BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA ILIJAŠ
INDEX REGISTAR
INFORMACIJA OPĆINE ILIJAŠ
OPĆINA ILIJAŠ
Ul. 126. ilijaške brigade br. 6
Tel/fax 033/580 620, 033/400 505
e-mail: [email protected]
www.ilijas.ba
"Pravo na informaciju je osnovno ljudsko pravo i . . . mjerilo svih prava kojima su se Ujedinjene
nacije posvetile." (iz Rezolucije Generalne skupštine UN 1946. godine)
UVOD
Sloboda pristupa informacijama fundamentalno je demokratsko pravo građana i veoma važno
sredstvo u osiguravanju vladavine prava i dobrog upravljanja.
Bosna i Hercegovina kao demokratska zemlja koja teži članstvu u EU i NATO savez, prva je država
u regiji koja je 2000. godine dobila Zakon o slobodi pristupa informacijama, prvo na državnom
nivou, zatim 2001. godine i u oba entiteta: Federaciji BiH i Republici Srpskoj.
Pravo na slobodan pristup informacijama ima svoje sociološko, političko i društveno značenje, jer
se njime:
 osigurava javnost, otvorenost i odgovornost u radu institucija na svim nivoima vlasti u
zemlji;
 omogućava fizičkim i pravnim licima da lakše dođu do informacija koje su im potrebne za
ostvarivanje njihovih prava i potreba;
 zemlja legitimira kao napredna, demokratska i liberalna, čime dobija na ugledu u
demokratskom svijetu;
 povećava mogućnost kontrole javnosti nad radom institucija i svih nositelja javnih
ovlaštenja;
 smanjuje prostor za nezakonito ili neodgovorno rukovođenje institucijama ili radu u njima;
 osnažuje povjerenje građana i javnosti u institucije, nositelje javnih funkcija i
administraciju.
Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine FBH", broj: 32/01 i 48/11) čiji je cilj da se u najvećoj mjeri olakša i potakne saopštavanje
informacija u posjedu javnih organa sačinjen je ovaj Index informacija u posjedu Općine Ilijaš.
Službe Općine Ilijaš pod kontrolom imaju brojne informacije, većinom u pisanom , elktronskom,
fono i foto obliku, u orginalu ili fotokopiji.
Pristup informacijama detaljno je opisan u Vodiču za pristup informacijama, a također Vam iste
može objasniti i općinski službenik za informisanje.
Ovaj Index registar, uz nazive općinskih službi i imena odgovornih osoba u službama, sadrži
osnovne informacije koje službe, obzirom na svoj djelokrug rada posjeduju u pisanoj, fono i foto te
elektronskoj bazi podataka.
Za informacije koje nisu navedene u Indeks registru, obratite se službeniku za informisanje ili ih
pronađite u jednoj od različitih afiša (prospekata) koje su, kao ovaj Indeks registar i Vodič za pristup
informacijama, također besplatne.
OPĆINSKE SLUŽBE ZA UPRAVU I VRSTE INFORMACIJA
1. Stručna služba općinskog vijeća i općinskog načelnika
Kontakt osoba: Damir Filipović – Predsjedavajući općinskog vijeća
Telefon:
033/580 696
 Propisi općinskog načelnika (pravilnici, uputstva, naredbe)
 Akti općinskog načelnika ( odluke, rješenja, zaključci, naredbe i dr.)
 Program rada općinskog načelnika;
 Podaci o općinskom vijeću i općinskim vijećnicima;
 Propisi općinskog vijeća;
 Akti općinskog vijeća;
 Informacije o sastavu i radu Komisija Općinskog vijeća;
 Informacije o Izbornoj komisiji Općine;
 Program rada Općinskog vijeća;
 Poslovnik o radu Općinskog vijeća;
3. Služba za opću upravu i lokalnu samoupravu
Kontakt osoba: Alma Imamović – Pomoćnik načelnika
Telefon: 033/ 580 632
e-mail: [email protected]
 Informacije koje se odnose na vođenje upisnika i predmeta i akata općinskih organa uprave;
 Informacije koje se odnose na vođenje djelovodnika predmeta i akata;
 Informacije koje se odnose na arhiviranje predmeta i akata u općinski arhiv;
 Informacije o ovjeri, prepisu i legalizaciji potpisa;
 Informacije o brojčanom stanju izvršenih upisa u registar izdatih radnih knjižica;
 Informacije koje se odnose na broj uposlenih državnih službenika i namještenika u
općinskim organima uprave i njihov raspored na radna mjesta;
 Informacije koje se odnose na osobna/lična građanska stanja (rođeni, umrli, vjenčani,
državljani);
 Informacije o broju izvršenih upisa u matične knjige;
 Informacije o broju izdatih uvjerenja temeljem matičnih knjiga;
 Informacije o mjesnim zajednicama;
 Informacije o Komisijama koje formiraju mjesne zajednice;
 Informacije o odlukama, rješenjima, zaključcima i drugim aktima iz nadležnosti mjesnih
zajednica;
 Informacije o pružanju pravne pomoći;
 Druge informacije iz nadležnosti Službe.
2. Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica
Kontakt osoba: Nijaz Spahić – Pomoćnik načelnika
Telefon: 033/580 640
e-mail: [email protected]
 Informacije o korisnicima i ostvarenim pravima iz oblasti boračko-invalidske zaštite po
kategorijama korisnika;
 Informacije o utvrđenim prinadležnostima prema priznatim pravima na ličnu i porodičnu
invalidninu, te druge informacije u okviru integralnog informacionog sistema relevantne za
obračun prinadležnosti korisnika BIZ-e;
 Informacije o okolnostima pogibije, nestanka, ranjavanja, ozljeđivanja i nastanka bolesti za
korisnike iz oblasti BiZ-e na teritoriji općine Ilijaš;
 Informacije o izgradnji, uvođenju i održavanju spomen obilježja, grobalja boraca i stratišta
nevinih žrtava rata;
 Ostale informacije i podaci iz nadležnosti Službe iz djelokruga boračko-invalidske zaštite,
uključujući izvještaje o radu;
 Informacije o pravu na dodatak za djecu, naknadu umjesto plaće ženi – majci u radnom
odnosu, kao i novčane pomoći žene – majke koja nije u radnom odnosu;
 Informacije o pravu na pomoć u opremanju novorođenčeta i pomoć u prehrani djeteta do 10.
mjeseci;
 Informacije o pravu na zdravstvenu zaštitu djece koja po Zakonu imaju to pravo i lica preko
65 godina starosti;
 Informacije iz oblasti obnove i održivog povratka uključujući i potrebe za obnovom i
održivim povratkom;
 Informacije o raseljenim licima;
 Informacije o povratku raseljenih lica i izbjeglica;
 Informacije o realizovanim donacijama i pomoći;
 Informacije o kolektivnom centru i korisnicima kolektivnog centra;
 Informacije o dokumentaciji vezanoj za status raseljenih lica, uključujući sve relevantne
informacije o raseljenim porodicama;
 Ostale informacije i podaci iz nadležnosti Službe iz djelokruga socijalnih pitanja,
uključujući izvještaje o radu, kao i programe rada službe za BiZ i socijalna pitanja;
 Druge informacije iz nadležnosti Službe.
3. Služba za privredu, finansije i investicije
Kontakt osoba: Merima Osmanović – Pomoćnik Načelnika
Telefon: 033/580 650
e-mail: [email protected]
 Informacije o poslovnim prostorima u vlasništvu općine i njihovom korištenju;
 Informacije o nadzoru nad radom javnih preduzeća čiji je osnivač općina;
 Informacije vezane za izradu i izvršavanje budžeta (privremeno finansiranje i izvještaji o
izvršavanju Budžeta – tromjesečno, polugodišnje i godišnje);
 Informacije o stanju poljoprivredne proizvodnje na području Općine Ilijaš;
 Informacije o stanju privrede i samostalnog privređivanja;
 Informacije o izdatim odobrenjima za bavljenje obrtom;
 Informacije o izdatim odobrenjima za bavljenje trgovinom;
 Informacije o izdatim odobrenjima za bavljenje ugostiteljskom djelatnošću;
 Druge informacije iz nadležnosti Službe.
