XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI
1.
TEST
01
6.
I.
Divan teşkilatının yerine bakanlıkların kurulması
II. Yeniçeri Ocağı’nın yerine Asakir-i Mansure-i
Muhammediye ordusunun kurulması
III. İllerin merkeze bağlı hale getirilmesi
IV. Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi
Yukarıda verilen yeniliklerden hangileri,
II.Mahmut Dönemi’nde idarî alanda yapılan ıslahatlardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet Dönemi
olaylarından değildir?
A)
B)
C)
D)
Kanun-i Esasi'de değişikliklerin yapılması
Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etmesi
31 Mart ayaklanması
Avusturya'nın Bosna-Hersek'i topraklarına
katması
E) Reval görüşmelerinin yapılması
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
2.
7.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Padişahı ile
ayanlar arasında imzalanan Sened-i İttifak'ın
özelliklerinden değildir?
A) Kanun-i Esasi'yi ilan ederek
B) Düyûn-u Umumiye İdaresi'nin kurulmasını kabul ederek
C) Osmanlıcılık politikasından vazgeçerek
D) İstibdat dönemini başlatarak
E) Meclis-i Mebusan’ı kapatarak
A)
B)
C)
D)
E)
4.
Devlet yönetimini laikleştirmeyi
Din ve mezhep özgürlüğünü
Özel mülkiyet hakkını
İlleri merkeze bağlamayı
Vergi adaletini sağlamayı
9.
II. Meşrutiyet'in Osmanlı ülkesine beklenen
özgürlük ortamını getirememesinin nedenleri
arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Yeniliklerin önündeki engellerin kaldırılması ve
padişahların tekrar yönetime hâkim olması
aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda
gerçekleşmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
II. Mahmut müsadere geleneğine son vererek
aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye çalışmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
5.
I. Dünya Savaşı'nın başlaması
İngilizlerle Rusların Reval görüşmesi
Mithat Paşa'nın öldürülmesi
İtalyanların Trablusgarp'ı işgali
Berlin Antlaşması'nın imzalanması
8.
Ö S S
II. Abdülhamit'e karşı faaliyette bulunan ittihat
ve Terakki Cemiyeti'nin harekete geçmesinde
aşağıdaki olaylardan hangisi etken olmuştur?
T A R İ H
A) Padişahın otoritesini sınırlandırması
B) Ayanları itaat altına almayı amaçlaması
C) Padişahın ve ayanların karşılıklı olarak birbirini
tanıması
D) Anayasacılığımız için temel oluşturması
E) Ülke içinde otorite boşluğu doğurması
3.
Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisi ile
İstanbul Konferansı'nın çalışmalarına engel
olmak istemiştir?
Tanzimat Fermanı’nın ilanı
Sened - i İttifak’ın imzalanması
I. Meşrutiyet’in ilan edilmesi
Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi
Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
İngiltere'de parlamentonun I. Şarl tarafından kapatılmak istenmesi 1648 İhtilallerine neden olmuş,
halk parlamentoyu tekrar açtırmak için ayaklanmıştır. Osmanlı Devlet'inde 1876'da oluşturulan
Mebusan Meclisi'nin 1877'de II. Abdülhamit tarafından kapatılması böyle bir tepkiyi ortaya çıkartmamıştır.
Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Halk içindeki karşıt düşünceler arasında uzlaşma sağlanmaması
B) 93 Harbi'nin yarattığı bunalım
C) Parlamenter yönetimin sorunları çözememesi
D) Parlamentonun Osmanlı devlet yönetimine aykırı olması
E) Osmanlı halkının yeniliklerden haberdar olmaması
A) İttihat ve Terakki'nin baskıcı yöntemleri benimsemesi
B) Padişah V. Mehmet Reşat'ın bütün yetkileri
elinde toplaması
C) İmparatorluğun toprak kayıplarının sürmesi
D) İmparatorluğun dağılma yolunda olması
E) Ardarda savaşlara girilmesi
87
XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI
10. Osmanlılarda görülen aşağıdaki gelişmelerden
15. Osmanlı Devleti tarafından 1856 tarihinde ilan
hangisinde Batı'nın etkisi söz konusu değildir?
edilen Islahat Fermanı ile daha çok aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Askeri-teknik okulların açılması
Hukuk anlayışının değişmeye başlaması
Medrese eğitiminin yaygınlaşması
Halkın yönetime ortak olmaya başlaması
Yabancı okulların açılması
A)
B)
C)
D)
E)
Dış borçları ödemede kolaylık sağlamak
Azınlık haklarını geliştirmek
Ulusçuluğu güçlendirmek
Askeri alanda yenilik yapmak
Maliyeyi güçlendirmek
11. Tanzimat döneminde siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda yapılmak istenen yeniliklerin başarılı olamama nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A)
B)
C)
D)
Aydın kadronun yetersizliği
Yabancı devletlerin olumsuz etkileri
Reformlarda halkın etkisinin olmaması
Batılılaşmanın gelenekçi anlayışla sürdürülmesi
E) Teokratik devlet yapısından vazgeçilmesi
16. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı'nın
getirdiği yeniliklerden değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Mahkemelerin açık olması
Halkın kanunlar karşısında eşit olması
Askerliğin belirli kurallara bağlanması
Halkın yönetime ortak olması
Herkesten gelirine göre vergi alınması
A)
B)
C)
D)
E)
Posta örgütünün kurulması
Mekteb-i Maarif-i Adliye adlı okulun açılması
Nüfus sayımı
Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi
Takvim-i Vekayi adlı ilk resmi gazetenin çıkartılması
Ö S S
liklerden hangisi askeri amaca yönelik olarak
gerçekleştirilmiştir?
T A R İ H
12. II. Mahmut Dönemi'nde yapılan aşağıdaki yeni-
13. Osmanlı Devleti bozulan devlet ekonomisini
düzeltmek için aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
İltizam usulünü yaygınlaştırmak
Ayarı düşük akçe basmak
Halktan alınan vergileri artırmak
Dış borçlanmaya başvurmak
Küçük sanayi tesislerini yaygınlaştırmak
17. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı'nın
ilanından sonraki dönemde görülen gelişmelerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yeni okulların açılması
Hukukun üstünlüğü ilkesinin benimsenmesi
Çeşitli düşünce akımlarının ortaya çıkması
Aydınların yetişmesi
Ekonominin güçlenmesi
18. I. Avrupa'ya eğitim amacıyla öğrenci gönderilmesi
II. ilk askeri-teknik okulların açılması,
III. önemli Avrupa başkentlerinde sürekli elçilikler
kurulması,
IV. Mekteb-i Harbiye ve Mekteb-i Maarif-i Adliye‘nin açılması,
V. ilköğretimin zorunlu hale getirilmesi
Yukarıdaki verilen yeniliklerden hangileri
II.Mahmut'tan önce gerçekleştirilmiştir?
14. Osmanlı Devleti'nin,
I.
Ayanlarla Sened-i İttifak adlı sözleşmenin
imzalanması
II. Ölen devlet memurunun malına devletçe
el konulması
III. Vergilerin iltizam usulüyle toplanması
IV. Köylüye toprağın yalnızca işletilmesi hakkının
verilmesi
yukarıdaki uygulamalardan hangileri feodal bir
yapının oluşmasını engellemiştir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) III ve IV
E) IV ve V
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
1D
10 C
88
2E
11 E
3B
12 C
4C
13 E
5B
14 D
6E
15 B
7A
16 D
8E
17 E
9E
18 C
Download

XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI