AKREDITOVANO KONTROLNO TELO
Servis Popović d.o.o.
tel: 011/303-7797, fax: 011/334-2797 mob:063/277-329
www.servispopovic.co.rs, e-mail: [email protected]
IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU
NEAUTOMATSKE VAGE Br.04-12
Podnosilac (naziv, sedište): „AAAAA“ d.o.o.
Oznaka zahteva podnosioca: 1262
Datum podnošenja: 13.07.2012
Podaci o
Opis narucenih poslova kontrolisanja: Kontrolisanje tačnostii i ostalih funkcija
zahtevu
Zatražena izostavljanja iz oblasti rada:
Vrsta kontrolisanja: prvo
periodično
vanredno
Podaci o
merilu
Tip/model 7001021994
Proizvodna oznaka/
570069065805
godina proizvodnje
Proizvođač (naziv) SECA
Vlasnik (naziv, sedište)
Mesto kontrol. (naziv, sedište)
Službena oznaka tipa
PRIMER
Podaci o
radnom
etalonu
Proizvođač
Klasa tačnosti
Serijski br.
Nazivna masa
Uverenje o etaloniranju
Libela
M1
11,12,13,14,15,16,17,16,19,20,21,61
10 kg , 20 kg
Br.3023
Podaci o
Datum kontrolisanja:18.07.2012
kontrolisanju
Rezultati
kontrolisanja
Spoljašnji pregled
Tačnost
Ekscentričnost
Osetljivost
Ponovljivost
Metod kontrolisanja:
<iz odgovarajućeg normativnog dokumenta>
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
nezadovoljava
nezadovoljava
nezadovoljava
nezadovoljava
nezadovoljava
Oznaka zapisnika o kontrolisanju: K-036-A Z1
Izjava o usaglašenosti
Kontrolisanjem je utvrđeno da predmetno merilo ispunjava / ne ispunjava zahteve, propisane: Pravilnik o metrološkim uslovima
za merila mase – vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase
tačnosti (I), (II), (III) i (IIII) („Službeni list SFRJ“ br.4/1987) MUS.M-(1,2,3,4)/1
Datum kontrolisanja :
Kontrolor
Datum izdavanja:20.07.2012
Tehnički rukovodilac
________________________________________________________________________________________________________________________
Strana od ukupno strana: 1 / 1
Rezultati kontrolisanja odnose se isključivo na predmet kontrolisanja.
Ovaj dokument sme se reprodukovati isključivo u celosti, uz odobrenje kontrolnog tela, korisnika ili akreditacionog tela.
Download

PRIMER