6/28/2010
Integrisani bolnički informacioni sistem
Da li je moguće?
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Integrisani bolnički
informacioni sistem
Ilija Tripković i saradnici
Развој здравства Србије – додатно финансирање
Развој здравства Србије – додатно финансирање
Београд, 24. јун 2010.
Београд, 24. јун 2010.
Zašto je potrebna edukacija iz zdravstvene i
medicinske informatike?
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Zdravstvenim radnicima širom sveta često
nedostaje znanje o mogućnostima i ograničenjima
sistematske obrade podataka, informacije i znanja,
kao i uticaj svega toga na kvalitet odlučivanja.
Od njih se često traži da koriste informacione
tehnologije kao tehnologiju u radu, a da pri tom nisu
dovoljno edukovani na ovom polju.
.
Razlozi za edukaciju iz područja zdravstvene i
medicinske informatike
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
• Možemo da očekujemo da se ovaj trend nastavi u
budućnosti, verovatno, bar tako brzo kao što se to
događa danas.
• Potrebno je da zdravstveni radnici, koji su dobro
edukovani u zdravstvenoj i medicinskoj informatici,
sistematski obrađuju informacije u medicini i sistemu
zdravstvene zaštite i da primerno i odgovorno primenjuju
informacionu i komunikacionu tehnologiju.
• Povećanjem polja rada i porastom kvalitetne edukacije iz
zdravstvene i medicinske informatike, možemo da
očekujemo da će dobro edukovani zdravstveni radnici
širom sveta povećati kvalitet i efikasnost zdravstvene
zaštite.
Развој здравства Србије – додатно финансирање
Развој здравства Србије – додатно финансирање
Београд, 24. јун 2010.
Београд, 24. јун 2010.
Zašto je potrebna edukacija iz zdravstvene i
medicinske informatike?
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
• Međutim, za sistematsku obradu podataka, informacija i
znanja u medicini i zdravstvu, potrebni su zdravtsveni
radnici koji dobro poznaju medicinsku i zdravstvenu
informatiku.
• To se može postići samo edukacijom primerenom
potrebama zdravstvenih radnika i povećanjem broja
dobro edukovanih učesnika u procesu pružanja
zdravstvene zaštite u zdravstvenoj i medicinskoj
tehnologiji.
• Na ovaj način bi se stvorili uslovi za početak procesa
smanjivanja nedostataka znanja i veština
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Zdravstvena informatika je naučna disciplina koja se
bavi teorijom i praksom informacionih procesa u
zdravstvenoj zaštiti.
Istovremeno je u službi:
•
Medicine - kao nauka koja razvija nove poglede i stiče
nova znanja u proučavanju zdravlja čoveka i lečenju
njegovih bolesti
•
Zdravstva - kao delatnost koja omogućava bolju
organizaciju u sprovođenju zdravstvene zaštite
Развој здравства Србије – додатно финансирање
Развој здравства Србије – додатно финансирање
Београд, 24. јун 2010.
Београд, 24. јун 2010.
1
6/28/2010
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Zdravstveni informacijski sistem je po prirodi modularan, a
po karakteristikama kompleksan sistem. On se bavi
prikupljanjem, obradom, analiziranjem i komunikacijom
pojedinačnih podataka, ali i dobijanjem sređenih
svrsishodnih informacija u okviru samog sistema i
mogućnosti izmenjivanja i dopunjavanja sa drugim
Umesto zaključka možemo konstatovati, da informatičke
metode postaju pomoć u sistemskom pristupu rešavanja
zdravstvenih problema, koji se temelji na povezivanju
somatskih sa socijalnim, ekološkim, kulturnim i drugim
faktorima
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
informacijskim sistemima.
Развој здравства Србије – додатно финансирање
Развој здравства Србије – додатно финансирање
Београд, 24. јун 2010.
Београд, 24. јун 2010.
Osnovne komponente
informacijskog sistema
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Osnovne komponente
informacijskog sistema
Ljudi
Telemedicina
Finansijski
sistem u
zdravstvu
Baza
podataka
Obrada
podataka
Podaci i
baze
znanja
Sistem
elektronske
zdravstvene
dokumantacije
Programska
podrška
Menadžment i
Planiranje u
zdravstvu
Istraživanja
Zdravstveno
Statistički
Informacioni
sistem
Tehnička
osnovica
Развој здравства Србије – додатно финансирање
Развој здравства Србије – додатно финансирање
Београд, 24. јун 2010.
Београд, 24. јун 2010.
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
•
•
•
•
PRIMENA METODA ZDRAVSTVENE
INFORMATIKE
“ZDAVSTVENA USLUGA”
ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENOG
RADA
MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
MEDICINSKA EDUKACIJA
Развој здравства Србије – додатно финансирање
Развој здравства Србије – додатно финансирање
Београд, 24. јун 2010.
