OSMANLI DEVLETİ DAĞILMA
DÖNEMİ
XIX.YÜZYIL ISLAHATLARI
II.MAHMUT(1808-1839)
Senedi İttifak(1808):II. Mahmut ile ayanlar arasında
yapılmıştır.
Önemi:Padişah yetkileri sınırlandırılmış ve padişah ilk defa
kendi otoritesi yanında bir güç kabul etmiştir.
Askeri Alandaki Yenilikler
•
1826’da Yeniçeri Ocağı kaldırıldı (Vaka-yı Hayriye).Yerine
“Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordusu” kuruldu.
•
İlk kez nüfus sayımı yapıldı.
Yönetim Alanında Yapılan Yenilikler









Divan-ı Hümayun kaldırılarak nazırlıklar (bakanlıklar)
kuruldu.
Memurların fes,ceket,setre ve pantolon giymesi zorunlu
hale getirildi.
Müsadere sistemi kaldırıldı.
Padişah portreleri devlet dairelerine asılmaya başlandı.
Ayanların varlığına son verildi. İller merkeze bağlandı.
Karantina uygulaması başlatıldı.
Polis teşkilatının temelleri atıldı.
Osmanlı uyruğundaki herkese tam bir din ve mezhep
özgürlüğü tanınmıştır.
Köy ve mahallelerde muhtarlıklar kuruldu.
Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Yenilikler

İlköğretim zorunlu hale getirildi(İstanbul’da).

Medreselerin yanında Batı tarzı eğitim verilen modern
okullar açıldı.

İlk kez öğrenim görmek amacıyla Avrupa’ya öğrenci
gönderildi.

İlk resmi gazete çıkarıldı(Takvim-i Vekayi).
TANZİMAT FERMANI
TANZİMAT FERMANI -1839Herkes mal mülk edinebilir
• Herkese ırz namus can ve mal güvenliği
getirilecektir
• Herkes gelirine göre vergilendirilecektir
• Herkes askerlik yapacaktır
• Herkes açık yargılanma hakkına sahip olacaktır
• Herkesi kapsayan bir ceza yasası kabul edilecektir
•
ISLAHAT FERMANI
ISLAHAT FERMANI -1856G. Müslimlere, devlet memuru olma hakkı
tanınacaktır
 G. Müslimler, işletme, şirket, banka vb. iş yeri açma
hakkına sahip olacaklardır
 G. Müslimler, askerlik yapacaklar ve cizye vergisi
ödemeyeceklerdir.
 G. Müslimlere, okul, hastane ve kilise açma hakkı
tanınacaktır
 G. Müslimlere küçük düşürücü davranılmayacaktır
 G. Müslimler, mahkemelerde inancına göre yemin
edebilecek ve karma mahkemeler kurulacaktır

I. MEŞRUTİYET -1876Türk tarihinin ilk Anayasası “Kanun-i Esasi” kabul
edildi
Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan açıldı
Anayasa çerçevesinde basın hakkı tanındı
Padişahın meclisi açma kapatma ve sürgün hakkı
devam etti
Yasa yapmak için padişahtan izin alma sistemi
getirildi
Padişahın veto hakkı sınırsız olarak kabul edildi.
II. MEŞRUTİYET -1908Aynı sistem İttihat ve Terakki cemiyeti tarafından
padişaha baskı yapılarak tekrar kabul edildi. Ancak
toprak kayıpları devam etti.
Mutlak Monarşi taraftarlarınca rejime karşı ilk
ayaklanma “31 Mart Vakası” çıkarıldı ve meşrutiyet
yanlılarınca bastırıldı.
Padişahın yetkilerini kısıtlayan 1909 Anayasa
değişikliği yapıldı. İttihat ve Terakki yönetimi güç
kazanmaya başladı.
Trablusgarp Savaşı -1911Uşi Antlaşması: Trablusgarp İtalya’ya
bırakıldı.
12 Ada ve Rodos geçici
olarak İtalya’ya bırakıldı.
K.Afrika’daki son toprak kaybedildi.
MUSTAFA KEMAL DERNE’DE
TRABLUSGARP SAVAŞI
I. BALKAN VE II. BALKAN SAVAŞI
Balkan ittifakına karşı yapılan mücadele sonucu
Osmanlı Devleti I. Balkan Savaşı sonrası Londra
Antlaşmasını imzalamış Balkan topraklarını
kaybetmiştir.
Balkan Savaşları sonucunda; Batı Trakya,
Makedonya, Arnavutluk ve Ege Adaları (İmroz,
Bozcaada ve Tavşan hariç) kaybedildi.
Osmanlı Devleti-Bulgaristan; İstanbul Antlaşması
Osmanlı Devleti-Yunanistan; Atina Antlaşması
LONDRA ANTLAŞMASI
Download

osmanlı dağılma dönemi