CARDIOTHORACIC CRITICAL CARE NURSING COURSE
FRIDAY, APRIL 4, 2014
9:00 - 17:30
HALL 5
Cardiothoracic Critical Care Nursing Course /Kardiyotorasik Yoğun Bakim
Hemşireliği Kursu
Critical Care in Cardiothoracic Surgery: Nursing Essentials
Kardiyotorasik Cerrahide Yoğun Bakim: Hemşirelik Esaslari
Moderators: Cem Alhan, Turkey & Fatma Eti Arslan, Turkey
9:00 The Critical Care Nurse. Fatma Eti Aslan, Turkey
Yoğun Bakım Hemşiresi.
9:15 Clinical Judgement in Critical Care. Cem Alhan, Turkey
Yoğun Bakımda Klinik Değerlendirme.
9:30 What Happens in the OR? Open Heart Surgery, CPB. Cengiz Bolcal, Turkey
Ameliyathane de Neler Oluyor ? Açık Kalp Cerrahisi, Kardiyopulmoner
Bypass.
9:45 Cardiovascular Anatomy: Structures and Functions, Conduction
System, Blood Supply and
Systemic Circulation. Celalettin Günay, Turkey
Kardiyovaskuler Anatomi: Yapılar ve Fonksiyonları, İleti Sistemi, Koroner
ve Sistemik Dolaşım.
10:05 Cardiovascular Physiology. Electrophysiology and Cardiac Cycle,
Cardiac Output, Stroke Volume, Preload, Afterload, Contractility &
Autoregulation. Yahya Yıldız, Turkey
Kardiyovasküler Fizyoloji: Kardiyak Dolaşım, Kardiyak Debi , Atım volümü,
Önyük, Artyük, Kasılma & Otoregülasyon.
COFFEE BREAK 10:30 – 11:00
Basics of Hemodynamic Monitorization
Temel Hemodinamik Monitorizasyon
Moderators: Nihan Yapıcı, Turkey & Jiang Yan, Singapore
11:00 Basic Components of Hemodynamic Pressure Monitoring Systems
and Obtaining Accurate Hemodynamic Values. Nihan Yapıcı, Turkey
Hemodinamik Basınç Monitor Sistemlerinin Temel Bileşenleri ve Doğru
Hemodinamik Verilerin Sağlanması.
11:15 Arterial Pressure Monitoring. Nihan Yapıcı, Turkey
Arteryel Basınç Monitorizasyonu.
Topic 1: Catheter Types and Insertion Techniques.
Konu 1: Kateter Tipleri ve Uygulama Teknikleri.
Topic 2: Complications of Arterial Pressure Monitoring.
Konu 2: Arteryel Basınç Monitorizasyonun Komplikasyonları.
Topic 3: Waveforms and Clinical Applications.
Konu 3: Dalga Tipleri ve Klinik Uygulamaları.
Topic 4: Obtaining Blood Samples.
Konu 4: Kan Örneklerinin Alınması.
Topic 5: Arterial Catheter Removal Konu.
Konu 5: Arteryel Kateterin Çıkarılması.
11:30 Central Venous Pressure Monitoring. Vedat Yıldırım, Turkey
Santral Venöz Basınç Monitorizasyonu.
Topic 1: Catheter Types.
Konu 1: Kateter Tipleri.
Topic 2: Insertion of Central Catheters — Sites and Techniques.
Konu 2: Santral Kateter Uygulaması – Yerleri ve Teknikleri.
Topic 3: Managing Central Venous Catheters.
Konu 3: Santral Venöz Kateter Bakımı.
Topic 4: Waveform Analysis and Clinical Applications.
Konu 4: Dalga Tipleri Analizi ve Klinik Uygulamaları.
Topic 5: Complications.
Konu 5: Komplikasyonlar.
11:45 Pulmonary Artery Catheters. Türkan Kudsioğlu, Turkey
Pulmoner Arter Kateterleri.
Topic 1: Indications for PA Catheter.
Konu 1: Pulmoner Arter Kateter Endikasyonları.
Topic 2: Catheter Types.
Konu 2: Kateter Tipleri.
Topic 3: Insertion.
Konu 3: Uygulama.
Topic 4: Waveform Analysis.
Konu 4 : Dalga Tipleri Analizi.
Topic 5: Complications and Associated Problems.
