Bilten br.165
M jese čn i b il ten – v e lj ač a / fe br ua r 2 0 13 .
O RC /hC a T uz la
Dragi prijatelji/ce,
Pred vama se nalazi februarsko izdanje
mjeseĉnog informativnog biltena Omladinskog
resursnog centra (ORC) Tuzla i Omladinske
mreţe Bosne i Hercegovine koja za sada broji
164 organizacije i 94 pojedinca iz 69 mjesta
BiH.
Bilten izlazi na bosanskom-srpskom-hrvatskom
i engleskom jeziku. U njemu se nalaze
informacije o aktivnostima Omladinskog
resursnog centra (ORC) Tuzla, te Omladinske
mreţe Bosne i Hercegovine, informacije o
mjeseĉnim
aktivnostima
omladinskih
organizacija i grupa - ĉlanica ove mreţe,
njihovi planovi za naredni period, te ostale korisne informacije (donatori, pozivi na konferencije i
seminare, školarine, stipendije i sl.).
Ukoliko ţelite da budete na mailing listi za naredna izdanja mjeseĉnog informativnog biltena ili ako
imate pitanja ili sugestije, javite nam se. Mjeseĉni informativni bilten, kao i arhivu dosadašnjih izdanja
moţete naći i na web stranici Omladinske mreţe Bosne i Hercegovine:
http://www.omladina-bih.net
Uživajte u čitanju!!
SADRŢAJ
Aktivnosti u februaru 2013.
..........................................
2
Planovi za mart 2013.
.........................................
5
Aktivnosti dijela ĉlanica mreţe
..........................................
6
Novi ĉlanovi
..........................................
22
Donatori / informacije/ pozivi
..........................................
25
Mjesečni informativni bilten ORC-a i Omladinske mreže BiH izlazi uz finansijsku podršku “Balkan Trust for Democracy,
projekat German Marshall Fund of the United States”. Mišljenja iznesena u ovoj publikaciji ne predstavljaju mišljenja Balkan
Trust for Democracy, the German Marshall Fund of the United States, ili njihovih partnera.
Mjeseĉni bilten – februar / veljaĉa 2013.
br. 165
2
AKTIVNOSTI hCa/ORC-a U FEBRUARU 2013.
U februaru 2013., Eko tim lideri iz Tuzle završili su sa
radom na terenu sa VI grupom Mladih Eko Lidera iz Ĉelića.
Šesta grupa Mladih Eko Lidera renovirala je rukohvat i
ogradu na stepeništu u Mješovitoj srednjoj školi u Ĉeliću.
Pored toga napravili su 25 Taa Bora solarnih lampi, kao i
kontejner za razdvajanje otpada koji je postavljen u
dvorište Mješovite srednje škole.
Sveĉana dodjela certifikata za uĉesnike koji su uspješno
završili obuku na projektu Mladi Eko Lideri u Ĉeliću
odrţana je 21.2.2013. godine.
Sveĉanoj dodjeli pored Eko tim lidera, prisustvovali su predstavnici Općine Ĉelić, gospodin Nermin
Okanović, predstavnici Mješovite srednje škole, kao i predstavnici NVO United i Zambak. Tom
prilikom se predstavnik općine Ĉelić, gospodin Nermin Okanović zahvalio mladima na uloţenom
trudu i radu u toku obuke na projektu Mladi Eko Lideri.
Eko tim lideri podijelili su zahvalnice za svesrdnu pomoć kao i doprinos u realizaciji projekta općini
Ĉelić, Mješovitoj srednjoj školi, NVO United i NVO Zambak.
 Regionalna omladinska mreţe protiv diskriminacije i militarizacije Zapadnog Balkana
Tokom februara smo u okviru ove regionalne inicijative, radili na definiranju mjesta i tema za prve
dvije lokalne vikend radionice. U okviru ovoga smo obradili podatke iz upitnika mladih iz Vlasenice i
Bratunca o pojavama diskriminacije u njihovim lokalnim sredinama, kao i o ugroţenim manjinskim
grupama. Lokalne radionice protiv diskriminacije će biti odrţane u:
- Vlasenici – 14. i 15. marta 2013.
- Bratuncu – 16. i 17. marta 2013.
Na radionicama će uzeti uĉešće oko 40 mladih iz ovih gradova. Teme ovih lokalnih radionica su:
diskriminacija, predrasude, stereotipi, a mladi će na ovim baziĉnim radionicama raditi na
prepoznavanju i reagovanju na pojave i sluĉajeve diskriminacije manjina u svojim sredinama.
Više informacija o radionicama i našim sljedećim aktivnostima, kao i sve ostale informacije o
Regionalnoj omladinskoj akciji protiv diskriminacije i militarizma moţete pronaći na stranicama:
www.omladina-bih.net i http://www.stopdiskriminacija.net/new/en/
Projekat Regionalna omladinska mreţa protiv diskriminacije i militarizacije Zapadnog Balkana
podrţana je od strane Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – februar / veljaĉa 2013.
br. 165
3
14. februara je širom BiH plesno obiljeţen V-Day, dan borbe protiv nasilja nad ţenama. V-Day su
organizirale 210 organizacija i institucija u 37 gradova i mjesta u obiljeţavanju V-Day. BiH je jedna od
200 zemalja koja je ustala i obiljeţila ovaj dan.
U Tuzli je protestno okupljanje u okviru svjetske akcije za podruĉje Tuzle organizovalo Udruţenje
Radio Kameleon - Otvorena Mreţa ljudskih prava i demokratije zajedno sa partnerima iz udruţenja
Magic factory, Vive ţene, HO Horizonti, Omladinski Resursni Centar /ORC/ Tuzla, i Asocijacija
srednjoškolaca TK. Preko hiljadu mladih Tuzlaka je taĉno u 14 sati ispred zgrade Ministarstva
unutrašnjih poslova TK podiglo glas protiv nasilja nad ţenama u okviru akcije "JEDNA MILIJARDA
USTAJE" – kampanja protiv nasilja nad ţenama.
Podršku kampanji dalo je i Ministarstvo obrazovanja,
nauke, kulture i sporta TK, Ambasada Kraljevine
Norveške u BIH te brojne druge institucije i pojedinci.
Ambasadorica Kraljevine Norveške u BIH, Njena
Ekselencija Anne Vibeke Lilloe, naglasila je u svom
obraćanju prisutnima vaţnost ozbiljnog i sistematskog
pristupa rješavanju problema nasilja nad ţenama,
osvrnuvši se na iskustva iz Norveške.
Uĉenici osnovnih i srednjih škola, graĊani Tuzle,
zaplesali su oficijelni ples akcije "One Billion Rising Break The Chain" uz mlade plesaĉe Dirty dance crew
iz Tuzle. Taĉno u 14 sati upućena je poruka iz Tuzle:
"I Tuzla ustaje!!! Zajedno u borbi protiv nasilja nad ţenama! "
Zahvaljujemo se svima koji su se u Tuzli i u svijetu ukljuĉili u kampanju "Jedna Milijarda Ustaje!" i
pozivamo da svaki dan u godini radite na sprjeĉavanju i zaustavljanju nasilja nad ţenama.
 TRENING: KATALOG RAZNOVRSNOSTI – Vrnjaĉka Banja – Srbija 14. - 22. april 2013.
Edukativni centar Kruševac, u partnerstvu sa Omladinskim resursnim centrom (ORC) Tuzla,
Omladinskim kulturnim centrom Bitola i Omladinskim centrom Bit Ĉrnomelj organizuje trening
“Katalog razliĉitosti”. Trening će biti odrţan u Vrnjaĉkoj Banji – Srbija, u period od 14. do 22. aprila
ove godine.
Trening se odrţava uz finansijsku podršku Evropske omladinske fondacije, a na njemu će uĉestvovati
27 mladih iz: Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne Gore, MaĊarske, Rumunije i
Poljske. Poziv za uĉešće na treningu uputili smo na mejling listu omladinske mreţe BiH prije par
dana. Rok prijava je 15. mart.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – februar / veljaĉa 2013.
br. 165
4
U okviru priprema za trening, predstavnici ORC-a Tuzla uĉestvovali su na pripremnom sastanku
trenera, koji je odrţan u Vrnjaĉkoj Banji od 8. do 10. februara.
Na sastanku su definisane sve smjernice vezane za trening, kao što su pripremne aktivnosti treniga,
agenda i selekcija uĉesnika, metodologija rada i sl.
 Prekograniĉna graĊanska mreţa za pomirenje meĊu zajednicama i sigurnost graĊana
U okviru ovog projekta pod nazivom “Cross-border citizens‟ network for peace, inter-communal
reconciliation & human security” predstavnici ORC Tuzla uĉestvovali su na pripremnom sastanku u
Istanbulu – Turska. Sastanak je odrţan u periodu 18. – 20. februara 2013. godine.
Na sastanku su definisana prava i obaveze partnera u projektu, dogovorene su dalje aktivnosti u
okviru poĉetnog perioda implementacije projekta.
Nosilac ovog projekta je hCa Istanbul, Turska, a partneri su: SeConS – Development Initiative Group
Beograd, Srbija; Asocijacija za demokratski prosperitet - ZID Podgorica, Crna Gora; Institut za
regionalne i meĊunarodne studije Sofija, Bugarska; Centar za istraţivanje, dokumentaciju i
publikovanje Priština, Kosovo i Omladinski resursni centar Tuzla.
Cilj ovoga projekta je jaĉanje odrţive regionalne mreţe nevladinih organizacija i institucija, koja će
raditi na izgradnji mira, pomirenja i sigurnosti na lokalnom, drţavnom i regionalnom nivou. Mreţa će
stimulirati i jaĉati društveno-politiĉku i pravnu transformaciju procesa EU integracija balkanskih
zemalja i Turske.
Ovaj projekat podrţan je od strane Evropske Unije, u okviru instrumenata za predpristupnu podršku
(IPA) i jaĉanja civilnog društva (CFP).
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – februar / veljaĉa 2013.
br. 165
5
 OSTALE AKTIVNOSTI
Tokom januara radili smo na odrţavanju i razvoju komunikacija i koordinacije unutar Omladinske
mreţe Bosne i Hercegovine (www.omladina-bih.net).
U okviru toga smo: svakodnevno na mejling listu mreţe ([email protected]), ali i na druge
adrese u Bosni i Hercegovini i regiji distribuirali informacije interesantne za mlade i omladinski
aktivizam u BiH (pozivi na radionice, seminare, konferencije, pozivi za projektne aplikacije, poslovi,
školarine, ostale aktivnosti),
- odrţavali i redovno dopunjavali informacije na našoj web stranici www.omladina-bih.net,
- slali informacije koje smo dobili od omladinskih organizacija i pojedinaca iz mreţe prema vani
(meĊunarodnim organizacijama, organizacijama u regionu, donatorima),
- vršili korespondenciju sa organizacijama i pojedincima zainteresovanim za rad mreţe,
- odgovarali na upite vezane za odreĊene aktivnosti, edukacije i ostale informacije vezane za
aktivizam mladih u BiH.
PLANOVI HCA/ORC-A ZA MART 2013.
