Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Općina Ilijaš
Bosna i Hercegovina
Federation of Bosnia and Hercegovine
Canton Sarajevo
Municipality of Ilijas
OPĆINSKI NAČELNIK
MUNICIPALITY MAJOR
Na osnovu člana 23. 56. i 57. Statuta općine Ilijaš – prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona
Sarajevo”, broj: 20/09) i člana 1. Odluke o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne
potrebe (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/09), člana 1., 2., 6. i 9. Pravilnika o
stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe (“Službene novine Kantona Sarajevo”,
broj 36/09, 3/10 i 23/10), Načelnik općine Ilijaš raspisuje:
KONKURS
za stipendiranje učenika i studenata u stanju socijalne potrebe za školsku 2014/2015.godinu
Pravo prijave na konkurs imaju redovni učenici srednjih škola i redovni studenti visokoškolskih
ustanova, koji su u stanju socijalne potrebe i koji imaju prebivalište na području općine Ilijaš duže
od 3 godine. Prebivalište kraće od 3 godine mogu imati učenici i studenti, ukoliko su oni i njihovi
roditelji imali prebivalište na području općine Ilijaš do 06. aprila 1992.godine, kao i oni podnosioci
zahtjeva koji u vrijeme podnošenja zahtjeva imaju prebivalište i vlastiti stambeni objekat na
području općine Ilijaš.
Pod učenicima i studentima u stanju socijalne potrebe podrazumijevaju se:
-
lica koja nemaju izvor prihoda, odnosno da primanja po članu porodice nisu veća od
100,00KM;
da nisu članovi domaćinstva u kojima neko od članova izdaje pod zakup nekretnine;
da nisu članovi domaćinstva u kojem je jedan od članova vlasnik putničkog automobila ili
drugog motornog vozila, izuzev lica koja, u skladu sa Zakonom o carinskoj politici mogu
ostvariti pravo na oslobađanje carine pri uvozu putničkog ili drugog automobila kao
ortopedskog ili drugog pomagala.
Pravo učešća na Konkursu imaju učenici i studenti u stanju socijalne potrebe, koji nisu obnavljali
godinu, a koji su u predhodnoj školskoj godini imali uspjeh u školi, odnosno fakultetu i to:
1. učenici srednjih škola sa prosječnom ocjenom 3,50 i višom;
2. redovni studenti visokoškolskih obrazovnih ustanova sa prosjekom ocjena 7,00 i višim,
za fakultete društvenog, ekonomskog, jezičkog, muzičkog, likovnog i sportskog područja
i studente prirodno-matematičkog fakulteta odsjeka biologija i geografija;
3. redovni studenti visokoškolskih obrazovnih ustanova sa prosjekom ocjena 6,50 i
višim, za studente prirodno-matematičkog fakulteta (odsjeci matematika, fizika,
hemija), medicine i srodnih fakulteta (farmacija, stomatologija, veterina, visoka
zdravstvena škola, i dr.) i tehničkih fakulteta.
Pravo učešća na Konkursu imaju učenici i studenti koji su ostvarili manji prosjek ocjena od
traženog, a čije će se molbe razmatrati ukoliko ispunjavaju druge kriterije utvrđene ovim
Pravilnikom i ukoliko ne bude prijavljen dovoljan broj kandidata koji ispunjavaju uslove.
U školskoj 2014/2015.godini stipendirat će se:
a) -
9 učenika I razreda
7 učenika II razreda
5 učenika III razreda
2 učenika IV razreda
b) -
8 studenata I godine
5 studenata II godine
3 studenta III godine
2 studenta IV godine
2 studenta V godine
Visina mjesečne stipendije za učenike iznosi 50,00 KM, za studente 100,00 KM, a isplaćivat će se 9
mjeseci.
Stipendija općine Ilijaš se, u pravilu, ne može dodijeliti za dva ili više učenika iz iste porodice i
licima koja već primaju stipendiju od nekog drugog organa, institucije ili fondacije.
Porodicu iz prethodnog stava ovog člana čine: bračni drug, djeca rođena u braku ili van braka,
usvojena djeca, braća, sestre, kao i roditelji ako žive u zajedničkom domaćinstvu.
