranog sa armaturom RA 400/500 i MAG 500/560. Zid je debljine 20cm, fundiran na temeljnoj
traci širine 180cm (visine 40cm). Ispod trake predviĊen je sloj mršavog betona MB10 debljine 5cm,
i tamponski sloj od drobljenog kamena debljine 40cm, Ms=35MPa. Donja ivica trake je na koti
+76.070. Visina zida mereno od trake je 303cm, odnosno od poda tankvane 250cm. Vrh zida je na
koti +79.500. Pod tankvane je armirano-betonska ploĉa debljine 15cm. Ispod ploĉe predviĊen je
tamponski sloj od nabijenog betona MB10, debljine 5cm, i drobljenog kamena debljine 30-43cm,
Ms=35MPa. Tamponski sloj se radi u nagibu ka kanalu.
Sa spoljne strane tankvane, po obimu, projektovan je nasip od materijala iz iskopa. Nasip se
formira u slojevima od po 20cm sa zbijanjem. Vrh nasipa je na koti +78.300. Nagib nasipa je 1:2.
Na vrhu nasipa projektovana je pešaĉka staza širine 120cm (na koti +78.400) od lako armiranog
betona MB20, MAG 500/560, debljine 10cm.
Kanal po obimu tankvane je projektovan od armiranog betona MB30, W6 (livenog na licu
mesta), armiran sa armaturom RA 400/500. Kanal je u padu od 0,3% tj. od kote +76.720 do kote
+76.320, ka šahtovima uz ose C/1 i C/5. Debljina zida kanala je 12cm. Kanal je pokriven ĉeliĉnim
saćastim gazištem (ĉelik Ĉ0361=S235) od lamelica 30x3mm sa otvorom okca 30x30mm. Nije
predviĊeno da viljuškar svojim toĉkom prelazi preko saćastog gazišta.
Šahtovi unutar tankvane, TK-1 i TK-2, izraĊeni su od armiranog betona MB30, W6, livenog na
licu mesta, armirani sa RA 400/500. Šaht TK-1 je unutrašnjih dimenzija 200×200×155cm sa
debljinom zida od 15cm, dok je šaht TK-2 kruţnog oblika sa unutrašnjim preĉnikom ø156cm, visine
90cm, debljine zida 20cm. Ispod oba tipa šahta predviĊen je sloj mršavog betona MB10, debljine
5cm.
Šahtovi KŠ-1 i KŠ-2 (šahtovi za ventile cevovoda zauljene vode) izraĊeni su od armiranog betona
MB30, livenog na licu mesta, armirani sa RA 400/500. Unutrašnje dimenzije šahtova su
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 22 od 198
120x120x155cm sa debljinom zida od 15cm. Ispod šahtova predviĊen je sloj mršavog betona
MB10, debljine 5cm, ispod koga je sloj zbijenog šljunka debljine 20cm modula zbijenosti Ms=
20MPa. Ukoliko geotehniĉki nadzor oceni da je pesak prilikom iskopa šahtova dobro zbijen, nije
potrebno predvideti sloj šljunka nego izvršiti zbijanje postojećeg peska do predviĊenog modula
zbijenosti.
Šahtovi PPŠ-10/1, PPŠ-7/2, PPŠ-7/1, PPŠ-8/05 i PPŠ-8/06 (šahtovi protiv-poţarnog cevovoda),
izraĊeni su od armiranog betona MB30, livenog na licu mesta, armirani sa RA 400/500. Unutrašnje
dimenzije
šahta
PPŠ-10
su
150×200×317cm,
unutrašnje
dimenzije
šahta
PPŠ-7/2
su
180×240×254cm, unutrašnje dimenzije šahta PPŠ-7/1 su 160×160×257cm i unutrašnje dimenzije
šahtova PPŠ-8/05 i PPŠ-8/06 su 100×290×207cm. Debljina zidova svih gore pomenutih šahtova na
cevovodu protiv-poţarne vode iznosi 15cm. Ispod šahtova predviĊen je sloj mršavog betona MB10,
debljine 5cm, ispod koga je sloj zbijenog šljunka debljine 20cm modula zbijenosti Ms= 20MPa.
Ukoliko geotehniĉki nadzor oceni da je pesak prilikom iskopa šahtova dobro zbijen, nije potrebno
predvideti sloj šljunka nego izvršiti zbijanje postojećeg peska do predviĊenog modula zbijenosti.
Šahtovi EŠ-6 i EŠ-7 (elektro šahtovi), izraĊeni su od armiranog betona MB30, livenog na licu
mesta, armirani sa RA 400/500. Unutrašnje dimenzije šahtova EŠ-6 i EŠ-7 su 100×100×115cm, sa
debljinom zida od 15cm. Ispod šahtova predviĊen je sloj mršavog betona MB10, debljine 5cm.
Rampe
Rampa za ulazak viljuškara u tankvanu (uz osu C/1-2) je projektovana kao armiranobetonska
od betona MB30, armirana sa armaturom RA 400/500. Rampa je širine 400cm, u nagibu 10,5%
(visinske kote +77.000 do +79.100). Kolovozna armirano-betonska ploĉa je debljine 20cm,
raspona 4,0m, oslonjena na armirano-betonske zidove debljine 20cm. Zidovi su fundirani na
temeljnim trakama širine 60cm. Ispod traka predviĊena je izrada tampona od nabijenog betona
MB10 debljine 5cm. Dubina fundiranja je na koti +76.100, tj na -0.90m od terena. Na betonsku
rampu se oslanja ĉeliĉna rampa koja se sastoji od: ĉeliĉnih poduţnih nosaĉa IPE200, postavljenih
na razmaku od 1000mm. U statiĉkom smislu poduţni nosaĉi su kontinualna greda na 6 polja.
Nosaĉi se oslanjaju na armirano-betonski zid tankvane, a u delu unutar tankvane na armiranobetonsku podnu ploĉu, preko ĉeliĉnih stubića K140x140x4. Stubovi su postavljeni u poduţnom
pravcu na razmaku od 3,5m, a u popreĉnom na 3,0m. Kolovozna ploĉa na delu ĉeliĉne rampe je od
rebrastog lima 9/10 sa ojaĉanjima od profila L90x60x8. Poduţna stabilnost je obezbeĊena vezom
sa betonskom rampom odnosno zidom tankvane, a popreĉna vertikalnim ĉeliĉnim spregovima.
Manja ĉeliĉna rampa uz osu A/3 principijelno je isto rešena kao veća rampa.
Ĉeliĉne rampe su projektovane od ĉelika Ĉ0361=S235, u zavarenoj izradi. Armirano-betonsku i
ĉeliĉnu rampu ne koristiti za ulaz teških vozila i kamiona prilikom montaţe opreme u tankvani.
Temelji ĉeliĉnih stubova rasvete
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 23 od 198
Temelji su projektovani od armiranog betona MB30, dimenzija 140×140cm i dubine 250cm (anker
blokovi), armirani sa armaturom RA 400/500. Temelji su povezani armirano-betonskom gredom od
betona MB30 armiranog sa armaturom RA400/500 i GA240/360. Ispod temelja predviĊena je
izrada tamponskog sloja od nabijenog betona MB10 debljine 5cm. Veza sa ĉeliĉnom konstrukcijom
stuba obezbeĊena je ankerima M30 od ĉelika Ĉ1631 (ĉelik za poboljšanje).
MONTAŢA I IZVOĐENJE RADOVA
Tokom iskopa i zamene tla potrebno je obezbediti stalan geotehniĉki nadzor iz sledećih razloga:
-
Centar rezervoara je u odnosu na idejno rešenje pomeren za oko 15,0m. To moţe uticati da se
potreban iskop i zamena tla za rezervoar A-5506 smanje s obzirom da se rezervoar izmešta iz
zone gde su prašinasti muljevi (penetraciona taĉka SP-2).
-
Kontrole podataka iz gemehaniĉkog elaborata, uvidom na licu mesta.
-
Kontrole kvaliteta ugraĊenog materijala kao i propisanih modula zbijenosti.
TakoĊe, prilikom postavljanja objekta na lokaciji kao i tokom izvoĊenja radova potrebno je
obezbediti stalnu geodetsku kontrolu: geometrije kruţnog temelja rezervoara, projektovanih
padova kod tankvane i bet.poda rezervoara, vertikalnost zidova tankvane itd.
Ukoliko se zamena tla za rezervoar A-5506 bude radila do kote +71.700, potrebno je obezbediti
crpljenje podzemne vode iz jame. Kota podzemne vode, merena krajem oktobra 2010 je iznosila
+73.900. Preporuka je da se radovi iskopa usklade sa sušnim periodom (avgust-septembar),
odnosno sa visinom vodenog stuba u koritu Dunava, za koji su vezane i podzemne vode. Naĉin
crpljenja vode odrediće IzvoĊaĉ radova, shodno svojoj tehnologiji, s tim da crpljenje ne sme
dovesti do sufozije tla.
Svi betoni, obraĊeni projektom, su predviĊeni da se liju na licu mesta. Tehnologiju izvoĊenja
daje IzvoĊaĉ radova, saglasno svojoj tehnologiji, a u skladu sa tehniĉkom regulativom za ovakve
radove. Prilikom izrade betona potrebno je obratiti paţnju posebno na sledeće:
-
Pod tankvane se zbog velike površine mora liti naizmeniĉno u šah poljima, sa maksimalnom
veliĉinom jednog polja 25-30m2.
-
Prilikom izrade zida tankvane i kruţnog temelja rezervoara, smanjiti na najmanju moguću meru
nastavke betoniranja.
-
Na mestima nastavka betoniranja, beton mora biti ošteman, otprašen, nakvašen i namazan
sredstvom za atheziju novog i starog betona. Po potrebi kod vertikalnih nastavaka na zidu
tankvane predvideti ugradnju water-stop trake.
-
Ukoliko je za montaţu ĉeliĉnih rezervoara potrebno obezbediti ulazak teških vozila sa
materijalom i teških autodizalica, pod tankvane izvesti po okonĉanju ovih radova
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 24 od 198
Ĉeliĉna konstrukcija rampi je projektovana od montaţnih komada koji se transportuju
uobiĉajenim kamionskim transportom (duţine komada do 11,0m), a montaţa se vrši manjom
autodizalicom. Ĉeliĉna konstrukcija se izraĊuje u radionici i transportuje do gradilišta. Koroziona
zaštita je sa premazima na bazi alkida (2 osnovna + 2 zaštitna) sa prethodnim peskarenjem
konstrukcije do SA 2,5. Prvi osnovni premaz radi se u radionici, a ostali na gradilištu. Prilikom
zavarivanja na montaţi potrebno je sva oštećenja na korozionoj zaštiti popraviti. Zavarivaĉke
radove moraju izvoditi lica sa odgovarajućim atestom za tu vrstu radova. Zavarivanje se mora vršiti
u kontrolisanim uslovima (vlaţnost, temperatura >5°C).
Napomena:
U GRAFIĈKOJ DOKUMENTACIJI na CD-u - Data je skica zona AB tankvane koje se ne
betoniraju zbog kasnijih radova na izgradnji ĉeliĉne konstrukcije rezervoara, Al-krova,
polaganja ĉeliĉnih cevovoda za utakanje/istakanje sirove nafte i druge opreme. Zone
odredjuje investitor u dogovoru sa izvoĊaĉem radova.
U GRAFIĈKOJ DOKUMENTACIJI na CD-u - Dati su crteţi sa detaljima koji su vezani za
ostavljanje otvora u betonskom prstenastom temelju rezervoara za prolaz ĉeliĉne cevi
od 24” za utakanje/istakanje sirove nafte kao i dimenzije na dnu rezervora potrebne
da se ostave za ulazak cevovoda za utakanje/istakanje sirove nafte u rezervoar sa
donje strane. Dat je i crteţ odmuljne jame pored rezervoara koja je predvidjena za
drenaţu vode a iz nje se podzemno polaţu plastiĉne cevi Ø200 prema zidu tankvane.
Glavni mašinski projekat rezervoara A-5505 knjiga 2/sveska 3 pr.br.GP M938:
 Br.938-RL-NS34-01 REZERVOAR A-5505 „LISTA OPREME”
 Br. 938-11-NS34-05.00.03 REZERVOAR A-5505 „DNO”
 Br. 938-11-NS34-05.03.00 REZERVOAR A-5505 „PRIKLJUĈAK ZA PUNJENJE I PRAŢNJENJE”
 Br. 938-11-NS34-05.04.00 REZERVOAR A-5505 „PRIKLJUĈAK ZA DRENAŢU VODE SA
ODMULJNOM JAMOM”
 BR. 938-50-NS34-001 DIJAGRAM CEVOVODA I INSTRUMENTACIJE
Glavni mašinski projekat rezervoara A-5506 knjiga 2/sveska 4 pr.br.GP M938:
 Br.938-RL-NS34-02 REZERVOAR A-5506 „LISTA OPREME”
 Br. 938-11-NS34-06.00.03 REZERVOAR A-5506 „DNO”
 Br. 938-11-NS34-06.03.00 REZERVOAR A-5506 „PRIKLJUĈAK ZA PUNJENJE I PRAŢNJENJE”
 Br. 938-11-NS34-06.04.00 REZERVOAR A-5506 „PRIKLJUĈAK ZA DRENAŢU VODE SA
ODMULJNOM JAMOM”
 BR. 938-50-NS34-001 DIJAGRAM CEVOVODA I INSTRUMENTACIJE
Napomena:
Što se tiĉe ĉeliĉne konstrukcije za stub rasvete, obradjen je samo predmerski od strane projektanta
u dogovoru sa investitorom. Razlog za to jeste što investitor poseduje glavni graĊevinski
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 25 od 198
projekat stuba rasvete zaveden pod brojem 31/2001, izraĊen od strane preduzeća
„Konstruktivni biro Prokuplje“. Dogovor sa investitorm je bio, da u predmer uĊu koliĉine samo
za ĉeliĉnu konstrukciju stuba rasvete kako bi tender koji sprovodi investitor bio što taĉniji. Ĉeliĉna
konstrukcija stuba rasvete bi se izvodila prema crteţima iz gore pomenutog projekta koji je
dostupan na Terminalu (ovo je napomenuto u tehniĉkom opisu). Temelj stuba rasvete sa
ankerima je obraĊen u projektu.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 26 od 198
6.2. STATIĈKI PRORAĈUN
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 27 od 198
6.2.1. Sadrţaj statiĉkog proraĉuna:
6.2.2. Proraĉun zida i temelja tankvane ............................................................................................... 6.2.3.
6.2.3. Proraĉun temelja rezervoara ...................................................................................................... 6.2.8.
6.2.3.1. Analiza opterećenja........................................................................................................ 6.2.9.
6.2.3.2. Kontrola napona u tlu ................................................................................................... 6.2.10.
6.2.3.3. Uticaj vetra na rezervoar .............................................................................................. 6.2.11.
6.2.3.4. Kontrola napona u tlu uzimajući u obzir uticaj vetra .................................................... 6.2.12.
6.2.3.5. Proraĉun temelja rezervoara ........................................................................................ 6.2.13.
6.2.3.6. Uticaj seizmiĉke sile na temelj rezervora ..................................................................... 6.2.14.
6.2.4. Proraĉun armirano-betonske rampe ........................................................................................ 6.2.16.
6.2.4.1. Analiza opterećenja...................................................................................................... 6.2.17.
6.2.4.2. Kontrola AB ploĉe rampe na proboj od opterećenja toĉka .......................................... 6.2.23.
6.2.4.3. Reakcije oslonaca i kontrola napona u tlu ................................................................... 6.2.24.
6.2.5. Proraĉun ĉeliĉne silazne rampe ............................................................................................... 6.2.26.
6.2.5.1. Kontrola rebrastog lima ................................................................................................ 6.2.27.
6.2.5.2. Kontrola sekundarnih nosaĉa ...................................................................................... 6.2.28.
6.2.5.3. Kontrola glavnih poduţnih nosaĉa ............................................................................... 6.2.29.
6.2.5.4. Kontrola glavnih popreĉnih nosaĉa .............................................................................. 6.2.31.
NAPOMENA: DATE STRANICE SU IZ GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA A OVDE SU DATA
REDOM
POGLAVLJA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 28 od 198
6.2.2. Proraĉun zida i temelja tankvane
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 29 od 198
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 30 od 198
h2
1:2
γ2 x h2
h1
1,20m
spolja
Geometrija zida tankvane :
G2
Bt
GT
G3
dz
GW
ht
hW
unutra
hz
h3
PRORAČUN ZIDA i TEMELJA TANKVANE
γW x hW + γ3 x h3
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 31 od 198
0.85 m
1.70 m
0.20 m
28
28
h3 =
hw =
ht =
γ2 =
γ3 =
γW =
γb =
Bt =
dz =
φ2 =
φ3 =
dubina fundiranja
visina stuba tečnosti
visina temelj.trake
zaprem.težina tla
zaprem.težina tla
zaprem.tež.tečnosti
zaprem.tež.betona
širina temelj.trake
debljina zida
ugao unutr.trenja
ugao unutr.trenja
3
31.75 kN
5.06 kN
20.81 kN
18.75 kN
0.53
k03 = (1-sinυ3) =
Ukupni momenat
h1 = hW + h3 - h2 =
1.10 m
ΣM = M + ΔM =
8.04 kNm
1.23 kNm
ΔM = h1 x qw x (h1/2 + h2) =
Dopunski uticaji od dejstva vetra
qW =
opterećenje vetrom
0.40 kN/m2
6.81 kNm
57.63 kN
0.53
Koeficijent pritiska u mirovanju
k02 = (1-sinυ2) =
Horizontalna rastojanja do težišta temelja
d = dz / 2 + (Bt - dz) / 4 =
0.48 m
GW = γW x hW x (Bt - dz) / 2 =
Težina stuba tečnosti (obračun po m') :
G3 = γ3 x (h3 - ht) x (Bt - dz) / 2 =
G2 = γ2 x (h2 - ht) x (Bt - dz) / 2 =
Težina nadsloja tla (obračun po m') :
GT = (Bt x ht + hz x dz) x γb =
Težina zida tankvane (obračun po m') :
hz = h3 + hW - ht =
2.95 m
1.sluĉaj - prazna tankvana
ΣV = G3 +G2 +GT =
Ukupna vertikalna sila na temeljnoj spojnici
Ukupni momenat na temeljnoj spojnici od stalnog opterećenja
M = G3 x d - G2 x d + p02 x h2/2 x h2/3 - p03 x h3/2 x h3/3 =
Hidrostatički pritisak tečnosti (obračun po m') :
2
pW = γW x hW =
25.00 kN/m
Pritisak tla u mirovanju (obračun po m') :
2
p02 = γ2 x h2 x (1-sinυ2) =
17.91 kN/m
2
p03 = γ3 x h3 x (1-sinυ3) =
6.76 kN/m
0
0
25.00 kN/m
15.00 kN/m
3
10.00 kN/m
3
0.40 m
3
15.00 kN/m
2.50 m
2.25 m
h2 =
Ulazni podaci :
visina nadsloja tla
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 32 od 198
ΣH =
17.71 kN
Fs = ΣV tgφ2 / ΣH =
σ = ΣV / A + ΣM / W =
σ = ΣV / A - ΣM / W =
A = 1,0 x BT =
W = 1,0 x BT2 / 6 =
Kontrola na klizanje :
Ukupna horizontalna sila
ΣH =
Redukcija napona zatezanja u tlu :
ekscentritet
Napon u tlu :
-25.26 kN
Fs = ΣV tgφ2 / ΣH =
σ = 2 x ΣV / (3 x c x1,0) =
e = ΣM / ΣV =
c = BT/2 - e =
σ = ΣV / A + ΣM / W =
σ = ΣV / A - ΣM / W =
ΣM =
M = G3 x d - G2 x d + Gw x d =
2.sluĉaj - puna tankvana
ΣV = G3 +G2 +GT + GW =
Ukupna vertikalna sila na temeljnoj spojnici
Ukupni momenat na temeljnoj spojnici od stalnog opterećenja
M = p02 x h2/2 x h2/3 - pW x hW/2 x (hW/3 + h3) - pW x k03 x h32/2 - p03 x h3/2 x h3/3 =
Kontrola na klizanje :
Ukupna horizontalna sila
Napon u tlu :
površina
Geometrijske karakteristike temeljne trake (po m1):
otporni momenat
2
1.61 >
167.32 kN/m2
0.55 m
0.30 m
134.41 kN/m2
-44.56 kN/m2
1.43 kNm
-41.68 kNm
-43.10 kNm
76.38 kN
1.73 >
50.60 kN/m
17.20 kN/m2
3
0.48 m
2
1.7 m
1.50
1.50
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 33 od 198
σ
-33.17 kNm
Mα-α =
α
34.17 kNm
Mβ-β =
Vrednosti momenata u presecima :
β
β
BT
3c
ΣV
α
51.18
3.602
8.092
Mau=
%
kNm/m
=
=
23.60
53.07
kN/m
kNm/m
0.70/10‰
eb/ea=
%
=
54.68
kNm/m
Aa=
3.32 cm2/m1
Usvaja se minimalni procenat armiranja 0.1% =>
Aa= 3.70cm2/m1 f12/20 - RA 400/500
6.971
2.023
k=
mm=
Uticaji u preseku b-b:
Mu= 1.6x
34.17
Aa=
6.16 cm2/m1
Usvaja se armatura:
unutrašnji zid tankvane f12/10 - RA 400/500
spoljašnji zid tankvane f10/20 - RA 400/500
eb/ea=
1.60/10‰
14.75
Nu= 1.6x
k=
mm=
-33.17
Mu= 1.6x
Uticaji u preseku a-a:
Dimenzionisanje temelja:
6.2.3. Proraĉun temelja rezervoara
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 34 od 198
6.2.3.1. Analiza opterećenja
Rezevoari su visine 18.0m i preĉnika 39.0m. PredviĊeno je da se zid rezervoara osloni na
armirano-betonski prsten tj temeljnu trake, dok se dno rezervoara oslanja na dobro zbijen šljunak.
1. Teţina lima (zida) rezervoara
- proseĉna debljina lima 22mm  22mm×0.008kg/m = 0.176kg/m = 1.76kN/m
3
2
2
- ukupna teţina lima (zida) rezervoara po obimu:
2
1.76kN/m ×18.0m= 31.7kN/m
1
2. Opterećenje sa krova rezervoara
39.02  
- teţina Al krova 0.50kN/m  0.50 
 597.0kN/m1
4
2
- sneg 1.0kN/m  1.0 
2
39.02  
 1194кН/м1
4
1
proseĉno po obimu rezervoara – po m temeljne trake
597.0 1194.0

 4.8kN/m1 + 9.8kN/m1= 14.6kN/m1
39.0   39.0  
3. Teţina stuba teĉnosti iz rezervoara na temelj rezervoara
54.0kN/m
150
3
300
600
250
400
250
1
1700
1300
0.30m×18.0m×10kN/m = 54.0kN/m
1100
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 35 od 198
4. Teţina temelja rezervoara
PT= 0.60×1.30 + 1.10×0.40= 0.78 + 0.44= 1.22m
2
3
1
1700
1300
GT= 1.22m ×25kN/m = 30.5kN/m
2
600
250
400
250
1100
6.2.3.2. Kontrola napona u tlu
Uticaji u temeljnoj spojnici:
V= 31.7kN/m + 14.6kN/m + 54.0kN/m + 30.5kN/m = 130.8kN/m
1
1
M= 54.0kN/m ×0.15m= 8.1kNm/m
1
1
1
1
1
Geometrijske karakteristike temeljne spojnice:
2
AT= 1.10×1.0= 1.10m /m
W T=
1
1
2
3
1
×1.10×1.0 = 0.18m /m
6
Napon u tlu:
tla 
164kN / m2
130.8 8.1

 119  45 
1.10 0.18
74kN / m2
Uticaji u temeljnoj spojnici bez teţine snega na krovu:
V= 31.7kN/m + 4.8kN/m + 54.0kN/m + 30.5kN/m = 121kN/m
1
1
M= 54.0kN/m ×0.15m= 8.1kNm/m
1
1
1
1
1
Napon u tlu:
 tla
155kN / m 2
121 8.1


 110  45 
1.10 0.18
65kN / m 2
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 36 od 198
6.2.3.3. Uticaj vetra na rezervoar
Novi sad  Vm,50,10= 35m/s
= 1.225kg/m
3
2
-3
qm,T,10= 0.5××(Vm,50,10×kt×kT) ×10
kt=1.0, kT= 1.0
 qm,T,10= 0.5×1.225×(35.0×1.0×1.0) ×10 = 0.75kN/m
2
-3
2
visina rezervoara h≈20m
kategorija hrapavosti terena B
2
Kz = 1.214
2
Sz = 1.0
qm,T,z= qm,T,10× Sz × Kz , za z=20m 
2
2
 qm,T,z= 0.75×1.214×1.0= 0.91kN/m
2
aerodinamiĉki pritisak vetra: qg,T,z= qm,T,z×Gz
konstrukcija – velika i kruta
Gz= 1+2×g×IZ×B, g=3.0
IZ= 0.173 (usvojena visina h/2= 10.0m)
faktor prostorne korelacije B:
h
20

 0.17 ~ 0.30
2L 2  60
b 39

 1.95
h 20
B≈ 0.70
 GZ= 1+2×3.0×0.173×0.70= 1.730
qg,T,z= 0.91×1.730= 1.57kN/m
2
faktor oblika C= 0.45
W= 1.57×0.45×1.0m= 0.71kN/m
2
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 37 od 198
Z= -D=
20.0  0.71
 10 = 0.37kN/m1×10= 3.7kN
39.0
6.2.3.4. Kontrola napona u tlu uzimajući u obzir uticaj vetra
Uticaji u temeljnoj spojnici:
V= 31.7kN/m + 14.6kN/m + 54.0kN/m + 30.5kN/m + 3.7kN/m = 134.5kN/m
1
1
M= 54.0kN/m ×0.15m= 8.1kNm/m
1
1
1
1
1
1
Napon u tlu:
167kN / m2
134.5 8.1
tla 

 119  45 
1.10 0.18
77kN / m2
Uticaji u temeljnoj spojnici bez teţine snega na krovu:
V= 31.7kN/m + 4.8kN/m + 54.0kN/m + 30.5kN/m – 3.7kN/m = 117.3kN/m
1
1
M= 54.0kN/m ×0.15m= 8.1kNm/m
1
1
1
1
1
1
Napon u tlu:
151kN / m2
117 8.1
tla 

 106  45 
1.10 0.18
61kN / m2
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 38 od 198
6.2.3.5. Proraĉun temelja rezervoara
180kN/m
2
Temelj rezervoara biće dimenzionisan prema zateţućoj silu koju dobijamo iz kotlovske
formule:
Z= pz,sr×r
2
pz= (p+g×h)tg (45-/2)
h=0  pz= 180× tg (45-28/2)= 180×0.36= 64.8kN/m /m
2
2
1
h=1.70m  pz= (180 + 20×1.7) tg (45-28/2)= 214×0.36= 77.8kN/m /m
2
2
pz,sr= (64.8+77.8)/2= 71.3kN/m /m
2
1
1
Z= pz,sr×r, r=39.0m/2= 18.5m
Z= 71.3×19.5= 1390kN/m
1
Z= 1.70m×1390= 2363kN/m
Zu= 1.6×2363= 3781kN/m

Aa 
1
1
3781
 94.5cm2 usvaja se 36ø19 RA400/500 (102.2cm2)
40
Duţina sidrenja:
ls 
f  v
1.9  40

 60.3cm
4  P  g u 4  0.175  1.8
l s( ef )  a  l s
 a ( ef )
a
a= 1
a 
2363kN
kN
 23.1 2
2
36kom  2.84cm
cm
l s( ef )  1.0  60.3
23.1
 58.0cm
24
Duţina preklopa:
lp= a1×ls(ef)= 1.6×58.0= 92.8cm  usvojeno 120cm
Popreĉna armatura na mestu preklopa zategnute armature:
Z= 2363kN×0.3= 708.9kN
2
potrAa,uz= 708.9/24= 29.5cm /m
1
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 39 od 198
usvajaju se ĉetvoroseĉne uzengije ø12/10cm 
 A a,uz 
m  a (a1)  100 4  1.13  100

 45.2cm 2 / m1 
eu
10
36O19
400
1300
2xUO12/10
1100
6.2.3.6. Uticaj seizmiĉke sile na temelj rezervoara
1. Teţina lima (plašta) rezervoara (preuzeto iz taĉke 6.2.3.1.)
1.76kN/m
×18.0m×39.0m×= 3880kN
2
2. Opterećenje sa krova rezervoara (preuzeto iz taĉke 6.2.3.1.)
597kN + 1194kN= 1791kN
3. Teţina stuba teĉnosti iz rezervoara na temelj rezervoara (preuzeto iz taĉke 6.2.3.1.)
54.0kN/m
×39.0m×= 6612kN
1
4. Teţina temelja rezervoara (preuzeto iz taĉke 6.2.3.1.)
30.5kN/m
×39.0m×= 3735kN
1
5. Teţina teĉnosti u rezervoaru
- zapremina teĉnosti V= 20000m 
3
3
3
Gteĉ= 20000m ×9.0kN/m = 180000kN
- seizmiĉka sila S= 0.05×180000kN= 9000kN  M= 9000kN×9.0m= 81000kNm
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 40 od 198
20000
9000
S
39000
Ukupno opterećenje na temelj rezervoara:
V= 3880kN + 1791kN + 6612kN + 3735kN + 180000kN= 196018kN 
S= 0.05×196018kN= 9800kN
M= 81000kNm
W=
 R 4 - r 4 3.14 40.14 - 37.9 4



32
R
32
40.1
W= 1277m
A=
r=37.9m
3

 (R2 - r 2 )  135m2
4
R=40.1m
39000
 tla
137kN / m 2  476kN
9800 81000


 74.2  63.4 
135
1277
11kN / m 2
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 41 od 198
6.2.4. Proraĉun armirano-betonske rampe
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 42 od 198
6.2.4.1. Analiza opterećenja
1. Sopstvena teţina (g)
2.3. Sile sa toĉka viljuškara – poloţaj 1 i 2
Kombinacije opterećenja merodavne za dimenzionisanje:
Opt.4: 1.0×opt(1) + 1.0×opt(2)
Opt.5: 1.0×opt(1) + 1.0×opt(3)
Opt.6: 1.6×opt(1) + 1.8×opt(2)
Opt.7: 1.6×opt(1) + 1.8×opt(3)
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 43 od 198
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 44 od 198
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 45 od 198
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 46 od 198
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 47 od 198
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 48 od 198
6.2.4.2. Kontrola AB ploĉe rampe na proboj od opterećenja toĉka:
Vertikalno opterećenje=
Debljina ploče=
30.0
20.0
kN
cm
Težište armature=
3.0
cm
Armatura=
5.65
cm
Marka betona (MPa)
Tip armature
2
Dimenzije stuba
30
400
hs=
17.0
cm
ds=
22.6
124.3
0.014
cm
cm
o=
b=
d=
20.0
20.0
cm
cm
a=
b=
0.08
kN/cm
2
aa=
1.3
0.22
kN/cm2
m=
0.332
%
g1=
g2=
0.97
2/3xaxg1=
0.052
kN/cm2
0.34
bxg2=
0.074
kN/cm2
=V/(o xhs)=
 < 2/3×a×g1
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
kN/cm
2

Strana 49 od 198
6.2.4.3. Reakcije oslonaca i kontrola napona u tlu
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 50 od 198
 tla 
V M

A W
2
A= 0.6m×1.0m= 0.6m /m
W= 1/6×0.6
1
2
×1.0= 0.06m3/m1
1
maxV= 38.0kN/m ; ogdH= maxH= 4.0kN/m
 tla 
90.0kN / m 2
38.0 4.0 * 0.4

 63.3  26.7 
0.6
0.06
36.6kN / m 2
1
minV= 22.0kN/m ; odgH= minH= 4.0kN/m
 tla 
1
1
63.4kN / m 2
22.0 4.0 * 0.4

 36.7  26.7 
0.6
0.06
10.0kN / m 2
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 51 od 198
6.2.5. Proraĉun ĉeliĉne silazne rampe
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 52 od 198
6.2.5.1. Kontrola rebrastog lima
Statiĉki sistem rebrastog lima je kontinualac na n polja, raspona 0.25m. Širina trake koju kontrolišemo
uzima se kao i širina toĉka viljuškara 20cm. Debljina rebrastog lima iznosi 10mm. Merodavan poloţaj
opterećenja je kada silu sa prednjeg toĉka viljuškara razmaţemo po jednom polju rebrastog lima:
q
G 30kN
kN

 120
l 0.25m
m'
b  20cm
Mmax  0.44kNm
20  12
 3.33cm 3
6
M 0.44  100
kN
kN


 13.2
 16
  dop
2
W
3.33
cm
cm 2
W
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 53 od 198
6.2.5.2. Kontrola sekudarnih nosaĉa
Statiĉki sistem sekundarnih popreĉnih nosaĉa je prosta greda raspona 1m. Pretpostavljeni su ugaonici
L90x90x9, koji su celom duţinom zavareni za ploĉu rebrastog lima, I na krajevima se oslanjaju na
glavne poduţne nosaĉe. Merodavan poloţaj opterećenja je kada prednji toĉak viljuškara pada na
sredinu
q
ovog
nosaĉa.
Ovih
30kN
biće
razmazano
na
širinu
toĉka
od
20cm.
G 30kN
kN

 150
l 0.20m
m'
p=150.00
1.00
6.75
Opt. 2: viljuskar
Uticaji u gredi: max M3= 6.75 / min M3= 0.00 kNm
Pripadajuća širina lima
b  20  t  20cm
Mmax  6.75kNm
I  540.58cm 4
I 540.58
Wz  
 83.68cm 3
y
6.46
M 6.75  100
kN
kN


 8.07
 16
  dop
2
W
83.68
cm
cm 2
S obzirom da je vertikalni krak ugaonika kontinualno zavaren za lim, a donji (horizontalni) krak je uvek
zategnut jer se radi o prostoj gredi, to nema opasnosti od boĉnog torzionog izvijanja.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 54 od 198
6.2.5.3. Kontrola glavnih poduţnih nosaĉa
Statiĉki sistem glavnih poduţnih nosaĉa je kontinualac na 6 polja raspona 3.5m. Pretpostavljeni profili
su IPE 200. Nosaĉi se na krajevima oslanjaju na betonsku konstrukciju, dok su srednji oslonci glavni
popreĉni nosaĉi. Gornja flanša je boĉno pridrţana na svakih 250mm (koliko iznosi razmak
sekundarnih popreĉnih nosaĉa), tako da nema opasnosti od boĉnog torzionog izvijanja. Maksimalni
P=6.00
P=30.00
uticaji se dobijaju za poloţaj viljuškara u jednom od krajnjih polja:
1.40
1.50 0.60
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
23.79
1.44
-2.02
0.72
-1.26
0.57
2.21
-2.35
-12.75
Opt. 2: viljuskar
Uticaji u gredi: max M3= 23.79 / min M3= -12.75 kNm
Mmax  23.79kNm
Wz  194cm 3

M 23.79  100
kN
kN

 12.26
 16
  dop
2
W
194
cm
cm 2
PredviĊaju se dva montaţna nastavka u zavarenoj izradi po svakom nosaĉu. Poloţaj montaţnih
nastavaka je na 60cm od oslonca, gde su uticaji minimalni.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 55 od 198
P=30.00
P=6.00
3.50
2.90
0.60
3.50
3.50
3.50
3.50
1.51
-1.84
0.43
-1.99
8.81
0.24
1.73
-6.37
-9.39
Opt. 2: viljuskar
Uticaji u gredi: max M3= 8.81 / min M3= -9.39 kNm
Maksimalni momenat
M  8.81kNm , radi pojednostavljenja proraĉuna nastavka razlaţe se na spreg
sila
a  192mm ,
sa
Z P
krakom
pa
su
sile
na
koje
se
proraĉunava
m.
nastavak:
M 8.81 100

 45.9kN
a
19.2
Neophodna površina podvezica:
A ap,min 
45.9
 3cm 2
16
Usvaja se:
-na gornjoj noţici
-na donjoj noţici
2  26  6mm + rebrasti lim
2  26  6mm +  80 8mm
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 56 od 198
6.2.5.4. Kontrola glavnih popreĉnih nosaĉa
Glavni popreĉni nosaĉi su statiĉkog sistema proste grede raspona 4m. Oslanjaju se na stubove
kvadratnog preseka 140x140x4mm. Pretpostavljeni profil je IPE 270. Maksimalni uticaji se dobijaju za
poloţaj prednjih toĉkova viljuškara na mestu popreĉnog nosaĉa.
Ukupno raspodeljeno opterećenje koje pada na nosaĉ iznosi:
G 5  3.5  22.4  4  30.7  3.5  4  0.01 7850  3.5  4  4  12.2 2297