 Priprema i organizovanje lokalnih vikend radionica u okviru Regionalne omladinske mreţe
protiv diskriminacije Zapadnog Balkana. (Vlasenica 14. – 15. mart, Bratunac 16. – 17. mart)
 Izrada i objavljivanje analize stanja u osam bosanskohercegovaĉkih opština, u okviru projekta
"You(th) can make better local society!"; Projekat se izvodi uz finansijsku podršku “Balkan
Trust for Democracy, German Marshall Fund of the United States”. Više o ovome, kao samu
analizu objavićemo na našoj web stranici www.omladina-bih.net
 Uĉešće naših predstavnika na svjetskom socijalnom forumu u Tunisu, od 26. do 30.
marta ove godine. Na svjetskom socijalnom forumu će uzeti uĉešće više od 3500 organizacija i
mreţa iz cijelog svijeta. MeĊunarodne organizacije, društveni pokreti i savezi dolaze ove
godine u Tunis kako bi izrazili svoju solidarnost sa društvenim pokretima iz Tunisa, Magreba i
Mašreka, te podrţali njihovu borbu za društvenu pravdu, demokratiju i dostojanstvo. Više o
samom socijalnom forumu moţete pronaći na:
http://www.fsm2013.org/en
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – februar / veljaĉa 2013.
br. 165
6
AKTIVNOSTI ČLANICA OMLADINSKE MREŽE BIH
SARAJEVSKI OTVORENI CENTAR
Čobanija 12, 71 000 Sarajevo
Tel/fax: 033 211 617, 033 200 073
E-mail: [email protected]
Web: www.soc.ba
 PROGRAM SARAJEVSKOG OTVORENOG CENTRA
- Promocija zbornika "Kojeg je roda sigurnost?" Organizatori: Sarajevski otvoreni centar,
Fondacija CURE i NATO
06.03. 2012, 12:00h, Fakultet politiĉkih nauka, Skenderija 72
Promotori/ce: Damir Arsenijević, prireĊivaĉ zbornika, Mirela Roţajac-Zulĉić, autorica teksta
Amila Ţdralović, autorica teksta. Moderatorica: Lejla Turĉilo, Fakultet politiĉkih nauka Univerziteta u
Sarajevu
- Promocija zbornika "Neko je rekao feminizam?" Organizatori: Sarajevski otvoreni centar i
Fondacija CURE
07.03, ĉetvrtak, 18:00, Sarajevski ratni teatar (SARTR), Gabelina 16
Promotorice: Adriana Zaharijević, prireĊivaĉica zbornika, Ivana Draĉo, autorica teksta
Jasmina Ĉaušević, autorica predgovora. Moderatorica: Berina Dţemailović, Fondacija CURE
FESTIVAL MERLINKA, 15-17. 03. 2013. Organizator: Sarajevski otvoreni centar
- 15. 03. 2013, 18:00h, Art kino Kriterion, Obala Kulina bana 2, igrani film, Marble Ass, reditelj Ţelimir
Ţilnik, Srbija, 1995, Trajanje: 73'
Diskusija sa Ţelimirom Ţilnikom
- 16. 03. 2013, 16:00h, Art kino Kriterion, Obala Kulina bana 2
Diskusija – Aktivizam u Srbiji i regiji
Diskutanti: Saša Gavrić, Sarajevski otvoreni centar, Predrag Azdeljković, Festival Merlinka
Aleksandra Gavrilović, Labris, Milan AranĊelović, GLIC
- 16. 03. 2013, 18:00h, Art kino Kriterion, Obala Kulina bana 2, Revija kratkih filmova:
Prora (2012), Nervoza zbog nastupa (2012), Ljubavni ratovi (2012), Saglasnost (2011), Tek sam
poĉeo (2012), Djeĉak je (2012), Ispovijed svećenika (2011), Narednik (2011), Dţejms (2012)
- 16. 03. 2013, 20:00h, Art kino Kriterion, Obala Kulina bana 2, igrani film, Sestre, reditelji Manfred
Hoschek i Sigrid Smejkal, Njemaĉka, 2009, 70'
- 17. 03. 2013, 18.00h, Art kino Kriterion, Obala Kulina bana 2, Revija kratkih filmova:
Law and order (2012), Beyond the team (2012), Icontroversy ( 2012), Growing pains ( 2012),
Finish line ( 2011), Hard 2 say (2012), The empty nest (2012), Little gay boy Christ is dead
(2012)
- 17. 03. 2013, 20:00h, Art kino Kriterion, Obala Kulina bana 2, igrani film, Konac, reditelj Mehdi Ben
Atia, Francuska, 2009, 90'
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – februar / veljaĉa 2013.
br. 165
7
H.O. Muslimansko dobrotvorno društvo – MERHAMET DOBOJ
Kralja Aleksandra 17, 74 000 Doboj
Tel./fax: 053 226 886
E-mail: [email protected]
Web: www.ngo.ba; www.facebook.com/Merhamet-Doboj
 AKTIVNOSTI H.O. „MERHAMET- a“ DOBOJ ZA FEBRUAR 2013.GOD.
- Muslimansko dobrotvorno društvo "Merhamet" je u Narodnom pozorištu Sarajevo (02.02.2013.god.)
sveĉanom skupštinom i dodjelom nagrade "Muradif Ćato" obiljeţilo stogodišnji jubilej kojem je
prisustvovala i predsjednica „Merhamet-a“ Doboj Avdić Faketa.
- Predsjednica „Merhamet-a„ Doboj Avdić Faketa prisustvovala seminaru u Modriĉi (11.02.2013.god.)
na „Obuci o primjeni metodologije za provodjenje rodno osjetljive analize u oblasti poljoprivrede i
ruralnog razvoja za odabrane predstavnice/ke lokalnih organa vlasti i lokalnih nevladinih organizacija.
- Aktivisti “Merhamet-a” Doboj podrţali globalnu kampanju „Milijarda ustaje protiv nasilja" Doboj,
14.02.2013.
Pored navedenih aktivnosti, svakodnevne aktivnosti „Merhamet-a“ Doboj obuhvatale su:
evidentiranje ĉlanova;
fotokopiranje;
praćenje javnih poziva za projekte;
pruţanje informacija i uputa socijalno ugroţenim i starim osobama;
pomoć bolesnim osobama koje ţive same;
raspodjela humanitarne pomoći;
rad ambulante.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – februar / veljaĉa 2013.
br. 165
8
UDRUŽENJE GRAĐANA "TRKA ZA ŽIVOT"
Trg pravde 18, 76 100 Brčko Distrikt
Tel./fax: 066 631 691
E-mail: [email protected]
Kontakt:Boro Ilić, predsjednik
 Huamanitarne aktivnosti "Trke za ţivot"
1.19.02.2013. godine volonteri „Trke za ţivot“ posjetili su teško oboljelog sedmogodišnjeg djeĉaka
Elvedina Deronjića iz mjesta Palanka kod Brĉkog. „Na licu mjesta smo se uvjerili u teško stanje u
kojem se nalazi mali Elvedin i njegov otac Esed, trenutno smo u mogućnosti da skromno pomognemo
porodicu malog Elvedina, ali već od danas krećemo u akciju prikupljanja pomoći, jer je svaki minut
dragocjen“ izjavio je Boro Ilić predsjednik „Trke za ţivot“.
Porodici Deronjić je uruĉen paket pomoći u kojem se nalaze hrana i sredstva za liĉnu higijenu, kao i
skromnu novĉanu pomoć. Tom prilikom smo dobili saglasnost Elvedinovog oca da pokrenemo
humanitarnu akciju prikupljanja sredstava za lijeĉenje malog Elvedina. S tim u vezi, „Trka za ţivot“ će
u narednom periodu organizovati veliki broj manifestacija humanitarnog karaktera s ciljem da se
prikupljenim sredstvima malom Elvedinu i njegovom ocu olakša ţivot i pomogne u borbi sa opakim
bolestima od kojih Elvedin boluje. Podsjećamo da je Elvedin roĊen bez jednog bubrega, a drugi mu je
otkazao, takoĊe, otkriven mu je i tumor u stomaku. Napominjemo da je Elvedin izgubio sestru koja je
umrla pri porodu, a ubrzo nakon toga umrla mu je i majka. Ostao je da ţivi s ocem koji je invalid i koji
radi kao pastir, jer druge poslove ne moţe raditi. Rijeĉi malog Elvedina kada je kretao za bolnicu su
za samo par sati obišle ĉitav region, „Babo, nemoj plakati ako ja umrem, umrla mama, umrla seka,
nemoj plakati zbog mene babo moj".
Ovim putem apelujemo na sve ljude dobre volje koji imaju mogućnosti da pomognu, a to mogu uĉiniti
uplatom sredstava na raĉun broj: 1322402008974213 u NLB Tuzlanskoj banci, na ime Esed Deronjić.
Troškove lijeĉenja od tog dana su preuzeli reprezentativci BiH te i ovom prilikom ţelimo da im se
zahvalimo :)
2. Humanitarna fondacija „Trka za ţivot“ nastavlja sa aktivnostima i u 2013-oj. 05.01. širom Brĉkog
su postavljene oznaĉene kasice za dobrovoljne priloge za pomoć dvogodišnjeg Marka Šumatića koji
je roĊen sa kompleksnom srĉanom manom Atresio Arteria Pulmonalis i DIV.
To znaĉi da je Marko roĊen bez plućne arterije meĊe, koja prolazi kroz srce, i sa rupom izmeĊu
komora. Marko trenutno ţivi kod sa majkom koja je po struci medicinska sestra, ali na ţalost
nezaposlena. Zbog velikih troškova lijeĉenja u Italiji Markov djed je stavio kuću pod hipoteku i
jednostavno teško dolaze do sredstava neophodnih za lijeĉenje mališana. Do sada Marko je imao
dvije operacije na otvorenom srcu. U 30 kasica koliko je bilo postavljeno u našem gradu prikupljeno je
ukupno 1480,00 km sto je uplaćeno na raĉun Vanje Šumatić majke malog Marka.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – februar / veljaĉa 2013.
br. 165
9
OMLADINSKA ORGANIZACIJA “SVITAC”
Jusufa Čampare bb, 76 100 Brčko Distrikt
Tel./Fax: 049 211 032
Email: [email protected]
Web: www.svitac.org
FB: www.facebook.com/omladinska.svitac
 Kreativne radionice
Origami Zoo Klub i Kreativne radionice su nastavljene i u februaru, a na
svakoj radionici je bilo prisutno oko 10 uĉesnika. Radionice su se odrţavale
u omladinskom centru ponedjeljkom, utorkom i ĉetvrtkom od 2.00pm do
3.30pm.
Neke od aktivnosti ovog mjeseca su bile: pravljenje sova i drveća u kojima
ţive, vjetrenjaĉa, pahuljica od papira, velike zajedniĉke slike o
Novogodišnjem vatrometu i bisernih ogrlica od papira. Na jednoj od
radionica su napravili 3D sliku od folije dok su na drugoj eksperimentisali sa
slikarstvom korištenjem krejona od voska i pravljenjem okvira za slike.
 Daydream factory
Uĉesnici radionica Daydream factory su ovog mjeseca istraţivali ideje vezane za kreativni dijalog
(radeći zajedno na razliĉitim naĉinima korištenja sopstvene kreativnosti), slikali su koristeći obojenu
so i vosak. TakoĊe su poĉeli planirati dekoracije za sledeći Future Shorts festival koje će biti bazirane
na obliku kocke.
 Klub istraţivaĉa
Uĉesnici ovih radionica uĉe kako izraditi stvari od prirodnih materijala, uĉe raditi jednostavne nauĉne
eksperimente i igre vezane za prirodu i ekologiju. U februaru su aktivnosti bile fokusirane na sledeće
teme: zima, snijeg, led, ţivotinje zimi i zašto godišnja doba postoje. Uĉesnici projekta su djeca od
šest do dvanaest godina. U prosjeku ima sedam do deset uĉesnika na svakoj radionici.
