KONTROLA MERA I MERILA d.o.o.
KMM
NS
Akreditovano kontrolno telo za sprave za tečna goriva,tečni naftni gas, taksimetre i EH zaštitu
Ovlašćeno telo za overavanje sprava za tečna goriva,tečni naftni gas i taksimetara
Broj akreditacije: 06-120, Registarski broj ovlašćenog tela: OM 059
Sedište: Pere Popadića 20, 21000 Novi Sad, Tel. 065/808-6903; Faks: 021/445-019 e-mail: [email protected]
ZAHTEV ZA OVERAVANjE
Podaci o podnosiocu zahteva
POPUNJAVA ZADUŽENA OSOBA
Oznaka zahteva i datum (podnosioca zahteva):
KONTROLNOG TELA
ili
Datum:
Zavodni broj:
zavodni pečat podnosioca zahteva
Pun naziv:
Polazni zahtev adekvatno definisan: DA NE
Naknadno upotpunjen polazni zahtev: DA NE
Tražena usluga je iz obima akreditovanja: DA NE
Mogu se ispuniti zahtevi klijenta: DA NE
Datum rada utvrđen sa klijentom za:
Dogovoreno prisustvovanje klijenta/
njegovog predstavnika: DA NE
Adresa:
Osoba za kontakt (ime, prezime, funkcija):
POTPIS NOSIOCA PREISPITIVANJA
Telefon:
Telefaks:
Račun:
PIB
MB
Elektronska pošta:
Mesta overavanja/rada (adresa)
Vrsta merila
Količina (komada)
Prihvatanje ovog dokumenta od obe strane – Klijenta i Kontrolnog tela, podrazumeva i prihvatanje
uslova poslovanja, koji su sastavni deo ovog dokumenta, odnosno ima snagu ugovora!
Ovlašćeno lice
podnosioca zahteva
Datum:
ime i prezime
funkcija
potpis
Страна 1/2
USLOVI POSLOVANJA
1
Obim i obavljanje zadataka
Kontrolno telo je odgovorno za obavljanje zadataka koji su mu povereni, u skladu sa ponudom ili ugovorom.
2
Tehnička dokumentacija za predmete kontrolisanja
Ako drugačije nije dogovoreno, prateća tehnička dokumentacija treba da se dostavi Kontrolnom telu unapred,
najkasnije pre početka kontrolisanja.
3
Transport osoblja i opreme za kontrolisanje
Klijent je u obavezi da Kontrolnom telu nadoknadi troškove transporta osoblja i opreme za kontrolisanje van teritorije
sedišta Kontrolnog tela.
4
Vlasništvo i upotrebna prava
Klijent ima pravo da koristi rezultate obavljenog posla u namenjenu ili specijalno dogovorenu svrhu. Klijent će koristiti
dobijene rezultate tako, da ne mogu biti pogrešno protumačeni ili zloupotrebljeni na bilo koji način.
Klijent ima pravo da reprodukuje dobijene isprave o kontrolisanju u celosti. Drugačija upotreba zahteva saglasnost
Kontrolnog tela.
5
Poverljivost
Za navedeni posao obezbeđeno je potpuno osiguranje poverljivosti, ako nije drugačije dogovoreno. Organizacija/
Kontrolno telo su pravno odgovorni za upravljanje svim informacijama, dobijenim ili nastalim tokom izvođenja
aktivnosti kontrolisanja za klijenta, jer je, pored ostalog, i ovaj dokument podloga za zaključivanje poslovnog odnosa,
kroz ponudu ili ugovor. Takođe, sa informacijama o klijentu, koje su dobijene iz drugih izvora, postupa se kao sa
poverljivim informacijama. Sledeće informacije iz poslovanja Kontrolnog tela smatraju se poverljivim ili vlasništvom, i
neće biti saopštene bez odgovarajućeg zahteva i odobrenja:
- informacije o količini i specifičnim svojstvima podnetih predmeta kontrolisanja;
- uslovi za prijem predmeta kontrolisanja, podaci i rezultati iz kontrolisanja, odgovarajući izveštaji kontrolisanja, ili
bilo koji podaci o podešavanjima predmeta kontrolisanja;
- vlasnički podaci o dizajnu/projektu predmeta kontrolisanja;
- imena, adrese i informacije o kontaktima sa klijentom;
- bilo koja problematična informacija ili podatak izdat pojedinom klijentu.
Kada se od Kontrolnog tela zakonom ili na osnovu ovlašćenja proisteklih iz ugovorenih obaveza zahteva da objavi
poverljive informacije, klijenti će biti obavešteni o datim informacijama, osim ako je to zabranjeno zakonom;
6
Odgovornost za kvalitetno izvršenje usluge
Kontrolno telo će o svom trošku otkloniti sve nedostatke, koji su nastali zbog toga, što se nije pridržavalo svojih
obaveza u pogledu kvaliteta izvršenih usluga, što se utvrđuje zapisnikom komisije, formirane od predstavnika klijenta i
Kontrolnog tela.
7
Zaštita na radu
Kontrolno telo se obavezuje da, pri izvršenju usluge, preduzme sve neophodne mere zaštite na radu sopstvenog osoblja
i, eventualno, prisutnih predstavnika klijenta, u skladu sa odredbama iz relevantnih opštih internih akta o zaštiti zdravlja
i bezbednosti na radu.
8
Pristup objektima/predmetima kontrolisanja
Klijent se obavezuje da obezbedi neometan pristup objektima/predmetima, koji se kontrolišu. Za specifične objekte/predmete
kontrolisanja, neophodno je da predstavnik klijenta obavezno prati osoblje Kontrolnog tela tokom izvršenja usluge.
9
Rokovi obavljanja usluge
Poslovi se obavljaju u rokovima navedenim u ugovorima/ponudama ili sporazumno.
10
Prigovori i žalbe
Postupanje sa prigovorima i žalbama klijenata u Kontrolnom telu je javno dostupno na internet stranici ili se pogodno
dostavlja klijentu na njegov poseban zahtev.
TEHNIČKI RUKOVODILAC
Dragan Svirčević, s.r.
Страна 2/2
Download

ZAHTEV ZA OVERAVANjE - Kontrola mera i merila