A
3.5  4
14
kg
kN
 164.1 2  1.64 2
m
m
q
q'  q    1.64  3.5  5.75
kN
m'
p=5.75
Opt. 1: staza+sekundarni nosaci
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 57 od 198
P=36.00
P=36.00
1.50
1.00
1.50
65.50
Opt. 2: viljuskar
Uticaji u gredi: max M3= 65.50 / min M3= 0.00 kNm
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 58 od 198
POPREĈNI PRESEK : IPE 270
JUS
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA
Ax =
Ay =
Az =
Iz =
Iy =
Ix =
Wz =
45.900
22.093
23.807
5790.0
420.00
16.000
428.89
cm2
cm2
cm2
cm4
cm4
cm4
cm3
FAKTORI ISKORIŠĆENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA
3. γ=0.96
KONTROLA DEFORMACIJA
Maksimalni ugib štapa
u=
(sluĉaj opterećenja 3, na 200.0 cm od poĉetka štapa)
9.332 mm
SLUĈAJ OPTEREĆENJA: 3
FAKTOR SIGURNOSTI : 1.50
DOPUŠTENI NAPON : 16.00
MERODAVNI UTICAJI (na 200.0 cm od poĉetka štapa)
Momenat savijanja oko z ose
Sistemska duţina štapa
Mz =
L=
65.500 kNm
400.00 cm
ŠTAP IZLOŢEN SAVIJANJU
Normalni napon
Dopušteni napon
σ_max =
σ_dop =
15.272 kN/cm2
16.000 kN/cm2
Kontrola napona: σ_max <= σ_dop
.KONTROLA STABILNOSTI BOCNO IZVIJANJE JUS U.E7.101
Kontrola stab. prit. pojasa I(gore)
Koef.zavisan od oblika Mz
Razmak viljuškastih oslonaca
Razmak boĉno pridrţanih taĉaka
Duţina pritisnute zone
Polupreĉnik inercije prit.zone
Faktor plastiĉnosti preseka
Vitkost pritisnutog dela
Otpornost na torziju preseka
η=
L_vilj. =
L_boĉ. =
L_prit. =
i_prit =
αp =
λ_ky =
σ_vd =
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
1.120
400.00
100.00
400.00
3.559
1.074
26.548
21.942
cm
cm
cm
cm
kN/cm2
Strana 59 od 198
Otpornost na deplanaciju preseka
Poloţaj spoljnjeg opterećenja: SREDINA
Koef.zavisan od oblika Mz
Faktor zavisan od poloţaja opt.
Kritiĉni napon za boĉno izvijanje
Vitkost
Bezdimenzionalni koef.za b.i.
Graniĉni napon izvijanja
Stvarni napon
Dopušteni napon
σ_wd =
ρ=
FI =
σ_crd =
λ,'d =
κ_m =
σ_d =
σ_stv =
σ_dop =
293.71 kN/cm2
0.460
1.000
294.53
0.296
1.000
24.000
15.272
16.000
kN/cm2
kN/cm2
kN/cm2
kN/cm2
Kontrola napona: σ_stv <= σ_dop
.KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOC.LIMOVA JUS U.E7.121
Provera izboĉavanja rebra I preseka
Dimenzije lima a/b/t = 400/24.96/0.66 (cm)
Naĉin oslanjanja: A
Odnos a/b
Iviĉni normalni napon u limu
Iviĉni normalni napon u limu
Odnos σ1/σ2
Koeficijent izboĉavanja
Ojlerov napon izboĉavanja lima
Kritiĉni napon izboĉavanja
Relativna vitkost ploĉe
Bezdim. koef. Izboĉavanja
Korekcioni factor
Korekcioni factor
Relativni graniĉni napon
Graniĉni napon izboĉavanja
Faktorisani napon pritiska
α = 16.026
σ1 = -14.118 kN/cm2
σ2 = 14.118 kN/cm2
Ψ = -1.000
k_σ = 23.900
σ_E = 13.271 kN/cm2
σ_cr = 317.17 kN/cm2
λ'pσ =
0.275
κ_pσ =
1.000
c_σ =
1.250
f=
0.000
σ'u =
1.000
σ_u = 24.000 kN/cm2
σ = 21.177 kN/cm2
Kontrola napona: σ <= σ_u
.KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOC.LIMOVA JUS U.E7.121
Provera izboĉavanja noţice I preseka (gore)
Dimenzije lima a/b/t = 400/6.75/1.02 (cm)
Naĉin oslanjanja: B
Odnos a/b
Iviĉni normalni napon u limu
Iviĉni normalni napon u limu
Odnos σ1/σ2
Koeficijent izboĉavanja
Ojlerov napon izboĉavanja lima
Kritiĉni napon izboĉavanja
Relativna vitkost ploĉe
Bezdim. koef. Izboĉavanja
Korekcioni factor
Korekcioni factor
Relativni graniĉni napon
Graniĉni napon izboĉavanja
Faktorisani napon pritiska
α = 59.259
σ1 = -15.272 kN/cm2
σ2 = -15.272 kN/cm2
Ψ=
1.000
k_σ =
0.430
σ_E = 433.40 kN/cm2
σ_cr = 186.36 kN/cm2
λ'pσ =
0.359
κ_pσ =
1.000
c_σ =
1.000
f=
0.000
σ'u =
1.000
σ_u = 24.000 kN/cm2
σ = 22.908 kN/cm2
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 60 od 198
Kontrola napona: σ <= σ_u
SLUĈAJ OPTEREĆENJA: 3
FAKTOR SIGURNOSTI : 1.50
DOPUŠTENI NAPON : 16.00
MERODAVNI UTICAJI (poĉetak štapa)
Transverzalna sila u y pravcu
Sistemska duţina štapa
Smiĉući napon
Dopušteni smiĉući napon
Ty = -47.500 kN
L = 400.00 cm
τ=
τ_dop =
2.150 kN/cm2
9.238 kN/cm2
Kontrola napona: τ <= τ_dop
SLUĈAJ OPTEREĆENJA: 3
FAKTOR SIGURNOSTI : 1.50
DOPUŠTENI NAPON : 16.00
MERODAVNI UTICAJI (na 150.0 cm od poĉetka štapa)
Momenat savijanja oko z ose
Transverzalna sila u y pravcu
Sistemska duţina štapa
Mz = 64.781 kNm
Ty = -38.875 kN
L = 400.00 cm
KONTROLA UPOREDNOG NAPONA
Normalni napon
Smiĉući napon
Maksimalni uporedni napon
Dopušteni napon
Kontrola napona: σ,up <= σ_dop
σ=
τ=
σ,up =
σ_dop =
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
15.104
1.760
15.409
16.000
kN/cm2
kN/cm2
kN/cm2
kN/cm2
Strana 61 od 198
6.3. OPŠTI I TEHNIĈKI USLOVI
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 62 od 198
OBAVEZNA OBAVEŠTENJA
(IZVOĐAĈ RADOVA PRIPREMA OBAVEŠTENJA A INVESTITOR POTPISUJE I
DOSTAVLJA NADLEŢNIM ORGANIMA)
1. ENERGETSKA DOZVOLA – broj 312-01-00054/2011-09 od 09.06.2011. godine
 JP Transnafta je duţna 8 (osam) dana pre poĉetka graĊenja energetskog objekta, u pisanoj
formi, obavesti Ministarstvo za energetiku o poĉetku izvoĊenja radova.
 JP Transnafta je duţno da u sluĉaju prestanka rada, odnosno korišćenja energetskog objekta,
snosi troškove uklanjanja energetskog objekta, troškove sanacije lokacije kao i da preduzme
druge radove potrebne za dovoĊenje u prvobitno stanje, u skladu sa propisima kojim se
ureĊuje graĊevinsko zemljište.
 JP Transnafta je duţno da preduzme mere zaštite ţivotne sredine koje se odnose na
energetske objekte i lokacije na kojima se oni nalaze, u svemu u skladu sa uslovima I
zahtevima utvrĊenim propisima u oblasti zaštite ţivotne sredine.
2. GRAĐEVINSKA DOZVOLA – broj 130-351-179/2012-01 od 31.08.2012. godine
 JP Transnafta je duţno da 8 (osam) dana pre poĉetka graĊenja objekta podnese
Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu ţivotne sredine, pokrajinskom
graĊevinskom inspektoru i graĊevinskoj inspekciji Grada Novog Sada, prijavu poĉetka
izvoĊenja radova.
 JP Transnafta je obavezno da obezbedi stuĉan nadzor u toku izvoĊenja radova za koje je
izdata graĊevinska dozvola.
 Rok završetka radova je 9 (devet) meseci od dana poĉetka izvoĊenja radova.
3. VODNA SAGLASNOST - broj 104-325-617/2012-01 od 02.08.2012. godine
 JP Transnafta je duţno da o poĉetku radova pismenim putem obavesti Pokrajinski sekretarijat
za poljoprivredu, vodoprivredu I šumarstvo.
 JP Transnafta je duţno da o poĉetku radova pismenim putem obavesti nadleţno Javno
vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine iz Novog Sada, radi praćenja stanja vodnih
objekata, zaštite voda i zaštite od štetnog dejstva voda i sprovoĊenja smanjenja nepovoljnih
uticaja. Uz prijavu radova potrebno je dostaviti vodnu saglasnost i jedan primerak tehniĉke
dokumentacije na koju se odnosi vodna sagalsnost.
 JP Transnafta je duţno da po završetku izgradnje i tehniĉkog pregleda objekata koji ĉine
tehniĉko-tehnološku celinu, pribavi pismeni dokaz – izveštaj nadleţnog Javnog
vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine iz Novog Sada, o uticaju izvedenih radova i
objekata na reţim voda.
 JP Transnafta je duţno da po završenoj izgradnji, obavljenom tehniĉkom pregledu izgraĊenih
objekata I ispunjenju uslova iz vodne saglasnosti, pribavi vodnu dozvolu. Uz zahtev za vodnu
dozvolu, za snadbevanje vodom za protivpoţarnu zaštitu I ispuštanje tehnološke kanalizacije
na separator, priloţiti saglasnost Rafinerije nafte Novi Sad.
4. UREDBA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU NA PRIVREMENIM ILI POKRETNIM
GRADILIŠTIMA 05 BROJ: 110-685/2009 OD 13. FEBRUARA 2009. GODINE
 JP Transnafta, odnosno zastupnik JP Transnafta je duţan da, pre poĉetka rada na gradilištu,
obezbedi da se izradi Plan preventivnih mera (Prilog 5 Uredbe).
 JP Transnafta, odnosno zastupnik JP Transnafta je duţan da popuni Prijavu gradilišta (Prilog
3 Uredbe) i da je dostavi nadleţnoj inspekciji rada najkasnije 15 dana pre poĉetka radova, a
kopiju Prijave gradilišta postavi na vidnom mestu na gradilištu.
 JP Transnafta, odnosno zastupnik JP Transnafta je duţan da imenuje koordinatora za BiZR u
fazi izvoĊenja radova.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 63 od 198
OPŠTI USLOVI:
Svi radovi i materijal, navedeni u opisima pojedinih pozicija iz predmera moraju biti
obuhvaćeni ponuĊenom cenom izvoĊaĉa.
IzvoĊaĉ nema pravo da zahteva nikakve doplate, izuzev, ako je navedeno u istoj poziciji
predraĉuna, da se izvestan rad plaća zasebno u drugoj poziciji.
Za naĉin obraĉunavanja koliĉina i klasifikaciju radova obavezne su postojeće PROSEĈNE
NORME u graĊevinarstvu, kako za izvoĊaĉko preduzeće, tako i za Investitora.
Isto tako, su obavezni za izvoĊaĉko preduzeće i svi opisi radova iz pomenutih normi, ukoliko
se u opisu dotiĉne pozicije, ili u opštem opisu za odnosnu vrstu radova, ne predviĊa drukĉije.
Materijal, koji će preduzeće upotrebiti na graĊevini, mora biti prvoklasan po kvalitetu i
odobren od predstavnika Investitora.
IzvoĊenje svih radova po ovom predraĉunu mora biti bezuslovno struĉno i precizno, po
planovima, datim opisima i detaljima projektanta.
Opšti opis, dat za jednu vrstu radova, pod normalnim uslovima rada i materijal, obavezuje
preduzeće da sve takve radove u pojedinim pozicijama izvodi po tom opisu, bez obzira da li
se u dotiĉnoj poziciji poziva na opšti opis, osim ukoliko nije taj opis u datoj poziciji drukĉije
predviĊen.
Rukovodilac gradilišta je duţan da pre poĉetka svakog rada blagovremeno zatraţi od
predstavnika Investitora - nadzornog organa - obaveštenje, gde će i koju vrstu rada
izvršavati, pa tek po dobivenim pismenim uputstvima, preko graĊevinskog dnevnika i
pismenim nareĊenjima, da vrši narudţbe i otpoĉne posao. Ako posao bude izvršio protivno
nareĊenjima, detaljima, planovima, nema pravo na naplatu, a na zahtev nadzornog organa
moraće o svom trošku da ukloni izvršene radove sa gradilišta.
Svi podaci i opisi u ovom predmeru sluţe za to, da izvoĊaĉkom preduzeću što jasnije
predstave sliku svih radova, njihovo izvoĊenje i kvalitet, pa je prema tome duţnost
izvoĊaĉkog preduzeća da uzme u obzir samo prvoklasan materijal, koji postoji u toj vrsti
materijala na trţištu, ako u pojedinaĉnoj poziciji nije taĉno preciziran njegov kvalitet.
Ukoliko izvoĊaĉu nešto nije jasno iz dokumentacije, duţan je da pre poĉetka radova traţi
objašnjenje od nadzornog organa ili projektanta. Naknadne reklamacije se neće priznavati.
Svi se radovi moraju izraditi besprekorno i po detaljima, sa svim potrebnim konstruktivnim
delovima.
Ako bi pojedine radove izvoĊaĉ izradio protivno predviĊenom opisu, planovima i datim
detaljima, neće se uvaţiti nikakvo opravdanje. U tom sluĉaju će izvoĊaĉ, bez obzira na
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 64 od 198
koliĉinu izraĊenog posla, da sve o svom trošku poruši i ukloni, pa ponovo na svoj raĉun da
izradi, izuzev ako izmene budu odobrene i konstatovane u graĊevinskom dnevniku od strane
predstavnika Investitora ili projektanta.
Ako jedan posao bude bolje i skuplje izraĊen od predviĊenog, izvoĊaĉko preduzeće nema
pravo da zahteva doplatu, ako je to sam na svoju ruku izvršio, bez odobrenja i nareĊenja
Investitora.
Štetu, koju za vreme izvoĊenja radova na gradilištu naĉini izvoĊaĉko preduzeće u krugu
gradilišta ili na susednim objektima, duţno je da otkloni i dovede u prvobitno stanje, o svom
trošku.
Svu graĊu i materijal, za koji je predstavnik Investitora konstatovao da ne odgovara
pogodbenom predraĉunu i uslovima, duţan je izvoĊaĉ da odmah ukloni sa gradilišta. Ako ne
ukloni materijal ili ne postupi po pismenom nalogu, Investitor ima pravo da zabrani dalji rad,
sve dok izvoĊaĉ ne postupi po primedbama, a sva materijalna šteta, u vezi s tim, pada na
teret izvoĊaĉa, bez prava na reklamacije, ako izvoĊaĉ i pored opomene upotrebi materijal
koji ne odgovara pogodbenom opisu i postojećim propisima. IzvoĊaĉ se tim postupkom
odriĉe ma kakve reklamacije i prigovora na rešenje, koje po istom pitanju donosi investitor i
duţan je da u potpunosti prihvati njegovu odluku.
IzvoĊaĉ je duţan da na zahtev Investitora ukloni sa gradilišta svakog nesavesnog i
nestruĉnog radnika. U sluĉaju konstruktivnih izmena, povećanja ili izostavljanja pojedinih
radova iz ovog predmera u celosti ili delimiĉno, izvoĊaĉ je obavezan da iste usvoji bez
primedbi, ograniĉenja ili zahteva za odštetu, i da sve izradi po pogodbenim cenama.
Za sve eventualno nastale izmene i dopune u projektu, materijalu za izvoĊenje i naĉinu
izvoĊenja radova, obavezna je konsultacija i saglasnost odgovornog projektanta objekta.
Za radove, koje izvode specijalizovana preduzeća, izvoĊaĉ nema pravo da traţi razliku u ceni
od ugovorene cene, jer je duţan pre podnoĊšenja ponude da prikupi ponude specijalizovanih
preduzeća i sporazumno dogovorenu cenu unese kao svoju.
Eventualne doplate, zahtevane od strane kooperanata - zbog nekvalitetno ili netaĉno
izvedenih prethodnih radova - neće se priznavati već padaju na teret izvoĊaĉa.
U sluĉaju da nastupi potreba za radovima, koji nemaju pogodbenu cenu, izvoĊaĉ mora za
iste, pre poĉetka rada, dobiti odobrenje Investitorovog predstavnika, utvrditi sa njim cenu i
uvesti je u graĊevinski dnevnik.
Cene za radove, koji nisu pogoĊeni pri licitaciji, odrediti na taj naĉin, što će za materijal,
spoljni transport i rad odrediti iz priloţenih cenovnika uz ponudu.
Faktor na bruto plate radnika daje izvoĊaĉ na dan licitacije.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 65 od 198
Ukoliko doĊe do potrebe za izmenom cena od predvidjenih iz projekta usled novih privrednih
mera, predlog cena će se formirati na osnovu novo priloţene dokumentacije i to:
1. Za potrebni materijal o najpovoljnijoj nabavno-kupovnoj vrednosti toga
materijala na trţištu; za transport po vaţećim tarifama za drumski, ţelezniĉki i brodski
saobraćaj, za jedinicu mera i duţinu relacije za prevoz materijala do gradilišta.
2. Za rad na osnovu priloţene dokumentacije, odnosno cenovnika, izmenjenih
bruto liĉnih dohodaka radnika po grupama i naknadno
odreĊenog faktora
izvoĊaĉa.
Isto tako, izvoĊaĉ je duţan podneti Investitoru potvrdu da je objekat postavljen na
graĊevinsku liniju.
Sve obaveze u ovoj opštoj pogodbi, izvoĊaĉ se obavezuje da prihvati bez ikakvih ograniĉenja
i izvrši bez prigovora i reklamacije.
Do predaje objekta Investitoru, izvoĊaĉ odgovara apsolutno za sve na njemu, a u sluĉaju
kakve štete ili kvara, duţan je dovesti sve u ispravno stanje, o svom trošku.
GraĊevinsku knjigu i dnevnik vodi izvoĊaĉ i svakodnevno upisuje potrebne podatke.
Predstavnik Investitora svakodnvno vrši pregled istih i overava svojim potpisom na svakoj
strani.
Pri obraĉunu koliĉina i vrednosti izvršenih radova primenjivaće se naĉin kako to predviĊaju
propisi iz “Proseĉnih normi” u graĊevinarstvu, ukoliko to nije drukĉije predviĊeno u dotiĉnoj
poziciji ili ukoliko Investotor to nije posebnim ugovorom drugaĉije regulisao sa izvoĊaĉem.
Garantni rok za izvedene radove je najmanje dve godine od dana predaje objekta na
korišćenje Investitoru, odnosno prema vaţećim zakonskim propisima u tom momentu.
IzvoĊaĉ je duţan da u garantnom roku otkloni sve nedostatke, koji se pojave kao posledica
loše izvedenih radova ili skrivenih mana, a nisu posledica neispravne eksploatgacije objekta.
IzvoĊaĉ je obavezan da u roku od 15 dana po pozivu Investitora otpoĉne rad na otklanjanju
nedostataka, u protivnom Investitor zadrţava za sebe pravo da pozove drugog izvoĊaĉa, a
iznos radova naplati od davaoca garancije. Garancija za kvalitet izvedenih radova daje se u
pismenoj formi potpisana od strane odgovornih rukovodilaca izvoĊaĉa.
Svi stavovi predraĉuna radova podrazumevaju izvoĊenje svake pozicije rada u svemu prema
planovima, tehniĉkom opisu i predraĉunu radova, predmeru radova, statiĉkom proraĉunu,
vaţećim tehniĉkim propisima, JUS, srpskim standardima i uputstvu nadzornog organa i
odgovornog projektanta.
Celo gradilište mora se stalno odrţavati potpuno ĉisto. Po završetku posla, pre predaje
objekta, celo gradilište mora biti potpuno oĉišćeno od šuta, skela i prašine i dr. ureĊeno i
spremljeno za predaju u redu i ĉistoći.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 66 od 198
Cene upisane u predaĉunu radova iz Glavnog projekta su projektantske cene i one
obuhvataju sve izdatke za rad, alat, materijal, sa uobiĉajenim rasturom, spoljni i unutrašnji
transport, skelu za izvoĊenje radova ( ukoliko ona za pojedine pozicije radova opisom u
predraĉunu radova posebno nije predviĊena ), vodu, osvetljenje, pogonski materijal i
energiju za mašine, kopanje i zatvaranje kreĉana, reţiju izvoĊaĉa, društveni doprinos, sve
drţavne i opštinske daţbine, zaradu izvoĊaĉa, kao i sve ostale izdatke, uslovljene postojećim
propisima za izradu prodajne cene graĊevinskog proizvoda, ukljuĉujući tu i sve posebne
uslove rada, koje predviĊaju Proseĉne norme u graĊevinarstvu.
ZEMLJANI RADOVI:
Svi iskopi moraju biti izvedeni sa pravilnim opsecanjem boĉnih ivica, davanjem potrebnih
padova kao i sa grubim i finim planiranjem što ulazi u cenu iskopa. Eventualna odronjavanja
zemlje prouzrokovana krivicom izvoĊaĉa ne priznaju se i ne plaćaju posebno. Eventualna
razupiranja i osiguravanja iskopanih rovova i stranica otkopa izvršiti propisno radi
obezbeĊenja od obrušavanja zemljišta i osiguranje radnika u radu.
Ukoliko se prilikom otkopa pojavi mokro, prokvašeno, ţitko ili sl. zemljište razupiranje i
osiguranje takvog zemljišta neće se posebno plaćati, odnosno raĉunaće se kao osnovna
kategorija zemljišta. Crpljenje podzemne vode ukoliko se bude pojavila, plaća se kao
nepredviĊen rad. Iskop pod vodom smatraće se kao naknadni rad i naknadno će se plaćati.
Crpljenje atmosferske vode neće se posebno plaćati. Pre poĉetka izrade temelja nadzorni
organ mora izvršiti prijem tla te to konstatovati u graĊevinskom dnevniku.
Nakon izvršenog betoniranja temelja, iskopi oko temelja i temeljnih zidova ponovo se
zatrpavaju, nabijaju do potrebne zbijenosti i planiraju.
Za nasipanje se koristi predhodno iskopan pesak koji zadovoljava propisane standarde za
nasipanje osim ako u daljem tekstu nije drugaĉije odreĊeno.
U sluĉaju da se neki deo temelja prekopa popuniće se mršavim betonom o trošku izvoĊaĉa.
I s k o p z e m lj e š i r o k o g o t k o p a
Iskop zemlje u širokom otkopu vršiće se u naĉelu mašinski sa svim potrebnim osiguranjem
boĉnih strana, što ulazi u cenu.
I s k o p z e m lj e z a t e m e lj e
Iskop zemlje za trakaste temelje, temelje šahtova i temelje samce vršice se ruĉno i mašinski
prema uslovima na objektu. Sve potrebno osiguranje ivica iskopa ulazi u cenu po jediniĉi
mere.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 67 od 198
Nasipanje zemlje iz iskopa oko ukopanih temelja, zidova, šahtova, vršiće se se mašinski,
teškom mehanizacijom, u slojevima po 20cm, do potrebne zbijenosti. Za nasipanje ne sme
se upotrebiti humus ili zemlja sa organskim primesama.
Zemlja iz iskopa koja preostane posle izrade nasipanja utovariće se u vozila i odvesti na
odreĊenu deponiju po uslovima komunalnih organa. Predraĉunom ce se odrediti transportna
daljina koja moţe da se promeni do jedan kilometar bez prava na promenu cene.
Obraĉun se vrši po m3 iskopa prirodno - vlaţnog zemljišta u samoniklo stanju, a raĉunato
prema snimku terena koji je dostavljen izvoĊaĉu pre poĉetka zemljanih radova i snimanjem
popreĉnih profila terena prema iskopu.
Jediniĉnom cenom je obuhvaćeno: iskop, spoljni i unutrašnji transport na potrebnu daljinu,
crpljenje -odstranjivanje atmosferske vode, razupiranje i osiguranje, izrada škarpi, grubo i
fino planiranje.
Ukoliko se pri iskopu naiĊe na tlo nepovoljno za fundiranje (šut, treset, mulj, razni organski i
neorganski otpaci i sl) iskop se mora izvesti do zdravice tj do peska - po ceni koja je data za
široki otkop, a po završenom izvoĊenju temelja, zidova, šahtova izvesti nasipanje zemlje u
slojevima od 10cm sa nabijanjem vibro ţabom.
I s k o p z e m lj e z a r o v o v e.
Zemlja iz iskopa se odlaţe na 1.0m od ivice rova. Iskop se vrši ruĉno ili mašinskim putem.
U zavisnosti od kategorije tla i vrste tla, kao i dubine rova iskop se vrši u širokom otkopu ili
sa podgradom. Tlo kojim se zatrpava rov ne sme biti sa primesama šuta, krupnih komada
kamena i organskog otpada.
BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI:
Svi betonski i armirano - betonski radovi sa oplatom moraju se izvesti u svemu prema
tehniĉkim propisima za beton (Sl. list SRJ br 11/87) i prema tehniĉkim uslovima za izvršenje
radova od betona i armiranog betona i prema statiĉkom proraĉunu i detaljima armature.
Materijal treba da podleţe zahtevima JUS-a B.C8.020, B.C8.023, B.C8.024, JUS-a U.M1.014,
B.M8.020, U.M8.050, U.M8.052, itd.
Agregat:
Za spravljanje betona upotrebiti postojan i ĉist agregat prirodne mešavine ili odreĊene
granulacije, prema zahtevima marki betona, dovoljno cementa, odreĊenog kvaliteta, a vode
samo toliko da se omogući obrada betona. Pravilno mešanje i ugraĊivanje izvodi se
mašinskim putem. Agregat ne sme sadrţati zemljane ni organske sastojke, niti druge
primese štetne za beton i armaturu. Ako muljeviti sastojci preĊu propisanu granicu od 2%
teţine izvršiti pranje agregata. Prirodna mešavina šljunka moţe da se upotrebi samo za
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 68 od 198
nearmirane konstrukcije MB -10, za sve ostale konstrukcije mora se upotrebiti agregat u
frakcijama.
Cement:
Upotrebiti portland cement koji odgovara vaţecim propisima - sveţ od priznatih domaćih
fabrika, bez grudvica po potrebi ispitan u Institutu za ispitivanje materijala (JUS B.C1.010 i
B.C1.011) na gradilištu ga drţati sloţenog na dašĉanoj podlozi (iznad zemlje bar 20-30cm).
Prilikom izvoĊenja jedne betonske konstrukcije ne smeju se upotrebiti dve razliĉite vrste
cementa. Voda ne sme biti zagaĊena gasovima, ugljenim hidratima i mastima. Zbog
potrebnog kvaliteta betona i projektovane ĉvrstoće i strogo voditi raĉuna o vodocementnom
faktoru.
Oplata:
Oplata i podupiraĉi moraju biti od zdrave ĉamove graĊe ili gotova oplata od poznatih
proizvoĊaĉa, solidno postavljeni, ukrućeni i oplata dovoljno poduprta, da se ne bi izvila ili
popustila u nekom pravcu. Sva podupiranja izvesti ĉvrsto i na tvrdoj podlozi. Unutrašnja
površina oplate mora biti bez oštećenja kako bi se dobile dovoljno ravne betonske površine i
oštrih ivica. IzraĊenu oplatu sa podupiranjem pre betoniranja mora statiĉki kontrolisati
izvoĊaĉ i obavezno primiti nadzorni organ. Pre poĉetka betoniranja oplatu oĉistiti od iverja,
prašine i trešĉica, eventualne šupljine zaštititi i vodom oplatu nakvasiti.
Armatura:
Postavljena prema statiĉkom proraĉunu i detaljima armature mora biti oĉišćena od slojeva
grube rĊe, pravilno postavljena, savijena i meĊusobno ţicom povezana.
Pri spravljanju betona mašinskim putem paziti na pravilno doziranje agregata. Betonsku
masu upotrebiti odmah posle njenog spravljanja, vodeći raĉuna da prilikom transporta i
sipanja ne doĊe do segregacije betona. Nabijanje vršiti mašinskim putem - elektriĉnom
previbratorom i pri tome voditi raĉuna da se ne poremeti pravilan raspored armature. Veće
komade šljunka ili tucanika treba odbaciti od oplate unutar betonske mase, da ne ostanu
šupljine nakon skidanja oplate. IzmeĊu oplate i armature staviti podmetaĉe od plastike, da
armatura zadrţi predviĊeno odstojanje od oplate. Po završenom betoniranju, konstrukciju
zaštititi od uticaja sunca (kvasiti vodom 3 puta dnevno u roku od 3 dana) vetra i mraza
(krovnom lepenkom ili daskama). Strogo voditi raĉuna da za vreme vezivanja cementa ne
doĊe do potresa skele, jer tada stvorene pukotine ne mogu se popraviti.
Skidanju oplate posvetiti naroĉitu struĉnost i paţnju da se ne ošteti konstrukcija. Skidanje se
vrši u rokovima koji su odreĊeni propisima i to uz dozvolu nadzornog organa, obzirom da sve
to zavisi od vremenskih uslova, raspona i vrste konstrukcije. Ukoliko se pri skidanju oplate
ipak pokaţu gnezda sa krupnim šljunkom ili armatura nezaštićena betonom izvoĊaĉ mora
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 69 od 198
obavestiti nadzornog organa i uz njegovu dozvolu, a o svom trošku zatvoriti cementnim
malterom. Prekid i nastavljanje betoniranja vršiti po tehniĉkim propisima. Betonske površine
na koje se nastavlja betoniranje, moraju se briţljivo oĉistiti, pokvasiti i oprati ĉistom vodom.
Delovi oštećeni mrazom moraju se odstraniti. Kod zidova i temelja u sluĉaju prekida
betoniranja nastavljanje vršiti stepenasto prema uputstvima nadzornog organa.
Pri izvoĊenju vaţnih delova betonske konstrukcije moraju se uzimati probne kocke i slati
Zavodu za ispitivanje materijala da bi se prekontrolisala traţena marka betona. Uzorci se
uzimaju na zahtev i u prisustvu nadzornog organa u svemu prema Pravilniku o Betonu i
Armiranom Betonu PBAB’87.
ARMIRAĈKI RADOVI:
Armatura mora biti oĉišćena od slojeva grube rĊe i masnoća, pravilno savijena, postavljena i
meĊusobno ţicom povezana prema statiĉkom proraĉunu i detaljima armature.
Za armirano-betonske konstrukcije upotrebiće se armatura od glatkog ĉelika, rebrastog ĉelika
ili gotova mreţa, a sve prema odredbama 'Pravilnika o tehniĉkim merama i uslovima za beton
i armirani beton' ('Sluţbeni list SFRJ', br. 11/1987 godine). Glavna armatura vezuje se za
svaku uzengiju ili podeono gvoţĊe paljenom ţicom d= 1,4mm i na podmetaĉima.
Nastavljanje pojedinih komada armature mora biti propisno i ne sme se vršiti na mestima
maksimalnih momenata. Postavljena i povezana armatura mora biti obavezno pregledana i
primljena neposredno pred betoniranje od strane nadzornog organa što će biti ubeleţeno u
graĊevinski dnevnik.
Prilikom pregleda obavezno usaglasiti i kontrolisati veliĉinu profila gvoţĊa, broj komada i
razmak profila, prema statiĉkom proraĉunu i detaljima armature, kao i debljinu zaštitnog
sloja i statiĉku visinu konstruktivnih elemenata (odstojanje donje i gornje zone armature).
Prilikom ugraĊivanja betona voditi raĉuna da se ne poremeti poloţaj armature.
Obraĉun vršiti prema teţinama definisanim Pravilnikom za beton i armirani beton 87 i
stvarnim duţinama. Cenom obuhvatiti sav rad i materijal, spoljni i unutrašnji transport, radne
skele i sliĉno.
Vezu postojeće i nove armature izvesti prema Pravilniku o betonu i armiranom betonu 87, u
svemu prema statiĉkom proraĉunu i detaljima armature.
RAZNI RADOVI:
Za izvoĊenje ovih radova u svemu vaţe Opšti uslovi za izvoĊenje graĊevinskih i graĊevinskozanatskih radova. IzvoĊenje radova mora se vršiti struĉnom radnom snagom specijalizovanih
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 70 od 198
preduzeća u svemu prema opisu pojedinih taĉaka predraĉuna. IzvoĊaĉ snosi punu
odgovornost za kvalitet primljenog materijala, ĉiju podobnost na zahtev investitora ili
projektanta, mora dokumentovati atestima Zavoda za ispitivanje materijala, kao i za kvalitet
izvršenih radova. U jedinaĉnu cenu za svaku taĉku ovih radova uraĉunati sav materijal, rad,
alat, skele, spoljni i unutrašnji transport, pomoćne usluge i ostale troškove za potpuno gotov
posao sa svim štemovinsko-zanatskim radovima.
ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA:
a- Materijal
Materijal za ĉeliĉnu konstrukciju je uzet saglasno standardu JUS.C.B0.500 od 1989. godine.
Kvalitet ĉelika je sledeći: za sve nosive delove ĉelik Ĉ0361. Od ovoga se moţe ostupiti samo
kod posebnih delova konstrukcije, za koje je data posebna pozicija sa naznakom kvaliteta.
Kvalitet materijala dokazuje se atestima proizvoĊaĉa, pre poĉetka izrade konstrukcije.
Ukoliko istih nema, obavezno se mora izvršiti njegova kontrola preko odgovarajućeg
instituta.
b- Izrada konstrukcije
Izrada konstrukcije vrši se saglasno:
-
Pravilnik o tehniĉkim normativima za noseće ĉeliĉne konstrukcije (“Sl. list
SFRJ”, br. 61/1986. godine)
-
Tehniĉkim propisima o kvalitetu zavarenih spojeva za noseće ĉeliĉne
konstrukcije (“Sl. list SFRJ” br. 41/1964. godine).
-
Tehniĉki propisi za toleranciju mera i oblika kod nosećih ĉeliĉnih konstrukcija
(“Sl. list SFRJ” br. 41/1964. godine).
Poštujući iz propisa:
Ĉeliĉna konstrukcija je sva u zavarenoj izradi sa montaţnim spojevima na zavrtnjima, a
manjim delom zavarenim.
Kod izrade konstrukcije obavezno vršiti kontrolu materijala, zavarenih spojeva i zavarivaĉa.
Sve ove kontrole i ispitivanja sprovesti preko ovlašćenog organa za ovu vrstu poslova instituta za ispitivanje materijala. Sve kontrole moraju biti dokumentovane atestima, koji su
sastavni deo dokumentacije kod primopredaje konstrukcije i tehniĉkog prijema objekta.
Ateste pribavlja izvoĊaĉ o svom trošku. Nadzorni organ investitora kontroliše povremeno, da
li se ove mere sprovode pravilno i blagovremeno. IzvoĊaĉ je obavezan da 25% svih
radioniĉkih varova prozraĉi. Izuzetno su varovi kvaliteta “S” i “I” kod kojih se snimanje vrši
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 71 od 198
saglasno propisima za ovaj kvalitet. Ovi izabrani varovi ne smeju imati veća odstupanja od
propisima dozvoljenih. Ukoliko su montaţni nastavci nosivih delova zavareni, obavezno je i
njihovo kompletno snimanje. Konstrukcija se radi u svemu prema radioniĉkim crteţima,
detaljima i specifikacijama materijala iz projekta. Pre poĉetka izrade konstrukcije izvoĊaĉ je
obavezan da izvrši kontrolu duţine i bušenja svih pozicija iz radioniĉke dokumentacije.
c- Montaţa konstrukcije
Montaţa konstrukcije vrši se saglasno Pravilniku o tehniĉkim merama i uslovima za montaţu
“Sluţbeni list SFRJ” br. 29/1970. godine.
Pre poĉetka montaţe konstrukcije, vrši se na gradilištu komisijski pregled, merenje i prijem
temelja, anker nosaĉa i kanala u temeljima koji su vezani za montaţu ĉeliĉne konstrukcije.
Isto tako, vrši se komisijski prijem poduţnih i popreĉnih osa objekta i visinske kote gornjih
ivica temelja. Po izvršenom prijemu objekta, spremnog za montaţu i dovedenog u ispravno
stanje, montaţer nema prava više na bilo kakve reklamacije u odnosu na temelje i druge
elemente za postavljanje ĉeliĉne konstrukcije. Montaţa ĉeliĉne konstrukcije vrši se
uobiĉajenim sredstvima predviĊenim za ovu vrstu posla. Montaţer je duţan da za vreme
izvoĊenja montaţnih radova obezbedi potpuno gradilište, konstrukciju i radnike, shodno
propisima o zaštiti na radu. Za sve eventualne propuste ili incidente, izvoĊaĉ za vreme
montaţe snosi svu krivicu. Po završenoj montaţi vrši se komisijski prijem konstrukcije,
kontrola montaţnih varova i drugih spojeva, poduţnih i popreĉnih osa i glavnih visinskih
kota, predviĊenih projektom.
d- Zaštita protiv korozije
Zaštita ĉeliĉne konstrukcije protiv korozije izvodi se prema Pravilniku o tehniĉkim merama i
uslovima za zaštitu ĉeliĉne korozije (“Sluţbeni list SFRJ” br. 32/1970 god.).
Moraju se poštovati sledeći uslovi:
- konstrukcija je II klase,
- sredina sa industrijskim atmosferskim uslovima,
- ĉišćenje od rĊe:
mlazom abraziva - peskarenjem
mora se izvesti do metalnog sjaja sa potpunim uklanjanjem rĊe i kovarine.
- Koroziona zaštita na bazi alkida (2 osnovna + 2 pokrivna premaza). Završno bojenje
konstrukcija kvalitetnom masnom bojom ukupne debljine 120 mikrona, ton po izboru
investitiora.
e- Obraĉun konstrukcije
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 72 od 198
Obraĉun konstrukcije vrši se prema zvaniĉno izmerenim, isporuĉenim i montiranim
koliĉinama. Jedinica obraĉuna je 1kg gotove, montirane i obojene konstrukcije. Jediniĉna
cena obuhvata materijal, izradu, sve vrste transporta, montaţu, zaštitu od korozije i sve
ostale daţbine do gotovog posla.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 73 od 198
6.4. PREDMER RADOVA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 74 od 198
PREDMER GRADJEVINSKIH RADOVA
R. br.
Opis pozicije
A
A.1
Jedinica
mere
Koliĉina
Jediniĉna
cena
(din) bez
PDV
Ukupno
(din) bez
PDV
PRIPREMNI RADOVI
GEODETSKO OBELEŢAVANJE
Izvršiti obeleţavanje poloţaja objekta tankvane
zajedno sa odreĊivanjem centara rezervoara, poloţaja
šahtova unutar tankvane, kanala, zidova tankvane i dr
konstruktivnih elemenata datih u projektu. TakoĊe,
potrebno je izvršiti odreĊivanje poloţaja svih spoljašnjih
šahtova, temelja kao oslonaca cevovoda, stubova
rasvete i dr. Taĉke je potrebno obeleţiti u apsolutnom
koordinatnom sistemu prema podacima iz projekta.
Obraĉun paušalno
paušal.
UKUPNO - PRIPREMNI RADOVI
B
B.1
B.2
B.3
ZEMLJANI RADOVI
SKIDANJE POVRŠINSKOG SLOJA d = 20cm ZA
KONSTRUKCIJU TANKVANE
Pozicija obuhvata uklanjanje površinskog sloja
neupotrebljivog materijala u sloju debljine cca 20 cm, u
širokom iskopu, sa guranjem skinutog materijala na
daljinu do 40-150m, sa ravnanjem i planiranjem terena
na kotu 76.80. Obraĉunava se i plaća po m3 skinutog
materijala.
Obraĉun po m3
ŠIROKI ISKOP ZA KONSTRUKCIJU TANKVANE
Pozicija obuhvata mašinski i ruĉni iskop materijala lll
kategorije - refulisanog peska za izradu konstrukcije
tankvane, sa transportom od 40-180m. Plaća se po m3
iskopanog materijala.
m3
2,213.00
Obraĉun po m3
TRANSPORT ISKOPANOG MATERIJALA ZA
KONSTRUKCIJU TANKVANE, OBUHVATA ISKOP
POD TAĈKAMA B.1 i B.2.
m3
18,441.00
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 75 od 198
Pozicija obuhvata utovar i transport iskopanog
neupotrebljivog materijala sa gradilišne deponije do
deponije na daljini do 12km, istovar sa planiranjem na
deponiji. Obraĉunava se i plaća po m3 utovarenog i
transportovanog materijala. Koeficijent rastresitosti
K=1.1. Ukupno iznosi 20654x1.1= 22719.4m3
B.4
B.5
Obraĉun po m3
ISKOP ZA ŠAHTOVE PP CEVOVODA
Pozicija obuhvata mašinski i ruĉni iskop materijala lll
kategorije - refulisanog peska za izradu konstrukcije
šahtova protiv-poţarnog cevovoda do projektovane
kote. PredviĊa se vertiklani iskop sa podgradom. Plaća
se po m3 iskopanog materijala. U cenu ulazi i
podgrada sa razupiraĉima.
Obraĉun po m3
PPŠ-10/1
PPŠ-7/2
PPŠ-7/1
PPŠ-7
PPŠ-8/05
PPŠ-8/06
ISKOP ZA NOVOPROJEKTOVANE CEVI PP
CEVOVODA - OD ŠAHTA PPŠ-10 do ŠAHTA PPŠ10/1
m3
22,719.40
m3
m3
m3
m3
m3
m3
55.06
52.80
42.43
16.19
38.95
38.95
m3
742.50
m3
544.32
Pozicija obuhvata mašinski i ruĉni iskop materijala lll
kategorije - peska za formiranje rova za postavljanje
novoprojektovanih cevi PP cevovoda. Iskop se radi na
trasi postojeće cevi preĉnika 10''. Proseĉna dubina
iskopa iznosi 2,70m, širina iskopa 2.5m, duţina iskopa
110m, sa podgradom i razupiranjem. Prilikom iskopa
voditi raĉuna da se postojeća cev ne ošteti. U cenu ove
pozicije ulazi iskop, podgrada sa razupiraĉima i iskop
za postavljanje 4 cevi za hidrante i jedne cevi za penu
na ovoj trasi, poloţaja prema Mašinskom projektu.
B.6
Obraĉun po m3
ISKOP ZA NOVOPROJEKTOVANE CEVI PP
CEVOVODA - OD ŠAHTA PPŠ-10/1 do ŠAHTA PPŠ7/2
Pozicija obuhvata mašinski i ruĉni iskop materijala lll
kategorije - peska za formiranje rova za postavljanje
novoprojektovanih cevi PP cevovoda. Proseĉna dubina
iskopa iznosi 2,10m, širina iskopa 1.8m, duţina iskopa
144m, sa podgradom i razupiranjem. Prilikom iskopa
voditi raĉuna da se postojeća cev ne ošteti. U cenu ove
pozicije ulazi iskop, podgrada sa razupiraĉima i iskop
za postavljanje 3 cevi za hidrante i jedne cevi za penu
na ovoj trasi, poloţaja prema Mašinskom projektu.
B.7
Obraĉun po m3
ISKOP ZA NOVOPROJEKTOVANE CEVI PP
CEVOVODA - OD ŠAHTA PPŠ-7/2 do ŠAHTA PPŠ7/1
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 76 od 198
Pozicija obuhvata mašinski i ruĉni iskop materijala lll
kategorije - peska za formiranje rova za postavljanje
novoprojektovanih cevi PP cevovoda. Proseĉna dubina
iskopa iznosi 2,10m, širina iskopa 1.8m, duţina iskopa
126m, sa podgradom i razupiranjem. Prilikom iskopa
voditi raĉuna da se postojeća cev ne ošteti. U cenu ove
pozicije ulazi iskop, podgrada sa razupiraĉima i iskop
za postavljanje 3 cevi za hidrante na ovoj trasi,
poloţaja prema Mašinskom projektu.
B.8
Obraĉun po m3
ISKOP ZA NOVOPROJEKTOVANE CEVI PP
CEVOVODA DO HIDRANATA NA TRASI PP
CEVOVODA OD ŠAHTA PPŠ-7/2 do ŠAHTA PPŠ-7/1
m3
476.28
m3
72.00
m3
64.26
m3
202.50
Pozicija obuhvata mašinski i ruĉni iskop materijala lll
kategorije - peska za formiranje rova za postavljanje
ĉetiri novoprojektovane cevi PP cevovoda do
hidranata. Proseĉna dubina iskopa iznosi 1.8m, širina
iskopa 1.0m, duţina iskopa 4x10m=40m. Iskop se
predviĊa sa podgradom i razupiraĉima. U cenu ulazi
iskop, podgrada i razupiraĉi.
B.9
Obraĉun po m3
ISKOP ZA NOVOPROJEKTOVANE CEVI PP
CEVOVODA - OD ŠAHTA PPŠ-7/1 do ŠAHTA PPŠ-7
Pozicija obuhvata mašinski i ruĉni iskop materijala lll
kategorije - peska za formiranje rova za postavljanje
novoprojektovanih cevi PP cevovoda. Proseĉna dubina
iskopa iznosi 2,10m, širina iskopa 1.7m, duţina iskopa
18m. Iskop se predviĊa sa podgradom i razupiraĉima.
U cenu ulazi iskop, podgrada i razupiraĉi.
B.10
Obraĉun po m3
ISKOP ZA NOVOPROJEKTOVANE CEVI PP
CEVOVODA - OD ZIDA TANKVANE do ŠAHTOVA
PPŠ-8/05 i PPŠ-8/06
Pozicija obuhvata mašinski i ruĉni iskop materijala lll
kategorije - peska za formiranje rova za postavljanje
novoprojektovanih cevi PP cevovoda. Proseĉna dubina
iskopa iznosi 1,50m, širina iskopa 2,5m, duţina iskopa
27m. Iskop se predviĊa sa podgradom i razupiraĉima.
U cenu ulazi iskop, podgrada i razupiraĉi.
B.11
Obraĉun po m3
ISKOP ZA ŠAHTOVE ZAULJENE VODE (KIŠNICE) KŠ-1 i KŠ-2
Pozicija obuhvata mašinski i ruĉni iskop materijala lll
kategorije - refulisanog peska za izradu konstrukcije
šahtova zauljene vode do projektovane kote. PredviĊa
se vertiklani iskop sa podgradom. Plaća se po m3
iskopanog materijala. U cenu ulazi i podgrada sa
razupiraĉima.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 77 od 198
B.12
Obraĉun po m3
KŠ-1
KŠ-2
ISKOP ZA NOVOPROJEKTOVANE CEV IZ ŠAHTA
ZAULJENE VODE KŠ-1 OD POSTOJEĆEG ŠAHTA T89/1
m3
m3
20.21
20.21
m3
35.00
m3
15.00
m3
m3
18.69
18.69
m3
332.10
Pozicija obuhvata mašinski i ruĉni iskop materijala lll
kategorije - peska za formiranje rova za postavljanje
novoprojektovane PVC cevi f133mm zauljene vode.
Proseĉna dubina iskopa iznosi 1,0m, širina iskopa
1,0m, duţina iskopa 35m. PredviĊen je iskop sa
podgradom i razupiraĉima. Plaća se po m3 iskopanog
materijala. U cenu ulazi i podgrada sa razupiraĉima.
B.13
Obraĉun po m3
ISKOP ZA NOVOPROJEKTOVANE CEV IZ ŠAHTA
ZAULJENE VODE KŠ-2 OD POSTOJEĆEG ŠAHTA T75/1
Pozicija obuhvata mašinski i ruĉni iskop materijala lll
kategorije - peska za formiranje rova za postavljanje
novoprojektovane PVC cevi f133mm zauljene vode.
Proseĉna dubina iskopa iznosi 1,0m, širina iskopa
1,0m, duţina iskopa 15m. PredviĊen je iskop sa
podgradom i razupiraĉima. Plaća se po m3 iskopanog
materijala. U cenu ulazi i podgrada sa razupiraĉima.
B.14
Obraĉun po m3
ŠIROKI ISKOP ZA ELEKTRO ŠAHTOVE - EŠ-6 i EŠ-7
Pozicija obuhvata mašinski i ruĉni iskop materijala lll
kategorije - refulisanog peska za izradu konstrukcije
elektro šahtova do projektovane kote, sa nagibom ivica
iskopa 1:2. Plaća se po m3 iskopanog materijala.
B.15
Obraĉun po m3
EŠ-6
EŠ-7
ISKOP ZA NOVOPROJEKTOVANE CEVI P-55016,
PREĈNIKA 26'' ZA PUNJENJE I PRAŢNJENJE
REZERVOARA - OD ZIDA TANKVANE DO CEVI P55015
Pozicija obuhvata mašinski i ruĉni iskop materijala lll
kategorije - peska za formiranje rova za postavljanje
novoprojektovane cevi preĉnika 26'' za punjenje i
praţnjenje rezervoara sirovom naftom. Proseĉna
dubina iskopa iznosi 2,7m, širina iskopa 1,5m, duţina
iskopa 82m. PredviĊen je iskop sa podgradom i
razupiraĉima. Plaća se po m3 iskopanog materijala. U
cenu ulazi i podgrada sa razupiraĉima.
Obraĉun po m3
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 78 od 198
B.16
ISKOP ZA NOVOPROJEKTOVANE CEVI P-55015,
PREĈNIKA 26'' ZA PUNJENJE I PRAŢNJENJE
REZERVOARA - OD ZIDA TANKVANE DO CEVI P55016
Pozicija obuhvata mašinski i ruĉni iskop materijala lll
kategorije - peska za formiranje rova za postavljanje
novoprojektovane cevi preĉnika 26'' za punjenje i
praţnjenje rezervoara sirovom naftom. Proseĉna
dubina iskopa iznosi 2,7m, širina iskopa 1,5m, duţina
iskopa 16m. PredviĊen je iskop sa podgradom i
razupiraĉima. Plaća se po m3 iskopanog materijala. U
cenu ulazi i podgrada sa razupiraĉima.
B.17
Obraĉun po m3
ISKOP ZA NOVOPROJEKTOVANE CEVI P-55015 i P55016, PREĈNIKA 26'' ZA PUNJENJE I PRAŢNJENJE
REZERVOARA - MESTA GDE SE SPAJAJU TRASE
OBE CEVI DO DELA NOVE INSTALACIJE ZA
PUNJENJE I PRAŢNJENJE (REKONSTRUISANI
RAZDELNICI)
m3
64.80
m3
983.25
m3
528.00
Pozicija obuhvata mašinski i ruĉni iskop materijala lll
kategorije - peska za formiranje rova za postavljanje
novoprojektovane dve cevi preĉnika 26'' za punjenje i
praţnjenje rezervoara sirovom naftom. Proseĉna
dubina iskopa iznosi 2,7m do 3.0m, širina iskopa 2,5m,
duţina iskopa 138m. PredviĊen je iskop sa podgradom
i razupiraĉima. Plaća se po m3 iskopanog materijala. U
cenu ulazi i podgrada sa razupiraĉima.
B.18
Obraĉun po m3
ISKOP ZA PROŠIRENJE POSTOJEĆE TJ NOVU
INSTALACIJU ZA PUNJENJE I PRAŢNJENJE
REZERVOARA (RAZDELNICI). TAĈNA LOKACIJA
ISKOPA DATA JE U SITUACIJI TAĈKAMA A i B.
Pozicija obuhvata mašinski i ruĉni iskop materijala lll
kategorije - peska za formiranje jame za montaţu nove
opreme za proširenje postojećih razdelnika za punjenje
i praţnjenje novih i postojećih rezervoara. Dimenzije
iskopa u osnovi iznose 11,0x16,0m, dubina iskopa
3,0m. PredviĊen je iskop sa podgradom i kosnicima
kao razupiraĉima.Plaća se po m3 iskopanog materijala.
U cenu ulazi podgrada sa razupiraĉima.
B.19
Obraĉun po m3
ISKOP ZA NOVOPROJEKTOVANU CEV PP
CEVOVODA PREĈNIKA 4'' - OD OD HIDRANTA HFS1 DO HIDRANTA HFS-8
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 79 od 198
Pozicija obuhvata mašinski i ruĉni iskop materijala lll
kategorije - peska za formiranje rova za postavljanje
novoprojektovane cevi PP cevovoda. Proseĉna dubina
iskopa iznosi 2,0m, širina iskopa 2.2m, duţina iskopa
85m. Prilikom iskopa voditi raĉuna da se ne oštete
postojeće dve cevi. Iskop se predviĊa sa podgradom i
razupiraĉima. U cenu ulazi iskop, podgrada i razupiraĉi.
B.20
Obraĉun po m3
ŠIROKI ISKOP ZA ARMIRANO-BETONSKU RAMPU
ZA ULAZAK I IZLAZAK VILJUŠKARA U TANKVANU.
RAMPA JE LOCIRANA UZ OSU C/1-2.
m3
374.00
Obraĉun po m3
ŠIROKI ISKOP ZA ARMIRANO-BETONSKE TEMELJE
STUBOVA RASVETE.
Pozicija obuhvata mašinski i ruĉni iskop materijala lll
kategorije - peska za formiranje iskopa za AB temelje
stubova rasvete. Dimenzije iskopa 7.6x7.6m, dubine
2.75m. PredviĊen je iskop sa podgradom i
razupiraĉima. Plaća se po m3 iskopanog materijala. U
cenu ulazi i podgrada sa razupiraĉima. Za jedan stub
188m3.
m3
188.00
Obraĉun po m3
NASIPANJE I ZBIJANJE PESKA ISPOD
REZERVOARA A-5505 I A-5506 - SLOJ 1a.
Pozicija obuhvata nabavku materijala, transport,
nasipanje i zbijanje sloja peska sa oznakom 1a ispod
rezervoara, granulacije 0,2-2,0mm, u slojevima od
20cm do 30cm sa kvašenjem, do postizanja modula
zbijenosti Ms= 30MPa.
m3
376.00
m3
m3
2,448.92
6,944.96
m3
3,638.07
Pozicija obuhvata mašinski i ruĉni iskop materijala lll
kategorije - peska, za trakaste temelje AB rampe za
ulazak i izlazak viljuškara iz tankvane. Plaća se po m3
iskopanog materijala.
B.21
B.22
B.23
B.24
Obraĉun po m3
Rezervoar A-5505 - debljina sloja 172cm
Rezervoar A-5506 - debljina sloja 392cm
NASIPANJE I ZBIJANJE PESKA ISPOD
REZERVOARA A-5505 I A-5506 - SLOJ 1b.
Pozicija obuhvata nabavku materijala, transport,
nasipanje i zbijanje sloja peska sa oznakom 1b ispod
rezervoara, granulacije 0,2-2,0mm, u slojevima od
20cm do 30cm sa kvašenjem, do postizanja modula
zbijenosti Ms= 35MPa. Debljina sloja za oba
rezervoara iznosi 85cm.
Obraĉun po m3
NASIPANJE I ZBIJANJE DROBLJENOG KAMENA
ISPOD TEMELJA TANKVANE - SLOJ 3a.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 80 od 198
Pozicija obuhvata nabavku materijala, transport,
nasipanje i zbijanje sloja drobljenog kamena,
granulacije od 1mm do 31,5mm, debljine sloja 40cm.
Zbijanje se vrši u slojevima od po 20cm sa stalnim
kvašenjem, do postizanja modula zbijenosti Ms=
35MPa.
B.25
B.26
B.27
B.28
B.29
B.30
Obraĉun po m3
NASIPANJE I ZBIJANJE PESKA ISPOD
REZERVOARA TEMELJA TANKVANE - SLOJ 1c.
Pozicija obuhvata nabavku materijala, transport,
nasipanje i zbijanje sloja peska sa oznakom 1cc ispod
temelja tankvane, granulacije 0,2-2,0mm, u slojevima
od 20cm do 30cm sa kvašenjem, do postizanja modula
zbijenosti Ms= 30MPa. Debljina sloja iznosi 45cm.
m3
1,913.49
Obraĉun po m3
NASIPANJE I ZBIJANJE DROBLJENOG KAMENA
ISPOD REZERVOARA - SLOJ 2a.
Pozicija obuhvata nabavku materijala, transport,
nasipanje i zbijanje sloja drobljenog kamena,
granulacije od 1mm do 63mm, debljine sloja 30cm.
Zbijanje se vrši u slojevima od po 15cm sa stalnim
kvašenjem, do postizanja modula zbijenosti Ms=
50MPa.
m3
550.68
Obraĉun po m3
NASIPANJE I ZBIJANJE DROBLJENOG KAMENA
ISPOD PLOĈE TANKVANE - SLOJ 3b.
Pozicija obuhvata nabavku materijala, transport,
nasipanje i zbijanje sloja drobljenog kamena,
granulacije od 1mm do 16mm, debljine sloja od 10cm
do 24cm. Zbijanje se vrši u slojevima od po 10cm sa
stalnim kvašenjem, do postizanja modula zbijenosti
Ms= 35MPa.
m3
694.87
Obraĉun po m3
NASIPANJE I ZBIJANJE DROBLJENOG KAMENA
ISPOD REZERVOARA - SLOJ 2b.
Pozicija obuhvata nabavku materijala, transport,
nasipanje i zbijanje sloja drobljenog kamena,
granulacije od 1mm do 63mm, debljine sloja 30cm.
Zbijanje se vrši u slojevima od po 15cm sa stalnim
kvašenjem, do postizanja modula zbijenosti Ms=
70MPa.
m3
1,030.42
Obraĉun po m3
NASIPANJE I ZBIJANJE DROBLJENOG KAMENA
ISPOD REZERVOARA - SLOJ 2c.
Pozicija obuhvata nabavku materijala, transport,
nasipanje i zbijanje sloja drobljenog kamena,
granulacije od 1mm do 31,5mm, debljine sloja 30cm.
Zbijanje se vrši u slojevima od po 15cm sa stalnim
kvašenjem, do postizanja modula zbijenosti Ms=
100MPa.
m3
694.87
Obraĉun po m3
IZRADA NASIPA OD PESKA IZ ISKOPA SA
SPOLJAŠNJE STRANE ZIDA TANKVANE
m3
512.10
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 81 od 198
Pozicija obuhvata uzimanje materijala sa gradilišne
deponije, transport, nasipanje i zbijanje peska u
slojevima po 20cm i formiranje nasipa tj škarpe sa
spoljašnje strane zida tankvane, nagiba kosine 1:2.
Maksimalna visina škarpe 2,28m, širine oko 3,95m, u
svemu prema grafiĉkoj dokumentaciji. Gornja površina
nasipa u debljini od 20cm nasipa se zemljom sa
predviĊenim zatravnjivanjem.
B.31
Obraĉun po m3
NASIPANJE PESKA OKO ŠAHTOVA PP CEVOVODA
m3
2,470.80
m3
m3
m3
m3
m3
m3
41.00
37.13
32.20
14.20
29.32
29.32
m3
m3
m3
m3
m3
m3
15.47
17.34
11.25
2.19
10.59
10.59
m3
742.50
Pozicija obuhvata mašinsko i ruĉno nasipanje peska iz
iskopa oko šahtova PP cevovoda. Nasipanje se vrši od
slojeva peska iz iskopa bez primesa organskih i drugih
materija, bez ostataka šuta i dr., u slojevima od 20cm
sa kvašenjem i zbijanjem peska.
B.32
B.33
Obraĉun po m3
PPŠ-10/1
PPŠ-7/2
PPŠ-7/1
PPŠ-7
PPŠ-8/05
PPŠ-8/06
TRANSPORT ISKOPANOG MATERIJALA KOJI NIJE
NASUT OKO ŠAHTOVA PP CEVOVODA
Pozicija obuhvata utovar i transport iskopanog
neupotrebljenog materijala koji nije nasut oko šahtova
PP cevovoda, sa gradilišta do deponije na daljini do
12km, istovar sa planiranjem na deponiji. Obraĉunava
se i plaća po m3 utovarenog i transportovanog
materijala. Koeficijent rastresitosti K=1.1.
Obraĉun po m3
PPŠ-10/1
PPŠ-7/2
PPŠ-7/1
PPŠ-7
PPŠ-8/05
PPŠ-8/06
ZATRPAVANJE NOVOPROJEKTOVANIH CEVI PP
CEVOVODA - OD ŠAHTA PPŠ-10 do ŠAHTA PPŠ10/1
Pozicija obuhvata mašinsko i ruĉno zatrpavanje
peskom iz iskopa cevi PP cevovoda. Nasipanje se vrši
u slojevima od 20cm sa stalnim kvašenjem i zbijanjem.
B.34
Obraĉun po m3
ZATRPAVANJE NOVOPROJEKTOVANIH CEVI PP
CEVOVODA - OD ŠAHTA PPŠ-10/1 do ŠAHTA PPŠ10/2
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 82 od 198
Pozicija obuhvata mašinsko i ruĉno zatrpavanje
peskom iz iskopa cevi PP cevovoda. Nasipanje se vrši
u slojevima od 20cm sa stalnim kvašenjem i zbijanjem.
B.35
Obraĉun po m3
ZATRPAVANJE NOVOPROJEKTOVANIH CEVI PP
CEVOVODA - OD ŠAHTA PPŠ-7/2 do ŠAHTA PPŠ7/1
m3
544.32
m3
476.28
m3
64.26
m3
202.50
m3
m3
16.34
16.34
m3
m3
4.26
4.26
Pozicija obuhvata mašinsko i ruĉno zatrpavanje
peskom iz iskopa cevi PP cevovoda. Nasipanje se vrši
u slojevima od 20cm sa stalnim kvašenjem i zbijanjem.
B.36
Obraĉun po m3
ZATRPAVANJE NOVOPROJEKTOVANIH CEVI PP
CEVOVODA - OD ŠAHTA PPŠ-7/1 do ŠAHTA PPŠ-7
Pozicija obuhvata mašinsko i ruĉno zatrpavanje
peskom iz iskopa cevi PP cevovoda. Nasipanje se vrši
u slojevima od 20cm sa stalnim kvašenjem i zbijanjem.
B.37
Obraĉun po m3
ZATRPAVANJE NOVOPROJEKTOVANIH CEVI PP
CEVOVODA - OD ZIDA TANKVANE do ŠAHTOVA
PPŠ-8/05 i PPŠ-8/06
Pozicija obuhvata mašinsko i ruĉno zatrpavanje
peskom iz iskopa cevi PP cevovoda. Nasipanje se vrši
u slojevima od 20cm sa stalnim kvašenjem i zbijanjem.
B.38
B.39
Obraĉun po m3
NASIPANJE PESKA OKO ŠAHTOVA ZAULJENE
VODE (KIŠNICE) - KŠ-1 i KŠ-2
Pozicija obuhvata mašinsko i ruĉno nasipanje peska iz
iskopa oko šahtova zauljene vode. Nasipanje se vrši od
slojeva peska iz iskopa bez primesa organskih i drugih
materija, bez ostataka šuta i dr., u slojevima od 20cm
sa kvašenjem i zbijanjem peska.
Obraĉun po m3
KŠ-1
KŠ-2
TRANSPORT ISKOPANOG MATERIJALA KOJI NIJE
NASUT OKO ŠAHTOVA ZAULJENE VODE (KIŠNICE)
- KŠ-1 i KŠ-2
Pozicija obuhvata utovar i transport iskopanog
neupotrebljenog materijala koji nije nasut oko šahtova
zauljene vode, sa gradilišta do deponije na daljini do
12km, istovar sa planiranjem na deponiji. Obraĉunava
se i plaća po m3 utovarenog i transportovanog
materijala. Koeficijent rastresitosti K=1.1.
Obraĉun po m3
KŠ-1
KŠ-2
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 83 od 198
B.40
ZATRPAVANJE NOVOPROJEKTOVANIH CEVI IZ
ŠAHTA ZAULJENE VODE KŠ-1 OD POSTOJEĆEG
ŠAHTA T-89/1
Pozicija obuhvata mašinsko i ruĉno nasipanje peska iz
iskopa oko cevi zauljene vode. Nasipanje se vrši u
slojevima od 20cm sa stalnim kvašenjem i zbijanjem.
B.41
Obraĉun po m3
ZATRPAVANJE NOVOPROJEKTOVANIH CEV IZ
ŠAHTA ZAULJENE VODE KŠ-2 OD POSTOJEĆEG
ŠAHTA T-75/1
m3
35.00
m3
15.00
m3
m3
18.69
18.69
m3
332.10
m3
68.40
Pozicija obuhvata mašinsko i ruĉno nasipanje peska iz
iskopa oko cevi zauljene vode. Nasipanje se vrši u
slojevima od 20cm sa stalnim kvašenjem i zbijanjem.
B.42
B.43
Obraĉun po m3
NASIPANJE PESKA OKO I UNUTAR ELEKTRO
ŠAHTOVA - EŠ-6 i EŠ-7
Pozicija obuhvata mašinsko i ruĉno nasipanje peska
oko i u elektro šahtove. Nasipanje se vrši u slojevima
od 20cm sa stalnim kvašenjem i zbijanjem.
Obraĉun po m3
EŠ-6
EŠ-7
ZATRPAVANJE NOVOPROJEKTOVANIH CEVI P55016, PREĈNIKA 26'' ZA PUNJENJE I PRAŢNJENJE
REZERVOARA - OD ZIDA TANKVANE DO CEVI P55015
Pozicija obuhvata mašinsko i ruĉno nasipanje peska iz
iskopa oko novoprojektovanih cevi preĉnika 26'' za
punjenje i praţnjenje rezervoara sirovom naftom.
Nasipanje se vrši u slojevima od 20cm sa stalnim
kvašenjem i zbijanjem.
B.44
Obraĉun po m3
ZATRPAVANJE NOVOPROJEKTOVANIH CEVI P55015, PREĈNIKA 26'' ZA PUNJENJE I PRAŢNJENJE