4. Služba za prostorno uređenje i stambeno – komunalne poslove
Kontakt osoba: Meliha Avdibegović – Pomoćnik Načelnika
Telefon: 033/580 660
e-mail: [email protected]
 Informacije o prostorno-planskoj dokumentaciji;
 Informacije o pripremanju i provođenju planskih akata;
 Informacije o urbanističkim saglasnostima;
 Informacije o odobrenjima za građenje, uključujući i nadziđivanje;
 Informacije o odobrenjima za upotrebu objekata;
 Informacije o mjerama zaštite okoline;
 Informacije o naknadama, rentama i sl.;
 Informacije iz oblasti komunalne problematike;
 Informacije u oblasti kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa;
 Informacije o stambenom fondu Općine;
 Informacije o povratu napuštenih društvenih stanova;
 Informacije o izvršenim i planiranim aktivnostima na obnovi;
 Informacije o bespovratnoj pomoći građanima za obnovu objekata;
 Informacije o svim kriterijima po kojima se vrši utvrđivanje prioriteta za obnovu;
 Informacije o građevinskoj inspekciji i komunalnoj inspekciji;
 Druge informacije iz nadležnosti Službe.
5. Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar
Kontakt osoba: Sadeta Brkić, – Pomoćnik načelnika
Telefon: 033/580 680
e-mail: [email protected]
 Informacije o imovinsko-pravnim i drugim stvarno-pravnim odnosima na nekretninama
(ekspropriacija, uzurpacija, nacionalizacija nepokretnosti, davanje na korištenje
građevinskog zemljišta i dr.;
 Informacije iz imovinsko-pravnih oblasti i oblasti katastra zemljišta;
 Informacije iz oblasti geodetskih poslova i katastra zemljišta (u postupcima uplanjenja
objekata, cijepanja i iskolčenja parcela, izdavanja kopija katastarskih planova i dr.);
 Informacije o etažnoj svojini na stambeno-poslovnim objektima;
 Informacije o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa u postupku legalizacije bespravno
izgrađenih objekata;
 Druge informacije iz nadležnosti Službe.
6. Služba za društvene djelatnosti
Kontakt osoba: Sanja Zagorac-Jozić – Pomoćnik načelnika
Telefon: 033/ 580 690
e-mail: [email protected]
 Informacijeo stipendiranju i pomoći učenicima i studentima;
 Informacije o o registriranim školama (osnovna i srednja) na području Općine Ilijaš;
 Informacije o javnim ustanovama čiji je osnivač Općina;
 Informacije o organizovanju kulturnih, sportskih manifestacija i dr. u Općini Ilijaš;
 Informacije o saradnji Općine sa osnovnim školma (organizacija takmičenja učenika,
edukacija nastavnog osoblja i dr.);
 Informacije o saradnji sa nevladinim organizacijama, uključujući i podršku pruženu od
strane Općine;
 Informacije o saradnji sa društvima iz oblasti kulture, sporta i udruženjima građana iz drugih
oblasti koja djeluju na području Općine Ilijaš;
 Informacije o radu sa mladim;
 Informacije o realizaciji općinskog programa i planova koji se odnose na oblast zdravstvene
zaštite;
 Druge informacije iz nadležnosti Službe.
7. Služba civilne zaštite
Kontakt osoba: Zdravko Barić – Pomoćnik načelnika
Telefon: 033/580 695
e-mail: [email protected]
 Informacije o miniranim i deminiranim površinama
 Informacije o strukturama civilne zaštite
 Informacije o objektima za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara
 Informacije o prikupljenom NUS-u
 Planovi i programi iz oblasti zaštite i spašavanja
 Informacije o nagradama i priznanjima u civilnoj zaštiti
 Druge informacije iz nadležnosti Službe.
8. Služba za zajedničke poslove
Kontakt osoba: Senad Čustović, Pomoćnik načelnika
Telefon: 033/580 630
e-mail: [email protected]
 Informacije o korištenju službenih automobila , nabavki materijalnih sredstava općine putem
javnih poziva (tendera) i tekućeg održavanja
 Informacije o održavanju baze podataka
 Informacije o izradi projekata i programa ISO za složenije poslove automatske obrade
podataka
 Informacije o web stranici Općine
 Informacije o obuci kosrisnika ISO Općine
 Informacije o tekućem i tehničkom obezbjeđenju zgrade i prostorija Općine
 Informacije o tekućem i tehničkom održavanju objekata, uređaja i opreme u zgradi Općine
 Druge informacije iz nadležnosti Službe.
Download

INDEX REGISTAR - Općina Ilijaš