PRAVILA NAGRADNE IGRE
Na osnovu člana 99. i 101. Zakona o igrama na sreću (''Službeni glasnik RS'', broj 111/12),
GBL d.o.o. Subotička 30, 78000 Banja Luka, ID:11060056 (u daljem tekstu: Organizator),
utvrđuje sledeća pravila nagradne igre (u daljnjem tekstu: Pravila).
Nagradna igra
GILLETTE
Član 1.
Organizator za klijenta Orbico d.o.o. Sarajevo organizuje nagradnu igru za punoljetna fizička
lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Korisnici).
Član 2.
Nagradna igra organizuje se pod nazivom »Gillette« , a u trajanju od 05.06.-29.06.2014.
godine.
Član 3.
Uslovi učestvovanja u nagradnoj igri:
Svaka osoba nastanjena na teritoriji entiteta Republike Srpske koja može učestvovati u
nagradnoj igri je ona koja: koja tokom promotivnog perioda od 05.06.2014. do 29.06.2014.
godine u objektima iz liste(vidi čl.3) kupi bilo koji Gillette sistemski brijač + Gillette
antiperspirant deo i ubaci kupon sa ispisanim ličnim podacima na poleđini u kutiju
predviđenu za ovu nagradnu igru, usaglašeno sa mehanizmom promocije opisanim u čl.4
ispod i po Pravilima ove nagradne igre.
#
5
6
7
8
Maloprodajni objekat
Delhaize
Delhaize
Delhaize
Delhaize
Lokacija
Tempo Banja Luka
Tempo Istočno Sarajevo
Maxi hipermarket BL
Maxi Market Trebinje
Član 4.
Za učestvovanje u nagradnoj igri organizovanoj u periodu od od 05.06.2014. do 29.06.2014.
u tačno određenim maloprodajnim objektima (čl. 3), svaka zainteresovana osoba koja ima
pravo učestvovati u ovoj nagradnoj igri, po čl. 3, treba kupiti bilo koji Gillette sistemski brijač
+ Gillette antiperspirant deo, na poleđini kupona čitko napisati lične podatke (ime i prezime,
broj telefona, grad) i ubaciti ga u promotivnu kutiju koja će biti smještena u svakom objektu,
iza kase. Račun od kupovine je obavezno sačuvati kao dokaz o kupovini. Deklarisani dobitnici
će biti obavezni pokazati račun od kupovine prije uručenja nagrade kako bi se utvrdilo da je
proizvod kupljen u jednoj od određenih maloprodajnih objekata iz liste (čl. 3 ) u određenom
periodu (vremenu trajanja nagradne igre).Jedino će kuponi koji su originalni, stavljeni u
promotivnu kutiju i imaju unesene sve tražene podatke biti validni i mogu učestvovati u
sretnom izvlačenju i imaju mogućnost osvajanja jedne od nagrada. Na kraju nagradne igre
obaviće se sretno izvlačenje dobitnika, 04.07.2014. u 15.00 časova u kompaniji GBL d.o.o. na
adresi Subotička 30, 78 000 Banja Luka. Komisija će izvući 1 dobitnika za 1 predviđenu
nagradu navedenu u članu 6. Broj dobitnika odgovara broju nagrada navedenih u čl. 6. Za
dobitnika će biti izvučeno 5 rezervi. Nakon izvlačenja dobitnik će biti obavezan predočiti
račun od kupovine na uvid da je kupovina zaista obavljena u maloprodajnim objektima
navedenim u čl. 3, koji se nalaze na teritoriji entiteta Republika Srpska.
Član 5.
U nagradnoj igri ne mogu učestvovati zaposleni u Orbico d.o.o. i GBL d.o.o., kao ni njihova
najbliža rodbina, kao i sve ostale osobe koje imaju pristup podacima u vezi sa nagradnom
igrom.
Član 6.
Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 2106,00 KM (uračunat PDV)
Za nagradnu igru utvrđuje sljedeća nagrada:
Opis
LG plazma TV + LG kućno kino
Količina Cijena PDV 17% uključen
1
2106,00
Total KM
2106,00
Član 7.
