Udruţenje >C-LiGA< Cazin
Ćuprija bb, 77220 Cazin
Tel/Fax : 037 521-360
E-mail : [email protected]
Udruţenje C-LIGA Cazin
Rj. br. 07-05-6460-UP-1/10
JIB : 4263588680008
Raiffeisen Bank 1610350039750060
MALONOGOMETNA C-LIGA
PROPOZICIJE C-LIGE
TAKMIČARSKA SEZONA 2014
Cazin - Mart 2014.
C-LIGA2014 # C-LIGA2014 # C-LIGA2014 # C-LIGA2014 # C-LIGA2014 # C-LIGA2014 # C-LIGA2014
Udruţenje C-LIGA Cazin sukladno prijedlogu ĉlanova Upravnog odbora Malonogometne C-LIGE
na sjednici Udruţenja odrţanoj 21.03.2014. godine usvaja slijedeće;
PROPOZICIJE TAKMIĈENJA i PRAVILA IGRE
MALONOGOMETNE C-LIGE ZA TAKMIĈARSKU SEZONU 2014
1.
NAZIV LIGE
-
Naziv lige je MALONOGOMETNA C-LIGA (u daljnjem tekstu C-LIGA).
Naziv C-LIGE moţe se preimenovati ili promjeniti u neko drugo već postojeće ili novo ime, ime neke firme,
organizacije i drugo ukoliko se na taj naĉin reklamira Mali nogomet, te ostvaruje odreĊena materijalna, financijska i
druga korist u prilog same C-LIGE.
2.
LOGOTIP LIGE
3.
RADNO – UPRAVNO TIJELO LIGE
-
-
Ligom rukovodi Takmiĉarska komisija, koja je imenovana od strane Upravnog odbora Udruţenja, a koja broji 3 ĉlana;
1 – predsjednik, (Senad Mizić)
2 – 3 ĉlanovi. (Amir Jašaragić i Muenes Šabić)
Zadatak Takmiĉarske komisije je da sprovodi kompletno takmiĉenje lige :
a) Zaprima i rješava sve vrste ţalbi,
b) Pravi i dostavlja svim organima općine Kalendar takmiĉenja,
c) Rješava sve vrste zahtjeva, kazni pojedinca i ekipa C-Lige,
d) UreĊuje i donosi Pravilnik C-LIGE i Pravila igre.
Predsjednik Udruţenja vodi kompletnu statistiku C-LIGE, te je duţan jednom mjeseĉno dostaviti Bilten C-LIGE svim
ĉlanovima Upravnog odbora C-LIGE.
Najviše tijelo C-LIGE je Skupština koja broji 15 ĉlanova :
1 – predsjednik,
2 – do predsjednik,
3 – 15 ĉlanovi
Skupština C-LIGE mora se u toku jedne sezone najmanje jedanput sastati.
4.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2014
-
-
a)
b)
c)
d)
e)
Ĉlanarina organizatora turnira (100,00 KM),
(svaki organizator duţan je prije poĉetka prve utakmice turnira uplatiti delegatu turnira novĉanu taksu u iznosu
od 100,00 KM)
Pobjedniĉka ĉlanarina, taksa od ukupnog Nagradnog fonda turnira (5%),
(Pobjedniĉkim ekipama se odmah prilikom uruĉenja novĉanih nagrada umanjuje nagrada za navedenih 5% od
ukupne osvojene novĉane nagrade)
Godišnja Ekipna ĉlanarina (10,00 KM),
(svaka ekipa C-LIGE duţna je u toku jedne sezone uplatiti ekipnu taksu/ĉlanarinu u iznosu od 10,00 KM, u
protivnom ista ekipa nemoţe uzeti uĉešće na turnirima C-LIGE. Ista ĉlanarina plaća se Delegatu turnira koji je
duţan izdati uplatnicu za plaćeni iznos. Ukoliko jedna ili više ekipa ne izvrše uplatu takse nemogu nastupati na
narednim turnirima lige a osvojeni bodovi se oduzimaju).
Sudijska ĉlanarina po svakom turniru iznosi po jednom danu 5,00 KM;
(svaki sudac C-Lige duţan je odmah nakon završetka svakog turnira uplatiti taksu odnosno 5,00 KM po jednom
radnom danu, u protivnom isti sudac nemoţe suditi ni jedan naredni turnir C-Lige)
Ĉlanarina Delegata po svakom turniru iznosi 5,00 KM po jednom danu;
(svi Delegati C-LIGE duţni su uplatiti navedenu taksu odnosno 5,00 KM po jednom radnom danu po svakom
turniru kod Predsjednika Upravnog odbora)
f)
g)
h)
i)
Crveni kartoni turnira (10,00 KM) i druge Novĉane kazne lige,
(svi kartoni C-LIGE kao i drugi novĉani prihodi ili prilozi ulaze u redovne prihode C-Lige, svaki Crveni karton mora
se uplatiti odmah odnosno na istom turniru nakon završene utakmice na kojoj je dosuĊen karton, u protivnom se
kaţnjava igraĉ koji je dobio karton kao i ekipa za koju je nastupio)
Ĉlanska kartica 10,00 KM (Ĉlan Udruţenja),
(ĉlanovi Udruţenja mogu da budu sva fiziĉka i pravna lica uz prethodno plaćenu novĉanu ĉlanarinu od 10,00 KM,
izuzev ĉlanova Upravnog odbora)
Ĉlanska kartica 20,00 KM (Prijatelj Udruţenja),
(ĉlanovi Udruţenja mogu da budu sva pravna lica uz prethodno plaćenu novĉanu ĉlanarinu od 20,00 KM),
Sponzori C-LIGE (Sportski, Ponosni, Generalni i ostali sponzori).