Konu 5: Komplikasyonlar ve İlişkili Problemler.
Topic 6: Clinical Applications.
Konu 6: Klinik Uygulamaları.
12:00 Cardiac Output Monitoring. Nazan Atalan, Turkey
Kardiak Debi Monitorizasyonu.
Topic 1: Factors Affecting Cardiac Output.
Konu 1: Kardiyak Debiyi Etkileyen Faktörler.
Topic 2: Methods of Calculating CO.
Konu 2: KD Hesaplanması Yöntemleri.
Topic 3: Clinical Application of CO.
Konu 3: KD’nin Klinik Uygulamaları.
Topic 4: Minimally Invasive and Noninvasive CO Monitoring.
Konu 4: Minimal İnvaziv ve noninvaziv KD Monitorizasyonu.
12:15 Oxygenation and Transport. Fevzi Toraman, Turkey
Oksijenizasyon ve Transport.
Topic 1: Oxygen Supply and Demand.
Konu 1: Oksijen Sağlanımı ve İhtiyacı.
Topic 2: Causes of Oxygen Supply/Demand Imbalances.
Konu 2: Oksijen Destek/İhtiyaç Dengesizliğinin Nedenleri.
Topic 3: Clinical Applications.
Konu3: Klinik Uygulamalar.
LUNCH BREAK 12:30 - 13:30
Moderators: Berrin Günaydın, Turkey & Suat Doğancı, Turkey
13:30 Cardiovascular Pharmacology and Pharmacological Management of
Hemodynamics. Berrin Günaydın, Turkey
Kardiyovasküler Farmakoloji ve İlaçlar.
Topic 1: Managing Preload.
Konu1 : Önyük Yönetimi.
Topic 2: Managing Afterload.
Konu 2: Artyük Yönetimi.
Topic 3: Managing Contractility.
Konu 3: Kontraktilite Yönetimi.
13:50 Arterial Blood Gas Monitoring and Arterial Blood Gas Analysis.
Murat Kadan, Turkey
Arteryel Kan Gazı Monitorizasyonu ve Arteryel Kan Gazı Analizi.
14:05 Basic Ventilator Management.
Temel Ventilatör Yönetimi.
Topic 1: Indications, General Principles. Aynur Koyuncu, Turkey
Konu 1: Endikasyonlar, Genel Prensipler.
Topic 2: Modes of Ventilation. Gökhan Erol, Turkey
Konu 2: Ventilasyon Modları.
Topic 3: Complication of Mechanical Ventilation. Erkan Kaya, Turkey
Konu 3: Mekanik Ventilasyon Komplikasyonları.
Topic 4: Alarms in Mechanical Ventilation and Solutions. Aynur Koyuncu, Turkey
Konu 4: Mekanik Ventilasyonda Alarmlar ve Çözümleri.
Topic 5: Managing the Ventilated Patient. Ayla Yava, Turkey
Konu 5: Ventilasyondaki Hastanın Bakımı.
Topic 6: Weaning from Ventilator Therapy. Gökhan Arslan, Turkey
Konu 6: Ventilatör Terapisinden Hastanın Ayrılması.
COFFEE BREAK 15:10 - 15:30
Moderators: Fatma Eti Arslan, Turkey & Selim İsbir, Turkey
15:30 Patient Safety: "Primum non nocere !" Metin Çakmakçı, Turkey
Hasta Güvenliği: "Önce, zarar verme ! "
16:00 SIRS, SEPSIS & MODS.
Sistemik İnflamatuar Yanıt, Sepsis ve Çoklu Organ Disfonksiyonu Sendromu.
Topic 1: SIRS Pathophysiology & Clinical Presentation, Management.
Selim İsbir, Turkey
Konu 1: SIRS Patofizyoloji & Klinik Bulguları, Yaklaşım.
Topic 2: Sepsis Pathophysiology & Clinical Presentation, Management.
Elif Hakko, Turkey
Konu 2: Sepsis Patofizyolojisi & Klinik Bulguları, Yaklaşım.
Topic 3: Multiple Organ Dysfunction Syndrome. Nurgül Yurtseven, Turkey
Konu 3: Çoklu Organ Yetmezliği Sendromu.
17:00 Effective Communication for Better Patient Clinical Outcomes in
Critical Care Situations. Hai Yan Xu, Singapore
Yoğun Bakımda Etkili İletişimin Önemi ve Klinik Sonuçlara Etkisi.
