Republika Srbija
Republička Direkcija za imovinu
Gračanička br. 8
11000 B e o g r a d
Predmet: Zahtev za ispravku i/ili dopunu i unošenje tačnih i ažurnih podataka u evidenciju oduzete
imovine, uz prijavu oduzete imovine registrovane kod Direkcije pod brojem 462-__________/0__.
(upisati broj sa Potvrde Direkcije za imovinu koju već posedujete)
Evidencija prijavljene oduzete imovine se vodi, prema članu 3. stav 3. Zakona o prijavljivanju i
evidentiranju oduzete imovine („Službeni glasnik RS“, 45/2005), kao registar javne i elektronske baze
podataka. Član 7. istog Zakona predviđa da Direkcija za imovinu vodi evidenciju o prijavljenoj oduzetoj
imovini na osnovu podataka sadržanih u prijavi (iz člana 3. Zakona), ali i podataka kojima raspolažu
državni organi i organizacije, organi i organizacije teritorijalne autonomije i lokalne samouprave,
javne službe i drugi organi i organizacije.
Direkcija je, prema tome dužna, da ove podatke po službenoj dužnosti objedini, dopunjuje i vodi tačno
i ažurno.
Pravni osnov za podnošenje ovog zahteva je sadržan u članu 62. Zakona o vraćanju oduzete imovine
i obeštećenju, koji predviđa da od njegovog stupanja na snagu (od 6.10.2011. godine) imovina koja je oduzeta
bivšim vlasnicima, a za koju je podneta prijava u skladu sa Zakonom o prijavljivanju i evidentiranju oduzete
imovine, ne može biti predmet otuđivanja, hipoteke ili zaloge, do pravnosnažnog okončanja postupka za
vraćanje.
Za pravilnu primenu ove odredbe Zakona od suštinskog je značaja tačnost i ažurnost podataka koje
Direkcija u svom registru, kao javnoj i elektronskoj bazi podataka vodi.
Podnosioc zahteva ima pravo i pravni interes da podaci u navedenom registru, kao javnoj i
elektronskoj bazi podataka, budu tačni, ažurirani i usklađeni sa važećim podacima u javnoj knjizi o
evidenciji na nepokretnostima.
Osnov za dokazivanje pravnog interesa je zahtev podnosioca prijave da Direkcija usaglasi i
upotpuni, podatke u elektronskoj evidenciji prijavljene imovine sa sadašnjim stanjem, odnosno stanjem u
javnoj knjizi o evidenciji nepokretnosti (ZK ili katastru nepokretnosti), a sadržan je i u članu 78. st. 4, 5. i
6. Zakona o javnoj svojini, koji pravo na upis svojine određenih državnih korisnika uslovljava podacima u
potvrdi koju Direkcije izdaje u pogledu predmetne prijavljene oduzete imovine.
Tačni i ažurni podaci o oduzetoj imovini, koja je blagovremeno prijavljena i potražuje se,
preduslov su ostvarivanja zakonskog prava potražioca na povraćaj ili obeštećenje koje neće biti osujećeno
ili otežano, saglasno principu dobre uprave.
Uvidom u elektronsku bazu podataka o prijavljenoj oduzetoj imovini, utvrdili smo da:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(navesti ukratko na koje se konkretne nepravilnosti, ispravke i dopune odnosi ovaj zahtev)
Za ispravku / dopunu elektronske baze prijavljene oduzete imovine, u Prilogu Vam dostavljamo
popunjeni dopunski obrazac POI i prateću dokumentaciju koja verifikuju podatke koje prilažem.
Predlažemo da Direkcija po ovom zahtevu postupi hitno i o ishodu nas obavesti (zbog eventualne
upotrebe pravnog sredstva po članu 24. Zakona o upravnim sporovima).
Prilozi: - Dopunski obrazac POI sa nedostajućim podacima o oduzetoj imovini
- Dokumenta na osnovu kojih su dati navedeni podaci
U _________________________, dana ___.___. 2011 godine
Podnosioc
__________________________________
Potpis podnosioca
__________________________________
Ime i prezime podnosioca
__________________________________
adresa podnosioca
Download

zahtev za dopunu prijave oduzete imovine