 Jeziĉke radionice
Kursevi engleskog, njemaĉkog, španskog i francuskog jezika su nastavljeni i tokom mjeseca
februara. 50 studenata trenutno pohaĊa ove kurseve i podijeljeni su u tri grupe (Poĉetni 1, Poĉetni 2
za djecu i odrasle i Srednji 1 za djecu). Svaka grupa ima dva ĉasa sedmiĉno u trajanju od sat i po, a
ĉasovi se odrţavaju u prostorijama Omladinske organizacije Svitac i Omladinskom centru Brĉko
distrikta. Starost studenata je od 8 do 50 godina.
 Muziĉke radionice
U februaru su nastavljene radionice gitare, trube i sambe. Muziĉke radionice se odrţavaju svaki dan u
Omladinskom centru i prostorijama Omladinske organizacije Svitac.
Ĉlanovi koji pohaĊaju radionice gitare rade na osnovama ĉitanja muzike i tehniĉkim vještinama
potrebnim za njihov uzrast i sposobnosti.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – februar / veljaĉa 2013.
br. 165
10
Radionice trube se odrţavaju 4 termina sedmiĉno sa dvije grupe, poĉetnom i naprednom.
Ĉlanovi starije samba grupe 'Sambaš?' su uglavnom radili na novoj pjesmi pod nazivom 'drum and
bass' ('bubanj i bas').
U suradnji s EVS volonterom Roderickom Hamiltonom, koordinator Sanjin Vošanović je radio na
osnovnom aranţmanu za naslovnicu James Bondove glavne teme uz samba bubnjeve, ukljuĉujući
harmoniku i melodiĉne instrumente.Samba Junior je jedna od najpopularnijih muziĉkih radionica, na
kojoj se u prosjeku pojavi 20 ĉlanova, što je veliki uspjeh.
Grupa radi na novoj kompoziciji pod nazivom 'Funk', a nakon prvog nastupa u decembru, ĉlanovi
grupe su još više fokusirani na rad.
 EVS i „WELTWARTS‟
Poĉetkom 2013. godine odobreni su grantovi za 4 EVS projekata za period od 08.03.2013 31.03.2014. godine.
3 EVS projekta za volontere koji će provesti u Brĉko distriktu od 6 do 12 mjeseci, i jedan EVS projekat
za 3 volontera iz Velike Britanije koji će provesti u Brĉko distriktu 3 mjeseca za vrijeme ljeta 2013.
EVS za projekte od 6 do 12 mjeseci je odobren za 2 volontera iz Velike Britanije i 1 volontera iz
Nizozemske. „Weltwarts‟ hosting program se takoĊe nastavlja tokom 2013-e godine. Johanna
Dieskau, volonterka iz Njemaĉke, će u organizaciji volontirati do kraja avgusta 2013, a onda će je
zamijeniti novi volonter iz Njemaĉke na period od 12 mjeseci.
Za mart se planira nastavak svih radionica i odrţavanje FutureShorts Festivala.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – februar / veljaĉa 2013.
br. 165
11
ASOCIJACIJA STUDENATA BOSANSKE KRAJINE
Ul. Asima Ferhatovića 21, 71 000 Sarajevo
Tel.: 061 772 775
E-mail: [email protected]
 MLADI RADE NA POMIRENJU
U Beogradu je proteklog mjeseca odrţan meĊunarodni, edukativni program pod nazivom „Youth
Reconciliation Ambassadors“ (Mladi ambasador pomirenja). Organizator ovog programa je
respektabilna nevladina organizacija iz Beograda, Omladinski odbor za obrazovanje, uz podršku
britanske ambasade u ovoj zemlji.
Dvadeset mladih ljudi iz Srbije, Kosova, te Bosne i Hercegovine, uspješno su završili niz interaktivnih
predavanja, treninga i sastanaka s ekspertima iz raznih oblasti društvenog ţivota, te su im po
okonĉanju programa dodijeljeni odgovarajući certifikati i priznanja.
MeĊu uĉesnicima programa, bio je i predstavnik Asocijacije studenata Bosanske Krajine, krovne
organizacije krajiških studenata u Sarajevu, ĉime ova organizacija nastavlja davati podršku društveno
vaţnim dogaĊanjima u BiH i šire.
Svrha programa jeste da uĉesnike pripremi i obuĉi kako bi ubuduće radili na ideji pomirenja u
regionu. U tom smislu uĉesnici imaju i niz formalnih zadataka u narednom periodu, od drţanja
predavanja na temu pomirenja, javnih nastupa, osmišljavanja projekata i dr.
S obzirom na konflikte koji su se desili na ovim prostorima posebice tokom devedesetih godina, ali i
na ĉinjenicu da je malo toga uraĊeno kako bi se istinsko pomirenja zaista ostvarilo, ovaj program je
izuzetno vaţan budući da oznaĉava proaktivno kretanje mladih ljudi u pravcu pomirenja.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – februar / veljaĉa 2013.
br. 165
12
NGG POKRET MLADIH „VOLONTERI & PRIJATELJI KONJICA“
Civilnih žrtava rata 3, 88400 Konjic
Tel.: 036 730 688, 061 610 127
E-mail: [email protected]
Web : www.vipk.info
FB: www.facebook.com/groups/220690771277915/
 NACIONALNI PARKOVI I PLANINE MOGU BITI NAŠA PERSPEKTIVA
U okviru kampanje podizanja svijesti o vrijednostima zaštićenih šumskih podruĉja Federacije Bosne i
Hercegovine, a koju provodi Federalno ministarstvo okoliša i turizma, u Mostaru je 1. februara
organizirana radionice o prirodnim bogatstvima u FBiH „Šta je za mene nacionalni park?“, ĉije su
uĉesnice bile i mlade aktivistice VIPK-a Almedina Kurić i Tessa Ahmed.
 VISOKA ŠKOLA ZA TURIZAM I MENADŢMENT PODIŢE KVALITET ŢIVOTA U KONJICU
Na inicijativu VIPK-a, 5. februara upriliĉen je susret sa uvaţenim rukovodstvom Visoke škole za
turizam i menadţment dekanesom doc. dr. Marijanom Šećibović i prof.dr. Refikom Šećibovićem,
idejnim tvorcem i utemeljiteljem škole, kojima su i aktivisti VIPK-a poţeljeli dobrodošlicu u grad i puno
sreće u plemenitoj i vrijednoj misiji – u edukaciji mladosti Konjica.
 ĈESTITKA AZEMINI BALJETA, NOVOJ DIPLOMANTICI FAKULTETA ZA SAOBRAĆAJ I
KOMUNIKACIJE SARAJEVO
U prostorijama Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu 11. februara je
uspješnom odbranom diplomskog rada Azemina Baljeta, dugogodišnja aktivistica neformalne grupe
graĊana „Volonteri i prijatelji Konjica“ (VIPK) postala ponosna vlasnica diplome. Jednu od najsnaţnijih
poluga VIPK-a predstavlja i ĉinjenica da u svom sastavu ima oko 60% fakultetski visokoobrazovanih
mladih ljudi koji stvaraju djela i rezultate za ponos svim graĊanima Konjica.
 OPĆINA KONJIC OTRESLA PRAŠINU SA PREDMETA „BELMIN KOZIĆ“
Nakon ĉetiri duge godine svijetlo na kraju tunela ukazalo se i teško oboljelom petnaestogodišnjem
djeĉaku od cerebralne paralize Belminu Koziću (Dg. Paralysis cerebralis, tetraparesisspastica) i
njegovoj majci Fatimi. U prostorijama Sluţbe za prostorno ureĊenje, graĊenje i obnovu općine Konjic
12. februara odrţan je sastanak na kojem je predoĉen rezultat aktivnosti Radnog tima za Belmina
Kozića (RT). Osnovni zakljuĉak sastanka bio je, da se ponovo pokrene procedura izgradnje lifta za
Belmina Kozića.
„Nakon preduzetih aktivnosti i prikupljenih povratnih informacija može se zaključiti, da je u potpunosti
ispoštovan član 29. i član 30. Zakona o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada.
Koristim priliku da se zahvalim sekretaru OŠ Seonica, Sejadu Hakaloviću, inače vijećniku u OV Konjic
na novčanoj donaciji od 50 KM, koja je proslijeđena majci Belmina. Posebno ističem pohvalu
pomoćnika načelnika Esada Omerovića upućenu VIPK za uključenje u ovu akciju i sugestiju istog da
ostanemo do kraja u ovom dijelu priče oko izgradnje lifta, što ćemo i uraditi, ali ne i na način da
budemo poštari između birokratskih zavrzlama na relaciji Mostar-Konjic“, kazao je Mustafa Kurtić,
aktivista VIPK-a i ĉlan Radnog tima za Belmina Kozića.
 PLES NA KONJIĈKOM TRGU DRŢAVNOSTI
Aktivnostima širom svijeta 14. februara u 14 sati prikljuĉili su se Konjiĉani i Konjiĉanke, koji su plesom
na Trgu drţavnosti “Alija Izetbegović” dali svoj doprinos globalnoj kampanji protiv nasilja nad ţenama,
djevojkama i djevojĉicama, koja se pod nazivom "Jedna milijarda ustaje" simultano odvijala u 200
zemalja svijeta.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – februar / veljaĉa 2013.
br. 165
13
“Akcija u Konjicu je uspješno završena i mi smo vrlo
zadovoljni. Veći broj građana prepoznao je važnost
događaja i svojim prisustvom dao je podršku
kampanji. Nasilje nad ženama je globalni problem,
kao i siromaštvo ili naprimjer borba protiv HIV/AIDSe, jer nasilje nad ženama se ne dešava negdje tamo
i negdje nekome.
Dešava se i u našem komšiluku i u našoj lokalnoj
zajednici i to je problem oko kojeg svi trebamo
ustati. Performans je trajao oko dvadeset minuta,
bilo je jako zabavno i priključili su nam se čak i
građani koji nisu znali da plešu. Oslobodili su se i
time su pokazali da se, kao što se slobodno pleše treba da i slobodno živi”, izjavila je za FENA-u
koordinatorica akcije u Konjicu, Azemina Baljeta.
 VRIJEDNOST LJUDSKOG ŢIVOTA NEMA CIJENU
Nakon straviĉne saobraćajne nesreće koja se dogodila 15. februara u naselju Luka na regionalnom
putu Konjic-Lisiĉići u kojoj je poginuo naš sugraĊanin i dobri komšija Marijan Pandţa (71) iz Konjica,
a imajući u vidu da je mjesto pogibije neposredna blizina uništenog „leţećeg policajca“ sa velikom
tugom aktivisti/ce VIPK-a ponovo su se obratili Komisiji za partnerstvo s graĊanima općine Konjic.