5.
NAZIV EKIPE
-
Ukoliko jedna ekipa iz bilo kojeg razloga promjeni ime odnosno naziv ekipe automatizmom gubi pravo na osvojene
bodove.
Ukoliko jedna ekipa ţeli promjeniti naziv ekipe moţe to uraditi na taj naĉin da dostavi pismeni zahtjev (uz Novĉanu
taksu od 20,00 KM) Upravnom odboru C-LIGE, koja je duţna u roku od sedam (7) dana odgovoriti na zahtjev u
pismenoj formi, te se obvezuje da na narednom turniru C-LIGE voditelj programa sluţbeno proĉitati obavijest o
promjeni naziva ekipe.
Ukoliko jedna ekipa ima više naslova u nazivu ekipe, te ţeli da doĊe do promjene u nazivu ekipe u jednom ili više
dijelova, ili se od jednog imena ţeli napraviti jedna ili više drugih ekipa ili naziva pravo na osvojene bodove uvijek
zadrţava Prvo ime odnosno prvi naslov naziva ekipe. Naziv ekipe nesmije da bude Uvredljivog , Provokativnog,
Religioznog ili Politiĉkog sadrţaja.
-
-
6.
ORGANIZACIJA TURNIRA LIGE
Organizator turnira u organizaciji Malonogometne C-LIGE duţan je obezbjediti sljedeće uvjete :
-
-
Nagradni fond turnira mora da bude najmanje 1.000,00 KM.
Svaki turnir lige mora da ima najmanje jedan Prelazni pehar kao i jedan Pobjedniĉki pehar.
Turnir mora da sude najmanje dvojica sudaca sa liste sudaca C-LIGE ili jedan sudac i jedan delegat, a mjesto
delegata moţe uzeti jedan od ĉlanova iz organizacije.
Turnir mora da ima razglas, a mjesto voditelja programa moţe obavljati i delegat turnira.
Turnir mora da ima najmanje jednog Delegata koji se nalazi na listi C-LIGE, a mjesto Delegata moţe uzeti jedan od
ĉlanova organizacije u svrhu što manjih troškova turnira.
Organizator mora da ima najmanje 4 redara koji su jasno markirani i brinu se o sigurnosti; igraĉa i rezervnog kadra
obje ekipe, sudaca i delegata utakmice.
Organizator mora obezbjediti najmanje 2 lopte firme SELECT veliĉine br.4.
Igralište mora da bude Asfaltne, Betonske, Gumene ili umjetne podloge (za vanjske terene).
Igralište mora da bude vidno markirano po propisu i propozicijama C-LIGE
(vidi Grafiĉki prikaz igrališta).
Organizator mora obezbjediti pismenu saglasnost Policije, MZ - ce i ustanove ili vlasnika na kojem se odrţava turnir.
Uplatnicu od Takse C-LIGE za organizaciju turnira (100,00 KM).
Svaki organizator moţe samo jednom u toku jedne sezone organizirati turnir u sklopu Malonogometne C-LIGE.
Svi turniri C-LIGE mogu se igrati samo sa loptama veliĉine br.4 Firme SELECT.
Na svim turnirima C-LIGE prisustvuje Sluţbeno lice C-LIGE odnosno delegat koji je duţan da prati organizaciju turnira,
rad sudaca i drugih tijela turnira, te da na licu mjesta rješava sve sporne situacije prema pravilnuku C-LIGE i na kraju
napravi zapisnik turnira i isti dostavi predsjedniku Udruţenja. Troškove delegata snosi samo Udruţenje C-LIGA.
Organizator turnira duţan je istaknuti Reklamne Panoe/Cerade od Generalnog sponzora, Ponosnog sponzora i
Sportskog partnera i drugih sponzora C-LIGE za 2014 godinu.
6a. TABELA BODOVANJA ZA ORGANIZACIJU TURNIRA
(Ocjene su od 1 do 10 bodova)
1.
BROJ EKIPA
1-10 = 3 boda, 11-20 = 5 bodova, 21-30 = 8 bodova, 31-40 = 9 bodova i preko 40 ekipa = 10 bodova.
