Bilten br. 186
M jese čn i b il ten – stu den i / n ov em ba r 2 0 14 .
O RC /hC a T uz la
Dragi prijatelji/ce,
Pred vama se nalazi novembarsko
izdanje mjesečnog informativnog
biltena
Omladinskog
resursnog
centra (ORC) Tuzla i Omladinske
mreţe Bosne i Hercegovine koja za
sada broji 177 organizacija i 112
pojedinaca iz 73 mjesta BiH.
Bilten izlazi na bosanskom-srpskomhrvatskom i engleskom jeziku. U
njemu se nalaze informacije o
aktivnostima Omladinskog resursnog
centra (ORC) Tuzla, te Omladinske
mreţe
Bosne
i
Hercegovine,
informacije o mjesečnim aktivnostima omladinskih organizacija i grupa - članica ove mreţe, njihovi
planovi za naredni period, te ostale korisne informacije (donatori, pozivi na konferencije i seminare,
školarine, stipendije i sl.).
Ukoliko ţelite da budete na mailing listi za naredna izdanja mjesečnog informativnog biltena ili ako
imate pitanja ili sugestije, javite nam se. Mjesečni informativni bilten, kao i arhivu dosadašnjih izdanja
moţete naći i na web stranici Omladinske mreţe Bosne i Hercegovine:
http://www.omladina-bih.net
Uţivajte u čitanju!!
SADRŢAJ
Aktivnosti u novembru 2014.
.........................................
2
Planovi za decembar 2014.
.........................................
4
Aktivnosti dijela članica mreţe
...........................................
5
Informacije / donatori / pozivi
...........................................
21
Mjesečni bilten –novembar / studeni 2014.
br. 186
2
AKTIVNOSTI ORC/ hCa u NOVEMBRU 2014.
Prekogranična građanska mreţa za mir, pomirenje i sigurnost ljudi na Balkanu
U sklopu projektnih aktivnosti u ovom regionalnom partnerskom projektu, podrţanom od strane
Evropske Unije, trenutno pripremamo izvještaj, koji ćemo u narednom periodu prezentovati na našoj
stranici, socijalnim grupama, te putem medija.
Omladinska grupa ORC Tuzla
- Seminar „Mehanizmi prevencije genocida i ratno vezanih zločina“
U periodu od 16-18. novembra u hotelu „Belgrade City“
u Beogradu odrţao se seminar na temu „Mehanizmi
prevencije genocida i ratno vezanih zločina“.
Organizator seminara je Centar za postkonfliktna
istraţivanja (PCRC) i Ured specijalnog savjetnika za
prevenciju genocida (PCRC). Članica Omladinske
grupe Omladinskog resursnog centra u Tuzli, Ermina
Hadţikadunić prisustvovala je seminaru.
Učešće na seminaru uzelo je 20 učenika iz BiH,
Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Kosova i Makedonije.
Facilitatori ovogodišnjeg susreta su bili Mario BuilMerce, Dr. Adam Jones i Dr. David Simon. Dr. Adam
Jones predstavio je historijski i pravni okvir prevencije
genocida u meĎunarodno pravnoj nauci i običajima.
Mario Buil- Merce (OSAPG) predstavio je svoj radni
okvir analize zločina protiv čovječnosti. Dr. David
Simon predstavio je opšti model za prijavu zločina protiv čovječnosti. Dr. Simon i Dr.Jones razmotrili
su korake koje razni akteri mogu poduzeti kako bi smanjili mogućnost masovnih zločina, s fokusom
na to kako se ti koraci razlikuju u različitim trenucima u okviru date krize ili konflikta.
- Erasmus + (Bazični treninzi za pisanje projekata unutar Youth komponente E+)
Od 21.11. do 23.11. u Kriţevićima u „IPAK-SHL“ kući
odrţan je trening na temu „Bazični trening za pisanje
projekata unutar Omladinske komponente E+“.
Trening je okupio 20 Omladinskih radnika iz cijele Bosne
i Hercegovine koji su imali priliku da nauče osnove i
najbitnije detalje o programu Erasmus +, te pristupu
njegovim fondovima.
Treneri su bili predstavnici nevladine organizacije iz
Beograda „Hajde da..“ Suzana Krstić i SrĎan Mitrović.
Predstavnik ORC Tuzla bio je Slobodan Blagovčanin.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten –novembar / studeni 2014.
br. 186
3
- 6. Forum o zapošljavanju mladih „Koga je biro zaposlio?“
Forum o zapošljavanju mladih sa temom „Koga je biro zaposlio?“
odrţan je u Sarajevu 13.11.2014. godine. Ovaj dogaĎaj je u
sklopu Projekta zapošljavanja mladih (YEP), te je ove godine
odrţan u partnerstvu sa „Pravo ljudski“ festivalom. U sklopu
dogaĎaja je prikazan nagraĎivani francuski film „Pravila igre“,
nakon čega je slijedila diskusija o temi razbijanja predrasuda u
procesu zapošljavanja. Učestvovalo je preko pedeset mladih ljudi
iz čitave Bosne i Hercegovine.
Predstavnici OGORC-a bili su: Slobodan Blagovčanin i Lejla
Zonić.
- Sajam obrazovanja i zapošljavanja - „Gledaj od čega ćeš ţivjet'!“
Sajam obrazovanja i zapošljavanja „Gledaj od čega ćeš
ţivjet'!“ odrţan je 21.11.2014. u Zenici. Na ovom sajmu se
predstavilo blizu stotinu firmi / kompanija / ambasada /
organizacija koji daju poticaj i priliku za zaposlenje.
Organizacija
je
pod
pokroviteljstvom
Kancelarije
Specijalnog predstavnika EU i Ambasade Norveške u BiH.
Sajmu je prisustvovalo preko 1000 ljudi različite dobne
starosti. Bio je organizovan prevoz iz nekoliko gradova
Bosne i Hercegovine.
Cilj je bio upoznavanje ljudi sa poslodavcima, te kako i sam
naziv sajma kaţe: Zapošljavanje ljudi. Na licu mjesta su
bile pripremljene aplikacije od strane poslodavaca, koje su
učesnici mogli popuniti i dobiti radno mjesto ako
ispunjavaju sve kriterije.
- Seminar „NVO i pruţanje pravne podrške i informacija ţrtvama diskriminacije“
U Tuzli je 14. novembra odrţan seminar, čiji je cilj bio
upoznavanje sa Zakonom o zabrani diskriminacije i drugi
antidiskiminacijiski propisi u BiH, sa fokusom na institucije
odgovorne za zaštitu od diskriminacije, kao i upoznavanje sa
načinom pruţanja podrške i informacija u slučaju
diskriminacije. Antidiskriminacioni program (AD program)
pokrenut je 2010. godine, na inicijativu Fonda Otvoreno
društvo BiH, a u čiju realizaciju je uključen i Forum graĎana
Tuzle. Program je obuhvatao 4 komponente - besplatnu
pravnu pomoć, monitoring slučajeva diskriminacije u BiH,
izradu policy preporuka za unapreĎenje zakonskog okvira za
borbu protiv diskriminacije i javnu kampanju za podizanje svijesti o ovom problemu.
Od 2014. godine program se implementira pod nazivom ''Jednakost za sve: koalicija civilnog društva
protiv diskriminacije'', uz podršku USAID-a i Fonda Otvoreno društvo BiH. Projekat vodi Media centar
Sarajevo, u saradnji sa Centrom za društvena istraţivanja Analitika, Vaša prava BiH, Prava za sve.
Predavači na seminaru bili su: Vesna Vukmanić - IKVA- Incijativa i civilna akcija Sarajevo, Fedra
Idţaković – Pravda za sve Sarajevo. Ispred ORC Tuzla ovom seminaru su prisustvovali Samra
Hajdarević, Vildana Kurtić i Boško Vlajić.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten –novembar / studeni 2014.
br. 186
4
- Konferencija „Maloljetnička delikvencija“
U Tuzli je, u periodu od 5. do 6. novembra odrţana konferencija
„Maloljetnička delikvencija“. Organizatori ove konferencije bili su
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona u
saradnji sa Univerzitetom u Tuzli, Univerzitetom primijenjenih znanosti
Sjeverozapadne Švicarske (UASNW) i Udruţenjem graĎana “Vive Ţene”.
