Strateški plan razvoja
2015-2019
Sadrţaj:
Uvod ...............................................................1-3
Srpski ragbi....................................................4
Oblasti rada Saveza.......................................5
Misija...............................................................6
Vizija................................................................7
Vrednosti ragbija............................................8-10
SWOT analiza................................................11
Analiza trenutnog stanja...............................12-17
Finansijski plan 2015-2019.........................18
Strateški ciljevi...............................................19-21
Strateške oblasti..............................................22-40
Kljuĉne taĉke uspeha.......................................41-42
Godišnji planovi, kontrola realizacije...........43
Organizaciona struktura................................44-47
Ragbi savez Srbije je osnovan 1954. godine
Ragbi reprezentacija Srbije je prvu utakmicu odigrala 1918.
godine u Edinburgu Škotska.
To je prvi nastup bilo koje sportske ekipe koja je igrala pod
nazivom reprezentacija Srbije.
Ĉinili su je srpski deĉaci koji su do Edinburga došli nakon
povlaĉenja srpske vojske i naroda u zimu 1915/1916 godine.
Oni su prepešaĉili Albaniju i nakon toga bili poslati na
školovanje u Edinburški univerzitet George Heriots. Tamo
su se upoznali sa ragbijem i 1918. odigrali prvu utakmicu
protiv selekcije britanskih dominiona.
Savez, Klubovi, Regionalni Savezi i
strukovne organizacije ĉine jedno telo koje
se zove “SRPSKI RAGBI”.
Uspostavljanjem izvornih vrednosti ragbija
u naš sistem, bolja budućnost je
zagarantovana.
Nacionalne selekcije
Nacionalno takmiĉenje
Razvoj ragbija
Ragbi savez Srbije uĉestvuje u
meĊunarodnim takmiĉenjima sa
selekcijama:
Ragbi savez Srbije kao granski
nacionalni Savez organizuje sledeća
takmiĉenja:
Ragbi savez Srbije je odgovoran za
razvoj ragbija na celoj teritoriji
Republike Srbije.






Ragbi XV reprezentacija Srbije
Ragbi VII reprezentacija
Srbije
Ragbi VII ţenska
reprezentacija Srbije
Ragbi XV reprezentacija Srbije
do 20 godina
Ragbi XV reprezentacija Srbije
do 18 godina








Prvenstvo Srbije za seniore u
ragbiju XV
Kup Srbije za seniore u ragbiju
XV
Prvenstvo Srbije za seniore u
ragbiju VII
Prvenstvo Srbije za seniorke u
ragbiju VII
Prvenstvo i Kup Srbije za
omladince
Prvenstvo i Kup Srbije za juniore
Prvenstvo i Kup Srbije za kadete
Prvenstvo i Kup Srbije za pionire
Prvenstvo i Kup Srbije za petliće
Strateški plan predstavlja
osnovu
programa razvoja u periodu od 2015.
do 2019. godine.
Razvićemo nove lidere koji će sprovoditi našu strategiju u duhu vrednosti ragbija
KAKO
Kroz Timski rad radićemo zajedno, Poštujući jedni druge i
uvaţavajući svaĉiji trud i doprinos, Uţivaćemo u stvaranju
budućnosti srpskog ragbija, poštujući Disciplinu, propagiranjem
Duha ragbija i razvojem Integiteta.
Ţelimo da ragbi u Srbiji postane prepoznatljiv kao opcija za bavljenje sportom dostupna širokom sloju društva
Sportski duh
Integritet
Poštovanje
Timski rad
Disciplina
Zadovoljstvo
OVE VREDNOSTI SU I PRIVUKLE SVE NAS DA SE BAVIMO RAGBIJEM
Poštovanje
U biti ragbija, razlikuje nas od svih drugih sportova.
Svaki pojedinac moţe da pruţi doprinos
Disciplina
Postavlja temelj ragbija
Potrebna je velika snaga karaktera i potpuna
posvećenost da bi se postigla
Zadovoljstvo
Timski rad
Ragbi je zabavan i daje nam mogućnost
velikog zadovoljstva za uţivanje u
igri, posvećenost se graniĉi sa strašću
Od suštinskog znaĉaja za ragbi.