REZERVOARA - OD ZIDA TANKVANE DO CEVI P55016
Pozicija obuhvata mašinsko i ruĉno nasipanje peska iz
iskopa oko novoprojektovanih cevi preĉnika 26'' za
punjenje i praţnjenje rezervoara sirovom naftom.
Nasipanje se vrši u slojevima od 20cm sa stalnim
kvašenjem i zbijanjem.
B.45
Obraĉun po m3
ZATRPAVANJE NOVOPROJEKTOVANIH CEVI P55015 i P-55016, PREĈNIKA 26'' ZA PUNJENJE I
PRAŢNJENJE REZERVOARA - MESTA GDE SE
SPAJAJU TRASE OBE CEVI DO DELA NOVE
INSTALACIJE ZA PUNJENJE I PRAŢNJENJE
(REKONSTRUISANI RAZDELNICI)
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 84 od 198
Pozicija obuhvata mašinsko i ruĉno nasipanje peska iz
iskopa oko novoprojektovanih cevi preĉnika 26'' za
punjenje i praţnjenje rezervoara sirovom naftom.
Nasipanje se vrši u slojevima od 20cm sa stalnim
kvašenjem i zbijanjem.
Obraĉun po m3
NASIPANJE POSTOJEĆE TJ NOVE INSTALACIJE ZA
PUNJENJE I PRAŢNJENJE REZERVOARA
(RAZDELNICI),
m3
983.25
m3
528.00
m3
172.10
m3
17.50
m3
139.24
B.50
Obraĉun po m3
NASIPANJE PESKA IZ ISKOPA OKO AB TEMELJA
ZA STUBOVE RASVETE.
Pozicija obuhvata mašinsko i ruĉno nasipanje peska iz
iskopa okotemelja stubova rasvete.
Obraĉun po m3
TRANSPORT ISKOPANOG MATERIJALA KOJI NIJE
NASUT OKO TEMELJA RASVETE.
Pozicija obuhvata utovar i transport iskopanog
neupotrebljenog materijala koji nije nasut oko temelja
rasvete, do deponije na daljini do 12km, istovar sa
planiranjem na deponiji. Obraĉunava se i plaća po m3
utovarenog i transportovanog materijala. Koeficijent
rastresitosti K=1.1.
Obraĉun po m3
ŠIROKI ISKOP ZA MAKADAMSKI PUT KOJI SPAJA
AB RAMPU ZA ULAZAK I IZLAZAK VILJUŠKARA U
TANKVANU I POSTOJEĆE SAOBRAĆAJNICE.
m3
21.56
B.51
m3
25.60
B.46
Pozicija obuhvata mašinsko i ruĉno nasipanje peska iz
iskopa oko nove opreme za proširenje postojećih
razdelnika za punjenje i praţnjenje novih i postojećih
rezervoara.
B.47
Obraĉun po m3
NASIPANJE PESKA IZ ISKOPA OKO AB RAMPE ZA
ULAZAK I IZLAZAK VILJUŠKARA IZ TANKVANE.
Pozicija obuhvata mašinsko i ruĉno nasipanje peska iz
iskopa oko trakastih temelja rampe za ulazak i izlazak
viljuškara iz tankvane.
B.48
Obraĉun po m3
TRANSPORT ISKOPANOG MATERIJALA KOJI NIJE
NASUT OKO AB RAMPE ZA ULAZAK I IZLAZAK
VILJUŠKARA IZ TANKVANE.
Pozicija obuhvata utovar i transport iskopanog
neupotrebljenog materijala koji nije nasut oko trakastih
temelja AB rampe za ulazak i izlazak viljuškara iz
tankvane, sa gradilišta do deponije na daljini do 12km.
Obraĉunava se i plaća po m3 utovarenog i
transportovanog materijala. Koeficijent rastresitosti
K=1.1.
B.49
Pozicija obuhvata mašinski i ruĉni iskop materijala lll
kategorije - peska, za makadamski put. Plaća se po m3
iskopanog materijala.
Obraĉun po m3
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 85 od 198
B.52
TRANSPORT ISKOPANOG MATERIJALA ZA
MAKADAMSKI PUT KOJI SPAJA AB RAMPU ZA
ULAZAK I IZLAZAK VILJUŠKARA U TANKVANU I
POSTOJEĆE SAOBRAĆAJNICE.
Pozicija obuhvata utovar i transport materijala lll
kategorije iz iskopa - peska, za makadamski put, do
deponije na daljini do 12km, istovar sa planiranjem na
deponiji. Obraĉunava se i plaća po m3 utovarenog i
transportovanog materijala. Koeficijent rastresitosti
K=1.1.
B.53
Obraĉun po m3
IZRADA TAMPONSKOG SLOJA OD ŠLJUNKA ISPOD
ŠAHTOVA PPŠ-10/1, PPŠ-7/2, PPŠ-7/1, PPŠ-7, PPŠ8/05, PPŠ-8/06, KŠ-1, KŠ-2, EŠ-6, EŠ-7, TEMELJA
STUBA RASVETE, TEMELJA CEVNOG MOSTA,
MODULA ZBIJENOSTI Ms= 20MPa.
Pozicija nabavku materijala, transpot i ugradnju šljunka
kao tampon sloja.
Obraĉun po m3
m3
25.60
m3
12.58
m3
493.57
m3
m3
m3
m3
m3
m3
0.30
0.38
0.26
0.08
0.31
0.31
UKUPNO - ZEMLJANI RADOVI
C
C.1
BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
IZRADA PODLOGE OD NEARMIRANOG (MRŠAVOG)
BETONA MB10 DEBLJINE 5cm ISPOD TEMELJA
REZERVOARA, PLOĈE REZERVOARA, PLOĈE
TANKVANE, KANALA, ŠAHTOVA UNUTAR
TANKVANE (TK-1, TK-2, TK-3, TK-4) I TRAKASTOG
TEMELJA ZIDA TANKVANE
Pozicija obuhvata materijal za spravljanje betona,
spravljanje betona, transport i ugradnja sa svim
troškovima sredstava za rad.
C.2
Obraĉun po m3
IZRADA PODLOGE OD NEARMIRANOG (MRŠAVOG)
BETONA MB10 DEBLJINE 5cm ZA ŠAHTOVA
PROTIV-POŢARNOG CEVOVODA
Pozicija obuhvata materijal za spravljanje betona,
spravljanje betona, transport i ugradnja sa svim
troškovima sredstava za rad.
C.3
Obraĉun po m3
PPŠ-10/1
PPŠ-7/2
PPŠ-7/1
PPŠ-7
PPŠ-8/05
PPŠ-8/06
IZRADA PODLOGE OD NEARMIRANOG (MRŠAVOG)
BETONA MB10 DEBLJINE 5cm ZA ŠAHTOVE
ZAULJENE KANALIZACIJE KŠ-1 i KŠ-2
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 86 od 198
Pozicija obuhvata materijal za spravljanje betona,
spravljanje betona, transport i ugradnja sa svim
troškovima sredstava za rad.
C.4
Obraĉun po m3
KŠ-1
KŠ-2
IZRADA PODLOGE OD NEARMIRANOG (MRŠAVOG)
BETONA MB10 DEBLJINE 5cm ZA ELEKTRO
ŠAHTOVE EŠ-6 i EŠ-7.
m3
m3
0.18
0.18
m3
m3
0.11
0.11
m3
1.45
m3
0.06
m3
1.04
m3
0.12
Pozicija obuhvata materijal za spravljanje betona,
spravljanje betona, transport i ugradnja sa svim
troškovima sredstava za rad.
C.5
Obraĉun po m3
EŠ-6
EŠ-7
IZRADA PODLOGE OD NEARMIRANOG (MRŠAVOG)
BETONA MB10 DEBLJINE 5cm ZA ARMIRANOBETONSKU KONSTRUKCIJE RAMPE ZA ULAZAK I
IZLAZAK VILJUŠKARA IZ TANKVANE
Pozicija obuhvata materijal za spravljanje betona,
spravljanje betona, transport i ugradnja sa svim
troškovima sredstava za rad.
C.6
Obraĉun po m3
IZRADA PODLOGE OD NEARMIRANOG (MRŠAVOG)
BETONA MB10 DEBLJINE 5cm ZA 8 ARMIRANOBETONSKIH TEMELJA CEVI ZA PARU (PREĈNIKA
4'') - POS TC-1.
Pozicija obuhvata materijal za spravljanje betona,
spravljanje betona, transport i ugradnja sa svim
troškovima sredstava za rad.
C.7
Obraĉun po m3
IZRADA PODLOGE OD NEARMIRANOG (MRŠAVOG)
BETONA MB10 DEBLJINE 5cm ZA AB STUBOVE
RASVETE.
Pozicija obuhvata materijal za spravljanje betona,
spravljanje betona, transport i ugradnja sa svim
troškovima sredstava za rad.
C.8
Obraĉun po m3
IZRADA PODLOGE OD NEARMIRANOG (MRŠAVOG)
BETONA MB10 DEBLJINE 5cm ĈELIĈNU
KONSTRUKCIJU MOSTA ZA NOŠENJE JEDNE CEVI
4''.
Pozicija obuhvata materijal za spravljanje betona,
spravljanje betona, transport i ugradnja sa svim
troškovima sredstava za rad.
C.9
Obraĉun po m3
IZRADA ARMIRANO-BETONSKOG TRAKASTOG
TEMELJA (PRSTENA) ĈELIĈNIH REZERVOARA A5505 i A-5506 OD BETONA MB30, W6 U
OBOSTRANOJ OPLATI
Pozicija obuhvata materijal za spravljanje betona,
spravljanje betona, transport, ugradnja, nega i oplata,
sa svim troškovima sredstava za rad.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 87 od 198
C.10
Obraĉun po m3 sa potrebnom oplatom
IZRADA ARMIRANO-BETONSKOG TRAKASTOG
TEMELJA I ZIDA TANKVANE. TRAKASTI TEMELJ JE
ŠIRINE 180cm, VISINE 40cm. ZID TANKVANE JE
DEBLJINE 20cm I VISINE 303cm. SVI ELEMENTI SU
OD BETONA MB30, W6 U OBOSTRANOJ OPLATI.
m3
233.24
m3
574.23
m3
m3
m3
m3
m3
5.58
3.20
0.40
0.40
101.40
m3
m3
333.02
3.24
Pozicija obuhvata materijal za spravljanje betona,
spravljanje betona, transport, ugradnja, nega i oplata,
sa svim troškovima sredstava za rad.
C.11
Obraĉun po m3 sa potrebnom oplatom
IZRADA ARMIRANO-BETONSKIH ŠAHTOVA TK-1
kom:2 i TK-2 kom:2 UNUTAR TANKVANE KAO I
KANALA PO OBODU TANKVANE DEBLJINE ZIDA
12cm. SVI ELEMENTI SU OD BETONA MB30, W6 U
OBOSTRANOJ OPLATI.
Pozicija obuhvata materijal za spravljanje betona,
spravljanje betona, transport, ugradnja, nega i oplata,
sa svim troškovima sredstava za rad.
C.12
Obraĉun po m3 sa potrebnom oplatom
TK-1
TK-2
TK-3
TK-4
Kanali - ukupne duţine 534m
IZRADA ARMIRANO-BETONSKE PLOĈE ISPOD
REZEROVARA (POS PL-7) SA NAGIBOM OD 1% OD
CENTRA KA OBODU REZERVOARA. U SKLOPU
PLOĈE POS PL-7 IZVESTI I GREDICE KRUŢNOG
OBLIKA U OSNOVI POS TG-1. ZBOG VELIKE
POVRŠINE AB PLOĈE BETONIRANJE VRŠITI U ŠAH
POLJIMA POVRŠINE 25-30m2, NA MESTIMA
NASTAVKA BETONIRANJA BETON MORA BITI
ODŠTEMOVAN, OTPRAŠEN, NAKVAŠEN I
PREMAZAN SREDSTVOM ZA ADHEZIJU NOVOG I
STAROG BETONA. SVI ELEMENTI SU OD BETONA
MB30, W6.
Pozicija obuhvata materijal za spravljanje betona,
spravljanje betona, transport, ugradnja, nega i
eventualno potrebna oplata, sa svim troškovima
sredstava za rad.
Obraĉun po m3 sa potrebnom oplatom
Podna ploĉa POS PL-7
Gredica POS TG-1
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 88 od 198
C.13
IZRADA ARMIRANO-BETONSKE PLOĈE TANKVANE
SA TEMELJNIM GREDAMA KAO OSLONCIMA
ĈELIĈNIH RAMPI, POS PL-5, POS PL-6, POS PL-2a,
POS PL-2, POS PL-4, POS PL-4a, POS TGR-1, POS
TGR-2, POS TGR-3 i POS TGR-4, NAGIBA OD
REZERVOARA KA OBODU TANKVANE TJ KANALU,
U SVEMU PREMA GRAFIĈKOJ DOKUMENTACIJI.
ZBOG VELIKE POVRŠINE AB PLOĈE
BETONIRANJE VRŠITI U ŠAH POLJIMA POVRŠINE
25-30m2, NA MESTIMA NASTAVKA BETONIRANJA
BETON MORA BITI ODŠTEMOVAN, OTPRAŠEN,
NAKVAŠEN I PREMAZAN SREDSTVOM ZA
ADHEZIJU NOVOG I STAROG BETONA. BETON JE
KVALITETA MB30, W6.
Pozicija obuhvata materijal za spravljanje betona,
spravljanje betona, transport, ugradnja, nega i
eventualno potrebna oplata, sa svim troškovima
sredstava za rad.
C.14
Obraĉun po m3
IZRADA ARMIRANO-BETONSKE PEŠAĈKE STAZE
NA VRHU NASIPA SA SPOLJAŠNJE STRANE
TANKVANE, KOTA 78.40, ŠIRINE 120cm, DEBLJINE
10cm. PEŠAĈKU STAZU NA SVAKIH 2m ISEĆI
ROTACIONOM TESTEROM DO DUBINE OD 2cm.
BETON JE KVALITETA MB20.
m3
971.70
m3
49.46
m3
44.82
Pozicija obuhvata materijal za spravljanje betona,
spravljanje betona, transport, ugradnja, nega, sa svim
troškovima sredstava za rad.
C.15
Obraĉun po m3 sa potrebnom oplatom
IZRADA ARMIRANO-BETONSKE RAMPE ZA
ULAZAK VILJUŠKARA U TANKVANU (UZ OSU C/12), RAMPA JE ŠIRINE 4M, NAGIBA 10.5%, DEBLJINE
PLOĈE 20cm, OSLONJENA NA AB ZIDOVE DEBLINE
20cm. ZIDOVI SE OSLANJAJU NA TRAKSTE
TEMELJE ŠIRINE 60cm. SVI ELEMENTI SU OD
BETONA MB30, U DVOSTRUKOJ OPLATI.
Pozicija obuhvata materijal za spravljanje betona,
spravljanje betona, transport, ugradnja, nega i oplata,
sa svim troškovima sredstava za rad.
C.16
Obraĉun po m3 sa potrebnom oplatom
IZRADA ARMIRANO-BETONSKE KONSTRUKCIJE
ŠAHTOVA ZA CEVI PROTIV-POŢARNOG
CEVOVODA. TEMELJNA PLOĈA ŠAHTOVA I ZIDOVI
SU DEBLJINE 15cm, OTVORI U ZIDOVIMA SU
KRUŢNOG OBLIKA U SVEMU PREMA GRAFIĈKOJ
DOKUMENTACIJI. POKLOPCI ŠAHTOVA SU OD
REBRASTOG LIMA. SVI ELEMENTI SU OD BETONA
MB30 U OBOSTRANOJ OPLATI.
Pozicija obuhvata materijal za spravljanje betona,
spravljanje betona, transport, ugradnja, nega i oplata,
sa svim troškovima sredstava za rad.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 89 od 198
C.17
Obraĉun po m3 sa potrebnom oplatom
PPŠ-10/1
PPŠ-7/2
PPŠ-7/1
PPŠ-7
PPŠ-8/05
PPŠ-8/06
IZRADA ARMIRANO-BETONSKE KONSTRUKCIJE
ŠAHTOVA ZA CEVI ZAULJENE KANALIZACIJE.
TEMELJNA PLOĈA ŠAHTOVA I ZIDOVI SU
DEBLJINE 15cm, OTVORI U ZIDOVIMA SU
KRUŢNOG OBLIKA U SVEMU PREMA GRAFIĈKOJ
DOKUMENTACIJI. POKLOPCI ŠAHTOVA SU OD
REBRASTOG LIMA. SVI ELEMENTI SU OD BETONA
MB30 U OBOSTRANOJ OPLATI.
m3
m3
m3
m3
m3
m3
4.22
4.27
3.22
0.86
3.24
3.24
m3
m3
1.59
1.59
m3
m3
1.04
1.04
m3
0.32
Pozicija obuhvata materijal za spravljanje betona,
spravljanje betona, transport, ugradnja, nega i oplata,
sa svim troškovima sredstava za rad.
C.18
Obraĉun po m3 sa potrebnom oplatom
KŠ-1
KŠ-2
IZRADA ARMIRANO-BETONSKE KONSTRUKCIJE
ELEKTRO ŠAHTOVA. TEMELJNA PLOĈA ŠAHTOVA
I ZIDOVI SU DEBLJINE 15cm, OTVORI U ZIDOVIMA
SU KRUŢNOG OBLIKA U SVEMU PREMA
GRAFIĈKOJ DOKUMENTACIJI. POKLOPCI
ŠAHTOVA SU OD REBRASTOG LIMA. SVI
ELEMENTI SU OD BETONA MB30 U OBOSTRANOJ
OPLATI.
Pozicija obuhvata materijal za spravljanje betona,
spravljanje betona, transport, ugradnja, nega i oplata,
sa svim troškovima sredstava za rad.
C.19
Obraĉun po m3 sa potrebnom oplatom
EŠ-6
EŠ-7
IZRADA ARMIRANO-BETONSKIH TEMELJA KAO
OSLONACA CEVI ZA PARU PREĈNIKA 4''. TEMELJI
SU DIMENZIJA 30X30cm, VISINE 40cm, PRIBLIŢNO
NA RAZMAKU OD 3m (U SVEMU PREMA
SITUACIJI). UKUPAN BROJ TEMELJA: 8kom. BETON
JE KVALITETA MB30, SA POTREBNOM OPLATOM.
Pozicija obuhvata materijal za spravljanje betona,
spravljanje betona, transport, ugradnja, nega i oplata,
sa svim troškovima sredstava za rad.
Obraĉun po m3 sa potrebnom oplatom
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 90 od 198
C.20
IZRADA ARMIRANO-BETONSKIH TEMELJA (POS
TM-1) ĈELIĈNE KONSTRUKCIJE MOSTA ZA
NOŠENJE CEVI ZA PARU (PREĈNIKA 4''). STOPA
TEMELJA JE DIMENZIJA 1.0X1.0m, VISINE 40cm.
GLAVA TEMELJA JE DIMENZIJA 60x60cm, VISINE
75cm, SA OTVOROM U SREDINI GLAVE ZA
POSTAVLJANJE STUBA MOSTA. NAKON MONTAŢE
STUBA MOSTA OTVOR ZALITI SITNOZRNIM
BETONOM. BETON JE KVAKLITETA MB30, SA
POTREBNOM OPLATOM. UKUPAN BROJ TEMELJA:
kom2.
Pozicija obuhvata materijal za spravljanje betona,
spravljanje betona, transport, ugradnja, nega i oplata,
sa svim troškovima sredstava za rad.
C.21
Obraĉun po m3 sa potrebnom oplatom
IZRADA ARMIRANO-BETONSKIH TEMELJA
ĈELIĈNIH STUBOVA RASVETE. TEMELJ SE
SASTOJI IZ ĈETIRI STOPE DIMENZIJA 1,40x1,40m,
VISINE 2,70m. STOPE SU MEĐUSOBNO POVEZANE
AB GREDAMA DIMENZIJA 40x60cm. PRE
BETONIRANJA U STOPE POSTAVITI ANKERE U
SVEMU PREMA GRAFIĈKOJ DOKUMENTACIJI.
BETON JE KVALITETA MB30, SA POTREBNOM
OPLATOM. UKUPAN BROJ TEMELJA RASVETE
2kom.
m3
1.28
m3
47.84
m3
0.35
Pozicija obuhvata materijal za spravljanje betona,
spravljanje betona, transport, ugradnja, nega i oplata,
sa svim troškovima sredstava za rad.
Obraĉun po m3 sa potrebnom oplatom
C.22
IZRADA STOPE OD NEARMIRANOG BETONA MB20
ZA CEVI HIDRANATA, POLOŢAJA GDE
HIDRANTSKA CEV IZLAZI IZ ZEMLJE. DIMENZIJE
STOPE 30x30x30cm, UKUPAN BROJ KOMADA:
13kom.
Pozicija obuhvata materijal za spravljanje betona,
spravljanje betona, transport, ugradnja, nega i oplata,
sa svim troškovima sredstava za rad.
C.23
Obraĉun po m3 sa potrebnom oplatom
ISPITIVANJE KVALITETA BETONA U LABORATORIJI
OVLAŠĆENE USTANOVE, UZIMANJEM UZORAKA U
FABRICI BETONA I NA SAMOM GRADILIŠTU
NAKON UGRADNJE, U SVEMU PREMA PRAVILNIKU
ZA BETON I ARMIRANI BETON I VAŢEĆIH
STANDARDA SRPS (JUS). U OVU POZICIJU ULAZI I
IZRADA POTREBNE GRADILIŠNE
DOKUMENTACIJE (PROJEKAT BETONA I dr.)
Obraĉun paušalno
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 91 od 198
C.24
IZRADA STEPENICA OD NABIJENOG BETONA
MB20 NA ŠKARPI KOJA SE FORMIRA SA
SPOLJAŠNJE STRANE ZIDA TANKVANE.
STEPENICE SE LOKACIJSKI NALAZE NA MESTIMA
ĈELIĈNIH PENJALICA ZA ULAZAK I IZLAZAK IZ
TANKVANE. UKUPAN BROJ STEPENICA kom:11.
Pozicija obuhvata materijal za spravljanje betona,
spravljanje betona, transport, ugradnja i oplata sa svim
troškovima sredstava za rad.
Obraĉun po m3
m3
5.83
kg
kg
kg
4,430.08
101,371.95
40,658.32
UKUPNO - BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI
RADOVI
D
D.1
ARMIRAĈKI RADOVI
Nabavka, transport, ispravljanje, seĉenje, ĉišćenje,
savijanje i montaţa armature u svemu prema statiĉkom
proraĉunu i detaljima. Na oplatu pre betoniranja
postaviti podmetaĉe - distancere.
Obraĉun po 1 kg u svemu prema specifikaciji
armature.
Obraĉun po kg
GA 240/360
RA 400/500
MAG 500/560
UKUPNO - ARMIRAĈKI RADOVI
E
E.1
RADOVI RUŠENJA
MAŠINSKO OTVARANJE OTVORA ZA PROLAZAK
CEVI KROZ ARMIRANO-BETONSKE ZIDOVE
POSTOJEĆIH ŠAHTOVA. ZIDOVI SU DEBLJINE
15cm, OD BETONA MB30.
Pozicija obuhvata sva sredstva za rad, potrebnu radnu
snagu i odvoz viška materijala na deponiju koju odredi
Investitor.
Obraĉun po kom
Šaht PPŠ-10 - preĉnik otvora f190mm
Šaht PPŠ-7 - preĉnik otvora f190mm
Šaht T-89/1 - preĉnik otvora f130mm
Šaht T-75/1 - preĉnik otvora f130mm
kom
kom
kom
kom
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
1.00
1.00
1.00
1.00
Strana 92 od 198
E.2
UKLANJANJE POSTOJEĆIH ZIDOVA AB ŠAHTA
PPŠ-7, U SVEMU PERMA GRAFIĈKOJ
DOKUMENTACIJI. ZIDOVI SU DEBLJINE 15cm, OD
BETONA MB30.
Pozicija obuhvata sva sredstva za rad, potrebnu radnu
snagu i odvoz viška materijala na deponiju koju odredi
Investitor.
E.3
Obraĉun po m3
OPSECANJE POVRŠINSKOG SLOJA KOLOVOZNE
KONSTRUKCIJE d=10-15cm. OPSECANJE IZVRŠITI
KOMPRESOROM ILI DIJAMANTSKOM TESTEROM
ŠTO PRAVILNIJEG OBLIKA. KOLOVOZNI ZASTOR
OPSEĆI SA OBE STRANE ROVA PO 25cm ŠIRE OD
ŠIRINE ROVA.
m3
0.83
m1
56.60
m3
18.70
Pozicija obuhvata sva sredstva za rad, potrebnu radnu
snagu i odvoz viška materijala na deponiju koju odredi
Investitor.
E.4
Obraĉun po m1
NA POJASU KOJI OBUHVATAJU RADOVI E.2
IZCRŠITI RASKOPAVANJE POSTOJEĆE
KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE (ASFALT BETON). U
CENU JE OBRAĈUNAT I TRANSPORT NA
DEPONIJU KOJU ODREDI INVESTITOR.
Pozicija obuhvata sva sredstva za rad, potrebnu radnu
snagu i odvoz viška materijala na deponiju koju odredi
Investitor.
Obraĉun po m3
UKUPNO - RADOVI RUŠENJA
F
F.1
ZATVARANJE OTVORA
RUĈNO ZATVARANJE OTVORA NAKON MONTAŢE
CEVI U POSTOJEĆIM ZIDOVIMA ŠAHTOVA
DEBLJINE 15cm. ZATVARANJE OTVORA PREDVIĐA
SE CEMENTNIM MALTEROM.
Pozicija obuhvata materijal za spravljanje maltera,
spravljanje maltera i ugradnja sa svim troškovima
sredstava za rad.
F.2
Obraĉun paušalno
Šaht PPŠ-10
Šaht PPŠ-7
Šaht T-89/1
Šaht T-75/1
OBRADA DILATACIJA NA SPOJU ZIDA TANKVANE,
KANALA I TEMELJA REZERVOARA SA PODNOM
PLOĈOM TANKVANE. SPOJ SE OBRAĐUJE
DODAVANJEM STIROPORA, BITUMENIZIRANOG
KONOPCA I SLOJA BITUMENA U SVEMU PREMA
DETALJU DATOM U GRAFIĈKOJ DOKUMENTACIJI.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 93 od 198
Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje i
ugradnju sa svim troškovima sredstava za rad.
Obraĉun po m1
m1
2,076.00
m2
124.90
m2
124.90
m2
124.90
m3
16.00
UKUPNO - ZATVARANJE OTVORA
G
G.1
POPRAVKA I ASFALTIRANJE POSTOJEĆIH
SAOBRAĆAJNICA NAKON POSTAVLJANJA CEVI
U ROV I IZRADA MAKADAMSKOG PUTA OD AB
RAMPE ZA ULAZAK I IZLAZAK VILJUŠKARA IZ
TANKVANE I POSTOJEĆE SAOBRAĆAJNICE
NABAVKA MATERIJALA I IZRADA BETONSKOG
SLOJA ZA STABILIZACIJU KOLOVOZA OD
MRŠAVOG BETONA MB15, DEBLJINE 20cm.
Pozicija obuhvata materijal za spravljanje betona,
spravljanje betona, transport i ugradnja sa svim
troškovima sredstava za rad.
G.2
Obraĉun po m2
NABAVKA MATERIJALA I IZRADA NOSEĆEG SLOJA
OD BITUMENIZIRANOG DROBLJENOG AGREGATA
SA DODATKOM 15% TUCANIKA U DEBLJINI OD
7cm.
Pozicija obuhvata nabavku materijala za izradu
bitumeniziranog agregata, transport i ugradnja sa svim
troškovima sredstava za rad.
G.3
Obraĉun po m2
NABAVKA MATERIJALA I IZRADA ZAVRŠNOG
SLOJA OD SITNOZRNOG ASFALTA DEBLJINE 5cm.
Pozicija obuhvata nabavku materijala za izradu
bitumeniziranog agregata, transport i ugradnja sa svim
troškovima sredstava za rad.
G.4
Obraĉun po m2
IZRADA NOSEĆEG SLOJA OD GRANULISANOG
ŠLJUNKA 0-63mm ZA MAKADAMSKI PUT KOJI
SPAJA NOVOPROJEKTOVANU AB RAMPU ZA
ULAZAK I IZLAZAK VILJUŠKARA IZ TANKVANE I
POSTOJEĆE SAOBRAĆAJNICE.
Pozicija obuhvata nabavku i transport materijala i
izradu nosećeg sloja od granulisanog šljunka frakcije 063.0 mm u sloju debljine d=25cm. Zahtevani Ms=
50MPa i Sz 98%. Plaća se po m3 ugraĊenog i
nabijenog sloja.
G.5
Obraĉun po m3
IZRADA NOSEĆEG SLOJA OD DROBLJENOG
KAMENA 0-31,5mm ZA MAKADAMSKI PUT KOJI
SPAJA NOVOPROJEKTOVANU AB RAMPU ZA
ULAZAK I IZLAZAK VILJUŠKARA IZ TANKVANE I
POSTOJEĆE SAOBRAĆAJNICE.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 94 od 198
Pozicija obuhvata nabavku i transport materijala i
izradu nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata
0-31.5mm u sloju debljine d=15cm. Zahtevani Ms=
80MPa i Sz 98%. Plaća se po m3 ugraĊenog i
nabijenog sloja.
Obraĉun po m3
m3
9.60
kg
kg
kg
25,759.66
3,735.00
872.00
m'
m'
m'
12.00
60.00
60.00
UKUPNO - POPRAVKA I ASFALTRANJE
POSTOJEĆIH SAOBRAĆAJNICA NAKON
POSTAVLJANJA CEVI U ROV
H
H.1
ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA
Nabavka, izrada, transport i montaţa ĉeliĉne
konstrukcije. Osnovni materijal S235 (Ĉ0361) i C45E
(Ĉ1531). Konstrukcija projektovana u zavarenoj izradi.
Koroziona zaštita na bazi alkida (2 osnovna + 2
pokrivna premaza). Završno bojenje konstrukcija
kvalitetnom masnom bojom ukupne debljine 120
mikrona, ton po izboru investitiora. Predhodno sva
konstrukcija peskarena do metalnog sjaja, SA 2½.
Cenom obuhvaćena nabavka osnovnog i dopunskog
materijala, izrada, transport, montaţa, AK-zaštita sa
peskarenjem, završno bojenje i voĊenje potrebne
gradilišne tehniĉke dokumentacije.
Obraĉun po kg
Ĉelik S235 (Ĉ0361) - rampe, penjalice, most, gazišta i
poklopci šahtova.
Ĉelik S235 (Ĉ0361) - stub rasvete (kom: 2).
Ĉelik C45E (Ĉ1531) - ankeri za stub rasvete
UKUPNO - ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA
I
I.1
RAZNI RADOVI
Nabavka, transport, seĉenje, ĉišćenje i montaţa cevi u
predvidjene šahtove i koridore
Obraĉun po m'
Ĉeliĉna cev Ø133x5
Plastiĉna cev Ø200 (OW-55-01; OW-55-02)
Plastiĉna cev Ø110
UKUPNO - RAZNI RADOVI
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 95 od 198
REKAPITULACIJA
A
PRIPREMNI RADOVI
B
ZEMLJANI RADOVI
C
BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
D
ARMIRAĈKI RADOVI
E
RADOVI RUŠENJA
F
ZATVARANJE OTVORA
G
POPRAVKA I ASFALTIRANJE POSTOJEĆIH
SAOBRAĆAJNICA NAKON POSTAVLJANJA CEVI
U ROV I IZRADA MAKADAMSKOG PUTA OD AB
RAMPE ZA ULAZAK I IZLAZAK VILJUŠKARA IZ
TANKVANE I POSTOJEĆE SAOBRAĆAJNICE
H
ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA
I
RAZNI RADOVI
J
NADZOR UKUPNO
UKUPNO dinara bez PDV-a
UKUPNO DINARA, Bez PDV-a
A+B+C+D+E+F+G+H+I+J:
J
NADZOR UKUPNO DINARA, Bez PDV-a
kom
1
J NADZOR UKUPNO:
PROJEKTANTSKI NADZOR
kom 1
(U skladu sa ĉlanom 5., Pravilnika o sadrţini i naĉinu voĊenja struĉnog nadzora, „Sluţbeni
glasnik RS“ br. 7/2010)
Obaveze projektantskog nadzora:
-
ObezbeĊenje pravilne realizacije projektantskog koncepta objekta;
-
Da na poziv naruĉioca i nadzornog organa izaĊe na gradilište i ukljuĉi se u rešavanje
problema zbog kojeg je pozvan;
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 96 od 198
-
Da daje pojašnjenja projektnih rešenja IzvoĊaĉu radova i Nadzornom organu.
Davanje potrebnih uputstava izvoĊaĉu radova, naroĉito u sluĉaju odstupanja gradnje
od tehniĉke dokumentacije na osnovu koje je izdata graĊevinska dozvola, kao i u
sluĉaju promene uslova gradnje objekta (promena vrste tla ili drugih parametara
utvrĊenih geomehaniĉkim elaboratom i dr.);
-
Da u sluĉaju potrebe, u fazi izvoĊenja radova daje nova projektna rešenja. Nova
projektna rešenja daje u formi projektne dokumentacije sa izvoĊaĉkim detaljima, koji
overavaju licencirani inţenjeri i firma koja je izradila Glavni projekat;
-
Saradnja sa izvoĊaĉem radova u pripremi projekta izvedenog objekta;
-
Da prati izvoĊenje radova i daje sugestije, komentare, kao i da ukazuje na
odstupanja od projektne dokumentacije i uĉestvuje u rešavanju i drugih pitanja koja
se pojave u toku graĊenja, odnosno izvoĊenja radova.
Projektantski nadzor moţe da vrši lice koje odredi projektant, firma koja je izradila glavni
projekat, a ispunjava uslove propisane Zakonom za odgovornog projektanta ili
odgovornog izvoĊaĉa radova, a odreĊuje se zavisno od vrste radova koji su predmet
projektantskog nadzora. Za vršenje projektantskog nadzora potrebno je da projektant
donese rešenje kojim odredjuje jednog diplomiranog mašinskog, jednog diplomiranog
gradjevinskog i jednog diplomranog elektroinţenjera sa odgovarajućom licencom
inţenjerske komore Srbije.
STALNI GEOTEHNIĈKI NADZOR NAD GRAĐEVINSKIM RADOVIMA
kom 1
U skladu sa Knjigom 6, Sveska 1, GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKAT "IZGRADNJA
REZERVOARA A-5505 i A-5506 od po 20 000 m3 ZA SKLADIŠTENJE SIROVE NAFTE I
NJIHOVO POVEZIVANJ NA POSTOJEĆU INSTALACIJU ", tokom iskopa i zamene tla
potrebno je obezbediti stalan geotehniĉki nadzor iz sledećih razloga:
-
Centar rezervoara je u odnosu na idejno rešenje pomeren za oko 15,0m. To moţe
uticati da se potreban iskop i zamena tla za rezervoar A-5506 smanje s obzirom da
se rezervoar izmešta iz zone gde su prašinasti muljevi (penetraciona taĉka SP-2).
-
Kontrole podataka iz gemehaniĉkog elaborata, uvidom na licu mesta.
-
Kontrole kvaliteta ugraĊenog materijala kao i propisanih modula zbijenosti.
TakoĊe, prilikom postavljanja objekta na lokaciji kao i tokom izvoĊenja radova potrebno
je obezbediti stalnu geodetsku kontrolu: geometrije kruţnog temelja rezervoara,
projektovanih padova kod tankvane i bet.poda rezervoara, vertikalnost zidova tankvane
itd.
U skladu sa Pravilnikom o vršenju stuĉnog nadzora i pregledu i prijemu radova („Sl.
Glasnik RS“ br.43/2010) struĉni nadzor nad izvoĊenjem radova u inţenjersko-tehniĉkim
oblastima iz ĉlana 169. stav 3. taĉ. 2) do 4) Zakona o drţavnom premeru i katastru (Sl.
glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010 i 65/2013) vrši privredno društvo, drugo pravno lice i
radnja koji su registrovani kod nadleţnog organa za tu vrstu radova i imaju najmanje dva
zaposlena geodetske struke, od kojih najmanje jednog zaposlenog geodetske struke sa
odgovarajućom licencom Inţenjerske komore Srbije i najmanje geodetskom licencom
drugog reda.
ANGAŢOVANJE KOORDINATORA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U FAZI
IZVOĐENJA RADOVA
kom 1
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 97 od 198
Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvoĊenja radova (u daljem tekstu:
koordinator za izvoĊenje radova), jeste fiziĉko lice koje investitor, odnosno zastupnik
investitora pismenim aktom odredi da, u toku izvoĊenja radova, obavlja poslove iz ĉlana
13. Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima 05
broj: 110-685/2009 od 13. februara 2009. godine.
Na osnovu ĉlana 123. taĉka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa ĉlanom 7. Zakona o
bezbednosti i zdravlju na radu („Sluţbeni glasnik RS”, broj 101/05) i Uredbe o
bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima Investitor,
odnosno zastupnik investitora je duţan da odredi koordinatora za izvoĊenje radova.
Za koordinatora za izvoĊenje radova moţe biti odreĊeno lice koje ima:
1) najmanje završene studije prvog stepena (osnovne akademske ili osnovne strukovne
studije), u oblasti: arhitekture, graĊevinskog inţenjerstva, elektrotehniĉkog iraĉunarskog
inţenjerstva, inţenjerstva zaštite ţivotne sredine i zaštite na radu, mašinskog inţenjerstva
ili saobraćajnog inţenjerstva, odnosno studije u trajanju od najmanje dve godine u
odgovarajućoj oblasti;
2) poloţen struĉni ispit za obavljanje poslova koordinatora za izvoĊenje radova u skladu
sa ovom uredbom i
3) najmanje tri godine radnog iskustva na:
(1) poslovima izgradnje objekata ili
(2) poslovima bezbednosti i zdravlja na radu kod izvoĊaĉa radova.
Zaposleni kod izvoĊaĉa radova ne moţe biti odreĊen za koordinatora za izvoĊenje
radova.
OBAVEZE INVESTITORA:
 Investitor, odnosno zastupnik investitora je duţan da, pre poĉetka rada na gradilištu,
obezbedi da se izradi Plan preventivnih mera.
 Investitor, odnosno zastupnik investitora je duţan da popuni Prijavu gradilišta i da je
dostavi nadleţnoj inspekciji rada najkasnije 15 dana pre poĉetka radova, a kopiju
Prijave gradilišta postavi na vidnom mestu na gradilištu.
 Investitor, odnosno zastupnik investitora je duţan da imenuje koordinatora za BiZR u fazi
izvoĊenja radova.
IZRADA PLANA PREVENTIVNIH MERA
kom 1
Ovaj Plan izraĊuje Lice sa “Uverenjem o poloţenom struĉnom ispitu za obavljanje poslova
koordinatora za izradu projekta”. Ovo Uverenje se prilaţe u Planu preventivnih mera
R. br.
1
2
3
4
Opis pozicije
PROJEKTANTSKI NADZOR
STALNI GEOTEHNIĈKI NADZOR NAD
GRAĐEVINSKIM RADOVIMA
ANGAŢOVANJE KOORDINATORA ZA
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U
FAZI IZVOĐENJA RADOVA
IZRADA PLANA PREVENTIVNIH MERA
Jedinica
mere
Koliĉina
Kom.
1
Kom.
1
Kom.
1
Kom.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Jediniĉna
cena,bez
PDV
Ukupno
(din)
1
J NADZOR UKUPNO
Strana 98 od 198
6.5. PRILOG O BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI NA RADU
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 99 od 198
Na osnovu ĉlana 36 Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu, Sl. glasnik republike Srbije, br
42/91, 53/93, 67/93, i 48/94, potrebno je predvideti i primeniti mere bezbednosti i zdravlja
na radu u cilju spreĉavanja opasnosti koje se mogu javiti u toku graĊenja i eksploatacije.
I - Regulativa
- Zakon o izgradnji objekata, Sl. glasnik RS, br. 72/09.
- Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, Sl. glasnik RS, br. 101/05.
II – Opšte napomene i obaveze
a) Obaveze Investitora
- Izrada normativnih akata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, i to:
 pravilnik o bezbednosti i zdravlja na radu na osnovu zakonskih odredbi.
 program za obuĉavanje i vaspitanje radnika iz oblasti bezbednosti i zdravlja
na radu.
 pravilnik o pregledima, ispitivanjima i odrţanju oruĊa, ureĊaja i alata.
 druga potrebna dokumenta vezana za specifiĉnost preduzeća, a sa
aspektima primene najnovijih nauĉnih i tehniĉkih dostignuća iz oblasti
bezbednosti i zdravlja na radu.
- Obuĉavanje radnika iz materije bezbednosti i zdravlja na radu i upoznavanje radnika sa
uslovima rada.
- Upoznavanje radnika sa opasnostima i štetnostima u vezi sa radom vezanim za sve
predmetne instalacije i opremu predviĊenom da se ugrade u objekat.
- Provera znanja radnika i sposobnosti za samostalan i bezbedan rad u vremenskim
razmacima propisanim zakonom.
b) Obaveze IzvoĊaĉa radova
IzvoĊaĉ je duţan da uradi poseban elaborat o ureĊenju gradilišta,
radu na gradilištu i radu na visini, elaborat zaštite od poţara
IzvoĊaĉ je obavezan da od proizvoĊaĉa oruĊa na mehanizovan
pogon pribavi uputstva za bezbedan rad.
IzvoĊaĉ je duţan da pre poĉetka rada obavesti nadleţnu
inspekciju rada najmanje 15 dana pre poĉetka, o poĉetku izvoĊenja radova.
IzvoĊaĉ je obavezan da izradi normativna akta iz oblasti
bezbednosti i zdravlja na radu, da zakljuĉi sporazum sa naruĉiocem o primeni
propisanih mera za bezbednost i zdravlje na radu i dostavi potvrdu da su lica
koja će izvoditi radove obuĉena iz oblasti ZOP i BZR . Program za obuĉavanje i
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
198
Strana 100 od
vaspitanje radnika iz oblasti zaštite, Pravilnik o pregledima, o ispitivanjima i
odrţavanju oruĊa, ureĊaja i alata. Program mera i unapreĊenja bezbednosti i
zdravlja na radu i drugo.
IzvoĊaĉ je duţan da izvrši obuĉavanje radnika iz materije o
bezbednosti i zdravlja na radu i da upozna radnike sa uslovima rada,
opasnostima i štetnostima u vezi sa radom i da obavi proveru osposobljenosti
radnika za samostalan i bezbedan rad.
IzvoĊaĉ je duţan da utvrdi radna mesta sa posebnim uslovima
rada, ukoliko ta mesta postoje.
IzvoĊaĉ je duţan da vodi raĉuna o stepenu buke na objektu
prilikom izvoĊenja radova i ako oni prelaze dozvoljene granice, da preduzme
mere zaštite.
Pri izvoĊenju radova obavezno postavljanje opomenskih tablica u pogledu:
 stanja ukljuĉenosti – iskljuĉenosti.
 zabrana.
 drugih vaţnih obaveštenja za rukovaoce.
III - Opasnosti u toku izvoĊenja radova
Kod izvoĊenja radova opasnosti su sledeće:
- Opasnosti
od
elektriĉnih
struja
u
podzemnim
i
nadzemnim
instalacijama
- Opasnosti i štete od oštećenja drugih instalacija i vodovoda (vodovod,
kanalizacija, TT mreţa i drugo)
- Opasnost od saobraćaja
- Opasnost od poţara
- Opasnost zbog rada na mehaniĉkim alatkama i mašinama.
- Ostale mehaniĉke opasnosti pri radu sa graĊevinskim. materijalom
koji mogu dovesti do povrede i ozleda lica koje uĉestvuju u izvoĊenju
radova.
- Opasnosti od oštećenja drugih objekata.
IV – Mere za otklanjanje opasnosti u toku graĊenja
Za spreĉavanje opasnsoti u toku izvoĊenja radova potrebno je da se za izvoĊenje radova
angaţuje organizacija koja je registrovana za vrstu delatnosti koja je predmet ove tehniĉke
dokumentacije. Ista mora imati na gradilištu ovlašćena lica koja rukovode izvoĊenjem radova
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
198
Strana 101 od
i da ta lica imaju poloţen struĉni ispit za odgovarajuće poslove i da se u svemu pridrţavaju
propisa za tu vrstu delatnosti.
Investitor je duţan da obezbedi svoj struĉni nadzor nad izvoĊenjem radova.
Pre poĉetka radova mora se utvrditi poloţaj svih instalacija i preuzeti odgovarjauće mere
kako ne bi došlo do njihovog oštećenja i šteta, kao i povrede radnika i lica koja se nalaze na
gradilištu.
Gradilište treba da bude dobro obezbeĊeno i ureĊeno i izvoĊaĉ radova je obavezan da uradi
poseban elaborat o ureĊenju gradilišta, radu na gradilištu i primeniti odgovarajuće mere liĉne
zaštite.
TakoĊe je potrebno da Investitor u toku izvoĊenja radova, preko nadleţnih institucija,
obezbedi bezbedno odvijanje saobraćaja na okolnim saobraćajnicama.
Mesto izgradnje saobraćajnica da ne ugroţava druge objekte.
U predmetnoj tehniĉkoj dokumentaciji primenjeni su vaţeći tehniĉki uslovi, propisi i
standardi.
PredviĊeni su standardni materijali ili materijali koji se pre ugradnje moraju ispitati, a kvalitet
ugraĊenog materijala ispitati prema odgovarajućim tehniĉkim propisima
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
198
Strana 102 od
6.6. PROJEKAT PROTIVPOŢARNOG PUTA
SADRŢAJ
Tekstualni prilozi:
6.6.1.
6.6.2.
6.6.3.
6.6.4.
6.6.5.
-
Tehniĉki izveštaj
Predmer zemljanih radova
Predmer radova
Tehniĉki uslovi za izvoĊenje radova
Prilog o zaštiti na radu
Grafiĉki prilozi (NA CD-u u priloogu):
Br. lista
Situacioni i nivelacioni plan, R = 1:500
Poduţni profil osovine O1, R=1:500/50
Popreĉni profili i detalj, R=1:50, R=1:10
01
02
03
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
198
Strana 103 od
TEKSTUALNI PRILOZI
6.6.1.
6.6.2.
6.6.3.
6.6.4.
6.6.5.
Tehniĉki izveštaj
Predmer zemljanih radova
Predmer radova
Tehniĉki uslovi za izvoĊenje radova
Prilog o zaštiti na radu
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
198
Strana 104 od
6.6.1. TEHNIĈKI IZVEŠTAJ
UZ GLAVNI PROJEKAT PROTIVPOŢARNOG PUTA
Ovim projektom je obuhvaćena protivpoţarna saobraćajnica za potrebe formiranja
protivpoţarnog puta u zoni projektovanih rezervoara za skladištenje sirove nafte A5505 i A-5506 na terminalu u Novom Sadu. Projekat je raĊen na osnovu projektnog
zadatka Investitora i geodetskog snimka terena u razmeri 1:500.
Situacioni plan
Duţina ulice obraĊene projektom iznosi ~ 115 m. Predmetna deonica je celom
duţinom u pravcu i prostire se izmeĊu dve postojeće asfaltne ulice. Ulica je
jednosmerna, širine 4.5m. Prikljuĉenja na postojeće ulice aobljena su krivinama
radijusa R=7.5m, što omogućava prohodnost merodavnog protivpoţarnog vozila.
Nivelacioni plan
Nivelaciono rešenje projektovane ulice uslovljeno je postojećim stanjem na terenu i
definisano tako da se izbegnu niske taĉke u kolovozu i omogući slobodno oticanje
vode sa kolovoza. Projektovani poduţni nagib kolovoza iznosi 0.4%. Vertikalni
prelomi nivelete u zoni prikljuĉaka zaobljeni su radijusima Rv=800m i Rv=500m.
Popreĉni nagib kolovoza je konstantan i iznosi 2.5%.
Kolovozna konstrukcija
Geomehaniĉkim elaboratom uraĊenim za potrebe fundiranja projektovanih
rezervoara definisano je da se u konstrukciji terena mogu se izdvojiti sledeće
geotehniĉke sredine:
 0.00m– ~2.0 m - Nasip - refulisani pesak
 2.00 – 3.00 m -Aluvion Dunava: aluvijalno barske muljevite prašine, crne boje,
meke, stišljive.
 3.00 – 20.00 m -Aluvion Dunava: peskovi i to:
- 3.0-4.0m Prašinasti sitnozrni pesak
- 4.0-7.0m Sitnozrni pesak
- 7.0-20.0m Krupnozrni pesak
Projektovana saobraćajnica se celom svojom duţinom nalazi u nasipu, pa je s
obzirom na tlo u kome se gradi ulica usvojeno da se nasip izvodi od refulisanog
peska.
Kao kolovozni zastor predviĊena je fleksibilna kolovozna konstrukcija. Debljine
slojeva konstrukcije definisane su na osnovu procene saobraćajnog operećenja
proizašlog iz funkcije ulice. S’ obzirom da je projektovana ulica interna ulice usvojena
je kolovozna konstrukcija za lako saobraćajno opterećenje, tj. usvojene debljine
slojeva kolovozne konstrukcije predstavljaju tehnološke debljine.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
198
Strana 105 od
Kolovozna konstrukcija na saobraćajnici je sledeća:
asfalt beton AB11
bitumenizirani noseći sloj BNS22
drobljeni kamen 0-31.5mm
granulisani šljunak 0-63mm
UKUPNO:
4 cm
6 cm
15 cm
25 cm
50 cm
Kolovoz saobraćajnice nije oiviĉen nikakvim iviĉnjacima, u skladu sa rešenjem
postojećih ulica u okviru kompleksa.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
198
Strana 106 od
6.6.2. PREDMER ZEMLJANIH RADOVA
UZ GLAVNI PROJEKAT PROTIVPOŢARNOG PUTA
Br.
prf.
OSOVINA
O1
Stacionaţa
profila
Skidanje
humusa
Usek
Pod tlo
Nasip
Humuziranje
Skidanje
humusa
Usek
Pod tlo
Nasip
Humuziranje
Lh
Fu
Lpt
Fn
Lhum
Lh
Fu
Lpt
Fn
Lhum
1
2
1
2
2
3
2
3
m
m
m
m
m
1
m
m
m
m
m
2
1
0+002.10
20.18
5.96
0.00
0.18
2.00
2
0+010.00
6.86
2.33
0.00
0.15
2.29
106.81
32.75
0.00
1.30
16.95
3
0+030.00
7.20
0.52
1.36
0.23
2.77
140.60
28.50
13.60
3.80
50.60
4
0+050.00
9.07
0.00
9.07
3.53
4.87
162.70
5.20
104.30
37.60
76.40
5
0+070.00
9.24
0.00
9.24
3.75
5.06
183.10
0.00
183.10
72.80
99.30
6
0+090.00
9.76
0.00
9.76
5.15
5.65
190.00
0.00
190.00
89.00
107.10
7
0+105.00
10.52
0.00
10.52
7.07
6.49
152.10
0.00
152.10
91.65
91.05
8
0+113.00
18.42
5.34
0.00
0.18
2.00
UKUPNO
osovina O1
115.76
21.36
42.08
29.00
33.96
1051.07
87.81
685.18
325.15
475.36
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 107 od 198
6.6.3. PREDMER RADOVA
UZ GLAVNI PROJEKAT PROTIVPOŢARNOG PUTA
R.
br.
Opis pozicije
A
1
2
GRAĐEVINSKI RADOVI
PRIPREMNI RADOVI
GEODETSKO OBELEŢAVANJE
Izvršiti obeleţavanje saobraćajnih površina preko
detaljnih taĉaka situacionog i nivelacionog plana
datih u projektu (X,Y,Z) koordinate. Taĉke je
potrebno obeleţiti u apsolutnom koordinatnom
sistemu prema podacima iz projekta.
RUŠENJE OGRADE
Pozicija obuhvata rušenje svih elemenata
postojeće ograde na delu izgradnje nove
kolovozne konstrukcije, sa transportom porušenog
materijala na gradsku deponiju.
Jedinica
mere
Koliĉina
m1
115.00
m1
11.00
m3
m3
200.00
10.00
m3
231.00
m3
84.00
Jediniĉna
cena
(din), bez
PDV-a
Ukupno din),
bez PDV-a
UKUPNO - PRIPREMNI RADOVI
B
1
2
3
ZEMLJANI RADOVI
SKIDANJE POVRŠINSKOG SLOJA, d = 20cm
Pozicija obuhvata skidanje površinskog sloja
neupotrebljivog materijala u sloju debljine cca 20
cm, u širokom iskopu, sa guranjem skinutog
materijala na daljinu do 40m. Obraĉunava se i
plaća po m3 skinutog materijala. Iznosi: 1051.07 x
0.2=210.21m3
1.1. Mašinski iskop 95%
1.2. Ruĉni iskop 5%
TRANSPORT ISKOPANOG MATERIJALA
Pozicija obuhvata utovar i transport iskopanog
neupotrebljivog materijala sa gradilišne deponije
do deponije na daljini do 12km. Obraĉunava se i
plaća po m3 utovarenog i transportovanog
materijala. Koeficijent rastresitosti K=1.1. Ukupno
iznosi 210.21x1.1= 231.23m3
ISKOP ZEMLJANOG MATERIJALA
Pozicija obuhvata mašinski i ruĉni iskop materijala
lll kategorije - refulisanog peska, u zoni izvoĊenja
radova, sa guranjem do 40m. Materijal je potrebno
je ĉuvati na gradilišnoj deponiji radi kasnije
ugradnje u nasip. Plaća se po m3 iskopanog
materijala. Ukupno iznosi 87.81m3.
3.1. Mašinski iskop 95%
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 108 od 198
3.2. Ruĉni iskop 5%
m3
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
4.00
Strana 109 od 198
R.
br.
Opis pozicije
4
OBRADA PODTLA
Pozicija obuhvata mehaniĉku obradu podtla
(zbijanje i valjanje). Zahtevani stepen zbijenosti
100% po Proktoru.Obraĉunava se i plaća po m2
nabijenog podtla. Ukupno iznosi 685m2
5
IZRADA NASIPA OD REFULISANOG PESKA
Pozicija obuhvatanabavku i transport materijala i
izradu nasipa od refulisanog peska. Deo materijala
se koristi sa gradilišne deponije , a deo iz
pozajmišta. Nasip se izvodi u slojevima cca 30cm.
Zahtevani Ms=20 Mpa respektivno po slojevima.
Plaća se po m3 uraĊenog nasipa. Ukupno iznosi
325.15m3
5.1. Izrada nasipa materijalom sa gradilišne
deponije
5.2. Nabavka i transport materijala i izrada nasipa
materijalom iz pozajmišta
UREĐENJE POSTELJICE KOLOVOZA
Pozicija obuhvata planiranje i mehaniĉku obradu
posteljice kolovozne konstrukcije do projektovanih
kota. Nabijanje kontaktne površine debljine do 30
cm do zbijenosti 100% po Proktoru i modulom
stišljivosti od Ms=25 MPa. Obraĉunava se i plaća
po m2 obraĊene posteljice. Ukupno iznosi 728m2
6
7
HUMUZIRANJE I OZELENJAVANJE
Pozicija obuhvata nabavku i transport materijala humusa i humuziranje bankina i kosina u sloju
debljine d=20 cm, sa zatravnjivanjem semenom.
Plaća se po m2 humuzirane i zasejane površine.
Ukupno iznosi 475.36m2
Jedinica
mere
Koliĉina
m2
685.00
m3
88.00
m3
237.00
m2
2 193.00
m2
475.00
m3
176.00
m3
92.00
Jediniĉna
cena
(din), bez
PDV-a
Ukupno (din),
bez PDV-a
UKUPNO - ZEMLJANI RADOVI
C
1
KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA
IZRADA DONJEG NOSEĆEG SLOJA OD
GRANULISANOG ŠLJUNKA 0-63mm
Pozicija obuhvata nabavku i transport materijala i
izradu donjeg nosećeg sloja od granulisanog
šljunka frakcije 0-63.0 mm u sloju debljine d=25cm,
prema detaljima datim u projektu. Zahtevani
Ms=50 Mpa i Sz 98%. Plaća se po m3 ugraĊenog i
nabijenog sloja.
2
IZRADA DONJEG NOSEĆEG SLOJA OD
DROBLJENOG KAMENA
Pozicija obuhvata nabavku i transport materijala i
izradu donjeg nosećeg sloja od drobljenog
kamenog agregata 0-31.5mm u sloju debljine
d=15cm, prema detaljima datim u projektu.
Zahtevani Ms=80 Mpa i Sz 98%. Plaća se po m3
ugraĊenog i nabijenog sloja.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 110 od 198
R.
br.
Opis pozicije
3
IZRADA SLOJA BNS 22A, d=6cm
Pozicija obuhvata nabavku i transport materijala i
izradu bitumeniziranog nosećeg sloja BNS22A,
debljine d=6cm. Sloj je potrebno uraditi u svemu
prema vaţećem standardu i detaljima datim u
projektu. Proizvodnja mešavine vrši se mašinski.
Sve karakteristike ugraĊivanja i kvalitet ugraĊene
mešavine moraju odgovarati standardu za BNS.
Plaća se po m2 ugraĊenog sloja.
4
IZRADA SLOJA AB 11, d = 4cm
Pozicija obuhvata nabavku i transport materijala i
izradu kolovoznog zastora od asfalt betona AB 11
debljine 4 cm na mestu kolovozne konstrukcije.
Naĉin ugraĊivanja kvalitet i koliĉine veziva kao i
sve potrebne postupke sprovesti prema standardu
SRPS U.E4.014. Plaća se po m2 ugraĊenog sloja.
Jedinica
mere
Koliĉina
m2
549.00
m2
549.00
Jediniĉna
cena
(din), bez
PDV-a
Ukupno (din),
bez PDV-a
UKUPNO - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA
REKAPITULACIJA PROTIV POŢARNOG PUTA,
(din), bez PDV-a
A
PRIPREMNI RADOVI
B
ZEMLJANI RADOVI
C
KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA
UKUPNO PROTIVPOŢARNI PUT A + B +C (din),
bez PDV-a:
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 111 od 198
6.6.4. TEHNIĈKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA
UZ GLAVNI PROJEKAT PROTIVPOŢARNOG PUTA
A. PRIPREMNI RADOVI
A.1
OBELEŢAVANJE I OBNAVLJANJE TRASE I OPERATIVNOG POLIGONA PRE POĈETKA
RADOVA
Opis
Ovaj rad obuhvata iskolĉenje trase, sva geodetska merenja u vezi prenošenja podataka iz projekta na
teren, ili sa terena u skice i odrţavanje obeleţenih oznaka na terenu u celom periodu od poĉetka
radova do predaje svih radova investitoru. U taj rad se takoĊe ukljuĉuje preuzimanje i odrţavanje svih
predatih osnovnih geodetskih snimaka i skica, te obeleţavanje na terenu, koje je investitor predao
izvoĊaĉu na poĉetku radova. Obim tog rada mora u svemu zadovoljiti potrebe gradnje, kontrole radova,
obraĉuna i drugih razloga, koji su potrebni radi samog izvoĊenja radova.
Predaja i preuzimanje trase
Investitor uvodi izvoĊaĉa na teren da iskolĉi trasu sa svim potrebnim pismenim podacima. Trasa mora
biti na terenu oznaĉena drvenim koĉićima 4x4cm ili ĉeliĉnim klinovima  10mm ili useĉena u kamen sa
izdubljenim krstom, koji mora biti obojen crvenom bojom. Glavne taĉke moraju imati na koĉiu ekser. Na
desnoj strani u pravcu stacionaţe pod uglom od 450, na udaljenosti od 20cm od koĉića je drvena tablica
odozgo obojena crvenom bojom sa brojem profila. Predaja se vrši uz zapisnik preuzimanja.
Osovina je iskolĉena u razmacima koji su odreĊeni karakteristikama terena, ali ne većim od 50m.
IzvoĊaĉ na terenu postavlja poligonske taĉke, za koje su upotrebljeni betonski stubići 12x12x50cm sa
rupom u sredini i podzemnim centrom, ili plinska cev  1 u naseljenim mestima, ili na putevima. U
posebnim sluĉajevima poligonske taĉke su useĉene u kamen i oznaĉene krstom. Poligonski vlak je
vezan na trigonometrijske taĉke izraĉunate po Gauss-Krigeru s odstupanjem po pravilniku za poligonsku
mreţi I reda.
Investitor predaje izvoĊaĉu projekat trase, koji sadrţi sledeće podloge:
Situacija 1:250 sa ucrtanom osovinom, stacionaţom i upisanim elementima trase i elementima
odvodnih objekata do recipijenta. U situaciji su takoĊe ucrtane skice vezivanja glavnih taĉaka na
poligon sa potrebnim podacima za iskolĉenje.
Raĉun glavnih taĉaka, odnosno pri elektronskom raĉunanju, koordinate glavnih i pomoćnih taĉaka sa
stacionaţom,kao i koordinate temena.
Spisak poligonskih taĉaka-odnosno temena s koordinatama i topografijom tih taĉaka
Spisak repera sa visinama i topografijom repera.
IzvoĊaĉ je duţan da po završetku posteljice ponovo obnovi trasu (situaciono i visinski) na osnovu skice
iskolĉenja sa poligonskih taĉaka. Taĉnost obnovljene trase pregleda nadzorni organ. Osovina se takoĊe
ponovo obnavlja pre polaganja asfalt-betona ili betonskog kolovoza.
Od dana predaje izvoĊaĉ je duţan da osigura sve poligone taĉke i repere. Ukoliko bi se pojedini podaci
na terenu izgubili, promenili (poligona taĉka, reperi), izvoĊaĉ je duţan da ih obnovi o svom trošku.
Pravilnost tako obnovljenih taĉaka moţe pregledati i proveriti nadzorni organ.
Postavljanje popreĉnih profila
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 112 od 198
IzvoĊaĉ i investitor imaju pravo, ukoliko nisu zadovoljni sa predloţenim popreĉnim profilima iz glavnog
projekta, da sami ponovo snime popreĉne profile-liniju terena upravno na osovinu puta, nivelmanski ili
tahimetrijski i da isprojektuju popreĉne profile u razmeri 1:100 (kao u projektu).
Za kosine nasipa i useka treba postaviti izvoĊaĉke profile u nagibima koji su dati u popreĉnim profilima.
Presek kosine sa terenom treba odrediti raĉunski pri ĉemu treba uzeti u obzir date prelome kosina.
Izvedeni profili po pravilu moraju biti od letava dimenzija 2,4x5cm i drvenih koĉića dimenzija 5x5cm sa
oznakom ivica i nagiba kosina. Kod visokih nasipa ili useka profili mogu biti na razmaku od najviše 50m.
Pod nagibom kosina se podrazumeva linija nasipa ili iskopa bez humusa i bez zaobljenja na dnu nasipa
ili vrhu iskopa.
Osiguranje iskolĉene osovine
Kad izvoĊaĉ preuzme iskolĉenu osovinu, duţan je izvršiti obostrano osiguranje svakoga profila bez
obzira na konfiguraciju terena na takvoj udaljenosti od kraja nasipa ili useka, da ostane neporemećena
do završetka izgradnje. Svaka taĉka osiguranja mora biti zaštićena u trouglu od letava 2,4x2,5cm. Kolac
osiguranja veliĉine 5,5cm mora imati ekser i mora se odozgo obojiti crvenom bojom. Svako osiguranje
mora biti dvostruko nivelisano.
U trougao, levo i desno od osovine, postavlja se tablica na kojoj se krupnim brojkama mora napisati
broj profila, a ispod njega stacionaţa profila.
Kontrola za vreme rada
IzvoĊaĉ radova je duţan da za sve vreme izgradnje vrši kontrolu nad iskolĉenim podacima trase i stalno
obnavlja sve oznake na terenu, bez obzira na uzroĉnike štete. U sluĉaju promene projekta, izvoĊaĉ je
duţan da ponovo izvrši sve radove ukoliko bi to zahtevala promena projekta. Sve podatke iskolĉenja
izvoĊaĉ je duţan dostaviti nadzornom organu, te mu omogućiti besprekornu upotrebu svih iskolĉenja za
njegove potrebe.
Iskolĉenje objekta
IzvoĊaĉ je duţan da na osnovu podataka sam iskolĉi sve objekte po svom nahoĊenju i potrebi, ali
prethodno mora predloţiti
nadzornom organu nacrt iskolĉenja sa svim potrebnim podacima.
Postavljanje popreĉnih profila, osiguranje iskolĉene osovine i kontrola moraju biti izvedeni u istom
smislu kao i kod obeleţavanja trase prilagoĊeno potrebi izgradnje objekta.
Predaja po završetku radova
Po završetku radova izvoĊaĉ je duţan da, na zahtev investitora, preda iskolĉenu osovinu puta i
poligonske taĉke i repere, s tim da ih dopuni sa podacima za objekte. Na ivici kolovoza treba oznaĉiti
popreĉne profile. O tome će se naĉiniti zapisnik o predaji.
Plaćanje
Radovi na obeleţavanju se ne plaćaju posebno, već su obuhvaćeni ponuĊenim cenama.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 113 od 198
B. ZEMLJANI RADOVI
B.1. ISKOP POVRŠINSKOG SLOJA NEUPOTREBLJIVOG MATERIJALA U SLOJU DEBLJINE
d= 20 cm
Ruĉni iskop materijala
Ruĉni iskop materijala izvesti prema projektovanim kotama.
Plaća se po 1 m3 iskopanog i u stranu odbaĉenog materijala, za odvoz van gradilišne zone ili na
gradilišnu deponiju.
Mašinski iskop humusa
Pozicija obuhvata skidanje humusa i drugog neupotrebljivog materijala u sloju debljine d=20cm sa
guranjem u stranu na daljinu do 40m u okviru lokacije, radi kasnije upotrebe ili transporta
neupotrebljenog materijala. Iskop obaviti mašinskim putem sa popreĉnim transportom guranjem do 40
m, za odvoz van gradilišne zone ili na gradilišnu deponiju.
Klasificiranje materijala po nameni i rasporedu deponija odreĊuje nadzorni organ na licu mesta.
Plaća se po 1 m3 skinutog, klasificiranog i transportovanog materijalaa.
B. 3
ISKOP MATERIJALA III KATEGORIJE – REFULISANOG PESKA
Rad obuhvata površinski otkop materijala u širokom otkopu, sa transportom na gradilišnu deponiju i
razastiranjem materijala mašinskim putem u deponiju sa strane, u pojasu koji je vlasništvo investitora, i
ĉuvanjem radi kasnije ugradnje. Sav rad mora biti izveden u skladu sa projektom, ovim tehniĉkim
uslovima, odnosno SRPS.U.E1.010.
Klasificiranje materijala po nameni i rasporedu deponija odreĊuje nadzorni organ na licu mesta.
Plaća se po 1 m3 skinutog, klasificiranog i transportovanog materijala.
B.4.
OBRADA PОDTLA
Opis
Temeljno tlo, smatra se samoniklo tlo na kome se vrši temeljenje nasipa . Rad obuhvata zbijanje i
eventualno prethodno razrivanje radi sušenja ili kvašenja . Dubina do koje se ureĊuje temeljno tlo
iznosi мin 30 cm.
Izrada
Temeljno tlo se ureĊuje tek pošto je uklonjen postojeći nasip u debljini datoj u projektu, odnosno po
odredbi geomehaniĉke laboratorije i nadzornog organa. Po skidanju površinskog sloja tlo dovesti u
stanje vlaţnosti (sušenjem ili vlaţenjem) koje omogućuje prohodnost graĊevinskih mašina i pravilno
zbijanje. Za vreme graĊenja mora se obezbediti odvodnjavanje temeljnog tla. Pre zbijanja potrebno je
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 114 od 198
izravnati površinu tla. Sabijanje temeljnog tla vrši se odgovarajućim sredstvima za zbijanje, zavisno od
vrste tla.
Kontrola kvaliteta materijala u temeljnom tlu
Kontrolu kvaliteta materijala u podtlu vršiti po sledećim propisima:
SRPS U.B1.010 - uzimanje uzoraka
SRPS U.B1.012 - odreĊivanje vlaţnosti tla
SRPS U.B1.014 - odreĊivanje specifiĉne mase tla
SRPS U.B1.016 - odreĊivanje zapreminske mase tla
SRPS U.B1.018 - odreĊivanje granulometrijskog sastava
SRPS U.B1.020 - odreĊivanje granice teĉenja i valjanja
SRPS U.B1.024 - odreĊivanje sadrţaja sagorljivih organskih materija tla
SRPS U.B1.038 - odreĊivanje optimalnog sadrţaja vode

