CA1
GENERALNA NARUDŽBENICA za izdavanje
ličnih digitalnih potvrda za PRAVNA LICA
Naziv preduzeća
Adresa:
Pošta i mesto
Matični broj:
Poreski broj:
Narudžbenicu za dobijanje lične digitalne potvrde za ovlašćena lica pravnih lica, registrovanih za obavljanje delatnosti , ispunjava
zastupnik pravnog lica i svi budući imaoci digitalnih potvrda, za koje želi pravno lice dobiti digitalnu potvrdu. Ispunjeni zahtev,
zakonski zastupnik pravnog lica, zajedno sa fotokopijom svog identifikacionog dokumenta i fotokopijom odluke o upisu u sudski
registar ili drugi odgovarajući registar, predaje na adresu Halcom a.d. Beograd.
Potpisivanjem izražavam saglasnost, da Halcom a.d. Beograd CA2 obrađuje, upotrebljava i trajno čuva podatke iz ove narudžbine, za
namene elektronskog poslovanja, u skladu sa politikom Halcom a.d. CA2 (CP Name: Halcom a.d. Beograd CA2, CPOID:
1.3.6.1.4.1.5939.1.3.1)
Pravno lice je upoznato sa važećom politikom Halcom a.d. Beograd CA2 i izjavljuje da ih ona obavezuje i da će se ponašati po
uputstvima overavača. Pravno lice garantuje da će neosporno utvrditi identitet imalaca potvrda u skladu sa važećim propisima
(zvanični dokument sa slikom). Pravno lice se kao poslodavac imalaca potvrda obavezuje, da će zaposleni ispunjavati sve odredbe
politike Halcom a.d. Beograd CA2 i važeće propise
Naručujem izdavanje digitalnih potvrda za sledeća lica navedena na pojedinačnim zahtevima:
Proizvedene pametne kartice poslati na adresu:
Ime i prezime:
Preduzeće:
Adresa:
Pošta i mesto:
Mesto i datum:
Pečat pravnog lica i potpis zakonskog zastupnika ili
prokuriste
____________________________
___________________________
Q1026101-10.1
CA2
ZAHTEV OVLAŠĆENOG LICA
Za koje se naručuje izdavanje lične digitalne potvrde na pametnoj kartici
i/ili identifikacija korisnika elektronskog bankarstva
BROJ ZAHTEVA: _____(broj sa GENERALNE NARUDŽBENICE)
1. Podaci o ovlašćenom licu za koje se izdaje digitalna potvrda na kartici
Ime i prezime:
Stalno prebivalište:
Br. ličnog dokumenta
Matični broj:
Elektronska adresa:
Datum rođenja:
Izdao:
Telefon:
Ako već imate ličnu digitalnu potvrdu na pametnoj kartici napišite serijski broj vašeg sertifikata:
_______________________________
Ako već imate identifikaciju korisnika elektronskog bankartstva (Korisničko ime i Lozinku) putem WEB rešenja napišite vaše
korisničko ime:
_______________________________
PIN i/ili LOZINKU poslati (potrebno je navesti tačnu adresu primaoca):
Ime i prezime:
Preduzeće:
Adresa:
Pošta i mesto:
Potpisom izražavam saglasnost da Halcom a.d. Beograd CA2 obrađuje, upotrebljava i trajno čuva podatke iz ove narudžbenice za
namene elektronskog poslovanja, a u skladu sa politikom Halcom a.d. Beograd CA2 (CP Name: Halcom a.d. Beograd CA2, CPOID:
1.3.6.1.4.1.5939.1.3.1)
Potpisom garantujem za istinitost datih podataka i dozvoljavam njihovu upotrebu u skladu sa odredbama politike Halcom a.d. CA2
vezane za digitalnu potvrdu, kao i moguću javnu objavu u imeniku ili registru poništenih potvrda. Isto tako se obavezujem da ću
odmah saopštiti svaku promenu podataka koja bi mogla uticati na valjanost potvrde. Potvrđijem da sam upoznat sa sadržajem
politike Halcom a.d. Beograd CA2 i izjavljujem da ću se ponašati u skladu sa njom.
Zaokruženim DA i potpisom izražavam saglasnost:
• Da mi izdate digitalnu potvrdu na pametnoj kartici
• Da mi izdate Identifikaciju (Korisničko ime i Lozinku) za korišćenje elektronske banke putem WEB
rešenja (isključivo za udaljeno potpisivanje):
DA
NE
Mesto i datum:
Potpis ovlašćenog lica kome se izdaje potvrda
Pečat pravnog lica i potpis zakonskog zastupnika ili
prokuriste
____________________________
________________________________
___________________________
Q1026101-10.1
CA2
1. Podaci o izdatoj digitalnoj potvrdi (ispunjava Halcom a.d. Beograd CA2)
Serijski broj potvrde:
Broj izdate kartice:
Datum izdavanja potvrde:
Ime i prezime ovlašćenog lica:
Zahtev primio:
Potpis ovlašćenog lica:
Q1026101-10.1
Q1026101-10.1
Download

CA1 GENERALNA NARUDŽBENICA za izdavanje ličnih digitalnih