Cilj konferencije bila je razmjena iskustava i diskusija o rezultatima
transdisciplinarnog istraţivačkog projekta „Uticaj različitih konteksta
socijalizacije na razvoj maloljetničke delinkvencije u poslijeratnoj Bosni i
Hercegovini - Preporuke za prevenciju i intervenciju“ i zajedničko
denifisanje prioritetnih mjera za poboljšanje prevencije, intervencije i
reintegracije u polju maloljetničke delinkvencije. Na konferenciji su učešće
uzeli rukovodioci i stručna lica ustanova i organizacija koji su učestvovali u
navedenom Projektu i predstavnici akademske zajednice, institucija i
organizacija iz BiH i okruţenja zainteresirani za temu Konferencije. Ispred
ORC Tuzla konferenciji su prisustvovali naši volonteri Merita Sokoli i
Samra Hajdarević.
REDOVNE AKTIVNOSTI:
Tokom novembra smo u sklopu naših redovnih aktivnosti radili na odrţavanju i razvoju komunikacija i
koordinacije unutar Omladinske mreţe Bosne i Hercegovine (www.omladina-bih.net). U okviru toga
smo svakodnevno na mejling listu mreţe ([email protected]), ali i na druge adrese u Bosni i
Hercegovini i regiji distribuirali informacije interesantne za mlade i omladinski aktivizam u BiH (pozivi
na radionice, seminare, konferencije, pozivi za projektne aplikacije, poslovi, školarine, ostale
aktivnosti), odrţavali i redovno dopunjavali informacije na našoj web stranici www.omladina-bih.net,
slali informacije koje smo dobili od omladinskih organizacija i pojedinaca iz mreţe prema vani
(meĎunarodnim organizacijama, organizacijama u regionu, donatorima), vršili korespondenciju sa
organizacijama i pojedincima zainteresovanim za rad mreţe, odgovarali na upite vezane za odreĎene
aktivnosti, edukacije i ostale informacije vezane za aktivizam mladih u BiH.
PLANOVI HCA/ORC-A ZA DECEMBAR 2014.
-
Prezentacija istraţivanja maloljetničkog i nasilja u školama, u okviru projekta
„Prekogranična građanska mreža za mir, međusobna pomirenja i ljudsku sigurnost”, koji
je podrţan od strane Evropske Komisije.
-
Sprovođenje redovnih aktivnosti kroz Omladinsku mreţu BIH.
-
Nastavak rada na namicanju sredstava za narednu godinu, te evaluaciji aktivnosti u ovoj
godini.
Više informacija na našoj web stranici: www.omladina-bih.net
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten –novembar / studeni 2014.
br. 186
5
AKTIVNOSTI ČLANICA OMLADINSKE MREŽE BIH
OMLADINSKA ORGANIZACIJA “SVITAC”
Jusufa Ĉampare bb, 76 100 Brčko Distrikt
Tel./Fax: 049 211 032
Email: [email protected]
Web: www.svitac.org
FB: www.facebook.com/omladinska.svitac
Radionice sambe
Od novembra grupa broji tri nova člana iz Brčkog kao i tri nova internacionalna volontera koji
učestvuju u radu grupe. Tri člana su uz pomoć Omladinske organizacije Svitac i volonterskim radom
u ovoj organizaciji otputovali na jednogodišnji volonterski rad u Saveznu Republiku Njemačku i
Holandiju, a u sklopu EVS programa. S obzirom na novonastale okolnosti, aktivnosti na radionici se
odvijaju tempom koji je prilagoĎen novim članovima što pruţa odličnu osnovu za interakciju meĎu
članovima kao i prenošenje vještina i znanja od strane starijih učesnika na nove učesnike.
Radionice gitare
U novembru većina vremena posvećena je prepoznavanju legato
artikulacije na instrumentu. U skladu s tim učesnici su upoznati sa
vjeţbama namijenjenim za što lakše izvoĎenje ove artikulacije.
TakoĎe, bitan dio vremena posvećen je dinamici, tako da su učesnici
na etidama, na kojima rade, primjenjivali gore navedene načine
sviranja.
Jezičke radionice
Kursevi engleskog i njemačkog jezika su nastavljeni u novembru. 30 studenata trenutno pohaĎa ove
kurseve i podijeljeni su u tri grupe (Početni 1, Početni 2 za djecu i odrasle i Srednji 1 za djecu). Svaka
grupa ima dva časa sedmično u trajanju od sat i po, a časovi se odrţavaju u prostorijama Omladinske
organizacije Svitac i Omladinskom centru Brčko distrikta. Starost studenata je od 8 do 35 godina.
Radionica engleskog jezika „I love English”
Interaktivne radionice engleskog jezika su nastavljene i u
novembru sa velikim brojem zainteresovanih učesnika.
Koordinator je i dalje radio na vjeţbanju govora i neformalne
konverzacije na engleskom jeziku, osnovama gramatike i
vještinama pisanja kratkih sastava. Prednosti ovih radionica za
mlade ljude ima mnogo, neke od njih su činjenica da su
besplatne, a vodi ih osoba kojoj je engleski maternji jezik. Na taj
način učesnici mogu da usavrše izgovor i da bolje upoznaju
drugu kulturu. Koordinator radionica je EVS meĎunarodni
volonter iz Velike Britanije, John Streatfield.
Radionice se odrţavaju ponedeljkom i srijedom u terminu od 19:00-20:30 u Omladinskom centru
Brčko Distrikt. Trenutno ima 20 učesnika, uzrasta 15+.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten –novembar / studeni 2014.
br. 186
6
Kreativne radionice
U saradnji sa Omladinskim centrom Vermont, kreativne radionice su
nastavljene u novembru sa djecom sa poplavljenih područja Vidovice i
Palanka. Učesnici su radili na temama kao što su kasna jesen, priroda,
različite bojanke sa ţivotinjama uz tehniku kolaţa i akvarela, prirodnih
materijala (grančice, lišće, cvijeće) i ples uz igru “Zaledi se”. Radionice se
odrţavaju utorkom, srijedom i petkom u Vidovicama i Palanci 11:00 13:00 časova, a ponedeljkom i četvrtkom od 12:00 - 14:00 u
Omladinskom centru Brčko Distrikt. Koordinatori radionica su EVS i
Weltwaerts meĎunarodni volonteri Tamara Wonner i Nicolas Zdun iz
Njemačke, i John Streatfiled iz Velike Britanije. Trenutno ima 45 učesnika
uzrasta 3-12 godina.
Sportske radionice
Sportske radionice se takoĎe odrţavaju tri puta sedmično u Vidovicama i Palanci, mjestima
pogoĎenim majskim poplavama. Broj učesnika varira i do 40, uzrasta 6+. Neke od aktivnosti su
fudbal, igra “Graničara”, odbojka, itd. Kako su učenici oduševljenim sportskim radionicama, uvijek se
naĎe dodatna zabava sa loptom ili jednostavno uţivanje u timskim igrama. Koordinator sportskih
radionica je Nicolas Zdun, meĎunarodni volonter iz Njemačke.
Halloween Party (Noć Vještica) 2014
Halloween Party je odrţana 01. novembra u
Omladinskom centru Brčko distrikta. MeĎunarodni i
lokalni volonteri su pripremili dekoracije kao što su
Halloween bundeve i kostur u prirodnoj veličini, a
takoĎe su pripremili i neke slatkiše koje se
pripremaju za Noć vještica u Njemačkoj i Velikoj
Britaniji, što se veoma svidjelo prisutnima. Učesnici
zabave su bili članovi Omladinske organizacija
Svitac, koji su mogli na zabavu dovesti neograničeni
broj prijatelja. Svi gosti su morali da budu obučeni u
različite kostime čija je tema bila Noć vještica. Na
kraju je gostima posluţeno osvjeţenje, a oko 120
djece i tinejdţera prisustvovalo je ovom dogaĎaju.
9. novembar – Dan protiv fašizma i anti-semitizma
Omladinska organizacija Svitac je i ove godine obiljeţila 9. novembar – Dan protiv fašizma i antisemitizma. „Weltwarts‟ volonterka, Tamara Wonner, je bila zaduţena da koordinira ovu aktivnost.
Radionice pod nazivom 'We are different – we are the same' (Mi smo različiti – mi smo isti) su
odrţane u selu Vidovice.
Volonteri su učesnicima prvo objasnili šta pojmovi 'fašizam' i 'predrasude' znače, a zatim su učesnici
razgovarali izmeĎu sebe šta ove riječi znače za njih i da li su imali lična iskustva vezana za ovu temu.
Na kraju radionica su organizovane različite igre i aktivnosti na teme 'razlike i sličnosti' i 'stereotipi'.
