XVIII. YY.`DA OSMANLI İMPARATORLUĞU-1
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
1. 1715-1718 Osmanlı-Avusturya-Macaristan ve Venedik
C) Yalnız III
E) I, II ve III
6. Belgrat Antlaşması ile Osmanlı Devleti Rusya'yı Karadeniz'den
savaşlarının yenilgiyle sonuçlanması, Lale Devri olarak
uzaklaştırdı. Bundan sonra Rusya ile Avusturya ittifak
adlandırılan yeni bir ıslahat sürecinin başlamasına neden
yaparken Osmanlı Devleti ise İsveç ile ittifak yaptı.
oldu. Bu dönemde Avrupa'nın önemli merkezlerine ilk kez
Buna göre;
elçiler gönderildi. Buna göre;
I.
I.
Askeri başarısızlıkların yeni arayışlara neden olduğu
II.
Batı'nin üstünlüğünün kabul edildiği
II.
Rusya ile Avusturya'nın çıkarları ortaktır.
Osmanlı Devleti, Rusya'nın güçlenmesini önleme
ye çalışmıştır.
III. Yönetim biçiminin değiştiği
III. Avrupa güçler dengesi Osmanlı Devleti'nin lehine
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
dir.
yargılarından hangisine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
2.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyılda başlayan temel ku
rumlardaki çözülme XVIII. yüzyılda da sürdü.
7.
Osmanlı Devleti'nin Fransa'ya 1740'ta verdiği kapitü-
Aşağıdaki alanlardan hangisinde yaşananlar bu
lasyonlar ile ayrıcalıklar sürekli hale getirildi.
yargıyı doğrulamaz?
Bu gelişmenin;
I.
Fransa'nın en ayrıcalıklı devlet haline gelmesi
A) Kapitülasyonların sürekli hale gelmesi
II.
Osmanlı ekonomisinin dışa bağımlılığının artması
B) Egemenlik alanının daralması
III. Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme hareketlerinin
C) Ortodoksların himayesinin Ruslara geçmesi
başlaması
D) Yabancı askeri uzmanlara duyulan ihtiyacın gide
sonuçlarından hangilerini ortaya çıkardığı söylene-
rek artması
mez?
E) 1711 Prut Antlaşmasınla 1700 İstanbul Antlaşması'nın geçersiz hale getirilmesi
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
3.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
- I. Mahmut Dönemi'nde Kont de Bonneval, Humbaracı
Ocağı'nı geliştirmiş.
-
8.
III. Mustafa Dönemi'nde de Baron de Tot Sürat
Fransız Ihtilali'nin başlaması, Osmanlı Devleti ile savaş
halinde olan Avusturya'nın 1791 Ziştovi Antlaşması'nı
Topçuları Ocağı'nı kurmuştur. XVIII. yüzyılda yaşanan
imzalayıp savaş sürecinde işgal ettiği yerlerin büyük bir
bu gelişmeler dikkate alındığında;
bölümünü de boşaltıp savaştan çekilmesine neden ol
I.
Halkın yenileşme hareketlerini desteklediği
du. Bir süre sonra Avusturya Osmanlı Devleti'nin top
II.
Askeri alandaki ıslahatlara önem verildiği
rak bütünlüğünden yana politika izlemeye başladı.
III. Askeri alanda batının üstünlüğünün kabul edildiği
Bu bilgiler dikkate alındığında;
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
I.
II.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) II ve III
Avusturya'nın Fransız Ihtilali'ni desteklediği
Savaş sürecinde Avusturya'nın Osmanlılara üstün
lük sağladığı
E) II, III ve IV
III. Fransız Ihtilali'nin her iki devleti birbirine yakınlaş
tırdığı
4.
I.
İsveç
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
II. Rusya
İli. Avusturya
A) Yalnız I
IV. Lehistan
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Yukarıdaki devletlerden hangilerinin XVIII. yüzyılda
Osmanlı Devleti için ciddi bir tehlike oluşturduğu
söylenemez?
A) I ve II
9.
1774 yılında imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşma
sında yer alan,
B) II ve III
D) I ve III
C) III ve IV
E) I ve IV
I.
Kırım bağımsız olacak
II.
Rusya Osmanlı himayesindeki Ortodoksları himaye
edebilecek
III. Rusya Osmanlı topraklarında istediği yerde konso
5. Osmanlı Devleti, Pasarofça Anlaşması ile batıda tarihinde
losluk açabilecek
uzun sayılabilecek bir barış dönemi yaşamış ve bu dönemden
IV. Rus ticaret gemileri Akdeniz'de serbestçe dolaşabilecek
sonra fetih amaçlı savaşlardan vazgeçerek elindeki toprakları
hükümlerinden hangilerinin Rusya'nın Osmanlı
koruma politikası uygulamıştır.