Jedini put do uspeha je kroz timski rad
Sportski duh
Integritet
Temeljna vrednost ragbija
Integritet podrazumeva bezuslovnu i nepokolebljivu obavezu
Sve posebnosti ragbija, isticanjem i oţivljavanjem vrednosti
prema moralnim vrednostima i duţnostima.
ragbija, ostvaruju duh ragbija, kreiranjem praviĉnosti i
integriteta kod svih ĉinilaca
S- Jake strane
W- Slabosti
O - Prilike
T - Pretnje
Prepoznati od Ministarstva Sporta
Prepoznati od Olimpiskog komiteta
Podrška Societe General Banke
Podrška World Rugby
Podrška Rugby Europe
Kontinuitet u takmičenjima Rugby
Europe
Interesantna putovanja
Kvalitetan rad sa mlađim
kategorijama
Odsustvo vrednosti ragbija u Srbiji
Suštinska odvojenost Klubova i Saveza
Slaba medijska zastupljenost ragbija
Mali broj igrača, klubova, trenera
Loša pravna regulativa
Slab rad na razvoju i širenju ragbija
Saradnja sa RFU
Saradnja sa WRU
Loša organizacija Saveza
Nedostatak
menadţerskog/direktorskog kadra u
klubovima
Slaba administracija u klubovima
Umnoţavanje funkcija u istoj osobi
Genetski potencijal
Loši međuljudski odnosi
Mali broj ljudi uključen u rukovođenje
klubovima
Nedostatak ragbi terena
Nedostatak klupskih prostorija
Nedefinisano finansiranje Saveza i
Klubova
Nepostojanje jedinstvenog sistema u
ragbiju
Loša finansijska situacija u klubovima
Nedostatak ulaganja u ragbi
edukaciju trenera
Regionalno ragbi prvenstvo
Tradicija, prva utakmica odigrana
1918
Ljudski resursi
Popularnost ragbija u svetu
Nedostatak kontrole sprovođenja
Strateškog plana
Previše novca se troši na indirektne
troškove Saveza: kancelarija, plate,
telefoni...
Saradnja sa Rumunskim savezom
Olimpiske igre 2016. i 2020.
Velika baza podataka na internetu
Mentalni potencijal
Entuzijazam ljudi koji se aktivno
bave ragbijem
Cilj SWOT analize je da:




Iskoristimo jake strane do maksimuma
Iskoristimo prilike koje nam se pruţaju
Otklonimo pretnje
Ojaĉamo slabosti
Seniorska reprzentacija
2010-2014 godine
IRB ranking:
Na dan 23.10.2010. Srbija se nalazila na 64.
mestu IRB rang liste.
Na dan 19.11.2014. Srbija se nalazi na 91.
mestu IRB-a, od 102 kategorisane zemlje.
Godina
Odigrano
utakmica
Pobeda
Poraza
Grupa
2010.
2
1
1
2B
2011.
4
2
2
2B
2012.
4
1
3
2B
2013.
3
0
3
2B
2014.
4
0
4
2B
2C
UKUPNO
17
4
13
U20 reprezentacija Srbije
U20 Evropsko prvenstvo 2010.- Srbija završila na 2. mestu u grupi, od 3 ekipe
U20 Evropsko prvenstvo 2011.- Srbija završila na 3. mestu u grupi, od 4 ekipe
Godina
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
UKUPNO
Odigrano
utakmica
4
2
6
Pobeda
Poraza
2
1
3
2
1
3
Napomena
Srbija- Loznica
Grčka- Solun
Nismo učestvovali
Nismo učestvovali
Nismo učestvovali
Igraĉi koji su nastupali za U20- poreĊenje kontinuiteta
U20
Nastupilo igrača
Igraju u
Klubovima 2014.
2010.
2011.
24
24
6
7
Nastupaju za
seniorsku
reprezentaciju
2014.
3
4
U18 reprezentacija Srbije
Godina
U18 Evropsko prvenstvo 2010.- Srbija završila na 3. mestu u
C grupi, 19. mesto EP
U18 Evropsko prvenstvo 2011.- Srbija završila na 1. mestu u C
grupi, 21. mesto EP
U18 Evropsko prvenstvo 2012.- Srbija završila na 6. mestu u
B grupi, 22. mesto EP
U18 Evropsko prvenstvo 2013.- Srbija završila na 6. mestu u
B grupi, 22. mesto EP
U18 Evropsko prvenstvo 2014.- Srbija završila na 5. mestu u
B grupi, 21. mesto EP
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
UKUPNO
Odigrano Pobeda
utakmica
3
2
3
3
Poraza
Grupa
1
0
C
C
3
1
2
B
3
1
2
B
3
2
1
B
15
9
6
Igraĉi koji su nastupali za U18- poreĊenje kontinuiteta
U18
Godišta
igrača
Nastupilo
igrača
Igraju u
Klubovima 2014.
godine
Nastupaju za
seniorsku
reprezentaciju
2014.
