Informacije o izdavanju viza radi zapošljavanja ili
samostalne privredne djelatnosti
posljednja aktualizacija: april 2011.
Zabrana regrutovanja radne snage iz inostranstva, koja je donijeta zaključkom
kom Savezne vlade 1973.
godine, i dalje je na snazi zbog velike nezaposlenosti u Njemačkoj.
Njema koj. Pravnom uredbom (Uredbom o
zapošljavanju) je pristup tržištu rada za strance iz trećih
tre zemalja ograničen
en na odreñ
odreñena zanimanja i
uvijek zahtjeva prethodnu saglasnost uprave za zapošljavanje.
Zapošljavanje tek doseljenih stranaca je i ubuduće
ubudu moguće samo u slučaju
aju da za konkretno radno
mjesto širom Njemačke
ke nema raspoloživih njemačkih
njema kih radnika, odn. stranih radnika koji imaju
prednost
ost u zapošljavanju (jer, npr., već žive u Njemačkoj
koj i posjeduju radnu dozvolu).
Izuzeti od tog propisa su visokokvalifikovani radnici, npr. naučnici
nau
i stručnjaci,
njaci, kojima se Zakonom
o useljavanju i davanju azila i državljanstva strancima (ZuWG) olakšava doseljenje
doseljenje u Njema
Njemačku.
Visokokvalifikovanim radnicima se smatraju prije svega naučnici
nau nici sa posebnim struč
stručnim znanjem,
prosvjetni radnici, naučni
ni saradnici na istaknutom položaju, drugi stručnjaci
stru njaci i službenici sa radnim
iskustvom, koji primaju platu u odreñenoj
odreñ
visini (trenutno najmanje 63.600,- eura godišnje).
Još od 01.01.2005. godine njemački
čki
ki Zakon o boravku stranaca posebnim odredbama reguliše pravo
na nastanjenje stranaca u Nemačkoj
koj kao samostalni privrednici. Nastanjenje je uslovljeno time da
njihova djelatnost
elatnost mora da bude od posebnog privrednog interesa, da postoji velika potreba za
takvom djelatnošću
u u regionu, da ona pozitivno utiče
uti e na privredu i da je finansiranje obezbje
obezbjeñeno.
Ovi uslovi su, po pravilu, ispunjeni ako se ulaže iznos od najmanje 250.000
250.000 eura i stvara 5 radnih
mijesta.
1. Potrebni dokumenti za podnošenje zahtjeva za vizu
- za visokokvalifikovane radnike
2 obrasca koja moraju biti potpuno popunjena na njemačkom
njema kom jeziku, i to štampanim
slovima ili pisaćom
om mašinom (obrazac „Nationales Visum“)
potpisana izjava prema članu
lanu 55. stav 1. u vezi sa stavom 2. ta
tačka
ka 1 Zakona o boravku
stranaca (AufenthG), o posljedicama neistinitih i/ili nepotpunih podataka u postupku za
izdavanje vize
2 fotografije novijeg datuma, veličine
veli
za pasoš
važeći pasoš (koji važi još najmanje šest mjeseci od početka
po
predviñenog
enog boravka u
Njemačkoj) i jedna fotokopija pasoša
original i dvije fotokopije ugovora o radu
dokaz o kvalifikaciji (npr. o stručnoj spremi, završenom obrazovanju, stečenom zvanju i
sl.), original sa po dvije fotokopije
- za samostalne privrednike
2 obrasca koja moraju biti potpuno popunjena na njemačkom jeziku, i to štampanim
slovima ili pisaćom mašinom (obrazac „Nationales Visum“)
potpisana izjava prema članu 55. stav 1. u vezi sa stavom 2. tačka 1 Zakona o boravku
stranaca (AufenthG), o posljedicama neistinitih i/ili nepotpunih podataka u postupku za
izdavanje vize
2 fotografije novijeg datuma, veličine za pasoš
važeći pasoš (koji važi još najmanje šest mjeseci od početka predviñenog boravka u
Njemačkoj) i jedna fotokopija pasoša
opis djelatnosti firme / koncepcija poslovanja, sa jednom fotokopijom
plan o potrebnom kapitalu/plan finansiranja, sa jednom fotokopijom
prognoza prihoda firme, sa jednom fotokopijom
dodatne informacije o broju novih radnih mijesta i mijesta za obuku radnika, sa po
jednom fotokopijom
- drugi vidovi zapošljavanja (npr. na osnovu posebnog regionalnog privrednog interesa)
2 obrasca koja moraju biti potpuno popunjena na njemačkom jeziku, i to štampanim
slovima ili pisaćom mašinom (obrazac „Nationales Visum“)
potpisana izjava prema članu 55. stav 1. u vezi sa stavom 2. tačka 1 Zakona o boravku
stranaca (AufenthG), o posljedicama neistinitih i/ili nepotpunih podataka u postupku za
izdavanje vize
2 fotografije novijeg datuma, veličine za pasoš
važeći pasoš (koji važi još najmanje šest mjeseci od početka predviñenog boravka u
Njemačkoj) i jedna fotokopija pasoša
original i dvije fotokopije ugovora o radu
dokaz o kvalifikaciji (stručnoj spremi, završenom obrazovanju, stečenom zvanju i sl.) ,
original sa po dvije fotokopije
original radne knjižice sa dvije fotokopije
Važne napomene:
Zbog obaveznog uključivanja nadležnog ureda za strance, obrada zahtjeva za izdavanje ove vrste
vize traje u prosjeku 8 do 12 nedelja.
Molimo Vas da se ne raspitujete o svom predmetu. Ukoliko nam bude potrebno još informacija ili
dokumenata, bićete o tome obavješteni. Kada dobijete naše obavještenje da Vam je zahtjev
pozitivno riješen, možete podići vizirani pasoš u uobičajeno radno vrijeme šaltera za izdavanje vize.
Molimo Vas da obratite pažnju i na naš informator „Opšte informacije o izdavanju viza“.
Podnošenje svih gore navedenih dokumenata ne podrazumjeva i pravo na izdavanje vize. Sve
fotokopije dokumenata mora da donese podnosilac zahtjeva. Fotokopiranje u Odjeljenju za vize nije
moguće.
Davanje neistinitih i/ili nepotpunih podataka i/ili podnošenje falsifikovanih ili manipulisanih
dokumenata dovodi, po pravilu, do odbijanja zahtjeva za izdavanje vize.
Odjeljenje za vize izričito zadržava pravo da u pojedinim slučajevima zatraži naknadnu dostavu
dodatnih dokumenata.
Sva dokumenta na srpskom ili crnogorskom jeziku treba predočiti sa prevodom na njemački
jezik, ovjerenim od strane sudskog tumača.
Download

pdf, 79.21k