Devleti'nin içişlerine karışmasına zemin hazırladığı
Bu durum;
söylenebilir?
I.
Avrupa ile Osmanlı arasındaki güçler dengesinin
değiştiği,
II. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'nın üstünlüğünü kabul
ettiği,
III. Osmanlı ordusunun caydırıcı gücünü kaybettiği,
yargılarından hangilerinin kanıtıdır?
A) I ve II
B) II ve III
D) I ve III
C) III ve IV
E) II ve IV
10. Rusya ile yapılan ve yenilgiyle sonuçlanan 1768-1774
Savaşı'ndan sonra imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması'yla;
-
14. XVIII. yüzyılda batılı tarzda yapılan ıslahatlar genellikle
padişah ve yüksek dereceli devlet adamlarının istekleri
Osmanlı Devleti Kırım'a bağımsızlık vermek zorunda
doğrultusunda gerçekleştirilirken, mali kaynak sağlamak
kaldı.
için vergilerin arttırılması halkın yeniliklere karşı çıkmasına
Kırım halkının dinsel açıdan halifeye bağlılığı korundu.
neden oldu.
Buna göre;
Bu durumun ortaya çıkmasında;
I.
Kırım'la kültürel bağın sürdürüldüğü
I.
Ekonomik sıkıntıların daha da artması
II.
Rusya'nın sınırlarını genişlettiği
II.
Yeniliklerin toplumun geleneksel özellikleriyle çeliş
III. Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'deki egemenliğinin
zayıfladığı
mesi
III. Ulema sınıfının yeniliklere tepki göstermesi
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
gerekçelerinden hangilerinin daha çok etkili olduğu
söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
11. XVIII. Yüzyılda ıslahatlarının en belirgin özelliklerinden
birisi de yabancı askeri uzmanlardan yaralanılması ve
15. XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne karşı her fırsatta Ruslarla
batı tarzı askeri ıslahatların yapılmasıdır.
ittifak yapan Avusturya'nın 1768-1774 Os-manlı-Rus
Bu durum;
Savaşı'nda Balkanlara yönelik Rum yayılmacılığına tepki
I.
Avrupa'nın askeri olarak Osmanlı Devleti'nden güç
göstermiştir.
lü olduğu
Avusturya'nın bu tutumu dikkate alındığında;
II. Osmanlı Devleti'nin gelir kaynaklarının azaldığı
I.
III. Memur alımında Müslüman olma şartının kaldırıldı
ğı
II.
yargılarından hangilerinin doğru olduğunu kanıtlamaz?
Avusturya ve Rusya'nın çıkarlarının Balkanlarda
çakıştığı
Osmanlı Devleti'nin başarılı bir dış politika izlediği
III. Osmanlı Devleti'nin savaşta Avusturya ile İttifak
yaptığı
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
E) II ve III
A) Yalnız I
12. XVIII. Yüzyılda yapılan ıslahatlardan bazıları
şunlardır:
I.
Avrupa başkentlerine ilk kez elçi atandı.
II. Sivil mimarinin yanı sıra batı mimarisine ait eserler
yapıldı.
III. İstanbul'da çini, Yalova'da kağıt fabrikası açıldı.
IV. Hendeshane adı verilen askeri okul açıldı.
Bu ıslahat hareketlerinin hangilerinin Avrupa'nın
siyasal ve askeri üstünlüğüne son verme amacı ile
yapıldığı söylenebilir?
A) I ve II
B) II ve III
D) I ve IV
C) Yalnız IV
E) I, II ve IV
13. XVIII. Yüzyıl padişahlarından III. Mustafa Avrupa'dan
getirttiği tıp, matematik ve astronomi ile ilgili eserleri
Türkçe'ye tercüme ettirdi.
III. Mustafa Dönemi'nde yaşanan bu gelişmenin
aşağıdakilerden hangisinin sonucu olduğu söylenebilir?
A) Tercüme eserlere ilgi duyulması
B) Avrupa'nın bilimsel gelişmelerde ileri gittiğinin anlaşılması
C) Devletin ekonomik yapısının bozulması
D) Halkın bilimsel çalışmalara ilgi duyması
E) Avrupa'dan alınan yeniliklere tepki gösterilmesi
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Download

20.xvııı. yy.`da osmanlı imparatorluğu-1