SATURDAY, APRIL 5, 2014
8:30 - 17:30
HALL 5
Cardiothoracic Critical Care Nursing Course /Kardiyotorasik Yoğun Bakim
Hemşireliği Kursu
Critical Care in Cardiothoracic Surgery: Nursing Essentials
Kardiyotorasik Cerrahide Yoğun Bakim: Hemşirelik Esaslari
Moderators: Serdar Günaydın, Turkey & Fevzi Toraman, Turkey
8:30 An Effective Method for Personal Evaluation of Competency in
Critical Care Nursing.
Saw Huat Seong, Singapore
Yoğun Bakım Yetkinliğini Kişisel Olarak Değerlendirme.
9:00 Cardiopulmonary Bypass: Principles and Practice. Serdar Günaydın,
Turkey
Kardiyopulmoner Bypass: İlkeleri ve Uygulamaları.
9:20 Myocardial Protection, Hypothermia, DHCA. Murat Başaran, Turkey
Miyokardiyal Koruma ,Hipotermi, Derin Hipotermik Sirkulatuar Arrest.
9:40 Blood Transfusion: Are We killing Our Patients Quietly?
Fevzi Toraman, Turkey
Kan Transfüzyonu: Hastalarımızı Sessizce Öldürüyor muyuz?
10:00 The Pediatric Patient in the Critical Care Unit. Okan Yurdakök, Turkey
Yoğun Bakım Ünitesinde Pediatrik Hasta.
10:20 Discussion.
Tartışma.
COFFEE BREAK 10:30 - 11:00
Moderators: Ufuk Demirkılıç, Turkey & Melike Çakır, Turkey
11:00 Cardiac Advanced Life Support: An Evidence-Based Approach to
Resuscitation of the Postoperative Cardiac Surgical Patient.
Kardiyak İleri Yaşam Desteği , Postoperatif kardiyak Cerrahi Hastalarının
Resüsitasyonunda Kanıta Dayalı Yaklaşım.
Ayşegül Zor, Turkey
Sibel Ay, Turkey
Yahya Yıldız, Turkey
Nuseybe Söylemezo, Turkey
LUNCH BREAK 12:30 - 13:00
Free Papers:
Moderators: Ayla Yava, Turkey & Nazan Atalan, Turkey
13:00 1500 - The Risk Factors of VAP Following Pediatric Cardiac
Operation.
Li- Juan Fu, China
13:08 1696 - Practices, Which Speed up the Healing Process in the
Intensive Care and Nursing.
Aynur Koyuncu, Turkey
13:16 O245 - The Relationship Between Ventilator-Associated
Pneumonia (VAP) and Bundle in Pediatric Cardiac Surgery
Intensive Care Unit (CSICU) Patients
Merve Bulut, Turkey
13:24 1823 - Effect Analysis and Nursing Methods Study of the Modified
Blalock-Taussig Shunts
Operation in Children with Congenital Heart Disease.
Li- Juan Fu, China
Critical Care in Cardiothoracic Surgery: Nursing Essentials
Kardiyotorasik Cerrahide Yoğun Bakim: Hemşirelik Esaslari
Moderators: Hakan Bingöl, Turkey & Ertuğrul Özal, Turkey
13:30 Valvular Heart Disease and Surgical Treatment. Ertuğrul Özal, Turkey
Kapak Hastalıkları ve Cerrahi Tedavi.
13:50 Ischemic Heart Disease: CABG, Percutaneous Interventions.
Hakan Bingöl, Turkey
İskemik Kalp Hastalıkları: KABG, Perkütan Uygulamalar.
14:10 Congenital Heart Disease: Basics. Resmiye Beşikçi, Turkey
Konjenital Kalp Hastalıkları: Temel Bilgiler.
14:30 Congenital Heart Disease: Postoperative Management of Congenital
Cardiac Patients. Ece Salihoğlu, Turkey
Konjenital Kalp Hastalıkları : Postoperatif Bakım.
14:50 Discussion.
Tartışma.
COFFEE BREAK 15:00 - 15:30
Moderators: Atilla Sezgin, Turkey & Ece Salihoğlu, Turkey
15:30 Congenital Heart Disease: Surgical Treatment Methods and
Principles.
