Na osnovu člana 45. Zakona o građevinskom zemljištu (“Sl. novine FBiH” br.
25/03 i 16/04) i člana 10. Odluke o građevinskom zemljištu ("Sl. novine Kantona
Sarajevo", br: 3/14), Općinski načelnik općine Ilijaš raspisuje:
JAVNI KONKURS
za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta za izgradnju dva
poslovna objekta na lokalitetu Podlugova uz objekat benzinske pumpe "Merol"
prema Regulacionom planu "Podlugovi" I i II ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj: 44/13)
I. PREDMET JAVNOG KONKURSA
Poslovni objekat 1 (PO1)
Poslovni objekat 2 (PO2)
1. Vrsta i obim radova: nova gradnja,
2. Tip gradnje: čvrsta,
3. Gabariti objekta:
1. 12,0 m x 43,5 m,
2. 12,30 m x 19,00 m,
4. Površina pod objektom
1. P=522,0 m2,
2. P=234,0 m2,
5. Spratnost objekta: P+1 (prizemlje i sprat)
6. Bruto građevinska površina:
1. P=max. 1048,0 m2
2. P=max. 544,0 m2
7. Krov: dvovodni krov skriveni iza krovne fasadne atike, pokrov aluminijski
lim u boji crijepa,
8. Fasada: termo fasada sa završnim slojem u neutralnim tonovima
kombinovanjem više nijansi,
9. Visina vrha objekta: max. 7,0 m iznad kote terena,
10. Građevinska parcela:
1. P=1048 m2
2. P=544 m2,
11. Karakter objekta: stalan,
12. Namjena objekata:
1. servisno-teretna uslužna djelatnost
2. uslužno-komercijalna djelatnost,
13. Izvještaj o inženjersko-geološkim, geomehaničkim i hidrološkim
karakteristikama tla: pribaviti za potrebe izrade projektne dokumentacije
a za uslove najmanje 8ºMCS,
14. Prilaz: sa novoplanirane regionalne saobraćajnice sa južne strane
parcela,
15. Parkiranje i garažiranje: u okviru parcela investitori su dužni izvesti i
obezbijediti parkiranje sa 24 parking mjesta,
16. Načini i uvjeti priključenja na komunalnu infrastrukturu: prema
uvjetima nadležnih infrastrukturnih organizacija, a na terenu postoji
izgrađena sljedeća infrastrukturna mreža:
- vodovodna, kanalizaciona, elektro energetska mreža,
- asfaltni regionalni put uz parcelu,
- kablovska mreža na lokalitetu,
- telefonska mreža na lokalitetu,
- javna rasvjeta uz postojeću saobraćajnicu,
17. Grijanje objekta: priključkom na gasnu mrežu,
18. Obaveza investitora: investitor vrši uređenje parcele vlastitim
sredstvima. U sklopu vlastitog uređenja parcele, investitor je obavezan da
zajedničkim ulaganjima, sa susjedima na lokalitetu, od naplatnih kućica sa
jugoistočne strane do prvog prelaza puta preko pruge sa jugozapadne
strane investira izradu projekta i izgradnju dodatne trake za kolsko
skretanje sa regionalnog puta sa pješačkom stazom i pratećim
uređenjem.
19. Posebni uslovi: izmještanja podzemnih instalacija, investitor vrši vlastitim
sredstvima, uz predhodno definisane uslove infrastrukturnih preduzeća.
20. Ograđivanje parcela: fizičke prepreke nisu dozvoljene, moguće ostvariti
hortikulturno uređenje parcela niskim rastinjem sa bočnih i zadnje strane
parcela,
21. Troškovi naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište:
iznosi 80,00 KM/m2 – početna cijena
22. Troškovi naknade za pogodnost gradskog građevinskog zemljišta:
za II zonu gradskog građevinskog zemljišta iznosi: 40,00 KM/m2 korisne
površine objekta
23. Troškovi naknade za izgradnju skloništa: u postupku prije izdavanja
odobrenja za građenje infestitor plaća naknadu za izgradnju javnih
skloništa 1% od građevinske vrijednosti objekta,
24. Arhitektonsko oblikovanje: nagibom krovnih ravni, rasporedom otvora i
istaka na gornjim etažama, upotrebom materijala objekat oblikovati i
uklopiti u postojeći urbani ambijent, sa aspektom na modernistički tip
gradnje. Na Idejni projekat Služba za prostorno uređenje i stambeno
komunalne poslove daje saglasnost.