„Savjet načelnika općine Konjic je na sjednici održanoj 28.3.2012. godine donio odluku da općina
Konjic neće pristupiti postavljanju novih „ležećih policajaca“. Mudro su se članovi Savjeta
„posavjetovali“ i otkrili toplu vodu, da lokalna policija ima nadležnost i za kontrolu saobraćaja i da
treba da obavlja svoje poslove. Mi vjerujemo, da lokalna policija čini sve u svojoj moći. Na osnovu
dopisa PU Konjic znamo i da je došlo do umirenja saobraćaja nakon postavljanja horizontalnih
prepreka i do manjeg broja saobraćajnih udesa. Te horizontalne prepreke su plaćene iz budžeta
općine Konjic, a uništene su prilikom uklanjanja snijega u toku elementarne nesreće i krivci za
uništavanje treba iste da nadoknade. Iskreno vjerujemo da nam je i dalje svima isti cilj – to je prije
svega sigurnost i poboljšanje ambijenta življenja ugroženih građana Konjica“, izjavio je Adis Muhibić,
glavni koordinator VIPK-a.
Na kraju dopisa Volonteri i prijatelji Konjica mole ĉlanove Komisije za partnerstvo s graĊanima općine
Konjic da svojim dodatnim angaţmanom zaustave crnu statistiku pogibije naših sugraĊana od
nesavjesnih vozaĉa na naĉin da dobronamjerno utiĉu i obrazloţe apel graĊana Konjica
„savjetnicima“, jer vrijednost ljudskog ţivota nema cijenu.
 MLADE ŢENE – AGENTICE POZITIVNIH PROMJENA
U periodu od 15.02-17.02.2013. godine na Ilidţi odrţan je trening „Aktivizam na polju ţenskih ljudskih
prava“ koji provodi Fondacija CURE. Azemina Baljeta, aktivistica VIPK-a jedna je od uĉesnica
treninga o osnaţivanju ţena u okviru projekta Mlade ţene - agentice pozitivnih promjena.
 ANKETA O STANJU I POLOŢAJU MLADIH NA PODRUĈJU KONJICA
Podrška jaĉanju saradnje meĊu mladim ljudima u Bosni i Hercegovini, razvoj demokratskih procedura
i uĉešće graĊana u procesima odluĉivanja, spreĉavajući nove generacije da budu manipulisane
raznim nacionalistiĉkim politikama osnovni je cilj anketiranja mladih u okviru projekta “Mladi mogu
izgraditi bolje društvo!” u nekoliko BiH gradova koje provodi Omladinski resursni centar (ORC) Tuzla
uz pomoć lokalnih omladinskih organizacija, ĉlanica Omladinske mreţe BiH. U anketiranju o stanju i
poloţaju 200 mladih na podruĉju Konjica metodom sluĉajnog odabira na ulici, javnim prostorima,
obrazovnim i drugim institucijama uĉestvovali su aktivisti/ce VIPK-a. Anketiranje je bilo anonimno i
sprovelo se u periodu od 15. do 24. februara 2013. godine, a rezultate ankete, kao i ostale aktivnosti
ovog projekta, u koje se moţete i sami ukljuĉiti, moţete pronaći na web portalu www.omladinabih.net.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – februar / veljaĉa 2013.
br. 165
14
PRONI CENTAR ZA OMLADINSKI RAZVOJ
Mehmedagića 24, 76 100 Brčko distrikt BiH
Tel./Fax: 00 387 49 217 695
E-mail: [email protected]
www.pronibrcko.ba
GRADONAĈELNIK URUĈIO CERTIFIKATE SUDIONICIMA PROJEKTA
Gradonaĉelnik Brĉko distrikta BiH, dr. Anto Domić uruĉio je u
srijedu, 27.02.2013. godine, u prostorijama Omladinskog centra u
Brĉkom certifikate za oko pedeset mladih ljudi koji su u protekla
ĉetiri mjeseca sudjelovali u projektu "Mladi grade budućnost".
Gradonaĉelnik Domić je ovom prilikom istakao kako je Vlada
Brĉko distrikta BiH prepoznala ovaj projekt kao nešto što je
probudilo mlade ljude i pospješilo njihova razmišljanja i ideje.
"S obzirom na ono što sam vidio, ne trebamo brinuti za našu
budućnost jer će ona svakako biti dobra ukoliko mladi nastave
ovako raditi. Njihova samoorganizovanost, kao i posao koji su
sami osmislili, vrlo je značajan. Uvjerenja sam da će ovi mladi
ljudi u bliskoj budućnosti biti kreatori općih politika u Brčko
distriktu BiH", dodao je gradonaĉelnik Domić.
Sudionici projekta "Mladi grade budućnost" imali su priliku
proteklih mjeseci sudjelovati u mnogobrojnim humanitarnim i
volonterskim akcijama i društveno korisnom radu. Iza sebe su
ostavili nekoliko okreĉenih uĉionica, ureĊenih parkova i sportskih
terena.
Mladi razliĉitih dobnih grupa i etniĉke pripadnosti ostvarili su radnu praksu te uzeli udjela na
specijalnim kursevima stranih jezika, raĉunovodstva i rada na raĉunaru.
Dodjelom certifikata promovisan je rad ove grupe sudionika, dok su i ostali projekti u toku. Projekat
„Mladi grade budućnost“, koji finansira USAID, bit će realizovan do kraja 2013. godine.
МЛАДИМ ЕКО ЛИДЕРИМА УРУЧЕНИ ЦЕРТИФИКАТИ
Шестој групи УСАИД пројекта “Млади Еко Лидери” у Челићу. Шековићима, Јањи и Градачцу
свечано су уручени цертификати за успјешно завршену обуку из области лидерства, екологије
и енергетске ефикасности. У скупштинској сали у Шековићима додијељени су цертификати за
25 учесника из Шековића, а свечано им је уручио Еко тим лидер Нино Секулић.
На додјели цертификата у Челићу за 29 учесника
УСАИД пројекта присуствовао је и
предстваник
општине Челић господин Нермин Окановић,
представници Мјешовите средње школе Челић, као и
представници невладиних организација “Унитед” и
“Замбак” којима су уједно и уручене захвалнице за
помоћ на пројекту.
Цертификате за 32 учесника из Градачца уручила је
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – februar / veljaĉa 2013.
br. 165
15
Нермина Хаџимухамедовић из Службе за друштвене дјелатности Градачац, те 10 захвалница
уручено је људима и организацијама који су помогли на имплементаији пројекта. За успјешно
завршену обуку на пројекту “Млади Еко Лидери” у Јањи уручено је укупно 30 цертификата, те
захвалнице за Латифу Печковић, библиотеку БЗК "Препород", Удружење "Оксиген", пекара
"Магистрала" и Средњу стручну школу Јања. Цертификате и захвалнице уручила је
координаторица пројекта Мирсада Мулаомеровић.
У току трајања шестоседмичне обуке учесници шесте групе “Младих Еко Лидера” учили су о
лидерству, комуникацији, енергетској ефикасности, правили соларне лампе “Таа Бора”,
контејнер за рециклажу, те уређивали и чистили своју околину.
MLADI EKO LIDERI I MLADI GRADE BUDUĆNOST IZ BRĈKOG PRIDRUŢILI SE KAMPANJI
„JEDNA MILIJARDA USTAJE“
Pored velikog broja gradova u BiH, regionu i svijetu kampanji
borbi protiv nasilja nad ţenama "Milijarda ustaje" pridruţili su se
i graĊani Brĉko distrikta koji su 14. februara u 14 sati na Trgu
mladih kolektivinim plesom skrenuli paţnju na ovaj problem.
Ovoj kampanji pridruţili su se i uĉesnici USAID projekta “Mladi
Eko lideri” i “Mladi grade budućnost u Brĉko distriktu BiH” i
zajedno sa graĊanima plesom protestovali protiv nasilja nad
ţenama. Svjetski statistiĉki podaci pokazuju da se oko milijardu
ţena, suoĉi s nekom vrstom nasilja tokom ţivota.
Ovu manifestaciju pokrenula je ameriĉka feministica Eva Ensler,
a tokom vremena pridruţilo joj se više od 15.000 organizacija.
ПРОНИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ХУМАНИТАРНОГ КОНЦЕРТА ЗА СЕСТРЕ ГАЈИЋ
У бијељинском Центру за културу је 20.02.2013. године одржан хуманитарни концерт чији је
приход намијењен лијечењу сестара Татјане и Милане Гајић из Бањалуке, које болују од тешке
болести лафоре.
Прије почетка концерта прочитано је потресно писмо захвалности ученицима Гимназије "Филип
Вишњић", организаторима и свим грађанима Семберије, које су упутили родитељи ових
тинејџерки.
Лафора је изузетно ријетко и за сада неизљечиво неуролошко
обољење, које одликује слабост у ногама која напредује до
потпуне непокретности, отежаног говора и успорености у
размишљању. Ипак, наду у лијечење даје истраживачки тим из
Торонта који ће, према ријечима родитеља, ускоро понудити
рјешење за лијечење ове опаке болести.
На концерту за помоћ сестрама Гајић, који је окупио велики
број грађана, наступили су ансамбл "Бисерница", хор "Либеро",
плесни студио "Мегаденс" и бенд ученика Гимназије "Филип
Вишњић".
Ученица другог разреда Гимназије Анђела Ружић рекла је да ово вече, које је окупило више од
500 грађана, показује да хуманост нема границе.
Новац од продатих улазница, као и добровољни прилози грађана, су уплаћени на рачун
родитеља Милане и Татјане Гајић.
Организатори хуманитарног концерта су ученици средњих школа у Бијељини - учесници
Програма младих лидера и Центар за културу, у сарадњи са Омладинском организацијом
"ПРОНИ Центар за омладински развој".
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – februar / veljaĉa 2013.
br. 165
16
URUĈENE SOLARNE LAMPE “TAA BORA” SOCIJALNO UGROŢENIM PORODICAMA
Uĉesnici USAID projekta “Mladi Eko Lideri” iz Tuzle u
saradnji sa Crvenim kriţom Tuzlanskog kantona poĉetkom
februara u Tuzli donirali su 42 “Taa Bora” solarne lampe
trideset socijalno ugroţenim porodicama koja nemaju
adekvatno snabdijevanje elektriĉnom energijom.
Kata Tomić iz Tuzle ţivi sa bolesnim sinom bez vode i struje
i do sada prostorije je osvjetljavala svijećama koje je dobijala
iz Crvenog krsta, ali i to je ubrzo nestalo. Zahvaljujući
solarnoj lampi ţivot će joj biti drugaĉiji.
“Zahvaljujem se svima koji su mi na ovaj način malo uljepšali
ovaj težak život. Ova solarna lampa će mi sigurno pomoći”,
rekla je Kata.
Solarne lampe "Taa Bora" prave se od plastiĉnih flaša i nakon šest sati punjenja mogu se koristiti 72
sata. Planirano je da se u toku trajanja projekta „Mladi Eko Lideri“ podijeli ukupno 800 solarnih lampi
na podruĉju sjeveroistoĉne BiH.
Projekat “Mladi Eko Lideri” finasiran je od strane USAID, a implementatori su YouthBuild
International, PRONI Centar za omladinski razvoj, Centar za održivi razvoj, Omladinska informativna
agencija i Centar za energetsku efikasnost.
МЛАДИ ЕКО ЛИДЕРИ НА ОБУЦИ О ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ У САРАЈЕВУ
Половином фебруара осам учесника УСАИД пројекта “Млади Еко
Лидери” из Шековића, Милића, Брчко дистрикта БиХ, Бијељине,
Јање, Грачанице и Градачца успјешно су завршили специјализовану
обуку из енергетске ефикасности у Сарајеву у организацији Центра
за енергетску ефикасност из Сарајева.
Тема обуке је била соларна енергија и трајала је три дана.