Kriterijum za ocenu podobnosti tla za izradu temeljnog tla ispod niskih nasipa
Materijal u temeljnog tlu mora da zadovolji sledeće kriterijume:
-
-
Minimalna zapreminska masa odreĊena u laboratoriji po standardnom Proktorovom opitu
.................................................
15.00 KN/m3
Optimalna sadrţina vode
..............................
 25%
Granica teĉenja
..........................
Wl  65%
Indeks plastiĉnosti
................................ Ip  30%
Stepen neravnomernosti granulometrijskog sastava.......
U 9
Sadrţaj organskih materija
................................  6%

Kontrola obraĊenog i zbijenog temeljnog tla
Kontrola obraĊenog i zbijenog temeljnog tla vrši se odreĊivanjem stepena zbijenosti na svakih 40-50 m
po sledećim propisima:
SRPS U.B1.010 - uzimanje uzoraka
SRPS U.B1.012 - odreĊivanje vlaţnosti tla
SRPS U.B1/016 - odreĊivanje zapreminske mase tla

Kriterijum za ocenu kvaliteta ugraĊivanja
Pre poĉetka nasipanja treba oĉišćeno i izravnato temeljno tlo - podtlo zbiti u skladu sa sledećim
zahtevima.
Opis
Zahtevani minimalni % gustoće (stepen zbijenosti) u odnosu na standardni Proktorov opit (odnosno
drugim metodama)
a)
b)
Samoniklo tlo je sastavljeno od
Koherentnih zemljanih materijala a
projektovani nasip nije viši od 2,00 m
100%
Samoniklo tlo je sastavljeno od
nekoherentnih zemljanih materijala
a projektovani nasip nije viši
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 115 od 198
od 2,00 m
c)
100%
Ako se kontrola zbijenosti nekoherentnih
materijala vrši opitom ploĉom, primeniće se
isti zahtevi kao i za nasipe odgovarajuće
visine.
Visinom nasipa smatra se visina od kote
pripremljenog temeljnog tla- do kote
planuma donjeg stroja (posteljice)
na najniţem delu.
Pre poĉetka radova potrebno je pregledati podtlo, ispitati sastav i zbijenost istog i na osnovu dobijenih
rezultata odluĉiti se za obradu podtla na jedan od sledećih naĉina:
- Ako materijal ispunjava postavljene zahteve, podtlo se obraĊuje mehaniĉkim putem. Materijal u
podtlu potrebno je predhodno grajderom raskopati, isplanirati i zatim vršiti nabijanje glatkim ili
jeţevskim valjcima do postizanja min 95% od standardne laboratorijske zbijenosti za nasipe do 2m
visine, a 100% standardne laboratorijske zbijenosti za nasipe preko 2m visine, a do dubine 30cm.
-Ako se potrebna konsolidacija podtla ne postiţe zbog velike stišljivosti samoniklog materijala,
geomehaniĉko poboljšanje podtla do dubine 30cm, sprovesti dodavanjem peskovito - šljunkovitog
materijala dok se sabijanjem jeţevima i vibro valjcima ne postigne nosivost izraţena preko modula
stišljivosti Ms=15 MPa (ploĉa Ø30cm).
-Neutralisanje organskih materija i prosušivanje podtla izvesti lakom obradom sa dodatkom
hidratisanog kreĉa 2-3% Ca(OH)2, odnosno oko 7kg/m2 u dubini od 15 - 20cm pomoću odgovarajuće
mehanizacije. Stepen postignute zbijenosti treba da iznosi min95% od standardne laboratorijske
zbijenosti.
-Zamena materijala u podtlu (dţepovi organskih muljeva, ostatci graĊevina - podrumi) izvršiće se po
uputstvu nadzornog organa, a rad i materijal obraĉunaće se kroz pozicije iskopa, odnosno nasipa.
U toku i po izvršenju konsolidacije podtlo odrţavati u dobro dreniranom stanju.
Obraĉun radova
Plaća se po m2 obraĊenog, zbijenog i primljenog temeljnog tla od strane nadzornog organa.
B. 5
IZRADA NASIPA OD REFULISANOG PESKA
Ovaj rad obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo odnosno fino planiranje, kvašenje i zbijanje materijala
pogodnim mehaniĉkim sredstvima, a u svemu prema dimenzijama i kotama iz projekta. Izrada nasipa
ima se obaviti u slojevima. Sav rad mora biti izveden u skladu sa projektom i ovim tehniĉkim uslovima i
SRPS.U.E1.010.
Kontrola kvaliteta materijala u ugraĊivanja vrši se po propisima:
SRPS.U.B1.010 - Uzimanje uzoraka
SRPS.U.B1.012 - OdreĊivanje vlaţnosti tla
SRPS.U.B1.014 - OdreĊivanje specifiĉne teţine tla
SRPS.U.B1.016 -OdreĊivanje zapreminske teţine tla
SRPS.U.B1.018 - OdreĊivanje granulometrijskog sastava
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 116 od 198
SRPS.U.B1.020
SRPS.U.B1.024
SRPS.U.B1.038
SRPS.U.B1.046
-
OdreĊivanje granica konzistencije
Sadrţaj sagorivih i organskih materija
OdreĊivanje optimalnog sadrţaja vode
OdreĊivanje modula stišljivosti
Za izradu nasipa upotrebiti refulisani pesak iz iskopa ili iz pozajmišta. U nasip se ne mogu ugraditi
organski otpaci, korenje, busenje.
Pre nasipanja izvršiti ispitivanje materijala koji će se koristiiti za nasipanje kako bi se odredili
najpovoljniji uslovi tj. optimalna vlaţnost.
Dovoţenje i nasipanje materijala moţe poĉeti tek pošto je nadzorni organ primio temeljno tlo ili
predhodni sloj nasipa.
Nasipanje se vrši u slojevima pribliţno horizontalnim u poduţnom smislu, ili najviše u projektovanom
poduţnom nagibu. Debljina pojedinog sloja mora biti u skladu sa efektom zbijanja, vrstom materijala za
nasipanje i traţenom zbijenošću. Zbijanje svakog sloja se vrši pri pribliţno optimalnoj vlaţnosti
materijala, mehaniĉkim sredstvima u punoj širini. Izrada nasipa se mora prekinutu kad zbog
atmosferskih uslova nije moguće postići zadovoljavajuće rezultate (kiša, visoke podzemne vode,
poplave). Zamrznuti materijal se ne sme ugraĊivati u nasip.
Svaki nabijeni sloj mora se ispitati, a sledeći samo ako je predhodni dao dobre rezultate i ako je
omogućena dobra veza izmeĊu njih. Kontrola se vrši odreĊivanjem stepena zbijenosti ili modula
stišljivosti.
Kriterijumi za kontrolu kvaliteta su:
-za nasipe do 2m visine od kote planuma, od koherentnih materijala, zahtevani stepen zbijenosti je
100% maksimalne laboratorijske zbijenosti
-za nasipe od nekoherentnog materijala i mešanog materijala, gde se Proktorov opit ne moţe vršiti,
kontrola zbijenosti se vrši kruţnom ploĉom pri ĉemu se zahteva modul stišljivosti minimum Ms=20MPa.
Vrednosti zbijenosti i modula stišljivosti za pojedine materijale odreĊuje terenska geomehaniĉka
laboratorija.
Gotov nasip mora imati nagibe kosina, širine i kote sa taĉnošću ±5cm u odnosu na projekat.Koliĉina
ugraĊenog materijala meri se u m3 izvedenog i nabijenog nasipa, bez humusnog sloja na kosinama
nasipa, a ukljuĉujući i jezgro bankine.
Obraĉun i plaćanje vrši se po m3 izvedenog (nabijenog) nasipa mereno po profilima.
B.6
ОBRADA POSTELJICE
Opis
Pozicija obuhvata finalnu obradu kontaktnog sloja debljine d=20 cm izmeĊu trupa i projektovane
konstrukcije. Obrada se sastoji iz finog planiranja posteljice po projektovanim kotama. Kontrola
kvaliteta izrade obuhvata nivelacionu kontrolu sa tolerancijom od  2 cm, u odnosu na projektovane
kote, kao i geomehaniĉku kontrolu.
Plaća se po 1 m2 obraĊene posteljice, cena se posebno formira za:
- ruĉno obraĊene posteljice,
- mašinski obraĊene posteljice.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 117 od 198
B.9.
HUMUZIRANJE I IZRADA BANKINA I KOSINA OD HUMUSA
Opis
Pozicija obuhvata nabavku i transport potrebnog materijala i završnu obradu bankina i kosina. Ova
obrada sastoji se od nanošenja sloja plodonosne zemlje, planiranja, nabijanja lakim nabijaĉima i
zatravljivanja.
Humuziranje obaviti uz prethodno brazdanje podloge, radi postizanja bolje veze. Zatravljivanje i nega
obraĊenih površina mora se obaviti kvalifikovanom radnom snagom, u svemu prema projektovanim
kotama i detaljnim uputstvima projektanta hortikulturne obrade.
Prijem radova obaviće se posle min. tromeseĉne nege obraĊenih površina.
Pozicija obuhvata nasipanje, razastiranje, odnosno fino planiranje, kvašenje i zbijanje materijala u
nasipu prema dimenzijama datim u projektu.
Plaća se po 1 m2 obraĊene površine.
C. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA
C.1
IZRADA DONJEG NOSEĆEG SLOJA OD
GRANULISANOG ŠLJUNKA 0-63mm
Opis
Pozicija obuhvata nabavku materijala, transport, nasipanje, razastiranje, odnosno fino planiranje,
kvašenje i zbijanje materijala prema dimenzijama datim u projektu.
Izrada
GraĊenje se ne sme vršiti za vreme delovanja mraza, kao ni u sluĉaju ako na planumu niţeg sloja
postoji sloj leda ili snega, odnosno kada je niţi sloj smrznut.
Razastiranje, planiranje i zbijanje se vrši mašinski.
Zbijanje izvršiti kombinacijom odgovarajućih sredstava za zbijanje tako da se postogne zahtevana
zbijenost.
Opisane radove treba izvesti prema kotama datim glavnim graĊevinskim projektom.
Kontrola kvaliteta materijala za izradu posteljice kolovozne konstrukcije
Moraju se ispitati mineraloško-petrografske i fiziĉko-mehaniĉke karakteristike materijala.
Kontrolu kvaliteta materijala za ocenu podobnosti primene vršiti po sledećim propisima:
SRPS
SRPS
SRPS
SRPS
SRPS
B.B0.001
B.B8.012
B.B8.010
B.B8.001
B.B8.045
-
Prirodni agregati i kamen; Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata
Prirodni kamen; Ispitivanje ĉvrstoće na pritisak
Prirodni kamen; OdreĊivanje upijanja vode
Ispitivanje prirodnog kamena; Otpornost na dejstvo mraza
Ispitivanje prirodnog kamena; Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata mašinom
"Los Angeles"
SRPS B.B8.037 - Kameni agregat; OdreĊivanje slabih zrna
SRPS B.B8.047 - Ispitivanje prirodnog kamena; Definicija oblika i izgleda površine zrna agregata
SRPS B.B8.048 - Kameni agregat; Ispitivanje oblika zrna
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 118 od 198
SRPS
SRPS
SRPS
SRPS
SRPS
SRPS
SRPS
SRPS
SRPS
U.B1.018 - Geomehaniĉka ispitivanja; OdreĊivanje granulometrijskog sastava
B.B8.036 - Kameni agregat; OdreĊivanje koliĉine sitnih ĉestica metodom mokrog sejanja
B.B8.038 - Prirodni i drobljeni kameni agregati; OdreĊivanje sadrţaja grudvi gline
B.B8.031 - Kameni agregat; OdreĊivanje zapreminske mase i upijanja vode
B.B8.032 - Ispitivanje prirodnog kamena; OdreĊivanje zapreminske mase sa porama i šupljinama,
zapreminske mase bez pora i šupljina i koeficijenta zapreminske mase i poroznosti
U.B1.012 - Geomehaniĉka ispitivanja; OdreĊivanje vlaţnosti uzoraka tla
U.B1.016 - Geomehaniĉka ispitivanja; OdreĊivanje zapreminske mase tla
U.B1.038 - Geomehaniĉka ispitivanja; OdreĊivanje optimalne sadrţine vode
U.B1.042 - Geomehaniĉka ispitivanja; OdreĊivanje kalifornijskog indeksa nosivosti
Ispitivanja se vrše za svaku promenu materijala.
Kriterijum za ocenu podobnosti materijala
Fiziĉko-mehaniĉka svojstva kamena





