Bez merenja nema menadžmenta...
Tango!3D – merni softver univerzalne primene
koordinatne merne mašine:
merne ruke
alatni mikroskopi
profil projektori
laser tracker-i
- ručne i CNC
- nove ili retrofit
Merenje osnovnih oblika
 Merenje svih osnovnih geom etrijskih oblika, uključujući merenje torusa.
Upoređenje sa CAD modelom, merenje uz pomoć krivih, izvoz 2D krivih i
3D oblaka tačaka u druge formate.
 Ručno ili autotizovano prepoznavanje oblika.
Tango!3D je korisnički i CAD orijentisan grafički
merni softver za ručne i CNC merne mašine
zasnovan na standardu DMIS v5.0.
Softver Tango!3D
Tango!3D je razvijen za sve kategorije 3D koordinatnih mernih mašina
(CMM) bez obzira na proizvođača. Moguće ga je koristiti i u kombinaciji sa
mernim rukama (MCA II Nikon, FARO, ROMER / Cimecore) ili metrološkim
sistemima za velike objekte (Laser trackers API, Nikon iSpace).
CMM se koriste u kombinaciji sa kontaktnim i bezkontaktnim senzorima.
Softver je podesan za upotrebu na novim ili starim retrofit ručnim i CNC
koordinanim mernim mašinama.
U ponudi imamo i verziju softvera Tango!2D – koja je prikladna za merenje
uz pom oć mikroskopa ili profil projektora.
Glavne prednosti i osnovne funkcije
 Sistemi jedinica za dužinu i uglove: cm, mm, m, inches, feets, stepeni,
radijani, stepen-minut-sekund.
Konstrukcija oblika
Oblike koje nije moguće izmeriti direktno mogu se konstruisati na
osnovu izmerenih elemenata uz pomoć funkcije za konstruisanje.
Oblike za konstiruisanje moguće je izabrati sa grafičkog interfejsa
ili uz pomoć alatke feature explorer. Softver omogućava korisniku
izbor između svih mogućih geom etrijskih rešenja operacije
konstruisanja.
Moguće je konstruisati: tačke centra, paralelne krive, podeone
kružnice, tangentne kružnice, preseke itd.
Koordinatni sistemi
Softver omogućava pozicionairanje ili određivanje koordinatnog
sistema radnog predmeta uz pomoć standardnog metoda
zasnovanog na bazama usvojenih sa crteža. Takođe je moguće
koristiti druge metode uključujući 2D best-fit ili 3D best-fit.
 Profesionalno rešenje za širok niz mernih zadataka u inženjerstvu i
mašinskoj industriji, u automobilskoj kao i u avio industriji. Korisnički
interfejs je grafički orijentisan i user friendly.
 Izrada program a za merenje je laka i automatizovana. Koriste se
komande visokog nivoa uz mogućnost off-line rada i geometrijskih
transformacija (mirroring).
 CAD-kompatibilan, sa mogućnošću upravljanja izgledom izveštaja
merenja.
 Potpuna kompatibilnost sa I++/DME standardom.
 Sistem za otklanjanje geom etrijskih grešaka merne mašine (21
parametar) na ukupnoj zapremini merenja.
 Automatizovan i ručni način programiranja uz pom oć alata Path Planner.
 Vizualizacija trajektorije pipka i mogućnost interaktivne izmene uz pomoć
miša.
 Moguća vizualizacija mernih predmeta za vreme toka merenja.
Osmišljeno softversko rešenje olakšava realizaciju određivanja
koordinatnog sistema mernog predmeta.
 Podržani hardverski upravljački sistemi su: Renishaw UCC2, DEVA.
Metodi poravnavanja:
 Grafička 2D verzija softvera sadrži rezultate merenja u okviru 2D slike
mernog predmeta.
 Ravan, duž, tačka (3-2-1)
 Automatsko prepoznavanje ivičnih tačaka predmeta tokom merenja.
 RPS poravnavanje
 Sistem za otklanjanje grešaka u softveru, sistem za upravljanje greškama
softvera.
 Best-fit
 Tehniča podrška uz pomoć daljinskog pristupa softveru i računaru.
 Intuitivan rad koji zahteva minimum obuke.
 Zasnovan na Windows platformi (kompatibilan sa Win XP, Vista and Win
7).
 Neposredna profesionalna podrška na Vašem jeziku.
 Jedinstven odnos cene i kvaliteta.
Osnovni moduli softvera Tango!3D
 Modul GEO: merenje osnovnih oblika, konstruisanje i evaluacija.
 Modul CAD: merenje uz pomoć CAD modela, upoređenje izmerenih
rezultata sa CAD modelom, preseci CAD modela za 2D merenje i
analizu
 Modul Reporting: Modul namenjen za grafičku i profesionalnu
prezentaciju rezultata merenja u formi tabela ili slika mernog predmeta
sa dimenzijama ili njihovom kombinacijom. Izlaz predstavlja document
u *.pdf formatu.
 Modul Professional Tools je namenjen za napredno programiranje uz
pomoć kom andi visokog nivoa koji uključuje RPS i Best-fit metode
poravnavanja (pozicionairanja).
 Uz pomoć 6 tačaka
Rad uz pomoć CAD modela
 Uvoz geometrije koristeći IGES i STEP standarde
 Uvoz geometrije iz komercijalnih CAD sistema: CATIA® V6, CATIA® V5
R21, SolidWorks®, Siemens NXTM, Acis®, Cgr®, Autodesk Inventor®,
JT, Parasolid, Pro/ENGINEER, Solidedge®, VDA, uključujući podršku za
boje, layer-e i nazive oblika i struktura.