2.
RASVJETA
Uzeti u obzir broj Reflektora, jaĉinu i model istih, te na osnovu toga donijeti pravu ocjenu.
3.
SUDIJE
Uzeti u obzir broj Sudija na ukupan broj utakmica, te na ukupnu minutaţu turnira i broj radnih dana. Posebno obratiti
paţnju na izgled i komunikaciju organizatora i Sudaca.
4.
LOPTE
Obavezno notirati koji je model Lopti, koliĉina i stanje do kraja turnira.
5.
KATEGORIJE & SADRŢAJ TURNIRA
Za svaki dodatni sadrţaj turnira dodjeljuje se po 5 bodova (npr. Vatromet, Tombola, Muziĉki dio, Prezentacija ili
nastupi nekih klubova ili Udruţenja. Za organizaciju drugih kategorija (npr. Djeca, Veterani, Ţene i dr.).
6.
NAGRADNI FOND
Za svaki dodjeljeni pehar dobija se po JEDAN bod. Za novĉani fond do 1000 KM - 5 bodova,
1000 – 2000 KM = 6 bodova, 2000 – 3000 KM = 7 bodova, 3000 – 4000 KM = 8 bodova,
4000 – 5000 KM = 9 bodova, i preko 5000 KM = 10 bodova.
7.
REDARSKA SLUŢBA
Uzeti u obzir broj redara, dali su markirani i kako su obavljali poslove redara.
8.
RAZGLAS I OZVUĈENJE
9.
KOTIZACIJA TURNIRA
10. IGRALIŠTE & PARKING
7.
MODUS TAKMIČENJA C-LIGE
-
C-LIGA igra se turnir sistemom, tako da se svaki turnir Lige boduje na osnovu osvojenog plasmana na turniru.
Tabela bodovanja vodi se nakon svakog turnira C-LIGE, na naĉin da svaka ekipa za prolaz u naredni krug turnira
dobija DUPLI broj bodova, a poĉetni broj je 2 boda, odnosno za prolaz u DRUGI krug dobija se 2 boda, a nakon toga
svaki prolaz dalje bodovi se dupliraju.
U utakmici za ¾ mjesto, nakon odigrane utakmice pobjednik u toj utakmici dobija još POLOVICU bodova od zadnjeg
broja osvojenih bodova.
U Finalnoj utakmici pobjedniku se DUPLIRAJU bodovi, a poraţeni ostaje na istom broju.
Najboljih OSAM (8) prvoplasiranih ekipa plasirat će se na Završni turnir, odnosno
(FINALE C-LIGE 2014).
Ukoliko dvije ili više ekipa imaju isti broj bodova, prvo se gleda ekipa koja ima veći broj boljih osvojenih plasmana na
turnirima C-LIGE, zatim se gleda ekipa koja je uzela više uĉešća na turnirima C-LIGE, nakon toga gleda se MeĊusobni
susret, zatim Ukupna Gol-razlika ili se na kraju odigrava jedna utakmica na Neutralnom terenu.
Na turnirima koji se igraju KUP sistemom odnosno na ispadanje svaka ekipa ima pravo na još jednu dodatnu prijavu
nakon što je izgubila prvu utakmicu, ali samo pod istim nazivom ekipe (Ovo pravilo vaţi samo za 1.krug ili 1.kolo
turnira).
Svaka ekipa mora da ima najmanje 30% odigranih turnira C-LIGE od ukupnog broja turnira u jednoj sezoni kako bi
imala pravo nastupa na Finalu C-LIGE, imajući u vidu i ostale kriterije.
Jedna ekipa moţe da bude u toku jednog turnira C-LIGE samo jednom slobodna.
Ekipa koja uzme uĉešće na svim turnirima C-LIGE u jednoj sezoni dobija BONUS od 20 bodova, kao i povrat novca
10% od ukupne kotizacije svih turnira.
Dodatne prijave odnosno uplate za nove igraĉe na svim turnirima C-LIGE iznose samo 10,00 KM, a sav prihod od
uplata za nove igraĉe ulazi u redovan prihod Udruţenja. Udruţenje je duţno izdati priznanicu za nove igraĉe.
Nagradni Fond i Kotizaciju turnira C-LIGE odreĊuju sami organizatori.
Jedan igraĉ moţe nastupati samo za jednu ekipu na jednom turniru u toku jedne sezone C-LIGE.
-
-
-
8.
NAGRADNI FOND C-LIGE
Organizator Malonogometne C-LIGE nagraĊuje (TOP 10) :
-
Najboljeg Strijelca,
Najboljeg Vratara,
Najboljeg Igraĉa,
Najboljeg Mladog igraĉa (Samo igraĉi do 18 godina),
Najboljeg Stranog igraĉa,
Fair Play ekipu,
Najboljeg suca,
Sportskog radnika,
Najboljeg trenera,
Najbolju organizaciju.