Više informacija na: http://fireflybosnia.org/anti-fascism-day-2014/
Za decembar se planira nastavak svih redovnih radionica Omladinske organizacije Svitac.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten –novembar / studeni 2014.
br. 186
7
ASOCIJACIJA SREDNJOŠKOLACA U BOSNI I HERCEGOVINI
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 68, 71 000 Sarajevo
Tel/fax: 033 205 850
e-mail: [email protected]
web: www.asubih.ba
ASuBiH: Srednjoškolci poručuju: „Da li nas čujete?“
Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) je nevladina, nestranačka i nepolitička
organizacija koja okuplja srednjoškolce, kao i Vijeća/Savjete učenika srednjih škola u Bosni i
Hercegovini. Osnovni cilj je poboljšanje statusa srednjoškolaca u BiH kroz njihova prava i zastupanje
njihovih ideja.
Asocijacija srednjoškolaca u BiH, posredstvom 48 lokalnih timova
širom zemlje, obiljeţila je 17.11.-MeĎunarodni dan srednjoškolaca.
Ovaj dan se obiljeţava u znak sjećanja na studentske proteste koji
su odrţani u Pragu 17.11.1939. godine. Studenti su protestovali
protiv nacističke okupacije, te su streljani bez prethodnog suĎenja.
Kao i svake godine, fokus je stavljen na poloţaj srednjoškolaca u
današnjem društvu. Obiljeţavanje je provedeno pod sloganom „Da
li nas čujete“, s ciljem da se javno mnijenje potakne na 'razmišljanje
o glasu srednjoškolaca', kao podlozi za daljnje aktivnosti koje će
omogućiti poboljšanje njihovog statusa. U aktivnostima je direktno
učestvovalo preko 7.000 srednjoškolaca.
„Izuzetno smo zadovoljni odzivom srednjoškolaca povodom
obiljeţavanje ovog jako bitnog datuma. Zadovoljstvo nam je što
imamo priliku raditi sa mladima iz svih dijelova BiH koji su spremni
mijenjati trenutno stanje, dajući primjer drugima da ne trebaju biti
pasivni posmatrači, nego aktivni sudionici promjena. Kroz projekte
koje će Asocijacija provesti u narednom periodu, truditi ćemo se da
'pojačamo glas' srednjoškolaca u ušima mjerodavnih“, izjavio je
Amar Kavgić, rukovoditelj odjela za komunikacije i odnose s javnošću ASuBiH-a.
Realizaciju dogaĎaja finansijski je potpomogla Fondacija SHL BiH, stalni donator organizacije.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten –novembar / studeni 2014.
br. 186
8
OMLADINSKO UDRUŢENJE NOVA VIZIJA
Opara bb, 72 290 Novi Travnik
Tel./fax: 061 309 687, 061 593 773
E-mail: [email protected]
Nova Vizija - pruţa novu nadu za mlade u Novom Travniku
Omladinsko udruţenje Nova Vizija u toku mjeseca
novembra realiziralo je niz edukativnih radionica na kojima
volonteri, te članovi Nove Vizije uče kako pravilno napisati i
realizirati projekat.
Uz pomoć ovih edukativnih radionica mladi koji dosad nisu
imali priliku da se susretnu sa pisanjem projekata i
učestvovanjem u realizaciji istih, mogu da nauče osnovne
stvari koje su vaţne da bi se napisao i realizirao kvalitetan
projekat.
Na svakoj od radionica je prisustvovalo od 25-30 mladih iz cijelog Novog Travnika što predstavlja jako
dobar pomak za mlade u ovom gradu. S obzirom da je Omladinsko udruţenje Nova Vizija jedinstveno
multinacionalno udruţenje, prisutni su bili mladi svih vjera i nacija te je ta činjenica još više zbliţila
mlade u cijelom gradu ali i povećala intresovanje kod mladih. Nakon završenog ciklusa ovih
edukativnih radionica svi zainteresovani volonteri ovog udruţenja će imati priliku da sami napišu svoj
projekat, te uz maksimalnu podršku čitavog projektnog tima u udruţenju i krenu ka realizaciji svoje
ideje.
Nova vizija nastavlja sa svojim aktivnim radom i u narednom periodu, a pred udruţenjem su novi
projekti, radionice i kampanje što ima za cilj ţivot mladih u ovom gradu učiniti aktivnijim. Svi mladi iz
Novog Travnika mogu postati članovi udruţenja, te biti dio mladog tima koji stvara i realizuje ideje.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten –novembar / studeni 2014.
br. 186
9
H.O. Muslimansko dobrotvorno društvo – MERHAMET DOBOJ
Kralja Aleksandra 17, 74 000 Doboj
Tel./fax: 053 226 886
E-mail: [email protected]
Web: www.ngo.ba; www.facebook.com/Merhamet-Doboj
AKTIVNOSTI H.O. „MERHAMET- a“ DOBOJ U NOVEMBRU
o Podjela humanitarne pomoći za članove „Merhameta“ Doboj - 01.11. 2014. godine.
o Podjela paketa za poplavljene članove “Merhamet-a” Doboj - donacija - REGIONALNI
ODBOR “MERHAMET” TUZLA - 04.11.2014. godine.
o Donacija humanitarne pomoći - H.O.“Merhamet - MDD” Sarajevo - centralno skladište
Busovača.
o Aktivisti „Merhameta“ Doboj obiljeţili 14. novembar - SVJETSKI DAN DIJABETESA. Tom
prilikom izvršeno je mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska za preko 50 graĎana opštine
Doboj.
o Predsjednica "Merhameta" Doboj Avdić Faketa i volonterka Amra Mišić prisustvovale javnoj
debati "Šta očekujemo od vlasti u borbi protiv korupcije?‟‟ koju je organizovala
Antikorupcijska mreţa u BiH – ACCOUNT u hotelu Integra u Doboju 15. 11. 2014. godine.
o Predsjednica "Merhameta" Doboj Avdić Faketa kao član komisije u kojoj su bile prisutne
kolege/ice iz drugih nevladinih organizacija iz Doboja, su donijele odluku o najbolja tri
crteţa koje su djeca crtala na likovnoj radionici koju je organizovala omladinska
organizacija “Šesto čulo” u saradnji sa GNRC BiH: „Oboji svijet šarenim bojama tolerancije“
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten –novembar / studeni 2014.
br. 186
10
povodom obiljeţavanja MeĎunarodnog dana tolerancije. Tri najbolja crteţa su nacrtale:
Erna Zonić, Sanja Blagojević i Hana Jusić, a nagrade su: knjige američkog autora
Shermana koje je donirao Američki Kutak Doboj, a koje su uručene na press-konferenciji
odrţanoj 17. 11. 2014. povodom obiljeţavanja “MeĎunarodnog dana tolerancije. ”Tom
prilikom predsjednik Američkog Kutka Doboj, Siniša Simić uručio je knjigu predsjednici
“Merhameta” Doboj Avdić Faketi.
o Dana 17. 11. 2014. godine u prostorijama Kluba nacionalnih manjina u Doboju, a povodom
„MeĎunarodnog dana tolerancije“, Koalicija “Tolerantno i pozitivno iz Doboja” organizovala
je press konferenciju. U toku press konferencije otvorena je i izloţba fotografija o
aktivnostima Koalicije, upriličena dodjela nagrada učesnicima konkursa „Oboji svijet
šarenim bojama tolerancije“, dodjela priznanja H.O. „Merhametu-MDD“ Doboj i distribucija
promotivnog materijala.
o U prostorijama Terenske kancelarije OSCE-a u Doboju 18.11. 2014. godine odrţan je
okrugli sto: „TOLERANCIJA I KOHEZIVNA ZAJEDNICA“ na kojem su osim članica
Koalicije „Tolerantno i pozitivno iz Doboja“ bili prisutni: zamjenik gradonačelnika grada
Doboja, gospodin Dragan Vasilić, predstavnik političke partije - Koalicija "Domovina",
gospodin Murvet Bajraktarević, predstavnik CJB Doboj kao i predstavnici medija. Na
okruglom stolu prezentovane su aktivnosti koalicije „Tolerantno i pozitivno iz Doboja“, kao i
kako se zajednički boriti protiv netolerancije i mrţnje.
Član Koalicije "Tolerantno i pozitivno iz Doboja", gospodin Dragan Marković uručio je
priznanje gospodinu Murvetu Bajraktareviću koji podrţava rad Koalicije i koji je omogućio
da se promotivni materjal o obiljeţavanju „MeĎunarodnog dana tolerancije“ emituje na
video bimu u centru grada.
o Predsjednica "Merhameta" Doboj, Avdić Faketa prisustvovala trećoj godišnjoj Skupštini
Mreţe „ACCOUNT“ koja je odrţana 20.11. 2014. u amfiteatru UNITIC-a u Sarajevu.
o Podjela humanitarne pomoći za članove „Merhameta“ Doboj - 22. 11. 2014. godine.
