merna tehnika
merna tehnika
merna tehnika
Fadip - Merna Tehnika
osnovana je 1987 godine
u Bečeju kao pogon za
proizvodnju analognih
instrumenata za merenje i
kontrolu pritiska (manometara)
i bimetalnih instrumenata
za merenje temperature
(termometara). Ove dve grupe
proizvoda imaju široku primenu
u svim granama industrije od
hemijske i prehrambene pa do
mašinogradnje, energetike i
građevinske industrije.
Od samog osnivanja do
danas osnovni cilj našeg
poslovanja je da vrhunskim
kvalitetom naših proizvoda
i usluga uvek i u potpnosti
ispunimo zahteve i očekivanja
naših kupaca. Trudimo se
da stalnim poboljšanjem
kvaliteta proizvoda i usluga
koje pružamo, sebe izgradimo
u konkurentno sposobnog
dobavljača koji postavlja visoke
standarde kada je u pitanju
kvalitet, stručnost, efikasnost i
briga o krajnjem korisniku.
Kao najveću vrednost naše
firme vidimo u stručnim,
sposobnim i motivisanim
zaposlenima, koji su garant
svega što Vam prezentujemo.
merna tehnika
Standardni manometri
Namenjeni merenju pritiska
neagresivinih, tečnih i gasovitih fluida u
pogonskim uslovima okoline.
Manometri za tehniku
zavarivanja i tehničke gasove
Namenjeni ugradnji na uređaje i instalacije za
regulaciju i merenje pritisaka tehničkih gasova.
Sa zadovoljenim sigurnosnim zahtevom prema
JUS C.T.3. 092 tačka 2.6
Manovakuummetri za
rashladnu tehniku
Namenjeni merenju pritisaka rashladnih fluida u
sistemima i uređajima za hlađenje. U zavisnosti
od uslova rada sa i bez glicerinskog punjenja
Manometri za hemijsku i
prehrambenu industriju
Namenjeni merenju pritiska neagresivinih, tečnih
i gasovitih fluida u pogonskim uslovima okoline.
merna tehnika
Manometri sa livenim
kućištem
Namenjeni spoljnoj ugradnji, otporni na atmosferske
uticaje, sa konstrukciono izvedenom zaštitom IP 65
prema DIN 40050. Sa i bez glicerinskog punjenja
Standardni manometri
punjeni glicerinom
Namenjeni merenju pritiska tečnih i
gasovitih, neagresivinih fluida u otežanim
uslovima rada: pri pulsiranju radnog pritiska
ili pri spoljašnjoj vibraciji instrumenta
Manometri za hemijsku i
prehrambenu industriju
punjeni glicerinom
Namenjeni merenju pritisaka tečnih i gasovitih,
agresivnih fluida i radu u agresivnim radnim
sredinama, pod otežanim uslovima, zbog postojanja
spoljnjih vibracija ili pulsiranja radnog pritiska
Manometri klase 0,6
Namenjeni merenju pritiska
neagresivinih, tečnih i gasovitih fluida u
pogonskim uslovima okoline.
merna tehnika
Manometri za mazut
Namenjeni merenju pritiska
neagresivinih, tečnih i gasovitih fluida u
pogonskim uslovima okoline.
Manometri diferencijalni
Namenjeni merenju razlike pritisaka dva
nezavisna, zatvorena sistema fluida pod pritiskom.
Primenjivi za gasne i tečne, neagresivne fluide i
rad u pogonskoj, atmosferskoj ili radnoj sredini.
Posebnom konstru
Manometri niskog
pritiska (milibarski)
Namenjeni merenju pritiska neagresivinih, tečnih i
gasovitih fluida u pogonskim uslovima okoline.
