Forum Media d.o.o.
Bulevar despota Stefana 62
11 000 Beograd
Tel: 011 329 2963; 329 0922, Fax: 011 329 1677
E-mail: [email protected]
www.forum-media.rs
April 2011.
Novi Zakon o upravljanju otpadom!
U primeni novi propisi i obaveze za sva privredna društva!
Poštovani,
Zakonom o upravljanju otpadom i Zakonom o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom propisan je paket novih
mera za postupanje sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, ponovnog iskorišćenja i odlaganja otpada.
Kako biste ispoštovali sve zakonske odrednice novih zakona od Vas se očekuje da:
•
•
•
•
izradite plan upravljanja otpadom
pripremite izveštaje o ispitivanju otpada i vođenju dnevne evidencije
obezbedite dozvole za transport ili sakupljanje otpada
unapredite tehnologiju za reciklažu proizvoda i ambalaže…
Ukoliko privredna društva ne obavljaju poslove po planu upravljanja otpadom zakoni predviđaju novčanu kaznu od
1.500.000 do 3.000.000 dinara, a u kaznene mere spada i zabrana obavljanja određene privredne delatnosti, a
odgovornom licu i zabrana vršenja dužnosti do deset godina.
Za jednostavnu primenu zakonskih propisa u praksi potrebna su Vam odgovarajuća znanja, objašnjenja i nacrti najvažnijih
dokumenata. Zbog toga su eksperti iz oblasti upravljanja otpadom za Vas pripremili:
Priručnik za upravljanje otpadom
Komentari, praktični saveti, precizna objašnjenja i nacrti dokumenata u priručniku i na CD-u
Autori: Hristina Stevanović-Čarapina, Gordana Petković i Radmila Šerović
Ovaj priručnik sa CD-om Vam omogućava:
9 Značajnu uštedu vremena – na CD-u se nalazi unapred pripremljena dokumentacija i primeri obrazaca za
sprovođenje neophodnih procedura, evidencija, dozvola i izveštaja.
9 Postupanje u skladu sa zakonom – saveti stručnjaka za odlaganje svih vrsta otpada, za pripremanje plana
upravljanja otpadom, ispravno vođenje evidencije, regulisanje izvoza otpada…
9 Maksimalno smanjenje troškova ponovnom upotrebom otpada i emisija – predlozi i primeri iz prakse kako
smanjiti količinu otpada i kako ga koristiti u ponovnom procesu proizvodnje.
UVERITE SE! Pogledajte detaljan sadržaj na sledećoj strani i pošaljite nam odmah popunjenu narudžbenicu faksom ili
mejlom
.
S poštovanjem,
Forum Media d.o.o.
Ivana Veselinović, Product Manager
P.S. Postupajte u skladu sa zakonom, smanjite emisije otpada i izbegnite stroge inspekcijske kazne!
Narudžbenica
Tel: 011/ 329 29 63 Fax: 011/329 16 77
□ Da, naručujem
Priručnik za upravljanje otpadom
Komentari zakona, praktični saveti, precizna objašnjenja i nacrti dokumenata u priručniku i na CD-u
Autori: Hristina Stevanović-Čarapina, Gordana Petković i Radmila Šerović
Br. artikla: 6113/42/11 priručnik sa programskom opremom u WINDOWS-u na CD-u za samo 15.900,00 RSD + PDV + distributivni troškovi. Kupcima priručnika se tromesečnim
ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca
možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima. Nakon prijema
popunjene i overene narudžbenice, poslaćemo Vam priručnik sa CD-om i fakturu.
U PRIRUČNIKU:
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
OPŠTI POJMOVI O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
Sistem zaštite životne sredine
Zakon o zaštiti životne sredine
Zakon o proceni uticaja
Zakon o strateškoj proceni uticaja
Zakon o integralnoj kontroli
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
OPŠTI POJMOVI O OTPADU
Osobine
Klasifikacija i postupak određivanja hemijske analize otpada
Posebni tokovi otpada i mesto nastajanja
Opasan otpad i mesto nastajanja
Ambalažni otpad i mesto nastajanja
3
3.1.