9.
DELEGAT TURNIRA
Delegat turnira duţan je obezbjediti :
Mreţe za golove (I klasa)
1 x Rezervna lopta (SELECT vel. Br. 4)
2 kompleta Markera (Dvije boje po 10 komada s oštampanim brojevima),
1 x pumpa za zrak,
Kompletna papirologija (zapisnik utakmice i turnira, pravila igre i propozicije, turnira, prijava ekipe i kompletan
materijal za izvlaĉenje parova)
Torbica prve pomoći,
1 x Sudijska pišta,
Delegat turnira sprovodi kompletno takmiĉenje samog turnira, unosi u zapisnik sve potrebne detalje sa utakmice i
turnira, te isti dostavlja Predsjedniku Upravnog odbora C-LIGE.
-
10. NAGRADNI FOND FINALA C-LIGE 2014
Nagradni fond Finala C-LIGE za 2014 god.
-
1. Mjesto
2-4. Mjesto
Prelazni i Pehar u trajno vlasništvo, Novĉana nagrada i Plaketa.
Pehar u trajno vlasništvo, Novĉana nagrada i Plaketa.
11. FINALE C-LIGE 2013
-
4
3
2
1
vs
vs
vs
vs
5-8
5-8
5-8
5-8
A
B
C
D
5
6
C–B
D–A
7
¾ Mjesto
Poraţeni
½ Finala
utakmica
II kolo (½ Finale)
utakmica
utakmica
1
2
3
4
I kolo (¼ Finale)
utakmica
Finale C-LIGE igra se KUP sistemom, dirigovanim ţdrijebom:
-
8
FINALE!!!
Pobjednici
½ Finala
Za ekipe uĉesnice Finala C-LIGE 2014 mogu nastupati svi igraĉi koji su najmanje TRI (3) puta nastupali za istu ekipu
u toku Aktuelne sezone C-LIGE.
Najveći broj igraĉa koje moţe prijaviti jedna ekipa za Finale C-LIGE je 13 igraĉa.
Svaka ekipa ima pravo na DVA NOVA ILI TRI POLUNOVA IGRAĈA ZA Finale C-LIGE
(MAX. 3 IGRAĈA BEZ OBZIRA NA IZBOR) ;
a) NOVI IGRAĈ smatra se igraĉem koji nije nikako nastupio za dotiĉnu ekipu za kojeg se uplaćuje 100 KM,
b) POLUNOVI IGRAĈ smatra se igraĉ koji je 1 – 2 puta nastupio za dotiĉnu ekipu za kojeg se uplaćuje 50 KM,
-
-
Svaka ekipa uĉesnica Finala Lige mora da izmire sve svoje obveze prije prvog nastupa na Finalu C-LIGE, u protivnom
gubi pravo na nastup na Finalu C-LIGE te se Nuliraju svi osvojeni bodovi.
Ukoliko jedna ili više ekipa iz bilo kojih razloga otkaţe nastup (osim iz opravdanih razloga) ili se nepojavi na utakmici
Finala C-LIGE ista utakmica registruje se 3:0 u korist protivnika, a isti golovi ne ulaze u skor postignutih golova.
Ukoliko jedna ili više ekipa otkaţe uĉešće na Finalu C-LIGE mora to uĉiniti u pismenoj formi najmanje sedam (7) dana
prije poĉetka Finala C-LIGE, nakon ĉega se pravi nova tabela na kojoj se preostale ekipe pomjeraju za jedno mjesto
unaprijed, a na posljednju poziciju dolazi DEVETOPLASIRANA ili naredna ekipa.
Ukoliko jedna ili više ekipa neopravdano ne nastupi na Finalu C-LIGE ista ekipa kaţnjava se sa Novĉanom kaznom od
50,00 KM i 10 kaznenih bodova tako da dotiĉna ekipa narednu sezonu startuje sa (minus) 10 bodova.
Termin i mjesto odrţavanja FINALA C-LIGE 2014, odredit će se nakon završetka turnira
C-LIGE od strane Upravnog odbora Udruţenja. Na izvlaĉenju Završnice u jedan Šešir (POT) idu ekipe sa završne
tabele 1-4, a u drugi šešir (POT) ekipe sa završne tabele 5-8.
12. TEREN ZA IGRU/IGRALIŠTE
Grafiĉki prikaz terena/igrališta za Mali Nogomet ;
- Sve crte/linije igrališta moraju da budu izmeĊu 5-8 cm.
- Teren/Igralište moţe da bude najmanje 15m širine i najmanje 35m duţine, odnosno najviše 25m širine i 42m duţine.