Sretno izvlačenje dobitnika nagrada će biti izvršeno 04.07.2014. za objekte u kojima je
nagradna igra bila organizovana i iz kutija koje su bile smještene u tim objektima. Kutije iz
svih objekata će biti dostavljene u prostorije Organizatora. Kuponi iz svih kutija za
maloprodajne objekte trgovačkog lanca Delhaize (navedeni u čl. 3 ) će biti smješteni u jednu
iz koje će se izvući dobitnici za nagrade namjenje za Delhaize. Na dan izvlačenja komisija će
izvući dobitnika u skladu sa brojem nagrada. Sretno izvlačenje dobitnika nagrada vršit će se
na taj način što će Organizator i ovlašteni predstavnik kompanije Orbico d.o.o. objaviti vrstu i
količinu nagrada za koje se održava nagradno izvlačenje, nakon čega će se upriličiti izvlačenje
nagrada iz kutije sa kuponima. Za nagradu se izvlači jedan dobitnik i pet rezervi. Za vrijeme
izvlačenja komisija zapisuje imena dobitnika uključujući ostale potrebne podatke. Nakon
nagradnog izvlačenja i spoznaje o sretnim dobitnicima-Učesnicima nagradne igre, dobitnici
će biti obavješteni o nagradama i načinu preuzimanja. Dobitnici će biti obavješteni
telefonskim putem u roku od 3 radna dana nakon izvlačenja nagrada. Ukoliko nakon 3 radna
dana osoba koja je imenovana za dobitnika ne bude mogla biti kontaktirana ili u slučaju da
učešće nije validno, rezerve će biti kontaktirane po redoslijedu izvlačenja. U svrhu validnosti,
trebaju biti predočeni originalni računi. Zbog provjere validnosti, dobitnici trebaju poslati
kopiju ili skeniran dokument putem e-maila ili faxa na adresu/broj koji će im predočiti
Organizator. Dobitnik ima rok za podizanje nagrada.
Član 8.
Dobitnik nagrade pristaje i ovlašćuje Orbico d.o.o. da se prilikom dodjele nagrade i objave
članaka i reportaža koristi njiegovim ličnim podacima i fotografijama bez prava na naknadu.
Član 9.
Nagrada će biti dostavljena na kućnu adresu deklarisanog dobitnika u roku od 15 radnih
dana od kada je sretni dobitnik obavješten. Osvojena nagrada ne može biti unovčena ili
zamijenjena, niti prenijeta na treća lica. Sve obaveze Organizatora u pogledu dobitnika
nagrada prestaju u momentu preuzimanja nagrada.
Član 10.
Ime i prezime dobitnika nagrade biće objavljeno na web strani www.orbico.ba, u periodu od
15 dana od izvlačenja nagrada.
Priređivač nagradne igre je saglasan da snosi troškove poreza na dobitke od igara na sreću, a
u skladu sa članovima 106, 107, 108 i 109. Zakona o igrama na sreću.
Član 11.
Nagradna igra se može prekinuti u slučaju djelovanja više sile (a uz prethodnu saglasnost
Republičke uprave za igre na sreću).
Član 12.
Na osnovu člana 99, stav 4. Zakona o igrama na sreću, korisnici će se upoznati s Pravilima
putem dnevnog lista EuroBlic, u kojima će biti objavljena Pravila. Pravila će tokom vremena
trajanja nagradne igre biti dostupna i na web strani www.orbico.ba. Ispunjavanjem uslova za
učestvovanje u nagradnoj igri Korisnici prihvataju pravila i obaveze iz ovih Pravila. U slučaju
spora utvrđuje se nadležnost suda u Banjoj Luci.
Član 13.
Ova pravila se primjenjuju po dobijanju saglasnosti Ministarstva finansija (Republička uprava
za igre na sreću) i po objavljivanju u EuroBlic, a važe do završetka nagradne igre.
Direktor
Milan Đurašinović
Download

Pravila nagradne igre - Orbico