2010.
1992/1993
26
4
2
2011.
1993/1994
26
8
5
2012.
1994/1995
26
10
7
2013.
1995/1996
26
21
6
2014.
1996/1997
26
24
2
Na pad rezultata seniorske
reprezentacije su uticali sledeći
faktori
1. Odustajanje od
reprezentacije U20
2. Mali broj pripremnih utakmica koje je odigrala seniorska reprezentacija
3. Mali broj jakih utakmica u domaćem takmiĉenju
4. Izlazak RK Partizan iz RRC-a, a kasnije i BRK Crvene zvezde
Rashodi 2011-2015
Prihodi 2011-2015
Ostali prihodi
2%
Članarina
1%
Koorporativna
liga
1%
Sponzori
13%
Donacije
1%
Stručno usavršavanje
1%
Finansijske usluge
3%
Ministarstvo
omladine i
sporta
33%
Ostali troškovi
4%
Kancelarija RSS
24%
FIRA-AER
21%
Reprezentacija
68%
IRB
25%
Olimpijski
komitet Srbije
4%
Prosečan godišnji prihod: 14.440.590 RSD
Prosečan godišnji rashod: 14.489.940 RSD
Aktivan Klub
Kruševac
Vojvodina
Balkanski
komarac
KBRK
BRK Crvena
zvezda
Partizan
Pobednik
Leva obala
Singidunum
ŢRK Beograd
Kategorije u takmičenju
Seniori
Seniori
Seniori
Broj aktivnih trenera
1
1
1
Seniori
Seniori
3
2
Seniori, juniori, kadeti,
ţene
Seniori A i B, juniori,
kadeti, pioniri i petlići
Pioniri
Petlići
Ţene
4
6
2
1
1
Kategorija
Aktivni klubovi
Takmičarske ekipe
Aktivni treneri
Sudije
Lekari
Delegati
Broj
10
18
22
10
5
7
Jasna je situacija u kojoj imamo jako mali broj
utakmica, a naroĉito kvalitetnih utakmica u domaćem
takmiĉenju.
U pokušaju da pronaĊu rešenje za ovaj
problem, klubovi sve ĉešće uĉestvuju u meĊunarodnim
takmiĉenjima. RRC i Prvenstvo Transilvanije.
Ostali prihodi
1%
Prihodi 2015-2019
Rashodi 2015-2019
Ostali rashodi
5%
MOS
22%
Sponzori
16%
Razvoj i takmičenje
35%
Rugby Europe
22%
Olimpijski komitet
12%
Rugby world
27%
Indirektni troškovi
15%
Nacionalne
reprezentacije
45%
Strateški ciljevi su da kroz razvojne programe:
Povećamo








broj
Odigranih utakmica
Aktivnih igraĉa
Angaţovanih trenera
Aktivnih sudija
Angaţovanih volontera
Aktivnih klubova
Takmiĉarskih selekcija
Profesionalno opredeljenih i
angaţovanih kadrova u ragbiju
Unapredimo kvalitet rada
Jaĉanjem aktivnih klubova
Edukacijom svih organizacionih kadrova
Edukacijom trenera i sudija
UnapreĊenjem infrastrukture
Sistemskim radom u formiranju
kvalitetnih reprezentativaca
Ostvarujemo kontinuitet
 Zadrţavanja talentovanih trenera u ragbiju
 Razvoja talentovanih igraĉa
 Nastupa nacionalnih timova na meĊunarodnim takmiĉenjima
 Osnivanja novih klubova
Strateške oblasti
Regionalni razvoj:
Formiraju se tri regije: Centar (sa središtem u
Beogradu), Jug (Kruševac) i Sever (Novi Sad).
