"B I L T E N"
SLUŢBENI GLASNIK FUDBALSKOG SAVEZA PODRUĈJA PANĈEVO
Broj: 19/2012
30.08.2012.
Panĉevo
OBAVEŠTENJE ....
RAD I ODLUKE KOMESARA ZA TAKMIĈENJE FSPP SA SEDNICE
ODRŢANE 29.08.2012.GOD.:
ODLUKE vezane za odigrane utakmice II kola Prve JBPF lige -SENIORIPosle pregleda svih prispelih izveštaja sa utakmica II kola Prve JBPF lige koje je po
rasporedu takmiĉenja odigrano 25./26.08.2012.god. konstatuje se da nije bilo dostavljenih
žalbi, te Odlukom Komesara za takmiĉenje sve odigrane utakmice registruju se postignutim
rezultatima.
Nakon pregleda zapisnika sa odigranih utakmica II kola utvrdjeno je da i pored
upozorenja jedan broj klubova nije overio dozvolu za rad – licencu trenerima za takmiĉarsku
2012/2013.g. Odlukom Komesara za takmiĉenje predaju se na dalju nadležnost Disc.sudiji
sledeći klubovi:
-FK’’SLOGA’’ PLANDIŠTE
-FK’’TEMPO’’ SEFKERIN
-FK’’SLOGA’’ B.N.SELO (klub naknadno overio licencu).
KOMESARA ZA TAKMIĈENJE:
Bogdanov Zoran s.r.
ODLUKE vezane za odigrane utakmice II kola Druge JBPF lige ''ZAPAD''
Posle pregleda svih prispelih izveštaja sa utakmica II kola Druge JBPF lige grupa
''Zapad'' -SENIORI- koje je po rasporedu takmiĉenja odigrano 25./26.08.2012.god. konstatuje
se da nije bilo dostavljenih žalbi, te Odlukom Komesara za takmiĉenje sve odigrane
utakmice registruju se postignutim rezultatima.
Opominje se poslednji put FK’’Glogonj’’ Glogonj da je ubuduće obavezan da sve svoje
zapisnike sa utakmica kada je domaćin sastavlja - kuca pisaćom mašinom, a ne da iste piše
rukom.
Po službenoj dužnosti vrši se zvaniĉna ispravka zapisnika (ĉl. 27 stav 2 Pravilnika o
fudbalskim takmiĉenjima FSS) sa utakmice FK’’St.Tamiš’’ Panĉevo – FK’’Omladinac’’
Deliblato u rubrici kod opomenutih igraĉa domaće ekipe (FK’’St.Tamiš’’ Panĉevo) stoji da su
opomenuti igraĉi br. 18 Vujanić Damir, br. 10 Stojmirov Filip, br. 9 Abramović Slobodan i br.
2 Aksović Goran, a treba da stoji da su opomenuti igraĉi br. 18 Vujanić Damir br.reg.
2070, br. 10 Abramović Slobodan br.reg, 169, br. 9 Abramović Darko br.reg 2084 i br. 2
Aksović Goran br.reg. 2068. FK’’Stari Tamiš’’ Panĉevo u obavezni je da ovu zvaniĉnu
ispravku evidentira u svojoj evidenciji.
Delegat Stanković Jovan iz Dolova zbog propusta u radu (netaĉno upisivanje ime i
prezime opomenutih igraĉa) kažnjava se zabranom vršenja funkcije delegata na 4 (ĉetiri)
prvenstvene utakmice.
Nakon pregleda zapisnika sa odigranih utakmica II kola utvrdjeno je da i pored
upozorenja jedan broj klubova nije overio dozvolu za rad – licencu trenerima za takmiĉarsku
2012/2013.g. Odlukom Komesara za takmiĉenje predaju se na dalju nadležnost Disc.sudiji
sledeći klubovi:
-FK’’UNIREA’’ UZDIN
-FK’’PROLETER’’ MRAMORAK
-FK’’JEDINSTVO-STEVIĆ’’ KAĈAREVO.
-FK’’PL.DUNAV’’ SKORENOVAC
-FK’’POLET’’ IDVOR
Utakmica FK’’Unirea’’ Uzdin – FK’’Polet’’ Idvor koja je odigrana 22.08.2012.god.
završena je rezultatom 4:3 (0:1), Odlukom Komesara za takmiĉenje ista se registruje
postignutim rezultatom.
KOMESARA ZA TAKMIĈENJE:
Cicka Jano s.r.
ODLUKE vezane za odigrane utakmice II kola Druge JBPF lige ''ISTOK''
Posle pregleda svih prispelih izveštaja sa utakmica II kola Druge JBPF lige grupa
''ISTOK'' – SENIORI - koje je po rasporedu takmiĉenja odigrano 25./26.08.2012.god.
konstatuje se da nije bilo dostavljanih žalbi, te Odlukom Komesara za takmiĉenje sve
odigrane utakmice registruju se postignutim rezultatima.
Nakon pregleda zapisnika sa odigranih utakmica II kola utvrdjeno je da i pored
upozorenja jedan broj klubova nije overio dozvolu za rad – licencu trenerima za takmiĉarsku
2012/2013.g. Odlukom Komesara za takmiĉenje predaju se na dalju nadležnost Disc.sudiji
sledeći klubovi:
-FK’’BUDUĆNOST’’ ALIBUNAR
-FK’’RATAR’’ KRUŠĈICA (klub naknadno overio licencu)
-FK’’BORAC’’ VEL.SREDIŠTE (klub naknadno overio licencu)
-FK’’BORAC’’ VR.GAJ (klub naknadno overio licencu).
KOMESARA ZA TAKMIĈENJE:
PuĊa Milan s.r.
______________________________________________________________________
POUKA O PRAVNOM LEKU: Protiv svih gore navedenih Odluka Komesara za takmiĉenje FSPP
donetih u prvom stepenu odluĉivanja sve zainteresovane strane imaju pravo ulaganja žalbi
Drugostepenoj Kimisiji za žalbe FSPP. Rok za ulaganje žalbi je 8 (osam) dana od dana prijema
prvostepenih Odluka, objavljenih i dostavljanih svim zainteresovanim stranama iskljuĉivo putem
''Biltena'' zvaniĉnog službenog glasila i to redovnom poštom. Uz žalbu je obavezno dostaviti i dokaz o
uplaćenoj taksi za žalbu u iznosu od 6.000,00 (šesthiljada) dinara. Ovaj iznos se uplaćuje na raĉun
FSPP broj: 200-2281970101001-88. Netaksirane, nedovoljno taksirane, neblagovremeno uplaćene ili
dostavljene žalbe, kao i žalbe izjavljene i upućene od neovlašćenog lica ODBIĆE SE ODLUKOM.
______________________________________________________________________
Download

"B I L T E N"