Svakodnevne aktivnosti „Merhamet-a“ Doboj tokom mjeseca novembra obuhvatale su:
o Praćenje javnih poziva za projekte,
o Pruţanje informacija starim i bolesnim,
o Rad ambulante.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten –novembar / studeni 2014.
br. 186
11
VIJEĆE MLADIH OPĆINE TOMISLAVGRAD
Letka b.b., 80 240 Tomislavgrad
Tel.: 034 356 440, fax: 034 356 444
E-mail: [email protected]
POSJETA SKUPINE MLADIH IZ NASELJA LETKA CENTRU ZA MLADE
Mladi iz naselja Letka ureĎuju svoj prostor za mlade. Stoga su posjetili Centar za mlade u
Tomislavgradu.
U posjet Centru za mlade došlo je nekoliko mladih iz naselja Letka s molbom za dodjelu materijala za
ureĎenje prostora za mlade. "Cilj nam je urediti višenamjenski prostor za izraţavanje, kreaciju i
aktivnosti mladih u slobodno vrijeme, kao što su savjetovalište, pristup internetu, informativni sadrţaji
za mlade, edukaciju, radionice za mlade i slično."- kazao nam je jedan od njih.
Do sada su uspjeli ishoditi suglasnost poduzeća DTP „DELMA“ za privremenim korištenjem prostora
veličine cca 20 m2 u naselju Letka. Dok su se sa MZ Letka uspjeli usuglasiti o zajedničkom korištenju
opremljenog ureda Mjesne zajednice."
Potrebni su im: nekoliko vreća cementa, ljepilo za keramičke pločice, farba za drvo i metal, staklo da
pocakle stare prozore, smjesa za ličenje zidova, brave na prozoru i vratima, nekoliko cigli za pokrpati
stari krov i polovan namještaj. Dostavili su i imena i prezimena s potpisima više od 50 mladih iz
naselja Letka zainteresiranih za sudjelovanje u volonterskoj akciji ureĎenja prostora. Centar za mlade
općine Tomislavgrad obvezao se pomoći, a ovim putem ova skupina mladih mole sve da im pomognu
urediti njihov prostor za mlade.
Više informacija na našoj web stranici: www.vijecemladih-tg.com
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten –novembar / studeni 2014.
br. 186
12
ERNADA AVDIBEGOVIĆ, član Omladinske mreţe, pojedinac
VIJEĆE MLADIH OPĆINE KLADANJ
E-mail: [email protected]
ŢENSKA MIROVNA AKCIJA U KLADANJU: "UPOZNAJMO MIROTVORKE“
Dana 02. 11. 2014. u organizaciji Omladinskog kruga Kladanj u prelijepom ambijentu hotela i izletišta
„Muška Voda“ organizovana je jednodnevna akcija pod nazivom „Upoznajmo mirotvorke“.
Preko 25 ţena različitih profesija i dobi sa područja opštine Kladanj imale su priliku da poslušaju
predavanje Ernade Avdibegović o izgradnji mira, te o ţenama koje su za svoj mirovni aktivizam i
zalaganja dobile Nobelovu nagradu za mir. U drugom dijelu dana prisutne su učestvovale u različitim
sportskim aktivnostima u lijepom ambijentu poznatog kladanjskog izletišta i hotela „Muška voda“.
„Upoznajmo mirotvorke“ je druga akcija, od ukupno deset, druge generacije polaznica Ţenske
akademije, kao dijela projekta „Ţenska strana politike II“ čiji je cilj promocije koncepta rodne
ravnopravnosti u svim sferama bh. društva, a koji realizuje Helsinški parlament graĎana Banja Luka.
FORMIRAN „NO HATE“ - LOKALNI TIM KLADANJ
Omladinski krug Kladanj u sklopu velike nacionalne
kampanje: "NO HATE SPEECH" formirao je NO HATE LOKALNI TIM KLADANJ i započeo svoje aktivnosti.
Kampanja protiv govora mrţnje, sa posebnim osvrtom na
internet i mlade je pokrenulo Vijeće Evrope. Udruţenje
Moltus Adulesecendi iz Istočnog Sarajeva je sredinom
mjeseca septembra organiziralo veliku konferenciju na
kojoj je bila odrţana obuka o govoru mrţnje za mlade
vršnjačke edukatore sa područja svih općina u BiH. Cilj je
bio da oni preduzmu iste aktivnosti formiranjem lokalnih
timova i nastave kampanju u svojim mjestima.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten –novembar / studeni 2014.
br. 186
13
Predstavnica Omladinskog kruga Kladanj, Ernada Avdibegović je učestvovala na ovoj konferenciji i
potpisivanjem Memoranduma o saradnji obavezala se da organizira kampanju u našem gradu.
Omladinski krug Kladanj je u okviru ove kampanje odrţao seminar za mlade i one koji rade sa
mladima, promovisao kampanju na Radio Kladnju, te u narednom periodu namjerava odrţati
prezentacije po osnovnim i srednjim školama i podijeliti promotivnim materijal po kafićima gdje sjede
mladi. Ono što je svakako za pohvalu je da je općina Kladanj nam je dodijelila 100 KM za
promotivnim materijal. A finansijer kompletnog projekta je Američka ambasada u BiH.
PROMOCIJA REZULTATA OMLADINSKE BANKE
Ceremonija ovogodišnjeg zatvaranje programa Omladinske banke Kladanj se odrţala 20.11.2014. u
Domu kulture Kladanj gdje su izneseni podatci i projekti koji su uspješno realizirani. Omladinska
banka Kladanj u 2014. godini podrţala je 11 projekata mladih, od kojih je deset uspješno realizovano
u periodu od jula do oktobra mjeseca.
Ukupna vrijednost realizovanih projekata iznosi 34.340,00 KM, od čega je iz fonda Omladinske banke
Kladanj obezbijeĎeno 15.330,00 KM, a neformalne grupe mladih su obezbijedile ukupno 19.010,00
KM kroz mobilizaciju lokalnih resursa od 2 institucije, 3 organizacije, 3 preduzeća i 20 graĎana.
USPJESI U SPORTU
U nedjelju 23. novembara 2014. odigrane su utakmice
3. kola Regionalne košarkaške omladinske lige. U
lijepoj košarkaškoj atmosferi odigrana je utakmica
izmeĎu juniora KK „Bosne“ iz Kalesije i KK „Kladanj 72“
iz Kladnja.
U prvoj četvrtini je viĎena odlična košarka na obje
strane parketa, da bi u drugom periodu igre naši
košarkaši odigrali odlično u odbrani i napravili osjetnu
rezultatsku prednost, koju su čuvali do kraja utakmice.
U drugom poluvremenu je viĎena odlična košarka, ali svaki put kada bi Bosna uhvatila rezultatski
priključak naši košarkaši bi pogodili tri poena, ili uhvatili skok u napadu, što im je na kraju i osiguralo
pobjedu sa razlikom 37:49 za KK KLADANJ.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten –novembar / studeni 2014.
br. 186
14
PRONI CENTAR ZA OMLADINSKI RAZVOJ
Mehmedagića 24, 76 100 Brčko distrikt BiH
Tel./Fax: 00 387 49 217 695
E-mail: [email protected]
www.pronibrcko.ba
PRONI educirao 15 mladih aktivista za borbu protiv govora mrţnje na internetu
Komitet Republike Srpske za borbu protiv govora mrţnje na internetu i Omladinski centar AUKTUS u
saradnji sa PRONI Centrom za omladinski razvoj organiziriao je Trening „#NeMrzim, dakle, postojim“
koji je odrţan od 6. do 10.11. 2014. u Trebinju.
Osnovni cilj treninga je osposobljavanje aktivnih mladih ljudi iz Republike Srpske radi kreiranja
baze aktivista za borbu protiv govora mrţnje i diskriminacije na bilo kojoj osnovi. Tokom treninga,
učesnici/ce su stekli osnovna znanja o: Kampanji Republike Srpske za borbu protiv govora mrţnje na
internetu, zaustavljanju govora mrţenje na internetu, vršnjačkoj edukaciji i ljudskim pravima.
Aktivisti će napraviti zajednički plan aktivnosti za realizaciju aktivnosti u svojim lokalnim zajednicama i
srednjim školama, koje će biti realizovane u saradnji sa savjetima učenika i organizatorima treninga.