“На обуци смо учили како се постављају соларни панели и начин на
који се поставља цијели соларни систем. Научили смо доста ствари
које су везане за соларне панеле, који прикупљају сунчеву свјетлост
и претварају је у електричну енергију. На овај начин чувамо нашу
планету Земљу”, рекао је Махир Бричић учесник обуке у Сарајеву и
учесник шесте групе “Младих Еко Лидера” у Градачцу.
Едукација о енргетској ефикасној градњи, соларним панелима, води и биомаси у организацији
Центра за енергетску ефкасност биће настваљена и у наредном периоду.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – februar / veljaĉa 2013.
br. 165
17
NGO "EKO-LEONARDO YOUTH CLUB"
Priboj bb, Lopare, Priboj 75 249
Mob: +387 (0)65 474 893, 065 538 494
e-mail: [email protected]
web: www.eko-leonardo.info
 Otvorena izloţba fotografija pod nazivom „Ozrenske staze kao veza izmeĊu ljudi i
popularizacija razliĉitosti“
Popularizacija razliĉitosti kroz izloţbu fotografija - Doboj 1. februar 2013.
Brdski biciklisti iz Doboja, Tuzle, Vlasenice, Lukavca,
Sarajeva, Ţivinica i Priboja okupljeni u okviru Projekta
meĊuetniĉke saradnje koga finansira Ambasada SAD u
Sarajevu otvorili su u Doboju prvu ovogodišnju izloţbu
fotografija pod nazivom „Ozrenske staze kao veza
izmeĊu ljudi i popularizacija razliĉitosti“.
Izloţena je selekcija od preko 60 najboljih fotografija
nastalih tokom protekle godine u okviru realizacije
istoimenog Projekta. O izloţbi je govorila profesorica
Majda Zukić Ribić.
Izloţene su fotografije autora Branislava Lukića Luke, Darija Matića, Denisa Dugonjića, Dine Delića,
Edina Delića, Elvedina Ikanovića, Nedţada Gegića i Samira Zahirovića.
Odrţano je i poetsko veĉe na kojoj su nastupili i mnogobrojnu
publiku istinski zabavili Mario Vranješ, Branislav Lukić - Luka i
Majda Zukić.
TakoĊer su publici predstavljene i knjige pjesama pjesnika iz
Beograda "Molitva tetoviranog srca" autora Milan B. Popovića,
"Vreme brutalnih dobronamernika" Milan B. Popovića, "Lice"
Nikole Mitrovića i " Bogovi samo ţele da se zabave" Nikole
Mitrovića.
U sali se traţilo mjesto više, a posjetioci su sa velikom paţnjom pregledali uhvaćene trenutke koji
svjedoĉe o plodnoj i uspješnog godini tokom koje su mladi rekreativci pokazali da se i brdskim
biciklom mogu povezati granice – kako one izmeĊu naših entiteta, tako i one u ljudima.
Osmjesi na licima mladih tokom Dana zemlje u Panjiku,
kampova u Tumarama i Brezicima i drugom nizu aktivnosti
svjedoĉanstva su koja govore „više nego sto rijeĉi“.
Mladi šalju poruku da razlike meĊu nama, ma kolike i kave
bile, nisu prepreka da unaprjeĊujemo svoje odnose i
gradimo tolerantnije društvo.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – februar / veljaĉa 2013.
br. 165
18
Osim izloţbe fotografija aktivisti partnerskih organizacija su danas pohaĊali petosatnu obuku za
edukatore i trenere koji će raditi sa mladima tokom kampova u ljeto 2013. godine na podruĉju
Vlasenice i Tumare-Brijesnica.
 Anketiranje mladih u BiH
Omladinski resursni centar (ORC) Tuzla uz pomoć lokalnih omladinskih organizacija, ĉlanica
Omladinske mreţe BiH, proveli su anketiranje mladih u nekoliko BiH gradova. Ispred NVO EKOLeonardo iz Priboja anketiranje na uzorku od 200 mladih od 16 do 30 godina, kao ciljana grupa iz
naše lokalne vlasti, sproveli su Milivoje Lujić i Boško Nikolić.
U našoj opštini nije došlo do promjene vlasti nakon oktobarskih izbora te će uporediti stavovi mladih
sa onim opštinama u kojima je došlo do promjena vlasti u oba entiteta. Ovim anketiranjem ţelimo od
vas dobiti informacije o situaciji u kojoj se nalaze mladi u vašim lokalnim zajednicama, kao i odnos
lokalnih vlasti prema potrebama i problemima mladih.
Anketiranje je dio projekta “Mladi mogu izgraditi bolje društvo!”, koje je podrţano od fondacije "Balkan
Trust for Democracy". Anketiranje je anonimo, a rezultate ankete, kao i ostale aktivnosti ovog
projekta, u koje se moţete i sami ukljuĉiti, moţete pronaći na našem web portalu
www.omladina-bih.net.
Koristimo priliku da se zahvalimo mladima naše lokalne zajednice na uĉešću u ovoj anketi!
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – februar / veljaĉa 2013.
br. 165
19
INSTITUT ZA RAZVOJ MLADIH KULT
Ul. 4. viteske brigade 34-36 BA, 71210 Ilidža, Sarajevo
E-mail: [email protected]
Tel.: 033 778 778; fax: 033 778779
Web: www.mladi.org
Znate li procent mladih glasaĉa/ica na proteklim lokalnim izborima 2012.
Analizom izlaznosti na protekle Lokalne izbore u BiH odrţane 7. oktobra 2012. zakljuĉeno je da su
mladi izašli u procentu od 54.6%, preciznije: 334 215 mladih ostvarilo je pravo glasa, od ukupnog
broja mladih glasaĉa/ica na Izborima (612 527). U obzir su uzete sve osobe izmeĊu 18 (punoljetstvo)
i 30 godina, što predstavlja gornju dobnu granicu mladih prema Zakonu o mladima FBiH.
ProvoĊenje Zakona o volontiranju FBiH u saradnji s institucijama vlasti
Predstavnici/e Instituta za razvoj mladih KULT odrţali su tri sastanka s predstavnicima/ama Kabineta
Premijera, Ministarstva pravde i uprave FBiH te Ministarstva finansija FBiH. Glavna tema bila je
implementacija Zakona o volontiranju FBiH, definiranje sadrţaja podzakonskih akata s nadleţnim
ministarstvom, konsultacije s nadleţnim ministarstvom i ostvarivanje saradnje na izradi podzakonskih
akata.
NagraĊen biznis plan Tanje Dogandţić
Februar je obiljeţen potpisivanjem ugovora izmeĊu Instituta za razvoj
mladih KULT i mlade preduzetnice Tanje Dogandţić iz Ilidţe koja je
nagraĊena za najbolji prijedlog biznis plana. Prijedlog biznis plana
finansijski je podrţan u okviru inicijative Jednake mogućnosti za žene i
muškarce u politici u iznosu do 2000,00 KM.
Kafa s ministrom Kaplanom
„Mladi se trebaju više ukljuĉivati u politiku“, rijeĉi su gosp. Salmira
Kaplana, federalnog ministra kulture i sporta koji je tokom februara
posjetio Obrazovno-razonodni centar za mlade SPAJALICA. U
otvorenom razgovoru s mladima razmijenio je iskustva i mišljenja o
trenutnom poloţaju mladih u BiH te o politici, graĊanskom sektoru,
studiranju i ţivotu uopće.
Odabrani uĉesnici/e studijske posjete Švicarskoj
Na javni poziv za uĉešće na studijskoj posjeti Švicarskoj koji je otvorio Švicarski odjel za vanjske
poslove povodom 50-te godišnjice ĉlanstva u Vijeću Evrope prijavilo se preko 200 mladih iz cijele
BiH. Odabrani za studijsku posjetu su: Dţindo Dajana, Borić Asja, Jugović Damjan, Zeljko Slaven.
Studijska posjeta će se odrţati 1-7. maja 2013., a cilj je upoznavanje sa švicarskim federalnim
sistemom, institucijijama i aktivnostima u okviru Vijeća Evrope.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – februar / veljaĉa 2013.
br. 165
20
Institut prisustvovao dogaĊaju International Partner Networking u Ukrajini
Institut za razvoj mladih KULT, kao i 60 drugih uĉesnika/ca iz 15 razliĉitih zemalja, sudjelovao je u
dogaĊaju pod nazivom Active Citizens International Partner Networking Event koji je odrţan u period
od 18. do 20. februara u Ukrajini.
Sedma sila
Polaznici/e obuke su tokom radionice o graĊenju online zajednica imali priliku saznati šta su mediji i
društvene mreţe, te na koji naĉin ih koristiti za aktivno uĉešće u društvenoj zajednici. Tokom
dvodnevnog druţenja s trenericom Bojanom Šekeljić iz fondacije DOKUKINO, budući lideri/ce
upoznali su se s tradicionalnim i društvenim medijima, njihovim nastankom, razvojem, te utjecajem na
sve aspekte ţivota.
Biti konkurentniji na trţištu rada
Uspješno je završen besplatni kurs engleskog jezika - nivo B2 na
kojem su polaznici/e stekli dodatne vještine komuniciranja, pisanja i
slušanja. Cilj je bio aktivno komuniciranje na engleskom jeziku. Ovo
je jedna od aktivnosti koja se provodi u okviru Strategije prema
mladima općine Ilidţa.
Religija ne opravdava nasilje
Institut za razvoj mladih KULT je u saradnji s grupom mladih Međureligijskog vijeća u BiH Svi Zajedno
i Centrom za edukaciju i istraţivanje Nahla ogranizirao niz aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o
nasilju nad ţenama s posebnim osvrtom na ukljuĉivanje vjerskih lidera/ica i vjernika/ca u prevenciji
ove vrste nasilja, u povodu osmog Narandţasrog dana. Promocija bosanskog izdanja priruĉnika
Vratimo im dostojanstvo: priručnik za vjerske zajednice za eliminaciju nasilja nad ženama, zapoĉeta
je kreativnim i jako bitnim porukama uĉesnika/ca. Promociji priruĉnika su prisustvovali dr. Mato
Zovkić, dr. Dţevad Hodţić i otac Boško Tošović.
Mladi i slike uspjeha
U Obrazovno-razonodnom centru za mlade SPAJALICA upriliĉeno je druţenje s prof. islamske
psihologije gosp. Edinom Tule. Mladi su imali priliku druţiti se s uspješnim i mladim ĉovjekom, usvojiti
nova znanja i razmijeniti mišljenja kroz temu slike uspjeha. Mladi su kroz interaktivnu radionicu dobili
mnogo korisnih informacija koje će im upotpuniti sliku pogleda na vlastiti uspjeh.
Kako raspolagati novcem
Obrazovno-razonodni centar za mlade SPAJALICA u saradnji s Udruženjem za odgovorno
upravljanje ličnim finansijama U plusu, organizirao je radionicu o finanskijskim proizvodima. Mladi su
tom prilikom dobili besplatne savjetodavne i edukativne usluge iz oblasti upravljanja liĉnim
finansijama, jer to je jedna od najvaţnijih vještina u ţivotu koju moramo savladati. Predavaĉ je bio
gosp. Tarik Limo, diplomirani pravnik s višegodišnjim iskustvom u finansijskom sektoru.
Mladi odluĉuju o demokraciji!