Београд, 24. јун 2010.
2
6/28/2010
METODE ZDRAVSTVENE INFORMATIKE U
ZDRAVSTVENOJ USLUZI
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. DIJAGNOSTIKA (obrada i analiza biofizikalnih
signala, slika- CT; NMR, obrada i analiza
kliničko-biohemijskih rezultata, upućivanje na
analizu, raspodela uzoraka, obrada podataka i
ispostavljanje analize)
2. TERAPIJA (planiranje zračenja, monitornig
intenzivne nege)
3. REHABILITACIJA ( praćenje pojedinih
fizioloških funkcija “pacemakers”)
4. EVALUACIJA USLUGE (analize struktura u
okviru kojih se sporovodi usluga, proučavanje
procesa rada,
procena rezultata usluge)
Развој здравства Србије – додатно финансирање
METODE ZDRAVSTVENE INFORMATIKE U
ORGANIZACIJI ZDRAVSTVENOG RADA
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
•
•
•
•
DOGOVARANJE POSETA KORISNIKA U
AMBULANTAMA
PRIJEM BOLESNIKA NA BOLNIČKO
LEČENJE
EVIDENCIJA PROCESA ZDRAVSTVENOG
RADA
ADMINISTRATIVNO - FINANSIJSKO
POSLOVANJE U ZDRAVSTVU
Развој здравства Србије – додатно финансирање
Београд, 24. јун 2010.
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
•
•
•
•
Београд, 24. јун 2010.
METODE ZDRAVSTVENE INFORMATIKE U
MEDICINSKIM ISTRAŽIVANJIMA
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
PLANIRANJE JELOVNIKA I
DISTRIBUCIJA OBROKA U BOLNICI
PLANIRANJE I RASPODELA LEKOVA I
SANITETSKOG POTROŠNOG
MATERIJALA
EVIDENTIRANJE MEDICINSKE
OPREME
......
• ANALIZA PODATAKA STATISTIČKIM
METODAMA
• SISTEMI ZA DOKUMENTACIJU
MEDICINSKE LITERTURE ( KOBSON..)
• INTRANET
• KONFERENCIJSKA VEZA
• VIDEO KONFERENCIJSKA VEZA
Развој здравства Србије – додатно финансирање
Развој здравства Србије – додатно финансирање
Београд, 24. јун 2010.
Београд, 24. јун 2010.
METODE ZDRAVSTVENE INFORMATIKE U
MEDICINSKOJ EDUKACIJI
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
• INTRANET
• DISTRIBUCIJA EDUKACIJSKOG MATERIJALA
U ELEKTRONSKOM OBLIKU
• PROGRAMI ELEKTRONSKE STIMULACIJE
• KONFERENCIJSKE VEZE
• MOGUĆNOSTI PRETRAGE BAZE PODATAKA
• “UČENJE NA DALJINU”
• ......
E – zdravstvo Kolubarskog okruga
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
• Registracija građana
• Informacioni sistem sekundarnog i primarnog
nivoa
• Zakazivanje preko interneta, putem
informacionog sistema
• Prijem i otpust bolesnika
• Praćenja rada polikliničkih službi, odeljenja,
ambulanti primarnog nivoa
• Elementi telemedicine
• Povezanost primarnog i sekundarnog
Развој здравства Србије – додатно финансирање
Развој здравства Србије – додатно финансирање
Београд, 24. јун 2010.
Београд, 24. јун 2010.
3
6/28/2010
E- zdravstvo Kolubarskog okruga
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Intranet
Bolnički informacioni sistem
Laboratorijski informacioni sistem
Radiološki informacioni sistem
Konferencijska veza u okviru jedne ustanove
Video konferencijska veza
IP video nadzor
Kontrola pristupa
Evidencija radnog vremena
Detekcija požara, provale
IP telefonija
Call - centri ( primarna zdravstvena zaštita, hitna služba, služba
zakazivanja u sekundarnom nivou)
Domovi zdravlja:
• Valjevo
• Ub
• Osečina
• Lajkovac
• Mionica
• Ljig
• Bolnica Valjevo
• Apotekarska ustanova
Valjevo
Развој здравства Србије – додатно финансирање
Развој здравства Србије – додатно финансирање
Београд, 24. јун 2010.
Београд, 24. јун 2010.
E – zdravstvo Kolubarskog okruga
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
• Adrese na kojima se pristupa
Развој здравства Србије – додатно финансирање
Развој здравства Србије – додатно финансирање
Београд, 24. јун 2010.
Београд, 24. јун 2010.
4
Download

Integrisani bolnički informacioni sistem