Zajedno sa ovom obukom za aktiviste u republici Srpskoj, PRONI radi i radionice na ovu temu sa
srednjoškolcima u Brčkom, te je započeo dijalog sa Vladom Brčko distrikta BiH za osnivanje brčanske
kampanje i komiteta.
Zašto #neMrzim?
Internet nudi mogućnost za stvaranje, objavljivanje, distribuciju i korišćenje medijskih sadrţaja
osiguravajući time prostor za punu participaciju, angaţman i samoizraţavanje. S razvojem društvenih
mreţa svi moţemo sudjelovati u cyber svijetu na razne načine, u rasponu od odrţavanja kontakta s
prijateljima i ostvarivanja novih kontakata do razmjene različitih sadrţaja.
Online prostor daje nam nove mogućnosti povezivanja s drugim ljudima, s kojima dijelimo stavove i
vrijednosti. Ali, u online prostoru takoĎer moţemo biti ţrtva i počinilac cyberbullying-a i govora mrţnje
u različitim oblicima. Govor mrţnje nije nova tema na internetu. Njegova online dimenzija i
potencijalna šteta u demokratskim procesima nam daje sve nove razloge za djelovanje.
Generalni direktorat za demokratiju Savjeta Evrope je na prijedlog Savjetodavnog odbora za mlade
pokrenuo globalnu kampanju za borbu protiv govora mrţnje na internetu „No Hate Speech
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten –novembar / studeni 2014.
br. 186
15
Movement“. Kampanju provodi Savjet Evrope i drţave članice Savjeta Evrope kroz osnivanje
komiteta. U svrhu proaktivnog djelovanja na internetu i u zajednici, te prateći preporuke i smjernice
Savjeta Evrope, Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske je u saradnji sa
omladinskim organizacijama iniciralo osnivanje Komiteta Republike Srpske za borbu protiv govora
mrţnje na internetu i pokretanje Kampanje Republike Srpske za borbu protiv govora mrţnje na
internetu. Članovi Komiteta su predstavnici institucija vlasti, javnih ustanova, organizacija civilnog
društva i medija, imenovani od strane Vlade Republike Srpske.
Cilj kampanje je informisati i senzibilizirati javnost, posebno djecu
i mlade, o poštivanju ljudskih prava, kao i o negativnim uticajima
govora mrţnje. Kampanja nije pokrenuta da bi na bilo koji način
ograničila slobodu izraţavanja, već se zalaţe za jednakost,
dostojanstvo, ljudska prava i različitosti, usmjerena je protiv
govora mrţnje i diskriminacije na internetu, a realizuje se kroz
veliki broj akcija i intervencija, te priprema mlade ljude i
omladinske organizacije da prepoznaju i djeluju protiv kršenja
ljudskih prava.
Otvoren obnovljeni omladinski klub u Vučilovcu
Ambasadorica Norveške u BiH Vibeke Lilloe otvorila je u
Vučilovcu kod Brčkog obnovljeni omladinski klub, koji je
teško oštećen u majskim poplavama. Obnova
omladinskog kluba, koji je u majskim poplavama bio
potopljen do krova, koštala je 42.620 KM, a novac je
obezbijedila norveška Vlada. Lilloe je podsjetila da je ovaj
projekat dio paketa pomoći Norveške od osam miliona
KM namijenjenih za rekonstrukciju poslije poplava, te da
je većina tog novca usmjerena posredstvom Razvojnog
programa UN.
"Veoma mi je drago što sam ponovo vidjela ove ljude,
naročito djecu. Mislim da su dobili zaista funkcionalan
centar za djecu i omladinu i da će to biti dobar podsticaj
za ljude da se vrate u ovo selo", rekla je Lilloe.
Ambasadorica je za članove kluba donijela i poklon
igračke i društvene igre za mlade kako bi mogli upotpuniti
svoj klub i na najbolji način iskoristiti vrijeme u
omladinskom klubu.
U realizaciji ovog projekta posredovao je PRONI Centar
za omladinski razvoj koji je brzo djelovao i za pet mjeseci
je izvršena potpuna unutrašnja i spoljna rekonstrukcija
ovog objekta koji je bio značajno oštećen u poplavama.
TakoĎe, nabavljen je novi namještaj, kompjuter, štampač i druga oprema, tako da će djeca i omladina
ponovo moći da se posvete druţenju, igranju i učenju u obnovljenim prostorijama ovog omladinskog
kluba koji djeluje u sklopu Mreţe omladinskih klubova Brčko distrikta BiH.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten –novembar / studeni 2014.
br. 186
16
PRONI volonter kaze #timetoact
The Post-Conflict Research Center (PCRC) iz Sarajeva
četvrtu godinu za redom je organizovao seminar pod
nazivom “A Framework for Preventing and Responding to
Genocide and Atrocity Crimes” (Mehanizam prevencije
genocida i vezanih zločina). Seminar je odrţan u Beogradu
17. i 18. novembra ove godine.
Seminar je podrţan od strane Ujedinjenih Nacija, koja je
imala svoja 2 predstavnika u ovom polju na seminaru, a to
su Paul Partner (UN Office Kosovo), i Mario Buil-Merce
(OSAPG-Office of The Special Adviser on The Prevention of
Genocide).
Predavanja su vodili Dr. Adam Jones, profesor političkih nauka na univerzitetu British Columbia i Dr.
David Simon profesor političkih nauka na Yale Univerzitetu.
Kao i prethodnih godina na seminaru je učestvovalo 20 organizacija
iz regiona, sa po jednim predstavnikom iz svake. Ove godine tu čast
je imao i PRONI – Centar za razvoj mladih. Njihov predstavnik bio je
volonter i aktivista Dejan RaĎen.
Učesnici su imali priliku da slušaju profesionalna predavanja o vrlo
vaţnoj temi vezano za naše prostore, takoĎe i da interaktivno
učestvuju, kako tokom seminara tako i nakon njega.
Ovo je zadnji seminar ovakvog tipa, naime nakon 100 učesnika i
organizacija koji su prošli kroz ovaj trening, organizatori su odlučili
da sljedeći seminar predaju sami učesnici ovog projekta. Izabrani će
biti oni koji budu najviše aktivni i zainteresovani nakon završenog
treninga.
Volonter PRONI-ja Dejan RaĎen imaće priliku da iskoristi svoje
znanje stečeno na treningu odmah na projektu “Art Crossing
Borders” i da teme sa seminara iskoristi za teme grafita.
PRONI će nastaviti saradnju sa PCRC tako što će odmah ovoga mjeseca, tačnije 26.11. (Omladinski
Centar) biti domaćin za promociju njihovog novog dokumentarnog filma „MOJE TIJELO RATNA
ZONA“, koji se radi o nasilju nad ţenama u porodici. Promocija filma će takoĎe obuhvatiti izloţbu
fotografija.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten –novembar / studeni 2014.
br. 186
17
INSTITUT ZA RAZVOJ MLADIH KULT
Ul. 4. viteške brigade 34-36 BA, 71 210 Ilidţa, Sarajevo
E-mail: [email protected]
Tel.: 033 778 778; fax: 033 778 779
Web: www.mladi.org
Počinje UMiD online
Najmanje 1500 mladih ljudi iz čitave BiH će imati
imati priliku da proĎe UMiD online obuku o temi
Informacijske i komunikacijske tehnologije koju, uz
podršku UNDEF-a, organizira Institut za razvoj
mladih KULT.
Ţelimo mladim ljudima pruţiti priliku da kroz
najnovije trendove online edukacije razviju vještine
javnog prezentiranja, grade konstruktivni politički
dijalog sa vlastima i utječu na povećanje
odgovornosti vlasti prema mladima.
Na ovaj način mladi ljudi će doprinijeti ka pozitivnim promjenama u društvu i dobiti iskustvo u procesu
donošenja odluka kroz uključenost u demokratske procese. Nakon obuke polaznici/e će postati
omladinskim liderima te predstavljati pokretačku snagu u svojim lokalnim zajednicama.
Ovaj projekt podržao je UNDEF - The United Nations Democracy Fund.
Mladi Donjeg Vakufa posjetili Institut
Institut za razvoj mladih KULT posjetili su mladi ljudi iz Donjeg Vakufa, koji su izrazili ţelju posjetiti
Institut te se upoznati sa radnim procedurama i svakodnevnim aktivnostima, ali i organizacijskom
strukturom Instituta.