1
6
6
10
10
3
6
6
2
9
5
8
4
11
7
5
83
6
1
6
10
6
6
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
9
6
Vrata/Golovi (3x2m)
Klupe za rezervne igraĉe
Kazneni Prostor (Prostor vratara/golmana)
Taĉka/Mjesto za izvoĊenje poĉetnog udarca
Prostor za zamjene igraĉa (od središnje crte do presjeka uzduţne crte je 5m)
Sudiski 5m kod prekida odnosno izvoĊenja udarca iz ugla
Mjesto za Zapisniĉki sto (Sto Organizatora)
Taĉka za izvoĊenje udarca sa 10 metara
Taĉka za izvoĊenje Kaznenog udarca (6 metara od crte izmeĊu dvije vratnice)
Prostor sa kojeg se izvodi udarac iz Ugla
Linija koja razdvaja teren na dvije polovice (Središnja linija)
PRAVILA IGRE MALONOGOMETNE C-LIGE
TAKMIĈARSKA SEZONA 2014
1. KLUPA ZA REZERVNE IGRAČE
1.1
2.1.
3.1.
4.1.
Klupe za rezervne igraĉe smještene su iza uzduţnih linija desno i lijevo od sredine igrališta.
Na klupi za rezervne igraĉe mjesto mogu uzeti samo rezervni igraĉi, Trener i Sluţbeni predstavnik ekipe.
Ukoliko se na klupi nalazi više osoba igra se zaustavlja, sluţbeni predstavnik ekipe se opominje (prvi put SE
OPOMINJE, a drugi put udaljuje izvan terena), a igra se nastavlja kada se stvore uslovi za igru sudijskom
loptom na mjestu gdje je igra prekinuta.
Trener ili Sluţbeni predstavnik ekipe mogu se kretati samo u obiljeţenoj zoni kod klupe za rezervne igraĉe.
2. BROJ i ZAMJENA IGRAČA
1.2.
2.2.
3.2.
4.2.
5.2.
6.2.
7.2.
Svaka ekipa broji maksimalno 10 igraĉa, od kojih su 4 + 1 u terenu.
Maksimalan broj igraĉa na jednoj utakmici je 10, a broj zamjena je neograniĉen, a ekipe na poluvremenu
mjenjaju klupe za rezervne igraĉe.
Zamjena igraĉa vrši se samo na obiljeţenom prostoru igrališta.
Igraĉ koji ulazi u igru, mora saĉekati da igraĉ koji napusta igru, to izvrši u potpunosti.
Zamjenski igraĉi kao i cijela klupa podlijeţe odlukama sudca bez obzira da li su u igri ili ne.
Ako zamjenski igraĉ stupi u igralište prije nego što igraĉ kojeg mijenja u potpunosti ne napusti igralište:
a) igra se zaustavlja;
b) igraĉ kojeg se zamjenjuje upućuje se da napusti teren;
c) zamjenski igraĉ se PRVI PUT OPOMINJE, a drugi pu kaţnjava sa 2 min. neigranja;
igra ponovno zapoĉinje neizravnim udarcem za protivniĉku momĉad sa mjesta na kojem se lopta nalazila u
trenutku zaustavljanja igre, a ukoliko se lopta nalazila u prostoru od 6 metara, lopta se iznosi na liniju od 6
metara. Ako za vrijeme dok se obavlja zamjena, zamjenski igraĉ stupi u igralište ili ga napusti igraĉ kojeg se
zamjenjuje na mjestu izvan podruĉja za zamjene (vaţi pravilo 6.2.).
Na poĉetku utakmice svaka ekipa mora da ima najmanje tri (3) igraĉa ukljuĉujući i vratara, a u sluĉaju da
jedna ekipa ostane samo sa dva igraĉa ukljuĉujući i vratara ista utakmica se prekida , a protivniku se
dodjeljuje pobjeda od 3:0, ako do tog trenutka protivnik nije postigao bolji rezultat.
3. OPREMA IGRAČA
1.3.
2.3.
3.3.
4.3.
Igraĉ nesmije nositi opremu ili nešto drugo opasno za njega samoga ili drugog igraĉa ukljuĉujući i bilo koji
oblik nakita. Osnovna oprema : majica ili dres sa brojem, hlaĉice ili šorc.
Oprema mora biti jednoobrazna , a vratar se mora razlikovati od ostalih suigraĉa.
Vratar moţe nositi duge hlaĉe (Trenerku).
U sluĉaju da obje momĉadi imaju iste dresove; Organizator je duţan obezbjediti rezervnu opremu ili
markere, a pravo na svoju boju dresova zadrţava uvijek prvoĉitana momĉad od strane voditelja takmiĉenja
prema zapisniku utakmice.
4. BODOVANJE i PROLAZ DALJE
1.4.
2.4.
3.4.
4.4.
5.4.
Kod bod – sistema igra svako sa svakim unutar grupe.
Za pobjedu dobivaju se tri (3) boda a nerješen rezultat jedan (1) bod.