OBAVEZNE ISPRAVE-DOKUMENTA KOJA DOSTAVLJAJU KANDIDATI
1. Molba za dodjelu stipendije (Može se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima-općina Ilijaš);
2. Uvjerenje o kretanju podnosioca molbe ili roditelja – staratelja ukoliko je podnosioc molbe
maloljetan (Izdaje Policijska Uprava Ilijaš);
3. Uvjerenje Službe za zapošljavanje za sve nezaposlene članove domaćinstva koji se vode u evidenciji Službe (Izdaje ispostava Službe za zapošljavanje - BIRO Ilijaš);
4. Kućna lista (Izdaje se i ovjerava u Centru za pružanje usluga građanima-općina Ilijaš);
5. Izjava da podnosioc zahtjeva nije stipendista nekog drugog organa ili institucije (Izjava se izdaje i
ovjerava u Centru za pružanje usluga građanima- općina Ilijaš);
6. Fotokopija Svjedočanstva prethodno završenog razreda za učenike, a Potvrda o prosjeku ocjena za
prethodnu godinu studija i fotokopija svih popunjenih stranica indexa za studente;
7. Potvrda da redovno pohađa tekuću školsku godinu i da ne obnavlja godinu-upis (Izdaje Sekretarijat
škole ili Studentska služba fakulteta);
8. Uvjerenje porezne uprave o prihodima ostvarenim po osnovu imovinskih prava;
9. Uvjerenje o otežanim uslovima života koji su nastali kao posljedica rata (Potvrda da se radi o šehid skoj porodici, uvjerenje o procentu invaliditeta učenika ili studenta, uvjerenje za učenike i studente
bez jednog ili oba roditelja, izdaje općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i
raseljena lica), uvjerenje za studenta ili roditelja za učešće u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine;
10. Dokaz o ukupnim mjesečnim prihodima-primanjima podnosioca molbe i članova njegovog
porodičnog domaćinstva po osnovu radnog odnosa, boračko invalidske zaštite, penzije, samostalne
djelatnosti i drugih osnova (Potvrda od firme o visini plate; čekovi od penzije-PIO; čekovi od IMO i
LIMO-BIZ; Uvjerenje porezne uprave za vlasnike privatnog obrta);
11. Dokaz za roditelja koji je umro ili poginuo nakon agresije, a bio je u toku agresije pripadnik
Oružanih snaga Bosne i Hercegovine;
12. Dokaz da su članovi domaćinstva u kojem je jedan od članova teško obolio, a nije ratni vojni invlid,
13. Dokaz za roditelja koji je umro ili na drugi način nastradao, a nije bio u toku agresije pripadnik
Oružanih snaga Bosne i Hercegovine;
14. Uvjerenje iz MUP-a o vlasništvu motornog vozila za sve članove domaćinstva;
15. Izjava o davanju saglasnosti za obradu i objavu ličnih podataka (Izdaje se i ovjerava u Centru
za pružanje usluga građanima-općina Ilijaš).
Kao dokazi dostavljaju se ovjerene fotokopije originalnih traženih dokumenata. Dokumenti se neće
vraćati podnosiocima molbe.
Konkurs ostaje otvoren do 27.11.2014.godine.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa predaju se ličnim dostavljanjem u zapečaćenoj
koverti na Protokol općine Ilijaš, ul.”126. Ilijaške brigade” br.6, sa naznakom za Konkursnu
komisiju za dodjelu stipendija za učenike/studente u stanju socijalne potrebe - ne otvaraj!
Komisija za dodjelu stipendija će po odabiru kandidata, spisak odabranih kandidata objaviti na
oglasnoj ploči Općine Ilijaš najkasnije u roku od 20 dana od dana zaključenja Konkursa.
NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE UZETI U RAZMATRANJE.
Za sve dodatne informacije, kandidati se mogu obratiti općinskoj Službi za društvene djelatnosti,
soba 23 u općini Ilijaš ili na telefon 033/580-690.
Broj: 07-38-2307/14
Ilijaš, 05.11.2014.godine
Načelnik općine Ilijaš
_________________
Akif Fazlić,dipl.ecc.