Manometri kontaktni
Namenjeni merenju pritiska neagresivnih fluida
i signalizaciji ili daljinskom upravljanju željenim
režimima pritisaka u zadatim granicama
merna tehnika
Manometri za guste i
zaprljane fluide
Namenjeni su merenju pritisaka tečnih i gasovitih,
gustih i zaprljanih, neagresivnih i agresivnih fluida
u pogonskim i atmosferskim radnim uslovima. Sa
i bez glicerinskog punjenja
Manometri za teške
uslove rada
Namenjeni su merenju pritiska u izuzetno teškim
uslovima rada: visoke mehaničke vibracije na
mesto priključenja, veliko pulsiranje pritisaka
radnog fluida, povisene temperature radnog
fluida, merenje pritisaka tečnih i gasovitih,
agresivnih i neagresivnih, gustih i zaprljanih
fluida u pogonskim i atmosferskim radnim
uslovima, sa i bez glicerinskog punjenja
Manometri za guste i
zaprljane fluide za hemijsku i
prehrambenu industriju
Namenjeni su merenju pritisaka gustih i zaprljanih, agresivnih
i nearesivnih tečnih i gasovitih fluida u agresivnim radnim
uslovima. Sa i bez glicerinskog punjenja
Termomanometar
sa venitilom
Namenjen merenjutemperature i pritiska
vode u sistemima centralnog grejanja.
merna tehnika
Termometri bimetalni
Namenjeni merenju pritiska tečnih i
gasovitih, neagresivinih fluida u otežanim
uslovima rada: pri pulsiranju radnog pritiska
ili pri spoljašnjoj vibraciji instrumenta.
Hidraulična creva
U svom proizvodnom programu imamo
hidraulična creva niskog, srednjeg i visokog
pritiska i to sledeće tipove:1ST,1SN,1SC,
2ST,2SN,2SC,4SP,4SH. Hidraulična creva
namenjena su protoku hidrauličnih tečnosti
kao što su:mineralna ulja,emulzije voda i ulja,
rastvori glikola,voda i vazduh.Primenljivo je na
temperaturama između (-40˙C ~ 120˙C) i otporna
na atmosferske uticaje.
Industrijska creva
Industrijska creva svih dimenzija za sledeće namene: creva za
prehrambenu industriju,creva za pretakanje nafte i naftnih
derivata, creva za mineralna ulja, creva za transportna
,sredstva,creva za paru i vruću vodu, creva za hemijsku
industriju, creva za industrijske vode, creva za vazduh pod
pritiskom,creva za plin i kiseonik,creva za otprašivanje i
ventilaciju,creva za pneumatiku, creva za posebne namene.
Reduciri i spojnice
Veliki izbor reducira i spojnica
svih vrsta i dimenzija.
merna tehnika
Hidraulični priključci
Sve vrste čaura i priključaka za
sve tipove hidrauličnih creva
dimenzije od NP04 do NP50
FADIP-MERNA TEHNIKA VRŠI SLEDEĆU VRSTU USLUGA:
1.Pripremu i obezbedjenje ETALONIRANJA merila pritiska i merila temperature u
akreditovanoj labaratoriji, uz izdavanje UVERENJA o etaloniranju.
2.Proveru ispravnosti i tačnosti merila pritiska i merila temperature uz izdavanje
fabričke POTVRDE o ispravnosti merila.
3.Popravku merila pritiska. Procedura popravke merila se obavlja na sledeći način:
Neispravno merilo se dostavlja Fadipovoj radionici koja obavlja defektažu na osnovu
koje se procenjuje da li je popravku moguće izvršiti ili ne. U slučaju da je merilo moguće
popraviti, vlasniku se nudi cena popravke, a u slučaju nemogućnosti ili ekonomske
neopravdanosti popravke merilo se vraća vlasniku.
4.Konsultantske usluge (savetodavne) prilikom odabira mernih uređaja.
Hajduk Veljkova 61
21220 Bečej, Srbija
merna tehnika
n
manometri
n
Tel: 021/ 69 10 103
Fax: 021/ 69 11 505
Mob: 065/ 35 35 319
E-mail: [email protected]
web: www.fadip.rs
regulatori pritiska
n
termometri
Download

Fadip proizvodni program 2013