Ciljevi u 2015. godini:
1. Angaţovati Komesare za razvoj u svim regijama
Tabelarno:
2. Osnovati po dva nova kluba u svakoj regiji, klubove
Regija
osnovati sa seniorskim timovima
Jug
3. Centralni Klub mora da ima minimum dve mlaĊe
selekcije (Sever i Jug)
Sever
Centar
4. Formiranje regionalnih ekipa, koje igraju svake
godine Kup regija
Centar
regije
Kruševac
Novi Sad
Beograd
Novi klubovi u gradovima
Niš, Jagodina, Brus, Blace,
Paraćin
Zrenjanin, Vršac, Ruma, Beočin
Smederevo, Grocka,
Obrenovac, Šabac
Ciljevi 2016-2019 godina:
1. Registrovati Ragbi savez juţne Srbije
2. Uspostaviti jasnu funkcionalnu saradnju izmeĊu Regije sever i RS
Vojvodine i Regije centar i RS Beograda
3. Razmotriti formiranje regija Istoĉne Srbije, Zapadne Srbije i Centralne
Srbije
4. Uspostaviti mlaĊe kategorije u svim novoosnovanim klubovima
Za sprovoĊenje programa regionalnog razvoja odgovoran je
Menadţer za razvoj i regionalni komesari za razvoj.
Osnivanje novih klubova
RSS pomaţe osnivanje novih klubova, koje se odvija
po regionalnom principu.
Novi klubovi se takmiĉe u C ligi Prvenstva
Srbije, koja je prilagoĊena poĉetnicima.
Klubovi su povezani meĊusobno u okviru svoje
regije. Centralni klubovi pomaţu nove klubove
kadrovima i organizaciono.
Igraĉi Novih klubova mogu nastupati za centralne
klubove u svojim regijama.
Igraĉi centralnih klubova mogu nastupati za Nove
klubove.
MlaĊe kategorije
Rad sa mlaĊim kategorijama se odvija u klubovima koji imaju
infrastrukturnih i kadrovskih potencijala za to.
Rad sa mlaĊim kategorijama je sistemski ureĊen programom:
’’.
Od Petlića do Orla
Fokus
je na aktivnim klubovima.
Cilj je
da do 2019. svi aktivni klubovi
imaju sve mlaĊe kategorije.
Svake
godine postoji druga ciljna
grupa, s tim da se nastavlja sa radom sa
prethodnom ciljnom grupom.
MlaĊe kategorije
Ovaj program sistemski rešava rad sa mlađim kategorijama u tri
nivoa:
Kvantitet- Cilj je povećati igraĉki i trenerski fond
Kontinuitet- Cilj je zadrţati igraĉe i trenere što duţe u ragbiju
Kvalitet- Cilj je podići kvalitet ragbija na viši nivo
Kvantitet
Ova oblast se ostvaruje radom na programima masovnog
uĉešća kao što su:
•Školski ragbi
•Get into rugby
•Zimska liga
Kontinuitet
Ova oblast se ostvaruje konstantnim organizovanjem kampova i
turneja za igraĉe i praćenjem i stimulisanjem trenera. Najvaţnije
aktivnosti iz ove oblasti su
Prolećna
Jesenja
Letnji
turneja (Italija, Francuska…)
turneja (Rumunija, Engleska…)
kampovi
Ove akcije su sufinansirajuće za igraĉe, klubove i Savez. Stalno se
organizuje aktivnost i time se odrţava kontinuitet. Kampovi su u organizaciji
RSS-a i sva deca imaju pravo uĉešća. Turneje se organizuju za igraĉe koji su
selektovani u okviru Akademije
Kvalitet
Kvalitet se postiţe kontinuiranim radom kroz:
Ragbi Akademiju i Reprezentacije U18 i U20.
Istovremeno se radi na edukaciji i razvoju trenera i
školovanju igraĉa.Kroz ragbi Akademiju se uvodi
jedinstveni sistem rada, koji treneri koji su ukljuĉeni
u rad Akademije, imaju priliku da implementiraju u
svojim klubovima.
Ragbi Akademija
Akademija postoji kao predvorje nacionalnih reprezentacija
U17,
U18 i U20.Formiraju se selekcije U14 i U16, od
.
najboljih igraĉa iz svih klubova. Najtalentovaniji igraĉi iz
Srbije treniraju cele godine zajedno. Kao akademija igraju
utakmice i uĉestvuju na turnejama.Svi treneri koji rade u
klubovima su ukljuĉeni u rad Akademije
Put igraĉa
Cilj programa je školovati igraĉe od petlića do
trenutka njihovog ulaska u reprezentaciju U20.
Svaki igraĉ prolazi kroz isti sistem i dobija isto
ragbi obrazovanje. Nakon nekoliko godina
stvoriće se hiperprodukcija školovanih
igraĉa, koji su prošli sve selekcije. Tada ćemo
imati mnogo kvalitetnije igraĉe, a najbolji meĊu
njima će ĉiniti okosnicu seniorske
reprezentacije.