Srednje ĉvrstoće na pritisak (MPa)
u suvom stanju
min 120
u vodom zasićenom stanju
min 120
Habanje brušenjem po Bemeu (cm3 / 50 cm2)
max 22.0
Drobljivost pod udarom - Treton (% m/m)
max 22.0
Upijanje vode (% m/m)
1.0
Postojanost na smrzavanje
postojan (na 25 ciklusa smrzavanja)
(Kamen je postojan na smrzavanje ako je pad
srednje ĉvrstoće na pritisak posle smrzavanja do 35
% u odnosu na srednje pritisne ĉvrstoće u suvom
stanju.)
 Mineraloško-petrografski sastav
Kamen moţe biti eruptivnog,
sedimentnog ili metamorfnog porekla, bez
prisutnih štetnih minerala.
Fiziĉko-mehaniĉka svojstva agregata
 Oblik zrna, udeo zrna nepovoljnog oblika (3:1)
max 40.0 % m/m
 Upijanje vode (SRPS B.B8.031)
max 1.6 % m/m
 Trošna zrna
max 7.0 % m/m
 Otpornost na Na2SO4 rastvor, gubitak na 5 ciklusa
max 12.0 % m/m
 Otpornost na habanje po metodi "Los Angeles"
max 45.0 % m/m
NAPOMENA: Na neseparisanim kamenim materijalima propisane graniĉne vrednosti za udeo zrna
nepovoljnog oblika, trošnih - nekvalitetnih zrna, upijanje vode, gubitak na Na2SO4
izraĉunavaju se u procentu mase na laboratorijski izdvojenim frakcijama, odnosno udelu
zrna većih od 4 mm.
Na separisanim kamenim materijalima propisane graniĉne vrednosti izraţavaju se u procentu mase na
ispitanu nazivnu frakciju.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 119 od 198
Granulometrijski sastav materijala za donji noseći sloj se mora nalaziti unutar sledećih granulometrijskih
krivih:
Kvadratni otvor sita
Peskovit šljunak
(mm)
0.1
2.0 - 15.0
0.2
3.0 - 20.0
0.5
7.0 - 28.0
1.0
13.0 - 38.0
2.0
20.0 - 48.0
5.0
33.0 - 65.0
10.0
45.0 - 80.0
20.0
60.0 - 95.0
35.0
80.0 - 100.0
60.0
100
Sadrţaj zrna manjih od 0.02 mm ne sme biti veći od 3 % m/m.
Stepen neravnomernosti granulometrijskog sastava mora biti u granicama:
U = 15 - 100 za peskovit šljunak
U = 15 - 50 za drobljeni agregat
Pri stepenu zbijenosti SZ = 95 % u odnosu na modifikovani Proktorov opit, materijal mora imati
pokazatelj nosivosti CBR  20 %
Sadrţaj organskih materija ne sme biti veći od 3 % m/m.
Kontrola zbijenosti izvedenog sloja
Kontrola se vrši odreĊivanjem stepena zbijenosti ili modula stišljivosti na rastojanju od 50 m.
Ispitivanje se vrši po sledećim propisima:
SRPS U.B1.010 - Uzimanje uzoraka tla
SRPS U.B1.012 - OdreĊivanje vlaţnosti tla
SRPS U.B1.016 - OdreĊivanje zapreminske mase tla
SRPS U.B1.046 - OdreĊivanje modula stišljivosti kruţnom ploĉom
Kriterijum za ocenu zbijenosti
Vrsta materijala
Granulisani šljunak
(u posteljici)
Stepen zbijenosti SZ u
odnosu na modifikovani
Proktorov opit (%)
 95
Modul stišljivosti Me (MPa)
 50
Kontrola izvedenih kota i ravnosti
Kontrolu izvedenih kota planuma slojeva nasipa vrši nadzorni organ na svakom profilu, nivelmanskim
snimanjem.
Dozvoljeno odstupanje je  10 mm.
Kontrolu ravnosti vrši nadzorni organ, sa mernom letvom duţine 4 m i klinom. Dozvoljeno odstupanje
od merne letve je 10 mm.
Obraĉun radova
Izvedeni sloj nasipa od peskovitog šljunka, prethodno primljen od nadzornog organa, plaća se po m3.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 120 od 198
C.2
IZRADA DONJEG NOSEĆEG SLOJA OD
DROBLJENOG KAMENOG MATERIJALA 0-31.5mm
Opis
Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugraĊivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje
nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala, prema dimenzijama datim u projektu.
Izrada
Izrada se vrši u jednom sloju, projektovane debljine. Materijal se moţe razastirati grejderom ili finišerom sa
gusenicama. Materijal se mora razastrti u poduţnom pravcu u nagibu jednakom projektovanom nagibu
nivelete. U popreĉnom smislu mora imati nagib dat projektom, potreban za odvodnjavanje atmosferske
vode. Vozila sa blatnim toĉkovima i ostali gradilišni saobraćaj ne sme se voziti po razastrtom i sabijenom
materijalu. Debljina sloja pri razastiranju - planiranju mora biti takva da se nakon zbijanja postigne
projektovana debljina, kao i odgovarajuća ravnost. Sloj se mora zbijati u punoj širini (odnosno širini vozne
trake) odgovarajućim sredstvima za zbijanje. Sabijanje treba vršiti od niţe ivice ka višoj. Materijal za noseći
sloj ne sme se ugraĊivati preko smrznute površine, niti se sme ugraĊivati preko sloja snega i leda.
Zahtevi kvaliteta materijala za donji noseći sloj od drobljenog kamena
Za izradu donjeg nosećeg sloja mora se primeniti drobljeni kameni agregat. Kontrolu kvaliteta pri
prethodnim ispitivanjima vršiti po sledećim propisima:
SRPS B.B0.001 SRPS B.B8.012 SRPS B.B8.010 SRPS B.B8.002 SRPS B.B8.045 SRPS B.B8.037 SRPS B.B8.047 SRPS B.B8.048 SRPS U.B1.018 SRPS B.B8.036 SRPS B.B8.038 SRPS B.B8.031 SRPS B.B8.032 SRPS U.B1.012 SRPS U.B1.016 SRPS U.B1.038 SRPS U.B1.042 SRPS U.B1.046 SRPS U.E9.020 -
prirodni agregati i kamen; uzimanje uzoraka
prirodni kamen, ispitivanje ĉvrstoće na pritisak
odreĊivanje vode koju upija prirodni kamen
ispitivanje postojanosti kamena na mrazu
ispitivanje otpornosti kamena i kamenog agregata prema
habanju po metodi Los Angeles
odreĊivanje trošnih zrna u krupnom agregatu
definicija oblika i izgleda površine zrna kamenog agregata
ispitivanje oblika zrna kamenog agregata
odreĊivanje granulometrijskog sastava i odreĊivanje ĉestica od 0.02 mm
aerometrisanjem (ili po SRPS B.B8.036)
odreĊivanje ĉestica u agregatu koje prolaze kroz sito
otvora 0,02 mm (vaţi postupak iz ovog SRPS-a)
sadrţaj gline i muljevitih sastojaka
odreĊivanje zapreminske mase i upijanja vode agregata
odreĊivanje specifiĉne mase kamenog agregata
odreĊivanje vlaţnosti
odreĊivanje zapreminske mase tla
odreĊivanje optimalne sadrţine vode
odreĊivanje kalifornijskog indeksa nosivosti
odreĊivanje modula stišljivosti metodom kruţne ploĉe
klasiĉna i savremena podloga za puteve
Ispitivanja se vrše za svaku promenu materijala.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 121 od 198
Kriterijumi za ocenu kvaliteta drobljenog kamenog materijala za donji noseći sloj
Za izradu donjeg nosećeg sloja mora se primeniti drobljeni kameni agregat. Drobljeni kameni agregat koji
se sastoji od zrna drobljenca, sitneţi, peska i ispune mora zadovoljiti odreĊene zahteve u pogledu:
- fiziĉko-mehaniĉkih i mineraloško-petrografskih osobina same stene i agregata;
- granulometrijskog sastava ukupnog materijala;
- nosivosti;
- sadrţaja organskih materija i lakih ĉestica.
Drobljeni materijal za mehaniĉki stabilizovane donje noseće slojeve mora biti sastavljen od zrna koja
odgovaraju sledećim zahtevima:
Fiziĉko-mehaniĉka svojstva kamena
*
Srednja ĉvrstoća na pritisak (N/cm2)
-
u suvom stanju
…………………………………………….min 12000
-
u vodom zasićenom stanju
…………………………… min 12000
Upijanje vode (% mase) ……………………………………………1,0
Postojanost na smrzavanje …………………………..…………postojan
(na 25 ciklusa smrzavanja)……………………….(Kamen je postojan na smrzavanje ako je pad srednje
ĉvrstoće na pritisak posle smrzavanja do 20% u odnosu na srednje
pritisne ĉvrstoće u suvom stanju).
*
-
*
Mineraloško-petrografski sastav
Kamen moţe biti eruptivnog, sedimentnog, metamorfnog porekla, bez prisutnih štetnih minerala.
Fiziĉko-mehaniĉka svojstva drobljenog kamenog agregata
-
oblik zrna, udeo zrna nepovoljnog oblika (3:1) ...............................
max 40%
-
upijanje vode (SRPS B.B8.031) ......................................................
-
trošna zrna .......................................................................................
-
otpornost na habanje po metodi Los Angeles
...........................
-
sadrţaj muljevito-glinovitih i organskih ĉestica
.......................... max 5%
max 1,6%
max 7%
max 40%
Napomena: Na nesepariranim kamenim materijalima propisane graniĉne vrednosti za udeo zrna povoljnog
oblika, trošnih-nekvalitetnih zrna, upijanje vode, gubitka na Na2SO4 izraĉunavaju se u
procentu mase na laboratorijski izdvojenim frakcijama, odnosno udelu zrna većih od 4 mm.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 122 od 198
Na separiranim kamenim materijalima propisane graniĉne vrednosti izraţavaju se u
procentu mase na ispitanu - nazivnu frakciju.
Granulometrijski sastav drobljenog kamenog agregata za donji noseći sloj, frakcije 0/31mm, mora se
nalaziti unutar sledećih graniĉnih krivih:
Otvor kvadratnog sita
(mm)
% teţ. u odnosu na ukupnu
teţinu materijala 0/31 mm
0,1
0,2
0,5
1
2
5
10
20
31,5
2-9
5-14
8-20
11-30
15-40
25-55
30-65
60-80
100
Pored navedenog kriterijuma, materijal mora zadovoljiti još i sledeće zahteve:
- sadrţaj zrna manjih od 0,02 mm ne sme biti veći od 3%
- stepen neravnomernosti granulometrijskog sastava, U=15-50.
Sa aspekta nosivosti agregat treba da ima laboratorijski kalifornijski indeks nosivosti CBR  80% pri
stepenu zbijenosti Sz 95% u odnosu na modifikovani Proktorov opit, a optimalnu vlaţnost NJopt =7-9%.
Sadrţaj organskih materija i lakih ĉestica ne sme biti veći od 3 % teţine.
Kontrola obraĊenog i zbijenog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamena
Kontrola materijala
Kontrola donetog i razastrtog materijala na trasi se sprovodi minimalno jednom na 500 m2 po sledećim
standardima:
- specifiĉna teţina
SRPS U.B1.014
- granulometrijski sastav
SRPS U.B1.018
- sadrţaj gline i muljevitih sastojaka
SRPS B.B8.036
Materijal mora odgovarati fiziĉkim karakteristikama utvrĊenim prethodnim ispitivanjima, odnosno
kriterijumima navedenim u prethodnoj taĉki.
Kontrola zbijenosti i nosivosti ugraĊenog sloja
Kontrola zbijenosti i nosivosti odnosno kvaliteta ugradjenog sloja sprovodi se najmanje jednom na
svakih 50 m1 prema vaţećim standardima, pri ĉemu se kontrola odnosno ispitivanje ne sme vršiti na
zamrznutom sloju.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 123 od 198
Za kontrolu zbijenosti donjeg nosećeg sloja odnosno za ocenu nosivosti i kvaliteta donjeg nosećeg
sloja odreĊuje se stepen zbijenosti (Dpr) u odnosu na standardni Proktorov opit, modul deformabilnosti
(Ev2) i modul stišljivosti (Ms).
Standardi prema kojima se kontroliše kvalitet ugraĊenog donjeg nosećeg sloja su:
-
uzimanje uzoraka
SRPS U.B1.010
-
odreĊivanje vlaţnosti tla
SRPS U.B1.012
-
odreĊivanje zapreminske teţine tla
SRPS U.B1.016
-
odreĊivanje modula stišljivosti
SRPS U.B1.046
-
odreĊivanje modula deformabilnosti
SRPS U.B1.047/1997.
Zahteva se, u odnosu na projektno rešenje konstrukcije, da treba postići na gornjoj površini donjeg
nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata debljine 15 cm:
stepen zbijenosti Dpr= 98% u odnosu na standardni Proktorov opit,
modul deformabilnosti
Ev2=>100 MN/m2 ili
Ms > 80 MN/m2.
modul stišljivosti
Ponavljanje
opita
zbog
nezadovoljavajućih
rezultata,
pada
na
teret
izvoĊaĉa
radova.
Kontrola ravnosti i kota površine izgraĊenog sloja
Kontrola ravnosti vrši se po izboru Nadzornog organa na bilo kom mestu, kanapom ili krstovima, a
maksimalna odstupanja od merne ravni mogu biti najviše u bilo kom pravcu 10 mm.
Kote površine izraĊenog donjeg nosećeg sloja na proizvoljnom mestu mogu odstupati od projektovane
za 10 mm, a pod uslovom da je obezbeĊen projektovani nagib.
Merenje i plaćanje
Plaća se po m2 stvarno obraĊenog, zbijenog i primljenog donjeg nosećeg sloja od strane Nadzornog
organa.
C.3
IZRADA SLOJA NOVE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE OD BITUMENIZIRANIG
DROBLJENOG MATERIJALA BNS 22A
Opis
Pozicija obuhvata spravljanje, ugraĊivanje i zbijanje mešavine od mineralnog materijala i bitumena, u
jednom sloju debljine d=10 cm.
Osnovni materijali
Za izradu nosećeg sloja od bituminizovanog materijala treba primeniti sledeće osnovne materijale:
peskovit šljunak, kameno brašno, vezivo Bit 60.
Kvalitet osnovnih materijala
Peskovit šljunak
Materijal mora da zadovolji odreĊene zahteve u pogledu:
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 124 od 198
-
fiziĉko-mehaniĉkih i mineraloško-petrografskih osobina samih zrna, shodno SRPS U.E9.021;
habanje po Los Angelesu ................................. max 28%
sadrţaj zrna nepovoljnog oblika........................ max 20%
sadrţaj grudvi gline ........................................... max 0.25%
upijanje vode.......................................................
max 1.2%
prionljivost za bitumen....................................... dobra
postojanost na smrzavanje................................ postojan
granulometrijski sastav mora da odgovara zadatom podruĉju
Kvadratni otvor sita
mm
0.09
0.25
0.71
2
4
8
11.2
16.0
22.4
31.5
45.....................
BNS 22
Prolaz kroz sita u % mase
BNS 32
4-14
7-37
12-53
21-65
30-74
44-85
54-92
70-100
97-100
100
4-10
7-15
12-23
20-35
29-46
41-62
56-71
61-82
76-94
94-100
100
Kameno brašno
Kameno brašno u svemu mora da odgovara kriterijima datim u SRPS B.B3.045.
Bitumen
Bitumen moţe biti Bit 45 ili Bit 60. Bitumen u svemu mora da odgovara kriterijima SRPS U.M3.010 za
predviĊeni tip bitumena.
Emulzija
Za vezu izmeĊu slojeva primenjivati katjonsku polustabilnu emulziju, prema SRPS U.M3.024, ili
anjonske emulzije, prema SRPS U.M3.022
Mešavina
U asfaltnoj mešavini uĉešće bitumena orijentaciono iznosi 3.5-4%. Linije prosejavanja mineralne
mešavine treba da leţe u granicama navedenim pod 2.3.1.
Fiziĉko-mehaniĉke osobine asfaltne mešavine
Asfaltna mešavina sabijena u Maršalove kalupe na 155-160oC i mineralna mešavina od ekstrahovane
asfaltne mase treba da zadovolje sledeće uslove:
Red.
br. Vrsta ispitivanja
1.
Zaostale šupljine (%)
2.
Stabilnost (kN)
Uslovi kvaliteta
3-9
min 6
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 125 od 198
3.
4.
Ukoĉenost kN/mm
Tolerancija odstupanja linije
prosejavanja ekstrahirane
mineralne mešavine u odnosu
na usvojenu mešavinu probnim
radom mašine
5.
Tolerancija odstupanja koliĉine
veziva u odnosu na usvojenu
recepturu
min 2.2
sito 0.09 mm 0.8%
sito 0.25 mm 2.0%
sito 0.71 mm 3.0%
sito 2 mm 3.0%
sito 4 mm 4.0%
rešeto 8 mm 4.0%
rešeto 11 mm 4.0%
UtvrĊuje se prethodnim
ispitivanjima, a
tolerancija je u granicama + - 0,5% od
vrednosti utvrĊene u
prethodnom sastavu
asfaltne mešavine.
UgraĊeni sloj od bitumenizovanog šljunka mora imati sledeće osobine:
Red.
Osobine
br.
1. Zaostale šupljine (%)
2. Uvaljanost (zbijenost) sloja (%)
3. Ravnost sloja pod ravnjaĉom 4 m
4. Odstupanje površine sloja od
propisane visine
5. Odstupanje od zahtevanog popreĉnog
pada
Uslovi kvaliteta
2-10
min 97
max 20 mm
max + 10 mm
max + - 0.4% aps
Odstupanja veća od datih nisu dozvoljena. U sluĉaju da odstupanja ostaju trajna nadzorni organ i
investitor moraju dati svoje mišljenje i stav po ovom pitanju kako bi se preduzele odgovarajuće mere za
odrţanje projektovanog kvaliteta radova, odnosno da bi se znalo koje mere treba preduzeti pri
obraĉunu radova.
Tehnologija izvršenja
Priprema podloge
Asfaltni sloj moţe se polagati na podlogu koja je suva i nije smrznuta. Pre poĉetka radova podloga
mora da je dobro oprana, oĉišćena ĉeliĉnim ĉetkama i izduvana kompresorom. Pošto se završi ĉišćenje
podloge, nadzorni organ snimiće niveletu i ravnost podloge. Na delovima gde površina sloja podloge
odstupa od propisane visine za više od 20 mm neophodno je da izvoĊaĉ izvrši popravku podloge prema
zahtevima traţenim projektnim rešenjem, odnosno:
- na mestima gde je površina podloge ispod propisane nivelete, treba popravku izvršiti povećanjem
sloja asfaltne mešavine;
- na mestima gde je površina podloge iznad propisane nivelete, treba na odgovarajući naĉin skinuti
višak u podlozi.
Pre izrade asfaltnog sloja obavezno je nanošenje sloja emulzije u koliĉini od 150 g bitumenskog veziva
po m2. Vrsta emulzije je u zavisnosti od vrste podloge.
Spravljanje i transport asfaltne mešavine
Temperatura bitumena treba da bude od 150-170oC. Temperatura agregata ne sme da je viša od
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 126 od 198
temperature bitumena, odnosno ne da je veća od 150oC. Temperatura asfaltne mešavine u mešalici
treba da se kreće u granicama 150-170oC (izuzetno 175oC). Asfaltna masa moţe se transportovati
samo u vozilima ĉiji je tovarni sanduk prethodno oĉišćen i premazan rastvorom silikonske emulzije.
Upotreba nafte i naftnih derivata je zabranjena. U transportu asfaltna masa mora se pokrivati.
Osovinski pritisak vozila ne sme da preĊe dozvoljeno osovinsko opterećenje od 10 t.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 127 od 198
UgraĊivanje asfaltne mešavine
Asfaltni sloj ugraĊuje se jednim finišerom i odgovarajućom garniturom valjaka po tenologiji usvojenoj
na probnoj deonici. Istovremeni rad sa dva finišera dozvoljen je samo ako je to projektom uslovljeno.
Temperatura asfaltne mešavine na mestu ugraĊivanja ne sme da bude niţa od 130oC i viša od 175oC.
Asfaltni sloj valja se dok se ne postigne zahtevana zbijenost koja se kontroliše na licu mesta izotopnom
sondom.
a) Radni spojevi
Prilikom nastavljanja radova, posle duţih radnih zastoja ili prekida rada, mesto sastava odseći po celoj
debljini i premazati bitumenskom emulzijom.
Period izvršenja radova
Noseći sloj sa specifikacijama iz ovih tehniĉkih uslova moţe se ugraĊivati iskljuĉivo u kada su
temperature vazduha veće od 5°C, bez vetra ili minimum 10°C sa vetrom. Asfaltna mešavina ne sme se
ugraĊivati kada je izmaglica ili kiša. Temperatura podloge ne sme da bude niţa od +5°C.
Kontrola kvaliteta
Prethodna ispitivanja asfaltne mešavine
Pre poĉeka radova, izvoĊaĉ je obavezan da izradi u ovlašćenoj laboratoriji projekat prethodne asfaltne
mešavine u svemu saglasan sa zahtevima ovih tehniĉkih uslova.
Nikakav rad ne sme da zapoĉne dok izvoĊaĉ ne predloţi prethodnu mešavinu na saglasnost nadzornom
organu. Atesti o osnovnim materijalima i prethodnoj mešavini ne smeju biti stariji od 6 meseci. Ukoliko
nastanu promene u kvalitetu osnovnih materijala, izvoĊaĉ je duţan da predloţi nadzornom organu
pismenim dopisom predlog za promenu asfaltne mešavine, odnosno da predloţi novu prethodnu
mešavinu na saglasnost, pre poĉetka upotrebe tih materijala.
Dokazni radni sastav asfaltne mešavine
Poĉetak probnog rada moţe da poĉne kada je obezbeĊeno na deponijama najmanje 40% potrebnih
koliĉina kamene sitneţi koja mora biti deponovana u odvojene deponije. Kvalitet prethodne asfaltne
mešavine dokazuje se probnim radom, s tim da se asfaltna mešavina usvaja na samom postrojenju, a
kvalitet ugraĊivanja na opitnoj deonici. Ukoliko kvalitet osnovnih materijala na gradilištu ne odgovara
ovim tehniĉkim uslovima, izvoĊaĉ je duţan da obezbedi kvalitetnije osnovne materijale. Ukoliko se
doziranjem osnovnih materijala, prema prethodnoj mešavini, ne mogu zadovoljiti svi propisani zahtevi
za fiziĉko-mehaniĉke osobine asfaltne mešavine i za ugraĊeni sloj, neophodno je korigovati doziranje
osnovnih materijala i ponoviti probni rad. Tek kada se probnim radom postignu svi postavljeni zahtevi,
nadzorni organ usvojiće radnu mešavinu i dati saglasnost za neprekidni rad.
Dokazivanje radnog sastava asfaltne mešavine vrši operativna ovlašćena laboratorija.
Ispitivanje bitumena
IzvoĊaĉ radova moţe da nabavi bitumen samo pod uslovom da za svaku isporuku obezbedi atest
proizvoĊaĉa koji će biti odmah dostavljen na uvid nadzornom organu, odnosno laboratoriji.
Pored uvida u atest proizvoĊaĉa, operativna laboratorija vršiće i redovna ispitivanja u skraćenom obimu
(PK, penetracija i taĉka loma), i to:
- na poĉetku radova i
- za svaku cisternu bitumena na asfaltnoj bazi pre upotrebe.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 128 od 198
Zabranjuje se upotreba bitumena iz neispitanih cisterni.
Ispitivanje filera
Laboratorija će ispitati granulometrijski sastav filera:
- na poĉetku radova i
- na svakih 100 t dobavljenog filera
Ispitivanje fiziĉko-mehaniĉkih osobina asfaltne mešavine i ugraĊenog sloja
Ova ispitivanja vršiće operativna laboratorija:
- na poĉetku radova i
- na svakih 2000 m2.
Uzorak asfaltne mase uzima se iz vruće tek razastrte asfaltne mešavine iza finišera. Kontrola zbijenosti i
šupljina u zastoru obavlja se vaĊenjem kernova iz gotovog zastora, na istom mestu gde je uzet uzorak
vruće asfaltne mešavine.
Ravnost sloja
Merenje obavlja nadzorni organ na popreĉnom profilu, s tim da meĊusobni razmak ne bude veći od 30
m.
Merenje se vrši ravnjaĉom 4 m duţine (levo, desno, sredina).
Granulometrijski sastav mineralne mešavine
Ukoliko ima više od 5% rezultata sa odstupanjima u frakciji filera i bitumena od dozvoljenih, asfaltni sloj
se ne moţe prihvatiti kao dobar.
Merenje i plaćanje
Obraĉun po m2 stvarno izvršenog asfaltnog sloja odreĊene debljine u svemu po ovome opisu.
C.4.
IZRADA SLOJA NOVE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE OD ASFALTBETONA AB 11s,
DEBLJINE d=5 cm
Opis
Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje vrućim postupkom u specijalnom postrojenju i
ugraĊivanje asfaltne mase u kolovozni zastor prema projektovanim detaljima kolovozne konstrukcije.
Osnovni materijali
Za izradu mešavine asfalt betona debljine 5 cm treba primeniti sledeće osnovne materijale:
 drobljena plemenita kamena sitneţ: 2/4 mm, 4/8 mm, 8/11 mm;

-
Frakcija agregata 2/4 mm poţeljno je da bude od kreĉnjaka, koji treba da zadovolji sledeće uslove:
pritisna ĉvrstoća - 120 MPa,
habanje po Los Angelesu - maх 22%,
postojanost prema smrzavanju - dobra.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 129 od 198
 drobljeni pesak 0/2 mm (karbonatni);
 kameno brašno karbonatnog sastava;
 vezivo BIT 60 (PK = 51C- 55C; Pen = 60 -70), koliĉina veziva 5,4%,
a u svemu prema SRPS U.E.4.014 – 1990.
Pre poĉetka radova potrebno je sastaviti asfaltnu mešavinu i propisati fiziĉko-mehaniĉke karakteristike
pridrţavajući se sledećih zahteva:
- granulometrijski sastav mineralne mešavine projektovati tako da se ostvari hrapavi sistem habajućeg
sloja kolovoznog zastora. Stabilnost asfaltne mešavine po Maršalu na 60C treba da je min Sm=7.00kN.
Kamena sitneţ
Kamena sitneţ treba da je spravljena od stenske mase koja ima sledeće osobine:
OSOBINA
USLOVI KVALITETA
Pritisna ĉvrstoća
Habanje brušenjem
min 140 MN/m2
max 18 cm3/ 50cm2
Postojanost prema smrzavanju
max 5 %
Upijanje vode
max 0.75
Kamena sitneţ treba da zadovolji sledeće uslove:






Granulometrijski sastav frakcije premа…………………SRPS U.E4.014/1990
Habanje po Los Angeles-u .............................................................max 22%,
Sadrţaj trošnih zrna .........................................................................max 3%,
Sadrţaj zrna nepovoljnog oblika .....................................................max 20%,
Sadrţaj grudvi gline u pojedinoj frakciji prema SRPS B.B8.038 …..maх 0.25%,
Prionljivost sa bitumenom …………………………………………….dobra
Ostali uslovi kvaliteta frakcija kamenog agregata prema SRPS U.E4.014-1990.
Pesak
Za pesak treba koristiti plemeniti drobljeni pesak dobijen od stenske mase karbonatnog sastava.
Granulometrijski sastav peska mora da zadovolji sledeće uslove:
OTVOR SITA (mm)
(kvadratna)
Prolaz kroz sita u %
teţ.
Drobljeni pesak 0/2mm
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 130 od 198
0.09
mah 5%***
0.25
-
0.71
-
2
min 90%
Pesak mora da zadovolji i sledeće osobine:




Ekvivalent peska: min 60%;
U pesku ne sme biti grudvi gline više od 0,5%;
Pesak ne sme sadrţati organske neĉistoće;
U pesku se ne smeju stvarati grudve od slepljenih ĉestica.
Kameno brašno
Za kameno brašno treba primeniti karbonatno kameno brašno I klase kvaliteta prema SRPS B.B3.045.
Nije poţeljna primena kamenog brašna od mlevene dolomitske stene zbog slabije prionljivosti za
bitumen.
Pre poĉetka radova izvoĊaĉ treba da od ovlašćene laboratorije pribavi uverenje o kvalitetu kamenog
brašna kojim će biti garantovan sledeći kvalitet:
 granulometrijski sastav:



OTVORI SITA (mm)
PROLAZ NA SITU %
0.71
100
0.25
95 - 100
0.09
80 - 95
0.063
60 - 85
sadrţaj grudvica ili stranih predmeta ......................................... nije dozvoljeno;
indeks plastiĉnosti .......................................................................maх 4%;
indeks otvrdnjavanja bitumena ....................................................1.8 do 2.3.
Bitumen
Za vezivo treba primeniti:
-
BIT 60 sa:
 taĉkom razmekšavanja (po metodi prstena i kuglice) PK = 49 - 55C,
 penetracijom 60 do 70, tako da je indeks penetracije veći od 0,
 sadrţaj parafina max 2%,
***
Ukoliko pesak sadrţi više od 5% filerskih frakcija, moţe se koristiti pod uslovom da je ekvivalent
peska veći od 60%.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 131 od 198


duktilitet min 150 cm,
ostala svojstva prema SRPS U.M3.010; ili
- polimer bitumen sa atestom ovlašćene institucije.
Emulzija
Za vezu izmeĊu asfaltnih slojeva primenjivati katjonsku polustabilnu emulziju prema SRPS U.M3.024.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 132 od 198
Sastav mineralne mešavine
Uĉešće osnovnih frakcija u mineralnoj mešavini treba podesiti tako da linija prosejavanja bude sledeća:
OTVORI SITA I REŠETA
(mm)
PROLAZI KROZ SITA I
REŠETA
(% teţ.)
0.09
3 - 12
0.25
8 - 28
0.71
16 - 38
2
31 - 54
4
49 - 69
8
75 - 90
11.2
95 - 100
16
100
Sastav asfaltne mešavine
Orijentacioni sastav asfaltne mešavine je sledeći:



filer 0 - 0.09 mm ............................................... 8%,
pesak 0.09 - 2 mm ............................................ 27%,
kamena sitneţ 2 -11 mm ................................... 65%,
Svega …………………………………………………..…..100%
vezivo BIT 60 ili polimer bitumen - koliĉina veziva potrebna da asfaltna mešavina zadovolji
traţene uslove utvrĊuje se laboratorijski, izradom prethodnog sastava asfaltne mešavine.

Optimalna koliĉina bitumena u asfaltnoj mešavini ne bi trebalo da je manja od 5.4%, kako bi se spreĉio
brzi zamor asfaltnog betona. Kod kamene sitneţi poreklom od stenske mase dijabaza, amfibolita,
bazalta i dr., koja koristi malu koliĉinu bitumena za obavijanje, tako da bi optimalna koliĉina bitumena
bila ispod 5.4%, treba primeniti gornju graniĉnu vrednost linije prosejavanja u podruĉju filera i peska, a
donje graniĉne vrednosti prosejavanja u podruĉju kamene sitneţi.
Fiziĉko-mehaniĉke osobine asfaltne mešavine
Asfaltna mešavina sabijena u Maršalove kalupe na 155 -160C i mineralna mešavina od ekstrahirane
asfaltne mase treba da zadovolji sledeće uslove:
VRSTA ISPITIVANJA
USLOVI KVALITETA
1
Zaostale šupljine (%)
2
Stabilnost (KN)
min 7.00
3
Ukoĉenost (KN/mm)
min 1.80
4
Modul krutosti (MPa)
min 41
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
3-6
Strana 133 od 198
*
-






5
Tolerancija odstupanja linija prosejavanja
ekstrahirane mineralne mešavine u odnosu
na usvojenu mešavinu probnim radom
mašine
sito 0.09mm
Sito 0.25mm
Sito 0.71mm
sito 2.00mm
sito 4.00mm
rešeto 8.0mm
0.5
1.5
2.0
2.4
3.0
3.0
6
Tolerancija odstupanja koliĉine veziva u
odnosu na usvojenu recepturu
utvrĊuje se prethodnim ispitivanjima, a
tolerancija je u granicama  0.3% od
vrednosti utvrĊene u prethodnom
sastavu asfaltne mešavine.
Osobine ekstrahiranog bitumena
taĉka razmekšavanja …………………………………………………..……49 - 55C,
penetracija ………………………………………………….……………….min 35 - 70pen,
taĉka loma ………………………………………………………………….......……..max 6C.
Osobine ugraĊenog habajućeg sloja
UgraĊeni sloj od asfaltnog betona mora imati sledeće osobine:
OSOBINE
USLOVI KVALITETA
1
Zaostale šupljine (%)
3-7
2
Uvaljanost (zbijenost) sloja (%)
min 98
3
Ravnost sloja pod ravnjaĉom 4m
max 4mm
4
Odstupanje površine sloja od propisane visine
5
Odstupanje od zahtevanog popreĉnog pada
max + 4mm
max  0.4% aps
Odstupanja veća od datih nisu dozvoljena. U sluĉaju da odstupanja ostaju trajna, nadzorni organ i
investitor moraju dati svoje mišljenje i stav po ovom pitanju, kako bi se preduzele odgovarajuće mere
za odrţavanje projektovanog kvaliteta radova, odnosno da bi se znalo koje mere treba preduzeti pri
obraĉunu radova.
Tehnologija izvršenja
Priprema podloge
Asfaltni sloj moţe se polagati na podlogu koja je suva i koja nije smrznuta. Pre poĉetka radova podloga
mora da je dobro oprana, oĉišćena ĉeliĉnim ĉetkama i izduvana kompresorom.
Pošto se podloga oĉisti, nadzorni organ će snimiti niveletu i ravnost podloge. Na delovima gde površina
sloja podloge odstupa od propisane visine preko 15 mm, neophodno je da izvoĊaĉ izvrši popravku
podloge prema zahtevima traţenim projektnim rešenjem, odnosno:
 na mestima gde je površina podloge ispod propisane nivelete, treba popravku izvršiti
povećanjem sloja asfaltne mešavine asfalt betonom - habajući sloj;
 na mestima gde je površina podloge iznad propisane nivelete, treba skinuti višak asfaltne mase
u podlozi frezovanjem.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 134 od 198
Pri izradi asfaltnog sloja obavezno je nanošenje sloja emulzije u koliĉini od 150 gr bitumenskog veziva
po m2.
Spravljanje i transport asfaltne mešavine
Asfaltna mašina mora da poseduje rešeto otvora 16 mm kojim će se odstranjivati nedozvoljena krupna
zrna u mineralnoj mešavini.
Pri proizvodnji nije dozvoljena upotreba povratnog kamenog brašna.
Temperatura bitumena treba da bude 150-160C. Temperatura agregata ne sme da prelazi
temperaturu bitumena, odnosno ne sme biti veća od 150C. Temperatura asfaltne mešavine u mešalici
treba da se kreće u granicama 150-170C (izuzetno 175C).
Asfaltna masa moţe se transportovati u vozilima ĉiji je tovarni sanduk prethodno oĉišćen i premazan
rastvorom silikonske emulzije. Upotreba nafte i naftnih derivata je zabranjena. U transportu se asfaltna
masa mora pokrivati. Osovinski pritisak vozila ne sme da preĊe dozvoljeno osovinsko opterećenje od 10
t.
UgraĊivanje asfaltne mešavine
Asfaltni sloj se ugraĊuje jednim finišerom i odgovarajućom garniturom valjaka po tehnologiji usvojenoj
na probnoj deonici. Istovremeni rad sa dva finišera dozvoljen je samo ako je to projektom uslovljeno.
Temperatura asfaltne mešavine na mestu ugraĊivanja ne sme biti niţa od 140C i viša od 175C.
Asfaltni sloj valjati dok se ne postigne zahtevana zbijenost koja se kontroliše na licu mesta izotopnom
sondom.
Radni spojevi
Prilikom nastavljanja radova, posle duţih radnih zastoja ili prekida rada, mesto sastava opseći po celoj
debljini i premazati bitumenskom emulzijom.
Period izvršenja radova
Habajući sloj sa specifikacijama iz ovih tehniĉkih uslova moţe se ugraĊivati iskljuĉivo u periodu od 15
aprila do 15 oktobra, odnosno u periodu kada su temperature vazduha veće od 5C, bez vetra ili
minimum 10C sa vetrom.
Asfaltna mešavina ne sme se ugraĊivati kada je izmaglica ili kiša. Temperatura podloge ne sme biti niţa
od + 5C.
Kontrola kvaliteta
Prethodna ispitivanja asfaltne mešavine
Pre poĉetka radova, izvoĊaĉ je obavezan da izradi u ovlašćenoj laboratoriji projekat prethodne asfaltne
mešavine u svemu saglasan sa zahtevima ovih tehniĉkih uslova.
Nikakav rad ne sme da zapoĉne dok izvoĊaĉ ne predloţi prethodnu mešavinu na saglasnost nadzornom
organu. Atesti o osnovnim materijalima i prethodnoj mešavini ne smeju biti stariji od 6
meseci. Ukoliko nastanu promene u kvalitetu osnovnih materijala, izvoĊaĉ je duţan da
predloţi nadzornom organu pismenim dopisom predlog za promenu asfaltne mešavine, odnosno da
predloţi novu prethodnu mešavinu na saglasnost, pre poĉetka upotrebe tih materijala.
Promene usvojenih izvorišta materijala nisu dozvoljene.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 135 od 198
Dokazni radni sastav asfaltne mešavine
Poĉetak probnog rada moţe da poĉne kada je obezbeĊeno na deponijama najmanje 40% potrebnih
koliĉina kamene sitneţi, koja mora biti deponovana u odvojene deponije. Kvalitet prethodne asfaltne
mešavine dokazuje se probnim radom, s tim da se asfaltna mešavina usvaja na samom postrojenju, a
kvalitet ugraĊivanja na opitnoj deonici.
Ukoliko kvalitet osnovnih materijala na gradilištu ne odgovara ovim tehniĉkim uslovima, izvoĊaĉ je
duţan da obezbedi kvalitetnije osnovne materijale.
Ukoliko se doziranjem osnovnih materijala, prema prethodnoj mešavini, ne mogu zadovoljiti svi
propisani zahtevi za fiziĉko-mehaniĉke osobine asfaltne mešavine i za ugraĊeni sloj, neophodno je
korigovati doziranje osnovnih materijala i ponoviti probni rad.
Tek kada se probnim radom postignu svi postavljeni zahtevi, nadzorni organ će usvojiti radnu mešavinu
i dati saglasnost za neprekidni rad.
Dokazivanje radnog sastava asfaltne mešavine vrši operativna ovlašćena laboratorija.
Ispitivanje bitumena
IzvoĊaĉ radova moţe da nabavi bitumen samo pod uslovom da za svaku isporuku obezbedi atest
proizvoĊaĉa, koji će biti odmah dostavljen na uvid nadzornom organu, odnosno laboratoriji.
Pored uvida u atest proizvoĊaĉa, operativna laboratorija vršiće i redovna ispitivanja u skraćenom obimu
(PK, penetracija i taĉka loma), i to:
 na poĉetku radova i
 za svaku cisternu bitumena na asfaltnoj bazi pre upotrebe.
Zabranjuje se upotreba bitumena iz neispitanih cisterni.
Ispitivanje filera
Laboratorija će ispitati granulometrijski sastav filera:
na poĉetku radova i
na svakih 100 t dobavljenog filera.
Ispitivanje fiziĉko - mehaniĉkih osobina asfaltne mešavine i ugраĊenog sloja
Ova ispitivanja vršiće operativna laboratorija:
na poĉetku radova i
na svakih 2000 m2.
Uzorak asfaltne mase uzima se iz vruće, tek razastrte, asfaltne mešavine iza finišera. Kontrola zbijenosti
i šupljina u zastoru obavlja se vaĊenjem kernova iz gotovog zastora, na istom mestu gde je uzet uzorak
vruće asfaltne mase.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 136 od 198
Ravnost sloja
Merenje obavlja nadzorni organ na popreĉnom profilu, s tim da meĊusobni razmak ne bude veći od 30
m.
Merenje se vrši ravnjaĉom 4 m duţine (levo, desno, sredina), odnosno Bamp-integratorom, kontinualno
celom duţinom.
Granulometrijski sastav mineralne mešavine
Ukoliko ima više od 5% rezultata sa odstupanjima u frakciji filera i bitumena od dozvoljenih, asfaltni sloj
se ne moŢe prihvatiti kao dobar.
Merenje i plaćanje
Obraĉun se vrši po kvadratnom metru (m2) stvarno izvršenog asfaltnog sloja od asfalt betona AB 11
odreĊene debljine po Glavnom graĊevinskom projektu.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 137 od 198
6.6.5. PRILOG O ZDRAVLJU I ZAŠTITI NA RADU
UZ GLAVNI PROJEKAT PROTIVPOŢARNOG PUTA
Ovaj prilog Zaštite na radu uraĊen je u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu Sluţbeni glasnik Republike
Srbije br. 101/05 god.
Investitor kontroliše, a izvoĊaĉ radova je odgovoran za ureĊenje gradilišta, rad na gradilištu i primenu
mera liĉne zaštite.
Prilog se odnosi na zaštitu na radu od opasnosti po ţivot i zdravlje radnika tokom gradnje, na zaštitu
graĊana tokom eksploatacije i na zaštitu ţivotne sredine, a sve u graĊevinskom smislu. Stoga se treba
pridrţavati sledećih mera i uslova:
Izbor izvoĊaĉa
Za izvoĊenje radova mora da se angaţuje organizacija koja je registrovana za vršenje delatnosti koja je
predmet ove projektno tehniĉke dokumentacije.
IzvoĊaĉ radova mora da saĉini elaborat Zaštite na radu i da upozna radnike sa svim opasnostima.
ObezbeĊenje nadzora
Investitor je duţan da obezbedi svoj struĉni nadzor nad izvoĊenjem radova a izvoĊaĉ radova po
traţenoj specifikaciji.
ObezbeĊenje instalacija
Pre poĉetka radova mora da se utvrdi poloţaj svih postojećih instalacija, kako nadzemnih tako i
podzemnih. Radovi na zaštiti instalacija ili na njihovom izmeštanju moraju da se izvrše prema propisima
i uslovima odgovarajućih komunalnih sluţbi, a na osnovu izraĊenih projekata.
ObezbeĊenje granica prema okolini
Gradilište se ne ograĊuje gradilišnom ogradom ako je veliko po površini i razuĊeno. Fiziĉko
obezbeĊenje imovine sprovesti pozorniĉkim tipom preko sluţbe bezbednosti.
UreĊenje i odrţavanje saobraćajnica
Materijal za izvoĊenje pripremnih radova dovoziti zemljanim putem (ako postoji).
Odgovorna lica na gradilištu (šef gradilišta i poslovoĊa) regulisaće tok kretanja vozila i graĊevinskih
mašina za vreme izvoĊenja pripremnih radova. Pri obezbeĊenju prolaza vozila na spoju sa glavnom
saobraćajnicom, šef gradilišta mora da se pridrţava propisa o bezbednosti javnog saobraćaja, odnosno
da postavi odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju, u saradnji i po odobrenju Sekreterijata za saobraćaj
grada.
OdreĊivanje mesta, prostora i naĉina razmeštanja i uskladištenja graĊevinskog materijala.
Materijal koji se ugraĊuje doprema se na mesto ugraĊivanja i to:
 vodovodni materijal se smešta u magacinski prostor do ugraĊivanja istog,
 cement se slaţe u pokrivenom magacinskom prostoru u stokove visina do 1,5 m,
 asfalt sa asfaltne baze ugraĊuje se direktno u kolovoz,
 potrebna drvena graĊa slaţe se u magacinski prostor po duţini,
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 138 od 198