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.6
UPRAVLJANJE OTPADOM I AMBALAŽNIM OTPADOM
Zakon o upravljanju otpadom
Uredbe o upravljanju otpadom
Upravljanje opasnim otpadom
Tretman otpada
Obaveze operatora i skladištenje otpada
Planiranje upravljanje otpadom
Dokumenta za upravljanje otpadom
Plan upravljanja otpadom
Nacionalni, regionalni i lokalni plan upravljanja otpadom
Plan operatera
Zakon o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom
Pravilnici i uredbe o upravljanju ambalažnim otpadom
4
4.1
4.1.1
4.2.
4.2.1
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
ORGANIZOVANJE UPRAVLJANJA OTPADOM
Sakupljanje,transport i odlaganje otpada
Inertan, neopasan i opasan otpad
Skladištenje otpada
Inertan, neopasan i opasan otpad
Opcije tretmana i odlaganja otpada
Opcije prerade zavisno od karakteristika otpada
Reciklaža i ponovna upotreba
Postrojenja za tretman i odlaganje otpada
5
5.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2
5.2.1
POSEBNI TOKOVI OTPADA
Proizvodnja i upravljanje biorazgradivim otpadom
Kuhinjski otpad iz domaćinstava
Kuhinjski otpad iz ugostiteljstva i njegovo sakupljanje
Uputstvo za rukovanje sa kuhinjskim otpadom
Otpad iz zdravstvene zaštite
Upravljanje otpadom iz zdravstvene zaštite
___________________________________________
Naziv privrednog društva
___________________________________________
Ime i prezime kontakt osobe, radno mesto
___________________________________________
Adresa za ispostavljanje fakture
___________________________________________
Adresa za dostavu (upišite, ako je drugačija od adrese fakture)
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.3
5.3.1
5.4
5.4.1
5.5
5.5.1
Praktični saveti za rad sa otpadom u zdravstvu
Upravljanje otpadom iz stomatoloških službi
Praktični saveti za rad sa otpadom iz stomatoloških službi
Upravljanje farmaceutskim otpadom i praktični saveti
Otpad električne i elektronske opreme
Obaveze korisnika, proizvođača i distributera
Otpad od guma
Obaveze korisnika, proizvođača i distributera
Otpad od akumulatora i baterija
Obaveze korisnika, proizvođača i distributera
6
6.1
6.2
6.3
6.4
KRETANJE OTPADA
Kretanje unutra teritorije RS i obaveze
Prekogranično kretanje i obaveze
Pakovanje i obeležavanje
Postupak notifkacije
7
7.1
7.2
7.3
7.8
7.9
IZVEŠTAVANJE
Evidencija stanja i izveštavanje o otpadu i formulari
Izrada godišnjih izveštaja i vođenje evidencije
Obaveze zastupnika ili nosioca otpada u odnosu na snimanje i
izveštavanje o otpadu
Obaveze sakupljača i prerađivača otpada
Snimanje i obaveze izveštavanja u vezi sa generisanjem otpada
od električne i elektronske opreme
Snimanje i obaveze izveštavanja u vezi sa generisanjem ambalaže
Snimanje i obaveze izveštavanja u odnosu na rukovanje baterija i
akumulatora
Snimanje i obaveze izveštavanja u rukovanju otpadnog ulja
Obaveze izveštavanja u rukovanju otpadnim gumama…
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
PLANIRANJE OTPADA
Dokumenta za upravljanje otpadom
Plan upravljanja otpadom
Plan za prikupljanje otpada
Obaveze operatera
7.4
7.5
7.6
7.7
UZORCI NA CD-U:
- Modeli pripremljenih zahteva
- Modeli pripremljenih dozvola
- Obrasci prekograničnog kretanja i dozvole za kretanje
- Evidencije o sakupljanju komunalnog otpada
- Obrasci izveštaja za upravljanje otpadom
- Izveštaji o upravljanju ambalažnim otpadom
- Model plana upravljanja otpadom…
____________________________________________
Telefon
Faks
___________________________________________
E-mail
___________________________________________
PIB; Matični broj; Šifra delatnosti
Poreski obveznik
DA
□
NE
□
___________________________________________
Datum, pečat i potpis
Download

prirucnik za upravljanje otpadom.pdf