II KRITERIJI I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA PRVENSTVA
1. Prijavu na Javni konkurs mogu podnijeti fizička i pravna lica.
2. Javni konkurs provodi Komisija za provođenje Javnog konkursa (u
daljem tekstu Komisija), koju je imenovalo Općinsko Vijeće.
3. Prijava na Javni konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova podnosi
se na šalteru za prijem podnesaka Općine Ilijaš ili putem pošte.
4. Učesnici su dužni priložiti izvod iz sudskog registra, odnosno
registracije kod drugog nadležnog organa – pravna lica.
5. Učesnik Javnog konkursa za dodjelu gradskog građevinskog
zemljišta za poslovni objekat 1 (PO1) dužan je do dana zaključenja konkursa na žiroračun br: 1602000000710645, vrsta prihoda 721121, Općina 040, budžet Općine
Ilijaš kod Vakufske banke Sarajevo, uplati iznos od 10.000,00 KM, a za poslovni
objekat 2 (PO2) iznos od 5.000,00 KM sa naznakom "Za učešće na javni konkurs" i
dostaviti dokaz o uplati. Učesniku čija ponuda ne bude prihvaćena vratit će se
uplaćeni iznos, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom će se uračunati uplaćeni iznos
naknade u ukupno ponuđenu cijenu. Uplaćeni iznos neće se vratiti učesniku koji
odustane od prijave nakon otvaranja ponude.
6. Komisija neće razmatrati nepotpune, neblagovremene i neprecizne
prijave u pogledu ponuđene cijene, kao i prijave fizičkih lica uz koje nisu priloženi
dokazi da podnosilac prijave, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva iz
1991. godine ne koristi imovinu za koju je podnesen zahtjev za povrat shodno
Zakonu o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima Federacije Bosne i
Hercegovine("Službene novine FBiH", broj: 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99,
31/01, 56/01) i Zakona o prestanku primjene Zakona o privremenom korištenju
nekretnina u svojini građana Federacije BiH ("Službene novine FBiH", broj 11/98,
29/98, 27/99, 43/99, 31/01, 56/01 i 15/02). Kao dokaz za utvrđivanje činjenica iz
prethodnog navedenog prilaže se potvrda nadležnih službi koje vode postupak
povrata napuštene privatne imovine i stanova – Služba za imovinsko pravne
poslove, geodetske poslove i katastar Općine Ilijaš.
7. Prvenstvo za dodjelu zemljišta iz tačke I ovog konkursa radi izgradnje
poslovnih objekata na lokalitetu Podlugova uz objekat benzinske pumpe "Merol" u
Podlugovima utvrđuje se na osnovu najviše ponuđene cijene u odnosu na početni
iznos naknade iskazan u konkursu za svaki poslovni objekat. Ako učesnik kome je
dodijeljeno građevinsko zemljište ne plati naknadu za isto u roku i na način utvrđen u
rješenju o dodjeli zemljište će se dodijeliti na korištenje radi građenja drugom
učesniku konkursa prema redu prvenstva.
8. Prijave sa potrebnim aktima iz tačke 5. i 6. dostaviti u zatvorenoj koverti sa
naznakom "Prijava na konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog
zemljišta za izgradnju dva poslovna objekta na lokalitetu Podlugova uz objekat
benzinske pumpe "Merol" u Podlugovima sa napomenom "NE OTVARATI"
III NAČIN OBAVJEŠTAVANJA:
1. Zaključak o rezultatima konkursa Komisija će dostaviti svim učesnicima
Javnog konkursa, u roku od 8 dana od dana zaključenja Javnog konkursa, a izvod iz
zapisnika o radu Komisije biće objavljen na oglasnoj ploči Općine Ilijaš.
2. Učesnici Javnog konkursa, mogu u roku od 8 dana od dana prijema
zaključka o rezultatima Javnog konkursa, izjaviti prigovor Općinskom vijeću.
3. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom
listu "Oslobođenje" i na Web stranici Općine Ilijaš zaključeno sa petnaestim danom
do 16,00 sati.
4. Zainteresovani investitori se za detaljne informacije u vezi sa urbanističkotehničkim uslovima izgradnje i lokacije budućih objekata mogu obratiti Službi za
prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove i Službi za imovinsko-pravne
poslove, geodetske poslove i katastar Općine Ilijaš svakim radnim danom od 8,0016,00 sati, soba 21. i 25. telefon 033 580 660, 033 580 681.
OPĆINSKI NAČELNIK
Akif Fazlić, dipl. ecc.
Download

Na osnovu člana 3