pesak i šljunak deponovati na mestu ugradnje.
Naĉin transportovanja, utovaranja, istovaranja i deponovanja raznih vrsta graĊevinskog
materijala i teških predmeta.
Vozila se opterećuju teretom u granicama dozvoljene nosivosti upisane u saobraćajnoj knjiţici.
Utovar i istovar tereta izvodi se pod nadzorom vozaĉa. Kod utovara rastresitih materijalatreba obratiti
paţnju na pravilan raspored tereta po karoseriji kamiona o ĉemu se stara vozaĉ.
Stranice sanduka na teretnom vozilu istovremeno otvaraju dva radnika.
Naĉin rada na mestima gde se pojavljuju štetni gasovi, prašina, odnosno gde moţe nastati
vatra i sl.
Na radnim mestima gde se pojavljuje velika zaprašenost polivati vodom, a pri radu sa cementom
koristiti respiratore.
Na mesto gde moţe doći do poţara postaviti protivpoţarne aparate i opremu.
OdreĊivanje radnih mesta na kojima postoji povećana opasnost po ţivot i zdravlje radnika,
kao i vrste zaštitne opreme.
Ugroţena radna mesta predviĊena su Pravilnikom o zaštiti na radu i to su:
 vozaĉi motornih vozila.
 rukovaoci graĊevinskih mašina,
 radnici zaposleni na ugraĊivanju asfaltne mase.
Sva ova radna mesta su podvrgnuta periodiĉnom pregledu jedanput u 12 meseci, a po potrebi i više
puta.
Zaštita ovih radnika, koliĉina sredstava i opreme za liĉnu zaštitu na gradilištu obezbediće se prema
Pravilniku o zaštiti na radu.
Mere i sredstva protivpoţarne zaštite
Svi radnici na gradilištu su duţni da u obavljanju svojih poslova postupaju tako da je iskljuĉena
mogućnost nastanka poţara. Na placu magacinskog prostora postaviti protivpoţarne aparate (S6 i S9
suvi prah), sanduk sa peskom, bure sa vodom, ĉaklju, kramp i lopatu. Aparati za gašenje poţara
moraju biti vidno obeleţeni i u svako doba pristupaĉni za sluĉaj brze intervencije.
Izgradnja, ureĊenje i obrazovanje sanitarnih ĉvorova na gradilištu
Baraku za presvlaĉenje radnika i hemijski poljski WC urediti na gradilištu na mestu odreĊenom prema
šemi gradilišta. Odrţavanje ĉistoće i higijene na gradilištu obezbediti sa ljudstvom iz sastava gradilišta
kao i odgovarajućim saniteskim materijalom.
Organizacija prve pomoći na gradilištu
Prvu pomoć povreĊenima na gradilištu ukazuju radnici zaposleni na gradilištu koji su završili kurs za
pruţanje prve pomoći. Na gradilištu mora da postoji kutija sa sanitetskim materijalom za pruţanje prve
pomoći. Kutija treba da se nalazi u kancelariji na gradilištu.
Gradilište je duţno da u sluĉaju povrede na radu obavesti referenta zaštite na radu i da popuni prijavu
o nesreći na poslu. Na istaknutom mestu upisati sledeće telefone:
 najbliţe zdravstvene stanice,
 stanice milicije,
 referenta zaštite na radu,
 inspekcije rada
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 139 od 198
Projektno tehniĉka dokumentacija
U projektno tehniĉkoj dokumentaciji za ovaj objekat su predvićeni standardni materijali, ali i materijali
koji se pre ugradnje moraju ispitati.
Prilikom projektovanja su primenjeni odgovarajući tehniĉki uslovi, propisi i standardi.
Opasnosti - povrede mogu nastati u toku eksploatacije izvedenog objekta.
U cilju otklanjanja opasnosti - povreda tokom eksploatacije korisnik je duţan:
 da obaveţe izvoĊaĉa radova da kod izvoĊenja radova sprovede sve mere predviĊene Zakonom
o zaštiti na radu i zaštiti ţivotne sredine.
 da u skladu sa normativima, svuda gde je potrebno, na vidljivom mestu istakne oznake
upozorenja, odnosno zabrane ili opasnosti,
 da se u toku eksploatacije pridrţava projektovane namene i naĉina korišćenja objekta,
 da objekat mora redovno da odrţava.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 140 od 198
SEPARAT IZ GLAVNOG PROJEKTA KATODNE ZAŠTITE
(FAZA IZVOĐENJA NA KATODNOJ ZAŠTITI
TOKOM PREDMETNIH GRADJEVINSKIH RADOVA)
2.3 PREDMER I PREDRAĈUN - FAZA I
2.8.1. ISPORUKA OPREME I MATERIJALA
r.b.
opis
j.m.
kol.
j.cena
(din), bez
PDV-a
1.
Ferosilicijum Fe-Si anode anode sa
atestima teţine min. 16kg sa kablom
PP00 1x10mm2, proseĉne duţine 6m.
Hemijski sastav anode:
Si-14,5; Mn -0,75%; C - 0,95%;
Fe ostatak. Anode moraju posedovati
ateste. Umesto FeSi mogu se upotrebiti i
odgovarajuće MMO anode.
kom
2.
Koksno punilo – koksni prah granulacije
do 10mm. 150kg/anodi
kg
1800
3.
Kabl PP00 1x16mm2 anodni,
m
230
4.
Kabl PP00 1x16mm2 drenaţni,
m
50
5.
Kabl PP00 4x2,5mm2 merni-nastavak
ref. Cu/CuSO4 el.
m
30
6.
Traka za obeleţavanje-pozor traka
kg
1
7.
Referentna Cu/CuSO4 elektroda sa kom
proseĉno 10 m1 kabla PP00 1x10mm2
10
8.
Perforirana PVC cev Ø 2" za kvašenje
Cu/CuSO4 elektroda
m
75
9.
Zaštitna PVC cev Ø 100mm za kablove
m
45
10.
Ostali montaţni materijal, epoksi smola za pauš
izolovanje spojeva,kabl spojnice, i sl.
ukupno
din, bez
PDV-a
12
UKUPNO 2.8.1 (din), bez PDV-a:
2.8.2. MONTAŢNI RADOVI I USLUGE
r.b.
opis
j.m.
kol.
j.cena
(din),
bez PDVa
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
ukupno
din, bez
PDV-a
Strana 141 od 198
1.
Montaţni radovi - I FAZA
5
Montaţni radovi podrazumevaju
Montaţu svih elemenata – opreme definisanih
projektom iz taĉke 2.8.1
2.
Izrada projekta izvedenog objekta i Izveštaja op
mogućim merenjima k.z. u I Fazi
UKUPNO 2.8.2 (din), bez PDV-a:
U K U P N O 2.8.1+2.8.2 (din), bez PDV-a:
2.8.3. GRAĐEVINSKI RADOVI
r.b.
opis
j.m.
kol.
j.cena
(din), bez
PDV-a
1.
ukupno
din, bez
PDV-a
Iskop i zatrpavanje zemlje. Stavka obuhvata 5 pauš.
iskop rova za polaganje anoda, anodnih kablova
i referentnih CuCuS04 elektroda ispod rezervoara
i zatrpavanje iskopa sa nabijanjem.
Stavka obuhvata i iskop i zatrpavanje rova za
polaganje drenaţnih i anodnih kablova u zaštitnoj
PVC cevi Ø100 mm i dr.
UKUPNO 2.8.3 :
2.8.4. GEODETSKO SNIMANJE
r.b.
opis
j.m. kol.
j.cena
(din), bez
PDV-a
1.
Geodetsko snimanje elemenata k.z.
Ukupno
(din), bez PDVa
5
p
UKUPNO 2.8.4 (din), bez PDV-a:
UKUPNO KATODNA ZAŠTITA I FAZA
2.8.1+2.8.2+2.8.3+2.8.4, (din), bez PDV-a:
Napomena:
 crteţi i skice za izvodjenje katodne zaštite nalazi se na CD-u sa grafiĉkom
dokumentacijom
 glavni projekat katodne zaštite knjiga 5, biće dostupan tokom izvodjenja radova
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 142 od 198
SEPARAT IZ GLAVNOG PROJEKTA INSTRUMENTACIJA I ELEKTRIKA
(FAZA IZVOĐENJA TOKOM PREDMETNIH GRADJEVINSKIH RADOVA)
A)
Montaţni materijal - ELEKTRIKA
1. Ĉeliĉna cev, crna Ø3", za voĊenje kablova do potrošaĉa
112 metara. Duţine prema crteţu 01 u prilogu
2. Ĉeliĉna cev, crna Ø2 ", za voĊenje kablova do potrošaĉa
112 metara. Duţine prema crteţu 01 u prilogu
3. Ĉeliĉna cev, crna Ø2", za voĊenje kablova do potrošaĉa
18 metara. Duţine prema crteţu 02 u prilogu
4. Unutar cevi postaviti Ĉeliĉne sajle sa petljama na krajevima za uvlaĉenje kablova, broj
i duţina prema broju kablova i duţini cevi
A
ELEKTRIKA UKUPNO (1+2+3+4), din. bez PDV-a:
kom
1
B) Montaţni materijal – INSTRUMENTACIJA
Za potrebe postavljanja podzemnih instrumentalnih kablova kroz tankvanu predvideti za svaki rezervoar
po dve plastiĉne cevi  100 mm duţine po 20 metara (ukupno 80 metara). Cevi se postavljaju ka osi
rezervoara gde su stepenice. Unutar cevi postaviti Ĉeliĉne sajle sa petljama na krajevima za uvlaĉenje
kablova, broj i duţina prema broju kablova i duţini cevi.
B
INSTRUMENTACIJA UKUPNO (din), bez PDV-a
kom
1
Napomena:


crteţi 01 i 02 nalaze se na CD-u sa grafiĉkom dokumentacijom
glavni projekat instrumentacije knjiga 3 kao i glavni projekat elektrika knjiga 4, biće
dostupni tokom izvodjenja radova
UKUPNO ELEKTRIKA I INSTRUMENTACIJA
A+B
UKUPNO ELEKTRIKA I INSTRUMENTACIJA
(din), bez PDV-a
kom
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
1
Strana 143 od 198
SEPARAT IZ GLAVNOG MAŠINSKOG I PPZ PROJEKTA
(FAZA IZVOĐENJA TOKOM PREDMETNIH GRADJEVINSKIH RADOVA)
I PREDMER PODZEMNOG CEVOVODNOG MATERIJALA
Jed.m
ere
Kol.
NAZIV
Jedinična
cena (din),
bez PDVa
DN
PN
2 ½“
2“
3“
3/4''
2 ½“
2 ½“
3/4"
2 ½“
2“
2“
2“
3“
STD
STD
STD
XS
150#/STD
150#
3000#
STD
STD
STD
STD
STD
2 ½“x2“
STD
3“x2½“
STD
2"x3/4“
2 ½“
XS
STD
2 ½“
150#
UKUPNO
(din),
bez
PDV-a
Toplotno predizolovani cevovodi (podzemni za kondenzat)
1
1
1
1
1
1
4
5
4
1
1
4
m
m
m
m
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
2
kom.
1
kom.
2
2
kom.
kom.
1
kom.
16
32
kom.
kom.
Cev,SMLS, materijal ASTM A-106 GR B
Cev,SMLS, materijal ASTM A-106 GR B
Cev,SMLS, materijal ASTM A-106 GR B
Cev,SMLS, materijal ASTM A-106 GR B
Prirubnica, RF WN, materijal ASTM A-105
Prirubnica blind, RF, materijal ASTM A-105
Koleno 90° , SW , FS, materijal ASTM A-105
Koleno 90° LR, ASTM A-234 GR WPB
Koleno 90° LR, ASTM A-234 GR WPB
Koleno 90° LR, ASTM A-234 GR WPB
Koleno 90° LR, ASTM A-234 GR WPB
Koleno 90° LR, ASTM A-234 GR WPB
Ekcentrični reducir,
materijal ASTM A-234 GR WPB
Ekcentrični reducir,
materijal ASTM A-234 GR WPB
T Reducir, materijal ASTM A-234 GR WPB
T Komad, materijal ASTM A-234 GR WPB
Zaptivac ravni, RF, ANSI B16.5. 1/16" THK,
materijal C.A.F.
Vijak ,materijal, SA-193 GR.B7 ,ANSI B16.5
Navrtka materijal SA-194 GR.2H, ANSI B16.5
I UKUPNO:
M16x90
M16
II PREDMER ZAŠTITNIH CEVOVODA ZA PROLAZ ISPOD PUTEVA ZA PROTIVPOŢARNU INSTALACIJU
Kol.
25
10
32
20
10
NAZIV
m
m
m
m
m
Bešavna Cev, SMLS,materijal ASTM A-106 GR B
Bešavna Cev, SMLS,materijal ASTM A-106 GR B
Bešavna Cev, SMLS,materijal ASTM A-106 GR B
Bešavna Cev, SMLS,materijal ASTM A-106 GR B
Bešavna Cev, SMLS,materijal ASTM A-106 GR B
DN
PN
14"
12"
10"
6"
5"
STD
STD
STD
STD
STD
Jedinična cena
(din), bez
PDV-a
UKUPNO
(din), bez
PDV-a
II UKUPNO:
III PREDMER RADOVA
III
Montaţa, AKZ, ispitivanje, geodetsko
snimanje i ostali radovi (din), bez PDV-a
Kom
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
1
Strana 144 od 198
UKUPNO
I + II +
III (din),
bez
PDV-a
I + II + III UKUPNO MAŠINSKI INSTALACIJA
Kom
1
UKUPNO SVI PREDMETNI RADOVI
REDNI BROJ
NAZIV
CENA (din), bez PDV-a
1.
GRADJEVINSKI RADOVI
2.
PROTIVPOŢARNI PUT
3.
KATODNA ZAŠTITA
4.
ELEKTRIKA I INSTRUMENTACIJA
5.
MAŠINSKI INSTALACIJA
UKUPNO DINARA, BEZ PDV-a
Napomena:
Posebni uslovi u pogledu ţivotne sredine: Obaveza izvoĊaĉa je da generisani otpad tokom
vršenja usluge zbrine o svom trošku a investitoru dostavi dokument o kretanju otpada
Posebni uslovi u pogledu bezbednosti izdravlja na radu: Angažovanje koordinatora za
BiZR u fazi izvoĊenja radova I potpisivanje sporazuma o primeni mera BiZR, izrada Plana
preventivnih mera i izrada elaborata o ureĊenju gradilišta.
U ___________, dana _________2014.god.
PonuĊaĉ – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis ovlašćenog lica
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 145 od 198
IV. USLOVI ZA UĈEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ĈLANA 75. I
76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH
USLOVA
1. USLOVI ZA UĈEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ĈL. 75. I 76. ZAKONA
1.1. Pravo na uĉešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuĊaĉ koji ispunjava obavezne
uslove za uĉešće u postupku javne nabavke definisane ĉl. 75. Zakona, i to:
1) Da je registrovan kod nadleţnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (ĉl. 75. st. 1. taĉ. 1)
Zakona);
2) Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuĊivan za neko od kriviĉnih dela kao ĉlan organizovane
kriminalne grupe, da nije osuĊivan za kriviĉna dela protiv privrede, kriviĉna dela protiv ţivotne sredine,
kriviĉno delo primanja ili davanja mita, kriviĉno delo prevare (ĉl. 75. st. 1. taĉ. 2) Zakona);
3) Da mu nije izreĉena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja
poziva za podnošenje ponude (ĉl. 75. st. 1. taĉ. 3) Zakona);
4) Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne daţbine u skladu sa propisima Republike
Srbije ili strane drţave kada ima sedište na njenoj teritoriji (ĉl. 75. st. 1. taĉ. 4) Zakona);
Obavezni uslovi
propisani ĉlanom 75.
stav 1. taĉ.1) do 4),
Zakona o javnim
nabavkama.:
Lice upisano u Registar ponuĊaĉa nije duţno da prilikom
podnošenja ponude, odnosno prijave dokazuje
ispunjenost obaveznih uslova za uĉešće u postupku javne
nabavke.
5) PonuĊaĉ je duţan da pri sastavljanju ponude izriĉito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze
iz vaţećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti ţivotne sredine, kao i da
garantuje da je imalac prava intelektualne svojine (ĉl. 75. st. 2. Zakona);
6) Da ponuĊaĉ Poseduje fabriku betona ili ima Ugovor o poslovno tehniĉkoj saradnji kojim se garantuje
kontinualna isporuka betona (uz ponudu PonuĊaĉ da dostavi izjavu da će obezbediti kontinualnu
isporuku betona u skladu sa gantogramom aktivnosti, na svom memorandumu).
Da ponuĊaĉ raspolaţe neophodnim tehniĉkim kapacitetom i obaveznim prisustvom dole navedene
mehanizacije u skladu sa prihvaćenim gantogramom aktivnosti:
-
kamion (kiper) minimalno 5 kom sanduka nosivosti minimalno 10 m3;
auto mešalica minimalno 5 kom
valjak minimalno 3 kom
auto pumpa za beton minimalno 1 kom
buldoţer minimalno 3 kom
bager, minimalno 3 kom
utovarivaĉ minimalno 2 kom
agregat za zavarivanje minimalno 5 kom
pumpe za ispumpavanje vode,potrebnog kapaciteta, minimalno 2 kom
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 146 od 198
7) Da ponuĊaĉ raspolaţe neophodnim finansijskim kapacitetom -.
PonuĊaĉ mora imati ostvaren POSLOVNI PRIHOD u 2011, 2012. i 2013. Obraĉunskoj godini u
iznosu od minimum 200.000.000,00 dinara, po jednoj obraĉunskoj godini ili ekvivalentan iznos u
drugoj valuti, a prema srednjem kursu od 31. decembra 2013. godine – u svakoj od prethodne 3 (tri)
fiskalne godine na nivou cele firme (sve lokacije, organizacione jedinice):
PETI DEO - Saţeti
bilans uspeha, redni broj 1, pozicija I. POSLOVNI PRIHODI. Ujedno, NETO GUBITAK ne sme
da postoji: PETI DEO - Saţeti bilans uspeha, redni broj 26, pozicija E. NETO GUBITAK.
NAPOMENA: Ukoliko za nekog ponuĊaĉa nisu prikazani podaci za neke od navedenih godina
jer ponuĊaĉ nije postojao (osnovan u meĊuvremenu), relevantni su prikazani podaci za period
od osnivanja preduzeća.
8) Da ponuĊaĉ raspolaţe neophodnim poslovnim kapacitetom, odnosno da je u prethodnih osam
kalendarskih godina imao realizovane referentne poslove na izgradnji rezervoara za sirovu naftu ili
derivate nafte. Pod referentnim poslom podrazumeva najmanje jedan posao uspešno izvršenih radova
na izgradnji predmetnih dobara kao nosilac posla ili kao uĉesnik u zajedniĉkoj ponudi.
9) Da ponuĊaĉ primenjuje integrisani sistem menadţmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima
standarda: ISO 9001, ISO 14001 i ISO 18001
10) Da ponuĊaĉ rapolaţe dovoljnim kadrovskim kapacitetom, odnosno da minimalno 2 meseca pre
objavljivanja javnog poziva na ,,Portalu javnih nabavki RS’’ ima u radnom odnosu minimum 100
zaposlenih, od toga struĉnih lica sa licencama I to:
-
minimalno 2 diplomirana mašinska inţenjera sa liĉnom licencom br. 430
minimalno 2 graĊevinska inţenjera sa liĉnom licencom br. 410, 412, 415
minimalno 2 diplomirana graĊevinska inţenjera sa liĉnom licencom br. 310, 312, 315
minimalno 1 diplomirani elektotehniĉki inţenjer sa liĉnom licencom br. 350
minimalno 5 zavarivaĉa
minimalno 10 bravara
minimalno dva zaposlena geodetske struke, od kojih najmanje 1 sa minimalno geodetskom
licencom drugog reda i odgovarajućom licencom Inţenjerske komore Srbije (ili Ugovor o
poslovno tehniĉkoj saradnji sa privrednim društvom, drugim pravnim licem ili radnjom koji su
registrovani kod nadleţnog organa za tu vrstu radova i imaju najmanje dva zaposlena
geodetske struke, od kojih najmanje jednog zaposlenog sa minimalno geodetskom licencom
drugog reda i odgovarajućom licencom Inţenjerske komore ).
Napomena: PonuĊaĉ obezbeĊuje i projektantski nadzor, minimalno tri diplomirana inţenjera
(mašinski, elektro i graĊevinski), koji poseduju liĉne licence Inţenjerske komore Srbije broj
330 (ili 430), 350 (ili 450) i 310 (ili 410) ili 312 (ili 412) ili 315 (415) – dokaz: Ugovor sa
projektantom (uz Ponudu ponudjaĉ je duţan da dostavi izjavu na svom memorandumu da
će nakon dobijanja posla sklopiti Ugovor sa projektantom o projektantskom nadzoru koji će
se dostaviti JP Transnafta pre potpisivanja Ugovora o izvršenju usluge koja je predmet
tendera
11) Pravo na uĉešće u postupku ima ponuĊaĉ koji poseduje potrebnu licencu, tj. rešenje izdato
od nadleţnog Ministarstva za izradu tehniĉke dokumentacije i graĊenje objekata, odnosno
izvoĊenje radova za objekte za koje odobrenje za izgradnju izdaje mi nistarstvo, odnosno
autonomna pokrajina - licencu broj I031M1.
12) Saglasnost za potpisivanje Sporazuma o primeni mera bezbednosti I zdravlja na radu.
1.2. Ukoliko ponuĊaĉ podnosi ponudu sa podizvoĊaĉem, u skladu sa ĉlanom 80. Zakona,
podizvoĊaĉ mora da ispunjava obavezne uslove iz ĉlana 75. stav 1. taĉ. 1) do 4) Zakona, za deo
nabavke koji će ponuĊaĉ izvršiti preko podizvoĊaĉa.
1.3.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, svaki ponuĊaĉ iz grupe ponuĊaĉa, mora da
ispuni obavezne uslove iz ĉlana 75. stav 1. taĉ. 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju
zajedno.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 147 od 198
2.
UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA
Ispunjenost obaveznih uslova za uĉešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuĊaĉ dokazuje
dostavljanjem sledećih dokaza:
1) Uslov iz ĉl. 75. st. 1. taĉ. 1) Zakona
-Dokaz: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadleţnog
Privrednog suda;
2) Uslov iz ĉl. 75. st. 1. taĉ. 2) Zakona
-Dokaz:
Pravna lica:
1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na ĉijem podruĉju se nalazi sedište
domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se
potvrĊuje da pravno lice nije osuĊivano za kriviĉna dela protiv privrede, kriviĉna dela protiv ţivotne
sredine, kriviĉno delo primanja ili davanja mita, kriviĉno delo prevare;
2) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu,
kojim se potvrĊuje da pravno lice nije osuĊivano za neko od kriviĉnih dela organizovanog kriminala;
3) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadleţne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrĊuje
da zakonski zastupnik ponuĊaĉa nije osuĊivan za kriviĉna dela protiv privrede, kriviĉna dela protiv
ţivotne sredine, kriviĉno delo primanja ili davanja mita, kriviĉno delo prevare i neko od kriviĉnih dela
organizovanog kriminala (zahtev se moţe podneti prema mestu roĊenja ili prema mestu prebivališta
zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuĊaĉ ima više zakonskih zastupnika duţan je da dostavi dokaz za
svakog od njih.
Preduzetnici i fiziĉka lica:
Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadleţne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrĊuje
da nije osuĊivan za neko od kriviĉnih dela kao ĉlan organizovane kriminalne grupe, da nije osuĊivan za
kriviĉna dela protiv privrede, kriviĉna dela protiv ţivotne sredine, kriviĉno delo primanja ili davanja mita,
kriviĉno delo prevare (zahtev se moţe podneti prema mestu roĊenja ili prema mestu prebivališta).
Dokaz ne moţe biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;
3) Uslov iz ĉl. 75. st. 1. taĉ. 3) Zakona –
Dokaz:
Pravna lica:
Potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izreĉena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili
potvrda Agencije za privredne registre da kod tog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom
društvu izreĉena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave poziva za
podnošenje ponuda; Preduzetnici:
Potvrda prekršajnog suda da mu nije izreĉena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili potvrda Agencije
za privredne registre da kod tog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom subjektu izreĉena
mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponuda
Fiziĉka lica:
Potvrda prekršajnog suda da mu nije izreĉena mera zabrane obavljanja odreĊenih poslova.
Dokaz mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;
4) Uslov iz ĉl. 75. st. 1. taĉ. 4) Zakona Dokaz:Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i
doprinose i uverenje nadleţne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih
lokalnih javnih prihoda ili potvrdu Agencije za privatizaciju da se ponuĊaĉ nalazi u postupku
privatizacije.
5) Uslov iz ĉlana ĉl. 75. st. 2. Zakona –
Dokaz: Potpisan o overen Obrazac izjave (Obrazac izjave, dat je u poglavlju XIV).Izjava mora da bude
potpisana od strane ovlašćenog lica ponuĊaĉa i overena peĉatom. Ukoliko ponudu podnosi grupa
ponuĊaĉa, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuĊaĉa iz grupe ponuĊaĉa i
overena peĉatom.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 148 od 198
Ispunjenost dodatnih uslova za uĉešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuĊaĉ dokazuje
dostavljanjem sledećih dokaza:
6) Da ponuĊaĉ raspolaţe neophodnim tehniĉkim kapacitetom
Dokaz: - fotokopije saobraćajnih dozvola, i popisna lista , potpisana i overena od strane popisne
komisije, na kojoj je potrebno markerom u boji oznaĉiti traţenu mehanizaciju, ĉiji vlasnik je
podnosilac ponude.
Da ponuĊaĉ Poseduje fabriku betona ili ima Ugovor o poslovno tehniĉkoj saradnji kojim se garantuje
kontinualna isporuka betona (u fazi tendera PonuĊaĉ da dostavi izjavu da će obezbediti kontinualnu
isporuku betona u skladu sa gantogramom)
Dokaz: Kopija lista nepokretnosti da u vlasništvu ima fabriku betona ili kopija Ugovora o poslovno
tehniĉkoj saradnji kao i izjava PonuĊaĉa, na memorandumu svog preduzeća, da će obezbediti
kontinualnu isporuku betona u skladu sa gantogramom.
7) Uslov da ponuĊaĉ raspolaţe neophodnim finansijskim kapacitetom
Dokaz: Bilans stanja i Bilans uspeha sa mišljenjem ovlašćenog revizora za za prethodne tri obraĉunske
godine (2011; 2012 I 2013.) (dat u formi Bilansa stanja i bilansa uspeha potpisan i overen od strane
ponuĊaĉa ili u formi Izvornog finansijskog izveštaja koji sadrţi bilans stanja i bilans uspeha, koji izdaje
Agencija za privredne registre ili u formi Potvrde o registraciji finansijskog izveštaja koju izdaje Agencija
za privredne registre, i koja sadrţi bilans stanja i bilans uspeha) ili Izveštaj o bonitetu za javne nabavke
izdat od Agencija za privredne registre – Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih
lica i preduzetnika za obraĉunsku godinu (2013.).
Napomena: Ukoliko ponuĊaĉ u smislu ĉlana 37. Zakona o raĉunovodstvu i reviziji („Sl. Glasnik RS“ broj
46/2006, 111/2009) nema obavezu da vrši reviziju finansijskih izveštaja, Bilans stanja i Bilans uspeha
moţe dostaviti bez mišljenja ovlašćenog revizora;
8) Da ponuĊaĉ raspolaţe neophodnim poslovnim kapacitetom, odnosno da je u prethodnih osam
kalendarskih godina imao realizovane referentne poslove na izgradnji rezervoara za sirovu naftu ili
derivate nafte. Pod referentnim poslom podrazumeva najmanje jedan posao uspešno izvršenih radova
na izgradnji predmetnih dobara kao nosilac posla ili kao podizvoĊaĉ.
Dokaz:Obrazac Potvrda za reference: Potvrda sa potpisom i peĉatom ovlašćenog lica naruĉioca; za
svaki realizovan posao posebna potvrda;
9) Uslov da ponuĊaĉ primenjuje integrisani sistem menadţmenta kvalitetom
Dokaz: fotokopije sertifikata ISO9001, ISO 14001 i ISO 18001
10) Uslov da ponuĊaĉ raspolaţe dovoljnim kadrovskim kapacitetom
Dokaz: Izjava ponuĊaĉa data pod punom materijalnom i kriviĉnom odgovornošću (potpisana i overena)
kojom potvrĊuje da raspolaţe dovoljnim kadrovskim kapacitetom, odnosno da minimalno 2 meseca pre
objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki i na internet strani Naruĉioca ima u radnom
odnosu struĉna lica koja su kod ponuĊaĉa zaposlena na odreĊeno ili neodreĊeno vreme, sa priloženim
fotokopijama važećih licenci izdate od Inženjerske komore Srbije, potvrda o važnosti licenci i „M“
obrascima za zaposlena lica (Obrazac Izjave o dovoljnom kadrovskom kapacitetu ).
Napomena: PonuĊaĉ obezbeĊuje i projektantski nadzor, minimalno tri diplomirana inţenjera (mašinski,
elektro i graĊevinski), koji poseduju liĉne licence Inţenjerske komore Srbije broj 330 (ili 430), 350 (ili
450) i 310 (ili 410) ili 312 (ili 412) ili 315 (415) – dokaz: Ugovor sa projektantom (uz Ponudu ponudjaĉ
je duţan da dostavi izjavu na svom memorandumu da će nakon dobijanja posla sklopiti Ugovor sa
projektantom o projektantskom nadzoru koji će se dostaviti JP Transnafta pre potpisivanja Ugovora o
izvršenju usluge koja je predmet tendera
11) Uslov da ponuĊaĉ ima potrebnu licencu, tj. rešenje izdato od nadleţnog Ministarstva za
izradu tehniĉke dokumentacije i graĊenje objekata, odnosno izvoĊenje radova za objekte za
koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina - licencu broj
I031M1
Dokaz:Vaţeća velika licenca, izdata od nadleţnog ministarstva.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 149 od 198
12) Saglasnost za potpisivanje Sporazuma o primeni mera bezbednosti I zdravlja na radu
Dokaz: Potpisan Sporazuma o primeni mera bezbednosti I zdravlja na radu, od strane dobavljaĉa
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, ponuĊaĉ je duţan da za svakog ĉlana grupe dostavi
navedene dokaze da ispunjava uslove iz ĉlana 75. stav 1. taĉ. 1) do 4). Dodatne uslove grupa
ponuĊaĉa ispunjava zajedno.
Ukoliko ponuĊaĉ podnosi ponudu sa podizvoĊaĉem, ponuĊaĉ je duţan da za podizvoĊaĉa dostavi
dokaze da ispunjava uslove iz ĉlana 75. stav 1. taĉ. 1) do 4) Zakona.
Navedene dokaze o ispunjenosti uslova ponuĊaĉ moţe dostaviti u vidu neoverenih kopija, a naruĉilac
moţe pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traţi od ponuĊaĉa, ĉija je ponuda na osnovu izveštaja
za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili
pojedinih dokaza.
Ako ponuĊaĉ u ostavljenom, primerenom roku koji ne moţe biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid
original ili overenu kopiju traţenih dokaza, naruĉilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.
PonuĊaĉi koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave
dokaz iz ĉl. 75. st. 1. taĉ. 1) Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji je javno dostupan na
internet stranici Agencije za privredne registre.
Naruĉilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrţi dokaz odreĊen konkursnom
dokumentacijom, ako ponuĊaĉ navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traţeni u
okviru uslova javno dostupni.
Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuĊaĉ dostavlja kopiju elektronskog
dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se ureĊuje elektronski dokument, osim
ukoliko podnosi elektronsku ponudu kada se dokaz dostavlja u izvornom elektronskom obliku.
Ako se u drţavi u kojoj ponuĊaĉ ima sedište ne izdaju traţeni dokazi, ponuĊaĉ moţe, umesto dokaza,
priloţiti svoju pisanu izjavu, datu pod kriviĉnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili
upravnim organom, javnim beleţnikom ili drugim nadleţnim organom te drţave.
Ako ponuĊaĉ ima sedište u drugoj drţavi, naruĉilac moţe da proveri da li su dokumenti kojima ponuĊaĉ
dokazuje ispunjenost traţenih uslova izdati od strane nadleţnih organa te drţave.
2) Dopunske napomene:
PonuĊaĉ je duţan da bez odlaganja pismeno obavesti naruĉioca o bilo kojoj promeni u vezi sa
ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno
zakljuĉenja ugovora, odnosno tokom vaţenja ugovora o javnoj nabavcii da je dokumentuje na propisani
naĉin.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 150 od 198
3. SPISAK USLOVA POTREBNIH ZA UĈEŠĆE I UPUSTVO KAKO SE
DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA
PONUĐAĈ:
NARUĈILAC:
NAZIV PONUĐAĈA:
JP TRANSNAFTA
ADRESA PONUĐAĈA:
26000 Panĉevo,
MATIĈNI BROJ:
UL. Zmaj Jovina
br. 1,
PIB – broj:
Republika Srbija
PIB: 104061151
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
NAZIV DOKUMENTA
Datum/broj
Izdat od
strane /
u prilogu
Izvod iz Agencije za privredne registre,
odnosno izvod iz registra nadleţnog
Privrednog suda (za pravna lica i
preduzetnike)
a) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno
uverenje osnovnog suda
b) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog
odeljenja za organizovani kriminal Višeg
suda u Beogradu
c) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno
uverenje nadleţne policijske uprave MUP-a
Potvrde privrednog i prekršajnog suda da
mu nije izreĉena mera zabrane obavljanja
delatnosti, ili potvrda Agencije za
privredne registre da kod tog organanije
registrovano, da mu je kao privrednom
društvu izreĉena mera zabrane obavljanja
delatnosti,koja je na snazi u vreme objave
poziva za podnošenje ponuda
a) Uverenje Poreske uprave Ministarstva
finansija i privrede
b) Potvrda jedinice lokalne samouprave
Da ponuĊaĉ raspolaţe neophodnim
tehniĉkim kapacitetom
Dokaz: fotokopije saobraćajnih dozvola, i
popisna lista, potpisana i overena od
strane popisne komisije, na kojoj je
potrebno markerom u boji oznaĉiti
traţenu mehanizaciju, ĉiji vlasnik je
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 151 od 198
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
podnosilac ponude
Dokaz: Kopija lista nepokretnosti da u
vlasništvu ima fabriku betona ili kopija
Ugovora o poslovno tehniĉkoj saradnji kao i
izajva PonuĊaĉa, na memorandumu svog
preduzeća, da će obezbediti kontinualnu
isporuku betona u skladu sa gantogramom
Bilans stanja i Bilans uspeha sa mišljenjem
ovlašćenog revizora za prethodne tri
obraĉunske godine (2011; 2012 i 2013.) ili
Izveštaj o bonitetu za javne nabavke izdat od
Agencija za privredne registre – Registar
finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu
pravnih lica i preduzetnika za prethodne tri
obraĉunske godine (2011; 2012 I 2013.).
Da ponuĊaĉ raspolaţe neophodnim
poslovnim kapacitetom
Dokaz:Obrazac Potvrda za reference:
Potvrda sa potpisom i peĉatom ovlašćenog
lica naruĉioca; za svaki realizovan posao
posebna potvrda
Fotokopije sertifikata ISO9001, ISO 14001 i
ISO 18001
Uslov da ponuĊaĉ raspolaţe dovoljnim
kadrovskim kapacitetom
Dokaz: Obrazac izjave o dovoljnom
kadrovskom
kapacitetu
sa
priloženim
fotokopijama važećih licenci izdate od
Inženjerske komore Srbije, potvrda o
važnosti licenci i „M“ obrascima za zaposlena
lica
Vaţeća velika licenca, izdata od
nadleţnog ministarstva
Potpisan Sporazuma o primeni mera
bezbednosti I zdravlja na radu, od strane
dobavljaĉa
Obrazac PONUDE
Podaci o ponuĊaĉu
IZJAVA ponuĊaĉa da će izvršenje nabavke
delimiĉno poveriti podizvoĊaĉu i podaci o
podizvoĊaĉu
IZJAVA o podnošenju zajedniĉke ponude i
podaci o ponuĊaĉu iz zajedniĉke ponude
Model ugovora I sporazuma
Obrazac strukture cene
IZJAVA ponuĊaĉa da će obezbediti
kontinualnu isporuku betona u skladu sa
gantogramom
aktivnosti,
na
svom
memorandumu.
IZJAVA ponuĊaĉa, na svom memorandum,
da će nakon dobijanja posla sklopiti Ugovor
sa projektantom o projektantskom nadzoru
koji će se dostaviti JP Transnafta pre
potpisivanja Ugovora o izvršenju usluge koja
je predmet tendera
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 152 od 198
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
IZJAVA o nezavisnoj ponudi
Potvrda o obilasku lokacije
Obrazac troškova pripreme ponude
Obrazac izjave u skladu sa ĉlanom 75 stav 2
Zakona.
Garancija banke za ozbiljnost ponude
(dostavlja se uz Ponudu).
Pismo o namerama banke za izdavanje
bankarske garancije za dobro izvršenje posla
Izjava PonuĊaĉa da će dostaviti polisu
osiguranja odgovornosti za štetu priĉinjenu
trećim licima i polisu osiguranja gradilišta
ukljuĉujući zaposlene.
Mesto: …………………………
M.P.
Ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
Datum: …………………………
_______________________________
Svojeruĉni potpis ovlašćenog lica
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 153 od 198
NAPOMENE:
1. Ukoliko se ponuda podnosi sa podizvoĊaĉem:
PonuĊaĉ je duţan da za podizvoĊaĉe dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz ĉlana 75. stav 1. taĉke 1)
do 4) ZJN na naĉin odreĊen ĉlanom 77. ovog zakona i konkursnom dokumentacijom (Poglavlje IV,
taĉke 1-4).
U pogledu ispunjenosti dodatnih uslova iz ĉlana 76. ZJN i iz konkursne dokumentacije, ponuĊaĉ mora
samostalno ispunjavati uslove u pogledu finansijskog kapaciteta iz ĉega sledi da za taĉku 6. Poglavlja
IV. ponuĊaĉ ne dostavlja dokaze za podizvoĊaĉe.
2. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa:
Svaki ponuĊaĉ iz grupe ponuĊaĉa mora da ispuni uslove iz ĉlana 75. stav 1. taĉke 1) do 4) ZJN, što
dokazuje dostavljanjem dokaza iz ĉlana 77. ZJN i konkursnom dokumentacijom (Poglavlje IV, taĉke 14).
 Dokazi o ispunjenosti uslova iz ĉlana 75. ZJN mogu se dostavljati u neoverenim kopijama.
 Ako podneta ponuda bude ocenjena kao prihvatljiva Naruĉilac moţe zahtevati od ponuĊaĉa da
u roku od pet dana od dana prijema pismenog poziva Naruĉioca, dostavi na uvid original ili
overenu kopiju dokaza o ispunjenosti uslova iz ĉlana 75. ZJN (Poglavlje IV . od taĉke 1. do 4.)
 Ukoliko ponuĊaĉ u ostavljenom roku ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traţenih
dokaza, njegova ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva;
 Dokaz, potvrda nadleţnog organa kojom ponuĊaĉ dokazuje da mu nije izreĉena mera zabrane
obavljanja delatnosti, mora biti izdata posle dana objavljivanja poziva na Portalu sluţbenih
glasila Republike Srbije i baza propisa, Portalu javnih nabavki i na internet stranici naruĉioca ;
 Dokazi navedeni u ovom Poglavlju od rednog broja 2 do 4, ne mogu biti stariji od dva meseca
pre otvaranja ponuda.
 Ako ponuĊaĉ ima sedište u drugoj drţavi, naruĉilac moţe da proveri da li su dokumenti kojima
ponuĊaĉ dokazuje ispunjenost traţenih uslova izdati od strane nadleţnih organa te drţave, u
skladu sa ĉlanom 79. stav 7. ZJN.
 Ako se u drţavi u kojoj ponuĊaĉ ima sedište ne izdaju dokazi iz ĉlana 77. ZJN, ponuĊaĉ moţe
umesto dokaza, priloţiti svoju pisanu izjavu datu pod kriviĉnom i materijalnom odgovornošću,
overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beleţnikom ili drugim nadleţnim organom
te drţave.
 Ukoliko ima zahtevanih dokaza koji su javno dostupni na internet stranicama nadleţnih organa
ponuĊaĉ treba da navede internet stranicu na kojoj su traţeni podaci javno dostupni.
 PonuĊaĉ je duţan da bez odlaganja, pismeno obavesti JP Transnaftu o bilo kojoj promeni u vezi
sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno
zakljuĉenja ugovora, odnosno tokom vaţenja ugovora i da je dokumentuje na propisani naĉin.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 154 od 198
V. UPUTSTVO PONUĐAĈIMA KAKO DA SAĈINE
PONUDU
1. NAĈIN NA KOJI PONUDA MORA BITI SAĈINJENA.
Ponudu treba odštampati ili ĉitko napisati i istu treba da potpiše i peĉatira ponuĊaĉ, na originalnim
obrascima i modelu ugovora.
PonuĊaĉ dostavlja jednu podnudu, u pisanom obliku. Ako ponuĊaĉ dostavi više ponuda, sve ponude
tog ponuĊaĉa biće odbijene kao neispravne.
Ponudu moţe podneti ponuĊaĉ koji nastupa samostalno, ponuĊaĉ koji nastupa sa podizvoĊaĉima i
grupa ponuĊaĉa koja podnosi zajedniĉku ponudu.
PonuĊaĉ moţe da podnese samo jednu ponudu. PonuĊaĉ koji je samostalno podneo ponudu ne moţe
istovremeno da uĉestvuje u zajedniĉkoj ponudi ili kao podizvoĊaĉ.
Ako ponuĊaĉ u ponudi navede da će delimiĉno izvršenje nabavke poveriti podizvoĊaĉu, duţan je da
navede naziv ponuĊaĉa, a ukoliko ugovor izmeĊu naruĉioca i ponuĊaĉa bude zakljuĉen, taj podizvoĊaĉ
će biti naveden u ugovoru.
Sastavni deo zajedniĉke ponude je sporazum kojim se ponuĊaĉi iz grupe meĊusobno i prema
naruĉiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrţi podatke propisane ĉl.81.st.4.
Zakona.
2.
JEZIK PONUDE
Ponuda i svi dokumenti kao i prepiska vezana za ponudu koju razmenjuju ponuĊaĉ i naruĉilac treba da
bude na sprskom jeziku.
3. NAĈIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAĈINJENA
PonuĊaĉ ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na naĉin
da se prilikom otvaranja ponuda moţe sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.
Na poleĊini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuĊaĉa.
U sluĉaju da ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, na koverti je potrebno naznaĉiti da se radi o grupi
ponuĊaĉa i navesti nazive i adresu svih uĉesnika u zajedniĉkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: JP Transnafta, 11000 Beograd, ul. Bjelanovićeva br. 2, sa naznakom:
,,Ponuda broj JN-11-OP-2014 za javnu nabavku usluge: PRIPREMNI RADOVI I IZGRADNJA 2 X
20.000 m3 REZERVOARA ZA SKLADIŠTENJE SIROVE NAFTE U NOVOM SADU - NE OTVARATI.
Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naruĉioca do 17.07.2014. god. do
09:30 ĉasova.
4. PONUDA MORA DA SADRŢI:
a) TEHNIĈKI OPIS I SPECIFIKACIJU;
b) Navedene dokaze, kojima dokazuju da ispunjavaju uslove iz ĉlana 75 i 76 a u vezi sa
ĉlanom 77. Zakona o javnim nabavkama;
c) OBRAZAC PONUDE, ispravno popunjen , potpisan i overen peĉatom;
d) PODACI O PONUĐAĈU sa opštim podacima o ponuĊaĉu;
e) PODACI O PODIZVOĐAĈU;
f) ZAJEDNIĈKA PONUDA;
g) MODEL UGOVORA I MODEL SPORAZUMA– popunjen i overten peĉatom i
potpisom;
h) Obrazac strukture cene
i) Izjavu o nezavisnoj ponudi;
j) Troškovi pripreme ponude
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 155 od 198
k) Obrazac potvrde za reference
l) Izjava o kadrovskom kapacitetu
m) Obrazac izjave o poštovanju obaveza iz ĉl. 75. st.2.zakona
n) Izjava o dostavljanju polise osiguranja;
o) Potvrda o obilasku lokacije
p) pismo-izjava o namerama ponuĊaĉa o finansijskom obezbeĊenju
kao i svi drugi obrasci, izjave i dokazi zahtevani konkursnom dokumentacijom.
5. NAĈIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE
U roku za podnošenje ponude ponuĊaĉ moţe da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na naĉin koji
je odreĊen za podnošenje ponude.
PonuĊaĉ je duţan da jasno naznaĉi koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno
dostavlja.
Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu:JP TRANSNAFTA 11000 Beograd, ul.
Bjelanovićeva br.2., sa naznakom:
„Izmena ponude za javnu nabavku usluge: PRIPREMNI RADOVI I IZGRADNJA 2 X 20.000 m3
REZERVOARA ZA SKLADIŠTENJE SIROVE NAFTE U NOVOM SADU, JN-11-OP-2014 - NE
OTVARATI”
ili
„Dopuna ponude za javnu nabavku usluge : PRIPREMNI RADOVI I IZGRADNJA 2 X 20.000 m3
REZERVOARA ZA SKLADIŠTENJE SIROVE NAFTE U NOVOM SADU, JN-11-OP-2014 - NE
OTVARATI”
ili
„Opoziv ponude za javnu nabavku usluge : PRIPREMNI RADOVI I IZGRADNJA 2 X 20.000 m3
REZERVOARA ZA SKLADIŠTENJE SIROVE NAFTE U NOVOM SADU, JN-11-OP-2014 - NE
OTVARATI”
ili
„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku usluge : PRIPREMNI RADOVI I IZGRADNJA 2 X
20.000 m3 REZERVOARA ZA SKLADIŠTENJE SIROVE NAFTE U NOVOM SADU, JN-11-OP-2014 NE OTVARATI”.
Na poleĊini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuĊaĉa. U sluĉaju da ponudu podnosi grupa
ponuĊaĉa, na koverti je potrebno naznaĉiti da se radi o grupi ponuĊaĉa i navesti nazive i adresu svih
uĉesnika u zajedniĉkoj ponudi.
Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuĊaĉ ne moţe da povuĉe niti da menja svoju ponudu.
Poţeljno je da svi dokumenti podneti u ponudi budu povezani trakom u celinu i zapeĉaćeni, tako da se
ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamenjivati pojedinaĉni listovi, odnosno prilozi, a da se
vidno ne oštete listovi ili peĉat.
6. PONUDA SA VARIJANTAMA
Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.
7. UĈESTVOVANJE U ZAJEDNIĈKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAĈ
PonuĊaĉ moţe da podnese samo jednu ponudu.
PonuĊaĉ koji je samostalno podneo ponudu ne moţe istovremeno da uĉestvuje u zajedniĉkoj ponudi ili
kao podizvoĊaĉ, niti isto lice moţe uĉestvovati u više zajedniĉkih ponuda.
U Obrascu ponude (poglavlje VI.), ponuĊaĉ navodi na koji naĉin podnosi ponudu, odnosno da li
podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedniĉku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvoĊaĉem.
8. PONUDA SA PODIZVOĐAĈEM
Ukoliko ponuĊaĉ podnosi ponudu sa podizvoĊaĉem duţan je da u Obrascu ponude (poglavlje VI.), i
Obrascu – Podaci o podizvoĊaĉu (poglavlje VI.2.) navede da ponudu podnosi sa podizvoĊaĉem,
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 156 od 198
procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvoĊaĉu, a koji ne moţe biti veći od 50%, kao i
deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvoĊaĉa.
PonuĊaĉ u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvoĊaĉa, ukoliko će delimiĉno izvršenje
nabavke poveriti podizvoĊaĉu.
Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zakljuĉen izmeĊu naruĉioca i ponuĊaĉa koji podnosi ponudu sa
podizvoĊaĉem, taj podizvoĊaĉ će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.
PonuĊaĉ je duţan da za podizvoĊaĉe dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju
IV. konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova .
PonuĊaĉ u potpunosti odgovara naruĉiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno
izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvoĊaĉa.
PonuĊaĉ je duţan da naruĉiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvoĊaĉa, radi utvrĊivanja
ispunjenosti traţenih uslova.
9. ZAJEDNIĈKA PONUDA
Ponudu moţe podneti grupa ponuĊaĉa.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, sastavni deo zajedniĉke ponude mora biti Obrazac –
Zajedniĉka ponuda (poglavlje VI.2.), i sporazum kojim se ponuĊaĉi iz grupe meĊusobno i prema
naruĉiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrţi podatke iz ĉlana 81. st.4.
taĉ.1) do 6) Zakona i to podatke o:
 ĉlanu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu
ponuĊaĉa pred naruĉiocem,
 ponuĊaĉu koji će u ime grupe ponuĊaĉa potpisati ugovor,
 ponuĊaĉu koji će u ime grupe ponuĊaĉa dati sredstvo obezbeĊenja,
 ponuĊaĉu koji će izdati raĉun,
 raĉunu na koji će biti izvršeno plaćanje,
 obavezama svakog od ponuĊaĉa iz grupe ponuĊaĉa za izvršenje ugovora.
Kao i da:
 Sporazum sadrţi podatke o ponuĊaĉu koji će u ime grupe potpisivati obrazce iz konkursne
dokumentacije.
Grupa ponuĊaĉa je duţna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV.
konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.
PonuĊaĉi iz grupe ponuĊaĉa odgovaraju neograniĉeno solidarno prema naruĉiocu.
Zadruga moţe podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za raĉun zadrugara ili zajedniĉku ponudu u
ime zadrugara.
Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj
nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.
Ako zadruga podnosi zajedniĉku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i
ugovora o javnoj nabavci neograniĉeno solidarno odgovaraju zadrugari.
10. VALUTA I ROK PLAĆANJA
.
Cena, odnosno ukupna vrednost usluge, koja je predmet javne nabavke, iskazuju se u dinarima, bez
PDV-a i sa PDV-om, s tim da cena obuhvata i sve troškove vezane za izvršenje predmetne usluge.
U toku vaţenja ugovora cena je fiksna i ne moţe se menjati ni po kojoj osnovi za ĉitavo vreme trajanja
Ugovora.
Ako je u ponudi iskazana neuobiĉajeno niska cena, Naruĉilac će postupiti u skladu sa ĉl. 92. ZJN.
Porez (PDV), iskazati posebno.
PonuĊaĉu nije dozvoljeno da zahteva avans.
Ponuda ponuĊaĉa koji ponudi avansno plaćanje biće odbijene kao neprihvatljive.
Plaćanje će se vršiti u roku od minimum 30 kalendarskih dana prema privremenim meseĉnim i
okonĉanoj situaciji, sa izdatim raĉunom u koji je uraĉunat PDV, overenoj od strane Nadzornog organa
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 157 od 198
Naruĉioca, koji svojim potpisom potvrĊuje da je fakturisana usluga stvarno izvršena i kojim se verifikuje
kvantitet i kvalitet izvršenih radova.
Privremene meseĉne situacije će se formirati do svakog 10-tog dana u mesecu za prethodni
mesec, prema stepenu gotovosti posla na osnovu stvarno izvršenih radova i stvarno ugraĊene opreme,
utvrĊeno na osnovu overenih obraĉunskih listova iz graĊevinske knjige, do 95% ukupne cene
predmetne usluge.
Okonĉana situacija će se saĉiniti posle potpisivanja Protokola o kvalitativnom i kvantitativnom
prijemu ugovorenog posla, definisana tehniĉkom specifikacijom i modelom ugovora iz konkursne
dokumentacije, za 5% ukupne cene predmetne usluge (po odbitku prethodne uplate).
Svaka privremena meseĉna situacija i okonĉana situacija, sadrţe: specifikaciju izvršenih usluga, kao i
isporuĉene i / ili ugraĊene opreme, overenu liĉnim peĉatom odgovornog izvoĊaĉa radova i struĉnog
nadzora koji svojim potpisom potvrĊuje da je fakturisana usluga stvarno izvršena i kojim se verifikuje
kvantitet i kvalitet izvršenih radova, kao i sve obavezne elemente raĉuna predviĊene Zakona o porezu
na dodatu vrednost, a okonĉana situacija sadrţi i sve druge elemente u skladu sa zakonom, tehniĉkim i
drugim propisima.
Rok plaćanja mora biti definisan u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novĉanih obaveza u
komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS” br. 119/2012), na osnovu dokumenta koji ispostavlja
ponuĊaĉ.
Rokove ponuĊaĉ treba precizno da odredi u obrascu ponude, navodeći taĉan broj dana i momenat od
kada rok poĉinje da teĉe DPO.
Ne mogu se prihvatiti neprecizno odreĊeni rokovi (npr. odmah, po dogovoru, od-do, sukcesivno i sl.). U
sluĉaju da ponuĊaĉ neprecizno odredi rokove, ponuda će se smatrati neprihvatljivom.
Plaćanje se vrši uplatom na raĉun ponuĊaĉa.
11. ZAHTEVI OD ZNAĈAJA ZA PRIHVATLJIVOST PONUDE
11.1. Za kvalitet izvršene usluge garantuje i odgovara PonuĊaĉ.
Ukoliko se prilikom prijema konstatuju nedostaci u pogledu kvaliteta izvršene usluge koja je predmet
ponude, ponuĊaĉ je obavezan da nedostatke otkloni odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od
dana prijema pismenog naloga Naruĉioca.
11.2. Zahtevi u pogledu garantnog roka
Garantni rok za kvalitet izvedenih radova mora biti najmanje 2 (dve) godine. Ukoliko ponuĊaĉ u
svojoj ponudi, ponudi kraći garantni rok, njegova ponuda će se smatrati neprihvatljivom i biće
odbijena.
11.3. Zahtev u pogledu roka izvršenja predmetne usluge,
Rok izvršenja predmetne usluge, ( u skladu sa tehniĉkim opisom), predstavlja element kriterijuma za
bodovanje i mora biti precizno definisan i izraţen u kalendarskim danima.
Rok izvršenja predmetne usluge, minimalno 45 (ĉetrdesetpet kalendarskih dana), a maksimalno 90
(devedeset kalendarskih dana) dana od dana uvodjenja u posao.
Ukoliko je u ponudi iskazan rok kraći, odnosno duţi od zahtevanog, PONUDA ĆE BITI ODBIJENA
KAO NEPRIHVATLJIVA.
NAPOMENA: U sluĉaju neopravdanog prekoraĉenja roka, Izvršilac će platiti Naruĉiocu na ime
ugovorne kazne 0,5% (pola procenata) od ukupne ugovorene cene za svaki dan zakašnjenja, ali
ne više od 10% (deset procenata) od ukupno ugovorene cene.
12. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA
PonuĊaĉ je duţan da dostavi sredstva finansijskog obezbeĊenja
12.1. Bankarska garancija za ozbiljnost ponude- PonuĊaĉ je duţan da uz ponudu podnese bankarku
garanciju poslovne banke za ozbiljnost ponude na iznos od 3 % (tri procenata), od vrednosti ponude
bez uraĉunatog PDV-a, sa rokom vaţnosti od najmanje 45 dana od dana otvaranja ponuda.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 158 od 198
PonuĊaĉu ĉija se ponuda ne izabere kao najpovoljnija, bankarska garancija će se vratiti na
sopstveni zahtev, odmah po isteku roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuĊaĉa,
nakon donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude.
12.2) Original izjave banke o spremnosti za izdavanje bankarske garancije da će dostaviti bezuslovnu,
na prvi poziv plativu, bez prava na prigovor garanciju banke za dobro izvršenje posla na iznos od
10% bez uraĉunatog PDV-a, od ugovorene vrednosti nabavke.
Original izjave banke o spremnosti za izdavanje bankarske garancije za dobro izvršenje posla,
dostavlja se uz ponudu. Izjava mora biti bezuslovna i neopoziva. Ponuda bez izjave (ili sa izjavom
koja ne sadrţi traţene elemente) biće odbijena kao NEPRIHVATLJIVA !
Bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla -Izabrani ponuĊaĉ se obavezuje da u roku od 7 dana
od dana zakljuĉenja ugovora, preda naruĉiocu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, koja će
biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla
izdaje se u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom vaţnosti koji je 60
(šezdeset) dana duţi od isteka roka za konaĉno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora
promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, vaţnost bankarske garancije za dobro izvršenje posla
mora da se produţi. Naruĉilac će unovĉiti bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u sluĉaju da
ponuĊaĉ ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na naĉin predviĊen ugovorom.
Podneta bankarska garancija ne moţe da sadrţi dodatne uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili
promenjenu mesnu nadleţnost za rešavanje sporova. PonuĊaĉ moţe podneti garanciju strane banke
samo ako je toj banci dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3
(investicioni rang).
12.3) Bankarsku garanciju za otklanjanje grešaka u post garantnom roku Izabrani ponuĊaĉ se
obavezuje da najkasnije u trenutku primopredaje predmeta javne nabavke preda naruĉiocu bankarsku
garanciju za otklanjanje grešaka u post garantnom roku, koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa
na prvi poziv. Bankarska garancija za otklanjanje grešaka u garantnom roku se izdaje u visini 10%od
ukupne vrednosti ugovora, bez PDV-a. Rok vaţenja bankarske garancije mora biti 5 (pet) dana duţi
od garantnog roka. Naruĉilac će unovĉiti bankarsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku
u sluĉaju da izabrani ponuĊaĉ ne izvrši obavezu otklanjanja kvara koji bi mogao da umanji mogućnost
korišćenja predmeta ugovora u garantnom roku.
12.4) PonuĊaĉ će dostaviti polisu osiguranja odgovornosti za štetu priĉinjenu trećim licima i polisu
osiguranja gradilišta ukljuĉujući zaposlene, za predmetno gradilište, u skladu sa Ugovorom.
13. DODATNO OBEZBEĐENJE ISPUNJENJA UGOVORNIH OBAVEZA PONUĐAĈA KOJI
SE NALAZE NA SPISKU NEGATIVNIH REFERENCI
PonuĊaĉ koji se nalazi na spisku negativnih referenci koji vodi Uprava za javne nabavke, u skladu sa
ĉlanom 83. Zakona, a koji ima negativnu referencu za predmet nabavke koji nije istovrstan predmetu
ove javne nabavke, a ukoliko takvom ponuĊaĉu bude dodeljen ugovor, duţan je da u trenutku
zakljuĉenja ugovora preda naruĉiocu Bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, koja će biti sa
klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla izdaje se
u visini od 15%, (umesto 10% iz taĉke 12.2.) od ukupne vrednosti ugovora sa uraĉunatim PDV-om, sa
rokom vaţnosti koji je 30 (trideset) dana duţi od isteka roka za konaĉno izvršenje posla. Ako se za
vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, vaţnost menice za dobro
izvršenje posla mora da se produţi.
14. OTVARANJE PONUDA
Komisija za javne nabavke, otvara ponude (17.07.2014.godine u 10:00 ĉasova), u prisustvu
predstavnika ponuĊaĉa koji ţele da prisustvuju otvaranju ponuda.
Komisija za JN proverava da li ponuĊaĉ ispunjava zakonske uslove za uĉestvovanje u postupku.
Ukoliko ponuĊaĉ ne ispunjava zakonske uslove ili mu je dokumentacija nepotpuna ta ponuda neće se
uopšte uzimati u razmatranje.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 159 od 198
Ukoliko ponuĊaĉ ispunjava zakonske uslove i ako je dostavio kompletnu dokumentaciju Komisija za JN
saĉinjava Zapisnik sa otvaranja ponuda koji će sadrţati pregled ponuda, spisak uĉesnika na otvaranju i
pojedinosti sa otvaranja ponuda, koji potpisuju svi ĉlanovi komisije kao i prisutni predstavnici ponuĊaĉa
i svim uĉesnicima u postupku u roku od tri dana od dana otvaranja ponuda dostaviće fotokopiju
zapisnika sa otvaranja ponuda.
15. ROK VAŢENJA PONUDE
Rok vaţenja ponude ne moţe biti kraći od 40 dana od dana otvaranja ponude. U sluĉaju da ponuĊaĉ
navede kraći rok vaţenja ponude, ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.
JP Transnafta moţe, u sluĉaju isteka roka vaţenja ponude, u pisanom obliku da zatraţi od ponuĊaĉa
produţenje roka vaţenja ponude.
PonuĊaĉ koji prihvati zahtev za produţenje roka vaţenja ponude ne moţe menjati ponudu.
16.TAJNOST
PonuĊaĉ-izvoĊaĉ radova, ukljuĉujući i njihove podizvoĊaĉe, se obavezuju da podatke koje dobiju od
Naruĉioca ili do njih dodju tokom rada, ĉuvaju kao poslovnu tajnu i nakon prestanka ugovornih
obaveza, u skladu sa propisima Republike Srbije i opštim aktima Naruĉioca, kao i da se pridrţavaju
Zakona o tajnosti podataka (Sl.glasnik RS br. 104/09) i Uredbe o kriterijumima za utvrĊivanje podataka
znaĉajnih za odbranu zemlje koji se moraju ĉuvati kao drţavna ili sluţbena tajna i o utvrĊivanju
zadataka i poslova od posebnog znaĉaja za odbranu zemlje koje treba štititi primenom posebnih mera
bezbednosti (Sl.list SRJ br. 54/94 i Sl.glasnik RS br. 88/09 i 111/09) – sluţbena tajna, rang poverljivo.
Lice koje je primilo prethodno navedene podatke, odreĊene kao poverljive, duţno je da ih ĉuva i štiti,
bez obzira na stepen te poverljivosti.
Podaci koji se tiĉu provera, objašnjenja, mišljenja i poreĊenja ponuda, kao i preporuke u vezi sa
dodelom ugovora se neće saopštavati ponuĊaĉima ni licima koja zvaniĉno nisu ukljuĉena u postupak,
dok se ne objavi ime izabranog ponuĊaĉa. Ukoliko uĉesnik u postupku na bilo koji naĉin pokuša da
utiĉe na komisiju za izbor izvoĊaĉa prilikom prouĉavanja ponuda ili donošenja odluke o izboru
ponuĊaĉa, njegova ponuda biće automatski odbijena.
17. POJAŠNJENJE PONUDE
Komisija za javnu nabavku moţe, ukoliko ţeli, da zatraţi od ponuĊaĉa razjašnjenje ponude ukoliko je to
neophodno radi provere i poreĊenja ponuda. Takav zahtev i odgovor na njega će biti dostavljen u
pismenoj formi ili putem faksa, s tim da ne sme da se menja ili koriguje cena ili sadrţaj ponude, osim
ukoliko je potrebno korigovati aritmetiĉke greške koje otkrije Sluţbenik za izbor prilikom prouĉavanja
ponuda.
18. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA
Shodno ĉlanu 84.i 85. ZJN, kriterijum za ocenjivanje ponuda je EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA
PONUDA , sa sledećim elementima kriterijuma prikazanim u tabeli:
Tabela
1.
Kriterijum
PonuĊena cena
2.
Rok završetka predmetne usluge
Ponder
80
20
1. PONUĐENA CENA, (maksimum 80 pondera)
Pri bodovanju ove stavke primenjuje se matematiĉka metoda relativnog odnosa ukupne cene i
bodova, gde se ponudi sa najniţom cenom dodeljuje maksimalni broj pondera koji iznosi 80
(osamedeset), a svim ostalim ponudama broj bodova se izraĉunava prema zakonitosti gde se cena
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 160 od 198
ponude koja se boduje i minimalna cena nalaze u reciproĉnom odnosu maksimalnog broja bodova
i traţenog broja bodova za cenu koja se boduje.
Cx / Cmin = Bmax / Bx
 Bx = (Cmin / Cx) · Bmax
gde je:
 Cx
– cena ponude koja se boduje
 Cmin – minimalna cena;
 Bmax – maksimalni broj bodova koji iznosi 80;
 Bx – traţeni broj bodova za cenu koja se boduje.
Primer bodovanja:
Cx = 20 dinara,
Cmin = 16 dinara
Bmax = 80 pondera