Naši gosti iz Donjeg Vakufa, Adis Telam i Irhad Habibović
upoznali su se s organizacijom Instituta za razvoj mladih KULT,
omladinskim politikama, procedurama rada i generalnim
presjekom stanja mladih u Bosni i Hercegovini koji su im
pojedinačno prezentirali projektne koordinatorice i koordinatori
Instituta.
Goste iz Donjeg Vakufa je posebno zanima organizaciona
struktura Instituta tim više što mladi u Donjem Vakufu pokazuju
ţelju i potrebu za omladinskim organiziranjem i omladinskim
radom općenito, istakao je Tarik Kapetanović - PR Instituta za
razvoj mladih KULT.
Zapostavljenost mladih i njihova dezorijentiranost u malim sredinama širom BiH predstavlja problem
koji se moţe riješiti kroz aktivno učešće mladih u društvenom ţivotu, a sve kroz aktivnu podršku
mladima u pojedinačnim lokalnim zajednicama. Okupljanje mladih ljudi i njihovo organiziranje u
lokalnoj sredini sa ciljem poboljšanja ţivota mladih, te društvenog angaţiranja mladih jeste jedan od
primarnih ciljeva Instituta za razvoj mladih KULT koji je dao podršku akciji mladih iz Donjeg Vakufa.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten –novembar / studeni 2014.
br. 186
18
OKRUGLI STO "PRIMJER PODRŠKE LOKALNIH VLASTI OMLADINSKOM
PREDUZETNIŠTVU"
SARAJEVO, 21. novembra - Okrugli sto o temi "Primjer podrške lokalnih vlasti omladinskom
preduzetništvu" organiziran je u Obrazovno-razonodnom centru za mlade "SPAJALICA" na
Ilidţi.
Okrugli sto je organizirao Institut za razvoj mladih "KULT" u koordinaciji s Općinom Ilidţa u
Obrazovno-razonodnim centrom za mlade "SPAJALICA". Ovaj okrugli sto je organiziran u sklopu
Globalne sedmice poduzetništva Ilidţa koja predstavlja inicijativu čiji je cilj inspiriranje mladih koji
trebaju da prihvate inovacije, maštovitost i kreativnost, te da pretvore svoje ideje u stvarnost.
Voditelji okruglog stola bili su Rusmir Pobrić i Amila Dedić iz Instituta za razvoj mladih "KULT", a
uvodničari Haris Gudić iz Općine Ilidţa, Amer Omanović iz Srednje grafičke škole, Amra Bojičić iz
Općine Ilidţa i Tanja Dogandţić, mlada poduzetnica.
Globalna sedmica preduzetništva ima za cilj da inspiriše što više mladih ljudi do 30 godina da bi se
upoznali o pojmu preduzetništva i preduzimljivog ponašanja. Drugi cilj je povezivanje mladih ljudi koji
kreiraju nove ideje. Treći cilj je ostvarenje s aktivnim i inspirativnim poduzetnicima širom svijeta koji
obučavaju mlade lidere o temi preduzetništva koje je i suštinski ključ nacionalnog uspjeha.
Tokom 2013. Globalna sedmica preduzetništva je realizirana u 140 zemalja svijeta, a samo učešće je
ostvarilo 9.925 partnerskih organizacija, te je realizirano 25.621 aktivnosti u kojima je učestvovalo
6.630.292 mladih ljudi širom svijeta. Ove godine se Globalna sedmica preduzetništva u BiH
obiljeţava od 17. do 23. novembra na području općine Ilidţa.
Međunarodni dan prava djeteta obiljeţen u SPAJALICI
Obrazovno-razonodni centar za mlade SPAJALICA bio je domaćin djeci iz Kantona Sarajevo uzrasta
od 6 do 10 godina koji su uz pomoć voditeljica „Škole prijateljstva“ i Disciplinskog centra Pofalići
obiljeţili MeĎunarodni dan dječjih prava.
MeĎunarodni Dan dječjih prava u Obrazovno-razonodnom centru za mlade SPAJALICA obiljeţen je u
prisustvu djece koja pohaĎaju školu prijateljstva u SPAJALICI, te djece iz Disciplinskog centra iz
sarajevskog naselja Pofalići
Svakodnevno se brinemo za djecu koja se nalaze na ulici i za djecu bez roditeljskog staranja. Zbog
toga smo aktivni učesnici radionice o dječjim pravima kako bi se i naša djeca naučila nešto više o
dječjim pravima. Djeca koja dolaze u naš centar su takoreći nevidljiva tim više što neki od njih nemaju
ni rodni list. Naš cilj je upoznati djecu s pravima kako ih ne bi izlagali raznim oblicima eksploatacije i
nasilja - kaţe Elmedin Zuko, šef sluţbe za prevenciju i prihvat djece u riziku pri Disciplinskom centru
za maloljetnike.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten –novembar / studeni 2014.
br. 186
19
Tokom MeĎunarodnog dana dječjih prava u SPAJALICI dječja paţnja bila je konstantno zaokupirana
kreativnim radionicama poput kreiranja zmajeva od papira, ostavljanja otisaka prstiju te kreiranja
unikatne poruke u boji kao i jedinstvenih crtanih radova čija je tema bila prijateljstvo.
Povodom MeĎunarodnog dana dječjih prava u SPAJALICI
je organizirana kreativna radionica koja je tretirala dječja
prava. Kako se radi o djeci od 6 do 10 godina uzrasta i još
su prilično mali da bi razgovarali o ozbiljnom konceptu
poput dječjih prava mi smo doslovno djeci prikazali
razdvojene komponente dječjih prava. Prva u nizu je
naravno sloboda, koja je prikazana kroz radionicu izrade
slobodnih zmajeva od papira. Djeca su ta koja ostavljaju
najdublji trag na ţivot odraslih stoga smo naše male
polaznike pitali šta ţele u ţivotu i te poruke pomno
čuvamo. Na kraju smo razgovarali o prijateljstvu kao
osnovi za svaki normalan razvoj, naravno kroz koncept
pričanja priče kako bi djeci pribliţili i taj segmet dječjih prava, istakla je Boţena Bilić – voditeljica
„Škole prijateljstva“ u SPAJALICI
Nakon kreativnih radionica u SPAJALICI najmlaĎi su imali priliku da se počaste slatkišima i sokovima
namijenjenim samo njima kako bi trajno pamtili druţenje u SPAJALICI koja će i naredne godine biti
domaćin najmlaĎim heroinama i herojima tokom MeĎunarodnog dana dječjih prava.
SPAJALICA na sajmu "Kupujmo i koristimo domaće"
Na trgu Alije Izetbegovića udruţenje "Kupujmo i koristimo domaće", organizirao je treći ovogodišnji
sajam bosanskohercegovačke privrede gdje se okupilo 46 izlagača iz cijele Bosne i Hercegovine. Cilj
sajma je bio promoviranje bh. firmi i bh. proizvoda kako bi se mijenjala svijest graĎana/ki BiH.
Tom prilikom Obrazovno-razonodni centar za mlade SPAJALICA je četiri dana koliko je trajao sajam,
promovirao neformalno obrazovanje koje je veoma bitno u razvoju mladih u smislu njihovog
usavršavanja i kompetencija a sve u svrhu lakšeg i brţeg zaposlenja što jedan od najvećih problema
sadašnjice. Na štandu su kako mladi tako i oni stariji mogli dobiti informaciju kako i na koji način
mogu volontirati u SPAJALICI ali i koristiti ponudu raznih edukacija, obuka, neformalnih druţenja i
certificiranih kurseva stranih jezika.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten –novembar / studeni 2014.
H.O. „ĈISTO SRCE“ PRIJEDOR
Ţarka Zgonjanina 19, 79 101 Prijedor
Tel: 065 019 499
E-mail: [email protected]
Trening #NeMrzim
Predstavnica Čistog srca je učestvovala na
četvorodnevnom treningu za trenere #NeMrzim, koji
se odrţao u Trebinju od 6-10.11., koji je
organizovao Komitet Republike Srpske za borbu
protiv govora mrţnje. Učesnici treninga su imali
priliku da se upoznaju sa radom Komiteta, budućim
planovima i uopšte ulogom učesnika kako na
seminaru, tako i u budućem radu sa Komitetom. U
planu je da učesnici rade radionice po srednjim
školama u mjestima iz kojih dolaze.
Sajam tolerancije
16.11. obiljeţen je Svjetski dan tolerancije u hotelu „Prijedor“
odrţavanjem Sajma tolerancije. Sajam tolerancije je organizovala
Koalicija “Prva tolerancija” u čiji rad je uključena i organizacija
“Čisto srce”. Sajam je imao za cilj predstaviti rad organizacija koje
djeluju unutar Koalicije u gradu Prijedoru, kako bi se pokazao
pozitivan primjer saradnje I izgradnje tolerancije.
