Uslovi za zaposlenje, rad i boravak stranaca
Uslovi za zaposlenje, rad i boravak stranaca
Odobrenje za privremeni boravak može da se produži pod
istim uslovima koji važe za njegovo izdavanje. Zahtev za
produženje odobrenja treba podneti nadležnom organu u
Sloveniji pre isteka roka važenja odobrenja. Odobrenje za
boravak uručuje se lično strancu kome se odobrenje
izdaje, odnosno njegovom zakonitom zastupniku.
Postupak pribavljanja
odobrenja za boravak
Odobrenje za stalno nastanjenje može da se izda strancu
koji pet godina neprekidno boravi u Sloveniji na osnovu
odobrenja za privremeni boravak i koji ispunjava ostale
uslove za izdavanje odobrenja za boravak. Odobrenje za
stalno nastanjenje može da se izda pre isteka
petogodišnjeg roka strancu koji je poreklom Slovenac ili
strancu čiji je boravak u Sloveniji u interesu Republike
Slovenije. Odobrenje za stalno nastanjenje može da se
izda posle dve godine neprekidnog boravka u Sloveniji na
osnovu odobrenja za privremeni boravak članovima uže
porodice stranca koji u Sloveniji ima odobrenje za stalno
nastanjenje ili status izbeglice.
Zahtev za izdavanje odobrenja za boravak radi zaposlenja
ili rada može da podnese stranac ili njegov poslodavac.
Stranac podnosi zahtev za izdavanje odobrenja za prvi
boravak diplomatsko-konzularnom predstavništvu
Republike Slovenije u inostranstvu, a poslodavac može da
podnese ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu
Republike Slovenije u inostranstvu ili nadležnom organu u
Republici Sloveniji.
Uslovi za zaposlenje,
rad i boravak stranaca
Informacije za strance
Info tačka za radne migrante
Slovenska cesta 55, 1000 Ljubljana
00386 41 659 228
[email protected]
www.info-tujci.si
Spodbujanje zaposljivosti, izobraževanja in socialnega vključevanja delavcev migrantov in njihovih
družin«, je delno financiran iz sredstev EU in sicer sredstev Evropskega socialnega sklada.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 –
2013, razvojne prioritete: 4. Enakost možnosti in vzpodbujanje socialne vključenosti, prednostne
usmeritve: 4.1 Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti na podlagi pogodbe
številka 2611-09-038502 med RS Ministrstvom za delo družino in socialne zadeve in Zavodom RS
za zaposlovanje
zlozenka-pogoji-SRB.p65
1
22.2.2010, 16:42
Uslovi za zaposlenje, rad i boravak stranaca
Uslovi za zaposlenje, rad i boravak stranaca
Uslovi za zaposlenje, rad i boravak stranaca
Uslovi za zaposlenje,
odnosno rad
Vrste radnih dozvola
Uslovi za boravak
Lična rradna
adna dozv
ola – na zahtev stranca
dozvola
Kako bi mogao legalno da boravi u Sloveniji, stranac treba
da pribavi odobrenje za boravak koje strancima
omogućava ulazak i boravak u državi.
Stranac može da se zaposli ili da radi u Sloveniji samo
ukoliko je prethodno pribavio radnu dozvolu. Radnu
dozvolu izdaje Zavod Republike Slovenije za zapošljavanje
na osnovu Zakona o zapošljavanju i radu stranaca – ZZRSPT 2 i podzakonskih akata.
Dozv
ola za zaposlen
je – na zahtev poslodavca. Stranac
Dozvola
zaposlenje
se smatra zaposlenim u RS kada je na osnovu ugovora o
radu zasnovao radni odnos sa poslodavcem koji ima
sedište ili boravište/prebivalište u Republici Sloveniji,
odnosno kada ima status samozaposlenog lica.
Radna dozvola nije potrebna samo u slučajevima utvrđenim
u članu 3. ZZRS ili ukoliko je tako utvrđeno međunarodnim
ugovorom. To važi za zapošljavanje radnika iz novih i starih
država članica EU i država članica EEP i Švajcarske.
Radnici tih država izjednačeni su sa domaćim radnicima u
pogledu zapošljavanja, odnosno traženja zaposlenja. To
znači da radnicima iz tih država u slučaju zaposlenja ne
treba radna dozvola. Poslodavac koji zaposli takvog radnika
je dužan da izvrši prijavu rada radnika iz EU. Pravo pristupa
tržištu rada (bez radne dozvole) imaju i članovi porodica
državljana država članica EU, EEP ili Švajcarske
konfederacije koji su državljani trećih država. Pravo
slobodnog pristupa tržištu rada znači da ti stranci mogu da
se zaposle ili samozaposle u Republici Sloveniji bez radne
dozvole. Svoje pravo dokazuju odobrenjem za boravak za
člana porodice radi spajanja porodice.
Dozv
ola za rrad
ad – na zahtev poslodavca. Radom stranca
Dozvola
smatraju se obavljanje usluga koje se pružaju uz pomoć
stranaca i drugi oblici rada stranaca koji se zasnivaju na
ugovorima o delu, odnosno drugim civilnopravnim
ugovorima koji se vremenski ograničeno izvršavaju na
teritoriji RS.
Postupak pribavljanja radne
dozvole
Radna dozvola se u pravilu izdaje na zahtev poslodavca
kao dozvola za zaposlenje, odnosno dozvola za rad, i
omogućava strancu samo rad, odn. zaposlenje kod tačno
određenog poslodavca – podnosioca zahteva. Izuzetak je
lična radna dozvola kod koje zahtev za izdavanje podnosi
sam stranac.
Zahtevi se podnose Zavodu Republike Slovenije za
zapošljavanje na obrascima:
• ZRSZ-TUJ-1za ličnu radnu dozvolu
• ZRSZ-TUJ-2 za radnu dozvolu za zaposlenje
• ZRSZ-TUJ-3 za dozvolu za rad
• ZRSZ-TUJ-4 za prijavu ugovornih usluga u slučajevima
kada radna dozvola nije potrebna.
zlozenka-pogoji-SRB.p65
2
22.2.2010, 16:42
Stranac koji je državljanin treće države i koji namerava da
boravi u Sloveniji:
• radi zaposlenja ili rada (zaposlenje ili rad, istraživački
rad, sezonski rad, prekogranično pružanje usluga
upućivanjem radnika, dnevni radni migranti),
• radi studiranja,
• radi spajanja porodice,
• kao lice koje je poreklom Slovenac i
• iz drugih osnovanih razloga (vlasništvo nad
nepokretnom imovinom u Sloveniji, uživanje prava na
rad u Sloveniji, starateljstvo, hraniteljstvo, lečenje u
bolnici i sl.)
mora za ulazak i boravak u Sloveniji da pribavi odobrenje
za boravak. Odobrenje za prvi boravak u Sloveniji mora da
pribavi pre ulaska u državu.
Strancu se odobrenje za prvi boravak u Republici Sloveniji
izdaje u obliku nalepnice koja se unosi u strančev pasoš.
Odobrenje za prvi boravak može da se izda na vreme
kraće od godinu dana. Diplomatsko-konzularno
predstavništvo Republike Slovenije u inostranstvu uručuje
odobrenje za prvi boravak lično strancu kome se
odobrenje izdaje, odnosno njegovom zakonitom
zastupniku.
Download

Uslovi za zaposlenje, rad i boravak stranaca