Put trenera
Najvaţnija stvar je konstantno ulagati u edukaciju
trenera. Podizanjem kvaliteta trenera razvijaju se
igraĉi. Svim trenerima treba pruţiti šansu da kroz
Akademiju rade sa nekom od selekcija, u skladu sa
svojim znanjem. Treneri poĉetnici treba da rade sa
mlaĊim selekcijama kao glavni treneri, a sa starijim
selekcijama kao pomoćni treneri. Kada napreduju
prelaze u stariju selekciju i tako se razvijaju .
Za sprovođenje svih razvojnih projekata vezanih
za mlađe kategorije, odgovoran je Komesar za
razvoj.
Administracija
•Za ljude zaduţene za administraciju u
klubovima, savezima i
organizacijama, organizuju se edukativni
seminari na temu:
•korespodencije
•usklaĊivanje za ZoS
•apliciranje na projektima
•raĉunovodstvo i finansijske evidencije
Menadţment
Za ljude koji se bave organizacionim i poslovnim
delokrugom rada u klubovima, savezima i
organizacijama, organizuje se formalna edukacija:
Operativni nivo za menadţment u sportu (Po ZoS)
Pored toga i predavanja od strane struĉnjaka iz
oblasti menadţmenta u sportu, pronalaţenja
sponzora, brendiranja, organizacionih nauka…
Sudije
U skladu sa pravilima Rugby Europe, organizuje se edukacija u
saradnji sa Edukatorom za sudije, tokom ĉitave godine. Za postojeće
sudije i zanovljavanje sudijskog kadra.
-Level 1
-Level 2
seminari jednom godišnje
Treneri
Sprovodi se u oblasti formalne edukacije:
-Operativni nivoi za trenere (U skladu sa ZoS)
RSS upućuje jednom godišnje
četiri trenera na edukaciju.
WORLD RUGBY edukacija
RSS na godišnjem nivou organizuje sledeće:
TIP SEMINARA
GODIŠNJI PLAN
Rugby Ready
Dva puta
Level 1
Jednom godišnje
Level 2
Jednom godišnje
Level 1 Rugby 7s
Jednom godišnje
Level 2 Rugby 7s
Svake druge godine
Strength & Conditioning
Jednom godišnje
Dobrobit igraĉa
Predavanja struĉnjaka medicine, iz oblasti pruţanja prve
pomoći, prepoznavanja kritiĉnih stanja, prepoznavanja i reagovanja na
ozbiljne povrede. Ova predavanja treba da budu obavezna za sve
trenere.
Nacionalne selekcije
APSOLUTNI PRIORITET ĆE IMATI SENIORSKA REPREZENTACIJA U RAGBIJU XV.
SELEKCIJE U20, U18, RAGBI AKADEMIJA I 7’S SLUŢE ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE IGRAĈA SENIORSKE REPREZENTACIJE.
PRIMARNI CILJ JE OFORMITI SENIORSKU REPREZENTACIJU KOJA ĆE POSTATI KOMPETATIVNA NA NAŠEM NIVOU
TAKMIĈENJA, A TO ĆEMO OSTVARITI:
-ANGAŢOVANJEM KVALITETNIH TRENERA, KOJI ĆE ĈINITI STRUĈNI ŠTAB
-DRŢANJEM EKIPE NA OKUPU ĈITAVE GODINE, VELIKI BROJ TRENINGA
-ODIGRAVANJE VEĆEG BROJA TEST I PRIPREMNIH UTAKMICA
-DOVOĐENJEM VEĆEG BROJA KVALITETNIH IGRAĈA KOJI IGRAJU U INOSTRANSTVU
Brendiranje izgleda i aktivnosti reprezentacije ćemo ostvariti:
-nabavkom nove kompletne opreme za reprezentaciju
-odigravanje utakmica iskljuĉivo na stadionima
-brendiranje stadiona i svih ostalih aktivnosti
-prezentacijom u medijima
-uĉešćem seniorskih reprezentativaca u drugim promotivnim akcijama
Uspostaviti jedinstven sistem rada u
svim selekcijama:
Ovo ćemo ostvariti:
-povezivanjem reprezentacija u
ragbiju 7, U20 i U18 sa seniorskom
ekipom
-boljom saradnjom izmeĊu struĉnih
štabova
-ukljuĉivanjem talentovanih igraĉa iz
ovih selekcija u seniorski tim
Mediji i marketinške aktivnosti:
Ragbi u Srbiji je vrlo slabo vidljiv u medijima.