Radionica Mehanizam prevencije genocida i vezanih
zločina – seminar u Beogradu
Seminar je odrţan u Beogradu 17. i 18. novembra ove godine, a
učešće na seminaru uzeo je i predsjednik organizacije Čisto srce
Mile Vujasin. Seminar je podrţan od strane Ujedinjenih Nacija dok
su predavanja vodili Dr. Adam Jones profesor političkih nauka na
univerzitetu British Columbija i Dr. David Simon profesor političkih
nauka na Yale Univerzitetu. Njihova predavanja imalo je priliku da
sluša 20 predstavnika organizacija iz BiH, Srbije, Crne Gore,
Makedonije i Hrvatske.
Radionica Seksualnog i reproduktivnog zdravlja
30.11. u prostorijama Udruţenja odrţana je radionica seksualnog i
reproduktivnog zdravlja, povodom 1.Decembra- Svjetskog dana
borbe protiv HIV/AIDSa, na kojoj su učesnici imali priliku da se
upoznaju sa anatomijom polnih organa, kontracepcijom i polno
prenosivim bolestima sa posebnim naglaskom na HIV/AIDS.
Radionica je bila interaktivnog karaktera, tako da je bilo nuţno da
se i učesnici radionice uključuju u priču i iznose svoja mišljenja i
stavove. Pored praktičnog i teorijskog dijela radionice, učesnici su
se upoznavali i kroz različite igrice i na taj način razmjenjivali
znanja. Materijale za radionicu organizacija je dobila od Agencije za
borbu protiv HIV/AIDSa (AAA) iz Banja Luke.
www.omladina-bih.net
br. 186
20
Mjesečni bilten –novembar / studeni 2014.
br. 186
21
INFORMACIJE / DONATORI /POZIVI
1. Javni poziv organizacijama civilnog društva, neformalnim grupama i pojedincima za
dostavu projektnih prijedloga
Projekt “Dijalog za budućnost” je zajednička inicijativa Predsjedništva BiH i Ujedinjenih nacija (UN).
Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Agencija za zaštitu prava djece (UNICEF) i
Organizacija UN-a za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), u suradnji sa Predsjedništvom BiH, će
kroz tri glavne komponente projekta: Platformu dijaloga, program grantova i komunikacije, u periodu
od 18 mjeseci, raditi na povećanju angaţmana graĎana u izgradnji mira i unaprjeĎenju stavova i
mišljenja o suţivotu, izgradnji povjerenja i meĎukulturalnom razumijevanju. Tim Ujedinjenih nacija u
Bosni i Hercegovini ovim putem daje obavijest o javnom pozivu za projektne prijedloge za
organizacije civilnog društva, neformalne grupe i pojedince iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske,
Kosova, Bivše jugoslovenske republike Makedonije, Crne Gore, Srbije i Slovenije, za dostavljanje
projektnih prijedloga iz oblasti izgradnje mira (tematski fokus) na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Tehnička dokumentacija koja uključuje aplikacione formulare i smjernice za podnosioce projektnih
prijedloga su dostupne na zvaničnoj stranici UN-a u BiH, www.un.ba.
Informacije o otvorenim danima, tokom kojih će se pruţiti detaljne informacije, te ponuditi odgovori na
pitanja sa ciljem pripreme projektnih prijedloga će biti naknadno objavljeni. Javni poziv za projektne
prijedloge u okviru projekta „Dijalog za budućnost“, objavljen je 7. novembra na sluţbenoj stranici
Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini i biće otvoren do 31. decembra 2014. godine u 14:00 sati.
Aplikacioni set za organizacije civilnog društva
Aplikacioni set za neformalne grupe i pojedince
Smjernice za prijavu
Link za više informacija: http://www.un.ba/bih/novost/10806/javni-poziv-organizacijama-civilnogdrustva-neformalnim-grupama-i-pojedincima-za-dostavu-projektnih-prijedloga
2. Poziv za apliciranje: Better Evidence for Children and Youth
The Jacobs Fondacija i koordinatorska Campbell grupa za kriminal, pravdu i edukaciju sa
zadovoljstvom objavljuje poziv grantovima za podršku razvoju i objavljivanje sistematskih pregleda
koji se odnose na vaţna pitanja djece i razvoja mladih. Donacije izmeĎu $ 25,000 i $ 50,000 USD na
raspolaganju su za ovaj poziv. Prijave se primaju od istraţivača zainteresirani za proučavanje vaţnih
pitanja djece i razvoju mladih.
Sistematski pregledi pripremljeni u okviru ovog programa treba fokusirati na intervencije, programa i /
ili politika u područjima od interesa za razvoj mladih i djece, kao što su:
• Rana intervencija i prevencija,
• Obrazovanje u ranom djetinjstvu,
• Akademsko postignuće,
• Obrazovni programi traţe da promovira društveno-emocionalni razvoj, samoregulacije i pozitivno
ponašanje,
• Stručno usavršavanje,
• Višejezična obrazovanje,
• inkluzivno obrazovanje,
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten –novembar / studeni 2014.
br. 186
22
• Fizičko vaspitanje,
• Prevencija maloljetničke delinkvencije i nasilja,
• tretman maloljetnih prestupnika,
• tretman djece i adolescenata ţrtava.
Za bilo koju predloţenu temu, obrazloţenje vaţnosti za razvoj djece i omladine se mora priloţiti.
Mogući ishodi studija mogu biti:
• Poboljšanja u zapošljavanju,
• Poboljšanja u akademski uspjeh,
• Poboljšanja u zdravlju i dobrobiti,
• Smanjenje viktimizacije,
• Smanjenje delinkventnog ili nasilnog ponašanja.
Kako aplicirati
Molimo vas priloţite dva dokumenta, koristeći aplikacijsku formu
http://jacobsfoundation.org/application-form-evidence-for-children-and-youth/
Dokument 1: Title Registration Form (Word Document)
Dokument 2: tri do pet strana koje uključuju sljedeće informacije (u jednom dokumentu)
1. Pregled teme. Uz pregled teme spomenute bile kakve postojeće preglede i procjene i
potencijalni broj studija koji zahtjevaju kodiranje.
2. Detaljni vremenski raspored, protokol, i pregled uključujući vremenski period za vaţne
dogaĎaje tokom projekta
3. Opis tima i iskustvo (CV od dvije strane od svakog člana)
4. Budţet (do 50,000$)
Rok za prijavu: Decembar 15, 2014
Link: http://jacobsfoundation.org/project/call-for-applications-better-evidence-for-children-and-youth/
3. SHL poziv za projekte
Omladinski angaţman je jedinstven program koji pruţa priliku mladima u Bosni i Hercegovini da
ostvare svoje ideje, realiziraju projekte i time pozitivno utječu na društvo i svoj poloţaj u njemu.
Program nudi priliku svima, posebno mladima koji nisu imali iskustva u omladinskom aktivizmu, da
apliciraju za financijska sredstva kako bi realizirali svoje ideje, te aktivno utjecali na promjene u svojoj
zajednici, a ujedno dobili dodatna iskustva i znanja u realiziranju projekata.
Za financijska sredstva u iznosu do 4 000 KM mogu se prijaviti pojedinci, neformalne omladinske
grupe i omladinske/nevladine organizacije. Teme projekta moraju biti iz oblasti angaţmana mladih, te
pridonositi popularizaciji aktivizma mladih i razvoju angaţmana u lokalnoj zajednici. Prijavljene
projektne ideje moraju imati za ciljnu skupinu mlade od 14 do 28 godina, te vidljivo doprinositi razvoju
lokalne zajednice, škole, ili mladih u toj zajednici. Program je otvoren tokom cijele godine, tako da
konkretni rokovi za dostavu projekata ne postoje.
Projekti se biraju na mjesečnoj bazi, stoga ukoliko svoju projektnu ideju pošaljete do kraja svakog
mjeseca, ista će početkom sljedećeg biti analizirana i ocijenjena. Ocjenjivanje pristiglih projekata vrši
SHL komisija sastavljena od 12 osoba (studenti i srednjoškolci iz svih dijelova Bosne i Hercegovine).