Plasman na tabeli utvrĊuje se brojem osvojenih bodova, meĊusobnim susretom . Ukoliko dvije momĉadi
imaju isti broj bodova, onda se gleda momĉad koja je bila bolja nakon dodatnih izvoĊenja udaraca sa šest
(6) metara.
Kod sistema – eliminacije kao i kod utakmica BOD SISTEMA (Grupne Faze) ako je utakmica završena
nerješenim rezultatom odmah se izvode udarci sa 6 metara po tri (3) izvoĊaĉa iz svake momĉadi u prvoj
seriji odnosno ako nema pobjednika naizmjeniĉno 1 po 1 (ĉetvrti i peti) do konaĉnog pobjednika, ili sve
ispoĉetka 1 po 1 do konaĉnog pobjednika.
Rezultati koji su dodjeljeni (par-forfe) ulaze u skor postignutih golova ali se neupisuju u listu strijelaca. Ako
dva ili više igraĉa imaju isti broj postignutih golova onda se gleda koji je igraĉ postigao više golova u manje
utakmica, ili igraĉ koji dolazi iz bolje plasirane ekipe je bolji strijelac, a ako dolaze iz iste ekipe podjelit će
nagradu.
6.4.
7.4.
8.4.
Ako unutar jedne grupe postoji rezultat koji je dodijeljen (par-forfe) a tiĉe se samo jedne momĉadi sve
utakmice sa dotiĉnom ekipom se nuliraju i pravi se mini tabela.
U sluĉaju velikih izgreda jedne ili više momĉadi, iste se diskvalificiraju sa turnira a Disciplinska komisija
odluĉuje o eventualnoj kazni pojedinca ili momĉadi.
Prilikom izvoĊenja udarca sa šest (6) metara mjesto vratara moţe uzeti bilo koji od igraĉa koji se nalazi na
prijavi odnosno zapisniku utakmice i moţe se mjenjati do kraja izvoĊenja udaraca sa 6 metara bez
ograniĉenja.
5. VRATAR
1.5.
2.5.
3.5.
4.5.
5.5.
6.5.
7.5.
8.5.
9.5.
10.5.
11.5.
U sluĉaju spreĉavanja pogodka na bilo koji nedozvoljen naĉin izvan svog prostora, vratar se kaţnjava
CRVENIM kartonom a ista momĉad igra dvije (2) minute sa igraĉem manje.
Prilikom izvoĊenja udarca sa šest (6) metara vratar se moţe kretati po liniji izmeĊu dvije vratnice ali nesmije
napustiti vrata sa obje noge prije nego protivniĉki igraĉ ne uputi udarac.
Prilikom izlaska izvan kaznenog prostora i igranja rukom vratar se kaţnjava CRVENIM kartonom, a prilikom
povratka u kazneni prostor i igranja rukom vratar se moţe ali i nemora kazniti CRVENIM kartonom.
Zamjena vratara vrši se na isti naĉin kao i kod igraĉa na leteći naĉin.
Vratar je jedini igraĉ koji moţe da ubaci loptu u igru iz Gol – auta samo rukom.
Lopta iz Gol – auta moţe se baciti rukom direktno preko polovine terena, ali se nemoţe postići direktan
pogodak.
Pogodak se nemoţe postići direktno iz Gol – auta, ali vratar u toku igre moţe postići direktan pogodak samo
nogom iz bilo koje pozicije.
Vrijeme odnosno trajanje bilo kojeg prekida pa tako i ubacivanja iz Gol – auta je samo ĉetiri (4) sekunde
ako su stvoreni uslovi za igru, u protivnom sudac će svirati indirektan udarac za protivniĉku momĉad.
Vratar moţe na svojoj polovici terena drţati loptu samo 4 sekunde u razvoju ige.
Lopta se moţe vratiti vrataru ali je on moţe uzeti u ruke samo ako je vraćena dozvoljenim dijelovima tijela
od pojasa pa gore.
Ukoliko zadnji igraĉ ili vratar prekršajem zaustavi ili sprijeĉi postizanje gola ali iz iste situacije oštećena
momĉad postigne pogodak poštujući prednost od strane sudca, isti se priznaje ali se nekaţnjava dati igraĉ ili
vratar momĉadi koja je primila pogodak.
6. POČETNI UDARAC
1.6.
2.6.
3.6.
Poĉetni udarac moţe se izvesti kako napred tako i nazad.
Iz poĉetnog udarca nemoţe se postići direktan pogodak.
Utakmicu sa desne strane uvijek zapoĉinje prvo ĉitana momĉad od strane voditelja
programa i ima pravo na poĉetni udarac, kao i pravo na matiĉnu boju dresova.
7. KAZNENE MJERE
1.7.
2.7.
3.7.
4.7.
5.7.
Kaznene mjere su :
a) 2 minute neigranja,
b) Crveni karton.
Prilikom odraĊivanja kazne igranjem igraĉem manje ukoliko ista momĉad dobije pogodak automatizmom
ima pravo da popuni dozvoljeni broj igraĉa.
