BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA ZAVIDOVIĆI
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:
Dana:
Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH
(«Službene novine Federacije BiH», broj 67/05) i člana 5. stav 2. Odluke o uslovima i načinu
dodjele gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu ( «Službeni glasnik općine
Zavidovići», broj 6/2004, 2/06 i 3/07),Općinski načelnik Zavidovići, r a s p i s u j e
KONKURS
za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta
na korištenje radi građenja poslovnog objekta
1.
Raspisuje se javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u
državnom vlasništvu na korištenje radi građenja poslovnog objekta, označeno sa k.č. 15/4 zv.
«Bare» površine 6391 m2, upisano u P.L. 1097 k.o. Mustajbašići kao državna svojina- nosilac
prava raspolaganja Općina Zavidovići, na kojoj je predviđena izgradnja poslovnog objekta
(proizvodna hala).
Predmetno zemljište se dodjeljuje za izgradnju poslovnog objekta minimalne neto
površine 2236,85 m2, maksimalne neto površine građevine 4154,15 m2, spratnosti maksimalno
do P+2.
Početna naknada za neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište utvrđena je prema
minimalnoj neto površini građevine i ukupno iznosi 63.184,62 KM od čega naknada za
preuzeto zemljište 51.128,00 KM, a naknada za pogodnosti lokacije-renta 12.056,62 KM.
NAPOMENA: Konačna neto korisna površina objekta kao i konačan obračun naknada koje za
osnovicu imaju ukupnu korisnu neto površinu građevine, utvrdit će se u postupku izdavanja
odobrenja za građenje na osnovu izvedbene projektne dokumentcije.
2.
Pravo učešća na javnom konkursu imaju sva fizička i pravna lica.
Građevinska parcela se može dodijeliti na korištenje radi građenja i za potrebe više lica po
osnovu zajedničke prijave u smislu odredbi člana 47. Zakona o građevinskom zemljištu, koja
uz prijavu na konkurs prilože ugovor o zajedničkoj izgradnji čiji su potpisi ugovorača ovjereni
kod nadležnog organa za ovjeru potpisa.
3.
Prednost za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta ima učesnik
konkursa koji ponudi najveću naknadu za dodijeljeno zemljište u odnosu na početnu naknadu
naznačenu u tačci 1. ovog konkursa.
Ukoliko dva ili više učesnika konkursa ponude isti najveći iznos naknade za dodijeljeno
zemljište, konkurs će se ponoviti.
4.
Učesnik konkursa čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je:
4.01. Platiti naknadu za dodijeljeno zemljište koja obuhvata naknadu za preuzeto zemljište i
naknadu za pogodnosti lokacije-renta.
4.02. Platiti naknadu za troškove već izvedenog uređenja gradskog građevinskog zemljišta koja
je obračunata za minimalnu neto površinu građevine u iznosu od 6.017,12 KM.
4.03. O vlastitom trošku izvršiti izmještanje podzemnih i nadzemnih instalacija ukoliko se
ukaže potreba za istim.
4.04. Izgraditi poslovni objekat u skladu datim urbanističko-tehničkim uvjetima utvrđenim
rješenjem o urbanističkoj saglasnosti, a u roku utvrđenom u rješenju o dodjeli zemljišta.
5.
Uz pismenu prijavu na konkurs, učesnik konkursa dužan je da priloži i navede:
5.01. Ime i prezime,odnosno firmu, tačnu adresu, kontakt telefon, a pravna lica i ovjeren
izvod iz sudskog registra.
5.02. Ponudu o visini naknade za zemljište koje je predmet konkursa
5.03. Dokaz o uplati kaucije u iznosu od 10 % od utvrđene početne naknade za zemljište.
Kaucija se uplaćuje na račun općine Zavidovići broj: 1610550009780057, vrsta prihoda
722431, šifra općine 102.Uplaćeni iznos kaucije će se vratiti učesnicima konkursa koji ne budu
izabrani, a uračunati u naknadu učesniku koji bude izabran.
6.
Prijave na konkurs slati u zatvorenim kovertama putem pošte ili putem pisarnice općine
Zavidovići na adresu: Općina Zavidovići, Služba za upravu geodetskih, imovinsko pravnih
poslova i urbanizma, sa naznakom: “Ne otvaraj-prijava na konkurs”.
Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime odnosno firmu, adresu i kontakt telefon.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
7.
O rezultatima konkursa svi učesnici konkursa će biti obavješteni na način i u rokovima
utvrđenim odredbom člana 48. Zakona o građevinskom zemljištu.
Nezadovoljni učesnik konkursa može protiv zaključka o rezultatima konkursa izjaviti prigovor
Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana prijema zaključka.
8.
Ukoliko učesnik konkursa koji ostvari pravo na dodjelu zemljišta ne plati naknadu za
dodijeljeno zemljište u roku i na način utvrđen rješenjem o dodjeli zemljišta, odustane od
utvrđenog prava na dodjelu zemljišta ili mu se rješenjem nadležne službe utvrdi gubitak prava
korištenja radi građenja, zemljište će se dodijeliti na korištenje radi građenja narednom
učesniku konkursa prema utvrđenom redu prvenstva, a uplaćena kaucija se neće vratiti.
9.
Uvid u Regulacioni plan “Ekonomija-Batvice” Zavidovići, rješenje o urbanističkoj
saglasnosti kao i sve ostale informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Službi za
upravu geodetskih, imovinsko pravnih poslova i urbanizma, soba broj 221 ili na telefon broj
878- 314 lok. 155.
OPĆINSKI NAČELNIK
Hakija Osmić, dipl.ecc.
Download

konkurs - Općina Zavidovići