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten –novembar / studeni 2014.
br. 186
23
Prijavnicu moţete pronaći ovdje, a popunjenu prijavnicu šaljite na mail [email protected] Prije
pripreme projekta preporučamo vam da pročitate i najčešće postavljena pitanja (FAQ), a moţete se i
dodatno informirati i postaviti pitanja putem SKYPE konzultacija. Konzultacije se obavljaju
pojedinačno, dovoljno je samo da dodate naš Skype kontakt shl.angazman i pošaljete zahtjev za
termin koji vam odgovara. Moţete nas kontaktirati i putem e-maila [email protected]
Link: http://www.shl.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=8
4. Konkurs za projekte: 4.000 € za stop – TTIP kampanje – fokus na lokalnim akterima
civilnog društva
Evropska platforma CitizensforEurope (cfe) podrţava lokalne kampanje koje povezuju
samoorganizovane European Citizens Inicijative (sECI) na lokalnom nivou sa donosiocima političkih
odluka. Organizatori kampanje mogu da se prijave za maksimum 4.000 eura. Podrška je
obezbijeĎena od strane Citizens For Europe e.V. u Berlinu.
Ko moţe da aplicira?
Svako ko je zabrinut zbog potencijalnog negativnog uticaja TTIP-a na demokratiju, prirodno okruţenje
ili društvenu pravdu u Evropi. Posebno traţimo tematske, lokalne izvorne inicijative (grupe, aktiviste,
NGO) koje povezuju svoj rad sa samoorganizovanim European Citizens Initiative (sECI) Stop-TTIP.
Grupe iz Juţne i Istočne Evrope se posebno ohrabruju da predloţe kampanju. Kampanje treba da
budu interaktivne, da informišu lokalno stanovništvo i da pritiskaju donosioce političkih odluka da se
usprotive TTIP-u, posebno uključujući lokalne predstavnike u Evropskom parlamentu.
Kampanje će imati online i offline dimenziju, mogu biti eksperimentalne uključujući umjetnost i kulturu,
proteste, javne debate, široko rasprostranjene društvene medije ili biti druge prirode. Finansijska
podrška će biti data u okviru ugovora sa pojedincima ili pravnim licima.
Kako aplicirati?
1) Registrovati se na citizensforeurope.eu (dodati organizaciju)
2) Popuniti the Project Canvas sa vašim timom. Staviti vaš očekivani rezultat za svaku kategoriju u
word dokumentu, koristeći bullet points i ne prelaziti tri A4 strane,
3) Napisati kratak rezime o vašoj grupi ili nevladinoj organizaciji i poslati sa vašim rezultatima na:
[email protected]
Krajnji rok i odabir
Vaš prijedlog će biti provjeren po kategorijama projektnog plana i meĎunarodni stručni ţiri će
ocjenjivati kvalitet i potencijalni uticaj vaše kampanje. Krajnji rok je 15. decembar 2014. O rezultatima
ćete biti obaviješteni do 15. januara 2015.
Kampanje mogu trajati maksimalno 6 mjeseci i ne trebaju početi prije kraja januara 2015.
Više informacija:
O European Citizens Initiative (ECI) opširnije na linku http://www.citizens-initiative.eu/
O sECI Stop-TTIP pogledajte: Konferenciju za medije:
https://www.youtube.com/watch?v=GZq0stqilzA; Oficijelna strana: http://stop-ttip.org/
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten –novembar / studeni 2014.
br. 186
24
5. Javni oglas Za dodjelu stipendija studentima-povratnicima na području Republike
Srpske
Objavljuje se Javni oglas za dodjelu stipendija redovnim studentima-povratnicima na području
Republike Srpske, za akademsku 2014/2015. godinu.
Na osnovu člana 11. stav 7. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i
Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („‟Sluţbene novine FBiH‟‟, broj: 15/05), a u cilju
podrške kvalitetnoj izradi i provedbi planova i programa humanitarnog, zdravstvenog i
psihosocijalnog, zbrinjavanja povratnika u mjestima povratka za 2015. godinu, Federalno ministarstvo
raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje
Javni oglas
Za dodjelu stipendija studentima-povratnicima na području Republike Srpske
I
Objavljuje se Javni oglas za dodjelu stipendija redovnim studentima-povratnicima na području
Republike Srpske, za akademsku 2014/2015. godinu.
II
Pravo na dodjelu stipendije imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove:
da su članovi povratničkih domaćinstava na području Republike Srpske;
da imaju prijavljeno prebivalište u opštinama povratka na području Republike Srpske;
da studiraju na jednoj od priznatih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini;
da su redovni studenti ili redovni samofinansirajući studenti, prvi put upisani na neku od godina
studija, I i II ciklusa po Bolonjskom ili dodiplomskog studija po starom sistemu obrazovanja;
5.
da nisu stariji od 30 godina.
1.
2.
3.
4.
III
Iznos pojedinačne stipendije će biti 600,00 (šest stotina) KM za studente I i II godine studija i 800,00
(osam stotina) KM za studente III, IV i starijih godina studija.
IV
Isplata stipendije će se izvršiti na ţiro-račune studenata u dva jednaka dijela. Prvi dio će se isplatiti u
prvom kvartalu 2015. godine, odnosno nakon usvajanja budţeta FBiH za 2015. godinu, a drugi dio u
junu 2015. godine.
V
Prijava na Javni oglas treba obavezno da sadrţi slijedeće dokumente:
1. Čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni oglas, na obrascu koji je dostupan na web stranici
Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se moţe preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi
Terezija 56, Sarajevo;
2. Originalno uvjerenje/potvrda da su redovni studenti na priznatim visokoškolskim ustanovama u
Bosni i Hercegovini, ne starije od 30 dana;
3. Originalno uvjerenje o prebivalištu (CIPS), ne starije od 30 dana;
4. Uvjerenje/potvrdu o ostvarenom povratku sa naznakom godine povratka za nosioca domaćinstva u
kojem student ţivi (izdato od nadleţnog organa original ili ovjerena fotokopija;
5. Ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu, ne starija od 6 mjeseci;
6. Kopiju ugovora o otvaranju računa u banci (ţiro/tekući/transakcijski)
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten –novembar / studeni 2014.
br. 186
25
ili potvrdu banke o otvorenom računu;
7. Dokazi o visini prihoda članova zajedničkog domaćinstva:
a) Potvrda o visini plaće zaposlenih članova domaćinstva, i/ili
b) Ček od PIO/MIO o visini penzije/mirovine (porodična/obiteljska, starosna penzija/mirovina,
invalidska penzija/mirovina) ako je član domaćinstva penzioner/umirovljenik), i/ili
c) Dokaz o nezaposlenosti članova domaćinstva: potvrda biroa za zapošljavanje, lične izjave o
(ne)ostvarenim godišnjim prihodima ovjerene od strane općinske sluţbe za ovjeru potpisa ili dokazi o
školovanju za ostale nezaposlene članove domaćinstva.
VI
U slučaju prijavljivanja velikog broja kandidata za stipendiranje u ovoj akademskoj godini, prednost će
imati studenti sa manjim prihodima po članu domaćinstva.
Prijave sa svim traţenim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom ”Prijava
na Javni oglas za dodjelu studentskih stipendija’’ na adresu:
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Ul. Alipašina 41, 71000 Sarajevo
(Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca, tačnu adresu i kontakt telefon)
Javni oglas ostaje otvoren 40 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Sarajevo, 11.11.2014. god.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten –novembar / studeni 2014.
br. 186
Dragi prijatelji,
Ukoliko ste zainteresovani da se u mjesečnom informativnom biltenu Omladinskog resursnog
centra (ORC) Tuzla i Omladinske mreţe Bosne i Hercegovine objave: vaši pozivi za zajedničke
aktivnosti i saradnju, informacije o aktivnosti, konkursi za radna mjesta, apeli za pomoć ili
podršku, saopštenja za javnost i svi drugi nekomercijalni oglasi, moţete se javiti na jednu od dole
navedenih adresa.
Rok za dostavljanje informacija za svako naredno izdanje je 30.-ti u mjesecu.
WEB Stranica Mreţe:
sCh design
Webmaster:
Emir Delalić-Zeko Tuzla
[email protected]
web:
www.omladinabih.net
mejling lista Mreţe:
[email protected]
Adrese za slanje vaših informacija za mjesečni bilten:
[email protected]; [email protected]
fax: 035 258 077
Omladinski resursni centar Tuzla
Hadţi Bakirbega Tuzlića 1,
75000 Tuzla
tel / fax: 035 258 077
e-mail: [email protected]
[email protected]
Mjesečni bilten uređuje Omladinski resursni centar - ORC Tuzla
www.omladina-bih.net
26
Download

Novembar - Omladinska mreza BiH