Ukoliko je kazna izreĉena krajem prvog dijela utakmice i nije mogla biti vremenski odraĊena ista momĉad
poĉetkom drugog dijela mora odraditi preostali dio kazne.
Igraĉ koji je dobio Crveni karton nemoţe nastupati na istoj utakmici do završetka utakmice niti moţe uzeti
mjesto na klupi za rezervne igraĉe, ali nakon dvije minute u igru moţe ući drugi igraĉ, a o teţini Crvenog
kartona datog igraĉa odluĉuje Takmiĉarska komisija.
Ukoliko sudac dodjeli Crveni karton nekom od igraĉa (ili udalji sluţbena lica) koji se nalaze na klupi za
rezervni kadar ista momĉad mora da odradi kaznu od 2 min. igranja igraĉem manje.
8. PREKID IGRE
1.8.
2.8.
3.8.
4.8.
5.8.
6.8.
7.8.
8.8.
9.8.
Lopta je van igre samo kada u potpunosti preĊe uzduţnu ili popreĉnu liniju bilo po tlu ili vazduhu.
Lopta se sa strane ubacuje samo nogom i iza linije, a ubacivanjem lopte sa strane nemoţe se postići
direktan pogodak.
Svaki prekid unutar terena je direktan ukoliko sudac ne signalizira indirektan udarac, a slobodan udarac
moţe se odmah izvesti ako sudac nije zaustavio igru i samo njegovim znakom igra se moţe nastaviti.
Prilikom izvoĊenja svakog prekida igre protivniĉki igraĉ mora biti udaljen pet (5) metara od mjesta izvoĊenja
u protivnom sudac će igraĉa prvi put opomenuti a zatim i kazniti sa 2 minute neigranja. Igraĉ koji izvodi
neki od prekida igre moţe da traţi od sudije pet (5) metara, time što će podignutom rukom prema gore
signalizirati sudcu da udalji protivniĉkog igraĉa na pet (5) metara.
Prednost postoji, a bit će uzeta samo onda kada igraĉ ili njegov suigraĉ nemogu doći u posjed lopte nakon
prekršaja procjenom sudca.
Klizeći start dozvoljen je samo kada u blizini nema protivniĉkog igraĉa, u protivnom svaki nedozvoljen klizeći
start kaţnjava se sa 2 minute neigranja.
Ukoliko igraĉ traţi (5) metara sudac je duţan zaustaviti igru i odmaknuti protivniĉke igraĉe na (5) metara a
igraĉ moţe nastaviti igrom samo na sudiski znak u protivnom lopta se dosuĊuje protivniĉkoj ekipi.
Svaki dosuĊeni direktni udarac je automatizmom TIMSKI prekršaj.
Svaka ekipa ima bonus od 5 TIMSKIH prekršaja u jednom poluvremenu, a nakon toga svaki naredni
prekršaj je direktan udarac sa 10 metara, koji se moţe izvesti i sa mjesta na kojem je prekršaj napravljen.
Ĉlanovi Skupštine Udruţenja C-LIGA Cazin za period 2014-2018 godina.
rb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ime i Prezime
Muenes Šabić
Senad Mizić
Amir Jašaragić
Ahmet Ĉaušević
Jasmin Lelić
Jasmin Topić
Amel Pehlić
Asmir Nuhić
Edin Pehlić
Zuhdija Murić
Mirsad Nuhanović
Hasan Dţelalagić
Refik Mušić
Rifet Mušić
Safet Omeradţić
Adresa
Trţac
G.Koprivna
Ostroţac
Brekovica
Prošići
Cazin
Cazin
Stijena
Pivnice
Liskovac
Liskovac
Ostroţac
Gata
Bihać
Brekovica
Kontakt tel.
062
061
061
061
061
061
062
061
061
061
061
062
062
061
061
651
155
764
185
849
155
476
443
277
833
770
373
397
602
718
587
781
568
659
942
728
630
582
684
867
450
193
925
536
562
Ĉlanovi Upravnog odbora Udruţenja C-LIGA Cazin.
rb
1
2
3
4
5
Ime i Prezime
Muenes Šabić
Senad Mizić
Amir Jašaragić
Ahmet Ĉaušević
Jasmin Lelić
Adresa
Trţac
G.Koprivna
Ostroţac
Brekovica
Prošići
Kontakt tel.
062
061
061
061
061
651
155
764
185
849
587
781
568
659
942
Ĉlanovi Takmiĉarske komisije 2014-2018.
rb
1
2
3
Ime i Prezime
Muenes Šabić
Senad Mizić
Amir Jašaragić
Adresa
Trţac
G.Koprivna
Ostroţac
Kontakt tel.
062 651 587
061 155 781
061 764 568
Lista Delegata C-LIGE za period 2014-2018.
rb
1
2
3
4
Ime i Prezime
Hasan Dţelalagić
Senad Mizić
Amir Jašaragić
Amel Pehlić
Adresa
Ostroţac
G.Koprivna
Ostroţac
Cazin
Kontakt tel.