Buğra Harmandar, Turkey
Konjenital Kalp Hastalıkları: Cerrahi Tedavi Yöntemleri ve Prensipler.
15:50 Cardiac Pacemakers and Management of Postoperative Rhythm
Problems. Enis Oğuz, Turkey
Kalp Pili ve Postoperatif Ritim Problemleri Tanı ve Tedavi .
Topic 1: Temporary Pacemakers.
Konu1: Geçici Kalp Pilleri.
16:10 Haemodynamic Monitoring of the Critically Ill Patient. Jiang Yan, Singapore
Kritik Hastanin Hemodinamik Monitorizasyonu.
16:30 Intra-Aortic Balloon Pumping: Indications, Mechanism and Nursing
Care.
Axel Neitzert, Germany
İntra-Aortik Balon Pompası: Endikasyonları, Mekanizması ve Hemşire
Bakımı.
17:00 Temporary Circulatory Support/ECMO: Protocols and Bedside
Issues. Caroline Chenu, France
Geçiçi Dolaşım Desteği /ECMO: Protokolleri ve Yatak Başı Sorunları.
17:30 Discussion.
Tartışma.
SUNDAY, APRIL 6, 2014
8:30 - 12:30
Cardiothoracic Critical Care Nursing Course /Kardiyotorasik Yoğun Bakim
Hemşireliği Kursu
Critical Care in Cardiothoracic Surgery: Nursing Essentials
Kardiyotorasik Cerrahide Yoğun Bakim: Hemşirelik Esaslari
Moderators: Nurgül Yurtseven, Turkey & Vedat Yıldırım, Turkey
8:30
What Are We Missing in Intensive Care After Open Heart Surgery?
Dilek Özcanoğlu, Turkey
Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Yoğun Bakım Takibinde Gözden Kaçanlar.
8:50
Pain Management and Sedation. Yasemin Yavuz, Turkey
Ağrı Yönetimi ve Sedasyon.
9:10 Evidence-Based Practice. Melike Çakır, Turkey
Kanıta Dayalı Uygulama.
Topic 1: Defining Evidence-Based Practice.
Konu 1: Kanıta Dayalı Uygulamanın Tanımlanması.
Topic 2: Deep Vein Thrombosis.
Konu 2: Derin Ven Trombozu.
HALL 5
Topic 3: Prevention of Catheter-Related Blood Stream Infection.
Konu 3: Kateter İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonları.
Topic 4: Sleep Pattern Disturbances.
Konu 4: Uyku Paterni Bozuklukları.
Topic 5: Ventilator-Associated Pneumonia.
Konu 5: Ventilatör İlişkili Pnömoni.
Topic 6: Skin Breakdown.
Konu 6: Cilt Bütünlüğünün Bozulması.
Topic 7: Delirium Management.
Konu 7: Deliryum Yönetimi.
9:40
Hematologic Issues in Cardiac ICU: Postoperative Coagulopathies, Heparininduced Thrombocytopenia, Heparin Rebound, Postoperative Bleeding.
Zeynep Karataş, Turkey
Kalp Cerrahisi Yogun Bakimda Hematolojik Konular: Postoperatif
Koagulopatiler, HIT, Postoperative Kanama.
10:00 Nutritional Support of Critically Ill Patients. Nurgül Yurtseven, Turkey
Kritik Hastalarda Beslenme Desteği.
Topic 1: Assessing Nutrition Needs.
Konu 1: Beslenme Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi.
Topic 2: Managing Delivery Devices.
Konu 2: Uygulama Gereçlerinin Yönetimi.
Topic 3: Enteral Feeding.
Konu 3: Enteral Beslenme.
Topic 4: Parenteral Feeding.
Konu 4: Parenteral Beslenme.
10:20 Discussion.
Tartışma.
COFFEE BREAK 10:30 - 11:00
Moderators: Numan Ali Aydemir, Turkey & Ayla Yava, Turkey
11:00 Postoperative Complications of Cardiac Surgery and Nursing Interventions.
Can Vural, Turkey
Kalp Cerrahisinde Postoperative Komplikasyonlar ve Hemsirelik Girişimleri.
11:30 Course Assesment and Discussion. Sertaç Çiçek, Turkey
Kurs Değerlendirmesi ve Tartışma.
Download

CARDIOTHORACIC CRITICAL CARE NURSING COURSE FRIDAY