********************************************************************************
Ul. 126. ilijaške brigade br. 6, 71380 Ilijaš
Tel. ++387 33 580-620, 580-690, fax. 400-505,
Transakcijski račun kod VAKUFSKE BANKE,d.d. Sarajevo:1602000000710645
e-mail [email protected]
Broj certifikata:CR14625Q
ZA UČENIKE U STANJU SOCIJALNE POTREBE
MOLBA KANDIDATA KOJI POHAĐA SREDNJU ŠKOLU
PODACI ZA KANDIDATA
PODACI ZA RODITELJA-STARATELJA
Prezime
Prezime
Ime oca
Ime oca
Ime
Ime
JMB
JMB
Adresa(Obavezno
Adresa
navesti poštanski
broj)
Kontakt telefon
Kontakt telefon
Škola
BROJ BODOVA
(popunjava komisija)
Razred
OPĆINA ILIJAŠ
OPĆINSKI NAČELNIK
Predmet: Molba za dodjelu stipendije
Molim navedeni naslov da mi u skladu sa raspisanim Konkursom dodjeli stipendiju s obzirom da
ispunjavam uslove propisane konkursom što dokazujem prilozima koje dostavljam uz molbu.
__________________________
(svojeručni potpis podnosioca molbe)
Z MOLBU PRILAŽEM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Molba za dodjelu stipendije. (Može se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima-općina
Ilijaš);
Uvjerenje o kretanju podnosioca molbe i roditelja – staratelja ukoliko je podnosioc molbe
maloljetan (Izdaje Policijska Uprava Ilijaš);
Uvjerenje Službe za zapošljavanje za sve nezaposlene članove domaćinstva koji se vode u evidenciji Službe (Izdaje ispostava Službe za zapošljavanje - BIRO Ilijaš);
Kućna lista (Izdaje se i ovjerava u Centru za pružanje usluga građanima-općina Ilijaš);
Izjava da podnosioc molbe nije stipendista nekog drugog organa ili institucije (Izjava se izdaje i ovjerava u Centru za pružanje usluga građanima- općina Ilijaš);
Fotokopija Svjedočanstva prethodno završenog razreda za učenike, a za učenika koji pohađa prvi
razred srednje škole, fotokopija svjedočanstva devetog razreda;
Potvrda da redovno pohađa tekuću školsku godinu i da ne obnavlja godinu-upis (Izdaje Sekretarijat
škole);
Uvjerenje o otežanim uslovima života koji su nastali kao posljedica rata (Potvrda da se radi o šehidskoj porodici, uvjerenje o procentu invaliditeta učenika, uvjerenje za učenike bez jednog ili oba
roditelja, izdaje općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica),
uvjerenje za učešće u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine;
Dokaz o ukupnim mjesečnim prihodima-primanjima podnosioca molbe i članova njegovog
porodičnog domaćinstva po osnovu radnog odnosa, boračko invalidske zaštite, penzije, samostalne
djelatnosti i drugih osnova (Potvrda od firme o visini plate; čekovi od penzije-PIO; čekovi od IMO i
LIMO-BIZ; Uvjerenje porezne uprave za vlasnike privatnog obrta);
Uvjerenje uprave prihoda o prihodima ostvarenim po osnovu imovinskih prava;
Dokaz za roditelja koji je umro ili poginuo nakon agresije, a bio je u toku agresije pripadnik
Oružanih snaga Bosne i Hercegovine;
Dokaz da su članovi domaćinstva u kojem je jedan od članova teško obolio, a nije ratni vojni invalid;
Dokaz za roditelja koji je umro ili na drugi način nastradao, a nije bio u toku agresije pripadnik
Oružanih snaga Bosne i Hercegovine;
14. Uvjerenje iz MUP-a o vlasništvu motornog vozila za sve članove domaćinstva;
15. Izjava o davanju saglasnosti za obradu i objavu ličnih podataka (Izdaje se i ovjerava u
Centru za pružanje usluga građanima-općina Ilijaš).
ZA STUDENTE U STANJU SOCIJALNE POTREBE
MOLBA KANDIDATA KOJI POHAĐA VISOKOŠKOLASKE OBRAZOVNE INSTITUCIJE
PODACI ZA KANDIDATA
Prezime
Ime oca
Ime
JMB
Adresa (obavezno
navesti poštanski broj)
Broj telefona
Fakultet
BROJ BODOVA
(popunjava komisija)
Godina
OPĆINA ILIJAŠ
OPĆINSKI NAČELNIK
Predmet: Molba za dodjelu stipendije
Molim navedeni naslov da mi u skladu sa raspisanim Konkursom dodjeli stipendiju s obzirom da
ispunjavam uslove propisane konkursom što dokazujem prilozima koje dostavljam uz molbu.
__________________________
(svojeručni potpis podnosioca molbe)
UZ MOLBU PRILAŽEM:
1. Molba za dodjelu stipendije (Može se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima-općina Ilijaš);
2. Uvjerenje o kretanju podnosioca molbe. Uvjerenje služi kao dokaz prebivališta na području
općine Ilijaš (Izdaje PolicijskaUprava Ilijaš);
3. Uvjerenje Službe za zapošljavanje za sve nezaposlene članove domaćinstva koji se vode u
evidenciji Službe (Izdaje ispostava Službe za zapošljavanje - BIRO Ilijaš);
4. Kućna lista (Izdaje se i ovjerava u Centru za pružanje usluga građanima-općina Ilijaš);
5. Izjava da podnosioc zahtjeva nije stipendista nekog drugog organa ili institucije (Izjava se
izdaje i ovjerava u Centru za pružanje usluga građanima- općina Ilijaš);
6. Potvrda o prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija i fotokopija svih popunjenih stranica
indexa, a oni studenti koji pohađaju prvu godinu studija fotokopija prosjek ocjena iz IV
razreda srednje škole;
7. Potvrda da redovno pohađa tekuću školsku godinu i ne obnavlja godinu-upis (Izdaje Studentska služba fakulteta);
8. Uvjerenje o otežanim uslovima života koji su nastali kao posljedica rata (Potvrda da se radi
o šehidskoj porodici, uvjerenje o procentu invaliditeta učenika ili studenta, uvjerenje za
učenike i studente bez jednog ili oba roditelja, izdaje općinska služba za boračko-invalidsku
zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica);
9. Uvjerenje uprave prihoda o prihodima ostvarenim po osnovu imovinskih prava;
10. Dokaz o ukupnim mjesečnim prihodima-primanjima podnosioca molbe i članova njegovog
porodičnog domaćinstva po osnovu radnog odnosa, boračko invalidske zaštite, penzije,
samostalne djelatnosti i drugih osnova (Potvrda od firme o visini plate; čekovi od penzije-PIO; čekovi od IMO i LIMO-BIZ; Uvjerenje porezne uprave za vlasnike privatnog obrta),
uvjerenje za studenta ili roditelja za učešće u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine;
11. Dokaz za roditelja koji je umro ili poginuo nakon agresije, a bio je u toku agresije pripadnik
Oružanih snaga Bosne i Hercegovine;
12. Dokaz da su članovi domaćinstva u kojem je jedan od članova teško obolio, a nije ratni vojni
invalid;
13. Dokaz za roditelja koji je umro ili na drugi način nastradao, a nije bio u toku agresije pripadnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine;
14. Uvjerenje iz MUP-a o vlasništvu motornog vozila za sve članove domaćinstva;
15. Izjava o davanju saglasnosti za obradu i objavu ličnih podataka (Izdaje se i ovjerava
u Centru za pružanje usluga građanima-općina Ilijaš).
______________________________
(Ime i prezime)
_______________________________
(Adresa)
Pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornosću dajem sljedeću:
IZJAVU
Da sam kao nosilac podataka, a u skladu sa članom 5. stav 2. Zakona o zaštiti ličnih podataka
(“Službeni glasnik BiH”, broj: 49/06 i 76/11) saglasan/saglasna da Općina Ilijaš putem Službe za
društvene djelatnosti odnosno nadležnih Komisija, kao kontrolor podataka može obrađivati moje
lične podatke u postupku po rješavanju mog zahtjeva za dodjelu stipendije u skladu sa članom 1.
Odluke o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe (“Službene novine Kantona
Sarajevo”, broj: 33/09) i članom 1., 2., 6. i 9. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata u stanju
socijalne potrebe (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/09, 3/10 i 23/10) i iste za potrebe
ostvarivanja prava objaviti.
Navedenu saglasnost dajem za školsku 2014/2015.godinu
_____________________________
(Mjesto)
_____________________________
(Datum)
IZJAVU DAO/DALA
________________________________
Prezime (ime oca) ime
L.K. Br._________________ P.U. ___________
Download

Konkurs za stipendiranje učenika i studenata u stanju