Bx = (Cmin / Cx) · Bmax = (16 / 20) · 80 = 64 pondera
Dakle, ponuda sa cenom od 20 dinara dobija 64 pondera.
2. ROK ZAVRŠETKA PREDMETNE USLUGE, ( maksimum 20 pondera)
Pri bodovanju ove stavke primenjuje se matematiĉka metoda relativnog odnosa roka izvršenja i
bodova, gde se ponudi sa najkrćim rokom dodeljuje maksimalni broj bodova koji iznosi 20
(dvadeset), a svim ostalim ponudama broj bodova se izraĉunava prema zakonitosti, da se rok
isporuke koji se boduje i najkraći rok nalaze u reciproĉnom odnosu maksimalnog broja bodova i
traţenog broja bodova za rok koji se boduje:
 Bx = (Rnajkraci /Rx) · Bmax
gde je:
 Rnajkraci
 Rx
 Bmax
 Bx
– najkraći rok isporuke;
– rok koji se boduje;
-maksimalan broj bodova koji iznosi 20;
- traţeni broj bodova za rok koji se boduje.
NPR:
PonuĊeni rok završetka kompletne usluge, (koji se boduje) = 10 dana
Najkraći rok završetka kompletne usluge = 5 dana
Maksimalan broj pondera = 20
10 pondera = (5 : 10 ) x 20 .

Ponuda sa ponuĊenih 10 dana roka za završetak kompletne usluge, biće
vrednovana sa 10 pondera.
NAPOMENA:

U sluĉaju da je ponuĊena cena identiĉna, naruĉilac kao najpovoljniju ponudu u smislu ĉlana 84.
stav 4. ZJN, bira ponudu onog ponuĊaĉa koji je ponudio najkraći rok rok završetka kompletne usluge.

Ukoliko su ponuĊene identiĉne cene, identiĉni rokovi završetka kompletne usluge, biće izabrana
ponuda ponuĊaĉa koja je pre podnešena I uredno zavedena kod Naruĉioca
19. RAZLOZI ODBIJANJA PONUDA
Ponuda će biti odbijena ako je neblagovremena, neodgovarajuća ili neprihvatljiva.
1) Neblagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane naruĉioca po isteku roka
odreĊenog u pozivu za podnošenje ponude, odnosno nije predata naruĉiocu u roku odreĊenom u
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 161 od 198
pozivu. Sve neblagovremeno podnete ponude biće po okonĉanju postupka otvaranja ponuda, vraćene
neotvorene ponuĊaĉima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.
2) Odgovarajuća ponuda je ponuda koja je blagovremena, ispravna i za koju je utvrĊeno da potpuno
ispunjava sve tehniĉke specifikacije.
3) Prihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremena, koju naruĉilac nije odbio zbog bitnih
nedostataka, koja je odgovarajuća, koja ne ograniĉava, niti uslovljava prava naruĉioca ili obaveze
ponuĊaĉa i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke.
20. PRAVO NARUĈIOCA DA PRIHVATI PONUDU ILI ODBIJE NEKU ILI SVE PONUDE
Naruĉilac zadrţava pravo da prihvati ili odbije bilo koju od ponuda i / ili da poništi ceo postupak javne
nabavke i da odbije sve ponude u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Naruĉilac to moţe da uĉini
u bilo koje vreme pre dodele ugovora sa obavezom da svoju Odluku pismeno obrazloţi, posebno
navodeći razloge za odbijanje.
21. POŠTOVANJE OBAVEZA KOJE PROIZILAZE IZ VAŢEĆIH PROPISA
PonuĊaĉ je duţan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod kriviĉnom i materijalnom
odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizilaze iz vaţećih propisa o zaštiti na radu,
zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti ţivotne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava
intelektualne svojine (Obrazac izjave iz poglavlja IV. 3.).
22. KORIŠĆENJE PATENTA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH PRAVA
INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA
Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne
svojine trećih lica snosi ponuĊaĉ.
23. OBAVEŠTENJE O MOGUĆOJ IZMENI OBIMA NABAVKE
Ukoliko ukupna ponuda bude veća od sredstava predviĊenih budţetom, naruĉilac ima pravo da
jednostrano odluĉi o smanjenju koliĉine koju nabavlja.
PonuĊaĉi će uz ponudu dostaviti izjavu da li u sluĉaju smanjenja koliĉine ostaju pri naznaĉenim
jediniĉnim cenama.
24. OBJAŠNJENJA KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Zainteresovano lice moţe, u pisanom obliku [putem pošte na adresu JP Transnafta 11000 Beograd, ul.
Bjelanovićeva br. 2, elektronske pošte na e-mail
[email protected] ili faksom na
broj.011/2459430 traţiti od naruĉioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem
ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude.
Naruĉilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim
informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u pisanom obliku i
istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.
Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim informacijama ili
pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN-11-OP-2014.
Ako naruĉilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za
podnošenje ponuda, duţan je da produţi rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produţenju
roka za podnošenje ponuda.
Po isteku roka predviĊenog za podnošenje ponuda naruĉilac ne moţe da menja niti da dopunjuje
konkursnu dokumentaciju.
Traţenje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.
Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se iskljuĉivo na naĉin odreĊen ĉlanom 20. Zakona.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 162 od 198
25. ROK I NAĈIN PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAĈA
Zahtev za zaštitu prava moţe da podnese ponuĊaĉ, odnosno svako zainteresovano lice, ili poslovno
udruţenjeu njihovo ime.
Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republiĉkoj komisiji, a predaje naruĉiocu. Primerak zahteva za
zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republiĉkoj komisiji. Zahtev za zaštitu prava se
dostavlja neposredno, elektronskom poštom na e-mail. [email protected] ili faksom na
broj.011/2459430 ili preporuĉenom pošiljkom sa povratnicom na adresu JP Transnafta 11000 Beograd,
ul. Bjelanovićeva br. 2. .Zahtev za zaštitu prava se moţe podneti u toku celog postupka javne nabavke,
protiv svake radnje naruĉioca, osim ukoliko Zakonom nije drugaĉije odreĊeno.O podnetom zahtevu za
zaštitu prava naruĉilac obaveštava sve uĉesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje
obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od 2 dana od dana
prijema zahteva.
Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadrţina poziva za podnošenje ponuda
ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane
naruĉioca najkasnije 3 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na naĉin dostavljanja.
U tom sluĉaju podnošenja zahteva za zaštitu prava dolazi do zastoja roka za podnošenje ponuda.
Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz ĉl. 108. Zakona ili odluke o obustavi postupka javne
nabavke iz ĉl. 109. Zakona, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 5 dana od dana prijema
odluke.
Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naruĉioca preduzete u postupku javne
nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka
roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka. Ako je u istom
postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u
tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naruĉioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao
znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.
Podnosilac zahteva je duţan da na raĉun budţeta Republike Srbije uplati taksu od 40.000,00 dinara
(broj ţiro raĉuna: 840-742221843-57, poziv na broj 50-016, svrha: Republiĉka administrativna taksa sa
naznakom nabavke na kojuse odnosi, korisnik: Budţet Republike Srbije).
Postupak zaštite prava ponuĊaĉa regulisan je odredbama ĉl. 138. -167. Zakona.
26. ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLJUĈEN
Ugovor o javnoj nabavci će biti zakljuĉen sa ponuĊaĉem kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 dana od
dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz ĉlana 149. Zakona.
U sluĉaju da je podneta samo jedna ponuda naruĉilac moţe zakljuĉiti ugovor pre isteka roka za
podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa ĉlanom 112. stav 2. Taĉka 5) Zakona.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 163 od 198
VI.
OBRAZAC PONUDE
Ponuda za javnu nabavku,
Br. javnog poziva
JN-11-OP-2014
Naziv ponuĊaĉa:
Sedište i adresa:
Matiĉni broj:
PIB:
Osoba za kontakt:
Broj ponude
Datum ponude
I . Naĉin na koji se daje ponuda:
Ponudu dajem
(zaokružiti naĉin podnošenja ponude ):
a.
SAMOSTALNO
b.
SA PODIZVOĐAĈEM
v.
ZAJEDNIĈKA PONUDA (GRUPA PONUĐAĈA - KONZORCIJUM)
II . Uslovi ponude:
Ukupna vrednost
ponude (bez PDV-a),
Element kriterijuma koji se
boduje
Ukupna vrednost
ponude (sa PDV-om)
Napomena:
.............................................. dinara.
.............................................. dinara.
Ukupna cena ponude za nabavku (JN-11-OP2014) je fiksna i ne moţe se menjati ni po kojoj
osnovi za ĉitavo vreme trajanja Ugovora i sadrţi
sve zavisne troškove Izvršioca za ovu predmetnu
nabavku.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 164 od 198
Rok izvršenja
................... kalendarskih dana od uvodjenja u
posao
Element kriterijuma koji se
boduje
(minimum 45, a maksimum 90 kalend.dana)
Rok mora biti iskazan u kalendarskim danima.
Rok plaćanja:
U roku od ................ kalendarskih dana, od
dana ispostavljanja fakture na osnovu
verifikovane situacije
Minimum 30 kalendarskih dana
................... meseci
Garantni rok
Garantni rok mora biti minimum 24 meseci
Vaţnost ponude
................. dana, od dana otvaranja ponuda.
NAPOMENA:
Izjavljujem da sam, pri sastavljanju ponude, poštovao obaveze koje proizilaze iz vaţećih propisa o
zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti ţivotne sredine, i garantujem da sam imalac prava
intelektualne svojine, kao i da snosim naknadu za korišćenje patenata i odgovornost za povredu
zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.
U ___________, dana _________2014.god.
PonuĊaĉ – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis ovlašćenog lica
NAPOMENA: Obrazac ponude ponuĊaĉ mora da popuni, overi peĉatom i potpiše, ĉime potvrĊuje da su taĉni
podaci koji su u obrascu ponude navedeni.
Ukoliko ponuĊaĉi podnose zajedniĉku ponudu, grupa ponuĊaĉa može da se opredeli da obrazac ponude
potpisiju i peĉatom overavaju svi ponuĊaĉi iz grupe ponuĊaĉa ili grupa ponuĊaĉa može da odredi jednog
ponuĊaća iz grupe koji će popuniti, potpisati i peĉatom overitiobrazac ponude.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 165 od 198
VI. 1.
PODACI O PONUĐAĈU
OBRAZAC PODACI O PONUĐAĈU
Naziv ponuĊaĉa
Sedište ponuĊaĉa
Matiĉni broj
Poreski identifikacioni broj ( PIB )
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora
Osoba za kontakt
Telefon
Telefaks
Elektronska pošta
Tekući raĉun
Banka:
NAPOMENA: obrazac podaci o ponuĊaĉu, ponuĊaĉ mora da popuni, overi peĉatom i potpiše, ĉime
potvrĊuje da su taĉni podaci koji su u obrascu podaci o ponuĊaĉu navedeni. Ukoliko ugovor bude
potpisalo drugo lice uz potpisani ugovor dostavlja se ovlašćenje zastupnika ponuĊaĉa da to lice može
potpisati ugovor u javnoj nabavci.
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis davaoca izjave
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 166 od 198
VI. 2.
PODACI O PODIZVOĐAĈU
U vezi sa javnim pozivom br JN-11-OP-2014 je usluga: PRIPREMNI RADOVI I IZGRADNJA 2 X
20.000 m3 REZERVOARA ZA SKLADIŠTENJE SIROVE NAFTE U NOVOM SADU, u svemu u
skladu sa tehniĉkim opisom i specifikacijom, izjavljujemo DA NASTUPAMO sa sledećim
podizvoĊaĉem /podizvoĊaĉima i u nastavku navodimo njegovo o
uĉešće u iznosu od ...........................RSD, odnosno ........... % od ukupne vrednosti ponude.
OBRAZAC IZJAVA PONUĐAĈA DA NASTUPA SA PODIZV0ĐAĆEM
Red.
broj
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će
Za delimiĉno izvršenje usluga će biti angaţovan
izvršiti podizvođač i deo predmeta nabavke
kao podizvoĊaĉ
koji će izvršiti podizvođač
(podaci o podizvoĊaĉu):
(upisati):
Naziv i sedište podizvoĊaĉa:
1.
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora:
Osoba za kontakt:
Telefon /faks:
Elektronska pošta
Tekući raĉun
Matiĉni broj
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Mesto: …………………………
Datum: …………………………

