NOVA BANKA AD BANJA LUKA
PRAVILA NAGRADNE IGRE
Na osnovu odredbe Zakona o igrama na sreću-prečišćen tekst Službeni glasnik RS br.67/10,
Nova banka a.d. Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII 37a, 78000 Banja Luka, (u daljem tekstu:
Organizator), utvrđuje sljedeća pravila nagradne igre (u daljem tekstu: Pravila)
Nagradna igra
"Cakum pakum"
Član 1.
Nova banka a.d. organizuje nagradnu igru za punoljetna fizička lica rezidente na teritoriji
Bosne i Hercegovine, korisnike Maestro i MasterCard Standard kreditnih kartica izdatih od
strane Nove banke a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Korisnici).
Član 2.
Svrha nagradne igre je promocija korištenja platnih kartica Nove banke a.d. i nagrađivanja
povjerenja Korisnika.
Član 3.
Nagradna igra se organizuje pod nazivom
''Cakum pakum''
u trajanju od 01.07. do 31.08.2012. godine (uključujući oba datuma).
Član 4.
Pravo na učešće u fondu nagrada imaju svi korisnici Maestro i MasterCard Standard
kreditnih kartica rezidenti, koji za vrijeme trajanja nagradne igre:
Obave najmanje 5 transakcija plaćanja roba i usluga Maestro karticom, odnosno najmanje 3
transakcije plaćanja MasterCard Standard karticom na prodajnim mjestima u zemlji i
inostranstvu, pri čemu vrijednost svake pojedinačne transakcije iznosi minimalno 20 KM. 5
transakcija plaćanja roba i usluga Maestro karticom pojedinačne minimalne vrijednosti 20 KM
čini jedan kupon, odnosno 3 transakcije plaćanja roba i usluga MasterCard Standard
karticom pojedinačne minimalne vrijednosti 20 KM čini jedan kupon. Svi pojedinačni kuponi
stiču pravo na učešće u fondu nagrada.
U transakcije iz stava 1. ovog člana ne ulaze transakcije podizanja gotovine, članarine i
druge naknade koje Banka zaračunava.
Član 5.
U nagradnoj igri ne mogu učestvovati zaposleni u Novoj banci a.d. Banja Luka i agenciji New
Moment d.o.o. Banja Luka, kao ni njihova najbliža rodbina, kao i sve ostale osobe koje imaju
pristup podacima u vezi sa nagradnom igrom.
NOVA BANKA AD BANJA LUKA, Kralja Alfonsa XIII 37A, 78000 Banja Luka, Tel. 051/333-300, Fax: 051/217-256
Žiro račun: 555-000-00000000-18, Reg. uložak broj: 3-38-00 Osnovni sud Banja Luka, MB 1753312,
Akcionarski kapital: 70.863.294,00 KM, JIB: 4400374890002, e-mail: [email protected]
www.novabanka.com
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
Član 6.
Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 15.570,13 KM.
Za učesnike nagradne igre utvrđuje se sljedeći fond nagrada:
1. 1 x vaučer za putovanje vrijednosti 2.500,00 KM
2. 1 x Apple MacBook Air 13'' vrijednosti 2.892,38 KM
3. 1 x iPad 3 vrijednosti 1.125,30 KM
4. 3 x iPhone 4S vrijednosti 4.603,51 KM
5. 5 x iPod touch 8 GB vrijednosti 1.994,98 KM
6. 10 x iPod shuffle 2 GB vrijednosti 969,00 KM
7. 5 x USB Flash 32 GB vrijednosti 332,51 KM
8. 100 majica sa logom Nove banke vrijednosti 1.152,45 KM
Član 7.
Izvlačenje dobitnika nagrada održaće se 12.09.2012. u prostorijama Nove banke a.d. Banja
Luka. Dobitnici će biti izvučeni automatski, slučajnim kompjuterskim izborom. Izvlačenje će
nadgledati tročlana komisija koju izabere Organizator.
Svaki učesnik nagradne igre može biti dobitnik samo jedne nagrade iz nagradnog fonda. Ako
se tokom izvlačenja dogodi da bilo koji od učesnika bude izvučen kao dobitnik bilo koje
nagrade više od jednog puta izvlačenje će se nastaviti sve dok svi dobitnici ne budu različiti
učesnici.
Član 8.
Dobitnici nagrada pristaju i ovlašćuju Banku da se prilikom dodjele nagrada i objave članaka
i reportaža koristi njihovim ličnim podacima i fotografijama bez prava na naknadu.
Član 9.
Preuzimanje nagrade:
Dobitnici nagrada će pismenim putem biti obaviješteni o načinu preuzimanja nagrada.
Dobitnici su dužni preuzeti nagradu u roku od 30 dana od prijema pismenog obavještenja.
Dobitnici nagrada nemaju pravo tražiti zamjenu nagrade za neku drugu vrstu nagrade niti
isplate novčane protivvrijednosti osvojene nagrade.
Član 10.
Popis dobitnika nagrada biće objavljen na sajtu Nove banke www.novabanka.com
13.09.2012.godine.
Preuzimanjem nagrada prestaju sve obaveze Nove banke prema dobitnicima, te se time
nagradna igra završava.
Član 11.
Nagradna igra se može prekinuti u slučaju djelovanja više sile.
NOVA BANKA AD BANJA LUKA, Kralja Alfonsa XIII 37A, 78000 Banja Luka, Tel. 051/333-300, Fax: 051/217-256
Žiro račun: 555-000-00000000-18, Reg. uložak broj: 3-38-00 Osnovni sud Banja Luka, MB 1753312,
Akcionarski kapital: 70.863.294,00 KM, JIB: 4400374890002, e-mail: [email protected]
www.novabanka.com
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
Član 12.
Korisnici će se upoznati s Pravilima objavljivanjem 22.06.2012.godine u dnevnom listu
Nezavisne novine. Pravila će tokom vremena trajanja nagradne igre biti dostupna i na web
strani www.novabanka.com. Ispunjavanjem uslova za učestvovanje u nagradnoj igri Korisnici
prihvataju uslove i obaveze iz ovih Pravila. U slučaju spora utvrđuje se nadležnost suda u
Banjoj Luci.
Član 13.
Ova Pravila se primjenjuju po dobijanju saglasnosti Ministarstva finansija i po objavljivanju u
dnevnim novinama, a važe do završetka nagradne igre.
Rješenje Ministarstva finansija RS
Broj: 06/4-463-2332/12
Datum: 21.06.2012.godine
Nova banka a.d. Banja Luka
direktor
Mr Milan Radović
NOVA BANKA AD BANJA LUKA, Kralja Alfonsa XIII 37A, 78000 Banja Luka, Tel. 051/333-300, Fax: 051/217-256
Žiro račun: 555-000-00000000-18, Reg. uložak broj: 3-38-00 Osnovni sud Banja Luka, MB 1753312,
Akcionarski kapital: 70.863.294,00 KM, JIB: 4400374890002, e-mail: [email protected]
www.novabanka.com
Download

Cakum pakum - Nova Banka