Naše aktivnosti koje mogu da se plasiraju i
promovišu kroz marketinške aktivnosti:




Potrebno je uraditi sledeće
1. napraviti novi sajt Saveza, koji će biti moderan i interaktivan
2. proizvesti emisiju o domaćem ragbiju, koja bi se emitovala
svake nedelje
Seniorska reprezentacija
3. uspostaviti saradnju sa elektronskim i štampanim medijima
Ţenska reprezentacija
Domaće takmiĉenje (jaĉe utakmice i finala) 4. izaĊivati publikaciju, svakih 6 meseci, koja bi pretstavljala sve
naše aktivnosti
Turniri i veći dogaĊaji
Za sprovođenje svih marketinških aktivnosti zadužen je
Generalni sekretar.
Da bi imali šta da plasiramo u medije, prvo moramo
da uspostavimo kvalitetno i zanimljivo domaće
takmiĉenje. Zatim reprezentativne selekcije treba da
poĉnu da pobeĊuju i organizacija utakmica mora da
se podigne na viši nivo.
KLJUĈNE TAĈKE USPEHA
CILJEVI
Oblast
Cilj 2015
Cilj do 2019.
Rezultati seniorske reprezentacije
Minimum 2 pobede
Plasman u višu grupu
Broj aktivnih klubova
15
30
Broj takmičarskih ekipa
25
60
Aktivni treneri
35
70
Aktivne sudije
15
30
Broj igrača školskih
1.000
3.000
Broj igrača aktivnih
600
2.000
Kljuĉna je organizacija sledećih aktivnosti:









Sistem regionalnog razvoja
Osnivanje novih klubova
Sistemski rad sa mlaĊim kategorijama
Školsko prvenstvo
Get into rugby
Zimska liga
Ragbi akademija
Edukacija svih struktura
Izrada novog sajta Saveza









Emitovanje emisije o ragbiju na televiziji
Prisutnost u elektronskim i štampanim
medijima
Uspostavljanje tri nivoa takmiĉenja u
seniorskoj konkurenciji
Odvajanje ragbija 7 od ragbija 15
Novi sistem licenciranja igraĉa
Promena takmiĉarske sezone
UvoĊenje nove kategorizacije za mlaĊe
kategorije
Kvalitetniji rad u nacionalnim selekcijama
Formiranje Struĉnog saveta
Godišnji planovi i kontrola
realizacije
Sastavni deo Strateškog plana su:
 Godišnji plan razvoja- Usvaja se na Skupštini u Januaru za narednu godinu
 Šestomeseĉni akcioni planovi- Usvajaju se na Skupštinama u Januaru i Julu
Odgovornost za sprovođenje Strateškog plana snosi Upravni odbor.
Upravni odbor delegira obaveze na angažovana lica i organizacije.
Organizaciona struktura Saveza
Odgovornosti i zaduţenja angaţovanih lica
Generalni sekretar:
Organizaciono-tehniĉki delokrug rada, administracija, marketing, finansije,
Menadţer za razvoj:
novi klubovi, obuka trenera, seniorski ragbi, nacionalne selekcije, edukacije.
Komesar za razvoj:
mlaĊe kategorije, školska liga, GiR, Zimska liga, Akademija, mlaĊe reprezentativne selekcije
Regionalni komesari za razvoj:
novi klubovi, jaĉanje centralnih klubova, mlaĊe kategorije,
Struĉni savet podnosi izveštaj
Skupštini Saveza na svakih šest
meseci vezan za implementaciju i
ispunjenost ciljeva iz Strateškog
plana.
Upravni odbor podnosi izveštaj
Skupštini o implementaciji
Strateškog plana na svakih šest
meseci.
Upravni odbor kontroliše
implementaciju Strateškog plana i
odgovara za realizaciju.
Struĉni savet je zaduţen za
praćenje implementacije
Strateškog plana.
Upravni odbor podnosi plan rada za narednih šest meseci
Skupštini Saveza. Deo plana rada je šestomeseĉni akcioni
plan.
Skupština Saveza kao najviši organ Saveza, donosi Strateški
plan i usvaja godišnje planove razvoja i šestomeseĉne akcione
planove.
Skupština razmatra i usvaja izveštaje Upravnog odbora i
Struĉnog saveta.
Download

Strateški plan razvoja 2015-2019