M.P.
Potpis podizvoĊaĉa:
………………………………
(Potpis odgovornog lica)
NAPOMENA:Obrazac 3. - popunjavaju samo oni ponuĊaĉi koji ponudu podnose sa
podizvoĊaĉem.
Ukoliko ponuĊaĉ nastupa sa većim brojem podizvoĊaĉa ovaj obrazac fotokopirati,
popuniti za svakog podizvoĊaĉa i dostaviti uz ponudu.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 167 od 198
VI. 3.
ZAJEDNIĈKA PONUDA
U vezi sa pozivom br. JN-11-OP-2014 je usluga: PRIPREMNI RADOVI I IZGRADNJA 2 X 20.000
m3 REZERVOARA ZA SKLADIŠTENJE SIROVE NAFTE U NOVOM SADU, u svemu u skladu sa
tehniĉkim opisom i specifikacijom, kao grupa PonuĊaĉa, u zajedniĉkoj ponudi, su sledeći
PonuĊaĉi:
Red.
br.
1.
PONUĐAĈ
Nosilac posla
Vrsta
usluge
koju će
obavljati
(naziv PonuĊaĉa, sedište PonuĊaĉa) MP
(ime i prezime ovlašćenog lica)
_____________________- Matiĉni broj;
_____________________ - PIB;
_____________________- Šifra delatnosti
2.
(naziv PonuĊaĉa, sedište PonuĊaĉa) MP
(ime i prezime ovlašćenog lica)
_____________________- Matiĉni broj;
_____________________ - PIB;
_____________________- Šifra delatnosti
3.
(naziv PonuĊaĉa, sedište PonuĊaĉa) MP
(ime i prezime ovlašćenog lica)
_____________________- Matiĉni broj;
_____________________ - PIB;
_____________________- Šifra delatnosti
4.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 168 od 198
(naziv PonuĊaĉa, sedište PonuĊaĉa) MP
(potpis ovlašćenog lica)
_____________________- Matiĉni broj;
_____________________ - PIB;
_____________________- Šifra delatnosti
5.
(naziv PonuĊaĉa, sedište PonuĊaĉa) MP
(potpis ovlašćenog lica)
_____________________- Matiĉni broj;
_____________________ - PIB;
_____________________- Šifra delatnosti
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
M.P.
Ime i prezime – ĉitko napisano
______________________________
Svojeruĉni potpis davaoca izjave
PRILOG:
Pravni akt o zajedniĉkom nastupanju kojim se obavezuju na zajedniĉko izvršenje
predmetne nabavke i kojim se reguliše ko je Nosilac posla, kao i odnos i obaveza svakog od uĉesnika
PonuĊaĉa u ovom poslu
NAPOMENA: Svaki PonuĊaĉ iz grupe PonuĊaĉa, pored ovog obrasca, popunjava i prethodni
obrazac (Obraac 3), zavisno da li, u okviru grupe PonuĊaĉa, nastupa sa podizvoĊaĉem ili ne.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 169 od 198
VII. MODEL UGOVORA
MODEL UGOVORA ponuĊaĉ mora da popuni, overi peĉatom i potpiše, ĉime potvrĊuje da je
saglasan sa sadrţinom modela ugovora.
Ukoliko ponuĊaĉ nastupa sa grupom ponuĊaĉa model ugovora popunjava,potpisuje i overava
peĉatom ovlašćeni predstavnik grupe ponuĊaĉa.
U sluĉaju podnošenja zajedniĉke ponude, odnosno ponude sa uĉešćem podizvoĊaĉa, u modelu
ugovora moraju biti navedeni svi ponuĊaĉi iz grupe ponuĊaĉa, odnosno svi podizvoĊaĉi.
MODEL UGOVORA
Ugovorne strane:
JP TRANSNAFTA , sa sedištem u Panĉevu, ul. Zmaj Jovina 1, koju zastupa vršilac duţnosti direktora
(u daljem tekstu: NARUĈILAC),
i
______________________________________________
sa sedištem u _____________, ul.
_____________________________ br._____, koga zastupa _____________________, direktor (u
daljem tekstu: IZVOĐAĈ),
zakljuĉuju:
UGOVOR
Ugovorne strane su se sporazumele o sledećem:
OPŠTE ODREDBE
Ĉlan 1.
Ugovorne strane konstatuju:
- da je Naruĉilac sproveo otvoren postupak, propisan odredbama Zakona o javnim nabavkama
(''Sluţbeni glasnik RS''br.124/2012), radi nabavke usluge - PRIPREMNI RADOVI I IZGRADNJA 2 X
20.000 m3 REZERVOARA ZA SKLADIŠTENJE SIROVE NAFTE U NOVOM SADU, broj nabavke JN11-OP-2014;
- da je IzvoĊaĉ u svojstvu PonuĊaĉa dostavio svoju Ponudu br. _______ od _____________
2014. godine koja je zavedena kod Naruĉioca pod brojem _________ od ______________2014.
godine i sastavni deo je ovog Ugovora (u daljem tekstu: Ponuda);
- da je Naruĉilac svojom Odlukom broj _______________od ____2014. godine dodelio Ugovor
o javnoj nabavci IzvoĊaĉu.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 170 od 198
PREDMET UGOVORA
Ĉlan 2.
Predmet ovog Ugovora je pripremni radovi i izgradnja 2 x 20.000 m3 rezervoara za
skladištenje sirove nafte u Novom Sadu i njhovo povezivanje na postojeću instalaciju, u
svemu prema konkursnoj dokumentaciji Naruĉioca i Ponudi IzvoĊaĉa br. _______ od _______2014.
godine.
Sastavni deo ovog Ugovora su konkursna dokumentacija Naruĉioca i prihvaćena Ponuda
IzvoĊaĉa br. _______ od _______2014. godine i ĉine njegovu nedeljivu celinu (u daljem tekstu:
Ugovor).
UGOVORENA CENA
Ĉlan 3.
Ukupno ugovorena cena usluga iz ĉlana 2. ovog Ugovora, koje predstavljaju predmet javne
nabavke
a
prema
cenama
datim
u
obrascu
ponude,
iznosi
_______________________(slovima:___________________________________________)
dinara
bez
PDV-a,
a
sa
uraĉunatim
PDV-om
__________________________________________(slovima:_________________________________
___________________) dinara.
Cena iz stava 1. ovog ĉlana obuhvata i sve troškove vezane za izvršenje predmetne usluge.
Ugovorne strane konstatuju da je u toku vaţenja Ugovora cena fiksna i ne moţe se menjati ni
po kojoj osnovi za ĉitavo vreme trajanja Ugovora.
PLAĆANJE
Ĉlan 4.
Plaćanje će se vršiti prema privremenim meseĉnim i okonĉanoj situaciji, sa izdatim raĉunom u
koji je uraĉunat PDV, overenoj od strane Nadzornog organa Naruĉioca, koji svojim potpisom potvrĊuje
da je fakturisana usluga stvarno izvršena i kojim se verifikuje kvantitet i kvalitet izvršenih radova.
Privremene meseĉne situacije će se formirati do svakog 10-tog dana u mesecu za prethodni
mesec, prema stepenu gotovosti posla na osnovu stvarno izvršenih radova i stvarno ugraĊene opreme i
materijala, utvrĊeno na osnovu overenih obraĉunskih listova iz graĊevinske knjige, do 95% ugovorene
cene iz clana 3 ovog Ugovora.
Okonĉana situacija će se saĉiniti posle potpisivanja Protokola o kvalitativnom i kvantitativnom
prijemu ugovorenog posla iz ĉlana 2. ovog Ugovora, za 5% ugovorene cene iz clana 3 ovog Ugovora
(po odbitku prethodne uplate iz stava 2 ovog clana).
Naruĉilac se obavezuje da će plaćanje iz ĉl. 3. ovog Ugovoru izvršiti na raĉun IzvoĊaĉa broj
__________________________________ koji se vodi kod _____________________ Banke, u roku
od ______________ (slovima:______________________) dana, od dana prijema valjano saĉinjenog,
odnosno ispravnog raĉuna, i potpisane i overene, privremene meseĉne, odnosno okonaĉne situacije.
Svaka privremena meseĉna situacija i okonĉana situacija, sadrţe: specifikaciju izvršenih
izvršenih usluga, kao i isporuĉene i/ili ugraĊene opreme, overenu liĉnim peĉatom odgovornog izvoĊaĉa
radova i struĉnog nadzora, kao i sve obavezne elemente raĉuna predviĊene Zakona o porezu na
dodatu vrednost, a okonĉana situacija sadrţi i sve druge elemente u skladu sa zakonom, tehniĉkim i
drugim propisima i ovim Ugovorom.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 171 od 198
Raĉuni iz stava koji nisu saĉinjeni u skladu sa odredbama ovog ĉlana biće vraćeni IzvoĊaĉu, a
plaćanje odloţeno na štetu IzvoĊaĉa, sve dok se ne izvrši korekcija i ispostava valjano saĉinjenog i
ispravnog raĉuna.
UVOĐENJE U POSAO
Ĉlan 5.
Smatra se da je IzvoĊaĉ uveden u posao kad Nadzorni organ Naruĉioca na prvoj strani
graĊevinskog dnevnika konstatuje da je uveo IzvoĊaĉa u posao.
Naruĉilac će uvesti u posao Izvodjaĉa kada se steknu svi zakonom propisani uslovi za to, a
najkasnije u roku od 20 kalendarskih dana od dana zakljuĉenja ovog Ugovora.
OBAVEZE IZVOĐAĈA
Opšte odredbe
Ĉlan 6.
IzvoĊaĉ je duţan da izvrši ugovorene radove, u ugovorenom roku, u svemu prema konkursnoj
dokumentaciji Naruĉioca i Ponudi IzvoĊaĉa iz ĉlana 2. ovog Ugovora, i u skladu sa zakonom, tehniĉkim
i drugim propisima, vaţećim standardima, tehniĉkim uputstvima i pravilim struke.
Ĉlan 7.
IzvoĊaĉ je duţan da odmah po potpisivanju ovog Ugovora, a najkasnije u roku od 3 (tri) radna
dana, od dana potpisivanja ovog Ugovora, dostavi Naruĉiocu rešenje o imenovanju odgovornog
rukovodioca za izvoĊenje radova koji ispunjava zakonom predviĊene uslove za obavljanje te duţnosti.
Ĉlan 8.
IzvoĊaĉ je duţan da tokom celokupnog perioda izvršenja radova omogući Naruĉiocu izvršenje
nadzora nad izvoĊenjem radova, kontrole njihovog izvoĊenja, a naroĉito u pogledu vrste, koliĉine,
kvaliteta radova, materijala, instalacija i opreme koja se ugraĊuje i rokova predviĊenih za obavljanje
radova.
IzvoĊaĉ ima obavezu da, prilikom tehniĉkog pregleda predmetnog objekta, bude prisutan i
otkloni sve eventualne nedostatke u datom roku, o svom trošku, koje konstatuje komisija nadleţnog
organa za tehniĉki pregled.
Bezbednost i zdravlje na radu i propisi relevantni za izvršenje ovog Ugovora
Ĉlan 9.
IzvoĊaĉ se obavezuje da pre poĉetka izvoĊenja radova izradi sva neophodne elaborate i
planove koji ureĊuju organizaciju gradilišta, zaštitu od poţara (ZOP), bezbednost i zdravlje na radu
(BZR); zakljuĉi sa Naruĉiocem Sporazum o primeni propisanih mera za bezbednost i zdravlje na radu i
dostavi potvrdu da su lica koja će izvoditi radove obuĉena iz oblasti ZOP i BZR, kao i da poštuje mere
iz ZOP i BZR, u svemu prema konkursnoj dokumentaciji Naruĉioca i Punudi IzvoĊaĉa iz ĉlana 2. ovog
Ugovora i u skladu sa zakonom, tehniĉkim i drugim propisima.
Ĉlan 10.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 172 od 198
IzvoĊaĉ se obavezuje da se pridrţava svih zakona, tehniĉkih i drugih propisa i drugih eksternih i
internih akata Naruĉioca, kao i uputstava Nadzornog organa, koja se odnose na mesto izvršenja
radova.
IzvoĊaĉ je duţan da za potrebe izvršenja predmeta ovog Ugovora ishoduje sve neophodne
dozvole i saglasnosti nadleţnih organa i javnih preduzeća, ako se traţe.
Za pribavljanje dozvola i saglasnosti iz stava 1. ovog ĉlana Naruĉilac je u obavezi da plati
potrebne takse i naknade.
Rokovi izvršenja radova
Ĉlan 11.
IzvoĊaĉ se obavezuje da izvrši poslove iz ĉlana 2. ovog Ugovora sa paţnjom dobrog
privrednika, prema pravilima struke, u skladu sa vaţećim propisima i standardima za ovu vrstu poslova,
tehniĉkom i konkursnom dokumentacijom Naruĉioca, prihvaćenom Ponudom i ovim Ugovorom.
IzvoĊaĉ se obavezuje da će ugovorene poslove završiti u roku od _________ (slovima:
_____________) kalendarskih dana od dana uvodjenja u posao.
IzvoĊaĉ je duţan da, pre poĉetka radova iz ovog Ugovora, bez posebnih dopunskih naknada
planiranu dinamiku izvoĊenja radova prilagodi zahtevima Naruĉioca, kao i da sa Naruĉiocem usaglasi
detaljan gantogram (dinamiĉki plan) radova i aktivnosti, koji je sastavni deo ovog Ugovora.
IzvoĊaĉ je duţan da u sluĉaju zakašnjenja snosi obavezu plaćanja ugovorne kazne iz ĉlana 25.
ovog Ugovora.
Kvalitet materijala, opreme i radova
Ĉlan 12.
Materijal i oprema koju IzvoĊaĉ pribavlja, kao i radovi na osnovu ovog Ugovora, treba u svemu
da ispunjavaju uslove kvaliteta prema konkursnoj dokumentaciji Naruĉioca i Ponudi IzvoĊaĉa iz ĉlana 2.
ovog Ugovora, koju je dostavio Naruĉiocu.
Ĉlan 13.
IzvoĊaĉ je duţan da prilikom izvoĊenja radova izvrši sva potrebna kontrolna merenja kvaliteta
materijala koji se ugraĊuje, kao i sva kontrolna merenja kvaliteta ugraĊivanja predviĊena opštim i
posebnim tehniĉkim uslovima za izvoĊenje radova iz konkursne dokumentacije iz ĉlana 2. ovog
Ugovora.
Ako je u sluĉaju iz stava 1. ovog ĉlana utvrĊeno da je kvalitet radova nezadovoljavajući tako da
moţe ugroziti sigurnost objekta, ljudi i okoline, Naruĉilac ima pravo da zahteva od IzvoĊaĉa da obustavi
radove i da ponovo o svom trošku izvede nove u skladu sa pravilima struke.
GraĊevinska dokumentacija
Ĉlan 14.
IzvoĊaĉ je duţan da tokom celokupnog perioda aţurno i uredno vodi svu dokumentaciju koja ja
predviĊena Zakonom o planiranju i izgradnji i drugim vaţećim propisima.
IzvoĊaĉ je duţan da formira atestno-tehniĉku i drugu dokumentaciju, koja će ukljuĉivati i
Katastarski elaborat, koje je duţan da preda Naruĉiocu u skladu sa navedenim u konkursnoj
dokumentaciji i prihvaćenoj Ponudi.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 173 od 198
Osiguranje
Ĉlan 15.
IzvoĊaĉ je duţan da o svom trošku, a da se time na bilo koji naĉin ne ograniĉava obim njegovih
obaveza ili odgovornosti po Ugovoru, za sve vreme trajanja Ugovora, osigura poslove, svoje osoblje i
svoju opremu-alate na predmetnom gradilištu (polisa osiguranja odgovornosti za štetu priĉinjenu trećim
licima i polisa osiguranja gradilišta, ukljuĉujući i svoje zaposlene).
IzvoĊaĉ će Naruĉiocu predati odmah po zakljuĉivanju ovog Ugovora polise kojima se odreĊuje
da je svo osiguranje koje je traţeno Ugovorom za IzvoĊaĉa potpuno na snazi navodeći:
1) stvarni poĉetak i istek datuma svih polisa;
2) da osiguranje neće biti otkazano ili materijalno promenjeno za vreme njegovog trajanja,
bez pisane dozvole Naruĉioca;
3) teritorijalna ograniĉenja svih polisa.
U roku od pet dana od prijema navedenih polisa Naruĉilac će obavestiti IzvoĊaĉa u sluĉaju da
njegovo osiguranje smatra manjkavim. IzvoĊaĉ je tada duţan u roku od pet dana, od primitka obavesti
Naruĉioca, priloţiti ispravljene polise.
OBAVEZE NARUĈIOCA
Ĉlan 16.
Naruĉilac je duţan da:
1) najkasnije u roku od 20 kalendarskih dana, od potpisivanja ovog Ugovora, uvede IzvoĊaĉa u
posao i preda mu rešenje o imenovanju Nadzornog organa;
2) obezbediti IzvoĊaĉu raspoloţivu projektno tehniĉku dokumentaciju potrebnu za izvoĊenje
radova, kao i deo ili delove gradilišta koji su potrebni za izvršenje izvoĊaĉkih radova;
3) zahteva obustavu radova ukoliko IzvoĊaĉ predmetne radove ne izvodi u skladu sa
projektnom dokumentacijom, propisima, standardima i pravilima struke;
4) na naĉin i u roku utvrĊenim ovim Ugovorom plati ugovorenu cenu;
5) izvrši i sve ostale potrebne aktivnosti shodno ovom Ugovoru i konkursnoj dokumentaciji iz
ĉlana 2. ovog Ugovora.
NADZORNI ORGAN
Ĉlan 17.
Nadzorni organ vrši struĉni nadzor u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji
objekata i Pravilnika o sadrţini i naĉinu vršenja struĉnog nadzora u toku izvršavanja usluge – predmeta
javne nabavke, kao i u skladu sa drugim vaţećim propisima, a na osnovu rešenja koje donosi
Naruĉilac, a naroĉito:
1) vrši kontrolu kvaliteta svih radova koji se izvode;
2) po potrebi zahteva od IzvoĊaĉa ispitivanje materijala u ovlašćenoj ustanovi, o trošku
IzvoĊaĉa;
3) overava dinamiĉki plan realizacije radova,
4) vrši kontrolu usklaĊenosti radova iz Ponude IzvoĊaĉa s radovima koji se izvode i preduzima
potrebne mere kada postoje odstupanja, koja su rezultat opravdanih razloga;
5) vrši kontrolu i overu finansijske dokumentacije koju primi od IzvoĊaĉa radova;
6) overava privremene i okonĉanu situaciju izvršenih radova, kao i presek izvedenih radova
(obraĉunski list u graĊevinskoj knjizi);
7) obavlja celokupnu struĉnu komunikaciju za IzvoĊaĉem radova preko graĊ.dnevnika;
8) konstatuje završetak ugovorenih radova, na poslednjoj strani graĊ.dnevnika i time daje
saglasnost da je objekat spreman za tehniĉki pregled;
9) i druga prava i obaveze u skladu sa pozitivnim propisima i ovim Ugovorom.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 174 od 198
Primedbe i predlozi Nadzornog organa upisuju se u graĊevinski dnevnik.
IzvoĊaĉ je duţan da postupi po primedbama i zahtevima Nadzornog organa i da otkloni
nedostatke u pogledu kojih su stavljene primedbe, i to o svom trošku.
ODGOVORNOST UGOVORNIH STRANA
Ĉlan 18.
IzvoĊaĉ prema Naruĉiocu u potpunosti odgovara za izvršenje ugovorene obaveze.
IzvoĊaĉ je duţan da Naruĉiocu nadoknadi svu štetu koju prouzrokuje Naruĉiocu ili trećim licima
izvršenjem usluge iz ĉlana 2. ovog Ugovora.
IzvoĊaĉ u potpunosti odgovora za štete koje prouzrokuje podizvoĊaĉ koga je angaţovao shodno
ugovoru, kao da ih je sam prouzrokovao.
VIŠA SILA
Ĉlan 19.
U sluĉaju nastupanja više sile ugovorne strane se oslobaĊaju od odgovornosti za
neblagovremeno izvršenje ili neizvršenje pojedinih ugovornih obaveza, u obimu u kom viša sila
proizvodi dejstvo na izvršenje njihovih obaveza.
Kao sluĉajevi više koji oslobaĊaju ugovorne strane od obaveza iz ovog Ugovora, smatraće se
sluĉajevi, koji svojim nastankom spreĉavaju izvršenje obaveza ugovornih strana, a nisu se u vreme
zakljuĉenja Ugovora mogli predvideti, a pre njihovog nastupanja spreĉiti ili izbeći.
Pod sluĉajevima više sile naroĉito se smatraju: poţar, poplava, zemljotres, epidemije, štrajkovi,
rat, ratna dejstva, sabotaţa, kao i druge okolnosti izvan kontrole i uticaja ugovornih strana.
Ugovorne obaveze ĉije je izvršenje spreĉeno postojanjem više sile, biće odloţene u duţini
trajanja više sile.
Ugovorna strana, koja usled dejstva više sile zahteva da bude osloboĊena od izvršenja
ugovornih obaveza, mora drugu stranu da obavesti u pismenoj formi o nastanku više sile istog dana, a
najkasnije u roku od 3 (tri) dana, od dana nastupanja više sile.
Obaveštenjem iz prethodnog stava, ugovorna strana koja zahteva da bude osloboĊena od
izvršenja ugovornih obaveza, duţna je da navede vrstu više sile i dokaze po postojanju i oĉekivanom
trajanju više sile.
Po prestanku delovanja više sile, ugovorne strane će nastaviti sa izvršavanjem obaveza koje su
bile odloţene za vreme trajanja više sile.
Ako delovanje više sile spreĉi ugovorne strane da izvršavaju svoje obaveze ili deo svojih
obaveza u periodu duţem od 1 (jednog) meseca, ugovorne strane će se sporazumeti o daljem
postupanju u izvršavanju odredbi ovog Ugovora.
PRODUŢENJE ROKA
Ĉlan 20.
Osim iz razloga više sile, Naruĉilac moţe prihvatiti produţenje roka za izvoĊenje radova i usled
nastupanja jednog od sledećih razloga:
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 175 od 198
1.
2.
3.
4.
5.
izuzetno loših klimatskih uslova;
veštaĉkih prepreka, ili fiziĉkih uslova, koje izvoĊaĉ nije mogao predvideti;
naloga Naruĉioca za dodatne radove, koji podrazumevaju sklapanje novog ugovora;
bilo koja obustava radova koja nije posledica IzvoĊaĉevog propusta;
ĉekanja (ishodovanja) akata drţavnih, sudskih i drugih organa, javnih i drugih
preduzeća.
Izvršenje obaveza koje je onemogućeno iz razloga opisanih u prethodnom stavu odlaţe se za
vreme njihovog trajanja, a po prestanku navedenih razloga obaveze po ovom Ugovoru će se u celosti
izvršavati.
Ugovorne strane neće biti u obavezi da plaćaju nadoknade zbog neizvršavanja obaveza, ukoliko
je neizvršenje posledica produţenja roka iz razloga opisanih u stavu 1 ovog ĉlana.
U sluĉaju nastupanja jednog do razloga iz stava 1. ovog ĉlana, osim razloga iz alineje 3.
IzvoĊaĉ je duţan da, u pismenoj formi uz detaljno obrazloţenje, istog dana a najkasnije u roku od 3 (tri)
dana, od dana nastupanja razloga iz stava 1. ovog ĉlana, obavesti o tome Naruĉioca.
Najkasnije u roku od tri dana po prijemu obrazloţenog zahteva IzvoĊaĉa, Naruĉilac će proceniti
da li produţava IzvoĊaĉu rok za izvršenje ugovornih obaveza, u kom sluĉaju će produţenje roka
izvršenja usluge iz ĉlana 2. ovog Ugovora biti potvrĊeno od strane ove ugovorne strane, o ĉemu će se
zakljuĉiti poseban aneks ovog Ugovora.
Završetak posla
Ĉlan 21.
IzvoĊaĉ je duţan, da po isteku ugovorenog roka, objekat ĉuva od oštećenja o svom trošku – do
tehniĉkog pregleda i primopredaje Naruĉiocu.
Prijem izvršene usluge se vrši od strane ovlašćenog predstavnika Naruĉioca i u prisutnosti
ovlašćenog predstavnika IzvoĊaĉa. Sve primedbe Naruĉioca, IzvoĊaĉ je duţan zapoĉeti sa
otklanjanjem odmah, a najkasnije u roku od tri dana od date primedbe, te iste otkloniti u najkraćem
roku.
Nakon izvršene usluge saĉinjava se zapisnik, koji ovlašćeni predstavnici Naruĉioca i IzvoĊaĉa
sastavljaju i potpisuju, u kome će se vršiti konaĉni kvantitativni i kvalitativni prijem od strane Naruĉioca,
uz predaju od strane IzvoĊaĉa projekta izvedenog stanja i druge traţene dokumentacije.
GARANTNI ROK
Ĉlan 22.
Garantni rok za kvalitet izvedenih radova iz ĉlana 2. ovog Ugovora iznosi __________ (slovima:
______________) meseci od dana izvršene usluge.
Izvršilac je duţan da u garantnom roku, na pisani zahtev Naruĉioca, o svom trošku otkloni sve
nedostatke uzrokovane neadekvatnim izvršenjem usluge, kao i sve skrivene mane koje nisu mogle da
uoĉe prilikom primopredaje (ukljuĉujući troškove materijala i sve troškove radne snage potrebne za
intervenciju otklanjanja nedostataka).
Za radove na kojima su uoĉeni navedeni nedostaci utvrĊuje se novi garantni rok iz stava 1 ovog
ĉlana.
Ĉlan 23.
Kad Naruĉilac ustanovi nedostatke i/ili greške na izvedenim radovima odmah će obavestiti
IzvoĊaĉa i pozvati ga da nastale nedostatke i/ili greške otkloni o svom trošku.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 176 od 198
U tom sluĉaju Izvodjaĉ je duţan da:
1) u najkraćem roku, a najduţe 3 dana po prijemu obaveštenja, obavesti Naruĉioca
pismenim putem u kom roku i na koji naĉin namerava da otkloni nedostatke i/ili greške na
izvedenim radovima iz ovog Ugovora;
2) rok poĉetka intervencije za otklanjanje nedostatka i/ili greške na izvedenim radovima iz
ovog Ugovora, po pozivu Naruĉioca iz stava 1. ovog ĉlana, ne sme biti duţi od 7 dana od
dana prijema obaveštenja od strane Naruĉioca;
3) zavisno od prirode i obima nedostataka i/ili grešaka na izvedenim radovima iz ovog
ugovora, u najkraćem roku, pristupi otklanjanju istih angaţujući pri tome potrebnu radnu
snagu i sredstva;
4) prilikom otklanjanja nedostataka i/ili grešaka na izvedenim radovima iz ovog Ugovora,
obezbedi prioritet u pogledu nabavke materijala i obezbedjenja radnika za intervenciju.
Efikasnost intervencije u pogledu preuzimanja mera za otklanjanje kvarova i nedostataka u
garantnom roku, po pozivu Naruĉioca ne sme biti umanjena ako Naruĉilac i Izvodjaĉ nisu definitivno sigurni
ĉijom krivicom je došlo do nastanka štete.
Po konaĉnom ustanovljenju odgovornosti po pitanju iz stave 3. ovog ĉlana, sve troškove snosiće
odgovorna ugovorna strana.
Ukoliko se IzvoĊaĉ na odazove na pisani zahtev naruĉioca iz stava 1. ovog ĉlana, u roku od 10
(deset) dana, Naruĉilac će unovĉiti sredstva obezbeĊenja iz ĉlana 27. i 28. ovog Ugovora.
Ĉlan 24.
IzvoĊaĉ će, usled neopravdanog zakašnjenja u ispunjavanju svojih obaveza vezanih za
izvršenje usluge iz ĉlana 2. ovog Ugovora biti izloţen nekoj ili svim od sledećih sankcija: plaćanje
ugovorne kazne i/ili raskid ovog Ugovora zbog neispunjenja obaveza.
UGOVORNA KAZNA
Ĉlan 25.
U sluĉaju kada IzvoĊaĉ svojom krivicom ne izvrši radove u ugovorenom roku, odnosno ukoliko
doĊe do neopravdanog prekoraĉenja roka iz razloga koji se mogu pripisati IzvoĊaĉu, isti je duţan da
Naruĉiocu plati ugovornu kaznu u visini od 0,5% (5/10) procenata dnevno od ukupne ugovorene
vrednosti, ali ne više od 10% (deset procenata) ukupne ugovorene vrednosti bez obraĉunatog PDV-a.
Naruĉilac ima pravo da naplati ugovornu kaznu bez posebnog obaveštavanja IzvoĊaĉa,
realizacijom menice iz ĉl. 27. ovog Ugovora.
Ugovorne strane su saglasne da obaveza IzvoĊaĉa za plaćanje ugovorne kazne dospeva
samim padanjem u docnju, bez obaveze Naruĉioca da ga o tome upozori.
SREDSTVA OBEZBEĐENJA
Ĉlan 26.
IzvoĊaĉ se obavezuje da do zakljuĉenja Ugovora Naruĉiocu preda jednu vaţeću i registrovanu
blanko solo menicu za ugovornu kaznu, u nominalnom iznosu od 0,5% (5/10) procenata dnevno od
ukupno ugovorene vrednosti, ali ne više od 10% (slovima: deset procenata) ugovorne vrednosti bez
obraĉunatog PDV-a, sa rokom vaţenja koji je najmanje 30 (slovima: trideset) dana duţi od isteka roka
za konaĉno izvršenje posla, a poĉinje teĉi od dana potpisivanja ovog Ugovora.
Uz menicu moraju biti dostavljena uredno popunjena i ovrena meniĉna ovlašćenja – pisma, kao i
kopija kartona deponovanih potpisa, koja je izdata od strane poslovne banke koju IzvoĊaĉ navodi u
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 177 od 198
meniĉnom ovlašćenju – pismu, za Naruĉioca kako bi zaprimljene menice mogao popuniti u skladu sa
ovim Ugovorom.
Ĉlan 27.
IzvoĊaĉ se obavezuje da u roku od najviše 7 (sedam) dana od zakljuĉenja Ugovora Naruĉiocu
preda bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, u iznosu od 10 % ugovorne vrednosti bez PDV-a.
Bankarska garancija mora biti bezuslovna, neopoziva, na prvi poziv naplativa, bez prava na
prigovor i sa rokom vaţnosti koji je 60 (šezdeset) dana duţi od isteka roka za konaĉno izvršenje posla,
a poĉinje teći od dana potpisivanja Ugovora.
Ako se za vreme trajanja Ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, vaţnost
bankarske garancije za dobro izvršenje posla mora da se produţi. Produţena ili nova bankarska
garancija mora se dostaviti Naruĉiocu 3 (tri) dana pre isteka roka vaţeće garancije.
Naruĉilac će unovĉiti bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u sluĉaju da IzvoĊaĉ ne bude
izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na naĉin predviĊen ovim Ugovorom ili ukoliko IzvoĊaĉ
ne dostavi produţenu ili novu bankarsku garanciju u sluĉaju promene rokova za izvršenje ugovorne
obaveze, do isteka vaţeće bankarske garancije za dobro izvršenje posla.
Podneta bankarska garancija ne moţe da sadrţi dodatne uslove za isplatu, kraće rokove, manji
iznos ili promenjenu mesnu nadleţnost za rešavanje sporova.
IzvoĊaĉ moţe podneti garanciju za dobro izvršenje posla strane banke, samo ako je toj banci
dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni rang).
Ĉlan 28.
IzvoĊaĉ se obavezuje da, najkasnije do izvršene primopredaje predmetnih radova Naruĉiocu,
preda bankarsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku (za post garanti period), u iznosu
od 10 % ugovorne vrednosti bez PDV-a.
Bankarska garancija mora biti bezuslovna, neopoziva, na prvi poziv naplativa, bez prava na
prigovor i sa vaţnošću 5 dana duţe od garantnog roka.
Ako se za vreme trajanja Ugovora promene rokovi za otklanjanje grešaka u garantnom roku,
vaţnost bankarske garancije za otklanjanje grešaka u garantnom roku mora da se produţi. Produţena
ili nova bankarska garancija mora se dostaviti Naruĉiocu 3 (tri) dana pre isteka roka vaţeće garancije.
Naruĉilac će unovĉiti bankarsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku u sluĉaju da
IzvoĊaĉ ne izvrši obavezu otklanjanja kvara koji bi mogao da umanji mogućnost korišćenja predmeta
ugovora u garantnom roku ili ukoliko IzvoĊaĉ ne dostavi produţenu ili novu bankarsku garanciju u
sluĉaju promene rokova za izvršenje ove ugovorne obaveze.
RASKID UGOVORA
Ĉlan 29.
Naruĉilac moţe jednostrano raskinuti ovaj Ugovor u celini ili delimiĉno, ukoliko IzvoĊaĉ ne bude
izvršio obaveze koje su predmet ovog Ugovora na naĉin, u rokovima i pod uslovima regulisanim ovim
Ugovorom, odnosno ukoliko neuredno (docnja u ispunjenu i/ili ispunjenje sa nedostacima) ispuni
ugovorne obaveze, uz pisano obaveštenje o neizvršenju, odnosno neispunjenju obaveza poslato
IzvoĊaĉu predmeta ugovora, a posebno ako IzvoĊaĉ:
1) ne izvrši predmetnu uslugu u roku utvrĊenom u ovom Ugovoru;
2) ne izvrši neku drugu obavezu prema Ugovoru, ili
3) u bilo kojem od gornjih sluĉajeva ne ispravi svoj propust u roku od 15 dana (ili u nekom duţem
roku koji Naruĉilac moţe pisano dozvoliti) nakon prijema obaveštenja od Naruĉioca. Ukoliko
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 178 od 198
IzvoĊaĉ ni u naknadno ostavljenom roku ne ispuni ugovornu obavezu, Ugovor se moţe raskinuti
dostavljanjem izjave Naruĉioca o raskidu Ugovora drugoj ugovornoj strani – IzvoĊaĉu.
Ovaj Ugovor se moţe raskinuti ukoliko IzvoĊaĉ ne dostavi bankarske garancije iz ĉlanova 27. i
28. ovog Ugovora i polise iz ĉlana 15. ovog Ugovora.
U sluĉaju raskida Ugovora Naruĉilac ima pravo izvršenje ugovornih obaveza poveriti drugom
licu, uz obavezu IzvoĊaĉa da nadoknadi Naruĉiocu sve troškove i pretrpljenu štetu nastale zbog
neizvršenja, odnosno neispunjenja ugovornih obaveza.
U sluĉaju raskida Ugovora, ugovorne strane su obavezne da meĊusobno izmire obaveze
nastale do dana isteka naknadnog roka iz stava 1 ovog ĉlana, tako što će izvršiti presek stanja
vrednosti izvedenih radova, kao i uloţenih sredstava i plaćenih iznosa, na osnovu ĉega će utvrditi visinu
i naĉin izmirenja meĊusobnih obaveza.
Ukoliko doĊe do raskida Ugovora i prekida radova, Naruĉilac i IzvoĊaĉ su duţni da preduzmu
potrebne mere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja.
Troškove zaštite radova iz stave 5. ovog ĉlana, snosi ona ugovorna strana ĉijom krivicom je
došlo do raskida Ugovora, odnosno do prekida radova.
U sluĉaju raskida ovog Ugovora, IzvoĊaĉ je duţan da napusti objekte i gradilište u roku od 7
(sedam) dana od dana prijema obaveštenja o raskidu, i duţan je da ukloni mašine, materijale i sve
predmete koji su vlasništvo IzvoĊaĉa, a koji se nalaze na objektu i gradilištu Naruĉioca u vreme raskida
Ugovora.
OBAVEŠTAVANJE
Ĉlan 30.
Ugovorne strane su duţne da jedna drugu obaveštavaju o svakoj i o svim promenama koje
mogu biti vaţne za realizaciju Ugovora. Sva obaveštenja jedne ugovorne strane data drugoj ugovornoj
strani, a koja su u vezi sa ovim Ugovorom, od dana zakljuĉenja ovog Ugovora biće dostavljana u
pisanoj formi – pismom ili putem elektronske pošte, na dole navedene adrese:
a)Adresa Naruĉioca:
JP Transnafta Panĉevo
ul.Zmaj Jovina br. 1
e-mail:___________
b) Adresa IzvoĊaĉa:
________________
________________
e-mail:___________
Ĉlan 31.
IzvoĊaĉ za izvršenje ove javne nabavke, u skladu sa Ugovorom o poslovno tehniĉkoj saradnji
koji je prilog ovom ugovoru, angaţuje podizvoĊaĉa/je:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
IzvoĊaĉ u potpunosti odgovara za izvršenje ugovorene nabavke Naruĉiocu.
Ĉlan 31 b.
IzvoĊaĉ će ovu javnu nabavku izvršiti kao grupa ponuĊaĉa, u skladu sa Aktom - ugovorom o
zajedniĉkom izvršenju nabavke koji je prilog ovom ugovoru, sa ponuĊaĉem/ima:
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 179 od 198
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ĉlanovi grupe ponuĊaĉa odgovaraju neograniĉeno solidarno prema Naruĉiocu.
TAJNOST PODATAKA
Ĉlan 32.
IzvoĊaĉ/podizvoĊaĉ se obavezuje da podatke koje je dobio od Naruĉioca ili je do njih došao
tokom rada, ĉuva kao poslovnu i nakon prestanka ugovornih obaveza, u skladu sa propisima Republike
Srbije i opštim aktima Naruĉioca.
Lice koje je primilo prethodno navedene podatke, duţno je da ih ĉuva i štiti, bez obzira na
stepen poverljivosti.
IZMENA UGOVORA
Ĉlan 33.
Ovaj Ugovor se moţe izmeniti samo pisanim aneksom, potpisanim od strane ovlašćenih
zastupnika ugovornih strana, odnosno sve izmene i dopune Ugovora i svi usmeni nalozi i dogovori
ugovornih strana moraju biti sadrţani u aneksu Ugovora, inaĉe ne proizvode pravno dejstvo.
REŠAVANJE SPOROVA
Ĉlan 34.
Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog Ugovora – ugovorne strane će
pokušati da reše sporazumno. Ugovorna strana koja se poziva na postojanje spornog pitanja, duţna je
da pisanim putem neodloţno ili u najkasnije u roku od 3 (tri) kalendarska dana o tome obavesti drugu
ugovornu stranu.
Ugovorne strane se obavezuju da, u roku od 3 (tri) kalendarska dana, od dana dostave
obaveštenja, otpoĉnu pregovore radi nalaţenja sporazumnog rešenja, koje su duţne da okonĉaju u
roku od 10 (deset) radnih dana od dana poĉetka pregovora, a najkasnije u roku od 20 (dvadeset)
kalendarskih dana od dana dostave navedenog obaveštenja.
Rešavanje spornih pitanja ne moţe uticati na rok i kvalitet izvršenja ugovorenih radova,
odnosno na izvršenje predmeta ovog Ugovora.
Ukoliko sporovi izmeĊu ugovornih strana ne budu rešeni sporazumno u rokovima iz stava 2
ovog ĉlana, ugovara se nadleţnost stvarno nadleţnog suda u Novom Sadu.
OSTALE ODREDBE
Ĉlan 35.
Ovaj Ugovor stupa na snagu odmah nakon potpisivanja i traje do okonĉanja izvršenja usluge iz
ĉl. 2. ovog Ugovora.
Ovaj Ugovor se smatra zakljuĉenim na dan kada su ga potpisali ovlašćeni zastupnici obe
ugovorne strane, a ako ga ovlašćeni zastupnici nisu potpisali na isti dan, Ugovor se smatra zakljuĉenim
na dan drugog potpisa po vremenskom redosledu.
Ugovor je saĉinjen u 6 (šest) istovetnih primeraka sa jednakom dokaznom snagom, od kojih po
3 (tri) primerka za svaku ugovornu stranu.
Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor proĉitale, razumele i da ugovorne odredbe u
svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 180 od 198
Za Naruĉioca
Za IzvoĊaĉa
JP Transnafta Panĉevo
NAPOMENA: Model ugovora, ponuĊaĉ popunjava u skladu sa ponudom, overava peĉatom i potpisom,
ĉime potvrĊuje da prihvata elemente modela ugovora.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 181 od 198
VII. MODEL SPORAZUMA O PRIMENI PROPISANIH MERA ZA BiZR ZAPOSLENIH
Javno preduzeće za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima
„Transnafta“, Panĉevo, ul. Zmaj Jovina 1, koje zastupa v.d. direktora Tomislav Basta, (u daljem tekstu
NARUĈILAC),
i
_____________________ sa sedištem u __________, ul. ______________ br._____, koga zastupa
___________________, direktor (u daljem tekstu: IZVOĐAĈ),
zakljuĉili su:
SPORAZUM
O PRIMENI PROPISANIH MERA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE ZAPOSLENIH
Ĉlan 1.
Ugovorne strane saglasno konstatuju:
da su zakljuĉile Ugovor koji je kod Naruĉioca zaveden pod br. _________ od ______________ a kod
Izvršioca br. __________ od _____________ i da je predmet Ugovora PRIPREMNI RADOVI I
IZGRADNJA 2 X 20.000 m3 REZERVOARA ZA SKLADIŠTENJE SIROVE NAFTE U NOVOM SADU,
broj nabavke JN-11-OP-2014.
Ĉlan 2.
Shodno ĉlanu 19. i ĉlanu 69. stav 1. taĉka 20., Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl.
Glasnik RS 101/20, i ĉlanom 9. Ugovora, ovim Sporazumom o primeni propisanih mera za bezbednost i
zdravlje na radu (u daljem tekstu Sporazum), preciziraju se obaveze i mere za koordiniranje aktivnosti
Naruĉioca i IzvoĊaĉa a u vezi sa primenom mera bezbednosti i zdravlja na radu, otklanjanju rizika od
povreĊivanja odnosno oštećenja zdravlja zaposlenih, kao i za obaveštavanje zaposlenih o rizicima na
radu, radi oĉuvanja tehniĉko-tehnološke, sigurnosne i protivpoţarne bezbednosti u toku izvršenja
poslova kod Naruĉioca usluge.
Ĉlan 3.
U izvršenju obaveza po ovom Sporazumu, IzvoĊaĉ je duţan da za svoje zaposlene (i
podizvoĊaĉe) obezbedi i vodi raĉuna:
1. da na poslovima koje obavlja kod Naruĉioca mogu raditi samo zaposleni koji su kod IzvoĊaĉa
obuĉeni teoretski i praktiĉno za bezbedan i siguran rad u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i
zaštite od poţara i da su zdravstveno sposobni za rad kod Naruĉioca o ĉemu IzvoĊaĉ mora
Naruĉiocu dostaviti pismenu IZJAVU za sve zaposlene pre poĉetka pruţanja usluge,
2. pored pisane Izjave iz predhodnog stava, IzvoĊaĉ pre poĉetka radova za sve svoje zaposlene
koji rade kod Naruĉioca mora dostaviti kopije: overenog obrazaca br. 6 (Evidencija o
zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad) i lekarska uverenja za radnike koji rade na
radnim mestima sa povećanim rizikom,
3. da pre poĉetka radova dostavi spisak ljudi, vozila i opreme koju će koristiti kod Naruĉioca
4. da zaposleni imaju odgovarajuće praktiĉno i struĉno obrazovanje i znanje za pruţanje usluga
koji su predmet ugovora sa Naruĉiocem,
5. da u toku svog rada kod Naruĉioca koriste ureĊaje, mašine i alate koji su sertifikovani-atestirani
kod ovlašćenih ustanova. Za sve ureĊaje, mašine i alate za koji postoji zakonska obaveza,
vaţeće sertifikate i ateste dostaviti u Elaboratu o ureĊenju gradilišta,
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 182 od 198
6. da se zaposleni kod IzvoĊaĉa u toku pruţanja usluga moraju strogo pridrţavati zakona,
tehniĉkih propisa, pravilnika i procedura za bezbedan i siguran rad pri obavljanju ugovorenog
posla, da imaju obezbeĊenu, nose i koriste odgovarajuću zaštitnu opremu i liĉna zaštitna
sredstva za posao koji obavljaju kod Naruĉioca, posebno oprema za rad na visini,
7. da se zaposleni kod IzvoĊaĉa moraju strogo pridrţavati pravila zaštite od poţara (ZOP) a
posebno: da radove sa iskrećim alatima, otvorenim plamenom i sredstvima koja mogu izazvati
poţar, mogu otpoĉeti tek nakon podnetog pismenog zahteva i dobijene pismene dozvole za te
radove koju izdaje Šef sluţbe ZOP i BiZR kod Naruĉioca; da primenjuju bezbedna sredstva i
procedure za rad; da se pridrţavaju svih naloţenih mera i zabrana kojima se otklanjaju rizici od
povreĊivanja kao i od izbijanja poţara kod Naruĉioca,
8. da se zaposleni kod IzvoĊaĉa pri radu kod Naruĉioca moraju pridrţavati pravila tehniĉkotehnološke discipline, a posebno da se ne smeju preduzimati bilo kakvi drugi radovi osim radova
predviĊenih Ugovorom. U sluĉaju potrebe za dodatnim radovima, potrebna je dozvola za rad i
odobrenje ovlašćenog radnika Naruĉioca,
9. da se zaposleni kod IzvoĊaĉa moraju pridrţavati i drugih pravila koja obezbeĊuju sigurnost i
bezbednost kod Naruĉioca a posebno: zabrane kretanja izvan propisanog pravca i zone rada,
zabrane pušenja tokom izvoĊenja radova, konzumiranja alkohola, i sl.,
10. Da IzvoĊaĉ obavezno pismeno obavesti Šefa sluţbe ZOP i BiZR kod Naruĉioca, o svakoj povredu
na radu koja se dogodi u toku izvoĊenja radova definisanih u Ugovoru,
11. da zaposleni kod IzvoĊaĉa, otpad koji se generiše tokom radova kod Naruĉioca moraju da
zbrinu na kvalitetan naĉin u skladu sa zakonskim propisima iz oblasti zaštite ţivotne sredine.
12. Da pre poĉetka izvoĊenja radova obezbedi prisustvo svojih zaposenih na internoj obuci iz
oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od poţara koju sprovodi Šef sluţbe ZOP i BiZR
kod Naruĉioca.
Ĉlan 4.
Sve štete u sluĉaju smrti ili povrede na radu radnika IzvoĊaĉa ili oštećenja imovine Naruĉioca koje
su nastale tokom izvoĊenja radova a koje su nastale zbog nemarnosti IzvoĊaĉa ili zbog kršenja zakonskih
propropisa za siguran i bezbedan rad, kao i naloţenih sigurnosnih procedura iz oblasti bezbednosti i
zdravlja na radu i zaštite od poţara od strane Naruĉioca, padaju iskljuĉivo i u punom iznosu na teret
IzvoĊaĉa.
Ĉlan 5.
Lice za koordinaciju sprovoĊenja zajedniĉkih mera kojima se obezbeĊuje bezbednost i zdravlje
zaposlenih i zaštita od poţara po ovom Sporazumu je Branko Goĉanin, Šef sluţbe ZOP i BiZR kod
Naruĉioca. Obaveza ovog lica je i da organizuje upoznavanje zaposlenih kod IzvoĊaĉa sa uslovima
rada, opasnostima i štetnostima, pravilima bezbednog rada i opasnostima od izbijanja poţara kod
Naruĉioca.
Ĉlan 6.
IzvoĊaĉ je duţan da organizuje rad i obavljanje poslova kod Naruĉioca tako da obezbedi
izvršenje obaveza utvrĊenih ovim Sporazumom.
IzvoĊaĉ je duţan da sa ovim Sporazumom obavezno upozna svog rukovodioca radova.
IzvoĊaĉ odgovara za rad i postupke svojih zaposlenih u izvršenju obaveza iz ovog Sporazuma.
Ĉlan 7.
Neizvršenje, delimiĉno izvršenje ili kršenje obaveza iz ovog Sporazuma bez obzira na obim,
intenzitet ili posledice, razlog su za udaljenje zaposlenih kod IzvoĊaĉa i/ili jednostrani raskid Ugovora sa
IzvoĊaĉem od strane Naruĉioca, prostom izjavom u pismenoj formi.
Raskidni uslov deluje trenutno kad se ispuni.
IzvoĊaĉ je duţan da naknadi štetu koja je priĉinjena Naruĉiocu ovakvim prestankom
Sporazuma ili štetnom radnjom.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 183 od 198
Ĉlan 8.
Ovaj Sporazum je saĉinjen u 4 (ĉetiri) primerka, po dva za svaku ugovornu stranu.
MP
direktor
_________________________
MP
„JP"TRANSNAFTA", Panĉevo
v. d. direktora
_________________________
Tomislav Basta
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 184 od 198
VIII. OBRAZAC STRUKTURE CENE
Naruĉilac:
JP TRANSNAFTA
26000 Panĉevo,
UL. Zmaj Jovina
br. 1, Republika
Srbija
PIB: 104061151
NAZIV PONUĐAĈA:
ADRESA PONUĐAĈA:
MATIĈNI BROJ:
PIB – broj:
Predmet: Javna nabavka, broj JN-11-OP-2014, usluge: PRIPREMNI
RADOVI I IZGRADNJA 2 X 20.000 m3 REZERVOARA ZA
SKLADIŠTENJE SIROVE NAFTE U NOVOM SADU, oznaka iz Opšteg
reĉnika nabavke – 45247270- radovi na izgradnji rezervoara.
Naziv i opis
R.B.
Ukupna cena bez PDV-a
A.
GRADJEVINSKI RADOVI
B.
C.
D.
E.
PROTIVPOŢARNI PUT
KATODNA ZAŠTITA
ELEKTRIKA I INSTRUMENTACIJA
MAŠINSKI INSTALACIJA
IZRADA PROJEKTNO-TEHNIĈKE
DOKUMENTACIJE
F.
 Projekat izvedenog stanja izgradjenih temelja
rezervoara,
AB
tankvane,
nasipa,
protivpoţarnog puta, ĉeliĉnih konstrukcija,
katodne zaštite i drugih podzemnih instalacija
usklaĊen sa glavnim gradjevinskim projektom
i preostalim knjigama iz glavnog projekta u 3
primerka (3 štampana + 3 elektronska u
izvornom i PDF formatu)
 Obuka zaposlenih za korišćenje i odrţavanje
izgradjenog objekta
 Dostavljanje plana tekućeg i investicionog
odrţavanja izgradjenog objekta
G.
UKUPNO RSD (BEZ PDV-a)
A+B+C+D+E+F
H.
UKUPAN PDV (IZRAŢEN U RSD)
I.
UKUPNO RSD SA URAĈUNATIM PDVom
U ___________, dana _________2014.god.
M.P.
Ovlašćeno lice ponudjaĉa
____________________________
Svojeruĉni potpis ovlašćenog lica
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 185 od 198
UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE:
Pozicije pod rednim brojem od A do F popunjavaju se tako što se upisuju ukupne cene
predmetnih usluga koje su specifirane u predmeru radova, bez uraĉunatog PDV-a
U redu G, upisuje se ukupna cena bez uraĉunatog PDV-a;
U redu H, upisuje se ukupan PDV;
U redu I, upisuje se ukupna cena sa uraĉunatim PDV-om.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 186 od 198
IX. OBRAZAC POTVRDA ZA REFERENCE
NAZIV NARUĈIOCA
SEDIŠTE I ADRESA
ODGOVORNO LICE
MATIĈNI BROJ
PIB
U skladu sa ĉlanom 76. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sluţbeni glasnik“ Republike Srbije
br.124/2012), dajemo
POTVRDU
Kojom potvrĊujemo da nam je ____________________________________________
kvalitetno i uspešno izvršila referentne poslove na izgradnji rezervoara za
skladištenje nafte ili derivate nafte, sledećih karakteristika (pod referntnim poslom se
podrazumeva izvršena najmanje jedna usluga izgradnje predmetnih dobara kao nosilac posla ili kao
podizvoĊaĉ):___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______
( Napomena: Dostaviti kratak opis usluge, vrsta i opis, rok i datum zakljuĉenja i sl.).
Potvrda se izdaje na zahtev ______________________________________________ radi uĉešća u
postupku Javne nabavke JN-11-OP-2014 usluge: PRIPREMNI RADOVI I IZGRADNJA 2 X 20.000 m3
REZERVOARA ZA SKLADIŠTENJE SIROVE NAFTE U NOVOM SADU, oznaka iz Opšteg reĉnika
nabavke – 45247270- radovi na izgradnji rezervoara, za potrebe Javnog preduzeća „Transnafta“ i u
druge svrhe se ne moţe koristiti.
Mesto:__________________
Datum:__________________
Da su podaci taĉni, svojim potpisom i peĉatom potvrĊuje,
NARUĈILAC :
M.P
_____________________________
(potpis i peĉat ovlašćenog lica)
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 187 od 198
X.
IZJAVA O KADROVSKOM KAPACITETU
U skladu sa ĉlanom 76. stav 2. Zakona o javnim nabavkama (sluţbeni glasnik Republike Srbije
br.124/2013), IZJAVLJUJEM pod kriviĉnom i materijalnom odgovornošću Naruĉiocu :
JP Transnafta, Panĉevo,
ul. Zmaj Jovina br. 1, Republika Srbija
da raspolaţemo neophodnim kadrovskim kapacitetima za ispunjenje uslova za uĉestvovanje u nabavci
JN-11-OP-2014, usluga: PRIPREMNI RADOVI I IZGRADNJA 2 X 20.000 m3 REZERVOARA ZA
SKLADIŠTENJE SIROVE NAFTE U NOVOM SADU, oznaka iz Opšteg reĉnika nabavke – 45247270radovi na izgradnji rezervoara, navedenih u poglavlju IV.1. pod taĉkom 11.
R.br.
Ime i prezime
Struĉna
sprema
Licenca
broj
Radno mesto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 188 od 198
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 189 od 198
50
51
52
53
54
55
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 190 od 198
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
*NAPOMENA: PonuĊaĉ mora da ima minimalno 100 zaposlena radnika.
Kao dokaz Odgovorno lice PonuĊaĉa potpisuje i overava ovaj obrazac kojim potvrĊuje da su navedena lica
zaposlena kod ponuĊaĉa i prilaţe fotokopije obrasca M, kao i fotokopije vaţećih licenci.
Naruĉilac moţe traţiti na uvid originale ugovora o radu.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 191 od 198
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis davaoca izjave
PONUĐAČ odgovara za autentičnost podataka.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 192 od 198
XI.
IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI
U skladu sa ĉlanom 26. Zakona o javim nabavkama(„Sluţbeni glasnik RS“, broj 124/2012) Ovlašćeno
lice ponuĊaĉa _____________________________iz ____________________ daje
IZJAVU O NEZAVISNOJ
PONUDI
Pod punom materijalnom i kriviĉnom odgovornošću potvrĊujem da je ponuda za javnu nabavku broj
JN-11-OP-2014, usluga: PRIPREMNI RADOVI I IZGRADNJA 2 X 20.000 m3 REZERVOARA ZA
SKLADIŠTENJE SIROVE NAFTE U NOVOM SADU, podneli nezavisno, bez dogovora sa drugim
ponuĊaĉima ili zainteresovanim licima.
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis davaoca izjave
Napomena: usluĉaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naruĉulac će
odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije.Organizacija nadležna za zaštitu
konkurencije, može ponuĊaĉu, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane uĉešća u postupku
javne nabavke ako utvrdi da je ponuĊaĉ, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u
postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se ureĊuje zaštita konkurencije. Mera zabrane uĉešća u
postupku javne nabavke može trajati do dve godine.Povreda konkurencije predstavlja negativnu
referencu, u smislu ĉlana 82. stav 1. taĉka2)Zakona.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica
svakog ponuĊaĉaiz grupe ponuĊaĉa i overena peĉatom.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 193 od 198
XII.
OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE
U skladu sa ĉlanom 88. stav 1.Zakona, ponuĊaĉ:
_____________________________________________________________________
[navesti naziv ponuĊaĉa],
dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:
VRSTA TROŠKA
IZNOS TROŠKA U RSD
UKUPAN IZNOS TROŠKOVA
PRIPREMANJA PONUDE:
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis davaoca izjave
Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi iskljuĉivo ponuĊaĉ i ne moţe traţiti od naruĉioca
naknadu troškova.
Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naruĉioca, naruĉilac je duţan da
ponuĊaĉu nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izraĊeni u skladu sa
tehniĉkimspecifikacijama naruĉioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeĊenja, pod uslovom da je
ponuĊaĉ traţio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.
Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 194 od 198
XIII. OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA IZ ĈL. 75. ST.2.ZAKONA
U vezi ĉlana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, kao zastupnik ponuĊaĉa dajem sledeću
IZJAVU
PonuĊaĉ:__________________________________________________________
[navesti naziv ponuĊaĉa]
u postupku javne nabavke JN-11-OP-2014, usluga: PRIPREMNI RADOVI I IZGRADNJA 2 X 20.000
m3 REZERVOARA ZA SKLADIŠTENJE SIROVE NAFTE U NOVOM SADU, poštovao je obaveze koje
proizlaze iz vaţećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti ţivotne sredine i
garantujem da je imalac prava intelektualne svojine.
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis davaoca izjave
Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, Izjava mora biti potpisana od strane
ovlašćenog lica svakog ponuĊaĉaiz grupe ponuĊaĉai overena peĉatom.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 195 od 198
XIV.
OBRAZAC IZJAVE O dostavljanju polisa osiguranja
IZJAVA
PONUĐAĈA O DOSTAVLJANJU POLISE OSIGURANJA
Obavezujem se da ću odmah po zakljuĉenju ugovora o javnoj nabavci br. JN-11-OP-2014, usluga:
PRIPREMNI RADOVI I IZGRADNJA 2 X 20.000 m3 REZERVOARA ZA SKLADIŠTENJE SIROVE
NAFTE U NOVOM SADU,–poloţiti polisu osiguranja odgovornosti za štetu priĉinjenu trećim licima i
polisu osiguranja gradilišta ukljuĉujući zaposlene navedenih u Poglavlju V.taĉka 12.podtaĉka 4.
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis davaoca izjave
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 196 od 198
XV POTVRDA JN-11-OP-2014 – o obilasku lokacije
POTVRDA
JP Transnafta, Panĉevo,
ul. Zmaj Jovina br. 1, Republika Srbija
PotvrĊujem da je PonuĊaĉ: ___________________________________________,
sa sedištem u _______________, ul.________________________________ br.___.
dana__.__.____.godine, prisustvovao obilasku lokacije i to, Put Šajkaškog odreda 8, Terminal Novi
Sad, 21000 Novi Sad.
Potvrda se izdaje za uĉestvovanje u nabavci JN-11-OP-2014, usluga: PRIPREMNI RADOVI I
IZGRADNJA 2 X 20.000 m3 REZERVOARA ZA SKLADIŠTENJE SIROVE NAFTE U NOVOM SADU i
u druge svrhe se ne moţe koristiti.
Mesto : ................. god.
Datum : ................. god.
M.P.
Potpis predstavnika
JP TRANSNAFTA:
........................................
Napomena:
PonuĊaĉ je u obavezi, da pre dostavljanja ponude, obiĊe lokaciju i u potpunosti se upozna
sa stanjem na terenu, ciljevima predviĊenih radova i pregleda raspoloţivu tehniĉku
dokumentaciju o ĉemu će dobiti peĉatiranu i potpisanu potvrdu od predstavnika naruĉioca.
Naruĉilac odgovara za autentiĉnost podataka.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 197 od 198
XVI.
OBRAZAC IZJAVE O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU
PISMO ONAMERAMA-I Z J A V A
PONUĐAĈA O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU
Obavezujem se da ću odmah po potpisivanju dodeljenog ugovora – za javnu nabavku otvoreni
postupak br. JN-11-OP-2014 – nabavka usluge: PRIPREMNI RADOVI I IZGRADNJA 2 X 20.000 m3
REZERVOARA ZA SKLADIŠTENJE SIROVE NAFTE U NOVOM SADU, poloţiti sredstva finansijskog
obezbeĊenja predviĊena konkursnom dokumentacijom i ugovorom.
Obavezujem se da ću istovremeno sa predajom ugovorene vrste sredstva finansijskog obezbeĊenja,
Naruĉiocu predati kopije kartona sa deponovanim potpisima ovlašćenih lica ponuĊaĉa, kao i ovlašćenje
za Naruĉioca, da ugovorena sredstva finansijskog obezbeĊenja moţe popuniti u skladu sa zakljuĉenim
ugovorom o javnoj nabavci.
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis davaoca izjave
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-11-OP-2014
Strana 198 od 198
Download

Izmenjena dokumentacija