Institut za razvoj mladih KULT objavio je Javni poziv za uĉešće vijeća mladih i omladinskih savjeta u
inicijativi Mladi odlučuju o demokraciji!. Rok za dostavu prijava bio je 31. januara 2013. godine. Na
osnovi kriterija Javnog poziva, za uĉešće u projektu odabrano je 7 vijeća mladih iz FBiH i 3
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – februar / veljaĉa 2013.
br. 165
21
omladinska savjeta iz RS. Listu odabranih vijeća mladih i omladinskih savjeta moţete pronaći na
www.mladi.org.
KULT u milijardi koja je ustala!
Svaka treća osoba u porodici ţrtva je nasilja, a ĉak 69 posto mladih u BiH preţivjelo je neku vrstu
nasilnog ponašanju u vezi. Aktivisti/ce i uposlenici/e Instituta za razvoj mladih KULT pored toga što
svakog mjeseca istiĉući narandţastu boju na nekom od odjevnih predmeta šire poruku prevencije
nasilja i skreću paţnju javnosti na ovaj rastući problem, 14. februara 2013. aktivno su se ukljuĉili i
podrţali globalnu kampanju 1 milijardna ustaje.
Proces registracije vijeća mladih
U prostorijama Instituta za razvoj mladih KULT odrţan je sastanak s predstavnicima/ama
ministarstava pravde i uprave Unsko sanskog kantona, Kantona 10, Hercegovaĉko neretvanskog i
Sarajevskog kantona. Razgovaralo se o procesu registracije vijeća mladih, problemima s kojima se
vijeća susreću kao i sektori uprave nadleţnih ministarstava.
Osnovano prvo kantonalno vijeće mladih u FBiH!
Kanton Sarajevo je konaĉno dobio partnera u radu sa mladima, Vijeće mladih Kantona Sarajevo.
Ĉine ga 5 općinskih vijeća mladih iz općina Vogošća, Novi Grad, Novo Sarajevo, Stari Grad i Ilidţa.
Na osnivaĉkoj skupštini su odabrana upravljaĉka tijela Vijeća mladih te usvojen Statut. U svom
obraćanju ministar Marjanović poţelio je uspjeh u budućem radu ĉlanovima.
Osnovano trideset pet općinskih vijeća mladih u Federaciji Bosne i Hercegovine
Tokom februara odrţane su tri osnivaĉke skupštine vijeća mladih
u FBiH, VM Teoĉak, VM Srebrenik i VM Maglaj. Tokom odrţanih
skupština usvojeni su Statuti Vijeća mladih ovih općina te su
izabrani ĉlanovi upravnog odbora i delegirani predsjedniĉki
mandati. Institucionalni dijalog izmeĊu mladih i vlasti kroz
osnivanje vijeća mladih je inicijativa Instituta koja radi na
uspostavljanju VM u FBiH.
Deset godina Omladinskog savjeta Milići
Omladinski savjet Opštine Milići je sveĉano proslavio 10 godina svog uspješnog i neprekidnog rada.
Institutau za razvoj mladih KULT uruĉena je zahvalnica za pruţenu podršku i dugogodišne
partnerstvo.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – februar / veljaĉa 2013.
br. 165
22
NOVI ČLANOVI OM BIH
UDRUŽENJE ZA PROMOCIJU KULTURE MIRA
Čekaluša 57, 71 000 Sarajevo
E-mail: [email protected]
Web: FB: www.facebook.com/upkm.sa
1. Kratak historijat organizacije – kako smo nastali?
Udruţenje za promociju kulture mira je nestranaĉka, neprofitna organizacija koja je osnovana u
septembru 2012. godine. Udruţenje je osnovalo sedam mladih ljudi razliĉitih obrazovnih profila,
uglavnom studenata postdiplomskih studija na Univerzitetu u Sarajevu, sa jedstvenim stavom da su
svjetski mir, pravda i sigurnost nedjeljivi.
Iako je ideja za osnivanje udruţenja nastala već 2009. godine zbog razliĉitih okolnosti nije je bilo
moguće realizirati do 2012. godine, kada je grupa zapoĉela prve aktivnosti na osnivanju udruţenja.
Nakon zvaniĉnog upisa u registar udruţenja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine ĉlanovi
udruţenja su pokrenuli aktivnosti na izradi dokumentacije neohodne za rad udruţenja. IzraĊeni su i
od strane predsjednika udruţenja odobreni: Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, Pravilnik o kućnom
redu, Pravilnik o finansijskom poslovanju, Pravilnik o raĉunovodstvu, Pravilnik o radu, Uputstvo o
kancelarijskom poslovanju, Godišnji program rada, te je uraĊen niz drugih administrativno – tehniĉkih
poslova koji će olakšati rad udruţenja.
Do sada je udruţenje uĉestvovalo u nekiliko javnih aktivnosti i to:
 Ušestvovanje u protestnoj šetnji za Gazu, Sarajevo novembar 2012. godine,
 Obiljeţavanje dana ljudskih prava, decembar 2012. godine,
 Organiziranje i uĉestvovanje u globalnoj kampanji „Jedna milijarda ustaje“ u saradnji sa
mreţom mira i 195 drugih NVO organizacija iz Bosne i Hercegovine, februar 2013.
godine.
2. Kako smo se organizovani?
Prema Pravilniku o untrašnjoj organizaciji udruţenje je oraganizirano u devet organizacionih cjelina
sa skupštinom kao najvišim organom, predsjednikom i sekretarom udruţenja, te šest niţih cjelina –
odsjeka. Na ĉelu svakog odsjeka nalazi se koordinator odsjeka koji je za svoj rad odgovoran
predsjedniku udruţenja. Unutrašnju organizaciju udruţenja moţete vidjeti na shematskom prikazu u
nastavku.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – februar / veljaĉa 2013.
br. 165
23
3. Koje su nam glavne djelatnosti i ciljevi?
Udruţenje za promociju kulture mira ima slijedeće djelatnosti i programske ciljeve utvrĊene Statutom
udruţenja:
a) pomoć pri promociji kulture mira u Bosni i Hercegovini,
b) zalaganje za izgradnju stabilnog, sigurnog i na nenasilju zasnovanog društva u
BiH,
c) zalaganje za dijalog i izgradnju povjerenja meĊu pojedincima/kama i grupama,
d) promicanje mira kroz obrazovni sistem,
e) zalaganje za zaštitu ljudskih prava, s posebnim naglaskom na prava manjina i
siromašnih osoba kao i brigu o ugroţenim kategorijama društva,
f) rad na promociji vjerskih sloboda i meĊuetniĉke tolerancije,
g) razvijanje i podizanje ekološke svijesti i zaštita ţivotne sredine kroz kulturu ţivljenja,
h) afirmacija tradicija i kulturne baštine naroda i nacionalnih manjina u BiH,
i) rad na jaĉanju demokratije, pluralistiĉkog i multikulturalnog društva kao temelja za
izgradnju zajednice po mjeri njenih graĊana, izgradnja povjerenja, razvijanje
tolerancije i poštovanja u multikulturnim društvima, kroz razne tipove edukacije,
j) saradnja sa obrazovnim institucijama na teritoriji BiH, i drugim organizacijama u
zemlji i inozemstvu,
k) organizuje, samostalno ili zajedno sa drugim organizacijama, susrete, organizuje
javne rasprave, seminare, savjetovanja, debate o pitanjima razvoja demokracije,
ljudskih prava, mira, sigurnosti, ekologije, konflikata, na svim nivoima i svim
uzrastima, posebnu paţnju će usmjeriti na organizaciju istih po obrazovnim
ustanovama na teritoriji BiH,
l) rad na prevenciji maloljetnog kriminaliteta i resocijalizaciji maloljetnih ili potencijalnih
delikvenata u suradnji sa socijalnim, obrazovnim i sigurnosnim ustanovama,
m) radi na izgradnji zajednice kroz edukativne radionice, osvješćivanju pojedinaca za
aktivnu ulogu u pozitivnim društvenim promjenama.
4. Šta su nam planovi za budućnost?
Udruţenje u budućnosti planiraju realizirati niz aktivnosti u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite,
ekologije, maloljetniĉke delikvencije, sigurnosti djece, promociji mira, nenasilja, tolerancije,
interkulturalnog i multukulturalnog dijaloga, ljudskih prava i dr.
Pored navedenog, izraĊena je i u konkursnu proceduru upućena projektna ideja jaĉanja lokalne
demokratije kroz rad sa mladim na pitanjima ekološke edukacije i aktivizma, te se aktivno radi na
pripremi projektnog prijedloga vezanog za teme mirovnog obrazovanja (pomirenje i suoĉavanje s
prošlošću).
Kontakt osoba: Elvir Topalović, predsjednik udruţenja.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – februar / veljaĉa 2013.
br. 165
24
ORGANIZACIJA ZA DJECU I MLADE "OSMIJEH ZA OSMIJEH"
Pozorišna 13, 75 000 Tuzla
Tel.: 035 362 832, fax: 035 362 831
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.osmijeh.org
GLAVNI PROGRAMSKI CILJEVI:
„Osmijeh za Osmijeh“ podstiĉe i koordinira aktivnosti svojih ĉlanova na ostvarivanju zajedniĉkih
ciljeva i zadataka u skladu sa Ustavom, Zakonima, UN Konvencijom o djeĉijim pravima i Statuom
organizacije. Ostvarivanjem ciljeva i zadataka svoje organizacije „Osmijeh za Osmijeh“:
- doprinosi razvoju svojih ĉlanova i redovno ih upoznaje sa pravima koji su im Ustavom, Zakonima, a
posebno UN Konvencijom o djeĉijim pravima zagarantovani;
- svestrano vaspitava svoje ĉlanove i razvija pozitivne osobine meĊu njima, kao što su: radinost,
skromnost, istrajnost, snalaţljivost, hrabrost, poštenje, štedljivost, smisao za ţivot u većim i manjim
kolektivima, pomoć drugima u nevolji i pomoć starijim osobama;
- razvija kod svojih ĉlanova poštivanje ljudi, razvijanje prijateljstva meĊu ljudima, poštivanje liĉnog,
vjerskog i politiĉkog ubjeĊenja i nepolitiĉnost organizacije i njenih sekcija;
- podstiĉe kod ĉlanova interesovanje za nauku, tehniku i kulturu, doprinosi korisnom ispunjavanju
slobodnog vremena mladih, rekreaciju i odmor;
- aktivno radi na uspostavljanju veze djece i mladih sa njihovom zajednicom kako bi ĉinili pozitivne
promjene
ISTORIJAT ORGANIZACIJE:
Organizacija za djecu i mlade „Osmijeh za Osmijeh“ je dobrovoljno, nepolitiĉko i obrazovno udruţenje
djece, omladine i odraslih graĊana, otvoreno za sve bez obzira na porijeklo, rasu, vjeru i nacionalnu
pripadnost. „Osmijeh za Osmijeh“ svoju ulogu temelji na naĉelima i principima demokratije, tolerancije
i jednakopravnosti, a inspiraciju za odnos prema djeci i mladima pronalazi u UN Konvenciji o pravima
djeteta. Organizacija za djecu i mlade „Osmijeh za Osmijeh“ prvenstveno ima za cilj da pomogne
lokalnim zajednicama da osnaţe mlade ljude i djecu koristeći razliĉite interaktivne aktivnosti i obuke o
ulozi voĊe. Organizacija za djecu i mlade „Osmijeh za Osmijeh“ je proizišla kao rezultat kvalitetno
voĊenog projekta „Djeca u akciji“ u sklopu programa za mlade Fondacije tuzlanske zajednice.
31.1.2011 godine organizacija je registrovana kao formalno udruţenje na podruĉju Tuzlanskog
kantona.