 Geom etrijske transformacije CAD modela unutar sofvera (interno)
 Korišćenje layer-a
 Konstrusianje ofset-a
 Izvoz izmerenih elemenata u STEP formatu ili u obliku oblaka tačaka.
Rezultat merenja
Protokol ili izveštaj merenja može da sadrži:
Uvoz CAD podataka
 Položaj objekta merenja
Počevši od verzije 4.1 koristimo novo CAD jezgro što omogućava
sledeće pogodnosti:
 Dim enzije objekta merenja
 garantovana najnovija verzija translatora (® V6, CATIA® V5 R21,
CATIA® V4, SolidWorks®, Pro/ENGINEER, Unigrahics i ostali)
 unapređeno direktno učitavanje (greške su česte kod konverzije
među formatima)
 ubrzano učitavanje CAD modela
 unapređen obim podataka koji se učitavaju iz CAD-a
 godišnje unapređenje CAD konvertera (ugovor o godišnjem
održavanju)
 Odstupanje od nominalnih vrednosti u skladu sa standardima ISO 2768 i
ISO 1101
 Relativan položaj elemenata – rastojanje, uglovi
Protokol merenja
 Standardni protokol merenja koji sadrži tabele sa rezultatima merenja
može takođe da sadrži bilo koju sliku dobijenu uz pomoć 3D ili 2D prikaza.
 Jezik protokola je nezavistan od korišćenog jezika lokalizacije softvera.
 Zaglavlje protokola se zadaje u *.rtf formatu
Izvoz CAD modela
Ovaj softverski alat omogućava prikaz CAD modela u obliku stabla.
Velika prednost je mogućnost individualna ili grupna promene boje
elemenata. Promena boje utiče na promenu boje u okviru grafičkog
prikaza sa CAD modelom. Takođe je moguće selektivno uključivati i
isključivati prikaz elemenata CAD modela jednostavnim komandam a.
Ove funkcije omogućavaju potpunu kontrolu nad CAD modelom.
Unapređen grafički protokol
 Potpuno novi grafički protokol počevši od verzije 4
 Generisanje grafičkog protokola na brz i lak način
 Automatizovano generisanje protokola uz pomoć uskladištenih šablona.
 Oznake i natpisi se mogu upotpuniti opcionim sadržajem i obeležjma u
zavisnosi od potreba
 Uvoz slika i fotografija
 Izvoz izmerenih rezultata u *.txt i *.xml formatu
Izbor i korekcija putanje merenja za CNC
merenje
Uz pomoć ovog modula, korisniku je omogućeno da planira i testira
trajektoriju pipka. Omogućeno je izbegavanje različitih prepreka kao što
su žljebovi unutar cilindara, ili rupe ili ispupčenja kod merenja ravnih
površina...
Uz pomoć miša moguće je interaktivno podešavati putanju merenja po
želji. Moguće je modifikovati raspored i položaj tačaka (u slučaju kružnica,
cilindara i konusa uz pomoć ugla, u slučaju duži i pravougaonaka
lokalnim koordinatnim sistemom). Takođe je moguće modifikovati visinu i
dubinu (cilindri i konusi).
Softver Tango!3D omogućava određivanje putanje merenja za veći broj
oblika od jednom. Ova funkcija je pogodna kada je potrebno planirati
merenje za pravilan raspored elemenata (npr. Elementi raspoređeni duž
prave ili na kružnici).
Upravljački program
 Upravljački program je elektronsko uputstvo za merenje (skup DMIS
komandi), namenjenih za merenje određenog oblika.
 Svi novi koraci merenja se automatski ugrađuju u program merenja
 Program je moguće lako skladištiti i menjati korišćenjem blok displeja.
 Programi mogu da sadrže funkcije koje upravljaju izvršenjem programa
na mašini kao i prikazom korisničkih dijalog prozora.
 Softver čita i interpretira tekst sadržan u okviru upravljačkog programa.
Jezička lokalizacija
Engleski, Nemački, Češki, Ruski, Poljski, Mađarski, Srpski
TOPMES, merne mašine, d.o.o.
Kompanija TOPMES je osnovana 1990. Od tada neprestano evoluiramo najviše zahvaljujući iskustvu u
prodaji, uslugama, digitalizaciji, kalibraciji, obuci, internom softverskom i hardverskom razvoju za
različite primene u merenju. Broj uspešno prodatih mašina nedavno je prešao brojku 100. Kompanija
je 2006. godine na osnovu razvijenog softvera Tango!3D (prethodno ime T-DMIS) osvojila zlatnu
medalju na sajmu MSV Brno u kategoriji tehnologija za merenje i kontrolu,
TOPMES je ekskluzivni prodajni i servisni zastupnik za:
NIKON Metrology (prethodno Metris) – koordinatne merne mašine, laserski skeneri, merne ruke,
ručni skeneri, optičke merne mašine, merne mašine za velike objekte.
Coord3 Industries (Ita) – ručne i CNC koordinatne merne mašine.
Automated Precision Inc. (USA) – optičke merne mašine, laser tracker-i, laserski interferometri,
autokolimatori itd.
Kontakt: ADAMES
Mob: 064-30-40-810
Web: www.adames.rs
E-mail: [email protected]
Aranj Janoša 50
24430 Ada
Republika Srbija
Download

Bez merenja nema menadžmenta... Tango!3D – merni