ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı:
Seyfettin ASLAN
Doğum Tarihi: 16.03.1968
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Doçentlik
Bölüm/Program
İİBF, Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi, Siyaset
ve Sosyal Bilimler
Anabilim Dalı
Kamu Yönetimi, Siyaset
ve Sosyal Bilimler
Anabilim Dalı
Üniversite
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
Cumhuriyet Üniversitesi,
Bilimler Enstitüsü.
Sosyal
Üniversitelerarası Kurul
Yıl
1992
1994
2002
2014
İletişim Bilgileri:
Adres : Dicle Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü Kampüs 21280 Sur/Diyarbakır
Tel
: 0412 248 8275/8243 (iş)
Eposta : [email protected]
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :
“Baskı Gruplarının Gelişim Süreçleri ve Türkiye’de Baskı Gruplarının Genel bir
Değerlendirmesi”, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin SAVAŞ.
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve
Danışman(lar)ı :
“Osmanlı Devletinde Siyasal İktidarın Bölüşümüne Bir Bakış: Kapıkulu Ocağı ve
İsyanları”, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turan ALKAN.
1
Görevler:
Görev
Unvanı
Ar. Gör.
Dr. Ar. Gör.
Uzman
Bölge Müdür
Yrd.
Y. Doç. Dr.
Y. Doç. Dr.
Doç. Dr.
Görev Yeri
Yıl
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Cumhuriyet Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Cumhuriyet Üniversitesi
İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müd.
TÜİK, Diyarbakır Bölge Müdürlüğü
1994-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2008
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İİBF
Dicle Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi
Dicle Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi
2008-2009
2009-2014
2014-
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :
Projelerde Yaptığı Görevler :
İdari Görevler:
-Dekan Vekilliği
: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF 2008-2009.
-Senato Üyeliği
: Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2008-2009.
-Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği
: Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2008-2009.
-Dekan Yardımcılığı
: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF 2009.
-Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF 2008-2009.
-Fakülte Kurulu Üyeliği
: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF 2008-2009.
-Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı
: Dicle Üniversitesi İİBF 2009-
-Fakülte Kurulu Üyeliği
: Dicle Üniversitesi İİBF 2009-
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
Ödüller :
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz
döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):
Akademik
Yıl
2011-2012
Dönem
Güz
Dersin Adı
Siyaset Bilimi I
Siyasi Düşünceler Tarihi
Demokrasi ve Sivil Toplum (YL)
İlkbahar
Güz
Siyaset Bilimi II
Siyaset Bilimi I
Siyaset Sosyolojisi
Demokrasi ve Sivil Toplum (YL)
2012-2013
İlkbahar
Siyaset Bilimi II
Çağdaş Siyasal Akımlar
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
3
3
3
3
3
3
3
3
-
Öğrenci
Sayısı
55
112
7
55
112
107
12
112
114
2
İnsan Hakları ve Demokrasi (YL)
3
-
13
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. ASLAN, Seyfettin-ALKIŞ, Mehmet. (2013). “Küresel Sivil Topluma Kavramsal Bir
Bakış” Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 18, ss. 299-310.
A2. KARADAĞ, Ahmet-ASLAN, Seyfettin. (2013), “Entelektüel Özerklik Ve Sivil
Toplum”, Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, ss.
185-198.
A3. ASLAN, Seyfettin-KAYACI, Müslüm. (2013). “Historical Background and Principles of
Kemalism”, Uluslar arası Hakemli E-Dergi (NWSA), http://newwsa.com Vol:8, No:1,
pp.16-32.
A4. ASLAN, Seyfettin. (2010). “Türkiye’de Sivil Toplum”, Elektronik Sosyal Bilimler
Dergisi, www.esosder.org, Cilt:9, Sayı:31, ss. 260-283.
A5. ASLAN, Seyfettin. (2010). “Sivil Toplum: Kavramsal Değişim ve Dönüşüm”,
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, www.esosder.org, Cilt:9, Sayı: 33, ss. 188-212.
A6. ASLAN, Seyfettin. (2010). “Sivil Toplum ve Demokrasi”, Süleyman Demirel
Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 2, ss. 357-374.
A7. YILMAZ, Abdullah-ASLAN, Seyfettin. (2002). “Örgütsel Zaman Yönetimi”,
Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, ss. 25-46.
