Zahtev za pripremu-pregled i žigosanje merila
Strana 1/2
Podnosioc zahteva
Naziv:
Kontakt:
Adresa:
Tel:
Fax:
Mob:
e-mail:
PIB:
Proizvođač
Oznaka tipa
Serijski broj
Merni opseg
Klasa tačnosti
Godina isteka žiga
Potrebno uverenje
1
DA
2
DA
3
DA
4
DA
5
DA
6
DA
7
DA
8
DA
9
DA
Molimo da se pregled i žigosanje merila izvrši na licu mesta:
DA
NE
Datum:
(Izlazak na teren se obračunava po aktuelnom cenovniku)
(Napomena: pregled vlagomera po Pravilniku o metrološkim uslovima za vlagomere za zrna žitarica
i semke uljarica SL. LIST SRJ. Br. 11/93 i 46/93 se ne može vršiti nigde osim u ovlašćenoj laboratoriji,
odnosno pregled se ne može vršiti kod imalaca merila)
Podnosioc zahteva
Zahtev za pripremu-pregled i žigosanje merila
Strana 2/2
U slučaju vlagomera DICKEY-john GAC II, GAC 2000/2100 serije, GAC 500MT i GAC 500XT označite
proizvode za koje želite da merilo bude žigosano:
Tip:
Ser. Br.:
Tip:
Ser. Br.:
Pšenica
Kukuruz*
Ječam
Soja
Suncokret
Repica
Zob
Tritikale
Tip:
Ser. Br.:
Pšenica
Kukuruz*
Ječam
Soja
Suncokret
Repica
Zob
Tritikale
Pšenica
Kukuruz*
Ječam
Soja
Suncokret
Repica
Zob
Tritikale
Tip:
Ser. Br.:
Tip:
Ser. Br.:
Pšenica
Kukuruz*
Ječam
Soja
Suncokret
Repica
Zob
Tritikale
Pšenica
Kukuruz*
Ječam
Soja
Suncokret
Repica
Zob
Tritikale
* podramuzeva se suvi i vlažni kukuruz
U slučaju DICKEY-john Instalab 600 i GAC III serije označite proizvode i sastojke za koje želite da analizator
bude etaloniran:
Proizvodi/Sastojci
Pšenica
Ječam
Kukuruz
Suncokret
Repica
Pšenično brašno
Soja
Suncokretova sačma
Sojina sačma
Pirinač
Grašak
Stočna hrana - smesa
Vlaga
Protein
Ulje/Masti
Skrob
Vlakna
Pepeo
Gluten
Ostalo
Download

zahtev za pregled