062
061
061
062
373
155
764
476
193
781
568
630
Lista sudaca C-LIGE za 2014 godinu.
rb
1
2
3
4
5
6
7
8
Ime i Prezime
Jasmin Topić
Eldis Prošić
Mirza Kazlagić
Zuhdija Hodţić
Hasan Brkić
Adnan Dţelalagić
Ervin Dţelalagić
Mersel Hašić
Adresa
Cazin
Prošići
Cazin
D.Koprivna
Marjanovac
Ostroţac
Prošići
G.Koprivna
Kontakt tel.
061 155 728
061 794 978
061 403 147
061 573 903
061 981 732
061 581 971
061 693 355
063 913 527
Svi Pobjednici Malonogometne C-LIGE :
2009
2010
2011
2012
2013
2014
FIKO TERM
LELIĆ & ĈAUŠEVIĆ
GATA
PVC DŢAJA
GATA 1
???
Ponosni Sponzor C-LIGE za 2014 godinu :
SPORTSKI SAVEZ CAZIN (predsjednik Emir Dautović)
Generalni Sponzor C-LIGE za 2014 godinu :
OPĆINA CAZIN (općinski naĉelnik mr. Nermin Ogrešević)
Sponzori C-LIGE za 2014 godinu :
1.
Trgovine Sportske opreme ORIGINAL (PJ Cazin i PJ Velika Kladuša)
2.
GraĊevinski obrt EUROESTRICH Šturlić (vl. Rafael Ruţnić)
3.
Mustafa Ruţnić – Polje, Cazin (Općinski vijećnik općine Cazin)
4.
Pekara MAGISTRALA Cazin
5.
JOURY AUTO doo Cazin, Gornja Koprivna (Trgovina automobilima i vozilima lake kategorije)
6.
Caffe Bar BLIC – Polje, Cazin (Vl. Ermin Hekić)
7.
Veterinarska stanica VET FARM doo Cazin
8.
UNIQA Osiguranje dd (Osiguranje Nove generacije)
9.
DŢAJA-PLAST Cazin, Gnjilovac bb (Obrt za proizvodnju GraĊevinska stolarije)
10.
MAJA COMMERC doo Cazin, Ćoralići bb (Salon Kupatila i keramike)
Pregled svih turnira C-LIGE u 2014 godini.
DEC
2013
1
CAZIN – Sportska Dvorana
07.-22.12.2013.
Udruţenje C-LIGA
JUN
2014
2
3
4
5
GATA
BAJRIĆI – STIJENA
OSTROŢAC
G.KOPRIVNA
12.-15.06.2014.
17.-18.06.2014.
20.-22.06.2014.
25.-29.06.2014.
Refik Mušić 062 397 925
Emir Hamulić 061 446 999
Dino Mušić 061 459 892
Zijad Duraković 061 518 398
JUL
2014
6
7
8
9
10
11
12
13
PROŠIĆI
D.KOPRIVNA
BUBAMARA CUP – BAZENI ĆORALIĆI
ĆORALIĆI
TRŢAC – LJETNA LIGA
KRIVAJA
STIJENA
BREKOVICA
04.-06.07.2014.
13.-13.07.2014.
13.-14.07.2014.
15.-16.07.2014.
17.-20.07.2014.
22.-24.07.2014.
25.-26.07.2014.
29.-30.07.2014.
Jasmin Lelić 061 849 942
Vehbija Omerĉević 061 144 223
Šerif Rekić 061 582 055
Mirsad Kapić 062 461 225
Enes Šabić 062 651 587
Ferid Lulić 061 155 571
Irfo Budimlić 061 261 155
Haris Durić 061 280 728
AUG
2014
14
15
16
17
18
19
20
21
PIVNICE
VRSTA
ŠTURLIĆ
POLJE
IZAĈIĆ
LISKOVAC
KOPRIVSKI DANI SPORTA – G.KOPRIVNA
MLADOST KUP – KONJODOR
01.-02.08.2014.
03.-05.08.2014.
08.-10.08.2014.
11.-13.08.2014.
15.-17.08.2014.
19.-20.08.2014.
22.-24.08.2014.
29.-31.08.2014.
Edin Pehlić 061 277 684
Senad Samardţić 061 833 899
Arfet Dizdarević 061 600 613
Jasmin Ĉataković 061 759 928
Omer Balić 061 330 637
Zuhdija Murić 061 833 867
Amir Murić 061 833 975
Mirzet Pajalić 061 806 660
Napomena :
Turnir u MZ-ci Donja Koprivna (12.07.2014.) jedini je turnir koji se igra SAMO jedan dan i u DNEVNOM terminu!
SPONZORI C-LIGE 2014
Download

P R O P O Z I C I J E C