Obrazac broj 2-TI/13
Izdav ač
SVET MARKETINGA, d.o.o.
Izdavačko-edukativni i konsultantski centar sveta marketinga
Stručni periodični časopis posvećen 26000 Pančevo, Ulica Stevana Šupljikca broj 71
PIB: 104107739: Matični broj: 20092815
srpskom marketingu na delu
Telefoni: + 381 13 314 981 i 318-011; Fax: + 381 13 312 495
E-mail: [email protected]
[email protected]
www.taboomagazine.org
NARUDŽBENICA
pretplata - i n o s t r a n s t vo
Važi od 1. novembra 2013. godine
1 Godišnja pretplata na časopis TABOO (šest brojeva godišnje) u štampanoj formi – isporuka
poštanskim putem) iznosi 160 evra, neto.
2 Godišnja pretplata na dva primerka časopisa TABOO, po pojedinačnoj ceni od po 140 evra, neto.
3 Godišnja pretplata na tri primerka časopisa TABOO, po pojedinačnoj ceni od po 120 evra, neto.
Troškovi poštarine uračunati u cenu.
Časopis TABOO osnovan 27. marta 2002. godine, upisan je u Registar javnih glasila kod Agencije za privredne registre pod
registarskim brojem NV000311 od 11. januara 2010. godine. Časopis ima CIP zapis, uključujući i ISSN 1451-2068; COBISS
185018375 koji su odštampani na svakom broju časopisa.
PODACI O NARUČIOCU
Narudžbina se odnosi na redni broj _____
Naziv naručioca
Sedište (poštanski broj, mesto, ulica i broj)
Telefon/fax firme
E-mail firme
PIB
Matični broj firme
Ime i prezime primaoca časopisa
Funkcija u firmi
Telefon/fax
Mobilni
E-mail primaoca časopisa
U slučaju spora, koji bi mogao da nastane po osnovu ove narudžbenice, pod uslovom da eventualno nastali problem ne uspemo
prvobitno da rešimo po ugledu na dobre privrednike, saglasni smo da spor rešava Privredni sud u Pančevu.
Potpis ovlašćenog lica
U
MP
Dana
(Ime, prezime i funkcija)
Download

narudžbenica za inostranstvo (cenovnik od 1. novembra 2013.)