A8. ASLAN, Seyfettin-YILMAZ, Abdullah. (2001). “Tanzimat Döneminde Osmanlı
Bürokratik Yapı ve Düşüncesinin Değişimi”, Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, ss. 287-297.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler:
B1. KARADAĞ, Ahmet-ASLAN, Seyfettin. (2009). ULUSLAR ARASI DAVRAZ KONGRESİ
dahilinde “Türk Demokratikleşme Sürecinin Ana Sorunsalı: Pasif İç Dinamik, Aktif
(leştirici) Dış Dinamik”, bildirisi, (IV. Oturum: Demokrasi Tartışmaları), Süleyman Demirel
Üniversitesi,
İktisadi
ve
İdari
Bilimler
Fakültesi,
ss.
2079-2086,
Isparta.
http://idc.sdu.edu.tr/tammetinler/demokrasi/demokrasi16.pdf
C1. Yazılan uluslar arası/kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C1.1………………………………………………………………………………………………………………………………..
C2. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C2.1. ASLAN, Seyfettin. (2013). “Tek Parti Döneminin Siyasal Analizi”, Osmanlı’dan
Günümüze Türkiye’de Siyasal Hayat, (Derleyen: Ahmet Karadağ), Orion Kitabevi, ss. 3598, Ankara.
3
C2.2. ASLAN, Seyfettin. (2013). “Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinin Dinamikleri: 19451950”, Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Siyasal Hayat, (Derleyen: Ahmet Karadağ), ss.
99-140, Orion Kitabevi, Ankara.
C2.3. ASLAN, Seyfettin. (2013). “Türkiye’de Modern Siyasal Düşünce”, Osmanlı’dan
Günümüze Türkiye’de Siyasal Hayat, (Derleyen: Ahmet Karadağ), Orion Kitabevi, ss.
553-630, Ankara.
C2.4. ASLAN, Seyfettin-YILMAZ, Abdullah. (2003). ”Modernizme Bir Başkaldırı Projesi
Olarak Postmodernizm”, Modernite’den Postmodernite’ye Değişim, (Editör: Coşkun Can
Aktan), Çizgi Kitabevi, ss. 75-95, Konya.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. ASLAN, Seyfettin. (2012). “Demokrasi Bağlamında Sosyal Sermaye ve Sivil Toplum
İlişkisi”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 20,
ss. 45-58.
D2. ASLAN, Seyfettin. (2009). “Küreselleşmenin Ulus Devletlere Etkisi”, Dumlupınar
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 25, ss. 289-296.
D3. ÇATI Kahraman-ASLAN, Seyfettin. (2003). “Politik Pazarlama Açısından Seçmen
Kararlarında Etkili Olan Faktörler ve Sivas Örneği”, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Dergisi, cilt:17, Sayı:3-4, ss. 255-270.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
F. Diğer yayınlar :
F1. KARADAĞ, Ahmet-ASLAN, Seyfettin. (2013). “Sivil Toplum”, Osmanlı’dan
Günümüze Türkiye’de Siyasal Hayat, (Derleyen: Ahmet Karadağ), Orion Kitabevi, ss.
293-322, Ankara.
F2. ASLAN, Seyfettin. (2011). “Osmanlı Devleti’nde Siyasal İktidar Unsuru Olarak
Harem”, Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Cilt:1, Sayı:1, ss. 1-13.
(Doktora tezinden üretilmiştir.)
F3. ASLAN, Seyfettin. (2009). “Siyasal İktidarı Etkileme Yöntemlerinden Biri Olarak
Lobicilik”, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:23, ss. 113-121. (Yüksek
Lisans tezinden üretilmiştir.)
F4. ASLAN, Seyfettin. (2004). “Osmanlı Devleti’nde Ayanların İktidar Mücadelesi”, Türk
İdare Dergisi, Yıl 76, Sayı:444, 195-207. (Doktora tezinden üretilmiştir.)
F5. ASLAN, Seyfettin. (2004). “Yeniçeri ve Kapıkulu Süvarilerinin İsyanlarına İlişkin Bir
Analiz”, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:28, No:1, ss. 89-101.
(Doktora tezinden üretilmiştir.)
F6. ASLAN, Seyfettin-GÜL Cengiz. (2004). “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Baskı
Grupları”, Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt:5, Sayı:1, ss. 85100. (Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir.)
4
F7. ASLAN, Seyfettin. (2003). “Osmanlı Siyasi Rejimini Şekillendiren Bir Olgu Olarak
Patrimonyalizm”, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt:17, Sayı:1-2,
ss.245-253. (Doktora tezinden üretilmiştir.)
5
Download

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