Danas, „Osmijeh za Osmijeh“ djeluje u 8 zajednica i to: Gornja Tuzla, Simin Han, Solina, Centar,
Kreka, Tušanj, Husino i Lipnica. Voditelji sekcija implementiraju u navedenih 8 zajednica redovne
sedmiĉne radionice. Radionice su kreativnog i edukativnog karaktera, te radionice u ulozi voĊe.
Ĉlanovi naše organizacije su djeca uzrasta od 9-14 godina. Radionice sa njima realizuje ukupno 16
voditelja, a radionice se odrţavaju u ovim zajednicama zato što u njima ima manjak aktivnosti ovog
tipa za djecu. Organizacija je do prošle godine finansijski bila podrţana od strane Fondacije tuzlanske
zajednice. Od septembra 2012 godine realizujemo projekat „Leaders in action“ finansijski podrţan od
strane IN Fondacije.
Od prošle godine organizacija je ušla i u svijet poduzetništva, pa smo realizovali projekat „Aktivni
mladi-poduzetni mladi“ finansijski podrţanog od Fondacije Mozaik. Kontinuiranu podršku za sve naše
aktivnosti dobijamo od Fondacije tuzlanske zajednice. Naredni projekat organizacije je „Mladi,
poduzetništvo i turizam“ kojeg je podrţao Ministarstvo za razvoj i poduzetništvo TK.
KONTAKT OSOBE:
Asja Dizdarević, predsjednica Organizacije
Zerina Brkić, generalni sekretar
Raisa Ĉirak, predsjedavajuća Skupštine
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – februar / veljaĉa 2013.
br. 165
25
DONATORI / INFORMACIJE / KONKURSI / POZIVI
1. Poziv za prijave: Projekat „Studentsko preduzetništvo / poduzetništvo“
Projekat „Studentsko preduzetništvo/poduzetništvo“ koji finansira Ameriĉka agencija za meĊunarodni
razvoj (USAID), a koji sprovodi Centar za istraţivanja i studije GEA u saradnji sa Univerzitetom
Sarajevo, Univerzitetom Banjaluka i Sveuĉilištem Mostar. Program „Imam Ideju“ u kome ćeš nauĉiti
da svoju ideju pretvoriš u biznis plan, koji moţeš kandidovati za vrijedne novĉane nagrade.
Za koga?
Baš za tebe, ako si kreativan ili kreativna od malena i ako si student ili studentica bilo kog fakulteta
(javnog ili privatnog) u Banjaluci, Mostaru ili Sarajevu.
Ako imaš ideju za neku uslugu ili proizvod, ruĉni rad, umjetniĉko djelo, nešto u stvarnom ili virtuelnom
svijetu što ĉeka svoju priliku. Ako smatraš da je vrijeme da ideje, koje ĉesto smišljaš i razmjenjuješ sa
najbliţima, dobiju mogućnost da zaţive. Ili oduvijek znaš da je ta jedna dobra ideja tvoj kec u rukavu i
sanjariš o njenom ostvarenju!
Zašto?
Zato što ćeš u praktiĉnoj, interaktivnoj Školi za poslovne ideje, koja će se odrţavati u tvom gradu,
nauĉiti kako osmisliti dobru poslovnu ideju, kao i najbitnije stvari iz oblasti marketinga, preduzetništva
/poduzetništva, istraţivanja trţišta, finansija (uf, kako sa parama?) ali i pravne regulative i izrade
biznis planova. Moći ćeš razmijeniti znanje sa ekipom sa programa, ali i struĉnim predavaĉima i
uspješnim preduzetnicima / poduzetnicima, koji će ti ispriĉati kako su oni ostvarili svoju ideju.
Nakon odslušane nastave dobićeš certifikat o uĉestvovanju u ovoj školi, koji će krasiti tvoj CV.
Nastava će ukupno trajati 14 dana u 4 modula i poĉinje već u martu.
Kako?
Jednostavno, smisli neku poslovnu ideju za koju misliš da ima šansu u budućnosti. Prijavi se sam(a)
ili okupi pobjedniĉki tim! Nakon odslušane Škole za poslovne ideje svoju ideju ćeš (ćete) pretvoriti u
konkretan biznis plan, koji moţeš (moţete) kandidovati za nagradu.
Šta su nagrade?
Svi polaznici i polaznice Škole za poslovne ideje biće u mogućnost da kandiduju svoj liĉni ili timski
poslovni plan za jednu od 9 nagrada iz novĉanog fonda od 36 000 USD i to:
3 x 4000 USD za Banjaluku
3 x 4000 USD za Sarajevo
3 x 4000 USD za Mostar
Najbolje i nagraĊene poslovne ideje biće predstavljene na Poslovnom forumu mladih koji će se
odrţati u septembru ove godine u jednom od ova tri grada. Partneri programa obezbijedili su i
dodatne nagrade.
Kako i do kada da se prijaviš?
Rok za prijavu je 11.03.2013. Prijavi se jednostavno kroz formular prijave koji moţeš pronaći na:
http://imamideju.ba/content/prijava.php
Prijavite se odmah, pozovite kreativne prijatelje i poţurite. Jedini uslov za prijavu je status studenta
na bilo kom fakultetu u Banjaluci, Mostaru ili Sarajevu. Više informacija:
http://imamideju.ba/index.php
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – februar / veljaĉa 2013.
br. 165
26
2. Poziv za projekte – Fond za podršku ţenskom uĉešću u politici
Ambasada SAD koja djeluje kroz ured za odnose sa javnošću objavljuje poziv za projekte koji će se
finansirati iz Fonda za podršku jaĉanju ţena. Ovaj fond podrţava velike grantove koji sluţe za
povećanje uĉešća ţena u politici. Neki od mogućih projekata mogu ukljuĉivati, ali nisu limitirani, na
sljedeće teme: razvoj kapaciteta ţena da bi mogle uĉestvovati u politiĉkim procesima, trening ţenskih
politiĉara i ţena iz nevladinog sektora a u svrhu aktivnog uĉešća u javnom ţivotu, ukljuĉujući (ali ne
limitirano) mentorstvo, liderstvo, zagovaranje, pregovaranje, medijska prezentacija, BiH politiĉki
sistem, koncept gender jednakosti, predizborne aktivnosti.
Aplikanti moraju pokazati da su radili na sliĉnim projektima sa uĉesnicima iz cijele BIH.
Preijdlog projekta ne smije premašiti 80,000$. Rok za podnošenje prijava uredu za odnose sa
javnošću je 31. mart 2013.
Projektni prijedlozi trebaju da:
- su na engleskom jeziku
- ne prevazilaze šest stranica, sa detaljnim budţetom
- da imaju sve potrebne informacije u standardnoj aplikacionoj formi ( Izjava kojom se taĉno
identificira problem kojim će se projekat baviti; ukratko o projektu; opis projekta; ukljuĉujući
aktivnosti; ţeljeni razultati i kako će se proojekat vrednovati – ocijeniti;
- da nije duţi od 18 mjeseci
- da se pošalje na e-mail adresu: [email protected] U razmatranje će se uzimati samo
aplikacije podnešene elektronskim putem.
Smjernice za budţet:
- Detaljni budţet bi trebao biti izraţen u dolarima, sa maksimalnim iznosom od 80,000$
- Budţet ne smije ukljuĉivati poreze
- Troškovi projektne implementacije (plate, nadoknade za projekt menadţera, projekt asistenta,
raĉunovoĊa, savjetnika, ugovaraĉa, trenera itd.), dodatni i drugi administrativni troškovi bi
trebali biti vezani za odreĊene aktivnosti i ne bi trebali prelaziti 40% ukupne vrijednosti
dodijeljenog granta.
- Sredstva ne bi trebala da se koriste za hranu. Ukoliko se ovi troškovi ne mogu pokriti na
drugaĉiji naĉin, onda bi trebalo da su jasno izraţeni i naglašeni i ne bi trebali prelaziti 10%
ukupne vrijednosti dodijeljenog granta.
- Alkohol, ili bilo koji drugi oblik zabave su nedozvoljeni troškovi
- Troškovi nastali prije poĉetka projekta se neće nadoknaĊivati.
Grantovi za osnaţivanje ţena:
- Se ne koriste za infrastrukturne troškove koji nisu samoodrţivi nakon isteka sredstava
- Se ne bi trebali koristiti za troškove nastale van teritorije BiH, kao što su putovanja na
meĊunarodne konferencije, kupovina dobara ili usluga u drugim zemljama
- Se ne koriste za pruţanje direktne socijalnih usluga stanovništvu
- Se ne koriste za pristrasne politiĉke aktivnosti. MeĊutim, nepristrasna izborna edukacija i javne
informacije su dozvoljeni troškovi
- Se ne koriste za finansiranje humanitarnih akcija ili pomoći, komercijalne projekte ili kampanje
za prikupljanje sredstava
Projektni prijedlozi koji zadovoljavaju osnovne kriterije će se uzeti u razmatranje na sastanku Komisije
za ţensko osnaţivanje. Projektni prijedlozi će se procijeniti prema temi projekta, jasno formulisanim
ciljevima i ciljnim grupama, odrţivošću projekta i mogućnosti da organizacija koja je aplicirala za
projekat izvede projektne ciljeve.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – februar / veljaĉa 2013.
br. 165
27
Svaka organizacija moţe podnijeti jedan projektni prijedlog. Organizacije koje su već dobile grant od
ovog programa i nisu završile svoje projekte ne mogu aplicirati dok ne podnesu finalni izvještaj.
U pripremi vaše aplikacije, molimo vas da budete svjesni ĉinjenice da moţda nećete odmah znati da
li vam je gran odobren ili ne, proces odluĉivanja traje najmanje dva mjeseca i dešava se u
Vašingtonu. Rok za podnošenje prijava je 31. mart 2013.
NVO-i i nezavisni mediji koji se nalaze u BiH i pravno su registrovani mogu aplicirati. Ako ste
zainteresovani za podnošenje projektnog prijedloga u ovkiru ovog programa, molimo vas da nam
pošaljete vaše kontakt informacije na e-mail adresu: [email protected] kako bi vam poslali
standardnu aplikacionu formu.
Za više informacije molimo vas da nas kontaktirate na brojeve telefona: + 387 33 704-344 ili putem
faksa: + 387 33 704-432.
3. Poziv za prijavu na Internacionalni Festival srednjoškolskog dramskog stvaralaštva
JUVENTA FEST
Od 17. do 21. septembra 2013. godine u Sarajevu će se odrţati Internacionalni Festival
srednjoškolskog dramskog stvaralaštva JUVENTA FEST u organizaciji Udruţenja za razvoj i
unaprjeĊenje multimedijalnih umjetnosti i kulture „Medija-Art“. Pravo uĉešća na Festivalu imaju sve
dramske i pozorišne/kazališne grupe srednjoškolskog uzrasta. Svaki uĉesnik na sceni (glumci, horovi,
plesne grupe, muziĉari) moraju biti godišta predviĊenog za srednju školu. Poţeljno je da i prateće
sekcije (izrada scenografije, muzika, rasvjeta, kostimi, šminka i dr.) budu sastavljene od uĉenika
srednjih škola. Kandidirana pozorišna/kazališna predstava ne moţe trajati kraće od 30 minuta,
maksimalna duţina predstave nije odreĊena. Sve grupe su obavezne dostaviti kvalitetno uraĊen
snimak predstave iskljuĉivo u DVD formatu (format DiviX-a i VHS-a nećemo uzeti u razmatranje).
Snimak predstave treba da bude uraĊen u totalu iz jednog kadra i sa jednog mjesta bez naknadnog
doraĊivanja. Selektor Festivala će odabrati maksimalno deset predstava za takmiĉarski/glavni
program
festivala.
Festival će trajati pet dana. Struĉni ţiri će voditi okrugli sto o svakoj predstavi pojedinaĉno, dan nakon
odigranih predstava u jutarnjem terminu. VoĊe grupa i akteri pozorišnih/kazališnih predstava su
obavezni prisustvovati okruglom stolu posvećenom njihovoj izvedbi, radi uĉešća u interaktivnom
razgovoru sa ĉlanovima ţirija. Svi uĉesnici Festivala obavezni su prisustvovati svim programima
Festivala. Bilo kakva nepridrţavanja u vezi gore navedenih stavki, a sve se ocjenjuje/boduje tokom
festivala (saradnja sa domaćinima, drugim uĉesnicima i grupama/trupama, cjelokupno ponašanje,
opći dojam i sl.) moţe uticati na pojedinca ili grupu/trupu u pogledu sankcioniranja, diskvalificiranja ili
drugih sankcija.
Festivalski troĉlani ţiri će biti sastavljen od teatrologa, dramaturga, pozorišnih/kazališnih glumaca i
knjiţevnika usko vezanih za dramski odgoj.
Po propozicijama Festivala Struĉni ţiri će donijeti odluku o dodjeli Festivalskih nagrada, i to:
1. Grand Prix za najbolju predstavu na Festivalu
2. Specijalna nagrada za inovativan pristup pozorišnoj/kazališnoj umjetnosti
Sva prava izmjene i dopune pomenutih pravila zadrţava organizator. Organizator Festivala
uĉesnicima obezbjeĊuje smještaj i hranu sve vrijeme trajanja Festivala. Smještaj za uĉesnike će biti
organiziran u porodicama uĉenika-vršnjaka iz sarajevskih srednjih škola. Voditeljima grupa
(profesorima i starijim pratećim ĉlanovima grupe) će biti obezbjeĊen hotelski smještaj i puni pansion.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – februar / veljaĉa 2013.
br. 165
28
Maksimalni broj ĉlanova ekipe je 12. Pozorišne/kazališne i dramske grupe samostalno snose
troškove prijevoza.
Udruţenje „Medija – Art“ je jedini validni organizator Internacionalnog festivala
srednjoškolskog dramskog stvaralaštva JUVENTA FEST - a.
U prilogu Vam dostavljamo prijavu za Festival koju ćete detaljno popuniti i poslati na mail adresu
[email protected] najkasnije do 01. 03. 2013., a DVD snimak predstave moţete poslati
najkasnije do 01. 05. 2013. godine iskljuĉivo poštom na adresu Udruţenje/Udruga „Medija - Art“,
Ul. Augusta Brauna 14, 71000 Sarajevo , BiH.
Molimo Vas da podaci navedeni u prijavi budu detaljni i precizni, radi tehniĉke i administrativne
pripreme za Festival.
4. GRANTOVI ZA SARADNJU
Grantovi za saradnji finansiraju meĊu sektoralne organizacije s ciljem stvaranja umjetniĉkih i kulturnih
meĊunarodnih aktivnosti. Grantovi za saradnju se dodjeljuju organizacijama koje se bave kulturom i
organizacijama van kulturnog sektora a koje rade zajedno na umjetniĉkim i projektima kulture u
razliĉitim zemljama Evrope. Najmanje jedan partner koji aplicira treba da radi u sektoru kulture, a
jedan ne. Ovaj poziv 2013. će se poravnati sa fokusom Evrope prema novim praksama zajednica.
Traţeći meĊu sektorsku saradnji ECF se nada kreirati pokrete koji se već dešavaju širom Evrope i
koji zavreĊuju da se priznaju. Mi ćemo podrţavati i uvezivati osobe koje rade na mijenjanju kulture u
Evropi i ĉiji rad doprinosi meĊu sektoralnoj debati o Evropi i Evropskom mjestu u svijetu kao i
pridonošenju odrţivih društava.
Podrţani od strane Granotva za saradnju:
U prošlosti smo finansirali razliĉite projekte, nove ideje i vizije razliĉitim korisnicima širom Evrope. U
2012. dodijelili smo 13 grantova za saradnju nakon što smo primili 420 aplikacija.
Kojim zemljama dajemo sredstva?
Vodeća organizacija mora biti bazirana u jednoj od sljedećih Evropskih zemalja: Albanija, Andorra,
Armenia, Austrija, Azerbejdţan, Belgija, Bosna I Hercegovina, Bjelorusija, Bugarska, Hrvatska, Kipar,
Ĉeška Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Gruzija, Njemaĉka, Grĉkam MaĊarska,
Island, Irska, Italija, Kosovo, Latvija, Lihtejnštajn, Litvanija, Luksemburg, Makedonija, Malta, Moldova,
Monako, Crna Gora, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Ruska Federacija, San
Marino, Srbija, Slovaĉka, Slovenija, Španija, Švedska, Švicarska, Turska, Ukraina, Ujedinjeno
Kraljevstvo.
Partneri aplikanti mogu biti iz jedne od navedenih zemalja, ili iz jedne od sljedećih zemalja: Alţir,
Egipat, Izrael, Jordan, Lebanon, Libija, Moroko, Palestinska teritorija, Sirija i Tunis (ohrabrujemo
saradnju sa ovim regionom, sve dok sadrţaj projekta jasno naglašava meĊu graniĉnu saradnju u
Evropi).
Kako aplicirati, aplikacijski formular i rok za podnošenje prijava?
Ako niste sigurni da li moţete aplicirati, molimo vas posjetite www.ecflabs.org/grants/eligibility.
Ako moţete aplicirati, vašu aplikaciju moţete poslati elektronskim putem. Slanjem aplikacije
elektronskim putem osiguravate se da je vaša prijava potpuna, i da vam je budţet balansiran. Dobit
će te trenutnu potvrdu da smo primili vašu aplikaciju.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – februar / veljaĉa 2013.
br. 165
29
Grantovi se kreću od 15,000 Eura do 30,000 Eura. Aplikacije pregledaju nezavisni savjetnici i ĉitav
proces moţe trajati do 10 sedmica.
Grantovi za saradnju se otvaraju 1. februara 2013. Molimo vas da skinete aplikaciju online:
www.culturalfoundation.eu/sites
Rok za podnošenje prijava je 25. mart 2013. do 17.00 sati po centralno Evropskom vremenu.
5. OMLADINA ZA SIGURNOST NA PUTEVIMA - http://www.youthforroadsafety.org/
Dragi ĉlanovi Omladinske Mreţe,
Zovem se Elisabetta Giromini, ĉlan udruge odgovornih mladih vozaĉa, Belgijski NVO koji je aktivan u
polju kampanja za sigurnost na putevima, posebno meĊu mladih. Ovim putem vas pozivam da se
prikljuĉite pokretu VAŠA – Omladina - sigurnost na putevima.
Saobraćajne nesreće su glavni uzroĉnik stradanja mladih ljudi u svijetu. Više od 1000 mladih osoba
pogine svaki dan sa više hiljada teško ozljeĊenih. YOURS je svjetska organizacija koju vode mladi
ljudi i koja radi na tome da uĉini puteve sigurnijim za mlade.
Pridruţivanje našoj mreţi nije samo da bi ste vidjeli šta drugi rade na temu sigurnost na putevima u
njihovim zemljama, mi svojim ĉlanovima nudimo cijelu listu korisnih stvari koje prevazilaze uobiĉajeno
umreţavanje organizacija. Uĉlanjenje je besplatno, sve što mi zahtijevamo jeste da budete aktivan
ĉlan. Da bi ste se prijavili u mreţu treba da zadovoljavate kriterije, da imati izmeĊu 15-30 godina, da
ste NVO, ne profitna organizacija, društvena organizacija, dobrotvorna ustanova, pojedinaĉni projekat
fokusiran na sigurnost na putevima sa primarnim fokusom na mlade ili na pojedince zainteresovane
za sigurnost na putevima.
Treba da se sloţite sa obavezama da bi ste postali model za sigurnost na putevima.
Da bi ste dobili najviše od naše mreţe morate da pruţite informacije o vašoj organizaciji, projektima i
aktivnostima, da doprinosite kao aktivan ĉlan mreţe šaljući informacije o vašim aktivnostima najmanje
jednom u šest mjeseci; I da navedete vašu podršku/potrebe od mreţe.
Ako ste zainteresovani da uĉestvujete u YOURS Kampanji za podizanje svijesti, online radionicama,
da komentarišete YOURS projekte i dajete mišljenje u vezi poboljšanja mreţe, da radite u najboljim
interesima mreţe.
Ne ĉekajte više, pridruţite se Svjetskoj omladinskoj mreţi za sigurnost na putevima
1. Skinite aplikacionu formu i ispunite sa što više informacija
2. Pošaljite aplikacionu formu na [email protected]
3. a) Vaša aplikaciona forma će se provjeriti i ako zadovoljavate kriterije dobiti će te e-mail u roku
od dvije sedmice i tada moţete otvoriti MINE raĉun, koji ćemo mi aktivirati;
b) Ukoliko ne zadovoljavate kriterije poslati ćemo vam e-mail sa detaljnim objašnjenjem zašto
niste primljeni u mreţu, ili da date više informacija;
4. Kada otvorite MINE raĉun molimo vas da ga što više ispunite informacijama o vašim
projektima za sigurnost na putevima
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja molim vas da kontaktirate gosp. Manpreet Darroch:
[email protected] ili mene liĉno
Pozdravi,
Elisabetta Giromini, RYD - Brisel
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – februar / veljaĉa 2013.
br. 165
Mjesečni informativni bilten ORC-a i Omladinske mreže BiH izlazi uz
finansijsku podršku “Balkan Trust for Democracy, projekat German
Marshall Fund of the United States”. Mišljenja iznesena u ovoj publikaciji
ne predstavljaju mišljenja Balkan Trust for Democracy, the German
Marshall Fund of the United States, ili njihovih partnera.
Dragi prijatelji,
Ukoliko ste zainteresovani da se u mjesečnom informativnom biltenu Omladinskog resursnog centra (ORC) Tuzla i Omladinske
mreže Bosne i Hercegovine objave: vaši pozivi za zajedničke aktivnosti i saradnju, informacije o aktivnosti, konkursi za radna
mjesta, apeli za pomoć ili podršku, saopštenja za javnost i svi drugi nekomercijalni oglasi, možete se javiti na jednu od dole
navedenih adresa.
Rok za dostavljanje informacija za svako naredno izdanje je 30.-ti u mjesecu.
WEB Stranica Mreže:
sCh design
Webmaster:
Emir Delalić-Zeko - Tuzla
[email protected]
web: www.omladina-bih.net
mejling lista Mreže:
[email protected]
Adrese za slanje vaših informacija za mjesečni bilten:
[email protected]; [email protected]
fax: 035 258 077
Omladinski resursni centar Tuzla
Hadži Bakirbega Tuzlića 1,
75000 Tuzla
tel / fax: 035 258 077
e-mail: [email protected]
[email protected]
Mjesečni bilten uređuje Omladinski resursni centar - ORC Tuzla
www.omladina-bih.net
30
Download

Februar - Omladinska mreza BiH